ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādātā redakcija)

2.5.2012 - (COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Angelika Niebler
(Pārstrādāšana – Reglamenta 87. pants)

Procedūra : 2011/0187(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0149/2012

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0402),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0190/2011),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas 2011. gada 25. novembra vēstuli Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas[1] atzinumu,

–   ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu[2],

–   ņemot vērā Padomes pārstāvja 2012. gada 28. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. un 87. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0149/2012),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PARLAMENTA GROZĪJUMI[3]*

attiecībā uz Komisijas priekšlikumu

---------------------------------------------------------

PE-CONS 20/12 - 2011/0187 (COD)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. .../2012

(... gada ...)

par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

(Pārstrādāta versija)(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[4],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru[5],

tā kā:

(1)         Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 717/2007 (2007. gada 27. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā[6] ir izdarīti būtiski grozījumi[7]. Skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā, jo ir paredzēts izdarīt vēl citus grozījumus.

(1a)       Mērķis samazināt atšķirību starp valsts un viesabonēšanas tarifiem, kas tika iekļauts Komisijas 2011.–2015. gada salīdzinošās novērtēšanas sistēmā1, pēc tam apstiprināts i2010 augsta līmeņa ekspertu grupā 2009. gada novembrī un iekļauts Komisijas paziņojumā „Digitālā programma Eiropai”2, būtu jāsaglabā arī šajā regulā. Viesabonēšanas pakalpojumu paredzētajai pārdošanai atsevišķi no iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumiem būtu jāpalielina konkurence un tādēļ jāsamazina klientiem cenas un jārada Savienības viesabonēšanas pakalpojumu iekšējs tirgus bez nozīmīgām atšķirībām starp valsts un viesabonēšanas tarifiem. Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumi var veicināt iekšēja telesakaru tirgus izveidi Savienībā.

(1b)  Nevar apgalvot, ka pastāv iekšējs telesakaru tirgus, kamēr būtiski atšķiras iekšzemes sakaru un viesabonēšanas pakalpojumu cenas. Tādēļ par galīgo mērķi būtu jānosaka pilnīga atšķirības likvidēšana starp iekšzemes maksām un viesabonēšanas maksām, tādējādi izveidojot mobilo sakaru pakalpojumu iekšēju tirgu.

(2)         Balss zvanu, SMS un datu pakalpojumu viesabonēšanas augstās cenas, kas jāmaksā publisko mobilo sakaru tīklu lietotājiem, piemēram, studentiem, cilvēkiem komandējumu laikā un tūristiem, kavē tos izmantot savas mobilās ierīces, ceļojot ārvalstīs Savienības teritorijā, un ir izraisījušas patērētāju, valsts regulatīvo iestāžu un Savienības iestāžu bažas, liekot būtiskus šķēršļus iekšējam tirgum. Pārmērīgi augstās mazumtirdzniecības cenas izriet gan no augstajām vairumtirdzniecības cenām, ko uzliek ārzemju sakaru tīklu operatori, gan daudzos gadījumos no augstā mazumtirdzniecības uzcenojuma, kuru uzliek klienta paša sakaru tīkla operators. Tā kā nav konkurences, vairumtirdzniecības cenu samazinājumi bieži nenonāk līdz mazumtirdzniecības klientam. Lai gan daži operatori nesen ir ieviesuši tarifu plānus, kas klientiem piedāvā izdevīgākus nosacījumus un nedaudz zemākas cenas, joprojām ir skaidrs, ka izmaksu un cenu attiecība vēl ir tālu no tādas, kas pastāvētu konkurējošos tirgos.

(2a)  Augstās viesabonēšanas maksas ir traucēklis, kas kavē Savienības centienus veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku un īstenot ieceri par iekšēju 500 miljonu patērētāju tirgu. Mobilo datu pārraidi atvieglo pietiekama radiofrekvenču spektra piešķiršana, lai patērētāji un uzņēmumi jebkurā vietā Savienībā varētu izmantot balss zvanu, SMS un datu pakalpojumus. Paredzot savlaikus piešķirt pietiekamu un pienācīgu spektru, lai atbalstītu Savienības politikas mērķus un vislabāk apmierinātu bezvadu datu pārraides pieaugošās prasības, daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programma, kas izveidota ar Lēmumu Nr. 243/2012/ES[8], būs tāda attīstības procesa aizsākums, kas ļaus Savienībai kļūt par pasaules mēroga līderi platjoslas ātrumu, mobilitātes, pārklājuma un jaudas ziņā, sekmējot jaunu uzņēmējdarbības modeļu un tehnoloģiju rašanos un samazinot ar viesabonēšanu saistītas strukturālas problēmas vairumtirdzniecības līmenī.

(2b)       Internetam pieslēdzamo mobilo ierīču plašais pielietojums nozīmē, ka datu viesabonēšanai ir liela saimnieciskā nozīme. Tas ir izšķirošs kritērijs gan lietotājiem, gan lietojumprogrammu un satura, gan pakalpojumu sniedzējiem. Lai veicinātu šā tirgus attīstību, maksām par datu pārraidi nevajadzētu kavēt izaugsmi.

(2c)  Komisija savā paziņojumā par starpposma ziņojumu par viesabonēšanas pakalpojumu situācijas attīstību Eiropas Savienībā norādīja, ka tehnoloģiju attīstība un/vai alternatīvas viesabonēšanas pakalpojumiem, piemēram, balss pārraides ar interneta protokolu (VoIP) vai bezvadu interneta pieejamība, var uzlabot konkurenci Savienības viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū. Lai gan šīs alternatīvas, īpaši VoIP pakalpojumi, aizvien plašāk tiek izmantoti iekšzemes līmenī, nav novērojams nopietns pieaugums šo pakalpojumu izmantošanai viesabonēšanas režīmā.

(2d)       Strauji attīstās mobilo datu pārraide un palielinās to klientu skaits, kuri ārvalstīs izmanto balss zvanu, SMS un datu pārraides pakalpojumus viesabonēšanas režīmā, tādēļ ir jāpalielina konkurences spiediens, jāizstrādā jauni uzņēmējdarbības modeļi un tehnoloģijas. Viesabonēšanas maksu regulēšana būtu jāveic, nemazinot konkurenci, kas veicina cenu pazemināšanos.

(3)         Tādas Eiropas sociālās, izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības telpas izveidei, kuras pamatā ir personu un digitālo datu mobilitāte, būtu jāveicina cilvēku saziņa nolūkā izveidot patiesu „Eiropu pilsoņiem”.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/19/EK (2002. gada 7. marts) par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva)[9], Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/20/EK (2002. gada 7. marts) par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) [10], Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva)[11], Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/22/EK (2002. gada 7. marts) par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva)[12] un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju)[13] (turpmāk kopā „2002. gada reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā”) ir vērstas uz elektronisko sakaru iekšējā tirgus izveidi Savienībā, nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni ar pieaugošas konkurences palīdzību.

(5)  Regula (EK) Nr. 717/2007 nav atsevišķs pasākums, bet attiecībā uz Savienības mēroga viesabonēšanu papildina un palīdz īstenot normas, kas paredzētas 2002. gada reglamentējošajos noteikumos elektronisko sakaru jomā. Minētajos noteikumos valsts regulatīvajām iestādēm nav paredzēti pietiekami mehānismi, lai tās efektīvi un izlēmīgi rīkotos attiecībā uz viesabonēšanas pakalpojumu cenu noteikšanu Savienībā, tādēļ šie noteikumi nav spējuši nodrošināt viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību. Regula (EK) Nr. 717/2007 bija atbilstīgs līdzeklis, lai labotu šo situāciju.

(6)         2002. gada reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā darbojas pēc principa, ka ex ante regulējuma saistības vajadzētu piemērot tikai tad, ja nav efektīvas konkurences, valsts regulatīvajām iestādēm uzdodot periodiski veikt tirgus analīzi un saistību pārskatu, pēc kā piemēro ex ante saistības operatoriem, kas atzīti par tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū. Šā procesa elementi ietver attiecīgo tirgu noteikšanu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu par attiecīgajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kam var piemērot ex ante regulējumu saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK [14] (turpmāk „Ieteikums”), noteikto tirgu analīzi saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm par tirgus analīzi un būtiskas ietekmes tirgū novērtējumu saskaņā ar Savienības reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem[15], operatoru ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un ex ante saistību piemērošanu operatoriem, kas par tādiem atzīti.

(7)  Ieteikumā kā attiecīgais tirgus, kam var piemērot ex ante regulējumu, tika definēts vairumtirdzniecības valsts tirgus starptautiska mēroga viesabonēšanai publiskajos mobilo sakaru tīklos. Tomēr darbs, ko gan individuāli, gan Eiropas reglamentējošo iestāžu grupā (ERG) un tās pēctecē Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādē (BEREC), kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009[16], veikušas valsts regulatīvās iestādes, analizējot starptautiska mēroga viesabonēšanas vairumtirdzniecības valsts tirgus, ir parādījis, ka valsts regulatīvām iestādēm vēl nav bijis iespējams efektīvi vērsties pret Savienības mēroga viesabonēšanas vairumtirdzniecības augstajām maksām, jo ir grūti noteikt uzņēmumus ar būtisku ietekmi tirgū, ņemot vērā starptautiskās viesabonēšanas īpašos apstākļus, tostarp tās pārrobežu raksturu. Pēc Regulas (EK) Nr. 717/2007 stāšanās spēkā viesabonēšanas tirgus tika svītrots no Ieteikuma pārskatītās redakcijas[17].

(8)         Turklāt valsts regulatīvās iestādes, kuras ir atbildīgas par to teritorijā parasti dzīvojošo mobilo sakaru tīklu klientu interešu aizsardzību un veicināšanu, nespēj kontrolēt citā dalībvalstī esošu apmeklētā sakaru tīkla operatoru rīcību, no kā minētie klienti ir atkarīgi, izmantojot starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus. Šis šķērslis varētu mazināt arī to pasākumu efektivitāti, ko dalībvalstis veic, balstoties uz savu atlikušo kompetenci pieņemt patērētāju aizsardzības noteikumus.

(9)  Tādējādi pastāv spiediens, kas dalībvalstīm liek veikt pasākumus, lai risinātu jautājumu par starptautiskās viesabonēšanas maksu līmeni, bet mehānisms, ar kuru valsts regulatīvām iestādēm jāveic ex ante regulatīvā iejaukšanās un kurš paredzēts 2002. gada reglamentējošajos noteikumos elektronisko sakaru jomā, nav izrādījies pietiekams, lai minētajām iestādēm ļautu izlēmīgi rīkoties patērētāju interesēs šajā specifiskajā nozarē.

(10)       Turklāt Eiropas Parlaments rezolūcijā par Eiropas elektronisko sakaru regulējumu un tirgiem[18] aicināja Komisiju izstrādāt jaunas iniciatīvas samazināt pārrobežu mobilo telefonsakaru augstās izmaksas, bet 2006. gada 23. un 24. marta Eiropadome secināja, ka mērķtiecīga, efektīva un integrēta informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) politika gan Savienības, gan valstu līmenī ir būtiska ekonomikas izaugsmes un ražīguma mērķu sasniegšanai, un šajā kontekstā atzīmēja viesabonēšanas maksu samazināšanas nozīmību konkurētspējas veicināšanā.

(11)       Pamatojoties uz tā laika apsvērumiem, 2002. gada reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā, bija paredzēti, lai likvidētu visus šķēršļus tirdzniecībai starp dalībvalstīm nozarē, kuru saskaņo, ar minētajiem noteikumi inter alia attiecībā uz pasākumiem, kas ietekmē viesabonēšanas maksas. Tomēr tam nebūtu jākavē saskaņotu noteikumu pielāgošana atbilstīgi citiem apsvērumiem, lai atrastu visefektīvāko līdzekli konkurences palielināšanai viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū un nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

(12)       Tāpēc ar šo regulu būtu jāļauj atkāpties no citādi piemērojamiem noteikumiem – 2002. gada reglamentējošiem noteikumiem elektronisko sakaru jomā, jo īpaši pamatdirektīvas, proti, ka pakalpojumu piedāvājumu cenas nosaka ar komercvienošanos, ja tirgū nepastāv būtiska ietekme, – un tādējādi jāļauj ieviest papildu regulējošas saistības, kas atspoguļo Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumu īpatnības.

(13)  Viesabonēšanas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgiem ir savas īpatnības, kas attaisno izņēmuma pasākumus, kuri pārsniedz mehānismus, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā.

(14)       Būtu jāizmanto kopēja, saskaņota pieeja, lai nodrošinātu, ka zemes publisko mobilo sakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Savienības teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem ▌, un tādējādi palielinātu konkurenci viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju starpā viesabonēšanas pakalpojumu jomā, panāktu augstu patērētāju aizsardzības līmeni un saglabātu stimulus jauninājumu veikšanai un patērētājiem izvēles iespējas. Ņemot vērā apskatāmo pakalpojumu pārrobežu raksturu, šī kopējā pieeja ir nepieciešama, lai viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji var darboties atbilstīgi vienotam saskaņotam tiesiskajam regulējumam, kas balstīts uz objektīvi noteiktiem kritērijiem.

(15)  Termiņš Regulai (EK) Nr. 717/2007 beigsies 2012. gada 30. jūnijā. Pirms tās termiņa beigām Komisija ir veikusi pārskatīšanu saskaņā ar minētās regulas 11. pantu, kurā paredzēts izvērtēt, vai minētās regulas mērķi ir sasniegti, un pārskatīt izmaiņas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības maksās, ko viesabonentiem piemēro par balss zvanu, SMS un datu sakaru pakalpojumiem. Komisija savā 2011. gada 6. jūlija ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par rezultātiem, pārskatot Regulas (EK) Nr. 717/2007 darbību, secināja, ka ir lietderīgi pagarināt Regulas (EK) Nr. 717/2007 piemērošanu pēc 2012. gada 30. jūnija.

(16)       Dati par Savienības mēroga balss zvanu, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu cenu izmaiņām kopš Regulas (EK) Nr. 717/2007 ▌ stāšanās spēkā, tostarp jo īpaši dati, ko reizi ceturksnī apkopojušas valsts regulatīvās iestādes un kuri paziņoti ▌ar BEREC starpniecību, nesniedz pierādījumus, kas liecinātu, ka konkurence mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības līmenī būtu ievērojami attīstījusies un varētu būt ilgtspējīga pēc 2012. gada jūnija, ja netiks paredzēti regulatīvi pasākumi. Šādi dati liecina par to, ka viesabonēšanas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenas vēl aizvien ir daudz augstākas nekā iekšzemes cenas un ir tuvas vai nedaudz atšķiras no maksimālajiem apmēriem, kas noteikti ar Regulu (EK) Nr. 717/2007 ▌, un konkurence līmenī zem noteiktajiem maksimālajiem apmēriem ir visai maza.

(17)  Tādējādi, kad 2012. gada 30. jūnijā zaudēs spēku regulatīvie aizsargmehānismi, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 717/2007 ▌ piemēro Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī, rada būtisku apdraudējumu tam, ka konkurences spiediena trūkums viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū un stimuls viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem paaugstināt viesabonēšanas radītos ienākumus būs par pamatu tādām Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenām, kurās nebūs pamatoti atspoguļotas attiecīgās pakalpojuma sniegšanas faktiskās izmaksas, tādējādi apdraudot minētās regulas mērķus. Tādēļ regulatīvā iejaukšanās mobilo sakaru viesabonēšanas pakalpojumu tirgū būtu jāpagarina pēc 2012. gada 30. jūnija, lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, ļaujot attīstīties konkurencei un vienlaikus garantējot, ka patērētāji joprojām var paļauties uz to, ka viņiem nepiemēros pārmērīgi augstas cenas salīdzinājumā ar konkurētspējīgām valsts cenām.

(17a)     Valsts regulatīvajām iestādēm vajadzētu veicināt pamatdirektīvas 8. pantā noteiktā politikas mērķa sasniegšanu, proti, par tiešo lietotāju iespēju piekļūt informācijai un izplatīt to, vai izmantot lietojumprogrammas un pakalpojumus pēc savas izvēles.

(18)  Lai varētu attīstīties efektīvāks un integrētāks viesabonēšanas pakalpojumu tirgus, kurā valda lielāka konkurence, nevajadzētu būt ierobežojumiem, kas uzņēmumiem liegtu efektīvi risināt sarunas par vairumtirdzniecības piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Būtu jālikvidē šķēršļi, ko piekļuvei šādiem viesabonēšanas vairumtirdzniecības pakalpojumiem rada nevienāds spēku samērs sarunās un atšķirības uzņēmumiem piederošās infrastruktūras daudzumā. Mobilo sakaru virtuālo tīklu operatori („MSVTO”) un mobilo sakaru pakalpojumu tālākpārdevēji bez savas tīkla infrastruktūras parasti sniedz viesabonēšanas pakalpojumus, pamatojoties uz komerciāliem vairumtirdzniecības viesabonēšanas līgumiem ar saviem vietējo mobilo sakaru tīklu operatoriem tajā pašā dalībvalstī. Komerciālas sarunas MSVTO un tālākpārdevējiem tomēr var arī nedot pietiekamas iespējas veicināt konkurenci ar zemākām cenām. Minēto šķēršļu likvidēšanai un sarunu spēku samēra līdzsvarošanai starp MSVTO/tālākpārdevējiem un mobilo sakaru tīklu operatoriem, nosakot pienākumu sniegt piekļuvi un vairumtirdzniecības cenu ierobežojumus, vajadzētu atvieglot alternatīvu, novatorisku un Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumu un piedāvājumu izstrādi klientiem. Noteikumi, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, jo īpaši pamatdirektīva un piekļuves direktīva neļauj šo problēmu risināt, uzliekot pienākumus operatoriem, kam ir būtiska ietekme tirgū.

(19)  Tāpēc būtu jāievieš noteikumi, kuros paredz pienākumu apmierināt samērīgus lūgumus par vairumtirdzniecības piekļuvi publiskajiem mobilo sakaru tīkliem viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Tādai piekļuvei vajadzētu būt atbilstīgai piekļuves prasītāju vajadzībām. Piekļuvi būtu jāatsaka, vienīgi pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, tādiem kā tehniskās iespējas vai nepieciešamība saglabāt tīkla integritāti. Ja piekļuve ir atteikta, personai, kurai ir atteikts, vajadzētu būt iespējai lietu iesniegt strīda izšķiršanai saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta šajā regulā. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, vairumtirdzniecības piekļuve viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā būtu jāpiešķir saskaņā ar šajā regulā noteiktajām regulējošajām saistībām, ko piemēro vairumtirdzniecības līmenī, un būtu jāņem vērā dažādi izmaksu elementi, kas vajadzīgi šādas piekļuves nodrošināšanai. Konsekventai regulatīvai pieejai attiecībā uz vairumtirdzniecības piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā vajadzētu palīdzēt novērst nevienmērību starp dalībvalstīm. BEREC koordinācijā ar Komisiju un sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām vajadzētu izdot pamatnostādnes vairumtirdzniecības piekļuvei viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā.

(19a)  Pienākumam nodrošināt vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi vajadzētu ietvert tiešu vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu vairumtirdzniecībā trešām pusēm tālākpārdošanas vajadzībām. Pienākumam nodrošināt vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi vajadzētu aptvert arī mobilo sakaru tīklu operatoru pienākumu ļaut MSVTO un tālākpārdevējiem iegādāties regulētus vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumus no vairumtirdzniecības apvienībām, kuras nodrošina vienotu piekļuves punktu un standartizētu platformu viesabonēšanas līgumiem visā Savienībā. Lai nodrošinātu to, ka operatori viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem saprātīgā laikposmā nodrošina piekļuvi visām iekārtām, kuras vajadzīgas tiešai vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvei un vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuvei, vajadzētu publicēt standartpiedāvājumu, kurā ietver standarta nosacījumus tiešai vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvei un vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuvei. Standartpiedāvājuma publicēšanai nevajadzētu kavēt komerciālas sarunas starp piekļuves prasītāju un piekļuves nodrošinātāju par cenu līmeni galīgajā vairumtirdzniecības līgumā vai papildu vairumtirdzniecības piekļuves pakalpojumiem, kuri pārsniedz tos, kas vajadzīgi tiešai vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvei un vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuvei.

(20)  Pienākumam nodrošināt vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi būtu jāattiecas uz piekļuvi visiem komponentiem, kas vajadzīgi, lai būtu iespējams sniegt viesabonēšanas pakalpojumus, piemēram: ▌tīkla elementiem un saistītām iekārtām; ▌ attiecīgajām programmatūras sistēmām, tostarp operacionālām atbalstsistēmām; ▌ informācijas sistēmām un datubāzēm, kurās apstrādā iepriekšējus pasūtījumus, piegādes, pasūtījumus, tehniskās apkopes un remonta lūgumus, un rēķinu izrakstīšanai; ▌ numuru translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzvērtīgas funkcijas; ▌mobilo sakaru tīkliem ▌un ▌ virtuālā tīkla pakalpojumiem.

(20a)     Ja prasītāji, kuri lūdz piekļuvi vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas nolūkos, lūdz piekļuvi iekārtām vai pakalpojumiem papildus tiem, kas ir nepieciešami mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai, mobilo sakaru tīklu operatori drīkst iekasēt taisnīgas un saprātīgas maksas par minētajām iekārtām vai pakalpojumiem. Minētās papildu iekārtas vai pakalpojumi inter alia varētu būt pievienotās vērtības pakalpojumi, papildu programmatūra un informācijas sistēmas vai rēķinu izrakstīšanas kārtība.

(21)  Mobilo sakaru pakalpojumus pārdod komplektos, kas ietver gan iekšzemes, gan viesabonēšanas pakalpojumus, un tas ierobežo klientu iespējas izvēlēties viesabonēšanas pakalpojumus. Šādi komplekti mazina viesabonēšanas pakalpojumu pārskatāmību, jo ir sarežģīti salīdzināt atsevišķus pakalpojumus, kas ietverti komplektos. Tādējādi konkurence starp operatoriem mobilo sakaru pakalpojumu komplektā ietvertā viesabonēšanas elementa ziņā vēl nav acīmredzama. Viesabonēšanas kā atsevišķa pakalpojuma pieejamības veicināšana varētu risināt strukturālas problēmas, uzlabojot patērētāju informētību par viesabonēšanas cenām, piedāvājot patērētājiem viesabonēšanas pakalpojumu skaidru izvēli un tādējādi palielinot konkurences spiedienu no pieprasījuma puses. Tas tādējādi veicinās ▌ viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgus sekmīgu darbību.

(21a)     Patērētāju un uzņēmumu pieprasījums pēc mobilo datu pakalpojumiem pēdējos gados ir būtiski pieaudzis. Tomēr datu viesabonēšanas augsto maksu dēļ patērētājiem un uzņēmumiem, kas veic pārrobežu darījumus, iespējas izmantot minētos pakalpojumus ir stipri ierobežotas. Tirgus ir tikai sācis veidoties, un strauji pieaug patērētāju pieprasījums pēc datu viesabonēšanas, tādēļ regulētas mazumtirdzniecības maksas varētu nodrošināt vienīgi to, ka cenas saglabājas ierosināto maksimālo maksu līmenī, kā tas bijis saistībā ar Regulu (EK) Nr. 717/2007, nevis to turpmāku pazeminājumu, tādējādi apstiprinot jaunu strukturālu pasākumu nepieciešamību.

(22)       ▌

(22a)  Klientiem vajadzētu būt iespējai pēc iespējas īsā laikā, atkarībā no tehniskā risinājuma, bez soda sankcijām un bez maksas viegli pieslēgties alternatīvam viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam vai pārslēgties no viena alternatīva viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja uz citu. Klientus par šo iespēju vajadzētu informēt skaidrā, saprotamā un viegli pieejamā veidā.

(22b)     Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām patērētājiem ērtā veidā izvēlēties viesabonēšanas pakalpojumus, ko pārdod atsevišķi no to iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu komplekta. Pašlaik ir vairākas iespējas, kā tehniski varētu īstenot regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, tostarp duālā starptautiskā mobilo sakaru abonenta identitāte (IMSI) (divas atšķirīgas IMSI vienā SIM kartē), viena IMSI (viena IMSI, kuru kopīgi izmanto iekšzemes un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji) un duālās vai vienas IMSI kombinācijas kopā ar tehnisku modalitāti, kas neliedz klientam piekļūt regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kas tieši sniegti apmeklētajā sakaru tīklā – saskaņā ar vienošanos starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru.

(22c)  Augstās datu viesabonēšanas cenas attur klientus no mobilo datu pakalpojumu izmantošanas, ceļojot Savienības teritorijā. Ņemot vērā datu viesabonēšanas pakalpojumu pieprasījuma un to nozīmes pieaugumu, nedrīkstētu likt šķēršļus īslaicīgai vai pastāvīgai tādu alternatīvu datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanai, kurus sniedz tieši apmeklētajā sakaru tīklā, neatkarīgi no spēkā esošajiem viesabonēšanas līgumiem, kas noslēgti ar iekšzemes pakalpojumu sniedzējiem, vai no spēkā esošas ar tiem saskaņotas kārtības, un nepiemērojot tiem nekādu papildu maksu. Ja tas ir vajadzīgs, lai piedāvātu datu viesabonēšanas pakalpojumus, ko sniedz tieši apmeklētajā sakaru tīklā, iekšzemes pakalpojumu sniedzējiem un datu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu sadarboties, lai neliegtu klientiem piekļūt minētajiem pakalpojumiem un tos izmantot un lai nodrošinātu citu viesabonēšanas pakalpojumu nepārtrauktību.

(22d)     Lai arī ar šo regulu vajadzētu nevis noteikt konkrētus tehniskus risinājumus viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķai pārdošanai, bet gan pavērt iespējas visefektīvākajam un iedarbīgākajam risinājumam, tostarp kombinētiem risinājumiem, kas Komisijai jāizstrādā, pamatojoties uz BEREC ieguldījumu, būtu jānosaka kritēriji attiecībā uz tehniskiem raksturlielumiem, kuri būtu jāievēro viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas tehniskajā risinājumā. Minētajos kritērijos inter alia būtu jāiekļauj risinājuma ieviešana koordinētā un saskaņotā veidā visā Savienībā un būtu jānodrošina, ka patērētājiem ir iespēja ātri un vienkārši izvēlēties citu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju, nemainot savu numuru. Turklāt nedrīkstētu kavēt viesabonēšanu ārpus Savienības vai trešo valstu klientu viesabonēšanu Savienībā.

(23)  Lai tehniski būtu iespējama atsevišķi sniegtu viesabonēšanas pakalpojumu koordinēta un stabila tehniska attīstība ▌, kā arī lai neliegtu piekļuvi datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko sniedz tieši apmeklētajā sakaru tīklā, būtu jāuzlabo sadarbība un koordinācija starp mobilo sakaru tīklu operatoriem. Tāpēc, lai varētu strauji pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un tehnoloģiju attīstībai, vajadzētu izstrādāt attiecīgus pamatprincipus un metodoloģijas. BEREC ▌, sadarbojoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, vajadzētu palīdzēt Komisijai izstrādāt tehniskus elementus, lai dotu iespēju atsevišķi pārdot viesabonēšanas pakalpojumus un lai neliegtu piekļuvi datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko sniedz tieši apmeklētajā sakaru tīklā. Ja nepieciešams, Komisijai būtu jāpiešķir mandāts Eiropas standartizācijas iestādei grozīt attiecīgos standartus, kas nepieciešami regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas saskaņotai īstenošanai.

(23a)     Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas noteikumu īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par iekšzemes pakalpojumu sniedzēju informācijas pienākumiem un par tehnisku risinājumu atsevišķu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu [19].

(23b)  Ņemot vērā šo regulu un īstenošanas aktus, kas pieņemti saskaņā ar to, BEREC būtu jāļauj pēc savas iniciatīvas sniegt specifiskas tehniskas norādes par regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu pārdošanu vai par citiem jautājumiem, uz kuriem attiecas šī regula.

(24)       Tiek uzskatīts, ka, lai regulētu viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķa pārdošana darbotos pilnvērtīgi, tādu pārdošanu vajadzētu apvienot ar pienākumu nodrošināt vairumtirdzniecības piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā, tādējādi vienkāršojot jaunu vai esošu dalībnieku, tostarp pārrobežu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju, iekļuvi tirgū. Minētais risinājums, nodrošinot konsekventu regulatīvo pieeju, novērstu izkropļojumus starp dalībvalstīm un tādējādi veicinātu iekšējā tirgus izveidi. Tomēr, regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas īstenošanai būs vajadzīgs samērīgs laikposms, lai operatori spētu veikt tehniskus pielāgojumus, un tāpēc strukturālo pasākumu rezultātā īsts iekšējais tirgus, kurā valda pietiekama konkurence, izveidosies tikai pēc noteikta laikposma. Šā iemesla dēļ maksimālās vairumtirdzniecības maksas balss zvanu, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kā arī aizsargājoši ierobežojumi minētajiem pakalpojumiem mazumtirdzniecības līmenī pagaidām būtu jāpatur spēkā atbilstīgā līmenī, kas nodrošinātu, ka pašreizējās patērētājiem pieejamās priekšrocības saglabātos pārejas periodā, kamēr tiek īstenoti šādi strukturālie pasākumi ▌.

(25)  Ņemot vērā to, ka tiek turpināts cenu pagaidu regulējums, regulatīvie pienākumi būtu jāpiemēro gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu viesabonentu intereses, jo pieredze liecina, ka Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības cenu samazināšana var neatspoguļoties kā viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenu samazinājums, ja nav to veicinošu faktoru. No otras puses, rīcība, kas vērsta uz mazumtirdzniecības cenu samazināšanu, neņemot vērā vairumtirdzniecības izmaksas, kas saistītas ar šo pakalpojumu sniegšanu, varētu radīt risku, ka tiek traucēta viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgus pienācīga darbība, un nedotu iespēju paplašināt konkurenci.

(26)       Kamēr strukturālie pasākumi vēl nav radījuši pietiekamu konkurenci viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū, kā rezultātā samazinātos vairumtirdzniecības izmaksas, kas savukārt nonāktu tālāk līdz patērētājiem, visefektīvākā un samērīgākā pieeja, lai regulētu cenas par viesabonēšanas zvanu veikšanu un saņemšanu Savienības iekšienē, ir Savienības līmenī noteikt maksimālo vidējo maksu par minūti vairumtirdzniecības līmenī un ierobežot maksas mazumtirdzniecības līmenī, izmantojot Eiropas tarifu, kas ieviests ar Regulu (EK) Nr. 717/2007, kuru paplašināja ar Regulā (EK) Nr. 544/2009[20] paredzēto SMS Eiropas tarifu un būtu jāpaplašina ar šajā regulā paredzēto datu Eiropas tarifu. Vidējā vairumtirdzniecības maksa būtu jāpiemēro starp jebkuriem diviem operatoriem Savienībā noteiktā laikposmā.

(27)  Pārejas balss zvanu Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs un datu Eiropas tarifs būtu jānosaka aizsargājošā līmenī, kas, nodrošinot to, ka pārejas posmā, kamēr tiek īstenoti strukturālie pasākumi,▌ patērētājiem pieejamās priekšrocības ne vien saglabātos, bet pat palielinātos, vienlaikus garantē pietiekamu peļņu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem un veicina konkurētspējīgus viesabonēšanas piedāvājumus par zemākiem tarifiem. Attiecīgajā laikposmā viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu aktīvi jāsniedz klientiem informācija par Eiropas tarifiem un jāpiedāvā tie visiem saviem viesabonentiem bez maksas, skaidrā un pārredzamā veidā.

(28)       Pagaidu balss zvanu Eiropas tarifam, SMS Eiropas tarifam un datu Eiropas tarifam, kas jāpiedāvā viesabonentiem, būtu jāatspoguļo pieņemama peļņas norma salīdzinājumā ar viesabonēšanas pakalpojuma sniegšanas vairumtirdzniecības izmaksām, vienlaikus ļaujot viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem brīvi konkurēt, dažādojot savus piedāvājumus un pielāgojot cenu struktūras tirgus apstākļiem un patērētāju izvēlei. Šādi aizsargājoši ierobežojumi būtu jānosaka tādā līmenī, kas nekavē izmantot strukturālo pasākumu sniegtās konkurences priekšrocības, un tos varētu atcelt, tiklīdz strukturālie pasākumi spētu dot klientiem konkrētus ieguvumus. Šī regulatīvā pieeja nebūtu jāpiemēro tai tarifa daļai, kas noteikta par pievienotas vērtības pakalpojumu sniegšanu, bet jāpiemēro tikai tiem tarifiem, kuri noteikti par pieslēgumu šādiem pakalpojumiem.

(29)  Šai regulatīvajai pieejai vajadzētu būt vienkārši īstenojamai un pārraugāmai, lai samazinātu administratīvo slogu gan operatoriem un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurus ietekmē tās prasības, gan valsts regulatīvajām iestādēm, kurām jāuzņemas minētās pieejas uzraudzība un izpilde. Tai vajadzētu būt arī pārredzamai un vienkārši saprotamai visiem mobilo sakaru klientiem Savienībā. Turklāt tai būtu jānodrošina noteiktība un paredzamība operatoriem, kas sniedz viesabonēšanas pakalpojumus vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī. Tāpēc šajā regulā būtu precīzi naudas izteiksmē jānosaka maksimālā maksa par minūti vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī.

(30)       Nosakot šo maksimālo vidējo maksu par minūti vairumtirdzniecības līmenī, būtu jāņem vērā dažādi elementi, kas veido Savienības mēroga viesabonēšanas zvanu, jo īpaši savienojuma uzsākšanas un pabeigšanas izmaksas mobilo sakaru tīklos, kā arī pieskaitāmās izmaksas, signāla pārraide un tranzīts. Vispiemērotākais kritērijs savienojuma uzsākšanai un pabeigšanai ir vidējais mobilā savienojuma pabeigšanas tarifs mobilo sakaru tīklu operatoriem Savienībā, pamatojoties uz informāciju, ko sniegušas valstu regulējošās iestādes un ko publicējusi Komisija. Tāpēc šajā regulā paredzētā maksimālā vidējā maksa par minūti būtu jānosaka, ņemot vērā vidējo mobilā savienojuma pabeigšanas tarifu, kas norāda uz saistītajām izmaksām. Maksimālajai vidējai maksai par minūti vairumtirdzniecības līmenī būtu ik gadus jāsamazinās, lai ņemtu vērā mobilo savienojumu pabeigšanas tarifu samazinājumu, ko laiku pa laikam nosaka valstu regulējošās iestādes.

(31)  Ar pagaidu balss zvanu Eiropas tarifu, ko piemēro mazumtirdzniecībā, viesabonentiem būtu jānodrošina pārliecība, ka viņiem nebūs pārmērīgi jāmaksā par regulēta viesabonēšanas zvana veikšanu vai saņemšanu, tajā pašā laikā atstājot viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam pietiekamu rezervi klientiem piedāvāto produktu dažādošanai.

(32)       Pārejas periodā, kad izmanto aizsargājošos ierobežojumus, visiem patērētājiem vajadzētu būt informētiem par iespēju bez papildu maksām vai priekšnoteikumiem izvēlēties vienkāršu viesabonēšanas tarifu, kas nepārsniegs maksimālās maksas, un šāda iespēja būtu viņiem jānodrošina. Pieņemamai peļņas normai, salīdzinot vairumtirdzniecības izmaksas un mazumtirdzniecības cenas, būtu jānodrošina tas, ka viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji var segt visas to īpašās viesabonēšanas izmaksas mazumtirdzniecības līmenī, ieskaitot atbilstīgu tirdzniecības izmaksu daļu un mobilo tālruņu subsidēšanas izmaksas, un būtu jānodrošina samērīgs atlikums, lai gūtu pieņemamus ieņēmumus. Pagaidu balss zvanu Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs un datu Eiropas tarifs ir atbilstīgi instrumenti, lai nodrošinātu gan aizsardzību patērētājiem, gan elastību viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Balss zvanu Eiropas tarifa, SMS Eiropas tarifa un datu Eiropas tarifa maksimālajam apmēram ik gadus būtu jāsamazinās saskaņā ar vairumtirdzniecības cenu līmeni.

(33)  Pārejas periodā, kad izmanto aizsargājošos ierobežojumus, jauni viesabonenti būtu skaidrā un saprotamā veidā pilnībā jāinformē par tarifiem, kas viesabonēšanai pieejami Savienībā, tostarp par tarifiem, kas atbilst pagaidu balss zvanu Eiropas tarifam, SMS Eiropas tarifam un datu Eiropas tarifam. Pašreizējiem viesabonentiem noteiktā laika posmā būtu jādod iespēja izvēlēties jaunu tarifu, kas atbilst pagaidu balss zvanu Eiropas tarifam, SMS Eiropas tarifam un datu Eiropas tarifam vai jebkuriem citiem viesabonēšanas tarifiem. Attiecībā uz pašreizējiem viesabonentiem, kas minētajā laika posmā nav veikuši izvēli, būtu jānošķir tie, kas jau bija izvēlējušies noteiktu viesabonēšanas tarifu vai komplektu pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un tie, kas to nebija izdarījuši. Tiem, kas ietilpst otrajā kategorijā, būtu automātiski jāpiemēro tarifs, kas atbilst šai regulai. Viesabonentiem, kas jau izmanto īpašus viesabonēšanas tarifus vai komplektus, kuri atbilst viņu individuālajām prasībām un kurus viņi tādēļ ir izvēlējušies, būtu jāturpina piemērot viņu iepriekš izvēlētais tarifs vai komplekts, ja pēc tam, kad viņiem ir atgādināts par viņu pašreizējiem tarifu nosacījumiem un par piemērojamajiem Eiropas tarifiem, tie dara zināmu izvēli savam viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam– turpināt piemērot minēto tarifu. Šādi īpaši viesabonēšanas tarifi vai komplekti varētu ietvert, piemēram, vienotas likmes viesabonēšanas maksu, privātus tarifus, tarifus ar papildu fiksētu viesabonēšanas maksu vai tarifus ar maksu par minūti, kas ir zemāki nekā maksimālais balss zvanu Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs un datu Eiropas tarifs, vai tarifus ar maksu par izsaukuma iestati.

(34)  Ņemot vērā to, ka šai regulai vajadzētu būt īpašam pasākumam pamatdirektīvas 1. panta 5. punkta nozīmē ▌, un Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem ar šo regulu var prasīt mainīt viesabonēšanas mazumtirdzniecības tarifus, lai ievērotu šīs regulas prasības, šādām izmaiņām, ievērojot dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem transponē 2002. gada reglamentējošos noteikumus elektronisko sakaru jomā, nebūtu jārada tiesības mobilo sakaru klientiem atteikties no līgumiem.

(35)       Šai regulai nebūtu jāskar jauninājumi, kurus piedāvā patērētājiem un kuri ir izdevīgāki nekā šajā regulā paredzētais pagaidu balss zvanu Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs un datu Eiropas tarifs, bet ar to drīzāk būtu jāveicina novatoriski piedāvājumi viesabonentiem par zemākiem tarifiem, it sevišķi reaģējot uz papildu konkurences spiedienu, ko rada šīs regulas strukturālie noteikumi. Ar šo regulu neprasa atkārtoti ieviest viesabonēšanas cenas tajos gadījumos, kad tās jau ir pilnībā atceltas, kā arī neprasa palielināt pašreizējās viesabonēšanas cenas līdz šajā regulā noteikto pagaidu aizsargājošo ierobežojumu līmenim.

(36)  Ja maksimālās maksas nav norādītas euro, piemērojamos maksimālo maksu sākotnējos ierobežojumus un minēto ierobežojumu pārskatītos lielumus attiecīgajā valūtā vajadzētu noteikt, izmantojot atsauces maiņas kursu, kas šajā regulā precizētajā dienā ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja precizētajā dienā nav šādas publikācijas, piemērojamiem atsauces maiņas kursiem vajadzētu būt tiem, kas publicēti pirmajā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kurš iznāk pēc minētās dienas un kurā ir publicēti šādi atsauces maiņas kursi. Lai pasargātu patērētājus no regulētu viesabonēšanas pakalpojumu (regulēti balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumi) mazumtirdzniecības cenu pieauguma sakarā ar atsauces maiņas kursa svārstībām valūtai, kas nav euro, dalībvalstij, kuras valūta nav euro, būtu laika gaitā jāizmanto vairāku atsauces maiņas kursu vidējais rādītājs, lai noteiktu maksimālās mazumtirdzniecības maksas tās valūtā.

(37)       Dažu mobilo sakaru tīklu operatoru prakse rēķinus par vairumtirdzniecības viesabonēšanas zvanu pakalpojumu sniegšanu piestādīt ar minimālo apmaksājamo laiku 60 sekundes, nevis 1 sekunde, ko parasti piemēro citām vairumtirdzniecības starpsavienojuma maksām, rada konkurences traucējumus starp šādiem operatoriem un tiem, kas piemēro atšķirīgas cenu noteikšanas metodes, kā arī apdraud ar šo regulu ieviesto maksimālo mazumtirdzniecības maksu konsekventu piemērošanu. Turklāt tā ir papildu maksa, kam, palielinot vairumtirdzniecības izmaksas, būs negatīvas sekas uz zvanu viesabonēšanas pakalpojumu cenām mazumtirdzniecības līmenī. Tādēļ mobilo sakaru tīklu operatoriem būtu jāprasa rēķinus par regulētu viesabonēšanas zvanu vairumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanu piestādīt par sekundēm.

(38)  BEREC priekštece ERG lēsa, ka mobilo sakaru operatoru prakse, piestādot rēķinus par mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumiem, iekasēt maksu par intervāliem, kuru ilgums ir vairāk nekā viena sekunde, tipisku balss zvanu Eiropas tarifa rēķinu ir palielinājusi par 24 % veiktajiem zvaniem un par 19 % saņemtajiem zvaniem. Tās pārstāvji arī apgalvoja, ka šāds palielinājums ir uzskatāms par slēptas maksas paveidu, jo vairumam patērētāju tā nav pārredzama. Tādēļ ERG ieteica steidzami rīkoties, lai risinātu jautājumu par to, ka mazumtirdzniecībā balss zvanu Eiropas tarifam piemēro atšķirīgu rēķinu izrakstīšanas praksi.

(39)       Lai arī Regulā (EK) Nr. 717/2007, ieviešot Savienībā Eiropas tarifu, paredzēja kopēju pieeju, lai nodrošinātu, ka viesabonentiem nav jāmaksā pārmērīgi augstas cenas par regulētiem viesabonēšanas zvaniem, atšķirīgā prakse, ko mobilo sakaru operatori izmanto saistībā ar rēķinos izmantotajām vienībām, nopietni apdraud Eiropas tarifa konsekventu piemērošanu. Tas arī nozīmē to, ka kaut arī Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem ir pārrobežu raksturs, regulētiem viesabonēšanas zvaniem piemēro atšķirīgas rēķinu izrakstīšanas pieejas, kas kropļo iekšējā tirgus konkurences nosacījumus.

(40)       Tādēļ būtu jāievieš vienots noteikumu kopums attiecībā uz vienībām, ko izmanto balss zvanu Eiropas tarifa rēķinos mazumtirdzniecības līmenī, lai turpmāk stiprinātu iekšējo tirgu un visā Savienībā nodrošinātu vienādi augstu aizsardzības līmeni patērētājiem, kas izmanto Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumus.

(41)  Tādēļ būtu jāpieprasa regulētu viesabonēšanas zvanu pakalpojumu sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī rēķinus saviem klientiem piestādīt par sekundi visiem zvaniem, kam piemēro balss zvanu Eiropas tarifu, ar vienīgo nosacījumu, ka par veiktajiem zvaniem iespējams piemērot minimālo sākotnējo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes. Tas ļaus viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem segt visas pamatotās izmaksas par savienojumu, kā arī nodrošinās elastību, lai tie varētu konkurēt, piedāvājot īsākus minimālos iekasēšanas laikposmus. Attiecībā uz balss zvanu Eiropas tarifu nav pamatoti piemērot nekādu minimālo sākotnējo iekasēšanas laikposmu par saņemtajiem zvaniem, jo attiecīgā vairumtirdzniecības cena tiek iekasēta par sekundi un visas īpašās izmaksas par savienojumu jau sedz tarifi par mobilo sakaru savienojuma pabeigšanu.

(42)       Klientiem nebūtu jāmaksā par balss pasta ziņojumu saņemšanu apmeklētajā sakaru tīklā, jo viņi nevar kontrolēt šādu ziņojumu ilgumu. Tam nevajadzētu skart citas piemērojamās balss pasta maksas, piemēram, maksas par šādu ziņojumu noklausīšanos.

(42a)     Pierobežas apgabalos dzīvojošiem klientiem nebūtu jāsaņem nevajadzīgi lieli rēķini saistībā ar netīši saņemtiem viesabonēšanas pakalpojumiem. Tādēļ viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāveic pamatoti pasākumi, lai pasargātu klientus no viesabonēšanas maksas, kad viņi atrodas savā dalībvalstī. Tostarp būtu jāveic atbilstīgi informatīvi pasākumi, lai ļautu klientiem aktīvi novērst šādus netīšas viesabonēšanas gadījumus. Valsts regulatīvām iestādēm būtu jāpievērš uzmanība situācijām, kurās klienti saskaras ar problēmu, ka, tiem atrodoties savā dalībvalstī, ir jāsedz viesabonēšanas maksa, un tām būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai mazinātu šo problēmu.

(43)  Attiecībā uz SMS viesabonēšanas pakalpojumiem, tāpat kā gadījumā ar balss viesabonēšanas zvaniem, ir būtisks risks, ka, nosakot saistības tikai attiecībā uz izcenojumu vairumtirdzniecības līmenī, automātiski netiks panākti zemāki tarifi mazumtirdzniecības klientiem. No otras puses, ja rīkojas tikai, lai mazinātu mazumtirdzniecības cenas, bet nepievēršas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu saistītajām vairumtirdzniecības izmaksām, tas varētu apdraudēt dažu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju, jo īpaši mazo viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju, pozīciju, jo palielinātos risks, ka starpība starp cenām kļūst pārāk šaura.

(44)       Turklāt viesabonēšanas pakalpojumu tirgus īpašās struktūras un tā pārrobežu rakstura dēļ 2002. gada reglamentējošajos noteikumos elektronisko sakaru jomā nav paredzēti piemēroti instrumenti valstu regulējošām iestādēm, lai efektīvi risinātu konkurences problēmas, kuras ir regulēto SMS viesabonēšanas pakalpojumu augsto vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu līmeņa pamatā. Tas nenodrošina iekšējā tirgus vienmērīgu darbību un tādēļ būtu jālabo.

(45)       Tāpēc regulējošās saistības būtu jāpiemēro regulētajiem SMS viesabonēšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības līmenī, lai nodrošinātu pamatotāku saikni starp vairumtirdzniecības tarifiem un pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksām, un mazumtirdzniecības līmenī pārejas posmā, lai aizsargātu viesabonentu intereses, līdz sāk darboties strukturālie pasākumi.

(46)  Kamēr strukturālie pasākumi vēl nav radījuši pietiekamu konkurenci viesabonēšanas pakalpojumu tirgū, visefektīvākā un samērīgākā pieeja, lai kontrolētu regulētu viesabonēšanas SMS īsziņu cenu līmeni vairumtirdzniecībā, ir Savienības mērogā noteikt maksimālo vidējo cenu par SMS, ko nosūta no apmeklētā sakaru tīkla. Vairumtirdzniecības vidējai maksai būtu jāattiecas uz jebkuriem diviem operatoriem Savienībā konkrētā laikposmā.

(47)       Regulēto viesabonēšanas SMS pakalpojumu vairumtirdzniecības maksimālajā maksā būtu jāietver visas izmaksas, kas radušās vairumtirdzniecības pakalpojuma sniedzējam, ietverot inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta un neatgūto maksu par viesabonēšanas SMS īsziņu pabeigšanu apmeklētajā sakaru tīklā. Regulēto viesabonēšanas SMS vairumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem tāpēc būtu jāaizliedz ieviest atsevišķu maksu par viesabonēšanas SMS īsziņu pabeigšanu to tīklā, lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto n teikumu konsekventu piemērošanu.

(48)       Lai nodrošinātu, ka viesabonēšanas SMS pakalpojumu vairumtirdzniecības maksimālās maksas pietuvinās līmenim, kas atspoguļo attiecīgās pakalpojumu sniegšanas izmaksas, un ka mazumtirdzniecības līmenī var veidoties konkurence, vairumtirdzniecības maksimālās maksas regulēto SMS pakalpojumiem būtu secīgi jāsamazina.

(49)  Regulā (EK) Nr. 544/2009 tika pausts uzskats, ka gadījumā, kad nav strukturālu elementu, kas rada konkurenci viesabonēšanas pakalpojumu tirgū, visefektīvākā un samērīgākā pieeja, lai regulētu Savienības mēroga viesabonēšanas SMS īsziņu cenas mazumtirdzniecības līmenī, ir pieprasīt mobilo sakaru operatoriem piedāvāt saviem viesabonentiem SMS Eiropas tarifu, kas nepārsniedz noteikto maksimālo maksu.

(50)       Līdz sāk darboties strukturālie pasākumi, pagaidu SMS Eiropas tarifs būtu jāsaglabā aizsargājošā līmenī, kas, nodrošinot, ka pašreizējās patērētājiem pieejamās priekšrocības saglabājas, vienlaikus garantē pietiekamu peļņu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem un arī pamatotāk atspoguļo pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksas.

(51)       Tādēļ pagaidu SMS Eiropas tarifam, ko var piedāvāt viesabonentiem, būtu jāatspoguļo pieņemama peļņas norma salīdzinājumā ar regulētā viesabonēšanas SMS pakalpojuma sniegšanas izmaksām, vienlaikus ļaujot viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem brīvi konkurēt, dažādojot savus piedāvājumus un pielāgojot cenu struktūras tirgus apstākļiem un patērētāju izvēlei. Šāds aizsargājošais ierobežojums būtu jānosaka tādā līmenī, kas nekavē izmantot strukturālo pasākumu sniegtās konkurences priekšrocības, un to varētu atcelt, kad sāk darboties strukturālie pasākumi. Šī regulatīvā pieeja nebūtu jāpiemēro pievienotās vērtības SMS pakalpojumiem.

(52)  Viesabonentiem nevajadzētu prasīt maksāt papildu maksu par to, ka tie saņem regulētu viesabonēšanas SMS īsziņu vai balss pasta īsziņu, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus apmeklētajā sakaru tīklā, jo šādas pabeigšanas izmaksas jau kompensē mazumtirdzniecības maksa, ko piemēro par viesabonēšanas SMS īsziņas vai balss pasta īsziņas nosūtīšanu.

(53)       SMS Eiropas tarifs būtu automātiski jāpiemēro jebkuram jaunam vai jau esošam viesabonentam, kurš nav apzināti izvēlējies vai apzināti neizvēlas īpašu SMS viesabonēšanas tarifu vai viesabonēšanas pakalpojumu paketi, tostarp regulētos viesabonēšanas SMS pakalpojumus.

(54)       SMS īsziņa ir īsziņu pakalpojuma teksta ziņa, un tā ir nepārprotami atšķirīga no citām ziņām, piemēram, MMS ziņām vai e-pastiem. Lai nodrošinātu, ka šī regula nezaudē savu ietekmi un ka tās mērķi ir pilnībā sasniegti, būtu jāaizliedz veikt viesabonēšanas SMS īsziņas tehnisko raksturlielumu izmaiņas, kas tās atšķirtu no iekšzemes SMS īsziņas.

(55)  Valstu regulējošo iestāžu apkopotie dati rāda, ka joprojām saglabājas augstas vidējās vairumtirdzniecības cenas par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko apmeklētā sakaru tīkla operatori piemēro viesabonenta viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Pat ja šķiet, ka šīs vairumtirdzniecības maksas samazinās, tās vēl aizvien ir pārāk augstas attiecībā pret pamatizmaksām.

(56)       Aizvien augstās vairumtirdzniecības maksas par datu viesabonēšanas pakalpojumiem galvenokārt ir pamatojamas ar augstajām vairumtirdzniecības cenām, ko piemēro to tīklu operatori, kuriem netiek dota priekšroka. Šādas maksas rada datplūsmas vadības ierobežojumi, kas operatorus nekādi nemudina vienpusēji pazemināt vairumtirdzniecības standarta cenas, jo datus saņems neatkarīgi no piemērotā tarifa. Tas rada krasas vairumtirdzniecības izmaksu atšķirības. Atsevišķos gadījumos vairumtirdzniecības datu viesabonēšanas maksas, ko piemēro sakaru tīkliem, kuriem netiek dota priekšroka, ir sešas reizes augstākas nekā tās, kuras piemēro vēlamajam sakaru tīklam. Šīs pārmērīgi augstās vairumtirdzniecības maksas par datu viesabonēšanas pakalpojumiem izraisa vērā ņemamus konkurences kropļojumus starp mobilo sakaru operatoriem Savienībā, un tas apdraud iekšējā tirgus vienmērīgu darbību. Tās arī neļauj viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem paredzēt to vairumtirdzniecības izmaksas un tādējādi nodrošināt klientiem pārredzamus un konkurētspējīgus mazumtirdzniecības cenu piedāvājumus. Ņemot vērā to, ka valstu regulējošās iestādes spēj tikai nelielā mērā efektīvi risināt šādas problēmas valsts mērogā, datu viesabonēšanas pakalpojumiem būtu jāpiemēro maksimālā vairumtirdzniecības maksa. Regulējošās saistības tāpēc būtu jāpiemēro attiecībā uz regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības līmenī, lai ieviestu samērīgāku proporciju starp vairumtirdzniecības cenām un pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksām, un mazumtirdzniecības līmenī, lai aizsargātu viesabonentu intereses.

(57)  Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji nedrīkstētu piemērot viesabonentiem maksu par jebkādiem regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ja vien viesabonents nepiekrīt šo pakalpojumu saņemšanai un līdz brīdim, kad viesabonents piekrīt šo pakalpojumu saņemšanai.

(58)       Šīs regulas darbības jomai būtu jāietver Savienības mēroga datu viesabonēšanas mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšana. Īpašās iezīmes, kas raksturīgas viesabonēšanas pakalpojumu tirgiem un ar kurām pamatoja Regulas (EK) Nr. 717/2007 pieņemšanu un saistību uzlikšanu mobilo sakaru operatoriem attiecībā uz Savienības mēroga balss viesabonēšanas zvanu un SMS īsziņu pakalpojumu sniegšanu, vienlīdz attiecas uz Savienības mēroga datu viesabonēšanas mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanu. Tāpat kā balss zvanu un SMS viesabonēšanas pakalpojumus arī datu viesabonēšanas pakalpojumus valsts līmenī neiegādājas atsevišķi, bet tie ir tikai daļa no plašākas mazumtirdzniecības paketes, ko klienti pērk no viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja, tādējādi ierobežojot attiecīgos konkurences spēkus. Tāpat attiecīgo pakalpojumu pārrobežu rakstura dēļ valstu regulējošās iestādes, kuras atbild par to mobilo sakaru klientu interešu aizsardzību un veicināšanu, kuru dzīvesvieta ir to teritorijā, nespēj kontrolēt tādu apmeklētā sakaru tīkla operatoru rīcību, kuri atrodas citās dalībvalstīs.

(59)  Tāpat kā attiecībā uz regulatīvajiem pasākumiem, kas jau ieviesti balss zvanu un SMS pakalpojumiem, kamēr strukturālie pasākumi vēl nav radījuši pietiekamu konkurenci, visefektīvākā un samērīgākā pieeja, lai regulētu Savienības mēroga datu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu līmeni pārejas posmā, ir ieviest prasību viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt saviem viesabonentiem pagaidu datu Eiropas tarifu, kas nepārsniedz noteiktu maksimālo maksu. Datu Eiropas tarifs būtu jānosaka aizsargājošā līmenī, kas, nodrošinot patērētāju aizsardzību līdz brīdim, kamēr sāk darboties strukturālais pasākums, vienlaikus garantē pietiekamu peļņu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem un arī pamatotāk atspoguļo pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksas.

(60)       Tādēļ pagaidu datu Eiropas tarifam, ko var piedāvāt viesabonentiem, būtu jāatspoguļo pieņemama peļņas norma salīdzinājumā ar regulēto viesabonēšanas datu pakalpojumu sniegšanas izmaksām, vienlaikus ļaujot viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem brīvi konkurēt, dažādojot savus piedāvājumus un pielāgojot cenu struktūras tirgus apstākļiem un patērētāju izvēlei. Šāds aizsargājošs ierobežojums būtu jānosaka tādā līmenī, kas nekavē izmantot strukturālo pasākumu sniegtās konkurences priekšrocības, un to varētu atcelt, tiklīdz strukturālie pasākumi spētu dot klientiem konkrētus un noturīgus ieguvumus. Līdzīgi pieejai, ko izmanto balss zvanu un SMS viesabonēšanas pakalpojumiem, ņemot vērā to, ka ir paredzama datu viesabonēšanas mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksu samazināšanās, maksimālajam regulētajam pagaidu datu Eiropas tarifam būtu pakāpeniski jāsamazinās.

(61)  Pagaidu Datu Eiropas tarifs būtu automātiski jāpiemēro jebkuram jaunam vai jau esošam viesabonentam, kurš nav apzināti izvēlējies vai apzināti neizvēlas īpašu datu viesabonēšanas tarifu vai viesabonēšanas pakalpojumu paketi, kurā iekļauti regulēti datu viesabonēšanas pakalpojumi.

(62)       Lai nodrošinātu, ka patērētāji maksā par faktiski izmantotajiem datu pakalpojumiem, un lai izvairītos no problēmām, kuras pēc Regulas (EK) Nr. 717/2007 ieviešanas tika konstatētas attiecībā uz balss zvanu pakalpojumiem, proti, slēptās maksas patērētājiem, kas rodas operatoru piemēroto iekasēšanas mehānismu dēļ, maksa par pagaidu datu Eiropas tarifa izmantošanu būtu jāaprēķina par kilobaitu. Šāda iekasēšana saskan ar iekasēšanas mehānismu, ko jau piemēro vairumtirdzniecības līmenī.

(63)       Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji drīkst piedāvāt vienkārši lietojamu, visaptverošu mēneša vienotu likmi, kurai nepiemēro maksimālās maksas un kura varētu aptvert visus Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumus.

(64)       Lai nodrošinātu, ka visi mobilo balss telefonsakaru lietotāji no šīs regulas nosacījumiem gūst labumu, pagaidu mazumtirdzniecības cenu noteikšanas prasības būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai viesabonentiem ar viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju ir priekšapmaksas vai pēcapmaksas līgums, un neatkarīgi no tā, vai viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam ir savs tīkls, vai viņš ir mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai mobilo balss telefonsakaru pakalpojumu tālākpārdevējs.

(66)  Ja Savienības mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniedzēji uzskata, ka to klientu ieguvumi no pakalpojumu savstarpējas savietojamības un pilnīga pārklājuma ir apdraudēti tādēļ, ka tiks izbeigtas vai draud tikt izbeigtas pašreizējās vienošanās ar mobilo sakaru operatoriem citās dalībvalstīs, vai šie pakalpojumu sniedzēji nespēj sniegt saviem klientiem pakalpojumu citā dalībvalstī, jo tiem nav noslēgta vienošanās ar vismaz vienu vairumtirdzniecības tīkla operatoru [vai pakalpojuma sniedzēju?], valsts regulatīvām iestādēm attiecīgā gadījumā būtu jāizmanto Piekļuves direktīvas 5. pantā paredzētās pilnvaras, lai nodrošinātu atbilstīgu piekļuvi un savienojamību nolūkā garantēt šādu pilnīgu pārklājumu un pakalpojumu savstarpēju savietojamību, ņemot vērā pamatdirektīvas 8. pantā minētos mērķus, jo īpaši pilnībā funkcionāla iekšēja elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus izveidi.

(67)       Lai uzlabotu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu pārredzamību un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par mobilo ierīču izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem bez maksas būtu jāsniedz saviem viesabonentiem informācija par viesabonēšanas maksām, kas tiem piemērojamas, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus apmeklētajā dalībvalstī. Tā kā dažas klientu grupas varētu būt labi informētas par viesabonēšanas maksām, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina iespēja vienkārši atteikties no šā automātiskā ziņojumu pakalpojuma. Turklāt pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma un bez maksas būtu aktīvi jāsniedz saviem klientiem, ja tie atrodas Savienībā, papildu informācija par pakalpojumu cenām par minūti, par SMS vai par megabaitu (ar PVN) attiecībā uz balss zvanu veikšanu vai saņemšanu, kā arī SMS, MMS sūtīšanu un saņemšanu un citiem datu pārraides pakalpojumiem apmeklētajā dalībvalstī. ▌

(68)  Pārredzamība nozīmē arī to, ka pakalpojumu sniedzējiem jāinformē par viesabonēšanas maksām, jo īpaši par balss zvanu Eiropas tarifu, SMS Eiropas tarifu, datu Eiropas tarifu un par visaptverošu vienotu likmi, ja tāda tiek piedāvāta, laikā, kad klienti noformē abonementu un katru reizi, kad viesabonēšanas maksas tiek mainītas. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem informācija par viesabonēšanas maksām būtu jāsniedz, izmantojot atbilstīgus līdzekļus, piemēram, rēķinus, internetu, televīzijas reklāmu vai tiešo pastu. Visai informācijai un piedāvājumiem vajadzētu būt skaidriem, saprotamiem, būtu jāļauj veikt salīdzināšanu un jābūt pārredzamiem attiecībā uz cenām un pakalpojuma īpašībām. Viesabonēšanas piedāvājumu reklāmai un pārdošanai patērētājiem pilnībā būtu jāatbilst patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem („Negodīgas komercprakses direktīva”)[21]. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina, ka visi viņu viesabonenti zina par regulēto tarifu pieejamību attiecīgajā laikposmā, un viņiem būtu šiem viesabonentiem jānosūta skaidrs un nepārprotams rakstisks paziņojums, aprakstot balss zvanu Eiropas tarifa, SMS Eiropas tarifa un datu Eiropas tarifa nosacījumus un tiesības pārslēgties uz tiem vai no tiem.

(69)  Turklāt būtu jāievieš pasākumi, lai uzlabotu visu datu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības maksu pārredzamību, jo īpaši, lai novērstu „rēķinu šoka” problēmu, kas rada šķēršļus iekšējā tirgus vienmērīgai darbībai, un lai viesabonentiem nodrošinātu instrumentus, kas tiem vajadzīgi, lai uzraudzītu un kontrolētu izdevumus par datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Tāpat nedrīkstētu pastāvēt šķēršļi jaunu lietojumprogrammu vai tehnoloģiju ienākšanai, kas varētu aizstāt viesabonēšanas pakalpojumus vai būt tiem alternatīva, piemēram, WiFi. ▌

(70)       Jo īpaši viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu bez maksas jānodrošina saviem viesabonentiem personalizēta tarifu informācija par maksām, ko minētajiem abonentiem piemēro par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ikreiz, kad tie sāk izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumu, ierodoties citā valstī. Šī informācija būtu jānosūta uz to ▌ mobilo ierīci vispiemērotākajā veidā, lai to varētu viegli saņemt un saprast un lai ļautu tai viegli piekļūt vēlāk.

(71)       Lai atvieglotu klientu izpratni par ▌ datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļautu viņiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu − gan pirms, gan pēc līguma noslēgšanas − pienācīgi jāinformē savi klienti par maksām, ko piemēro regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Šāda informācija varētu ietvert piemērus par aptuveno datu apjomu, kas izmantots,, piemēram, sūtot e-pastus, attēlus, pārlūkojot tīmekli un izmantojot mobilās lietojumprogrammas .

(72)  Turklāt, lai novērstu „rēķinu šoku”, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānosaka viens vai vairāki maksimālie finanšu un/vai apjoma ierobežojumi attiecībā uz maksām, kas būs jāmaksā par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, tos izsakot valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā, un tie bez maksas jāpiedāvā visiem saviem viesabonentiem, izmantojot atbilstīgu paziņojumu, kad noteiktais ierobežojums ir sasniegts, un šim nolūkam lietojot tāda veida datu nesēju, kas ļauj vēlāk atkārtoti iepazīties ar šo informāciju. Kad ir sasniegts minētais maksimālais ierobežojums, klientiem vairs nebūtu jāsaņem datu viesabonēšanas pakalpojumi vai jāmaksā maksa par minētajiem pakalpojumiem, ja vien tie īpaši nelūdz nodrošināt minētos pakalpojumus arī turpmāk saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā. Šādā gadījumā tiem būtu jāsaņem bezmaksas apstiprinājums, šim nolūkam lietojot tāda veida datu nesēju, kas ļauj vēlāk atkārtoti iepazīties ar šo informāciju. Viesabonentiem vajadzētu dot iespēju saprātīgā laikposmā izvēlēties vienu no šiem maksimālajiem finanšu vai apjoma ierobežojumiem vai arī izvēlēties atteikties no šāda ierobežojuma. Ja vien klienti nenorāda citādi, tiem būtu jāpiemēro standarta ierobežojumu sistēma.

(73)  Šie pārredzamības pasākumi būtu jāuzskata par viesabonentiem paredzētu minimālo aizsardzību, un tie nedrīkstētu atturēt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējus piedāvāt saviem klientiem virkni citu instrumentu, kas tiem palīdz prognozēt un kontrolēt savus izdevumus par datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Piemēram, daudzi viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji attīsta jaunu vienotu mazumtirdzniecības likmi viesabonēšanas piedāvājumiem, kas ļauj izmantot datu viesabonēšanu par noteiktu cenu noteiktā laikposmā, līdz sasniegts „samērīgas lietošanas” apjoms. Tāpat viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji attīsta sistēmas, lai sniegtu iespēju saviem viesabonentiem tikt informētiem reālā laikā par uzkrātajām maksām, kas būs jāmaksā par datu viesabonēšanu. Lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, šīs vietējo/iekšzemes tirgu izmaiņas būtu jāatspoguļo saskaņotajos noteikumos.

(74)       ▌Šokējošu rēķinu par datu viesabonēšanas pakalpojumu ▌ izmantošanu var saņemt arī klienti, kuri izmanto priekšapmaksas tarifus. Šā iemesla dēļ noteikumus par maksimālo apmēru, pie kura pārtrauc pakalpojumus, būtu jāpiemēro arī minētajiem klientiem ▌.

(74a)  Ir ievērojamas atšķirības starp regulētajiem viesabonēšanas tarifiem Savienībā un viesabonēšanas tarifiem, kas patērētājiem jāmaksā, kad tie ceļo ārpus Savienības, un kas ir ievērojami augstāki salīdzinājumā ar cenām Savienībā. Tā kā nav vienotas pieejas pārredzamības un aizsardzības pasākumiem attiecībā uz viesabonēšanu ārpus Savienības, patērētāji nezina par savām tiesībām un nereti ir spiesti atteikties no mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanas ārvalstīs. Patērētājiem sniegta pārredzama informācija varētu viņiem ne tikai palīdzēt pieņemt lēmumu par to, kā izmantot mobilo ierīci ārzemju ceļojuma laikā (gan Savienības teritorijā, gan ārpus tās), bet arī izvēlēties viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju. Tādēļ ir nepieciešams risināt problēmu, kas saistīta ar pārredzamības un patērētāju aizsardzības trūkumu, piemērojot konkrētus pārredzamības un aizsardzības pasākumus arī tiem viesabonēšanas pakalpojumiem, ko sniedz ārpus Savienības. Minētie pasākumi veicinātu konkurenci un uzlabotu iekšējā tirgus darbību.

(74b)     Ja apmeklētā sakaru tīkla operators ārpus Savienības esošajā apmeklētajā valstī viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam neļauj reālā laikā uzraudzīt klienta izmantoto apjomu, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam nevajadzētu būt pienākumam noteikt maksimālos finanšu vai apjoma ierobežojumus, lai aizsargātu klientus.

(75)  Valsts regulatīvajām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to uzdevumu īstenošanu, kas paredzēti 2002. gada reglamentējošos noteikumos elektronisko sakaru jomā, vajadzētu būt pilnvarām, kas nepieciešamas šajā regulā paredzēto saistību uzraudzībai un izpildei to teritorijā. Tām būtu jāuzrauga arī attīstības tendence cenu noteikšanā par balss zvanu un datu pakalpojumiem, ko viesabonēšanas klientiem nodrošina Savienībā, tostarp attiecīgā gadījumā īpašās izmaksas saistībā ar viesabonēšanas zvaniem, kas veikti un saņemti Savienības attālākajos reģionos, un nepieciešamību nodrošināt, ka šīs izmaksas var adekvāti atgūt vairumtirdzniecības tirgū un ka netiek izmantotas datplūsmas vadības metodes, lai nelabvēlīgi ierobežotu klientu izvēli. Tām būtu jānodrošina, ka ieinteresētajām personām ir pieejama atjaunināta informācija par šīs regulas piemērošanu, un šādas uzraudzības rezultāti būtu jāpublicē reizi sešos mēnešos. Atsevišķi būtu jāsniedz informācija par korporatīvajiem klientiem, pēcapmaksas klientiem un priekšapmaksas klientiem.

(76)       Savā valstī pieejamajai viesabonēšanai visattālākajos Savienības reģionos, kur mobilo telefonsakaru pakalpojumu licences atšķiras no tām, kas izsniegtas attiecībā uz pārējo valsts teritoriju, varētu piemērot samazinātus tarifus, kas ir līdzvērtīgi viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū sastopamajiem tarifiem. Šīs regulas īstenošanai nebūtu jāizraisa mazāk labvēlīgs cenu režīms klientiem, kas izmanto savā valstī pieejamos viesabonēšanas pakalpojumus, salīdzinājumā ar klientiem, kas izmanto Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumus. Šajā nolūkā attiecīgās valsts iestādes var veikt papildu pasākumus, kas atbilst Savienības tiesībām.

(76a)  Pieņemot noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, dalībvalstīm atbilstīgi saviem tiesību aktiem inter alia būtu jāņem vērā iespēja, ka viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji var klientiem sniegt kompensāciju par jebkādu kavēšanos vai šķēršļiem, kas saistīti ar pāriešanu pie alternatīva viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja.

(78)       Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, izveidot kopēju pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru tīklu lietotāji, ceļojot Savienības teritorijā, nemaksā pārmērīgas cenas par Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem, un tādējādi nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni, palielinot konkurenci starp viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem – nevar drošā, saskaņotā, savlaicīgā veidā pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tādēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(79)       Regulējošajām saistībām attiecībā uz vairumtirdzniecības tarifiem par balss zvanu, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumiem būtu jāpaliek spēkā, līdz sāk darboties strukturālie pasākumi un konkurence vairumtirdzniecības tirgos ir pietiekami attīstījusies. Turklāt tirgus tendences šobrīd liecina, ka datu pakalpojumi pakāpeniski kļūs par mobilo sakaru pakalpojumu vissvarīgāko segmentu, datu viesabonēšanas vairumtirdzniecības pakalpojumi attīstās visdinamiskāk un cenas ir mēreni zemākas par pašreizējiem regulētajiem tarifiem.

(80)  Mazumtirdzniecības aizsargājošie ierobežojumi būtu jānosaka pietiekami augstā līmenī, kas nekavē izmantot strukturālo pasākumu sniegtās iespējamās priekšrocības konkurences jomā, un tos varētu pilnībā atcelt, tiklīdz minētie pasākumi ir devuši rezultātus un ļāvuši izveidot īstu iekšējo tirgu. Tāpēc mazumtirdzniecības aizsargājošie ierobežojumi būtu pakāpeniski jāsamazina un galu galā jāatceļ.

(81)       Komisijai būtu jāpārskata šīs regulas efektivitāte, ņemot vērā tās mērķus un ieguldījumu reglamentējošo noteikumu elektronisko sakaru jomā īstenošanā un iekšējā tirgus sekmīgā darbībā. Šajā sakarībā Komisijai būtu jāizskata ietekme uz konkurenci starp dažāda lieluma mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem no dažādām Savienības vietām, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifu attīstība, tendences un pārredzamība, to saistība ar faktiskajām izmaksām, tas, ciktāl ir apstiprinājušies šai regulai pievienotajā ietekmes novērtējumā izdarītie pieņēmumi, atbilstības nodrošināšanas izmaksas un ietekme uz ieguldījumiem. Komisijai, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, būtu arī jāizskata to pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kuri ir alternatīva viesabonēšanai (piemēram, piekļuve ar WiFi starpniecību).

(81a)  Regulējošās saistības attiecībā uz balss zvanu, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifiem būtu jāsaglabā, lai patērētājus aizsargātu tik ilgi, kamēr mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības līmenī nav pilnībā attīstīta konkurence. Šajā sakarā Komisijai līdz 2016. gada 30. jūnijam būtu jāizvērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi, tostarp vai strukturālie pasākumi ir pilnībā īstenoti un vai viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū ir pietiekami attīstīta konkurence. Ja Komisija secina, ka konkurence nav pietiekami attīstīta, Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei atbilstīgi priekšlikumi, lai nodrošinātu patērētāju pienācīgu aizsardzību, sākot ar 2017. gadu.

(82)       Pēc iepriekšminētās pārskatīšanas un, lai nodrošinātu Savienībā viesabonēšanas pakalpojumu nepārtrauktu pārraudzību, Komisijai reizi divos gados būtu jāsagatavo ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā būtu iekļauts vispārējs pārskats par jaunākajām viesabonēšanas pakalpojumu tendencēm, kā arī starpposma izvērtējums attiecībā uz panākumiem, kas gūti šīs regulas mērķu sasniegšanā, un iespējamām alternatīvām, lai sasniegtu šos mērķus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pantsPriekšmets un darbības joma

1.          Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Savienības teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem salīdzinot ar konkurētspējīgām valstu cenām, veicot un saņemot zvanus, nosūtot un saņemot SMS īsziņas un lietojot pakešu komutācijas datu sakaru pakalpojumus, un tādējādi veicina iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, vienlaikus nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, veicinot konkurenci un pārredzamību tirgū un veicinot gan inovāciju, gan patērētāju izvēli.

Tajā paredzēti noteikumi, lai regulētus viesabonēšanas pakalpojumus varētu pārdot atsevišķi no iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumiem, un izklāstīti nosacījumi vairumtirdzniecības piekļuvei publiskajiem mobilo sakaru tīkliem, lai sniegtu regulētus viesabonēšanas pakalpojumus. Ar to paredz arī pārejas noteikumus par maksām, kādas viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji par regulētu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem un SMS īsziņām ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma pabeigšanu Savienībā, kā arī par pakešu komutācijas datu sakaru pakalpojumiem, ko viesabonenti izmanto viesabonēšanas laikā mobilo sakaru tīklā Savienībā. Tā attiecas gan uz maksām, ko piemēro tīklu operatori vairumtirdzniecības līmenī, gan uz maksām, ko viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

1.a  Regulētu viesabonēšanas pakalpojumu pārdošana atsevišķi no iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumiem ir nepieciešams starpposma pasākums konkurences palielināšanai, kas nodrošinātu klientiem zemākus viesabonēšanas tarifus, lai izveidotu mobilo sakaru pakalpojumu iekšējo tirgu un, lai tā rezultātā vairs netiktu nošķirti valsts un viesabonēšanas tarifi.

2.          Ar šo regulu arī paredz noteikumus, kuru mērķis ir palielināt cenu pārredzamību un uzlabot viesabonēšanas pakalpojumu lietotāju informēšanu par maksām ▌.

3.          Šī regula ir īpašs pasākums pamatdirektīvas 1. panta 5. punkta nozīmē.

4.          Šajā regulā noteiktās maksimālās maksas izsaka euro.

5.          Ja maksimālās maksas saskaņā ar 6., 8., un 11. pantu denominē valūtā, kas nav euro valūta, sākotnējos ierobežojumus, ievērojot minētos pantus, attiecīgajā valūtā nosaka, piemērojot atsauces maiņas kursu, ko Eiropas Centrālā banka publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2012. gada 1. maijā.

Lai piemērotu turpmākus ierobežojumus, kuri paredzēti 6. panta 2. punktā, 8. panta 1. punktā, un 11. panta 1. punktā, pārskatītos lielumus nosaka, piemērojot atsauces maiņas kursu, kas publicēts attiecīgā kalendāra gada 1. maijā. Ierobežojumus maksimālajām maksām saskaņā ar 6. panta 2. punktu, 8. panta 1. punktu, un 11. panta 1. punktu valūtā, kas nav euro valūta, sākot ar 2015. gadu pārskata katru gadu. Katru gadu pārskatītos ierobežojumus attiecīgajā valūtā piemēro no 1. jūlija, izmantojot atsauces maiņas kursu, kas publicēts tā paša gada 1. maijā.

6.      Ja maksimālās maksas saskaņā ar 7., 9. un 12. pantu ir denominētas valūtās, kas nav euro valūta, sākotnējos ierobežojumus, ievērojot minētos pantus, izsaka minētajās valūtās, piemērojot vidējo atsauces maiņas kursu, ko Eiropas Centrālā banka publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2012. gada 1. martā, 1. aprīlī un 1. maijā.

Lai piemērotu turpmākus ierobežojumus, kuri paredzēti 7. panta 2. punktā, 9. panta 2. punktā un 12. panta 2. punktā, pārskatītos lielumus nosaka, piemērojot vidējo atsauces maiņas kursu, kas publicēts attiecīgā kalendāra gada 1. martā, 1. aprīlī un 1. maijā. Maksimālajām maksām saskaņā ar 7. panta 2. punktu, 9. panta 2. punktu un 12. panta 2. punktu, ierobežojumus valūtās, kas nav euro valūta, sākot ar 2015. gadu pārskata katru gadu. Katru gadu pārskatītos ierobežojumus attiecīgajā valūtā piemēro no 1. jūlija, izmantojot vidējo atsauces maiņas kursu, kas publicēts tā paša gada 1. martā, 1. aprīlī un 1. maijā.

2. pantsDefinīcijas

1.          Šajā regulā piemēro piekļuves direktīvas 2. pantā, pamatdirektīvas 2. pantā un universālā pakalpojuma direktīvas 2. pantā noteiktās definīcijas.

2.          Papildus 1. punktā minētajām izmanto šādas definīcijas:

b)     „viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs” ir uzņēmums, kas viesabonentam sniedz regulētus mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumus;

ba)   „iekšzemes pakalpojumu sniedzējs” ir uzņēmums, kas viesabonentam sniedz iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumus;

bb)   „alternatīvs viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs” ir viesabonēšanas pakalpojuma sniedzējs, kurš nav iekšzemes pakalpojumu sniedzējs;

c)  „vietējais sakaru tīkls” ir ▌publisks ▌sakaru tīkls, kas atrodas dalībvalstī un kuru viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs izmanto regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai viesabonentam;

ca)   „apmeklētais sakaru tīkls” ir zemes publisko mobilo sakaru tīkls dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā atrodas viesabonenta iekšzemes pakalpojumu sniedzējs, kas ļauj viesabonentam veikt vai saņemt zvanus, nosūtīt vai saņemt SMS īsziņas vai izmantot pakešu komutācijas datu sakarus, ja ir tāda vienošanās ar vietējā sakaru tīkla operatoru;

d)     „Savienības mēroga viesabonēšana” ir mobilas ▌ierīces izmantošana, ko veic viesabonents, lai veiktu vai saņemtu zvanus Savienības iekšienē vai lai nosūtītu vai saņemtu SMS īsziņas Savienības iekšienē, vai izmantotu pakešu komutācijas datu sakarus, atrodoties dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā atrodas iekšzemes pakalpojumu sniedzēja tīkls, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;

da)  „viesabonents” ir regulētu viesabonēšanas pakalpojumu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja klients, kura līgums vai vienošanās ar minēto viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju atļauj Savienības mēroga viesabonēšanu, izmantojot Savienībā esošu zemes publisko mobilo sakaru tīklu;

e)     „regulēts viesabonēšanas zvans” ir viesabonenta veikts mobilo balss telefonsakaru zvans, kad savienojumu uzsāk apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu pabeidz publiskajā sakaru tīklā Savienības teritorijā, vai viesabonenta saņemts mobilo balss telefonsakaru zvans, kad savienojumu uzsāk publiskajā sakaru tīklā Savienības teritorijā un savienojumu pabeidz apmeklētajā sakaru tīklā;

ea)   „balss zvanu Eiropas tarifs” ir jebkurš tarifs, kas nepārsniedz maksimālo maksu, kura paredzēta 7. pantā, un ko viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs var noteikt par regulētu viesabonēšanas zvanu nodrošināšanu saskaņā ar minēto pantu;

i)  „SMS īsziņa” ir īsziņu pakalpojuma (Short Message Service – SMS) teksta īsziņa, ko galvenokārt veido alfabētiskas un/vai ciparu zīmes, ko var nosūtīt starp mobilo un/vai fiksēto sakaru numuriem, kuri piešķirti saskaņā ar valsts numerācijas plānu;

j)      „regulēta viesabonēšanas SMS īsziņa” ir viesabonenta nosūtīta SMS īsziņa, kad savienojumu uzsāk apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu pabeidz publiskajā sakaru tīklā Savienības teritorijā, vai viesabonenta saņemta SMS īsziņa, kad savienojumu uzsāk publiskajā sakaru tīklā Savienības teritorijā un savienojumu pabeidz apmeklētajā sakaru tīklā;

h)     „SMS Eiropas tarifs” ir jebkurš tarifs, kas nepārsniedz maksimālo maksu, kura paredzēta 9. pantā, un ko viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs var noteikt par regulētu viesabonēšanas SMS īsziņu nodrošināšanu saskaņā ar minēto pantu;

k)     „regulēts datu viesabonēšanas pakalpojums” ir viesabonēšanas pakalpojums, kas viesabonentam ļauj izmantot pakešu komutācijas datu sakarus, izmantojot savu ▌ mobilo ierīci, kad tas izmanto apmeklēto sakaru tīklu. Regulētā datu viesabonēšanas pakalpojumā nav ietverta regulētu viesabonēšanas zvanu vai SMS īsziņu pārraide vai saņemšana, bet tajā ir ietverta MMS īsziņu nosūtīšana un saņemšana;

l)  „datu Eiropas tarifs” ir jebkurš tarifs, kas nepārsniedz maksimālo maksu, kura paredzēta 12. pantā, un ko viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt par regulētu viesabonēšanas datu pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar minēto pantu;

la)    „vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve” ir tieša vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve vai vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuve;

n)     „tieša vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve” ir mobilo sakaru tīkla operatora īstenota pieejas savām iekārtām un/vai pakalpojumiem sniegšana citam uzņēmumam ar konkrētiem nosacījumiem, lai šis cits uzņēmums nodrošinātu regulētus viesabonēšanas pakalpojumus viesabonentiem;

na)   „vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuve” ir viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšana, ko mobilo sakaru tīklu operators, kas nav apmeklētā sakaru tīkla operators, uz vairumtirdzniecības pamata sniedz citam uzņēmumam, lai minētais cits uzņēmums viesabonentiem sniegtu regulētus viesabonēšanas pakalpojumus.

3. pantsVairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve

1.          Mobilo tīklu operatori izpilda visus pamatotos pieprasījumus par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi▌.

1.a        Mobilo tīklu operatori drīkst atteikt pieprasījumus par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi vienīgi uz objektīvu kritēriju pamata.

2.          Vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve aptver piekļuvi visiem tīkla elementiem un saistītām iekārtām, attiecīgiem pakalpojumiem, programmatūrai un informācijas sistēmām, kas nepieciešamas regulētu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai klientiem.

2.a        Noteikumus par regulētajām vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksām, kas noteiktas 6., 8. un 11. pantā, piemēro piekļuves nodrošināšanai visiem 2. punktā minētajiem vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuves komponentiem.

Neskarot pirmo daļu, vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuves gadījumā mobilo tīklu operatori var noteikt taisnīgas un saprātīgas cenas par komponentiem, uz kuriem neattiecas 2. punkts.

2.b  Mobilo tīklu operatori publisko standartpiedāvājumu, ņemot vērā 4. punktā minētās BEREC pamatnostādnes, un dara to pieejamu uzņēmumam, kas pieprasa vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi. Mobilo tīklu operatori uzņēmumam, kas pieprasa piekļuvi, iesniedz šim pantam atbilstīgu projektu līgumam par šādu piekļuvi vēlākais vienu mēnesi pēc tam, kad mobilā tīkla operators ir sākotnēji saņēmis pieprasījumu. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi piešķir saprātīgā laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus pēc līguma noslēgšanas. Mobilo tīklu operatori, kas saņem vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuves pieprasījumu, un uzņēmumi, kas pieprasa piekļuvi, godprātīgi veic pārrunas.

2.c         Standartpiedāvājums, kas minēts 2.b punktā, ir pietiekami detalizēts, un tajā ir ietverti visi komponenti, kas ir nepieciešami vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvei, kā minēts 2. punktā, sniedzot aprakstu par piedāvājumiem, kas attiecas uz tiešu vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi un vairumtirdzniecības viesabonēšanas tālākpārdošanas piekļuvi, kā arī saistītos noteikumus un nosacījumus. Valsts regulatīvās iestādes vajadzības gadījumā nosaka izmaiņas standartpiedāvājumos, lai īstenotu šajā pantā paredzētos pienākumus.

2.d  Ja uzņēmums, kas pieprasa piekļuvi, vēlas sākt komerciālās sarunas, lai iekļautu arī komponentus, kas nav aptverti standartpiedāvājumā, mobilo tīklu operatori uz šādu pieprasījumu atbildi sniedz saprātīgā laikposmā, kas nepārsniedz divus mēnešus no tā sākotnējas saņemšanas. Šā punkta mērķiem nepiemēro 1.a un 2.b punktu.

4.          Līdz 2012. gada 30. septembrim un lai veicinātu šā panta konsekventu piemērošanu, BEREC, apspriežoties ar ieinteresētajām personām un ciešā sadarbībā ar Komisiju nosaka vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuves pamatnostādnes.

5.          Panta 2.b līdz 2.d punktu piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

4. pants

Regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķa pārdošana

1.          Iekšzemes pakalpojumu sniedzēji dara saviem klientiem iespējamu piekļuvi regulētiem balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kurus komplektā sniedz jebkurš alternatīvs viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs.

Ne iekšzemes, ne viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji neliedz klientiem piekļūt regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko alternatīvs viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz tieši apmeklētajā tīklā.

1.a        Viesabonentiem ir tiesības jebkurā laikā nomainīt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju. Ja viesabonents izvēlas nomainīt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju, šādu pāriešanu īsteno bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā visīsākajā iespējamajā laikposmā atkarībā no tehniskā risinājuma, kas ir izvēlēts regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas īstenošanai, bet nekādos apstākļos ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc līguma noslēgšanas ar jauno viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju.

3.          Pāriešana pie alternatīva viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja vai maiņa starp viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem klientiem ir bez maksas un ir iespējama visiem tarifu plāniem. nenozīmē nekādu saistītu abonēšanu vai papildu fiksētas vai regulāras maksas saistībā ar abonēšanas elementiem kā tikai tos, kas attiecas uz viesabonēšanu, salīdzinājumā ar nosacījumiem, kuri pastāvēja pirms pāriešanas.

3.a  Iekšzemes pakalpojumu sniedzēji skaidri, saprotami un viegli pieejamā veidā informē visus savus viesabonentus par iespēju izvēlēties pakalpojumus, kas minēti 1. punkta pirmajā daļā.

Jo īpaši laikā, kad tiek slēgts vai pagarināts līgums par mobilo sakaru pakalpojumiem, iekšzemes pakalpojumu sniedzēji visiem saviem klientiem individuāli sniedz visu informāciju par iespēju izvēlēties alternatīvu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju un nekavē līguma noslēgšanu ar alternatīvu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju. Klienti, kas ar iekšzemes pakalpojumu sniedzēju noslēdz līgumu par regulētiem viesabonēšanas pakalpojumiem, nepārprotami apstiprina, ka par šādu iespēju ir tikuši informēti. Iekšzemes pakalpojumu sniedzējs neattur vai neatrunā mazumtirgotājus, kas darbojas kā iekšzemes pakalpojumu sniedzēja tirdzniecības punkti, piedāvāt atsevišķi slēgt līgumus par viesabonēšanas pakalpojumiem ar alternatīviem viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

6.          Regulēto viesabonēšanas pakalpojumu tehniskos raksturlielumus nemaina tādā veidā, ka tie atšķiras no to regulēto viesabonēšanas pakalpojumu tehniskajiem raksturlielumiem, tostarp kvalitātes rādītājiem, kādi klientam tika sniegti pirms pāriešanas. Ja pāriešana neattiecas uz visiem regulētiem viesabonēšanas pakalpojumiem, tos pakalpojumus, kuri nav nomainīti, cik vien iespējams, turpina sniegt par to pašu cenu un atbilstīgi tiem pašiem tehniskajiem raksturlielumiem, tostarp kvalitātes rādītājiem.

7.  Šo pantu piemēro no 2014. gada 1. jūlija.

5. pantsRegulētu mazumtirdzniecības

viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas īstenošana

1.           Iekšzemes pakalpojumu sniedzēji īsteno regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu pārdošanu kā noteikts 4. pantā, lai nodrošinātu, ka klienti var izmantot iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumus un atsevišķus regulētus viesabonēšanas pakalpojumus. Iekšzemes pakalpojumu sniedzēji apmierina visas saprātīgas prasības par piekļuvi iekārtām un attiecīgiem atbalsta pakalpojumiem, kas ir vajadzīgi regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķai pārdošanai. Piekļuve minētajām iekārtām un atbalsta pakalpojumiem, kas ir vajadzīgi, lai varētu atsevišķi pārdot regulētus viesabonēšanas pakalpojumus, tostarp lietotāju autentifikācijas pakalpojumus, ir bez maksas un nerada klientiem nekādas tiešas maksas.

2.  Lai nodrošinātu to, ka visā Savienībā saskaņoti un vienlaicīgi īsteno regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, Komisija, izmantojot īstenošanas aktus un pēc apspriešanās ar BEREC, līdz 2012. gada 31. decembrim pieņem sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz 4. panta 3.a punktā noteikto pienākumu sniegt informāciju un attiecībā uz regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas īstenošanas tehnisku risinājumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 5.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru, un tos piemēro no 2014. gada 1. jūlija.

3.          Tehniskais risinājums, lai īstenotu regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu pārdošanu, atbilst šādiem kritērijiem:

a)     ērta izmantojamība patērētājiem, jo īpaši ļaujot patērētājiem vienkārši un ātri pāriet pie alternatīva viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja, saglabājot savu pašreizējo mobilā tālruņa numuru un lietojot to pašu mobilo ierīci;

b)     spēja ar konkurētspējīgiem noteikumiem apkalpot visas patērētāju pieprasījumu kategorijas, tostarp intensīvu datu pakalpojumu izmantošanu;

c)  spēja efektīvi veicināt konkurenci, ņemot vērā arī operatoru iespējas izmantot to infrastruktūras resursus vai komerciālas vienošanās;

d)     rentabilitāte, ņemot vērā izdevumu sadalījumu starp iekšzemes pakalpojumu sniedzējiem un alternatīviem viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem;

e)     spēja efektīvi īstenot 4. panta 1. punktā minētos pienākumus;

f)      nodrošināt augstāko iespējamo sadarbspējas līmeni;

g)     lietošanas ērtums, jo īpaši, klientiem veicot tehniskas darbības saistībā ar mobilo ierīci, mainot tīklus;

h)     nodrošināt, ka Savienības klientiem trešās valstīs vai trešās valsts klientiem Savienībā nav šķēršļu viesabonēšanai;

i)      nodrošināt, ka tiek ievēroti noteikumi par privātās dzīves, personas datu, tīklu drošības un integritātes aizsardzību un pārredzamību, kas paredzēti Pamatdirektīvā un konkrētajās direktīvās;

j)  ņemt vērā, ka valsts regulatīvās iestādes veicina to, lai tiešie lietotāji spētu piekļūt informācijai un izplatīt to vai izmantot lietojumprogrammas un pakalpojumus pēc savas izvēles saskaņā ar pamatdirektīvas 8. panta 4. punkta g) apakšpunktu;

k)     nodrošināt, ka pakalpojumu sniedzēji līdzvērtīgos apstākļos piemēro līdzvērtīgus nosacījumus;

4.          Tehnisko risinājumu var apvienot ar vienu vai vairākām tehniskām modalitātēm, lai izpildītu 3. punktā izklāstītos kritērijus.

5.          Ja nepieciešams, Komisija piešķir mandātu Eiropas standartizācijas iestādei adaptēt attiecīgos standartus, kas nepieciešami, lai harmonizēti īstenotu regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu pārdošanu.

6.          Šā panta 1., 3., 4. un 5. punktu piemēro no 2014. gada 1. jūlija.

5.a pantsKomiteju procedūra

1.          Komisijai palīdz Komunikāciju komiteja, kas izveidota ar pamatdirektīvas 22. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.          Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

6. pantsVairumtirdzniecības maksas par regulētu viesabonēšanas zvanu veikšanu

1.          Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var noteikt klienta viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta un savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot ar 2012. gada 1. jūliju nepārsniedz EUR 0,14 par minūti.

2.  Šā panta 1. punktā minēto vidējo vairumtirdzniecības maksu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, kāds paliek līdz maksimālās vidējās vairumtirdzniecības maksas piemērošanas beigu datumam, kā noteikts šajā punktā vai līdz 2022. gada 30. jūnijam. Maksimālo vidējo vairumtirdzniecības maksu 2013. gada 1. jūlijā samazina līdz EUR 0,10 un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,05, un, neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,05 apmērā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

3.          Šā panta 1. punktā norādīto vidējo vairumtirdzniecības maksu aprēķina, kopējos saņemtos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar vairumtirdzniecības viesabonēšanas to minūšu kopējo skaitu, ▌kuras faktiski izmantotas, attiecīgajam operatoram attiecīgajā laikposmā Savienībā nodrošinot vairumtirdzniecības viesabonēšanas zvanus, un kuras uzkrātas, aprēķinot sekundēs, un pielāgotas, lai ņemtu vērā iespēju apmeklētā tīkla operatoram piemērot sākotnējo minimālo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.

7. pantsRegulētu viesabonēšanas zvanu mazumtirdzniecības maksas

1.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji visiem saviem viesabonentiem skaidrā un pārredzamā veidā nodrošina pieeju un aktīvi piedāvā balss zvanu Eiropas tarifam, kā norādīts 2. punktā. Minētais tarifs nav saistīts ar jebkādu abonēšanas maksu vai citu noteiktu maksu, vai regulāru maksu, un to drīkst apvienot ar jebkuru mazumtirdzniecības tarifu.

Veicot šo piedāvājumu, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji atgādina ikvienam savam viesabonentam, kurš ir izvēlējies īpašu viesabonēšanas tarifu vai tarifu paketi, par nosacījumiem, kādus piemēro attiecīgajam tarifam vai tarifu paketei.

2.          Sākot no 2012. gada 1. jūlija, balss zvanu Eiropas tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt savam viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, drīkst būt katram viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,29 par minūti par jebkuru veikto zvanu vai EUR 0,08 par minūti par jebkuru saņemto zvanu. Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par veiktajiem zvaniem samazina 2013. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,24 un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,19, un maksimālo mazumtirdzniecības maksu par saņemtajiem zvaniem samazina 2013. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,07 un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,05. Neskarot 19. pantu, šīs maksimālās mazumtirdzniecības maksas balss zvanu Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji nepiemēro maksu saviem viesabonentiem par saņemtu viesabonēšanas balss pasta ziņojumu. Tas neattiecas uz citām piemērojamām maksām, piemēram, par šādu ziņojumu noklausīšanos.

Katrs viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs piemēro saviem viesabonentiem balss zvanu Eiropas tarifa maksu par visiem regulētiem viesabonēšanas zvaniem, gan veiktajiem, gan saņemtajiem, aprēķinot maksu par sekundi.

Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs zvaniem, kam piemēro balss zvanu Eiropas tarifu, var piemērot sākotnējo minimālo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.

3.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji automātiski piemēro balss zvanu Eiropas tarifu visiem esošajiem viesabonentiem, izņemot tādus viesabonentus, kuri jau ir apzināti izvēlējušies īpašu viesabonēšanas tarifu vai tarifu paketi, saskaņā ar kuru tie gūst priekšrocības no tarifa par regulētiem viesabonēšanas zvaniem, kas atšķiras no tarifa, kas tiem būtu jāmaksā, ja tie nebūtu izdarījuši šādu izvēli.

4.  Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji piemēro balss zvanu Eiropas tarifu visiem jaunajiem viesabonentiem, kuri nav apzināti izvēlējušies atšķirīgu viesabonēšanas tarifu vai tarifu paketi viesabonēšanas pakalpojumiem, kurā ietverts atšķirīgs tarifs par regulētiem viesabonēšanas zvaniem.

5.          Katrs viesabonents var pieprasīt pāriet uz balss zvanu Eiropas tarifu vai atteikties no tā. Ikvienu pāriešanu veic bez maksas vienas darbdienas laikā no pieprasījuma saņemšanas, un tā nav saistīta ar nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz citiem abonēšanas elementiem, izņemot gadījumus, kad viesabonents, kas ir abonējis īpašu viesabonēšanas paketi, kurā ietverti vairāki regulēti viesabonēšanas pakalpojumi, vēlas pāriet uz balss zvanu Eiropas tarifu, tad viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt šādam klientam atteikties no minētās paketes citu elementu priekšrocībām. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs drīkst aizkavēt pāriešanu, kamēr minimālajā noteiktajā laikposmā, kas nepārsniedz divus mēnešus, ir spēkā iepriekšējais viesabonēšanas tarifs. Balss zvanu Eiropas tarifu vienmēr drīkst apvienot ar SMS Eiropas tarifu un datu Eiropas tarifu.

8. pantsVairumtirdzniecības maksas par regulētām viesabonēšanas SMS īsziņām

1.          Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējās vairumtirdzniecības maksas, ko apmeklētā tīkla operators drīkst noteikt ▌par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu no minētā apmeklētā tīkla, nepārsniedz EUR 0,03 par SMS īsziņu , 2013. gada 1. jūlijā tiek samazināts līdz EUR 0,02, un, neskarot 19. pantu, saglabājas EUR 0,02 apmērā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

2.          Šā panta 1. punktā minēto vidējo vairumtirdzniecības maksu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, kāds paliek pirms 2022. gada 30. jūnija.

3.  Šā panta 1. punktā minēto vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā sakaru tīkla operators vai vietējā sakaru tīkla operators saņēmis ▌ par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu savienojuma uzsākšanu un pabeigšanu Savienībā attiecīgajā laikposmā, dalot ar kopējo šādu uzsākto un pabeigto SMS īsziņu skaitu, kas attiecas uz katru attiecīgo viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju vai vietējā sakaru tīkla operatoru attiecīgajā laikposmā.

4.          Apmeklētā sakaru tīkla operators papildus 1. punktā minētajai maksai nenosaka nekādu maksu viesabonenta viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam vai vietējā tīkla operatoram par tādu regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu pabeigšanu, kas nosūtītas viesabonentam viesabonēšanas apmeklētajā tīklā laikā.

9. pantsMazumtirdzniecības tarifi par regulētām viesabonēšanas SMS īsziņām

1.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji visiem saviem viesabonentiem skaidrā un pārskatāmā veidā nodrošina pieeju un aktīvi piedāvā SMS Eiropas tarifu, kā norādīts 2. punktā. SMS Eiropas tarifs nav saistīts ar jebkādu abonēšanas maksu vai citu noteiktu maksu, vai regulāru maksu, un to drīkst apvienot ar jebkuru mazumtirdzniecības tarifu, ievērojot šā panta citus noteikumus.

2.  No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt savam viesabonentam par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, drīkst būt katrai regulētajai viesabonēšanas SMS īsziņai atšķirīgs, bet nepārsniedz EUR 0,09. Minētā maksimālā maksa 2013. gada 1. jūlijā samazinās līdz EUR 0,08 un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,06, un, neskarot 19. pantu, saglabājas EUR 0,06 apmērā līdz 2017. gada 30. jūnijam.

3.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji saviem viesabonentiem nenosaka maksu par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas saņemšanu.

4.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji automātiski piemēro SMS Eiropas tarifu visiem esošajiem viesabonentiem, izņemot tādus viesabonentus, kuri jau ir apzināti izvēlējušies īpašu viesabonēšanas tarifu vai tarifu paketi, saskaņā ar kuru tie gūst priekšrocības no tarifa par regulētām viesabonēšanas SMS īsziņām, kas atšķiras no tarifa, kas tiem būtu jāmaksā, ja tie nebūtu izdarījuši šādu izvēli.

5.  Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji piemēro SMS Eiropas tarifu visiem jauniem viesabonentiem, kuri nav apzināti izvēlējušies atšķirīgu viesabonēšanas SMS tarifu vai tarifu paketi viesabonēšanas pakalpojumiem, kurā ietverts atšķirīgs tarifs par regulētām viesabonēšanas SMS īsziņām.

6.          Visi viesabonenti drīkst pieprasīt pāriet uz SMS Eiropas tarifu vai atteikties no tā jebkurā laikā. Jebkura tarifa maiņa notiek bez maksas vienas darbadienas laikā no iesnieguma saņemšanas, un tajā netiek paredzēti nosacījumi vai ierobežojumi, kas skar citus abonementa elementus, nevis viesabonēšanu. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs drīkst atlikt šādas maiņas termiņu tā, lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu saistošs noteiktu minimālo laiku, nepārsniedzot divus mēnešus. SMS Eiropas tarifu vienmēr var apvienot ar balss zvanu Eiropas tarifu un datu Eiropas tarifu.

10. pantsRegulēto viesabonēšanas SMS īsziņu tehniskie raksturlielumi

Neviens viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, iekšzemes pakalpojumu sniedzējs, vietējā sakaru tīkla operators vai apmeklētā sakaru tīkla operators nemaina regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu tehniskos raksturlielumus tā, lai tos padarītu atšķirīgus no to SMS īsziņu tehniskajiem raksturlielumiem, kuras nodrošina tā iekšējā tirgū.

11. pantsVairumtirdzniecības maksas regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem

1.          Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā tīkla operators drīkst noteikt viesabonenta vietējam pakalpojumu sniedzējam par regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,25 par pārraidīto datu megabaitu. Aizsargvērtību samazina 2013. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,15 par pārraidīto datu megabaitu un līdz 2014. gada 1. jūlijā EUR 0,05 par pārraidīto datu megabaitu, un, neskarot 19. pantu, tā saglabājas EUR 0,06 apmērā par pārraidīto datu megabaitu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

2.          Šā panta 1. punktā minēto vidējo vairumtirdzniecības maksu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, kāds paliek līdz 2022. gada 30. jūnijam.

3.  Šā panta 1. punktā minēto vidējo vairumtirdzniecības maksu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā tīkla vai vietējā tīkla operators saņēmis ▌par regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā laikposmā, dalot ar to datu kopējo apjomu megabaitos, kas faktiski izmantoti, sniedzot minētos pakalpojumus attiecīgajā laikposmā un par uzskaites soli izmantojot kilobaitu, kas attiecas uz attiecīgo viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju vai vietējā tīkla operatoru attiecīgajā laikposmā.

12. pantsMazumtirdzniecības maksas par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem

1.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji visiem saviem viesabonentiem skaidrā un pārskatāmā veidā nodrošina pieeju un aktīvi piedāvā datu Eiropas tarifu, kā norādīts 2. punktā. Šis datu Eiropas tarifs nav saistīts ne ar kādu abonēšanas maksu vai citu noteiktu maksu, vai regulāru maksu, un to var apvienot ar jebkuru mazumtirdzniecības tarifu.

Veicot šo piedāvājumu, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji atgādina tiem viesabonentiem, kuri ▌ ir jau izvēlējušies īpašu viesabonēšanas tarifu vai tarifu paketi, par nosacījumiem, kādus piemēro minētajam tarifam vai tarifu paketei.

2.  Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu Eiropas tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt savam viesabonentam par regulēta viesabonēšanas datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz EUR 0,70 par izmantoto megabaitu. Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par izmantotajiem datiem samazina 2013. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,45 par izmantoto megabaitu un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,20 par izmantoto megabaitu , un, neskarot 19. pantu, tā saglabājas EUR 0,20 apmērā par izmantoto megabaitu līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Katrs viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs nosaka saviem viesabonentiem maksu par jebkādu tādu regulēto viesabonēšanas datu pakalpojumu sniegšanu, uz kuriem attiecas datu Eiropas tarifs, ko aprēķina par kilobaitu, izņemot multivides ziņojumu pakalpojumus (MMS), par kuriem maksu drīkst noteikt par vienību. Šādā gadījumā mazumtirdzniecības maksa, kuru viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt saviem viesabonentiem par viesabonēšanas MMS pārraidi vai saņemšanu, nepārsniedz maksimālo mazumtirdzniecības maksu, kas noteikta šā punkta pirmajā daļā.

3.  No 2012. gada 1. jūlija viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji automātiski piemēro datu Eiropas tarifu visiem esošajiem viesabonentiem, izņemot tādus viesabonentus, kuri jau ir izvēlējušies īpašu viesabonēšanas tarifu vai kuri jau izmanto tarifu, kas ir acīmredzami zemāks par datu Eiropas tarifu, vai kuri jau ir izvēlējušies tarifu paketi, saskaņā ar kuru tie gūst priekšrocības no tarifa par regulētiem viesabonēšanas datu pakalpojumiem, kas atšķiras no tarifa, kas tiem tiktu piemērots, ja tie nebūtu izdarījuši šādu izvēli.

4.          No 2012. gada 1. jūlija viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji piemēro datu Eiropas tarifu visiem jaunajiem viesabonentiem, kuri nav apzināti izvēlējušies atšķirīgu viesabonēšanas datu tarifu vai tarifu paketi viesabonēšanas pakalpojumiem, kurā ietverts atšķirīgs tarifs par regulētiem viesabonēšanas datu pakalpojumiem.

5.          Visi viesabonenti drīkst pieprasīt pāriet uz datu Eiropas tarifu vai atteikties no tā jebkurā laikā, ievērojot sava līguma nosacījumus. Jebkura tarifa maiņa notiek bez maksas vienas darbadienas laikā no iesnieguma saņemšanas, un tajā netiek paredzēti nosacījumi vai ierobežojumi, kas skar citus abonementa elementus, nevis Savienības mēroga viesabonēšanu. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs drīkst atlikt šādu tarifa maiņu tā, lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu bijis spēkā noteiktu minimālo laikposmu, kas nepārsniedz divus mēnešus. Datu Eiropas tarifu vienmēr var apvienot ar SMS Eiropas tarifu un balss zvanu Eiropas tarifu.

6.  Līdz 2012. gada 30. jūnijam viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji skaidrā un saprotamā veidā un noturīgā datu nesējā katru savu viesabonentu individuāli informē par datu Eiropas tarifu, par to, ka minēto tarifu piemēros vēlākais no 2012. gada 1. jūlija visiem viesabonentiem, kuri nav apzināti izvēlējušies īpašu tarifu vai tarifu paketi, ko piemēro regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kā arī par viesabonentu tiesībām pāriet uz minēto tarifu un atteikties no tā saskaņā ar šā panta 5. punktu.

14. pantsViesabonēšanas zvanu un SMS īsziņu mazumtirdzniecības maksu pārskatāmība

1.          Lai brīdinātu viesabonentus par to, ka, veicot vai saņemot zvanu vai sūtot SMS īsziņu, tiem tiks piemērotas viesabonēšanas maksas, izņemot, ja klients ir paziņojis viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, ka tam šis pakalpojums nav vajadzīgs, katrs viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, klientam ierodoties dalībvalstī, kas nav klienta iekšzemes pakalpojumu sniedzēja dalībvalsts, bez nepamatotas kavēšanās automātiski un bez maksas ar īsziņas pakalpojuma palīdzību nodrošina individualizētu cenu pamatinformāciju par viesabonēšanas maksām (ietverot PVN), ko par zvanu veikšanu un saņemšanu un par SMS īsziņu nosūtīšanu piemēro minētajam viesabonentam apmeklētajā dalībvalstī.

Minētā individualizētā cenu pamatinformācija ietver maksimālās maksas (valūtā, kuru izmanto klienta rēķinā, kuru sagatavo klienta iekšzemes pakalpojumu sniedzējs), kurus saskaņā ar klienta tarifu shēmu var piemērot klientam par:

a)  regulētu viesabonēšanas zvanu veikšanu apmeklētajā dalībvalstī un par zvaniem uz klienta iekšzemes pakalpojumu sniedzēja dalībvalsti, kā arī par saņemtiem regulētiem viesabonēšanas zvaniem; un

b)     par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu, atrodoties apmeklētajā dalībvalstī.

Tajā arī norāda 2. punktā minēto bezmaksas numuru precīzākas informācijas saņemšanai un informāciju par iespēju sazināties ar neatliekamās palīdzības dienestiem, bez maksas zvanot uz Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 112.

Katra šāda ziņojuma reizē klientam ir iespēja bez maksas un vienkāršā veidā paziņot viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, ka tam nav vajadzīgs automātiskais īsziņu pakalpojums. Klientam, kurš ir paziņojis, ka automātisks īsziņas pakalpojums tam nav vajadzīgs, ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas pieprasīt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam atkal sniegt pakalpojumu.

Neredzīgiem un daļēji neredzīgiem klientiem šā punkta pirmajā daļā minēto individualizēto cenu pamatinformāciju viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji automātiski nodrošina bez maksas, izmantojot balss zvanu, ja šie klienti to pieprasa.

Šā punkta pirmo, otro, ceturto un piekto daļu piemēro arī balss zvanu un SMS viesabonēšanas pakalpojumiem, ko viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz un viesabonenti izmanto, ceļojot ārpus Savienības teritorijas.

2.  Papildus 1. punktam klientiem ir tiesības neatkarīgi no tā, kurā Savienības vietā tie atrodas, izmantojot mobilo balss zvanu vai SMS pieprasīt un bez maksas saņemt precīzāku individualizētu cenu informāciju par apmeklētā sakaru tīkla viesabonēšanas maksām, kuras piemēro balss zvaniem un SMS, kā arī informāciju par pārredzamības pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar šo regulu. Šādu pieprasījumu sniedz pa bezmaksas numuru, kuru šādam nolūkam paredzējis viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs. Panta 1. punktā paredzētie pienākumi neattiecas uz iekārtām, kas neatbalsta SMS funkciju.

3.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji visiem lietotājiem sniedz pilnīgu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas maksām, jo īpaši par balss zvanu Eiropas tarifu un SMS Eiropas tarifu, ▌ kad tiek veikta abonēšana. Tie arī bez nepamatotas kavēšanās informē savus viesabonentus par jauninājumiem attiecībā uz piemērojamām viesabonēšanas maksām katru reizi, kad šīs maksas mainās.

Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji veic nepieciešamos pasākumus, lai visiem saviem viesabonentiem nodrošinātu informāciju par balss zvanu Eiropas tarifa un SMS Eiropas tarifa pieejamību ▌. Tie it īpaši visiem viesabonentiem skaidri un nepārprotami paziņo nosacījumus saistībā ar balss zvanu Eiropas tarifu un saistībā ar SMS Eiropas tarifu▌. Pēc tam saprātīgos intervālos tie nosūta atgādinājumu visiem klientiem, kuri izvēlējušies citu tarifu.

Sniegtā informācija ir pietiekami sīki izklāstīta, lai klienti varētu izlemt, vai viņiem ir izdevīgi pāriet uz Eiropas tarifu.

4.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji saviem klientiem dara pieejamu informāciju par to, kā pierobežas reģionos var izvairīties no netīšas viesabonēšanas. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji veic pamatotus pasākumus, lai savus klientus pasargātu no viesabonēšanas maksu maksāšanas attiecībā uz netīšu piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumiem, kad viņi atrodas savā dzīvesvietas dalībvalstī.

15. pantsPārskatāmība un aizsargmehānismi mazumtirdzniecības datu viesabonēšanas pakalpojumiem

1.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka to viesabonenti gan pirms, gan pēc līguma noslēgšanas tiek atbilstīgi informēti par maksām, ko piemēro par regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, tādā veidā, kas atvieglo klientu izpratni par šādu pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļauj tiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu. ▌

Attiecīgā gadījumā viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji pirms līguma noslēgšanas un pēc tam regulāri informē savus klientus par automātiska un nekontrolēta datu viesabonēšanas savienojuma un lejupielādes risku. Turklāt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji bez maksas un skaidri un vienkārši saprotami informē savus klientus par to, kā atslēgties no šiem automātiskajiem datu viesabonēšanas savienojumiem, lai nepieļautu nekontrolētu datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu.

2.  Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs automātiski nosūta paziņojumu, kurā informē viesabonentu par to, ka tas izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz personalizētu tarifu pamatinformāciju par maksām (tādā valūtā, kādu klienta iekšzemes pakalpojumu sniedzējs izmanto klienta rēķinā), kuras izteiktas cenās par vienu megabaitu, ko piemēro par regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā dalībvalstī, ja vien klients nav paziņojis viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, ka tam minētā informācija nav vajadzīga.

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju nosūta uz viesabonenta mobilo ierīci, piemēram, kā SMS īsziņu, e-pastu vai kā uznirstošo logu mobilajā ierīcē ikreiz, kad viesabonents ierodas citā dalībvalstī, kas nav klienta iekšzemes pakalpojumu sniedzēja dalībvalsts, un pirmo reizi ▌sāk izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumu konkrētajā dalībvalstī. To sniedz brīdī, kad viesabonents sāk izmantot regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu, bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas ir pielāgoti, lai atvieglotu tās saņemšanu un vienkāršu izpratni.

Klientam, kurš ir paziņojis savam viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, ka tam nav vajadzīga automātiska tarifu informācija, ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas pieprasīt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam atkal nodrošināt šo pakalpojumu.

3.  Katrs viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs visiem saviem viesabonentiem dod iespēju brīvi un bez maksas izvēlēties iespēju saņemt informāciju par uzkrāto patēriņu, kas izteikts apjoma veidā vai valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem, un kas garantē, ka bez klienta skaidras piekrišanas uzkrātie izdevumi par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem, izņemot MMS, ko rēķinā uzrāda, pamatojoties uz vienību, noteiktā laikposmā nepārsniedz noteiktu finanšu ierobežojumu.

Šajā nolūkā viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu vai vairākus maksimālos finanšu ierobežojumus konkrētam lietošanas laikposmam ar noteikumu, ka klients ir iepriekš informēts par attiecīgajiem apjomiem. Viens no minētajiem ierobežojumiem (standarta finanšu ierobežojums) ir aptuveni – bet ne lielāks par – EUR 50 (bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.

Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs var arī noteikt apjoma veidā izteiktus ierobežojumus, ja klients ir iepriekš informēts par attiecīgajām finanšu summām. Viens no minētajiem ierobežojumiem (standarta apjoma ierobežojums) atbilst attiecīgai finanšu summai, kas nepārsniedz EUR 50 (bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.

Turklāt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt saviem viesabonentiem citus ierobežojumus ar dažādiem, t. i., augstākiem vai zemākiem maksimālajiem mēneša finanšu ierobežojumiem.

Šā punkta otrajā un trešajā daļā minēto standarta ierobežojumu piemēro visiem klientiem, kas nav izvēlējušies citu ierobežojumu.

Katrs viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs arī nodrošina, ka uz viesabonenta mobilo ierīci kā SMS īsziņu vai e-pastu vai kā uznirstošo logu datorā nosūta atbilstīgu paziņojumu, kad datu viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 80 % no noteiktā finanšu vai apjoma ierobežojuma, par ko panākta vienošanās. Katram klientam ir tiesības prasīt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem pārtraukt sūtīt šādus paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas prasīt ▌ pakalpojumu sniedzējam atsākt sniegt pakalpojumus.

Ja finanšu vai apjoma ierobežojums citādi tiktu pārsniegts, uz viesabonenta mobilo ierīci nosūta paziņojumu. Minētajā paziņojumā norāda, kā klientam rīkoties turpmāk, ja klients vēlas turpināt saņemt minētos pakalpojumus, kā arī norāda izdevumus, kas klientam radīsies par katru papildu patērēto vienību. Ja viesabonents nerīkojas atbilstīgi saņemtajam paziņojumam, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs nekavējoties pārtrauc regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu un šo pakalpojumu maksas piemērošanu viesabonentam, ja vien un kamēr viesabonents nepieprasa minēto pakalpojumu sniegšanu turpināt vai atsākt.

Ja viesabonents pieprasa iespēju izvēlēties „finanšu vai apjoma ierobežojuma” instrumentu vai to noņemt, izmaiņas izdara divās darbadienās no pieprasījuma saņemšanas bez maksas, un bez nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz citiem abonēšanas elementiem.

4.          Šā panta 2. un 3. punktu nepiemēro ierīce-ierīce tipa iekārtām, kas izmanto mobilos datu sakarus.

5.          Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji veic visus pamatoti iedomājamos pasākumus, lai savus klientus pasargātu no viesabonēšanas tarifu maksāšanas attiecībā uz netīšu piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumiem, kad viņi atrodas savā dzīvesvietas dalībvalstī. Tas ietver klientu informēšanu par to, kā izvairīties no netīšas viesabonēšanas pierobežas reģionos.

6.  Šo pantu, izņemot 5. punktu un ievērojot šā punkta otro un trešo daļu, piemēro arī datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz un viesabonenti izmanto, ceļojot ārpus Savienības teritorijas.

Ja klients izvēlas 3. punkta pirmajā daļā minēto iespēju, 3. punktā paredzētās prasības nepiemēro, ja apmeklētā sakaru tīkla operators ārpus Savienības esošajā apmeklētajā valstī viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam neļauj reālā laikā uzraudzīt klienta izmantoto apjomu.

Šādā gadījumā klientam, kad tas ir ieceļojis šādā valstī, nekavējoties un bez maksas ar SMS īsziņas starpniecību paziņo, ka informācija par uzkrāto patēriņu nav pieejama un ka noteiktā finanšu ierobežojuma nepārsniegšana nav garantēta.

16. pantsUzraudzība un izpilde

1.          Valsts regulatīvās iestādes pārrauga un uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām to teritorijā.

2.          Valsts regulatīvās iestādes sniedz jaunāko informāciju par šīs regulas piemērošanu, jo īpaši par tās 6., 7., 8., 9., 11. un 12. panta piemērošanu, publiski pieejamā veidā, tā lai tā ir viegli pieejama ieinteresētajām personām.

3.          Valsts regulatīvās iestādes, gatavojoties 19. pantā norādītajai pārskatīšanai, uzrauga vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības maksu izmaiņas balss un datu pakalpojumu, tostarp SMS un MMS sniegšanai viesabonentiem, tostarp arī attālākajos reģionos, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā. Valsts regulatīvās iestādes pievērš uzmanību arī īpašam netīšas viesabonēšanas gadījumam dalībvalstu pierobežas reģionos un pārrauga, vai datplūsmas vadības paņēmieni netiek izmantoti neizdevīgi klientiem. ▌

Valsts regulatīvās iestādes pārrauga netīšu viesabonēšanu un vāc informāciju par to, un veic atbilstīgus pasākumus.

4.  Valsts regulatīvām iestādēm ir tiesības pieprasīt uzņēmumiem, uz kuriem attiecas saistības saskaņā ar šo regulu, iesniegt visu informāciju, kas attiecas uz šīs regulas īstenošanu un izpildi. Minētie uzņēmumi šādu informāciju sniedz nekavējoties pēc valsts regulatīvās iestādes pieprasījuma, tās noteiktajā laikā un detalizētības pakāpē.

5.      Valsts regulatīvās iestādes drīkst iejaukties pēc savas iniciatīvas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai. Vajadzības gadījumā, tās it īpaši izmanto pilnvaras saskaņā ar piekļuves direktīvas 5. pantu, lai nodrošinātu atbilstīgu piekļuvi un savstarpēju savienojumu, lai garantētu viesabonēšanas pakalpojumu pilnīgu savienojamību un sadarbspēju, piemēram, ja klienti nevar apmainīties ar regulētām viesabonēšanas SMS īsziņām ar zemes publisko mobilo sakaru tīkla klientiem citā dalībvalstī, jo nav panākta vienošanās par šādu īsziņu nodrošināšanu.

6.      Ja valsts regulatīvā iestāde atklāj, ka tiek pārkāpts kāds no šajā regulā noteiktajiem pienākumiem, tai ir tiesības pieprasīt nekavējoties novērst šādu pārkāpumu.

17. pantsStrīdu izšķiršana

1.          Strīda gadījumā saistībā ar šajā regulā noteiktajām saistībām starp uzņēmumiem, kas dalībvalstī nodrošina elektronisko sakaru tīklus vai pakalpojumus, piemēro pamatdirektīvas 20. un 21. pantā norādītās strīda izšķiršanas procedūras.

2.          Neizšķirta strīda gadījumā, kurā iesaistīts patērētājs vai tiešais lietotājs un saistībā ar jautājumu, kas attiecas uz šīs regulas darbības jomu, dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejamas universālā pakalpojuma direktīvas 34. pantā norādītās procedūras strīda izšķiršanai ārpustiesas kārtībā.

18. pantsSankcijas

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Noteiktās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas. Dalībvalstis par minētajiem noteikumiem paziņo Komisijai līdz 2013. gada 30. jūnijam un nekavējoties ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

19. pantsPārskatīšana

1.          Komisija pārskata šīs regulas darbību un pēc publiskas apspriešanās ziņo par to Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 2016. gada 30. jūnijam. Komisija īpaši izvērtē, vai ir sasniegti šajā regulā norādītie mērķi. To darot, Komisija izvērtē inter alia:

a)     vai konkurence ir attīstījusies pietiekami, lai pamatotu maksimālo mazumtirdzniecības maksu izbeigšanu;

b)     vai konkurence būs pietiekama, lai varētu atcelt maksimālās vairumtirdzniecības maksas;

c)  vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifu izmaiņas un nākotnē paredzamās tendences, lai viesabonentiem nodrošinātu balss, SMS un datu pakalpojumu sniegšanu, salīdzinājumā ar maksām par mobilo sakaru pakalpojumiem iekšzemes līmenī dalībvalstīs, nošķirot klientus, kas izvēlas priekšapmaksu vai pēcapmaksu; un šo pakalpojumu kvalitāti un ātrumu;

d)     pakalpojumu, tostarp to, kuri ir alternatīva balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumiem, pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību;

e)      to, cik lielu labumu patērētāji ir guvuši no viesabonēšanas ▌ pakalpojumu cenu reālas samazināšanas, patērētājiem ar dažādiem zvanīšanas paradumiem pieejamās tarifu un produktu dažādības, kā arī atšķirību starp viesabonēšanas un valsts tarifiem, tostarp tādu piedāvājumu pieejamību, kuriem paredzēts vienots tarifs valsts un viesabonēšanas pakalpojumiem;

f)  konkurences pakāpi gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības tirgos, jo īpaši situāciju mazāko, neatkarīgo vai nesen darbību uzsākušo operatoru konkurētspējas jomā, tostarp konkurences ietekmi uz komerclīgumiem un savienojamības pakāpi starp operatoriem;

g)      kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti rezultāti, veicinot konkurenci viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū, tā lai viesabonēšanas un valsts tarifu atšķirība pietuvotos nullei;

h)      kādā mērā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības maksimālo maksu ierobežojumi patērētājiem ir snieguši pienācīgu aizsargmehānismu pret pārmērīgām cenām, vienlaikus ļaujot attīstīties konkurencei viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū.

2.          Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā paredzētie strukturālie pasākumi nav bijuši pietiekami, lai viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū veicinātu konkurenci, no kuras ieguvēji ir visi Eiropas patērētāji, vai ka viesabonēšanas tarifu un valsts tarifu atšķirība netuvojas nullei, Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz piemērotus priekšlikumus, kā rīkoties attiecīgajā situācijā un kā panākt mobilo sakaru pakalpojumu iekšējo tirgu, kurā valsts un viesabonēšanas tarifi neatšķiras. Komisija īpaši izvērtē, vai ir nepieciešams:

a)  paredzēt papildu tehniskus un strukturālus pasākumus;

b)    grozīt strukturālos pasākumus;

c)    paredzēt ilgāku termiņu un iespēju pārskatīt 7.,9. un 12. pantā paredzēto maksimālo mazumtirdzniecības maksu apjomu;

d)    mainīt termiņu vai pārskatīt 6., 8. un 11. pantā paredzēto maksimālo vairumtirdzniecības maksu apjomu;

e)    noteikt jebkādas citas vajadzīgas prasības, tostarp viesabonēšanas un valsts tarifu nenošķiršanu.

3.          Turklāt Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu ▌ik pēc diviem gadiem pēc 1. punktā minētā ziņojuma. Katrā ziņojumā iekļauj pārraudzības pārskatu par viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu Savienībā un izvērtējumu par panākumiem šīs regulas mērķu sasniegšanā, tostarp atsaucoties uz 1. un 2. punktā minētajiem jautājumiem.

4.  Lai novērtētu konkurences attīstību Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, BEREC regulāri no valsts regulatīvajām iestādēm vāc datus par balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tarifu izmaiņām. Minētos datus Komisijai paziņo vismaz divas reizes gadā. Komisija tos publisko.

BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām iestādēm vāc datus par to, cik pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, ko pakalpojumu sniedzēji piedāvā saviem klientiem. Komisija minētos datus un atzinumus publisko.

20. pantsPaziņošanas prasības

Dalībvalstis paziņo Komisijai to valsts regulatīvo iestāžu nosaukumus, kuras ir atbildīgas par uzdevumu izpildi saskaņā ar šo regulu.

21. pantsAtcelšana

Regulu (EK) Nr. 717/2007 atceļ saskaņā ar I pielikumu no ...[22]*, izņemot minētās regulas 3.,4., 4.a, 4.b pantu un 6.a panta 4. punktu, kurus atceļ no 2012. gada 1. jūlija.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

22. pantsStāšanās spēkā un spēka zaudēšana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tās noteikumus piemēro no minētās dienas, ja vien konkrētos pantos nav noteikts citādi.

Tā zaudē spēku 2022. gada 30. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā —                                              Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                                                       priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās grozījumu

(minēts 21. pantā)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 717/2007 (OV L 171, 29.6.2007., 32. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 544/2009 (OV L 167, 29.6.2009., 12. lpp.)

tikai 1. pants

II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 717/2007

Šī regula

1. pants

1. pants

-

1. panta 1.a punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 4. punkts, pirmās daļas pirmais teikums

1. panta 4. punkts

1. panta 4. punkts, pirmās daļas otrais teikums

1. panta 4. punkts, pirmā daļa

1. panta 4. punkts, pirmās daļas trešais teikums

1. panta 5. punkts, otrā daļa

-

1. panta 6. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts, ievadvārdi

2. panta 2. punkts, ievadvārdi

 

 

 

 

2. panta 2. punkta a) apakšpunkts

2. panta 2. punkta ea) apakšpunkts

2. panta 2. punkta b) apakšpunkts

2. panta 2. punkta a) apakšpunkts

-

2. panta 2. punkta ba) apakšpunkts

-

2. panta 2. punkta bb) apakšpunkts

2. panta 2. punkta c) apakšpunkts

2. panta 2. punkta c) apakšpunkts

2. panta 2. punkta g) apakšpunkts

2. panta 2. punkta ca) apakšpunkts

2. panta 2. punkta d) apakšpunkts

2. panta 2. punkta d) apakšpunkts

2. panta 2. punkta f) apakšpunkts

2. panta 2. punkta da) apakšpunkts

 

 

2. panta 2. punkta e) apakšpunkts

2. panta 2. punkta e) apakšpunkts

2. panta 2. punkta i) apakšpunkts

2. panta 2. punkta i) apakšpunkts

2. panta 2. punkta j) apakšpunkts

2. panta 2. punkta j) apakšpunkts

2. panta 2. punkta h) apakšpunkts

2. panta 2. punkta h) apakšpunkts

2. panta 2. punkta k) apakšpunkts

2. panta 2. punkta k) apakšpunkts

-

2. panta 2. punkta l) apakšpunkts

-

2. panta 2. punkta la) apakšpunkts

-

2. panta 2. punkta n) apakšpunkts

-

2. panta 2. punkta na) apakšpunkts

-

3., 4. un 5. un 5.a pants

3. panta 1. punkts

6. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

6. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts, pirmā daļa

-

3. panta 3. punkts, otrā daļa

6. panta 3. punkts

4. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

7. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts, pirmā daļa

-

4. panta 3. punkts, otrā daļa

7. panta 3. punkts

4. panta 3. punkts, trešā daļa

7. panta 4. punkts

4. panta 4. punkts

7. panta 5. punkts

4.a pants

8. pants

4.b pants

9. pants

4.b panta 7. punkts

-

4.c pants

10. pants

-

11. pants

-

12. pants

 

 

 

 

6. panta 1. punkts, pirmā līdz piektā daļa

14. panta 1. punkts, pirmā līdz piektā daļa

-

14. panta 1. punkts, sestā daļa

6. panta 2. punkts

14. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts, pirmā un otrā daļa

14. panta 3. punkts, pirmā un otrā daļa

-

14. panta 3. punkts, trešā daļa

-

14. panta 4. punkts

6.a pants

15. pants

-

15. panta 4. punkts

-

15. panta 5. punkts

-

15. panta 6. punkts

6.a panta 4. punkts

-

7. pants

16. pants

-

16. panta 3. punkts, otrā daļa

8. pants

17. pants

9. pants

18. pants

10. pants

I pielikums

11. panta 1. punkts, ievadvārdi

19. panta 1. punkts, ievadvārdi

-

19. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

11. panta 1. punkts, pirmās daļas pirmais līdz ceturtais ievilkums

19. panta 1. punkta c) līdz f) apakšpunkts

-

19. panta 1. punkta g) un h) apakšpunkts

11. panta 1. punkts, otrā daļa

-

-

19. panta 2. punkts

11. panta 2. punkts

19. panta 3. punkts

-

19. panta 4. punkts

12. pants

20. pants

-

21. pants

13. pants

22. pants

 • [1]  OV C 24, 28.1.2012., 131. lpp.
 • [2]  OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
 • [3] * Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
 • [4]               OV C 24, 28.1.2012., 131. lpp.
 • [5]           Eiropas Parlamenta ... nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes ... lēmums.
 • [6]               OV L 171, 29.6.2007., 32. lpp.
 • [7]               Skat. I pielikumu.
 • [8]               Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 243/2012/ES (2012. gada 14. marts), ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).
 • [9]               OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.
 • [10]               OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.
 • [11]             OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.
 • [12]             OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.
 • [13]             OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.
 • [14]             OV L 114, 8.5.2003., 45. lpp.
 • [15]             OV C 165, 11.7.2002., 6. lpp.
 • [16]             Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1211/2009 ( 2009. gada 25. novembris), ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi ( BEREC) un biroju (OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.).
 • [17]             Komisijas Ieteikums ( 2007. gada 17. decembris ) par attiecīgajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (OV L 344, 28.12.2007., 65. lpp).
 • [18]             OV C 285 E, 22.11.2006., 143. lpp.
 • [19]             OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
 • [20]             Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 544/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (OV L 167, 29.6.2009., 12. lpp.).
 • [21]             OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
 • [22] *              OV: Lūgums ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu.

PASKAIDROJUMS

I.         Ievads

Miljoniem eiropiešu ik dienas izmanto mobilo tālruni, lai zvanītu, sūtītu un saņemtu SMS īsziņas vai izmantotu internetu. Mobilo sakaru lietotāju skaits palielinās no dienas uz dienu. Līdz ar to nemitīgi palielinās arī potenciālo viesabonēšanas pakalpojumu izmantotāju skaits. Piemēram, saskaņā ar jaunāko Eurobarometer aptauju par viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu tikai trīs ceturtdaļas aptaujāto atzina, ka, pēdējoreiz uzturoties ārzemēs, ir izmantojuši viesabonēšanu, lai zvanītu, sūtītu SMS īsziņas vai izmantotu internetu[1].

Neraugoties uz šīm tendencēm, vairums eiropiešu, atrodoties ārzemēs, izslēdz savus mobilos tālruņus bailēs no tā, ka pēc tam varētu saņemt šokējoši lielu rēķinu. Atgriežoties no ārzemēm, ļoti daudzi cilvēki saņem milzīgus rēķinus par mobilo sakaru izmantošanu ārzemēs. Kas attiecas uz datu viesabonēšanu, tikai 19 % no tiem, kas ārzemēs lieto savu mobilo tālruni interneta lietošanai, uzskata, ka cenas ir normālas[2]. Saskaņā ar Komisijas informāciju pašlaik vidējā cena par vienu megabaitu ir EUR 2, bet īpašos gadījumos tā var sasniegt pat EUR 12[3]. Šīs drūmās situācijas iemesls ir tas, ka viesabonēšanas tirgū vēl aizvien trūkst konkurences.

Pārāk augstie viesabonēšanas tarifi un līdz ar to zemais viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanas līmenis ES nav nedz Eiropas patērētāju, nedz Eiropas tautsaimniecības interesēs. Šī tendence nav savienojama ar ideju par vienotu digitālo Eiropas tirgu.

Regulas priekšlikuma mērķis ir mainīt šo situāciju. Savā 2010. gada paziņojumā „Digitālā programma Eiropai”[4] Komisija ir izvirzījusi mērķi līdz 2015. gadam izlīdzināt viesabonēšanas un vietējo mobilo sakaru operatoru tarifus. Eiropas Parlaments to ir prasījis jau gadiem un aicinājis Komisiju aizstrādāt likumdošanas priekšlikumu.

II.        Pašreizējais tiesiskais regulējums un tā ietekme uz viesabonēšanas tirgu

Jau 2007. gada jūnijā Eiropas Parlaments kopā ar Padomi pieņēma pirmo regulu par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā[5], lai veicinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus panākot augstu patērētāju aizsardzības līmeni un sekmējot konkurenci un pārredzamību tirgū. 2008. gadā Komisija pārskatīja šīs regulas darbību un secināja, ka konkurences līmenis vēl aizvien nav apmierinošs. Tā attiecīgi ierosināja izmaiņas viesabonēšanas regulējumā[6]. Eiropas Parlaments un Padome pieņēma šīs izmaiņas 2009. gada jūnijā. Ar to tika pagarināts regulas darbības termiņš un paplašināta tās darbības joma, lai ietvertu arī SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumus. Šīs grozītās viesabonēšanas regulas termiņš beidzas 2012. gada 30. jūnijā.

Šobrīd spēkā esošā viesabonēšanas regula paredz cenu ierobežojumus balss zvanu un SMS īsziņu viesabonēšanai kā vairumtirdzniecībā, tā mazumtirdzniecībā. Cenu ierobežojums noteikts arī datu viesabonēšanai, taču tas attiecas tikai uz vairumtirdzniecību.

Tika ieviesti arī pārredzamības noteikumi patērētāju aizsardzības nolūkā. Tie paredz, ka operatoriem ir pienākums informēt savus klientus par viesabonēšanas tarifiem, tiklīdz klienti ierodas citā dalībvalstī. Turklāt, lai pasargātu klientus no šokējoši lieliem rēķiniem, datu viesabonēšanas pakalpojumiem noteikts cenas ierobežojums EUR 50 apmērā un tas attiecas uz visiem klientiem, kas nav izvēlējušās citu cenas ierobežojumu.

No Komisijas 2011. gada jūlija starpposma ziņojuma par viesabonēšanas pakalpojumu situācijas attīstību ES[7] izriet, ka mobilo sakaru operatori ir pazeminājuši viesabonēšanas tarifus atbilstīgi ieviestajiem ES cenas ierobežojumiem. Tomēr patērētājiem vēl aizvien netiek piedāvāti tarifi, kas būtu ievērojami zemāki par cenas ierobežojumu. Komisija uzskata, ka tam par iemeslu ir nepietiekami attīstītā konkurence viesabonēšanas tirgū un pastāvošās strukturālās problēmas.

III.      Komisijas priekšlikums jaunam viesabonēšanas regulējumam

Lai palielinātu konkurenci, Komisija regulas priekšlikumā ierosina divpusēju pieeju. Pašreizējos tarifu ierobežojumus papildinās strukturāli pasākumi.

1.        Strukturālie pasākumi

Regulas priekšlikums paredz divus konkrētus strukturālos pasākumus, ar kuru palīdzību vajadzētu spēt novērst ES viesabonēšanas tirgū trūkstošo konkurenci. Referente atzinīgi vērtē šo jauno un inovatīvo pieeju, taču uzskata, ka īstenošanas pasākumus varētu uzlabot.

a)        Vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve

Jāatvieglo tirgus piekļuve alternatīviem operatoriem, kuriem nav pašiem sava tīkla (piemēram, virtuālo mobilo sakaru tīklu operatoriem (MVNO)), nodrošinot, ka tīklu operatori citās dalībvalstīs piešķirs viņiem piekļuvi saviem tīkliem par regulētām vairumtirdzniecības cenām („vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve”). Tam vajadzētu palielināt operatoru konkurenci viesabonēšanas tirgū un līdz ar to stimulēt patērētājiem pievilcīgāku cenu un pakalpojumu piedāvāšanu.

Referente uzskata — lai nodrošinātu visiem alternatīvajiem operatoriem vienlīdzīgu piekļuvi vairumtirdzniecības tirgum, pasākumā, kura mērķis ir nodrošināt šādu vienlīdzīgu pieeju, ir jāiekļauj noteikumi par nediskrimināciju. Tādā veidā šie pasākumi atbilstu 2002. gada piekļuves direktīvas[8] noteikumiem. Ar prasību piešķirt piekļuvi būs iespējams panākt vēlamo rezultātu tikai tad, ka tīklu operatoriem būs pienākums pret visiem alternatīvajiem operatoriem izturēties vienādi.

b) Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķa pārdošana

Otrs strukturālais pasākums attiecas uz mazumtirdzniecību. Paredzēts, ka nākotnē patērētājiem vajadzētu būt iespējai pirkt viesabonēšanas pakalpojumus no operatora, kas nav viņu vietējais mobilo sakaru operators. Tas ļautu patērētājiem slēgt atsevišķus, lētākus viesabonēšanas līgumus ar konkurējošiem operatoriem („viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķa pārdošana”).

Principā referente uzskata, ka šis atsaistīšanas pasākums ir piemērots. Paliek jautājums, cik lielā mērā regulā ir jāparedz tehniskie pasākumi. Referente uzskata, ka, ņemot vērā pašreizējo straujo tehnoloģiju attīstību, BEREC ES viesabonēšanas profils ir jānosaka ciešā sadarbībā ar Komisiju. Viesabonēšanas regulā ir jāparedz tikai pamatprincipi tehniskajiem risinājumiem nākotnē (piemēram, jāparedz iespēja saglabāt savu tālruņa numuru).

2.        Cenu ierobežojumi

Kamēr strukturālie pasākumi vēl pilnībā nedarbojas un lielākas konkurences rezultātā nav samazinājušās mazumtirdzniecības cenas, tirgus regulācijas priekšlikumam ir jāparedz pakāpeniska pašreizējo vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu samazināšana balss zvanu un SMS viesabonēšanas tarifiem un pirmo reizi jānosaka cenu ierobežojumi mobilo datu pakalpojumiem. Komisija ierosina, ka no 2014. gada jūlija patērētāji, atrodoties ārzemēs, maksās ne vairāk kā EUR 0,24 par izejošajiem zvaniem, EUR 0,10 par ienākošajiem zvaniem, EUR 0,10 par SMS īsziņu saņemšanu un EUR 0,50 par lejuplādēto datu megabaitu un interneta izmantošanu.

Referente atzinīgi vērtē pirmo mēģinājumu ES līmenī regulēt cenu ierobežojumus datu viesabonēšanas tarifiem. 2009. gadā datu viesabonēšanas pakalpojumu apjoms palielinājās par 40 %[9]. Ņemot vērā viedo telefonu un citu mobilo ierīču izplatību, šī tendence ir jāsaglabā, un datu viesabonēšanas tarifu regulācija ir ārkārtīgi svarīga.

Tomēr referente uzskata, ka Komisijas ierosinātie cenu ierobežojumi nav pietiekami vērienīgi. Neatkarīgas aptaujas liecina, ka faktiskās operatoru izmaksas, kas rodas, nodrošinot viesabonēšanas pakalpojumus, ir stipri zemākas par ierosinātajiem vairumtirdzniecības cenu ierobežojumiem.[10] Referente uzskata, ka jo īpaši ierosinātās viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenas ir pārāk augstas. Robežas, kas ir četras vai piecas reizes lielākas par vairumtirdzniecības cenu, ir pilnībā pamatotas.

Tādēļ referente atbalsta zemākus cenu ierobežojumus balss zvanu, SMS un jo īpaši datu viesabonēšanas pakalpojumiem gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā. Vienlaikus referente apzinās, ka operatoriem arī ir jādod iespēja gūt pienācīgu peļņu, kas kompensētu viņu ieguldījumus tīklu paplašināšanā.

3.        Pasākumi pārredzamības un patērētāju aizsardzības uzlabošanai

Pašreizējā viesabonēšanas regula paredz daudz dažādu pārredzamības noteikumu, kas ir veicinājuši pienācīga patērētāju aizsardzības līmeņa sasniegšanu. Ierodoties zonā, kurā pakalpojumu sniedz ārvalstu operators, lietotāji saņem SMS ar informāciju par balss zvanu, SMS un datu viesabonēšanas tarifiem, ieviesta arī iespēja bloķēt mobilā interneta pakalpojumus, lai, sasniedzot noteiktu summu, patērētājiem ir jāapstiprina, vai viņi vēlas turpināt viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu.

Referente uzskata, ka bez jauno strukturālo pasākumu ieviešanas ir vajadzīgi arī citi pārredzamības pasākumi, piemēram, viegli saprotama informācija par iespējām un tarifiem, kas patērētājiem ir pieejami sakarā ar atsaistīšanas pasākumiem. Referente vēlas nodrošināt, ka nākotnē viesabonēšanas līgumi būs skaidri un saprotami.

Ziņojumā arī paredzēta iespēja brīdināt patērētāju, kad tas atrodas ārpus ES, lai pasargātu viņu no pārāk liela rēķina. Turpmāk brīdinājumus vajadzēs sniegt ne tikai par datu viesabonēšanas tarifiem, tiem vajadzēs attiekties arī uz balss zvanu un SMS tarifiem. Svarīgi, lai šādus brīdinājumus saņemtu gan priekšapmaksās, gan pēcapmaksas abonenti.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinums (8.2.2012)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)
(COM(2011)0402 – C7‑0190/11 – 2011/0187(COD))

Atzinumu sagatavoja: Eija-Riitta Korhola

ĪSS PAMATOJUMS

Pašreizējais viesabonēšanas regulējums (spēkā kopš 2007. gada, grozīts 2009. gadā) paredz regulētus tarifus viesabonēšanas zvaniem un SMS īsziņām, taču 2012. gada 30. jūnijā tas zaudēs spēku. Regulējums ir bijis efektīvs, jo ar to izdevies ievērojami samazināt gan viesabonēšanas zvanu, gan viesabonēšanas īsziņu cenas. Tomēr mazumtirdzniecības cenas ir ļoti tuvu Savienības noteiktajiem maksimālajiem tarifiem, un vēl aizvien trūkst konkurences.

Referente vēlētos atgādināt, ka Komisija savā digitālajā programmā Eiropai kā vienu no mērķiem ir izvirzījusi panākt, lai līdz 2015. gadam starpība starp viesabonēšanas tarifiem un tarifiem vietējā sakaru tīklā tuvotos nullei. Referente uzskata — lai tuvotos šim mērķim, jāatrod tāds risinājums, ar kuru tiktu panākta konkurence un efektīva viesabonēšanas tīkla darbība arī pēc šī datuma. Referente arī atgādina, ka ar pasākumiem, kas veikti platjoslas tīklu izveidei, varētu atbalstīt arī tādu instrumentu izstrādi, kas piedāvātu alternatīvu viesabonēšanas pakalpojumiem.

Jaunais regulas priekšlikums (Viesabonēšana III) turpina reglamentēt viesabonēšanas tarifus zvaniem un īsziņām un paredz jaunu būtiski svarīgu elementu, proti, Eiropas tarifu mazumtirdzniecības datu viesabonēšanas pakalpojumus. Ar priekšlikumu tiek ieviesta arī virkne strukturālu pasākumu, kuru mērķis ir veicināt konkurenci, vienlaikus saglabājot cenu ierobežojumus kā pagaidu „drošības tīklu” patērētājiem, kamēr cenas pašas nav samazinājušās konkurences rezultātā.

Pēc 2014. gada 1. jūlija jāļauj patērētājiem slēgt mobilo sakaru viesabonēšanas līgumus atsevišķi no vietējo mobilo sakaru pakalpojumu līgumiem. Tas veicinās konkurenci viesabonēšanas tirgū un attīstību. Mazumtirdzniecības cenu regulācija jāturpina līdz 2016. gada 1. jūnijam, taču šo termiņu var pagarināt, kamēr pilnībā sāk darboties regulā paredzētie strukturālie pasākumi.

Cenu ierobežojumi un strukturālie pasākumi

Referente vēlas uzsvērt, ka ir iespējams samazināt Komisijas priekšlikumā paredzētos cenu ierobežojumus. Augsto cenu iemesls ir konkurences trūkums viesabonēšanas tirgū, kas savukārt liecina par strukturālām problēmām tirgū. Šā iemesla dēļ pašreizējās situācijas risinājuma pamatā ir jābūt strukturāliem pasākumiem, kurus papildina ar pagaidu cenu regulācijas pasākumiem. Cenu ierobežojumiem (gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā) jābūt arī tādiem, kas nodrošina pietiekamas iespējas jauniem piedāvātājiem ienākt tirgū un līdz ar to palielināt konkurenci.

Neraugoties uz iepriekš minēto, tehnoloģijas attīstās ātri un līdz šim apspriestajiem tehniskajiem atsaistīšanas risinājumiem ir daudz priekšrocību, taču tiem ir arī trūkumi un neskaidri aspekti, tādēļ referente uzskata, ka ar regulu nevajadzētu veicināt viena konkrēta tehniskā risinājuma ieviešanu. Tā vietā jāizceļ un jāsaglabā noteikti elementi (tostarp iespēja paturēt savu mobilā tālruņa numuru), kurus jāspēj izpildīt ar tehnisko risinājumu, taču galīgais lēmums par tehniskā risinājuma formu jāpieņem nozares tehniskajiem ekspertiem. Tādējādi tiktu panākta efektīva jaunās regulas darbība, jo patērētāji nebūtu spiesti izmantot jaunus pakalpojumus sarežģīto tehnisko risinājumu dēļ. Šāda pieeja arī ļautu izvairīties no tādu tiesību aktu pieņemšanas, kas īstenošanas laikā jau ir novecojuši.

Patērētāju tiesību aizsardzība un pārredzamība

Vairākos ziņojumos norādīts, ka pēc iepriekšējo viesabonēšanas regulu pieņemšanas cenu pārredzamība ir ievērojami uzlabojusies. Tomēr referente vēlas atgādināt, ka nevajag apstāties pie sasniegtā.

Izstrādājot ierosinātās strukturālās pārmaiņas, īpaša uzmanība jāpievērš tādiem aspektiem kā ērta izmantojamība patērētājiem un pārredzamība; patērētājiem jāsniedz skaidra un saprotama informācija, kas palīdz salīdzināt cenas un iespējas mainīt viesabonēšanas operatorus.

Ierodoties citā valstī Savienībā vai ārpus tās, patērētājiem ir jāsaņem īsziņa ar detalizētu informāciju par viesabonēšanas cenām. Turklāt 50 eiro liels „drošības ierobežojums” vai arī personiski izvēlēts drošības ierobežojums ar citu summu, kas ļauj izvairīties no šokējoši lieliem rēķiniem, ir jāattiecina arī uz trešām valstīm. Patērētājiem būtu arī jāsaņem paziņojums no operatora tad, kad tie ir pietuvojušies viesabonēšanas „drošības ierobežojumam”.

Kopumā referente uzsver, ka Komisijai vajadzēja izmantot šīs pārskatīšanas piedāvāto iespēju, lai izveidotu skaidrāku regulas struktūru, konsolidējot visus patērētāju aizsardzības noteikumus (tostarp attiecībā uz šokējoši lieliem rēķiniem) un pārredzamības prasības, kas piemērojamas visiem viesabonēšanas pakalpojumiem, papildinot šos noteikumus ar konkrētiem pasākumiem, kas attiecas uz balss zvanu, SMS un MMS īsziņu un datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Tādējādi iedzīvotājiem rastos lielāka skaidrība par viņu tiesībām, regula kļūtu vieglāk uztverama un veicinātu labāku likumdošanas praksi.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Mērķis samazināt atšķirību starp vietējiem un viesabonēšanas tarifiem, kas iekļauts Komisijas 2011.–2015. gada salīdzinošās novērtēšanas sistēmā1 un ko pēc tam dalībvalstis apstiprināja 2009. gada novembrī, un kas tika iekļauts arī Komisijas paziņojumā „Digitālā programma Eiropai”2, būtu jāsaglabā arī šajā regulā. Viesabonēšanas pakalpojumu pārdošana atsevišķi no iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumiem būtu jāpalielina konkurence un tādēļ jāsamazina patērētājiem cenas un jārada kopējs viesabonēšanas tirgus Savienībā bez nozīmīgu atšķirību radīšanas starp valstu un viesabonēšanas tarifiem.

 

__________________

 

1 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_europe_2011-2015.pdf

 

2 COM(2010)0245.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Augstais viesabonēšanas cenu līmenis ir nozīmīgs traucēklis pilsoņiem, kas studē vai strādā valstī, kura nav viņu izcelsmes dalībvalsts.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Dati par Savienības mēroga zvanu , SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu cenu izmaiņām kopš Regulas (EK) Nr. 717/2007 un to grozošās Regulas (EK) Nr. 544/2009 stāšanās spēkā, tostarp jo īpaši tie, kurus apkopojušas valstu regulējošās iestādes un kuri paziņoti katru ceturksni ar BEREC starpniecību, nesniedz pierādījumus, kas liecinātu, ka konkurence mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības līmenī ir ievērojami attīstījusies un, visticamāk, varēs būt ilgtspējīga pēc 2012. gada jūnija, ja netiks paredzēti regulatīvi pasākumi. Minētie dati liecina par to, ka mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenas vēl aizvien ir to robežvērtību līmenī, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 717/2007, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 544/2009, vai tuvu tam, un konkurence līmenī zem noteiktajām robežvērtībām ir visai maza.

(16) Dati par Savienības mēroga zvanu, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu cenu izmaiņām kopš Regulas (EK) Nr. 717/2007 un to grozošās Regulas (EK) Nr. 544/2009 stāšanās spēkā, tostarp jo īpaši tie, kurus apkopojušas valstu regulējošās iestādes un kuri paziņoti katru ceturksni ar BEREC starpniecību, nesniedz pierādījumus, kas liecinātu, ka konkurence mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības līmenī ir ievērojami attīstījusies un, visticamāk, varēs būt ilgtspējīga pēc 2012. gada jūnija, ja netiks paredzēti regulatīvi pasākumi. Minētie dati liecina par to, ka mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenas vēl aizvien ir daudz augstākas nekā vietējās cenas un saglabājas to robežvērtību līmenī, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 717/2007, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 544/2009, vai tuvu tam, un konkurence līmenī zem noteiktajām robežvērtībām ir visai maza.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Tādējādi, kad saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 717/2009, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 544/2009, 2012. gada jūnijā zaudēs spēku regulatīvie aizsargmehānismi, ko piemēro Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī, pastāv liela iespēja, ka konkurences spiediena trūkums viesabonēšanas tirgū un stimuls mobilo sakaru operatoriem paaugstināt viesabonēšanas radītos ienākumus būs par pamatu tādām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenām par Savienības iekšienē piemērotiem viesabonēšanas pakalpojumiem, kurās nav pamatoti atspoguļotas attiecīgās pakalpojuma sniegšanas faktiskās izmaksas, tādējādi apdraudot šajā regulā noteiktos mērķus. Tādēļ regulatīvā intervence mobilo sakaru viesabonēšanas tirgū būtu jāpagarina pēc 2012. gada 30. jūnija , lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, ļaujot attīstīties konkurencei un vienlaikus garantējot, ka klienti turpina gūt priekšrocības no tā, ka nepiemēros pārmērīgi augstas cenas salīdzinājumā ar konkurētspējīgiem iekšzemes tarifiem.

(17) Tādējādi, kad saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 717/2009, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 544/2009, 2012. gada jūnijā zaudēs spēku regulatīvie aizsargmehānismi, ko piemēro Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī, pastāv liela iespēja, ka konkurences spiediena trūkums viesabonēšanas tirgū un stimuls mobilo sakaru operatoriem paaugstināt viesabonēšanas radītos ienākumus būs par pamatu tādām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenām par Savienības iekšienē piemērotiem viesabonēšanas pakalpojumiem, kurās nav pamatoti atspoguļotas attiecīgās pakalpojuma sniegšanas faktiskās izmaksas, tādējādi apdraudot šajā regulā noteiktos mērķus. Tādēļ regulatīvā intervence mobilo sakaru viesabonēšanas tirgū būtu jāpagarina pēc 2012. gada 30. jūnija, lai nodrošinātu tarifu ievērojamu samazinājumu ar mērķi 2015. gadā panākt to, ka vairs nav nekādu atšķirību starp vietējiem un viesabonēšanas tarifiem, kā tas norādīts Digitālajā programmā Eiropai.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Aizsargāt interneta neitralitātes un atklātības principus un tiešo lietotāju iespējas piekļūt informācijai un izplatīt to, kā arī izmantot lietojumprogrammas un pakalpojumus pēc savas izvēles ― tam jākļūst pat vēl svarīgākam, jo digitālais vienotais tirgus ir izveidots jo īpaši, izmantojot viesabonēšanu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17b) Komisijas paziņojumā „Digitālā programma Eiropai” izvirzīts mērķis, ka līdz 2013. gadam jāpanāk, lai platjoslas pamatpakalpojumi būtu pieejami 100 % Savienības iedzīvotāju. Turklāt Komisija savā paziņojumā „Platjosla Eiropā: ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē”1 ir ieskicējusi, kā Savienībā būtu labāk izvērst un apgūt ātru un īpaši ātru platjoslu, lai stimulētu digitālās ekonomikas attīstību, kas ļautu veidot jaunus pakalpojumus.

 

_____________

 

1 COM(2010)0472.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17c) Viens no svarīgākajiem Savienības mērķiem ir tādu bezvadu platjoslas tīklu attīstīšana, kas ļautu piekļūt internetam un citām inovatīvām lietojumprogrammām, un šajā sakarībā pirmās daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programmas, kas izveidota ar [Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/.../ES], mērķis ir laikus piešķirt pietiekamu un piemērotu radiofrekvenču spektru Savienības politikas mērķus atbalstam, lai pēc iespējas labāk varētu apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc bezvadu datplūsmas. Eiropas Parlaments 2011. gada 6. jūlija rezolūcijā „Platjosla Eiropā — ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē”1 aicina Komisiju koordinēt dalībvalstu labu praksi tādā jomā kā publiski pieejami, ātri bezmaksas bezvadu interneta tīkli sabiedriskajā transportā.

 

_____________

 

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0322.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17d) Komisija savā ziņojumā par starpposma ziņojumu par viesabonēšanas pakalpojumu situācijas attīstību Eiropas Savienībā1 norāda, ka tehnoloģiju attīstība un/vai alternatīvas viesabonēšanas pakalpojumiem, piemēram, balss intertīkla pārraides protokols (VoIP) vai bezvadu internets var uzlabot konkurenci Savienības viesabonēšanas tirgū; lai gan šīs alternatīvas, īpaši VoIP pakalpojumi, aizvien plašāk tiek izmantoti vietējā līmenī, nav novērojams nopietns pieaugums šo pakalpojumu izmantošanai viesabonēšanas režīmā.

 

_____________

 

1 COM(2010)0356.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Tāpēc būtu jāievieš noteikumi, ar ko uzliek pienākumu apmierināt samērīgus pieprasījumus par vairumtirdzniecības piekļuvi publiskajiem mobilo sakaru tīkliem viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Šādus pieprasījumus drīkstētu noraidīt vienīgi, pamatojoties uz objektīviem un labi argumentētiem kritērijiem, kurus valstu regulējošās iestādes noteiktu katrā atsevišķā gadījumā, ievērojot 17. pantā minēto strīda izšķiršanas procedūru. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus, vairumtirdzniecības piekļuve viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā būtu jāpiešķir saskaņā ar šajā regulā noteiktajām regulējošajām saistībām, ko piemēro vairumtirdzniecības līmenī, un būtu jāņem vērā dažādi izmaksu elementi, kas vajadzīgi šādas piekļuves nodrošināšanai. Konsekventa regulatīva pieeja attiecībā uz vairumtirdzniecības piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā novērstu nevienmērību starp dalībvalstīm.

(19) Tāpēc būtu jāievieš noteikumi, ar ko uzliek pienākumu apmierināt samērīgus pieprasījumus par vairumtirdzniecības piekļuvi publiskajiem mobilo sakaru tīkliem viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Šādus pieprasījumus drīkstētu noraidīt vienīgi, pamatojoties uz objektīviem un labi argumentētiem kritērijiem, kurus valstu regulējošās iestādes noteiktu katrā atsevišķā gadījumā, ievērojot 17. pantā minēto strīda izšķiršanas procedūru. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus, vairumtirdzniecības piekļuve viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā būtu jāpiešķir saskaņā ar šajā regulā noteiktajām regulējošajām saistībām, ko piemēro vairumtirdzniecības līmenī, un Direktīvas 2002/19/EK attiecīgajiem nosacījumiem, kas ietver noteikumus par nediskrimināciju un savstarpēju savietojamību, un būtu jāņem vērā dažādi izmaksu elementi, kas vajadzīgi šādas piekļuves nodrošināšanai. Konsekventa regulatīva pieeja attiecībā uz vairumtirdzniecības piekļuvi viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā novērstu nevienmērību starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām izvēlēties viesabonēšanas pakalpojumus, ko pārdod atsevišķi no to iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu komplekta. Būtu jānosaka viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas pamatprincipi, kas saskaņoti jāievieš visā Savienībā. Patērētājiem vajadzētu būt iespējai pirkt viesabonēšanas pakalpojumus no cita operatora, nemainot numuru un tādā veidā, kas nodrošina pakalpojumu sadarbspēju, un viesabonēšanas pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem jebkur Savienībā un vienāda līmeņa kvalitātē.

(22) Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām izvēlēties viesabonēšanas pakalpojumus, ko pārdod atsevišķi no to iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu komplekta Savienībā. Būtu jānosaka viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas pamatprincipi, kas saskaņoti jāievieš visā Savienībā. Vietējo mobilo sakaru operatoru piedāvātajiem viesabonēšanas pakalpojumu nosacījumiem vajadzētu būt tādiem, ko abonenti var viegli salīdzināt. Tādēļ Komisijai vajadzētu ierosināt vienotus kritērijus šādas informācijas sniegšanai. Lai to paveiktu, vajadzētu deleģēt Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija rīkotu attiecīgas apspriedes ar BEREC un ieinteresētajām personām, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Kamēr šādi kritēriji nav pieņemti, dalībvalstu regulatoriem vajadzētu mudināt sniegt salīdzināmu informāciju, piemēram, izveidot bukletus, kuros par pamatu izmantota atsauce uz regulētajiem tarifiem, kas piemērojami attiecīgajiem viesabonēšanas pakalpojumiem. Patērētājiem vajadzētu būt iespējai pirkt viesabonēšanas pakalpojumus no cita operatora, nemainot numuru, tādā veidā, kas nodrošina pakalpojumu sadarbspēju īsā laikposmā, un viesabonēšanas pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem jebkur Savienībā un vienāda līmeņa kvalitātē.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a) Abonentiem vajadzētu būt iespējai pēc iespējas īsā laikā, bez soda sankcijām un bez maksas viegli pieslēgties citam viesabonēšanas operatoram vai pārslēgties no viena viesabonēšanas operatora uz citu.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a) Operatori jāmudina pat ātrāk sasniegt Eiropas digitālās programmas mērķus. Jo īpaši jāatbalsta mērķis, lai atšķirība starp vietējiem un viesabonēšanas tarifiem līdz 2015. gadam pietuvinātos nullei. Tāpēc, lai to stimulētu, operatori, kas ir gatavi sniegt tādus viesabonēšanas piedāvājumus, kuri ir līdzvērtīgi vai tikai nedaudz augstāki nekā to vietējie tarifi, ir jāatbrīvo no pienākuma veikt strukturālos pasākumus attiecībā uz viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu pārdošanu. Vietējiem telesakaru regulatoriem jāpiešķir šādi atbrīvojumi, ievērojot stingrus noteikums, un neatbilstības gadījumā viņiem arī jābūt iespējai atcelt atbrīvojumu. Šai sistēmai arī jāatzīst novatoriskāki piedāvājumi, piemēram, „viesabonēšana kā vietējā abonēšana” vai ikmēneša maksājuma piedāvājumi, kas būtu pārskatāmāki patērētājiem un neprasītu nekādu patērētāja rīcību.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Pārejas periodā, kad izmanto aizsargājošos ierobežojumus, jauni viesabonēšanas klienti būtu pilnībā jāinformē par tarifiem, kas viesabonēšanai pieejami Savienībā , tostarp par tarifiem, kas atbilst pagaidu Eiropas tarifam. Pašreizējiem viesabonēšanas klientiem noteiktā laika posmā būtu jādod iespēja izvēlēties jaunu tarifu, kas atbilst pagaidu Eiropas tarifam vai jebkuram citam viesabonēšanas tarifam. Attiecībā uz pašreizējiem viesabonēšanas klientiem, kas minētajā laika posmā nav veikuši izvēli, būtu jānošķir tie, kas jau bija izvēlējušies noteiktu viesabonēšanas tarifu vai komplektu pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un tie, kas to nebija izdarījuši. Tiem, kas ietilpst otrajā kategorijā, būtu automātiski jāpiemēro tarifs, kas atbilst šai regulai. Viesabonēšanas klientiem, kas jau izmanto īpašus viesabonēšanas tarifus vai komplektus, kuri atbilst viņu individuālajām prasībām un kurus viņi tādēļ ir izvēlējušies, būtu jāturpina piemērot viņu iepriekš izvēlētais tarifs vai komplekts, ja pēc tam, kad viņiem ir atgādināts par viņu pašreizējiem tarifu nosacījumiem, viņi nav izdarījuši izvēli attiecīgajā laika posmā. Šādi īpaši viesabonēšanas tarifi vai komplekti varētu ietvert, piemēram, vienotas likmes viesabonēšanas maksu, privātus tarifus, tarifus ar papildu fiksētu viesabonēšanas maksu vai tarifus ar maksu par minūti, kas ir zemāki nekā maksimālais Eiropas tarifs, vai tarifus ar maksu par izsaukuma iestati.

(33) Pārejas periodā, kad izmanto aizsargājošos ierobežojumus, jauni viesabonenti būtu pilnībā jāinformē skaidrā un saprotamā veidā par tarifiem, kas viesabonēšanai pieejami Savienībā, tostarp par tarifiem, kas atbilst pagaidu Eiropas tarifam. Pašreizējiem viesabonentiem noteiktā laika posmā būtu jādod iespēja izvēlēties jaunu tarifu, kas atbilst pagaidu Eiropas tarifam vai jebkuram citam viesabonēšanas tarifam. Attiecībā uz pašreizējiem viesabonentiem, kas minētajā laika posmā nav veikuši izvēli, būtu jānošķir tie, kas jau bija izvēlējušies noteiktu viesabonēšanas tarifu vai komplektu pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un tie, kas to nebija izdarījuši. Tiem, kas ietilpst otrajā kategorijā, būtu automātiski jāpiemēro tarifs, kas atbilst šai regulai. Viesabonentiem, kas jau izmanto īpašus viesabonēšanas tarifus vai komplektus, kuri atbilst viņu individuālajām prasībām un kurus viņi tādēļ ir izvēlējušies, būtu jāturpina piemērot viņu iepriekš izvēlētais tarifs vai komplekts, ja pēc tam, kad viņiem ir atgādināts par viņu pašreizējiem tarifu nosacījumiem un par piemērojamajiem Eiropas tarifiem, viņi dara zināmu izvēli savam operatoram. Šādi īpaši viesabonēšanas tarifi vai komplekti varētu ietvert, piemēram, vienotas likmes viesabonēšanas maksu, privātus tarifus, tarifus ar papildu fiksētu viesabonēšanas maksu vai tarifus ar maksu par minūti, kas ir zemāki nekā maksimālais Eiropas tarifs, vai tarifus ar maksu par izsaukuma iestati.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34) Šī regula paredz, ka direktīvas, kas veido 2002. gada reglamentējošos noteikumus elektronisko sakaru jomā, neskar konkrētus pasākumus, kuri pieņemti, lai regulētu mobilo balss telefonsakaru zvanu Savienības mēroga viesabonēšanas cenas, un Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem ar šo regulu var prasīt mainīt viesabonēšanas mazumtirdzniecības tarifus, lai ievērotu šīs regulas prasības, tāpēc šādām izmaiņām, ievērojot dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem transponē 2002. gada reglamentējošos noteikumus elektronisko sakaru jomā, nebūtu jārada tiesības mobilo sakaru abonentiem atteikties no līgumiem.

(34) Šī regula paredz, ka direktīvas, kas veido 2002. gada reglamentējošos noteikumus elektronisko sakaru jomā, neskar konkrētus pasākumus, kuri pieņemti, lai regulētu mobilo balss telefonsakaru zvanu Savienības mēroga viesabonēšanas cenas, un Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem ar šo regulu var prasīt mainīt viesabonēšanas mazumtirdzniecības tarifus, lai ievērotu šīs regulas prasības, tāpēc šādām izmaiņām, ievērojot dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem transponē 2002. gada reglamentējošos noteikumus elektronisko sakaru jomā, nebūtu jārada tiesības mobilo sakaru abonentiem atteikties no līgumiem. Līdzīgi arī brīvība mainīt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējus neskar tiesības un pienākumus, kas piemērojami vietējiem pakalpojumiem saskaņā ar reglamentējošām un līgumiskām saistībām.

Pamatojums

Tiesības mainīt viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējus nepiešķir abonentiem tiesības atteikties no saviem iekšzemes līgumiem. Jāturpina piemērot attiecīgos valsts noteikumus.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40) Tādēļ būtu jāievieš vienots noteikumu kopums attiecībā uz Eiropas tarifa rēķinu vienību noteikšanu mazumtirdzniecības līmenī, lai turpmāk stiprinātu vienoto tirgu un visā Savienībā nodrošinātu vienādu aizsardzības līmeni klientiem, kas izmanto Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumus.

(40) Tādēļ būtu jāievieš vienots noteikumu kopums attiecībā uz Eiropas tarifa rēķinu vienību noteikšanu mazumtirdzniecības līmenī, lai turpmāk stiprinātu vienoto tirgu un visā Savienībā nodrošinātu tikpat augstu aizsardzības līmeni klientiem, kas izmanto Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumus.

Pamatojums

Jaunajam noteikumu kopumam jānodrošina patērētājiem augsts aizsardzības līmenis Eiropas Savienībā, nevis tikai vienāds līmenis.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(42a) Operatoriem jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu to, ka pārrobežu patērētāji nesaskaras ar problēmām, pamatojoties uz viņu pārrobežu atrašanās vietu, piemēram, viesabonēšanas tarifi, kamēr viņi ir savā izcelsmes valstī.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55) Valstu regulējošo iestāžu apkopotie dati rāda, ka augstās cenas vairumtirdzniecības vidējiem tarifiem par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko apmeklētā tīkla operatori piemēro viesabonenta vietējā sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējiem, saglabājas, pat ja šķiet, ka šīs vairumtirdzniecības cenas samazinās.

(55) Valstu regulējošo iestāžu apkopotie dati rāda, ka augstās cenas vairumtirdzniecības vidējiem tarifiem par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko apmeklētā tīkla operatori piemēro viesabonenta vietējā sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējiem, saglabājas. Pat ja šķiet, ka šīs vairumtirdzniecības cenas samazinās, tās vēl aizvien ir pārāk augstas un neproporcionālas reālajām ražošanas izmaksām.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(65) Lai nodrošinātu, ka regulējošās saistības attiecībā uz balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenām netiek saglabātas ilgāk nekā vajadzīgs, kad strukturālie risinājumi ir pilnībā ieviesti un viesabonēšanas tirgū ir pietiekami attīstīta konkurence, būtu jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem maksimālās vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas vairs nepiemēro jau pirms noteiktajiem termiņiem. Šādi nosacījumi būtu jāpamato ar būtisku atšķirību starp cenu ierobežojumiem un faktisko cenu līmeni. Uzskatāms, ka būtiska atšķirība tiks sasniegta, kad vidējās cenas Savienībā būs 75 % no cenu ierobežojumiem. Vairumtirdzniecības cenu ierobežojumiem 75 % kritēriju pamatos ar nelīdzsvarotu datplūsmu starp operatoriem, kuri nepieder pie vienas grupas. Lai ierobežotu nevienmērību starp dalībvalstīm, mazumtirdzniecības cenu ierobežojumiem 75 % kritēriju aprēķinās kā Savienības mēroga vidējo rādītāju, ņemot vērā valstu vidējos rādītājus atsevišķi par katru viesabonēšanas pakalpojumu (balss, SMS vai dati).

(65) Lai nodrošinātu, ka regulējošās saistības attiecībā uz balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenām netiek saglabātas ilgāk nekā vajadzīgs, kad strukturālie risinājumi ir pilnībā ieviesti un viesabonēšanas tirgū ir pietiekami attīstīta konkurence, būtu jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem maksimālās vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas vairs nepiemēro jau pirms noteiktajiem termiņiem. Šādi nosacījumi būtu jāpamato ar būtisku atšķirību starp cenu ierobežojumiem un faktisko cenu līmeni. Uzskatāms, ka būtiska atšķirība tiks sasniegta, kad vidējās cenas Savienībā būs 50 % no cenu ierobežojumiem. Vairumtirdzniecības cenu ierobežojumiem 50 % kritēriju pamatos ar nelīdzsvarotu datplūsmu starp operatoriem, kuri nepieder pie vienas grupas. Lai ierobežotu nevienmērību starp dalībvalstīm, mazumtirdzniecības cenu ierobežojumiem 50 % kritēriju aprēķinās kā Savienības mēroga vidējo rādītāju, ņemot vērā valstu vidējos rādītājus atsevišķi par katru viesabonēšanas pakalpojumu (balss, SMS vai dati).

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(67) Lai uzlabotu regulētu viesabonēšanas zvanu veikšanas un saņemšanas mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību Savienībā un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniedzējiem bez maksas būtu jāpalīdz viesabonentiem viegli iegūt informāciju par viesabonēšanas cenām, veicot un saņemot balss zvanus apmeklētajā dalībvalstī. Turklāt operatoriem pēc pieprasījuma un bez maksas būtu jāsniedz saviem abonentiem papildu informācija par datu pārraides pakalpojumu cenām par minūti vai par apjomu (ar PVN) attiecībā uz balss zvanu veikšanu un saņemšanu, kā arī SMS, MMS sūtīšanu un saņemšanu un citiem datu pārraides pakalpojumiem apmeklētajā dalībvalstī. Dažas patērētāju grupas var būt labi informētas par viesabonēšanas cenām, tāpēc operatoriem jānodrošina iespēja vienkārši atteikties no šā automātiskā ziņojumu pakalpojuma.

(67) Lai uzlabotu mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību par viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu un lai palīdzētu viesabonentiem pieņemt lēmumu par mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties ārzemēs, proti ceļojot pa Savienību vai ārpus tās, mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniedzējiem bez maksas būtu jāpalīdz viesabonentiem viegli iegūt informāciju par viesabonēšanas cenām, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus valstī, kurā viņi atrodas. Turklāt operatoriem pēc pieprasījuma un bez maksas būtu jāsniedz saviem abonentiem, ja tie atrodas Savienībā, papildu informācija par datu pārraides pakalpojumu cenām par minūti vai par apjomu (ar PVN) attiecībā uz balss zvanu veikšanu un saņemšanu, kā arī SMS, MMS sūtīšanu un saņemšanu un citiem datu pārraides pakalpojumiem apmeklētajā dalībvalstī. Dažas patērētāju grupas var būt labi informētas par viesabonēšanas cenām, tāpēc operatoriem jānodrošina iespēja vienkārši atteikties no šā automātiskā ziņojumu pakalpojuma.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(68) Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju par viesabonēšanas cenām, jo īpaši par Eiropas tarifu un visaptverošu vienotu likmi, ja tāda tiek piedāvāta, laikā, kad klienti noformē abonementu un katru reizi, kad viesabonēšanas cenas tiek mainītas. Vietējiem mobilo sakaru operatoriem informācija par viesabonēšanas cenām būtu jāsniedz, izmantojot atbilstošus līdzekļus, piemēram, rēķinus, internetu, televīzijas reklāmu vai tiešo pastu. Vietējiem mobilo sakaru operatoriem būtu jānodrošina, ka visi viņu viesabonenti zina par regulēto tarifu pieejamību attiecīgajā laikposmā, un viņiem būtu šiem abonentiem jānosūta skaidrs un nepārprotams paziņojums, aprakstot Eiropas tarifa nosacījumus un tiesības pārslēgties uz to vai no tā.

(68) Pārskatāmība paredz arī to, ka operatori sniedz informāciju par viesabonēšanas cenām, jo īpaši par Eiropas tarifu un visaptverošu vienotu likmi, ja tāda tiek piedāvāta, laikā, kad klienti noformē abonementu un katru reizi, kad viesabonēšanas cenas tiek mainītas. Vietējiem mobilo sakaru operatoriem informācija par viesabonēšanas cenām būtu jāsniedz, izmantojot atbilstošus līdzekļus, piemēram, rēķinus, internetu, televīzijas reklāmu vai tiešo pastu. Visai informācijai un piedāvājumiem jābūt skaidriem, saprotamiem, salīdzināmiem un pārskatāmiem attiecībā uz cenām un pakalpojuma īpašībām. Viesabonēšanas piedāvājumu reklāmai un pārdošanai patērētājiem pilnībā jāatbilst patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvai 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem („Negodīgas komercprakses direktīva”)1. Vietējiem mobilo sakaru operatoriem būtu jānodrošina, ka visi viņu viesabonenti zina par regulēto tarifu pieejamību attiecīgajā laikposmā, un viņiem būtu šiem abonentiem jānosūta skaidrs un nepārprotams rakstisks paziņojums, aprakstot Eiropas tarifa nosacījumus un tiesības pārslēgties uz to vai no tā.

 

_____________

 

1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(69) Turklāt būtu jāievieš pasākumi, lai uzlabotu datu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu pārredzamību, jo īpaši, lai novērstu „rēķinu šoka” problēmu, kas rada šķēršļus iekšējā tirgus vienmērīgai darbībai, un lai viesabonentiem nodrošinātu instrumentus, kas tiem vajadzīgi, lai uzraudzītu un kontrolētu izdevumus par datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Tāpat nedrīkstētu pastāvēt šķēršļi jaunu programmu vai tehnoloģiju ienākšanai, kas varētu aizstāt viesabonēšanas pakalpojumus vai būt tiem alternatīva, piemēram, WiFi. Klientiem būtu jāsniedz šī informācija, tādējādi ļaujot viņiem izdarīt informētu izvēli.

(69) Turklāt būtu jāievieš pasākumi, lai uzlabotu visu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu pārredzamību, jo īpaši, lai novērstu „rēķinu šoka” problēmu, kas rada šķēršļus iekšējā tirgus vienmērīgai darbībai, un lai viesabonentiem nodrošinātu instrumentus, kas tiem vajadzīgi, lai uzraudzītu un kontrolētu izdevumus par datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Tāpat nedrīkstētu pastāvēt šķēršļi jaunu programmu vai tehnoloģiju ienākšanai, kas varētu aizstāt viesabonēšanas pakalpojumus vai būt tiem alternatīva, piemēram, WiFi vai vietējas maršrutēšanas mehānismi. Klientiem būtu jāsaņem šī informācija, tādējādi ļaujot viņiem izdarīt informētu izvēli.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70) Jo īpaši mobilo sakaru operatoriem būtu jānodrošina viesabonentiem personalizēta tarifu informācija par tarifiem, ko šiem abonentiem piemēro par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ikreiz, kad tie sāk izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumu, ierodoties citā dalībvalstī. Šī informācija būtu jānosūta uz to mobilo tālruni vai citu mobilo iekārtu vispiemērotākajā veidā, lai to varētu viegli saņemt un saprast.

(70) Jo īpaši mobilo sakaru operatoriem būtu bez maksas jānodrošina viesabonentiem personalizēta tarifu informācija par tarifiem, ko šiem abonentiem piemēro par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ikreiz, kad tie sāk izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumu, ierodoties citā valstī;. attiecībā uz valstīm ārpus Savienības šīs prasības būtu jāpiemēro tikai no 2013. gada 1. janvāra. Šī informācija būtu jānosūta uz to mobilo tālruni vai citu mobilo iekārtu vispiemērotākajā veidā, lai to varētu viegli saņemt un saprast un lai ļautu tai viegli piekļūt vēlāk.

Pamatojums

Uznirstošie logi nav efektīvs veids, kā informēt patērētājus par piemērojamajiem tarifiem, jo patērētāji, kas informācijas saņemšanas brīdī ir aizņemti, visticamāk logus aizvērs, neapskatot to saturu, lai pabeigtu savu darbību.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(71) Lai atvieglotu klientu izpratni par šādu pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļautu viņiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus, vietējiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz piemēri par datu viesabonēšanas lietojumiem, piemēram, e-pastu, attēlu un tīmekļa pārlūkošanu, norādot aptuveno datu izmantošanas apjomu.

(71) Lai atvieglotu abonentu izpratni par datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļautu viņiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus, kad tiek parakstīts līgums un pēc abonenta pieprasījuma jebkurā laikā pēc tam, vietējiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz bezmaksas piemēri par datu viesabonēšanas lietojumiem, piemēram, e-pastu, attēlu un tīmekļa pārlūkošanu, norādot aptuveno datu izmantošanas apjomu.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(72) Turklāt, lai novērstu „rēķinu šoku”, mobilo sakaru operatoriem būtu jānosaka viens vai vairāki maksimālie finanšu un/vai apjoma ierobežojumi attiecībā uz atlikto maksājumu par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kas izteikti valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā, un bez maksas jāpiedāvā tie visiem saviem viesabonentiem, izmantojot atbilstīgu paziņojumu, kad noteiktais ierobežojums ir sasniegts. Kad ir sasniegts minētais maksimālais patēriņa ierobežojums, abonentiem vairs nebūtu jāsaņem datu viesabonēšanas pakalpojumi un nebūtu viņiem jāpiemēro maksa par šiem pakalpojumiem, ja vien viņi īpaši nepieprasa tos nodrošināt arī turpmāk saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā. Viesabonentiem būtu jādod pietiekami daudz laika, lai viņi varētu izvēlēties vienu no šiem maksimālajiem finanšu vai apjoma ierobežojumiem vai arī lai viņi varētu atteikties no šāda ierobežojuma. Ja vien abonenti nenorāda citādi, viņiem būtu jāpiemēro standarta ierobežojumu sistēma.

(72) Turklāt, lai novērstu „rēķinu šoku” par datu viesabonēšanas pakalpojumiem gan Savienībā, gan — no 2013. gada 1. janvāra — ārpus tās, mobilo sakaru operatoriem būtu jānosaka viens vai vairāki maksimālie finanšu un/vai apjoma ierobežojumi attiecībā uz atlikto maksājumu par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kas izteikti valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā, un bez maksas jāpiedāvā tie visiem saviem viesabonentiem, izmantojot atbilstīgu paziņojumu, kad noteiktais ierobežojums ir sasniegts, un šim nolūkam lietojot tāda veida datu nesēju, kas ļauj vēlāk atkārtoti iepazīties ar šo informāciju. Kad ir sasniegts minētais maksimālais patēriņa ierobežojums, abonentiem vairs nebūtu jāsaņem datu viesabonēšanas pakalpojumi un nebūtu viņiem jāpiemēro maksa par šiem pakalpojumiem, ja vien viņi īpaši nepieprasa tos nodrošināt arī turpmāk saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā. Šādā gadījumā viņiem jāsaņem bezmaksas apstiprinājums saziņas līdzekļu formātā, ko var atkārtoti apskatīt vēlāk. Viesabonentiem būtu jādod pietiekami daudz laika, lai viņi varētu izvēlēties vienu no šiem maksimālajiem finanšu vai apjoma ierobežojumiem vai arī lai viņi varētu atteikties no šāda ierobežojuma. Ja vien abonenti nenorāda citādi, viņiem būtu jāpiemēro standarta ierobežojumu sistēma.

Pamatojums

Uznirstošie logi nav labs veids, kā paziņot patērētājiem par maksimālā ierobežojuma tuvošanos, jo, ja viņi šāda paziņojuma saņemšanas laikā ir aizņemti, viņi mēģinās aizvērt logu un pabeigs savu iesākto darbību. Turklāt patērētājiem varētu likties ļoti svarīgi saņemt informāciju, ka viņi ir piekrituši turpināt izmantot piedāvāto pakalpojumu, neraugoties uz maksimālā ierobežojuma sasniegšanu. Tas ir paredzēts, lai pārtrauktu to, ka patērētāji vienkārši nospiež taustiņu, neapjaušot savas darbības sekas.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

72.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(72a) Tā kā spēkā esošajos Savienības tiesību aktos nav paredzēti noteikumi par „rēķinu šoka” ierobežošanu attiecībā uz viesabonēšanu ārpus Savienības, patērētāji turpmāk būtu jāinformē par attiecīgajiem viesabonēšanas tarifiem ārpus Savienības un uz viņiem jāattiecina noteikumi par „rēķinu šoku”, kurus piemēro viesabonēšanai Savienībā.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(74) Tomēr, kopš stājušies spēkā grozījumi, kas ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 544/2009, novērots, ka ir mazāka iespēja, ka abonenti, kuri izmanto priekšapmaksas tarifus, saņems „šokējošu rēķinu” par datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, jo pieejamā kredīta apjomu šādā gadījumā izvēlas jau iepriekš. Turklāt, kad tiks ieviests datu pagaidu Eiropas tarifs ar regulētu datu viesabonēšanas cenu līmeni, šie abonenti arī gūs papildu aizsardzību pret augstām cenām par šiem pakalpojumiem. Šo iemeslu dēļ noteikumus par pakalpojuma pārtraukšanas robežvērtību nevajadzētu piemērot abonentiem ar priekšapmaksas līgumiem.

(74) Šokējošu rēķinu par datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu var saņemt arī abonenti, kuri izmanto priekšapmaksas tarifus. Tādēļ noteikumi par pakalpojuma pārtraukšanas robežvērtību būtu jāpiemēro arī šādiem abonentiem. Turklāt abonentiem, kuri izmanto priekšapmaksas pakalpojumus, vajadzētu laikus saņemt brīdinājumu, ka viņi ir pietuvojušies savam kredītlimitam.

Pamatojums

Priekšapmaksas abonentiem ir jānodrošina tāda paša līmeņa aizsardzība kā citiem abonentiem, īpaši tad, ja sakaru pakalpojumu līgums ļauj pārsniegt kredītlimitu vai paredz automātiskas konta papildināšanas iespēju. Turklāt, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus, var ātri sasniegt kredītlimitu, tādēļ pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu nosūtīt agrīnu brīdinājumu abonentiem, lai pasargātu viņus no tā, ka strauji un negaidot beidzies kredītlimits.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(81) Komisijai būtu jāpārskata šīs regulas efektivitāte, ņemot vērā tās mērķus un ieguldījumu reglamentējošo noteikumu īstenošanā un iekšējā tirgus sekmīgā darbībā. Šajā sakarībā Komisijai būtu jāizskata ietekme uz konkurenci starp dažāda lieluma mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem no dažādām Savienības vietām, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifu attīstība, tendences un pārredzamība, to saistība ar faktiskajām izmaksām, tas, ciktāl ir apstiprinājušies šai regulai pievienotajā ietekmes novērtējumā izdarītie pieņēmumi, kā arī operatoru atbilsmes nodrošināšanas izmaksas un ietekme uz ieguldījumiem. Komisijai, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, būtu arī jāizskata to pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kuri ir alternatīva viesabonēšanai (piemēram, piekļuve ar WiFi starpniecību).

(81) Komisijai būtu jāpārskata šīs regulas efektivitāte, ņemot vērā tās mērķus un ieguldījumu reglamentējošo noteikumu īstenošanā un iekšējā tirgus sekmīgā darbībā. Šajā sakarībā Komisijai būtu jāizskata ietekme uz konkurenci starp dažāda lieluma mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem no dažādām Savienības vietām, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifu attīstība, tendences un pārredzamība, to saistība ar faktiskajām izmaksām, tas, ciktāl ir apstiprinājušies šai regulai pievienotajā ietekmes novērtējumā izdarītie pieņēmumi, kā arī operatoru atbilsmes nodrošināšanas izmaksas un ietekme uz ieguldījumiem. Komisijai, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, būtu arī jāizskata to pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kuri ir alternatīva viesabonēšanai (piemēram, piekļuve ar WiFi vai ar vietējas maršrutēšanas mehānismu starpniecību).

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

1. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ar šo regulu arī paredz noteikumus, kuru mērķis ir palielināt cenu pārredzamību un uzlabot informācijas par tarifiem sniegšanu Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumu izmantotājiem.

2. Ar šo regulu arī paredz noteikumus, kuru mērķis ir palielināt cenu pārredzamību un uzlabot informācijas par tarifiem sniegšanu viesabonēšanas pakalpojumu izmantotājiem Savienībā un — no 2013. gada 1. janvāra — ārpus tās.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā noteiktos tarifu ierobežojumus izsaka euro. Ja tarifu, ko reglamentē 6., 7., 8., 9., 11. un 12. punkta noteikumi, izsaka citā valūtā, sākotnējos ierobežojumus saskaņā ar minētajiem pantiem attiecīgajā valūtā nosaka, piemērojot atsauces maiņas kursu, ko Eiropas Centrālā banka 2012. gada 30. maijā publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šajā regulā noteiktos tarifu ierobežojumus izsaka euro. Ja tarifu, ko reglamentē 6., 7., 8., 9., 11. un 12. punkta noteikumi, izsaka citā valūtā, sākotnējos ierobežojumus saskaņā ar minētajiem pantiem attiecīgajā valūtā nosaka, piemērojot atsauces maiņas kursu, ko Eiropas Centrālā banka 2012. gada 30. maijā publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai piemērojot vidējo atsauces maiņas kursu, ko Eiropas Centrālā banka publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī sešus mēnešus pirms šīs regulas spēkā stāšanās, atkarībā no tā, kurš no šiem sākotnējiem tarifu ierobežojumiem pēc konvertēšanas valūtā, kas nav euro, ir zemāks.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir samazināt tādas situācijas risku, kad, neraugoties uz tarifu samazināšanu, pamatojoties uz šajā regulā pieņemtajiem grozījumiem, nav tarifu samazinājuma tajās valstīs, kas neizmanto euro, valūtas maiņas svārstību rezultātā. Priekšlikums nenovērš šo risku, tas tikai sniedz alternatīvu metodi konvertēšanai no euro citās valūtās.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) „vietējais mobilo sakaru operators” ir uzņēmums, kas abonentam sniedz Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai tālākpārdevējs;

b) „vietējais mobilo sakaru operators” ir operators, kas viesabonentam sniedz Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai tālākpārdevējs, vai kā jebkāda cita veida viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs;

Pamatojums

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison de la nouvelle obligation de découplage. Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k) „regulēts datu viesabonēšanas pakalpojums” ir viesabonēšanas pakalpojums, kas viesabonentam ļauj izmantot pakešu komutācijas datus, izmantojot mobilo tālruni vai citu mobilo sakaru ierīci, kad tas izmanto apmeklēto sakaru tīklu. Regulētajā datu viesabonēšanas pakalpojumā nav ietverta regulēto viesabonēšanas zvanu vai SMS īsziņu pārraide vai saņemšana, bet tajā ir ietverta MMS īsziņu nosūtīšana un saņemšana;

k) „regulēts datu viesabonēšanas pakalpojums” ir viesabonēšanas pakalpojums, kas viesabonentam ļauj izmantot pakešu komutācijas datus, izmantojot mobilo tālruni vai citu mobilo sakaru ierīci, kad tas izmanto apmeklēto sakaru tīklu. Regulētajā datu viesabonēšanas pakalpojumā nav ietverta regulēto viesabonēšanas zvanu vai SMS īsziņu pārraide vai saņemšana, MMS īsziņu nosūtīšana un saņemšana un ierīce–ierīce (M2M) datu sakari;

Pamatojums

MMS jāizslēdz no regulētās datu viesabonēšanas definīcijas, kā tas bija SMS gadījumā, atzīstot, ka to nevar salīdzināt ar citiem datu pakalpojumiem. Ierīce–ierīce sakari jāizslēdz no regulētās datu viesabonēšanas definīcijas, jo tas ir atšķirīgs pakalpojums: a) tas nav tieši paredzēts plaša patēriņa tirgus patērētājiem (ja viesabonēšanas regulas mērķis ir pasargāt plaša patēriņa tirgus patērētājus no pārmērīgām cenām); 2) tas parasti ir komplekss pakalpojums, kam vajadzīgi īpaši MNO pilnveidojumi un ko pārdod uzņēmumiem vai galvenajiem klientiem (uzņēmumiem).

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

m) „alternatīvs viesabonēšanas operators” ir vietējais mobilo sakaru operators, kurš nodrošina viesabonentam viesabonēšanas pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai tālākpārdevējs, bet nav tas pats operators, kurš nodrošina vietējos mobilo sakaru pakalpojumus;

m) „alternatīvs viesabonēšanas operators” ir mobilo sakaru operators, kurš nodrošina viesabonentam viesabonēšanas pakalpojumus vai nu savā tīklā, vai kā mobilo sakaru virtuālā tīkla operators vai tālākpārdevējs, bet nav tas pats operators, kurš nodrošina vietējos mobilo sakaru pakalpojumus;

Pamatojums

Kā norādīja arī BEREC, regulas formulējumam jābūt pietiekami elastīgam, lai pieļautu risinājuma individualizāciju no vairākām iespējām, neizslēdzot nevienu iespēju. Kā norādīts regulā, BEREC ir jādefinē vislabākais īstenošanas risinājums.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

n) „vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve” ir pieejas iekārtām un/vai pakalpojumiem sniegšana citam uzņēmumam ar konkrētiem nosacījumiem, lai tas nodrošinātu viesabonēšanas pakalpojumus mazumtirdzniecības klientiem;

n) „vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve” ir pieejas iekārtām un/vai pakalpojumiem sniegšana citam uzņēmumam nediskriminējot, ar konkrētiem nosacījumiem, lai tas nodrošinātu viesabonēšanas pakalpojumus mazumtirdzniecības klientiem;

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

o) „Eiropas Savienības (ES) viesabonēšanas profils” ir iepriekškonfigurēts profils atsevišķu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai, ko nodrošina papildus vietējo mobilo pakalpojumu sniegšanas profilam uz tās pašas SIM kartes.

svītrots

Pamatojums

Regulai jābūt neitrālai attiecībā uz tehnoloģijām, lai izvairītos no tā, ka tad, kad tiesību aktu piemēro, tas jau ir novecojis. Tas attiecas uz duālā IMSI izmantošanu, ko EK ierosināja kā tehnisku risinājumu.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

3. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Mobilo tīklu operatori izpilda visus pamatotos pieprasījumus par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi, tostarp tos, kas saņemti no mobilo sakaru virtuālā tīkla operatoriem vai tālākpārdevējiem. Noteikumus par regulētajiem vairumtirdzniecības viesabonēšanas tarifiem, kas noteikti 6., 8. un 11. pantā, piemēro vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai.

1. Mobilo tīklu operatori izpilda visus pamatotos pieprasījumus par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi, tostarp tos, kas saņemti no mobilo sakaru virtuālā tīkla operatoriem vai tālākpārdevējiem. Pieprasījums par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi ir proporcionāls un pielāgots pusei, kas pieprasa piekļuvi. Noteikumus par regulētajiem vairumtirdzniecības viesabonēšanas tarifiem, kas noteikti 6., 8. un 11. pantā, piemēro vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuves nodrošināšanai. Šie noteikumi neskar citu izmaksu atgūšanu, kas saistītas ar vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi, ko nodrošina mobilā tīkla operators.

Pamatojums

Pilnīgam MVNO un tālākpārdevējam nevar būt vienādas piekļuves tiesības. Citas izmaksas, kas saistītas ar šādas piekļuves nodrošināšanu, būtu jāatgūst mobilā tīkla operatoram.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve aptver piekļuvi visiem tīkla elementiem un saistītajām iekārtām, attiecīgiem pakalpojumiem, programmatūrai un informācijas sistēmām, kas nepieciešamas viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai klientiem.

2. Ciktāl tiek nodrošināta proporcionalitāte, vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuve aptver piekļuvi visiem tīkla elementiem un saistītajām iekārtām, attiecīgiem pakalpojumiem, programmatūrai un informācijas sistēmām, kas nepieciešamas viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai klientiem. Būtu jāatmaksā tādu papildu pakalpojumu izmaksas, kas pārsniedz vairumtirdzniecības viesabonēšanas pamata piekļuvi, piemēram, rēķinu sagatavošanas vai klientu apkalpošanas izmaksas.

Pamatojums

Jānodrošina, lai nevienam piekļuves prasītājam nebūtu atļauts pieprasīt jebkāda veida piekļuvi aktīviem. Tālākpārdevēji, kuriem nav savas rēķinu sastādīšanas sistēmas, var prasīt vietējo sakaru tīklu operatoriem piedāvāt rēķinu sastādīšanas sistēmas pakalpojumus papildus vairumtirdzniecības piekļuvei par regulētu cenu. Šādu papildu pakalpojumu izmaksas, kas radušās vietējo sakaru tīklu operatoriem, būtu jāatmaksā.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

4. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Sākot ar 2014. gada 1. jūliju, vietējie mobilo sakaru operatori informē visus savus viesabonentus par iespēju atteikties no pašreiz izmantotajiem viesabonēšanas pakalpojumiem un izvēlēties alternatīva viesabonēšanas operatora viesabonēšanas pakalpojumus. Viesabonentiem dod divus mēnešus, kuru laikā viņiem sava izvēle jādara zināma vietējam mobilo sakaru operatoram. Viesabonentiem, kuri minētā perioda laikā nav norādījuši savu izvēli, ir tiesības izvēlēties alternatīvu viesabonēšanas operatoru jebkurā laikā saskaņā ar 3. un 4. punktu.

2. Sākot ar 2014. gada 1. maiju, viesabonentiem ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no pašreiz izmantotajiem viesabonēšanas pakalpojumiem un izvēlēties alternatīva viesabonēšanas operatora viesabonēšanas pakalpojumus saskaņā ar 3. un 4. punktu. Vietējie mobilo sakaru operatori informē par šīm tiesībām savus pašreizējos viesabonentus līdz 2014. gada 1. maijam.

Pamatojums

Izdarot grozījumu, ir jāuzsver, ka klientam ir nepārprotamas tiesības mainīt savu viesabonēšanas operatoru, un tām jābūt šā punkta galvenajam elementam. No šā noteikuma izriet operatora pienākums informēt klientu par šīm tiesībām. Lai panāktu strukturālā pasākuma drīzu ietekmi, tas jāīsteno līdz 2014. gada vasaras brīvdienu periodam. Turklāt esošie klienti savlaicīgi jāinformē par izmaiņām.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

4. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Jebkāda pāriešana pie vai no alternatīva viesabonēšanas operatora notiek bez maksas un neietver nekādus citus nosacījumus vai ierobežojumus saistībā ar abonēšanas elementiem kā tikai tos, kas saistīti ar viesabonēšanu, un šādu pāriešanu īsteno piecu darba dienu laikā, izņemot, ja viesabonents abonē vietēju paketi, kurā iekļautas viesabonēšanas cenas, kas nav Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs vai datu Eiropas tarifs. Šādā gadījumā vietējais mobilo sakaru operators drīkst aizkavēt pāriešanu no vecās uz jauno viesabonēšanas pakalpojumu abonēšanu uz noteiktu laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

4. Jebkāda pāriešana pie vai no alternatīva viesabonēšanas operatora vai starp dažādiem viesabonēšanas operatoriem notiek bez maksas un neietver nekādus citus nosacījumus vai ierobežojumus saistībā ar abonēšanas elementiem kā tikai tos, kas saistīti ar viesabonēšanu, un šādu pāriešanu īsteno visīsākajā iespējamajā laikā, kas tiks noteikts BEREC pamatnostādnēs un nepārsniedz trīs dienas, izņemot, ja viesabonents abonē vietēju paketi, kurā iekļautas viesabonēšanas cenas, kas nav Eiropas tarifs, SMS Eiropas tarifs vai datu Eiropas tarifs. Šādā gadījumā vietējais mobilo sakaru operators drīkst aizkavēt pāriešanu no vecās uz jauno viesabonēšanas pakalpojumu abonēšanu uz noteiktu laikposmu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

4. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Laikā, kad tiek slēgts vai pagarināts līgums par mobilo sakaru pakalpojumiem, vietējie mobilo sakaru operatori visiem klientiem individuāli sniedz visu informāciju par iespēju izvēlēties alternatīvu viesabonēšanas operatoru un sekmē līguma noslēgšanu ar alternatīvu viesabonēšanas operatoru. Klienti, kas ar vietējo mobilo sakaru operatoru noslēdz līgumu par viesabonēšanas pakalpojumiem, nepārprotami apstiprina, ka par šādu iespēju ir tikuši informēti. Mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji neattur mazumtirgotājus, kas darbojas kā viņu tirdzniecības punkti, piedāvāt atsevišķi slēgt līgumus par viesabonēšanas pakalpojumiem ar alternatīviem viesabonēšanas operatoriem.

5. Laikā, kad tiek slēgts vai pagarināts līgums par mobilo sakaru pakalpojumiem, vietējie mobilo sakaru operatori visiem klientiem individuāli skaidri un saprotami, un noturīgā datu nesējā sniedz visu informāciju par iespēju izvēlēties alternatīvu viesabonēšanas operatoru un nekavē līguma noslēgšanu ar alternatīvu viesabonēšanas operatoru. Abonentus, kas ar vietējo mobilo sakaru operatoru noslēdz līgumu par viesabonēšanas pakalpojumiem, informē par šādu iespēju. Mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji nekavē un neattur mazumtirgotājus, kas darbojas kā viņu tirdzniecības punkti, piedāvāt atsevišķi slēgt līgumus par viesabonēšanas pakalpojumiem ar alternatīviem viesabonēšanas operatoriem.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Operatori sniedz abonentiem skaidru un saprotamu informāciju par viesabonēšanas pakalpojumu tarifiem un piedāvājumiem. Komisija ir tiesīga pēc apspriešanās ar BEREC un ieinteresētajām personām pieņemt deleģēto aktu atbilstīgi 17.a pantam, lai izveidotu vienotus kritērijus šādas informācijas sniegšanai, lai to varētu salīdzināt. Kamēr šādi kritēriji nav pieņemti, dalībvalstu regulatori mudina sniegt salīdzināmu informāciju, piemēram, izveidot bukletus, kuros par pamatu izmantota atsauce uz regulētajiem tarifiem, kas piemērojami attiecīgajiem viesabonēšanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

5. pants - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu vienotā tirgus attīstību, viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas instrumenta tehnisko risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi visā Savienībā.

Lai nodrošinātu vienotā tirgus attīstību, viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas instrumenta tehnisko risinājumu īstenošana notiek vienlaicīgi visā Savienībā un atbilst šādiem kritērijiem:

 

a) jebkādam tehniskam risinājumam jābūt rentablam;

 

b) tas ir klientiem draudzīgs;

 

c) tas nodrošina augstāko iespējamo sadarbspējas līmeni;

 

d) tas nodrošina, ka attiecībā uz jebkāda veida datu izmantošanu, it īpaši piekļuvi IP balss pārraides un citiem līdzīgiem pakalpojumiem, tiek ievērots tīkla neitralitātes princips;

 

e) nedrīkst būt šķēršļi Savienības viesabonentiem trešās valstīs vai trešo valstu viesabonentiem Savienībā.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

5. pants - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas vajadzībām operatori nodrošina, ka instrumenti ir ieviesti vēlākais līdz 2014. gada 1. jūlijam, lai nodrošinātu, ka klienti, saglabājot savu mobilā tālruņa numuru, varētu izmantot vietējos mobilos pakalpojumus un atsevišķus viesabonēšanas pakalpojumus, ko nodrošina alternatīvs viesabonēšanas operators. Lai nodrošinātu viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas iespēju, operatori jo īpaši drīkst atļaut izmantot „ES viesabonēšanas profilu” uz tās pašas SIM kartes, kā arī tā paša termināļa izmantošanu līdztekus vietējiem mobilajiem pakalpojumiem. Cenu noteikšana par starpsavienojumu saistībā ar šā instrumenta nodrošināšanu, ir orientēta uz izmaksām, un par šā instrumenta izmantošanu klientiem nevajadzētu noteikt nekādas tiešas maksas.

Viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķas pārdošanas vajadzībām operatori nodrošina, ka instrumenti ir ieviesti vēlākais līdz 2014. gada 1. maijam un atbilst 1. punktā izklāstītajām prasībām. Cenu noteikšana par starpsavienojumu saistībā ar šā instrumenta nodrošināšanu ir orientēta uz izmaksām, un par šā instrumenta izmantošanu viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķai pārdošanai gala lietotājiem nevajadzētu noteikt nekādas tiešas maksas.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

5. pants - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

BEREC pēc apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju saprātīgā termiņā, kas nepārsniedz trīs mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas, nosaka pamatnostādnes attiecībā uz harmonizētiem tehniskajiem risinājumiem, kas saistīti ar atsevišķo viesabonēšanas pakalpojumu instrumentu, un attiecībā uz harmonizētām procedūrām viesabonēšanas pakalpojumu operatora maiņai. Pēc pamatota BEREC pieprasījuma Komisija minēto termiņu drīkst pagarināt.

BEREC pēc apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas nosaka pamatnostādnes attiecībā uz harmonizētiem tehniskajiem risinājumiem, kas saistīti ar atsevišķo viesabonēšanas pakalpojumu instrumentu, un attiecībā uz harmonizētām procedūrām viesabonēšanas pakalpojumu operatora maiņai. Šiem tehniskajiem risinājumiem un procedūrām ir jāatbilst pirmajā daļā izklāstītajiem kritērijiem. Pēc pamatota BEREC pieprasījuma Komisija minēto termiņu drīkst pagarināt vienu reizi un ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

Pamatojums

Ņemot vērā šā uzdevuma sarežģītību, BEREC vajadzētu dot papildu laiku, lai izstrādātu sākotnējās pamatnostādnes atsevišķo viesabonēšanas pakalpojumu pārdošanas instrumenta pamatprasību izpildei. Komisija var pagarināt sagatavošanās termiņu, taču tam jābūt ierobežotam.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

5. pants - 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja nepieciešams, Komisija var piešķirt mandātu Eiropas standartizācijas iestādei adaptēt attiecīgos standartus, kas nepieciešami instrumenta harmonizētajai īstenošanai.

Ja nepieciešams, Komisija piešķir mandātu Eiropas standartizācijas iestādei adaptēt attiecīgos standartus, kas nepieciešami instrumenta harmonizētajai īstenošanai.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

6. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot vietējam mobilo sakaru operatoram par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā savienojuma uzsākšanas, tranzīta un savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot ar 2012. gada 1. jūliju, nepārsniedz EUR 0,14 par minūti.

1. Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot vietējam mobilo sakaru operatoram par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš uzsākts šajā apmeklētajā tīklā, ieskaitot cita starpā savienojuma uzsākšanas, tranzīta un savienojuma pabeigšanas izmaksas, sākot ar 2012. gada 1. jūliju, nepārsniedz EUR 0,10 par minūti.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

6. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā vidējā vairumtirdzniecības tarifa piemērošanas beigu datumam, kā noteikts šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz EUR 0,10 un EUR 0,06 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais vairumtirdzniecības tarifs saglabājas EUR 0,06 šīs regulas spēkā esamības laikā.

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā vidējā vairumtirdzniecības tarifa piemērošanas beigu datumam, kā noteikts šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz EUR 0,08 un EUR 0,05 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais vairumtirdzniecības tarifs saglabājas EUR 0,05 šīs regulas spēkā esamības laikā.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. punktā norādīto vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar vairumtirdzniecības viesabonēšanas to minūšu kopējo skaitu, kuras faktiski izmantotas, attiecīgajam operatoram attiecīgajā laikposmā Savienībā nodrošinot vairumtirdzniecības viesabonēšanas zvanus, un kuras uzkrātas, aprēķinot sekundēs, un pielāgotas, lai ņemtu vērā iespēju apmeklētā tīkla pakalpojumu sniedzējam piemērot sākotnējo minimālo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.

1. punktā norādīto vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar vairumtirdzniecības viesabonēšanas to minūšu kopējo skaitu, kuras faktiski izmantotas, attiecīgajam operatoram attiecīgajā laikposmā Savienībā nodrošinot vairumtirdzniecības viesabonēšanas zvanus, un kuras uzkrātas, aprēķinot sekundēs.

Pamatojums

Sākotnējo minimālo 30 sekunžu iekasēšanas laikposmu nevajadzētu noteikt, ja tam nav pamatojuma.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, var būt katram viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,32 par minūti par jebkuru veikto zvanu vai EUR 0,11 par minūti par jebkuru saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz EUR 0,28 un EUR 0,24 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un EUR 0,10 par saņemtajiem zvaniem 2013. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs regulētās maksimālās mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, var būt katram viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet no 2012. gada 1. jūlija nepārsniedz EUR 0,21 par minūti par jebkuru veikto zvanu vai EUR 0,09 par minūti par jebkuru saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz EUR 0,16 un EUR 0,11 attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā par veiktajiem zvaniem un līdz EUR 0,07 2013. gada 1. jūlijā un EUR 0,05 2014. gada 1. jūlijā par saņemtajiem zvaniem. Neskarot 13. un 19. pantu, šīs regulētās maksimālās mazumtirdzniecības cenas Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,05 apmērā šīs regulas spēkā esamības laikā.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no šā punkta trešās daļas, veiktajiem zvaniem, kam piemēro Eiropas tarifu, vietējais mobilo sakaru operators var piemērot sākotnējo minimālo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.

svītrots

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

7. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Katrs viesabonents var pieprasīt pāriet uz Eiropas tarifu vai atteikties no tā. Ikviena pāreja jāveic bez maksas vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, un tā nav saistīta ar nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz citiem abonēšanas elementiem, izņemot gadījumus, kad viesabonents, kas ir abonējis īpašu viesabonēšanas paketi, kurā ietverti vairāki viesabonēšanas pakalpojumi (t.i., balss zvani, SMS un/vai datu pārraide), vēlas pāriet uz Eiropas tarifu, tad vietējais mobilo sakaru operators var pieprasīt šādam abonentam atteikties no minētās paketes citu elementu priekšrocībām. Vietējais mobilo sakaru operators var aizkavēt pāreju uz citu tarifu, kamēr minimālajā noteiktajā laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ir spēkā iepriekšējais viesabonēšanas tarifs.

5. Katrs viesabonents var pieprasīt pāriet uz Eiropas tarifu vai atteikties no tā. Ikviena pāreja jāveic bez maksas vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, un tā nav saistīta ar nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz citiem abonēšanas elementiem, izņemot gadījumus, kad viesabonents, kas ir abonējis īpašu viesabonēšanas paketi, kurā ietverti vairāki viesabonēšanas pakalpojumi (t.i., balss zvani, SMS un/vai datu pārraide), vēlas pāriet uz Eiropas tarifu, tad vietējais mobilo sakaru operators var pieprasīt šādam abonentam atteikties no minētās paketes citu elementu priekšrocībām. Vietējais mobilo sakaru operators var aizkavēt pāreju uz citu tarifu, kamēr minimālajā noteiktajā laikposmā, kas nepārsniedz divus mēnešus, ieskaitot galīgo termiņu iepriekšējai paziņošanai par līguma laušanu, ir spēkā iepriekšējais viesabonēšanas tarifs.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Vietējie mobilo sakaru operatori jauniem klientiem vai esošajiem klientiem, kuriem piemēro Eiropas tarifu, neatņem tiesības, neliedz vai citādi netraucē veikt aktīvos vai pasīvos zvanus, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus, ja vien šie klienti to īpaši nepieprasa vai nepārsniedz pakalpojuma pārtraukšanas robežvērtību.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

8. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot abonenta vietējam mobilo sakaru operatoram par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu no apmeklētā tīkla, nepārsniedz EUR 0,03 par SMS īsziņu. Maksimālais vidējais vairumtirdzniecības tarifs par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu 2014. gada 1. jūlijā tiek samazināts līdz EUR 0,02. Neskarot 13. pantu, regulētā vairumtirdzniecības maksa par regulētu viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu šīs regulas darbības laikā saglabājas EUR 0,02 apmērā.

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot abonenta vietējam mobilo sakaru operatoram par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu no apmeklētā tīkla, nepārsniedz EUR 0,03 par SMS īsziņu un 2013. gada 1. jūlijā tiek samazināts līdz EUR 0,02 un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,01. Neskarot 13. pantu, regulētā vairumtirdzniecības maksa par regulētu viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu šīs regulas darbības laikā saglabājas EUR 0,01 apmērā.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

9. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez PVN), kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,10. Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,10 apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez PVN), kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai atšķirīgs, bet 2012. gada 1. jūlijā tiek samazināts līdz EUR 0,09, 2013. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,06 un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,05. Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā maksimālā mazumtirdzniecības cena SMS Eiropas tarifam saglabājas EUR 0,05 apmērā līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

9. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz SMS Eiropas tarifu vai atteikties no tā jebkurā laikā. Tarifa maiņai ir jānotiek bez maksas vienas darbadienas laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, un tā nav atkarīga no prasībām vai ierobežojumiem, kas skar citus abonementa elementus, nevis viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru operators drīkst atlikt šādu tarifa maiņu tā, lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu bijis spēkā noteiktu minimālo laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. SMS Eiropas tarifu vienmēr var apvienot ar Eiropas tarifu.

6. Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz SMS Eiropas tarifu vai atteikties no tā jebkurā laikā. Tarifa maiņai ir jānotiek bez maksas vienas darbadienas laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, un tā nav atkarīga no prasībām vai ierobežojumiem, kas skar citus abonementa elementus, nevis viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru operators drīkst atlikt šādu tarifa maiņu tā, lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu bijis spēkā noteiktu minimālo laiku, kas nepārsniedz divus mēnešus, ieskaitot galīgo termiņu iepriekšējai paziņošanai par līguma laušanu. SMS Eiropas tarifu vienmēr var apvienot ar Eiropas tarifu.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

9. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Vietējie mobilo sakaru operatori jauniem vai esošiem klientiem, kuriem piemēro Eiropas tarifu, neatņem tiesības, neliedz vai citādi netraucē nosūtīt vai saņemt SMS īsziņas, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus, ja vien šie klienti to īpaši nepieprasa vai nepārsniedz īsziņu izmaksu ierobežojumu.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

11. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators drīkst piemērot viesabonenta vietējam mobilo sakaru operatoram par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,30 apmērā, EUR 0,20 apmērā no 2013. gada 1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu megabaitu. Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais vairumtirdzniecības tarifs par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā par pārraidīto datu megabaitu.

1. Sākot no 2012. gada 1. jūlija, vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators drīkst piemērot viesabonenta vietējam mobilo sakaru operatoram par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,20 apmērā, EUR 0,15 apmērā no 2013. gada 1. jūlija un EUR 0,10 apmērā no 2014. gada 1. jūlija par pārraidīto datu megabaitu. Neskarot 13. pantu, maksimālais vidējais vairumtirdzniecības tarifs par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšanu šīs regulas darbības laikā saglabājas EUR 0,10 apmērā par pārraidīto datu megabaitu.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot savam viesabonentam par regulēta viesabonēšanas datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz EUR 0,90 par megabaitu. Maksimālā cena par izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz EUR 0,70 un EUR 0,50 par izmantoto megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā maksimālā mazumtirdzniecības cena par izmantoto megabaitu saglabājas EUR 0,50 apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Sākot ar 2012. gada 1. jūliju, datu Eiropas tarifa mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot savam viesabonentam par regulēta viesabonēšanas datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz EUR 0,50 par megabaitu. Maksimālā cena par izmantotajiem datiem tiek samazināta līdz EUR 0,30 un EUR 0,20 par izmantoto megabaitu attiecīgi 2013. gada 1. jūlijā un 2014. gada 1. jūlijā. Neskarot 13. un 19. pantu, regulētā maksimālā mazumtirdzniecības cena par izmantoto megabaitu saglabājas EUR 0,20 apmērā līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

12. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz datu Eiropas tarifu vai atteikties no tā jebkurā laikā, ievērojot sava līguma nosacījumus. Tarifa maiņai ir jānotiek bez maksas vienas darbadienas laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, un tā nav atkarīga no prasībām vai ierobežojumiem, kas skar citus abonementa elementus, nevis viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru operators drīkst atlikt šādu tarifa maiņu tā, lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu bijis spēkā noteiktu minimālo laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Datu Eiropas tarifu vienmēr var apvienot ar SMS Eiropas tarifu un Eiropas tarifu.

5. Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz datu Eiropas tarifu vai atteikties no tā jebkurā laikā, ievērojot sava līguma nosacījumus. Tarifa maiņai ir jānotiek bez maksas vienas darbadienas laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, un tā nav atkarīga no prasībām vai ierobežojumiem, kas skar citus abonementa elementus, nevis viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru operators drīkst atlikt šādu tarifa maiņu tā, lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu bijis spēkā noteiktu minimālo laiku, kas nepārsniedz divus mēnešus, ieskaitot galīgo termiņu iepriekšējai paziņošanai par līguma laušanu. Datu Eiropas tarifu vienmēr var apvienot ar SMS Eiropas tarifu un Eiropas tarifu.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

12. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ne vēlāk kā 2012. gada 30. jūnijā vietējie mobilo sakaru operatori katru viesabonentu atsevišķi informē par datu Eiropas tarifu, par to, ka minēto tarifu piemēros vēlākais no 2012. gada 1. jūlija visiem viesabonentiem, kuri nav apzināti izvēlējušies īpašu tarifu vai paketi, ko piemēro regulētajiem datu pakalpojumiem, kā arī par viesabonentu tiesībām pāriet uz minēto tarifu un atteikties no tā saskaņā ar šā panta 5. punktu.

6. Ne vēlāk kā 2012. gada 30. jūnijā vietējie mobilo sakaru operatori katram viesabonentam atsevišķi sniedz skaidru un saprotamu informāciju noturīgā datu nesējā par datu Eiropas tarifu, par to, ka minēto tarifu piemēros vēlākais no 2012. gada 1. jūlija visiem viesabonentiem, kuri nav apzināti izvēlējušies īpašu tarifu vai paketi, ko piemēro regulētajiem datu pakalpojumiem, kā arī par viesabonentu tiesībām pāriet uz minēto tarifu un atteikties no tā saskaņā ar šā panta 5. punktu.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

13. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja pēc 2018. gada 30. jūnija vidējais vairumtirdzniecības tarifs par vienu no viesabonēšanas pakalpojumiem (balss, SMS vai datu pakalpojums) nelīdzsvarotai datplūsmai starp operatoriem, kas neietilpst vienā grupā, krītas līdz 75 % no 6. panta 2. punktā, 8. panta 1. punktā un 11. panta 1. punktā norādītajiem maksimālajiem vairumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, attiecīgajam viesabonēšanas pakalpojumam maksimālos vairumtirdzniecības tarifus vairs nepiemēro. Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem tirgus datiem, Komisija regulāri pārbauda, vai šis nosacījums izpildās, un, ja tas izpildās, bez kavēšanās publicē Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša C sērijā datus, kas apstiprina, ka uz attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas maksimālie vairumtirdzniecības tarifi.

2. Ja pēc 2018. gada 30. jūnija vidējais vairumtirdzniecības tarifs par vienu no viesabonēšanas pakalpojumiem (balss, SMS vai datu pakalpojums) nelīdzsvarotai datplūsmai starp operatoriem, kas neietilpst vienā grupā, krītas līdz 50 % no 6. panta 2. punktā, 8. panta 1. punktā un 11. panta 1. punktā norādītajiem maksimālajiem vairumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, attiecīgajam viesabonēšanas pakalpojumam maksimālos vairumtirdzniecības tarifus vairs nepiemēro. Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem tirgus datiem, Komisija regulāri pārbauda, vai šis nosacījums izpildās, un, ja tas izpildās, bez kavēšanās publicē Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša C sērijā datus, kas apstiprina, ka uz attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas maksimālie vairumtirdzniecības tarifi.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

13. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja pēc tam, kad ir īstenota 5. pantā minētā viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķā pārdošana, un līdz 2016. gada 1. jūlijam vidējais mazumtirdzniecības tarifs Savienības mērogā ir krities līdz 75 % no 7. panta 2. punktā, 9. panta 2. punktā un 12. panta 2. punktā norādītajiem maksimālajiem mazumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, maksimālie mazumtirdzniecības tarifi attiecīgajam viesabonēšanas pakalpojumam vairs nav spēkā. Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem tirgus datiem, Komisija regulāri pārbauda, vai šis nosacījums izpildās, un, ja tas izpildās, bez kavēšanās publicē Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša C sērijā datus, kas apstiprina, ka uz attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas maksimālie mazumtirdzniecības tarifi.

3. Ja pēc tam, kad ir īstenota 5. pantā minētā viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķā pārdošana, vidējais mazumtirdzniecības tarifs Savienības mērogā ir krities līdz 50 % no 7. panta 2. punktā, 9. panta 2. punktā un 12. panta 2. punktā norādītajiem maksimālajiem mazumtirdzniecības tarifiem vai zemāk, maksimālie mazumtirdzniecības tarifi attiecīgajam viesabonēšanas pakalpojumam vairs nav spēkā. Pamatojoties uz BEREC apkopotajiem tirgus datiem, Komisija regulāri pārbauda, vai šis nosacījums izpildās, un, ja tas izpildās, bez kavēšanās publicē Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša C sērijā datus, kas apstiprina, ka uz attiecīgo pakalpojumu vairs neattiecas maksimālie mazumtirdzniecības tarifi.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai brīdinātu viesabonentu par to, ka tiks piemēroti viesabonēšanas tarifi zvanu veikšanai vai saņemšanai vai SMS īsziņu nosūtīšanai, izņemot, ja abonents ir paziņojis vietējām mobilo sakaru operatoram, ka viņam šis pakalpojums nav nepieciešams, vietējais mobilo sakaru operators, abonentam ierodoties dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts, bez nepamatotas kavēšanās automātiski bez maksas ar īsziņas pakalpojuma palīdzību nodrošina individualizētu pamatinformāciju par viesabonēšanas cenām (ieskaitot PVN), ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu un par SMS īsziņu nosūtīšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Lai brīdinātu viesabonentu par to, ka tiks piemēroti viesabonēšanas tarifi zvanu veikšanai vai saņemšanai vai SMS īsziņu nosūtīšanai, izņemot, ja abonents ir paziņojis vietējam mobilo sakaru operatoram, ka viņam šis pakalpojums nav nepieciešams, vietējais mobilo sakaru operators, abonentam ierodoties dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla valsts, un no 2013. gada 1. janvāra ierodoties trešā valstī, bez nepamatotas kavēšanās automātiski bez maksas ar īsziņas pakalpojuma palīdzību nodrošina individualizētu pamatinformāciju par viesabonēšanas cenām (ieskaitot PVN un valūtā, kuru izmanto abonenta rēķinā vietējā sakaru tīkla valstī), ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu un par SMS īsziņu nosūtīšanu piemēro apmeklētajā valstī.

Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī individualizētā pamatinformācija par cenām ietver maksimālos tarifus, kurus saskaņā ar šo tarifu shēmu var piemērot abonentam par:

Šo individualizēto pamatinformāciju par cenām nosūta abonentam, kurš izmanto viesabonēšanas pakalpojumus gan Savienībā, gan arī ārpus tās, un tajā ietver faktiskos tarifus (ieskaitot PVN un valūtā, kuru izmanto abonenta rēķinā vietējā sakaru tīkla valstī), kurus saskaņā ar šo tarifu shēmu var piemērot abonentam par:

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu, atrodoties apmeklētajā dalībvalstī.

b) par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu, atrodoties apmeklētajā valstī.

Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) regulēto datu savienojumu pakalpojumu izmantošanu, atrodoties apmeklētajā dalībvalstī vai trešā valstī, izsakot tos cenā par megabaitu.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

14. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Papildus 1. punktam klientiem ir tiesības neatkarīgi no tā, kurā Savienības vietā tie atrodas, izmantojot mobilo balss zvanu vai SMS pieprasīt un bez maksas saņemt precīzāku individualizētu informāciju par apmeklētā tīkla viesabonēšanas cenām, kuras piemēro balss zvaniem, SMS, MMS un citiem datu sakaru pakalpojumiem, kā arī informāciju par pārredzamības pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar šo regulu. Šādas informācijas pieprasījumu sniedz pa bezmaksas numuru, kuru šādam nolūkam paredzējis vietējais mobilo sakaru operators. Panta 1. punktā minētie pienākumi neattiecas uz ierīce-ierīce (M2M) tipa iekārtām, kas izmanto mobilos sakarus.

2. Papildus 1. punktam klientiem ir tiesības neatkarīgi no tā, kurā Savienības vietā tie atrodas, bet tikai no 2013. gada 1. janvāra, ja abonents atrodas ārpus Savienības, izmantojot mobilo balss zvanu vai SMS pieprasīt un bez maksas saņemt precīzāku individualizētu informāciju par apmeklētā tīkla viesabonēšanas cenām, kuras piemēro balss zvaniem, SMS, MMS un citiem datu sakaru pakalpojumiem, kā arī informāciju par pārredzamības pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar šo regulu. Šādas informācijas pieprasījumu sniedz pa bezmaksas numuru, kuru šādam nolūkam paredzējis vietējais mobilo sakaru operators. Panta 1. punktā minētie pienākumi neattiecas uz ierīce-ierīce (M2M) tipa iekārtām vai citām iekārtām, kas neatbalsta SMS funkciju.

Pamatojums

Tas nav iespējams iekārtām, kas neatbalsta SMS funkciju.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, ka to viesabonenti gan pirms, gan pēc līguma noslēgšanas tiek atbilstīgi informēti par tarifiem, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, tādā veidā, kas atvieglo klientu izpratni par šādu pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļauj tiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu. Panta 3. punktā minētie aizsargmehānismi neattiecas uz priekšapmaksas klientiem.

Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, ka to viesabonenti gan pirms, gan pēc līguma noslēgšanas tiek atbilstīgi informēti par tarifiem, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās, tādā veidā, kas atvieglo klientu izpratni par šādu pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļauj tiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu. Panta 3. punktā minētie aizsargmehānismi neattiecas uz priekšapmaksas klientiem, izņemot, ja viņi noslēguši priekšapmaksas līgumu par automātisku kredīta papildināšanu. Panta 3. punktā minētie aizsargmehānismi neattiecas uz ierīce-ierīce (M2M) tipa pakalpojumiem. Abonentiem, kuri izmanto priekšapmaksas pakalpojumus, vajadzētu arī laikus saņemt brīdinājumu, ka viņi ir pietuvojušies savam kredītlimitam.

Pamatojums

Noteikumi aizsargā priekšapmaksas klientus, kuri izmanto automātiskās kredīta papildināšanas pakalpojumus, no tā sauktā „rēķinu šoka”. Sākotnējais ierosinātais teksts netīši izstumj šādus klientus no noteikumu piemērošanas jomas.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā gadījumā vietējie pakalpojumu sniedzēji pirms līguma noslēgšanas un pēc tam regulāri informē savus klientus par automātiska un nekontrolēta datu viesabonēšanas savienojuma un lejupielādes risku. Turklāt vietējie pakalpojumu sniedzēji skaidri un vienkārši saprotami paskaidro saviem klientiem, kā atslēgties no šiem automātiskajiem datu viesabonēšanas savienojumiem, lai nepieļautu nekontrolētu datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu.

Attiecīgā gadījumā vietējie pakalpojumu sniedzēji pirms līguma noslēgšanas un pēc tam regulāri informē savus klientus par automātiska un nekontrolēta datu viesabonēšanas savienojuma un lejupielādes risku. Turklāt vietējie pakalpojumu sniedzēji bez maksas, skaidri un vienkārši saprotami paziņo saviem klientiem, kas viņiem jādara, lai atslēgtos no šiem automātiskajiem datu viesabonēšanas savienojumiem, lai nepieļautu nekontrolētu datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu.

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vietējo mobilo sakaru operators automātiski nosūta paziņojumu, kurā informē viesabonentu par to, ka tas izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz personalizētu tarifu pamatinformāciju par cenām, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā dalībvalstī, ja vien klients nav paziņojis savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.

Vietējo mobilo sakaru operators automātiski nosūta paziņojumu, kurā informē viesabonentu par to, ka tas izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz personalizētu tarifu pamatinformāciju par cenām (ieskaitot PVN un valūtā, kuru izmanto abonenta rēķinā vietējā sakaru tīkla valstī), ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā valstī, ja vien klients nav paziņojis savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai e-pasta adresi vai citu ierīci, piemēram, kā SMS īsziņu, e-pastu vai kā uznirstošo logu datorā ikreiz, kad viesabonents ierodas citā dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts, vai pirmo reizi izmanto regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu šajā dalībvalstī. Tā jāsniedz brīdī, kad viesabonents sāk regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu izpratni.

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai e-pasta adresi vai citu ierīci, piemēram, kā SMS īsziņu, e-pastu vai kā uznirstošo logu datorā ikreiz, kad viesabonents ierodas citā valstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts, vai pirmo reizi izmanto regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu šajā valstī. Tā jāsniedz brīdī, kad viesabonents sāk regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu izpratni.

Pamatojums

Minētie pasākumi tiks īstenoti arī ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visi vietējie mobilo sakaru operatori visiem saviem viesabonentiem dod iespēju brīvi un bez maksas saņemt informāciju par uzkrāto patēriņu, kas izteikts apjoma veidā vai valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem, un kas garantē, ka bez klienta skaidras piekrišanas uzkrātie izdevumi par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem noteiktā laikposmā nepārsniedz noteiktu finanšu ierobežojumu.

Visi vietējie mobilo sakaru operatori visiem saviem viesabonentiem dod iespēju brīvi un bez maksas saņemt informāciju par uzkrāto patēriņu, kas izteikts apjoma veidā vai valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā par mazumtirdzniecības datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kas sniegti gan Savienībā, gan ārpus tās un kas garantē, ka bez klienta skaidras piekrišanas uzkrātie izdevumi par mazumtirdzniecības datu viesabonēšanas pakalpojumiem noteiktā laikposmā nepārsniedz noteiktu finanšu ierobežojumu. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs apmeklētajā valstīs, kas nav Savienības dalībvalsts, neatļauj vietējam mobilo sakaru operatoram kontrolēt savu klientu pakalpojumu izmantošanu reālā laikā. Šādā gadījumā, klientam ierodoties attiecīgajā valstī, viņu bez nepamatotas kavēšanas un bez maksas ar īsziņas pakalpojuma palīdzību par to informē.

Pamatojums

Pārredzamības un patērētāju aizsardzības noteikumi būtu jāpiemēro arī ārpus Savienības. Taču vairākās valstīs tehnisku iemeslu dēļ vietējie mobilo sakaru operatori joprojām nevar izsekot savu klientu izmantotajiem pakalpojumiem reālajā laikā un informāciju par pakalpojumu izmantošanu var saņemt tikai mēneša beigās.

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visi vietējie mobilo sakaru operatori arī nodrošina, ka uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu ierīci kā SMS īsziņu vai e-pastu vai kā uznirstošo logu viņa datorā nosūta atbilstīgu paziņojumu, kad datu viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 80 % no noteiktā finanšu vai apjoma ierobežojuma, par ko panākta vienošanās. Klientiem ir tiesības prasīt saviem mobilo sakaru operatoriem pārtraukt sūtīt šādus paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas prasīt vietējam mobilo sakaru operatoram turpināt sniegt pakalpojumus.

Visi vietējie mobilo sakaru operatori arī nodrošina, ka uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu ierīci kā SMS īsziņu vai e-pastu vai kā uznirstošo logu viņa datorā nosūta atbilstīgu paziņojumu, kad zvanu, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 80 % no noteiktā finanšu vai apjoma ierobežojuma, par ko panākta vienošanās. Klientiem ir tiesības prasīt saviem mobilo sakaru operatoriem pārtraukt sūtīt šādus paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas prasīt vietējam mobilo sakaru operatoram turpināt sniegt pakalpojumus.

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kad šis finanšu vai apjoma ierobežojums citādi tiktu pārsniegts, uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu ierīci nosūta paziņojumu. Šajā paziņojumā norāda, kā klientam rīkoties turpmāk, ja viņš vēlas turpināt saņemt šos pakalpojumus, un saistītos izdevumus par katru papildu patērēto vienību. Ja viesabonents nerīkojas atbilstīgi saņemtajiem brīdinājuma paziņojumiem, vietējais mobilo sakaru operators nekavējoties pārtrauc regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu un maksas piemērošanu viesabonentam, ja vien viesabonents nepieprasa minēto pakalpojumu sniegšanu turpināt vai atsākt.

Kad šis finanšu vai apjoma ierobežojums citādi tiktu pārsniegts, uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu ierīci nosūta paziņojumu. Šajā paziņojumā norāda, kā klientam rīkoties turpmāk, ja viņš vēlas turpināt saņemt šos pakalpojumus, un saistītos izdevumus par katru papildu patērēto vienību. Ja viesabonents nerīkojas atbilstīgi saņemtajiem brīdinājuma paziņojumiem, vietējais mobilo sakaru operators nekavējoties pārtrauc regulēto zvanu, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu un maksas piemērošanu viesabonentam, ja vien viesabonents nepieprasa minēto pakalpojumu sniegšanu turpināt vai atsākt.

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 8.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šos noteikumus piemēro gan viesabonentiem Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās.

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Panta 3. punktu piemēro gan viesabonentiem Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās.

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Cenu salīdzināšana

 

Visa informācija par mazumtirdzniecības balss, SMS, un datu viesabonēšanas pakalpojumu cenām, ko sniedz klientiem, ietver PVN.

 

Komisija veic izmeklēšanu par dažādu tarifu, ko operatori piedāvā saviem klientiem, pārredzamību un salīdzināmību un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par turpmākiem pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu, ka klienti var viegli salīdzināt attiecīgos tarifus, un tādējādi atvieglo lēmuma par pāreju no viena operatora pie cita pieņemšanu.

Pamatojums

Patlaban nav iespējams salīdzināt dažādus mobilo tālruņu lietošanas tarifus, ko piedāvā dažādi operatori. Komisijai jāizmeklē šī situācija. Pārredzamības princips paredz arī to, ka visa informācija par cenām tiek iesniegta ar PVN.

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

17.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā paredzētos nosacījumus.

 

2. Šīs regulas 4. panta 5.a punktā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir no ..* līdz datumam, kas minēts 22. panta otrajā daļā.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdi var atsaukt 4. panta 5.a punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz šajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu.

 

4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus par to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 4. panta 5.a punktu, stājas spēkā tikai tad, ja 2 mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

 

_____________

 

* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā stāšanās datumu.

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

18. pants - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne vēlāk kā 2012. gada 30. martā un nekavējoties paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. Šādas sankcijas ietver pakalpojumu sniedzēju pienākumu sniegt kompensāciju abonentiem, ja pakalpojumu sniedzēji atliek vai kavē abonentu pāreju pie alternatīva viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne vēlāk kā 2012. gada 30. martā un nekavējoties paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un pēc publiskas apspriešanās ziņo par to Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 2015. gada 30. jūnijā. Jo īpaši Komisija izvērtē, vai ir sasniegti šajā regulā norādītie mērķi. To darot, Komisija izvērtē arī:

1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un pēc publiskas apspriešanās ziņo par to Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 2016. gada 30. jūnijā. Jo īpaši Komisija izvērtē, vai ir sasniegti šajā regulā norādītie mērķi. To darot, Komisija izvērtē arī:

Pamatojums

Ir jānosaka vēlāks pārskatīšanas termiņš, lai novērtētu strukturālo pasākumu ietekmi uz tirgu.

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

22. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tā zaudē spēku 1 2022. gada 30. jūnijā.

Tā zaudē spēku 2022. gada 30. jūnijā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādātā redakcija)

Atsauces

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Atbildīgā komiteja

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

13.9.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.12.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

6.2.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Frank Engel, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Olga Sehnalová, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jürgen Creutzmann, Peter Skinner, Michael Theurer

PROCEDŪRA

Virsraksts

Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādātā redakcija)

Atsauces

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

6.7.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

13.9.2011

JURI

13.9.2011

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

     Lēmuma datums

JURI

13.9.2011

 

 

 

Komiteju iesaistīšanas procedūra

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

16.2.2012

 

 

 

Referente

     Iecelšanas datums

Angelika Niebler

26.10.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2011

20.12.2011

25.1.2012

 

Pieņemšanas datums

24.4.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

54

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Badia i Cutchet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Iesniegšanas datums

2.5.2012