BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning)

  2.5.2012 - (COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD)) - ***I

  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  Föredragande: Angelika Niebler
  (Omarbetning – artikel 87 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2011/0187(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0149/2012
  Ingivna texter :
  A7-0149/2012
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning)

  (COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0402),

  –   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0190/2011),

  –   med beaktande av skrivelsen av den 25 november 2011 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den ...[1],

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[2],

  –   med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 mars 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av artiklarna 55 och 87 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7‑0149/2012), och av följande skäl:

  A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[3]*

  till kommissionens förslag

  ---------------------------------------------------------

  PE‑CONS No 20/12 ‑ 2011/0187 (COD)

  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr …/2012

  av den

  om roaming i allmänna mobilnät i unionen

  (Omarbetning)

  (Text av betydelse för EES)

  EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

  med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

  efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[4],

  efter att ha hört Regionkommittén,

  i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet[5], och

  av följande skäl:

  (1)    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i gemenskapen[6] har ändrats väsentligt[7]. Med anledning av nya ändringar bör den av tydlighetsskäl omarbetas.

  (1a)  Målet att minska skillnaden mellan de nationella taxorna och roamingtaxorna, som infördes ikommissionens ram för prestandajämförelser (Benchmarking Framework) för 2011-2015, vilket godkändes av högnivågruppen för 2010 i november 2009, och i kommissionens meddelande om en digital agenda för Europa, bör också förbli målet med denna förordning. Den planerade separata försäljningen av roamingtjänster och nationella tjänster bör öka konkurrensen och därmed sänka priserna för kunderna och skapa en inre marknad för roamingtjänster i unionen utan en markant differentiering mellan nationella taxor och roamingtaxor. Unionsomfattande roamingtjänster kan stimulera utvecklingen av en inre telekommarknad i unionen.

  (1b)  En inre telekommarknad kan inte anses finnas så länge de nationella priserna och roamingpriserna skiljer sig avsevärt åt. Slutmålet bör därför vara att eliminera skillnaden mellan de nationella avgifterna och roamingavgifterna, och på så sätt skapa en inre marknad för mobilkommunikation.

  (2)    De höga priser vid roamingsamtal och sms‑ och dataroaming som användare av allmänna mobilnät, till exempel studenter, affärsresenärer och turister, måste betala är ett hinder för deras användning av mobila terminaler under utlandsresor inom unionen och är en fråga som bekymrar konsumenterna, de nationella tillsynsmyndigheterna och unionsinstitutionerna samt utgör ett betydande hinder för den inre marknaden. De alltför höga slutkundsavgifterna beror på de höga grossistavgifter som de utländska värdnätsoperatörerna tar ut och i många fall även på att kundens egen nätoperatör gör stora påslag på grossistavgifterna. På grund av bristen på konkurrens slår sänkningar av grossistavgifterna sällan igenom i slutkundsledet. Även om vissa operatörer nyligen har infört avgifter som ger kunderna förmånligare villkor och något lägre priser finns det fortfarande indikationer på att förhållandet mellan kostnaderna och priserna skiljer sig väsentligt från den situation som skulle råda på en konkurrensutsatt marknad.

  (2a)  Höga roamingavgifter utgör ett hinder mot unionens strävan att bli en kunskapsbaserad ekonomi och att genomföra en inre konsumentmarknad för 500 miljoner konsumenter. Mobildatatrafik underlättas om man tilldelar tillräckligt radiospektrum så att konsumenter och företag kan använda samtals‑, sms‑ och datatjänster var som helst i unionen. Genom att snarast tilldela tillräckligt och lämpligt spektrum i linje med unionens politiska mål och på bästa sätt möta efterfrågan på trådlös datatrafik kommer det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik, som inrättades genom beslut nr 243/2012/EU[8], att bana vägen för en utveckling som ger unionen möjlighet att bli världsledande i fråga om bredbandshastighet, rörlighet, täckning och kapacitet samt underlätta uppkomsten av nya affärsmodeller och tekniker och därigenom bidra till att minska de strukturella problemen beträffande med roaming i grossistledet.

  (2b)  Den utbredda användningen av mobila terminaler med internetfunktion innebär att dataroaming har stor ekonomisk betydelse. Detta är ett avgörande kriterium för både användare och leverantörer av tillämpningar och innehåll. För att främja utvecklingen på denna marknad bör priserna för dataöverföring inte hämma tillväxten.

  (2c)  I sitt meddelande om delrapporten om utvecklingen av roamingtjänster i Europeiska unionen noterade kommissionen att den tekniska utvecklingen och/eller alternativ till roamingtjänster, som tillgängligheten av IP‑telefoni (VoIP) eller wi‑fi, kan göra den inre marknaden för roamingtjänster i unionen mer konkurrensutsatt. Även om dessa alternativ, särskilt VoIP‑tjänster, i ökande grad används på nationell nivå, har inga stora förändringar skett vad gäller deras användning vid roaming.

  (2d)  Mot bakgrund av den mobila datatrafikens snabba utveckling och det ökande antalet kunder som använder samtals‑, sms‑ och dataroamingtjänster utomlands behöver man öka konkurrensen, för att utveckla nya affärsmodeller och tekniker. Regleringen av roamingavgifterna bör utformas på ett sätt som inte avhåller från konkurrens som leder till lägre prisnivåer.

  (3)    Skapandet av ett europeiskt samhälls‑, utbildnings‑, kultur‑ och entreprenörsområde grundat på rörlighet för individer och digitala data bör underlätta kommunikationen mellan människor i syfte att bygga upp ett verkligt "medborgarnas Europa".

  (4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet)[9], Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektivet)[10], Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet)[11], Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktivet om samhällsomfattande tjänster)[12], samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation)[13] (nedan tillsammans kallade 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation) syftar till att skapa en inre marknad för elektronisk kommunikation i unionen och säkerställa en hög nivå av konsumentskydd genom ökad konkurrens.

  (5)  Förordning EG nr 717/2007 utgör inte någon isolerad åtgärd, utan kompletterar och stödjer bestämmelserna i 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation när det gäller unionsomfattande roaming. Det regelverket har inte gett de nationella tillsynsmyndigheterna tillräckliga verktyg för att kunna vidta effektiva och kraftfulla åtgärder i fråga om priset på roamingtjänster inom unionen och säkerställer därför inte en välfungerande inre marknad för roamingtjänster. Förordning (EG) nr 717/2007 utgjorde ett lämpligt verktyg för att rätta till denna situation.

  (6)    2002 års regelverk för elektronisk kommunikation bygger på principen att reglerade förhandsskyldigheter bör införas endast om konkurrensen inte är effektiv, och föreskriver att de nationella tillsynsmyndigheterna regelbundet ska granska marknaden och göra en bedömning av befintliga skyldigheter, vilket kan leda till att operatörer med betydande marknadsinflytande åläggs förhandsskyldigheter. Detta förfarande inbegriper att definiera relevanta marknader i enlighet med kommissionens rekommendation om relevanta produkt‑ och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan bli föremål för förhandsreglering enligt direktiv 2002/21/EG[14] (nedan kallad rekommendationen), göra analyser av de definierade marknaderna i enlighet med kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i enlighet med unionens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster[15] samt avgöra vilka operatörer som har betydande marknadsinflytande och ålägga dem förhandsskyldigheter.

  (7)    Enligt rekommendationen utgör den nationella grossistmarknaden för tillhandahållande av internationell roaming i allmänna mobiltelefonnät en sådan relevant marknad som kan bli föremål för förhandsreglering. De analyser som de nationella tillsynsmyndigheterna utfört, var och en för sig och inom ramen för Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter och dess efterträdare Organet för europeiska tillsynsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec), inrättat genom förordning (EG) nr 1211/2009[16], beträffande de nationella grossistmarknaderna för tillhandahållande av internationell roaming har emellertid visat att inte någon nationell tillsynsmyndighet har ännu lyckats komma till rätta med de höga grossisttaxorna för roaming inom unionen, eftersom det är svårt att avgöra vilka företag som har betydande marknadsinflytande med tanke på de särskilda omständigheterna för internationell roaming, till exempel att den är gränsöverskridande. Efter det att förordning (EG) nr 717/2007 hade trätt i kraft upphörde roamingmarknaden att omfattas av den reviderade rekommendationen[17].

  (8)    De nationella tillsynsmyndigheter som har ansvaret för att bevaka och främja intressena för de mobilkunder som normalt bor inom deras territorium har dessutom inte möjlighet att påverka de värdnätsoperatörer som slutkunden är beroende av för att kunna använda internationella roamingtjänster, eftersom dessa operatör finns i andra medlemsstater. Detta hinder skulle också kunna minska effekten av de åtgärder som medlemsstater vidtar på grundval av deras bibehållna behörighet att anta bestämmelser på konsumentskyddsområdet.

  (9)  Medlemsstaterna står följaktligen under tryck att ta itu med avgiftsnivån för internationell roaming, men de möjligheter som de nationella tillsynsmyndigheterna har att förhandsreglera med stöd av 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation har visat sig vara otillräckliga för att dessa myndigheter i konsumenternas intressen ska kunna agera kraftfullt på detta särskilda område.

  (10)  I sin resolution om EU:s lagstiftning och marknader på området för elektronisk kommunikation[18] uppmanade dessutom Europaparlamentet kommissionen att utveckla nya initiativ för att sänka de höga kostnaderna för gränsöverskridande mobiltelefontrafik och Europeiska rådet konstaterade vid mötet den 23–24 mars 2006 att en mer fokuserad, effektiv och integrerad politik för informations‑ och kommunikationsteknik både på unionsnivå och nationell nivå är nödvändig för att målen för ekonomisk tillväxt och produktivitet ska kunna uppnås och noterade i det sammanhanget att sänkta roamingavgifter är viktiga för konkurrenskraften.

  (11)  2002 års regelverk för elektronisk kommunikation syftade, på grundval av rådande överväganden vid den tidpunkten, till att undanröja alla handelshinder mellan medlemsstaterna på det område som harmoniserades genom regelverket, bland annat åtgärder som påverkar roamingavgifterna. Detta bör dock inte förhindra en anpassning av harmoniserade bestämmelser som står i samklang med andra överväganden för att förbättra konkurrensen på den inre marknaden för roamingtjänster och skapa en hög nivå av konsumentskydd.

  (12)  Denna förordning bör därför göra det möjligt att avvika från annars tillämpliga bestämmelser i 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation, särskilt ramdirektivet, på så vis att priserna för erbjudna tjänster bör fastställas genom affärsavtal om det inte finns någon operatör med betydande marknadsinflytande, och på detta sätt anpassa införandet av kompletterande lagstadgade skyldigheter som avspeglar de speciella särdrag som de unionsomfattande roamingtjänsterna har.

  (13)  Grossist‑ och slutkundsledet på roamingmarknaden har mycket speciella egenskaper som motiverar exceptionella åtgärder som går utöver de mekanismer som annars finns att tillgå inom ramen för 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation.

  (14)  En gemensam harmoniserad metod bör införas för att säkerställa att användare av allmänna markbundna mobilnät, under resor i unionen, inte ska behöva betala orimligt höga priser för unionsomfattande roamingtjänster ▌, och därigenom öka konkurrensen mellan roamingleverantörerna när det gäller roamingtjänster, uppnå en hög nivå av konsumentskydd och bevara såväl incitamenten för innovation som konsumenternas fria val. Med tanke på att de berörda tjänsterna är gränsöverskridande behövs denna gemensamma metod, så att roamingleverantörerna kan vara verksamma inom ett enda enhetligt regelverk grundat på objektiva kriterier.

  (15)  Förordning (EG) nr 717/2007 upphör att gälla den 30 juni 2012. Före förordningens utgång gjorde kommissionen en översyn i enlighet med artikel 11 i förordningen, enligt vilken kommissionen ska bedöma huruvida målen i förordningen har uppnåtts och se över utvecklingen av avgifterna i grossist‑ och slutkundsledet för rösttelefoni‑, sms‑ och datakommunikationstjänster för roamingkunder. Kommissionen drog i sin rapport till Europaparlamentet och rådet av den 6 juli 2011 om resultaten av översynen av förordning (EG) nr 717/2007 slutsatsen att det är lämpligt att se till att förordning (EG) nr 717/2007 kan tillämpas även efter den 30 juni 2012.

  (16)  Uppgifterna om prisutvecklingen för unionsomfattande roamingsamtalstjänster och sms‑ och dataroamingtjänster efter ikraftträdandet av förordning (EG) nr 717/2007 ▌, inbegripet särskilt de uppgifter som samlats in en gång i kvartalet av de nationella tillsynsmyndigheterna och rapporterats ▌via Berec, ger inte stöd för uppfattningen att det skulle vara troligt att konkurrensförhållandena i grossist‑ och slutkundsledet har utvecklats i rimlig utsträckning och kommer att vara hållbara från och med juni 2012 utan nya regleringsåtgärder. Dessa uppgifter visar att roamingpriserna i grossist‑ och slutkundsledet fortfarande är mycket högre än de nationella priserna och fortfarande ligger på eller är nära de gränsnivåer som fastställs i förordning (EG) nr 717/2007 ▌, och att det endast förekommer begränsad konkurrens under de nivåerna.

  (17)  I och med att de regleringsåtgärder som avser unionsomfattande roamingtjänster i grossist‑ och slutkundsledet upphör att gälla den 30 juni 2012 inom ramen för förordning (EG) nr 717/2007 ▌är det stor risk för att den bristande konkurrensen på den inre marknaden för roamingtjänster och den motivation som finns hos roamingleverantörerna när det gäller att få in maximala intäkter för roaming kommer att resultera i priser i grossist‑ och slutkundsledet för unionsomfattande roaming som inte på ett rimligt sätt skulle avspegla de underliggande kostnaderna för tillhandahållande av tjänsten, och därmed äventyras målen i den förordningen. Regleringsåtgärderna på marknaden för mobilroamingtjänster bör därför fortsätta att gälla efter den 30 juni 2012 för att säkerställa en välfungerande inre marknad, genom att konkurrensen får utvecklas samtidigt som det garanteras att konsumenterna fortsättningsvis inte får betala ett orimligt pris i jämförelse med de konkurrensutsatta nationella priserna.

  (17a) De nationella tillsynsmyndigheterna bör verka för det politiska mål som anges i artikel 8 i ramdirektivet när det gäller slutanvändarnas möjligheter att få tillgång till och sprida information eller använda sig av tillämpningar och tjänster som de själva väljer.

  (18)  För att ge utrymme för en effektivare, mer integrerad och konkurrenskraftigare marknad för roamingtjänster bör det inte finnas några begränsningar som hindrar företag från att förhandla om tillträde i grossistledet i syfte att tillhandahålla roamingtjänster. Hinder mot roamingtjänsttillträde i grossistledet på grund av skillnader i förhandlingsstyrka mellan företagen och i grad av ägande när det gäller infrastruktur bör undanröjas. Virtuella mobiloperatörer och återförsäljare av mobilkommunikationstjänster som saknar en egen nätinfrastruktur tillhandahåller vanligen roamingtjänster som grundar sig på affärsavtal om roaming i grossistledet med deras värdnätsoperatörer i samma medlemsstat. Det är emellertid möjligt att avtalsförhandlingar inte ger virtuella mobiloperatörer och återförsäljare tillräcklig marginal för att kunna stimulera konkurrensen genom lägre priser. Undanröjandet av dessa hinder och upprättandet av en balans mellan de virtuella mobiloperatörernas/återförsäljarnas och mobilnätsoperatörernas förhandlingsstyrka genom ett tillträdeskrav och pristak för grossisttaxorna bör främja utvecklingen av alternativa, innovativa och unionsomfattande roamingtjänster och roamingerbjudanden till kunder. Bestämmelserna i 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation, särskilt ramdirektivet och tillträdesdirektivet, gör det inte möjligt att lösa detta problem genom att ålägga operatörer med betydande marknadsinflytande skyldigheter.

  (19)  Det bör därför införas bestämmelser om skyldighet att efterkomma rimliga ansökningar om tillträde i grossistledet till allmänna mobilnät i syfte att tillhandahålla roamingtjänster. Sådant tillträde bör anpassas efter behoven hos de aktörer som begär tillträde. Tillträde bör vägras enbart på grundval av objektiva kriterier, exempelvis teknisk genomförbarhet och behovet av att upprätthålla nätintegriteten. Om tillträde vägras bör den part som anser att dennes intressen har åsidosatts kunna begära att fallet tas upp till prövning i enlighet med det förfarande som anges i denna förordning. För att garantera lika villkor bör tillträde i grossistledet i syfte att tillhandahålla roamingtjänster beviljas i enlighet med de lagstadgade skyldigheter som fastställs i denna förordning och som är tillämpliga på grossistnivå, varvid hänsyn bör tas till de olika kostnadselement som är nödvändiga för att tillhandahålla tillträdet. En konsekvent regleringsstrategi för tillträde i grossistledet för tillhandahållande av roamingtjänster bör bidra till att undvika snedvridning mellan medlemsstater. Berec bör i samråd med kommissionen och i samarbete med berörda aktörer utfärda riktlinjer för tillträde i grossistledet i syfte att tillhandahålla roamingtjänster.

  (19a)  En skyldighet att bevilja roamingtjänsttillträde i grossistledet bör innefatta tillhandahållande av direkta roamingtjänster i grossistledet samt tillhandahållande av roamingtjänster i grossistledet för återförsäljning genom tredje parter. Skyldigheten att bevilja roamingtjänsttillträde bör även omfatta mobilnätoperatörers skyldighet att göra det möjligt för virtuella mobiloperatörer och återförsäljare att köpa reglerade roamingtjänster i grossistledet, från aggregatorer i grossistledet som utgör en samlad tillträdespunkt och en standardiserad plattform för roamingavtal i hela unionen. För att säkerställa att operatörerna ger roamingleverantörer tillträde till alla faciliteter som är nödvändiga för tillträde till direkta roamingtjänster i grossistledet och tillträde till roamingtjänster i grossistledet för återförsäljning inom rimlig tid bör ett referenserbjudande med standardvillkoren för direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet och tillträde till roamingtjänster i grossistledet för återförsäljning offentliggöras. Offentliggörandet av referenserbjudandet bör inte förhindra avtalsförhandlingar mellan den som begär tillträde och den som ger tillträde om prisnivån för det slutliga grossistavtalet eller om ytterligare tillträdestjänster i grossistledet som går utöver de tjänster som är nödvändiga för tillträde till direkta roamingtjänster i grossistledet och tillträde till roamingtjänster i grossistledet för återförsäljning.

  (20)  En skyldighet att bevilja roamingtjänsttillträde i grossistledet bör täcka tillträdet till alla delar som krävs för att tillhandahålla roamingtjänster, så som följande: ▌nätelement och tillhörande faciliteter, ▌relevanta programvarusystem, inbegripet driftstödssystem, ▌informationssystem eller databaser för förbeställning, anskaffning, beställning, framställningar om underhåll och reparation samt fakturering, ▌tillträde till nummeromvandling eller system som erbjuder likvärdiga funktioner, ▌mobilnät ▌ och ▌ virtuella nättjänster.

  (20a) Om de som ansöker om tillträde till roamingtjänster i grossistledet för återförsäljning begär tillträde till faciliteter eller tjänster utöver vad som är nödvändigt för tillhandahållandet av roamingtjänster i slutkundsledet, kan mobilnätsoperatörerna ta ut rättvisa och rimliga avgifter för dessa faciliteter eller tjänster. Dessa ytterligare faciliteter eller tjänster kan bland annat vara mervärdestjänster, ytterligare programvara och informationssystem eller faktureringsarrangemang.

  (21)  Mobilkommunikationstjänster säljs i paket som innehåller både nationella tjänster och roamingtjänster, vilket begränsar kundernas val av roamingtjänster. Paketen minskar öppenheten och insynen när det gäller roamingtjänster eftersom det är svårt att jämföra enskilda delar i paketen. Därför finns det ännu inte någon påtaglig konkurrens mellan operatörer med avseende på roamingdelen i mobilpaketet. Att underlätta tillträdet till roaming som en separat tjänst skulle råda bot på de strukturella problemen genom att konsumenterna får ökade kunskaper om roamingpriserna och tydliga valmöjligheter när det gäller roamingtjänster, vilket skulle leda till ett ökat konkurrenstryck på efterfrågesidan. Detta kommer därför att bidra till en välfungerande inre marknad för roamingtjänster ▌ .

  (21a) Konsumenternas och företagens efterfrågan på mobila datatjänster har ökat kraftigt de senaste åren. På grund av de höga dataroamingavgifterna finns det dock stora hinder för användningen av dessa tjänster för konsumenter och företag som är verksamma över gränserna i unionen. Med tanke på att det är en ung marknad och att konsumenternas efterfrågan på dataroaming ökar i snabb takt, kan reglerade slutkundsavgifterkomma att endast hålla priserna runt de föreslagna högsta avgifterna, vilket är den erfaranhet som dragits beträffande förordning (EG) nr 717/2007, i stället för att pressa ned dem ytterligare, vilket understryker behovet av ytterligare strukturella åtgärder.

  (22a)  Kunderna bör ha möjlighet att kostnadsfritt och enkelt byta till en alternativ roamingleverantör eller mellan alternativa roamingleverantörer på så kort tid som möjligt beroende på den tekniska lösningen och utan att det medför några påföljder. Kunderna bör informeras om denna möjlighet på ett tydligt, begripligt och lättillgängligt sätt.

  (22b) Konsumenterna bör ha rätten att på ett konsumentvänligt sätt välja att köpa roamingtjänster separat från sina nationella mobilpaket. I dag kan separat försäljning av roamingtjänster i slutkundsledet ske på flera olika sätt, däribland med hjälp av dubbel internationell identitet för mobilabonnent (IMSI) (två separata IMSI på samma SIM‑kort), enkel IMSI (en enda IMST delas mellan den nationella leverantören och roamingleverantörer) och kombinationer av dubbel eller enkel IMSI, tillsammans med tekniska villkor som inte hindrar kunden från att få tillträde till reglerade dataroamingtjänster som tillhandahålls direkt i ett värdnät, genom en överenskommelse mellan hemma‑ och värdnätsoperatörerna.

  (22c)  Höga dataroamingpriser hindrar kunderna från att använda mobila datatjänster när de reser i unionen. Med tanke på den ökade efterfrågan och vikten av dataroamingtjänster bör det inte finnas några hinder för att använda alternativa dataroamingtjänster som tillfälligt eller permanent tillhandahålls direkt i ett värdnät, utan hänsyn till befintliga roamingavtal eller roamingarrangemang med nationella leverantörer och utan att någon ytterligare avgift tas ut. När så behövs, för att dataroamingtjänster ska kunna tillhandahållas direkt i ett värdnät, bör nationella leverantörer och dataroamingleverantörer samarbeta så att kunderna inte hindras från att få tillträde till och använda dessa tjänster och så att ett kontinuerligt tillhandahållande av andra roamingtjänster kan säkras.

  (22d) Visserligen bör denna förordning inte fastställa några särskilda tekniska lösningar för separat försäljning av roamingtjänster, utan i stället bana väg för den mest effektiva och ändamålsenliga lösningen, inbegripet en kombinerad lösning, som kommissionen ska utveckla med utgångspunkt i synpunkter från Berec, men likväl bör det fastställas kriterier för de tekniska egenskaper som den tekniska lösningen för den separata försäljningen av roamingtjänster bör uppvisa. Dessa kriterier bör bland annat innefatta att en lösning införs på ett samordnat och harmoniserat sätt i hela unionen och bör säkerställa att konsumenterna snabbt och enkelt kan välja en annan roamingleverantör utan att behöva byta nummer. Roaming utanför unionen eller av tredjelandskunder inom unionen bör inte heller hindras.

  (23)  Samarbetet och samordningen mellan mobilnätsoperatörer bör öka så att det blir tekniskt möjligt att åstadkomma ▌ en samordnad och sund teknisk utveckling av tillhandahållandet av separata roamingtjänster och så att tillträdet till dataroamingtjänster som tillhandahålls direkt i ett värdnät inte hindras. Därför bör de relevanta basprinciperna och metoderna utvecklas i syfte att möjliggöra snabb anpassning till förändrade omständigheter och tekniska framsteg. Berec bör ▌ i samarbete med berörda aktörer bistå kommissionen med att utveckla de tekniska delarna så att separat försäljning av roamingtjänster möjliggörs och så att tillträdet till dataroamingtjänster som tillhandahålls direkt i ett värdnät inte hindras. Om nödvändigt bör kommissionen ge i uppdrag åt ett europeiskt standardiseringsorgan att göra de ändringar av relevanta standarder som behövs för ett harmoniserat införande av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet.

  (23a) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av bestämmelserna i denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter när det gäller närmare bestämmelser om informationsskyldigheter för nationella leverantörer och en teknisk lösning för den separata försäljningen av roamingtjänster. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter[19].

  (23b)  Med beaktande av denna förordning och de genomförandeakter som antagits i anslutning till denna, bör Berec tillåtas att på eget initiativ ge specifik teknisk vägledning om separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet eller om andra frågor som omfattas av denna förordning.

  (24)  Den separata försäljningen av roamingtjänster bedöms endast kunna få full verkan om den kombineras med skyldigheten att bevilja tillträde avseende roamingtjänster i grossistledet för att underlätta marknadsinträdet för nya eller redan existerande aktörer, inklusive leverantörer av gränsöverskridande roamingtjänster. Genom den lösningen skulle snedvridningar mellan medlemsstater kunna undvikas, eftersom den säkerställer en konsekvent regleringsstrategi och därigenom bidrar till utbyggnaden av den inre marknaden. Genomförandet av separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundskedet innebär dock att operatörerna kommer att behöva en skälig tidsperiod för teknisk anpassning, och därför kommer de strukturella åtgärderna först efter en viss tid att resultera i en genuin inre marknad med tillräckligt hög konkurrensnivå. Av detta skäl bör högsta avgifter för grossistavgifterna för roamingsamtalstjänster och sms‑ och dataroamingtjänster samt skyddstaken för sådana tjänster i slutkundsledet behållas på lämplig nivå under en viss tid, för att säkerställa att de redan existerande konsumentfördelarna bevaras under en övergångsperiod under vilken dessa strukturella åtgärder genomförs ▌.

  (25)  Med avseende på den fortsatta tillfälliga prisregleringen, bör lagstadgade skyldigheter införas i både grossist‑ och slutkundsleden för att skydda roamingkundernas intressen, eftersom det har visat sig att prissänkningar i grossistledet för unionsomfattande roamingtjänster inte alltid avspeglas genom lägre priser i slutkundsledet, då det har saknats incitament för detta. En åtgärd som innebär att nivån på slutkundspriserna sänks, utan att något görs vad avser kostnaderna i grossistledet för att tillhandahålla dessa tjänster, riskerar å andra sidan att hindra den inre marknaden för roamingtjänster från att fungera smidigt och skulle inte medge någon ökad konkurrensnivå.

  (26)  Till dess att de strukturella åtgärderna har medfört tillräcklig konkurrens på den inre marknaden för roamingtjänster som skulle leda till minskningar av grossistkostnaderna som i sin tur skulle föras vidare till konsumenterna, kommer den mest verkningsfulla och proportionella metoden för att reglera prisnivån för att ringa och ta emot roamingsamtal inom unionen att vara att på unionsnivå fastställa en högsta genomsnittlig minutavgift i grossistledet och begränsa avgifterna i slutkundsledet genom den eurotaxa som infördes genom förordning (EG) nr 717/2007 och som utökades med den eurotaxa för sms som föreskrivs i förordning (EG) nr 544/2009[20] och som bör utökas med den eurotaxa för dataroaming som föreskrivs i denna förordning. Den genomsnittliga grossistavgiften bör gälla mellan två mobiloperatörer inom unionen under en angiven period.

  (27)  De tillfälliga eurotaxorna för rösttelefoni, sms och dataroaming bör fastställas på en skyddsnivå som säkerställer att konsumenterna inte bara får behålla ▌ fördelarna utan att dessa till och med ökar under en övergångsperiod under vilken de strukturella åtgärderna genomförs, samtidigt som den tillförsäkrar roamingleverantörerna en tillräcklig marginal och uppmuntrar konkurrenskraftiga roamingerbjudanden till lägre taxor. Under den aktuella perioden bör roamingleverantörerna aktivt informera sina kunder om eurotaxorna och kostnadsfritt och på ett tydligt och klart sätt erbjuda alla sina roamingkunder eurotaxor.

  (28)  De tillfälliga eurotaxor för rösttelefoni, sms och dataroaming som erbjuds roamingkunder bör avspegla en rimlig marginal i förhållande till kostnaden i grossistledet för att tillhandahålla roamingtjänsten, samtidigt som roamingleverantörerna tillåts att fortsätta att konkurrera genom att variera sitt utbud och anpassa prisstrukturen till marknadsförhållanden och konsumenternas preferenser. Skyddstaken bör sättas vid nivåer som inte leder till snedvridning av de konkurrensfördelar som följer av de strukturella åtgärderna och kan avskaffas så snart de strukturella åtgärderna har börjat omsättas i konkreta resultat för kunderna. Denna regleringsmetod bör inte tillämpas på den del av taxan som tas ut för mervärdestjänster, utan enbart på taxorna för uppkopplingen till sådana tjänster.

  (29)  Denna regleringsmetod bör vara lätt att genomföra och övervaka, så att den administrativa bördan blir så liten som möjlig, både för de aktörer och roamingleverantörer som påverkas av de uppställda kraven och för de nationella tillsynsmyndigheter som ska övervaka metoden och se till att den efterlevs. Den bör också vara klar och tydlig och direkt begriplig för samtliga mobilkunder i unionen. Dessutom bör den vara tillförlitlig och förutsägbar för operatörer som tillhandahåller roamingtjänster i grossist‑ och slutkundsledet. Nivån uttryckt i pengar för den högsta minutavgiften i grossist‑ och slutkundsledet bör därför anges i denna förordning.

  (30)  Den högsta angivna genomsnittliga minutavgiften i grossistledet bör beakta de olika delar som ingår i ett roamingsamtal inom unionen, särskilt kostnaden för originering och terminering av samtal via mobilnät, och inklusive indirekta kostnader samt kostnader för signalering och transitering. Det lämpligaste riktmärket för originering och terminering av samtal är den genomsnittliga mobiltermineringstaxan för mobilnätsoperatörer i unionen, beräknad på grundval av information från de nationella tillsynsmyndigheterna och offentliggjord av kommissionen. Vid fastställandet av den högsta genomsnittliga minutavgift som föreskrivs i denna förordning bör man därför beakta den genomsnittliga mobiltermineringstaxan, som anger ett riktmärke för de berörda kostnaderna. Den högsta genomsnittliga minuttaxan i grossistledet bör sänkas årligen i syfte att beakta sänkningar av mobiltermineringstaxorna som de nationella tillsynsmyndigheterna emellanåt beslutar om.

  (31)  Roamingkunderna bör genom den tillfälliga eurotaxa för rösttelefoni som är tillämplig för slutkunden försäkras om att de inte får betala ett orimligt högt pris för att ringa eller ta emot ett reglerat roamingsamtal, samtidigt som roamingleverantören kan hålla en tillräcklig vinstmarginal för att differentiera de produkter de erbjuder kunderna.

  (32)  Under övergångsperioden med säkerhetstak bör varje konsument informeras om, och ha möjlighet att utan tilläggsavgifter eller förhandsvillkor välja, en enkel roamingtaxa som inte överstiger de högsta avgifterna. En rimlig marginal mellan kostnaderna i grossistledet och priserna i slutkundsledet bör säkerställa att roamingleverantörer erhåller täckning för samtliga specifika roamingkostnader i slutkundsledet, inklusive en rimlig andel av marknadsföringskostnaderna och subventionering av telefonapparater, samtidigt som tillräckligt mycket bör återstå för att ge dem en rimlig vinst. Tillfälliga eurotaxor för rösttelefoni, sms och dataroaming är ett lämpligt medel för att ge både konsumenten skydd och roamingleverantören flexibilitet. I linje med nivån i grossistledet bör de högsta tillåtna nivåerna för eurotaxorna för rösttelefoni, sms och dataroaming sänkas årligen.

  (33)  Under övergångsperioden med skyddstak bör nya roamingkunder fullständigt och på ett tydligt och begripligt sätt informeras om utbudet av roamingtaxor inom unionen, inklusive de taxor som överensstämmer med de tillfälliga eurotaxorna för rösttelefoni, sms och dataroaming. Befintliga roamingkunder bör få möjlighet att inom en viss tid välja en ny taxa som överensstämmer med de tillfälliga eurotaxorna för rösttelefoni, sms och dataroaming eller någon annan roamingtaxa. När det gäller befintliga roamingkunder som inte har gjort ett eget val inom denna tidsram, är det lämpligt att skilja mellan dem som redan hade valt en särskild roamingtaxa eller ett särskilt roamingpaket innan denna förordning trädde i kraft, och dem som inte hade gjort något val. Den senare kategorin bör automatiskt tilldelas en taxa som överensstämmer med denna förordning. Roamingkunder som redan åtnjuter särskilda roamingtaxor eller roamingpaket som passar deras individuella krav och som de har valt utifrån detta bör få behålla sin förvalda taxa eller sitt paket om de, efter att ha blivit påminda om sina aktuella taxevillkor och om de tillämpliga eurotaxorna, meddelar sin roamingleverantör att de väljer att behålla den taxan. Sådana särskilda roamingtaxor eller roamingpaket kan bland annat omfatta fasta roamingtaxor, icke‑offentliga taxor, taxor med fasta tilläggsavgifter för roaming, taxor med minutavgifter som är lägre än de högsta eurotaxorna för rösttelefoni, sms och dataroaming, eller taxor med öppningsavgifter.

  (34)  Eftersom denna förordning bör utgöra en särskild åtgärd i den mening som avses i artikel 1.5 i ramdirektivet, ▌och eftersom leverantörer av unionsomfattande roamingtjänster i enlighet med denna förordning kan komma att tvingas att anpassa sina roamingtaxor i slutkundsledet till kraven i denna förordning, bör dessa anpassningar inte medföra att mobilkunder får rätt, enligt nationell lagstiftning som införlivar 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation, att säga upp sina avtal.

  (35)  Denna förordning bör inte hindra innovativa erbjudanden till konsumenter vilka är fördelaktigare än de tillfälliga eurotaxor för rösttelefoni, sms och dataroaming som anges i denna förordning, utan den bör snarare främja innovativa erbjudanden till roamingkunder om lägre taxor, särskilt som reaktion på det extra konkurrenstryck som skapas genom de strukturella bestämmelserna i denna förordning. Denna förordning innebär inte ett krav på att roamingtaxor måste återinföras i de fall då de helt har avskaffats, eller att befintliga roamingtaxor höjs till de tillfälliga skyddsgränser som anges i förordningen.

  (36)  Om de högsta avgifterna inte anges i euro bör de tillämpliga högsta avgifterna för de första taken och de reviderade värdena för dessa tak fastställas i den aktuella valutan, genom tillämpning av de referensväxelkurser som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning den dag som anges i denna förordning. Om det inte gjorts något offentliggörande den angivna dagen bör den tillämpliga referensväxelkursen vara den som offentliggörs i det första nummer av Europeiska unionens officiella tidning efter den dagen där sådana referensväxelkurser anges. För att skydda konsumenterna mot stigande slutkundspriser för reglerade roamingtjänster (rösttelefoni, sms och dataroamingtjänster) på grund av fluktuationer i referensväxelkurserna för andra valutor än euron, bör en medlemsstat som inte har euron som valuta tillämpa ett genomsnitt av flera referensväxelkurser över tid för att fastställa de högsta avgifterna i slutkundsledet i sin valuta.

  (37)  Den praxis som vissa mobilnätsoperatörer har när det gäller att fakturera för tillhandahållande av roamingsamtal i grossistledet på grundval av debiteringsintervall på upp till 60 sekunder, till skillnad från den metod där priset beräknas per sekund och som normalt tillämpas för andra samtrafikavgifter i grossistledet, skapar en snedvridning av konkurrensen mellan dessa operatörer och de som tillämpar andra debiteringsmetoder och undergräver en enhetlig tillämpning av de högsta grossistavgifter som infördes genom denna förordning. Den medför även en extra avgift som genom att öka grossistkostnaden får negativa följder för prissättningen av roamingsamtalstjänster i slutkundsledet. Mobilnätoperatörerna bör därför vara tvungna att fakturera för tillhandahållande av reglerade roamingsamtal i grossistledet per sekund.

  (38)  Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter, Berecs företrädare, har uppskattat att mobiloperatörernas praxis att använda debiteringsintervall på mer än en sekund vid fakturering av roamingtjänster till slutkunder har medfört att en normal eurotaxafaktura för rösttelefoni har ökat med 24 % för ringda samtal och 19 % för mottagna samtal. De konstaterade även att dessa ökningar utgör en form av dolda avgifter, eftersom de inte klart framgår för de flesta konsumenter. Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter rekommenderade därför brådskande åtgärder för att ta itu med de olika faktureringsmetoderna i slutkundsledet vid tillämpning av eurotaxan för rösttelefoni.

  (39)  Till följd av inrättandet av eurotaxan i unionen genom förordning (EG) nr 717/2007 infördes en gemensam metod för att säkerställa att roamingkunderna inte får betala orimliga priser för reglerade roamingsamtal, men mobiloperatörernas olika debiteringsintervall undergräver radikalt en enhetlig tillämpning av förordningen. Detta innebär även att det, trots de unionsomfattande roamingtjänsternas gränsöverskridande karaktär, förekommer divergerande faktureringsmetoder för reglerade roamingsamtal, vilket snedvrider konkurrensvillkoren på den inre marknaden.

  (40)  En gemensam uppsättning regler för debiteringsintervall på eurotaxafakturor för rösttelefoni i slutkundsledet bör därför införas för att ytterligare stärka den inre marknaden och tillhandahålla samma höga skyddsnivå för konsumenter av unionsomfattande roamingtjänster inom hela unionen.

  (41)  Leverantörerna av reglerade roamingsamtal i slutkundsledet bör därför vara tvungna att fakturera sina kunder per sekund för alla samtal som omfattas av en eurotaxa för rösttelefoni, med undantag endast för en möjlighet att ta ut en inledande avgift för högst 30 sekunder för ringda samtal. Detta kommer att göra det möjligt för roamingleverantörerna att täcka rimliga öppningskostnader samt ge flexibilitet att konkurrera genom att erbjuda kortare debiteringsintervall. När det gäller mottagna eurotaxasamtal för rösttelefoni kan inget första debiteringsintervall motiveras, eftersom den underliggande grossistkostnaden tas ut per sekund och alla särskilda öppningskostnader redan täcks av mobiltermineringstaxan.

  (42)  Kunderna bör inte vara skyldiga att betala för att ta emot röstmeddelanden i ett värdnät, eftersom de inte kan kontrollera tidslängden på sådana meddelanden. Detta bör inte påverka andra tillämpliga avgifter för röstmeddelanden, till exempel avgifterna för att lyssna på sådana meddelanden.

  (42a) Kunder som bor i gränsregioner bör inte få onödigt höga fakturor på grund av oavsiktlig roaming. Roamingleverantörerna bör därför vidta rimliga åtgärder för att skydda kunderna från roamingavgifter när de befinner sig i sin egen medlemsstat. Detta bör inkludera lämpliga åtgärder för att informera kunderna så att de aktivt kan förhindra sådan oavsiktlig roaming. De nationella tillsynsmyndigheterna bör vara uppmärksamma på situationer där kunder drabbas av problem med betalning av roamingavgifter när de fortfarande befinner sig i sin egen medlemsstat och bör vidta lämpliga åtgärder för att minska problemet.

  (43)  När det gäller sms‑roamingtjänster liksom roamingsamtal finns det stor risk för att enbart ett införande av skyldigheter vid prissättningen i grossistledet inte automatiskt skulle leda till lägre slutkundspriser. En åtgärd som innebär att nivån på slutkundspriserna sänks, utan att ta itu med de kostnader som grossisterna har för att tillhandahålla dessa tjänster, kan å andra sidan skada vissa, särskilt mindre, roamingleverantörer genom att öka risken för prispress.

  (44)  På grund av den speciella uppbyggnaden hos marknaden för roamingtjänster och dessgränsöverskridande karaktär har 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation dessutom inte försett de nationella tillsynsmyndigheterna med de verktyg som är lämpliga för att på ett effektivt sätt lösa de konkurrensrelaterade problem som ligger till grund för de höga grossist‑ och slutkundspriserna för reglerade sms‑roamingtjänster. Detta leder till att den inre marknaden inte fungerar väl, och bör rättas till.

  (45)  Lagstadgade skyldigheter bör därför införas när det gäller reglerade sms‑roamingtjänster i grossistledet, för att fastställa en mer rimlig koppling mellan grossistavgifterna och de underliggande kostnaderna för tillhandahållandet, och under en övergångsperiod även i slutkundsledet, för att skydda roamingkundernas intressen till dess att de strukturella åtgärderna blir verkningsfulla.

  (46)  Den mest verkningsfulla och proportionella metoden för att reglera prisnivån för reglerade sms‑roamingmeddelanden i grossistledet fram till dess att de strukturella åtgärderna har medfört tillräckligt hög konkurrens på marknaden för roamingtjänster, är att på unionsnivå fastställa en högsta genomsnittlig avgift per sms som skickas från ett värdnät. Den genomsnittliga grossistavgiften bör gälla mellan två operatörer inom unionen under en angiven period.

  (47)  Den högsta grossistavgiften för reglerade sms‑roamingtjänster bör inbegripa alla kostnader som uppkommer för leverantören av grossisttjänsten, bl.a. för originering, förmedling och kostnader som inte täckts för terminering av sms‑roamingmeddelanden i värdnätet. Grossistleverantörerna av reglerade sms‑roamingtjänster bör därför förbjudas att införa en särskild avgift för terminering av sms‑roamingmeddelanden i deras nät, för att säkerställa en enhetlig tillämpning av de bestämmelser som införs genom denna förordning.

  (48)  För att säkerställa att de högsta avgifterna för sms‑roamingtjänster i grossistledet ligger närmare de nivåer som speglar de underliggande kostnaderna för tillhandhållande av tjänsten och att konkurrensen kan utvecklas i slutkundsledet, bör de högsta grossistavgifterna för reglerade sms‑tjänster följa senare sänkningar.

  (49)  Enligt förordning (EG) nr 544/2009 saknades de strukturella element som kan introducera konkurrens på marknaden för roamingtjänster, och den mest verkningsfulla och proportionella metoden för att reglera prisnivån för unionsomfattande sms‑roamingmeddelanden i slutkundsledet var därför att införa en skyldighet för mobiloperatörerna att erbjuda sina roamingkunder en eurotaxa för sms som inte överskrider en viss högsta avgift.

  (50)  Till dess att de strukturella åtgärderna får verkan bör den tillfälliga eurotaxan för sms hållas kvar på en skyddsnivå som, utan att äventyra de redan existerande konsumentfördelarna, garanterar en tillräcklig marginal för roamingleverantörerna samtidigt som den på ett mer rimligt sätt avspeglar de underliggande kostnaderna för tillhandahållande av tjänsten.

  (51)  Den tillfälliga eurotaxan för sms som kan erbjudas roamingkunder bör därför avspegla en rimlig marginal i förhållande till kostnaderna för att tillhandahålla en reglerad sms‑roamingtjänst, samtidigt som roamingleverantörerna fritt får fortsätta att konkurrera genom att variera sitt utbud och anpassa prisstrukturen till marknadsförhållandena och konsumenternas preferenser. Ett sådant skyddstak bör sättas vid en nivå som inte leder till snedvridning av de konkurrensfördelar som följer av de strukturella åtgärderna och kan avskaffas så snart de strukturella åtgärderna blir verkningsfulla. Denna regleringsmetod bör inte tillämpas på sms‑tjänster med tilläggstjänster.

  (52)  Roamingkunderna bör inte vara skyldiga att betala någon extra avgift för att ta emot ett reglerat sms‑roamingmeddelande eller röstmeddelande vid roaming i ett värdnät, eftersom sådana kostnader för terminering redan ersätts av den slutkundsavgift som tas ut för skickandet av sms‑roamingmeddelanden eller röstmeddelanden vid roaming.

  (53)  En eurotaxa för sms bör automatiskt gälla alla roamingkunder, både nya och befintliga, som inte avsiktligt valt eller väljer en särskild taxa för sms‑roaming eller ett paket för roamingtjänster som inbegriper reglerade sms‑roamingtjänster.

  (54)  Ett sms‑meddelande är ett kort textmeddelande (sms, short message service) och skiljer sig tydligt från andra typer av meddelanden, såsom mms‑meddelanden och e‑postmeddelanden. För att se till att denna förordning inte berövas sin verkan och att dess syfte helt uppnås bör alla ändringar av de tekniska parametrarna för ett sms‑roamingmeddelande som skulle särskilja det från ett nationellt sms‑meddelande förbjudas.

  (55)  De uppgifter som samlats in av de nationella tillsynsmyndigheterna visar att de genomsnittliga grossistavgifter för reglerade dataroamingtjänster som tas ut av en värdnätsoperatör från roamingkundernas roamingleverantör fortsätter att vara höga. Även om dessa grossistavgifter förefaller vara på nedåtgående är de fortfarande mycket höga i förhållande till de underliggande kostnaderna.

  (56)  Det faktum att de höga grossistavgifterna kvarstår för dataroamingtjänster beror främst på de höga grossistpriser som tas ut av operatörer av ej valda nät. Sådana avgifter uppkommer genom trafikstyrningsbegränsningar som inte ger operatörerna något incitament att ensidigt sänka sina standardgrossistpriser, eftersom trafiken kommer att tas emot oberoende av vilket pris som ska betalas. Detta resulterar i extrema skillnader när det gäller grossistkostnader. I vissa fall är grossistavgifterna för dataroaming i ej valda nät sex gånger högre än i valda nät. Dessa orimligt höga grossistavgifter för dataroamingtjänster leder till en uppenbar snedvridning av konkurrensförhållandena mellan roamingleverantörer i unionen, vilket undergräver en välfungerande inre marknad. De begränsar även roamingleverantörernas möjlighet att förutsäga sina grossistkostnader och därmed erbjuda sina kunder tydliga och konkurrenskraftiga slutkundspriser. Med tanke på de nationella tillsynsmyndigheternas begränsade förmåga att effektivt lösa dessa problem på nationell nivå bör en högsta grossistavgift gälla för dataroamingtjänster. Lagstadgade skyldigheter bör därför införas när det gäller reglerade sms‑roamingtjänster i grossistledet för att upprätta en mer rimlig koppling mellan grossistavgifterna och de underliggande kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten, och i slutkundsledet för att skydda roamingkundernas intressen.

  (57)  Roamingleverantörerna bör inte ta betalt av roamingkunden för reglerade dataroamingtjänster utan att roamingkunden godkänner tillhandahållandet av tjänsten.

  (58)  Tillämpningsområdet för denna förordning bör omfatta tillhandahållandet av unionsomfattande dataroamingtjänster i slutkundsledet. Särdragen hos marknaderna för roamingtjänster, som motiverade antagandet av förordning (EG) nr 717/2007 och införandet av mobiloperatörernas skyldighet att tillhandahålla unionsomfattande roamingsamtals‑ och sms‑tjänster, gäller i samma utsträckning för tillhandahållandet av unionsomfattande dataroamingtjänster i slutkundsledet. Liksom roamingsamtals‑ och sms‑roamingtjänster köps inte dataroamingtjänster separat på nationell nivå utan utgör en del av ett större paket i slutkundsledet som kunden köper av sin roamingleverantör, vilket därigenom begränsar konkurrensmöjligheterna. På samma sätt, och på grund av det faktum att de berörda tjänsterna är gränsöverskridande, har inte de nationella tillsynsmyndigheterna, som har ansvaret för att bevaka och främja intressena för de mobilkunder som bor inom deras territorium, möjlighet att påverka värdnätsoperatören, eftersom denna finns i en annan medlemsstat.

  (59)  Innan den strukturella åtgärden har medfört en tillräckligt hög nivå av konkurrens är det, liksom enligt de regleringsåtgärder som redan införts för samtals‑ och sms‑tjänster, mest verkningsfullt och proportionellt att reglera prisnivån för unionsomfattande dataroamingtjänster i slutkundsledet genom att under en övergångsperiod införa en skyldighet för roamingleverantörernaatt erbjuda sina roamingkunder en tillfällig eurotaxa för dataroaming som inte överskrider en viss högsta avgift. Eurotaxan för dataroaming bör fastställas på en skyddsnivå som, utan att äventyra konsumentskyddet fram till dess att de strukturella lösningarna får verkan, säkerställer en tillräcklig marginal för roamingleverantörerna, samtidigt som den på ett mer rimligt sätt avspeglar de underliggande kostnaderna för tillhandahållande av tjänsten.

  (60)  Den tillfälliga eurotaxa för dataroaming som kan erbjudas roamingkunder bör därför avspegla en rimlig marginal i förhållande till kostnaderna för att tillhandahålla en reglerad dataroamingtjänst, samtidigt som roamingleverantörernafritt får fortsätta att konkurrera genom att variera sitt utbud och anpassa prisstrukturen till marknadsförhållandena och konsumenternas preferenser. Ett sådant skyddstak bör sättas vid en nivå som inte leder till snedvridning av de konkurrensfördelar som följer av de strukturella åtgärderna och kan avskaffas så snart de strukturella åtgärderna har börjat omsättas i konkreta och varaktiga fördelar för kunderna. Precis som den strategi som valts för roamingssamtals- och sms-roamingstjänster och med hänsyn till de väntade minskningarna av de underliggande kostnaderna för tillhandahållande av dataroamingtjänster i slutkundsledet, bör de högsta reglerade avgifter som tas ut enligt den tillfälliga eurotaxan för dataroaming vara på nedåtgående.

  (61)  En tillfällig eurotaxa för dataroaming bör automatiskt gälla alla roamingkunder, både nya och befintliga, som inte avsiktligt valt eller väljer en särskild taxa för dataroaming eller ett paket för roamingtjänster som inbegriper reglerade dataroamingtjänster.

  (62)  För att säkerställa att konsumenterna betalar för de dataroamingtjänster de faktiskt konsumerar och förhindra sådana problem som observerats med samtalsroamingtjänster efter införandet av förordning (EG) nr 717/2007, det vill säga dolda kostnader för konsumenterna på grund av de avgiftsmekanismer som tillämpas av operatörerna, bör den tillfälliga eurotaxan för dataroaming faktureras per kilobyte. Sådan fakturering är förenlig med den avgiftsmekanism som redan tillämpas i grossistledet.

  (63)  Roamingleverantörerna kan erbjuda en rimlig fast taxa per månad som inkluderar allt och för vilken inga högsta avgifter gäller och som kan omfatta alla unionsomfattande roamingtjänster.

  (64)  För att säkerställa att alla användare av mobil rösttelefoni kan dra nytta av bestämmelserna i denna förordning bör de tillfälliga prissättningskraven för slutkunder gälla oavsett om roamingkunden har ett kontantkort eller ett abonnemang hos roamingleverantören och oavsett om roamingleverantören har ett eget nät, är en virtuell mobiloperatör eller är återförsäljare av mobila rösttelefonitjänster.

  (66)  Om leverantörer av mobiltelefonitjänster i unionen anser att fördelarna för deras kunder med samverkan mellan tjänster och med att slutanvändarna kan nå varandra äventyras av att deras roamingarrangemang med mobilnätsoperatörer i andra medlemsstater upphör eller riskerar att upphöra, eller av att de inte kan erbjuda sina kunder tjänster i en annan medlemsstat på grund av de inte har något avtal med minst en nätleverantör i grossistledet, bör de nationella tillsynsmyndigheterna vid behov utnyttja sina befogenheter enligt artikel 5 i tillträdesdirektivet för att trygga fullgott tillträde och fullgod samtrafik i syfte att säkra att slutanvändarna kan nå varandra och samverkan mellan tjänster, med beaktande av målen i artikel 8 i ramdirektivet, särskilt inrättandet av en fullt fungerande inre marknad för elektroniska kommunikationstjänster.

  (67)  För att förbättra insynen i priserna för roamingtjänster i slutkundsledet och för att roamingkunderna lättare ska kunna avgöra hur de ska använda sina mobila terminaler när de är utomlands, bör leverantörer av mobilkommunikationstjänster ge sina roamingkunder kostnadsfri information om gällande roamingavgifter när de använder roamingtjänster i en medlemsstat de besöker. Eftersom vissa kundgrupper kan vara välinformerade om roamingavgifter bör operatörerna se till att det enkelt går att välja bort denna automatiska tjänst. Dessutom bör roamingleverantörerna på begäran aktivt och kostnadsfritt ge sina kunder, förutsatt att dessa befinner sig i unionen, ytterligare information om avgiften per sms eller per megabyte samt minutavgiften (inklusive mervärdesskatt) för att ringa eller ta emot rösttelefonisamtal samt för att skicka och ta emot sms och mms och andra datakommunikationstjänster i den besökta medlemsstaten. ▌

  (68)  Kraven på insyn innebär även att leverantörerna måste lämna information om roamingavgifter, särskilt om eurotaxorna för rösttelefoni, sms och dataroaming och den heltäckande fasta taxan, om de erbjuder en sådan, när abonnemang tecknas och varje gång roamingavgifterna ändras. Roamingleverantörerna bör tillhandahålla information om roamingavgifter på lämpligt sätt, till exempel via räkningar, internet, tv‑reklam eller direkta postförsändelser. All information och alla erbjudanden bör vara tydliga, begripliga, jämförbara och transparenta i fråga om priser och tjänsternas egenskaper. Reklamen för roamingerbjudanden och marknadsföringen till konsumenter bör fullt ut följa konsumentskyddslagstiftningen, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (direktiv om otillbörliga affärsmetoder)[21]. Roamingleverantörerna bör också se till att alla deras roamingkunder är medvetna om att det finns reglerade taxor för den aktuella perioden och bör skicka tydlig och objektiv skriftlig information till dessa kunder, i vilken villkoren för eurotaxorna för rösttelefoni, sms och dataroaming och rätten att byta till eller från eurotaxorna beskrivs.

  (69)  Vidare bör åtgärder införas för att förbättra insynen beträffande slutkundsavgifterna för alla dataroamingtjänster, särskilt för att undanröja problemet med oväntat höga fakturor som utgör ett hinder för en välfungerande inre marknad, och för att ge roamingkunderna ett sätt att övervaka och kontrollera sina utgifter för dataroamingtjänster. Det bör inte heller förekomma några hinder för uppkomsten av tillämpningar eller teknik som kan ersätta eller fungera som ett alternativ till roamingtjänster, såsom wi‑fi. ▌

  (70)  Framförallt bör roamingleverantörernautan kostnad ge sina roamingkunder individuell information om taxorna för de avgifter som gäller för dessa kunder för dataroamingtjänster, varje gång de startar en dataroamingtjänst vid ankomsten till ett annat land. Denna information bör levereras till deras ▌ mobila terminaler på det sätt som bäst är lämpat för att informationen enkelt ska kunna tas emot och förstås, och på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig vid en senare tidpunkt.

  (71)  I syfte att göra det lättare för kunderna att förstå de ekonomiska konsekvenserna av utnyttjandet av ▌dataroamingtjänster och göra det möjligt för dem att övervaka och kontrollera sina utgifter, bör roamingleverantörer, både före och efter det att de tecknar avtal, ge sina kunder lämplig information om avgifter för reglerade dataroamingtjänster. Sådan information skulle kunna inbegripa exempel på den ungefärliga mängd använda data som behövs för att, exempelvis,skicka e‑post eller bilder, surfa och använda mobilapplikationer.

  (72)  Dessutom bör roamingleverantörerna, för att förhindra oväntat höga räkningar fastställa ett eller flera kostnads‑ och/eller volymtak för de utestående avgifterna för dataroamingtjänster (uttryckt i den valuta som roamingkunden faktureras i), vilka de bör erbjuda alla sina roamingkunder kostnadsfritt, med ett lämpligt meddelande som sänds när detta tak snart är nått och i ett format som man kan ta del av igen i ett senare skede. När detta tak nåtts bör kunderna inte längre ges tillgång till eller faktureras för dessa tjänster om de inte särskilt begär att tjänsten även fortsättningsvis ska tillhandahållas i enlighet med de bestämmelser och villkor som angetts i meddelandet. I detta fall bör de utan kostnad motta en bekräftelse i ett format som man kan ta del av igen i ett senare skede. Roamingkunder bör ges möjlighet att inom rimlig tidsfrist välja något av dessa kostnads‑ eller volymtak eller välja att inte ha något sådant tak. Om inte kunderna anger något annat bör de omfattas av ett system med standardtak.

  (73)  Dessa åtgärder för att öka insynen bör ses som minsta möjliga skyddsåtgärder för roamingkunder och bör inte hindra roamingleverantörer från att erbjuda sina kunder en rad andra faciliteter för att hjälpa dem att förutsäga och kontrollera sina utgifter för dataroamingtjänster. Många roamingleverantörer håller exempelvis på att utarbeta nya roamingerbjudanden till fasta slutkundstaxor som tillåter dataroaming till ett fast pris under en angiven period för en volym som begränsas till "normal användning". På samma sätt utvecklar roamingleverantörerna system som ska göra det möjligt för deras roamingkunder att få uppdaterad information i realtid om sina samlade utestående dataroamingavgifter. För att säkerställa en välfungerande inre marknad bör denna utveckling på de nationella marknaderna avspeglas i de harmoniserade reglerna.

  (74)  ▌ Kunder som har kontantkort kan också drabbas av oväntat höga räkningar för användning av dataroamingtjänster ▌. Bestämmelserna om kostnadstak bör därför också vara tillämpliga för dessa kunder ▌.

  (74a)  De reglerade roamingavgifterna inom unionen skiljer sig markant från de roamingavgifter som debiteras konsumenter på resa utanför unionen, vilka är betydligt högre än priserna inom unionen. Eftersom det inte fins ett gemensamt synsätt beträffande insyns‑ och skyddsåtgärder vad gäller roaming utanför unionen, känner konsumenterna inte till sina rättigheter och drar sig därför ofta för att använda mobiltelefonitjänster utomlands. Tydlig information till konsumenterna skulle inte bara kunna hjälpa dem besluta hur de ska använda sina mobila terminaler vid resor utomlands (både inom och utanför unionen) utan även hjälpa dem att välja roamingleverantör. Det är därför nödvändigt att ta itu med problemet med bristen på insyn och konsumentskydd genom att tillämpa vissa insyns‑ och skyddsåtgärder även på roamingtjänster som tillhandahålls utanför unionen. Dessa åtgärder skulle främja konkurrens och förbättra den inre marknadens funktion.

  (74b) Om värdnätsoperatören i det besökta landet utanför unionen inte tillåter att roamingleverantören övervakar kundernas användning i realtid bör roamingleverantören inte vara skyldig att tillhandahålla kostnads‑ eller volymtak som skydd för kunderna.

  (75)  De nationella tillsynsmyndigheter som har ansvaret för de uppgifter som följer av 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation, bör ha de befogenheter som behövs för att inom sina territorier övervaka de skyldigheter som anges i denna förordning och se till att de efterlevs. De bör också övervaka utvecklingen av priserna för röst‑ och datatjänster för roamingkunder inom unionen, inbegripet, i lämpliga fall, de särskilda kostnaderna för roamingsamtal som görs och tas emot i unionens yttersta randområden, och behovet av att se till att dessa kostnader kan täckas på ett tillfredsställande sätt på grossistmarknaden samt att trafikstyrningsteknik inte används för att begränsa valmöjligheterna till nackdel för kunderna. De bör se till att berörda parter får tillgång till aktuell information om tillämpningen av förordningen och offentliggöra resultaten av denna övervakning var sjätte månad. Information bör delas upp på företagskunder, kunder med kontantkort och kunder med abonnemang.

  (76)  Nationell roaming i unionens yttersta randområden, där andra mobiltelefonilicenser gäller än i övriga delar av det nationella territoriet, skulle kunna gynnas av sänkta taxor motsvarande dem som tillämpas på resten av den inre marknaden för roamingtjänster. Genomförandet av denna förordning bör inte leda till mindre förmånlig prissättning för kunder som använder roamingtjänster inom ett och samma land än för dem som använder unionsomfattande roamingtjänster. De nationella myndigheterna kan i detta syfte vidta ytterligare åtgärder som är förenliga med unionsrätten.

  (76a)  När en medlemsstater fastställer regler om sanktioner för överträdelser av denna förordning bör den bland annat ta hänsyn till möjligheten för roamingleverantörerna enligt dess nationella lagstiftning att kompensera kunder för eventuella förseningar eller hinder vid byte till en alternativ roamingleverantör.

  (78)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att införa en gemensam metod för att säkerställa att användare av allmänna mobilnät under resor i unionen inte betalar orimligt höga priser för unionsomfattande roamingtjänster och på så sätt uppnå en hög konsumentskyddsnivå genom att konkurrensen mellan roamingleverantörerna ökas, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på ett säkert, enhetligt och snabbt sätt och de därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

  (79)  De lagstadgade skyldigheterna avseende grossistavgifter för samtals‑, sms‑ och dataroamingtjänster, bör upprätthållas till dess att de strukturella åtgärderna har fått verkan och konkurrensen på grossistmarknaderna har utvecklats i tillräckligt hög grad. Dessutom visar marknadsutvecklingen för närvarande att dataroamingtjänster progressivt kommer att bli det mest relevanta segmentet i mobiltjänsterna, och dataroamingtjänsterna i grossistledet är också de mest dynamiska tjänsterna med priser som ligger gott och väl under der reglerade taxorna.

  (80)  Skyddstaken i slutskundsledet bör sättas vid tillräckligt höga nivåer som inte snedvrider de strukturella åtgärdernas potentiella konkurrensfördelar och kan helt avskaffas så snart de strukturella åtgärderna blir verkningsfulla och har möjliggjort utvecklingen av en verklig inre marknad. Därför bör skyddstaken i slutkundsledet följa en nedåtgående trend och slutligen avskaffas.

  (81)  Kommissionen bör se över effektiviteten hos denna förordning mot bakgrund av dess mål och dess bidrag till genomförandet av 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation och en välfungerande inre marknad. I detta sammanhang bör kommissionen beakta denna förordnings inverkan på konkurrensställningen för mobilkommunikationsleverantörer av olika storlek och från olika delar av unionen samt utvecklingen av, tendenserna kring och insynen i avgifterna i grossist‑ och slutkundsledet, deras koppling till de faktiska omkostnaderna, den utsträckning i vilken antagandena i den konsekvensanalys som åtföljde denna förordning har bekräftats, kostnaderna för att efterleva bestämmelserna och effekterna på investeringarna. Vidare bör kommissionen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen bedöma tillgången till och kvaliteten på tjänster som kan fungera som alternativ till roaming (till exempel tillträde via wi‑fi).

  (81a)  Lagstadgade skyldigheter avseende avgifter i grossistledet och slutkundsledet för samtals‑, sms‑ och dataroamingtjänster bör upprätthållas för att skydda konsumenterna så länge som konkurrensen på slutkundsnivå eller grossistnivå inte är fullt utvecklad. Kommissionen bör därför senast den 30 juni 2016 ha bedömt huruvida målen för denna förordning har uppnåtts, inklusive huruvida de strukturella åtgärderna har genomförts fullt ut och konkurrensen är tillräckligt utvecklad på den inre marknaden för roamingtjänster. Om kommissionen finner att konkurrensen inte har utvecklats tillräckligt bör den lägga fram lämpliga förslag för Europaparlamentet och rådet för att säkerställa ett tillräckligt skydd för konsumenterna från och med 2017.

  (82)  I syfte att säkerställa kontinuerlig övervakning av roamingtjänster inom unionen, bör kommissionen sedan den ovannämnda översynen gjorts lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet vartannat år, med en allmän sammanfattning av de senaste tendenserna när det gäller roamingtjänster samt en halvtidsbedömning av vilka framsteg som gjorts mot uppnåendet av målen för denna förordning och möjliga alternativa sätt att uppnå dessa mål.

  HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

  Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde

  1.      Genom denna förordning införs en gemensam metod för att se till att användare av allmänna mobilnät under resor inom unionen inte betalar orimliga priser för unionsomfattande roamingtjänster jämfört med konkurrensutsatta nationella priser när de ringer eller tar emot samtal, när de skickar eller tar emot sms‑meddelanden och när de använder paketförmedlande datakommunikationstjänster, och metoden ska på så sätt bidra till en välfungerande inre marknad och samtidigt åstadkomma en hög konsumentskyddsnivå, främja konkurrens och insyn på marknaden och skapa både incitament för innovation och valfrihet för konsumenterna.

  I denna förordning fastställs regler som gör det möjligt att sälja reglerade roamingtjänster separat från nationella mobilkommunkationstjänster och det fastställs villkor för tillträde på grossistnivå till allmänna mobilnät i syfte att tillhandahålla reglerade roamingtjänster. Det fastställs också tillfälliga regler för de avgifter som får tas ut av roamingleverantörerför tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster för rösttelefonisamtal som rings och tas emot inom unionen, för sms‑meddelanden som sänds och tas emot inom unionen och för paketförmedlande datakommunikationstjänster som används av roamingkunder i ett mobilnät inom unionen. Den gäller både för de avgifter som tas ut av nätoperatörer i grossistledet och de avgifter som tas ut av roamingleverantörer i slutkundsledet.

  1a.  Att separera försäljningen av reglerade roamingtjänster från nationella mobilkommunikationstjänster är ett nödvändigt mellanliggande steg för att öka konkurrensen så att man kan sänka roamingtaxorna för kunderna, i syfte att uppnå en inre marknad för mobilkommunikationstjänser där det till slut inte finns någon differentiering mellan nationella taxor och roamingtaxor.

  2.      Genom denna förordning införs det också bestämmelser som syftar till ökad insyn i priser och förbättrad tillgång till information om avgifter för användare av ▌ roamingtjänster.

  3       Denna förordning är en särskild åtgärd i den mening som avses i artikel 1.5 i ramdirektivet.

  4.      De högsta avgifter som fastställs i denna förordning uttrycks i euro.

  5.      När de högsta avgifterna enligt artiklarna 6, 8 och 11 anges i andra valutor än euron ska de första taken i enlighet med dessa artiklar fastställas i de valutorna genom tillämpning av de referensväxelkurser som offentliggjorts den 1 maj 2012 av Europeiska centralbanken i Europeiska unionens officiella tidning.

  För de senare tak som föreskrivs i artiklarna 6.2, 8.1 och 11.1 ska de reviderade värdena fastställas genom tillämpning av de referensväxelkurser som har offentliggjorts den 1 maj det relevanta kalenderåret. I fråga om avgifterna enligt artiklarna 6.2, 8.1 och 11.1 ska taken i andra valutor än euron revideras årligen från och med 2015. De årligen reviderade taken i dessa valutor ska tillämpas från den 1 juli med användning av de referensväxelkurser som offentliggjorts den 1 maj samma kalenderår.

  6.      När de högsta avgifterna enligt artiklarna 7, 9 och 12 anges i andra valutor än euron ska de första taken enligt dessa artiklar fastställas i de valutorna genom tillämpning av genomsnittet av de referensväxelkurser som offentliggjorts den 1 mars, den 1 april och den 1 maj 2012 av Europeiska centralbanken i Europeiska unionens officiella tidning.

  För de senare tak som förskrivs i artiklarna 7.2, 9.2 och 12.2 ska de reviderade värdena fastställas genom tillämpning av genomsnittet av de referensväxelkurser som har offentliggjorts den 1 mars, den 1 april och den 1 maj det relevanta kalenderåret. För de högsta avgifterna enligt artiklarna 7.2, 9.2 och 12.2 ska taken i alla andra valutor än euron revideras årligen från och med 2015. De årligen reviderade taken i dessa valutor ska tillämpas från och med den 1 juli med användning av de referensväxelkurser som offentliggjorts den 1 mars, den 1 april och den 1 maj samma år.

  Artikel 2Definitioner

  1.      I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i tillträdesdirektivet, artikel 2 i ramdirektivet och artikel 2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster gälla.

  2.      Utöver de definitioner som avses i punkt 1 gäller följande definitioner:

  b)     roamingleverantör: ett företag som levererar reglerade roamingtjänster i slutkundsledet till en roamingkund,

  ba)   nationell leverantör: ett företag som tillhandahåller nationella mobilkommunikationstjänster till en roamingkund,

  bb)   alternativ leverantör av roamingtjänster: en annan leverantör av roamingtjänster än den nationella leverantören,

  c)  hemmanät: ett ▌ allmänt ▌kommunikationsnät i en medlemsstat via vilket en roamingleverantör levererar reglerade roamingtjänster i slutkundsledet till en roamingkund,

  ca)    värdnät: ett markbundet allmänt mobilnät i en annan medlemsstat än den där roamingkundens nationella leverantör har sitt nät, via vilket en roamingkund kan ringa eller ta emot samtal, skicka eller ta emot sms‑meddelanden eller använda paketförmedlande datakommunikation, och detta möjliggörs genom en överenskommelse med hemmanätsoperatören,

  d)     unionsomfattande roaming: användning av en mobil ▌terminal av en roamingkund som befinner sig i en annan medlemsstat än den där den nationella leverantören har sitt nät, för att ringa eller ta emot samtal inom unionen, eller för att skicka eller ta emot sms‑meddelanden inom unionen eller använda paketförmedlande datakommunikation, och detta möjliggörs genom en överenskommelse mellan ▌hemma‑ och ▌värdnätsoperatörerna,

  da)  roamingkund: kund till en leverantör av reglerade roamingtjänster som tillhandahålls genom ett markbundet allmänt mobilnät inom unionen, vars avtal eller överenskommelse med roamingleverantören möjliggör roaming i hela unionen,

  e)      reglerat roamingsamtal: ett mobilt rösttelefonisamtal som en roamingkund ringer från ett värdnät och som tas emot på ett allmänt kommunikationsnät inom unionen eller som tas emot av en roamingkund och som rings från ett allmänt kommunikationsnät inom unionen och tas emot i ett värdnät,

  ea)    eurotaxa för rösttelefoni: varje taxa upp till den högsta avgift enligt artikel 7 som en roamingleverantör får ta ut för tillhandahållande av reglerade roamingsamtal i enlighet med den artikeln,

  i)  sms‑meddelande: ett textmeddelande (sms, short message service), främst bestående av alfabetiska och/eller numeriska tecken som kan skickas mellan mobilnummer och/eller fasta nummer som tilldelats i enlighet med den nationella nummerplanen,

  j)      reglerat sms‑roamingmeddelande: ett sms‑meddelande som en roamingkund skickar från ett värdnät och som tas emot på ett allmänt kommunikationsnät inom unionen eller som tas emot av en roamingkund och som skickas från ett allmänt kommunikationsnät inom unionen och tas emot i ett värdnät,

  h)      sms‑eurotaxa: varje taxa upp till den högsta avgift enligt artikel 9 som en roamingleverantör får ta ut för tillhandahållande av reglerade sms‑roamingmeddelanden i enlighet med den artikeln,

  k)     reglerad dataroamingtjänst: en roamingtjänst som gör det möjligt att använda paketförmedlande datakommunikation för en roamingkund som använder en ▌ mobil terminal som är uppkopplad till ett värdnät. En reglerad dataroamingtjänst omfattar inte överföring eller mottagande av reglerade roamingsamtal eller sms‑meddelanden, men däremot överföring och mottagande av mms‑meddelanden,

  l)  eurotaxa för dataroaming: varje taxa upp till den högsta avgift enligt artikel 12 som en roamingleverantör får ta ut för tillhandahållande av reglerade dataroamingtjänster i enlighet med den artikeln,

  la)    roamingtjänsttillträde i grossistledet: mobilnätsoperatörernas tillhandahållande av direkt tillträde eller tillträde till återförsäljning av roamingtjänster i grossistledet,

  n)      direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet: att en mobilnätsoperatör enligt definierade villkor gör faciliteter och/eller tjänster tillgängliga för ett annat företag i syfte att detta andra företag ska tillhandahålla reglerade roamingtjänster till roamingkunder i slutkundsledet,

  na)    tillträde till återförsäljning av roamingtjänster i grossistledet: tillhandahållande av roamingtjänster i grossistledet av en annan mobilnätsoperatör än operatören för värdnätet till ett annat företag i syfte att detta andra företag ska tillhandahålla reglerade roamingtjänster till roamingkunder i slutkundsledet,

  Artikel 3Roamingtjänsttillträde i grossistledet

  1.      Mobilnätsoperatörer ska bevilja alla rimliga ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet ▌.

  1a.    Mobilnätsoperatörer får avslå ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet enbart på grundval av objektiva kriterier.

  2.      Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska omfatta tillträde till alla nätelement och tillhörande faciliteter, relevanta tjänster, programvarusystem och informationssystem som behövs för att tillhandahålla reglerade roamingtjänster till kunder.

  2a.    Reglerna om reglerade roamingavgifter i grossistledet enligt artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för tillhandahållande av tillgång till alla delar av roamingtjänsttillträde i grossistledet som avses i punkt 2.

  Vad beträffar återförsäljning av roamingtjänsttillträde i grossistledet, får mobilnätsoperatörer, om inte annat följer av första stycket, ta ut rättvisa och rimliga priser för delar som inte omfattas av punkt 2.

  2b.  Mobilnätsoperatörer ska offentliggöra ett referenserbjudande med beaktande av de Berec‑riktlinjer som avses i punkt 4 och göra det tillgängligt för det företag som begär tillträde Mobilnätsoperatörer ska tillhandahålla det företag som begär roamingtjänsttillträde i grossistledet ett utkast till avtal om tillträdet som står i överensstämmelse med denna artikel senast en månad efter det att begäran först togs emot av mobilnätsoperatören. Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska beviljas inom rimlig tid och senast tre månader efter tidpunkten för avtalets ingående. Mobilnätsoperatörer som tar emot en begäran om roamingtjänsttillträde i grossistledet och företag som begär tillträde ska förhandla i god tro.

  2c.    Det referenserbjudande som avses i punkt 2b ska vara tillräckligt detaljerat och innehålla samtliga delar som är nödvändiga för direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet, så som det definieras i punkt 2, och innehålla en beskrivning av de erbjudanden som är relevanta för direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet och tillträde till återförsäljning av roamingtjänster i grossistledet och de därmed förenade villkoren. Om det är nödvändigt ska nationella tillsynsmyndigheter se till att ändringar införs i referenserbjudandena så att de skyldigheter som anges i denna artikel genomförs.

  2d.  Om ett företag som begär tillträde önskar att avtalsförhandlingarna också ska inbegripa delar som inte omfattas av referenserbjudandet, ska mobilnätsoperatören svara på en sådan begäran inom rimlig tid, dock senast två månader från och med att ansökan först mottogs. När det gäller denna punkt ska punkterna 1a och 2b inte tillämpas.

  4.      Senast den 30 september 2012, och för att kunna bidra till en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Berec, efter samråd med berörda aktörer och i nära samarbete med kommissionen, fastställa riktlinjer för roamingtjänsttillträde i grossistledet i enlighet med denna artikel.

  5.      Punkterna 2b–2d ska gälla från och med den 1 januari 2013.

  Artikel 4Separat försäljning av

  reglerade roamingtjänster i slutkundsledet

  1.      Nationella leverantörer ska se till att deras kunder har möjlighet att få tillträde till reglerade samtals‑, sms‑ och dataroamingtjänster, som alternativa leverantörer av roamingtjänster erbjuder i paket.

  Varken nationella leverantörer eller roamingleverantörer ska hindra kunder från att få åtkomst till reglerade roamingtjänster som tillhandahålls direkt genom värdnätet av en alternativ roamingleverantör.

  1a.    Roamingkunderna ska när som helst ha rätt att byta roamingleverantör. Om en roamingkund väljer att byta roamingleverantör ska bytet verkställas utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom kortast möjliga tid med hänsyn till den tekniska lösning som valts för genomförandet av den separata försäljningen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet , och under inga omständigheter senare än tre arbetsdagar från och med den tidpunkt då avtalet ingicks med den nya roamingleverantören.

  3.      Bytet till en alternativ roamingleverantör eller mellan roamingleverantörer ska vara kostnadsfritt för kunderna och möjlig inom samtliga avgiftsplaner. Bytet får inte medföra några åtföljande abonnemang eller ytterligare fasta eller återkommande avgifter som kan hänföras till andra delar av abonnemanget än roamingdelen jämfört med de villkor som var tillämpliga före bytet.

  3a.  Nationella leverantörer ska informera alla sina roamingkunder på ett klart, lättfattligt och lättillgängligt sätt om möjligheten att välja de tjänster som avses i första stycket i punkt 1.

  I synnerhet vid tidpunkten för ingående eller förnyande av ett avtal om mobilkommunikationstjänster, ska nationella leverantörer ge alla sina kunder enskilt fullständig information om möjligheten att välja en alternativ leverantör av roamingtjänster, och de får inte hindra ingåendet av ett avtal med en alternativ leverantör av roamingtjänster. Kunder som ingår avtal med en nationell leverantör av reglerade roamingtjänster ska uttryckligen bekräfta att de har informerats om denna möjlighet. En nationell leverantör får inte hindra, avskräcka eller göra det mindre attraktivt för återförsäljare som fungerar som den nationella leverantörens försäljningsställen att erbjuda avtal om separata roamingtjänster med alternativa leverantörer av roamingtjänster.

  6.      De tekniska egenskaperna hos reglerade roamingtjänster får inte ändras på ett sätt som gör att de skiljer sig från de tekniska egenskaperna hos de reglerade roamingtjänster, däribland kvalitetsparametrarna, som levererades till kunden före bytet. I de fall bytet inte berör samtliga reglerade roamingtjänster ska de tjänster som inte omfattas av bytet fortsättningsvis levereras till samma pris och i så stor utsträckning som möjligt med samma tekniska egenskaper, också vad beträffar kvalitetsparametrarna.

  7.  Denna artikel ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

  Artikel 5

  Genomförande av separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet

  1.      Nationella leverantörer ska införa separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet enligt artikel 4, så att kunder kan använda nationella mobilkommunikationstjänster och separata reglerade roamingtjänster. Nationella leverantörer ska tillmötesgå varje rimlig begäran om tillträde till faciliteter och tillhörande stödtjänster för separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet. Tillträde till sådana faciliteter och stödtjänster som är nödvändiga för separat försäljning av reglerade roamingtjänster, inbegripet tjänster för användarautentisering, ska vara kostnadsfria och inte medföra några direkta avgifter för kunderna.

  2.  För att säkerställa att genomförandet av separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet genomförs samtidigt och på ett enhetligt sätt inom unionen ska kommissionen genom genomförandeakter och efter samråd med Berec senast den 31 december 2012 anta detaljerade regler om den informationsskyldighet som fastställs i artikel 4.3a och om en teknisk lösning för genomförandet av separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5a.2 och ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

  3.      Den tekniska lösningen för att genomföra separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet ska uppfylla följande kriterier:

  a)     Konsumentvänlighet, särskilt för att konsumenterna snabbt och lätt ska kunna byta till en alternativ leverantör av roamingtjänster och behålla sitt mobilnummer och använda samma mobila terminal.

  b)     Förmåga att på konkurrensvillkor tillgodose all slags efterfrågan från konsumenterna, inklusive vad beträffar omfattande användning av datatjänster.

  c)  Förmåga att främja konkurrens på ett effektivt sätt, varvid hänsyn även ska tas till operatörernas möjligheter att utnyttja sina infrastrukturtillgångar eller kommersiella arrangemang.

  d)     Kostnadseffektivitet, varvid hänsyn ska tas till kostnadsfördelningen mellan nationella leverantörer och alternativa roamingleverantörer.

  e)      Förmåga att fullgöra de skyldigheter som avses i artikel 4.1 på ett effektivt sätt.

  f)      Lösningen ska medge maximal interoperabilitet.

  g)     Användarvänlighet, särskilt när det gäller kundernas tekniska hantering av den mobila terminalen vid byte av nät.

  h)     Säkerställa att unionskundernas roaming i tredjeländer eller tredjelandskundernas roaming inom unionen inte hindras.

  i)      Säkerställa att reglerna om skydd för privatlivet, personuppgifter, nätsäkerhet och nätintegritet liksom öppenhet i ramdirektivet och särdirektiven respekteras.

  j)  Ta hänsyn till nationella tillsynsmyndigheters främjande insatser avseende slutanvändarnas möjlighet att få tillgång till och sprida information eller använda valfria tillämpningar och tjänster i enlighet med artikel 8.4 g i ramdirektivet.

  k)     Se till att leverantörerna tillämpar lika villkor under likvärdiga omständigheter.

  4.      Den tekniska lösningen får innebära en kombination av en eller flera tekniska åtgärder för att uppfylla de kriterier som uppställs i punkt 3.

  5.      Om nödvändigt ska kommissionen ge i uppdrag åt ett leuropeiskt standardiseringsorgan att göra de ändringar av relevanta standarder som behövs för ett harmoniserat genomförande av separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet.

  6.      Punkterna 1, 3, 4 och 5 i denna artikel ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

  Artikel 5aKommittéförfarandet

  1.      Kommissionen ska biträdas av den kommunikationskommitté som inrättats enligt artikel 22 i ramdirektivet. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

  2.      När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

  Artikel 6Grossistavgifter för reglerade roamingsamtal

  1.      Den genomsnittliga grossistavgiften, inbegripet bl.a. kostnader för originering, transitering och terminering, som värdnätet tar ut av en kunds roamingleverantör för ett reglerat roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, får från och med den 1 juli 2012 inte överstiga 0,14 EUR per minut.

  2.  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska gälla mellan två operatörer, oavsett vilka de är, och beräknas för en tolvmånadersperiod eller en eventuell kortare period som kan återstå innan den högsta genomsnittliga grossistavgiften eller före den 30 juni 2022. Den högsta genomsnittliga grossistavgiften ska sänkas till 0,10 EUR den 1 juli 2013 och till 0,05 EUR den 1 juli 2014 och ska, om inte annat följer av artikel 19, förbli 0,05 EUR till och med den 30 juni 2022.

  3.      Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska beräknas genom att den totala intäkten för roaming i grossistledet divideras med det totala antal roamingminuter i grossistledet som den berörda operatören ▌faktiskt använt för tillhandahållande av roamingsamtal i grossistledet inom unionen under den berörda perioden, uttryckta i ett belopp per sekund, varvid anpassningar ska göras för att ta hänsyn till värdnätsoperatörens möjlighet att tillämpa en minimiavgiftsperiod som inte överstiger 30 sekunder.

  Artikel 7Slutkundsavgifter för reglerade roamingsamtal

  1.      Roamingleverantörer ska på ett tydligt och öppet sätt tillhandahålla och aktivt erbjuda alla sina roamingkunder en eurotaxa för rösttelefoni i enlighet med punkt 2. Den taxan får inte vara förenad med ett åtföljande abonnemang eller andra fasta eller återkommande avgifter, men får kombineras med valfri slutkundstaxa.

  Roamingleverantören ska i samband med detta erbjudande påminna en roamingkund som valt en särskild roamingtaxa eller ett särskilt roamingpaket om de villkor som gäller för den taxan eller det paketet.

  2.      Med verkan från den 1 juli 2012 får den slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) för en eurotaxa för rösttelefoni som en roamingleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat roamingsamtal variera för alla roamingsamtal men får inte överstiga 0,29 EUR per minut för ringda samtal eller 0,08 EUR per minut för mottagna samtal. Den högsta slutkundsavgiften för ringda samtal ska sänkas till 0,24 EUR den 1 juli 2013 och till 0,19 EUR den 1 juli 2014 och den högsta slutkundsavgiften för mottagna samtal ska sänkas till 0,07 EUR den 1 juli 2013 och 0,05 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat följer av artikel 19 ska dessa högsta slutkundsavgifter för eurotaxan för rösttelefoni fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2017.

  Roamingleverantörer får inte debitera sina roamingkunder för mottagande av röstmeddelanden vid roaming. Detta ska inte påverka andra tillämpliga avgifter, till exempel avgifter för att lyssna på sådana meddelanden.

  Samtliga roamingleverantörer ska, när det gäller alla reglerade roamingsamtal som omfattas av en eurotaxa för rösttelefoni, debitera sina roamingkunder med ett belopp uttryckt per sekund.

  För samtal som omfattas av en eurotaxa för rösttelefoni får roamingleverantörerna tillämpa en minimitaxa för ringda samtal under högst 30 sekunder.

  3.      Roamingleverantörerna ska automatiskt tillämpa en eurotaxa för rösttelefoni för alla existerande roamingkunder, med undantag av roamingkunder som redan hade gjort ett avsiktligt val av en särskild roamingtaxa eller ett särskilt roamingpaket som ger dem rätt till en annan taxa för reglerade roamingsamtal än vad de skulle ha tilldelats om inget sådant val hade gjorts.

  4.  Roamingleverantörerna ska tillämpa en eurotaxa för rösttelefoni för alla nya roamingkunder som inte gör ett avsiktligt val av en annan roamingtaxa eller ett paket av taxor för roamingtjänster som ger rätt till en annan taxa för reglerade roamingsamtal.

  5.      En roamingkund har rätt att när som helst begära byte till eller från en eurotaxa för rösttelefoni. Bytet ska ske inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och vara kostnadsfritt, och får inte vara förenat med villkor eller restriktioner rörande andra delar av abonnemanget, med undantag för det fall en roamingkund som har tecknat sig för ett särskilt roamingpaket som innehåller mer än en reglerad roamingtjänst önskar byta till en eurotaxa för rösttelefoni, då roamingleverantören kan kräva att kunden avstår från de övriga delarna i paketet. En roamingleverantör fördröja ett byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod på högst två månader. En eurotaxa för rösttelefoni får alltid kombineras med en sms‑eurotaxa och en eurotaxa för dataroaming.

  Artikel 8Grossistavgifter för reglerade sms

  ‑roamingmeddelanden

  1.      Den högsta genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut ▌ för ett reglerat sms‑roamingmeddelande från ifrågavarande värdnät får från och med den 1 juli 2012 inte överskrida 0,03 EUR per sms‑meddelande ▌ och den ska sänkas till 0,02 EUR den 1 juli 2013 och ska, om inte annat följer av artikel 19, förbli 0,02 EUR till och med den 30 juni 2022.

  2.      Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska gälla mellan två operatörer, oavsett vilka de är, och beräknas för en tolvmånadersperiod eller den eventuella kortare period som återstår fram till den 30 juni 2022.

  3.  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska beräknas genom att den totala intäkt för roaming i grossistledet som▌värdnäts ▌operatören eller hemmanätsoperatören får in för originering och överföring av reglerade sms‑roamingmeddelanden inom unionen under den aktuella perioden, divideras med det totala antalet sådana sms‑meddelanden som origineras och överförs på den relevanta roamingleverantörens eller hemmanätsoperatörens vägnar inom samma period.

  4.      Vid sidan av den avgift som avses i punkt 1 ska värdnätsoperatören inte debitera en roamingkunds roamingleverantör eller hemmanätsoperatör för terminering av ett reglerat sms‑roamingmeddelande som skickas till en roamingkund under roaming på det aktuella värdnätet.

  Artikel 9Slutkundsavgifter för reglerade sms

  ‑roamingtjänster

  1.      Roamingleverantörer ska på ett tydligt och öppet sätt tillhandahålla och aktivt erbjuda alla sina roamingkunder en sms‑eurotaxa i enlighet med punkt 2. Denna sms‑eurotaxa får inte vara förenad med ett åtföljande abonnemang eller andra fasta eller återkommande avgifter, men får kombineras med valfri slutkundstaxa, med förbehåll för övriga bestämmelser i denna artikel.

  2.      Med verkan från och med den 1 juli 2012 får den slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) för en sms‑eurotaxa som en roamingleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat sms‑roamingmeddelande som skickas av roamingkunden variera, men får inte överskrida 0,09 EUR. Denna högsta avgift ska sänkas till 0,08 EUR den 1 juli 2013 och till 0,06 EUR den 1 juli 2014 och ska, om inte annat följer av artikel 19, förbli 0,06 EUR till och med den 30 juni 2017.

  3.      Roamingleverantörer får inte debitera sina roamingkunder för mottagande av reglerade sms‑roamingmeddelanden.

  4.      Roamingleverantörerna ska automatiskt tillämpa en sms‑eurotaxa för alla existerande roamingkunder, med undantag av roamingkunder som redan hade gjort ett avsiktligt val av en särskild roamingtaxa eller ett särskilt roamingpaket, som ger dem rätt till en annan taxa för reglerade sms‑roamingmeddelanden än vad de skulle ha tilldelats om inget sådant val hade gjorts.

  5.  Roamingleverantörerna ska tillämpa en sms‑eurotaxa för alla nya roamingkunder som inte gör ett avsiktligt val av en annan sms‑roamingtaxa eller en pakettaxa för roamingtjänster som ger rätt till en annan taxa för reglerade sms‑roamingmeddelanden.

  6.      En roamingkund har rätt att när som helst begära byte till eller från en sms‑eurotaxa. Ett sådant byte ska göras inom en arbetsdag efter det att begäran mottagits och ska vara kostnadsfritt och får inte vara förenat med villkor eller restriktioner rörande andra delar av abonnemanget annat än för roaming. En roamingleverantör får fördröja ett sådant byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod på högst två månader. En sms‑eurotaxa får alltid kombineras med en eurotaxa för rösttelefoni och en eurotaxa för dataroaming.

  Artikel 10Tekniska egenskaper hos reglerade sms

  ‑roamingtjänster

  Ingen roamingleverantör, nationell leverantör, hemmanätsoperatör eller värdnätsoperatör får ändra de tekniska egenskaperna hos reglerade sms‑roamingtjänster på ett sätt som gör att de skiljer sig från de tekniska egenskaperna hos sms‑tjänster på den nationella marknaden.

  Artikel 11

  Grossistavgifter för reglerade dataroamingtjänster

  1.      Från och med den 1 juli 2012 får den genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör ▌ får ta ut av en roamingkunds hemmaleverantör för reglerade dataroamingtjänster från ifrågavarande värdnät, inte överstiga en skyddsgräns på 0,25 EUR per megabyte sända data. Skyddsgränsen ska sänkas till 0,15 EUR per megabyte sända data den 1 juli 2013 och till 0,05 EUR per megabyte sända data den 1 juli 2014, och ska, om inte annat följer av artikel 19, förbli 0,05 EUR per megabyte överförda data till och med den 30 juni 2022.

  2.      Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska gälla mellan två operatörer, oavsett vilka de är, och beräknas för en tolvmånadersperiod eller den eventuella kortare period som återstår till och med den 30 juni 2022.

  3.  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska beräknas genom att den totala intäkt i grossistledet som värdnätsoperatören eller ▌hemmanätsoperatören får in för tillhandahållande av reglerade dataroamingtjänster under den aktuella perioden, divideras med det totala antalet megabyte data som faktiskt konsumerats vid tillhandahållandet av dessa tjänster under samma period, uttryckt i kilobyte på den relevanta roamingleverantörens eller hemmanätsoperatörens vägnar inom samma period.

  Artikel 12Slutkundsavgifter för reglerade dataroamingtjänster

  1.      Roamingleverantörer ska på ett tydligt och öppet sätt tillhandahålla och aktivt erbjuda alla sina roamingkunder en eurotaxa för dataroaming i enlighet med punkt 2. Denna eurotaxa för dataroaming får inte vara förenad med ett åtföljande abonnemang eller andra fasta eller återkommande avgifter, men får kombineras med valfri slutkundstaxa.

  Roamingleverantörer ska då detta erbjudande görs påminna de roamingkunder som ▌ redan har valt en särskild roamingtaxa eller ett särskilt roamingpaket om de villkor som gäller för den taxan eller det paketet.

  2.  Från och med den 1 juli 2012 får slutkundsavgiften (exklusive mervärdesskatt) för en eurotaxa för dataroaming som en roamingleverantör får ta ut av sina roamingkunder för tillhandahållande av en reglerad ▌dataroamingtjänst, inte överstiga 0,70 EUR per använd megabyte. Den 1 juli 2013 ska den högsta slutkundsavgiften för använda data sänkas till 0,45 EUR per använd megabyte och till 0,20 EUR per använd megabyte den 1 juli 2014 och ska, om inte annat följer av artikel 19, förbli 0,20 EUR per använd megabyte till och med den 30 juni 2017.

  Leverantörer av roamingtjänster ska ta ut en avgift per kilobyte av sina roamingkunder för tillhandahållande av alla reglerade dataroamingtjänster för vilka en eurotaxa för dataroaming tas ut, med undantag för multimediameddelanden (mms) för vilka avgiften kan tas ut per enhet. I ett sådant fall ska den slutkundsavgift som en roamingleverantör kan ta ut från sin roamingkund för överföringen eller mottagandet av ett mms‑meddelande vid roaming inte överskrida den högsta slutkundsavgift som anges i första stycket.

  3.  Från och med den 1 juli 2012 ska roamingleverantörer automatiskt tillämpa en eurotaxa för dataroaming för alla existerande roamingkunder, med undantag av roamingkunder som redan har valt en annan särskild roamingtaxa, som redan omfattas av en taxa som är påvisbart lägre än eurotaxan för dataroaming eller som redan har valt ett paket som ger dem rätt till en annan taxa för reglerade dataroamingtjänster än vad de skulle ha tilldelats om inget sådant val hade gjorts.

  4.      Från och med 1 juli 2012 ska roamingleverantörer tillämpa en eurotaxa för dataroaming för alla nya roamingkunder som inte har gjort ett avsiktligt val av en annan eurotaxa eller en pakettaxa för roamingtjänster som ger rätt till en annan taxa för reglerade dataroamingtjänster.

  5.      Alla roamingkunder har rätt att när som helst begära byte till eller från en eurotaxa för dataroaming som beaktar deras avtalsvillkor. Ett sådant byte ska göras inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och vara kostnadsfritt och får inte vara förenat med villkor eller restriktioner rörande andra delar av abonnemanget, annat än för unionsomfattande roaming. En roamingleverantör får fördröja ett sådant byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod på högst två månader. En eurotaxa för dataroaming får alltid kombineras med en sms‑eurotaxa och en eurotaxa för rösttelefoni.

  6.  Roamingleverantörer ska senast den 30 juni 2012 ge alla sina roamingkunder enskilt tydlig och begriplig information på ett beständigt medium om eurotaxan för dataroaming, om att denna kommer att gälla senast från och med den 1 juli 2012 för alla roamingkunder som inte har gjort ett avsiktligt val av en särskild taxa eller ett särskilt paket för reglerade dataroamingtjänster, samt om deras rätt att byta till och från taxan i enlighet med punkt 5.

  Artikel 14Öppenhet i fråga om slutkundsavgifter för ▌roamingsamtal och sms

  ‑roamingtjänster

  1.      För att göra en roamingkund uppmärksam på att han/hon kommer att få betala en roamingavgift när han/hon ringer eller tar emot ett samtal eller skickar ett sms‑meddelande, ska varje roamingleverantör, utom när kunden har meddelat roamingleverantören om att han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett automatiskt meddelande till kunden när denne reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns, utan oskäligt dröjsmål och kostnadsfritt ge denne grundläggande individuell prisinformation om de roamingavgifter (inklusive mervärdesskatt) som gäller när han/hon ringer och tar emot samtal samt skickar sms‑meddelanden i den besökta medlemsstaten.

  Denna grundläggande individuella prisinformation ska inbegripa de maximiavgifter (i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören) som kunden kan komma att behöva betala enligt detta taxesystem för att

  a)  ringa reglerade roamingsamtal inom den besökta medlemsstaten och till den medlemsstat där kundens nationella leverantör finns, samt för att ta emot reglerade roamingsamtal och

  b)     skicka reglerade sms‑roamingmeddelanden under vistelsen i den besökta medlemsstaten.

  Den ska också inbegripa uppgifter om det gratisnummer som avses i punkt 2 för erhållande av mer detaljerad information och information om att larm‑ och räddningstjänst kan ringas kostnadsfritt på det europeiska larmnumret 112.

  Kunden ska i samband med varje meddelande ha möjlighet att kostnadsfritt och enkelt meddela roamingleverantören att han/hon inte vill ha det automatiska meddelandet. En kund som har meddelat att han/hon avsäger sig det automatiska meddelandet ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller denna tjänst igen.

  Roamingleverantörerna ska automatiskt och kostnadsfritt tillhandahålla kunder som är blinda eller har nedsatt syn den grundläggande individuella prisinformation som avses i första stycket via ett rösttelefonisamtal, om kunden så önskar.

  Första, andra, fjärde och femte stycket ska också tillämpas på roamingsamtalstjänster och sms‑roamingtjänster som utnyttjas av roamingkunder som reser utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

  2.  Utöver det som fastställs i punkt 1 ska kunder, oberoende av var de befinner sig i unionen, ha rätt att kostnadsfritt begära samt få mer detaljerad individuell prisinformation om de roamingavgifter som gäller i värdnätet för rösttelefonisamtal och sms, samt information om de öppenhetsbestämmelser som gäller enligt denna förordning, genom ett mobilt rösttelefonisamtal eller ett sms‑meddelande. En sådan begäran ska ställas till ett gratisnummer som roamingleverantören avdelat för detta ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska inte gälla för terminaler som inte stöder sms‑funktioner.

  3.      Roamingleverantörerna ska förse alla användare med fullständiga upplysningar om gällande roamingavgifter, särskilt om eurotaxan för rösttelefoni och sms‑eurotaxan ▌, när abonnemanget tecknas. De dessutom ska förse sina roamingkunder med uppdaterade uppgifter om gällande roamingavgifter utan oskäligt dröjsmål, varje gång dessa avgifter ändras.

  Roamingleverantörna ska dessutom vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla deras roamingkunder känner till att det finns en eurotaxa för rösttelefoni och en sms‑eurotaxa ▌. De ska på ett tydligt och objektivt sätt meddela alla roamingkunder de villkor som rör eurotaxan för rösttelefoni ▌ samt villkoren rörande sms‑eurotaxan. Med lämpliga mellanrum ska de därefter skicka påminnelser till samtliga kunder som valt en annan taxa.

  Informationen ska vara tillräckligt detaljerad för att kunden ska kunna avgöra om det är fördelaktigt för dem att övergå till eurotaxa.

  4.      Roamingleverantörerna ska ge sina kunder tillgång till information om hur man undviker oavsiktlig roaming i gränsregioner. Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i hemmedlemsstaten.

  Artikel 15Öppenhets

  ‑ och skyddsmekanism för dataroamingtjänster i slutkundsledet

  1.      Roamingleverantörer ska se till att deras roamingkunder både före och efter det att ett avtal ingås får lämplig information om de avgifter som gäller när de använder reglerade dataroamingtjänster, och informationen ska ges så att kunderna utan svårighet kan förstå de ekonomiska konsekvenserna av användandet och på så sätt att de kan övervaka och kontrollera sina utgifter för reglerade dataroamingtjänster i enlighet med punkterna 2 och 3. ▌

  Roamingleverantörerna ska i förekommande fall innan ett avtal ingås och regelbundet därefter informera sina kunder om risken med automatisk och okontrollerad dataroaminganslutning och nedladdning av data vid roaming. Dessutom ska roamingleverantörerna kostnadsfritt och på ett tydligt och lättbegripligt sätt informera sina kunder om hur man stänger av dessa automatiska dataroaminganslutningar för att förhindra okontrollerat förbrukning av dataroamingtjänster. ▌

  2.  Roamingkunden ska genom ett automatiskt meddelande från roamingleverantören upplysas om när han/hon kopplats via ett annat nät än hemmanätet; meddelandet ska även innehålla grundläggande individuell information om vilka taxor (i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören), uttryckt i pris per megabyte, som gäller i den berörda medlemsstaten vid leverans av reglerade dataroamingtjänster till den kunden, utom om kunden har meddelat roamingleverantören att han eller hon avsäger sig den informationen.

  Sådan grundläggande individuell information om taxor ska sändas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms‑meddelande, e‑post eller ett pop‑up‑fönster på den mobila terminalen, varje gång roamingkunden reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns och för första gången utnyttjar en ▌dataroamingtjänst i den medlemsstaten. Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid den tidpunkt då roamingkunden inleder en reglerad dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att den är lätt att ta emot och förstå.

  En kund som har meddelat sin roamingleverantör att han eller hon avsäger sig automatisk information om taxor ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller denna tjänst igen.

  3.  Alla roamingleverantörer ska ge alla sina roamingkunder möjlighet att medvetet och kostnadsfritt välja en tjänst som tillhandahåller information om den sammanlagda konsumtionen, uttryckt i volym eller i den valuta som roamingkunden faktureras i för sina kostnader för reglerade dataroamingtjänster, och som garanterar att de sammanlagda utgifterna för reglerade dataroamingtjänster under en given användningsperiod, med undantag för mms som faktureras per enhet, inte överskrider ett visst kostnadstak, om inte kunden gett sitt uttryckliga medgivande till detta.

  I detta syfte ska roamingleverantören erbjuda ett eller flera kostnadstak för angivna användningsperioder, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande vylombelopp. Ett av dessa tak (standardkostnadstaket) ska vara nära, men inte överstiga, 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

  Alternativt får roamingleverantören fastställa kostnadstak uttryckta i volym, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande penningbelopp. Ett av dessa tak (standardvolymtaket) ska ha ett motsvarande penningbelopp som inte överstiger 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

  Utöver detta får roamingleverantören erbjuda sina roamingkunder andra kostnadstak med andra, dvs. högre eller lägre, högsta kostnadstak per månad.

  De standardtak som avses i andra och tredje stycket ska gälla för alla kunder som inte har valt ett annat tak.

  Varje roamingleverantör ska också se till att ett lämpligt meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms‑meddelande, e‑post eller ett pop‑up‑fönster på datorn när dataroamingtjänsterna har nått 80 % av det överenskomna kostnads‑ eller volymtaket. Alla kunder ska ha rätt att begära att roamingoperatören slutar att skicka sådana meddelanden samt att när som helst och kostnadsfritt begära att ▌leverantören tillhandahåller tjänsten igen.

  När kostnads‑ eller volymtaket annars skulle överskridas ska ett meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal. Det meddelandet ska upplysa kunden om hur man ska gå tillväga för att få fortsatt tillgång till sådana tjänster och om kostnaderna för varje ytterligare enhet som används. Om roamingkunden inte svarar enligt uppmaningen i det mottagna meddelandet ska roamingleverantören omedelbart upphöra med att tillhandahålla och med att ta betalt av roamingkunden för reglerade dataroamingtjänster, om inte och till dess att roamingkunden begär fortsatt eller förnyad tillgång till dessa tjänster.

  Närhelst en roamingkund begär att få välja eller upphäva ett "kostnads‑ eller volymtak" ska ändringen kostnadsfritt utföras inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och den får inte vara förenad med villkor eller restriktioner gällande andra delar av abonnemanget.

  4.      Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på utrustning för maskin till maskin‑kommunikation som använder mobil datakommunikation.

  5.      Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktlig när de befinner sig i hemmedlemsstaten. Detta ska inbegripa information till kunderna om hur man undviker oavsiktlig roaming i gränsregioner.

  6.  Denna artikel ska – med undantag för punkt 5, och med förbehåll för vad som anges i andra och tredje stycket i denna punkt – också tillämpas på dataroamingtjänster som utnyttjas av roamingkunder vid resa utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

  När kunden väljer den tjänst som avses i punkt 3 första stycket ska kraven i punkt 3 inte tillämpas om värdnätsoperatören i det besökta landet utanför unionen inte tillåter att roamingleverantören övervakar kundernas användning i realtid.

  När så är fallet ska kunden vid inresan i ett sådant land utan onödigt dröjsmål och kostnadsfritt genom ett sms‑meddelande underrättas om att information om sammanlagd konsumtion inte finns tillgänglig och att garantin för att ett visst kostnadstak inte överskrids inte gäller.

  Artikel 16Tillsyn och verkställighet

  1.      De nationella tillsynsmyndigheterna ska bevaka och övervaka att denna förordning följs inom deras respektive territorier.

  2.      De nationella tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra aktuell information om tillämpningen av denna förordning, särskilt artiklarna 6, 7, 8, 9, 11 och 12 på ett sätt som gör informationen lättillgänglig för berörda parter.

  3.      De nationella tillsynsmyndigheterna ska, inför den översyn som anges i artikel 19, bevaka utvecklingen av de avgifter i grossist‑ och slutkundsledet som gäller tal/röst/‑ och datakommunikationstjänster för roamingkunder, däribland sms och mms, inbegripet i de yttersta randområden som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De nationella tillsynsmyndigheterna ska också vara uppmärksamma på det särskilda fallet med oavsiktlig roaming i gränsregioner i angränsande medlemsstater och bevaka huruvida trafikstyrningsteknik används till nackdel för kunderna.

  De nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka och samla information om oavsiktlig roaming och vidta lämpliga åtgärder.

  4.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att kräva att företag som omfattas av skyldigheter enligt denna förordning lämnar all information som är relevant för förordningens genomförande och verkställighet. Dessa företag ska på begäran lämna denna information utan dröjsmål och inom de tidsgränser och på den detaljnivå som de nationella tillsynsmyndigheterna kräver.

  5.      De nationella tillsynsmyndigheterna får ingripa på eget initiativ för att se till att denna förordning följs. I synnerhet ska de vid behov utnyttja sina befogenheter enligt artikel 5 i tillträdesdirektivet för att säkra fullgott tillträde och fullgod samtrafik, i syfte att säkerställa att slutanvändarna kan nå varandra samt att det råder interoperabilitet mellan roamingtjänster, t.ex. i en situation där kunder inte kan utväxla reglerade sms‑roamingmeddelanden med kunder vid ett markbundet allmänt mobilnät i en annan medlemsstat, till följd av att det saknas ett avtal som möjliggör leverans av sådana meddelanden.

  6.      Om en nationell tillsynsmyndighet upptäcker att skyldigheterna enligt denna förordning åsidosätts, ska den ha befogenhet att kräva att åsidosättandet omedelbart upphör.

  Artikel 17Tvistlösning

  1.      Vid tvister som rör skyldigheter enligt denna förordning mellan företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster i en medlemsstat, ska de tvistlösningsförfaranden som fastställts i artiklarna 20 och 21 i ramdirektivet tillämpas.

  2.      Om en olöst tvist i en fråga, inom denna förordnings tillämpningsområde, berör en konsument eller en slutanvändare, ska medlemsstaterna se till att de förfaranden för lösning av tvister utanför domstol som fastställs i artikel 34 i direktivet om samhällsomfattande tjänster kan användas.

  Artikel 18Sanktioner

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av denna förordning och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 30 juni 2013, och ska utan dröjsmål meddela den eventuella senare ändringar som påverkar bestämmelserna.

  Artikel 19Översyn

  1.      Kommissionen ska göra en översyn över denna förordnings verkan och, efter ett offentligt samråd, rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2016. Kommissionen ska särskilt bedöma huruvida målen i denna förordning uppnåtts. I samband med detta ska kommissionen bland annat se över

  a)      huruvida konkurrensen har utvecklats så långt att det är berättigat att de högsta slutkundsavgifterna upphör att gälla,

  b)     huruvida konkurrensen är tillräcklig för att motivera att man avskaffar de högsta grossistavgifterna,,

  c)  utvecklingen av och förväntade framtida tendenser för avgifterna i grossist‑ och slutkundsledet för röst‑, sms‑ och datakommunikationstjänster för roamingkunder i jämförelse med avgifterna för mobilkommunikationstjänster på nationell nivå i medlemsstaterna, med uppgifter uppdelade på kunder med abonnemang respektive kunder med kontantkort, samt om dessa tjänsters kvalitet och hastighet,

  d)     tillgången till och kvaliteten på tjänster, inbegripet sådana som utgör ett alternativ till samtals‑, sms‑ och dataroamingtjänster, särskilt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen,

  e)      i vilken utsträckning kunderna gynnats av faktiska prissänkningar för roamingtjänster, ▌ uppsättningen taxor och produkter som finns tillgängliga för kunder med olika telefonvanor, och skillnaden mellan roamingtaxor och nationella taxor, inbegripet tillgången på erbjudanden med en enda taxa för nationella tjänster och roamingtjänster,

  f)  graden av konkurrens på såväl slutkundsmarknaden som grossistmarknaden, särskilt små, oberoende eller nystartade operatörers konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals inverkan på konkurrensen samt graden av samtrafik mellan operatörer,

  g)      i vilken utsträckning genomförandet av de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 har lett till att det utvecklats konkurrens på den inre marknaden för roamingtjänster i sådan utsträckning att skillnaden mellan roamingtaxorna och de nationella taxorna har närmat sig noll,

  h)      den utsträckning i vilken nivån på avgiftstaken i grossistledet och slutkundsledet har erbjudit tillräckligt skydd mot för höga priser för konsumenterna samtidigt som konkurrensen på den inre marknaden för roamingtjänster kunnat utvecklas,

  2.      Om rapporten visar att de strukturella åtgärder som föreskrivs i denna förordning inte har varit tillräckliga för att främja konkurrensen på den inre marknaden för roamingtjänster till förmån för alla europeiska konsumenter, eller att skillnaderna mellan roamingtaxorna och de nationella taxorna inte har närmat sig noll, ska kommissionen lägga fram lämpliga förslag för Europaparlamentet och rådet för att komma till rätta med situationen och på så sätt uppnå en inre marknad för mobilkommunikationstjänster där det till slut inte finns någon skillnad mellan nationella taxor och roamingtaxor. Kommissionen ska i synnerhet undersöka huruvida det är nödvändigt att

  a)  fastställa ytterligare tekniska och strukturella åtgärder,

  b)     modifiera de strukturella åtgärderna,

  c)      förlänga giltighetstiden för, och eventuellt se över nivån på, de maximala slutkundsavgifter som föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12,

  d)     förlänga giltighetstiden för eller se över nivån på de maximala grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 6, 8 och 11,

  e)      införa andra nödvändiga krav, inklusive icke‑differentiering av roamingtaxor och nationella taxor.

  3.      Kommissionen ska dessutom vartannat år efter det att den rapport som avses i punkt 1 läggs fram lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet ▌. Varje rapport ska innehålla en sammanfattning av övervakningen av tillhandahållandet av roamingtjänster i unionen och en bedömning av framstegen mot uppnåendet av denna förordnings mål, inbegripet med hänvisning till de aspekter som anges i punkterna 1 och 2.

  4.  För att kunna bedöma konkurrensutvecklingen på de unionsomfattande roamingmarknaderna, ska Berec regelbundet samla in uppgifter från de nationella tillsynsmyndigheterna om utvecklingen avseende slutkunds‑ och grossistavgifter för samtals‑, sms‑ och dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska anmälas till kommissionen minst två gånger om året. Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna.

  Berec ska också årligen samla in uppgifter från de nationella tillsynsmyndigheterna om öppenhet och jämförbarhet vad beträffar de olika taxor som operatörerna erbjuder sina kunder. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter och resultat.

  Artikel 20Krav om underrättelse

  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för att fullgöra uppgifter enligt denna förordning.

  Artikel 21Upphävande

  Förordning (EG) nr 717/2007 ska upphöra att gälla i enlighet med bilaga 1 med verkan från den…[22]* med undantag för artiklarna 3, 4, 4a, 4b och 6a.4 i den förordningen, som ska upphöra att gälla med verkan från den 1 juli 2012.

  Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

  Artikel 22Ikraftträdande och upphörande

  Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och dess bestämmelser ska tillämpas från och med den dagen, om inget annat föreskrivs i specifika artiklar.

  Den ska upphöra att gälla den 30 juni 2022.

  Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

  Utfärdad i ...

  På Europaparlamentets vägnar                                 På rådets vägnar

  Ordförande                                                                 Ordförande

  ________________________

  BILAGA I

  Upphävd förordning och dess ändringsförordning

  (enligt artikel 21)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 (EUT L 171, 29.6.2007, s. 32.)

   

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 544/2009 (EUT L 167, 29.6.2009, s. 12.)

  Endast artikel 1

  _____________

  BILAGA II

  JÄMFÖRELSETABELL

  Förordning (EG) nr 717/2007

  Den här förordningen

  Artikel 1

  Artikel 1

  Artikel 1.1a

  Artikel 1.2

  Artikel 1.2

  Artikel 1.3

  Artikel 1.3

  Artikel 1.4 första stycket första meningen

  Artikel 1.4

  Artikel 1.4 första stycket andra meningen

  Artikel 1.4 första stycket

  Artikel 1.4 första stycket tredje meningen

  Artikel 1.5 andra stycket

  -

  Artikel 1.6

  Artikel 2.1

  Artikel 2.1

  Artikel 2.2 inledande orden

  Artikel 2.2 inledande orden

   

   

   

   

  Artikel 2.2 a

  Artikel 2.2 ea

  Artikel 2.2 b

  Artikel 2.2 b

  -

  Artikel 2.2 ba

  -

  Artikel 2.2 bb

  Artikel 2.2 c

  Artikel 2.2 c

  Artikel 2.2 g

  Artikel 2.2 ca

  Artikel 2.2 d

  Artikel 2.2 d

  Artikel 2.2 f

  Artikel 2.2 da

   

   

  Artikel 2.2 e

  Artikel 2.2 e

  Artikel 2.2 i

  Artikel 2.2 i

  Artikel 2.2 j

  Artikel 2.2 j

  Artikel 2.2 h

  Artikel 2.2 h

  Artikel 2.2 k

  Artikel 2.2 k

  -

  Artikel 2.2 l

  -

  Artikel 2.2 la

  -

  Artikel 2.2 n

   

  Artikel 2.2 na

  -

  Artiklarna 3, 4, 5 och 5a

  Artikel 3.1

  Artikel 6.1

  Artikel 3.2

  Artikel 6.2

  Artikel 3.3 första stycket

  -

  Artikel 3.3 andra stycket

  Artikel 6.3

  Artikel 4.1

  Artikel 7.1

  Artikel 4.2

  Artikel 7.2

  Artikel 4.3 första stycket

  -

  Artikel 4.3 andra stycket

  Artikel 7.3

  Artikel 4.3 tredje stycket

  Artikel 7.4

  Artikel 4.4

  Artikel 7.5

  Artikel 4a

  Artikel 8

  Artikel 4b

  Artikel 9

  Artikel 4b.7

  -

  Artikel 4c

  Artikel 10

  -

  Artikel 11

  -

  Artikel 12

   

   

  Artikel 6.1 första till femte stycket

  Artikel 14.1 första till femte stycket

  -

  Artikel 14.1 sixth subparagraph

  Artikel 6.2

  Artikel 14.2

  Artikel 6.3 första och andra styckena

  Artikel 14.3 första och andra styckena

  -

  Artikel 14.3 tredje stycket

  -

  Artikel 14.4

  Artikel 6a

  Artikel 15

  -

  Artikel 15.4

  -

  Artikel 15.5

  -

  Artikel 15.6

  Artikel 6a.4

  -

  Artikel 7

  Artikel 16

  -

  Artikel 16.3 andra stycket

  Artikel 8

  Artikel 17

  Artikel 9

  Artikel 18

  Artikel 10

  -

  Artikel 11.1 inledande orden

  Artikel 19.1 inledande orden

  -

  Artikel 19.1 leden a) och b)

  Artikel 11.1 första stycket första till fjärde strecksatsen

  Artikel 19.1 första stycket leden c) – f)

  -

  Artikel 19.1 leden g) och h)

  Artikel 11.1 andra stycket

  -

  -

  Artikel 19.2

  Artikel 11.2

  Artikel 19.3

  -

  Artikel 19.4

  Artikel 12

  Artikel 20

  -

  Artikel 21

  Artikel 13

  Artikel 22

  _____________

  • [1]  EUT C 24, 28.1.2012, s.131.
  • [2]  EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
  • [3] *              Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.
  • [4]               EUT C 24, 28.1.2012, s. 131.
  • [5]               Europaparlamentets ståndpunkt av den (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den …
  • [6]               EUT L 171, 29.6.2007, s. 32.
  • [7]               Se bilaga I.
  • [8]               Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).
  • [9]               EGT L 108, 24.4.2002, s. 7.
  • [10]               EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.
  • [11]             EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.
  • [12]             EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.
  • [13]             EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
  • [14]             EUT L 114, 8.5.2003, s. 45.
  • [15]             EGT C 165, 11.7.2002, s. 6.
  • [16]             Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (EUT L 337, 18.12.2009, s. 1).
  • [17]             Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EUT L 344, 28.12.2007, s. 65).
  • [18]             EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 143.
  • [19]             EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
  • [20]             Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 544/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EUT L 167, 29.6.2009, s. 12).
  • [21]             EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
  • [22] *              EUT: Vänligen för in dagen för denna förordnings ikraftträdande.

  MOTIVERING

  I.         Inledning

  Miljoner av Europas invånare använder varje dag mobiltelefoner för att ringa samtal, sända och ta emot SMS-meddelanden eller surfa på nätet. Och antalet användare av mobila internettjänster ökar dag för dag. Detta får som följd att också antalet potentiella användare av roamingtjänster hela tiden ökar.

  I en aktuell enkät från Eurobarometer om roaming meddelade till exempel nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade att de under sin senaste utlandsvistelse anlitat tjänster för terminering, avsändande av textmeddelanden eller surfande på internet.[1]

  Trots denna trend stänger de flesta européer dock av sina mobiltelefonitjänster när de vistas utomlands, eftersom de är rädda för att räkningen ska komma som en chock för dem. Det är ju nämligen vanligt att personer som återvänder från en utlandsvistelse får fasansfulla räkningar för mobiltelefonitjänster de anlitat utomlands.

  I fråga om dataroaming anser bara en minoritet på 19 procent av dem som utomlands surfar på nätet med hjälp av mobiltelefon att priserna för detta är rimliga.[2] Kommissionen säger att de genomsnittliga kostnaderna per megabyte i dag uppgår till över 2 EUR och i extrema fall rentav ända upp till 12 EUR.[3] Detta missförhållande beror framför allt, nu liksom förr, på att konkurrensen på roamingmarknaden är för svag.

  Överdrivet höga roamingavgifter som leder till att roamingtjänster inte anlitas särskilt mycket inom EU ligger varken i de europeiska konsumenternas eller det europeiska näringslivets intresse. Denna utveckling går inte ihop med den grundläggande tanken om en digital inre marknad i EU.

  Med det föreliggande förslaget till förordning ska det rådas bot på denna situation. Redan i sin digitala agenda för Europa[4] från 2010 har kommissionen fastställt som mål att taxorna för roamingtjänster och inhemska mobiltelefonitjänster fram till 2015 i hög grad ska tillnärmas varandra. Detta har också Europaparlamentet sedan flera år tillbaka krävt och parlamentet har yrkat på att kommissionen med hjälp av lagstiftningsförslag ska göra något åt saken.

  II.        Den hittillsvarande rättsliga ramen och dess inverkan på roamingmarknaden

  Redan i juni 2007 utfärdade Europaparlamentet tillsammans med rådet en förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i gemenskapen[5] för att bidra till att den inre marknaden skulle fungera friktionsfritt och samtidigt uppnå en hög nivå av konsumentskydd och främja konkurrensen och insynen i marknaden. Kommissionen utvärderade under 2008 effekterna av den förordningen och kom fram till att konkurrensen fortfarande inte fungerade tillfredsställande. Alltså lade kommissionen fram ytterligare förslag om ändring av roamingförordningen[6]. Dessa ändringar antogs av Europaparlamentet och rådet i juni 2009. De handlade om att förordningens giltighetstid skulle förlängas och dess tillämpningsområde utvidgas till att omfatta sms- och dataroamingtjänster. Denna ändrade roamingförordning upphör att gälla den 30 juni 2012.

  Den nu gällande roamingförordningen fastställer pristak för roamingsamtalstjänster och sms-roamingtjänster i grossist- och slutkundsledet. Också för dataroaming fastställdes ett pristak, dock bara för grossistledet.

  Dessutom infördes det föreskrifter om insyn till fördel för konsumenten. Detta innebär att operatörerna måste informera sina kunder om roamingavgifter så fort kunderna reser in i en annan medlemsstat. För att inte räkningarna för dataroamingtjänster ska komma som en chock gäller dessutom som standard ett kostnadstak på 50 EUR som inte redan valt ett annat kostnadstak.

  Kommissionen lade i juli 2011 fram en delrapport om utvecklingen av roamingtjänster i Europeiska unionen[7] och av den framgår det att mobilkommunikationsleverantörerna i EU visserligen sänkt sina roamingavgifter i enlighet med de pristak som införts i EU. Ändå erbjuds konsumenterna inte heller nu några taxor som avgjort ligger under maximipriserna. Som orsak till detta anger kommissionen endast att konkurrensen på roamingmarknaden inte blivit tillräckligt utvecklad och att strukturella problem fortfarande kvarstår.

  III.      Kommissionens förslag till en omarbetning av roamingförordningen

  För att öka konkurrensen föreslår kommissionen i sitt förslag till förordning ett dubbelt grepp på problematiken. Förutom de pristak, som redan gäller, ska det nu också införas strukturella åtgärder.

  1.        Strukturella åtgärder

  I förslaget till förordning talas det om två konkreta strukturella åtgärder med vilkas hjälp det till grund liggande problemet med bristande konkurrens på EU:s marknad för roaming ska åtgärdas. Föredraganden välkomnar detta nya innovativa grepp, men anser dock att förslagen till genomförande av det skulle kunna förbättras.

  a)        Roamingtjänsttillträde i grossistledet

  Alternativa operatörer som inte har något eget nät (till exempel operatörer av virtuella mobila kommunikationsnät) bör få det lättare att komma in på roamingmarknaden, genom att nätoperatörerna i andra medlemsstater åläggs erbjuda dem tillträde till nätoperatörernas nät till reglerade grossistpriser (så kallat roamingtjänsttillträde i grossistledet). Detta ska öka konkurrensen mellan operatörerna på roamingmarknaden och således sporra till att kunderna erbjuds attraktivare priser och tjänster.

  För att alla alternativa operatörer ska få tillgång till grossistledet i lika måtto anser föredraganden att åtgärden till förmån för nättillträde bör kompletteras med en skyldighet avseende icke-diskriminering. På det sättet skulle åtgärden stå i samklang med föreskrifterna i tillträdesdirektivet[8] från 2002. Skyldigheten att bereda tillträde kan leda till önskat resultat endast under förutsättning att nätoperatörerna åläggs likabehandla alla ansökningar från alternativa operatörer.

  b) Separat försäljning av roamingtjänster

  Den andra strukturella åtgärden berör slutkundsledet. Kunderna bör i framtiden kunna köpa också roamingtjänster från en annan operatör än hemmaleverantör. Detta innebär att kunderna också med en konkurrerande operatör som är åtskild från deras nationella mobila kommunikationstjänster kan ingå ett fördelaktigare avtal om roamingtjänster (så kallad separat försäljning av roamingtjänster).

  Föredraganden anser principiellt att den här åtskillnadsåtgärden är ändamålsenlig. Man kan emellertid fråga sig i hur hög grad dess tekniska genomförande bör definieras i förordningen. Till följd av dagens snabba tekniska utveckling anser föredraganden att Berec i nära samarbete med kommissionen bör definiera roamingprofilen inom EU. I roamingförordningen bör bara uppställas vilka principer en framtida teknisk lösning måste motsvara (såsom att kunden ska kunna ha kvar sitt telefonnummer).

  2.        Pristak

  Fram till dess att de strukturella åtgärderna gör sin verkan fullt gällande och konkurrensen för med sig förmånliga priser för slutkunderna bör man i förslaget till förordning steg för steg fastställa hur de nuvarande pristaken för roamingsamtalstjänster och sms-tjänster i grossist- och slutkundsledet ska sänkas. Dessutom bör man för första gången införa ett pristak för slutkundspriserna på mobila dataroamingtjänster. Kommissionen föreslår att roamingkunderna från och med juli 2014 ska betala högst 0,24 EUR minuten för ringda samtal, högst 0,10 EUR minuten för mottagna samtal, högst 0,10 EUR för att sända textmeddelanden och högst 0,50 EUR per megabyte för att ladda ned data och surfa på internet utomlands.

  Föredraganden välkomnar att man nu för första gången också kommer att reglera pristaken i slutkundsledet för dataroamingtjänster. Dataroamingtjänsterna uppvisade 2009 en tillväxt på över 40 procent[9]. Till följd av att smarta telefoner och andra handhållna apparater blir vanligare torde denna trend komma att fortsätta. Därför behövs det ofrånkomligen bestämmelser om avgifterna för nedladdning av data utomlands.

  Föredraganden anser dock att de pristak som kommissionen föreslagit inte är tillräckligt ambitiösa. Oberoende undersökningar visar att operatörernas faktiska kostnader för tillhandahållande av roamingtjänster i Europa i genomsnitt understiger de föreslagna pristaken i grossistledet med bred marginal.[10] Framför allt anser föredraganden att de föreslagna slutkundspriserna för dataroamingtjänster är ytterst överdrivna. Marginaler som är fyra eller fem gånger högre än grossistpriset kan inte försvaras.

  Föredraganden förespråkar därför lägre pristak såväl i grossist- som i slutkundsleder för roamingsamtalstjänster, sms-tjänster och framför allt dataroamingtjänser. Samtidigt tar hon också hänsyn till att operatörerna måste få en tillräcklig vinstmarginal som kompensation för sina investeringar i nätutbyggnad.

  3.        Åtgärder för att förbättra insynen och konsumentskyddet

  I den gällande roamingförordningen ingår en rad föreskrifter om insyn, vilka bidragit till en lämplig nivå på konsumentskyddet. Förutom att det numera, vid inträdet på en utländsk operatörs mobiltelefonnät, meddelas vilka avgifter som gäller infördes det exempelvis en spärr, så att användare som nått en viss kostnadsgräns vid användningen av mobila Internettjänster måste förklara om de också fortsättningsvis ämnar anlita dataroamingtjänsterna.

  Förutom de strukturella åtgärderna som införts anser föredraganden dock att det måste göras mer för att öka insynen. Först och främst behöver kunderna helt enkelt få lättbegriplig information om de nya möjligheter och taxor som åtskillnadsåtgärden för med sig för dem. Föredraganden engagerar sig därför för att roamingavtal i framtiden bör utformas och avfattas på ett överskådligt och okomplicerat sätt.

  Vad beträffar varningen för att räkningen kan innebära en chock anser föredraganden att sådana varningar också bör utfärdas när tjänster anlitas utanför EU. Dessutom bör varningen i framtiden inte bara innefatta kostnaderna för dataroaming utan också för roamingsamtals- och sms-tjänster. Sist men inte minst bör sådana varningar skickas ut, inte bara till kontokortskunder utan också till kunder med abonnemang.

  YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (8.2.2012)

  till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning)
  (COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

  Föredragande: Eija-Riitta Korhola

  KORTFATTAD MOTIVERING

  I den nuvarande förordningen om roaming (från 2007, ändrad 2009) föreskrivs reglerade taxor för roamingsamtal och sms-roaming, och den kommer att löpa ut den 30 juni 2012. Förordningen har varit effektiv såtillvida att den framför allt har sänkt priserna för både roamingsamtal och sms-roaming. Priserna i slutkundsledet ligger emellertid mycket nära de högsta avgifter som fastställts av unionen, och vi saknar fortfarande konkurrens.

  Föredraganden skulle vilja påminna om att kommissionen bland sina mål i den digitala agendan för Europa tar upp att skillnaderna mellan roamingpriserna och priserna för nationella samtal bör närma sig noll till 2015. Föredraganden anser att man för att närma sig detta mål måste hitta en lösning som garanterar en konkurrensutsatt och effektivt fungerande roamingmarknad även efter det fastställda datumet. Föredraganden påminner också om att de insatser som gjorts i samband med utbyggandet av bredbandsnät skulle kunna utgöra stöd för nya verktyg som kan vara ett alternativ till roamingtjänster.

  Det nya förslaget till förordning (Roaming III) fortsäter att reglera roamingavgifterna för samtal och sms och inför även ett nytt, centralt element: en eurotaxa för dataroaming i samband med dataroamingtjänster i slutkundsledet. Genom förslaget införs även strukturella åtgärder som syftar till att främja konkurrensen samtidigt som pristaken behålls som ett tillfälligt säkerhetsnät för konsumenterna under perioden fram till dess att konkurrensen i sig pressar priserna.

  Från den 1 juli 2014 ska kunderna ha rätt att ingå separata avtal om mobila roamingtjänster jämte avtal om nationella mobiltjänster. Detta uppmuntrar konkurrens på roamingmarknaden och är ett steg framåt i utvecklingen. Prisregleringen i slutkundsledet ska fortsätta till den 1 juni 2016 men kan därefter förlängas tills de strukturella åtgärder som fastställs genom förordningen har nått full effektivitet.

  Pristak och strukturella åtgärder

  Föredraganden vill betona att det finns utrymme för att sänka de pristak som kommissionen föreslagit. De höga priserna beror emellertid på att det saknas konkurrens på roamingmarknaden, vilket i sin tur har att göra med de strukturella problemen på marknaden. Av detta skäl måste lösningen på det rådande problemet bygga på strukturella åtgärder som stöds av en tillfällig prisreglering. Pristak (i grossist- och slutkundsleden) bör även i tillräcklig utsträckning medge att nya leverantörer kan komma in på marknaden, varigenom konkurrensen ökar.

  Icke desto mindre anser föredraganden att förordningen inte bör gynna en viss teknisk lösning, detta med tanke på att tekniken utvecklas i rask takt och att de tekniska urkopplingslösningar som hittills diskuterats inte bara innefattar alla viktiga fördelar utan också nackdelar och en viss osäkerhet. I stället bör vissa nyckelelement väljas ut och behållas (inklusive möjligheten att ha kvar samma mobilnummer) som krav som den tekniska lösningen ska uppfylla, medan det slutliga beslutet om vilken form av teknisk lösning som bör väljas bör överlåtas åt de tekniska experterna på området. Detta garanterar att den nya förordningen kommer att fungera på ett effektivt sätt eftersom konsumenterna inte belastas genom att tvingas använda alltför komplicerade tjänster. Det gör också att man undviker att anta lagstiftning som är inaktuell redan vid tidpunkten för genomförandet.

  Konsumentskydd och öppenhet

  I ett antal rapporter har man noterat att insynen i priserna har ökat avsevärt genom införandet av de tidigare roamingförordningarna. Föredraganden vill dock påminna om att ytterligare framsteg måste göras på detta område.

  De föreslagna strukturella förändringarna måste vara avsedda att i allra högsta grad beakta konsumenternas behov och vikten av öppenhet. Konsumenterna ska garanteras klar och tydlig information så att det blir lättare att jämföra priser och eventuellt byta roamingtjänsteleverantör.

  Konsumenterna ska få ett sms med detaljerade roamingpriser när de kommer till ett annat land, både inom och utanför unionen. För att man ska kunna undvika oväntat höga räkningar ska vidare ”säkerhetstaket” på 50 euro, eller ett individuellt säkerhetstak med en annan övre gräns, utvidgas så att det även omfattar roaming i tredjeländer. Dessutom bör konsumenten få ett meddelande från operatören när han eller hon närmar sig roamingsäkerhetstaket.

  Rent allmänt understryker föredraganden att kommissionen borde ha utnyttjat tillfället i samband med denna omarbetning för att uppnå en klarare struktur i förordningen, genom en konsolidering av alla bestämmelser om konsumentskydd (även vad avser oväntat höga räkningar) och öppenhetskrav som är tillämpliga på alla roamingtjänster och kompletterats med särskilda åtgärder för taltelefonisamtal, sms, mms och dataroamingtjänster. Detta skulle ha gett medborgarna en tydligare bild av deras rättigheter och samtidigt ha gjort förordningen läsarvänligare samt främjat bättre lagstiftning.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till förordning

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a) Målet att minska skillnaden mellan de nationella taxorna och roamingtaxorna i enlighet med kommissionens ram för prestandajämförelser (Benchmarking Framework) för 2011–20151, som godkändes av EU:s medlemsstater i november 2009, och med kommissionens meddelande om en digital agenda för Europa2 bör förbli målet också med denna förordning. Den planerade separata försäljningen av roamingtjänster och nationella tjänster bör öka konkurrensen och därmed sänka priserna för kunderna och skapa en gemensam roamingmarknad i unionen utan en markant differentiering mellan nationella taxor och roamingtaxor.

   

  __________________

  1 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/bench marking_digital_europe_2011-2015.pdf

  2 COM(2010)0245.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Skäl 2.

  (Berör inte den svenska versionen.)

  Ändringsförslag  3

  Förslag till förordning

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a) De höga roamingpriserna är ett avsevärt hinder för medborgare som studerar eller arbetar i ett annat land än den medlemsstat som utgör deras hemland.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16) Uppgifterna om prisutvecklingen för unionsomfattande roamingsamtalstjänster och sms- och dataroamingtjänster efter ikraftträdandet av förordning (EG) nr 717/2007 och dess ändringsförordning (EG) nr 544/2009, inbegripet särskilt de uppgifter som samlats in av de nationella regleringsmyndigheterna och rapporterats en gång i kvartalet via Berec, ger inte tillräckliga bevis för att det skulle vara troligt att konkurrensförhållandena i grossist- och slutkundsledet har utvecklats i rimlig utsträckning och kommer att vara hållbara från och med juni 2012 utan nya regleringsåtgärder. Dessa uppgifter visar att priserna i grossist- och slutkundsledet fortfarande ligger på eller är nära de gränsnivåer som fastställs i förordning (EG) nr 717/2007, ändrad genom förordning (EG) nr 544/2009, och att det förekommer begränsad konkurrens under de nivåerna.

  (16) Uppgifterna om prisutvecklingen för unionsomfattande roamingsamtalstjänster och sms- och dataroamingtjänster efter ikraftträdandet av förordning (EG) nr 717/2007 och dess ändringsförordning (EG) nr 544/2009, inbegripet särskilt de uppgifter som samlats in av de nationella regleringsmyndigheterna och rapporterats en gång i kvartalet via Berec, ger inte tillräckliga bevis för att det skulle vara troligt att konkurrensförhållandena i grossist- och slutkundsledet har utvecklats i rimlig utsträckning och kommer att vara hållbara från och med juni 2012 utan nya regleringsåtgärder. Dessa uppgifter visar att priserna i grossist- och slutkundsledet fortfarande är mycket högre än de nationella priserna och ligger på eller är nära de gränsnivåer som fastställs i förordning (EG) nr 717/2007, ändrad genom förordning (EG) nr 544/2009, och att det förekommer begränsad konkurrens under de nivåerna.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17) I och med att de regleringsåtgärder som avser unionsomfattande roamingtjänster i grossist- och slutkundsledet upphör att gälla i juni 2012 inom ramen för förordning (EG) nr 717/2009 , ändrad genom förordning (EG) nr 544/2009, är det stor risk för att den bristande konkurrensen på roamingmarknaden och den motivation som finns hos mobiloperatörerna när det gäller att få in maximala intäkter kommer att resultera i en återgång till priser i grossist- och slutkundsledet för unionsomfattande roaming som inte på ett rimligt sätt skulle avspegla de underliggande kostnaderna för tillhandahållande av tjänsten, och därmed äventyras målen i denna förordning . Regleringsåtgärderna på marknaden för mobilroamingtjänster bör därför fortsätta att gälla efter den 30 juni 2012 för att säkerställa en välfungerande inre marknad, genom att konkurrensen får utvecklas samtidigt som det garanteras att konsumenterna fortsättningsvis inte får betala ett orimligt pris för att ringa eller ta emot ett reglerat roamingsamtal i jämförelse med de konkurrensutsatta nationella priserna.

  (17) I och med att de regleringsåtgärder som avser unionsomfattande roamingtjänster i grossist- och slutkundsledet upphör att gälla i juni 2012 inom ramen för förordning (EG) nr 717/2009 , ändrad genom förordning (EG) nr 544/2009, är det stor risk för att den bristande konkurrensen på roamingmarknaden och den motivation som finns hos mobiloperatörerna när det gäller att få in maximala intäkter kommer att resultera i en återgång till priser i grossist- och slutkundsledet för unionsomfattande roaming som inte på ett rimligt sätt skulle avspegla de underliggande kostnaderna för tillhandahållande av tjänsten, och därmed äventyras målen i denna förordning. Regleringsåtgärderna på marknaden för mobilroamingtjänster bör därför fortsätta att gälla efter den 30 juni 2012 för att säkerställa en avsevärd minskning av taxorna med målet att det – i enlighet med den digitala agendan för Europa – 2015 inte längre ska finnas någon skillnad mellan nationella taxor och roamingtaxor.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till förordning

  Skäl 17a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (17a) Skyddet av principerna om ett neutralt och öppet internet och slutanvändarnas möjligheter att få tillgång till och sprida information och använda sig av tillämpningar och tjänster som de själva väljer bör få allt större betydelse i takt med att den digitala inre marknaden inrättas, särskilt genom roaming.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till förordning

  Skäl 17b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (17b) Enligt kommissionens meddelande ”En digital agenda för Europa” är målet för ”basbredband” att senast 2013 uppnå basbredbandstäckning för 100 procent av EU-medborgarna. Vidare anger kommissionen i sitt meddelande ”Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt”1 hur man bäst kan uppmuntra utbyggnaden och utnyttjandet av höghastighetsbredband och ultrasnabbt bredband i unionen för att stimulera utvecklingen av den digitala ekonomin och därigenom göra det möjligt för nya tjänster att växa.

   

  _____________

  1 COM(2010)0472.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till förordning

  Skäl 17c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (17c) Utvecklingen av trådlösa bredbandsnät som ger tillgång till internet och andra innovativa tillämpningar är ett nyckelmål för unionen, och inom denna ram eftersträvar man att inom det första fleråriga programmet för radiospektrumpolitik, som inrättades genom [Europaparlamentets och rådets beslut nr .../.../EU ...], tilldela tillräckligt med lämpliga spektrum i god tid för att stödja unionens politiska mål och på ett optimalt sätt svara mot den växande efterfrågan på trådlös datatrafik. I Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2011 ”Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt”1 uppmanas kommissionen att samordna bästa metoder bland medlemsstaterna på området för allmänt tillgängliga, kostnadsfria och snabba wi-fi-nätverk inom kollektivtrafiken.

   

  _____________

  1 Antagna texter, P7_TA(2011)0322.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till förordning

  Skäl 17d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (17d) Kommissionen konstaterar i sitt meddelande om delrapporten om utvecklingen av roamingtjänster i Europeiska unionen1 att den tekniska utvecklingen och/eller alternativ till roamingtjänster, som tillgängligheten av VoIP eller wi-fi, kan göra EU:s roamingmarknad mer konkurrenskraftig. Samtidigt som dessa alternativ, särskilt VoIP-tjänster, i allt större utsträckning används nationellt har deras användning i samband med roaming inte utvecklats särskilt mycket.

   

  _____________

  1 COM(2010)0356.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till förordning

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19) Det bör därför införas regler om skyldighet att efterkomma rimliga ansökningar om tillträde i grossistledet till allmänna mobila kommunikationsnät i syfte att tillhandahålla roamingtjänster. Sådana ansökningar bör endast avslås på grundval av objektiva och vederbörligen underbyggda kriterier, vilka bör fastställas från fall till fall av den nationella regleringsmyndigheten enligt det tvistlösningsförfarande som avses i artikel 17. För att garantera jämna spelregler bör tillträde i grossistledet för att tillhandahålla roamingtjänster beviljas i enlighet med de lagstadgade skyldigheter som fastställs i denna förordning och som är tillämpliga på grossistnivå, varvid hänsyn bör tas till de olika kostnadselement som är nödvändiga för att tillhandahålla tillträdet. En konsekvent regleringsstrategi för tillträde i grossistledet för tillhandahållande av roamingtjänster bör göra det möjligt att undvika snedvridning mellan medlemsstater.

  (19) Det bör därför införas regler om skyldighet att efterkomma rimliga ansökningar om tillträde i grossistledet till allmänna mobila kommunikationsnät i syfte att tillhandahålla roamingtjänster. Sådana ansökningar bör endast avslås på grundval av objektiva och vederbörligen underbyggda kriterier, vilka bör fastställas från fall till fall av den nationella regleringsmyndigheten enligt det tvistlösningsförfarande som avses i artikel 17. För att garantera jämna spelregler bör tillträde i grossistledet för att tillhandahålla roamingtjänster beviljas i enlighet med de lagstadgade skyldigheter som fastställs i denna förordning och som är tillämpliga på grossistnivå samt i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i direktiv 2002/19/EG, som omfattar regler för icke‑diskriminering och samverkan, varvid hänsyn bör tas till de olika kostnadselement som är nödvändiga för att tillhandahålla tillträdet. En konsekvent regleringsstrategi för tillträde i grossistledet för tillhandahållande av roamingtjänster bör göra det möjligt att undvika snedvridning mellan medlemsstater.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till förordning

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22) Konsumenterna bör ha rätten att välja att köpa roamingtjänster separat från sina nationella mobilpaket. Det bör fastställas basprinciper för separat försäljning av roamingtjänster, vilka bör införas på ett samordnat sätt i hela unionen. Konsumenterna bör ha möjlighet att välja en annan leverantör av roamingtjänster utan att behöva byta nummer, på ett sätt som garanterar samverkan mellan tjänster och som innebär att roamingtjänsterna kan tillhandahållas var som helst i unionen till samma kvalitetsnivå.

  (22) Kunderna bör ha rätten att välja att köpa roamingtjänster separat från sina nationella mobilpaket inom unionen. Det bör fastställas basprinciper för separat försäljning av roamingtjänster, vilka bör införas på ett samordnat sätt i hela unionen. Det bör vara lätt för kunderna att jämföra de villkor som erbjuds av hemmaleverantörerna av roamingtjänster. I detta syfte bör kommissionen föreslå enhetliga kriterier för tillhandahållande av sådan information. I syfte att klara detta bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd med Berec och de berörda parterna, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. Tills sådana kriterier antas bör de nationella regleringsmyndigheterna uppmuntra tillhandahållande av jämförbar information, exempelvis med hjälp av vägledning där man som referensvärde använder de reglerade taxor som tillämpas på de relevanta roamingtjänsterna. Kunderna bör inom en kort tidsperiod ha möjlighet att välja en annan leverantör av roamingtjänster utan att behöva byta nummer, på ett sätt som garanterar samverkan mellan tjänster och som innebär att roamingtjänsterna kan tillhandahållas var som helst i unionen till samma kvalitetsnivå.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till förordning

  Skäl 22a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (22a) Kunderna bör ha möjlighet att kostnadsfritt och utan problem byta till en alternativ leverantör av roamingtjänster eller mellan alternativa leverantörer av roamingtjänster på så kort tid som möjligt och utan att det medför några straffåtgärder.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till förordning

  Skäl 24a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (24a) Operatörerna bör uppmuntras att uppnå målen i den digitala agendan för Europa ännu snabbare. Särskilt målet att skillnaden mellan priserna för nationella samtal och roamingpriserna bör närma sig noll till 2015 bör främjas. Som ett incitament bör därför operatörer som är beredda att komma med roamingerbjudanden som är på samma nivå eller endast något högre än deras nationella taxor undantas från skyldigheten att genomföra de strukturella åtgärderna när det gäller separat försäljning av roamingtjänster. De nationella regleringsmyndigheterna för telekommunikation bör bevilja sådana undantag på strikta villkor och dessutom kunna upphäva undantaget om villkoren inte följs. Detta system skulle också möjliggöra fler innovativa erbjudanden, t.ex. ”roaming precis som hemma” eller erbjudanden med en månadsavgift, som skulle vara tydligare för konsumenterna och inte kräva några åtgärder från konsumenternas sida.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till förordning

  Skäl 33

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (33) Under övergångsperioden med skyddstak bör nya roamingkunder få fullständig information om utbudet av roamingtaxor inom unionen, inklusive de taxor som överensstämmer med eurotaxan. Befintliga roamingkunder bör få möjlighet att inom en viss tid välja en ny taxa som överensstämmer med den tillfälliga eurotaxan eller någon annan roamingtaxa. När det gäller befintliga roamingkunder som inte har gjort ett eget val inom denna tidsram är det lämpligt att skilja mellan dem som redan hade valt en särskild roamingtaxa eller -paket innan denna förordning trädde i kraft och dem som inte hade gjort något val. Den senare kategorin bör automatiskt tilldelas en taxa som överensstämmer med denna förordning. Roamingkunder som redan åtnjuter särskilda roamingtaxor eller -paket som passar deras individuella krav och som de har valt utifrån detta bör få behålla sin förvalda taxa eller sitt paket om de, efter att ha blivit påminda om sina befintliga taxevillkor, inte meddelar ett val inom den berörda tidsramen. Sådana särskilda roamingtaxor eller -paket kan bland annat omfatta fasta roamingtaxor, icke-offentliga taxor, taxor med fasta tilläggsavgifter för roaming, taxor med minutavgifter som är lägre än den högsta eurotaxan, eller taxor med öppningsavgifter.

  (33) Under övergångsperioden med skyddstak bör nya roamingkunder på ett tydligt och begripligt sätt få fullständig information om utbudet av roamingtaxor inom unionen, inklusive de taxor som överensstämmer med eurotaxan. Befintliga roamingkunder bör få möjlighet att inom en viss tid välja en ny taxa som överensstämmer med den tillfälliga eurotaxan eller någon annan roamingtaxa. När det gäller befintliga roamingkunder som inte har gjort ett eget val inom denna tidsram är det lämpligt att skilja mellan dem som redan hade valt en särskild roamingtaxa eller -paket innan denna förordning trädde i kraft och dem som inte hade gjort något val. Den senare kategorin bör automatiskt tilldelas en taxa som överensstämmer med denna förordning. Roamingkunder som redan åtnjuter särskilda roamingtaxor eller -paket som passar deras individuella krav och som de har valt utifrån detta bör få behålla sin förvalda taxa eller sitt paket om de, efter att ha blivit påminda om sina befintliga taxevillkor och om de tillämpliga eurotaxorna, meddelar sin operatör ett val. Sådana särskilda roamingtaxor eller –paket kan bland annat omfatta fasta roamingtaxor, icke-offentliga taxor, taxor med fasta tilläggsavgifter för roaming, taxor med minutavgifter som är lägre än den högsta eurotaxan, eller taxor med öppningsavgifter.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till förordning

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (34) Eftersom det i denna förordning fastställs att de direktiv som tillsammans utgör 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation inte påverkar tillämpningen av särskilda åtgärder som antas för reglering av unionsomfattande roamingavgifter för mobila rösttelefonisamtal och eftersom leverantörer av unionsomfattande roamingtjänster i enlighet med denna förordning kan komma att tvingas att anpassa sina roamingtaxor i slutkundsledet till kraven i denna förordning, bör dessa anpassningar inte medföra att mobilkunder får rätt, enligt nationell lagstiftning som införlivar 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation, att säga upp sina avtal.

  (34) Eftersom det i denna förordning fastställs att de direktiv som tillsammans utgör 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation inte påverkar tillämpningen av särskilda åtgärder som antas för reglering av unionsomfattande roamingavgifter för mobila rösttelefonisamtal och eftersom leverantörer av unionsomfattande roamingtjänster i enlighet med denna förordning kan komma att tvingas att anpassa sina roamingtaxor i slutkundsledet till kraven i denna förordning, bör dessa anpassningar inte medföra att mobilkunder får rätt, enligt nationell lagstiftning som införlivar 2002 års regelverk för elektronisk kommunikation, att säga upp sina avtal. På liknande sätt bör friheten att byta leverantör av roamingtjänster inte påverka de rättigheter och skyldigheter som är tillämpliga på nationella tjänster i enlighet med avtals- och regleringsförpliktelser.

  Motivering

  Rätten att byta leverantör av roamingtjänster ger inte konsumenterna rätt att dra sig ur nationella avtal. De relevanta nationella bestämmelserna måste fortsatt tillämpas.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till förordning

  Skäl 40

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (40) En gemensam uppsättning regler för debiteringsintervall på eurotaxafakturor i slutkundsledet bör därför införas för att ytterligare stärka den inre marknaden och tillhandahålla en gemensam skyddsnivå för konsumenter av unionsomfattande roamingtjänster inom hela unionen.

  (40) En gemensam uppsättning regler för debiteringsintervall på eurotaxafakturor i slutkundsledet bör därför införas för att ytterligare stärka den inre marknaden och tillhandahålla samma höga skyddsnivå för konsumenter av unionsomfattande roamingtjänster inom hela unionen.

  Motivering

  Den nya uppsättningen bestämmelser måste erbjuda en hög skyddsnivå för konsumenterna i Europeiska unionen, inte bara en gemensam nivå.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till förordning

  Skäl 42a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (42a) Operatörerna bör vidta lämpliga åtgärder för att se till att konsumenter i gränsområden inte drabbas av problem på grund av att de befinner sig i ett gränsområde, t.ex. att roamingavgifter tas ut medan de fortfarande är i hemlandet.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till förordning

  Skäl 55

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (55) De uppgifter som samlats in av de nationella regleringsmyndigheterna visar att de genomsnittliga grossistavgifter för reglerade dataroamingtjänster som tas ut av en värdnätsoperatör från roamingkundernas hemmaleverantör fortsätter att vara höga, även om dessa grossistpriser förefaller vara på nedåtgående.

  (55) De uppgifter som samlats in av de nationella regleringsmyndigheterna visar att de genomsnittliga grossistavgifter för reglerade dataroamingtjänster som tas ut av en värdnätsoperatör från roamingkundernas hemmaleverantör fortsätter att vara höga. Även om dessa grossistpriser förefaller vara på nedåtgående är de fortfarande alldeles för höga och står inte i proportion till de verkliga produktionskostnaderna.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till förordning

  Skäl 65

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (65) För att garantera att de lagstadgade skyldigheterna vad gäller avgifter i grossist- och slutkundsledet för samtals-, sms- och dataroamingtjänster inte upprätthålls längre än nödvändigt när de strukturella lösningarna är helt införda och konkurrensen på roamingmarknaden är tillräckligt utvecklad, bör det fastställas villkor för när de högsta avgifter som får tas ut i grossist- respektive slutkundsledet kommer att upphöra att vara tillämpliga redan innan de föreskrivna tidsfristerna löpt ut. Dessa villkor bör var baserade på en betydande skillnad mellan pristaken och de faktiska prisnivåerna. En betydande skillnad anses ha uppnåtts om priserna i unionen i genomsnitt har nått 75 % av pristaket. För pristaken i grossistledet bör 75 %-kriteriet vara baserat på den obalanserade trafiken mellan operatörer som inte tillhör samma grupp. För att begränsa snedvridning mellan medlemsstater ska 75 %-kriteriet för pristaken i slutkundsledet beräknas genom att på unionsnivå räkna ut genomsnittet av de nationella genomsnitten separat för varje roamingtjänst (samtals-, sms- eller dataroaming).

  (65) För att garantera att de lagstadgade skyldigheterna vad gäller avgifter i grossist- och slutkundsledet för samtals-, sms- och dataroamingtjänster inte upprätthålls längre än nödvändigt när de strukturella lösningarna är helt införda och konkurrensen på roamingmarknaden är tillräckligt utvecklad, bör det fastställas villkor för när de högsta avgifter som får tas ut i grossist- respektive slutkundsledet kommer att upphöra att vara tillämpliga redan innan de föreskrivna tidsfristerna löpt ut. Dessa villkor bör vara baserade på en betydande skillnad mellan pristaken och de faktiska prisnivåerna. En betydande skillnad anses ha uppnåtts om priserna i unionen i genomsnitt har nått 50 % av pristaket. För pristaken i grossistledet bör 50 %-kriteriet vara baserat på den obalanserade trafiken mellan operatörer som inte tillhör samma grupp. För att begränsa snedvridning mellan medlemsstater ska 50 %-kriteriet för pristaken i slutkundsledet beräknas genom att på unionsnivå räkna ut genomsnittet av de nationella genomsnitten separat för varje roamingtjänst (samtals-, sms- eller dataroaming).

  Ändringsförslag  20

  Förslag till förordning

  Skäl 67

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (67) För att förbättra insynen beträffande priserna i slutkundsledet för ringda och mottagna reglerade roamingsamtal i unionen, och för att roamingkunderna lättare ska kunna avgöra hur de ska använda sina mobiltelefoner när de är utomlands, bör leverantörer av mobiltelefonitjänster göra det möjligt för roamingkunderna att på ett enkelt sätt få kostnadsfri information om gällande roamingavgifter när de ringer eller tar emot taltelefonisamtal i en medlemsstat de besöker. Dessutom bör leverantörerna på begäran kostnadsfritt ge sina kunder ytterligare information om minutavgiften eller avgiften per enhet (inklusive moms) för att ringa eller ta emot taltelefonisamtal samt för att skicka och ta emot sms och mms och andra datakommunikationstjänster i den besökta medlemsstaten. Eftersom vissa kundgrupper kan vara välinformerade om roamingavgifter bör operatörerna se till att det på ett enkelt sätt går att välja bort denna automatiska tjänst.

  (67) För att förbättra insynen beträffande priserna i slutkundsledet för användning av roamingtjänster, och för att roamingkunderna lättare ska kunna avgöra hur de ska använda sina mobiltelefoner när de är utomlands, på resande fot inom och utanför unionen, bör leverantörer av mobiltelefonitjänster göra det möjligt för roamingkunderna att på ett enkelt sätt få kostnadsfri information om gällande roamingavgifter när de använder roamingtjänster i ett land de besöker. Dessutom bör leverantörerna på begäran kostnadsfritt ge sina kunder, förutsatt att dessa befinner sig inom unionen, ytterligare information om minutavgiften eller avgiften per enhet (inklusive moms) för att ringa eller ta emot taltelefonisamtal samt för att skicka och ta emot sms och mms och andra datakommunikationstjänster i den besökta medlemsstaten. Eftersom vissa kundgrupper kan vara välinformerade om roamingavgifter bör operatörerna se till att det på ett enkelt sätt går att välja bort denna automatiska tjänst.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till förordning

  Skäl 68

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (68) Kraven på insyn innebär även att leverantörerna måste lämna information om roamingavgifter, särskilt om eurotaxan och den heltäckande fasta taxan, om de erbjuder en sådan, när abonnemang tecknas och varje gång roamingtaxorna ändras. Hemmaleverantörerna bör tillhandahålla information om roamingtaxor på lämpligt sätt, till exempel via räkningar, internet, tv‑reklam eller direkta postförsändelser. Hemmaleverantörerna bör också se till att alla deras roamingkunder är medvetna om att det finns reglerade taxor för den aktuella perioden och bör skicka tydlig och objektiv information till dessa kunder, i vilken villkoren för eurotaxan och rätten att byta till eller från eurotaxan beskrivs.

  (68) Kraven på insyn innebär även att leverantörerna måste lämna information om roamingavgifter, särskilt om eurotaxan och den heltäckande fasta taxan, om de erbjuder en sådan, när abonnemang tecknas och varje gång roamingtaxorna ändras. Hemmaleverantörerna bör tillhandahålla information om roamingtaxor på lämpligt sätt, till exempel via räkningar, internet, tv-reklam eller direkta postförsändelser. All information och alla erbjudanden bör vara tydliga, begripliga, jämförbara och insynsvänliga i fråga om priser och tjänsternas egenskaper. Reklamen för roamingerbjudanden och marknadsföringen till konsumenter bör fullt ut följa konsumentskyddslagstiftningen, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (direktiv om otillbörliga affärsmetoder)1. Hemmaleverantörerna bör också se till att alla deras roamingkunder är medvetna om att det finns reglerade taxor för den aktuella perioden och bör skicka tydlig och objektiv skriftlig information till dessa kunder, i vilken villkoren för eurotaxan och rätten att byta till eller från eurotaxan beskrivs.

   

  _____________

  1 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till förordning

  Skäl 69

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (69) Vidare bör åtgärder införas för att förbättra insynen beträffande slutkundspriserna för dataroamingtjänster, särskilt för att undanröja problemet med oväntat höga räkningar som utgör ett hinder för en välfungerande inre marknad, och för att ge roamingkunderna ett sätt att övervaka och kontrollera sina utgifter för dataroamingtjänster. Det bör inte heller förekomma några hinder för uppkomsten av tillämpningar eller teknik som kan ersätta eller fungera som ett alternativ till roamingtjänster, såsom WiFi. Konsumenterna bör informeras om detta, så att de kan göra ett välgrundat val.

  (69) Vidare bör åtgärder införas för att förbättra insynen beträffande slutkundspriserna för alla roamingtjänster, särskilt för att undanröja problemet med oväntat höga räkningar som utgör ett hinder för en välfungerande inre marknad, och för att ge roamingkunderna ett sätt att övervaka och kontrollera sina utgifter för dataroamingtjänster. Det bör inte heller förekomma några hinder för uppkomsten av tillämpningar eller teknik som kan ersätta eller fungera som ett alternativ till roamingtjänster, såsom wi-fi eller mekanismer för automatisk uppkoppling mot den lokala operatörens nät (s.k. lokal break-out). Konsumenterna bör informeras om detta, så att de kan göra ett välgrundat val.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till förordning

  Skäl 70

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (70) Framförallt bör mobiloperatörerna ge sina roamingkunder individuell information om taxorna för de avgifter som gäller för dessa kunder för dataroamingtjänster varje gång de startar en dataroamingtjänst vid ankomsten till en annan medlemsstat. Denna information bör levereras till ifrågavarande mobiltelefon eller någon annan typ av mobil enhet på det sätt som bäst är lämpat för att informationen på ett enkelt sätt ska kunna tas emot och förstås.

  (70) Framförallt bör mobiloperatörerna utan kostnad ge sina roamingkunder individuell information om taxorna för de avgifter som gäller för dessa kunder för dataroamingtjänster varje gång de startar en dataroamingtjänst vid ankomsten till ett annat land; detta krav bör tillämpas på tredjeländer först från och med den 1 januari 2013. Denna information bör levereras till ifrågavarande mobiltelefon eller någon annan typ av mobil enhet på det sätt som bäst är lämpat för att informationen på ett enkelt sätt ska kunna tas emot och förstås, och på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig vid en senare tidpunkt.

  Motivering

  Så kallade pop up-fönster är inte något effektivt sätt att informera konsumentera om de tillämpliga taxorna, eftersom konsumenter som är upptagna när de ser ett sådant fönster sannolikt kommer att stänga det utan att ta del av dess innehåll för att avsluta sin pågående aktivitet.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till förordning

  Skäl 71

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (71) I syfte att göra det lättare för kunderna att förstå de ekonomiska konsekvenserna av utnyttjandet av reglerade dataroamingtjänster och göra det möjligt för dem att övervaka och kontrollera sina utgifter, bör hemmaleverantören ge exempel på dataroamingtillämpningar, till exempel e-post, bilder och webbläsare, och ange deras ungefärliga storlek i form av dataanvändning.

  (71) I syfte att göra det lättare för kunderna att förstå de ekonomiska konsekvenserna av utnyttjandet av dataroamingtjänster och göra det möjligt för dem att övervaka och kontrollera sina utgifter, bör hemmaleverantören, när avtalet undertecknas och därefter när kunden så begär, ge kostnadsfria exempel på dataroamingtillämpningar, till exempel e‑post, bilder och webbläsare, och ange deras ungefärliga storlek i form av dataanvändning.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till förordning

  Skäl 72

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (72) Dessutom bör mobiloperatörerna, för att förhindra oväntat höga räkningar, fastställa ett eller flera kostnads- och/eller volymtak för de utestående avgifterna för dataroamingtjänster (uttryckt i den valuta som roamingkunden faktureras i), vilka de bör erbjuda alla sina roamingkunder kostnadsfritt, med ett lämpligt meddelande när detta tak snart är nått. När detta tak nåtts bör kunderna inte längre ges tillgång till eller faktureras för dessa tjänster om de inte särskilt begär att tjänsten även fortsättningsvis ska tillhandahållas i enlighet med de bestämmelser och villkor som angetts i meddelandet. Roamingkunder bör ges möjlighet att inom rimlig tidsfrist välja något av dessa kostnads- eller volymtak eller välja att inte ha något sådant tak. Om inte kunderna anger något annat bör de omfattas av ett system med standardtak.

  (72) Dessutom bör mobiloperatörerna, för att förhindra oväntat höga räkningar för dataroamingtjänster både i och – från och med den 1 januari 2013 – utanför unionen, fastställa ett eller flera kostnads- och/eller volymtak för de utestående avgifterna för dataroamingtjänster (uttryckt i den valuta som roamingkunden faktureras i), vilka de bör erbjuda alla sina roamingkunder kostnadsfritt, med ett lämpligt meddelande som sänds när detta tak snart är nått och i ett medieformat som man kan ta del av igen i ett senare skede. När detta tak nåtts bör kunderna inte längre ges tillgång till eller faktureras för dessa tjänster om de inte särskilt begär att tjänsten även fortsättningsvis ska tillhandahållas i enlighet med de bestämmelser och villkor som angetts i meddelandet. I detta fall bör de utan kostnad motta en bekräftelse i ett medieformat som man kan ta del av igen i ett senare skede. Roamingkunder bör ges möjlighet att inom rimlig tidsfrist välja något av dessa kostnads- eller volymtak eller välja att inte ha något sådant tak. Om inte kunderna anger något annat bör de omfattas av ett system med standardtak.

  Motivering

  Så kallade pop up-fönster är inte något effektivt sätt att informera konsumentera om att de håller på att nå ett säkerhetstak, eftersom konsumenter som är upptagna när de ser ett sådant fönster sannolikt kommer att stänga det för att avsluta sin pågående aktivitet. Vidare vore det viktigt för konsumenterna att få en bekräftelse på att de samtyckt till att fortsätta använda den erbjudna tjänsten trots att de nått säkerhetstaket. Detta är avsett att förhindra att konsumenter bara klickar på en knapp utan att vara medvetna om följderna av denna åtgärd.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till förordning

  Skäl 72a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (72a) Eftersom det i befintlig unionslagstiftning saknas bestämmelser om begränsning av oväntat höga räkningar för roaming utanför unionen bör konsumenterna i samband med roaming utanför unionen i framtiden informeras om gällande roamingpriser samt omfattas av de bestämmelser om oväntat höga räkningar som gäller i samband med roaming inom unionen.

  Ändringsförslag  27

  Förslag till förordning

  Skäl 74

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (74) Sedan de ändrings som införs genom förordning (EG) nr 544/2009 trädde i kraft har det konstaterats att det är mindre sannolikt att kunder som har kontantkort drabbas av oväntat höga räkningar för användning av dataroamingtjänster eftersom det belopp som finns tillgängligt har valts i förväg. Vidare ger den tillfälliga eurotaxan för dataroaming med reglerade taxor för dataroaming dessa kunder ett ytterligare skydd mot höga priser för sådana tjänster. Av dessa skäl bör bestämmelserna om kostnadstak inte vara tillämpliga för kunder med kontantkort.

  (74) Kunder som har kontantkort kan även drabbas av oväntat höga räkningar för användning av dataroamingtjänster. Av detta skäl bör bestämmelserna om kostnadstak vara tillämpliga även på dessa kunder. Vidare bör kunder som har kontantkort i god tid få en varning om att de närmar sig sin kreditgräns.

  Motivering

  Kunder som har kontantkort behöver samma skydd som övriga kunder, särskilt i sådana fall där kontantkortsavtalen medger användning av kommunikationstjänsterna utöver kreditgränsen eller inbegriper ett automatiskt påfyllnadsalternativ. Eftersom användning av roamingtjänster kan medföra att krediten töms snabbt bör leverantörerna dessutom skicka en tidig varning till konsumenterna så att man undviker att krediten abrupt och oväntat töms.

  Ändringsförslag  28

  Förslag till förordning

  Skäl 81

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (81) Kommissionen bör se över effektiviteten hos denna förordning mot bakgrund av dess mål och dess bidrag till genomförandet av regelverket och en välfungerande inre marknad. I detta sammanhang bör kommissionen beakta denna förordnings inverkan på konkurrensställningen för mobilkommunikationsleverantörer av olika storlek och från olika delar av unionen samt utvecklingen av, tendenserna kring och insynen i avgifterna i grossist- och slutkundsledet, deras koppling till de faktiska omkostnaderna, den utsträckning i vilken antagandena i den konsekvensanalys som åtföljde denna förordning har bekräftats och operatörernas kostnader för att efterleva bestämmelserna samt effekterna på investeringarna. Vidare bör kommissionen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen bedöma tillgången till och kvaliteten på tjänster som kan fungera som alternativ till roaming (till exempel tillträde via WIFI).

  (81) Kommissionen bör se över effektiviteten hos denna förordning mot bakgrund av dess mål och dess bidrag till genomförandet av regelverket och en välfungerande inre marknad. I detta sammanhang bör kommissionen beakta denna förordnings inverkan på konkurrensställningen för mobilkommunikationsleverantörer av olika storlek och från olika delar av unionen samt utvecklingen av, tendenserna kring och insynen i avgifterna i grossist- och slutkundsledet, deras koppling till de faktiska omkostnaderna, den utsträckning i vilken antagandena i den konsekvensanalys som åtföljde denna förordning har bekräftats och operatörernas kostnader för att efterleva bestämmelserna samt effekterna på investeringarna. Vidare bör kommissionen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen bedöma tillgången till och kvaliteten på tjänster som kan fungera som alternativ till roaming (till exempel tillträde via wi-fi eller mekanismer för automatisk uppkoppling mot den lokala operatörens nät, s.k. lokal break-out).

  Ändringsförslag  29

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Genom denna förordning införs det också bestämmelser som syftar till ökad insyn i priser och förbättrad tillgång till information om avgifter för användare av unionsomfattande roamingtjänster.

  2. Genom denna förordning införs det också bestämmelser som syftar till ökad insyn i priser och förbättrad tillgång till information om avgifter för användare av roamingtjänster i och – från och med den 1 januari 2013 – utanför unionen.

  Ändringsförslag  30

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. De avgiftstak som fastställs i denna förordning uttrycks i euro. När avgifter som omfattas av artiklarna 6, 7, 8, 9, 11 och 12 anges i andra valutor ska de första taken i enlighet med dessa artiklar fastställas i de valutorna genom att de referensvalutakurser tillämpas som offentliggjorts den 30 maj 2012 av Europeiska centralbanken i Europeiska unionens officiella tidning.

  4. De avgiftstak som fastställs i denna förordning uttrycks i euro. När avgifter som omfattas av artiklarna 6, 7, 8, 9, 11 och 12 anges i andra valutor ska de första taken i enlighet med dessa artiklar fastställas i de valutorna genom att de referensvalutakurser tillämpas som offentliggjorts den 30 maj 2012 av Europeiska centralbanken i Europeiska unionens officiella tidning eller genom att genomsnittet tillämpas av de referensvalutakurser som offentliggjorts av Europeiska centralbanken i Europeiska unionens officiella tidning under de sex månader som föregår denna förordnings ikraftträdande, beroende på vilket av dessa inledande avgiftstak som är det lägsta efter omräkning till andra valutor än euron.

  Motivering

  Syftet med denna ändring är att minska risken för en situation där det, trots att beloppen sänks på grundval av de antagna ändringarna av förordningen, inte sker någon minskning av avgifterna i de länder som inte använder euron, till följd av förändringar i växlingskurserna. Förslaget undanröjer inte denna risk, utan tillhandahåller endast en alternativ metod för omräkning från euro till andra valutor.

  Ändringsförslag  31

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) hemmaleverantör: ett företag som levererar unionsomfattande roamingtjänster till en kund, antingen via ett eget nät eller i egenskap av mobil virtuell nätoperatör eller återförsäljare,

  b) hemmaleverantör: en operatör som levererar unionsomfattande roamingtjänster till en roamingkund, antingen via ett eget nät eller i egenskap av virtuell mobiloperatör eller återförsäljare; hit räknas även alla andra leverantörer av roamingtjänster,

  Motivering

  Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

  Ändringsförslag  32

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 2 – led k

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  k) reglerad dataroamingtjänst: en roamingtjänst som gör det möjligt att använda datakommunikation för en roamingkund som använder en mobiltelefon eller annan typ av mobil enhet  som är uppkopplad till ett värdnät. En reglerad dataroamingtjänst omfattar inte överföring eller mottagande av reglerade roamingsamtal eller sms-meddelanden, men däremot överföring och mottagande av mms-meddelanden,

  k) reglerad dataroamingtjänst: en roamingtjänst som gör det möjligt att använda datakommunikation för en roamingkund som använder en mobiltelefon eller annan typ av mobil enhet  som är uppkopplad till ett värdnät. En reglerad dataroamingtjänst omfattar inte överföring eller mottagande av reglerade roamingsamtal eller sms-meddelanden, överföring och mottagande av mms-meddelanden och datakommunikation av typen maskin till maskin (M2M),

  Motivering

  Mms bör, liksom sms, inte omfattas av definitionen av reglerad roamingdata, eftersom de inte kan jämföras med andra datatjänster. Kommunikation av typen maskin till maskin bör inte omfattas av definitionen av reglerad roamingdata eftersom det är en annan typ tjänst: den riktar sig för det första inte direkt till en bred marknad med konsumenter (när målet med roamingregleringen är att skydda sådana konsumenter från orimlig prissättning), och den är för det andra i allmänhet en integrerad tjänst som kräver en ad hoc-utveckling som utförs av mobilnätsoperatörer och säljs till affärs- eller toppkunder (företag).

  Ändringsförslag  33

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 2 – led m

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  m) alternativ leverantör av roamingtjänster: en annan hemmaleverantör än den operatör som tillhandahåller nationella mobilkommunikationstjänster, vilken tillhandahåller roamingkunden roamingtjänster via sitt eget nät eller i egenskap av mobil virtuell nätoperatör eller återförsäljare,

  m) alternativ leverantör av roamingtjänster: en annan leverantör än den operatör som tillhandahåller nationella mobilkommunikationstjänster, vilken tillhandahåller roamingkunden roamingtjänster via sitt eget nät eller i egenskap av virtuell mobiloperatör eller återförsäljare,

  Motivering

  Som Berec också har påpekat bör förordningens ordalydelse vara så pass flexibel att den tillåter individuella lösningar bland en rad alternativ, utan att utesluta någon möjlighet. Som angetts i förordningen är det Berecs roll att definiera den bästa genomförandelösningen.

  Ändringsförslag  34

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 2 – led n

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  n) roamingtjänsttillträde i grossistledet: att enligt definierade villkor göra faciliteter och/eller tjänster tillgängliga för ett annat företag i syfte att tillhandahålla roamingtjänster till kunder i slutkundsledet,

  n) roamingtjänsttillträde i grossistledet: att enligt definierade villkor och utan diskriminering göra faciliteter och/eller tjänster tillgängliga för ett annat företag i syfte att tillhandahålla roamingtjänster till kunder i slutkundsledet,

  Ändringsförslag  35

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 2 – led o

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  o) roamingprofil för Europeiska unionen (EU-roamingprofil): en förkonfigurerad profil för tillhandahållande av separata roamingtjänster, vilken tillhandahålls tillsammans med profilen för nationella mobiltjänster på samma SIM-kort.

  utgår

  Motivering

  Förordningen bör vara teknikneutral så att det inte förekommer lagstiftning som är inaktuell redan när den genomförs. Detta avser den inriktning på ”dual imsi” (två internationella mobilabonnentidentiteter på samma SIM-kort) som kommissionen föreslog som teknisk lösning.

  Ändringsförslag  36

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma alla rimliga ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet, även från mobila virtuella nätoperatörer och återförsäljare. Reglerna om reglerade roamingtaxor i grossistledet enligt artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för tillhandahållande av roamingtjänsttillträde grossistledet.

  1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma alla rimliga ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet, även från virtuella mobiloperatörer och återförsäljare. Ansökan om roamingtjänsttillträde i grossistledet ska förbli proportionell och anpassad till den part som ansöker om tillträde. Reglerna om reglerade roamingtaxor i grossistledet enligt artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för tillhandahållande av roamingtjänsttillträde grossistledet. Dessa regler ska inte påverka möjligheten för mobilnätsoperatören att driva in andra kostnader med anknytning till tillhandahållandet av roamingtjänsttillträde i grossistledet.

  Motivering

  Rätten till tillträde kan inte vara samma för en fullskalig virtuell mobiloperatör och en återförsäljare. Andra kostnader med anknytning till tillhandahållandet av ett sådant tillträde bör drivas in av mobilnätsoperatören.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska omfatta tillträde till alla nätelement och tillhörande faciliteter, relevanta tjänster, programvarusystem och informationssystem som behövs för att tillhandahålla roamingtjänster till kunder.

  2. Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska, så länge proportionaliteten garanteras, omfatta tillträde till alla nätelement och tillhörande faciliteter, relevanta tjänster, programvarusystem och informationssystem som behövs för att tillhandahålla roamingtjänster till kunder. Ersättning bör betalas ut för ytterligare tjänster utöver grundläggande roamingtjänsttillträde i grossistledet, exempelvis faktureringstjänster eller kundservice.

  Motivering

  Man måste undvika att alla typer av sökande har rätt att begära alla typer av tillträde. Återförsäljare utan egna faktureringsmöjligheter kan be hemmaleverantören att tillhandahålla ett faktureringssystem utöver det rena grossisttillträdet till det reglerade priset. Hemmaleverantören bör få ersättning för sådana tilläggstjänster.

  Ändringsförslag  38

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Från och med den 1 juli 2014 ska hemmaleverantörerna informera alla sina roamingkunder om möjligheten att avsäga sig de roamingtjänster de för närvarande har tillträde till och att välja roamingtjänster från en alternativ leverantör av roamingtjänster. Roamingkunderna ska ha två månader på sig att meddela hemmaleverantören vilken alternativ leverantör de valt. Roamingkunder som inte har meddelat sitt val inom den perioden ska i enlighet med punkterna 3 och 4 ha rätt att närsomhelst välja en alternativ leverantör av roamingtjänster.

  2. Från och med den 1 maj 2014 ska roamingkunderna ha rätt att avsäga sig de roamingtjänster de för närvarande har tillträde till och att i enlighet med punkterna 3 och 4 närsomhelst välja en alternativ leverantör av roamingtjänster. Hemmaleverantörerna ska senast den 1 maj 2014 informera alla sina roamingkunder om denna rätt.

  Motivering

  Syftet med ändringsförslaget är att betona att kunden har uttalad rätt att byta leverantör av roamingtjänster, vilket bör vara det centrala inslaget i denna punkt. Leverantörernas skyldighet att informera kunderna om detta är ett resultat av detta. För att den strukturella åtgärden ska få snabba effekter bör den vara på plats före sommarsemesterperioden 2014. Dessutom bör kunderna informeras i förväg om förändringarna.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Varje övergång till eller från en alternativ leverantör av roamingtjänster ska vara avgiftsfri och får inte vara förenad med villkor eller restriktioner rörande några andra delar av abonnemanget än roamingdelen; övergången ska ske inom fem arbetsdagar, med undantag för det fall en roamingkund har tecknat sig för ett nationellt paket innehållande andra roamingpriser än eurotaxan, eurotaxan för sms-tjänster eller eurotaxan för dataroamingtjänster, då hemmaleverantören får skjuta upp övergången från det gamla till det nya abonnemanget för roamingtjänster under en specificerad period som får vara högst tre månader.

  4. Varje övergång till eller från en alternativ leverantör av roamingtjänster, eller mellan alternativa leverantörer av roamingtjänster, ska vara avgiftsfri och får inte vara förenad med villkor eller restriktioner rörande några andra delar av abonnemanget än roamingdelen; övergången ska ske snarast möjligt och senast efter tre dagar, vilket ska fastställas i Berecs riktlinjer, med undantag för det fall en roamingkund har tecknat sig för ett nationellt paket innehållande andra roamingpriser än eurotaxan, eurotaxan för sms-tjänster eller eurotaxan för dataroamingtjänster, då hemmaleverantören får skjuta upp övergången från det gamla till det nya abonnemanget för roamingtjänster under en specificerad period som får vara högst en månad.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Vid tidpunkten för ingående eller förnyande av ett avtal om mobilkommunikationstjänster ska hemmaleverantörerna ge varje kund fullständig och enskild information om möjligheten att välja en alternativ leverantör av roamingtjänster och underlätta ingåendet av ett avtal med en alternativ leverantör av roamingtjänster. Kunder som ingår avtal om roamingtjänster med hemmaleverantören ska uttryckligen bekräfta att de har informerats om denna möjlighet. Leverantörerna av mobilkommunikationstjänster ska inte hindra återförsäljare som fungerar som deras försäljningsställen att erbjuda avtal om separata roamingtjänster med alternativa leverantörer av roamingtjänster.

  5. Vid tidpunkten för ingående eller förnyande av ett avtal om mobilkommunikationstjänster ska hemmaleverantörerna på ett tydligt och begripligt sätt och i ett hållbart medieformat ge varje kund fullständig och enskild information om möjligheten att välja en alternativ leverantör av roamingtjänster, och hemmaleverantörerna får inte hindra ingåendet av ett avtal med en alternativ leverantör av roamingtjänster. Kunder som ingår avtal om roamingtjänster med hemmaleverantören ska informeras om denna möjlighet. Leverantörerna av mobilkommunikationstjänster får inte begränsa eller hindra återförsäljare som fungerar som deras försäljningsställen när det gäller att erbjuda avtal om separata roamingtjänster med alternativa leverantörer av roamingtjänster.

  Ändringsförslag  41

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a. Leverantörerna ska klart och tydligt informera kunderna om taxor och erbjudanden i samband med roamingtjänster. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 17a för att inrätta enhetliga kriterier för tillhandahållande av sådan information i syfte att garantera jämförbarhet, efter samråd med Berec och de berörda parterna. Tills dessa kriterier antas ska de nationella regleringsmyndigheterna uppmuntra tillhandahållande av jämförbar information, exempelvis med hjälp av vägledning där man som referensvärde använder de reglerade taxor som tillämpas på de relevanta roamingtjänsterna.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  För att säkra utvecklingen av en inre marknad, ska genomförandet av de tekniska lösningarna för faciliteten för separat försäljning av roamingtjänster ske samtidigt i hela unionen.

  För att säkra utvecklingen av en inre marknad, ska genomförandet av de tekniska lösningarna för faciliteten för separat försäljning av roamingtjänster ske samtidigt i hela unionen och uppfylla följande kriterier:

   

  a) Varje teknisk lösning ska vara kostnadseffektiv.

   

  b) Den ska vara utformad på ett kundvänligt sätt.

   

  c) Den ska medge maximal interoperabilitet.

   

  d) Kunderna ska ha möjlighet att snabbt, utan problem och utan att byta mobilnummer byta till en alternativ leverantör av roamingtjänster eller mellan alternativa leverantörer av roamingtjänster.

   

  e) Unionsmedborgare som befinner sig i tredjeländer och tredjelandsmedborgare som befinner sig i unionen får inte hindras att använda roamingtjänster.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  För att möjliggöra separat försäljning av roamingtjänster ska operatörerna se till att faciliteter införts senast den 1 juli 2014, så att kunderna kan använda nationella mobiltjänster och de separata roamingtjänster som erbjuds av en alternativ roamingoperatör utan att behöva byta mobilnummer. För att möjliggöra separat försäljning av roamingtjänster kan operatörerna bland annat tillåta användning av en EU‑roamingprofil på samma SIM-kort och användning av samma terminal som för de nationella mobiltjänsterna. Prissättningen för samtrafik i samband med tillhandahållandet av denna facilitet ska vara kostnadsorienterad och det bör inte tas ut några direkta avgifter av konsumenterna för användning av faciliteten.

  För att möjliggöra separat försäljning av roamingtjänster ska operatörerna se till att faciliteter införts senast den 1 maj 2014, i enlighet med de kriterier som anges i första stycket. Prissättningen för samtrafik i samband med tillhandahållandet av denna facilitet ska vara kostnadsorienterad och det får inte tas ut några direkta avgifter av slutanvändarna för användning av faciliteten för separat försäljning av roamingtjänster.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Efter samråd med berörda aktörer och i nära samarbete med kommissionen ska Berec, inom en rimlig tidsperiod och högst tre månader från antagandet av denna förordning, fastställa riktlinjer för harmoniserade tekniska lösningar avseende faciliteten för separata roamingtjänster och för harmoniserade förfaranden för byte av leverantör av roamingtjänster. Efter en motiverad ansökan från Berec får kommissionen förlänga denna period.

  Efter samråd med berörda aktörer och i nära samarbete med kommissionen ska Berec, inom sex månader från antagandet av denna förordning, fastställa riktlinjer för harmoniserade tekniska lösningar avseende faciliteten för separata roamingtjänster och för harmoniserade förfaranden för byte av leverantör av roamingtjänster. Sådana tekniska lösningar och förfaranden ska uppfylla de kriterier som anges i första stycket. Efter en motiverad ansökan från Berec får kommissionen förlänga denna period en gång med högst sex månader.

  Motivering

  Med tanke på hur komplicerad uppgiften är bör Berec ges ytterligare tid för att fastställa de första riktlinjerna för införandet av de nödvändiga kraven med avseende på faciliteten för separat försäljning av roamingtjänster. En förlängning av denna förberedelsetid får beviljas av kommissionen, dock inte utan begränsningar.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om nödvändigt kan kommissionen ge i uppdrag åt ett europeiskt standardiseringsorgan att göra de ändringar av relevanta standarder som behövs för ett harmoniserat införande av faciliteten.

  Om nödvändigt ska kommissionen ge i uppdrag åt ett europeiskt standardiseringsorgan att göra de ändringar av relevanta standarder som behövs för ett harmoniserat införande av faciliteten.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Den genomsnittliga grossistavgiften, inbegripet bl.a. kostnader för originering, förmedling och terminering, som en värdnätsoperatör tar ut av en kunds hemmaleverantör för ett reglerat roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, får från och med den 1 juli 2012 inte överstiga 0,14 EUR per minut.

  1. Den genomsnittliga grossistavgiften, inbegripet bl.a. kostnader för originering, förmedling och terminering, som en värdnätsoperatör tar ut av en kunds hemmaleverantör för ett reglerat roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, får från och med den 1 juli 2012 inte överstiga 0,10 EUR per minut.

  Ändringsförslag  47

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska gälla mellan två operatörer, oavsett vilka de är, och beräknas för en tolvmånadersperiod eller den eventuella kortare period som återstår innan den högsta genomsnittliga grossistavgiften eller denna förordning upphör att gälla. Den högsta genomsnittliga grossistavgiften ska minska till 0,10 EUR och 0,06 EUR den 1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om inte annat följer av artikel 13 ska den högsta genomsnittliga grossistavgiften fortsätta att vara 0,06 EUR så länge denna förordning är i kraft.

  2. Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska gälla mellan två operatörer, oavsett vilka de är, och beräknas för en tolvmånadersperiod eller den eventuella kortare period som återstår innan den högsta genomsnittliga grossistavgiften eller denna förordning upphör att gälla. Den högsta genomsnittliga grossistavgiften ska minska till 0,08 EUR och 0,05 EUR den 1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om inte annat följer av artikel 13 ska den högsta genomsnittliga grossistavgiften fortsätta att vara 0,05 EUR så länge denna förordning är i kraft.

  Ändringsförslag  48

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 beräknas genom att den totala intäkten för roaming i grossistledet divideras med det totala antal roamingminuter i grossistledet som den berörda operatören faktiskt använt för tillhandahållande av roamingsamtal i grossistledet inom unionen under den berörda perioden, uttryckta i ett belopp per sekund, varvid anpassningar ska göras för att ta hänsyn till värdnätsoperatörens möjlighet att tillämpa en minimitaxa för uppringning under högst 30 sekunder.

  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 beräknas genom att den totala intäkten för roaming i grossistledet divideras med det totala antal roamingminuter i grossistledet som den berörda operatören faktiskt använt för tillhandahållande av roamingsamtal i grossistledet inom unionen under den berörda perioden, uttryckta i ett belopp per sekund.

  Motivering

  En minimitaxa för uppringning under högst 30 sekunder bör inte vara tillåten eftersom det inte finns skäl för en sådan avgift.

  Ändringsförslag  49

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den slutkundsavgift (exklusive moms) för en eurotaxa som en hemmaleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat roamingsamtal får variera för alla roamingsamtal men får från och med den 1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR för mottagna samtal. Pristaket för ringda samtal ska automatiskt sänkas till 0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 och respektive 1 juli 2014 och för mottagna samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska dessa reglerade pristak för eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2016.

  Den slutkundsavgift (exklusive moms) för en eurotaxa som en hemmaleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat roamingsamtal får variera för alla roamingsamtal men får från och med den 1 juli 2012 inte överstiga 0,21 EUR per minut för ringda samtal eller 0,09 EUR för mottagna samtal. Pristaket för ringda samtal ska automatiskt sänkas till 0,16 EUR och 0,11 EUR den 1 juli 2013 respektive 1 juli 2014 och för mottagna samtal till 0,07 EUR den 1 juli 2013 och till 0,05 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska dessa reglerade pristak för eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att vara 0,05 EUR så länge denna förordning är i kraft.

  Ändringsförslag  50

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  För samtal som omfattas av en eurotaxa kan hemmaleverantörerna, genom undantag från tredje stycket, tillämpa en minimitaxa för samtal som omfattas av en eurotaxa när det gäller uppringning under högst 30 sekunder.

  utgår

  Ändringsförslag  51

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Alla roamingkunder får på begäran byta till eller från en eurotaxa. Bytet måste ske inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och vara kostnadsfritt, samt får inte vara förenat med villkor eller restriktioner rörande andra delar av abonnemanget, med undantag för det fall en roamingkund som har tecknat sig för ett roamingpaket innehållande mer än en roamingtjänst (nämligen rösttelefoni, sms och/eller data) önskar byta till en eurotaxa, då hemmaleverantören kan kräva att kunden ger avkall på de övriga delarna i paketet. En hemmaleverantör får vänta med ett byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod som inte får överskrida tre månader.

  5. Alla roamingkunder får på begäran byta till eller från en eurotaxa. Bytet måste ske inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och vara kostnadsfritt, samt får inte vara förenat med villkor eller restriktioner rörande andra delar av abonnemanget, med undantag för det fall en roamingkund som har tecknat sig för ett roamingpaket innehållande mer än en roamingtjänst (nämligen rösttelefoni, sms och/eller data) önskar byta till en eurotaxa, då hemmaleverantören kan kräva att kunden ger avkall på de övriga delarna i paketet. En hemmaleverantör får vänta med ett byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod som inte får överskrida två månader, inklusive den eventuella uppsägningstiden för avtalet.

  Ändringsförslag  52

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a. Hemmaleverantörer får inte avaktivera, omöjliggöra eller på annat sätt hindra inkommande eller utgående samtal vid roaming för nya kunder eller befintliga eurotaxakunder, om inte kunderna uttryckligen har begärt detta eller har överskridit kostnadstaket.

  Ändringsförslag  53

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Den högsta genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av en kunds hemmaleverantör för ett reglerat sms-roamingmeddelande från ifrågavarande värdnät får från och med den 1 juli 2012 inte överskrida 0,03 EUR per sms-meddelande. Den högsta genomsnittliga grossistavgiften för tillhandahållande av ett reglerat sms‑roamingmeddelande ska ha sänkts till 0,02 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat följer av artikel 13 ska den reglerade grossistavgiften för tillhandahållande av ett reglerat sms-roamingmeddelande fortsätta att vara 0,02 EUR så länge denna förordning är i kraft.

  1. Den högsta genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av en kunds hemmaleverantör för ett reglerat sms-roamingmeddelande från ifrågavarande värdnät får från och med den 1 juli 2012 inte överskrida 0,03 EUR per sms-meddelande och ska ha sänkts till 0,02 EUR den 1 juli 2013 och till 0,01 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat följer av artikel 13 ska den reglerade grossistavgiften för tillhandahållande av ett reglerat sms-roamingmeddelande fortsätta att vara 0,01 EUR så länge denna förordning är i kraft.

  Ändringsförslag  54

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) för en sms-eurotaxa som en hemmaleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat sms‑roamingmeddelande som skickas av roamingkunden, får från och med den 1 juli 2012  variera mellan sms‑roamingmeddelanden, men får inte överstiga 0,10 EUR. Om inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska det reglerade pristaket för sms-eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att vara 0,10 EUR till och med den 31 juni 2016.

  2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) för en sms-eurotaxa som en hemmaleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat sms‑roamingmeddelande som skickas av roamingkunden, får från och med den 1 juli 2012 variera mellan sms‑roamingmeddelanden, men ska ha sänkts till 0,09 EUR den 1 juli 2012, till 0,06 EUR den 1 juli 2013 och till 0,05 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska det reglerade pristaket för sms-eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att vara 0,05 EUR till och med den 30 juni 2018.

  Ändringsförslag  55

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. En roamingkund har rätt att när som helst begära byte till eller från en sms‑eurotaxa. Ett sådant byte ska göras inom en arbetsdag efter det att begäran mottagits och ska vara kostnadsfritt och får inte medföra några villkor eller begränsningar för de befintliga delarna i abonnemanget annat än för roaming. En hemmaleverantör får vänta med ett sådant byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod som inte får överskrida tre månader. En sms-eurotaxa kan alltid kombineras med en eurotaxa.

  6. En roamingkund har rätt att när som helst begära byte till eller från en sms‑eurotaxa. Ett sådant byte ska göras inom en arbetsdag efter det att begäran mottagits och ska vara kostnadsfritt och får inte medföra några villkor eller begränsningar för de befintliga delarna i abonnemanget annat än för roaming. En hemmaleverantör får vänta med ett sådant byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod som inte får överskrida två månader, inklusive den eventuella uppsägningstiden för avtalet. En sms-eurotaxa kan alltid kombineras med en eurotaxa.

  Ändringsförslag  56

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a. Hemmaleverantörer får inte avaktivera, omöjliggöra eller på annat sätt hindra sändande eller mottagande av sms vid roaming för nya kunder eller befintliga eurotaxakunder, om inte kunderna uttryckligen har begärt detta eller har överskridit kostnadstaket.

  Ändringsförslag  57

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Från och med den 1 juli 2012 får den genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av en roamingkunds hemmaleverantör för reglerade dataroamingtjänster från ifrågavarande värdnät inte överstiga en skyddsgräns på 0,30 EUR den 1 juli 2012, 0,20 EUR den 1 juli 2013 och 0,10 EUR den 1 juli 2014 per megabyte sända data. Om inte annat följer av artikel 13 ska den högsta genomsnittliga grossistavgiften för tillhandahållande av reglerade dataroamingtjänster fortsätta att vara 0,10 EUR per megabyte överförda data så länge denna förordning är i kraft.

  1. Från och med den 1 juli 2012 får den genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av en roamingkunds hemmaleverantör för reglerade dataroamingtjänster från ifrågavarande värdnät inte överstiga en skyddsgräns på 0,20 EUR den 1 juli 2012, 0,15 EUR den 1 juli 2013 och 0,10 EUR den 1 juli 2014 per megabyte sända data. Om inte annat följer av artikel 13 ska den högsta genomsnittliga grossistavgiften för tillhandahållande av reglerade dataroamingtjänster fortsätta att vara 0,10 EUR per megabyte överförda data så länge denna förordning är i kraft.

  Ändringsförslag  58

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Från och med den 1 juli 2012 får slutkundsavgiften (exklusive moms) för en eurotaxa för dataroaming som en hemmaleverantör får ta ut av sina roamingkunder för tillhandahållande av en reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 0,90 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 och den 1 juli 2014 ska pristaket för använda data minskas till 0,70 EUR respektive 0,50 EUR per använd megabyte. Om inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska det reglerade avgiftstaket i slutkundsledet fortsätta att vara 0,50 EUR per använd megabyte till och med den 31 juni 2016.

  2. Från och med den 1 juli 2012 får slutkundsavgiften (exklusive moms) för en eurotaxa för dataroaming som en hemmaleverantör får ta ut av sina roamingkunder för tillhandahållande av en reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 0,50 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 och den 1 juli 2014 ska pristaket för använda data minskas till 0,30 EUR respektive 0,20 EUR per använd megabyte. Om inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska det reglerade avgiftstaket i slutkundsledet fortsätta att vara 0,20 EUR per använd megabyte till och med den 30 juni 2018.

  Ändringsförslag  59

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Alla roamingkunder har rätt att när som helst begära byte till eller från en eurotaxa för dataroaming som beaktar deras avtalsvillkor. Ett sådant byte ska göras inom en arbetsdag efter det att begäran mottagits och ska vara kostnadsfritt och får inte medföra några villkor eller begränsningar för de befintliga delarna i abonnemanget annat än för roaming. En hemmaleverantör får vänta med ett sådant byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod som inte får överskrida tre månader. En eurotaxa för dataroaming kan alltid kombineras med en sms-eurotaxa och en eurotaxa.

  5. Alla roamingkunder har rätt att när som helst begära byte till eller från en eurotaxa för dataroaming som beaktar deras avtalsvillkor. Ett sådant byte ska göras inom en arbetsdag efter det att begäran mottagits och ska vara kostnadsfritt och får inte medföra några villkor eller begränsningar för de befintliga delarna i abonnemanget annat än för roaming. En hemmaleverantör får vänta med ett sådant byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod som inte får överskrida två månader, inklusive den eventuella uppsägningstiden för avtalet. En eurotaxa för dataroaming kan alltid kombineras med en sms-eurotaxa och en eurotaxa.

  Ändringsförslag  60

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Hemmaleverantörer ska senast den 30 juni 2012 ge alla sina roamingkunder enskild information om eurotaxan för dataroaming, om att denna kommer att gälla senast från och med den 1 juli 2012 för alla roamingkunder som inte har gjort ett avsiktligt val av en särskild taxa eller ett särskilt paket för reglerade dataroamingtjänster, samt om deras rätt att byta till och från taxan i enlighet med punkt 5.

  6. Hemmaleverantörer ska på ett tydligt och begripligt sätt och i ett hållbart medieformat senast den 30 juni 2012 ge alla sina roamingkunder enskild information om eurotaxan för dataroaming, om att denna kommer att gälla senast från och med den 1 juli 2012 för alla roamingkunder som inte har gjort ett avsiktligt val av en särskild taxa eller ett särskilt paket för reglerade dataroamingtjänster, samt om deras rätt att byta till och från taxan i enlighet med punkt 5.

  Ändringsförslag  61

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Om den genomsnittliga grossistavgift för en av roamingtjänsterna (samtal, sms eller data) som tas ut för obalanserad trafik mellan operatörer som inte tillhör samma grupp efter den 30 juni 2018 sjunker till 75 % eller mindre av de högsta grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 6.2, 8.1 och 11.1, ska den högsta grossistavgiften för den berörda roamingtjänsten inte längre tillämpas. Kommissionen ska regelbundet, på grundval av de marknadsuppgifter som samlas in av Berec, kontrollera om detta villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska den utan dröjsmål i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, offentliggöra de uppgifter som bevisar de högsta grossistavgifterna inte längre är tillämpliga för den berörda tjänsten.

  2. Om den genomsnittliga grossistavgift för en av roamingtjänsterna (samtal, sms eller data) som tas ut för obalanserad trafik mellan operatörer som inte tillhör samma grupp efter den 30 juni 2018 sjunker till 50 % eller mindre av de högsta grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 6.2, 8.1 och 11.1, ska den högsta grossistavgiften för den berörda roamingtjänsten inte längre tillämpas. Kommissionen ska regelbundet, på grundval av de marknadsuppgifter som samlas in av Berec, kontrollera om detta villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska den utan dröjsmål i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, offentliggöra de uppgifter som bevisar de högsta grossistavgifterna inte längre är tillämpliga för den berörda tjänsten.

  Ändringsförslag  62

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Om den genomsnittliga slutkundsavgiften på unionsnivå, efter införandet av separat försäljning av roamingtjänster enligt artikel 5 och före den 1 juli 2016, sjunker till 75 % eller mindre av de högsta slutkundsavgifter som föreskrivs i artiklarna 7.2, 9.2 och 12.2, ska den högsta slutkundsavgiften för den roamingtjänsten inte längre tillämpas. Kommissionen ska regelbundet, på grundval av de marknadsuppgifter som samlas in av Berec, kontrollera om detta villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska den utan dröjsmål i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, offentliggöra de uppgifter som bevisar att de högsta slutkundsavgifterna inte längre är tillämpliga för den berörda tjänsten.

  3. Om den genomsnittliga slutkundsavgiften på unionsnivå, efter införandet av separat försäljning av roamingtjänster enligt artikel 5, sjunker till 50 % eller mindre av de högsta slutkundsavgifter som föreskrivs i artiklarna 7.2, 9.2 och 12.2, ska den högsta slutkundsavgiften för den roamingtjänsten inte längre tillämpas. Kommissionen ska regelbundet, på grundval av de marknadsuppgifter som samlas in av Berec, kontrollera om detta villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska den utan dröjsmål i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, offentliggöra de uppgifter som bevisar att de högsta slutkundsavgifterna inte längre är tillämpliga för den berörda tjänsten.

  Ändringsförslag  63

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. För att uppmärksamma en roamingkund på att han/hon kommer att få betala en roamingavgift när han/hon ringer eller tar emot ett samtal eller skickar ett sms‑meddelande, ska varje hemmaleverantör, utom när kunden har meddelat sin hemmaleverantör om att han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett automatiskt meddelande till kunden när denne reser in i en annan medlemsstat än den där hans/hennes hemmanät finns, utan oskäligt dröjsmål och kostnadsfritt ge denne grundläggande individuell prisinformation om de roamingavgifter (inklusive moms) som gäller när han/hon ringer och tar emot samtal samt skickar sms-meddelanden i den besökta medlemsstaten.

  1. För att uppmärksamma en roamingkund på att han/hon kommer att få betala en roamingavgift när han/hon ringer eller tar emot ett samtal eller skickar ett sms‑meddelande, ska varje hemmaleverantör, utom när kunden har meddelat sin hemmaleverantör om att han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett automatiskt meddelande till kunden när denne reser in i en annan medlemsstat än den där hans/hennes hemmanät finns och från och med den 1 januari 2013 när denne reser in i ett tredjeland, utan oskäligt dröjsmål och kostnadsfritt ge denne grundläggande individuell prisinformation om de roamingavgifter (inklusive moms och i den valuta som kunden faktureras i på hemmanätet) som gäller när han/hon ringer och tar emot samtal samt skickar sms-meddelanden i det besökta landet.

  Motivering

  Dessa åtgärder bör utvidgas till att omfatta även andra länder än EU:s medlemsstater.

  Ändringsförslag  64

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Denna grundläggande individuella prisinformation ska inbegripa de maximiavgifter som kunden kan komma att behöva betala enligt detta taxesystem för att

  Denna grundläggande individuella prisinformation ska sändas till kunden vid roaming såväl i som utanför unionen och ska inbegripa de faktiska avgifter (inklusive moms och i den valuta som kunden faktureras i på hemmamätet) som kunden kan komma att behöva betala enligt detta taxesystem för att

   

  Ändringsförslag  65

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) skicka reglerade sms-roamingmeddelanden under vistelsen i den besökta medlemsstaten.

  b) skicka sms-roamingmeddelanden under vistelsen i det besökta landet.

  Motivering

  Dessa åtgärder bör utvidgas till att omfatta även andra länder än EU:s medlemsstater.

  Ändringsförslag  66

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ba) använda reglerade dataanslutningstjänster under vistelsen i den besökta medlemsstaten eller det besökta tredjelandet, uttryckt i pris per megabyte.

  Ändringsförslag  67

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Utöver det som fastställs i punkt 1 ska kunder, oberoende av var de befinner sig i unionen, ha rätt att kostnadsfritt begära samt få mer detaljerad individuell prisinformation om de roamingavgifter som gäller i värdnätet för taltelefonisamtal, sms, mms och andra datakommunikationstjänster, samt information om de öppenhetsbestämmelser som gäller enligt denna förordning, genom ett mobilt taltelefonisamtal eller ett sms‑meddelande. En sådan begäran ska ställas till ett gratisnummer som hemmaleverantören avdelat för detta ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska inte gälla för enheter av typen maskin till maskin (M2M), som använder mobilkommunikation.

  2. Utöver det som fastställs i punkt 1 ska kunder, oberoende av var de befinner sig men först från och med den 1 januari 2013 om kunden befinner sig utanför unionen, ha rätt att kostnadsfritt begära samt få mer detaljerad individuell prisinformation om de roamingavgifter som gäller i värdnätet för taltelefonisamtal, sms, mms och andra datakommunikationstjänster, samt information om de öppenhetsbestämmelser som gäller enligt denna förordning, genom ett mobilt taltelefonisamtal eller ett sms‑meddelande. En sådan begäran ska ställas till ett gratisnummer som hemmaleverantören avdelat för detta ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska inte gälla för enheter av typen maskin till maskin (M2M) eller andra enheter som inte stöder sms-funktioner.

  Motivering

  Inte möjligt på enheter som inte stöder sms-funktioner.

  Ändringsförslag  68

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Hemmaleverantörerna ska se till att deras roamingkunder både före och efter det att de tecknar avtal får lämplig information om de avgifter som gäller när dessa använder reglerade dataroamingtjänster, och informationen ska ges så att kunderna utan svårighet kan förstå de ekonomiska konsekvenserna av användandet och på så sätt att de kan övervaka och kontrollera sina utgifter eller reglerade dataroamingtjänster i enlighet med punkterna 2 och 3. Skyddsmekanismerna enligt punkt 3 ska inte tillämpas på kontantkortskunder.

  Hemmaleverantörerna ska se till att deras roamingkunder både före och efter det att de tecknar avtal får lämplig information om de avgifter som gäller när dessa använder reglerade dataroamingtjänster, både i och utanför unionen, och informationen ska ges så att kunderna utan svårighet kan förstå de ekonomiska konsekvenserna av användandet och på så sätt att de kan övervaka och kontrollera sina utgifter eller reglerade dataroamingtjänster i enlighet med punkterna 2 och 3. Skyddsmekanismerna enligt punkt 3 ska inte tillämpas på kontantkortskunder, utom om dessa har ingått ett kontantkortsavtal med automatisk höjning av krediten. Skyddsmekanismerna enligt punkt 3 ska inte tillämpas på tjänster av typen maskin till maskin (M2M). Kunder som har kontantkort bör också i god tid få en varning om att de närmar sig sin kreditgräns.

  Motivering

  Ändringen skyddar kontantkortskunder med automatisk påfyllning av krediten mot att drabbas av oväntat höga räkningar. I kommissionens förslag undantas dessa kunder oavsiktligt från tillämpningsområdet.

  Ändringsförslag  69

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Hemmaleverantörerna ska i lämpliga fall före tecknandet av ett avtal och regelbundet därefter informera sina kunder om risken med automatisk och okontrollerad dataroaminganslutning och nedladdning av data vid roaming. Dessutom ska hemmaleverantörerna på ett tydligt och lättbegripligt sätt förklara för sina kunder hur man stänger av dessa automatiska dataroaminganslutningar för att förhindra okontrollerat utnyttjande av dataroamingtjänster.

  Hemmaleverantörerna ska i lämpliga fall före tecknandet av ett avtal och regelbundet därefter informera sina kunder om risken med automatisk och okontrollerad dataroaminganslutning och nedladdning av data vid roaming. Dessutom ska hemmaleverantörerna på ett tydligt och lättbegripligt sätt kostnadsfritt informera sina kunder om hur man gör för att stänga av dessa automatiska dataroaminganslutningar för att förhindra okontrollerat utnyttjande av dataroamingtjänster.

  Ändringsförslag  70

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Roamingkunden ska genom ett automatiskt meddelande från hemmaleverantören upplysas om när han/hon kopplats via ett annat nät än hemmanätet; meddelandet ska även innehålla grundläggande individuell information om vilka taxor som gäller i den berörda medlemsstaten vid leverans av reglerade dataroamingtjänster till den kunden, utom om kunden har upplyst sin hemmaleverantör om att han eller hon avsäger sig sådan information.

  2. Roamingkunden ska genom ett automatiskt meddelande från hemmaleverantören upplysas om när han/hon kopplats via ett annat nät än hemmanätet; meddelandet ska även innehålla grundläggande individuell information om vilka taxor (inklusive moms och i den valuta som kunden faktureras i på hemmanätet) som gäller i det berörda landet vid leverans av reglerade dataroamingtjänster till den kunden, utom om kunden har upplyst sin hemmaleverantör om att han eller hon avsäger sig sådan information.

  Ändringsförslag  71

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Sådan grundläggande individuell information om taxor ska meddelas till roamingkundens mobiltelefon eller annan utrustning, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på datorn, varje gång roamingkunden reser in i en annan medlemsstat än den där hans/hennes hemmanät finns och för första gången utnyttjar en reglerad dataroamingtjänst i den medlemsstaten. Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid den tidpunkt då roamingkunden inleder en reglerad dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att den är lätt att ta emot och förstå.

  Sådan grundläggande individuell information om taxor ska meddelas till roamingkundens mobiltelefon eller annan utrustning, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på datorn, varje gång roamingkunden reser in i ett annat land än det där hans/hennes hemmanät finns och för första gången utnyttjar en reglerad dataroamingtjänst i det landet. Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid den tidpunkt då roamingkunden inleder en reglerad dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att den är lätt att ta emot och förstå.

  Motivering

  Dessa åtgärder bör utvidgas till att omfatta även andra länder än EU:s medlemsstater.

  Ändringsförslag  72

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Alla hemmaleverantörerna ska ge alla sina roamingkunder möjlighet att medvetet och kostnadsfritt välja en tjänst som tillhandahåller information om den sammanlagda konsumtionen, uttryckt i volym eller i den valuta som roamingkunden faktureras i för sina kostnader för reglerade dataroamingtjänster, och som garanterar att de sammanlagda utgifterna för reglerade dataroamingtjänster under en given användningsperiod inte överskrider ett visst kostnadstak, om inte kunden gett sitt uttryckliga medgivande till detta.

  3. Alla hemmaleverantörerna ska ge alla sina roamingkunder möjlighet att medvetet och kostnadsfritt välja en tjänst som tillhandahåller information om den sammanlagda konsumtionen, uttryckt i volym eller i den valuta som roamingkunden faktureras i för sina kostnader för dataroamingtjänster i slutkundsledet vilka levererats både inom och utanför unionen, och som garanterar att de sammanlagda utgifterna för sådana dataroamingtjänster i slutkundsledet under en given användningsperiod inte överskrider ett visst kostnadstak, om inte kunden gett sitt uttryckliga medgivande till detta. Detta gäller inte om en leverantör av mobila telekommunikationstjänster i det besökta tredjelandet inte ger hemmaleverantören möjlighet att övervaka kundernas användning i realtid. Om så är fallet ska kunden omedelbart och utan kostnad informeras om detta via ett meddelande när han eller hon reser in i ett sådant land.

  Motivering

  Åtgärderna för att öka insynen och skydda konsumenterna bör gälla även utanför unionen. Det finns emellertid länder där hemmaleverantörerna av tekniska skäl inte kan spåra kundernas användning i realtid och enbart får användarinformationen i slutet av månaden.

  Ändringsförslag  73

  Förslag till förordning

  Artkel 15 – punkt 3 – stycke 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Varje hemmaleverantör ska också se till att ett lämpligt meddelande skickas till roamingkundens mobiltelefon eller annan utrustning, till exempel via ett sms‑meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på datorn när dataroamingtjänsterna har nått 80 % av det överenskomna kostnads- eller volymtaket. Kunderna ska ha rätt att begära att operatörerna slutar att skicka sådana meddelanden samt att när som helst och kostnadsfritt begära att hemmaleverantören tillhandahåller denna tjänst igen.

  Varje hemmaleverantör ska också se till att ett lämpligt meddelande skickas till roamingkundens mobiltelefon eller annan utrustning, till exempel via ett sms‑meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på datorn när roamingsamtals-, sms- och dataroamingtjänsterna har nått 80 % av det överenskomna kostnads- eller volymtaket. Kunderna ska ha rätt att begära att operatörerna slutar att skicka sådana meddelanden samt att när som helst och kostnadsfritt begära att hemmaleverantören tillhandahåller denna tjänst igen.

  Ändringsförslag  74

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 3 – stycke 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  När detta kostnads- eller volymtak annars skulle överskridas ska ett meddelande skickas till roamingkundens mobiltelefon eller annan utrustning. Detta meddelande ska upplysa kunden om hur man ska gå tillväga för att få fortsatt tillgång till sådana tjänster och om kostnaderna för varje ytterligare enhet som används. Om roamingkunden inte svarar enligt uppmaningen i det mottagna meddelandet ska hemmaleverantören omedelbart upphöra med att tillhandahålla och med att ta betalt av roamingkunden för reglerade dataroamingtjänster, om inte och till dess att roamingkunden begär fortsatt eller förnyad tillgång till dessa tjänster.

  När detta kostnads- eller volymtak annars skulle överskridas ska ett meddelande skickas till roamingkundens mobiltelefon eller annan utrustning. Detta meddelande ska upplysa kunden om hur man ska gå tillväga för att få fortsatt tillgång till sådana tjänster och om kostnaderna för varje ytterligare enhet som används. Om roamingkunden inte svarar enligt uppmaningen i det mottagna meddelandet ska hemmaleverantören omedelbart upphöra med att tillhandahålla och med att ta betalt av roamingkunden för reglerade samtals-, sms- och dataroamingtjänster, om inte och till dess att roamingkunden begär fortsatt eller förnyad tillgång till dessa tjänster.

  Ändringsförslag  75

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 3 – stycke 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Denna bestämmelse ska gälla kunder som roamar såväl inom som utanför unionen.

  Ändringsförslag  76

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Punkt 3 ska gälla kunder som roamar såväl inom som utanför unionen.

  Ändringsförslag  77

  Förslag till förordning

  Artikel 15a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Article 15a

   

  Prisjämförelse

   

  Varje prisuppgift om samtals-, sms- och dataroamingtjänster i slutkundsledet ska inkludera moms.

   

  Kommissionen ska granska insynen i och jämförbarheten av de olika taxor som leverantörerna erbjuder kunderna och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om ytterligare åtgärder som krävs för att kunderna på ett enkelt sätt ska kunna jämföra dessa taxor och därmed lättare kunna fatta beslut om att byta leverantör.

  Motivering

  I dagsläget är det omöjligt att jämföra de olika mobiltelefontaxor som olika operatörer erbjuder. Detta bör kommissionen granska. Insynen förutsätter också att all prisinformation ges, inklusive information om moms.

  Ändringsförslag  78

  Förslag till förordning

  Artikel 17a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 17a

   

  Utövande av delegeringen

   

  1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

   

  2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.5a ska ges till kommissionen från och med den …* till den dag som avses i artikel 22 andra stycket.

   

  3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4.5a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

   

  4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

   

  5. En delegerad akt som antas enligt artikel 4.5a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

   

  ––––––––––––––––––––––

  * EUT: Vänligen för in datumet för denna förordnings ikraftträdande.

  Ändringsförslag  79

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – stycke 1

  Komissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av denna förordning och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 30 mars 2012, och ska utan dröjsmål meddela eventuella senare ändringar som påverkar bestämmelserna.

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av denna förordning och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Sanktionerna ska omfatta en skyldighet för leverantörerna att ersätta kunderna om de försenar eller hindrar en kunds byte till en annan leverantör av roamingtjänster. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 30 mars 2012, och ska utan dröjsmål meddela eventuella senare ändringar som påverkar bestämmelserna.

  Ändringsförslag  80

  Förslag till förordning

  Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

  Komissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Kommissionen ska göra en översyn över hur denna förordning fungerar och, efter ett offentligt samråd, rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2015. Kommissionen ska särskilt bedöma huruvida målen i denna förordning uppnåtts. I samband med detta ska kommissionen bland annat se över

  1. Kommissionen ska göra en översyn över hur denna förordning fungerar och, efter ett offentligt samråd, rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2016. Kommissionen ska särskilt bedöma huruvida målen i denna förordning uppnåtts. I samband med detta ska kommissionen bland annat se över

  Motivering

  Ett senare datum för översynen är nödvändigt för att man ska kunna bedöma de strukturella åtgärdernas inverkan på marknaden.

  Ändringsförslag  81

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – stycke 2

  Komissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den ska upphöra att gälla den 30 juni 1 2022.

  Den ska upphöra att gälla den 30 juni 2022.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (Omarbetning)

  Referensnummer

  COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  13.9.2011

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  13.9.2011

   

   

   

  Behandling i utskott

  20.12.2011

   

   

   

  Antagande

  6.2.2012

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  34

  5

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Raffaele Baldassarre, Frank Engel, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Olga Sehnalová, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Wim van de Camp

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Jürgen Creutzmann, Peter Skinner, Michael Theurer

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (Omarbetning)

  Referensnummer

  COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

  Framläggande för parlamentet

  6.7.2011

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  13.9.2011

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  13.9.2011

  JURI

  13.9.2011

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  JURI

  13.9.2011

   

   

   

  Associerat/associerade utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  16.2.2012

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Angelika Niebler

  26.10.2011

   

   

   

  Behandling i utskott

  10.11.2011

  20.12.2011

  25.1.2012

   

  Antagande

  24.4.2012

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  54

  0

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Maria Badia i Cutchet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

  Ingivande

  2.5.2012