Menettely : 2011/0187(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0149/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0149/2012

Keskustelut :

PV 09/05/2012 - 17
CRE 09/05/2012 - 17

Äänestykset :

PV 10/05/2012 - 12.50
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0197

MIETINTÖ     ***I
PDF 956kWORD 816k
2.5.2012
PE 476.117v02-00 A7-0149/2012

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu toisinto)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Angelika Niebler

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 87 artikla)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu toisinto)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0402),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0190/2011),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 25. marraskuuta 2011 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(2),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 28. maaliskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 87 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0149/2012),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta,

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(3)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

PE-CONS 20/12 - 2011/0187 (COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o …/2012,

annettu …,

verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(5),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)         Verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa yhteisön alueella 27 päivänä kesäkuuta 2007 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 717/2007(6) on muutettu merkittävästi(7). Koska siihen on tehtävä uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(1 a)      Kansallisten hinnastojen ja verkkovierailuhinnastojen eron supistamista koskeva tavoite, joka sisältyy komission vuosien 2011–2015 vertailuarviointikehykseen, jonka i2010-aloitetta käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä hyväksyi marraskuussa 2009, ja komission tiedonantoon "Euroopan digitaalistrategia", olisi säilytettävä myös tämän asetuksen tavoitteena. Suunnitellulla verkkovierailupalvelujen ja kotimaisten palvelujen myymisellä erikseen olisi lisättävä kilpailua ja siten alennettava kuluttajahintoja ja luotava unioniin verkkovierailupalvelujen sisämarkkinat, joissa kansallisten hinnastojen ja verkkovierailuhinnastojen välillä ei ole merkittäviä eroja. Unionin laajuiset verkkovierailupalvelut voivat edistää televiestinnän sisämarkkinoiden kehittämistä unionissa.

(1 b)  Televiestinnän sisämarkkinoita ei voida pitää toteutuneina niin kauan kuin kotimaan hinnastojen ja verkkovierailuhinnastojen välillä on merkittäviä eroja. Siksi lopullisena tavoitteena olisi oltava kotimaisten maksujen ja verkkovierailumaksujen eron poistaminen ja siten matkaviestintäpalvelujen sisämarkkinoiden luominen.

(2)         Yleisten matkaviestinverkkojen käyttäjiltä, kuten opiskelijoilta sekä liikematkailijoilta ja turisteilta, laskutettavien äänipuhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailuhintojen korkea taso estää mobiililaitteiden käyttöä matkustettaessa ulkomailla unionin alueella, ja se huolestuttaa kuluttajia, kansallisia sääntelyviranomaisia ja unionin toimielimiä sekä muodostaa merkittävän esteen sisämarkkinoiden toteuttamiselle. Liian korkeat vähittäishinnat johtuvat sekä ulkomaisen isäntäverkon operaattorin perimistä korkeista tukkuhinnoista että monissa tapauksissa asiakkaan oman verkko-operaattorin perimistä korkeista vähittäistason voittomarginaaleista. Koska kilpailua ei ole, tukkuhinnoista saatuja alennuksia ei useinkaan siirretä vähittäisasiakkaalle. Vaikka jotkut operaattorit ovat äskettäin ottaneet käyttöön hintajärjestelmiä, joissa asiakkaille tarjotaan edullisempia ehtoja ja jonkin verran alhaisempia hintoja, on edelleen näyttöä siitä, että kustannusten ja hintojen välinen suhde ei ole läheskään sellainen kuin kilpailluilla markkinoilla vallitsisi.

(2 a)  Korkeat verkkovierailumaksut muodostavat esteen unionin pyrkimyksille kehittyä tietoon perustuvaksi taloudeksi ja toteuttaa 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinat. Mobiilidataliikennettä helpotetaan ottamalla käyttöön riittävästi radiotaajuuksia, jotta kuluttajat ja yritykset voivat käyttää äänipuhelu-, tekstiviesti- ja datapalveluja missä tahansa unionissa. Koska päätöksellä N:o 243/2012/EU(8) perustetun monivuotisen radiotaajuuspolitiikan toimintaohjelman mukaisesti taajuuksia jaetaan asianmukaisessa aikataulussa riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti unionin toimintapoliittisten tavoitteiden tueksi ja niin, että voidaan mahdollisimman hyvin vastata langattoman dataliikenteen kasvavaan kysyntään, kyseinen toimintaohjelma viitoittaa tietä kehitykselle, jonka myötä unioni voi ottaa maailmanlaajuisen johtoaseman laajakaistanopeuksissa, liikkuvuudessa, kattavuudessa ja kapasiteetissa, jolloin edistetään uusien liiketoimintamallien ja teknologioiden syntyä sekä vähennetään verkkovierailujen tukkutason rakenteellisia ongelmia.

(2 b)      Internet-yhteyden mahdollistavien mobiililaitteiden yleisen käytön vuoksi verkkovierailudatapalveluilla on erittäin suuri taloudellinen merkitys. Tämä on ratkaiseva peruste niin sovellusten ja sisällön käyttäjille kuin tarjoajillekin. Näiden markkinoiden kehittämiseksi tiedonsiirtomaksut eivät saisi haitata kasvua.

(2 c)  Komissio totesi verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta Euroopan unionissa koskevasta väliraportista antamassaan tiedonannossa, että teknologian kehittyminen ja/tai verkkovierailupalvelujen vaihtoehdot, kuten VoIP-tekniikan tai WiFin saatavuus, saattavat lisätä kilpailua unionin verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla. Vaikka näitä vaihtoehtoja, erityisesti VoIP-tekniikkaa, käytetään yhä enemmän kansallisella tasolla, niiden verkkovierailukäyttö ei ole kasvanut merkittävästi.

(2 d)      Kun otetaan huomioon mobiilidataliikenteen nopea kehittyminen ja ulkomailla verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalveluja käyttävien kuluttajien määrän lisääntyminen, on tarpeen lisätä kilpailupainetta sekä kehittää uusia liiketoimintamalleja ja teknologioita. Verkkovierailumaksujen sääntelyn olisi oltava sellaista, että ei ehkäistä sitä, että kilpailu alentaa hintoja.

(3)         Yksilöiden liikkuvuuteen ja digitaaliseen tietoon perustuvan Euroopan sosiaalisen, koulutuksellisen, kulttuurisen ja yritysystävällisen alueen luomisen olisi helpotettava kansalaisten välistä viestintää, jotta voidaan rakentaa todellinen "kansalaisten Eurooppa".

(4)  Sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/19/EY(9), sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/20/EY(10), sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/21/EY(11), yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/22/EY(12) ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/58/EY(13), joista jäljempänä käytetään yhdessä nimitystä 'vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä', pyritään luomaan unioniin sähköisen viestinnän sisämarkkinat ja varmistamaan kuluttajansuojan korkea taso lisääntyneen kilpailun kautta.

(5)  Asetus (EY) N:o 717/2007 ei ole erillinen toimenpide, vaan se täydentää ja tukee unionin laajuisten verkkovierailujen osalta säännöksiä, jotka sisältyvät vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmään. Tämä sääntelyjärjestelmä ei ole kuitenkaan tarjonnut kansallisille sääntelyviranomaisille riittäviä keinoja ryhtyä tehokkaisiin ja päättäväisiin toimiin unionissa tarjottavien verkkovierailupalvelujen hinnoittelun suhteen, joten sillä ei ole kyetty varmistamaan verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Asetus (EY) N:o 717/2007 oli tarkoituksenmukainen väline tilanteen korjaamiseksi.

(6)         Vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä perustuu periaatteeseen, jonka mukaan ennakkosääntelyvelvoitteita asetetaan vain silloin, kun tosiasiallista kilpailua ei ole, ja siinä säädetään kansallisten sääntelyviranomaisten säännöllisesti suorittamasta markkina-analyysistä ja velvoitteiden uudelleentarkastelusta, jotta tämän prosessin perusteella voidaan asettaa ennakkovelvoitteita sellaisille operaattoreille, jotka on nimetty huomattavan markkinavoiman yrityksiksi. Tämän prosessin vaiheita ovat merkityksellisten markkinoiden määrittely, joka tehdään direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla annetun komission suosituksen(14) , jäljempänä 'suositus', mukaisesti, määriteltyjen markkinoiden analyysi, joka suoritetaan markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arvioimista varten sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevassa unionin sääntelyjärjestelmässä annettujen komission ohjeiden(15) mukaisesti, huomattavan markkinavoiman operaattorien nimeäminen ja ennakkovelvoitteiden asettaminen näille operaattoreille.

(7)  Suosituksessa yksilöitiin yhdeksi ennakkosääntelyn alaiseksi tulevaksi merkitykselliseksi markkinaksi kansainvälisten verkkovierailupalvelujen kansalliset tukkumarkkinat yleisissä matkaviestinverkoissa. Kansallisten sääntelyviranomaisten työ, jota ne ovat tehneet sekä itsenäisesti että eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmässä (ERG) ja sen seuraajaksi asetuksella (EY) N:o 1211/2009(16) perustetussa Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimessä (BEREC) kansainvälisten verkkovierailupalvelujen kansallisten tukkumarkkinoiden analysoinnissa, on kuitenkin osoittanut, että kansallinen sääntelyviranomainen ei ole vielä tehokkaasti pystynyt puuttumaan unionin laajuisten verkkovierailujen tukkuhintojen korkeaan tasoon, koska huomattavan markkinavoiman yritysten yksilöinti on vaikeaa kansainvälisten verkkovierailujen erityispiirteiden ja valtioiden rajat ylittävän luonteen vuoksi. Asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimaantulon myötä verkkovierailumarkkinat jätettiin tarkistetun suosituksen(17) soveltamisalan ulkopuolelle.

(8)         Kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka vastaavat niiden alueella yleensä asuvien matkaviestinasiakkaiden etujen turvaamisesta ja edistämisestä, eivät myöskään pysty valvomaan, miten toimivat muissa jäsenvaltioissa sijaitsevat vierailuverkkojen operaattorit, joista nämä asiakkaat ovat riippuvaisia käyttäessään kansainvälisiä verkkovierailupalveluja. Tämä este saattaa myös heikentää jäsenvaltioiden sellaisten toimenpiteiden tehokkuutta, jotka perustuvat niille jäävään toimivaltaan antaa kuluttajansuojasäännöksiä.

(9)  Siksi jäsenvaltioihin kohdistuu paineita ryhtyä toimiin kansainvälisten verkkovierailumaksujen alentamiseksi, mutta vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmässä säädetty kansallisten sääntelyviranomaisten soveltama ennakkosääntelymekanismi on osoittautunut riittämättömäksi siihen, että nämä viranomaiset voisivat päättäväisesti ajaa kuluttajien etua tällä nimenomaisella alalla.

(10)       Lisäksi Euroopan parlamentin päätöslauselmassa Euroopan sähköisen viestinnän sääntelystä ja markkinoista(18) komissiota kehotettiin kehittämään uusia aloitteita, joiden avulla voitaisiin laskea valtioiden rajat ylittävien matkapuhelujen korkeita hintoja, kun taas 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään, että kohdennettu, tehokas ja yhdennetty tieto- ja viestintäteknologiapolitiikka niin unionin kuin kansallisella tasolla on oleellinen edellytys talouskasvua ja tuottavuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiselle, ja korosti samassa yhteydessä, että verkkovierailumaksujen hintojen alentaminen on tärkeää kilpailukyvyn kannalta.

(11)       Vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmällä pyrittiin tuolloin ilmeisten näkökohtien pohjalta poistamaan kaikki jäsenvaltioiden välisen kaupan esteet yhdenmukaistettavalta alalta, muun muassa sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka vaikuttavat verkkovierailumaksuihin. Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää yhdenmukaistettujen sääntöjen mukauttamista linjassa muiden näkökohtien kanssa, jotta löydettäisiin mahdollisimman tehokkaat keinot lisätä kilpailua sisämarkkinoilla verkkovierailupalveluissa ja saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso.

(12)  Tällä asetuksella olisi näin ollen voitava poiketa vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän, erityisesti puitedirektiivin, mukaisesti sovellettavista säännöistä, eli palveluvalikoimien hinnat pitäisi huomattavan markkinavoiman puuttuessa määrittää kaupallisella sopimuksella, jolloin voitaisiin asettaa täydentäviä sääntelyvelvoitteita, jotka heijastavat unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen erityispiirteitä.

(13)      Verkkovierailujen vähittäis- ja tukkumarkkinoihin liittyy ainutlaatuisia piirteitä, joiden vuoksi on perusteltua toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka ovat laajakantoisempia kuin vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän mukaisesti käytettävissä olevat mekanismit.

(14)       Olisi noudatettava yhteistä yhdenmukaistettua lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että maanpäällisten yleisten matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät unionin alueella matkustaessaan joudu maksamaan unionin laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja ▌, ja jotta siten tehostetaan verkkovierailuoperaattorien välistä kilpailua verkkovierailupalveluissa, saavutetaan kuluttajansuojan korkea taso ja säilytetään sekä innovointikannustimet että kuluttajien valintamahdollisuudet. Tätä yhteistä lähestymistapaa tarvitaan näiden palvelujen valtioiden rajat ylittävän luonteen vuoksi, jotta verkkovierailuoperaattorit voivat toimia yhden yhteisen ja johdonmukaisen sekä objektiivisiin kriteereihin perustuvan sääntelyjärjestelmän puitteissa.

(15)  Asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2012. Komissio on ennen sen voimassaolon päättymistä suorittanut sen 11 artiklan mukaisen arvioinnin, jossa komission oli määrä arvioida kyseisen asetuksen tavoitteiden saavuttamista sekä tarkastella verkkovierailuasiakkailta äänipuhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen tarjoamisesta perittyjen tukku- ja vähittäishintojen kehittymistä. Euroopan parlamentille ja neuvostolle 6 päivänä heinäkuuta 2011 antamassaan arviointikertomuksessa asetuksen (EY) N:o 717/2007 toimivuutta koskevan uudelleentarkastelun tuloksista komissio päätteli, että on aiheellista jatkaa asetuksen (EY) N:o 717/2007 soveltamista 30 päivän kesäkuuta 2012 jälkeen.

(16)       Tiedot unionin laajuisten äänipuhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailuhintojen kehittymisestä asetuksen (EY) N:o 717/2007 ▌voimaantulon jälkeen, mukaan lukien erityisesti kansallisten sääntelyviranomaisten neljännesvuosittain keräämät ja BERECin kautta ▌toimittamat tiedot, eivät osoita, että kilpailu vähittäis- ja tukkutasolla olisi kehittynyt kohtuullisesti ja jatkuisi kesäkuusta 2012 eteenpäin ilman sääntelytoimia. Tiedot osoittavat, että verkkovierailun vähittäis- ja tukkuhinnat ovat edelleen paljon korkeammat kuin kotimaanhinnat ja asettuvat edelleen asetuksessa (EY) N:o 717/2007 ▌säädettyjen rajojen tasolle tai lähelle niitä ja että kilpailu näiden rajojen alapuolella on vähäistä.

(17)  Koska asetuksen (EY) N:o 717/2007 ▌tuoma sääntelyllinen turva unionin laajuisissa verkkovierailupalveluissa tukku- ja vähittäistasolla loppuu 30 päivänä kesäkuuta 2012, on olemassa huomattava riski, että kilpailuvoimien puuttuminen verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilta ja verkkovierailuoperaattorien houkutus maksimoida verkkovierailutulonsa johtavat unionin laajuisissa verkkovierailuissa sellaisiin vähittäis- ja tukkuhintoihin, jotka eivät heijasta kohtuullisesti palvelun tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia, mikä vaarantaisi kyseisen asetuksen tavoitteiden saavuttamisen. Matkapuhelinten verkkovierailupalvelujen markkinoiden sääntelyä olisi sen vuoksi jatkettava 30 päivän kesäkuuta 2012 jälkeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, jotta kilpailu voi kehittyä ja jotta kuluttajat saavat jatkossakin takeet siitä, että heiltä ei laskuteta kansallisiin kilpailukykyisiin hintoihin verrattuna kohtuutonta hintaa.

(17 a)    Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi edistettävä puitedirektiivin 8 artiklassa vahvistettua toimintapoliittista tavoitetta, joka koskee loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai käyttää haluamiaan sovelluksia ja palveluja.

(18)  Jotta verkkovierailupalvelujen markkinoista tulisi tehokkaammat, yhdennetymmät ja kilpailukykyisemmät, ei saisi olla rajoituksia, jotka estävät yrityksiä neuvottelemasta tuloksekkaasti tukkutason käyttöoikeuksista verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi. ▌Tällaisten tukkutason verkkovierailupalvelujen käyttöoikeusjärjestelyjä haittaavat esteet, jotka johtuvat eroista yritysten neuvotteluasemien vahvuudessa ja infrastruktuurin omistusosuuksissa, olisi poistettava. Virtuaalisten matkaviestinverkkojen operaattorit ja matkaviestintäpalvelujen jälleenmyyjät, joilla ei ole omaa verkkoinfrastruktuuria, tarjoavat tyypillisesti verkkovierailupalveluja, jotka perustuvat kaupallisiin tukkutason verkkovierailusopimuksiin niiden isäntämatkaviestinverkkojen operaattorien kanssa samassa jäsenvaltiossa. Kaupalliset neuvottelut eivät kuitenkaan kenties anna virtuaalisten matkaviestinverkkojen operaattoreille ja jälleenmyyjille riittävästi liikkumavaraa edistää kilpailua alempien hintojen avulla. Vaihtoehtoisten, innovatiivisten ja unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen kehittämistä ja tarjoamista asiakkaille pitäisi helpottaa poistamalla nämä esteet ja tasapainottamalla virtuaalisten matkaviestinverkkojen operaattorien / jälleenmyyjien ja matkaviestinverkkojen operaattorien välistä neuvotteluasemaa käyttöoikeuksia koskevan velvoitteen ja tukkuhintakattojen avulla. Vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmään sisältyvät säännöt, erityisesti puitedirektiivin ja käyttöoikeusdirektiivin säännökset, eivät mahdollista sitä, että ongelma ratkaistaisiin asettamalla velvoitteita sellaisille operaattoreille, joilla on huomattava markkinavoima.

(19)  Siksi olisi otettava käyttöön säännöt, joilla velvoitetaan täyttämään yleisten matkaviestinverkkojen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset pyynnöt verkkovierailupalvelujen tarjoamista varten. Tällaisten käyttöoikeuksien olisi vastattava käyttöoikeuksia pyytävien tarpeita. Käyttöoikeudet olisi evättävä vain objektiivisin, esimerkiksi tekniseen toteutettavuuteen tai verkon toimintakyvyn ylläpitotarpeeseen liittyvin kriteerein. Jos käyttöoikeus evätään, vahinkoa kärsineen osapuolen olisi voitava saattaa riita ratkaistavaksi tässä asetuksessa säädetyn menettelyn mukaisesti. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen myönnettävät tukkutason käyttöoikeudet olisi myönnettävä tässä asetuksessa vahvistettujen, tukkutasolla sovellettavien sääntelyllisten velvoitteiden mukaisesti, ja niissä olisi otettava huomioon käyttöoikeuksien tarjoamiseen liittyvät eri kustannustekijät. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien johdonmukaisen sääntelyn tulisi auttaa välttämään vääristymät jäsenvaltioiden välillä. BERECin olisi komission kanssa koordinoiden ja yhteistyössä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa annettava suuntaviivat, jotka koskevat tukkutason käyttöoikeuksia verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi.

(19 a)  Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevan velvoitteen olisi katettava suorien tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoaminen ja verkkovierailupalvelujen tarjoaminen tukkutasolla kolmansien osapuolten harjoittamaa jälleenmyyntiä varten. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevan velvoitteen olisi katettava myös matkaviestinverkon operaattorin velvoite antaa virtuaalisten matkaviestinverkkojen operaattoreille ja jälleenmyyjille mahdollisuus ostaa säänneltyjä tukkutason verkkovierailupalveluja tukkutason yhteenliittymiltä, jotka muodostavat keskitetyn yhteyspisteen ja standardoidun järjestelmän verkkovierailusopimuksia varten koko unionissa. Jotta voitaisiin varmistaa, että operaattorit antavat verkkovierailuoperaattoreille käyttöoikeuden kaikkiin suorien verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuksien edellyttämiin toimintoihin kohtuullisessa ajassa, olisi julkaistava viitetarjous, joka sisältää vakioehdot suorille verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksille ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuksille. Viitetarjouksen julkaiseminen ei saisi estää käyttöoikeuksien pyytäjien ja käyttöoikeuksien myöntäjien välisiä kaupallisia neuvotteluja lopullisen tukkusopimuksen hintatasosta tai tukkutason käyttöoikeuteen liittyvistä lisäpalveluista, joissa edetään pidemmälle kuin palveluissa, joita tarvitaan suoria verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuksia varten.

(20)  Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevan velvoitteen olisi katettava kaikki osatekijät, joita verkkovierailupalvelujen tarjoaminen edellyttää, muun muassa seuraavat: verkkoelementit ja niihin liittyvät toiminnot ▌; asiaan liittyvät ohjelmistot ▌, mukaan lukien käyttötukijärjestelmät; ennakkotilauksia, palvelun toimittamista, tilauksia, ylläpitoa, korjauspyyntöjä ja laskutusta koskevat tietojärjestelmät tai tietokannat ▌; numeronmuunto tai vastaavia toimintoja tarjoavat järjestelmät ▌; matkaviestinverkot ▌ ja virtuaaliverkkopalvelut ▌.

(20 a)    Jos verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuden pyytäjät pyytävät käyttöoikeutta tiettyihin toimintoihin tai palveluihin niiden toimintojen tai palvelujen lisäksi, joita tarvitaan vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi, matkaviestinverkon operaattorit voivat periä oikeudenmukaiset ja kohtuulliset maksut näistä toiminnoista tai palveluista. Näitä lisätoimintoja tai ‑palveluja voivat olla esimerkiksi lisäarvopalvelut, lisäohjelmistot ja ‑tietojärjestelmät tai laskutusjärjestelyt.

(21)  Matkaviestintäpalveluja myydään paketteina, jotka sisältävät sekä kotimaan- että verkkovierailupalveluja, mikä rajoittaa kuluttajien valinnanvaraa verkkovierailupalveluissa. Tällaiset paketit vähentävät läpinäkyvyyttä verkkovierailupalveluissa, koska paketin yksittäisten osien välinen hintavertailu on vaikeaa. Tästä johtuu, ettei operaattorien välillä toistaiseksi ole pakettien verkkovierailuelementtiin perustuvaa kilpailua. Verkkovierailupalvelujen helpompi saatavuus erillisenä palveluna auttaisi ratkaisemaan rakenteellisia ongelmia lisäämällä kuluttajien tietoisuutta verkkovierailuhinnoista, mahdollistamalla verkkovierailupalveluihin liittyvät selkeät kuluttajavalinnat ja siten lisäämällä kilpailupainetta kysyntäpuolella. Tämä edistäisi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ▌verkkovierailupalveluissa.

(21 a)    Kuluttajien ja yritysten käyttämien matkaviestinnän datapalvelujen kysyntä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Verkkovierailudatapalvelujen korkeat hinnat rajoittavat kuitenkin suuresti kuluttajien ja rajojen yli toimivien yritysten mahdollisuuksia käyttää näitä palveluja unionissa. Kun otetaan huomioon, että markkinat ovat kehittymättömät ja kuluttajien käyttämien verkkovierailudatapalvelujen kysyntä kasvaa nopeasti, vähittäishintojen sääntely saattaisi vain pitää hinnat ehdotettujen enimmäishintojen tasolla, kuten asetuksen N:o 717/2007 osalta on käynyt, sen sijaan että se laskisi niitä edelleen, mikä vahvistaa sen, että uusia rakenteellisia toimenpiteitä tarvitaan.

(22)       ▌

(22 a)  Asiakkaiden olisi voitava siirtyä käyttämään vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin tai vaihtoehtoisten verkkovierailuoperaattorien palveluja vaivattomasti, mahdollisimman nopeasti teknisestä ratkaisusta riippuen, ilman seuraamuksia ja maksutta. Asiakkaille olisi annettava tiedot tästä mahdollisuudesta selkeässä, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa.

(22 b)    Kuluttajilla olisi oltava oikeus hankkia kuluttajaystävällisellä tavalla verkkovierailupalvelut kotimaan mobiilipaketistaan erillisenä palveluna. Nykyään on olemassa useita tapoja, joilla säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillinen myynti toiminto voitaisiin toteuttaa teknisesti, esimerkiksi kahdella erillisellä kansainvälisen matkaviestintilaajan tunnuksella (International Mobile Subscriber Identity, IMSI-tunnus) (kaksi erillistä IMSI-tunnusta samalla SIM-kortilla), yhdellä IMSI-tunnuksella (kotioperaattori ja verkkovierailuoperaattori käyttävät samaa IMSI-tunnusta) ja kahden erillisen tai yhden IMSI-tunnuksen yhdistelmillä yhdessä sellaisen teknisen menettelyn kanssa, joka ei estä asiakasta käyttämästä suoraan vierailuverkossa tarjottuja säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja kotiverkon operaattorin ja vierailuverkon operaattorin välisten järjestelyjen avulla.

(22 c)  Korkeat datapalvelujen verkkovierailuhinnat estävät asiakkaita käyttämästä mobiilidatapalveluja heidän matkustaessaan unionissa. Koska verkkovierailudatapalvelujen kysyntä lisääntyy ja merkitys kasvaa, ei pitäisi olla esteitä käyttää vaihtoehtoisia verkkovierailudatapalveluja, joita tarjotaan väliaikaisesti tai pysyvästi suoraan vierailuverkossa, riippumatta kotimaan operaattorien kanssa tehdyistä verkkovierailusopimuksista tai -järjestelyistä ja ilman niiden perimiä lisämaksuja. Silloin kun se on tarpeen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamiseksi suoraan vierailuverkossa, kotimaan operaattorien ja verkkovierailudatapalvelujen tarjoajien olisi tehtävä yhteistyötä, jotta asiakkaita ei estettäisi pääsemästä näihin palveluihin ja käyttämästä niitä ja jotta varmistettaisiin muiden verkkovierailupalvelujen jatkuvuus.

(22 d)    Tässä asetuksessa ei olisi säädettävä mistään tietyistä teknisistä menettelyistä verkkovierailupalvelujen myymiseksi erillisenä palveluna, vaan asetuksella olisi valmisteltava sitä, että komissio kehittää BERECin esittämien näkemysten pohjalta tehokkaimman ja toimivimman ratkaisun, yhdistelmäratkaisu mukaan luettuna, joten siinä olisi vahvistettava kriteerit niille teknisille ominaisuuksille, jotka verkkovierailupalvelujen myynnin erillisenä palveluna mahdollistavan teknisen ratkaisun olisi täytettävä. Näihin kriteereihin olisi sisällytettävä muun muassa se, että ratkaisu voidaan ottaa käyttöön koordinoidusti ja yhdenmukaistetusti koko unionissa, ja niillä olisi varmistettava, että kuluttajilla on mahdollisuus valita nopeasti ja helposti eri operaattori verkkovierailupalveluille tarvitsematta vaihtaa numeroaan. Verkkovierailuja unionin ulkopuolella tai kolmansien maiden asiakkaiden verkkovierailuja unionin sisällä ei myöskään saisi estää.

(23)  Matkaviestinverkon operaattorien välistä yhteistyötä ja koordinointia olisi lisättävä, jotta luodaan tekniset mahdollisuudet erillisten verkkovierailupalvelujen tarjonnan kehittämiselle koordinoidusti ja teknisesti järkevällä tavalla estämättä suoraan vierailuverkossa tarjottujen verkkovierailudatapalvelujen käyttöä. Siksi olisi määriteltävä tarvittavat perusperiaatteet ja menetelmät, jotta voidaan nopeasti mukautua muuttuviin olosuhteisiin ja teknologian kehitykseen. BERECin olisi ▌yhdessä asianomaisten sidosryhmien kanssa avustettava komissiota kehittämään tekniset elementit, jotta mahdollistetaan verkkovierailupalvelujen erillinen myynti ja jotta ei estetä suoraan vierailuverkossa tarjottujen verkkovierailudatapalvelujen käyttöä. Komission olisi tarvittaessa annettava eurooppalaiselle standardointielimelle toimeksianto tehdä asianomaisiin standardeihin mukautukset, joita säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen yhdenmukaistettu toteuttaminen edellyttää.

(23 a)    Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa niiden yksityiskohtaisten sääntöjen osalta, jotka koskevat kotimaan operaattorien tiedonantovelvollisuuksia ja verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin mahdollistavaa teknistä ratkaisua. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(19) mukaisesti.

(23 b)  BERECin olisi, ottaen huomioon tämä asetus ja sen nojalla annetut täytäntöönpanosäädökset, voitava omasta aloitteestaan antaa erityisiä teknisiä ohjeita säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillisestä myynnistä tai muista tämän asetuksen soveltamisalaan sisältyvistä seikoista.

(24)       Jotta säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillinen myynti toteutuisi täysin, tällaiseen myyntiin on tarpeen yhdistää velvoite myöntää tukkutason käyttöoikeudet verkkovierailupalvelujen tarjontaa varten, jotta voidaan helpottaa uusien tai nykyisten toimijoiden pääsyä markkinoille, mukaan lukien rajat ylittäviä verkkovierailupalveluja tarjoavat operaattorit. Tällainen ratkaisu estäisi vääristymät jäsenvaltioiden välillä varmistamalla johdonmukaisen sääntelyllisen lähestymistavan ja edistäisi siten sisämarkkinoiden kehitystä. Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin toteuttaminen edellyttää kuitenkin, että operaattoreille jätetään kohtuullinen aika mukauttaa toimintaansa teknisellä tasolla, minkä vuoksi rakenteelliset toimenpiteet johtavat aitoihin sisämarkkinoihin ja riittävään kilpailuun vasta jonkin ajan jälkeen. Tästä syystä verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalvelujen tukkutason enimmäishinnat ja samojen palvelujen osalta myös vähittäishintojen turvarajat olisi pidettävä voimassa tilapäisesti ja asianmukaisella tasolla, jotta nykyiset kuluttajahyödyt säilyisivät tällaisten rakenteellisten toimenpiteiden toteutuksen edellyttämän siirtymäkauden aikana ▌.

(25)  Tilapäistä hintasääntelyä jatkettaessa olisi verkkovierailuasiakkaiden etujen suojaamiseksi asetettava sääntelyvelvoitteita niin vähittäis- kuin tukkutasollakin, koska kokemus on osoittanut, että unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen tukkuhintojen alennukset eivät välttämättä näy verkkovierailujen vähittäishintojen alentumisena, koska siihen ei ole kannustimia. Toisaalta toimet vähittäishintojen alentamiseksi ilman, että puututaan näiden palvelujen tarjontaan liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, voisivat haitata verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa eivätkä johtaisi kilpailun lisääntymiseen.

(26)       Siihen asti kun rakenteellisilla toimenpiteillä on saatu aikaan riittävästi kilpailua verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoille, mikä johtaisi tukkukustannusten laskuun, joka puolestaan siirrettäisiin kuluttajahintoihin, tehokkain ja oikeasuhteisin tapa säännellä unionin sisäisten verkkovierailupuhelujen soittamisen ja vastaanottamisen hintatasoa on unionin laajuisen keskimääräisen minuuttihinnan enimmäismäärän vahvistaminen tukkutasolla sekä maksujen rajoittaminen vähittäistasolla soveltamalla asetuksella (EY) N:o 717/2007 käyttöön otettua eurotariffia, jota laajennettiin asetuksessa (EY) N:o 544/2009(20) säädetyllä eurotekstiviestitariffilla ja jota olisi laajennettava tässä asetuksessa säädetyllä eurodatatariffilla. Keskimääräistä tukkuhintaa olisi sovellettava minkä tahansa unionissa olevan matkaviestintäoperaattoriparin välillä määrättynä ajanjaksona.

(27)  Tilapäiset euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffit olisi vahvistettava turvatasolle, joka takaa, että ▌kuluttajahyödyt eivät ainoastaan säily vaan jopa lisääntyvät rakenteellisten toimenpiteiden toteutuksen edellyttämän siirtymäkauden aikana, ja joka samalla turvaa verkkovierailuoperaattoreille riittävän katteen ja kannustaa tarjoamaan kilpailukykyisiä verkkovierailupalveluja alemmin maksuin. Siirtymäkauden aikana verkkovierailuoperaattorien olisi ilmoitettava kuluttajille aktiivisesti eurotariffeista sekä tarjottava niitä maksutta ja selkeällä ja avoimella tavalla kaikille verkkovierailuasiakkailleen.

(28)       Verkkovierailuasiakkaille tarjottavien tilapäisten euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffien olisi vastattava kohtuullista katetta, joka ylittää verkkovierailupalvelujen tarjoamisen tukkukustannukset, samalla kun verkkovierailuoperaattorit säilyttävät vapauden kilpailla eriyttämällä tarjontaansa ja mukauttamalla hinnoittelurakennettaan markkinaolosuhteiden ja kuluttajien mieltymysten mukaan. Tällaiset turvarajat olisi asetettava sellaiselle tasolle, etteivät ne vääristä rakenteellisten toimenpiteiden etuja kilpailun kannalta, ja ne voitaisiin poistaa sen jälkeen, kun rakenteelliset toimenpiteet ovat tuottaneet konkreettisia hyötyjä asiakkaille. Tätä sääntelyllistä lähestymistapaa ei olisi sovellettava siihen tariffin osaan, joka laskutetaan lisäarvopalvelujen tarjoamisesta, vaan ainoastaan tällaisten palvelujen käyttöä koskeviin tariffeihin.

(29)  Tämän sääntelyllisen lähestymistavan pitäisi olla helposti toteutettavissa ja valvottavissa, jotta hallinnolliset rasitteet, joita sen vaatimuksista aiheutuu operaattoreille ja verkkovierailuoperaattoreille ja sen valvonnasta ja täytäntöönpanosta aiheutuu kansallisille sääntelyviranomaisille, pysyisivät mahdollisimman pieninä. Sen olisi myös oltava avoin ja välittömästi unionin kaikkien matkaviestinasiakkaiden ymmärrettävissä. Lisäksi sen olisi luotava varmuutta ja ennakoitavuutta verkkovierailupalveluja tukku- ja vähittäistasolla tarjoaville operaattoreille. Siksi minuuttikohtaiset enimmäishinnat sekä tukku- että vähittäistasolla olisi eriteltävä rahamääräisesti tässä asetuksessa.

(30)       Täten yksilöidyssä tukkutason minuuttikohtaisessa keskimääräisessä enimmäishinnassa olisi otettava huomioon unionin laajuisen verkkovierailupuhelun eri osatekijät, erityisesti matkaviestinverkossa puhelujen soittamisesta ja vastaanottamisesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien yleiskustannukset, merkinanto ja välitys. Puhelujen soittamisen ja vastaanottamisen soveltuvimpana vertailukohtana on unionissa toimivien matkaviestinverkon operaattorien keskimääräinen puhelujen vastaanottamisesta perimä maksu, joka perustuu kansallisten sääntelyviranomaisten antamiin, komission julkaisemiin tietoihin. Tässä asetuksessa vahvistettu minuuttikohtainen keskimääräinen enimmäishinta olisi siksi määritettävä ottaen huomioon keskimääräinen matkapuhelun vastaanottamisesta perittävä maksu, joka toimii vertailukohtana kyseisille kustannuksille. Tukkutason minuuttikohtaisen keskimääräisen enimmäishinnan olisi laskettava vuosittain, jotta otettaisiin huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten ajoittain toteuttamat matkapuhelujen vastaanottamisesta perittävien maksujen alennukset.

(31)  Vähittäistasolla sovellettavan tilapäisen euroäänipuhelutariffin olisi annettava verkkovierailuasiakkaille takeet siitä, että heiltä ei laskuteta kohtuutonta hintaa säännellyn verkkovierailupuhelun soittamisesta tai vastaanottamisesta, samalla kun se jättää verkkovierailuoperaattoreille riittävästi liikkumavaraa asiakkaille tarjoamiensa tuotteiden eriyttämiseksi.

(32)       Turvarajojen tilapäisen voimassaolon aikana kaikkien kuluttajien olisi voitava lisämaksuitta tai ennakkoehdoitta valita yksinkertainen verkkovierailuhinta, joka ei ylitä enimmäishintoja, ja heille olisi tiedotettava tästä. Tukkukustannusten ja vähittäishintojen välisen kohtuullisen marginaalin olisi annettava verkkovierailuoperaattoreille takeet kaikkien vähittäistason erityisten verkkovierailukustannusten kattamisesta, asianmukaiset markkinointikulut ja laitetuet mukaan lukien, ja mahdollistettava myös kohtuullinen voitto. Tilapäiset euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffit ovat asianmukainen keino mahdollistaa suoja kuluttajille ja joustavuus verkkovierailuoperaattoreille. Euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffien enimmäismäärien olisi laskettava vuosittain tukkutason mukaisesti.

(33)  Turvarajojen tilapäisen voimassaolon aikana uusille verkkovierailuasiakkaille olisi tiedotettava perusteellisesti ja selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla unionissa sovellettavien verkkovierailun hintojen valikoimasta, mukaan lukien tilapäisten euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffien mukaiset hinnat. Nykyisille verkkovierailuasiakkaille olisi tarjottava mahdollisuus valita uudet tilapäisten euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffien mukaiset hinnat tai muut verkkovierailuhinnat tietyn ajan kuluessa. Nykyiset verkkovierailuasiakkaat, jotka eivät ole tehneet kyseistä valintaa tämän ajan kuluessa, jaotellaan niihin, jotka ovat jo vapaaehtoisesti siirtyneet erityiseen verkkovierailuhinnastoon tai -pakettiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja niihin, jotka eivät ole tehneet niin. Jälkimmäiseen ryhmään olisi automaattisesti sovellettava tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaista hinnastoa. Verkkovierailuasiakkaisiin, jotka jo hyötyvät yksilöllisten vaatimustensa mukaisista ja niiden perusteella valitsemistaan erityisistä verkkovierailuhinnastoista tai -paketeista, olisi sovellettava edelleen heidän aiemmin valitsemaansa hinnastoa tai pakettia, mikäli he ilmoittavat verkkovierailuoperaattorilleen valitsevansa edelleen tämän hinnaston sen jälkeen, kun heitä on muistutettu nykyisistä hintaehdoista ja sovellettavista eurotariffeista. Tällaisiin erityisiin verkkovierailuhinnastoihin ja -paketteihin voisivat kuulua esimerkiksi kiinteät verkkovierailumaksut, muut kuin julkiset hinnastot, hinnastot, joihin sisältyy ylimääräisiä kiinteitä verkkovierailumaksuja, euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffien enimmäistasoa alempia minuuttikohtaisia maksuja koskevat hinnastot tai puhelun muodostamisesta perittäviä maksuja koskevat hinnastot.

(34)  Koska tämän asetuksen olisi oltava puitedirektiivin 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu erityistoimenpide ja koska unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen tarjoajat voidaan tässä asetuksessa velvoittaa tekemään muutoksia verkkovierailun vähittäishintoihin tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi, tällaisten muutosten ei pitäisi antaa matkaviestinasiakkaille oikeutta vetäytyä sopimuksistaan vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän toteuttamiseksi annettujen kansallisten säännösten nojalla.

(35)       Tämä asetus ei saisi estää tekemästä kuluttajille innovatiivisia tarjouksia, jotka ovat edullisempia kuin tässä asetuksessa määritellyt tilapäiset euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffit, vaan asetuksella olisi pikemminkin kannustettava tekemään verkkovierailuasiakkaille innovatiivisia tarjouksia alemmin hinnoin erityisesti siinä säädetyillä rakenteellisilla toimenpiteillä luodun lisäkilpailupaineen vaikutuksesta. Tässä asetuksessa ei edellytetä verkkovierailumaksujen ottamista uudelleen käyttöön tapauksissa, joissa ne on poistettu kokonaan, eikä nykyisten verkkovierailumaksujen korottamista tässä asetuksessa säädettyjen tilapäisten turvarajojen tasolle.

(36)  Kun enimmäishintoja ei ole määritetty euroina, alkuperäisiin rajoihin sovellettavat enimmäishinnat sekä näiden rajojen tarkistetut arvot olisi määritettävä asianmukaisena valuuttana soveltamalla Euroopan unionin virallisessa lehdessä tässä asetuksessa määritettynä päivänä julkaistavia viitekursseja. Jos viitekursseja ei ole julkaistu määritettynä päivänä, olisi sovellettava viitekursseja, jotka on julkaistu ensimmäisessä tällaisia viitekursseja sisältävässä kyseistä päivää seuraavassa Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jotta suojeltaisiin kuluttajia säänneltyjen verkkovierailupalvelujen (säänneltyjen verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalvelujen) vähittäishintojen nousulta, joka johtuu muiden valuuttojen kuin euron viitekurssin vaihteluista, jäsenvaltion, jonka valuutta on muu kuin euro, olisi käytettävä useiden viitekurssien keskiarvoa tietyllä aikavälillä määrittääkseen vähittäistason enimmäishinnat valuutassaan.

(37)       Joidenkin matkaviestintäoperaattorien tapa laskuttaa verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta tukkutasolla jopa 60 sekunnin vähimmäislaskutusyksiköiden perusteella, kun muissa tukkutason yhdysliikennemaksuissa sovelletaan yleensä sekuntipohjaista laskutusta, vääristää kilpailua näiden operaattorien ja eri laskutusmenetelmiä soveltavien operaattorien välillä ja heikentää tällä asetuksella käyttöön otettujen tukkutason enimmäishintojen yhdenmukaista soveltamista. Se edustaa myös lisäkulua, jolla tukkukustannusten nousun myötä on kielteisiä vaikutuksia verkkovierailuäänipuhelujen hinnoitteluun vähittäistasolla. Matkaviestintäoperaattoreita olisi tämän vuoksi vaadittava laskuttamaan säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta tukkutasolla sekuntipohjaisesti.

(38)  BERECin edeltäjä ERG-ryhmä on arvioinut, että matkaviestintäoperaattorien tapa laskuttaa verkkovierailupalveluista vähittäistasolla yli sekunnin pituisten laskutusyksiköiden perusteella on korottanut tyypillistä euroäänipuhelutariffilaskua soitettujen puheluiden osalta 24 prosenttia ja vastaanotettujen puheluiden osalta 19 prosenttia. Se on katsonut myös, että nämä lisät edustavat piilokuluja, koska ne ovat useimpien kuluttajien havaitsemattomissa. Tästä syystä ERG-ryhmä suositteli kiireellisiä toimia euroäänipuhelutariffeihin vähittäistasolla sovellettavien erilaisten laskutuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi.

(39)       Asetuksella (EY) N:o 717/2007 otettiin käyttöön eurotariffi unionissa ja siten luotiin yhteinen lähestymistapa sen varmistamiseksi, että verkkovierailuasiakkaat eivät joudu maksamaan säännellyistä verkkovierailupuheluista kohtuuttomia hintoja, mutta matkaviestintäoperaattorien harjoittamat erilaiset laskutusyksikkökäytännöt heikentävät merkittävästi asetuksen yhdenmukaista soveltamista. Tämä merkitsee myös sitä, että vaikka unionin laajuiset verkkovierailupalvelut ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, säänneltyjen verkkovierailupuhelujen laskutukseen sovelletaan toisistaan poikkeavia ratkaisuja, jotka vääristävät kilpailuedellytyksiä sisämarkkinoilla.

(40)       Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön yhteiset säännöt euroäänipuhelutariffin laskujen laskutusyksiköistä vähittäistasolla, jotta sisämarkkinoita voitaisiin lujittaa edelleen ja taata kaikkialla unionissa sama korkea kuluttajansuojan taso unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

(41)  Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan sekuntipohjaisesti kaikista euroäänipuhelutariffin alaisista puheluista, lukuun ottamatta mahdollisuutta soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa soitetuista puheluista. Tämän ansiosta verkkovierailuoperaattorit voivat kattaa kaikki kohtuulliset puhelun muodostamisesta aiheutuvat kustannukset ja kilpailla joustavasti tarjoamalla lyhyempiä vähimmäislaskutusaikoja. Vähimmäislaskutusaika ei ole perusteltu vastaanotettavissa euroäänipuhelutariffipuheluissa, koska taustalla oleva tukkukustannus laskutetaan sekuntipohjaisesti ja kaikki puhelun muodostamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät jo matkapuheluiden laskevan liikenteen maksuihin.

(42)       Asiakkaiden ei tulisi joutua maksamaan vastaajaviestien vastaanottamisesta vierailuverkossa, koska he eivät pysty hallitsemaan tällaisten viestien kestoa. Tämän ei tulisi vaikuttaa muihin vastaajan käytöstä perittäviin hintoihin, kuten vastaajaviestien kuuntelemisesta perittäviin hintoihin.

(42 a)    Raja-alueilla asuvien asiakkaiden ei pitäisi saada tarpeettoman suuria laskuja tahattomien verkkovierailujen vuoksi. Verkkovierailuoperaattorien olisi näin ollen toteutettava aiheelliset toimenpiteet suojellakseen asiakkaitaan siltä, että näille aiheutuu verkkovierailumaksuja kotijäsenvaltiossa ollessa. Tähän olisi sisällyttävä asianmukaiset tiedotustoimet, jotta asiakkaat voisivat aktiivisesti ehkäistä tällaiset tahattomat verkkovierailutilanteet. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi oltava tietoisia tilanteista, joissa asiakkaat kohtaavat ongelmia heidän joutuessaan maksamaan verkkovierailumaksuja heidän ollessaan yhä kotijäsenvaltiossaan, ja niiden olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä ongelman lievittämiseksi.

(43)  Verkkovierailutekstiviestipalvelujen osalta on verkkovierailuäänipuhelujen tapaan olemassa huomattava riski, että pelkkä tukkutason hinnoitteluvelvoitteiden asettaminen ei johtaisi automaattisesti hintojen alenemiseen vähittäisasiakkaiden osalta. Toisaalta toimet vähittäishintojen alentamiseksi ilman, että puututaan näiden palvelujen tarjontaan liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, voisivat rajoittaa joidenkin verkkovierailuoperaattorien, erityisesti pienempien verkkovierailuoperaattorien, asemaa ja lisätä hintapainostuksen riskiä.

(44)       Lisäksi verkkovierailupalvelujen markkinoiden erityinen rakenne ja niiden rajat ylittävä luonne aiheuttavat sen, että vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä ei ole antanut kansallisille sääntelyviranomaisille sopivia välineitä ratkaista tehokkaasti kilpailuongelmia, jotka ovat säänneltyjen verkkovierailutekstiviestipalvelujen korkean tukku- ja vähittäishintatason taustalla. Sillä ei ole kyetty varmistamaan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, ja tilanne olisi korjattava.

(45)       Säännellyille verkkovierailutekstiviestipalveluille olisi näin ollen asetettava sääntelyllisiä velvoitteita tukkutasolla, jotta tukkuhintojen ja palvelun tarjonnasta aiheutuvien kustannusten suhde saataisiin kohtuullisemmaksi, ja vähittäistasolla siirtymäkaudeksi, jotta voitaisiin suojata verkkovierailuasiakkaiden edut, kunnes rakenteelliset toimenpiteet toimivat käytännössä.

(46)  Siihen asti kun rakenteellisilla toimenpiteillä on saatu aikaan riittävästi kilpailua verkkovierailupalvelujen markkinoilla, tehokkain ja oikeasuhteisin lähestymistapa säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien hintatason sääntelemiseksi tukkutasolla on unionin laajuisen keskimääräisen enimmäishinnan vahvistaminen vierailuverkosta lähetettävälle tekstiviestille. Keskimääräistä tukkuhintaa olisi sovellettava minkä tahansa unionissa olevan operaattoriparin välillä määrättynä ajanjaksona.

(47)       Säänneltyjen verkkovierailutekstiviestipalvelujen tukkutason enimmäishinnan olisi katettava kaikki kustannukset, joita tukkupalvelun tarjoajalle aiheutuu, mukaan lukien muun muassa verkkovierailutekstiviestien välittäminen lähdeverkossa, kauttakulku ja kohdeverkossa välittämisen kattamaton kustannus vierailuverkossa. Säänneltyjen verkkovierailutekstiviestipalvelujen tarjoajia olisi siten kiellettävä perimästä erillistä verkkovierailutekstiviestien vastaanottamisesta omassa verkossaan tällä asetuksella vahvistettujen sääntöjen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

(48)       Jotta tukkutason verkkovierailutekstiviestipalvelujen enimmäishinnat ilmentäisivät tarkemmin palvelujen tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia ja jotta kilpailu voisi kehittyä vähittäistasolla, säänneltyjen tekstiviestien tukkutason enimmäishintoja olisi mukautettava myöhempiä kustannusvähennyksiä vastaavasti.

(49)  Asetuksessa (EY) N:o 544/2009 katsottiin, että verkkovierailupalvelujen markkinoille kilpailua synnyttävien rakenteellisten tekijöiden puuttuessa tehokkain ja oikeasuhteisin lähestymistapa unionin laajuisten verkkovierailutekstiviestien hintatason sääntelemiseksi vähittäistasolla oli vaatia matkaviestintäoperaattoreita tarjoamaan verkkovierailuasiakkailleen eurotekstiviestitariffia, joka ei ylitä määritettyä enimmäishintaa.

(50)       Siihen asti kun rakenteelliset toimenpiteet toimivat käytännössä, tilapäinen eurotekstiviestitariffi olisi säilytettävä turvatasolla, joka takaa nykyisten kuluttajahyötyjen säilymisen ja turvaa verkkovierailuoperaattoreille riittävän katteen, mutta heijastaa kohtuullisemmin palvelun tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia.

(51)       Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan tilapäisen eurotekstiviestitariffin olisi siten vastattava kohtuullista katetta, joka ylittää säänneltyjen verkkovierailutekstiviestipalvelujen tarjoamisen kustannukset, samalla kun verkkovierailuoperaattorit säilyttävät vapauden kilpailla eriyttämällä tarjontaansa ja mukauttamalla hinnoittelurakennettaan markkinaolosuhteiden ja kuluttajien mieltymysten mukaan. Tällainen turvaraja olisi asetettava tasolle, joka ei vääristä rakenteellisten toimenpiteiden etuja kilpailun kannalta, ja se voitaisiin poistaa sen jälkeen, kun rakenteelliset toimenpiteet toimivat käytännössä. Tätä sääntelyllistä lähestymistapaa ei olisi sovellettava lisäarvollisiin tekstiviestipalveluihin.

(52)  Verkkovierailuasiakkaiden ei pitäisi joutua maksamaan lisämaksua säännellyn verkkovierailutekstiviestin tai vastaajaviestin vastaanottamisesta vierailuverkossa, koska nämä kohdeverkkokustannukset katetaan jo vähittäishinnassa, joka peritään säännellyn verkkovierailutekstiviestin tai vastaajaviestin lähettämisestä.

(53)       Eurotekstiviestitariffia olisi automaattisesti sovellettava kaikkiin sekä uusiin että vanhoihin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät nimenomaisesti ole valinneet tai valitse jotain erityistä tekstiviestien verkkovierailuhinnastoa tai verkkovierailupalvelupakettia, joka sisältää säänneltyjä tekstiviestien verkkovierailupalveluja.

(54)       Tekstiviesti on lyhytsanomapalvelun (SMS) tekstiviesti, joka poikkeaa selkeästi muista viesteistä, kuten multimediaviesteistä tai sähköpostiviesteistä. Jotta tämän asetuksen toimivuutta ei heikennettäisi ja sen tavoitteet saavutettaisiin kauttaaltaan, olisi kiellettävä kaikki verkkovierailutekstiviestin teknisten parametrien sellaiset muutokset, jotka erottaisivat sen kotimaan tekstiviestistä.

(55)  Kansallisten sääntelyviranomaisten keräämät tiedot osoittavat, että keskimääräiset tukkuhinnat, joita vierailuverkon operaattorit perivät verkkovierailudatapalveluista verkkovierailuasiakkaiden verkkovierailuoperaattoreilta, ovat edelleen korkealla tasolla. Vaikka nämä tukkuhinnat näyttävät olevan laskusuunnassa, ne ovat edelleen hyvin korkeita suhteessa kustannuksiin.

(56)       Verkkovierailudatapalvelujen tukkuhintojen pysyminen korkeina johtuu lähinnä muiden kuin ensisijaisten verkkojen operaattorien perimistä korkeista tukkuhinnoista. Nämä hinnat johtuvat liikenteen ohjaamisen rajoituksista, jotka eivät jätä operaattoreille kannustetta alentaa yksipuolisesti tukkuhintojaan, sillä liikenne vastaanotetaan riippumatta laskutettavasta hinnasta. Tämä johtaa tukkukustannusten äärimmäisiin vaihteluihin. Muihin kuin ensisijaisiin verkkoihin sovellettavat verkkovierailudatapalvelujen tukkuhinnat ovat joissakin tapauksissa kuusi kertaa korkeammat kuin ensisijaisiin verkkoihin sovellettavat. Tällaiset verkkovierailudatapalvelujen kohtuuttoman korkeat tukkuhinnat johtavat huomattaviin kilpailuedellytysten vääristymiin matkapuhelinoperaattorien välillä unionissa, mikä heikentää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Ne myös rajoittavat verkkovierailuoperaattorien mahdollisuuksia ennakoida tukkukustannuksiaan ja tarjota asiakkailleen avoimia ja kilpailukykyisiä vähittäishintapaketteja. Kun otetaan huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten rajalliset mahdollisuudet ratkaista näitä ongelmia tehokkaasti kansallisella tasolla, verkkovierailudatapalveluihin olisi sovellettava tukkutason enimmäishintaa. Säännellyille verkkovierailudatapalveluille olisi näin ollen asetettava sääntelyllisiä velvoitteita tukkutasolla, jotta tukkuhintojen ja palvelun tarjonnasta aiheutuvien kustannusten suhde saataisiin kohtuullisemmaksi, ja vähittäistasolla, jotta voitaisiin suojata verkkovierailuasiakkaiden edut.

(57)  Verkkovierailuoperaattorit eivät saisi periä verkkovierailuasiakkaalta maksua säännellystä verkkovierailupalvelusta, jos verkkovierailuasiakas ei hyväksy palvelun tarjoamista tai kunnes tämä hyväksyy sen.

(58)       Tämän asetuksen soveltamisalan olisi katettava unionin laajuisten verkkovierailudatapalvelujen vähittäistason tarjonta. Verkkovierailupalvelujen markkinoiden erityispiirteet, jotka oikeuttivat asetuksen (EY) N:o 717/2007 antamisen ja velvoitteiden asettamisen matkaviestintäoperaattoreille unionin laajuisen verkkovierailuäänipuhelujen ja -tekstiviestien tarjonnan osalta, koskevat yhtä lailla unionin laajuista verkkovierailudatapalvelujen vähittäistason tarjontaa. Verkkovierailuäänipuhelu- ja -tekstiviestipalvelujen tapaan verkkovierailudatapalveluja ei osteta erikseen kansallisella tasolla, vaan ne ovat vain osa laajempaa vähittäistason kuluttajatuotetta, jonka asiakkaat ostavat verkkovierailuoperaattoriltaan, mikä rajoittaa kilpailuvoimien toimintaa. Lisäksi nämä palvelut ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, minkä vuoksi kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka vastaavat omalla alueellaan asuvien matkaviestinasiakkaiden etujen turvaamisesta ja edistämisestä, eivät pysty valvomaan muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien vierailuverkkojen operaattorien toimintaa.

(59)  Äänipuhelu- ja tekstiviestipalvelujen osalta jo käytössä olevien sääntelyllisten toimenpiteiden tapaan tehokkain ja oikeasuhteisin tapa säännellä unionin laajuisten vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen hintatasoa siirtymäkautena, kunnes rakenteellisilla toimenpiteillä on saatu aikaan riittävästi kilpailua, on vaatia verkkovierailuoperaattoreita tarjoamaan verkkovierailuasiakkailleen tilapäistä eurodatatariffia, joka ei ylitä määritettyä enimmäishintaa. Eurodatatariffi olisi vahvistettava turvatasolle, joka takaa kuluttajansuojan siihen asti kun rakenteelliset toimenpiteet toimivat käytännössä ja turvaa verkkovierailuoperaattoreille riittävän katteen, mutta heijastaa kohtuullisemmin palvelun tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia.

(60)       Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan tilapäisen eurodatatariffin olisi siten vastattava kohtuullista katetta, joka ylittää säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisen kustannukset, samalla kun verkkovierailuoperaattorit säilyttävät vapauden kilpailla eriyttämällä tarjontaansa ja mukauttamalla hinnoittelurakennettaan markkinaolosuhteiden ja kuluttajien mieltymysten mukaan. Tällainen turvaraja olisi asetettava tasolle, joka ei vääristä rakenteellisten toimenpiteiden etuja kilpailun kannalta, ja se voitaisiin poistaa sen jälkeen, kun rakenteelliset toimenpiteet ovat tuottaneet konkreettisia ja kestäviä hyötyjä asiakkaille. Verkkovierailuäänipuhelu- ja -tekstiviestipalvelujen osalta noudatetun lähestymistavan mukaisesti tilapäisen eurodatatariffin säänneltyjen enimmäishintojen kehityksen tulisi olla laskeva ottaen huomioon, että vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten ennakoidaan vähenevän.

(61)  Tilapäistä eurodatatariffia olisi automaattisesti sovellettava kaikkiin sekä uusiin että nykyisiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät nimenomaisesti ole valinneet tai valitse jotain erityistä datapalvelujen verkkovierailuhinnastoa tai verkkovierailupalvelupakettia, joka sisältää säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja.

(62)       Sen varmistamiseksi, että kuluttajat maksavat vain tosiasiallisesti kuluttamistaan datapalveluista, ja jotta vältettäisiin asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimaantulon jälkeen äänipuhelupalveluissa havaitut ongelmat, jotka liittyvät operaattorien soveltamista laskutusmekanismeista kuluttajille aiheutuviin piilomaksuihin, tilapäinen eurodatatariffi olisi laskutettava kilotavupohjaisesti. Tällainen laskutus vastaa tukkutasolla jo sovellettavaa laskutusmekanismia.

(63)       Verkkovierailuoperaattorit voivat tarjota kohtuukäyttöön sovellettavaa, kaikenkattavaa kiinteää kuukausimaksua, johon ei sovelleta enimmäishintaa ja joka voi kattaa kaikki unionin laajuiset verkkovierailupalvelut.

(64)       Jotta kaikki matkapuhelimen käyttäjät hyötyisivät tämän asetuksen säännöksistä, tilapäisiä vähittäishinnoitteluvaatimuksia olisi sovellettava riippumatta siitä, onko verkkovierailuasiakkailla verkkovierailuoperaattorinsa kanssa etukäteismaksuun vai jälkikäteislaskutukseen perustuva sopimus ja riippumatta siitä, onko verkkovierailuoperaattorilla oma verkko vai onko se virtuaalisen matkaviestinverkon operaattori vai matkapuhelinpalvelujen jälleenmyyjä.

(66)  Jos unionin matkapuhelinpalvelujen tarjoajat katsovat, että niiden asiakkaille yhteentoimivuudesta ja päästä päähän -liitettävyydestä koituvat edut vaarantuvat, koska muissa jäsenvaltioissa toimivien matkaviestinverkkojen operaattorien kanssa tehdyt verkkovierailujärjestelyt päättyvät tai saattavat päättyä, tai ne eivät kykene tarjoamaan asiakkailleen palvelua toisessa jäsenvaltiossa, koska vähintään yhden tukkutason verkkopalvelujen tarjoajan kanssa ei ole saatu aikaan sopimusta, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi käytettävä tarvittaessa käyttöoikeusdirektiivin 5 artiklan mukaisia valtuuksiaan varmistaakseen asianmukaisen käyttöoikeuden ja yhteenliittämisen, jotta päästä päähän -liitettävyys ja palvelujen yhteentoimivuus voidaan varmistaa ottaen huomioon puitedirektiivin 8 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti täysin toimivien sähköisten viestintäpalvelujen sisämarkkinoiden luomista koskeva tavoite.

(67)       Jotta parannettaisiin verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen avoimuutta ja autettaisiin verkkovierailuasiakkaita tekemään päätöksiä mobiililaitteidensa käytöstä ulkomailla, matkaviestintäpalvelujen tarjoajien olisi annettava verkkovierailuasiakkailleen maksutta tietoa verkkovierailuhinnoista, joita heihin sovelletaan, kun he käyttävät verkkovierailupalveluja vierailujäsenvaltiossa. Koska tietyt asiakasryhmät voivat olla hyvin perillä verkkovierailuhinnoista, verkkovierailuoperaattorien olisi tarjottava mahdollisuus kirjautua helposti pois tällaisesta automaattisesta viestipalvelusta. Lisäksi palveluntarjoajien olisi aktiivisesti annettava asiakkailleen, edellyttäen että nämä ovat unionin alueella, pyynnöstä ja maksutta lisätietoja minuutti-, tekstiviesti- tai megatavukohtaisista datamaksuista (arvonlisävero mukaan lukien), joita peritään äänipuhelujen soittamisesta ja vastaanottamisesta, tekstiviestien ja multimediaviestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta sekä muiden datapalvelujen käyttämisestä vierailujäsenvaltiossa. ▌

(68)  Avoimuus edellyttää lisäksi, että palveluntarjoajat antavat tietoja verkkovierailumaksuista, erityisesti euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffeista sekä kaikenkattavasta kiinteästä hinnasta, mikäli ne sellaista tarjoavat, liittymäsopimuksia tehtäessä ja joka kerta, kun verkkovierailumaksuihin tehdään muutoksia. Verkkovierailuoperaattorien olisi annettava verkkovierailumaksuja koskevat tiedot asianmukaisin tavoin, kuten laskutuksen, Internetin, televisiomainosten tai suoramainontapostin avulla. Kaikki hintoja ja palvelujen ehtoja koskevat tiedot ja tarjoukset olisi esitettävä selkeässä, ymmärrettävässä, vertailun mahdollistavassa ja avoimessa muodossa. Verkkovierailutarjousten mainonnassa ja kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa olisi täysimääräisesti noudatettava kuluttajansuojalainsäädäntöä, erityisesti sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)(21). Verkkovierailuoperaattorien olisi varmistettava, että kaikki niiden verkkovierailuasiakkaat ovat tietoisia säänneltyjen hintojen saatavuudesta niiden voimassaoloaikana, ja niiden olisi lähetettävä näille asiakkaille kirjallisena selkeä ja puolueeton viesti, jossa kerrotaan euroäänipuhelu-, eurotekstiviesti- ja eurodatatariffeja koskevat ehdot sekä oikeus siirtyä niihin tai luopua niistä.

(69)  Olisi lisäksi ryhdyttävä toimiin kaikkien verkkovierailudatapalvelujen vähittäishintojen avoimuuden parantamiseksi erityisesti ”jättilaskujen” välttämiseksi, jotka muodostavat esteen sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle, ja verkkovierailuasiakkaiden varustamiseksi välineillä, joita nämä tarvitsevat verkkovierailudatapalveluista koituvien kulujensa seurantaan ja hallintaan. Samoin ei pitäisi olla mitään esteitä sellaisten sovellusten ja tekniikan kehittämiselle, joilla verkkovierailupalveluja voidaan korvata, kuten WiFi. ▌

(70)       Verkkovierailuoperaattorien olisi erityisesti tarjottava verkkovierailuasiakkailleen maksutta yksilölliset hintatiedot maksuista, joita asiakkailta laskutetaan verkkovierailudatapalveluista, aina kun asiakkaat ottavat verkkovierailudatapalvelun ensi kerran käyttöön saapuessaan toiseen maahan. Nämä tiedot olisi toimitettava heidän ▌mobiililaitteeseensa helpon vastaanottamisen ja ymmärrettävyyden kannalta sopivimmalla tavalla ja siten, että tiedot ovat helposti saatavissa myöhemmin.

(71)       Jotta asiakkaat pystyisivät paremmin ymmärtämään ▌verkkovierailudatapalveluiden käytön taloudelliset seuraukset ja jotta he pystyisivät seuraamaan ja hallitsemaan kulujaan, verkkovierailuoperaattorien olisi sekä ennen sopimuksen tekemistä että sen jälkeen annettava asiakkailleen riittävästi tietoja säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen hinnoista. Tällaisiin tietoihin voi sisältyä esimerkkejä tiedonsiirron arvioiduista määristä, jotka käytetään esimerkiksi sähköpostin lähettämiseen, kuvan lähettämiseen, Internet-selaukseen ja mobiilisovellusten käyttöön.

(72)  Lisäksi verkkovierailuoperaattorien olisi jättilaskujen välttämiseksi määritettävä yksi tai useampi saldo- ja/tai käyttöraja verkkovierailudatapalveluista aiheutuneille laskuttamattomille kuluilleen, ilmaistuina verkkovierailuasiakkaan laskutusvaluuttana, tarjottava niitä kaikille verkkovierailuasiakkailleen korvauksetta ja lähetettävä myöhemmin uudelleen käytettävässä mediamuodossa asianmukainen ilmoitus siitä, että tätä rajaa aletaan lähestyä. Kun tämä enimmäisraja on saavutettu, asiakkaat eivät enää vastaanottaisi näitä palveluja eikä heitä laskutettaisi niistä, paitsi jos asiakkaat nimenomaisesti pyytävät palvelujen jatkamista ilmoituksessa määritettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa asiakkaiden olisi saatava ilmainen vahvistus myöhemmin uudelleen käytettävässä mediamuodossa. Verkkovierailuasiakkaille olisi annettava mahdollisuus valita kohtuullisen ajan kuluessa jokin saldo- tai käyttörajoista tai olla ottamatta sellaista. Asiakkaisiin olisi sovellettava ylärajan oletusarvoa, jolleivät he toisin pyydä.

(73)  Nämä avoimuutta parantavat toimenpiteet olisi nähtävä verkkovierailuasiakkaiden vähimmäisturvana eivätkä ne saisi estää verkkovierailuoperaattoreita tarjoamasta asiakkailleen muita toimintoja, jotka auttavat asiakkaita ennakoimaan ja hallitsemaan verkkovierailudatapalvelukulujaan. Monet verkkovierailuoperaattorit ovat esimerkiksi kehittämässä uusia vähittäistason kiinteähintaisia verkkovierailutuotteita, jotka mahdollistavat verkkovierailudatapalvelut määritetyllä hinnalla määritetyn ajan ”kohtuullisen käyttömäärän” puitteissa. Lisäksi verkkovierailuoperaattorit ovat kehittämässä järjestelmiä, joiden avulla verkkovierailuasiakkaat voivat saada tosiaikaisen päivitetyn tiedon verkkovierailudatapalveluista aiheutuneista laskuttamattomista kuluistaan. Tämä kotimaan markkinoilla tapahtuva kehitys olisi otettava huomioon yhdenmukaistetuissa säännöissä, jotta varmistettaisiin sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

(74)       Myös etukäteen maksettavien tariffien tapauksessa asiakkaat saattavat saada jättilaskuja verkkovierailudatapalvelujen käytöstä ▌. Tästä syystä katkaisurajasäännöksiä olisi sovellettava myös tällaisiin asiakkaisiin ▌.

(74 a)  Unionin sisällä sovellettavien säänneltyjen verkkovierailuhinnastojen ja unionin ulkopuolella matkustaville asiakkaille aiheutuvien verkkovierailumaksujen välillä on huomattavia eroja, sillä viimeksi mainitut ovat merkittävästi korkeampia kuin unionin sisäiset hinnat. Koska avoimuuteen sovellettavaa johdonmukaista lähestymistapaa ja verkkovierailuja unionin ulkopuolella koskevia turvatoimenpiteitä ei ole, kuluttajat eivät luota oikeuksiinsa eivätkä tämän vuoksi usein uskalla käyttää mobiilipalveluja ulkomailla. Asiakkaille annettavat avoimet tiedot voisivat auttaa heitä paitsi tekemään päätöksiä mobiililaitteidensa käytöstä heidän matkustaessaan ulkomailla (sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella) myös tekemään valinnan verkkovierailuoperaattorien välillä. Siksi avoimuuden ja kuluttajansuojan puuttumisen ongelmaa on tarpeen käsitellä siten, että myös unionin ulkopuolella tarjottuihin verkkovierailupalveluihin sovelletaan tiettyjä avoimuus- ja turvatoimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä helpotettaisiin kilpailua ja parannettaisiin sisämarkkinoiden toimintaa.

(74 b)    Jos vierailuverkon operaattori vierailumaassa unionin ulkopuolella ei anna verkkovierailuoperaattorin valvoa asiakkaidensa käyttöä tosiaikaisesti, verkkovierailuoperaattoria ei olisi velvoitettava määrittämään saldo- tai käyttörajoja asiakkaiden suojelemiseksi.

(75)  Vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän mukaisten tehtävien suorittamisesta vastaavilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava tarvittavat valtuudet tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisen valvontaan ja niiden täytäntöönpanoon omalla alueellaan. Niiden olisi myös seurattava verkkovierailuasiakkaille tarjottavien äänipuhelu- ja datapalvelujen hintakehitystä unionin alueella, mukaan lukien tarvittaessa unionin syrjäisimmillä alueilla soitettaviin ja vastaanotettaviin verkkovierailupuheluihin liittyvät erityiset kustannukset ja tarve varmistaa, että nämä kustannukset voidaan kattaa riittävästi tukkumarkkinoilla ja että liikenteen ohjaustekniikkaa ei käytetä valintojen rajoittamiseen kuluttajien edun vastaisesti. Niiden olisi varmistettava, että niillä, joita asia koskee, on saatavissaan ajantasaista tietoa tämän asetuksen soveltamisesta, ja julkaistava tämän seurannan tulokset kuuden kuukauden välein. Tiedot olisi annettava erikseen yritysasiakkaille sekä jälkikäteislaskutusta tai etukäteismaksua käyttäville asiakkaille.

(76)       Unionin syrjäisimmillä alueilla, joilla matkapuhelinliikenteen toimiluvat myönnetään erillään valtion alueen muita osia koskevista toimiluvista, tapahtuva maansisäinen verkkovierailu voisi hyötyä maksualennuksista, jotka vastaavat verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla sovellettavia maksualennuksia. Tämän asetuksen täytäntöönpano ei saisi johtaa siihen, että maansisäisiä verkkovierailupalveluja käyttäviin asiakkaisiin sovellettaisiin epäedullisempaa hinnoittelua kuin unionin laajuisia verkkovierailupalveluja käyttäviin asiakkaisiin. Kansalliset viranomaiset voivat tätä varten toteuttaa unionin oikeuden mukaisia lisätoimia.

(76 a)  Kun jäsenvaltiot vahvistavat tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt, niiden olisi muun muassa otettava huomioon verkkovierailuoperaattorien mahdollisuus korvata asiakkaille viiveet tai haitat vaihtoehtoiseen verkkovierailuoperaattoriin siirtymisessä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(78)       Jäsenvaltiot eivät voi hallitulla, yhdenmukaisella ja riittävän nopealla tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat yhteisen lähestymistavan hyväksyminen sen varmistamiseksi, että yleisten matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät unionin alueella matkustaessaan joudu maksamaan unionin laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja, ja siten kuluttajansuojan korkean tason saavuttaminen verkkovierailuoperaattorien välisen kilpailun tehostamisen kautta, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(79)       Verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalvelujen tukkuhintoihin sovellettavat sääntelylliset velvoitteet olisi pidettävä voimassa, kunnes rakenteelliset toimenpiteet toimivat käytännössä ja kilpailu on kehittynyt riittävästi tukkumarkkinoilla. Lisäksi nykyiset markkinasuuntaukset osoittavat, että datapalveluista on vähitellen tulossa matkaviestintäpalvelujen tärkein lohko; tukkutason verkkovierailudatapalvelujen kehitys on tällä hetkellä dynaamisinta, ja niiden hinnat ovat kohtuullisesti nykyisten säänneltyjen hintojen alapuolella.

(80)  Vähittäistason turvarajat olisi asetettava riittävän korkealle tasolle, jotta ne eivät vääristäisi rakenteellisten toimenpiteiden potentiaalisia etuja kilpailun kannalta, ja ne voitaisiin poistaa kokonaan sen jälkeen, kun nämä toimenpiteet toimivat käytännössä ja ovat mahdollistaneet aitojen sisämarkkinoiden kehittymisen. Turvarajojen kehityksen olisi sen vuoksi oltava aleneva, ja ne pitäisi lopulta poistaa.

(81)       Komission olisi tarkasteltava tämän asetuksen vaikutusta ottaen huomioon sen tavoitteet sekä tapa, jolla se edistää vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän toteutusta ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Komission olisi tässä yhteydessä tarkasteltava vaikutusta, joka kohdistuu erikokoisten ja eri osissa unionia toimivien matkaviestintäpalvelujen tarjoajien kilpailuasemaan, vähittäis- ja tukkuhintojen kehitystä, suuntauksia ja avoimuutta, niiden suhdetta todellisiin kustannuksiin ja sitä, missä määrin tämän asetuksen yhteydessä tehdyn vaikutustenarvioinnin olettamuksille on saatu vahvistusta, noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä vaikutusta sijoituksiin. Komission olisi myös tarkasteltava teknisen kehityksen valossa verkkovierailupalveluille vaihtoehtoisten palvelujen (kuten WiFi-pääsyn) saatavuutta ja laatua.

(81 a)  Verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalvelujen tukku- ja vähittäishintoja koskevat sääntelyvelvoitteet olisi pidettävä voimassa kuluttajien suojelemiseksi niin kauan kuin vähittäis- ja tukkutason kilpailu ei ole täysin kehittynyt. Tätä varten komission olisi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016 arvioitava, onko tämän asetuksen tavoitteet saavutettu, onko rakenteelliset toimenpiteet täysin toteutettu ja onko kilpailu kehittynyt riittävästi verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla. Jos komissio toteaa, että kilpailu ei ole kehittynyt riittävästi, sen olisi annettava tarvittavia ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen varmistamiseksi, että kuluttajia suojellaan asianmukaisesti vuodesta 2017 eteenpäin.

(82)       Jotta voitaisiin taata verkkovierailupalvelujen jatkuva valvonta unionissa, komission olisi edellä mainitun tarkastelun jälkeen esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden välein kertomus, johon sisältyy yleinen yhteenveto verkkovierailupalvelujen uusimmista suuntauksista ja väliarviointi kehityksestä kohti tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista sekä mahdollisista vaihtoehtoisista välineistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Kohde ja soveltamisala

1.          Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen lähestymistapa, jolla varmistetaan, että yleisten matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät unionin alueella matkustaessaan joudu maksamaan unionin laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja kilpailukykyisiin kansallisiin hintoihin verrattuna puheluja soittaessaan ja vastaanottaessaan, tekstiviestejä lähettäessään ja vastaanottaessaan sekä pakettikytkentäisiä dataviestintäpalveluja käyttäessään, jotta edistetään sisämarkkinoiden asianmukaista toimivuutta ja saavutetaan kuluttajansuojan korkea taso ja edistetään kilpailua ja avoimuutta markkinoilla sekä tarjotaan innovointikannustimia ja valintamahdollisuuksia kuluttajille.

Siinä vahvistetaan säännöt, joilla mahdollistetaan säänneltyjen verkkovierailupalvelujen myynti kotimaisista matkaviestintäpalveluista erillisenä palveluna, sekä vahvistetaan ehdot yleisten matkaviestinverkkojen tukkutason käyttöoikeuksien myöntämiselle säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi. Siinä säädetään myös tilapäisistä säännöistä hinnoille, joita verkkovierailuoperaattorit voivat periä unionissa sijaitsevassa matkaviestinverkossa vierailevilta verkkovierailuasiakkailta unionin alueella lähtevien ja saapuvien äänipuhelujen ja tekstiviestien sekä pakettikytkentäisten dataviestintäpalvelujen säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta. Sitä sovelletaan sekä verkko-operaattorien perimiin tukkutason hintoihin että verkkovierailuoperaattorien perimiin vähittäistason hintoihin.

1 a.  Säänneltyjen verkkovierailupalvelujen myynti kotimaisista matkaviestintäpalveluista erillisenä palveluna on tarpeellinen välivaihe, jolla lisätään kilpailua kuluttajilta perittävien verkkovierailutariffien laskemiseksi, jotta voidaan saavuttaa matkaviestintäpalvelujen sisämarkkinat, joilla viime kädessä ei tehdä eroa kansallisten hinnastojen ja verkkovierailuhinnastojen välillä.

2.          Tällä asetuksella vahvistetaan myös säännöt, joilla pyritään lisäämään hinnoittelun avoimuutta ja parantamaan maksuista tiedottamista ▌verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

3           Tämä asetus on puitedirektiivin 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu erityistoimenpide.

4.          Tässä asetuksessa vahvistetut enimmäishinnat ilmaistaan euroina.

5.          Kun 6, 8 ja 11 artiklan mukaiset enimmäishinnat ilmaistaan muuna valuuttana kuin euroina, mainittujen artiklojen mukaiset alkuperäiset rajat määritetään kyseisenä valuuttana soveltamalla viitekurssia, jonka Euroopan keskuspankki on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä 1 päivänä toukokuuta 2012.

Sovellettaessa 6 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa säädettyjä myöhempiä rajoja tarkistetut arvot määritetään soveltamalla viitekurssia, joka on julkaistu mainitulla tavalla asianomaisen kalenterivuoden 1 päivänä toukokuuta. Jäljempänä 6 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan mukaisten maksujen osalta muuna valuuttana kuin euroina ilmaistut rajat tarkistetaan vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Näiden valuuttojen vuosittain tarkistettuja rajoja sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta käyttäen saman vuoden 1 päivänä toukokuuta julkaistua viitekurssia.

6.          Kun 7, 9 ja 12 artiklan mukaiset enimmäishinnat ilmaistaan muuna valuuttana kuin euroina, mainittujen artiklojen mukaiset alkuperäiset rajat määritetään kyseisenä valuuttana soveltamalla viitekorkojen keskiarvoa, jonka Euroopan keskuspankki on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä 1 päivänä maaliskuuta, 1 päivänä huhtikuuta ja 1 päivänä toukokuuta 2012.

             Sovellettaessa 7 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa säädettyjä myöhempiä rajoja tarkistetut arvot määritetään soveltamalla viitekorkojen keskiarvoa, joka on julkaistu mainitulla tavalla asianomaisen kalenterivuoden 1 päivänä maaliskuuta, 1 päivänä huhtikuuta ja 1 päivänä toukokuuta. Jäljempänä 7 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 2 kohdan mukaisten enimmäishintojen osalta muuna valuuttana kuin euroina ilmaistut rajat tarkistetaan vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Näiden valuuttojen vuosittain tarkistettuja rajoja sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta käyttäen saman vuoden 1 päivänä maaliskuuta, 1 päivänä huhtikuuta ja 1 päivänä toukokuuta julkaistujen viitekurssien keskiarvoa.

2 artiklaMääritelmät

1.          Tässä asetuksessa sovelletaan käyttöoikeusdirektiivin 2 artiklassa, puitedirektiivin 2 artiklassa ja yleispalveludirektiivin 2 artiklassa säädettyjä määritelmiä.

2.          Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

(b)    'verkkovierailuoperaattorilla' tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle säänneltyjä vähittäistason verkkovierailupalveluja;

(b a) 'kotimaan operaattorilla' tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle kotimaan matkaviestintäpalveluja;

(b b) 'vaihtoehtoisella verkkovierailuoperaattorilla' tarkoitetaan verkkovierailuoperaattoria, joka on muu kuin kotimaan operaattori;

(c)  'kotiverkolla' tarkoitetaan ▌yleistä ▌viestintäverkkoa, joka sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa ja jota verkkovierailuoperaattori käyttää säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen verkkovierailuasiakkaalle;

(c a) 'vierailuverkolla' tarkoitetaan jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin verkkovierailuasiakkaan kotimaan operaattorin sijaintivaltiossa sijaitsevaa yleistä maanpäällistä matkaviestinverkkoa, jossa verkkovierailuasiakas voi soittaa tai vastaanottaa puheluja, lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä tai käyttää pakettikytkentäistä dataa kotiverkon operaattorin kanssa tehdyin järjestelyin;

(d)    'unionin laajuisella verkkovierailulla' tarkoitetaan mobiililaitteen ▌käyttöä unionin sisäisten puhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen tai unionin sisäisten tekstiviestien lähettämiseen tai vastaanottamiseen tai pakettikytkentäisen datan käyttöön silloin, kun verkkovierailuasiakas on muussa jäsenvaltiossa kuin kotimaan operaattorin verkon sijaintivaltiossa, kotiverkko-operaattorin ja vierailuverkon operaattorin välisin järjestelyin;

(d a)  'verkkovierailuasiakkaalla' tarkoitetaan unionissa sijaitsevan yleisen maanpäällisen matkaviestinverkon avulla säänneltyjä verkkovierailupalveluja tarjoavan verkkovierailuoperaattorin asiakasta, jolla on verkkovierailuoperaattorinsa kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella mahdollisuus unionin laajuiseen verkkovierailuun;

(e)    'säännellyllä verkkovierailupuhelulla' tarkoitetaan verkkovierailuasiakkaan vierailuverkossa soittamaa matkapuhelua, jossa siirtyy vain puhe ja jonka kohdeverkko on unionin alueella sijaitseva yleinen viestintäverkko, tai verkkovierailuasiakkaan vierailuverkossa vastaanottamaa matkapuhelua, jossa siirtyy vain puhe ja joka on soitettu unionin alueella sijaitsevasta yleisestä viestintäverkosta;

(e a) 'euroäänipuhelutariffilla' tarkoitetaan tariffia, joka ei ylitä 7 artiklassa tarkoitettua enimmäishintaa, jonka verkkovierailuoperaattori voi periä säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta mainitun artiklan mukaisesti;

(i)  'tekstiviestillä' tarkoitetaan lyhytsanomapalvelun (SMS) tekstiviestiä, joka koostuu lähinnä kirjaimista ja/tai numeroista ja joka voidaan lähettää kansallisten numerointisuunnitelmien mukaisesti annettujen matkapuhelinten ja/tai kiinteän puhelinverkon numerojen välillä;

(j)     'säännellyllä verkkovierailutekstiviestillä' tarkoitetaan verkkovierailuasiakkaan lähettämää tekstiviestiä, joka lähtee vierailuverkosta ja saapuu unionin alueella sijaitsevaan yleiseen viestintäverkkoon, tai verkkovierailuasiakkaan vastaanottamaa tekstiviestiä, joka lähtee unionin alueella sijaitsevasta yleisestä viestintäverkosta ja saapuu vierailuverkkoon;

(h)    'eurotekstiviestitariffilla' tarkoitetaan tariffia, joka ei ylitä 9 artiklassa tarkoitettua enimmäishintaa, jonka verkkovierailuoperaattori voi periä säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien tarjoamisesta mainitun artiklan mukaisesti;

(k)    'säännellyllä verkkovierailudatapalvelulla' tarkoitetaan verkkovierailupalvelua, jonka avulla verkkovierailuasiakas voi käyttää pakettikytkentäistä dataa ▌mobiililaitteellaan silloin, kun se on yhteydessä vierailuverkkoon. Säännelty verkkovierailudatapalvelu ei sisällä säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tai verkkovierailutekstiviestien lähettämistä tai vastaanottamista, mutta se sisältää multimediaviestien lähettämisen tai vastaanottamisen;

(l)  'eurodatatariffilla' tarkoitetaan tariffia, joka ei ylitä 12 artiklassa tarkoitettua enimmäishintaa, jonka verkkovierailuoperaattori voi periä säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta mainitun artiklan mukaisesti;

(l a)  'verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudella' tarkoitetaan suoria verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia tai verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuksia;

(n)    'suoralla verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudella' tarkoitetaan sitä, että matkaviestinverkon operaattori asettaa toimintoja ja/tai palveluja toisen yrityksen saataville määritellyin ehdoin siinä tarkoituksessa, että kyseinen toinen yritys tarjoaa säänneltyjä verkkovierailupalveluja verkkovierailuasiakkaille;

(n a'verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeudella' tarkoitetaan sitä, että matkaviestinverkon operaattori, joka on muu kuin vierailuverkon operaattori, tarjoaa verkkovierailupalveluja tukkutasolla toiselle yritykselle siinä tarkoituksessa, että kyseinen toinen yritys tarjoaa säänneltyjä verkkovierailupalveluja verkkovierailuasiakkaille.

3 artikla Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeus

1.          Matkaviestinverkkojen operaattorien on hyväksyttävä kaikki verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset pyynnöt ▌.

1 a.       Matkaviestinverkkojen operaattorit voivat hylätä verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat pyynnöt ainoastaan objektiivisten kriteerien perusteella.

2.          Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksiin on sisällyttävä kaikkien sellaisten verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen, palvelujen, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöoikeudet, joita tarvitaan säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi asiakkaille.

2 a.       Edellä 2 kohdassa tarkoitetun verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden kaikkien osatekijöiden käyttöoikeuden tarjoamiseen sovelletaan 6, 8 ja 11 artiklassa vahvistettuja säänneltyjä tukkutason verkkovierailumaksuja koskevia sääntöjä.

Verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuden osalta matkaviestinverkkojen operaattorit voivat periä oikeudenmukaisen ja kohtuullisen hinnan muista kuin 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvista osatekijöistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.

2 b.  Matkaviestinverkkojen operaattorien on julkaistava viitetarjous ottaen huomioon kohdassa tarkoitetut BERECin suuntaviivat ja asetettava se verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta pyytävän yrityksen saataville. Matkaviestinverkkojen operaattorien on toimitettava käyttöoikeutta pyytävälle yritykselle tämän artiklan mukainen käyttöoikeutta koskeva sopimusluonnos viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun matkaviestinverkon operaattori on alun perin vastaanottanut pyynnön. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeus myönnetään kohtuullisen ajan kuluessa, joka saa olla enintään kolme kuukautta sopimuksen tekemisestä. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevan pyynnön vastaanottavien matkaviestinverkkojen operaattorien ja käyttöoikeuksia pyytävien yritysten on neuvoteltava vilpittömässä mielessä.

2 c.        Edellä 2 b kohdassa tarkoitetun viitetarjouksen on oltava riittävän yksityiskohtainen ja siinä on oltava kaikki 2 kohdassa tarkoitetut verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia varten tarvittavat osatekijät, ja siinä on myös kuvattava suorien verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuksien kannalta merkityksellinen tarjonta sekä siihen liittyvät ehdot. Kansalliset sääntelyviranomaiset määräävät tarvittaessa muutoksia viitetarjouksiin tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi.

2 d.  Jos käyttöoikeutta pyytävä yritys haluaa aloittaa kaupalliset neuvottelut myös sellaisten osatekijöiden sisällyttämiseksi, jotka eivät sisälly viitetarjoukseen, matkaviestinverkkojen operaattorien on vastattava tällaiseen pyyntöön kohtuullisen ajan kuluessa, joka saa olla enintään kaksi kuukautta siitä, kun pyyntö on alun perin vastaanotettu. Edellä olevaa 1 a ja 2 b kohtaa ei sovelleta tätä kohtaa sovellettaessa.

4.          Tämän artiklan johdonmukaisen soveltamisen edistämiseksi BERECin on sidosryhmiä kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa vahvistettava suuntaviivat verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudelle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2012.

5.          Edellä olevaa 2 b–2 d kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

4 artikla

Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillinen myynti

1.          Kotimaan operaattorien on tarjottava asiakkailleen mahdollisuus käyttää minkä hyvänsä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin pakettina tarjoamia säänneltyjä verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalveluja.

Kotimaan operaattorit ja verkkovierailuoperaattorit eivät saa estää asiakkaita käyttämästä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin suoraan vierailuverkossa tarjoamia säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja.

1 a.       Verkkovierailuasiakkailla on oikeus vaihtaa verkkovierailuoperaattoria milloin tahansa. Jos verkkovierailuasiakas päättää vaihtaa verkkovierailuoperaattoria, vaihto on toteutettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa mahdollisimman nopeasti säänneltyjen verkkovierailupalvelujen vähittäistason erillisen myynnin toteuttamista varten valitusta teknisestä ratkaisusta riippuen, mutta kaikissa tilanteissa enintään kolmen työpäivän kuluessa sopimuksen tekemisestä uuden verkkovierailuoperaattorin kanssa.

3.          Vaihdon vaihtoehtoiseen verkkovierailuoperaattoriin tai verkkovierailuoperaattorien välillä on oltava asiakkaille maksutonta ja mahdollista missä tahansa hinnoittelumallissa. Siihen ei saa sisältyä vaihtoa edeltäviin ehtoihin verrattuna minkäänlaista tilausmaksua tai sellaisia kiinteitä tai toistuvia lisämaksuja, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin kuin verkkovierailua koskeviin osiin.

3 a.  Kotimaan operaattorien on ilmoitettava kaikille verkkovierailuasiakkailleen selkeässä, ymmärrettävässä ja helposti saatavissa olevassa muodossa mahdollisuudesta valita 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut palvelut.

Etenkin matkaviestintäpalveluja koskevaa sopimusta tehtäessä tai uusittaessa kotimaan operaattoreiden on annettava kaikille asiakkailleen henkilökohtaisesti täydet tiedot mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori, eivätkä ne saa estää sopimuksen tekemistä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin kanssa. Asiakkaiden, jotka tekevät sopimuksen säännellyistä verkkovierailupalveluista kotimaan operaattorin kanssa, on nimenomaisesti vahvistettava, että heille on ilmoitettu tällaisesta mahdollisuudesta. Kotimaan operaattori ei saa estää, taivutella luopumaan tai ehkäistä kotimaan operaattorin myyntipisteinä toimivia vähittäismyyjiä tarjoamasta sopimuksia vaihtoehtoisilta verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista erillisistä verkkovierailupalveluista.

6.          Säänneltyjen verkkovierailupalvelujen teknisiä ominaisuuksia ei saa muuttaa tavalla, joka saa ne poikkeamaan kuluttajalle ennen vaihtoa tarjottujen säänneltyjen verkkovierailupalvelujen teknisistä ominaisuuksista, laatuparametrit mukaan lukien. Jos vaihto ei koske kaikkia säänneltyjä verkkovierailupalveluja, ne palvelut, joita ei ole vaihdettu, on toimitettava edelleen samaan hintaan ja mahdollisuuksien mukaan samoin teknisin ominaisuuksin, laatuparametrit mukaan lukien.

7.  Tätä artiklaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

5 artikla

Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin toteuttaminen

1.          Kotimaan operaattorien on toteutettava 4 artiklassa säädetty säänneltyjen verkkovierailupalvelujen erillinen myynti, jotta asiakkaat voivat käyttää kotimaan matkaviestintäpalveluja ja erillisiä säänneltyjä verkkovierailupalveluja. Kotimaan operaattorien on hyväksyttävä kaikki toimintojen käyttöoikeuksia ja niihin liittyviä lisäpalveluja koskevat kohtuulliset pyynnöt, joilla on merkitystä säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin kannalta. Käyttöoikeuksien, jotka koskevat säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä varten tarvittavia toimintoja ja lisäpalveluja, käyttäjätodennukseen liittyvät palvelut mukaan lukien, on oltava maksuttomia, eivätkä ne saa aiheuttaa asiakkaille mitään välittömiä kustannuksia.

2.  Jotta varmistettaisiin säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin yhdenmukainen ja samanaikainen toteuttaminen kaikkialla unionissa, komissio vahvistaa BERECiä kuultuaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 täytäntöönpanosäädöksinä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 4 artiklan 3 a kohdassa säädettyjä tiedonantovelvollisuuksia ja säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin toteuttamisen edellyttämää teknistä ratkaisua. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja niitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

3.          Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin toteuttamisen edellyttämän teknisen ratkaisun on täytettävä seuraavat ehdot:

a)     se on kuluttajaystävällinen, ja kuluttajien on etenkin voitava vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa vaihtoehtoiseen verkkovierailuoperaattoriin säilyttäen matkapuhelinnumeronsa ja käyttäen samaa mobiililaitetta;

b)     se pystyy ottamaan huomioon kaikkien kuluttajaryhmien tarpeet kilpailukykyisin ehdoin, datapalvelujen tehokäyttö mukaan lukien;

c)  se pystyy edistämään tosiasiallisesti kilpailua ja jättää myös operaattoreille mahdollisuudet hyödyntää infrastruktuuriaan tai kaupallisia järjestelyjään;

d)     se on kustannustehokas, ja siinä otetaan huomioon kustannusten jakautuminen kotimaan operaattorien ja vaihtoehtoisten verkkovierailuoperaattorien välillä;

e)      se mahdollistaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen velvollisuuksien täyttämisen tehokkaalla tavalla;

f)      se sallii mahdollisimman hyvän yhteentoimivuuden;

g)     se on käyttäjäystävällinen erityisesti silloin, kun asiakas käsittelee teknisesti mobiililaitetta verkon vaihdon yhteydessä;

h)     se takaa, että unionin asiakkaiden verkkovierailuja kolmansissa maissa ja kolmansien maiden asiakkaiden verkkovierailuja unionissa ei estetä;

i)      se takaa, että yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa, verkkojen turvallisuutta ja eheyttä sekä avoimuutta koskevia puitedirektiivin ja erityisdirektiivien sääntöjä noudatetaan;

j)  siinä otetaan huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten pyrkimykset edistää loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa tai käyttää haluamiaan sovelluksia ja palveluja puitedirektiivin 8 artiklan 4 kohdan g alakohdan mukaisesti;

k)     se takaa, että operaattorit soveltavat samanlaisia ehtoja samanlaisissa olosuhteissa.

4.          Tekninen ratkaisu voi sisältää yhden tai useita teknisiä menettelyjä 3 kohdassa säädettyjen ehtojen täyttämiseksi.

5.          Komissio antaa tarvittaessa eurooppalaiselle standardointielimelle toimeksiannon tehdä asianomaisiin standardeihin mukautukset, joita säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin yhdenmukaistettu toteuttaminen edellyttää.

6.          Tämän artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

5 a artiklaKomiteamenettely

1.          Komissiota avustaa puitedirektiivin 22 artiklalla perustettu viestintäkomitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.          Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

6 artiklaSäänneltyjen verkkovierailupuhelujen soittamisesta perittävät tukkuhinnat

1.          Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä asiakkaan verkkovierailuoperaattorilta kyseisestä vierailuverkosta soitetun säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, mukaan lukien muun muassa nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen kustannukset, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 ylittää 0,14:ää euroa minuutilta.

2.  Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolta tai lyhyemmältä jaksolta, joka voi olla jäljellä ennen tässä kohdassa tarkoitetun keskimääräisen tukkuhinnan soveltamisajan päättymistä tai ennen 30 päivää kesäkuuta 2022. Keskimääräinen tukkutason enimmäishinta alennetaan 0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014, ja se on tämän jälkeen 0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka, sanotun kuitenkin rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

3.          Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut verkkovierailutulot niiden tukkutason verkkovierailuminuuttien kokonaislukumäärällä, jotka asianomainen operaattori on ▌tosiasiallisesti käyttänyt kyseisenä ajanjaksona unionissa tukkutason verkkovierailupuhelujen tarjoamiseen laskettuna sekuntien perusteella mukautettuna niin, että huomioon otetaan vierailuverkon operaattorin mahdollisuus soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa.

7 artiklaSäännellyistä verkkovierailupuheluista perittävät vähittäishinnat

1.          Verkkovierailuoperaattoreiden on saatettava 2 kohdassa tarkoitettu euroäänipuhelutariffi selkeästi ja avoimesti kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa saataville ja tarjottava sitä aktiivisesti. Tähän tariffiin ei saa sisältyä mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää minkä tahansa muun vähittäishinnaston kanssa.

Verkkovierailuoperaattoreiden on tarjousta tehdessään muistutettava kaikkia verkkovierailuasiakkaitaan, jotka ovat valinneet erityisen verkkovierailuhinnaston tai ‑paketin, kyseiseen hinnastoon tai pakettiin sovellettavista ehdoista.

2.          Euroäänipuhelutariffin vähittäishinta (ilman arvonlisäveroa), jonka verkkovierailuoperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta se saa soitettujen puhelujen osalta olla enintään 0,29 euroa minuutilta ja vastaanotettujen puhelujen osalta enintään 0,08 euroa minuutilta. Soitettujen puhelujen vähittäistason enimmäishinta alenee 0,24 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,19 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014, ja vastaanotettujen puhelujen vähittäistason enimmäishinta alenee 0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. Nämä euroäänipuhelutariffin vähittäistason enimmäishinnat ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

Verkkovierailuoperaattorit eivät saa periä verkkovierailuasiakkailtaan erillistä maksua näiden verkkovierailun yhteydessä vastaanottamista äänipostiviesteistä. Tämä ei vaikuta muihin perittäviin maksuihin, kuten tällaisten viestien kuuntelusta perittäviin maksuihin.

Jokaisen verkkovierailuoperaattorin on laskutettava verkkovierailuasiakkaitaan kaikista soitetuista tai vastaanotetuista säännellyistä verkkovierailupuheluista, joihin sovelletaan euroäänipuhelutariffia, sekuntien perusteella.

Verkkovierailuoperaattori voi soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa soitetuista puheluista, joihin sovelletaan euroäänipuhelutariffia.

3.          Verkkovierailuoperaattoreiden on sovellettava euroäänipuhelutariffia automaattisesti kaikkiin nykyisiin verkkovierailuasiakkaisiin, lukuun ottamatta sellaisia verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat jo tehneet tietoisen valinnan tietystä verkkovierailuhinnastosta tai -paketista, jonka ansiosta he hyötyvät eri hinnastosta säännellyille verkkovierailupuheluille kuin siitä, jota muutoin sovellettaisiin, ellei kyseistä valintaa olisi tehty.

4.  Verkkovierailuoperaattoreiden on sovellettava euroäänipuhelutariffia kaikkiin sellaisiin uusiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät tee tietoista valintaa erilaisesta verkkovierailuhinnastosta tai verkkovierailupalvelupaketista, joka sisältää eri hinnat säännellyille verkkovierailupuheluille.

5.          Verkkovierailuasiakas voi pyytää euroäänipuhelutariffiin siirtymistä tai siitä luopumista. Vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin, paitsi jos verkkovierailuasiakas, joka on tilannut erityisen verkkovierailupaketin, johon sisältyy useampi kuin yksi säännelty verkkovierailupalvelu, haluaa siirtyä euroäänipuhelutariffiin, verkkovierailuoperaattori voi vaatia vaihtavaa asiakasta luopumaan paketin muista osista. Verkkovierailuoperaattori voi viivästyttää vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinnasto on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kaksi kuukautta. Euroäänipuhelutariffi voidaan aina yhdistää eurotekstiviestitariffiin ja eurodatatariffiin.

8 artiklaSäännellyistä verkkovierailutekstiviesteistä perittävät tukkuhinnat

1.          Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä ▌kyseisestä vierailuverkosta lähetetystä säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivän heinäkuuta 2012 jälkeen olla enintään 0,03 euroa tekstiviestiltä ▌, ja se alenee 0,02 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja on tämän jälkeen 0,02 euroa 30 päivään kesäkuuta 2022, sanotun kuitenkin rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

2.          Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolta tai lyhyemmältä ajanjaksolta, joka voi olla jäljellä ennen 30 päivää kesäkuuta 2022.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut tulot, jotka vierailuverkon operaattori tai kotiverkon operaattori saa säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien lähettämisestä unionissa kyseisenä ajanjaksona, tällaisten verkkovierailuoperaattorin tai kotiverkon operaattorin puolesta lähetettyjen tekstiviestien kokonaismäärällä mainittuna ajanjaksona.

4.          Vierailuverkon operaattori ei saa periä verkkovierailuasiakkaan verkkovierailuoperaattorilta tai kotiverkon operaattorilta mitään 1 kohdassa tarkoitetusta maksusta erillistä maksua vierailuverkossa vierailevalle verkkovierailuasiakkaalle lähetetyn säännellyn verkkovierailutekstiviestin välittämisestä.

9 artiklaSäännellyistä verkkovierailutekstiviesteistä perittävät vähittäishinnat

1.          Verkkovierailuoperaattoreiden on saatettava 2 kohdassa tarkoitettu eurotekstiviestitariffi selkeästi ja avoimesti kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa saataville ja tarjottava sitä aktiivisesti. Eurotekstiviestitariffiin ei saa sisältyä mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää minkä tahansa muun vähittäishinnaston kanssa, jollei tämän artiklan muista säännöksistä muuta johdu.

2.  Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta (ilman arvonlisäveroa), jonka verkkovierailuoperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän lähettämästä säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 vaihdella säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien välillä, mutta se saa olla enintään 0,09 euroa. Tämä enimmäishinta laskee 0,08 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja on tämän jälkeen 0,06 euroa 30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

3.          Verkkovierailuoperaattorit eivät saa periä verkkovierailuasiakkailtaan erillistä maksua näiden vastaanottamista säännellyistä verkkovierailutekstiviesteistä.

4.          Verkkovierailuoperaattoreiden on sovellettava eurotekstiviestitariffia automaattisesti kaikkiin nykyisiin verkkovierailuasiakkaisiin, lukuun ottamatta sellaisia verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat jo tehneet tietoisen valinnan tietystä verkkovierailuhinnastosta tai -paketista, jonka ansiosta he hyötyvät eri hinnastosta säännellyille verkkovierailutekstiviesteille kuin siitä, jota muutoin sovellettaisiin, ellei kyseistä valintaa olisi tehty.

5.  Verkkovierailuoperaattoreiden on sovellettava eurotekstiviestitariffia kaikkiin sellaisiin uusiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät tee tietoista valintaa erilaisesta verkkovierailutekstiviestihinnastosta tai verkkovierailupalvelupaketista, joka sisältää eri hinnat säännellyille verkkovierailutekstiviesteille.

6.          Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa pyytää eurotekstiviestitariffiin siirtymistä tai siitä luopumista. Vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin kuin verkkovierailuihin. Verkkovierailuoperaattori voi viivästyttää tällaisen vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinnasto on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kaksi kuukautta. Eurotekstiviestitariffi voidaan aina yhdistää euroäänipuhelutariffiin ja eurodatatariffiin.

10 artiklaSäänneltyjen verkkovierailutekstiviestien tekniset ominaisuudet

Verkkovierailuoperaattori, kotimaan operaattori, kotiverkon operaattori tai vierailuverkon operaattori ei saa muuttaa säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien teknisiä ominaisuuksia tavalla, joka saa ne poikkeamaan kotimaan markkinoilla tarjottavien tekstiviestien teknisistä ominaisuuksista.

11 artiklaSäänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tukkuhinnat

1.          Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon avulla, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 ylittää turvarajaa, joka on 0,25 euroa siirrettyä datamegatavua kohti. Turvaraja alenee 0,15 euroon siirrettyä datamegatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,05 euroon siirrettyä datamegatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 2014, ja se on sen jälkeen 0,05 euroa siirrettyä datamegatavua kohti 30 päivään kesäkuuta 2022, sanotun kuitenkin rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

2.          Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolta tai lyhyemmältä ajanjaksolta, joka voi olla jäljellä ennen 30 päivää kesäkuuta 2022.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut tulot, jotka vierailuverkon operaattori tai kotiverkon operaattori saa säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisenä ajanjaksona, näiden palvelujen tarjonnan kautta asianomaisen verkkovierailuoperaattorin tai kotiverkon operaattorin puolesta mainittuna ajanjaksona tosiasiallisesti kulutettujen datamegatavujen kokonaismäärällä kilotavukohtaisesti määritettynä.

12 artiklaSäänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen vähittäishinnat

1.          Verkkovierailuoperaattoreiden on saatettava 2 kohdassa tarkoitettu eurodatatariffi selkeästi ja avoimesti kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa saataville ja tarjottava sitä aktiivisesti. Eurodatatariffiin ei saa sisältyä mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää minkä tahansa muun vähittäishinnaston kanssa.

Verkkovierailuoperaattoreiden on tarjousta tehdessään muistutettava niitä verkkovierailuasiakkaitaan, jotka ovat jo valinneet erityisen verkkovierailuhinnaston tai ‑paketin ▌, kyseiseen hinnastoon tai pakettiin sovellettavista ehdoista.

2.  Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman arvonlisäveroa), jonka verkkovierailuoperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä verkkovierailudatapalvelusta, saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla enintään 0,70 euroa käytettyä megatavua kohti. Käytetyn datan vähittäistason enimmäishinta alenee 0,45 euroon käytettyä megatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,20 euroon käytettyä megatavua kohti 1 päivänä heinäkuuta 2014, ja se on sen jälkeen 0,20 euroa käytettyä megatavua kohti 30 päivään kesäkuuta 2017, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

Jokaisen verkkovierailuoperaattorin on laskutettava verkkovierailuasiakkaitaan kilotavukohtaisesti kaikista säännellyistä verkkovierailudatapalveluista, joihin sovelletaan eurodatatariffia, lukuun ottamatta multimediaviestejä, jotka voidaan laskuttaa yksikkökohtaisesti. Tällaisessa tapauksessa vähittäishinta, jonka verkkovierailuoperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän verkkovierailun yhteydessä lähettämästä tai vastaanottamasta multimediaviestistä, ei saa ylittää ensimmäisessä alakohdassa asetettua vähittäistason enimmäishintaa.

3.  Verkkovierailuoperaattoreiden on 1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettava eurodatatariffia automaattisesti kaikkiin nykyisiin verkkovierailuasiakkaisiin, lukuun ottamatta sellaisia verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat jo tehneet valinnan tietystä verkkovierailuhinnastosta tai joita jo koskee eurodatatariffia selvästi alhaisempi hinnasto tai jotka ovat jo tehneet valinnan paketista, jonka ansiosta he hyötyvät eri hinnastosta säännellyille verkkovierailudatapalveluille kuin siitä, jota muutoin sovellettaisiin, ellei kyseistä valintaa olisi tehty.

4.          Verkkovierailuoperaattoreiden on 1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettava eurodatatariffia kaikkiin sellaisiin uusiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole tehneet tietoista valintaa erilaisesta verkkovierailudatahinnastosta tai verkkovierailupalvelupaketista, joka sisältää eri hinnat säännellyille verkkovierailudatapalveluille.

5.          Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa pyytää eurodatatariffiin siirtymistä tai siitä luopumista sopimusehtojensa mukaisesti. Vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin kuin unionin laajuisiin verkkovierailuihin. Verkkovierailuoperaattori voi viivästyttää tällaisen vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinnasto on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kaksi kuukautta. Eurodatatariffi voidaan aina yhdistää eurotekstiviestitariffiin ja euroäänipuhelutariffiin.

6.  Verkkovierailuoperaattorien on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012 ilmoitettava kaikille verkkovierailuasiakkailleen henkilökohtaisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi ja pysyvällä välineellä eurodatatariffista sekä siitä, että sitä sovelletaan viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2012 kaikkiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole tehneet tietoista valintaa säänneltyihin verkkovierailudatapalveluihin sovellettavasta erityisestä hinnastosta tai paketista, ja heidän oikeudestaan siirtyä eurodatatariffiin tai luopua siitä 5 kohdan mukaisesti.

14 artikla▌Verkkovierailupuhelujen ja verkkovierailutekstiviestien vähittäishinnoittelun avoimuus

1.          Varoittaakseen verkkovierailuasiakasta siitä, että puheluiden soittamisesta ja vastaanottamisesta ja tekstiviestien lähettämisestä peritään asiakkaalta verkkovierailumaksu, jokaisen verkkovierailuoperaattorin on asiakkaan saapuessa muun kuin kotimaan operaattorinsa jäsenvaltion alueelle toimitettava viestipalvelua käyttäen asiakkaalle automaattisesti sekä viivytyksettä ja maksutta yksilölliset tiedot verkkovierailun arvonlisäverollisista perushinnoista, joita asiakkaaseen sovelletaan tämän soittaessa ja vastaanottaessa puheluja ja lähettäessä tekstiviestejä vierailujäsenvaltiossa, ellei asiakas ole ilmoittanut verkkovierailuoperaattorille, ettei tarvitse tällaista palvelua.

Näihin yksilöllisiin perushintatietoihin sisältyvät enimmäishinnat (asiakkaan kotimaan operaattorin toimittaman kotilaskun valuuttana), joita asiakkaaseen voidaan soveltaa asiakkaan hintajärjestelmän mukaisesti, kun asiakas

a)  soittaa säänneltyjä verkkovierailupuheluja vierailujäsenvaltion sisällä ja kotimaan operaattorinsa jäsenvaltioon sekä vastaanottaa säänneltyjä verkkovierailupuheluja; ja

b)     lähettää säänneltyjä verkkovierailutekstiviestejä vierailujäsenvaltiossa.

Tietoihin on sisällyttävä myös 2 kohdassa tarkoitettu maksuton numero, josta voi saada yksityiskohtaisempia tietoja, ja tiedot mahdollisuudesta käyttää hätäpalveluja soittamalla maksutta eurooppalaiseen hätänumeroon 112.

Asiakkaalla on jokaisen viestin yhteydessä oltava mahdollisuus ilmoittaa verkkovierailuoperaattorille maksutta ja helpolla tavalla, ettei tarvitse automaattista viestipalvelua. Asiakkaalla, joka on ilmoittanut, ettei ei tarvitse automaattista viestipalvelua, on oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Verkkovierailuoperaattorien on tarjottava sokeille tai heikkonäköisille asiakkailleen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut yksilölliset perushintatiedot automaattisesti ja maksutta äänipuheluna, jos nämä asiakkaat niin pyytävät.

Ensimmäistä, toista, neljättä ja viidettä alakohtaa sovelletaan myös unionin ulkopuolella matkustavien verkkovierailuasiakkaiden käyttämiin verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin verkkovierailuäänipuhelu- ja -tekstiviestipalveluihin.

2.  Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, asiakkailla on oikeus pyytää ja saada maksutta ja sijaintipaikastaan unionin alueella riippumatta yksityiskohtaisempia yksilöllisiä hintatietoja äänipuhelujen ja tekstiviestien verkkovierailuhinnoista vierailuverkossa sekä tietoja tämän asetuksen nojalla sovellettavista avoimuustoimenpiteistä joko matkaäänipuheluna tai tekstiviestinä. Tällainen pyyntö esitetään maksuttomaan numeroon, jota verkkovierailuoperaattori pitää yllä tätä tarkoitusta varten. Edellä 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita ei sovelleta laitteisiin, jotka eivät tue tekstiviestitoimintoa.

3.          Verkkovierailuoperaattorien on annettava kaikille käyttäjille liittymäsopimusten tekemisen yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista verkkovierailuhinnoista ja erityisesti euroäänipuhelutariffista ja eurotekstiviestitariffista ▌. Niiden on lisäksi annettava verkkovierailuasiakkailleen ajantasaista tietoa sovellettavista verkkovierailuhinnoista viipymättä aina kun hinnat muuttuvat.

Verkkovierailuoperaattorien on toteutettava tarvittavat toimet varmistaakseen, että niiden kaikki verkkovierailuasiakkaat ovat tietoisia euroäänipuhelutariffin ja eurotekstiviestitariffin olemassaolosta ▌. Niiden on erityisesti ilmoitettava kaikille verkkovierailuasiakkailleen euroäänipuhelutariffia ja eurotekstiviestitariffia koskevista ehdoista ▌kussakin tapauksessa selkeästi ja puolueettomasti. Tämän jälkeen niiden on muistutettava eurotariffista kohtuullisin väliajoin kaikkia asiakkaita, jotka ovat valinneet jonkin muun hinnaston.

Toimitettujen tietojen on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta asiakkaat voivat päättää, kannattaako heidän siirtyä eurotariffiin.

4.          Verkkovierailuoperaattorien on annettava asiakkailleen tietoa siitä, kuinka vältetään tahatonta verkkovierailua raja-alueilla. Verkkovierailuoperaattorien on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sitä varten, että niiden asiakkaat eivät joutuisi tahattomasti käytettyjen verkkovierailupalvelujen johdosta maksamaan verkkovierailumaksuja kotijäsenvaltiossaan.

15 artiklaVähittäistason verkkovierailudatapalvelujen avoimuus ja turvamekanismit

1.          Verkkovierailuoperaattorien on varmistettava, että niiden verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan sekä ennen sopimuksen tekemistä että sen jälkeen riittävästi maksuista, joita sovelletaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, tavoilla, jotka auttavat asiakasta ymmärtämään tällaisen käytön taloudelliset seuraukset ja joiden avulla asiakkaat pystyvät seuraamaan ja hallitsemaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen käytöstä aiheutuvia kulujaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. ▌

Tarvittaessa verkkovierailuoperaattorien on ilmoitettava asiakkailleen ennen sopimuksen tekemistä ja sen jälkeen säännöllisesti riskistä, joka koskee automaattista ja kontrolloimatonta verkkovierailudatayhteyttä ja latausta. Lisäksi verkkovierailuoperaattoreiden on ilmoitettava asiakkailleen maksutta ja selkeästi ja ymmärrettävästi, miten tällaiset automaattiset verkkovierailudatayhteydet voidaan kytkeä pois päältä niin, että voidaan välttää verkkovierailudatapalveluiden kontrolloimaton käyttö.

2.  Verkkovierailuoperaattorin on tiedotettava verkkovierailuasiakkaalle automaattisella viestillä, että asiakas on verkkovierailun piirissä, ja annettava yksilölliset perushintatiedot niistä maksuista (asiakkaan kotimaan operaattorin toimittaman kotilaskun valuuttana) ilmaistuna hintana megatavua kohti, joita sovelletaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas on ilmoittanut verkkovierailuoperaattorille, ettei tarvitse näitä tietoja.

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on toimitettava verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai mobiililaitteella näkyvän ponnahdusikkunan avulla aina, kun verkkovierailuasiakas saapuu muun kuin kotimaan operaattorinsa jäsenvaltion alueelle ja ottaa ensimmäisen kerran käyttöön ▌verkkovierailudatapalvelun kyseisessä jäsenvaltiossa. Ne on toimitettava maksutta sillä hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa käyttöön säännellyn verkkovierailudatapalvelun, tavalla, joka on omiaan helpottamaan niiden vastaanottoa ja helppoa ymmärtämistä.

Asiakkaalla, joka on ilmoittanut verkkovierailuoperaattorilleen, ettei tarvitse automaattisia hintatietoja, on oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan uudelleen kyseistä palvelua.

3.  Kunkin verkkovierailuoperaattorin on tarjottava kaikille verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus valita vapaasti ja maksutta toiminto, joka antaa tietoja toteutuneesta kulutuksesta ilmaistuna käyttömääränä tai valuuttana, jolla verkkovierailuasiakasta laskutetaan säännellyistä verkkovierailudatapalveluista, ja joka takaa, että säänneltyjen verkkovierailudatapalveluiden, lukuun ottamatta yksikköä kohti laskutettavia multimediaviestipalveluja, kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

Tätä varten verkkovierailuoperaattorin on tarjottava yhtä tai useampaa saldorajaa tietyille käyttökausille edellyttäen, että asiakkaalle tiedotetaan etukäteen vastaavista käyttömääristä. Yhden näistä rajoista (saldorajan oletusarvon) on oltava enintään noin 50 euroa laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman arvonlisäveroa).

Verkkovierailuoperaattori voi vaihtoehtoisesti määrittää rajoja käyttömäärän mukaan edellyttäen, että asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen vastaavat summat. Yhden näistä rajoista (käyttörajan oletusarvon) on vastattava enintään 50 euron laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman arvonlisäveroa).

Verkkovierailuoperaattori voi lisäksi tarjota verkkovierailuasiakkailleen muita rajoja, joihin liittyy muita korkeampia tai matalampia kuukausittaisia saldorajoja.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja ylärajan oletusarvoja on sovellettava kaikkiin asiakkaisiin, jotka eivät ole valinneet jotakin muuta rajaa.

Kunkin verkkovierailuoperaattorin on myös varmistettava, että verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostiviestin tai tietokoneen ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 80 prosenttia verkkovierailudatapalvelujen sovitusta saldo- tai käyttörajasta saavutetaan. Jokaisella asiakkaalla on oltava oikeus pyytää verkkovierailuoperaattoria lopettamaan tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin tahansa ja maksutta ▌operaattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Jos saldo- tai käyttöraja muutoin ylittyisi, verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen on lähetettävä ilmoitus. Ilmoituksessa on kerrottava menettely, jota asiakkaan on noudatettava, jos se haluaa kyseisten palvelujen tarjonnan jatkamista, sekä kulutettavien lisäyksiköiden kustannukset. Jos verkkovierailuasiakas ei toimi vastaanottamassaan ilmoituksessa kehotetulla tavalla, verkkovierailuoperaattorin on viipymättä lopetettava säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoaminen verkkovierailuasiakkaalle ja niiden laskuttaminen verkkovierailuasiakkaalta, paitsi jos ja kunnes verkkovierailuasiakas pyytää näiden palvelujen tarjonnan jatkamista tai uusimista.

Jos verkkovierailuasiakas haluaa valita tai lopettaa saldo- tai käyttörajatoiminnon, muutos on tehtävä maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin.

4.          Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta m2m-laitteiden väliseen viestintään, jossa hyödynnetään mobiilidataliikennettä.

5.          Verkkovierailuoperaattorien on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sitä varten, että niiden asiakkaat eivät joutuisi tahattomasti käytettyjen verkkovierailupalvelujen johdosta maksamaan verkkovierailumaksuja kotijäsenvaltiossaan. Tähän sisältyy se, että asiakkaille on ilmoitettava, miten voidaan välttää tahattomat verkkovierailut raja-alueilla.

6.  Tätä artiklaa, lukuun ottamatta sen 5 kohtaa ja ellei tämän kohdan toisesta ja kolmannesta alakohdasta muuta johdu, sovelletaan myös unionin ulkopuolella matkustavien verkkovierailuasiakkaiden käyttämiin verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin verkkovierailudatapalveluihin.

Jos asiakas valitsee 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun toiminnon, 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta, jos vierailuverkon operaattori vierailumaassa unionin ulkopuolella ei anna verkkovierailuoperaattorin valvoa asiakkaidensa käyttöä tosiaikaisesti.

Tällaisessa tapauksessa asiakkaalle on sen saapuessa tällaiseen maahan ilmoitettava viivytyksettä ja maksutta tekstiviestillä, että tietoja toteutuneesta kulutuksesta ja takeita siitä, että määritettyä saldorajaa ei ylitetä, ei ole saatavilla.

16 artiklaValvonta ja täytäntöönpano

1.          Kansallisten sääntelyviranomaisten on valvottava tämän asetuksen noudattamista omalla alueellaan.

2.          Kansallisten sääntelyviranomaisten on annettava ajantasaista tietoa tämän asetuksen ja erityisesti sen 6, 7, 8, 9, 11 ja 12 artiklan soveltamisesta siten, että asianosaiset saavat tiedon käyttöönsä helposti.

3.          Kansallisten sääntelyviranomaisten on 19 artiklassa tarkoitetun uudelleentarkastelun valmistelemiseksi valvottava verkkovierailuasiakkailta äänipuhelu- ja datapalvelujen sekä tekstiviestipalvelujen ja multimediaviestipalvelujen tarjoamisesta perittävien kokonaistukkuhintojen ja vähittäishintojen kehittymistä, myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla. Kansallisten sääntelyviranomaisten on myös tarkkailtava tahatonta verkkovierailua naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla ja valvottava sitä, käytetäänkö liikenteen ohjaustekniikkaa asiakkaan edun vastaisella tavalla.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on valvottava tahatonta verkkovierailua ja kerättävä siitä tietoja sekä toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

4.  Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on toimivalta vaatia tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden alaisilta yrityksiltä kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanon ja sen valvonnan kannalta merkitykselliset tiedot. Näiden yritysten on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä sekä kansallisen sääntelyviranomaisen edellyttämässä määräajassa että sen vaatimalla tarkkuudella.

5.          Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat ryhtyä toimiin omasta aloitteestaan tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Niiden on erityisesti käytettävä tarvittaessa käyttöoikeusdirektiivin 5 artiklan mukaisia valtuuksiaan varmistaakseen asianmukaisen pääsyn ja yhteenliitettävyyden, jotta verkkovierailupalvelujen päästä päähän -liitettävyys ja yhteentoimivuus voidaan taata, esimerkiksi jos asiakkaat eivät pysty vaihtamaan säänneltyjä verkkovierailutekstiviestejä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan maanpäällisen julkisen matkaviestinverkon asiakkaiden kanssa, koska näiden viestien toimittamisen mahdollistavaa sopimusta ei ole olemassa.

6.          Jos kansallinen sääntelyviranomainen toteaa, että tässä asetuksessa asetettuja velvoitteita on rikottu, sillä on valtuudet vaatia tällaisen rikkomisen välitöntä lopettamista.

17 artiklaRiitojen ratkaiseminen

1.          Jos jäsenvaltiossa sähköistä viestintäverkkoa ylläpitävien tai sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten välille syntyy riita tässä asetuksessa tarkoitetuista velvoitteista, riidan ratkaisemisessa sovelletaan puitedirektiivin 20 ja 21 artiklassa säädettyjä menettelyjä.

2.          Jos riita, jossa on mukana asiakas tai loppukäyttäjä ja joka koskee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa asiaa, jää ratkaisematta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiassa voidaan turvautua yleispalveludirektiivin 34 artiklassa tarkoitettuihin tuomioistuimen ulkopuolisiin riitojenratkaisumenettelyihin.

18 artiklaSeuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2013 ja ilmoitettava sille viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

19 artiklaUudelleentarkastelu

1.          Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016. Komissio arvioi erityisesti, onko tämän asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin komissio arvioi muun muassa seuraavaa:

a)      onko kilpailu kehittynyt riittävästi, jotta on perusteltua päättää vähittäistason enimmäishintojen voimassaolo;

b)     onko kilpailu riittävää tukkutason enimmäishintojen poistamiseksi;

c)  tukku- ja vähittäishintojen kehittyminen sekä odotetut tulevat kehityssuuntaukset äänipuhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen tarjoamisessa verkkovierailuasiakkaille verrattuna hintoihin, joita peritään sekä etukäteismaksua että jälkikäteislaskutusta käyttäviltä asiakkailta matkaviestintäpalveluista kansallisella tasolla jäsenvaltioissa, ja tällaisten palveluiden laatu ja nopeus;

d)     palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan lukien verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalveluille vaihtoehtoiset palvelut, erityisesti tekninen kehitys huomioon ottaen;

e)      missä määrin kuluttajat ovat hyötyneet verkkovierailupalvelujen hintojen todellisesta alenemisesta, ▌erilaiset hinnastot ja tuotteet, joita on kuluttajien käytettävissä erilaisten soittomuotojen yhteydessä, sekä verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten hinnastojen väliset erot, mukaan lukien tarjoukset, jotka koskevat yhtenäistä hinnastoa kansallisia palveluja ja verkkovierailupalveluja varten;

f)  kilpailu sekä vähittäis- että tukkumarkkinoilla ja erityisesti pienempien, riippumattomien tai vasta vähän aikaa toimineiden operaattorien kilpailutilanne, samoin kuin kaupallisten sopimusten vaikutus kilpailuun ja operaattorien väliset keskinäiset yhteydet;

g)      missä määrin 3 ja 4 artiklassa säädettyjen rakenteellisten toimenpiteiden toteuttaminen on tuottanut tuloksia kilpailun kehittämisessä verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla pyrittäessä siihen, että verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten hinnastojen väliset erot ovat häviämässä;

h)      missä määrin tukku- ja vähittäistason enimmäishinnat ovat suojanneet kuluttajia liian korkeilta hinnoilta samalla kun sallitaan kilpailun kehittyminen verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla.

2.          Jos kertomus osoittaa, että tässä asetuksessa säädetyt rakenteelliset toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä kilpailun edistämiseksi verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla kaikkien eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi tai että verkkovierailuhinnastojen ja kansallisten hinnastojen väliset erot eivät ole häviämässä, komissio tekee Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaiset ehdotukset, jotta tilanne korjautuisi ja voitaisiin toteuttaa matkaviestintäpalvelujen sisämarkkinat, joilla viime kädessä ei tehdä eroa kansallisten hinnastojen ja verkkovierailuhinnastojen välillä. Komissio arvioi erityisesti, onko tarpeen

a)  säätää teknisiä ja rakenteellisia lisätoimenpiteitä;

b)     muuttaa rakenteellisia toimenpiteitä;

c)      jatkaa 7, 9 ja 12 artiklassa säädettyjen vähittäistason enimmäishintojen voimassaoloa ja mahdollisesti tarkistaa niiden tasoa;

d)     vaihtaa 6, 8 ja 11 artiklassa säädettyjen tukkutason enimmäishintojen voimassaolon kestoa tai tarkistaa niiden tasoa;

e)      säätää muita tarpeellisia vaatimuksia, mukaan lukien vaatimus siitä, että verkkovierailuhinnastoja ja kansallisia hinnastoja ei erotella.

3.          Lisäksi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ▌kahden vuoden välein 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen jälkeen. Kukin kertomus sisältää yhteenvedon verkkovierailupalvelujen tarjoamista unionissa koskevasta valvonnasta sekä arvion kehityksestä kohti tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut seikat mukaan lukien.

4.  Unionin laajuisten verkkovierailumarkkinoiden kilpailun kehittymisen arvioimiseksi BEREC kerää kansallisilta sääntelyviranomaisilta säännöllisesti tietoja verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen kehittymisestä. Nämä tiedot toimitetaan komissiolle vähintään kahdesti vuodessa. Komissio julkaisee ne.

Lisäksi BEREC kerää kansallisilta sääntelyviranomaisilta vuosittain tietoja operaattorien asiakkailleen tarjoamien erilaisten hintojen avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Komissio julkaisee nämä tiedot ja havainnot.

20 artiklaIlmoitusvelvollisuudet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ne kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka vastaavat tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamisesta.

21 artiklaKumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 717/2007 liitteen I mukaisesti … päivästä …kuuta …(22)* lukuun ottamatta mainitun asetuksen 3, 4, 4 a ja 4 b artiklaa sekä 6 a artiklan 4 kohtaa, jotka kumotaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

22 artiklaVoimaantulo ja voimassaolon päättyminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen säännöksiä sovelletaan kyseisestä päivästä lukien, jollei yksittäisissä artikloissa toisin säädetä.

Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

LIITE I

Kumottu asetus ja sen muutos

(21 artiklassa tarkoitettu)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 717/2007 (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 32)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 544/2009 (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 12)

ainoastaan 1 artikla

LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 717/2007

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

1 artiklan 1 a kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke

1 artiklan 4 artikla

1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke

1 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas virke

1 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

1 artiklan 6 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan johdantolause

2 artiklan 2 kohdan johdantolause

2 artiklan 2 kohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohdan ea alakohta

2 artiklan 2 kohdan b alakohta

2 artiklan 2 kohdan b alakohta

2 artiklan 2 kohdan ba alakohta

2 artiklan 2 kohdan bb alakohta

2 artiklan 2 kohdan c alakohta

2 artiklan 2 kohdan c alakohta

2 artiklan 2 kohdan g alakohta

2 artiklan 2 kohdan ca alakohta

2 artiklan 2 kohdan d alakohta

2 artiklan 2 kohdan d alakohta

2 artiklan 2 kohdan f alakohta

2 artiklan 2 kohdan da alakohta

2 artiklan 2 kohdan e alakohta

2 artiklan 2 kohdan e alakohta

2 artiklan 2 kohdan i alakohta

2 artiklan 2 kohdan i alakohta

2 artiklan 2 kohdan j alakohta

2 artiklan 2 kohdan j alakohta

2 artiklan 2 kohdan h alakohta

2 artiklan 2 kohdan h alakohta

2 artiklan 2 kohdan k alakohta

2 artiklan 2 kohdan k alakohta

2 artiklan 2 kohdan l alakohta

2 artiklan 2 kohdan la alakohta

2 artiklan 2 kohdan n alakohta

2 artiklan 2 kohdan na alakohta

3, 4, 5 ja 5 a artikla

3 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

7 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

7 artiklan 5 kohta

4 a artikla

8 artikla

4 b artikla

9 artikla

4 b artiklan 7 kohta

4 c artikla

10 artikla

-

11 artikla

-

12 artikla

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä viidenteen alakohta

14 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä viidenteen alakohta

14 artiklan 1 kohdan kuudes alakohta

6 artiklan 2 kohta

14 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

14 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

14 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

14 artiklan 4 kohta

6 a artikla

15 artikla

15 artiklan 4 kohta

15 artiklan 5 kohta

15 artiklan 6 kohta

6 a artiklan 4 kohta

7 artikla

16 artikla

16 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

8 artikla

17 artikla

9 artikla

18 artikla

10 artikla

11 artiklan 1 kohdan johdantokappale

19 artiklan 1 kohdan johdantokappale

19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisestä neljänteen luetelmakohta

19 artiklan 1 kohdan c–f alakohta

-

19 artiklan 1 kohdan g–h alakohta

11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

19 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohta

19 artiklan 4 kohta

12 artikla

20 artikla

21 artikla

13 artikla

22 artikla

_____________

(1)

EUVL C 24, 28.1.2012, s. 13.

(2)

EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

(3)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(4)

              EUVL C 24, 28.1.2012, s. 131.

(5)

              Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu …. (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty … .

(6)

              EUVL L 171, 29.6.2007, s. 32.

(7)

              Ks. liite I.

(8)

              Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7).

(9)

              EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7.

(10)

              EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.

(11)

            EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(12)

            EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

(13)

            EYVL L 2001, 31.7.2002, s. 37.

(14)

            EUVL L 114, 8.5.2003, s. 45.

(15)

            EYVL C 165, 11.7.2002, s. 6.

(16)

            Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1).

(17)

            Komission suositus, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla (EUVL L 344, 28.12.2007, s. 65).

(18)

            EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 143.

(19)

            EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(20)

            Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 544/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 12).

(21)

            EUVL 149, 11.6.2005, s. 22.

(22)

*              Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tämän asetuksen voimaantulopäivä.


PERUSTELUT

I.         Johdanto

Miljoonat Euroopan kansalaiset käyttävät matkapuhelinta päivittäin puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen, tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen tai netissä surffailuun. Mobiilipalveluiden käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti. Tämän myötä myös verkkovierailupalvelujen mahdollisten käyttäjien joukko kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi verkkovierailupalveluista äskettäin tehdyssä Eurobarometri-tutkimuksessa vajaat kolme neljästä haastatellusta ilmoitti käyttäneensä edellisen kerran ulkomailla oleskellessaan palveluja puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen, tekstiviestien lähettämiseen tai internetissä surffailuun(1).

Edellä kuvatusta kehityssuuntauksesta huolimatta useimmat eurooppalaiset kuitenkin sulkevat mobiililiittymänsä ulkomailla jättilaskujen pelossa. Tämä johtuu siitä, että kansalaiset saavat usein ulkomailta palattuaan pöyristyttäviä laskuja ulkomailla käyttämistään matkaviestinpalveluista. Kun kysyttiin datapalvelujen verkkovierailuista, ainoastaan 19 prosenttia matkaviestinten käyttäjistä, jotka surffailevat netissä matkapuhelimella ulkomailla ollessaan, pitää hintoja oikeudenmukaisina(2). Komission mukaan keskimääräinen hinta megatavua kohden on tätä nykyä 2 euroa, ja se voi olla ääritapauksessa jopa 12 euroa(3). Syynä tähän on erityisesti se, että verkkovierailumarkkinoilla on edelleen liian vähän kilpailua.

Ylisuuret verkkovierailumaksut ja näistä johtuva verkkovierailupalvelujen vähäinen käyttö EU:ssa eivät ole sen enempää eurooppalaisten kuluttajien kuin Euroopan talouden etujen mukaisia. Tällainen kehitys ei vastaa Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden perusajatusta.

Käsillä olevan asetusehdotuksen tarkoituksena on tuoda helpotusta tilanteeseen. Komissio asetti jo vuonna 2010 antamassaan tiedonannossa "Euroopan digitaalistrategia"(4) tavoitteeksi, että verkkovierailuhintoja ja kotimaan matkaviestintäpalvelujen hintoja olisi lähennettävä vuoteen 2015 mennessä. Myös Euroopan parlamentti on vaatinut tätä vuosikausien ajan ja kehottanut komissiota puuttumaan tilanteeseen säädösehdotuksilla.

II.        Nykyinen lainsäädäntökehys ja sen vaikutus verkkovierailumarkkinoihin

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat jo kesäkuussa 2007 ensimmäisen asetuksen verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella(5). Sillä pyrittiin edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saavuttamaan samalla korkeatasoinen kuluttajansuoja sekä edistämään kilpailua ja avoimuutta markkinoilla. Komissio arvioi vuonna 2008 asetuksen vaikutusta ja tuli siihen tulokseen, että kilpailu ei edelleenkään toiminut tyydyttävästi. Arvioinnin seurauksena komissio esitti uusia ehdotuksia verkkovierailuasetuksen(6) muuttamiseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät nämä muutokset kesäkuussa 2009. Tarkistamisen yhteydessä pidennettiin asetuksen voimassaoloaikaa ja laajennettiin sen soveltamisala tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailuihin. Tämän tarkistetun verkkovierailuasetuksen voimassaoloaika päättyy 30. kesäkuuta 2012.

Nykyisessä verkkovierailuasetuksessa säädetään puheluiden ja tekstiviestien verkkovierailupalvelujen enimmäishinnat tukku- ja vähittäistasolla. Myös datapalvelujen verkkovierailuille on säädetty enimmäishinta, tosin vain tukkutasolla.

Lisäksi asetuksessa otettiin käyttöön avoimuutta koskevia säännöksiä, jotka hyödyttävät kuluttajia. Avoimuussäännökset velvoittavat operaattorit lähettämään asiakkailleen tiedon verkkovierailuhinnoista, kun asiakas matkustaa toiseen jäsenvaltioon. Tämän lisäksi jättilaskujen välttämiseksi datapalveluiden verkkovierailuihin sovelletaan 50 euron katkaisurajaa yleisesti kaikille asiakkaille, jotka eivät ole valinneet muuta katkaisurajaa.

Komission heinäkuussa 2011 laatimasta verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta EU:ssa koskevasta väliraportista(7) käy ilmi, että EU:n matkaviestintäpalveluiden tarjoajat ovat kyllä laskeneet verkkovierailumaksujaan niin, että ne vastaavat käyttöön otettuja EU:n hintakattoja. Tästä huolimatta kuluttajille ei edelleenkään tarjota hintoja, jotka olisivat selvästi hintakattojen alapuolella. Komissio uskoo tämän johtuvan ennen kaikkea siitä, että verkkovierailumarkkinoiden kilpailu ei ole riittävän kehittynyt ja niillä on edelleen rakenteellisia ongelmia.

III.      Komission ehdotus verkkovierailuasetuksen uudelleen laatimiseksi

Kilpailun lisäämiseksi komissio esittää asetusehdotuksessaan kahtalaista lähestymistapaa. Jo käytössä olevien hintakattojen lisäksi nyt on tarkoitus ottaa käyttöön myös rakenteellisia toimenpiteitä.

1.        Rakenteelliset toimenpiteet

Asetusehdotuksessa säädetään kahdesta konkreettisesta rakenteellisesta toimenpiteestä, joiden avulla on tarkoitus puuttua perimmäiseen ongelmaan eli puutteelliseen kilpailuun EU:n verkkovierailumarkkinoilla. Esittelijä pitää tätä uutta innovatiivista lähestymistapaa hyvänä, mutta katsoo, että ehdotetuissa täytäntöönpanokeinoissa on parantamisen varaa.

a)        Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeus

Vaihtoehtoisten operaattoreiden, joilla ei ole käytössään omaa verkkoa (esimerkiksi virtuaalisten matkaviestintäverkkojen operaattorit), pääsyä verkkovierailumarkkinoille on tarkoitus helpottaa siten, että verkko-operaattoreiden toisissa jäsenvaltioissa olisi annettava käyttöoikeus verkkoihinsa säännellyin tukkuhinnoin (nk. verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeus). Tämän pitäisi lisätä operaattoreiden välistä kilpailua verkkovierailumarkkinoilla ja tätä kautta luoda kannustimia sille, että asiakkaille tarjotaan houkuttelevampia hintoja.

Jotta voitaisiin varmistaa, että kaikilla vaihtoehtoisilla operaattoreilla on yhtäläiset käyttöoikeudet tukkutasolla, esittelijä katsoo, että käyttöoikeuksien tarjoamista olisi täydennettävä syrjimättömyyttä koskevalla velvoitteella. Näin toimenpide olisi vuodelta 2002 peräisin olevassa käyttöoikeusdirektiivissä(8) säädettyjen toimenpiteiden mukainen. Käyttöoikeuksien tarjoamista koskeva velvoite voi johtaa toivottuun lopputulokseen vain, jos verkko-operaattorit velvoitetaan takaamaan kaikkien vaihtoehtoisten operaattoreiden pyyntöjen tasapuolinen kohtelu.

b) Verkkovierailupalvelujen erillinen myynti

Toinen rakenteellinen toimenpide koskee loppukuluttajia: Ajatuksena on, että kuluttajat hankkivat tulevaisuudessa verkkovierailupalveluja myös muilta operaattoreilta kuin omalta kotimaan palvelujen tarjoajaltaan. Näin kuluttajat voisivat tehdä kotimaisista matkaviestintäpalveluista erillisenä palveluna edullisemman verkkovierailusopimuksen kilpailevan operaattorin kanssa (nk. verkkovierailupalvelujen erillinen myynti).

Periaatteessa esittelijä pitää tätä erillistä myyntiä koskevaa toimenpidettä tarkoituksenmukaisena. Epävarmaa on, missä määrin teknisestä toteutuksesta olisi säädettävä jo asetuksessa. Esittelijä on sitä mieltä, että koska tekniikka kehittyy nykyään nopeasti, BERECin olisi määritettävä Euroopan unionin verkkovierailuprofiili tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. Tulevassa verkkovierailuasetuksessa olisi muotoiltava ainoastaan periaatteet, joita tulevan teknisen ratkaisun on noudatettava (esim. matkapuhelinnumeron säilyttäminen).

2.         Hintakatto

Siihen saakka, kunnes rakenteelliset toimet ovat saavuttaneet täyden tehonsa ja kilpailu painaa vähittäishinnat edullisiksi, asetusehdotuksessa olisi säädettävä tukku- ja vähittäistason nykyisten hintakattojen asteittaisesta laskemisesta puhelu- ja tekstiviestipalveluiden osalta ja olisi otettava ensi kertaa käyttöön matkaviestinnän datapalveluiden vähittäistason hintakatto. Komissio ehdottaa, että verkkovierailuasiakkaat maksaisivat heinäkuusta 2014 alkaen enintään 0,24 euroa/min soitetusta puhelusta, enintään 0,10 euroa/min vastaanotetusta puhelusta, enintään 0,10 euroa tekstiviestin lähettämisestä ja enintään 0,50 euroa/megatavu datayhteyden käytöstä ja internetissä surffailusta ulkomailla.

Esittelijä on tyytyväinen siihen, että nyt on tarkoitus ensimmäistä kertaa EU:n laajuisesti säätää myös vähittäistason hintakatoista datapalvelujen verkkovierailuille. Datapalvelujen verkkovierailuista aiheutuva liikennemäärä kasvoi yli 40 prosenttia vuonna 2009(9). Älypuhelinten ja muiden kannettavien laitteiden yleistyessä kehityssuunta jatkunee samana. Tästä syystä ulkomailla käytettyjen datapalvelujen hintojen sääntely on ratkaisevan tärkeää.

Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdottamat hintakatot eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia. Riippumattomat selvitykset osoittavat, että operaattoreille verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvien todellisten kustannusten EU:n keskiarvo on ehdotettujen tukkutason enimmäishintojen alapuolella.(10) Esittelijä pitää erityisesti datapalvelujen verkkovierailusta perittäviä vähittäistason hintoja aivan liian korkeina. Tukkuhintoihin nähden nelin- tai viisinkertaiset voittomarginaalit eivät ole perusteltuja.

Esittelijä kannattaakin sitä, että sekä tukku- että vähittäistasolla säädetään alhaisemmat hintakatot puhelu-, tekstiviesti- ja erityisesti datapalvelujen verkkovierailuille. Samalla esittelijä pitää mielessä, että operaattoreille on taattava riittävä kate korvauksena verkon laajentamiseen tekemistään investoinneista.

3.        Toimenpiteet avoimuuden ja kuluttajansuojan parantamiseksi

Nykyinen verkkovierailuasetus sisältää lukuisia avoimuussäännöksiä, jotka ovat omalta osaltaan edistäneet asianmukaista kuluttajansuojaa. Puhelu-, tekstiviesti- ja datapalveluihin sovellettavista verkkovierailumaksuista on lähetettävä ilmoitus, kun käyttäjä siirtyy ulkomaisen operaattorin verkkoon. Tämän lisäksi otettiin muun muassa käyttöön mobiilipalveluiden "katkaisuraja", jonka saavutettuaan käyttäjän on ilmoitettava, haluaako hän edelleen käyttää datapalveluja ulkomaisessa verkossa.

Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että uusien rakenteellisten toimenpiteiden lisäksi avoimuutta on parannettava muillakin keinoilla. Ensi alkuun tarvitaan yksinkertaisesti ymmärrettäviä tietoja niistä uudista mahdollisuuksista ja maksuista, joita asiakkaille avautuu verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin mahdollistavan toiminnon ansiosta. Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että tulevaisuudessa verkkovierailusopimukset olisi laadittava ja tehtävä yksinkertaisiksi.

Mietinnössä kannatetaan sitä, että jättilaskuilta suojaava varoitus olisi annettava myös silloin, kun palveluja käytetään EU:n ulkopuolella. Lisäksi katsotaan, että varoituksen olisi katettava paitsi datapalvelujen, myös puhelu- ja tekstiviestipalvelujen verkkovierailut. Varoitus olisi lähetettävä etukäteismaksua käyttävien asiakkaiden lisäksi myös jälkikäteislaskutusta käyttäville asiakkaille.

(1)

Ks. Erityiseurobarometri 356, "Report on Roaming 2010", helmikuu 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf

(2)

Ks. edellä.

(3)

Euroopan komissio, komission tiedonanto verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta Euroopan unionissa koskevasta väliraportista, kesäkuu 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:fi:PDF

(4)

Euroopan komissio, "Euroopan digitaalistrategia", toukokuu 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FI:PDF

(5)

Asetus (EY) N:o 717/2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:FI:NOT

(6)

Asetus (EY) N:o 544/2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:FI:PDF

(7)

Euroopan komissio, komission tiedonanto verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta Euroopan unionissa koskevasta väliraportista, kesäkuu 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:fi:PDF

(8)

Direktiivi 2002/19/EY, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:FI:PDF

(9)

Euroopan komissio, komission tiedonanto verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta Euroopan unionissa koskevasta väliraportista, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:fi:PDF

(10)

GEREK, "MTR Benchmark snapshot", tammikuu/heinäkuu 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.2.2012)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu toisinto)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

Valmistelija: Eija-Riitta Korhola

LYHYET PERUSTELUT

Nykyinen verkkovierailuasetus (vuodelta 2007, muutettu vuonna 2009) sisältää verkkovierailupuhelujen ja -tekstiviestien säännellyt hinnat, ja sen voimassaoloaika päättyy 30. kesäkuuta 2012. Asetus on ollut tehokas, koska se on laskenut huomattavasti puhelujen ja tekstiviestien verkkovierailumaksujen hintoja. Vähittäishinnat liikkuvat kuitenkin edelleen lähellä EU:n asettamia enimmäishintoja ja kilpailu on edelleen puutteellista.

Valmistelilja haluaa muistuttaa, että komissio on sisällyttänyt Euroopan digitaalistrategian tavoitteisiin verkkovierailumaksujen ja kansallisten maksujen välisten erojen lähes täydellisen poistamisen vuoteen 2015 mennessä. Valmistelija katsoo, että mainitun tavoitteen saavuttaminen edellyttää ratkaisua, joka takaa verkkovierailumarkkinoiden kilpailun ja tehokkaan toiminnan myös määräajan jälkeen. Valmistelija muistuttaa myös, että laajakaistaverkkojen käyttöönotolla voitaisiin edistää verkkovierailupalveluja korvaavien välineiden käyttöönottoa.

Uusi asetusehdotus (kolmas verkkovierailuasetus) jatkaa puhelujen ja tekstiviestien verkkovierailumaksujen sääntelyä ja ottaa käyttöön uuden merkittävän välineen: vähittäismyynnin datapalvelujen verkkovierailujen eurodatatariffin. Ehdotus sisältää myös rakenteelliset toimet, joilla lisätään kilpailua samalla kun hintakatot säilytetään kuluttajien väliaikaisena "turvaverkkona" siihen saakka, kun kilpailu laskee hintoja.

Asiakkaat voivat 1. heinäkuuta 2014 lähtien tehdä verkkovierailusopimuksia, jotka ovat erillään kansallisista matkaviestinpalvelusopimuksista. Tämä edistää kilpailua verkkovierailumarkkinoilla ja alan kehitystä. Vähittäishintojen sääntelyä jatketaan 1. kesäkuuta 2016 saakka, mutta sitä voidaan jatkaa, kunnes siihen sisältyvät rakenteelliset toimet saavuttavat täyden tehonsa.

Hintakatot ja rakenteelliset toimet

Valmistelija haluaa korostaa, että hintakattoja voidaan alentaa komission ehdottamasta tasosta. Korkeat hinnat johtuvat kuitenkin kilpailun puuttumisesta verkkovierailumarkkinoilla, mikä puolestaan johtuu markkinoiden rakenteellisista ongelmista. Tästä syystä nykyistä tilannetta voidaan muuttaa vain väliaikaisella hintasääntelyllä tuetuilla rakenteellisilla toimilla. Myös (tukkutason ja vähittäistason) hintakatoilla olisi edistettävä uusien palvelujen tarjoajien pääsyä markkinoille, mikä lisää myös kilpailua.

Koska teknologia kuitenkin kehittyy nopeasti ja koska tähän saakka käsitellyt palvelujen erottamista koskevat tekniset ratkaisut sisältävät suuria etuja mutta myös haitta- ja epävarmuustekijöitä, valmistelija katsoo, että asetuksella ei pitäisi edistää vain yhtä teknistä ratkaisua. Sen sijaan olisi yksilöitävä ja säilytettävä teknisen ratkaisun tärkeimmät osatekijät (saman matkapuhelinnumeron säilyttämisen mahdollisuus mukaan luettuna) ja toisaalta teknistä ratkaisua koskeva lopullinen päätös olisi jätettävä alan teknisille asiantuntijoille. Tämä takaa uuden asetuksen tehokkaan toimivuuden ja toisaalta kuluttajia ei rasiteta liian monimutkaisilla uusilla palveluilla. Tämä estää myös antamasta lainsäädäntöä, joka on vanhentunutta jo sitä täytäntöön pantaessa.

Kuluttajansuoja ja avoimuus

Useissa raporteissa on pantu merkille, että aikaisempien verkkovierailuasetusten täytäntöönpano on parantunut huomattavasti hintojen avoimuutta. Valmistelija muistuttaa kuitenkin, että edistymistä on jatkettava.

Ehdotetut rakenteelliset muutokset on suunniteltava siten, että kuluttajaystävällisyys ja avoimuus otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. On varmistettava, että kuluttajat saavat tietoja selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa siten, että se edistää hintavertailua ja verkkovierailupalvelun tarjoajan mahdollista vaihtamista.

Ehdotuksen mukaisesti kuluttajat saavat verkkovierailuhintoja koskevan yksityiskohtaisen tekstiviestin saapuessaan toiseen maahan sekä EU:n alueella että sen ulkopuolella. Lisäksi myös jättihintoja torjuva 50 euron turvaraja tai muun määrähinnan mukainen henkilökohtainen turvaraja ulotetaan koskemaan verkkovierailuja kolmansissa valtioissa. Lisäksi kuluttajan olisi saatava operaattorilta ilmoitus siitä, että verkkovierailun "turvaraja" on lähestymässä.

Valmistelija korostaa yleisenä huomiona, että komission olisi pitänyt käyttää hyväkseen sitä mahdollisuutta, että tällä uudelleenlaatimisella olisi voitu selkeyttää asetuksen rakennetta tehostamalla kuluttajansuojaa (jättilaskut mukaan luettuina) ja verkkovierailupalveluja koskevia avoimuusvaatimuksia sekä äänipuheluja, tekstiviestejä, multimediaviestejä ja muita datapalveluja koskevilla erityisillä toimilla. Edellä mainitulla kuluttajat olisivat saaneet selkeämmän käsityksen oikeuksistaan ja toisaalta edellä mainittu olisi edistänyt asetuksen selkeyttämistä ja parempaa säädöskäytäntöä.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Verkkovierailuhintojen ja kansallisten hintojen eron supistamista koskeva tavoite sisältyy komission vuosien 2011–2015 vertailuarviointikehykseen1, jonka jäsenvaltiot hyväksyivät marraskuussa 2009 ja joka sisältyy myös komission tiedonantoon "Euroopan digitaalistrategia"2, ja se olisi säilytettävä myös tämän asetuksen tavoitteena. Suunnitellulla verkkovierailupalvelujen ja kotimaisten palvelujen myymisellä erikseen olisi lisättävä kilpailua ja siten alennettava kuluttajahintoja ja luotava unioniin yhteiset verkkovierailumarkkinat, joissa kansallisten hintojen ja verkkovierailuhintojen välillä ei ole merkittäviä eroja.

 

__________________

 

1 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_europe_2011-2015.pdf

 

2 COM(2010)0245.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Verkkovierailuhintojen korkea taso on huomattava este kansalaisten opiskelulle ja työskentelylle muussa kuin kotijäsenvaltiossa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Tiedot unionin laajuisten puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailuhintojen kehittymisestä asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sitä muuttavan asetuksen (EY) N:o 544/2009 voimaantulon jälkeen – erityisesti kansallisten sääntelyviranomaisten keräämät ja neljännesvuosittain BERECin kautta toimittamat tiedot – eivät osoita, että kilpailu vähittäis- ja tukkutasolla olisi kehittynyt kohtuullisesti ja jatkuisi kesäkuusta 2012 eteenpäin ilman sääntelytoimia. Tiedot osoittavat, että vähittäis- ja tukkuhinnat asettuvat edelleen asetuksessa (EY) N:o 717/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 544/2009, säädettyjen rajoitusten tasolle tai lähelle niitä, eikä rajoitusten alapuolella esiinny juurikaan kilpailua.

(16) Tiedot unionin laajuisten puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailuhintojen kehittymisestä asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sitä muuttavan asetuksen (EY) N:o 544/2009 voimaantulon jälkeen – erityisesti kansallisten sääntelyviranomaisten keräämät ja neljännesvuosittain BERECin kautta toimittamat tiedot – eivät osoita, että kilpailu vähittäis- ja tukkutasolla olisi kehittynyt kohtuullisesti ja jatkuisi kesäkuusta 2012 eteenpäin ilman sääntelytoimia. Tiedot osoittavat, että vähittäis- ja tukkuhinnat ovat edelleen kotimaanhintoja paljon korkeammat ja asettuvat edelleen asetuksessa (EY) N:o 717/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 544/2009, säädettyjen rajoitusten tasolle tai lähelle niitä, eikä rajoitusten alapuolella esiinny juurikaan kilpailua.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Koska asetuksen (EY) N:o 717/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 544/2009, tuoma sääntelyllinen turva unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen osalta sekä tukku- että vähittäistasolla loppuu kesäkuussa 2012, on olemassa huomattava riski, että kilpailuvoimien puuttuminen verkkovierailumarkkinoilta ja matkaviestintäoperaattoreiden houkutus maksimoida verkkovierailutulonsa johtavat unionin laajuisissa verkkovierailuissa paluuseen sellaisiin vähittäis- ja tukkuhintoihin, jotka eivät heijasta kohtuullisesti palvelun tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia, mikä vaarantaisi tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen. Matkapuhelinten verkkovierailupalvelujen markkinoiden sääntelyä olisi sen vuoksi jatkettava 30 päivän kesäkuuta 2012 jälkeen sisämarkkinoiden asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi, jotta kilpailu voi kehittyä ja jotta kuluttajat saavat jatkossakin takeet siitä, että heiltä ei laskuteta kansallisiin kilpailukykyisiin hintoihin verrattuna kohtuutonta hintaa.

(17) Koska asetuksen (EY) N:o 717/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 544/2009, tuoma sääntelyllinen turva unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen osalta sekä tukku- että vähittäistasolla loppuu kesäkuussa 2012, on olemassa huomattava riski, että kilpailuvoimien puuttuminen verkkovierailumarkkinoilta ja matkaviestintäoperaattoreiden houkutus maksimoida verkkovierailutulonsa johtavat unionin laajuisissa verkkovierailuissa paluuseen sellaisiin vähittäis- ja tukkuhintoihin, jotka eivät heijasta kohtuullisesti palvelun tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia, mikä vaarantaisi tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen. Matkapuhelinten verkkovierailupalvelujen markkinoiden sääntelyä olisi sen vuoksi jatkettava 30 päivän kesäkuuta 2012 jälkeen sen varmistamiseksi, että hinnat laskevat huomattavasti niin, että vuonna 2015 saavutetaan tilanne, jossa kansallisten hintojen ja verkkovierailuhintojen välillä ei ole eroja, kuten Euroopan digitaalistrategiassa esitetään.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Kun luodaan digitaaliset sisämarkkinat varsinkin verkkovierailupalvelujen avulla, olisi oltava yhä tärkeämpää, että suojellaan internetin neutraaliuden ja avoimuuden periaatteita ja loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa sekä käyttää haluamiaan sovelluksia ja palveluja.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b) Euroopan digitaalistrategiaa koskevan komission tiedonannon tavoitteisiin sisältyy peruslaajakaistan ulottaminen koskemaan kaikkia unionin kansalaisia vuoteen 2013 mennessä. Sen lisäksi komissio esittää tiedonannossaan "Laajakaista Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen kasvuun"1, miten voidaan parhaiten edistää nopeiden ja erittäin nopeiden laajakaistaverkkojen yleistä käyttöönottoa unionissa, jotta voidaan edistää digitaalisen talouden kehittymistä ja uusien palvelujen käyttöönottoa.

 

_____________

 

1 COM(2010)0472.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 c) Verkkopalvelujen ja muiden innovatiivisten sovellusten käytön mahdollistavien langattomien laajakaistojen kehittäminen on unionin keskeinen tavoite, ja siihen liittyvän [Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o.../.../EU] perustettavan ensimmäisen monivuotisen radiotaajuuspolitiikan toimintaohjelman tarkoituksena on jakaa ajoissa riittävä ja asianmukainen taajuusalue unionin tavoitteiden tukemiseksi, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla vastata langattoman tietoliikenteen jatkuvasti kasvavaan kysyntään. Euroopan parlamentti kehotti 6 päivänä heinäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa "Laajakaista Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen kasvuun"1 komissiota koordinoimaan jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä julkisissa liikennevälineissä yleisesti käytettävissä olevien ilmaisten nopeiden WiFi-verkkojen alalla.

 

_____________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0322.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 d) Komissio toteaa tiedonannossaan verkkovierailupalvelujen kehitystilannetta Euroopan unionissa koskevasta väliraportista1, että teknologian kehittyminen ja/tai verkkovierailupalvelujen vaihtoehdot (esimerkiksi VoIP-tekniikka tai WiFi) saattavat lisätä kilpailua unionin verkkovierailumarkkinoilla; vaikka näitä vaihtoehtoja, erityisesti VoIP-tekniikkaa, käytetään yhä enemmän kotimaassa, niiden verkkovierailukäyttö ei ole kasvanut merkittävässä määrin.

 

_____________

 

1 COM(2010)0356.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Siksi olisi otettava käyttöön säännöt, joiden nojalla voidaan velvoittaa toteuttamaan yleisten matkaviestintäverkkojen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset pyynnöt verkkovierailupalvelujen tarjoamista varten. Tällaiset pyynnöt saataisiin evätä ainoastaan objektiivisista ja asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka kansallisten sääntelyviranomaisten olisi määritettävä tapauskohtaisesti 17 artiklassa tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä noudattaen. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen myönnettävät tukkutason käyttöoikeudet olisi myönnettävä tässä asetuksessa vahvistettujen, tukkutasolla sovellettavien sääntelyllisten velvoitteiden mukaisesti ja niissä olisi otettava huomioon käyttöoikeuksien tarjoamiseen liittyvät eri kustannustekijät. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien johdonmukaisen sääntelyn myötä vältettäisiin vääristymät jäsenvaltioiden välillä.

(19) Siksi olisi otettava käyttöön säännöt, joiden nojalla voidaan velvoittaa toteuttamaan yleisten matkaviestintäverkkojen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset pyynnöt verkkovierailupalvelujen tarjoamista varten. Tällaiset pyynnöt saataisiin evätä ainoastaan objektiivisista ja asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka kansallisten sääntelyviranomaisten olisi määritettävä tapauskohtaisesti 17 artiklassa tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä noudattaen. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen myönnettävät tukkutason käyttöoikeudet olisi myönnettävä tässä asetuksessa vahvistettujen, tukkutasolla sovellettavien sääntelyllisten velvoitteiden ja direktiivin 2002/19/EY asiaa koskevien säännösten, myös syrjimättömyyttä ja yhteentoimivuutta koskevien sääntöjen, mukaisesti ja niissä olisi otettava huomioon käyttöoikeuksien tarjoamiseen liittyvät eri kustannustekijät. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien johdonmukaisen sääntelyn myötä vältettäisiin vääristymät jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus hankkia verkkovierailupalvelut kotimaan mobiilipaketistaan erillisenä palveluna. Verkkovierailupalvelujen erilliselle myynnille olisi vahvistettava perusperiaatteet, ja erilliseen myyntiin olisi siirryttävä koordinoidusti koko unionissa. Kuluttajien olisi voitava hankkia verkkovierailupalvelunsa valitsemaltaan eri palveluntarjoajalta tarvitsematta vaihtaa numeroaan, jolloin olisi varmistettava palvelujen yhteentoimivuus ja huolehdittava siitä, että verkkovierailupalveluja tarjotaan samalla laatutasolla kaikkialla unionissa.

(22) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus hankkia verkkovierailupalvelut kotimaan mobiilipaketistaan erillisenä palveluna unionissa. Verkkovierailupalvelujen erilliselle myynnille olisi vahvistettava perusperiaatteet, ja erilliseen myyntiin olisi siirryttävä koordinoidusti koko unionissa. Asiakkaiden olisi voitava verrata vaivattomasti kotioperaattoreiden tarjoamien verkkovierailupalvelujen ehtoja. Sitä tarkoitusta varten komission olisi ehdotettava mainittujen tietojen antamista koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia. Tätä tarkoitusta varten komissiolle olisi annettava valtuudet antaa säädöksiä Euroopan unionin toimintaa koskevan sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan kuulee BERECiä ja sidosryhmiä myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. Mainittujen vaatimusten hyväksymiseen saakka kansallisten sääntelyviranomaisten olisi edistettävä vertailukelpoisten tietojen tarjoamista esimerkiksi oppaissa, joissa vertailuarvona käytetään asianmukaisiin verkkovierailupalveluihin sovellettavia säänneltyjä hintoja. Kuluttajien olisi voitava hankkia verkkovierailupalvelunsa valitsemaltaan eri palveluntarjoajalta tarvitsematta vaihtaa numeroaan, jolloin olisi varmistettava palvelujen yhteentoimivuus ja lyhyen ajan kuluessa huolehdittava siitä, että verkkovierailupalveluja tarjotaan samalla laatutasolla kaikkialla unionissa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Asiakkaiden olisi voitava siirtyä käyttämään vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin tai vaihtoehtoisten verkkovierailuoperaattorien palveluja vaivattomasti, mahdollisimman nopeasti, ilman seuraamuksia ja maksutta.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a) Operaattoreita olisi kannustettava saavuttamaan Euroopan digitaalistrategian tavoitteet vielä nopeammin. Erityisesti olisi edistettävä tavoitetta kansallisten hintojen ja verkkovierailuhintojen eron lähestymistä nollaa vuoteen 2015 mennessä. Tämän kannustamiseksi operaattorit, jotka ovat valmiita tarjoamaan verkkovierailua samaan tai vain hieman korkeampaan hintaan kuin kansallisia palveluita, olisi vapautettava velvoitteesta panna täytäntöön verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä koskevia rakenteellisia toimenpiteitä. Kansallisten televiestinnän sääntelyviranomaisten olisi myönnettävä tällaisia poikkeuksia tiukoin ehdoin, ja niiden olisi voitava myös peruuttaa poikkeus, jos sääntöjä rikotaan. Tämä järjestely antaisi myös mahdollisuuden innovatiivisempiin tarjouksiin, kuten "vieraile verkossa kuin kotonasi" tai kuukausimaksuun perustuviin tarjouksiin, jotka olisivat läpinäkyvämpiä kuluttajille eivätkä edellyttäisi tältä mitään toimenpiteitä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Turvarajojen tilapäisen voimassaolon aikana uusien verkkovierailuasiakkaiden olisi oltava täysin perillä unionissa sovellettavien verkkovierailun hintojen valikoimasta, mukaan lukien tilapäisen eurotariffin mukaiset hinnat. Nykyisille verkkovierailuasiakkaille olisi tarjottava mahdollisuus valita uusi tilapäisen eurotariffin mukainen hinta tai muu verkkovierailuhinta tietyn ajan kuluessa. Nykyiset verkkovierailuasiakkaat, jotka eivät ole tehneet kyseistä valintaa määräajassa, jaotellaan niihin, jotka ovat jo vapaaehtoisesti siirtyneet erityiseen verkkovierailuhintaan tai -pakettiin kyseisen ajan kuluessa, sekä niihin, jotka eivät ole tehneet niin. Jälkimmäiseen ryhmään olisi automaattisesti sovellettava tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaista hintaa. Verkkovierailuasiakkaisiin, jotka hyötyvät jo yksilöllisten vaatimustensa mukaisista ja niiden perusteella valitsemistaan erityisistä verkkovierailuhinnoista tai -paketeista, olisi sovellettava edelleen heidän aiemmin valitsemaansa hintaa tai pakettia, mikäli he eivät ilmoita valintaansa määräajassa sen jälkeen, kun heitä on muistutettu nykyisistä hintaehdoista. Tällaisiin erityisiin verkkovierailuhintoihin ja -paketteihin voisivat kuulua esimerkiksi kiinteät verkkovierailumaksut, muut kuin julkiset hinnat, hinnat, joihin sisältyy ylimääräisiä kiinteitä verkkovierailumaksuja, eurotariffin enimmäistasoa alempia minuuttikohtaisia maksuja koskevat hinnastot tai puhelun muodostamisesta perittäviä maksuja koskevat hinnastot.

(33) Turvarajojen tilapäisen voimassaolon aikana uusille verkkovierailuasiakkaille olisi tiedotettava perusteellisesti selvällä ja ymmärrettävällä tavalla unionissa sovellettavien verkkovierailun hintojen valikoimasta, mukaan lukien tilapäisen eurotariffin mukaiset hinnat. Nykyisille verkkovierailuasiakkaille olisi tarjottava mahdollisuus valita uusi tilapäisen eurotariffin mukainen hinta tai muu verkkovierailuhinta tietyn ajan kuluessa. Nykyiset verkkovierailuasiakkaat, jotka eivät ole tehneet kyseistä valintaa määräajassa, jaotellaan niihin, jotka ovat jo vapaaehtoisesti siirtyneet erityiseen verkkovierailuhintaan tai -pakettiin kyseisen ajan kuluessa, sekä niihin, jotka eivät ole tehneet niin. Jälkimmäiseen ryhmään olisi automaattisesti sovellettava tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaista hintaa. Verkkovierailuasiakkaisiin, jotka hyötyvät jo yksilöllisten vaatimustensa mukaisista ja niiden perusteella valitsemistaan erityisistä verkkovierailuhinnoista tai -paketeista, olisi sovellettava edelleen heidän aiemmin valitsemaansa hintaa tai pakettia, mikäli he ilmoittavat valintansa operaattorilleen sen jälkeen, kun heitä on muistutettu nykyisistä hintaehdoista ja sovellettavista eurotariffeista. Tällaisiin erityisiin verkkovierailuhintoihin ja -paketteihin voisivat kuulua esimerkiksi kiinteät verkkovierailumaksut, muut kuin julkiset hinnat, hinnat, joihin sisältyy ylimääräisiä kiinteitä verkkovierailumaksuja, eurotariffin enimmäistasoa alempia minuuttikohtaisia maksuja koskevat hinnastot tai puhelun muodostamisesta perittäviä maksuja koskevat hinnastot.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34) Koska tässä asetuksessa säädetään, että vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän muodostavat direktiivit eivät rajoita erityistoimia, jotka toteutetaan matkapuhelujen unionin laajuisten verkkovierailuhintojen sääntelemiseksi, ja koska unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen tarjoajat voidaan tässä asetuksessa velvoittaa tekemään muutoksia verkkovierailun vähittäishintoihin tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi, tällaisten muutosten ei pitäisi antaa matkapuhelinasiakkaille oikeutta vetäytyä sopimuksesta vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän toteuttamisesta annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.

(34) Koska tässä asetuksessa säädetään, että vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän muodostavat direktiivit eivät rajoita erityistoimia, jotka toteutetaan matkapuhelujen unionin laajuisten verkkovierailuhintojen sääntelemiseksi, ja koska unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen tarjoajat voidaan tässä asetuksessa velvoittaa tekemään muutoksia verkkovierailun vähittäishintoihin tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi, tällaisten muutosten ei pitäisi antaa matkapuhelinasiakkaille oikeutta vetäytyä sopimuksesta vuoden 2002 sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän toteuttamisesta annettujen kansallisten säännösten mukaisesti. Vapaus vaihtaa verkkovierailun tarjoaja ei myöskään vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joita sovelletaan sääntelyllisiin tai sopimuksellisiin velvoitteisiin perustuviin kansallisiin palveluihin.

Perustelu

Oikeus vaihtaa verkkovierailupalvelun tarjoaja ei anna asiakkaalle oikeutta sanoa irti kansallisia sopimuksia. Asiaankuuluvien kansallisten määräysten on jäätävä voimaan.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40) Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön yhteiset säännöt eurotariffien laskutusyksiköistä vähittäistasolla, jotta yhtenäismarkkinoita voitaisiin lujittaa ja taata kaikkialla unionissa yhteinen kuluttajansuojan taso unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

(40) Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön yhteiset säännöt eurotariffien laskutusyksiköistä vähittäistasolla, jotta yhtenäismarkkinoita voitaisiin lujittaa ja taata kaikkialla unionissa sama kuluttajansuojan korkea taso unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

Perustelu

Uusien sääntöjen on annettava korkea kuluttajansuojan taso Euroopan unionissa eikä pelkästään yhteinen kuluttajansuojan taso.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a) Operaattorien olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että raja-alueiden kuluttajilla ei ole sijainnistaan johtuvia ongelmia kuten verkkovierailumaksuja, vaikka he ovat edelleen omassa maassaan.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55) Kansallisten sääntelyviranomaisten keräämät tiedot osoittavat, että keskimääräiset tukkuhinnat, joita vierailuverkon operaattorit perivät datapalvelujen verkkovierailusta verkkovierailuasiakkaiden kotioperaattoreilta, ovat edelleen korkealla tasolla, vaikka nämä tukkuhinnat näyttävät olevan laskusuunnassa.

(55) Kansallisten sääntelyviranomaisten keräämät tiedot osoittavat, että keskimääräiset tukkuhinnat, joita vierailuverkon operaattorit perivät datapalvelujen verkkovierailusta verkkovierailuasiakkaiden kotioperaattoreilta, ovat edelleen korkealla tasolla. Vaikka nämä tukkuhinnat näyttävät olevan laskusuunnassa, ne ovat edelleen aivan liian korkeita ja suhteettomia todellisiin tuotantokustannuksiin verrattuna.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(65) Jotta puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailujen tukku- ja vähittäishintoihin ei sovellettaisi sääntelyllisiä velvoitteita pitempään kuin on tarpeen sen jälkeen, kun rakenteelliset ratkaisut on täysin toteutettu ja kilpailu on riittävästi kehittynyt verkkovierailumarkkinoilla, olisi määriteltävä ehdot enimmäistukku- ja vähittäishintojen soveltamisen lopettamiselle jo ennen asetettuja määräaikoja. Tällaisten ehtojen perusteena olisi käytettävä hintakattojen ja tosiasiallisten hintatasojen välistä merkittävää eroa. Merkittävänä erona pidetään sitä, että hintojen keskitaso on unionissa laskenut 75 prosenttiin hintakatosta. Tukkuhintakattojen osalta 75 prosentin peruste perustuu tilanteeseen, jossa vallitsee liikenteen määrän epätasapaino sellaisten operaattorien välillä, jotka eivät kuulu samaan yritysryhmään. Jäsenvaltioiden välisten vääristymien rajoittamiseksi vähittäishintakaton 75 prosentin peruste lasketaan kansallisten keskiarvojen pohjalta unionin keskiarvona erikseen kullekin verkkovierailupalvelulle (puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelulle).

(65) Jotta puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailujen tukku- ja vähittäishintoihin ei sovellettaisi sääntelyllisiä velvoitteita pitempään kuin on tarpeen sen jälkeen, kun rakenteelliset ratkaisut on täysin toteutettu ja kilpailu on riittävästi kehittynyt verkkovierailumarkkinoilla, olisi määriteltävä ehdot enimmäistukku- ja vähittäishintojen soveltamisen lopettamiselle jo ennen asetettuja määräaikoja. Tällaisten ehtojen perusteena olisi käytettävä hintakattojen ja tosiasiallisten hintatasojen välistä merkittävää eroa. Merkittävänä erona pidetään sitä, että hintojen keskitaso on unionissa laskenut 50 prosenttiin hintakatosta. Tukkuhintakattojen osalta 50 prosentin peruste perustuu tilanteeseen, jossa vallitsee liikenteen määrän epätasapaino sellaisten operaattorien välillä, jotka eivät kuulu samaan yritysryhmään. Jäsenvaltioiden välisten vääristymien rajoittamiseksi vähittäishintakaton 50 prosentin peruste lasketaan kansallisten keskiarvojen pohjalta unionin keskiarvona erikseen kullekin verkkovierailupalvelulle (puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelulle).

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(67) Jotta parannettaisiin unionin alueella soitettavien ja vastaanotettavien säänneltyjen verkkovierailupuhelujen vähittäishintojen avoimuutta ja jotta verkkovierailuasiakkaiden olisi ulkomailla oleskellessaan helpompi tehdä matkapuhelimen käyttöä koskevat päätöksensä, matkapuhelinpalvelujen tarjoajien olisi annettava verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus saada helposti ja maksutta tietoa vierailujäsenvaltiossa heihin sovellettavista verkkovierailuhinnoista puheluja soitettaessa ja vastaanotettaessa. Lisäksi palveluntarjoajien olisi annettava asiakkailleen pyynnöstä ja maksutta lisätietoja minuutti- tai yksikkökohtaisista datamaksuista (alv mukaan lukien), joita vierailujäsenvaltiossa peritään puhelujen soittamisesta ja vastaanottamisesta sekä tekstiviestien ja multimediaviestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja muista datapalveluista. Koska tietyt asiakasryhmät voivat olla hyvin perillä verkkovierailuhinnoista, operaattoreiden olisi tarjottava mahdollisuus kirjautua helposti pois tästä automaattisesta viestipalvelusta.

(67) Jotta parannettaisiin verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen avoimuutta ja jotta verkkovierailuasiakkaiden olisi Euroopan unionin alueella ja sen ulkopuolella oleskellessaan helpompi tehdä matkapuhelimen käyttöä koskevat päätöksensä, matkapuhelinpalvelujen tarjoajien olisi annettava verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus saada helposti ja maksutta tietoa vierailujäsenvaltiossa heihin sovellettavista verkkovierailuhinnoista heidän käyttäessään vierailumaan verkkovierailupalveluja. Lisäksi palveluntarjoajien olisi annettava unionin alueelta oleville asiakkailleen pyynnöstä ja maksutta lisätietoja minuutti- tai yksikkökohtaisista datamaksuista (alv mukaan lukien), joita vierailujäsenvaltiossa peritään puhelujen soittamisesta ja vastaanottamisesta sekä tekstiviestien ja multimediaviestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja muista datapalveluista Koska tietyt asiakasryhmät voivat olla hyvin perillä verkkovierailuhinnoista, operaattoreiden olisi tarjottava mahdollisuus kirjautua helposti pois tästä automaattisesta viestipalvelusta.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(68) Avoimuus edellyttää lisäksi, että palveluntarjoajat antavat tietoja verkkovierailumaksuista, erityisesti eurotariffista sekä kaikenkattavasta kiinteästä hinnasta, mikäli ne sellaista tarjoavat, liittymäsopimuksia tehtäessä ja joka kerta, kun verkkovierailumaksuihin tehdään muutoksia. Kotioperaattoreiden olisi annettava verkkovierailumaksuja koskevat tiedot asianmukaisin tavoin, kuten laskutuksen, Internetin, televisiomainosten tai suoramainontapostin avulla. Kotioperaattoreiden olisi lisäksi varmistettava, että kaikki niiden verkkovierailuasiakkaat ovat tietoisia säänneltyjen hintojen käytettävyydestä niiden voimassaoloaikana, ja niiden olisi lähetettävä näille asiakkaille selkeä ja puolueeton viesti, jossa mainitaan eurotariffia koskevat ehdot sekä oikeus siirtyä eurotariffiin tai luopua siitä.

(68) Avoimuus edellyttää lisäksi, että palveluntarjoajat antavat tietoja verkkovierailumaksuista, erityisesti eurotariffista sekä kaikenkattavasta kiinteästä hinnasta, mikäli ne sellaista tarjoavat, liittymäsopimuksia tehtäessä ja joka kerta, kun verkkovierailumaksuihin tehdään muutoksia. Kotioperaattoreiden olisi annettava verkkovierailumaksuja koskevat tiedot asianmukaisin tavoin, kuten laskutuksen, Internetin, televisiomainosten tai suoramainontapostin avulla. Kaikki hintatiedot ja tarjottujen palveluiden ehdot olisi esitettävä selkeästi, ymmärrettävästi, vertailtavasti ja avoimesti. Verkkovierailutarjousten kuluttajille suunnatussa mainonnassa ja markkinoinnissa olisi täysimääräisesti noudatettava kuluttajansuojalainsäädäntöä, erityisesti sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/29/EY [1] (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)1. Kotioperaattoreiden olisi lisäksi varmistettava, että kaikki niiden verkkovierailuasiakkaat ovat tietoisia säänneltyjen hintojen käytettävyydestä niiden voimassaoloaikana, ja niiden olisi lähetettävä näille asiakkaille selkeä ja puolueeton kirjallinen viesti, jossa mainitaan eurotariffia koskevat ehdot sekä oikeus siirtyä eurotariffiin tai luopua siitä.

 

_____________

 

1 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(69) Olisi lisäksi ryhdyttävä toimiin datapalvelujen verkkovierailun vähittäishintojen avoimuuden parantamiseksi erityisesti ”jättilaskujen” välttämiseksi, jotka muodostavat esteen sisämarkkinoiden asianmukaiselle toimivuudelle, ja verkkovierailuasiakkaiden varustamiseksi välineillä, joita he tarvitsevat datapalvelujen verkkovierailukulujensa seuraamiseksi ja hallitsemiseksi. Samoin ei pitäisi olla mitään esteitä sellaisten sovellusten ja tekniikan kehittämiselle, joilla verkkovierailupalveluja voidaan korvata, kuten WiFi, tai jotka voivat tarjota niille vaihtoehdon. Kuluttajien tulisi saada tällaiset tiedot, jotta he voisivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

(69) Olisi lisäksi ryhdyttävä toimiin kaikkien verkkovierailujen vähittäishintojen avoimuuden parantamiseksi erityisesti ”jättilaskujen” välttämiseksi, jotka muodostavat esteen sisämarkkinoiden asianmukaiselle toimivuudelle, ja verkkovierailuasiakkaiden varustamiseksi välineillä, joita he tarvitsevat datapalvelujen verkkovierailukulujensa seuraamiseksi ja hallitsemiseksi. Samoin ei pitäisi olla mitään esteitä sellaisten sovellusten ja tekniikan kehittämiselle, joilla verkkovierailupalveluja voidaan korvata, kuten WiFi tai paikallisen jakamisen (local breakout) mekanismit, tai jotka voivat tarjota niille vaihtoehdon. Kuluttajien tulisi saada tällaiset tiedot, jotta he voisivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70) Matkaviestintäoperaattoreiden olisi erityisesti tarjottava verkkovierailuasiakkailleen yksilölliset hintatiedot maksuista, joita näiltä asiakkailta laskutetaan datapalvelujen verkkovierailusta, aina kun tällaiset asiakkaat ottavat ensimmäisen kerran datapalvelun käyttöön saapuessaan toiseen jäsenvaltioon. Nämä tiedot olisi toimitettava heidän matkapuhelimeensa tai muuhun mobiililaitteeseen helpon vastaanottamisen ja ymmärrettävyyden kannalta sopivimmalla tavalla.

(70) Matkaviestintäoperaattoreiden olisi erityisesti tarjottava verkkovierailuasiakkailleen maksutta yksilölliset hintatiedot maksuista, joita näiltä asiakkailta laskutetaan datapalvelujen verkkovierailusta, aina kun tällaiset asiakkaat ottavat ensimmäisen kerran datapalvelun käyttöön saapuessaan toiseen maahan; tätä vaatimusta olisi sovellettava vasta 1 päivästä tammikuuta 2013 unionin ulkopuolisiin maihin. Nämä tiedot olisi toimitettava heidän matkapuhelimeensa tai muuhun mobiililaitteeseen helpon vastaanottamisen ja ymmärrettävyyden kannalta sopivimmalla tavalla ja siten, että tietoja on helppo käyttää myöhemmin.

Perustelu

Ponnahdusikkunat eivät ole tehokas tapa hinnoista tiedottamiseen kuluttajille, sillä kiireiset kuluttajat todennäköisesti sulkevat ponnahdusikkunat niiden saapuessa ja jatkavat sitä, mitä olivat tekemässä.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71) Jotta asiakkaat pystyisivät paremmin ymmärtämään säänneltyjen verkkovierailupalveluiden taloudelliset seuraukset ja jotta he pystyisivät seuraamaan ja hallitsemaan kulujaan, kotioperaattorien olisi annettava esimerkkejä sähköpostin, kuvien ja Internet-selauksen kaltaisista verkkovierailudatasovelluksista esittämällä niiden arvioidut tiedonsiirron koot.

(71) Jotta asiakkaat pystyisivät paremmin ymmärtämään verkkovierailupalveluiden taloudelliset seuraukset ja jotta he pystyisivät seuraamaan ja hallitsemaan kulujaan, kotioperaattorien olisi sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ja milloin tahansa sen jälkeen asiakkaan pyynnöstä annettava maksuttomia esimerkkejä sähköpostin, kuvien ja Internet-selauksen kaltaisista verkkovierailudatasovelluksista esittämällä niiden arvioidut tiedonsiirron koot.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(72) Lisäksi matkaviestintäoperaattoreiden olisi jättilaskujen välttämiseksi määritettävä yksi tai useampi maksu- ja/tai käyttöraja datapalvelujen verkkovierailuista kertyneille laskuttamattomille kuluilleen, ilmaistuina verkkovierailuasiakkaan laskutusvaluuttana, tarjottava niitä kaikille verkkovierailuasiakkailleen korvauksetta ja lähetettävä asianmukainen varoitusviesti siitä, kun tätä rajaa aletaan lähestyä. Kun tämä enimmäisraja on saavutettu, asiakkaat eivät enää vastaanottaisi näitä palveluita eikä heitä laskutettaisi niistä, paitsi jos asiakkaat nimenomaisesti pyytävät palveluiden jatkamista ilmoituksessa määritettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Verkkovierailuasiakkaille olisi annettava mahdollisuus valita kohtuullisen ajan kuluessa jokin saldo- tai käyttörajoista tai olla ottamatta sellaista. Asiakkaisiin olisi sovellettava oletusrajoitusta, jolleivät he toisin pyydä.

(72) Lisäksi matkaviestintäoperaattoreiden olisi datapalvelujen verkkovierailuja sekä unionin sisällä että 1 päivästä tammikuuta 2013 sen ulkopuolella koskevien jättilaskujen välttämiseksi määritettävä yksi tai useampi maksu- ja/tai käyttöraja datapalvelujen verkkovierailuista kertyneille laskuttamattomille kuluilleen, ilmaistuina verkkovierailuasiakkaan laskutusvaluuttana, tarjottava niitä myöhemmin uudelleen käytettävässä mediamuodossa kaikille verkkovierailuasiakkailleen korvauksetta ja lähetettävä asianmukainen varoitusviesti siitä, kun tätä rajaa aletaan lähestyä. Kun tämä enimmäisraja on saavutettu, asiakkaat eivät enää vastaanottaisi näitä palveluita eikä heitä laskutettaisi niistä, paitsi jos asiakkaat nimenomaisesti pyytävät palveluiden jatkamista ilmoituksessa määritettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Tässä tapauksessa asiakkaiden olisi saatava ilmainen vahvistus mediamuodossa, jota voidaan käyttää uudelleen. Verkkovierailuasiakkaille olisi annettava mahdollisuus valita kohtuullisen ajan kuluessa jokin saldo- tai käyttörajoista tai olla ottamatta sellaista. Asiakkaisiin olisi sovellettava oletusrajoitusta, jolleivät he toisin pyydä.

Perustelu

Ponnahdusikkunat eivät ole hyvä tapa ilmoittaa asiakkaille siitä, että he ovat saavuttamaisillaan rajoitukset, koska jos he saavat ilmoituksen kiireessä ollessaan, he yrittävät sulkea ikkunan ja jatkaa sitä mitä olivat tekemässä. Lisäksi näyttäisi siltä, että kuluttajien on tärkeää saada vahvistus siitä, että he ovat suostuneet jatkamaan tarjotun palvelun käyttämistä rajoituksen saavuttamisesta huolimatta. Tämän tarkoituksena on estää kuluttajia jatkamasta, elleivät he ole tietoisia seurauksista.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 72 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(72 a) Koska unionin nykyisessä lainsäädännössä ei ole säännöksiä, joilla rajoitettaisiin unionin ulkopuolisesta verkkovierailusta aiheutuvia jättilaskuja, jatkossa unionin ulkopuolisen verkkovierailun yhteydessä kuluttajille olisi ilmoitettava sovellettavista verkkovierailuhinnoista ja keinoista, joilla voidaan estää verkkovierailuun mahdollisesti liittyvät jättilaskut.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(74) Asetukseen (EY) N:o 544/2009 tehtyjen muutosten voimaantulon jälkeen on kuitenkin havaittu, että ennakkoon maksettavien tariffien tapauksessa on epätodennäköisempää, että asiakkaat saavat jättilaskuja datapalvelujen verkkovierailuista, koska käytettävissä oleva saldo on valittu jo etukäteen. Lisäksi tilapäinen eurodatatariffi ja sen sisältämät säännellyt datapalvelujen verkkovierailuhinnat antavat näille kuluttajille lisäsuojan kyseisten palvelujen korkeilta hinnoilta. Näistä syistä katkaisurajasäännöksiä ei tulisi soveltaa asiakkaisiin, joilla on etukäteismaksusopimus.

(74) Myös ennakkoon maksettavien tariffien tapauksessa asiakkaat saattavat saada jättilaskuja datapalvelujen verkkovierailuista. Tästä syystä katkaisurajasäännöksiä olisi sovellettava myös tällaisiin asiakkaisiin. Lisäksi asiakkaille, joilla on etukäteismaksusopimus, olisi annettava ajoissa varoitus siitä, että he ovat lähestymässä luottorajaansa.

Perustelu

Ennakkoon maksaneet kuluttajat tarvitsevat saman suojelun tason kuin muut asiakkaat erityisesti tapauksissa, joissa etukäteismaksusopimus mahdollistaa luottorajan ylittämisen tai sisältää "luottorajan automaattisen korottamisen datapalvelujen käytön yhteydessä". Lisäksi siitä syystä, että verkkovierailupalvelujen käyttö saattaa aiheuttaa suuria luottokustannuksia, palveluntarjoajat lähettävät kuluttajille ennakkovaroituksen luottorajan äkillisen ja odottamattoman täyttymisen ehkäisemiseksi.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(81) Komission olisi tarkasteltava tämän asetuksen vaikutusta ottaen huomioon sen tavoitteet sekä tapa, jolla se edistää sääntelykehyksen toteutusta ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Komission olisi tässä yhteydessä tarkasteltava vaikutusta, joka kohdistuu erikokoisiin ja eri osissa unionia toimiviin matkaviestintäpalveluiden tarjoajiin, vähittäis- ja tukkuhintojen kehitystä, suuntauksia ja avoimuutta, niiden suhdetta todellisiin kustannuksiin ja sitä, missä määrin tämän asetuksen yhteydessä tehdyn vaikutustenarvioinnin olettamuksille on saatu vahvistusta, sekä noudattamisesta operaattoreille aiheutuvia kustannuksia samoin kuin vaikutusta sijoituksiin. Komission olisi myös tarkasteltava teknisen kehityksen valossa verkkovierailupalveluille vaihtoehtoisten palvelujen (kuten WiFi-pääsyn) saatavuutta ja laatua.

(81) Komission olisi tarkasteltava tämän asetuksen vaikutusta ottaen huomioon sen tavoitteet sekä tapa, jolla se edistää sääntelykehyksen toteutusta ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Komission olisi tässä yhteydessä tarkasteltava vaikutusta, joka kohdistuu erikokoisiin ja eri osissa unionia toimiviin matkaviestintäpalveluiden tarjoajiin, vähittäis- ja tukkuhintojen kehitystä, suuntauksia ja avoimuutta, niiden suhdetta todellisiin kustannuksiin ja sitä, missä määrin tämän asetuksen yhteydessä tehdyn vaikutustenarvioinnin olettamuksille on saatu vahvistusta, sekä noudattamisesta operaattoreille aiheutuvia kustannuksia samoin kuin vaikutusta sijoituksiin. Komission olisi myös tarkasteltava teknisen kehityksen valossa verkkovierailupalveluille vaihtoehtoisten palvelujen (kuten WiFi-pääsyn tai paikallisen jakamisen (local breakout) mekanismien) saatavuutta ja laatua.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tällä asetuksella vahvistetaan myös säännöt, joilla pyritään lisäämään hinnoittelun avoimuutta ja parantamaan maksuista tiedottamista unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

2. Tällä asetuksella vahvistetaan myös säännöt, joilla pyritään lisäämään hinnoittelun avoimuutta ja parantamaan maksuista tiedottamista verkkovierailupalvelujen käyttäjille unionissa ja 1 päivästä tammikuuta 2013 sen ulkopuolella.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetut hintarajat ilmaistaan euroina. Kun 6, 7, 8 9, 11 ja 12 artiklassa tarkoitetut maksut ilmaistaan muuna valuuttana, mainittujen artiklojen mukaiset alkuperäiset rajat määritetään kyseisenä valuuttana 30 päivänä toukokuuta 2012 julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tässä asetuksessa vahvistetut hintarajat ilmaistaan euroina. Kun 6, 7, 8, 9, 11 ja 12 artiklassa tarkoitetut maksut ilmaistaan muuna valuuttana, mainittujen artiklojen mukaiset alkuperäiset rajat määritetään kyseisenä valuuttana soveltaen Euroopan keskuspankin 30 päivänä toukokuuta 2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemia viitekursseja tai Euroopan keskuspankin kuusi kuukautta ennen tämän asetuksen voimaantuloa Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemia keskimääräisiä viitekursseja riippuen siitä, kumpi näistä alkuperäisistä hintarajoista on alempi sen jälkeen, kun on tehty muunnos muihin valuuttoihin kuin euroon.

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on vähentää sellaisen tilanteen vaaraa, jossa kurssi laskee tähän asetukseen tehtyjen tarkistusten ansiosta, mutta siitä huolimatta maksut eivät kurssivaihteluiden takia laske niissä maissa, jotka eivät käytä euroa. Ehdotus ei poista tätä riskiä, vaan tarjoaa ainoastaan vaihtoehtoisen menetelmän eurojen muuttamiselle muiksi valuutoiksi.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 'kotioperaattorilla' tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa asiakkaalle unionin laajuisia verkkovierailupalveluja joko oman verkkonsa välityksellä taikka virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorina tai jälleenmyyjänä;

b) 'kotioperaattorilla' tarkoitetaan operaattoria, joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle unionin laajuisia verkkovierailupalveluja joko oman verkkonsa välityksellä taikka virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorina tai jälleenmyyjänä tai minä tahansa muuna verkkovierailupalvelujen tarjoajana.

Perustelu

Tout fournisseur d'origine devrait être déclaré en tant qu'opérateur, tel que défini par le paquet 'communications électroniques', directives cadre et autorisation, afin de garantir que les mêmes obligations et mêmes droits s'appliquent à tout acteur qui fournit des services de communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres fournisseurs de services d'itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs d'origine, l'article 2 m) n'étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d'origine »). Il convient de s'assurer que tous les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k) 'säännellyllä verkkovierailudatapalvelulla' tarkoitetaan verkkovierailupalvelua, jonka avulla verkkovierailuasiakas voi käyttää pakettikytkentäistä dataa matkapuhelimellaan tai muulla mobiililaitteella silloin, kun se on yhteydessä vierailuverkkoon. Säännelty verkkovierailudatapalvelu ei sisällä säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tai verkkovierailutekstiviestien lähettämistä tai vastaanottamista, mutta se sisältää multimediaviestien lähettämisen tai vastaanottamisen;

k) 'säännellyllä verkkovierailudatapalvelulla' tarkoitetaan verkkovierailupalvelua, jonka avulla verkkovierailuasiakas voi käyttää pakettikytkentäistä dataa matkapuhelimellaan tai muulla mobiililaitteella silloin, kun se on yhteydessä vierailuverkkoon. Säännelty verkkovierailudatapalvelu ei sisällä säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tai verkkovierailutekstiviestien lähettämistä tai vastaanottamista, multimediaviestien lähettämistä tai vastaanottamista tai M2M-laitteiden välistä dataviestintää.

Perustelu

Multimediaviestit olisi suljettava säännellyn verkkovierailudatapalvelun määritelmän ulkopuolelle, kuten on toimittu tekstiviestien suhteen, koska niitä ei voida verrata muihin datapalveluihin. M2M-laitteiden välinen viestintä olisi suljettava säännellyn verkkovierailudatapalvelun määritelmän ulkopuolelle, koska se on erilainen palvelu: a) Sitä ei ole suunnattu suoraan suurille kulutusmarkkinoille (kun taas verkkovierailun sääntelyn tavoitteena on suojella suuria kulutusmarkkinoita liian korkealta hinnoittelulta). b) Se on yleensä yhdistetty palvelu, joka edellyttää matkaviestintäoperaattorilta tilapäistä kehittämistä ja jota myydään yrityksille tai parhaille asiakkaille (yhtiöille).

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m) 'vaihtoehtoisella verkkovierailuoperaattorilla' tarkoitetaan kotioperaattoria, joka on eri kuin kotimaan matkaviestintäpalvelut tarjoava operaattori ja joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle verkkovierailupalveluja joko oman verkkonsa välityksellä taikka virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorina tai jälleenmyyjänä;

m) 'vaihtoehtoisella verkkovierailuoperaattorilla' tarkoitetaan operaattoria, joka on eri kuin kotimaan matkaviestintäpalvelut tarjoava operaattori ja joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle verkkovierailupalveluja joko oman verkkonsa välityksellä taikka virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorina tai jälleenmyyjänä;

Perustelu

Kuten BERECkin on todennut, asetuksen sanamuodon olisi oltava riittävän joustava, jotta se mahdollistaa yksittäiset ratkaisut eri vaihtoehtojen joukosta sulkematta pois mitään mahdollisuutta. Kuten asetuksessa todetaan, BERECin tehtävänä on määritellä paras täytäntöönpanoratkaisu.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n) 'verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudella' tarkoitetaan järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista toisen yrityksen saataville määritellyin ehdoin verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi vähittäisasiakkaille;

n) 'verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudella' tarkoitetaan järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista ketään syrjimättä toisen yrityksen saataville määritellyin ehdoin verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi vähittäisasiakkaille;

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o) 'Euroopan unionin (EU) verkkovierailuprofiililla' tarkoitetaan esikonfiguroitua profiilia, joka sisältyy erillisten verkkovierailupalvelujen tarjoamista varten samalle SIM-kortille kuin kotimaisten mobiilipalvelujen tarjoamiseen tarkoitettu profiili.

Poistetaan.

Perustelu

Asetuksen olisi oltava teknologian kannalta neutraali sen välttämiseksi, että lainsäädäntö on vanhentunutta jo täytäntöönpanovaiheessa. Tämä viittaa kahden SIM-kortin käyttämiseen, mitä komission ehdottaa tekniseksi ratkaisuksi.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Matkaviestintäverkkojen operaattorien on hyväksyttävä kaikki verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset pyynnöt, mukaan lukien virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorien ja jälleenmyyjien esittämät pyynnöt. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien tarjontaan sovelletaan 6, 8 ja 11 artiklassa vahvistettuja säänneltyjä tukkutason verkkovierailutariffeja.

1. Matkaviestintäverkkojen operaattorien on hyväksyttävä kaikki verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevat kohtuulliset pyynnöt, mukaan lukien virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorien ja jälleenmyyjien esittämät pyynnöt. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksia koskevien pyyntöjen on pysyttävä suhteellisina ja niiden olisi vastattava käyttöoikeuksia pyytävien tarpeita. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksien tarjontaan sovelletaan 6, 8 ja 11 artiklassa vahvistettuja säänneltyjä tukkutason verkkovierailutariffeja. Kyseinen sääntely ei saa vaikuttaa matkaviestintäverkon operaattorin myöntämiin verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksiin liittyvien muiden kustannusten perintään.

Perustelu

Käyttöoikeudet eivät voi olla samat operaattorille, joka hoitaa yksinomaan virtuaalista matkaviestintäverkkoa, ja jälleenmyyjälle. Matkaviestintäverkon operaattorin olisi katettava muut kyseisten käyttöoikeuksien antamiseen liittyvät kustannukset.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksiin on sisällyttävä kaikkien sellaisten verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen, palvelujen, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöoikeudet, joita tarvitaan verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi asiakkaille.

2. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksiin on sisällyttävä kaikkien sellaisten verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen, palvelujen, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöoikeudet, joita tarvitaan verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi asiakkaille, edellyttäen, että varmistetaan suhteellisuuden säilyttäminen. Verkkovierailupalvelujen tukkutason peruskäyttöoikeuksiin liittyvät lisäpalvelut, kuten laskutus- tai asiakaspalvelu, olisi korvattava.

Perustelu

On varmistettava, että ketkä tahansa käyttöoikeuksien pyytäjät eivät saa lupaa pyytää mitä tahansa käyttöoikeuksia. Jälleenmyyjät, joilla ei ole omia laskutuspalveluja, voivat pyytää kotiverkko-operaattoreilta laskutusjärjestelmää lisänä pelkille tukkutason käyttöoikeuksille säänneltyyn hintaan. Kotiverkko-operaattoreiden olisi saatava korvaus tällaisista lisäpalveluista.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kotioperaattorien on 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen ilmoitettava kaikille verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuudesta peruuttaa nykyiset verkkovierailupalvelunsa ja valita verkkovierailupalvelut vaihtoehtoiselta verkkovierailuoperaattorilta. Verkkovierailuasiakkaille on annettava kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa valinnastaan kotioperaattorilleen. Verkkovierailuasiakkailla, jotka eivät ole ilmaisseet valintaansa kyseisen ajanjakson kuluessa, on oikeus valita vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori milloin tahansa myöhemmin 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2. Verkkovierailuasiakkailla on 1 päivästä toukokuuta 2014 alkaen oikeus peruuttaa nykyiset verkkovierailupalvelunsa ja valita vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin palvelut milloin tahansa myöhemmin 3 ja 4 kohdan mukaisesti. Kotioperaattorien on 1 päivään toukokuuta 2014 mennessä ilmoitettava kaikille nykyisille asiakkailleen tästä oikeudesta.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korostaa, että asiakkaalla on nimenomainen oikeus muuttaa verkkovierailupalvelujen tarjoajaa, minkä olisi oltava keskeistä tässä kappaleessa. Tästä johtuu palveluntarjoajan velvollisuus ilmoittaa asiasta asiakkaalle. Jotta rakenteellisen toimenpiteen vaikutus olisi nopea, se on toteutettava ennen vuoden 2014 kesälomakautta. Lisäksi nykyisille asiakkaille olisi ilmoitettava muutoksista etukäteen.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Vaihto vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin palveluihin tai pois niistä on toteutettava maksutta viiden työpäivän kuluessa ilman ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin kuin verkkovierailua koskeviin osiin, paitsi jos verkkovierailuasiakas, joka on tilannut kotimaan palvelupaketin, joka sisältää eurotariffista, eurotekstiviestitariffista tai eurodatatariffista poikkeavia verkkovierailuhintoja, kotioperaattori voi viivästyttää uusiin verkkovierailupalveluihin vaihtoa tietyn ajan, joka voi olla enintään kolme kuukautta.

4. Vaihto vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin palveluihin tai pois niistä tai vaihtoehtoisten verkkovierailuoperaattorien välillä on toteutettava maksutta mahdollisimman lyhyessä ajassa, mutta enintään kolmessa päivässä, BERECin määrittelemien suuntaviivojen mukaisesti ilman ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin kuin verkkovierailua koskeviin osiin, paitsi jos verkkovierailuasiakas, joka on tilannut kotimaan palvelupaketin, joka sisältää eurotariffista, eurotekstiviestitariffista tai eurodatatariffista poikkeavia verkkovierailuhintoja, kotioperaattori voi viivästyttää uusiin verkkovierailupalveluihin vaihtoa tietyn ajan, joka voi olla enintään yksi kuukausi.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Matkaviestintäpalvelujen sopimusta tehtäessä tai uusittaessa kotioperaattoreiden on annettava kaikille asiakkailleen henkilökohtaisesti täydet tiedot mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori ja helpotettava sopimuksen tekemistä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin kanssa. Asiakkaiden, jotka tekevät sopimuksen verkkovierailupalveluista kotioperaattorin kanssa, on nimenomaisesti vahvistettava, että heille on ilmoitettu tällaisesta mahdollisuudesta. Matkaviestintäpalvelujen tarjoajat eivät saa estää myyntipisteinään toimivia vähittäismyyjiä tarjoamasta sopimuksia vaihtoehtoisilta verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista erillisistä verkkovierailupalveluista.

5. Matkaviestintäpalvelujen sopimusta tehtäessä tai uusittaessa kotioperaattoreiden on annettava kaikille asiakkailleen henkilökohtaisesti selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ja pysyvällä välineellä täydet tiedot mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori eivätkä ne saa estää sopimuksen tekemistä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin kanssa. Asiakkaille, jotka tekevät sopimuksen verkkovierailupalveluista kotioperaattorin kanssa, on ilmoitettava tällaisesta mahdollisuudesta. Matkaviestintäpalvelujen tarjoajat eivät saa estää myyntipisteinään toimivia vähittäismyyjiä tarjoamasta sopimuksia vaihtoehtoisilta verkkovierailuoperaattoreilta tilattavista erillisistä verkkovierailupalveluista tai asettaa tarjoamista koskevia rajoituksia.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Palvelujen tarjoajat tiedottavat asiakkaille selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla verkkovierailupalvelujen maksuista ja tarjouksista. Komissiolle annetaan valta BERECiä ja sidosryhmiä kuultuaan antaa 17 a artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotta voidaan ottaa käyttöön yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat mainittujen tietojen antamista vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Mainittujen vaatimusten hyväksymiseen saakka kansallisten sääntelyviranomaisten on edistettävä vertailukelpoisten tietojen tarjoamista esimerkiksi oppaissa, joissa vertailuarvona käytetään asianmukaisiin verkkovierailupalveluihin sovellettavia säänneltyjä hintoja.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sisämarkkinoiden kehityksen varmistamiseksi tekniset ratkaisut verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin toimintoa varten on toteutettava samanaikaisesti kaikkialla unionissa.

Sisämarkkinoiden kehityksen varmistamiseksi tekniset ratkaisut verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin toimintoa varten on toteutettava samanaikaisesti kaikkialla unionissa ja niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 

a) mahdollisen teknisen ratkaisun on oltava kustannustehokas;

 

b) suunnittelun on oltava asiakasystävällistä;

 

c) niiden avulla on päästävä mahdollisimman suureen yhteentoimivuuteen;

 

d) asiakkaiden on voitava siirtyä vaivattomasti ja nopeasti käyttämään vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin tai vaihtoehtoisten verkkovierailuoperaattorien palveluja siten, että he säilyttävät oman matkapuhelinnumeronsa;

 

e) unionin kansalaisen verkkovierailua kolmansissa maissa ja kolmannen maan kansalaisen verkkovierailua unionissa ei estetä.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä varten operaattoreiden on varmistettava, että toiminnot ovat käytössä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2014, jotta asiakas voi käyttää kotimaan matkaviestintäpalveluja ja vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin tarjoamia erillisiä verkkovierailupalveluja säilyttäen matkapuhelinnumeronsa. Verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin mahdollistamiseksi operaattorit voivat erityisesti sallia ”EU:n verkkovierailuprofiilin” käytön samalla SIM-kortilla ja saman päätelaitteen käytön kuin kotimaisten mobiilipalvelujen osalta. Tämän toiminnon tarjoamiseen liittyvän yhteenliittämisen hinnoittelun on oltava kustannuslähtöistä, eikä asiakkaille saa aiheutua välittömiä kustannuksia tämän toiminnon käytöstä.

Verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä varten operaattoreiden on varmistettava, että toiminnot ovat käytössä viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2014 ja että ne täyttävät ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Tämän toiminnon tarjoamiseen liittyvän yhteenliittämisen hinnoittelun on oltava kustannuslähtöistä, eikä loppukäyttäjille saa aiheutua välittömiä kustannuksia verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä koskevan toiminnon käytöstä.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

BEREC vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa kohtuullisessa ajassa ja vähintään kolme kuukautta tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen suuntaviivat erillisten verkkovierailupalvelujen toimintoon liittyvistä yhdenmukaistetuista teknisistä ratkaisuista ja yhdenmukaistetuista menettelyistä verkkovierailupalvelujen tarjoajan vaihtamista varten. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa BERECin esittämästä perustellusta pyynnöstä.

BEREC vahvistaa sidosryhmiä kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa vähintään kuusi kuukautta tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen suuntaviivat erillisten verkkovierailupalvelujen toimintoon liittyvistä yhdenmukaistetuista teknisistä ratkaisuista ja yhdenmukaistetuista menettelyistä verkkovierailupalvelujen tarjoajan vaihtamista varten. Tällaiset tekniset ratkaisut ja menettelyt määritellään ensimmäisessä kohdassa. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa BERECin esittämästä perustellusta pyynnöstä kerran ja enintään kuudella kuukaudella.

Perustelu

Tehtävän vaativuuden vuoksi BERECille olisi annettava lisäaikaa verkkovierailupalvelujen erillistä myyntiä koskevia keskeisten vaatimusten täytäntöönpanoa koskevien alustavien suuntaviivojen laatimiseen. Komissio voi pidentää valmisteluaikaa, mutta vain määräajaksi.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi tarvittaessa antaa eurooppalaiselle standardointielimelle toimeksiannon tehdä asianomaisiin standardeihin mukautukset, joita toiminnon yhdenmukaistettu toteutus edellyttää.

Komissio antaa tarvittaessa eurooppalaiselle standardointielimelle toimeksiannon tehdä asianomaisiin standardeihin mukautukset, joita toiminnon yhdenmukaistettu toteutus edellyttää.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä asiakkaan kotioperaattorilta vierailuverkosta soitetun säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, mukaan luettuna muun muassa nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen kustannukset, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 ylittää 0,14 euroa minuutilta.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä asiakkaan kotioperaattorilta vierailuverkosta soitetun säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, mukaan luettuna muun muassa nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen kustannukset, ei saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 ylittää 0,10 euroa minuutilta.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolle tai lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä ennen tässä kohdassa tarkoitetun keskimääräisen tukkuhinnan soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän asetuksen voimassaolon päättymistä. Keskimääräinen enimmäistukkuhinta alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 0,10 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 0,06 euroon. Keskimääräinen enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 0,06 euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista.

2. Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolle tai lyhyemmälle jaksolle, joka voi olla jäljellä ennen tässä kohdassa tarkoitetun keskimääräisen tukkuhinnan soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän asetuksen voimassaolon päättymistä. Keskimääräinen enimmäistukkuhinta alennetaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 0,08 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2014 0,05 euroon. Keskimääräinen enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen 0,05 euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut verkkovierailutulot niiden tukkutason verkkovierailuminuuttien kokonaislukumäärällä, jotka asianomainen operaattori on tosiasiallisesti käyttänyt kyseisenä ajanjaksona unionissa tukkutason verkkovierailupuhelujen tarjoamiseen laskettuna sekuntien perusteella mukautettuna niin, että huomioon otetaan vierailuverkon operaattorin mahdollisuus soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut verkkovierailutulot niiden tukkutason verkkovierailuminuuttien kokonaislukumäärällä, jotka asianomainen operaattori on tosiasiallisesti käyttänyt kyseisenä ajanjaksona unionissa tukkutason verkkovierailupuhelujen tarjoamiseen laskettuna sekuntien perusteella.

Perustelu

30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa ei pitäisi sallia, sillä tällaisille maksuille ei ole perustetta.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla soitettujen puhelujen osalta enintään 0,32 euroa minuutilta ja vastaanotettujen puhelujen osalta enintään 0,11 euroa minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat alenevat ensin 0,28 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,24 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,10 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013. Nämä eurotariffin säännellyt enimmäisvähittäishinnat ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2016, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta se saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 olla soitettujen puhelujen osalta enintään 0,21 euroa minuutilta ja vastaanotettujen puhelujen osalta enintään 0,09 euroa minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat alenevat ensin 0,16 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,11 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,07 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. Nämä eurotariffin säännellyt enimmäisvähittäishinnat ovat tämän jälkeen 0,05 euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä kolmannessa alakohdassa säädetään, kotioperaattori voi soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa soitetuista puheluista, joihin sovelletaan eurotariffia.

Poistetaan.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Verkkovierailuasiakas voi pyytää eurotariffiin siirtymistä tai eurotariffista luopumista. Vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin, paitsi jos verkkovierailuasiakas, joka on tilannut erityisen verkkovierailupaketin, johon sisältyy useampi kuin yksi verkkovierailupalvelu (puhelut, tekstiviestit ja/tai datapalvelut), haluaa siirtyä eurotariffiin, kotioperaattori voi vaatia vaihtavaa asiakasta luopumaan paketin muista osista. Kotioperaattori voi viivästyttää vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinta on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kolme kuukautta.

5. Verkkovierailuasiakas voi pyytää eurotariffiin siirtymistä tai eurotariffista luopumista. Vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin, paitsi jos verkkovierailuasiakas, joka on tilannut erityisen verkkovierailupaketin, johon sisältyy useampi kuin yksi verkkovierailupalvelu (puhelut, tekstiviestit ja/tai datapalvelut), haluaa siirtyä eurotariffiin, kotioperaattori voi vaatia vaihtavaa asiakasta luopumaan paketin muista osista. Kotioperaattori voi viivästyttää vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinta on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kaksi kuukautta, mahdollinen sopimusperusteinen ilmoitusaika mukaan lukien.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Kotioperaattorit eivät saa estää, kieltää tai muuten vaikeuttaa uusien asiakkaiden tai nykyisten eurotariffiasiakkaiden aktiivisia tai passiivisia puheluja verkkovierailujen yhteydessä, paitsi jos kyseiset asiakkaat sitä nimenomaisesti pyytävät tai ovat ylittäneet katkaisurajan.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä asiakkaan kotioperaattorilta vierailuverkosta lähetettävästä säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, ei 1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen saa ylittää 0,03 euroa tekstiviestiltä. Säännellystä verkkovierailutekstiviestistä perittävän keskimääräisen enimmäistukkuhinnan on laskettava 0,02 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. Säännellyistä verkkovierailutekstiviesteistä perittävä säännelty tukkuhinta on tämän jälkeen 0,02 euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä asiakkaan kotioperaattorilta vierailuverkosta lähetettävästä säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, ei 1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen saa ylittää 0,03 euroa tekstiviestiltä, ja sen on laskettava 0,02 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,01 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. Säännellyistä verkkovierailutekstiviesteistä perittävä säännelty tukkuhinta on tämän jälkeen 0,01 euroa tämän asetuksen voimassaoloajan, sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta – ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän lähettämästä säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen vaihdella verkkovierailutekstiviesteittäin, mutta se saa olla enintään 0,10 euroa. Eurotekstiviestitariffin säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 0,10 euroa 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

2. Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta – ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän lähettämästä säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen vaihdella verkkovierailutekstiviesteittäin, mutta se alennetaan 0,09 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2012, 0,06 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja 0,05 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2014. Eurotekstiviestitariffin säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 0,05 euroa 30 päivään kesäkuuta 2018 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa pyytää eurotekstiviestitariffiin siirtymistä tai siitä luopumista. Vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin kuin verkkovierailuihin. Kotioperaattori voi viivästyttää tällaisen vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinta on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kolme kuukautta. Eurotekstiviestitariffi voidaan aina yhdistää eurotariffiin.

6. Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa pyytää eurotekstiviestitariffiin siirtymistä tai siitä luopumista. Vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin kuin verkkovierailuihin. Kotioperaattori voi viivästyttää tällaisen vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinta on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kaksi kuukautta, mahdollinen sopimusperusteinen ilmoitusaika mukaan lukien. Eurotekstiviestitariffi voidaan aina yhdistää eurotariffiin.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Kotioperaattorit eivät saa estää, kieltää tai muuten vaikeuttaa uusien asiakkaiden tai nykyisten eurotariffiasiakkaiden aktiivisia tai passiivisia puheluja verkkovierailujen yhteydessä, paitsi jos kyseiset asiakkaat sitä nimenomaisesti pyytävät tai ovat ylittäneet katkaisurajan.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 0,30 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen 0,20 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä datamegatavua kohden. Säännellyistä verkkovierailudatapalveluista perittävä kesimääräinen enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen tämän asetuksen voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista.

1. Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä verkkovierailuasiakkaan kotioperaattorilta säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen 0,20 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen 0,15 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen 0,10 euroa siirrettyä datamegatavua kohden. Säännellyistä verkkovierailudatapalveluista perittävä kesimääräinen enimmäistukkuhinta on tämän jälkeen tämän asetuksen voimassaoloajan 0,10 euroa siirrettyä datamegatavua kohden, sanotun kuitenkin rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,90 euroa megatavua kohden. Datan hintarajat alenevat ensin 0,70 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,50 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä megatavua kohden. Säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 0,50 euroa käytettyä megatavua kohden 30 päivään kesäkuuta 2016 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Eurodatatariffin vähittäishinta (ilman alv:tä), jonka kotioperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan säännellystä verkkovierailudatasta, saa 1 päivästä heinäkuuta 2012 alkaen olla enintään 0,50 euroa megatavua kohden. Datan hintarajat alenevat ensin 0,30 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2013 ja edelleen 0,20 euroon 1 päivästä heinäkuuta 2014 käytettyä megatavua kohden. Säännelty enimmäisvähittäishinta on tämän jälkeen 0,20 euroa käytettyä megatavua kohden 30 päivään kesäkuuta 2018 asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 19 artiklan säännösten soveltamista.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa pyytää eurodatatariffiin siirtymistä tai siitä luopumista sopimusehtojensa mukaisesti. Vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin kuin verkkovierailuihin. Kotioperaattori voi viivästyttää tällaisen vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinta on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kolme kuukautta. Eurodatatariffi voidaan aina yhdistää eurotekstiviestitariffiin tai eurotariffiin.

5. Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa pyytää eurodatatariffiin siirtymistä tai siitä luopumista sopimusehtojensa mukaisesti. Vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin kuin verkkovierailuihin. Kotioperaattori voi viivästyttää tällaisen vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinta on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kaksi kuukautta, mahdollinen sopimusperusteinen ilmoitusaika mukaan lukien. Eurodatatariffi voidaan aina yhdistää eurotekstiviestitariffiin tai eurotariffiin.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Kotioperaattoreiden on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012 ilmoitettava kaikille verkkovierailuasiakkailleen henkilökohtaisesti eurodatatariffista sekä siitä, että sitä sovelletaan viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2012 kaikkiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole tehneet tietoista valintaa säänneltyihin datapalveluihin sovellettavasta erityisestä hinnastosta tai paketista, ja heidän oikeudestaan siirtyä eurodatatariffiin tai luopua siitä 5 kohdan mukaisesti.

6. Kotioperaattoreiden on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012 ilmoitettava kaikille verkkovierailuasiakkailleen selkeästi ja ymmärrettävästi ja pysyvällä välineellä henkilökohtaisesti eurodatatariffista sekä siitä, että sitä sovelletaan viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2012 kaikkiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole tehneet tietoista valintaa säänneltyihin datapalveluihin sovellettavasta erityisestä hinnastosta tai paketista, ja heidän oikeudestaan siirtyä eurodatatariffiin tai luopua siitä 5 kohdan mukaisesti

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun (puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan yritysryhmään kuulumattomien operaattorien välisessä, määrältään epätasapainoisessa liikenteessä 75 prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa säädetyistä enimmäistukkuhinnoista, kyseisen verkkovierailupalvelun enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta. Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin keräämien markkinatietojen perusteella, täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, komissio julkaisee viipymättä Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun enimmäistukkuhintoja enää tarvitse soveltaa.

2. Jos jonkin verkkovierailupalvelun (puhelu-, tekstiviesti- tai datapalvelun) keskimääräinen tukkuhinta 30 päivän kesäkuuta 2018 jälkeen laskee samaan yritysryhmään kuulumattomien operaattorien välisessä, määrältään epätasapainoisessa liikenteessä 50 prosenttiin tai sen alle 6 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa säädetyistä enimmäistukkuhinnoista, kyseisen verkkovierailupalvelun enimmäistukkuhintoja ei enää sovelleta. Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin keräämien markkinatietojen perusteella, täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, komissio julkaisee viipymättä Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun enimmäistukkuhintoja enää tarvitse soveltaa.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos 5 artiklassa tarkoitetun verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin täytäntöönpanon jälkeen ja ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 unionin tasolla määritetty keskimääräinen vähittäishinta laskee 75 prosenttiin tai sen alle 7 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa säädetyistä enimmäisvähittäishinnoista, kyseisten verkkovierailupalvelujen enimmäisvähittäishintoja ei enää sovelleta. Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin keräämien markkinatietojen perusteella, täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, komissio julkaisee viipymättä Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun enimmäisvähittäishintoja enää tarvitse soveltaa.

3. Jos 5 artiklassa tarkoitetun verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin täytäntöönpanon jälkeen unionin tasolla määritetty keskimääräinen vähittäishinta laskee 50 prosenttiin tai sen alle 7 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa säädetyistä enimmäisvähittäishinnoista, kyseisten verkkovierailupalvelujen enimmäisvähittäishintoja ei enää sovelleta. Komissio tarkistaa säännöllisesti BERECin keräämien markkinatietojen perusteella, täyttyykö tämä ehto, ja jos se täyttyy, komissio julkaisee viipymättä Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot, jotka osoittavat, ettei kyseisen palvelun enimmäisvähittäishintoja enää tarvitse soveltaa.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan saapuessa toisen jäsenvaltion alueelle toimitettava viestipalvelua käyttäen asiakkaalle automaattisesti sekä viivytyksettä ja maksutta yksilölliset tiedot verkkovierailun arvonlisäverollisista perushinnoista, joita asiakkaaseen sovelletaan tämän soittaessa tai vastaanottaessa puheluja tai lähettäessä tekstiviestejä vierailujäsenvaltiossa, varoittaakseen verkkovierailuasiakasta siitä, että häneltä peritään verkkovierailumaksu hänen soittaessaan tai vastaanottaessaan puhelun tai lähettäessään tekstiviestin; tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa asiakas on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaista palvelua.

Jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan saapuessa toisen jäsenvaltion alueelle, ja 1 päivästä tammikuuta 2013 lähtien asiakkaan saapuessa kolmanteen maahan, toimitettava viestipalvelua käyttäen asiakkaalle automaattisesti sekä viivytyksettä ja maksutta yksilölliset tiedot verkkovierailun arvonlisäverollisista perushinnoista (asiakkaan kotilaskun valuuttana), joita asiakkaaseen sovelletaan tämän soittaessa tai vastaanottaessa puheluja tai lähettäessä tekstiviestejä vierailumaassa, varoittaakseen verkkovierailuasiakasta siitä, että häneltä peritään verkkovierailumaksu hänen soittaessaan tai vastaanottaessaan puhelun tai lähettäessään tekstiviestin; tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa asiakas on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaista palvelua.

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitettuihin yksilöityihin perushintatietoihin sisältyvät enimmäishinnat, joita asiakkaaseen voidaan soveltaa hänen hintajärjestelmänsä mukaisesti hänen:

Tässä kohdassa tarkoitetut yksilöidyt perushintatiedot on lähetettävä asiakkaalle verkkovierailujen yhteydessä unionin alueella ja sen ulkopuolella, ja niihin sisältyvät tosiasialliset arvonlisäverolliset hinnat (asiakkaan kotilaskun valuuttana), joita asiakkaaseen voidaan soveltaa hänen hintajärjestelmänsä mukaisesti hänen:

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) lähettäessään säänneltyjä verkkovierailutekstiviestejä vierailujäsenvaltiossa.

b) lähettäessään säänneltyjä verkkovierailutekstiviestejä vierailumaassa.

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) käyttäessään säänneltyjä datayhteyspalveluja vierailujäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, ilmaistuna hintana megatavua kohden.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, asiakkailla on oikeus pyytää ja saada maksutta ja sijaintipaikastaan unionin alueella riippumatta yksityiskohtaisempia yksilöityjä hintatietoja puhelujen, tekstiviestipalvelujen, multimediaviestipalvelujen ja muiden datapalvelujen verkkovierailuhinnoista vierailuverkossa sekä tietoja tämän asetuksen nojalla sovellettavista avoimuustoimenpiteistä joko matkapuheluna tai tekstiviestinä. Tällainen pyyntö esitetään maksuttomaan numeroon, jota kotioperaattori pitää yllä tätä tarkoitusta varten. Edellä 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita ei sovelleta M2M-tyyppiseen laitteiden väliseen viestintään, joissa hyödynnetään matkaviestintäpalveluja.

2. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, asiakkailla on oikeus pyytää ja saada maksutta ja sijaintipaikastaan riippumatta, mutta vasta 1 päivästä tammikuuta 2013 lähtien, jos kuluttaja on unionin alueen ulkopuolella, yksityiskohtaisempia yksilöityjä hintatietoja puhelujen, tekstiviestipalvelujen, multimediaviestipalvelujen ja muiden datapalvelujen verkkovierailuhinnoista vierailuverkossa sekä tietoja tämän asetuksen nojalla sovellettavista avoimuustoimenpiteistä joko matkapuheluna tai tekstiviestinä. Tällainen pyyntö esitetään maksuttomaan numeroon, jota kotioperaattori pitää yllä tätä tarkoitusta varten. Edellä 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita ei sovelleta M2M-tyyppiseen laitteiden väliseen viestintään eikä muihin laitteisiin, jotka eivät tue tekstiviestitoimintoa.

Perustelu

Edellä mainittu ei toimi laitteissa, jotka eivät tue SMS-toimintoa.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kotioperaattoreiden on varmistettava, että niiden verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan sekä ennen sopimuksen tekemistä että sen jälkeen riittävästi maksuista, joita sovelletaan verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, tavoilla jotka auttavat asiakasta ymmärtämään tällaisen käytön taloudelliset seuraukset ja joiden avulla asiakkaat pystyvät seuraamaan ja hallitsemaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen käytöstä aiheutuvia kulujaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettuja turvamekanismeja ei sovelleta etukäteismaksua käyttäviin asiakkaisiin.

Kotioperaattoreiden on varmistettava, että niiden verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan sekä ennen sopimuksen tekemistä että sen jälkeen riittävästi maksuista, joita sovelletaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen käyttöön Euroopan unionin alueella ja sen ulkopuolella, tavoilla jotka auttavat asiakasta ymmärtämään tällaisen käytön taloudelliset seuraukset ja joiden avulla asiakkaat pystyvät seuraamaan ja hallitsemaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen käytöstä aiheutuvia kulujaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettuja turvamekanismeja ei sovelleta etukäteismaksua käyttäviin asiakkaisiin, paitsi jos he ovat tehneet etukäteismaksusopimuksen, johon sisältyy automaattinen luottokorotus. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettuja turvamekanismeja ei sovelleta M2M‑tyyppisiin laitteiden välisiin palveluihin. Lisäksi asiakkaille, joilla on etukäteismaksusopimus, olisi annettava ajoissa varoitus siitä, että heidän luottorajansa on lähestymässä.

Perustelu

Tarkistuksella suojellaan jättilaskuilta etukäteismaksua käyttäviä asiakkaita, joiden luotto uusitaan automaattisesti. Alun perin ehdotetussa tekstissä tällaiset kuluttajat jätetään epähuomiossa soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarvittaessa kotioperaattorien on ilmoitettava asiakkailleen ennen sopimuksen tekemistä ja sen jälkeen säännöllisesti riskistä, joka koskee automaattista ja kontrolloimatonta verkkovierailudatayhteyttä ja latausta. Lisäksi kotioperaattorien on selitettävä asiakkailleen selkeästi ja ymmärrettävästi, miten tällaiset automaattiset verkkovierailudatayhteydet voidaan kytkeä pois päältä niin, että voidaan välttää verkkovierailudatapalveluiden kontrolloimaton käyttö.

Tarvittaessa kotioperaattorien on ilmoitettava asiakkailleen ennen sopimuksen tekemistä ja sen jälkeen säännöllisesti riskistä, joka koskee automaattista ja kontrolloimatonta verkkovierailudatayhteyttä ja latausta. Lisäksi kotioperaattorien on ilmoitettava asiakkailleen maksutta sekä selkeästi ja ymmärrettävästi, miten heidän on toimittava, jotta tällaiset automaattiset verkkovierailudatayhteydet voidaan kytkeä pois päältä niin, että voidaan välttää verkkovierailudatapalveluiden kontrolloimaton käyttö.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kotioperaattorin on tiedotettava verkkovierailuasiakkaalle automaattisella viestillä, että hän on verkkovierailun piirissä, ja annettava yksilölliset perushintatiedot maksuista, joita sovelletaan verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaisia tietoja.

Kotioperaattorin on tiedotettava verkkovierailuasiakkaalle automaattisella viestillä, että hän on verkkovierailun piirissä, ja annettava yksilölliset perushintatiedot arvonlisäverollisista maksuista (asiakkaan kotilaskun valuuttana), joita sovelletaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä maassa, paitsi jos asiakas on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaisia tietoja.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on toimitettava verkkovierailuasiakkaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai tietokoneella näkyvän ponnahdusikkunan avulla aina, kun verkkovierailuasiakas saapuu muuhun jäsenvaltioon kuin kotiverkkonsa sijaintivaltioon ja ottaa ensimmäisen kerran käyttöön säännellyn verkkovierailudatapalvelun kyseisessä jäsenvaltiossa. Ne on toimitettava maksutta sillä hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa käyttöön säännellyn verkkovierailudatapalvelun, tavalla, joka on omiaan helpottamaan niiden vastaanottoa ja helppoa ymmärtämistä.

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on toimitettava verkkovierailuasiakkaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai tietokoneella näkyvän ponnahdusikkunan avulla aina, kun verkkovierailuasiakas saapuu muuhun maahan kuin kotiverkkonsa sijaintivaltioon ja ottaa ensimmäisen kerran käyttöön säännellyn verkkovierailudatapalvelun kyseisessä maassa. Ne on toimitettava maksutta sillä hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa käyttöön säännellyn verkkovierailudatapalvelun, tavalla, joka on omiaan helpottamaan niiden vastaanottoa ja helppoa ymmärtämistä.

Perustelu

Nämä toimenpiteet on ulotettava myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin kotioperaattorin on tarjottava kaikille verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus valita vapaasti ja maksutta toiminto, joka antaa tietoja toteutuneesta kulutuksesta ilmaistuna käyttömääränä tai valuuttana, jolla verkkovierailuasiakasta laskutetaan säännellyistä verkkovierailudatapalveluista ja joka takaa, että säänneltyjen verkkovierailudatapalveluiden kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

Kunkin kotioperaattorin on tarjottava kaikille verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus valita vapaasti ja maksutta toiminto, joka antaa tietoja toteutuneesta kulutuksesta ilmaistuna käyttömääränä tai valuuttana, jolla verkkovierailuasiakasta laskutetaan vähittäistason verkkovierailudatapalveluista, jotka ovat tarjolla sekä unionin alueella että sen ulkopuolella, ja joka takaa, että tällaisten vähittäistason verkkovierailudatapalveluiden kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Tätä ei sovelleta tapauksiin, joissa matkaviestintäpalvelujen tarjoaja vierailumaassa unionin ulkopuolella ei anna kotioperaattorin valvoa asiakkaidensa käyttöä tosiaikaisesti. Siinä tapauksessa asiakkaalle on ilmoitettava asiasta viestipalvelua käyttäen viivytyksettä ja maksutta, kun hän saapuu tällaiseen maahan.

Perustelu

Avoimuutta ja kuluttajansuojaa koskevia toimenpiteitä olisi sovellettava myös unionin ulkopuolella. On kuitenkin edelleen maita, joissa kotioperaattorit eivät teknisistä syistä välttämättä pysty jäljittämään asiakkaidensa käyttöä tosiaikaisesti ja saavat käyttötiedot vain kuukauden lopussa.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin kotioperaattorin on myös varmistettava, että verkkovierailuasiakkaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostiviestin tai tietokoneen ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 80 prosenttia verkkovierailudatapalvelujen sovitusta enimmäissaldo- tai käyttörajasta saavutetaan. Asiakkailla on oltava oikeus pyytää operaattoria lopettamaan tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin tahansa ja maksutta kotioperaattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Kunkin kotioperaattorin on myös varmistettava, että verkkovierailuasiakkaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostiviestin tai tietokoneen ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 80 prosenttia verkkovierailupuhelu-, verkkovierailutekstiviesti- ja verkkovierailudatapalvelujen sovitusta enimmäissaldo- tai käyttörajasta saavutetaan. Asiakkailla on oltava oikeus pyytää operaattoria lopettamaan tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin tahansa ja maksutta kotioperaattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tällainen saldo- tai käyttöraja muutoin ylittyisi, verkkovierailuasiakkaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen on lähetettävä ilmoitus. Ilmoituksessa on kerrottava menettely, jota asiakkaan on noudatettava, jos hän haluaa kyseisten palvelujen tarjonnan jatkamista, sekä kulutettavien lisäyksiköiden kustannukset. Jos verkkovierailuasiakas ei toimi vastaanottamassaan ilmoituksessa kehotetulla tavalla, kotioperaattorin on viipymättä lopetettava säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoaminen verkkovierailuasiakkaalle ja niiden veloittaminen verkkovierailuasiakkaalta, paitsi jos ja kunnes verkkovierailuasiakas pyytää näiden palvelujen tarjonnan jatkamista tai uusimista.

Jos tällainen saldo- tai käyttöraja muutoin ylittyisi, verkkovierailuasiakkaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen on lähetettävä ilmoitus. Ilmoituksessa on kerrottava menettely, jota asiakkaan on noudatettava, jos hän haluaa kyseisten palvelujen tarjonnan jatkamista, sekä kulutettavien lisäyksiköiden kustannukset. Jos verkkovierailuasiakas ei toimi vastaanottamassaan ilmoituksessa kehotetulla tavalla, kotioperaattorin on viipymättä lopetettava säänneltyjen verkkovierailupuhelu-, verkkovierailutekstiviesti- ja verkkovierailudatapalvelujen tarjoaminen verkkovierailuasiakkaalle ja niiden veloittaminen verkkovierailuasiakkaalta, paitsi jos ja kunnes verkkovierailuasiakas pyytää näiden palvelujen tarjonnan jatkamista tai uusimista.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tätä sääntöä sovelletaan asiakkaan verkkovierailuihin unionin alueella ja unionin ulkopuolella.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan asiakkaan verkkovierailuihin unionin alueella ja sen ulkopuolella.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Hintavertailu

 

Asiakkaille annettavien vähittäistason verkkovierailupuhelu-, verkkovierailutekstiviesti- ja verkkovierailudatapalveluja koskevien hintatietojen on oltava arvonlisäverollisia.

 

Komissio tutkii operaattoreiden asiakkailleen ehdottamien eri tariffien avoimuuden ja vertailukelpoisuuden ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tarvittavista lisätoimenpiteistä sen varmistamiseksi, että kuluttajat voivat vaivattomasti vertailla kyseisiä tariffeja, jotta voidaan helpottaa päätöksen tekemistä operaattorin vaihtamisesta.

Perustelu

Eri operaattoreiden tarjoamia matkapuhelintariffeja ei nykyisin voida vertailla keskenään. Komission olisi tutkittava tätä. Avoimuus tarkoittaa myös, että kaikki hintatiedot annetaan arvonlisäverollisina.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2. Edellä 4 artiklan 5 a kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle ...* alkaen 22 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuun päivämäärään saakka.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 5 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai päätöksessä mainittuna myöhempänä päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Säädösvallan siirron nojalla 4 artiklan 5a kohdan mukaisesti annettu säädös voi tulla voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen tämän määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

_____________

 

* EUVL: pyydetään lisäämään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle viimeistään 30 päivänä maaliskuuta 2012 ja ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Seuraamuksiin on sisällyttävä operaattoreiden velvoite tarjota korvaus asiakkaille, kun ne viivästyttävät tai hankaloittavat asiakkaan vaihtoa vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin palveluihin. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle viimeistään 30 päivänä maaliskuuta 2012 ja ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015. Komissio arvioi erityisesti, onko tämän asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin komissio arvioi muun muassa:

1. Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016. Komissio arvioi erityisesti, onko tämän asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin komissio arvioi muun muassa:

Perustelu

Uudelleentarkastelu on siirrettävä myöhemmäksi, jotta voidaan arvioida rakenteellisten toimenpiteiden vaikutusta markkinoilla.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 1 2022.

Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2022.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Verkkovierailut yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (uudelleenlaatiminen)

Viiteasiakirjat

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

13.9.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.12.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.2.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Raffaele Baldassarre, Frank Engel, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Olga Sehnalová, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jürgen Creutzmann, Peter Skinner, Michael Theurer


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Verkkovierailut yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (uudelleenlaatiminen)

Viiteasiakirjat

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.7.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

13.9.2011

JURI

13.9.2011

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

13.9.2011

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

16.2.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Angelika Niebler

26.10.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2011

20.12.2011

25.1.2012

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

54

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Badia i Cutchet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.5.2012

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö