Postopek : 2011/0187(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0149/2012

Predložena besedila :

A7-0149/2012

Razprave :

PV 09/05/2012 - 17
CRE 09/05/2012 - 17

Glasovanja :

PV 10/05/2012 - 12.50
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0197

POROČILO     ***I
PDF 1234kWORD 986k
2.5.2012
PE 476.117v02-00 A7-0149/2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Angelika Niebler

(Prenovitev – člen 87 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0402),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0190/2011),

–   ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 25. novembra 2011, naslovljenega na Odbor za industrijo, raziskave in energetiko v skladu s členom 87(3) poslovnika,

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–    ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 28. marca 2012, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju členov 55 in 87 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0149/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA(3)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

PE-CONS 20/12 - 2011/0187(COD)

UREDBA (EU) št…/2012EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji

(prenovitev)(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(4),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         Uredba (ES) št. 717/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2007 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Skupnosti(6) je bila bistveno spremenjena(7). Ker so potrebne nadaljnje spremembe, bi jo bilo treba zaradi jasnosti prenoviti.

(1a)       Cilj zmanjšati razlike med nacionalnimi tarifami in tarifami gostovanja, ki je bil vključen v primerjalno analizo Komisije za obdobje 2011–2015, ki jo je novembra 2009 potrdila Skupina na visoki ravni za i2010 , je zajet v sporočilu Komisije z naslovom Evropska digitalna agenda, bi moral biti tudi cilj te uredbe.. Načrtovana ločena prodaja storitev gostovanja in domačih storitev bi morala okrepiti konkurenco in tako znižati cene za uporabnike, pa tudi ustvariti notranji trg storitev gostovanja v Uniji brez večjih razlik med nacionalnimi tarifami in tarifami gostovanja. Storitve gostovanja na ravni celotne Unije so lahko spodbuda za oblikovanje notranjega trga telekomunikacij v Uniji.

(1b)  Notranji trg telekomunikacij ne more obstajati, če so razlike med domačimi cenami in cenami gostovanja znatne. Zato bi moral biti končni cilj odprava razlike med domačimi cenami in cenami gostovanja, kar bo omogočilo vzpostavitev notranjega trga mobilnih komunikacijskih storitev.

(2)         Visoke cene govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, ki jih plačujejo uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij, kot so študenti, poslovni potniki in turisti, predstavljajo oviro za uporabo mobilnih naprav na potovanjih v drugih državah Unije ter skrbijo potrošnike, nacionalne regulativne organe in institucije Unije in tako ovirajo pravilno delovanje notranjega trga. Pretirane maloprodajne cene so posledica visokih veleprodajnih cen, ki jih zaračunava operater tujega gostiteljskega omrežja, in pogosto tudi visokih maloprodajnih pribitkov, ki jih zaračunava uporabnikov domači operater omrežja. Zaradi nezadostne konkurence se znižanja veleprodajnih cen pogosto ne odrazijo na maloprodajnih cenah, ki jih plačujejo uporabniki. Čeprav so nekateri operaterji nedavno uvedli tarifne sheme, ki uporabnikom ponujajo ugodnejše pogoje in nekoliko nižje cene, je še vedno očitno, da razmerje med stroški in cenami še zdaleč ni takšno kot na konkurenčnih trgih.

(2a)  Visoke cene gostovanja ovirajo prizadevanja Unije, da se razvije v gospodarstvo, temelječe na znanju, in vzpostavitev notranjega trga s 500 milijonov potrošnikov. Z dodelitvijo zadostnega radijskega spektra je mogoče olajšati mobilni prenos podatkov, ki potrošnikom in poslovnim uporabnikom omogoča, uporabo govornih, SMS in podatkov storitev povsod v Uniji. Večletni program politike radijskega spektra, ustanovljen s Sklepom št. 243/2012./EU(8), bo s pravočasno dodelitvijo zadostnega in ustreznega spektra v podporo ciljem politike Unije in za najboljšo zadostitev vse večjemu povpraševanju po brezžičnem prenosu podatkov tlakoval pot razvoja, na podlagi katerega bo Unija lahko prevzela vodilno vlogo v svetu pri širokopasovni hitrosti, mobilnosti, pokritosti in zmogljivosti, kar bo omogočilo nastanek novih poslovnih modelov in tehnologij ter tako prispevalo k zmanjšanju strukturnih težav na veleprodajni ravni gostovanja.

(2b)       Velika razširjenost internetnih mobilnih naprav odraža velik ekonomski pomen podatkovnega gostovanja. To je odločujoče merilo tako za uporabnike kot tudi ponudnike aplikacij in vsebine. Z namenom spodbuditi razvoj tega trga, stroški prenosa podatkov ne bi smeli ovirati rasti.

(2c)  Komisija je v svojem sporočilu z naslovom: " v zvezi z vmesnim poročilom o stanju razvoja storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj Evropske unije " ugotovila, da lahko tehnološki razvoj ali alternativne storitve gostovanja, kot sta govor preko internetnega protokola (VoIP) ali Wi-Fi, poskrbijo za večjo konkurenčnost notranjega trga storitev gostovanja v Uniji. Čeprav se te alternative, zlasti storitve VoIP, vedno več uporabljajo na domači ravni, se njihova uporaba pri gostovanju opazno ne povečuje.

(2d)       Glede na hitri razvoj mobilnega prenosa podatkov in naraščajoče število uporabnikov govornih, SMS in podatkovnih storitev gostovanja v tujini je treba povečati konkurenčni pritisk, da bi se razvili novi poslovni modeli in tehnologije. Cene gostovanja bi bilo treba regulirati na način, ki ne bo konkurence odvračal od znižanja cen.

(3)         Oblikovanje evropskega socialnega, izobraževalnega, kulturnega in podjetniškega prostora na osnovi mobilnosti posameznikov in digitalnih podatkov bi moralo olajšati komunikacijo med ljudmi, da bi ustvarili resnično "Evropo za državljane".

(4)  Cilj Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu)(9), Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi)(10), Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna direktiva)(11), Direktive 2002/22/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah)(12) in Direktive 2002/58/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)(13) (v nadaljnjem besedilu skupaj: regulativni okvir za elektronske komunikacije iz leta 2002) je ustvariti notranji trg elektronskih komunikacij znotraj Unije ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov, ki jo prinaša večja konkurenčnost.

(5)  Uredba (ES) št. 717/2007 ni edini ukrep, temveč v zvezi z gostovanjem v Uniji dopolnjuje in podpira pravila, določena v regulativnem okviru za elektronske komunikacije iz leta 2002. Ta okvir nacionalnim regulativnim organom ne zagotavlja zadostnih instrumentov, s katerimi bi lahko učinkovito in odločno ukrepali glede cen storitev gostovanja v Uniji in zato ne zagotavlja nemotenega delovanja notranjega trga storitev gostovanja. Uredba (ES) št. 717/2007 je bila ustrezni instrument, da se to stanje popravi.

(6)         Regulativni okvir za elektronske komunikacije iz leta 2002 temelji na načelu, da bi bilo treba ex ante regulativne obveznosti uporabiti samo tam, kjer ni učinkovite konkurence, in predvideva postopek rednih tržnih analiz in pregleda obveznosti s strani nacionalnih regulativnih organov, ki vodijo do določitve ex ante obveznosti za operaterje, ki so bili določeni kot operaterji s pomembno tržno močjo. Elementi, iz katerih je sestavljen ta postopek, vključujejo opredelitev upoštevnih trgov v skladu s Priporočilom Komisije o upoštevnih trgih izdelkov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet ex ante regulacije v skladu z Direktivo 2002/21/ES(14) (v nadaljnjem besedilu: priporočilo), analizo opredeljenih trgov v skladu s smernicami Komisije za tržno analizo in presojo pomembne tržne moči v skladu z regulativnim okvirom Unije za elektronska komunikacijska omrežja in storitve(15), določitev operaterjev s pomembno tržno močjo in uvedbo ex ante obveznosti za te operaterje.

(7)  V priporočilu je bil kot upoštevni trg, ki je lahko predmet ex ante regulacije, opredeljen veleprodajni nacionalni trg za mednarodno gostovanje v javnih mobilnih omrežjih. Vendar se je pri analizi veleprodajnih nacionalnih trgov za mednarodno gostovanje, ki so jo opravili nacionalni regulativni organi individualno ter v okviru Evropske skupine regulativnih organov (ERG) in njenega naslednika, tj. Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), ki je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1211/2009(16), pokazalo, da se nacionalni regulativni organ ne more učinkovito spopasti z visokimi veleprodajnimi cenami gostovanja v Uniji, saj je glede na posebne okoliščine mednarodnega gostovanja, vključno z njegovo čezmejno naravo, težko opredeliti podjetja s pomembno tržno močjo. Ob začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 717/2007 je bil trg gostovanja črtan iz revidiranega priporočila(17).

(8)         Poleg tega nacionalni regulativni organi, odgovorni za varstvo in uveljavljanje interesov uporabnikov mobilne telefonije, ki običajno prebivajo na njihovem ozemlju, ne morejo nadzirati ravnanja operaterjev obiskanega omrežja iz drugih držav članic, od katerih so navedeni uporabniki odvisni, ko uporabljajo storitve mednarodnega gostovanja. Ta ovira bi tudi lahko zmanjšala učinkovitost ukrepov, ki bi jih države članice sprejele na podlagi svoje neprenesene pristojnosti za sprejemanje predpisov za varstvo potrošnikov.

(9)  Zato se države članice vse bolj poziva, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bi uredile višino cen za mednarodno gostovanje, vendar se mehanizem za ex ante regulativno ukrepanje nacionalnih regulativnih organov, ki ga predvideva regulativni okvir za elektronske komunikacije iz leta 2002, ni izkazal za zadostnega, da bi ti organi na tem posebnem področju lahko odločno ukrepali v skladu z interesi potrošnikov.

(10)       Poleg tega je Evropski parlament v resoluciji o pravni ureditvi in trgih evropskih elektronskih komunikacij(18) pozval Komisijo, naj pripravi nove pobude za znižanje visokih stroškov čezmejnega prometa mobilne telefonije, medtem ko je Evropski svet z dne 23. in 24. marca 2006 sklenil, da so usmerjene, učinkovite in celostne politike na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) tako na ravni Unije kot na nacionalni ravni bistvenega pomena za dosego ciljev gospodarske rasti in produktivnosti, in v tem smislu opozoril, kako pomembno je znižanje cen gostovanja za konkurenčnost.

(11)       Cilj regulativnega okvira za elektronske komunikacije iz leta 2002 je bil na podlagi takrat znanih dejavnikov odstraniti vse ovire za trgovanje med državami članicami na področju, ki ga usklajuje, med drugim ukrepe, ki vplivajo na cene gostovanja. Toda to ne bi smelo preprečiti sprejetja usklajenih pravil glede na druge dejavnike, s katerimi bo mogoče poiskati najučinkovitejši način za okrepitev konkurence na notranjem trgu storitev gostovanja in doseganje visoke stopnje varstva potrošnikov.

(12)       Zato bi morala ta uredba omogočiti odstopanje od sicer veljavnega regulativnega okvira za elektronske komunikacije iz leta 2002, zlasti Okvirne direktive, da bi se cene ponujenih storitev, kadar pomembna tržna moč ne bi bila ugotovljena, določale s trgovinskimi sporazumi, in da se zato uvedejo dopolnilne regulativne obveznosti, ki odražajo posebne značilnosti storitev gostovanja v Uniji.

(13)       Maloprodajni in veleprodajni trgi gostovanja imajo posebne značilnosti, ki upravičujejo izredne ukrepe, ki presegajo mehanizme, ki so sicer na voljo znotraj regulativnega okvira za elektronske komunikacije iz leta 2002.

(14)       Uporabiti bi bilo treba skupni in harmonizirani pristop, da se zagotovi, da uporabniki prizemnih javnih komunikacijskih omrežij, ko potujejo v Uniji, ne plačujejo previsokih cen za storitve gostovanja v Uniji ▌, kar bo povečalo konkurenco na področju storitev gostovanja med ponudniki storitev gostovanja, omogočalo visoko raven varstva potrošnikov ter spodbujalo k inovacijam in izbiri za potrošnike. Čezmejna narava zadevnih storitev narekuje uvedbo skupnega pristopa, tako da bodo lahko ponudniki storitev gostovanja delovali znotraj enega samega skladnega regulativnega okvira, ki bo temeljil na objektivno določenih merilih.

(15)  Uredba (ES) št. 717/2007 preneha veljati 30. junija 2012. Pred potekom veljavnosti je Komisija v skladu z njenim členom 11 izvedla pregled, pri katerem je morala oceniti, ali so cilji iz navedene uredbe doseženi, in pregledati razvoj veleprodajnih in maloprodajnih cen zagotavljanja klicnih, SMS in podatkovnih komunikacijskih storitev uporabnikom gostovanja. V poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 6. julija 2011 o izidu pregleda izvajanja Uredbe (ES) št. 717/2007 je Komisija ugotovila, da je smiselno podaljšati veljavnost Uredbe (ES) št. 717/2007 po 30. juniju 2012.

(16)       Podatki o razvoju cen storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja v Uniji od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 717/2007 ▌, vključno zlasti s podatki, ki jih vsako četrtletje zberejo nacionalni regulativni organi in so sporočeni prek BEREC, ne zagotavljajo dokazov za domnevo, da je konkurenca na maloprodajni ali veleprodajni ravni zadostno razvita in da bo po juniju 2012 verjetno vzdržna brez regulativnih ukrepov. Ti podatki kažejo, da so maloprodajne in veleprodajne cene gostovanja še vedno precej višje od domačih cen in da so še vedno enake ali le malo pod mejnim cenam, določenim v Uredbi (ES) št. 717/2007, pri čemer je pod navedenimi mejnimi cenami konkurenca majhna.

(17)  Prenehanje veljave regulativnih zaščitnih ukrepov , ki veljajo za storitve gostovanja na veleprodajni in maloprodajni ravni v Uniji na podlagi Uredbe (ES) št. 717/2007▌,30. junija 2012, bi povzročilo znatno tveganje, da bi osnovno pomanjkanje konkurenčnega pritiska na notranjem trgu storitev gostovanja in težnja ponudnikov storitev gostovanja, da povečajo svoje prihodke od gostovanja, pripeljali do maloprodajnih in veleprodajnih cen za gostovanje v Uniji, ki smiselno ne odražajo stroškov zagotavljanja storitve, kar bi ogrozilo cilje iz navedene uredbe. Regulativno posredovanje na trgu storitev mobilnega gostovanja bi bilo zato treba podaljšati po 30. juniju 2012, da se zagotovi nemoteno delovanje notranjega trga, tako da se omogoči razvoj konkurence in da istočasno potrošnikom zagotovi, da ne bodo plačevali pretiranih cen v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami.

(17a)     Nacionalni regulativni organi bi se morali zavzemati za cilj politike, določen v členu 8 Okvirne direktive glede možnost končnih uporabnikov, da dostopajo do informacij in jih širijo ali da uporabljajo aplikacije in storitve, ki jih sami izberejo.

(18)  Da bi bil trg storitev gostovanja bolj učinkovit, celovit in konkurenčen, ne bi smelo nič omejevati podjetij, da si uspešno izpogajajo veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja. Odstraniti bi bilo treba ovire za dostop do teh veleprodajnih storitev, ki se pojavljajo zaradi razlik v pogajalski moči in lastniških razmerjih podjetij. Operaterji navideznih mobilnih omrežij in preprodajalci mobilnih komunikacijskih storitev, ki nimajo svoje omrežne infrastrukture, običajno zagotavljajo storitve gostovanja na podlagi poslovnih dogovorov o veleprodajnem gostovanju, sklenjenih z operaterji gostiteljskih mobilnih omrežij v isti državi članici. S poslovnimi pogajanji pa si operaterji navideznih mobilnih omrežij in preprodajalci morda ne zagotovijo zadostne marže, da bi lahko z nižjimi cenami spodbudili konkurenco. Odstranitev teh ovir in uravnoteženje pogajalske moči med operaterji navideznih mobilnih omrežij/preprodajalci in operaterji mobilnih omrežij, in sicer z obveznostjo dostopa in zgornjimi mejami veleprodajnih cen, bi morala spodbuditi razvoj alternativnih in inovativnih storitev in ponudb za uporabnike pri gostovanju v Uniji. Pravila regulativnega okvira 2002 za elektronske komunikacije, zlasti Okvirne direktive in Direktive o dostopu ne dopuščajo reševanja tega problema z nalaganjem obveznosti operaterjem, ki imajo pomembno tržno moč.

(19)  Zato bi bilo treba uvesti pravila, ki bi določala, da je treba ugoditi upravičenim zahtevkom za veleprodajni dostop do javnih mobilnih komunikacijskih omrežij za zagotavljanje storitev gostovanja. Takšen dostop bi moral biti usklajen s potrebami iskalcev dostopa. Dostop bi smel biti zavrniti samo na podlagi objektivnih meril, kot so tehnična izvedljivost in potreba po ohranitvi celovitosti omrežja. Kadar se dostop zavrne, bi moralo biti oškodovani stranki omogočeno, da primer predloži v reševanje po postopku reševanja sporov, ki je določen v tej uredbi. Da se zagotovijo enaki pogoji za vse, bi se moral veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja omogočiti v skladu z regulativnimi obveznostmi za veleprodajno raven iz te uredbe, pri čemer je treba upoštevati različne stroškovne elemente pri zagotavljanju takega dostopa. Dosleden regulativni pristop za veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja bi moral prispevati k preprečevanju razlik med državami članicami. BEREC bi moral v usklajevanju s Komisijo in sodelovanju z zadevnimi zainteresiranimi stranmi izdati smernice za veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja.

(19a)  Obveznost zagotavljanja veleprodajnega dostopa do gostovanja bi morala vključevati zagotavljanje storitev neposrednega veleprodajnega dostopa do gostovanja in zagotavljanje storitev gostovanja na veleprodajni ravni za preprodajo s strani tretjih strank. Obveznost zagotavljanja veleprodajnega dostopa do gostovanja bi morala vključevati tudi obveznost operaterjev mobilnega omrežja, da operaterjem navideznega mobilnega omrežja in preprodajalcem omogočijo nakup reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja pri veleprodajnih agregatorjih, ki zagotavljajo enotno dostopno točko in standardizirano platformo za sporazume o gostovanju v celotni Uniji. Za zagotovitev, da operaterji v razumnem času zagotovijo ponudnikom storitev gostovanja dostop do vseh zmogljivosti, potrebnih za neposredni veleprodajni dostop za gostovanje in dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja, bi bilo treba objaviti referenčno ponudbo, ki vsebuje standardne pogoje za veleprodajni dostop za gostovanje in dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja. Objava referenčne ponudbe ne bi smela onemogočati poslovnih pogajanj med iskalcem dostopa in ponudnikom dostopa o cenovni ravni končnega sporazuma o veleprodajnem gostovanju ali o dodatnih storitvah veleprodajnega dostopa, ki presegajo storitve, potrebne za neposredni veleprodajni dostop za gostovanje in dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja.

(20)  Obveznost zagotavljanja veleprodajnega dostopa do gostovanja bi morala obsegati dostop do vseh komponent, potrebnih za zagotavljanje storitev gostovanja, kot so: ▌ omrežni elementi in pripadajoče naprave, ▌ ustrezni sistemi programske opreme, vključno s sistemi za operativno podporo, ▌ informacijski sistemi ali podatkovne zbirke za prednaročanje, zagotavljanje naročanje, zahtevke za vzdrževanje in popravilo, zaračunavanje, ▌ pretvorba številk ali sistemi z enakovrednim delovanjem, ▌ mobilna omrežja ▌ in ▌ storitve navideznih omrežij.

(20a)     Če iskalci dostopa do veleprodajne preprodaje gostovanja zaprosijo za dostop do dodatnih zmogljivosti ali storitev, ki niso potrebne za zagotavljanje maloprodajnih storitev gostovanja, lahko operaterji mobilnega omrežja za navedene dodatne zmogljivosti ali storitve zaračunajo pošteno in razumno ceno. Navedene dodatne zmogljivosti ali storitve so med drugim lahko storitve z dodano vrednostjo, dodatna programska oprema in informacijski sistemi ali dogovori glede zaračunavanja.

(21)  Mobilne komunikacijske storitve se prodajajo v paketih, ki vključujejo domače storitve in storitve gostovanja, zaradi kar omejuje uporabnikovo izbiro storitev gostovanja. Taki paketi zmanjšujejo preglednost nad storitvami gostovanja, saj so posamezni elementi v paketih med seboj težko primerljivi. Zato se konkurenca med operaterji na podlagi gostovanja v mobilnem paketu še ni razvila. Spodbuditev zagotavljanja gostovanja kot samostojne storitve bi rešilo strukturne težave, saj bi povečalo potrošnikovo ozaveščenost o cenah gostovanja in mu omogočalo jasno izbiro storitev gostovanja, kar bi povečalo konkurenčni pritisk na strani povpraševanja. Zato bo to prispevalo k nemotenemu delovanju notranjega trga ▌ storitev gostovanja.

(21a)     Povpraševanje potrošnikov in podjetij po mobilnih podatkovnih storitvah se je v zadnjih letih zelo povečalo. Kljub temu je zaradi visokih cen podatkovnega gostovanja uporaba teh storitev za potrošnike in podjetja v Uniji, ki poslujejo čezmejno, zelo omejena. Glede na to, da je trg v začetni fazi in da povpraševanje potrošnikov po podatkovnem gostovanju vse hitreje narašča, bi regulirane maloprodajne cene lahko le zadrževale cene približno na predlaganih najvišjih cenah, kot kažejo izkušnje z Uredbo (ES) št. 717/2007, namesto da bi jih še dodatno zniževale, kar kaže na potrebo po dodatnih strukturnih ukrepih.

(22a)  Uporabniki bi morali imeti možnost, da enostavno, v najkrajšem možnem času, brez kazni in brezplačno preidejo na alternativnega ponudnika storitev gostovanja ali prehajajo med alternativnimi ponudniki teh storitev. Uporabniki bi morali biti o tej možnosti obveščeni na jasen in razumljiv način ter z enostavno dostopnimi sredstvi.

(22b)     Potrošniki bi morali imeti pravico, da se na potrošnikom prijazen način odločijo, da se jim storitve gostovanja prodajo ločeno od domačega mobilnega paketa. Trenutno obstaja več načinov za tehnično izvedbo ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, vključno z dvojno mednarodno identiteto mobilnega naročnika (IMSI) (dve ločeni IMSI na isti SIM kartici), enojno IMSI (delitev ene IMSI med domačim ponudnikom in ponudnikom storitev gostovanja) ter kombinacijami dvojne ali enojne IMSI, s tehnično rešitvijo, ki uporabniku ne preprečuje dostopa do reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ki so na voljo neposredno v obiskanem omrežju, in sicer na podlagi dogovorov med operaterjem domačega omrežja in operaterjem obiskanega omrežja.

(22c)  Visoke cene podatkovnega gostovanja odvračajo uporabnike od uporabe mobilnih podatkovnih storitev, ko potujejo v Uniji. Zaradi povečanega povpraševanja in pomena storitev podatkovnega gostovanja ne bi smela biti ovirana uporaba alternativnih storitev podatkovnega gostovanja, ki so na voljo neposredno v obiskanem omrežju bodisi začasno ali stalno, ne glede na obstoječe pogodbe o gostovanju ali dogovore z domačimi ponudniki in ne da bi jim ti zaračunali dodatne stroške. Kadar morajo domači ponudniki in ponudniki storitev podatkovnega gostovanja ponuditi storitve podatkovnega gostovanja, ki so na voljo neposredno v obiskanem omrežju, bi morali ti ponudniki sodelovati, da se uporabnikom ne onemogoča dostop do teh storitev in njihova uporaba ter da se zagotovi neprekinjenost drugih storitev gostovanja.

(22d)     Ker ta uredba ne bi smela določati nobenih določenih tehničnih rešitev za ločeno prodajo storitev gostovanja, temveč bi morala namesto tega utirati pot najučinkovitejši in najuspešnejši rešitvi, vključno s kombiniranimi rešitvami, ki jih mora razviti Komisija na podlagi prispevka BEREC, bi bilo treba na podlagi tehničnih značilnosti določiti merila, ki jih mora izpolnjevati tehnična rešitev za ločeno prodajo storitev gostovanja. Ta merila bi morala vključevati med drugim usklajeno uvedbo rešitve v vsej Uniji ter zagotoviti da lahko potrošniki hitro in enostavno izberejo drugega ponudnika storitev gostovanja brez spremembe številke. Prav tako ne bi smela ovirati gostovanja izven Unije ali gostovanja uporabnikov iz tretjih držav v Uniji.

(23)  Zagotoviti bi bilo treba boljše sodelovanje in usklajevanje med operaterji mobilnih omrežij, da se na tehnični ravni omogoči ▌ usklajen in dosleden tehnični razvoj zagotavljanja ločenih storitev gostovanja in ne preprečuje dostop do storitev podatkovnega gostovanja, ki so na voljo neposredno v obiskanem omrežju. V ta namen bi bilo treba izoblikovati osnovna načela in metodologije, ki bodo omogočale hitro prilagoditev spremembam in tehnološkemu napredku. BEREC bi moral v ▌ sodelovanju z ustreznimi zainteresiranimi stranmi pomagati Komisiji pri pripravi tehničnih elementov za zagotovitev ločene prodaje storitev gostovanja in da se ne bo preprečevalo dostopa do storitev podatkovnega gostovanja, ki so na voljo neposredno v obiskanem omrežju. Komisija bi morala po potrebi pooblastiti ustrezni Evropski organ za standardizacijo, da prilagodi ustrezne standarde, potrebne za usklajeno izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja..

(23a)     Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja določb te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z podrobnejšimi pravili o obveznostih informiranja domačih ponudnikov in o tehnični rešitvi za zagotavljanje ločene prodaje storitev gostovanja. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(19).

(23b)  Ob upoštevanju te uredbe in izvedbenih aktov, sprejetih na njeni podlagi, bi lahko BEREC na lastno pobudo zagotovil posebne tehnične smernice o ločeni prodaji reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja ali o kateri koli drugi zadevi iz te uredbe.

(24)       Šteje se, da je za popolno učinkovitost ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja treba takšno prodajo kombinirati z obveznostjo veleprodajnega dostopa za zagotavljanje storitev gostovanja, s čimer se novim ali obstoječim tržnim udeležencem, vključno s ponudniki čezmejnih storitev gostovanja, olajša dostop na trg. Takšna rešitev bi preprečila razlike med državami članicami, saj bi zagotovila enoten regulativni pristop ter tako prispevala k razvoju notranjega trga. Vendar pa bo izvedba ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja zahtevala ustrezno obdobje, da se bodo lahko operaterji tehnično prilagodili, zaradi česar se bo pravi, konkurenčno zadostno razviti notranji trg s pomočjo teh strukturnih ukrepov lahko izoblikoval šele po določenem času. Zato bi bilo treba začasno ohraniti primerne najvišje veleprodajne cene storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja ter varovalne meje maloprodajnih cen teh storitev, da se v prehodnem obdobju izvajanja takih strukturnih ukrepov ohranijo obstoječe koristi za potrošnike ▌.

(25)  Zaradi nadaljnjega začasnega reguliranja cen bi bilo treba regulativne obveznosti naložiti tako na maloprodajni kot tudi na veleprodajni ravni, da se zaščitijo interesi uporabnikov gostovanja, saj po izkušnjah sodeč ni nujno, da se zaradi znižanja veleprodajnih cen storitev gostovanja v Uniji znižajo tudi maloprodajne cene gostovanja, ker za to ni spodbud. Po drugi strani pa bi lahko ukrepi za znižanje maloprodajnih cen, ne da bi se hkrati obravnavali veleprodajni stroški zagotavljanja teh storitev, ovirali pravilno delovanje notranjega trga storitev gostovanja in preprečevali večjo konkurenco.

(26)       Dokler strukturni ukrepi ne bodo zagotovili zadostne konkurence na notranjem trgu storitev gostovanja, zaradi katere bi se znižale veleprodajne cene in posledično cene za potrošnike, je najučinkovitejši in najbolj sorazmeren pristop za reguliranje cen odhodnih in dohodnih gostujočih klicev znotraj Unije določitev – na ravni Unije – najvišje povprečne veleprodajne cene na minuto in omejitev maloprodajnih cen z evrotarifo, uvedeno z Uredbo (ES) št. 717/2007, ki je bila razširjena z evrotarifo za sporočila SMS, določeno z Uredbo (ES) št. 544/2009(20), in bi morala biti razširjena z evrotarifo za prenos podatkov, določeno v tej uredbi. Povprečna veleprodajna cena bi morala veljati v določenem obdobju in med katerima koli operaterjema v Uniji.

(27)  Prehodne evrotarifo za govor, evrotarifo za sporočila SMS in evrotarifo za prenos podatkov bi bilo treba določiti na varovalni ravni, ki zagotavlja ne le ohranitev, temveč tudi povečanje ▌ koristi potrošnikov v prehodnem obdobju izvajanja strukturnih ukrepov in tudi zadostno maržo za ponudnike storitev gostovanja, hkrati pa spodbuja konkurenčne ponudbe gostovanja po nižjih cenah. Med zadevnim obdobjem bi morali ponudniki storitev gostovanja aktivno obveščati uporabnike o evrotarifah in jih brezplačno ter na jasen in pregled način ponujati vsem svojim uporabnikom gostovanja.

(28)       Prehodne evrotarifa za govor, evrotarifa za SMS in evrotarifa za prenos podatkov, ki se ponudijo uporabnikom gostovanja, bi morale odražati primerno maržo na veleprodajne stroške zagotavljanja storitve gostovanja, ponudnikom storitev gostovanja pa omogočati, da svobodno tekmujejo z oblikovanjem različnih ponudb in prilagajanjem svojih struktur cen tržnim razmeram in željam potrošnikov. Take varovalne zgornje meje bi bilo treba določiti na ravni, ki ne bi izkrivljala konkurenčnih prednosti strukturnih ukrepov, bi bile lahko odstranjene, ko bodo strukturni ukrepi uporabnikom zagotovili konkretne ugodnosti. Ta regulativni pristop se ne bi smel uporabljati za del tarife, ki se zaračunava za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, temveč samo za tarife, ki se zaračunavajo za povezavo do teh storitev.

(29)  Ta regulativni pristop bi moral biti enostaven za izvajanje in spremljanje, da bi se zmanjšala upravna obremenitev tako za operaterje in ponudnike storitev gostovanja, ki morajo upoštevati njegove zahteve, kot za nacionalne regulativne organe, ki so zadolženi za njegov nadzor in uveljavitev. Obenem bi moral biti pregleden in takoj razumljiv vsem mobilnim uporabnikom v Uniji. Poleg tega bi moral zagotavljati pravno varnost in predvidljivost za operaterje, ki zagotavljajo veleprodajne in maloprodajne storitve gostovanja. Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti denarno vrednost najvišje cene na minuto na veleprodajni in maloprodajni ravni.

(30)       Tako določena najvišja povprečna cena na minuto na veleprodajni ravni bi morala upoštevati različne elemente opravljanja gostujočih klicev v Uniji, zlasti stroške izvora in zaključevanja klicev prek mobilnih omrežij, vključno z režijskimi stroški, signalizacijo in prenosom. Najprimernejše merilo za izvor in zaključevanje klicev je povprečna cena zaključevanja klicev pri operaterjih mobilnih omrežij v Uniji, pridobljena na podlagi informacij, ki jih zagotovijo nacionalni regulativni organi in objavi Komisija. Zato bi bilo treba najvišjo povprečno ceno na minuto, ki jo uvaja ta uredba, določiti ob upoštevanju povprečne cene zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, ki služi kot merilo za s tem povezane stroške. Najvišjo povprečno ceno na minuto na veleprodajni ravni bi bilo treba letno zniževati, da se tako upoštevajo zniževanja cene zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, ki jih občasno predpišejo nacionalni regulativni organi.

(31)  Prehodna evrotarifa za govor, ki se uporablja na maloprodajni ravni, bi uporabnikom gostovanja morala zagotavljati, da za regulirani gostujoči odhodni ali dohodni klic ne bodo plačali pretiranih cen, ponudniku storitev gostovanja pa hkrati puščati dovolj veliko maržo, da bodo svojim uporabnikom lahko ponujali raznolike proizvode.

(32)       Med prehodnim obdobjem varovalnih zgornjih mej bi morali biti vsi potrošniki obveščeni in imeti možnost, da brez dodatnih stroškov ali predpogojev izberejo preprosto tarifo gostovanja, ki ne bo višja od najvišjih cen. Primerna marža med veleprodajnimi stroški in maloprodajnimi cenami bi morala ponudnikom storitev gostovanja zagotavljati, da pokrijejo vse posebne stroške, ki jih imajo z gostovanjem na maloprodajni ravni, vključno s primernimi deleži stroškov trženja in subvencioniranja telefonskih aparatov, in da jim ostaja ustrezen znesek za ustvarjanje primerne donosnosti. Prehodne evrotarifa za govor, evrotarifa za SMS in evrotarifa za prenos podatkov so primerno sredstvo, da se hkrati zagotovi varstvo potrošnikov in prožnost ponudnikov storitev gostovanja. V skladu z veleprodajno ravnjo bi se morale zgornje meje evrotarife za govor, evrotarife za SMS in evrotarife za prenos podatkov letno zniževati.

(33)  Med prehodnim obdobjem varovalnih zgornjih mej bi morali biti novi uporabniki gostovanja celostno ter na jasen in razumljiv način obveščeni o obsegu tarif, ki obstajajo za gostovanje v Uniji, vključno s tistimi, ki so usklajene s prehodno evrotarifo za govor, evrotarifo za SMS in evrotarifo za prenos podatkov. Obstoječi uporabniki gostovanja bi morali imeti možnost, da v določenem časovnem obdobju izberejo novo tarifo, ki je usklajena s prehodno evrotarifo za govor, evrotarifo za SMS in evrotarifo za prenos podatkov ali katero koli drugo tarifo gostovanja. Pri obstoječih uporabnikih gostovanja, ki se v tem obdobju niso tako odločili, je primerno razlikovati med tistimi, ki so se za posebno tarifo gostovanja ali paket odločili že pred uveljavitvijo te uredbe, in tistimi, ki tega niso storili. Za slednje bi morala samodejno veljati tarifa, ki je v skladu s to uredbo. Za uporabnike gostovanja, ki že imajo koristi od posebnih tarif ali paketov gostovanja, ki ustrezajo njihovim osebnim potrebam in so jih zato izbrali, bi morala potem, ko so bili opozorjeni na njihove trenutne tarifne pogoje in na veljavne evrotarife, še naprej veljati predhodno izbrana tarifa ali paket, če ▌izrazijo izbiro svojemu ponudniku storitev gostovanja, da ohranijo tarifo. Take posebne tarife ali paketi gostovanja bi lahko vključevali na primer pavšalne cene gostovanj, nejavne tarife, tarife z dodatnimi fiksnimi cenami gostovanja, tarife s cenami na minuto, ki so nižje od najvišje evrotarife za govor, evrotarife za SMS in evrotarife za prenos podatkov ali tarife s stroški vzpostavitve klica.

(34)  Ker bi morala ta uredba predstavljati poseben ukrep v smislu člena 1(5) Okvirne direktive, in ker bo ta uredba od ponudnikov storitev gostovanja v Uniji morda zahtevala, da spremenijo svoje maloprodajne tarife gostovanja zaradi izpolnitve zahtev iz te uredbe, te spremembe mobilnim uporabnikom ne bi smele dati pravice, da na podlagi nacionalnih predpisov, ki prenašajo regulativni okvir za elektronske komunikacije iz leta 2002, odstopijo od svojih pogodb.

(35)       Ta uredba ne bi smela posegati v inovativne ponudbe za potrošnike, ki so ugodnejše od prehodne evrotarife za govor, evrotarife za SMS in evrotarife za prenos podatkov, kakor je določena v tej uredbi, temveč bi pravzaprav morala spodbujati, da se uporabnikom gostovanja ponudijo inovativne ponudbe po nižjih cenah, zlasti zaradi dodatnega konkurenčnega pritiska, izhajajočega iz strukturnih določb te uredbe. Ta uredba ne zahteva ponovne uvedbe plačil za gostovanje, če so bila ta že povsem odpravljena, pa tudi ne, da se obstoječe cene gostovanja zvišajo na raven prehodnih varovalnih mejnih cen, določenih v tej uredbi.

(36)  Če najvišje cene niso navedene v valuti euro, bi bilo treba ustrezne začetne omejitve ter njihove spremenjene vrednosti določiti v ustrezni valuti z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije na datum, določen v tej uredbi. Če uradni list na zadevni datum ni objavljen, bi se morali kot referenčni menjalni tečaji uporabiti tečaji, objavljeni v prvem Uradnem listu Evropske unije po tem datumu, ki vsebuje takšne referenčne menjalne tečaje. Za varovanje potrošnikov pred naraščanjem maloprodajnih cen za regulirane storitve gostovanja (regulirane storitve gostovanja za govor, SMS ali prenos podatkov), zaradi nihanj v referenčnih menjalnih tečajih valut, drugih kot euro, bi morala imeti država članica, katere valuta ni euro, možnost, da za določitev najvišjih maloprodajnih cen v svoji valuti uporabi povprečje več referenčnih menjalnih tečajev v določenem časovnem obdobju

(37)       Praksa nekaterih operaterjev mobilnih omrežij, ki zagotavljanje gostujočih klicev na veleprodajni ravni obračunavajo na podlagi najkrajšega obdobja obračunavanja, ki traja do 60 sekund, namesto na podlagi sekundnega intervala, ki se običajno uporablja za druge veleprodajne cene medomrežnega povezovanja, izkrivlja konkurenco med navedenimi operaterji in operaterji, ki uporabljajo drugačne načine obračunavanja, ter ogroža dosledno uporabo najvišjih veleprodajnih cen, uvedenih s to uredbo. Poleg tega predstavlja dodaten strošek, ki ima z zvišanjem veleprodajnih cen negativen vpliv na ceno storitev govornega gostovanja na maloprodajni ravni. Zato bi morali operaterji mobilnih omrežij zaračunavati zagotavljanje reguliranih gostujočih klicev na veleprodajni ravni na podlagi sekundnega intervala.

(38)  ERG, predhodnik organa BEREC, je ocenil, da se zaradi prakse mobilnih operaterjev, ki pri obračunavanju storitev gostovanja na maloprodajni ravni uporabljajo intervale, ki trajajo dlje kot eno sekundo, običajni račun po evrotarifi za govor za odhodne klice poveča za 24 %, za dohodne klice pa za 19 %. Poleg tega je navedel, da je takšno povišanje oblika skrite dajatve, saj za večino potrošnikov ni pregledna. Zato je ERG priporočil nujne ukrepe za ureditev vprašanja različnega zaračunavanja na maloprodajni ravni, ki se uporablja za evrotarifo za govor.

(39)       Medtem ko je bil v Uredbi (ES) št. 717/2007 z uvedbo evrotarife v Uniji določen skupni pristop k zagotavljanju, da uporabniki gostovanja ne plačujejo pretiranih cen za regulirane gostujoče klice, je zaradi različnih načinov poenotenja zaračunavanja, ki ga uporabljajo mobilni operaterji, njena dosledna uporaba resno ogrožena. To tudi pomeni, da kljub čezmejni naravi storitev gostovanja v Uniji obstajajo različni pristopi k obračunavanju reguliranih gostujočih klicev, ki izkrivljajo konkurenčne pogoje na notranjem trgu.

(40)       Zato bi bilo treba določiti skupen sklop pravil glede obračunskih enot za račune za evrotarifo za govor na maloprodajni ravni, da se dodatno okrepi notranji trg in se v vsej Uniji zagotovi enaka visoka raven varstva potrošnikov storitev gostovanja.

(41)  Ponudniki reguliranih gostujočih klicev na maloprodajni ravni bi zato morali svojim uporabnikom na podlagi sekundnega intervala obračunavati vse klice, za katere velja evrotarifa za govor, pri čemer bi lahko za odhodne klice uporabili le začetno najkrajše obdobje obračunavanja, ki traja največ 30 sekund. To bo ponudnikom storitev gostovanja omogočilo, da krijejo kakršne koli razumne stroške vzpostavitve klica, in zagotovilo prožnost, da s ponudbo ugodnejših najkrajših obdobij obračunavanja tekmujejo med seboj. V primeru dohodnih klicev po evrotarifi za govor ni upravičeno nikakršno najkrajše začetno obdobje obračunavanja, ker so osnovni veleprodajni stroški obračunani po sekundnem intervalu in so kakršni koli posebni stroški vzpostavitve klica zajeti že v cenah zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih.

(42)       Uporabniki ne bi smeli plačevati za sprejemanje govornih sporočil v obiskanem omrežju, saj ne morejo vplivati na dolžino teh sporočil. To ne bi smelo vplivati na druge tarife za zagotavljanje govornih sporočil, na primer tarife za poslušanje tovrstnih sporočil.

(42a)     Uporabniki, ki živijo v obmejnih regijah, ne bi smeli imeti nepotrebno visokih računov za gostovanje zaradi nenamernega gostovanja. Ponudniki storitev gostovanja bi zato morali sprejeti razumne ukrepe za zaščito uporabnikov pred stroški za gostovanje, nastalimi medtem ko so ti uporabniki na ozemlju svoje države članice. Ti ukrepi bi morali vključevati ukrepe ustreznega obveščanja, da se uporabnikom zagotovi možnost dejavnega preprečevanja tovrstnih primerov nenamernega gostovanja. Nacionalni regulativni organi bi morali biti pozorni na težave uporabnikov pri plačevanju stroškov gostovanja, ko se še vedno nahajajo na ozemlju svoje države članice, in bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo teh težav.

(43)  Tudi pri storitvah gostovanja SMS je kot v primeru govornih gostujočih klicev znatno tveganje, da se cene za maloprodajne uporabnike ne bi samodejno znižale, če bi določili le obveznosti glede veleprodajnih cen. Po drugi strani bi lahko ukrepi za znižanje ravni maloprodajnih cen brez obravnavanja ravni veleprodajnih stroškov, povezanih z zagotavljanjem teh storitev, negativno vplivali na položaj nekaterih ponudnikov storitev gostovanja, zlasti manjših, saj bi se povečalo tveganje razkoraka cen.

(44)       Nadalje, zaradi posebne strukture trga storitev gostovanja in njegove čezmejne narave regulativni okvir za elektronske komunikacije iz leta 2002 nacionalnim regulativnim organom ni zagotovil ustreznih orodij za učinkovito reševanje konkurenčnih težav, ki so razlog za visoko raven veleprodajnih in maloprodajnih cen za regulirane storitve gostovanja SMS. To ne zagotavlja nemotenega delovanja notranjega trga, zato bi bilo treba to popraviti.

(45)       Zato bi bilo treba določiti regulativne obveznosti glede reguliranih storitev gostovanja SMS na veleprodajni ravni, da se vzpostavi ustreznejše razmerje med veleprodajnimi cenami in osnovnimi stroški zagotavljanja storitve ter da se na maloprodajni ravni v prehodnem obdobju zaščitijo interesi uporabnikov gostovanja, dokler se ne bodo pokazali rezultati strukturne ukrepe.

(46)  Dokler strukturni ukrepi na trgu storitev gostovanja ne bodo zagotovili zadostne konkurence, je najbolj učinkovit in sorazmeren pristop za ureditev ravni cen reguliranih gostujočih sporočil SMS na veleprodajni ravni določitev – na ravni Unije – najvišje povprečne cene za sporočilo SMS, poslano iz obiskanega omrežja. Povprečna veleprodajna cena bi morala veljati za katero koli dvojico operaterjev v Uniji v določenem obdobju.

(47)       Veleprodajna najvišja cena reguliranih storitev gostujočih sporočil SMS bi morala vključevati vse stroške, ki jih ima ponudnik veleprodajnih storitev, med drugim vključno s stroški izvora in prenosa ter nepovrnjenimi stroški zaključevanja gostujočih sporočil SMS v obiskanem omrežju. Zato bi bilo treba ponudnikom veleprodajnih reguliranih storitev gostovanja SMS prepovedati uvedbo ločene cene za zaključevanje gostujočih sporočil SMS v njihovem omrežju, da se zagotovi dosledna uporaba pravil iz te uredbe.

(48)       Da bi bile regulirane najvišje veleprodajne cene storitev gostovanja SMS bližje ravnem, ki odražajo osnovne stroške zagotavljanja storitve, in da bi se na maloprodajnem trgu razvila konkurenca, bi bilo treba najvišje veleprodajne cene reguliranih SMS postopno zmanjševati.

(49)  V skladu z Uredbo (ES) št. 544/2009 je bil zaradi odsotnosti strukturnih elementov, s katerimi bi se na trgu storitev gostovanja uvedla konkurenca, najbolj učinkovit in sorazmeren pristop za ureditev ravni cen gostujočih sporočil SMS znotraj Unije na maloprodajni ravni uvedba zahteve, da morajo mobilni operaterji svojim uporabnikom gostovanja ponuditi evrotarifo za sporočila SMS, ki ni višja od določene najvišje cene.

(50)       Dokler se ne pokažejo rezultati strukturnih ukrepov, bi bilo treba prehodno evrotarifo za SMS ohraniti na varovalni ravni, ki zagotavlja ohranitev obstoječih prednosti za potrošnike in zadostno maržo za ponudnike storitev gostovanja ter bolj stvarno odraža tudi osnovne ▌stroške zagotavljanja storitve.

(51)       Zato bi morala prehodna evrotarifa za SMS, ki se lahko ponudi uporabnikom gostovanja, odražati primerno maržo na stroške zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja SMS, ponudnikom storitev gostovanja pa omogočati, da svobodno tekmujejo z oblikovanjem različnih ponudb in prilagajanjem svojih cenovnih struktur tržnim razmeram in željam potrošnikov. Take varnostne zgornje meje cen bi bilo treba zato ustrezno določiti tako, da ne bodo izkrivljale konkurenčnih prednosti strukturnih ukrepov in bodo lahko ukinjene, ko bodo strukturni ukrepizačeli učinkovati. Ta regulativni pristop se ne bi smel uporabljati za storitve SMS z dodano vrednostjo.

(52)  Od uporabnikov gostovanja se ne bi smelo zahtevati, da plačajo kakršno koli dodatno ceno za sprejem reguliranega gostujočega sporočila SMS ali govornega sporočila med gostovanjem v obiskanem omrežju, ker so takšni stroški zaključevanja že pokriti z maloprodajno ceno, ki se zaračuna za pošiljanje gostujočega sporočila SMS ali govornega sporočila.

(53)       Evrotarifa za SMS bi morala samodejno veljati za katerega koli novega ali obstoječega uporabnika gostovanja, ki se namerno ni odločil ali se ne odloči za posebno tarifo gostovanja SMS ali paket storitev gostovanja, ki vključuje regulirane storitve gostovanja SMS.

(54)       Sporočilo SMS je pisno sporočilo iz storitev kratkih sporočil in se jasno razlikuje od drugih sporočil, kot so sporočila MMS ali elektronska sporočila. Da se zagotovita enaka učinkovitost uredbe in popolno doseganje njenih ciljev, bi bilo treba prepovedati kakršne koli spremembe tehničnih parametrov gostujočega sporočila SMS, zaradi katerih bi se razlikovalo od domačega sporočila SMS.

(55)  Podatki, ki so jih zbrali nacionalni regulativni organi, kažejo, da povprečne veleprodajne cene storitev podatkovnega gostovanja, ki jih operaterji obiskanega omrežja zaračunavajo ponudnikom storitev gostovanja uporabnikov gostovanja, ostajajo visoke. Četudi se zdi, da se te veleprodajne cene znižujejo, pa še vedno ostajajo zelo visoke glede na osnovne stroške.

(56)       Veleprodajne cene za storitve podatkovnega gostovanja ostajajo visoke zlasti zaradi visokih veleprodajnih cen, ki jih zaračunavajo operaterji neprednostnih omrežij. Takšne cene so posledica omejitev usmerjanja prometa, ki operaterjev ne spodbujajo k enostranskemu znižanju standardnih veleprodajnih cen, saj se promet sprejema ne glede na zaračunano ceno. Zato se veleprodajne cene zelo razlikujejo. V nekaterih primerih so veleprodajne cene podatkovnega gostovanja, ki se uporabljajo za neprednostna omrežja, šestkrat višje od cen, ki se uporabljajo za prednostno omrežje. Te pretirano visoke veleprodajne cene za storitve podatkovnega gostovanja povzročajo znatno izkrivljanje konkurenčnih pogojev med mobilnimi operaterji v Uniji, kar ogroža nemoteno delovanje notranjega trga. Poleg tega omejujejo ponudnike storitev gostovanja, da bi lahko predvidevali svoje veleprodajne stroške ter posledično zagotavljali svojim uporabnikom pregledne in konkurenčne maloprodajne cenovne pakete. Glede na to, da imajo nacionalni regulativni organi le omejena sredstva za učinkovito obravnavo teh težav na nacionalni ravni, bi se morala uporabljati najvišja veleprodajna cena za storitve podatkovnega gostovanja. Zato bi bilo treba naložiti regulativne obveznosti za regulirane storitve podatkovnega gostovanja na veleprodajni ravni, da se vzpostavi ustreznejše razmerje med veleprodajnimi cenami in osnovnimi stroški zagotavljanja storitve ter da se na maloprodajni ravni zaščitijo interesi uporabnikov gostovanja.

(57)  Ponudniki storitev gostovanja uporabniku gostovanja ne bi smel zaračunati nobene regulirane storitve podatkovnega gostovanja, razen če porabnik gostovanja predhodno privoli v prejemanje te storitve.

(58)       Področje uporabe te uredbe bi moralo zajemati zagotavljanje storitev maloprodajnega podatkovnega gostovanja v Uniji. Posebne značilnosti trgov storitev gostovanja, ki so utemeljevale sprejetje Uredbe (ES) št. 717/2007 in določitev obveznosti mobilnih operaterjev glede zagotavljanja gostujočih govornih klicev in sporočil SMS v Uniji, veljajo tudi za zagotavljanje storitev maloprodajnega podatkovnega gostovanja v Uniji. Podobno kot pri storitvah govornega gostovanja in storitvah SMS se tudi storitve podatkovnega gostovanja ne kupujejo ločeno na nacionalni ravni, ampak so samo del širšega maloprodajnega paketa, ki ga uporabniki kupijo pri svojem ponudniku storitev gostovanja, kar omejuje konkurenčnost. Podobno velja, da zaradi čezmejne narave zadevnih storitev nacionalni regulativni organi, odgovorni za zaščito in uveljavljanje interesov mobilnih uporabnikov, ki prebivajo na njihovem ozemlju, ne morejo nadzorovati ravnanja operaterjev obiskanega omrežja v drugih državah članicah.

(59)  Dokler strukturni ukrep ne bo zagotovil zadostne konkurence, je v prehodnem obdobju podobno kot pri regulativnih ukrepih, ki se že izvajajo za govorne storitve in storitve SMS, najučinkovitejši in najbolj sorazmeren pristop za ureditev maloprodajnih cen storitev podatkovnega gostovanja v Uniji uvedba zahteve, da morajo ponudniki storitev gostovanja uporabnikom gostovanja ponuditi prehodno evrotarifo za prenos podatkov, ki ni višja od določene najvišje zgornje meje cene. Evrotarifo za prenos podatkov bi bilo treba določiti na varovalni ravni, ki zagotavlja varstvo potrošnikov, dokler strukturni ukrep ne bo začel učinkovati, ter obenem zadostno maržo za ponudnike storitev gostovanja in bolj stvarno odražal tudi osnovne ▌stroške zagotavljanja storitve.

(60)       Zato bi morala prehodna evrotarifa za prenos podatkov, ki se lahko ponudi gostujočim porabnikom, odražati primerno maržo glede na stroške zagotavljanja reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ponudnikom storitev gostovanja pa omogočati, da svobodno tekmujejo tako, da izdelajo različne ponudbe in cenovne strukture prilagodijo razmeram na trgu in željam potrošnikov. Tako zgornjo mejo cen bi bilo treba določiti tako visoko, da ne bo izkrivljala konkurenčnih prednosti strukturnih ukrepov in bi lahko bile odstranjene, ko bodo strukturni ukrepi uporabnikom zagotovili konkretne in trajne prihranke. Podobno kot pri pristopu za storitve govornega in SMS gostovanja bi se morala najvišja regulirana cena za prehodno evrotarifo za prenos podatkov glede na predvideno znižanje osnovnih stroškov za zagotavljanje maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja postopno zniževati.

(61)  Prehodna evrotarifa za prenos podatkov bi morala samodejno veljati za vsakega novega ali obstoječega uporabnika gostovanja, ki se namerno ni odločil ali se ne odloči za posebno tarifo podatkovnega gostovanja ali paket storitev gostovanja, ki vključuje regulirane storitve podatkovnega gostovanja.

(62)       Za zagotovitev, da potrošniki plačajo samo podatkovne storitve, ki jih dejansko uporabijo, ter v izogib težavam s skritimi cenami za potrošnike, ki so se pojavile pri govornih storitvah po uvedbi Uredbe (ES) št. 717/2007 zaradi mehanizmov, ki jih za zaračunavanje uporabljajo ponudniki storitev gostovanja, bi bilo treba prehodno evrotarifo za prenos podatkov zaračunavati po kilobajtih. Takšno zaračunavanje je skladno z mehanizmom zaračunavanja, ki se že uporablja na veleprodajni ravni.

(63)       Ponudniki storitev gostovanja lahko ponujajo pošteno vseobsegajočo mesečno pavšalno tarifo, za katero ne veljajo najvišje cene in ki bi lahko obsegala vse storitve gostovanja v Uniji

(64)       Za zagotovitev, da bi lahko vsi uporabniki mobilne govorne telefonije izkoristili prednosti, ki izhajajo iz določb te uredbe, bi se morale prehodne zahteve glede maloprodajnih cen uporabljati ne glede na to, ali imajo uporabniki gostovanja predplačniško ali naročniško pogodbo s ponudnikom storitev gostovanja, in ne glede na to, ali ima ponudnik storitev gostovanja svoje lastno omrežje, ali je operater navideznega mobilnega omrežja ali preprodajalec govornih mobilnih storitev.

(66)  Če ponudniki storitev mobilne telefonije v Uniji menijo, da so prednosti medobratovalnosti in povezljivosti med koncema, ki jih uživajo njihovi uporabniki, ogrožene zaradi prenehanja ali možnosti prenehanja njihovih sporazumov o gostovanju z operaterji mobilnega omrežja v drugih državah članicah, ali da svojim uporabnikom niso sposobni zagotoviti storitev v drugi državi članici, ker tam nimajo sklenjenega sporazuma z vsaj enim ponudnikom veleprodajnega dostopa do omrežja, bi morali nacionalni regulativni organi po potrebi uporabiti pooblastila iz člena 5 Direktive o dostopu za zagotovitev primernega dostopa in medomrežnega povezovanja, da omogočijo tako povezljivost med koncema in medobratovalnost storitev, pri tem pa upoštevati cilje iz člena 8 Okvirne direktive, zlasti vzpostavitev popolnoma delujočega notranjega trga za elektronske komunikacijske storitve.

(67)       Za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen storitev gostovanja in zaradi olajšanja odločitve uporabnikov gostovanja glede uporabe njihovih mobilnih naprav v tujini bi morali ponudniki mobilnih komunikacijskih storitev svoje uporabnike gostovanja brezplačno obveščati o cenah gostovanja, ki veljajo zanje, kadar uporabljajo storitve gostovanja v obiskani državi članici. Ker so lahko določene skupine uporabnikov dobro obveščene o cenah gostovanja, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti možnost enostavnega izklopa te samodejne storitve obveščanja. Poleg tega bi morali ponudniki svojim uporabnikom, če se nahajajo v Uniji, aktivno in na zahtevo ter brezplačno zagotavljati dodatne informacije o cenah za minuto, za SMS ali za megabajt prenesenih podatkov (vključno z DDV) za odhodne ali dohodne glasovne klice ter za pošiljanje in sprejemanje sporočil SMS, MMS in drugih podatkovnih komunikacijskih storitev v obiskani državi članici. ▌

(68)  Zaradi preglednosti morajo ponudniki ob sklenitvi naročniškega razmerja in ob vsaki spremembi cen gostovanja zagotoviti informacije o cenah gostovanja, zlasti o evrotarifi za govor, evrotarifi za SMS in evrotarifi za prenos podatkov ter vseobsegajoči pavšalni tarifi, če je ta v njihovi ponudbi. Informacije o cenah gostovanja bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotavljati s primernimi sredstvi, kot so računi, internet, televizijski oglasi ali direktna pošta. Vse informacije in ponudbe v zvezi s cenami in značilnostmi storitve bi morale biti jasne, razumljive, morale bi dopuščati primerjavo in biti pregledne. Oglaševanje ponudb za gostovanje in trženje potrošnikom bi moralo biti popolnoma skladno z zakonodajo o varstvu potrošnikov, zlasti z Direktivo 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah)(21). Ponudniki storitev gostovanja bi morali zagotoviti, da so vsi njihovi uporabniki gostovanja seznanjeni s tem, da so v zadevnem obdobju na voljo regulirane tarife, in tem uporabnikom poslati jasno in nedvoumno pisno obvestilo z opisom pogojev evrotarife za govor, evrotarife za SMS in evrotarife za prenos podatkov in pravice prehoda na te tarife in z njih.

(69)  Poleg tega bi bilo treba uvesti ukrepe za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen vseh storitev podatkovnega gostovanja, da se odpravijo zlasti "presenečenja zaradi visokih računov", ki ovirajo nemoteno delovanje notranjega trga, in da se uporabnikom gostovanja zagotovijo potrebni instrumenti za spremljanje in nadzor stroškov storitev podatkovnega gostovanja. Prav tako ne bi smelo biti ovir za razvoj aplikacij ali tehnologij, ki so lahko nadomestek ali alternativa storitvam gostovanja, kot so storitve WiFi. ▌

(70)       Ponudniki storitev gostovanja bi morali svojim uporabnikom gostovanja brezplačno zagotoviti zlasti njihovim potrebam prilagojene informacije o tarifah za storitve podatkovnega gostovanja, ki veljajo za te uporabnike, vsakič, ko ob vstopu v drugo državo prvič uporabijo storitve podatkovnega gostovanja. Te informacije bi bilo treba poslati na njihovo mobilno napravo na način, ki je najprimernejši za preprost sprejem in razumevanje, in tako, da je do njih mogoče ponovno dostopati tudi pozneje.

(71)       Da bi uporabniki lažje razumeli finančne posledice uporabe storitev podatkovnega gostovanja in da bi se jim omogočilo spremljanje in nadzor porabe, bi morali ponudniki storitev gostovanja pred sklenitvijo pogodbe in po njej svoje uporabnike redno obveščati o cenah reguliranih storitev podatkovnega gostovanja. Takšne informacije bi med drugim lahko vključevale približno količino prenesenih podatkov, na primer elektronske pošte in slik, brskanju po spletu ter uporabe mobilnih aplikacij.

(72)  Da se preprečijo presenečenja zaradi visokih računov, bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti eno ali več finančnih in/ali količinskih zgornjih mej porabe za neporavnane obveznosti za storitve podatkovnega gostovanja, izražene v valuti, v kateri uporabniku gostovanja izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno ponuditi vsem svojim uporabnikom gostovanja skupaj z ustreznim opozorilnim obvestilom, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled, ko se tej zgornji meji približajo. Ko je ta zgornja meja dosežena, uporabniki ne bi smeli več prejemati teh storitev, oziroma jim jih ne bi smeli več zaračunavati, razen če uporabniki izrecno zahtevajo nadaljnje zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, navedenimi v opozorilnem obvestilu. V takem primeru bi morali prejeti brezplačno potrditev, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled. Uporabniki gostovanja bi morali imeti možnost, da v ustreznem roku izberejo katero koli od teh finančnih ali količinskih zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo imeli takšne meje. Uporabnika bi se moralo uvrstiti v sistem privzete meje, razen kadar zahteva drugače.

(73)  Ti ukrepi v zvezi s preglednostjo bi morali veljati za minimalne zaščitne ukrepe za uporabnike gostovanja in ne bi smeli ponudnikom storitev gostovanja preprečevati, da bi svojim uporabnikom ponudili druge rešitve, ki prispevajo k predvidljivosti in nadzoru stroškov storitev podatkovnega gostovanja. Veliko ponudnikov storitev gostovanja na primer pripravlja nove pavšalne ponudbe gostovanja na maloprodajni ravni, ki omogočajo podatkovno gostovanje za določeno ceno v določenem obdobju do neke količinske zgornje meje, ki ustreza razumni uporabi. Ponudniki storitev gostovanja razvijajo tudi sisteme, ki omogočajo, da so njihovi uporabniki gostovanja v realnem času obveščeni o svojih skupnih neporavnanih obveznostih za podatkovno gostovanje. Da se zagotovi nemoteno delovanje notranjega trga, bi bilo treba ta razvoj na domačih trgih prenesti v usklajena pravila.

(74)       Tudi uporabniki s predplačniškimi tarifami lahko za uporabo storitev podatkovnega gostovanja dobijo izjemno visoke račune. Zato bi se morale določbe o omejenih cenah uporabljati tudi za te uporabnike.

(74a)  Obstajajo velike razlike med reguliranimi tarifami gostovanja znotraj Unije in tarifami, ki se zaračunajo uporabnikom, ko potujejo izven Unij, in ki so še vedno opazno višje v primerjavi s cenami znotraj Unije. Ker ni doslednega pristopa glede preglednosti in varovalnih ukrepov v zvezi z gostovanjem izven Unije, potrošniki ne poznajo dobro svojih pravic, kar jih pogosto odvrača od uporabe mobilnih storitev v tujini. Uporabniki bi se lahko na podlagi prejetih preglednih informacij odločili ne le o tem, kako uporabljati mobilne naprave med potovanjem v tujini (v Uniji in izven nje), temveč tudi pri izbiri med ponudniki storitev gostovanja. Zato je treba poiskati rešitev za to vprašanje pomanjkanja preglednosti in varstva potrošnikov, in sicer z uporabo nekaterih ukrepov za preglednost in varstvo potrošnikov tudi za storitve gostovanja, ki se zagotavljajo izven Unije. Ti ukrepi bi spodbujali konkurenco in izboljšali delovanje notranjega trga.

(74b)     Če operater obiskanega omrežja v obiskani državi izven Unije ne dovoli, da bi ponudnik storitev gostovanja spremljal porabo svojih uporabnikov v realnem času, ponudnik storitev gostovanja ne bi smel biti zavezan zagotavljati najvišje finančne ali količinske zgornje meje porabe, namenjene varstvu uporabnikov.

(75)  Nacionalni regulativni organi, ki so pristojni za izvajanje nalog v skladu z regulativnim okvirom za elektronske komunikacije iz leta 2002, bi morali biti pooblaščeni za nadziranje in uveljavljanje obveznosti iz te uredbe na svojem ozemlju. Spremljati bi morali tudi spreminjanje cen govornih in podatkovnih storitev za uporabnike gostovanja znotraj Unije, po potrebi vključno s posebnimi stroški, povezanimi z odhodnimi in dohodnimi gostujočimi klici v najbolj oddaljenih območjih Unije in s potrebo ustrezne povrnitve teh stroškov na veleprodajnem trgu, ter da se tehnike usmerjanja prometa ne uporabljajo za omejitev izbire v škodo uporabnikov. Zagotavljati bi morali, da imajo zainteresirane strani na voljo najnovejše informacije o uporabi te uredbe, rezultate tega spremljanja pa objavljati vsakih šest mesecev. Zagotoviti bi bilo treba ločene podatke o uporabnikih – podjetjih, naročnikih in predplačnikih.

(76)       Za nacionalno gostovanje v najbolj oddaljenih območjih Unije, kjer se dovoljenja za mobilno telefonijo razlikujejo od tistih, ki se izdajajo za druge dele nacionalnega ozemlja, bi se lahko uporabljalo zniževanje cen, enakovredno tistemu, ki se izvaja na notranjem trgu storitev gostovanja. Izvajanje te uredbe ne bi smelo privesti do manj ugodnega oblikovanja cen za uporabnike storitev nacionalnega gostovanja v primerjavi z uporabniki storitev gostovanja v Uniji. V ta namen lahko nacionalni organi sprejmejo dodatne ukrepe, ki so v skladu s pravom Unije.

(76a)  Pri določanju pravil glede kazni, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, bi morale države članice med drugim upoštevati možnost, da v skladu z nacionalno zakonodajo ponudniki storitev gostovanja uporabnikom povrnejo stroške zaradi vsake zamude ali oviranja prehoda na alternativnega ponudnika storitev gostovanja.

(78)       Ker ciljev te uredbe, tj. vzpostavitve skupnega pristopa, ki bo uporabnikom javnih mobilnih komunikacijskih omrežij zagotavljal, da na potovanjih po Uniji ne bodo plačevali pretiranih cen za storitve gostovanja v Uniji, kar bo povečalo konkurenco med ponudniki storitev gostovanja in tako omogočilo visoko raven varstva potrošnikov, države članice ne morejo doseči zanesljivo, usklajeno in pravočasno in jih je potemtakem mogoče lažje uresničiti na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(79)       Regulativne obveznosti v zvezi z veleprodajnimi cenami storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja bi morale veljati, dokler strukturni ukrepi ne bodo začeli učinkovati in dokler na veleprodajnih trgih ne bo razvita zadostna konkurenca. Poleg tega tržni trendi trenutno kažejo, da bodo podatkovne storitve postopoma postale najpomembnejši segment mobilnih storitev in da so veleprodajne storitve podatkovnega gostovanja trenutno najbolj dinamične, pri čemer so cene bistveno nižje od trenutnih reguliranih cen.

(80)  Maloprodajne zgornje meje cen bi bilo treba določiti tako visoko, da ne bodo izkrivljale morebitnih konkurenčnih prednosti strukturnih ukrepov, lahko pa bi se tudi ukinile, ko bodo ti ukrepi začeli učinkovati in omogočili razvoj pravega notranjega trga. Zato bi se morale maloprodajne varnostne zgornje meje cen postopno zniževati in nato prenehati veljati.

(81)       Komisija bi morala pregledati učinkovitost te uredbe glede na njene cilje in njen prispevek k izvajanju regulativnega okvira 2002 za elektronske komunikacije in nemotenemu delovanju notranjega trga. Komisija bi morala v zvezi s tem upoštevati njen učinek na konkurenčni položaj ponudnikov mobilnih komunikacijskih storitev, ki so različno veliki in prihajajo iz različnih delov Unije, razvoj, gibanja in preglednost maloprodajnih in veleprodajnih cen, njihovo povezanost z dejanskimi stroški, v kolikšni meri so se uresničile domneve iz presoje vpliva, priložene tej uredbi, stroške, nastale zaradi izpolnjevanja zahtev, in učinek na naložbe. Komisija bi morala glede na tehnološki napredek preučiti tudi razpoložljivost in kakovost storitev, ki nadomeščajo gostovanje (na primer dostop prek WiFi).

(81a)  Za varstvo potrošnikov bi bilo treba ohraniti regulativne obveznosti za veleprodajne in maloprodajne cene storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, in sicer vse dokler se dokončno ne oblikuje konkurenca na maloprodajni in veleprodajni ravni. V ta namen bi morala Komisija do 30. junija 2016 oceniti, ali so bili cilji te uredbe doseženi, vključno s tem, ali so bili strukturni ukrepi v celoti izvedeni in ali je konkurenca na notranjem trgu storitev gostovanja dovolj razvita. Če Komisija ugotovi, da konkurenca ni dovolj razvita, bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predstaviti ustrezne predloge, s katerimi bo zagotovljeno ustrezno varstvo potrošnikov od leta 2017.

(82)       Za zagotovitev stalnega spremljanja storitev gostovanja v Uniji bi morala Komisija po omenjenem pregledom vsaki dve leti pripraviti poročilo za Evropski parlament in Svet, ki vključuje splošen povzetek zadnjih gibanj pri storitvah gostovanja ter vmesno oceno napredka pri doseganju ciljev te uredbe in morebitnih alternativnih možnosti za doseganje teh ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1Predmet in področje uporabe

1.          Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij na potovanjih v Uniji ne plačujejo previsokih cen za storitve gostovanja v Uniji v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, ko opravljajo in sprejemajo klice, pošiljajo in sprejemajo sporočila SMS ter uporabljajo paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, s čimer prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga, hkrati pa dosega visoko raven zaščite potrošnikov, spodbuja konkurenco in preglednost na trgu ter zagotavlja spodbude za inovacije in izbiro potrošnikov.

Določa pravila, ki omogočajo ločitev prodaje reguliranih storitev gostovanja od domačih mobilnih komunikacijskih storitev, ter opredeljuje pogoje za veleprodajni dostop do javnih mobilnih komunikacijskih omrežij za zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja. Določa tudi prehodna pravila za cene, ki jih lahko zaračunajo ponudniki storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja za govorne klice in sporočila SMS, ki izvirajo in se zaključujejo znotraj Unije, ter za paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, ki jih uporabljajo uporabniki gostovanja med gostovanjem v mobilnem komunikacijskem omrežju znotraj Unije. Uporablja se tako za veleprodajne cene, ki jih zaračunavajo operaterji omrežij, kot tudi za maloprodajne cene, ki jih zaračunavajo ponudniki storitev gostovanja.

1a.  Ločitev prodaje reguliranih storitev gostovanja od domačih mobilnih komunikacijskih storitev je potreben vmesni ukrep za povečanje konkurence, kar bo znižalo tarife gostovanja za uporabnike in prispevalo k doseganju notranjega trga mobilnih komunikacijskih storitev, na katerem na koncu ne bo več razlikovanja med nacionalnimi tarifami in tarifami gostovanja.

2.          Ta uredba določa tudi pravila za povečanje preglednosti cen in boljše obveščanje uporabnikov o cenah storitev gostovanja ▌.

3           Ta uredba predstavlja poseben ukrep v smislu člena 1(5) Okvirne direktive.

4.          Najvišje cene iz te uredbe so izražene v eurih.

5.          Kadar so najvišje cene iz členov 6, 8, in 11, izražene v valutah, ki niso euro, se začetne mejne cene v teh valutah v skladu z navedenimi členi določijo z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, ki jih je Evropska centralna banka 1. maja 2012 objavila v Uradnem listu Evropske unije.

Za namene naslednjih mejnih cen iz členov 6(2), 8(1) in 11(1)se spremenjene vrednosti določijo z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih 1. maja zadevnega koledarskega leta. Za najvišje cene iz členov 6(2), 8(1) in 11(1) se mejne cene v valutah, ki niso euro, po letu 2015 revidirajo letno. Letno revidirane mejne cene v teh valutah se uporabljajo od 1. julija in se določijo z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih 1. maja istega leta.

6.          Kadar so najvišje cene iz členov 7, 9 in 12, izražene v valutah, ki niso euro, se začetne mejne cene v skladu z navedenimi členi v teh valutah določijo z uporabo povprečja referenčnih menjalnih tečajev, ki jih Evropska centralna banka objavi v Uradnem listu Evropske unije1. marca. 1. aprila in 1. maja 2012.

             Za namene naslednjih mejnih cen iz členov 7(2), 9(2) in 12(2), se spremenjene vrednosti določijo z uporabo povprečja referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih 1. marca, 1. aprila in 1. maja zadevnega koledarskega leta. Za najvišje cene, ki jih urejajo členi 7(2), 9(2) in 12(2), se mejne cene v valutah, ki niso euro po letu 2015 revidirajo letno. Letno revidirane mejne cene v teh valutah se uporabljajo od 1. julija in se določijo z uporabo povprečja referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih 1. marca, 1. aprila in 1. maja istega leta.

Člen 2Opredelitev pojmov

1.          V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive o dostopu, člena 2 Okvirne direktive in člena 2 Direktive o univerzalnih storitvah.

2.          Poleg opredelitev pojmov iz odstavka 1 se uporabljajo naslednje opredelitve:

(b)    "ponudnik storitev gostovanja" pomeni podjetje, ki uporabniku gostovanja zagotavlja regulirane maloprodajne storitve gostovanja;

(ba)  "domači ponudnik" pomeni podjetje, ki uporabniku gostovanja zagotavlja domače mobilne komunikacijske storitve;

(bb)  "alternativni ponudnik storitev gostovanja" pomeni ponudnika storitev gostovanja, ki ni domači ponudnik;

(c)  "domače omrežje" pomeni ▌ javno ▌ komunikacijsko omrežje, ki se nahaja v državi članici in ga uporablja ▌ponudnik storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja uporabniku gostovanja;

(ca)  "obiskano omrežje" pomeni javno prizemno mobilno komunikacijsko omrežje, nameščeno v državi članici, ki ni država domačega ponudnika storitev uporabniku gostovanja, ki uporabniku gostovanja omogoča, da na podlagi dogovora z operaterjem domačega omrežja opravlja ali sprejema klice, pošilja ali sprejema sporočila SMS ali uporablja paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve;

(d)    "gostovanje v Uniji" pomeni, da uporabnik gostovanja uporablja mobilno ▌ napravo za opravljanje ali sprejemanje klicev znotraj Unije, pošiljanje ali sprejemanje sporočil SMS znotraj Unije ali uporabo paketno komutiranih podatkovnih komunikacijskih storitev, medtem ko je v državi članici, ki ni država, v kateri se nahaja omrežje domačega ponudnika, in sicer na podlagi dogovora med ▌ operaterjem domačega omrežja in ▌ operaterjem obiskanega omrežja;

(da)  "uporabnik gostovanja" pomeni uporabnika pri ponudniku reguliranih storitev gostovanja prek javnega prizemnega mobilnega komunikacijskega omrežja, nameščenega v Uniji, katerega pogodba o naročniškem razmerju ali dogovor z navedenim ponudnikom storitev gostovanja dopušča gostovanje v Uniji;

(e)    "regulirani gostujoči klic" pomeni mobilni govorni telefonski klic, ki ga opravi uporabnik gostovanja ter izvira iz obiskanega omrežja in se zaključuje v javnem komunikacijskem omrežju znotraj Unije, ali ki ga uporabnik gostovanja sprejme ter izvira iz javnega komunikacijskega omrežja znotraj Unije in se zaključuje v obiskanem omrežju;

(ea)       "evrotarifa za govor" pomeni vsako tarifo, ki ne presega najvišje cene, določene v členu 7, ki jo ponudnik storitev gostovanja lahko zaračuna za zagotavljanje reguliranih gostujočih klicev v skladu z navedenim členom;

(i)  "sporočilo SMS" pomeni pisno sporočilo storitve kratkih sporočil, ki je sestavljeno zlasti iz črk in/ali številk ter se lahko pošilja med mobilnimi in/ali fiksnimi številkami, določenimi v skladu z nacionalnimi načrti številčenja;

(j)          "regulirano gostujoče sporočilo SMS" pomeni sporočilo SMS, ki ga pošlje uporabnik gostovanja ter izvira iz obiskanega omrežja in se zaključuje v javnem komunikacijskem omrežju znotraj Unije ali ki ga uporabnik gostovanja sprejme ter izvira iz javnega komunikacijskega omrežja znotraj Unije in se zaključuje v obiskanem omrežju;

(h)         "evrotarifa za SMS" pomeni vsako tarifo, ki ne presega najvišje cene, določene v členu 9, ki jo lahko zaračuna ponudnik storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS v skladu z navedenim členom;

(k)         "regulirana storitev podatkovnega gostovanja" pomeni storitev gostovanja, ki omogoča uporabniku gostovanja, da prek svoje mobilne naprave uporablja paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, medtem ko je povezan z obiskanim omrežjem. Regulirana storitev podatkovnega gostovanja ne vključuje prenosa ali sprejemanja reguliranih gostujočih klicev ali sporočil SMS, vključuje pa prenos in sprejemanje sporočil MMS;

(l)  "evrotarifa za prenos podatkov" pomeni vsako tarifo, ki ne presega najvišje cene, določene v členu 12, ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja zaračuna za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja v skladu z navedenim členom;

(la)        "veleprodajni dostop za gostovanje" pomeni, da operater mobilnega omrežja zagotavlja neposredni veleprodajni dostop ali dostop za prodajo veleprodajnega gostovanja;

(n)      "neposredni veleprodajni dostop za gostovanje" pomeni, da operater mobilnega omrežja da drugemu podjetju na voljo zmogljivosti in/ali storitve pod določenimi pogoji z namenom, da to podjetje zagotavlja regulirane storitve gostovanja za uporabnike gostovanja;

(na)       "dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja" pomeni, da operater mobilnega omrežja, ki ni operater obiskanega omrežja, zagotavlja storitve gostovanja na veleprodajni ravni drugemu podjetju z namenom, da to podjetje zagotavlja regulirane storitve gostovanja za uporabnike gostovanja.

Člen 3Veleprodajni dostop za gostovanje

1.          Operaterji mobilnih omrežij ugodijo vsem razumnim zahtevkom za veleprodajni dostop za gostovanje ▌.

1a.        Operaterji mobilnih omrežij lahko zahtevke za veleprodajni dostop za gostovanje zavrnejo le na podlagi objektivnih meril.

2.          Veleprodajni dostop za gostovanje zajema dostop do vseh omrežnih elementov in pripadajočih naprav, ustreznih storitev, sistemov programske opreme in informacijskih sistemov, potrebnih za zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja uporabnikom.

2a.        Za zagotavljanje dostopa do vseh komponent veleprodajnega dostopa za gostovanje iz odstavka 2 se uporabljajo pravila o reguliranih veleprodajnih cenah gostovanja iz členov 6, 8 in 11.

Brez poseganja v prvi pododstavek lahko operaterji mobilnih omrežij pri dostopu za preprodajo veleprodajnega gostovanja zaračunajo poštene in razumne cene za komponente, ki niso zajete v odstavku 2.

2b.  Operaterji mobilnega omrežja objavijo referenčno ponudbo, pri čemer upoštevajo smernice BEREC iz odstavka 4, in jo dajo na voljo podjetju, ki zahteva veleprodajni dostop za glasovanje. Operaterji mobilnega omrežja najpozneje v enem mesecu, ko prvič prejmejo zahtevek, podjetju, ki zahteva dostop, predložijo osnutek pogodbe za tovrsten dostop, skladen s tem členom. Veleprodajni dostop za gostovanje se odobri v razumnem času, ki ni daljši od treh mesecev po sklenitvi pogodbe. Operaterji mobilnega omrežja, ki prejmejo zahtevek za veleprodajni dostop za gostovanja, in podjetja, ki zahtevajo dostop, se pogajajo v dobri veri.

2c.         Referenčna ponudba, navedena v odstavku 2b, je dovolj podrobna in vključuje vse komponente, potrebne za veleprodajni dostop za gostovanje iz odstavka 2, ter vsebuje opis ponudb, ki se nanašajo na neposredni veleprodajni dostop za gostovanje in dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja, in s tem povezane pogoje. Nacionalni regulativni organi po potrebi naložijo spremembe referenčnih ponudb, da bi se izpolnile obveznosti, določene v tem členu.

2d.  Če želi podjetje, ki zahteva dostop, začeti poslovna pogajanja za vključitev dodatnih komponent, ki niso zajete v referenčni ponudbi, se operaterji mobilnega omrežja odzovejo na tovrstne zahtevke v razumnem času, ki ni daljši od dveh mesecev po prejemu prvotnega zahtevka. Za namene tega odstavka se ne uporabljata odstavka 1a in 2b.▌

4.          ▌BEREC po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi in v tesnem sodelovanju s Komisijo do 30. septembra 2012 določi smernice za ▌veleprodajni dostop za gostovanje in tako prispeva k dosledni uporabi tega člena.

5.          Odstavki 2b do 2d se uporabljajo od 1. januarja 2013.

Člen 4Ločena prodaja

reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja

1.          Domači ponudniki svojim uporabnikom omogočijo dostop do reguliranih storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, ki jih v paketu ponuja kateri koli alternativni ponudnik storitev gostovanja.

Niti domači ponudnik niti ponudniki storitev gostovanja uporabnikom ne preprečijo dostopa do reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ki jih neposredno v obiskanem omrežju zagotavlja alternativni ponudnik storitev gostovanja.

1a.        Uporabniki gostovanja lahko kadar koli zamenjajo ponudnika storitev gostovanja. Kadar se uporabnik gostovanja odloči, da bo zamenjal ponudnika storitev gostovanja, se ta zamenjava opravi brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa v najkrajšem možnem času, odvisno od tehnične rešitve, izbrane za implementacijo ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, vendar nikoli pozneje kot v treh delovnih dneh od sklenitve dogovora z novim ponudnikom storitev gostovanja.

3.          Odločitev za alternativnega ponudnika storitev gostovanja ali odločitev za menjavo ponudnika storitev gostovanja je za uporabnike brezplačna in je mogoča v vseh tarifnih skupinah. Taka menjava – v primerjavi s prevladujočimi pogoji pred njo ni pogojena s sklenitvijo naročniškega razmerja ali povezana z dodatnimi stalnimi ali ponavljajočimi se stroški, ki se nanašajo na elemente pogodbe o naročniškem razmerju, ki ni gostovanje.

3a.  Domači ponudniki vse svoje uporabnike gostovanja na jasen, razumljiv in lahko dostopen način obvestijo o možnosti izbire storitev iz prvega pododstavka odstavka 1.

Zlasti ob sklenitvi ali podaljšanju pogodbe o naročniškem razmerju za mobilne komunikacijske storitve domači ponudniki vsem svojim uporabnikom posamično zagotovijo popolne informacije o možnosti izbire alternativnega ponudnika storitev gostovanja in ne ovirajo sklenitve pogodbe o naročniškem razmerju z njim. Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o naročniškem razmerju z domačim ponudnikom reguliranih storitev gostovanja, izrecno potrdijo, da so bili obveščeni o tej možnosti. Domači ponudnik preprodajalcem, ki so prodajna mesta domačega ponudnika, ne prepove ponujanja naročniških razmerij za ločene storitve gostovanja pri alternativnih ponudnikih storitev gostovanja, jih pri tem ne ovira in jih od tega ne odvrača.

6.          ▌Tehničnih lastnosti reguliranih storitev gostovanja se ne spreminja tako, da bi se razlikovale od tehničnih lastnosti reguliranih storitev gostovanja, vključno s parametri kakovosti, ki so bile uporabniku zagotovljene pred menjavo ponudnika. Kadar menjava ne zadeva vseh reguliranih storitev gostovanja, se te storitve, ki jih menjava ne zadeva, še vedno zagotavljajo po enaki ceni in s čim bolj enakimi tehničnimi lastnostmi, vključno s parametri kakovosti.

7.  Ta člen se uporablja od 1. julija 2014.

Člen 5Izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja

1.          Domači ponudniki izvajajo ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, navedeno v členu 4, da lahko uporabniki uporabljajo domače mobilne komunikacijske storitve in ločene regulirane storitve gostovanja. Domači ponudniki ugodijo vsem razumnim zahtevkom za dostop do objektov in naprav ter pripadajočih podpornih storitev, pomembnih za ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja. Dostop do objektov in naprav ter podpornih storitev, potrebnih za ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, vključno s storitvami overjanja uporabnikov, je brezplačen in se uporabnikom neposredno ne zaračuna.

2.  Da se zagotovi dosledno in hkratno izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po vsej Uniji, Komisija po posvetovanju z BEREC do 31. decembra 2012 z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila o obveznostih obveščanja, določenih v členu 4(3a), in o tehnični rešitvi za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 5a(2) in se uporabljajo od 1. julija 2014.

3.          Tehnična rešitev za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja izpolnjuje naslednja merila:

(a)    prijaznost do potrošnika; potrošnikom je treba zlasti omogočiti, da lahko preprosto in hitro preidejo k alternativnemu ponudniku storitev gostovanja, pri čemer ohranijo obstoječo mobilno številko in uporabljajo isto mobilno napravo;

(b)    zmožnost, da zadovolji zahteve različnih potrošnikov pod konkurenčnimi pogoji, vključno z omogočanjem intenzivne uporabe podatkovnih storitev;

(c)  zmožnost učinkovitega spodbujanja konkurence, upoštevajoč tudi možnosti operaterjev, da izkoristijo svoje infrastrukturne prednosti ali poslovne dogovore;

(d)    stroškovna učinkovitost, upoštevajoč razdelitev stroškov med domačimi ponudniki in alternativnimi ponudniki storitev gostovanja;

(e)    zmožnost učinkovitega uresničevanja obveznosti, navedenih v členu 4(1);

(f)     omogočanje najvišje možne ravni medobratovalnosti;

(g)    enostavna uporaba za uporabnika, zlasti tehnične uporabe mobilne naprave ob menjavi omrežij;

(h)    zagotavljanje, da gostovanje uporabnikov iz Unije v tretjih državah ali gostovanja uporabnikov iz tretje države v Uniji ni ovirano;

(i)     zagotavljanje, da se spoštujejo pravila o varstvu zasebnosti, osebnih podatkih, varnosti in celovitosti omrežij ter preglednosti, določena v Okvirni direktivi in posebnih direktivah;

(j)  upoštevanje dejstva, da nacionalni regulativni organi spodbujajo sposobnost končnih uporabnikov, da dostopajo do informacij in jih razširjajo ter uporabljajo programe in storitve po lastni izbiri, v skladu s členom 8(4)(g) Okvirne direktive;

(k)    zagotavljanje, da ponudniki nudijo enake pogoje v enakih okoliščinah.

4.          Tehnična rešitev lahko za namene izpolnjevanja meril iz odstavka 3 združuje eno ali več tehničnih modalitet.

5.          Komisija po potrebi pooblasti Evropski organ za standardizacijo, da sprejme ustrezne standarde, potrebne za usklajeno izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja.

6.          Odstavki 1, 3, 4 in 5 tega člena se uporabljajo od 1. julija 2014.

Člen 5a Postopek v odboru

1.          Komisiji pomaga Odbor za komunikacije, ustanovljen s členom 22 Okvirne direktive. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.          Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe(EU) št. 182/2011.

Člen 6Veleprodajne cene za odhodne regulirane gostujoče klice

1.          Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna uporabnikovemu ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega omrežja, med drugim vključno s stroški izvora, prenosa in zaključevanja, od 1. julija 2012 ne presega 0,14 EUR na minuto.

2.  Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se uporablja med katerima koli operaterjema in se izračuna za dvanajstmesečno obdobje ali katero koli krajše obdobje, ki še ostaja do konca obdobja uporabe najvišje povprečne veleprodajne cene iz tega odstavka ali do 30. junija 2022. Najvišja povprečna veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 0,10 EUR in 1. julija 2014 na 0,05 EUR ter brez poseganja v člen 19 ostane 0,05 EUR do 30. junija 2022.

3.          Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se izračuna z deljenjem skupnega prejetega prihodka iz gostovanja na veleprodajni ravni s skupnim številom minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki jih je zadevni operater dejansko porabil za zagotavljanje gostujočih klicev na veleprodajni ravni znotraj Unije v zadevnem obdobju, ki se izračuna na podlagi sekundnega intervala, pri čemer se upošteva možnost, da operater obiskanega omrežja uporabi začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund.

Člen 7Maloprodajne cene za regulirane gostujoče klice

1.          Ponudniki storitev gostovanja vsem svojim uporabnikom gostovanja na jasen in pregleden način omogočijo in aktivno ponujajo evrotarifo za govor iz odstavka 2. Ta tarifa ni pogojena s sklenitvijo naročniškega razmerja ali povezana z drugimi stalnimi ali ponavljajočimi se stroški ter se lahko kombinira s katero koli maloprodajno tarifo.

Ponudniki storitev gostovanja v okviru te ponudbe vse svoje uporabnike gostovanja, ki so se odločili za posebno tarifo ali paket gostovanja, opozorijo na pogoje, ki veljajo za to tarifo ali paket.

2.          Od 1. julija 2012 maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife za govor, ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja zaračuna svojemu uporabniku gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči klic, ne presega 0,29 EUR na minuto za vse odhodne klice oziroma 0,08 EUR na minuto za vse dohodne klice. Najvišja maloprodajna cena za odhodne klice se 1. julija 2013 zniža na 0,24 EUR in 1. julija 2014 na 0,19 EUR, najvišja maloprodajna cena za dohodne klice pa se 1. julija 2013 zniža na 0,07 EUR in 1. julija 2014 na 0,05 EUR. Brez poseganja v člen 19 te najvišje maloprodajne cene za evrotarifo za govor ostanejo veljavne do 30. junija 2017.

Ponudniki storitev gostovanja svojim uporabnikom gostovanja ne zaračunajo sprejemanja gostujočega govornega sporočila. To ne posega v druge veljavne cene, na primer za poslušanje tovrstnih sporočil.

Vsi ponudniki storitev gostovanja zaračunajo svojim uporabnikom gostovanja zagotavljanje katerih koli reguliranih gostujočih odhodnih ali dohodnih klicev, za katere se uporablja evrotarifa za govor, na podlagi sekundnega intervala.

Ponudnik storitev gostovanja lahko za odhodne klice, za katere velja evrotarifa za govor, uporabi začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund.

3.          Ponudniki storitev gostovanja samodejno uporabljajo evrotarifo za govor za vse obstoječe uporabnike gostovanja, razen za tiste, ki so se že namerno odločili za posebno tarifo ali paket gostovanja, na podlagi katerega so upravičeni do drugačne tarife za regulirane gostujoče klice, kot bi jo imeli, če take odločitve ne bi sprejeli.

4.  Ponudniki storitev gostovanja uporabljajo evrotarifo za govor za vse nove uporabnike gostovanja, ki se namerno ne odločijo za drugačno tarifo gostovanja ali tarifni paket za storitve gostovanja, ki vključuje drugačno tarifo za regulirane gostujoče klice.

5.          Vsak uporabnik gostovanja lahko zahteva, da se zanj začne ali preneha uporabljati evrotarifa za govor. Vsaka taka menjava se opravi brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka, in ne sme biti vezana s pogoji ali omejitvami, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja, razen če uporabnik gostovanja, ki je sklenil naročniško razmerje za poseben paket gostovanja, ki vključuje več kot eno regulirano storitev gostovanja, želi, da se začne zanj uporabljati evrotarifa za govor, pri čemer lahko ponudnik storitev gostovanja zahteva, da se zadevni uporabnik odpove ugodnostim drugih elementov zadevnega paketa. Ponudnik storitev gostovanja lahko tako menjavo odloži do izteka najkrajšega določenega obdobja veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh mesecev. Evrotarifa za govor se lahko vedno kombinira z evrotarifo za SMS in evrotarifo za prenos podatkov.

Člen 8Veleprodajne cene za regulirana gostujoča sporočila SMS

1.          Od 1. julija 2012 povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, ne presega 0,03 EUR na sporočilo SMS ▌ ter se 1. julija 2013 zniža na 0,02 EUR ter brez poseganja v člen 19 ostane 0,02 EUR do 30. junija 2022..

2.          Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se uporablja med katerima koli operaterjema in se izračuna za dvanajstmesečno obdobje oziroma katero koli krajše obdobje do 30. junija 2022.

3.  Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se izračuna z deljenjem skupnega veleprodajnega prihodka, ki ga prejme operater ▌ obiskanega omrežja ▌ ali operater domačega omrežja za izvor in prenos reguliranih gostujočih sporočil SMS v Uniji v zadevnem obdobju, s skupnim številom takih sporočil SMS, ki so poslana in prenesena v imenu zadevnega ponudnika storitev gostovanja ali operaterja domačega omrežja v tem obdobju.

4.          Operater obiskanega omrežja ponudniku storitev gostovanja ali operaterju domačega omrežja uporabnika gostovanja zaračuna le stroške iz odstavka 1 in nobenih drugih stroškov za zaključitev reguliranega gostujočega sporočila SMS, poslanega uporabniku gostovanja med gostovanjem v njegovem obiskanem omrežju.

Člen

Člen 9Maloprodajne cene za regulirana gostujoča sporočila SMS

1.          Ponudniki storitev gostovanja vsem svojim uporabnikom gostovanja na jasen in pregleden način dajo na voljo in aktivno ponujajo evrotarifo za sporočila SMS iz odstavka 2. Evrotarifa za sporočila SMS ni pogojena s sklenitvijo naročniškega razmerja ali povezana z drugimi stalnimi ali ponavljajočimi se stroški ter se lahko kombinira s katero koli maloprodajno tarifo v skladu z drugimi določbami iz tega člena.

2.  Od 1. julija 2012 se lahko maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife za SMS, ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja zaračuna svojemu uporabniku gostovanja za zagotavljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS, ki jih pošlje ta uporabnik gostovanja, razlikuje za vsako regulirano gostujoče sporočilo SMS, in ne presega 0,09 EUR. Ta najvišja cena se 1. julija 2013 zniža na 0,08 EUR in od 1. julija 2014 na 0,06 EUR ter brez poseganja v člen 19 ostane 0,06 EUR do 30. junija 2017.

3.          Ponudniki storitev gostovanja svojim uporabnikom gostovanja ne zaračunajo sprejema reguliranega gostujočega sporočila SMS.

4.          Ponudniki storitev gostovanja samodejno uporabljajo evrotarifo za sporočila SMS za vse obstoječe uporabnike gostovanja, razen za tiste, ki so se že namerno odločili za posebno tarifo ali paket gostovanja, na podlagi katerega so upravičeni do drugačne tarife za regulirana gostujoča sporočila SMS, kot bi jo imeli, če take odločitve ne bi sprejeli.

5.  Ponudniki storitev gostovanja uporabljajo evrotarifo za sporočila SMS za vse nove uporabnike gostovanja, ki se ne odločijo namerno za drugačno tarifo za gostujoča sporočila SMS ali tarifni paket za gostujoče storitve, ki vključuje drugačno tarifo za regulirana gostujoča sporočila SMS.

6.          Vsak uporabnik gostovanja lahko kadar koli zahteva, da se zanj začne ali preneha uporabljati evrotarifa za sporočila SMS. Vsaka taka menjava mora biti opravljena brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka, in ne sme biti vezana s pogoji ali omejitvami, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja in ne na gostovanje. Ponudnik storitev gostovanja lahko tako menjavo odloži do izteka določenega najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh mesecev. Evrotarifa za sporočila SMS se lahko vedno kombinira z evrotarifo za govor in evrotarifo za prenos podatkov.

Člen 10Tehnične značilnosti reguliranih gostujočih sporočil SMS

Noben ponudnik storitev gostovanja, domači ponudnik, operater domačega omrežja ali operater obiskanega omrežja ne spremeni tehničnih značilnosti reguliranih gostujočih sporočil SMS tako, da se razlikujejo od tehničnih značilnosti sporočil SMS, ki se zagotavljajo na njegovem domačem trgu.

Člen 11Veleprodajne cene reguliranih storitev podatkovnega gostovanja

1.          Od 1. julija 2012 povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja ▌ lahko zaračuna domačemu operaterju uporabnika gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja prek tega obiskanega omrežja, ne presega varnostne meje 0,25 EUR za megabajt prenesenih podatkov. Od 1. julija 2013 se varovalna meja zniža na 0,15 EUR za megabajt prenesenih podatkov, od 1. julija 2014 pa na 0,05 EUR za megabajt prenesenih podatkov ter brez poseganja v člen 19 ostane 0,05 EUR za megabajt prenesenih podatkov do 30. junija 2022.

2.          Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se uporablja med katerima koli operaterjema in se izračuna za dvanajstmesečno obdobje oziroma katero koli krajše obdobje do 30. junija 2022.

3.  Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se izračuna z deljenjem skupnega veleprodajnega prihodka, ki ga ▌ operater obiskanega ali domačega omrežja prejme za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja v zadevnem obdobju, s skupnim številom megabajtov podatkov, dejansko porabljenih pri zagotavljanju teh storitev v tem obdobju, zaračunanih na podlagi kilobajtnega intervala, v imenu zadevnega ponudnika storitev gostovanja ali operaterja domačega omrežja v tem obdobju.

Člen 12Maloprodajne cene reguliranih storitev podatkovnega gostovanja

1.          Ponudniki storitev gostovanja vsem uporabnikom gostovanja na jasen in pregleden način dajo na voljo in aktivno ponujajo evrotarifo za prenos podatkov iz odstavka 2. Ta evrotarifa za prenos podatkov ni pogojena s sklenitvijo naročniškega razmerja ali povezana z drugimi stalnimi ali ponavljajočimi se stroški ter se lahko kombinira s katero koli maloprodajno tarifo.

Ponudniki storitev gostovanja v okviru te ponudbe navedene uporabnike gostovanja, ki so se že odločili za posebno tarifo ali paket gostovanja, opozorijo na pogoje, ki veljajo za to tarifo ali paket.

2.  Od 1. julija 2012 maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife za prenos podatkov, ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja zaračuna svojemu uporabniku gostovanja za zagotavljanje reguliranih ▌ storitev podatkovnega gostovanja, ne presega 0,70 EUR za porabljen megabajt. Najvišja maloprodajna cena za uporabljene podatke se 1. julija 2013 zniža na 0,45 EUR za porabljen megabajt ter 1. julija 2014 na 0,20 EUR za porabljen megabajt ter brez poseganja v člen 19 ostane 0,20 EUR za porabljen megabajt do 30. junija 2017.

Vsak ponudnik storitev gostovanja uporabnikom gostovanja zaračuna zagotavljanje vseh reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, za katere se uporablja evrotarifa za prenos podatkov, na podlagi kilobajtnega intervala, razen za sporočila iz multimedijskega sporočilnega sistema (MMS), za katera lahko zaračuna na enoto. V takem primeru maloprodajna cena, ki jo ponudnik storitev gostovanja lahko zaračuna uporabniku gostovanja za prenos ali sprejem gostujočih sporočil MMS, ne presega najvišje maloprodajne cene iz prvega pododstavka.

3.  Ponudniki storitev gostovanja od 1. julija 2012 samodejno uporabljajo evrotarifo za prenos podatkov za vse obstoječe uporabnike gostovanja, razen za tiste, ki so se že namerno odločili za posebno tarifo gostovanja ali ki že plačujejo tarifo, ki je očitno nižja od evrotarife za prenos podatkov, ali ki so se že odločili za paket, na podlagi katerega so upravičeni do drugačne tarife za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, kot bi jo imeli, če se zanj ne bi odločili.

4.          Ponudniki storitev gostovanja od 1. julija 2012 uporabljajo evrotarifo za prenos podatkov za vse nove uporabnike gostovanja, ki se niso namerno odločili za drugačno tarifo za podatkovno gostovanje ali tarifni paket za gostujoče storitve, ki vključuje drugačno tarifo za regulirane storitve podatkovnega gostovanja.

5.          Vsak uporabnik gostovanja lahko v skladu s svojimi pogodbenimi pogoji kadar koli zahteva, da se zanj začne ali preneha uporabljati evrotarifa za prenos podatkov. Vsaka taka menjava se opravi brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti vezana pogoji ali omejitvami, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja in ne na gostovanje v Uniji. Ponudnik storitev gostovanja lahko tako menjavo odloži do izteka določenega najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh mesecev. Evrotarifa za prenos podatkov se lahko vedno kombinira z evrotarifo za sporočila SMS in evrotarifo za govor.

6.  Ponudniki storitev gostovanja do 30. junija 2012 vsakega svojega uporabnika gostovanja posebej na jasen in razumljiv način ter na trajnem nosilcu podatkov obvestijo o evrotarifi za prenos podatkov, ki se bo uporabljala najpozneje od 1. julija 2012 za vse uporabnike gostovanja, ki se niso namerno odločili za posebno tarifo ali paket, ki se uporablja za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, in o pravici do menjave v skladu z odstavkom 5.

Člen 14Preglednost maloprodajnih cen za ▌ gostujoče klice in sporočila SMS

1.          Da se uporabnike gostovanja opozori na dejstvo, da se jim bodo za opravljanje ali sprejemanje klicev ali pošiljanje sporočil SMS zaračunale cene gostovanja, vsak ponudnik storitev gostovanja uporabniku – razen če uporabnik obvesti ponudnika storitev gostovanja, da te storitve ne potrebuje – ob vstopu v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, prek sporočilne storitve samodejno ter brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno zagotovi osnovne, njegovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki se zaračunajo za opravljanje in sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil SMS zadevnega uporabnika v obiskani državi članici.

Te osnovne, uporabnikovim potrebam prilagojene informacije o cenah vključujejo najvišje cene (v valuti njegovega domačega računa, ki ga pošlje domači ponudnik uporabnika), ki bi lahko bile zaračunane uporabniku v skladu z njegovo tarifno shemo za:

(a)  regulirane gostujoče odhodne klice v obiskani državi članici in v državo članico njegovega domačega ponudnika ter za regulirane gostujoče dohodne klice in

(b)    pošiljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS med nahajanjem v obiskani državi članici.

Prav tako vključujejo brezplačno številko iz odstavka 2 za pridobitev podrobnejših informacij in informacij o možnosti dostopa do storitev v sili z brezplačnim klicem na evropsko številko za klic v sili 112.

Pri vsakem sporočilu lahko uporabnik ponudnika storitev gostovanja brezplačno in enostavno obvesti, da ne potrebuje samodejne sporočilne storitve. Uporabnik, ki sporoči, da ne potrebuje samodejne sporočilne storitve, ima pravico, da od ponudnika storitev gostovanja kadar koli brezplačno ponovno zahteva to storitev.

Ponudniki storitev gostovanja slepim ali slabovidnim uporabnikom na zahtevo prek govornega klica samodejno in brezplačno zagotovijo osnovne in njim prilagojene informacije o cenah iz prvega pododstavka.

Prvi, drugi, četrti in peto pododstavek se uporabljajo tudi za govorne in SMS storitve gostovanja , ki jih uporabljajo uporabniki gostovanja med potovanjem zunaj Unije, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

2.  Poleg odstavka 1 imajo uporabniki, ne glede na to, kje v Uniji se nahajajo, pravico z govornim klicem ali s storitvijo SMS brezplačno zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju za govorne klice in sporočila SMS, ter informacije o ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki se uporabljajo na podlagi te uredbe. Za takšne zahteve se uporabi brezplačna številka, ki jo za ta namen določi ponudnik storitev gostovanja. Obveznosti iz odstavka 1 ne veljajo za naprave, ki nimajo funkcije SMS.

3.          Ponudniki storitev gostovanja ob sklenitvi naročniškega razmerja zagotovijo vsem uporabnikom vse informacije o veljavnih cenah gostovanja, zlasti o evrotarifi za govor in evrotarifi za SMS ▌. Poleg tega svojim uporabnikom gostovanja brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo najnovejše informacije o veljavnih cenah gostovanja, kadar se te cene spremenijo.

Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so vsi njihovi uporabniki gostovanja seznanjeni z možnostjo uporabe evrotarife za govor in evrotarife za SMS ▌. Vsem uporabnikom gostovanja na jasen in nepristranski način sporočijo zlasti pogoje v zvezi z evrotarifo za govor in pogoje v zvezi z evrotarifo za SMS ▌. Nato v razumnih intervalih pošiljajo obvestila o tem vsem uporabnikom, ki so se odločili za drugo tarifo.

Te informacije so dovolj podrobne, da lahko uporabniki presodijo, ali bi bil prehod na evrotarifo zanje ugoden.

4.          Ponudniki storitev gostovanja svojim uporabnikom zagotovijo informacije o tem, kako se lahko izognejo nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici.

Člen 15Preglednost in zaščitni mehanizmi za maloprodajne storitve podatkovnega gostovanja

1.          Ponudniki storitev gostovanja zagotovijo, da so njihovi uporabniki gostovanja pred sklenitvijo pogodbe in po njej ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, na način, ki uporabnikom omogoča, da razumejo finančne posledice take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo svoje izdatke za regulirane storitve podatkovnega gostovanja v skladu z odstavkoma 2 in 3. ▌

Ponudniki storitev gostovanja svoje uporabnike po potrebi pred sklenitvijo pogodbe obvestijo in jih tudi po sklenitvi pogodbe redno obveščajo o nevarnosti samodejne in nenadzorovane vključitve podatkovnega gostovanja ter snemanja podatkov. Ponudniki storitev gostovanja poleg tega svoje uporabnike brezplačno ter jasno in razumljivo obvestijo, kako naj izklopijo te samodejne vključitve podatkovnega gostovanja, ter se tako izognejo nenadzorovani uporabi storitev podatkovnega gostovanja. ▌

2.  Ponudnik storitev gostovanja s samodejnim sporočilom obvesti uporabnika gostovanja, da slednji gostuje in zagotovi uporabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o cenah (v valuti njegovega domačega računa, ki ga pošlje domači ponudnik uporabnika), izraženih v ceni na megabajt, za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja temu uporabniku gostovanja v zadevni državi članici, razen če uporabnik obvesti svojega ponudnika storitev gostovanja, da takih informacij ne potrebuje.

Take uporabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o tarifah se pošljejo na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na mobilni napravi, vsakič ko uporabnik gostovanja vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, in prvič uporabi storitev podatkovnega gostovanja v tej državi članici. Zagotovijo se brezplačno, ko uporabnik gostovanja prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

Uporabnik, ki je obvestil svojega ponudnika storitev gostovanja, da ne potrebuje samodejnih informacij o tarifah, ima pravico, da od ponudnika storitev gostovanja kadar koli brezplačno ponovno zahteva to storitev.

3.  Vsak ponudnik storitev gostovanja vsem svojim uporabnikom gostovanja omogoči, da se namerno in brezplačno odločijo za možnost prejemanja informacij o skupnem seštevku porabe, izražene v količini podatkov ali valuti, v kateri se izdajajo računi uporabniku gostovanja za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, ki bo zagotovila, da skupna poraba reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, z izjemo MMS, za katere se zaračunava po enoti, brez izrecnega soglasja uporabnika v določenem obdobju uporabe ne preseže določene finančne meje.

V ta namen ponudnik storitev gostovanja zagotovi eno ali več finančnih zgornjih mej za določena obdobja uporabe pod pogojem, da je uporabnik vnaprej obveščen o ustrezajočih količinah podatkov. Ena od teh mej (privzeta finančna meja) je blizu, vendar ne presega 50 EUR neporavnanih obveznosti na mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).

Ponudnik storitev gostovanja lahko namesto tega določi meje, izražene v količini podatkov, pod pogojem, da je uporabnik vnaprej obveščen o ustrezajočih finančnih zneskih. Ena od teh mej (privzeta količinska meja) ustreza finančnemu znesku, ki ne presega 50 EUR neporavnanih obveznosti na mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).

Ponudnik storitev gostovanja lahko poleg tega svojim uporabnikom gostovanja ponudi druge meje z različnimi, tj. višjimi ali nižjimi, mesečnimi finančnimi zgornjimi mejami.

Privzeta meja iz drugega in tretjega pododstavka velja za vse uporabnike, ki se niso odločili za drugo mejo.

Vsak ponudnik storitev gostovanja zagotovi tudi, da se na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno obvestilo, ko poraba storitev podatkovnega gostovanja doseže 80 % dogovorjene finančne ali količinske meje. Vsak uporabnik ima pravico od ponudnika storitev gostovanja zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih obvestil, prav tako pa lahko od ▌ ponudnika kadar koli brezplačno zahteva, naj začne to storitev ponovno zagotavljati.

Če bi bila ta finančna ali količinska meja drugače presežena, se na mobilno napravo uporabnika gostovanja pošlje obvestilo. V tem obvestilu je naveden postopek, ki ga mora upoštevati uporabnik, če želi še naprej uporabljati te storitve, in stroške, povezane z vsako dodatno porabljeno enoto. Če se uporabnik gostovanja ne odzove v skladu s prejetim obvestilom, mu ponudnik storitev gostovanja takoj preneha zagotavljati in zaračunavati regulirane storitve podatkovnega gostovanja, dokler uporabnik gostovanja ne zahteva nadaljnjega ali ponovnega zagotavljanja teh storitev.

Kadar koli se uporabnik gostovanja odloči za uporabo ali prenehanje uporabe funkcije "finančne ali količinske meje", se ta sprememba opravi brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti vezana s pogoji ali omejitvami, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja.

4.          Odstavka 2 in 3 se ne uporabljata za naprave vrste stroj-stroj, ki uporabljajo mobilno podatkovno komunikacijo.

5.          Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici. Ti ukrepi vključujejo obveščanje uporabnikov o tem, kako se izogniti nenamernim storitvam gostovanja v obmejnih regijah.

6.  Z izjemo odstavka 5 in pod pogoji iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka se ta člen uporablja tudi za storitve podatkovnega gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo med potovanjem zunaj Unije, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

Kadar uporabnik izbere možnost iz prvega pododstavka odstavka 3,se zahteve iz odstavka 3 ne uporabljajo, če operater obiskanega omrežja v obiskani državi zunaj Unije ne dovoli, da bi ponudnik storitev gostovanja spremljal porabo svojih uporabnikov v realnem času.

V takem primeru je uporabnik ob vstopu v tako državo brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno s sporočilom SMS obveščen, da podatki o skupni porabi in jamstvo, da določena finančna meja ne bo presežena, nista na voljo.

Člen 16Nadzor in uveljavljanje

1.          Nacionalni regulativni organi spremljajo in nadzirajo skladnost s to uredbo na svojem ozemlju.

2.          Nacionalni regulativni organi poskrbijo, da so najnovejše informacije o uporabi te uredbe, zlasti členov 6, 7, 8, 9, 11 in 12, javno dostopne ter da jih lahko zainteresirane strani pridobijo brez težav.

3.          Nacionalni regulativni organi za pripravo na pregled iz člena 19 spremljajo spreminjanje veleprodajnih in maloprodajnih cen zagotavljanja govornih in podatkovnih komunikacijskih storitev uporabnikom gostovanja, vključno s storitvijo SMS in MMS, tudi v najbolj oddaljenih regijah, navedenih v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Nacionalni regulativni organi so pozorni na poseben primer nenamernega gostovanja v obmejnih regijah sosednjih držav članic in spremljajo, ali se tehnike za usmerjanje prometa uporabljajo na škodo uporabnikov. ▌

Nacionalni regulativni organi spremljajo in zbirajo podatke o nenamernem gostovanju ter sprejmejo ustrezne ukrepe.

4.  Nacionalni regulativni organi so pooblaščeni, da od podjetij, za katera veljajo obveznosti po tej uredbi, zahtevajo, da zagotovijo vse informacije, ki so pomembne za izvajanje in izvrševanje te uredbe. Ta podjetja takšne informacije na zahtevo zagotovijo hitro ter v zahtevanem roku in v skladu s stopnjo podrobnosti, ki jo zahteva nacionalni regulativni organ.

5.          Nacionalni regulativni organi lahko posredujejo na lastno pobudo, da bi zagotovili skladnost s to uredbo. Zlasti po potrebi uporabijo pooblastila iz člena 5 Direktive o dostopu, da zagotovijo ustrezen dostop in medomrežno povezovanje za zagotovitev povezljivosti med koncema in medobratovalnosti storitev gostovanja, na primer kadar si uporabniki ne morejo izmenjavati reguliranih gostujočih sporočil SMS z uporabniki prizemnega javnega mobilnega komunikacijskega omrežja v drugi državi članici, ker ni bil sklenjen dogovor, ki bi omogočal dostavo teh sporočil.

6.          Če nacionalni regulativni organ ugotovi kršitev obveznosti, določenih v tej uredbi, je pooblaščen, da zahteva takojšnje prenehanje take kršitve.

Člen 17Reševanje sporov

1.          Pri sporih glede obveznosti, določenih v tej uredbi, med podjetji, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja ali storitve v državi članici, se uporabljajo postopki za reševanje sporov, določeni v členih 20 in 21 Okvirne direktive.

2.          Pri nerešenem sporu, v katerega je vpleten potrošnik ali končni uporabnik in zadeva vprašanje, ki spada v področje uporabe te uredbe, države članice zagotovijo, da so na voljo izvensodni postopki za reševanje sporov, določeni v členu 34 Direktive o univerzalnih storitvah.

Člen 18Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice obvestijo Komisijo o teh določbah do 30. junija 2013 in jo takoj obvestijo tudi o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

Člen 19Pregled

1.          Komisija pregleda delovanje te uredbe in po javnem posvetovanju poroča Evropskemu parlamentu in Svetu do 30. junija 2016. Komisija zlasti oceni, ali so bili doseženi cilji te uredbe. Komisija pri tem med drugim pregleda:

(a)    ali je konkurenca dovolj razvita, da je upravičena ukinitev najvišjih maloprodajnih cen;

(b)    ali bo konkurenca zadoščala za odstranitev najvišjih veleprodajnih cen;

(c)  razvoj in pričakovane prihodnje trende veleprodajnih in maloprodajnih cen zagotavljanja govornih in podatkovnih komunikacijskih storitev ter storitev SMS uporabnikom gostovanja v primerjavi s cenami mobilnih komunikacijskih storitev na domači ravni v državah članicah, in sicer ločeno za predplačnike in naročnike, ter kakovost in hitrost teh storitev;

(d)    razpoložljivost in kakovost storitev, vključno s storitvami, ki nadomeščajo storitve gostovanja za govor, sporočila SMS in prenos podatkov, zlasti glede na tehnološki napredek;

(e)    koristi, ki so jih imeli potrošniki zaradi realnega znižanja cen storitev gostovanja, razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo potrošnikom z različnimi klicnimi vzorci, razlike med tarifami za gostovanje in nacionalnimi tarifami, kar vključuje razpoložljivost ponudb, ki imajo za nacionalne storitve in storitve gostovanja samo eno tarifo;

(f)  stopnjo konkurence na maloprodajnem in veleprodajnem trgu, zlasti konkurenčni položaj manjših, neodvisnih ali novih operaterjev, vključno z učinki poslovnih dogovorov na konkurenco in stopnjo medsebojne povezanosti med operaterji;

(g)    v kakšnem obsegu je izvajanje strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 in 4, vplivalo na razvoj konkurence na notranjem trgu za storitve gostovanja in ali se je zaradi tega izničila razlika med tarifami za gostovanje in nacionalnimi tarifami;

(h)    v kakšnem obsegu je stopnja omejitve najvišjih veleprodajnih in maloprodajnih cen zagotovila ustrezno varstvo pred previsokimi cenami za uporabnike ter hkrati omogočila razvoj konkurence na notranjem trgu za storitve gostovanja.

2.        Če je iz poročila razvidno, da strukturni ukrepi iz te uredbe niso bili zadostni, da bi se na notranjem trgu za storitve gostovanja spodbudilo konkurenco v korist vseh evropskih potrošnikov, ali da se razlika med tarifami gostovanja in nacionalnimi tarifami ni izničila, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ustrezne predloge za odpravo tega položaja ter posledično oblikovanje notranjega trga mobilnih komunikacijskih storitev, na katerem na koncu ne bo razlik med nacionalnimi tarifami in tarifami za gostovanje. Komisija predvsem preuči, ali je potrebno:

(a)  določiti dodatne tehnične in strukturne ukrepe;

(b)    prilagoditi strukturne ukrepe;

(c)    podaljšati veljavnost in morebiti pregledati stopnjo najvišjih maloprodajnih cen, predvideno v členih 7, 9 in 12,

(d)    spremeniti veljavnosti ali pregledati stopnjo najvišjih veleprodajnih cen, predvideno v členih 6, 8 in 11;

(e)    določiti morebitne druge potrebne zahteve, tudi zahtevo, da med tarifami za gostovanje in nacionalnimi tarifami ni razlik.

3.          Poleg tega Komisija po poročilu iz odstavka 1 ▌ Evropskemu parlamentu in Svetu vsaki dve leti predloži poročilo. Vsako poročilo vključuje povzetek spremljanja zagotavljanja storitev gostovanja v Uniji ter oceno o napredku pri izpolnjevanju ciljev te uredbe, med drugim pri zadevah iz odstavkov 1 in 2.

4.  Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na trgih gostovanja v Uniji, BEREC redno zbira podatke nacionalnih regulativnih organov o razvoju maloprodajnih in veleprodajnih cen storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja. Te podatke najmanj dvakrat letno sporoči Komisiji. Komisija jih objavi.

BEREC prav tako vsako leto zbere podatke nacionalnih regulativnih organov o preglednosti in primerljivosti različnih tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim uporabnikom. Komisija objavi te podatke in ugotovitve.

Člen 20Zahteve po obveščanju

Države članice obvestijo Komisijo o identiteti vseh nacionalnih regulativnih organov, odgovornih za opravljanje nalog na podlagi te uredbe.

Člen 21Razveljavitev

Uredba (ES) št. 717/2007 se v skladu s Prilogo I razveljavi od …(22)*, razen členov 3, 4, 4a, 4b in 6a(4) navedene uredbe, ki se razveljavijo od 1. julija 2012.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 22Začetek in prenehanje veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in njene določbe se uporabljajo od tega dneva, razen če je drugače določeno v določenih členih.

Veljati preneha 30. junija 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

PRILOGA I

Razveljavljena uredba s svojimi spremembami

(iz člena 21)

Uredba (ES) št. 717/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 171, 29.6.2007, str. 32)

 

Uredba (ES) št. 544/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 167, 29.6.2009, str. 12)

samo člen 1

_____________

PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (ES) št. 717/2007

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

-

Člen 1(1a)

Člen 1(2)

Člen 1(2)

Člen 1(3)

Člen 1(3)

Člen 1(4) prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 1(4)

Člen 1(4) prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 1(4) prvi pododstavek

Člen 1(4) prvi pododstavek, tretji stavek

Člen 1(5) drugi pododstavek

-

Člen 1(6)

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2), uvodni stavek

Člen 2(2), uvodni stavek

 

 

 

 

Člen 2(2), točka (a)

Člen 2(2), točka (ea)

Člen 2(2), točka (b)

Člen 2(2), točka (b)

-

Člen 2(2), točka (ba)

-

Člen 2(2), točka (bb)

Člen 2(2), točka (c)

Člen 2(2), točka (c)

Člen 2(2), točka (g)

Člen 2(2), točka (ca)

Člen 2(2), točka (d)

Člen 2(2), točka (d)

Člen 2(2), točka (f)

Člen 2(2), točka (da)

 

 

Člen 2(2), točka (e)

Člen 2(2), točka (e)

Člen 2(2), točka (i)

Člen 2(2), točka (i)

Člen 2(2), točka (j)

Člen 2(2), točka (j)

Člen 2(2), točka (h)

Člen 2(2), točka (h)

Člen 2(2), točka (k)

Člen 2(2), točka (k)

-

Člen 2(2), točka (l)

-

Člen 2(2), točka (la)

-

Člen 2(2), točka (n)

-

Člen 2(2), točka (na)

-

Člen 3, 4, 5 in 5a

Člen 3(1)

Člen 6(1)

Člen 3(2)

Člen 6(2)

Člen 3(3), prvi pododstavek

-

Člen 3(3), drugi pododstavek

Člen 6(3)

Člen 4(1)

Člen 7(1)

Člen 4(2)

Člen 7(2)

Člen 4(3), prvi pododstavek

-

Člen 4(3), drugi pododstavek

Člen 7(3)

Člen 4(3), tretji pododstavek

Člen 7(4)

Člen 4(4)

Člen 7(5)

Člen 4a

Člen 8

Člen 4b

Člen 9

Člen 4b(7)

-

Člen 4c

Člen 10

-

Člen 11

-

Člen 12

-

 

 

 

Člen 6(1) prvi do peti pododstavek

Člen 14(1) prvi do peti pododstavek

-

Člen 14(1) šesti pododstavek

Člen 6(2)

Člen 14(2)

Člen 6(3) prvi in drugi pododstavek

Člen 14(3) prvi in drugi pododstavek

-

Člen 14(3) tretji pododstavek

-

Člen 14(4)

Člen 6a

Člen 15

-

Člen 15(4)

-

Člen 15(5)

-

Člen 15(6)

Člen 6a(4)

-

Člen 7

Člen 16

-

Člen 16(3) drugi pododstavek

Člen 8

Člen 17

Člen 9

Člen 18

Člen 10

Priloga I

Člen 11(1) uvodni stavek

Člen 19(1) uvodni stavek

-

Člen 19(1), točki (a) in (b)

Člen 11(1) prvi pododstavek, prva do četrta alinea

Člen 19(1), točke (c) do (f)

-

Člen 19(1), točki (g) in (h)

Člen 11(1) drugi pododstavek

-

-

Člen 19(2)

Člen 11(2)

Člen 19(3)

-

Člen 19(4)

Člen 12

Člen 20

-

Člen 21

Člen 13

Člen 22

_____________

(1)

UL C 24, 28.1.2012, str. 131.

(2)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

(3)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(4)

             UL C 24, 28.1.2012, str. 131.

(5)

              Stališče Evropskega parlamenta z dne… (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne…

(6)

              UL L 171, 29.6.2007, str. 32.

(7)

              Glej Prilogo I.

(8)

              Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7).

(9)

              UL L 108, 24.04.2002, str. 7.

(10)

              UL L 108, 24.4.2002, str. 21.

(11)

            UL L 108, 24.4.2002, str. 33.

(12)

            UL L 108, 24.4.2002, str. 51.

(13)

            UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

(14)

            UL L 114, 8.5.2003, str. 45.

(15)

            UL C 165, 11.7.2002, str. 6.

(16)

            Uredba (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada (UL L 337, 18.12.2009, str. 1).

(17)

            Priporočilo Komisije z dne 17. decembra 2007 o upoštevnih trgih proizvodov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet predhodnega urejanja v skladu z Direktivo 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L 344, 28.12.2007, str. 65).

(18)

            UL C 285 E, 22.11.2006, str. 143.

(19)

            UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(20)

            Uredba (ES) št. 544/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L 167, 29.6.2009, str. 12).

(21)

            UL L 149, 11.6.2005, str. 22.

(22)

*              UL: Prosimo vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.


OBRAZLOŽITEV

I.         Uvod

Milijoni državljanov v Evropi vsak dan uporabljajo mobilne telefone za telefoniranje, pošiljanje in prejemanje sporočil SMS ali za brskanje po spletu. Število uporabnikov mobilnih internetnih storitev je vsak dan večje, s tem pa se nenehno povečuje tudi skupina morebitnih uporabnikov storitev gostovanja. V zadnji raziskavi Evrobarometra o gostovanju je na primer tri četrtine vprašanih odgovorilo, da so med zadnjim bivanjem v tujini uporabljali storitve gostovanje za klice, pošiljanje besedilnih sporočil ali brskanje po internetu(1).

Ne glede na to pa večina Evropejcev v tujini izklopi svoje mobilne storitve iz strahu pred strahotno visokimi računi, ki jih utegnejo pričakati ob povratku iz tujine. Glede podatkovnega gostovanja zgolj manjšina, le 19 % uporabnikov mobilnih komunikacij, ki v tujini z mobilnim telefonom brskajo po spletu, meni, da so cene razumne(2). Komisija navaja, da so trenutno povprečni stroški na megabajt več kot 2 EUR, v skrajnih primerih celo do 12 EUR(3). Za to nepravilnost je krivo predvsem dejstvo, da na trgu gostovanja še vedno ni dovolj konkurence.

Previsoke tarife gostovanja in s tem majhna uporaba storitev gostovanja v EU niso koristni niti za potrošnika niti za evropsko gospodarstvo. Ta razvoj dogodkov ni združljiv z načelom digitalnega evropskega notranjega trga.

Ta predlog uredbe naj bi pomagal popraviti to stanje. Že v Evropski digitalni agendi(4) iz leta 2010 je Komisija določila cilj, da bi se do leta 2015 tarife mobilnih storitev pri gostovanju in znotraj države uskladile. To Evropski parlament skuša doseči že leta in poziva Komisijo, naj to doseže z zakonodajnimi predlogi.

II.        Obstoječi pravni okvir in njegov vpliv na trg gostovanja

Evropski parlament je že junija 2007 skupaj s Svetom sprejel prvo uredbo o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti(5), da bi pripomogel k nemotenemu delovanju notranjega trga in hkrati dosegel veliko mero varstva potrošnikov ter spodbujal konkurenco in preglednost na trgu. Komisija je leta 2008 ocenila učinek te uredbe in je ugotovila, da konkurenca še vedno ne deluje zadovoljivo. Zaradi tega je vložila nadaljnje predloge za spremembo uredbe o gostovanju(6). Te spremembe sta Evropski parlament in Svet sprejela junija 2009, obsegajo pa časovno podaljšanje uredbe in razširitev področja uporabe na storitve za sporočila SMS in podatkovno gostovanje. Spremenjena uredba o gostovanju se izteče 30. junija 2012.

Veljavna uredba o gostovanju določa zgornje meje cen za glasovne storitve gostovanja in storitve gostovanja za sporočila SMS na veleprodajni in maloprodajni ravni. Zgornja meja cen je bila določena tudi pri podatkovnem gostovanju, a le na veleprodajni ravni.

Nadalje so bila v korist potrošnikov uvedena pravila glede preglednosti. Tako morajo operaterji svojim uporabnikom poslati podatke o cenah gostovanja takoj, ko uporabnik vstopi v drugo državo članico. Poleg tega velja standardna zgornja meja stroškov za storitve podatkovnega gostovanja v višini 50 EUR za vse uporabnike, ki niso izbrali drugačne zgornje meje, da se preprečijo nepredvideni visoki računi.

Iz vmesnega poročila Komisije o stanju glede storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj Evropske unije(7) je razvidno, da so ponudniki mobilnih komunikacijskih storitev v EU sicer znižali tarife gostovanja v skladu z uvedenimi zgornjimi mejami cen v EU. Kljub temu pa uporabnikom še vedno ne ponujajo tarif, ki bi bile občutno nižje od najvišjih cen. Komisija to pripisuje dejstvu, da se konkurenca na trgu gostovanja ni dovolj razvila in še vedno obstajajo strukturni problemi.

III.      Predlog Komisije za prenovitev uredbe o gostovanju

Komisija s svojim predlogom uredbe predlaga dvotirni pristop, da bi zagotovila več konkurence. Poleg obstoječih zgornjih mej cen naj bi uvedli tudi strukturne ukrepe.

1.        Strukturni ukrepi

Predlog uredbe predvideva dva posebna strukturna ukrepa, s pomočjo katerih naj bi se spoprijeli s pomanjkanjem konkurence na trgu gostovanja v EU. Poročevalka pozdravlja ta novi inovativni pristop, vendar meni, da so glede predlaganega izvajanja še mogoče izboljšave.

a)        Veleprodajni gostujoči dostop

Alternativnim operaterjem, ki nimajo lastnega omrežja (na primer operaterjem virtualnih mobilnih komunikacijskih omrežij), naj bi se olajšal vstop na trg gostovanj tako, da bi jim morali ponudniki omrežij v drugih državah članicah omogočiti dostop do svojih omrežij po reguliranih veleprodajnih cenah (tako imenovani veleprodajni dostop do gostovanja). To naj bi pripomoglo k večji konkurenci med operaterji na trgu gostovanja in tako ustvarilo več spodbud, da bi uporabnikom ponudili privlačnejše cene in storitve.

Zato da se veleprodajni dostop v enaki meri zagotovi vsem alternativnim operaterjem, bi bilo treba po mnenju poročevalke ukrep za omogočanje dostopa dopolniti s določbo o nediskriminaciji. S tem bi bil ta ukrep skladen s tistimi iz direktive o dostopu do omrežij iz leta 2002(8). Obveza omogočanja dostopa lahko prinese želeni uspeh samo, če bi bili vsi omrežni operaterji obvezani, da vse alternativne operaterje obravnavajo enako.

b) Ločena prodaja storitev gostovanja

Drugi strukturni ukrep se nanaša na maloprodajno raven: uporabniki naj bi mogli v prihodnje storitve gostovanja pridobiti tudi od drugih operaterjev poleg svojega domačega ponudnika storitev. Tako bi lahko pri konkurenčnem operaterju sklenili od nacionalnih mobilnih komunikacijskih storitev ločeno, cenejšo pogodbo o gostovanju (tako imenovana ločena prodaja storitev gostovanja).

Poročevalka meni, da ta ukrep ločitve načeloma služi svojemu namenu. Vprašljivo pa je, do kakšne mere bi bilo treba tehnično izvedbo opredeliti že v uredbi. Meni, da bi moral Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede na današnji hitri tehnološki razvoj v tesnem sodelovanju s Komisijo opredeliti profil za gostovanje v EU. V uredbi o gostovanju bi bilo treba oblikovati zgolj temeljna načela, ki jim bo morala ustrezati prihodnja tehnična rešitev (na primer ohranitev telefonske številke).

2.        Zgornje meje cen

Dokler ne bodo strukturni ukrepi popolnoma učinkoviti in bo konkurenca pripomogla k nižjim maloprodajnim cenam, bi bilo treba s predlogom uredbe postopoma uvesti znižanje veljavnih zgornjih mej cen na veleprodajni in maloprodajni ravni za glasovne storitve in storitve sporočil SMS ter prvič tudi zgornjo mejo pri maloprodajnih cenah za mobilne podatkovne storitve. Komisija predlaga, da naj bi uporabniki gostovanja od julija 2014 plačali največ 24 centov za minuto odhodnega klica, največ 10 centov za dohodni klic, največ 10 centov za prejemanje besedilnih sporočil ter največ 50 centov za megabajt ob prenosu podatkov ali brskanju po internetu v tujini.

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da naj bi prvič po vsej EU regulirali tudi zgornje meje cen za podatkovno gostovanje na maloprodajni ravni. Pri storitvah podatkovnega gostovanja je bilo leta 2009 mogoče zaznati več kot 40-odstotno rast(9). Glede na vedno večjo razširjenost pametnih telefonov in drugih ročnih naprav se bo ta trend verjetno nadaljeval. Zato je nujno potrebna ureditev glede stroškov za podatkovno gostovanje.

Vendar poročevalka meni, da zgornje meje cen, ki jih je predlagala Komisija, niso dovolj ambiciozno zastavljene. Neodvisne raziskave kažejo, da so dejanski stroški operaterjev za opravljanje storitev gostovanja v povprečju daleč pod predlaganimi zgornjimi mejami na veleprodajni ravni(10). Poročevalki se zlasti predlagane maloprodajne cene za storitve podatkovnega gostovanja zdijo izjemno previsoke. Marž, ki so štiri- do petkrat višje od veleprodajne cene, ni mogoče upravičiti.

Poročevalka zato zagovarja nižje zgornje meje cen na veleprodajni in maloprodajni ravni za glasovne storitve, storitve sporočil SMS, predvsem pa storitve podatkovnega gostovanja. Obenem se zaveda, da mora biti operaterjem zagotovljena zadostna marža kot nadomestilo za naložbe v širitev omrežja.

3.        Ukrepi za večjo preglednosti in boljše varstvo potrošnikov

Veljavna uredba o gostovanju vsebuje vrsto pravil glede preglednosti, ki so prispevala k primerni ravni varstva potrošnikov. Poleg sporočanja tarif gostovanja, ki veljajo za glasovne storitve, storitve sporočil SMS in storitve podatkovnega gostovanja ob vstopu v mobilno omrežje operaterja druge države, je bila na primer uvedena zapora, pri kateri se morajo uporabniki odločiti, ali želijo še naprej uporabljati storitve podatkovnega gostovanja, ko ob uporabi mobilnih internetnih storitev dosežejo določeno zgornjo mejo stroškov.

Po mnenju poročevalke pa bi bilo treba poleg uvedbe novih strukturnih ukrepov opredeliti še dodatne ukrepe za preglednost. Najprej so potrebne razumljive informacije o novih možnostih in tarifah, ki bodo uporabnikom na voljo zaradi ukrepa ločitve. Poročevalka se zavzema za to, da bi se pogodbe o gostovanju v prihodnosti oblikovale in sestavile pregledno in preprosto.

Glede opozorila pred visokimi računi poročilo predvideva, da je opozorilo nujno, kadar se storitve uporabljajo zunaj EU. Poleg tega to opozorilo v prihodnje ne bo zajemalo zgolj stroškov podatkovnega gostovanja, ampak tudi izdatke za glasovne storitve in storitve sporočil SMS. Nenazadnje bi morala ta opozorila veljati tudi za naročnike, ne samo za uporabnike predplačniških storitev.

(1)

Special Eurobarometer št. 356, Report on Roaming 2010 (Poročilo o telefonskem gostovanju 2010), februar 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf

(2)

Gl. zgoraj.

(3)

Komisija, vmesno poročilo o stanju razvoja storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj Evropske unije, junij 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:SL:PDF

(4)

Komisija, Evropska digitalna agenda, maj 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:SL:PDF

(5)

Uredba (ES) št. 717/2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:171:0032:0032:SL:PDF

(6)

Uredba (ES) št. 544/2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:SL:PDF

(7)

Komisija, vmesno poročilo o stanju razvoja storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj Evropske unije, junij 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:SL:PDF

(8)

Direktiva 2002/19/EC (ni na razpolago v slovenščini), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:EN:PDF

(9)

Komisija, vmesno poročilo o stanju razvoja storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj Evropske unije, junij 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:SL:PDF

(10)

GEREK, MTR Benchmark snapshot (kratek pregled referenčnih vrednosti zaključevanja klicev), januar/julij 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (8.2.2012)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

Pripravljavka mnenja: Eija-Riitta Korhola

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sedanja uredba o gostovanju (2007, spremenjena leta 2009) določa regulirane cene za klice in sporočila SMS med gostovanjem in bo prenehala veljati 30. junija 2012. Uredba je bila učinkovita, ker je močno znižala cene za klice in sporočila SMS med gostovanjem. Maloprodajne cene se gibljejo zelo blizu maksimalnih tarif, ki jih je določila Unija, še vedno pa primanjkuje konkurence.

Pripravljavka mnenja želi opozoriti, da je Komisija v svojih ciljih za evropsko digitalno agendo, navedla, da bi se morale tarife za gostovanje in nacionalne tarife do leta 2015 izenačiti. Če se želimo približati temu cilju, je treba po njenem mnenju najti rešitev, ki bo tudi po določenem datumu zagotovila konkurenco in učinkovito delovanje trga gostovanja. Opozarja tudi, da bi prizadevanja na področju razvoja širokopasovnih omrežij lahko podprla razvoj orodij, ki bi nudila enake storitve kot gostovanje.

Novi predlog uredbe (Gostovanje III) še naprej ureja cene klicev in sporočil SMS med gostovanjem, uvaja pa tudi nov bistven element: evrotarifo za prenos podatkov za maloprodajne storitve podatkovnega gostovanja. Predlog prinaša tudi strukturne ukrepe za okrepitev konkurence ob ohranitvi zgornje meje cen kot začasne varnostne mreže za uporabnike za obdobje, dokler sama konkurenca ne povzroči znižanja cen.

Od 1. julija 2014 bodo uporabniki lahko podpisali pogodbo o mobilnem gostovanju, ki bo ločena od pogodbe za nacionalne mobilne storitve. To bo spodbudilo konkurenco na trgu gostovanja in pomenilo napredek pri razvoju. Urejanje maloprodajnih cen se bo nadaljevalo do 1. junija 2016, lahko pa se podaljša, dokler strukturni ukrepi, ki jih določa, ne postanejo v celoti veljavni.

O zgornjih mejah cen in strukturnih ukrepih

Pripravljavka mnenja želi poudariti, da je mogoče še znižati zgornje meje cen, ki jih predlaga Komisija. Vendar so visoke cene posledica pomanjkanja konkurence na trgu gostovanja, do katerega je prišlo zaradi strukturnih problemov na trgu. Zato bo rešitev za sedanje razmere temeljila na strukturnih predlogih, podprtih z začasno ureditvijo cen. Zgornje meje cen (veleprodajnih in maloprodajnih) bi morale pustiti dovolj manevrskega prostora za vstop novih ponudnikov na trg, kar bi posledično pomenilo povečanje konkurence.

Tehnologija se hitro razvija, doslej obravnavane tehnične rešitve za ločevanje imajo veliko prednosti, obenem pa vsebujejo tudi pomanjkljivosti in negotovosti, zato pripravljavka mnenja meni, da uredba ne bi smela spodbujati le ene tehnične rešitve. Treba bi bilo izpostaviti in ohraniti nekatere ključne elemente (tudi možnost ohranitve iste mobilne številke), ki jih mora tehnična rešitev izpolnjevati, medtem ko je treba končno odločitev o obliki tehnične rešitve prepustiti tehničnim strokovnjakom na tem področju. Tako bi zagotovili učinkovito delovanje nove uredbe, saj prezapletenost uporabnikom ne bi otežila uporabe nove storitve. S tem bi bilo preprečeno tudi sprejemanje zakonodaje, ki bi bila zastarela že v času izvajanja.

Varstvo potrošnikov in preglednost

V številnih poročilih je bilo ugotovljeno, da se je preglednost cen močno izboljšala od uvedbe prejšnje uredbe o gostovanju. Kljub temu želi pripravljavka mnenja opozoriti, da se mora tak napredek nadaljevati.

Predlagane strukturne spremembe morajo biti zasnovane ob največjem upoštevanju prijaznosti uporabe za uporabnike in preglednosti; informacije je treba uporabnikom zagotoviti na jasen in razumljiv način, da bi jim olajšali primerjavo cen in morebitno zamenjavo ponudnikov storitev gostovanja.

Uporabniki bi morali ob vstopu v drugo državo, bodisi v Uniji ali zunaj nje, dobiti sporočilo SMS podrobnimi cenami za gostovanje. Poleg tega se varnostna zgornja meja v vrednosti 50 EUR ali osebna varnostna zgornja meja druge vrednosti razširi na gostovanje v državah nečlanicah, da bi preprečili pretrese zaradi visokega računa. Uporabniki bi morali prejeti tudi obvestilo od operaterja, ko se med gostovanjem približajo varnostni zgornji meji.

Na splošno pripravljavka mnenja poudarja, da bi morala Komisija prenovo izkoristiti za jasnejšo strukturo uredbe in sicer s konsolidacijo vseh določb o zaščiti potrošnikov (vključno s pretresi zaradi visokega računa) in o zahtevah o preglednosti, ki veljajo za vse storitve gostovanja, ter s posebnimi ukrepi za storitve govornega, SMS, MMS in podatkovnega gostovanja. Tako bi imeli državljani več pregleda nad svojimi pravicami, obenem pa bi bila uredba bolj berljiva in bi zagotavljala boljšo zakonodajo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Cilj zmanjšanja razlik med nacionalnimi tarifami in tarifami gostovanja iz primerjalne analize Komisije za obdobje 2011–20151, ki so ga države članice potrdile novembra 2009, zajet pa je tudi v sporočilu Komisije z naslovom Evropska digitalna agenda2, bi moral ostati cilj tudi v tej uredbi. Predvidena ločena prodaja storitev gostovanja in domačih storitev bi morala povečati konkurenco, zato bi se morale za uporabnike zmanjšati cene, ter ustvariti skupen trg gostovanja v Uniji, kjer ne bi bilo velikih razlik med nacionalnimi tarifami in tarifami gostovanja.

 

__________________

 

1 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_europe_2011-2015.pdf

 

2 COM(2010)0245.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Visoke cene gostovanja državljane močno ovirajo pri študiju ali delu v državi, ki ni njihova domača država članica.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Podatki o razvoju cen storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja v Uniji od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 717/2007 in uredbe, s katero je bila ta spremenjena, tj. Uredbe (ES) št. 544/2009, vključno zlasti s podatki, ki so jih zbrali nacionalni regulativni organi in so bili vsako četrtletje sporočeni prek BEREC, ne zagotavljajo dokazov za domnevo, da je konkurenca na maloprodajni ali veleprodajni ravni zadostno razvita in da bo po juniju 2012 verjetno trajnostna brez regulativnih ukrepov. Ti podatki kažejo, da so maloprodajne in veleprodajne cene še naprej razvrščene ob mejnih cenah iz Uredbe (ES) št. 717/2007, ki je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, ali v njihovi bližini, pri čemer je pod navedenimi mejnimi cenami konkurenca le omejena.

(16) Podatki o razvoju cen storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja v Uniji od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 717/2007 in uredbe, s katero je bila ta spremenjena, tj. Uredbe (ES) št. 544/2009, vključno zlasti s podatki, ki so jih zbrali nacionalni regulativni organi in so bili vsako četrtletje sporočeni prek BEREC, ne zagotavljajo dokazov za domnevo, da je konkurenca na maloprodajni ali veleprodajni ravni zadostno razvita in da bo po juniju 2012 verjetno trajnostna brez regulativnih ukrepov. Ti podatki kažejo, da so maloprodajne in veleprodajne cene še vedno veliko višje od domačih cen in še naprej razvrščene ob mejnih cenah iz Uredbe (ES) št. 717/2007, ki je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, ali v njihovi bližini, pri čemer je pod navedenimi mejnimi cenami konkurenca le omejena.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Če bi junija 2012 prenehali veljati regulativni zaščitni ukrepi, ki veljajo za storitve gostovanja na veleprodajni in maloprodajni ravni v Uniji na podlagi Uredbe (ES) št. 717/2009, ki je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, bi zato nastalo znatno tveganje, da bi osnovno pomanjkanje konkurenčnega pritiska na trgu storitev gostovanja in želja mobilnih operaterjev, da povečajo svoje prihodke od gostovanja, pripeljali do maloprodajnih in veleprodajnih cen za gostovanje v Uniji, ki smiselno ne odražajo osnovnih stroškov zagotavljanja storitve, kar bi ogrozilo cilje iz te uredbe . Regulativno intervencijo na trgu storitev mobilnega gostovanja bi bilo zato treba podaljšati po 30. juniju 2012, da se zagotovi nemoteno delovanje notranjega trga tako, da je na voljo dovolj časa za razvoj konkurence in da se hkrati potrošnikom v prihodnosti zagotovi, da ne bodo plačali pretiranih cen v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami.

(17) Če bi junija 2012 prenehali veljati regulativni zaščitni ukrepi, ki veljajo za storitve gostovanja na veleprodajni in maloprodajni ravni v Uniji na podlagi Uredbe (ES) št. 717/2009, ki je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, bi zato nastalo znatno tveganje, da bi osnovno pomanjkanje konkurenčnega pritiska na trgu storitev gostovanja in želja mobilnih operaterjev, da povečajo svoje prihodke od gostovanja, pripeljali do maloprodajnih in veleprodajnih cen za gostovanje v Uniji, ki smiselno ne odražajo osnovnih stroškov zagotavljanja storitve, kar bi ogrozilo cilje iz te uredbe . Regulativno intervencijo na trgu storitev mobilnega gostovanja bi bilo zato treba podaljšati po 30. juniju 2012, da se zagotovi znatno znižanje cen z namenom do leta 2015 doseči stanje, kot je navedeno v Evropski digitalni agendi, ko ne bo več razlik med nacionalnimi cenami in cenami gostovanja.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Varstvo načel nevtralnosti in odprtosti interneta ter možnost končnih uporabnikov, da dostopajo do informacij in jih širijo ter uporabljajo aplikacije in storitve, ki jih sami izberejo, bi morala postati še pomembnejša glede na oblikovanje enotnega digitalnega trga, zlasti prek gostovanja.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b) V skladu s sporočilom Komisije z naslovom Evropska digitalna agenda je cilj glede osnovne širokopasovne povezave, da bi morala biti taka omrežja do leta 2013 na voljo vsem državljanom Unije. Poleg tega je v sporočilu Komisije z naslovom „Evropske širokopasovne povezave: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija“ opisano, kako najbolje spodbujati vzpostavitev in začetek uporabe hitre in zelo hitre širokopasovne povezave v Uniji, da bi spodbudili razvoj digitalnega gospodarstva, ki bo omogočilo razširitev novih storitev.

 

_____________

 

1COM(2010)0472.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17c) Razvoj brezžičnih širokopasovnih omrežij, ki omogočajo dostop do interneta in drugih inovativnih aplikacij, je ključni cilj Unije in v tem okviru je namen prvega večletnega programa na področju politike radijskega spektra, oblikovanega s [Sklep št. …/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta...], pravočasno dodeliti zadosten in ustrezen spekter, da bi podprli cilje politike Unije in kar najbolje zadostili vedno večjemu povpraševanju po brezžičnem prenosu podatkov. Evropski parlament v resoluciji z dne 6. julija 2011 z naslovom „Evropske širokopasovne povezave: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija“1 poziva Komisijo, naj usklajuje najboljše prakse med državami članicami na področju javno dostopnih brezplačnih hitrih brezžičnih omrežij v javnih prevoznih sredstvih.

 

_____________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0322.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17d) Komisija v svojem sporočilu v zvezi z vmesnim poročilom o stanju razvoja storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj Evropske unije1 ugotavlja, da tehnološki razvoj in/ali alternative storitve gostovanja, kot sta govor preko IP (VoIP) ali WiFi, lahko poskrbijo za večjo konkurenčnost trga gostovanja v Uniji. Čeprav se te alternative, zlasti storitve VoIP, vedno več uporabljajo na domači ravni, pa v uporabi teh storitev med gostovanjem ni bilo bistvenega napredka.

 

_____________

 

1COM(2010)0356.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Zato je treba uvesti pravila, ki določajo, da je treba ugoditi upravičenim zahtevkom za veleprodajni dostop do javnih mobilnih komunikacijskih omrežij z namenom zagotavljanja storitev gostovanja. Taki zahtevki se lahko zavrnejo samo na podlagi objektivnih in primerno utemeljenih meril, ki jih nacionalni regulativni organi po postopku za reševanje sporov iz člena 17 določijo za vsak primer posebej. Da se zagotovijo enaki pogoji za vse, se veleprodajni dostop z namenom zagotavljanja storitev gostovanja dodeli v skladu z regulativnimi obveznostmi za veleprodajni trg iz te uredbe, pri čemer je treba upoštevati različne stroškovne dejavnike pri zagotavljanju takega dostopa. Enoten regulativni pristop za veleprodajni dostop z namenom zagotavljanja storitev gostovanja bi preprečil izkrivljanje med državami članicami.

(19) Zato bi bilo treba uvesti pravila, ki bodo določala, da je treba ugoditi upravičenim zahtevkom za veleprodajni dostop do javnih mobilnih komunikacijskih omrežij z namenom zagotavljanja storitev gostovanja. Taki zahtevki bi se lahko zavrnili samo na podlagi objektivnih in primerno utemeljenih meril, ki jih nacionalni regulativni organi po postopku za reševanje sporov iz člena 17 določijo za vsak primer posebej. Da bi se zagotovili enaki pogoji za vse, bi se moral veleprodajni dostop z namenom zagotavljanja storitev gostovanja dodeliti v skladu z regulativnimi obveznostmi za veleprodajni trg iz te uredbe in zadevnimi določbami iz Direktive 2002/19/ES, kar vključuje pravila o nediskriminaciji in medobratovalnosti, pri čemer bi bilo treba upoštevati različne stroškovne dejavnike pri zagotavljanju takega dostopa. Enoten regulativni pristop za veleprodajni dostop z namenom zagotavljanja storitev gostovanja bi preprečil izkrivljanje med državami članicami.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Uporabniki morajo imeti pravico odločiti se za prodajo storitev gostovanja, ki je ločena od domačega mobilnega paketa. Določiti je treba temeljna načela za zagotavljanje ločene prodaje storitev gostovanja in jih usklajeno uvesti po vsej Uniji. Uporabniki morajo imeti možnost izbrati različnega ponudnika storitev gostovanja, ne da bi pri tem spremenili številko, pri čemer je treba zagotoviti medobratovalnost storitev, tj. zagotavljati enako kakovostne storitve gostovanja po vsej Uniji.

(22) Uporabniki bi morali imeti pravico odločiti se za prodajo storitev gostovanja v Uniji, ki je ločena od domačega mobilnega paketa. Določiti bi bilo treba temeljna načela za zagotavljanje ločene prodaje storitev gostovanja in jih usklajeno uvesti po vsej Uniji. Pogoji, ki jih ponujajo domači ponudniki storitev gostovanja, bi morali biti lahko primerljivi. V ta namen bi morala Komisija predlagati enotna merila za zagotavljanje teh informacij. Zato se predlaga, da se pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesejo na Komisijo. Zlasti je pomembno, da Komisija izvede ustrezna posvetovanja z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in z zainteresiranimi stranmi, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu. Dokler ta merila ne bodo sprejeta, bi morali nacionalni regulativni organi spodbujati zagotavljanje primerljivih informacij, na primer prek priročnikov, kjer bi bile kot referenca navedene regulirane tarife, ki se uporabljajo za ustrezno storitev gostovanja. Uporabniki bi morali imeti možnost izbrati drugega ponudnika storitev gostovanja, ne da bi pri tem spremenili številko, pri čemer bi bilo treba zagotoviti medobratovalnost storitev, tj. zagotavljati enako kakovostne storitve gostovanja po vsej Uniji v kratkem času.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Uporabniki bi morali imeti možnost, da enostavno, v najkrajšem možnem času, brez sankcij in brezplačno preidejo na alternativnega ponudnika storitev gostovanja ali prehajajo med alternativnimi ponudniki teh storitev.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a) Operaterje bi bilo treba spodbujati, naj še hitreje dosežejo cilje Evropske digitalne agende. Spodbujati bi bilo treba zlasti cilj izenačenja nacionalnih tarif in tarif za gostovanje do leta 2015. Kot spodbudo bi morali zato operaterje, ki so pripravljeni izenačiti tarife ali jih določiti le minimalno višje od nacionalnih tarif, izvzeti iz obveznosti izvajanja strukturnih ukrepov v zvezi z ločeno prodajo storitev gostovanja. Nacionalni telekomunikacijski regulativni organi bi morali tako izvzetje odobriti pod strogimi pogoji, hkrati pa bi morali imeti možnost izvzetje preklicati v primeru neskladnosti. Ta sistem bi omogočal tudi inovativnejše ponudbe, na primer gostovanje po enakih pogojih kot v domačem omrežju („roam like at home“) ali ponudbe na podlagi mesečne naročnine, ki bi bile za potrošnike preglednejše in od njih ne bi zahtevale nobenega posebnega ukrepanja.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Med prehodnim obdobjem varnostnih zgornjih mej bi morali biti novi gostujoči porabniki celostno obveščeni o obsegu tarif, ki obstajajo za gostovanje v Uniji, vključno s tistimi, ki so usklajene s prehodno evrotarifo. Obstoječi gostujoči porabniki bi morali imeti možnost, da v določenem časovnem obdobju izberejo novo tarifo, ki je usklajena s prehodno evrotarifo ali katero koli drugo tarifo gostovanja. Pri obstoječih gostujočih porabnikih, ki se v tem obdobju niso tako odločili, je primerno razlikovati med tistimi, ki so se za posebno tarifo gostovanja ali paket odločili že pred uveljavitvijo te uredbe, in tistimi, ki tega niso storili. Za slednje bi morala samodejno veljati tarifa, ki je v skladu s to uredbo. Za gostujoče porabnike, ki že imajo koristi od posebnih tarif ali paketov gostovanja, ki ustrezajo njihovim osebnim potrebam in so jih zato izbrali, bi morala potem, ko so bili opozorjeni na njihove trenutne tarifne pogoje, še naprej veljati predhodno izbrana tarifa ali paket, če v ustreznem časovnem obdobju ne izrazijo izbire. Take posebne tarife ali paketi gostovanja lahko vključujejo na primer pavšalne cene gostovanj, nejavne tarife, tarife z dodatnimi fiksnimi cenami gostovanja, tarife s cenami na minuto, ki so nižje od najvišje evrotarife ali cene vzpostavitve klica.

(33) Med prehodnim obdobjem varnostnih zgornjih mej bi morali biti novi gostujoči uporabniki celostno na jasen in razumljiv način obveščeni o obsegu tarif, ki obstajajo za gostovanje v Uniji, vključno s tistimi, ki so usklajene s prehodno evrotarifo. Obstoječi gostujoči uporabniki bi morali imeti možnost, da v določenem časovnem obdobju izberejo novo tarifo, ki je usklajena s prehodno evrotarifo ali katero koli drugo tarifo gostovanja. Pri obstoječih gostujočih uporabnikih, ki se v tem obdobju niso tako odločili, je primerno razlikovati med tistimi, ki so se za posebno tarifo gostovanja ali paket odločili že pred uveljavitvijo te uredbe, in tistimi, ki tega niso storili. Za slednje bi morala samodejno veljati tarifa, ki je v skladu s to uredbo. Za gostujoče uporabnike, ki že imajo koristi od posebnih tarif ali paketov gostovanja, ki ustrezajo njihovim osebnim potrebam in so jih zato izbrali, bi morala potem, ko so bili opozorjeni na njihove trenutne tarifne pogoje in na ustrezne evrotarife, še naprej veljati predhodno izbrana tarifa ali paket, če izrazijo izbiro svojemu operaterju. Take posebne tarife ali paketi gostovanja bi lahko vključevali na primer pavšalne cene gostovanj, nejavne tarife, tarife z dodatnimi fiksnimi cenami gostovanja, tarife s cenami na minuto, ki so nižje od najvišje evrotarife, ali tarife s cenami vzpostavitve klica.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Ker ta uredba zagotavlja, da direktive, ki sestavljajo regulativni okvir za elektronske komunikacije iz leta 2002, ne posegajo v nobene posebne ukrepe, sprejete za regulacijo cen gostovanja za mobilne govorne telefonske klice v Uniji in ker bo ta uredba od ponudnikov storitev gostovanja v Uniji morda zahtevala, da spremenijo svoje maloprodajne tarife gostovanja zaradi izpolnitve zahtev iz te uredbe, te spremembe ne bi smele omogočiti mobilnim porabnikom, da bi na podlagi nacionalnih predpisov, ki prenašajo regulativni okvir za elektronske komunikacije iz leta 2002, imeli pravico odstopiti od svojih pogodb.

(34) Ker ta uredba zagotavlja, da direktive, ki sestavljajo regulativni okvir za elektronske komunikacije iz leta 2002, ne posegajo v nobene posebne ukrepe, sprejete za regulacijo cen gostovanja za mobilne govorne telefonske klice v Uniji in ker bo ta uredba od ponudnikov storitev gostovanja v Uniji morda zahtevala, da spremenijo svoje maloprodajne tarife gostovanja zaradi izpolnitve zahtev iz te uredbe, te spremembe ne bi smele omogočiti mobilnim uporabnikom, da bi na podlagi nacionalnih predpisov, ki prenašajo regulativni okvir za elektronske komunikacije iz leta 2002, imeli pravico odstopiti od svojih pogodb. Podobno tudi možnost zamenjave ponudnika storitev gostovanja ne posega v pravice in obveznosti, ki veljajo za nacionalne storitve na podlagi zakonskih in pogodbenih obveznosti.

Obrazložitev

Pravica do zamenjave ponudnika storitev gostovanja uporabnikom ne daje pravice do odstopa od nacionalne pogodbe. Ustrezne nacionalne določbe morajo veljati še naprej.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) Zato bi bilo treba določiti skupen sklop pravil glede obračunskih enot za evrotarifo na maloprodajni ravni, da se dodatno okrepi enotni trg in se v celotni Uniji zagotovi skupna raven zaščite potrošnikov storitev gostovanja.

(40) Zato bi bilo treba določiti skupen sklop pravil glede obračunskih enot za evrotarifo na maloprodajni ravni, da se dodatno okrepi enotni trg in se v celotni Uniji zagotovi enaka visoka raven zaščite potrošnikov storitev gostovanja.

Obrazložitev

Novi sklop pravil mora določati visoko raven zaščite potrošnikov v Evropski uniji, ne samo enake ravni.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(42a) Operaterji bi morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili, da čezmejni uporabniki ne bodo imeli težav zaradi nahajanja na čezmejnem območju, na primer stroškov gostovanja, čeprav se še vedno nahajajo v domači državi.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55) Podatki, ki so jih zbrali nacionalni regulativni organi, kažejo, da so visoke povprečne veleprodajne cene storitev podatkovnega gostovanja, ki jih operaterji obiskanega omrežja zaračunavajo domačim ponudnikom gostujočih porabnikov še vedno visoke, tudi če se veleprodajne cene zmanjšujejo.

(55) Podatki, ki so jih zbrali nacionalni regulativni organi, kažejo, da so visoke povprečne veleprodajne cene storitev podatkovnega gostovanja, ki jih operaterji obiskanega omrežja zaračunavajo domačim ponudnikom gostujočih uporabnikov, še vedno visoke. Tudi če se veleprodajne cene zmanjšujejo, so še vedno veliko previsoke in niso v sorazmerju z dejanskimi proizvodnimi stroški.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(65) Da regulativne obveznosti za veleprodajne in maloprodajne cene storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja ne bodo veljale dlje, kot je potrebno, ko bodo strukturne rešitve uvedene v celoti in bo konkurenca na trgu gostovanja zadostno razvita, je treba določiti pogoje, pod katerimi se lahko najvišji veleprodajni in maloprodajni ceni odpove že pred predvidenim rokom. Taki pogoji morajo temeljiti na bistveni razliki med zgornjimi mejami cen in dejanskimi cenami. Za bistveno razliko se šteje, če so cene v Uniji v povprečju dosegle 75 % zgornje meje. Za veleprodajne zgornje meje cen se 75-odstotno merilo nanaša na neuravnoteženi promet med operaterji, ki ne spadajo v isto skupino. Da bi omejili izkrivljanja med državami članicami, se 75-odstotno merilo za zgornje meje maloprodajnih cen izračuna z Unijinim povprečjem nacionalnih povprečnih vrednosti za vsako storitev gostovanja posebej (govornega, SMS ali podatkovnega).

(65) Da regulativne obveznosti za veleprodajne in maloprodajne cene storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja ne bodo veljale dlje, kot je potrebno, ko bodo strukturne rešitve uvedene v celoti in bo konkurenca na trgu gostovanja zadostno razvita, bi bilo treba določiti pogoje, pod katerimi se lahko najvišji veleprodajni in maloprodajni ceni odpove že pred predvidenim rokom. Taki pogoji bi morali temeljiti na bistveni razliki med zgornjimi mejami cen in dejanskimi cenami. Za bistveno razliko se šteje, če so cene v Uniji v povprečju dosegle 50 % zgornje meje. Za veleprodajne zgornje meje cen se 50-odstotno merilo nanaša na neuravnoteženi promet med operaterji, ki ne spadajo v isto skupino. Da bi omejili izkrivljanja med državami članicami, se 50-odstotno merilo za zgornje meje maloprodajnih cen izračuna z Unijinim povprečjem nacionalnih povprečnih vrednosti za vsako storitev gostovanja posebej (govornega, SMS ali podatkovnega).

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(67) Za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen reguliranih odhodnih in dohodnih klicev med gostovanjem znotraj Unije in zaradi olajšanja odločitve gostujočih porabnikov glede uporabe njihovih mobilnih telefonov v tujini bi morali ponudniki mobilnih telefonskih storitev svojim gostujočim porabnikom omogočiti, da na preprost način dobijo brezplačne informacije o cenah gostovanja, ki veljajo zanje, če kličejo ali sprejemajo govorne klice v obiskani državi članici. Poleg tega bi morali ponudniki svojim uporabnikom na zahtevo brezplačno zagotavljati dodatne informacije o cenah na minuto ali na enoto prenesenih podatkov (vključno z DDV) za odhodne ali dohodne klice ter za pošiljanje in sprejemanje SMS, MMS in drugih podatkovnih storitev v obiskani državi članici. Ker so lahko določene skupine uporabnikov dobro obveščene o cenah gostovanja, morajo operaterji zagotoviti možnost enostavnega izklopa te samodejne sporočilne storitve.

(67) Za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen za uporabo storitev gostovanja in v pomoč potrošnikom pri odločanju uporabnikov glede uporabe njihovih mobilnih telefonov v tujini, ko potujejo po Uniji in zunaj nje, bi morali ponudniki mobilnih telefonskih storitev svojim gostujočim uporabnikom omogočiti, da na preprost način dobijo brezplačne informacije o cenah gostovanja, ki veljajo zanje, če uporabljajo storitve gostovanja v obiskani državi. Poleg tega bi morali ponudniki svojim uporabnikom, če se nahajajo v Uniji, na zahtevo in brezplačno zagotavljati dodatne informacije o cenah na minuto ali na enoto prenesenih podatkov (vključno z DDV) za odhodne ali dohodne klice ter za pošiljanje in sprejemanje SMS, MMS in drugih podatkovnih storitev v obiskani državi članici. Ker so lahko določene skupine uporabnikov dobro obveščene o cenah gostovanja, bi morali operaterji zagotoviti možnost enostavnega izklopa te samodejne sporočilne storitve.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(68) Zaradi preglednosti morajo ponudniki ob sklenitvi naročniškega razmerja in vsaki spremembi cen gostovanja, zlasti evrotarife in vseobsegajoče pavšalne tarife, če jo ponujajo, zagotoviti informacije o cenah gostovanja. Informacije o cenah gostovanja morajo domači ponudniki zagotoviti s primernimi sredstvi, kot so računi, internet, televizijski oglasi ali direktna pošta. Zagotoviti morajo, da so vsi njihovi gostujoči porabniki seznanjeni s tem, da so v zadevnem obdobju na voljo regulirane tarife, in tem porabnikom poslati jasno in nedvoumno sporočilo z opisom pogojev evrotarife in pravice prehoda na to tarifo in z nje.

(68) Zaradi preglednosti morajo ponudniki ob sklenitvi naročniškega razmerja in vsaki spremembi cen gostovanja, zlasti evrotarife in vseobsegajoče pavšalne tarife, če jo ponujajo, zagotoviti informacije o cenah gostovanja. Informacije o cenah gostovanja bi morali domači ponudniki zagotoviti s primernimi sredstvi, kot so računi, internet, televizijski oglasi ali direktna pošta. Vse informacije in ponudbe v zvezi s cenami in lastnostmi storitve bi morale biti jasne, razumljive, primerljive in pregledne. Oglaševanje in trženje ponudb za gostovanje potrošnikov bi moralo biti popolnoma skladno z zakonodajo o varstvu potrošnikov, zlasti z Direktivo 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu („direktiva o nepoštenih poslovnih praksah“)1. Domači ponudniki bi morali zagotoviti, da so vsi njihovi gostujoči uporabniki seznanjeni s tem, da so v zadevnem obdobju na voljo regulirane tarife, in tem uporabnikom poslati jasno in nedvoumno pisno sporočilo z opisom pogojev evrotarife in pravice prehoda na to tarifo in z nje.

 

_____________

 

1 UL L 1, 149, 11.6.2005, str. 22.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(69) Poleg tega bi bilo treba uvesti ukrepe za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen storitev podatkovnega gostovanja, da se odpravi zlasti težava glede „pretresov zaradi visokih računov“, kar ovira nemoteno delovanje notranjega trga, in se gostujočim porabnikom zagotovijo orodja, ki jih potrebujejo za spremljanje in nadzor stroškov storitev podatkovnega gostovanja. Prav tako ne bi smelo biti ovir za razvoj aplikacij ali tehnologij, ki so lahko nadomestek ali alternativa storitvam gostovanja, kot so storitve WiFi. Potrošniki bi morali biti s tem seznanjeni, da se jim omogoči osveščena izbira.

(69) Poleg tega bi bilo treba uvesti ukrepe za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen vseh storitev gostovanja, da se odpravi zlasti težava glede „pretresov zaradi visokih računov“, kar ovira nemoteno delovanje notranjega trga, in se gostujočim uporabnikom zagotovijo orodja, ki jih potrebujejo za spremljanje in nadzor stroškov storitev podatkovnega gostovanja. Prav tako ne bi smelo biti ovir za razvoj aplikacij ali tehnologij, ki so lahko nadomestek ali alternativa storitvam gostovanja, kot so storitve WiFi ali mehanizmi lokalnega prebojnega prehoda. Potrošniki bi morali biti s tem seznanjeni, da se jim omogoči osveščena izbira.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(70) Mobilni operaterji bi morali svojim gostujočim porabnikom zagotoviti zlasti njihovim potrebam prilagojene informacije o tarifah za storitve podatkovnega gostovanja, ki veljajo za te porabnike, vsakič, ko ob vstopu v drugo državo članico prvič uporabijo storitve podatkovnega gostovanja. Te informacije bi bilo treba poslati na njihov mobilni telefon ali drugo mobilno napravo na način, ki je najprimernejši za preprost sprejem in razumevanje informacij.

(70) Mobilni operaterji bi morali svojim gostujočim uporabnikom brezplačno zagotoviti zlasti njihovim potrebam prilagojene informacije o tarifah za storitve podatkovnega gostovanja, ki veljajo za te uporabnike, vsakič, ko ob vstopu v drugo državo prvič uporabijo storitve podatkovnega gostovanja. Ta zahteva bi morala začeti veljati šele s 1. januarjem 2013 za države zunaj Unije. Te informacije bi bilo treba poslati na njihov mobilni telefon ali drugo mobilno napravo na način, ki je najprimernejši za preprost sprejem in razumevanje informacij, in tako, da je do njih mogoče ponovno dostopati tudi kasneje.

Obrazložitev

Pojavna okna niso učinkovit način obveščanja potrošnikov o veljavnih tarifah, ker jih bodo potrošniki, ki so v trenutku prejema zaposleni, najverjetneje zaprli, ne da bi pogledali vsebino, zato da bi lahko dokončali delo, ki so ga opravljali.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(71) Da bi porabnikom olajšali razumevanje finančnih posledic uporabe reguliranih storitev podatkovnega gostovanja ter jim omogočili spremljanje in nadziranje svojih stroškov, bi moral domači ponudnik podati primere aplikacij podatkovnega gostovanja, kot so elektronska pošta, slike in brskanje po spletu, ter navesti njihovo približno velikost, izraženo v količini podatkov.

(71) Da bi uporabnikom olajšali razumevanje finančnih posledic uporabe storitev podatkovnega gostovanja ter jim omogočili spremljanje in nadziranje svojih stroškov, bi morali domači ponudniki ob podpisu pogodbe in kadar koli kasneje na zahtevo uporabnika brezplačno podati primere aplikacij podatkovnega gostovanja, kot so elektronska pošta, slike in brskanje po spletu, ter navesti njihovo približno velikost, izraženo v količini podatkov.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(72) Da se preprečijo pretresi zaradi visokih računov, bi morali mobilni operaterji določiti eno ali več finančnih in/ali količinskih zgornjih mej porabe za neporavnane obveznosti za storitve podatkovnega gostovanja, izražene v valuti, v kateri gostujočemu porabniku izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno ponuditi vsem svojim gostujočim porabnikom skupaj z ustreznim opozorilnim sporočilom, ko se tej zgornji meji približajo. Ko je ta zgornja meja dosežena, porabniki ne bi smeli več prejemati teh storitev, prav tako pa jim jih ne bi smeli več zaračunavati, razen če porabniki izrecno zahtevajo nadaljnje zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, navedenimi v opozorilnem sporočilu. Gostujoči porabniki bi morali imeti možnost, da v ustreznem roku izberejo katero koli od teh finančnih ali količinskih zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo imeli takšne meje. Porabnika bi se moralo uvrstiti v sistem privzete meje, razen kadar zahteva drugače.

(72) Da bi se preprečili pretresi zaradi visokih računov za storitve podatkovnega gostovanja znotraj Unije in od 1. januarja 2013 zunaj nje, bi morali mobilni operaterji določiti eno ali več finančnih in/ali količinskih zgornjih mej porabe za neporavnane obveznosti za storitve podatkovnega gostovanja, izražene v valuti, v kateri gostujočemu uporabniku izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno ponuditi vsem svojim gostujočim uporabnikom skupaj z ustreznim opozorilnim sporočilom, v obliki, ki omogoča kasnejši ponoven ogled, ko se tej zgornji meji približajo. Ko je ta zgornja meja dosežena, uporabniki ne bi smeli več prejemati teh storitev, prav tako pa jim jih ne bi smeli več zaračunavati, razen če uporabniki izrecno zahtevajo nadaljnje zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, navedenimi v opozorilnem sporočilu. V tem primeru bi morali prejeti brezplačno potrditev v obliki, ki omogoča kasnejši ponoven ogled. Gostujoči uporabniki bi morali imeti možnost, da v ustreznem roku izberejo katero koli od teh finančnih ali količinskih zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo imeli takšne meje. Uporabnika bi se moralo uvrstiti v sistem privzete meje, razen kadar zahteva drugače.

Obrazložitev

Pojavna okna niso primeren način obveščanja potrošnikov, da se približujejo zgornji meji porabe, ker jih bodo potrošniki, ki so v trenutku prejema zaposleni, poskusili zapreti in dokončati delo, ki so ga opravljali. Poleg tega je videti, da bi potrošniki nujno morali prejeti potrditev, da se strinjajo, da bodo še naprej uporabljali ponujeno storitev, čeprav so dosegli zgornjo mejo porabe. To naj bi potrošnikom preprečilo, da samo pritisnejo na tipko, ne da bi se pri tem zavedali posledic svojega početja.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 72 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(72a) Ker sedanja zakonodaja Unije ne vsebuje določb o omejevanju pretresov zaradi previsokih računov za gostovanje zunaj Unije, bi bilo treba uporabnike v prihodnje obveščati o ustreznih cenah gostovanja med gostovanjem zunaj Unije, zajemati pa bi jih morale tudi določbe o pretresih zaradi previsokih računov, ki se uporabljajo za gostovanje v Uniji.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(74) Vendar pa je od začetka veljavnosti sprememb, uvedenih z Uredbo (ES) št. 544/2009, mogoče opaziti, da so „izjemno visoki računi“ pri uporabnikih s predplačniškimi tarifami za uporabo storitev podatkovnega gostovanja manj verjeten, saj je pri njih znesek razpoložljivega kredita določen že vnaprej. Poleg tega bodo uporabniki s prehodno evrotarifo za prenos podatkov z reguliranimi cenami za podatkovno gostovanje dodatno zaščiteni pred visokimi cenami teh storitev. Zato se določbe o omejenih cenah ne smejo uporabljati za uporabnike s predplačniškimi razmerji.

(74) Tudi uporabniki s predplačniškimi tarifami lahko za uporabo storitev podatkovnega gostovanja dobijo izjemno visoke račune. Zato bi se morale določbe o omejenih cenah uporabljati tudi za te uporabnike. Poleg tega bi morali uporabniki s predplačniškimi razmerji prejeti pravočasno obvestilo, ko se približajo porabi celotnega predplačanega zneska.

Obrazložitev

Uporabniki s predplačniškimi razmerji potrebujejo enako stopnjo zaščite kot drugi uporabniki, predvsem, kadar predplačniško razmerje omogoča uporabo komunikacijskih storitev prek predplačanega zneska ali vključujejo možnost samodejnega polnjenja računa. Ker uporaba storitev gostovanja lahko pomeni hitro porabo kredita, bi morali ponudniki storitev potrošniku poslati pravočasno obvestilo, da bi preprečili hitro in nepričakovano porabo predplačanega zneska.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 81

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(81) Komisija bi morala pregledati učinkovitost te uredbe glede na njene cilje in njen prispevek k izvajanju regulativnega okvira in nemotenemu delovanju notranjega trga. Komisija bi morala v zvezi s tem upoštevati njen vpliv na konkurenčni položaj ponudnikov mobilnih komunikacijskih storitev, ki so različno veliki in prihajajo iz različnih delov Unije, razvoj, gibanja in preglednost maloprodajnih in veleprodajnih cen, njihovo povezanost z dejanskimi stroški, v kolikšni meri so se domneve iz presoje vpliva, priložene tej uredbi, uresničile ter stroške, ki jih imajo upravljavci zaradi izpolnjevanja zahtev, in vpliv na naložbe. Komisija bi morala glede na tehnološki napredek preučiti tudi razpoložljivost in kakovost storitev, ki nadomeščajo gostovanje (na primer dostop prek WIFI).

(81) Komisija bi morala pregledati učinkovitost te uredbe glede na njene cilje in njen prispevek k izvajanju regulativnega okvira in nemotenemu delovanju notranjega trga. Komisija bi morala v zvezi s tem upoštevati njen vpliv na konkurenčni položaj ponudnikov mobilnih komunikacijskih storitev, ki so različno veliki in prihajajo iz različnih delov Unije, razvoj, gibanja in preglednost maloprodajnih in veleprodajnih cen, njihovo povezanost z dejanskimi stroški, v kolikšni meri so se domneve iz presoje vpliva, priložene tej uredbi, uresničile ter stroške, ki jih imajo upravljavci zaradi izpolnjevanja zahtev, in vpliv na naložbe. Komisija bi morala glede na tehnološki napredek preučiti tudi razpoložljivost in kakovost storitev, ki nadomeščajo gostovanje (na primer dostop prek WIFI ali mehanizmov lokalnega prebojnega prehoda).

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta uredba določa tudi pravila za povečanje preglednosti cen in boljše informiranje uporabnikov o cenah storitev gostovanja v Uniji.

2. Ta uredba določa tudi pravila za povečanje preglednosti cen in boljše informiranje uporabnikov o cenah storitev gostovanja znotraj in od 1. januarja 2013 zunaj Unije.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mejne cene iz te uredbe so izražene v eurih. Mejne cene iz te uredbe so izražene v eurih. Kadar so cene, ki jih urejajo členi 6, 7, 8, 9, 11 in 12 izražene v drugih valutah, se začetne mejne cene v skladu z navedenimi členi določijo v teh valutah z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, ki jih je Evropska centralna banka objavila v Uradnem listu Evropske unije 30. maja 2012.

Mejne cene iz te uredbe so izražene v eurih. Kadar so cene, ki jih urejajo členi 6, 7, 8, 9, 11 in 12, izražene v drugih valutah, se začetne mejne cene v skladu z navedenimi členi določijo v teh valutah z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, ki jih je Evropska centralna banka objavila v Uradnem listu Evropske unije 30. maja 2012 ali z uporabo povprečja referenčnih menjalnih tečajev, ki jih je objavila Evropska centralna banka v Uradnem listu Evropske unije v zadnjih šestih mesecih pred začetkom veljavnosti te uredbe, odvisno od tega, katera od teh začetnih mejnih cen po pretvorbi valut, ki niso euro, je nižja.

Obrazložitev

Namen te spremembe je zmanjšati tveganje nastanka razmer, v katerih kljub temu, da se cene zmanjšajo na podlagi sprememb te uredbe, zaradi nihanja menjalnih tečajev ne bi prišlo do zmanjšanja cen v državah, ki ne uporabljajo eura. Predlog ne odpravlja tega tveganja, ampak samo zagotavlja alternativno metodo za pretvorbo iz eura v druge valute.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „domači ponudnik“ pomeni podjetje, ki porabniku zagotavlja gostujoče storitve po vsej Uniji prek svojega lastnega omrežja ali kot operater navideznega mobilnega omrežja ali kot prodajni posrednik;

(b) „domači ponudnik“ pomeni operaterja, ki gostujočemu uporabniku zagotavlja gostujoče storitve po vsej Uniji prek svojega lastnega omrežja ali kot operater navideznega mobilnega omrežja ali kot prodajni posrednik; ta opredelitev vključuje tudi vse druge ponudnike storitev gostovanja;

Obrazložitev

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) „regulirana storitev podatkovnega gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki omogoča gostujočemu porabniku, da uporablja paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve prek svojega mobilnega telefona ali druge mobilne naprave, medtem ko je povezan z obiskanim omrežjem. Regulirana storitev podatkovnega gostovanja ne vključuje prenosa ali sprejema reguliranih gostujočih klicev ali sporočil SMS, vključuje pa prenos in sprejemanje sporočil MMS;

(k) „regulirana storitev podatkovnega gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki omogoča gostujočemu uporabniku, da uporablja paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve prek svojega mobilnega telefona ali druge mobilne naprave, medtem ko je povezan z obiskanim omrežjem. Regulirana storitev podatkovnega gostovanja ne vključuje prenosa ali sprejema reguliranih gostujočih klicev ali sporočil SMS, pa tudi ne pošiljanja in sprejemanja sporočil MMS;

Obrazložitev

Sporočila MMS bi bilo treba izključiti iz opredelitve reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, enako kot sporočila SMS, in priznati, da jih ni mogoče primerjati z drugimi podatkovnimi storitvami. Komunikacijo vrste stroj–stroj bi bilo treba izključiti iz opredelitve reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ker je ta storitev drugačna: a) ni neposredno usmerjena na potrošnike na trgu široke potrošnje (medtem ko je cilj uredbe o gostovanju zavarovati potrošnike na trgu široke potrošnje pred previsokimi cenami), 2) je na splošno integrirana storitev, ki zahteva izredni razvoj operaterja mobilnega omrežja in ki se prodaja podjetjem ali glavnim strankam (družbam).

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka (m)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) „alternativni ponudnik gostovanja“ pomeni domačega ponudnika, ki ni ponudnik, ki zagotavlja domače mobilne komunikacijske storitve, ter ki gostujočemu uporabniku storitve gostovanja zagotavlja prek svojega omrežja ali kot operater mobilnega virtualnega omrežja oziroma preprodajalec;

(m) „alternativni ponudnik gostovanja“ pomeni ponudnika, ki ni ponudnik, ki zagotavlja domače mobilne komunikacijske storitve, ter ki gostujočemu uporabniku storitve gostovanja zagotavlja prek svojega omrežja ali kot operater mobilnega virtualnega omrežja oziroma preprodajalec;

Obrazložitev

Kot pravi tudi BEREC, bi moralo biti besedilo uredbe dovolj prožno, da bi omogočalo individualizacijo rešitve izmed več možnosti, ne da bi katero koli izključili. Kot je navedeno v uredbi, mora BEREC opredeliti najboljšo rešitev za izvajanje.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n) „veleprodajni gostujoči dostop“ pomeni zagotavljanje naprav in/ali storitev drugemu podjetju pod določenimi pogoji z namenom zagotavljanja storitev gostovanja maloprodajnim uporabnikom;

(n) „veleprodajni gostujoči dostop“ pomeni zagotavljanje naprav in/ali storitev drugemu podjetju na nediskriminatorni osnovi pod določenimi pogoji z namenom zagotavljanja storitev gostovanja maloprodajnim uporabnikom;

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) „profil za gostovanje v Evropski uniji (EU)“ pomeni vnaprej konfiguriran profil za zagotavljanje ločenih storitev gostovanja, ki se zagotovi na isti kartici SIM poleg profila za zagotavljanje domačih mobilnih storitev.

črtano

Obrazložitev

Ureditev bi morala biti tehnološko nevtralna, da bi se izognili zakonodaji, ki je zastarela že v času izvajanja. To se nanaša na dvojno mednarodno oznako mobilnega naročnika (IMSI), ki jo je Evropska komisija predlagala kot tehnično rešitev.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo vsem upravičenim zahtevkom za veleprodajni gostujoči dostop, vključno z zahtevki operaterjev mobilnih virtualnih omrežij ali preprodajalcev. Za zagotavljanje veleprodajnega gostujočega dostopa se uporabljajo pravila o reguliranih veleprodajnih gostujočih tarifah iz členov 6, 8 in 11.

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo vsem upravičenim zahtevkom za veleprodajni gostujoči dostop, vključno z zahtevki operaterjev mobilnih virtualnih omrežij ali preprodajalcev. Zahteva po veleprodajnem gostujočem dostopu ostane sorazmerna in prilagojena stranki, ki zahteva dostop. Za zagotavljanje veleprodajnega gostujočega dostopa se uporabljajo pravila o reguliranih veleprodajnih gostujočih tarifah iz členov 6, 8 in 11. Navedena pravila ne posegajo v povračilo drugih stroškov, povezanih z zagotavljanjem storitve veleprodajnega gostujočega dostopa, operaterju mobilnega omrežja.

Obrazložitev

Pravica do dostopa ne more biti enaka za operaterje navideznih mobilnih komunikacijskih omrežij in preprodajalce. Operater mobilnega omrežja si mora povrniti druge stroške, povezane z zagotavljanjem takega dostopa.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Veleprodajni gostujoči dostop obsega dostop do vseh omrežnih elementov in z njimi povezanih naprav, ustreznih storitev, programske opreme ter informacijskih sistemov za zagotavljanje storitev gostovanja uporabnikom.

2. Veleprodajni gostujoči dostop obsega, pod pogojem, da je zagotovljena sorazmernost, dostop do vseh omrežnih elementov in z njimi povezanih naprav, ustreznih storitev, programske opreme ter informacijskih sistemov za zagotavljanje storitev gostovanja uporabnikom. Dodatne storitve, ki presegajo osnovni veleprodajni gostujoči dostop, na primer izdajanje računov ali skrb za stranke, bi morale biti plačljive.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da vsak iskalec dostopa ne bo mogel zahtevati kakršnega koli dostopa do sredstev. Preprodajalci brez lastne opreme za izdajanje računov lahko zahtevajo od domačega ponudnika omrežja, da zagotovi sistem izdajanja računov poleg izključno veleprodajnega dostopa po regulirani ceni. Domači ponudniki omrežja bi morali za take dodatne storitve prejeti plačilo.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2014 domači ponudniki uporabnike storitev gostovanja obvestijo, da lahko prekinejo naročnino za obstoječe storitve gostovanja in storitve gostovanja izberejo pri alternativnemu ponudniku storitev gostovanja. Uporabniki storitev gostovanja morajo domačega ponudnika o izbiri obvestiti v dveh mesecih. Uporabniki storitev gostovanja, ki v navedenem obdobju niso izbrali alternativnega ponudnika, ga lahko izberejo kadar koli v skladu s tretjim in četrtim odstavkom.

2. Z učinkom od 1. maja 2014 imajo uporabniki storitev gostovanja pravico, da kadar koli prekinejo naročnino za obstoječe storitve gostovanja in storitve gostovanja izberejo pri alternativnemu ponudniku storitev gostovanja, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom. Domači ponudniki vse svoje obstoječe gostujoče uporabnike o tej pravici obvestijo pred 1. majem 2014.

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja, da ima uporabnik izrecno pravico, da zamenja svojega ponudnika storitev gostovanja, in to mora biti osrednji element tega odstavka. Iz tega izhaja obveznost ponudnika, da uporabnike obvešča o tem. Da bi strukturni ukrep hitro učinkoval, bi moral biti vzpostavljen pred poletnimi počitnicami leta 2014. Obstoječi uporabniki bi morali biti tudi predhodno obveščeni o spremembah.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Menjava med alternativnimi ponudniki storitev gostovanja je brezplačna in ne sme obsegati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na druge dele pogodbe o naročniškem razmerju in ne na gostovanje, ter se izvede v petih delovnih dneh; razen če je uporabnik storitev gostovanja naročen na domači paket, ki vključuje cene gostovanja, ki se razlikujejo od evropske tarife, evropske tarife za SMS in evropske tarife za prenos podatkov, lahko domači ponudnik menjavo starega naročniškega razmerja z novim preloži za največ tri mesece.

4. Prehod na drugega ponudnika storitev gostovanja ali odklop od njega ali menjava med različnimi ponudniki storitev gostovanja je brezplačna in ne sme obsegati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na druge dele pogodbe o naročniškem razmerju in ne na gostovanje, ter se izvede v najkrajšem možnem času, ki se določi v smernicah organa BEREC, le če je uporabnik storitev gostovanja naročen na domači paket, ki vključuje cene gostovanja, ki se razlikujejo od evropske tarife, evropske tarife za SMS in evropske tarife za prenos podatkov, lahko domači ponudnik menjavo starega naročniškega razmerja z novim preloži za največ dva meseca.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja o mobilnih komunikacijskih storitvah domači ponudniki vsem uporabnikom posamično zagotovijo popolne informacije o možnostih izbire alternativnega ponudnika storitev gostovanja in olajšajo sklenitev naročniškega razmerja z njim. Uporabniki, ki sklenejo naročniško razmerje z domačim ponudnikom storitev gostovanja, izrecno potrdijo, da so bili o tej možnosti obveščeni. Ponudniki mobilnih komunikacijskih storitev preprodajalcev, ki so njihova prodajna mesta, ne smejo ovirati pri sklenitvi naročniških razmerij o ločenih storitvah gostovanja z alternativnimi ponudniki storitev gostovanja.

5. Ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja o mobilnih komunikacijskih storitvah domači ponudniki vsem uporabnikom posamično na jasen in razumljiv način ter na trajnem nosilcu podatkov zagotovijo popolne informacije o možnostih izbire drugega ponudnika storitev gostovanja in ne ovirajo sklenitve naročniškega razmerja z njim. Uporabniki, ki sklenejo naročniško razmerje z domačim ponudnikom storitev gostovanja, so o tej možnosti obveščeni. Ponudniki mobilnih komunikacijskih storitev preprodajalcev, ki so njihova prodajna mesta, ne smejo omejevati ali ovirati pri sklepanju naročniških razmerij o ločenih storitvah gostovanja z drugimi ponudniki storitev gostovanja.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Ponudniki uporabnike na jasen in razumljiv način obvestijo o tarifah in ponudbah za storitev gostovanja. Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 17 ter po posvetovanju z organom BEREC in z zainteresiranimi stranmi sprejme delegirane akte, v katerih določi enotna merila za zagotavljanje teh informacij, da bi zagotovila primerljivost. Dokler ta merila ne bodo sprejeta, nacionalni regulativni organi spodbujajo zagotavljanje primerljivih informacij, na primer prek priročnikov, kjer so kot referenca navedene regulirane tarife, ki se uporabljajo za ustrezno storitev gostovanja.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se razvije enotni trg, se tehnične rešitve za mehanizem za ločeno prodajo storitev gostovanja izvajajo po vsej Uniji istočasno.

Da se razvije enotni trg, se tehnične rešitve za mehanizem za ločeno prodajo storitev gostovanja izvajajo po vsej Uniji istočasno in izpolnjujejo naslednja merila:

 

(a) vse tehnične rešitve so stroškovno učinkovite;

 

(b) zasnovane so na uporabniku prijazen način;

 

(c) omogočajo najvišjo možno raven medobratovalnosti;

 

(d) uporabniki lahko enostavno in hitro preidejo na drugega ponudnika ali menjajo med različnimi ponudniki storitev gostovanja, pri tem pa ohranijo svojo telefonsko številko;

 

(e) gostovanje državljanov Unije v državah nečlanicah ali državljanov nečlanic v Uniji se ne preprečuje.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi ločena prodaja storitev gostovanja, operaterji zagotovijo, da naprave delujejo najpozneje do 1. julija 2014, s čimer omogočijo, da lahko uporabniki uporabljajo domače mobilne storitve in ločene storitve gostovanja, ki jih zagotavlja alternativni ponudnik storitev gostovanja, ter hkrati obdržijo mobilno številko. Da se zagotovi ločena prodaja storitev gostovanja, lahko operaterji dovolijo zlasti uporabo „profila za gostovanje v EU“ na isti SIM kartici in uporabo istega aparata za domače mobilne storitve. Cene medomrežnega povezovanja pri tej napravi so stroškovno naravnane, uporabnikom pa se njena uporaba ne sme neposredno zaračunavati.

Da se zagotovi ločena prodaja storitev gostovanja, operaterji zagotovijo, da naprave, ki ustrezajo merilom iz odstavka 1, začnejo delovati najpozneje 1. maja 2014. Cene medomrežnega povezovanja pri tej napravi so stroškovno naravnane, končnim uporabnikom pa se njena uporaba za ločeno prodajo storitev gostovanja ne zaračunava neposredno.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

BEREC po posvetovanju z zainteresirano javnostjo in v tesnem sodelovanju s Komisijo v ustreznem času, tj. ne več kot tri mesece po sprejetju te uredbe, določi smernice za usklajene tehnične rešitve za napravo za zagotavljanje ločenih storitev gostovanja ter za usklajene postopke za menjavo ponudnika storitev gostovanja. Komisija lahko ta rok na utemeljeno zahtevo BEREC podaljša.

Organ BEREC po posvetovanju z zainteresirano javnostjo in v tesnem sodelovanju s Komisijo v šestih mesecih po sprejetju te uredbe določi smernice za usklajene tehnične rešitve za napravo za zagotavljanje ločenih storitev gostovanja ter za usklajene postopke za menjavo ponudnika storitev gostovanja. Te tehnične rešitve in postopki izpolnjujejo merila iz odstavka 1. Komisija lahko ta rok na utemeljeno zahtevo organ BEREC podaljša enkrat in ne za več kot šest mesecev.

Obrazložitev

Glede na kompleksnost naloge, bi moral imeti organ BEREC na razpolago dodaten čas za pripravo uvodnih smernic za izvajanje bistvenih zahtev za naprave za ločeno prodajo storitev gostovanja. Podaljšanje časa za pripravo lahko odobri Komisija, vendar mora ta čas ostati omejen.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko po potrebi pooblasti evropski organ za standardizacijo, da sprejme ustrezne standarde za usklajeno uvedbo naprave.

Komisija po potrebi pooblasti evropski organ za standardizacijo, da sprejme ustrezne standarde za usklajeno uvedbo naprave.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna porabnikovemu domačemu ponudniku za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega omrežja, med drugim vključno s stroški izvora, prenosa in zaključevanja, od 1. julija 2012 ne sme presegati 0,14 EUR na minuto.

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna uporabnikovemu domačemu ponudniku za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega omrežja, med drugim vključno s stroški izvora, prenosa in zaključevanja, od 1. julija 2012 ne sme presegati 0,10 EUR na minuto.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega odstavka se uporablja med katerima koli operaterjema in se izračuna na podlagi dvanajstmesečnega obdobja ali katerega koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca obdobja uporabe povprečne veleprodajne cene iz tega odstavka ali do prenehanja veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna veleprodajna cena se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 2014 zniža na 0,10 oziroma 0,06 EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja povprečna veleprodajna cena med veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega odstavka se uporablja med katerima koli operaterjema in se izračuna na podlagi dvanajstmesečnega obdobja ali katerega koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca obdobja uporabe povprečne veleprodajne cene iz tega odstavka ali do prenehanja veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 0,08 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,05 EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja povprečna veleprodajna cena med veljavnostjo te uredbe 0,05 EUR.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se izračuna z deljenjem skupnega prejetega prihodka iz gostovanja na veleprodajni ravni s skupnim številom minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki jih je zadevni operater v zadevnem obdobju dejansko porabil za zagotavljanje gostujočih klicev znotraj Unije na veleprodajni ravni, ki se izračuna na podlagi sekundnega intervala, da se upošteva možnosti, da lahko operater obiskanega omrežja uporabi začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund.

Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se izračuna z deljenjem skupnega prejetega prihodka iz gostovanja na veleprodajni ravni s skupnim številom minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki jih je zadevni operater v zadevnem obdobju dejansko porabil za zagotavljanje gostujočih klicev znotraj Unije na veleprodajni ravni, ki se izračuna na podlagi sekundnega intervala.

Obrazložitev

Trideset sekundno najkrajše začetno obdobje obračunavanja ne bi smelo biti dovoljeno, ker je neutemeljeno.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik zaračuna svojemu gostujočemu porabniku za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice oziroma 0,11 EUR na minuto za vse dohodne klice. Najvišja cena za odhodne klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24 EUR, za dohodne klice pa na . 0,10 EUR, 2013 , in sicer 1. julija 2013 . Ne glede na člena 13 in 19 so regulirane najvišje maloprodajne cene za evropsko tarifo veljavne do 30. junija 2016.

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 0,21 EUR na minuto za vse odhodne klice oziroma 0,09 EUR na minuto za vse dohodne klice. Najvišja cena za odhodne klice se 1. julija 2013 zniža na 0,16 EUR in 1. julija 2014 na 0,11 EUR, za dohodne klice pa 1. julija 2013 na 0,07 EUR in 1. julija 2014 na 0,05 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja maloprodajna cena med veljavnostjo te uredbe 0,05 EUR.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od tretjega pododstavka lahko domači ponudnik uporabi začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund za odhodne klice, za katere velja evrotarifa.

črtano

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Vsak gostujoči porabnik lahko zahteva prehod na evrotarifo ali z nje. Vsak prehod mora biti izveden brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na druge elemente naročniškega razmerja, razen če želi gostujoči porabnik, ki je sklenil naročniško razmerje za poseben paket gostovanja, ki vključuje več kot eno storitev gostovanja (tj. govorno, SMS in/ali podatkovno), prehod na evrotarifo, pri čemer lahko domači ponudnik zahteva, da se zadevni porabnik odpove ugodnostim drugih elementov zadevnega paketa. Domači ponudnik lahko tak prehod odloži do izteka določenega najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od treh mesecev.

5. Vsak gostujoči uporabnik lahko zahteva prehod na evrotarifo ali z nje. Vsak prehod mora biti izveden brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na druge elemente naročniškega razmerja, razen če želi gostujoči uporabnik, ki je sklenil naročniško razmerje za poseben paket gostovanja, ki vključuje več kot eno storitev gostovanja (tj. govorno, SMS in/ali podatkovno), prehod na evrotarifo, pri čemer lahko domači ponudnik zahteva, da se zadevni uporabnik odpove ugodnostim drugih elementov zadevnega paketa. Domači ponudnik lahko tak prehod odloži do izteka določenega najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh mesecev, vključno z morebitnim pogodbenim odpovednim rokom.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Domači ponudniki storitev ne smejo onemogočiti, prepovedati ali drugače ovirati aktivnih ali pasivnih klicev pri gostovanju za nove uporabnike ali obstoječe uporabnike po evropski tarifi, razen če uporabniki to posebej zahtevajo ali presežejo omejitev porabe.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna veleprodajna cena, ki jo lahko operater obiskanega omrežja zaračuna uporabnikovemu domačemu ponudniku za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS, ki izvira iz zadevnega obiskanega omrežja, ne presega 0,03 EUR na sporočilo SMS. Najvišja povprečna veleprodajna cena za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS se 1. julija 2014 zniža na 0,02 EUR. Ne glede na člen 13 znaša regulirana veleprodajna cena za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS med veljavnostjo te uredbe 0,02 EUR.

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna veleprodajna cena, ki jo lahko operater obiskanega omrežja zaračuna uporabnikovemu domačemu ponudniku za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS, ki izvira iz zadevnega obiskanega omrežja, ne presega 0,03 EUR na sporočilo SMS ter se 1. julija 2013 zniža na 0,02 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,01 EUR. Ne glede na člen 13 znaša regulirana veleprodajna cena za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS med veljavnostjo te uredbe 0,01 EUR.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife SMS, ki jo lahko domači ponudnik zaračuna svojemu gostujočemu porabniku za zagotavljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni gostujoči porabnik, razlikuje za vsako gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja maloprodajna cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife SMS, ki jo lahko domači ponudnik zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku za zagotavljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako gostujoče sporočilo SMS, a se 1. julija 2012 zniža na 0,09 EUR, 1. julija 2013 na 0,06 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,05 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja maloprodajna cena evrotarife SMS do 30. junija 2018 0,05 EUR.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Vsak gostujoči porabnik lahko kadar koli zahteva prehod na evrotarifo SMS ali z nje. Vsak prehod mora biti izveden brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na elemente naročniškega razmerja, ki niso povezani z gostovanjem. Domači ponudnik lahko tak prehod odloži do izteka določenega najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od treh mesecev. Evrotarifa SMS se lahko vedno kombinira z evrotarifo.

6. Vsak gostujoči uporabnik lahko kadar koli zahteva prehod na evrotarifo SMS ali z nje. Vsak prehod mora biti izveden brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na elemente naročniškega razmerja, ki niso povezani z gostovanjem. Domači ponudnik lahko tak prehod odloži do izteka določenega najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh mesecev, vključno z morebitnim pogodbenim odpovednim rokom. Evrotarifa SMS se lahko vedno kombinira z evrotarifo.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Domači ponudniki storitev ne smejo onemogočiti, prepovedati ali drugače ovirati pošiljanja ali prejemanja sporočil SMS pri gostovanju za nove uporabnike ali obstoječe uporabnike po evropski tarifi, razen če uporabniki to posebej zahtevajo ali presežejo omejitev porabe.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna veleprodajna cena, ki jo lahko operater obiskanega omrežja zaračuna domačemu operaterju gostujočega uporabnika za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja prek zadevnega obiskanega omrežja, ne presega varnostne meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 0,20 EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na megabajt prenesenih podatkov. Ne glede na člen 13 znaša najvišja povprečna veleprodajna cena za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10 EUR na megabajt prenesenih podatkov.

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna veleprodajna cena, ki jo lahko operater obiskanega omrežja zaračuna domačemu operaterju gostujočega uporabnika za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja prek zadevnega obiskanega omrežja, ne presega varnostne meje 0,20 EUR, od 1. julija 2013 0,15 EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na megabajt prenesenih podatkov. Ne glede na člen 13 znaša najvišja povprečna veleprodajna cena za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10 EUR na megabajt prenesenih podatkov.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife za prenos podatkov, ki jo lahko domači ponudnik zaračuna gostujočemu uporabniku za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90 EUR na megabajt. Zgornja meja za uporabljene podatke se 1. julija 2013 zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50 EUR na megabajt.

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife za prenos podatkov, ki jo lahko domači ponudnik zaračuna gostujočemu uporabniku za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ne presega 0,50 EUR na megabajt. Zgornja meja za uporabljene podatke se 1. julija 2013 zmanjša na 0,30 EUR ter 1. julija 2014 na 0,20 EUR na megabajt. Ne glede na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja maloprodajna cena do 30. junija 2018 0,20 EUR na megabajt.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Vsak gostujoči uporabnik lahko v skladu s pogodbo o naročniškem razmerju kadar koli zahteva menjavo med evrotarifami za prenos podatkov. Vsaka menjava mora biti opravljena brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti obsegati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na druge dele pogodbe o naročniškem razmerju in ne na gostovanje. Domači ponudnik lahko tako menjavo odloži, dokler prej veljavna tarifa gostovanja v ni učinkovala določenem najkrajšem obdobju največ treh mesecev. Evrotarifa za podatkovno gostovanje se lahko vedno kombinira z evrotarifo za SMS in evrotarifo.

5. Vsak gostujoči uporabnik lahko v skladu s pogodbo o naročniškem razmerju kadar koli zahteva menjavo med evrotarifami za prenos podatkov. Vsaka menjava mora biti opravljena brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti obsegati pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na druge dele pogodbe o naročniškem razmerju in ne na gostovanje. Domači ponudnik lahko tako menjavo odloži do izteka določenega najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh mesecev, vključno z morebitnim pogodbenim odpovednim rokom. Evrotarifa za podatkovno gostovanje se lahko vedno kombinira z evrotarifo za SMS in evrotarifo.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Domači ponudniki najpozneje do 30. junija 2012 vsakega gostujočega uporabnika posebej obvestijo o evrotarifi za prenos podatkov, ki se uporablja najpozneje od 1. julija 2012 pri vseh gostujočih uporabnikih, ki se niso namerno odločili za posebno tarifo ali paket, ki se uporablja za regulirane podatkovne storitve, in o pravici do menjave v skladu s petim odstavkom.

6. Domači ponudniki najpozneje do 30. junija 2012 vsakega gostujočega uporabnika posebej na jasen in razumljiv način ter na trajnem nosilcu podatkov obvestijo o evrotarifi za prenos podatkov, ki se uporablja najpozneje od 1. julija 2012 pri vseh gostujočih uporabnikih, ki se niso namerno odločili za posebno tarifo ali paket, ki se uporablja za regulirane podatkovne storitve, in o pravici do menjave v skladu z odstavkom 5.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če se povprečna veleprodajna cen za eno od storitev gostovanja (govornega, SMS ali podatkovnega) za neuravnoteženi promet med operaterji, ki ne spadajo v isto skupino, po 30. juniju 2018 zmanjša na 75 % ali manj najvišje veleprodajne cene iz členov 6(2), 8(1) in 11(1), se najvišje veleprodajne cene za zadevne storitve gostovanja ne uporabljajo več. Komisija na podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C Uradnega lista Evropske unije nemudoma objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje veleprodajne cene za zadevno storitev ne veljajo več.

2. Če se povprečna veleprodajna cen za eno od storitev gostovanja (govornega, SMS ali podatkovnega) za neuravnoteženi promet med operaterji, ki ne spadajo v isto skupino, po 30. juniju 2018 zmanjša na 50 % ali manj najvišje veleprodajne cene iz členov 6(2), 8(1) in 11(1), se najvišje veleprodajne cene za zadevne storitve gostovanja ne uporabljajo več. Komisija na podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C Uradnega lista Evropske unije nemudoma objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje veleprodajne cene za zadevno storitev ne veljajo več.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev gostovanja iz člena 5 in pred 1. julijem 2016 povprečna maloprodajna cena na ravni Unije zniža na 75 % ali manj najvišje maloprodajne cene iz členov 7(2), 9(2) in 12(2), se najvišja maloprodajna cena za zadevno storitev gostovanja ne uporablja več. Komisija na podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C Uradnega lista Evropske unije nemudoma objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje veleprodajne cene za zadevno storitev ne veljajo več.

3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev gostovanja iz člena 5 povprečna maloprodajna cena na ravni Unije zniža na 50 % ali manj najvišje maloprodajne cene iz členov 7(2), 9(2) in 12(2), se najvišja maloprodajna cena za zadevno storitev gostovanja ne uporablja več. Komisija na podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C Uradnega lista Evropske unije nemudoma objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje maloprodajne cene za zadevno storitev ne veljajo več.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se gostujočega porabnika opozori na dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak domači ponudnik, razen če porabnik obvesti domačega ponudnika, da te storitve ne potrebuje, samodejno zagotovi porabniku prek sporočilne storitve, brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob vstopu v državo članico, ki ni država njegovega domačega omrežja, osnovne, njegovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki se uporabljajo za vzpostavljanje in sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil SMS zadevnega porabnika v obiskani državi članici.

Da se gostujočega uporabnika opozori na dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak domači ponudnik, razen če uporabnik obvesti domačega ponudnika, da te storitve ne potrebuje, samodejno zagotovi uporabniku prek sporočilne storitve, brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob vstopu v državo, ki ni država njegovega domačega omrežja, in od 1. januarja 2013 ob vstopu v tretjo državo, osnovne, njegovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja (vključno z DDV in v valuti njegovega domačega računa), ki se uporabljajo za vzpostavljanje in sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil SMS zadevnega uporabnika v obiskani državi.

Obrazložitev

Navedeni ukrepi se razširijo tudi zunaj Evropske unije.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Te osnovne, porabnikovim potrebam prilagojene informacije o cenah, vključujejo najvišje cene, ki bi lahko veljale za porabnika v skladu z njegovo tarifno shemo za:

Te osnovne, uporabnikovim potrebam prilagojene informacije o cenah se pošljejo uporabniku, ko gostuje znotraj ali zunaj Unije, in vključujejo dejanske cene (vključno z DDV in v valuti njegovega domačega računa), ki bi lahko veljale za uporabnika v skladu z njegovo tarifno shemo za:

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS med nahajanjem v obiskani državi članici.

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih sporočil SMS iz obiskane države.

Obrazložitev

Navedeni ukrepi se razširijo tudi zunaj Evropske unije.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) uporabo reguliranih storitev podatkovnih povezav med nahajanjem v obiskani državi članici ali tretji državi, izraženo s ceno na megabajt.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Poleg prvega odstavka imajo porabniki, ne glede na to, kje se v Uniji nahajajo, pravico z govornim klicem z mobilnega telefona ali s storitvijo SMS brezplačno zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju za govorne klice, storitve SMS in MMS ter druge podatkovne komunikacijske storitve, ter informacije o ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki veljajo na podlagi te uredbe. Za takšne zahteve se uporabi brezplačna številka, ki jo za ta namen določi domači ponudnik. Obveznosti iz prvega odstavka ne veljajo za naprave vrste stroj-stroj (M2M), ki uporabljajo mobilno komunikacijo.

2. Poleg odstavka 1 imajo uporabniki, ne glede na to, kje se nahajajo, a šele od 1. januarja 2013, če so zunaj Unije, pravico z govornim klicem z mobilnega telefona ali s storitvijo SMS brezplačno zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju za govorne klice, storitve SMS in MMS ter druge podatkovne komunikacijske storitve, ter informacije o ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki veljajo na podlagi te uredbe. Za takšne zahteve se uporabi brezplačna številka, ki jo za ta namen določi domači ponudnik. Obveznosti iz odstavka 1 ne veljajo za naprave vrste stroj-stroj (M2M) ali za druge naprave, ki ne podpirajo sporočil SMS.

Obrazložitev

Ni izvedljivo na napravah, ki ne podpirajo sporočil SMS.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Domači ponudniki zagotovijo, da so njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, na način, ki porabnikom omogoča, da razumejo finančne posledice take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo svoje izdatke za regulirane storitve podatkovnega gostovanja v skladu z drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni mehanizmi iz tretjega odstavka se ne uporabljajo pri predplačniških naročniških razmerjih.

Domači ponudniki zagotovijo, da so njihovi gostujoči uporabniki pred sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, tako znotraj kot zunaj Unije, na način, ki uporabnikom omogoča, da razumejo finančne posledice take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo svoje izdatke za regulirane storitve podatkovnega gostovanja v skladu z drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni mehanizmi iz tretjega odstavka se ne uporabljajo pri predplačniških naročniških razmerjih, razen v primeru sklenitve predplačniške pogodbe s samodejnim polnjenjem računa. Zaščitni mehanizmi iz tretjega odstavka se ne uporabljajo pri storitvah vrste stroj-stroj (M2M). Uporabniki s predplačniškimi razmerji morajo prejeti tudi pravočasno obvestilo, ko se približajo porabi celotnega predplačanega zneska.

Obrazložitev

Zavaruje predplačnike s samodejnim obnavljanjem kredita pred pretresi zaradi previsokih računov. Prvotno predlagano besedilo iz obsega uporabe nehote umika take potrošnike.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kjer je potrebno, domači ponudniki svoje porabnike pred sklenitvijo pogodbe obvestijo, po njeni sklenitvi pa redno obveščajo o tveganjih, da lahko samodejno in nenadzorovano pride do priključitve podatkovnega gostovanja ter snemanja podatkov. Domači ponudniki poleg tega svojim porabnikom jasno in razumljivo razložijo, kako naj izklopijo te samodejne priključitve podatkovnega gostovanja, da se bodo izognili nenadzorovani porabi storitev podatkovnega gostovanja.

Kjer je potrebno, domači ponudniki svoje uporabnike pred sklenitvijo pogodbe obvestijo, po njeni sklenitvi pa redno obveščajo o tveganjih, da lahko samodejno in nenadzorovano pride do priključitve podatkovnega gostovanja ter snemanja podatkov. Domači ponudniki poleg tega svoje uporabnike brezplačno ter jasno in razumljivo obvestijo o tem, kaj morajo narediti, da bi izklopili te samodejne priključitve podatkovnega gostovanja in se tako izognili nenadzorovani porabi storitev podatkovnega gostovanja.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Domači ponudnik s samodejnim sporočilom obvesti gostujočega porabnika, da gostuje, in zagotovi porabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o tarifah za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja zadevnemu gostujočemu porabniku v zadevni državi članici, razen če porabnik obvesti svojega domačega ponudnika, da takih informacij ne potrebuje.

Domači ponudnik s samodejnim sporočilom obvesti gostujočega uporabnika, da gostuje, in zagotovi uporabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o dejanskih tarifah (vključno z DDV in v valuti njegovega domačega računa) za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja zadevnemu gostujočemu uporabniku v zadevni državi, razen če uporabnik obvesti svojega domačega ponudnika, da takih informacij ne potrebuje.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Take porabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o tarifah se pošljejo na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, vsakič, ko gostujoči porabnik vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega omrežja, in prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja v tej državi članici. Zagotovijo se brezplačno, ko gostujoči porabnik prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

Take uporabnikovim potrebam prilagojene osnovne informacije o tarifah se pošljejo na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega uporabnika, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, vsakič, ko gostujoči uporabnik vstopi v državo, ki ni država njegovega domačega omrežja, in prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja v tej državi. Zagotovijo se brezplačno, ko gostujoči uporabnik prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

Obrazložitev

Navedeni ukrepi se razširijo tudi zunaj Evropske unije.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak domači ponudnik vsem svojim gostujočim porabnikom ponudi možnost, da se prostovoljno in brezplačno odločijo za možnost prejemanja informacij o skupnem seštevku porabe, izražene v količini podatkov ali valuti, v kateri se izdajajo računi gostujočemu porabniku za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, ki bo zagotovila, da skupna poraba reguliranih storitev podatkovnega gostovanja v določenem obdobju uporabe ne preseže določene finančne meje.

Vsak domači ponudnik vsem svojim gostujočim uporabnikom ponudi možnost, da se prostovoljno in brezplačno odločijo za možnost prejemanja informacij o skupnem seštevku porabe, izražene v količini podatkov ali valuti, v kateri se izdajajo računi gostujočemu uporabniku za maloprodajne storitve podatkovnega gostovanja, zagotovljene tako v Uniji kot zunaj nje, ki bo zagotovila, da skupna poraba takih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja v določenem obdobju uporabe ne bo presegla določene finančne meje. To ne velja v primerih, ko ponudnik mobilnih telekomunikacijskih storitev v obiskani državi zunaj Unije ne omogoča domačemu ponudniku spremljanja porabe svojih uporabnikov v realnem času. V navedenem primeru se uporabnik ustrezno obvesti prek sporočilne storitve, brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob vstopu v tako državo.

Obrazložitev

Ukrepi za preglednost in varstvo potrošnikov bi se morali uporabljati tudi zunaj Unije. Vendar še vedno obstajajo države, v katerih iz tehničnih razlogov domači ponudniki ne morejo slediti porabi svojih uporabnikov v realnem času in prejmejo informacije o porabi le ob koncu meseca.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, da se na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno sporočilo, ko poraba storitev podatkovnega gostovanja doseže 80 % vnaprej dogovorjene finančne ali količinske meje. Porabniki imajo pravico od operaterjev zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa lahko od operaterjev kadar koli in brezplačno zahtevajo, naj jo začnejo znova zagotavljati.

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, da se na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega uporabnika, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno sporočilo, ko gostujoči klici in sporočila SMS ter poraba storitev podatkovnega gostovanja dosežejo 80 % vnaprej dogovorjene finančne ali količinske meje. Uporabniki imajo pravico od operaterjev zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa lahko od operaterjev kadar koli in brezplačno zahtevajo, naj začnejo to storitev znova zagotavljati.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ko bi bila ta finančna ali količinska meja presežena, se na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega porabnika pošlje sporočilo. To sporočilo navaja postopek, ki ga mora upoštevati porabnik, če želi nadaljevati z uporabo teh storitev, in stroške, povezane z vsako nadaljnjo porabljeno enoto. Če se gostujoči porabnik ne odzove v skladu s prejetim opozorilom, domači ponudnik takoj preneha zagotavljati in zaračunavati regulirane storitve podatkovnega gostovanja, razen če gostujoči porabnik ne zahteva nadaljnjega ali ponovnega zagotavljanja teh storitev.

Ko bi bila ta finančna ali količinska meja presežena, se na mobilni telefon ali drugo napravo gostujočega uporabnika pošlje sporočilo. To sporočilo navaja postopek, ki ga mora upoštevati uporabnik, če želi nadaljevati z uporabo teh storitev, in stroške, povezane z vsako nadaljnjo porabljeno enoto. Če se gostujoči uporabnik ne odzove v skladu s prejetim opozorilom, domači ponudnik takoj preneha zagotavljati in zaračunavati regulirane klice, sporočila SMS in storitve podatkovnega gostovanja, razen če gostujoči uporabnik ne zahteva nadaljnjega ali ponovnega zagotavljanja teh storitev.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

To pravilo se uporablja za uporabnike, ki gostujejo v Evropski uniji in zunaj nje.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Odstavek 3 se uporablja za uporabnike, ki gostujejo v Evropski uniji in zunaj nje.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Primerjava cen

 

Vse informacije uporabnikom o maloprodajni ceni storitev glasovnega, SMS in podatkovnega gostovanja vsebujejo DDV.

 

Komisija razišče preglednost in primerljivost različnih tarif, ki jih predlagajo operaterji svojim uporabnikom, ter poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o potrebnih nadaljnjih ukrepih, ki so potrebni za to, da lahko uporabniki brez težav primerjajo te tarife in se tako lažje odločajo za prehod med operaterji.

Obrazložitev

Različnih tarif za mobilne telefone, ki jih ponujajo različni operaterji, zdaj ni mogoče primerjati. Komisija bi morala to raziskati. Zaradi preglednosti se zahteva tudi, da so vse informacije o ceni podane vključno z DDV.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17a

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(5a) se Komisiji podeli od ...* do datuma iz drugega odstavka člena 22.

 

3. Prenos pooblastila iz člena 4 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu pooblastilo iz tega sklepa preneha veljati. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki je v njem določen. Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi.

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 4(5a), začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

_____________

 

* UL: vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice obvestijo Komisijo o teh določbah najpozneje do 30. marca 2012 in jo takoj obvestijo tudi o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Kazni vsebujejo obveznost ponudnikov, da zagotovijo nadomestilo uporabnikom, kadar zamujajo s prehodom uporabnika na drugega ponudnika gostovanja ali ga ovirajo. Države članice obvestijo Komisijo o teh določbah najpozneje do 30. marca 2012 in jo takoj obvestijo tudi o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija pregleda izvajanje te uredbe in po javnem posvetovanju poroča Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 30. junija 2015. Komisija zlasti oceni, ali so bili doseženi cilji te uredbe. Komisija pri tem med drugim pregleda naslednje:

1. Komisija pregleda izvajanje te uredbe in po javnem posvetovanju poroča Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 30. junija 2016. Komisija zlasti oceni, ali so bili doseženi cilji te uredbe. Komisija pri tem med drugim pregleda naslednje:

Obrazložitev

Za oceno vpliva strukturnega ukrepa na trg je potreben poznejši datum pregleda.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Veljati preneha 30. junija 1 2022.

Veljati preneha 30. junija 2022.

POSTOPEK

Naslov

Gostovanje v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

13.9.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

20.12.2011

 

 

 

Datum sprejetja

6.2.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża grofica Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Frank Engel, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Olga Sehnalová, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jürgen Creutzmann, Peter Skinner, Michael Theurer


POSTOPEK

Naslov

Gostovanje v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Datum predložitve EP

6.7.2011

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

13.9.2011

JURI

13.9.2011

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

JURI

13.9.2011

 

 

 

Pridruženi odbori

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

16.2.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Angelika Niebler

26.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2011

20.12.2011

25.1.2012

 

Datum sprejetja

24.4.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

54

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Cavela (Niki Tzavela), Marita Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Badia i Cutchet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Datum predložitve

2.5.2012

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov