Доклад - A7-0150/2012Доклад
A7-0150/2012

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи

2.5.2012 - (COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD)) - ***I

Комисия по бюджети
Докладчик: Göran Färm


Процедура : 2011/0301(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0150/2012
Внесени текстове :
A7-0150/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи

(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0659),

–   като взе предвид член 294, параграф 2, член 172 и член 173, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0372/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[1],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (А7-0150/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение   1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) През следващото десетилетие ще са нужни безпрецедентни като обем инвестиции в европейския транспорт, енергетика, информационни и комуникационните мрежи, за да се подкрепят водещите инициативи на „Европа 2020“ и да се развият интелигентни, усъвършенствани и изцяло свързани помежду си инфраструктури за насърчаване на доизграждането на вътрешния пазар. Инвестиционните нужди на мрежата TEN-T се изчисляват в размер на 500 млрд. EUR. По отношение на проектите за енергийна инфраструктура от европейско значение инвестиции в размер от около 100 млрд. EUR рискуват да не бъдат осъществени поради пречки, свързани с даване на разрешение, регулиране и финансиране, а други 100 млрд. EUR ще бъдат финансирани от самия сектор. Инвестиционните нужди за постигане на целта на Програмата за цифрови технологии да се предостави достъп до бърз интернет на всички европейски граждани и бизнес сектори са между 181 млрд. и 273 млрд. EUR, от които частните инвестиции се очакват да бъдат между 30 млрд. и 100 млрд. EUR.

(3) През следващото десетилетие ще са нужни безпрецедентни като обем инвестиции в европейския транспорт, енергетика, информационни и комуникационните мрежи, за да се подкрепят водещите инициативи на „Европа 2020“ и да се развият интелигентни, усъвършенствани и изцяло свързани помежду си инфраструктури за насърчаване на доизграждането на вътрешния пазар. Инвестиционните нужди на мрежата TEN-T се изчисляват в размер на 500 млрд. EUR. По отношение на проектите за енергийна инфраструктура от европейско значение инвестиции в размер от около 100 млрд. EUR рискуват да не бъдат осъществени поради пречки, свързани с даване на разрешение, регулиране и финансиране, а други 100 млрд. EUR ще бъдат финансирани от самия сектор. Инвестиционните нужди за постигане на целта на Програмата за цифрови технологии да се предостави достъп до бърз интернет на всички европейски граждани и бизнес сектори са между 181 млрд. и 273 млрд. EUR, от които частните инвестиции се очакват да бъдат между 30 млрд. и 100 млрд. EUR. Все пак следва да се гарантира, че при финансираната от ЕС транспортна инфраструктура се вземат предвид нуждите от енергийна ефективност, намаляването на шума при източника, биологичното разнообразие и предизвикателствата, свързани с изменението на климата.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Финансовите инструменти могат да подобрят ефикасността на бюджетните разходи и да осигурят големи мултиплициращи ефекти по отношение на привличането на финансиране от частния сектор и постигнатите инвестиционни обеми. Очакваният мултиплициращ ефект на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ е 15-20.

(5) Финансовите инструменти, така, както са уредени във Финансовия регламент1, могат в някои случаи да подобрят ефикасността на бюджетните разходи и да осигурят големи мултиплициращи ефекти по отношение на привличането на финансиране от частния сектор, особено в контекста на трудния достъп до кредитиране и настоящите ограничения в областта на публичните финанси. Комисията следва по-специално да гарантира, че пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ предлага добавена стойност чрез постигане на по-големи инвестиционни обеми. Очакваният мултиплициращ ефект на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ е 15-20.

 

_________________

 

1 Регламент (ЕС, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Предвид огромния обем на необходимите инвестиции и целите, определени в стратегията „Европа 2020“ за следващото десетилетие, Комисията следва, ако инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ се окаже успешна, да увеличи усилията на Съюза за стимулиране и привличане на допълнително финансиране.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ има двояка цел: първо, да подпомогне финансирането на проекти по приоритетите на европейската политика и второ, да улесни по-голямото участие от страна на частния сектор във финансирането на инфраструктурни проекти чрез пазара за дългосрочен капитал. Тя ще пренасочи някои бюджетни разходи на ЕС към стимулиращи растежа области, като взема предвид бюджетната дисциплина на Съюза и таваните съгласно настоящата многогодишна финансова рамка.

(7) Пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ има двояка цел: първо, да подпомогне финансирането на проекти по приоритетите на европейската политика и второ, да улесни по-голямото участие от страна на частния сектор във финансирането на инфраструктурни проекти чрез пазара за дългосрочен капитал, по-специално като осигури кредитното подобрение, необходимо за да се привлекат инвеститори на капиталовите пазари. Тя ще пренасочи някои бюджетни разходи на ЕС към стимулиращи растежа области, и по-специално транспортната, енергийната и телекомуникационната инфраструктура, като взема предвид бюджетната дисциплина на Съюза и таваните съгласно настоящата многогодишна финансова рамка.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Това ще е първият финансов инструмент, използван за инфраструктурни проекти в множество сектори със сходни нужди от финансиране, и като такъв ще донесе по-големи ползи по отношение на въздействието върху пазара, административната ефективност и използването на ресурсите. На заинтересованите лица в областта на инфраструктурата като инвеститори, публични органи, строителни фирми и оператори ще бъде предоставен по-съгласуван инструмент.

(8) Това ще е първият финансов инструмент, използван за инфраструктурни проекти в множество сектори със сходни нужди от финансиране, и като такъв ще донесе по-големи ползи по отношение на въздействието върху пазара, административната ефективност и използването на ресурсите чрез евентуалното взаимодействие между секторите на транспорта, енергетиката и ИКТ. На заинтересованите лица в областта на инфраструктурата като инвеститори, публични органи, строителни фирми и оператори ще бъде предоставен по-съгласуван инструмент.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ дружествата за проектите ще могат издават облигации и бюджетът на Съюза, заедно с финансиране от финансов партньор, ще бъде използван за подобряване на кредитното качество на облигациите с цел да се привлекат инвеститори към пазара за дългов капитал, като например пенсионни фондове и застрахователни дружества.

(9) С инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ дружествата за проектите ще могат да издават облигации и бюджетът на Съюза, заедно с финансиране от финансов партньор, ще бъде използван за подобряване на кредитното качество на облигациите с цел да се привлекат инвеститори към пазара за дългов капитал, като например пенсионни фондове, застрахователни дружества и други заинтересовани страни.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Подкрепата на Съюза следва да намали риска, присъщ на облигациите за проекти, доколкото участниците на капиталовия пазар желаят да инвестират в по-голям обем облигации за инфраструктурни проекти, отколкото би било възможно без подкрепата на Съюза.

(10) Подкрепата на Съюза, осигурена чрез настоящия регламент, следва да намали риска, присъщ на облигациите за проекти, доколкото участниците на капиталовия пазар желаят да инвестират в по-голям обем облигации за инфраструктурни проекти, отколкото би било възможно без подкрепата на Съюза.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Икономическото възстановяване на Европа не следва да бъде застрашено от увеличаването на транспортните задръствания, липсата на енергийни връзки и забавянето на разпространението на широколентовия достъп, дължащи се на трудностите, които изпитват инфраструктурните проекти, за да получат достъп до дългосрочно частно или публично финансиране.

(11) Икономическото възстановяване на Европа не следва да бъде застрашено от влошените резултати в областта на транспорта, липсата на енергийни връзки, остарелите енергийни системи, недостатъците в енергийните доставки, забавянето на разпространението на широколентовия достъп и възпрепятстването на телекомуникационните услуги, дължащи се на трудностите, които изпитват инфраструктурните проекти, за да получат достъп до дългосрочно частно или публично финансиране.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Преоценката на програмите на държавите членки за инвестиции в инфраструктурата в контекста на техните фискални ограничения и структурни реформи няма да улесни необходимото ускорение на темпа на инфраструктурните инвестиции. Освен това дългосрочното банково кредитиране на инфраструктурни проекти продължава да бъде недостатъчно и скъпо, което изисква алтернативни и конкурентоспособни източници на дългово финансиране.

(12) Преоценката на програмите на държавите членки за инвестиции в инфраструктурата в контекста на техните фискални ограничения и структурни реформи няма да улесни ускорението на темпа на инфраструктурните инвестиции, които са нужни за изпълняване на политическите цели на стратегията „Европа 2020“, и по-конкретно преход към ефективна по отношение на ресурсите икономика с ниски емисии на въглероден двуокис за постигане на устойчив растеж, както е посочено във водещата инициатива на стратегията „Европа 2020“ - „Европа за ефективно използване на ресурсите“. Освен това дългосрочното банково кредитиране на инфраструктурни проекти продължава да бъде недостатъчно и скъпо, което изисква алтернативни и конкурентоспособни източници на дългово финансиране.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Следователно пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да бъде започната през сегашната финансова рамка с цел да се развие капиталов пазар за финансиране чрез дълг в областта на инфраструктурата в по-общ план и да се разшири наборът от финансови инструменти, които понастоящем са предназначени за транспортни проекти.

(14) Следователно пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да бъде започната през сегашната финансова рамка, за да се установи дали и до каква степен подобни финансови инструменти за поделяне на риска предлагат допълнителни ползи в областта на финансирането на инфраструктурни проекти.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С оглед да се осъществи пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, Решение № 1639/2006/ЕО и Регламент (ЕО) № 680/2007 следва да се изменят. Тази пилотна фаза има за цел да подкрепи инфраструктурни проекти с търговски потенциал в секторите на транспорта, енергетиката и ИКТ, като след 2013 г. инициативата може да бъде приложена и за други сектори.

(15) С оглед да се осъществи пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, Решение № 1639/2006/ЕО и Регламент (ЕО) № 680/2007 следва да се изменят. Тази пилотна фаза има за цел да подкрепи инфраструктурни проекти с ясна европейска добавена стойност и търговски потенциал в секторите на транспорта, енергетиката и ИКТ, които въпреки своя търговски потенциал не получават адекватно финансиране от пазара.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В светлината на дългогодишния опит на ЕИБ, която е основната финансираща институция за инфраструктурни проекти, и предвид нейната същност като финансов орган на ЕС, създаден с Договора, Комисията следва да я привлече в осъществяването на тази пилотна фаза. Конкретният ред и условия на сътрудничеството, включително заплащането на ЕИБ, следва да бъдат определени в съответно споразумение между Комисията и ЕИБ.

(16) В светлината на дългогодишния опит на ЕИБ, която е основната финансираща институция за инфраструктурни проекти, и предвид нейната същност като финансов орган на ЕС, създаден с Договора, Комисията следва да я привлече в осъществяването на тази пилотна фаза. Необходимо е да се определят конкретният ред и условия на сътрудничеството, включително заплащането на ЕИБ, в съответно споразумение между Комисията и ЕИБ.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да започне в подготовка на предложения Механизъм за свързване на Европа. Тя ще спомогне да се прокара пътят за финансовия инструмент за поделяне на риска в рамките на Механизма за свързване на Европа.

(17) Пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ не засяга решението за многогодишната финансова рамка на Съюза (МФР) на Съюза след 2013 г. и следва да започне не по-късно от 31 юли 2012 г., в подготовка за предложения Механизъм за свързване на Европа. Ако се окаже успешна и след съответен анализ и независима оценка, тя ще спомогне да се прокара пътят за финансовия инструмент за поделяне на риска в рамките на Механизма за свързване на Европа.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Бюджетните средства следва да бъдат поискани от ЕИБ въз основа на набор от проекти, които ЕИБ счита, че са подходящи и има вероятност да бъдат реализирани. Всички подобни искания следва да се направят преди 31 декември 2013 г. Поради сложността на големите инфраструктурни проекти самото одобрение може да се даде на по-късна дата, но не по-късно от 31 декември 2014 г.

(20) Бюджетните средства следва да бъдат поискани от ЕИБ въз основа на набор от проекти, които ЕИБ и Комисията считат, че са подходящи, в съответствие с дългосрочните политически цели на Съюза и има вероятност да бъдат реализирани. Всички подобни искания следва да се направят преди 31 декември 2013 г. Поради сложността на големите инфраструктурни проекти самото одобрение може да се даде на по-късна дата, но не по-късно от 31 декември 2014 г.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Желателно е Комисията да извърши независима,задълбочена оценка на пилотната фаза на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти. Тази оценка трябва, по целесъобразност, да се придружава от законодателни предложения за иновативни финансови инструменти в рамките на Многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б) Тъй като в заключенията на Европейския съвет от 1—2 март 2012 г. срокът за постигане на споразумение относно пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ е определен за юни 2012 г., е необходимо Комисията да започне да реализира тази пилотна фаза без допълнително забавяне.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – точка -1 (нова)

Решение № 1639/2006/ЕО

Член 8 – параграфи 5 а и 5 б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. В член 8 се добавят следните параграфи:

 

„5a. Извършва се цялостна независима оценка на пилотната фаза на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти, посочен в член 31, параграфи 2а–2гб, която обхваща, наред с другото, неговата добавена стойност, включително отражението върху финансовата жизнеспособност на проекта, допълняемостта спрямо други инструменти на Съюза или на държавите членки и всяко друго дългосрочно дългово финансиране, както и постигнатия мултиплициращ ефект. Тя включва общи бележки за развитието на пазара, в т. ч. създаването или коригирането на нарушаващи ефекти, ако има такива, и оценка на съпътстващите рискове, в т.ч. рисковете, свързани с проекта и партньорите. Тя проучва също дали максималната норма на възвръщаемост би била подходяща за финансиране на публични проекти от инвеститори от частния сектор и прави сравнение на разходите с алтернативни средства за финансиране на проекти, включително банкови заеми и собствен капитал.

 

5б. Освен това въз основа на тази оценка Комисията извършва оценка на бъдещите мерки, които трябва да се предприемат с цел повишаване на ефикасността на разходите на Съюза и увеличаване на обема на инвестициите за приоритетните проекти. Тази оценка разглежда, наред с другото, начините инструментът за облигации за проекти да стане още по-привлекателен за по-широк кръг от дългосрочни инвеститори, включително инвеститори от публичния сектор.“

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква а)

Решение № 1639/2006/ЕО

Член 31 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това Съюзът може да предостави финансово участие на ЕИБ за провизиите и разпределянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти по параграфи 2а—2г.

Освен това по време на пилотната фаза през 2012 и 2013 г. Съюзът може да предостави финансово участие на ЕИБ за провизиите и разпределянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти по параграфи 2а—2гб.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) вмъкват се следните параграфи 2а—2г:

б) вмъкват се следните параграфи 2а—2гб:

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/ЕО

Член 31 – параграф 2а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти означава кредитно подобрение, което отговаря на следните условия:

2a. „инструмент за поделяне на риска за облигации за проекти означава съвместен инструмент на Комисията и ЕИБ, който осигурява кредитно подобрение, което отговаря на следните условия:

a) приема формата на заем или гаранция, предоставена от ЕИБ в полза на финансиране за проекти в областта на ИКТ и широколентовия достъп;

a) приема формата на заем или гаранция, предоставена от ЕИБ, с подкрепата на принос от бюджета на Съюза, в полза на финансиране за проекти от общоевропейски интерес в областта на ИКТ и широколентовия достъп, като допълва финансирането от страна на държавите членки или частните инвеститори и действа в ситуации на недостатъчно оптимални инвестиции, когато проектите не получават адекватно финансиране от пазара;

б) покрива риска при обслужването на дълга за проект и намалява кредитния риск за притежателите на облигациите;

б) покрива риска при обслужването на дълга за проект и намалява кредитния риск за притежателите на облигациите;

в) използва се само за проекти, чиято финансова жизнеспособност се основава на приходите по проекта.

в) използва се само за проекти, чиято финансова жизнеспособност се основава на приходите по проекта.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/ЕО

Член 31 – параграф 2 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти, включително таксите за управление и другите допустими разходи, стриктно се ограничава до размера на финансовото участие на Съюза в инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти и не води до никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, се поема от ЕИБ.

2б. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти, включително таксите за управление и другите допустими разходи, в никакъв случай не надвишава размера на финансовото участие на Съюза в инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти. Няма никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, винаги се поема от ЕИБ.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/ЕО

Член 31 – параграф  2 в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2в. Подробният ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ.

2в. Подробният ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ. Комисията информира незабавно Европейския парламент и Съвета за основните елементи на това споразумение.

 

Оценката на риска от страна на ЕИБ се осигурява в съответствие с политическите насоки на ЕИБ за кредитния риск и критериите за подбор на ЕИБ в областта на социалните въпроси, околната среда и климата се вземат надлежно предвид.

 

Основните ред, условия и процедури на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти се определят в приложение към настоящото решение.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/ЕО

Член 31 – параграфи 2 га (нов) и 2 г б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2гa. В допълнение към изискванията за докладване, посочени в точка 49 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, и без да се засягат някакви други регулаторни изисквания за докладване, Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета на всеки шест месеца по време на пилотната фаза. Това докладване включва предоставянето на информация относно резултатността на механизма за поделяне на риска за облигациите за проекти и препоръки за начини за повишаване на ефективността му.

 

2гб. Въз основа на оценката, посочена в член 8, параграф 5а от настоящото решение, Комисията предлага подходящи регулаторни промени, в т.ч. законодателни, по-специално ако предвиденото прилагане на пазара не е задоволително или ако станат налични достатъчно алтернативни източници на дългосрочно дългово финансиране.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 2 – точка 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14. „инструмент за поделяне на риска за облигации за проекти“ означава кредитно подобрение, предоставено на проекти от общ интерес. Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти обхваща риска при обслужването на дълга за проект и намалява кредитния риск за притежателите на облигациите. Той се използва само за проекти, чиято финансова жизнеспособност се основава на приходите по проекта.

14. „инструмент за поделяне на риска за облигации за проекти“ означава съвместен инструмент на Комисията и ЕИБ, който осигурява кредитно подобрение на проекти от общ интерес с европейска добавена стойност, като допълва финансирането от страна на държавите членки или частните инвеститори и действа в ситуации на недостатъчно оптимални инвестиции, когато проектите не получават адекватно финансиране от пазара. Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти обхваща риска при обслужването на дълга за проект и намалява кредитния риск за притежателите на облигациите. Той се използва само за проекти, чиято финансова жизнеспособност се основава на приходите по проекта.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 2 – точка 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15. „кредитно подобрение“ означава използването на заем от ЕИБ или гаранция от ЕИБ за подобряване на кредитното качество на дълга за проекта.

15. „кредитно подобрение“ означава използването на заем от ЕИБ или гаранция от ЕИБ, подкрепено от принос от бюджета на Съюза, за подобряване на кредитното качество на дълга за проекта.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3 – буква а)

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 6 – параграф 1 – буква г) – последно изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 200 млн. EUR може да бъде преразпределена за инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти в транспортния сектор.

През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 200 млн. EUR може да бъде преразпределена за пилотната фаза на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти в транспортния сектор.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3 – буква б)

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 6 – параграф 1 – буква ж)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) финансово участие на ЕИБ за провизии и заделянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти в областта на TEN-T и TEN-E. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска, включително таксите за управление и другите допустими разходи, стриктно се ограничава до размера на финансовото участие на Съюза към инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти и не води до никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, се поема от ЕИБ. Подробният ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ. През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 210 млн. EUR, от които до 200 млн. EUR за транспортни проекти и до 10 млн. EUR за енергийни проекти, може да бъде преразпределена за инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти в съответствие с процедурата по член 15, параграф 2 съответно от бюджетните редове за TEN-T (LGTT) и TEN-E. Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти може да използва повторно всички приходи, получени в рамките на инвестиционния период, за нови заеми и гаранции.

ж) по време на пилотната фаза през 2012 и 2013 г. финансово участие на ЕИБ за провизии и заделянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти в областта на TEN-T и TEN-E. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска, включително таксите за управление и другите допустими разходи, в никакъв случай не надвишава размера на финансовото участие на Съюза в инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, нито надвишава срока на облигациите. Няма никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, винаги се поема от ЕИБ. Подробният ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ. Комисията информира незабавно Европейския парламент и Съвета за основните елементи на това споразумение. Оценката на риска от страна на ЕИБ се осигурява в съответствие с политическите насоки на ЕИБ за кредитния риск и критериите за подбор на ЕИБ в областта на социалните въпроси, околната среда и климата се вземат надлежно предвид.

 

През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 210 млн. EUR, от които до 200 млн. EUR за транспортни проекти и до 10 млн. EUR за енергийни проекти, може да бъде преразпределена за инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти в съответствие с процедурата по член 15, параграф 2 съответно от бюджетните редове за TEN-T (LGTT) и TEN-E. В допълнение към изискванията за докладване, посочени в точка 49 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, и без да се засягат някакви други регулаторни изисквания за докладване, Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета на всеки шест месеца по време на пилотната фаза. Това докладване включва предоставянето на информация относно резултатността на механизма за поделяне на риска за облигациите за проекти и препоръки за начини за повишаване на ефективността му.

 

Въз основа на оценката, посочена в член 16, параграф 2а от настоящия регламент, Комисията предлага подходящи регулаторни промени, в т.ч. законодателни, по-специално ако предвиденото прилагане на пазара не е задоволително или ако станат налични достатъчно алтернативни източници на дългосрочно дългово финансиране.

 

Лихвите и другите приходи, генерирани от инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти под формата на такси, платени от бенефициерите и получени до 31 декември 2013 г., могат да се използват повторно за нови заеми и гаранции. След 1 януари 2014 г., ако инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти не бъде продължен за следващата многогодишна финансова рамка, всички остатъчни средства се връщат в приходната част на бюджета на Съюза.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3 а (нова)

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 16 – параграфи 2 а и 2 б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) В член 16 се добавят следните параграфи:

 

„2a. Извършва се цялостна независима оценка на пилотната фаза на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), която обхваща, наред с другото, неговата добавена стойност, включително отражението върху финансовата жизнеспособност на проекта, допълняемостта спрямо други инструменти на Съюза или на държавите членки и всяко друго дългосрочно дългово финансиране, както и постигнатия мултиплициращ ефект. Тя включва общи бележки за развитието на пазара, в т. ч. създаването или коригирането на нарушаващи ефекти, ако има такива, и оценка на съпътстващите рискове, в т.ч. рисковете, свързани с проекта и партньорите. Тя проучва също дали максималната норма на възвръщаемост би била подходяща за финансиране на публични проекти от инвеститори от частния сектор и прави сравнение на разходите с алтернативни средства за финансиране на проекти, включително банкови заеми и собствен капитал.

 

2б. Освен това въз основа на тази оценка Комисията извършва оценка на бъдещите мерки, които трябва да се предприемат с цел повишаване на ефикасността на разходите на Съюза и увеличаване на обема на инвестициите за приоритетните проекти. Тази оценка разглежда, наред с другото, начините инструментът за облигации за проекти да стане още по-привлекателен за по-широк кръг от дългосрочни инвеститори, включително инвеститори от публичния сектор.“

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 17 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) В член 17, параграф 1 се добавя следната алинея:

 

„В срок до 30 юни 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ списък на проектите, избрани да получат финансовата помощ, посочена в член 6, параграф 1, буква ж), и уточняващ вноската, финансовите институции и участващите инвеститори. В този доклад Комисията включва насоки за добри практики и списък на инвеститорите, които имат потенциален интерес към иновативните финансови инструменти.“

Обосновка

Необходима е точна информация във връзка с пилотната фаза на облигациите за проекти с цел идентифициране на промените, които е възможно да бъдат направени в Механизма за свързване на Европа. Комисията следва да уведоми Парламента кои са участващите инвеститори и по какъв начин могат да бъдат подобрени избраните проекти.

  • [1]  ОВ С 0, 0.0.0000, стр. 0.
  • [2]  ОВ С 0, 0.0.0000, стр. 0.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение: Защо е необходима пилотна фаза за облигациите за проекти?

Модерната и ефективна инфраструктура е от ключово значение за постигане на целите на „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и за намаляване на безработицата чрез доизграждането на вътрешния пазар. Нуждите от инвестиции в транспортна и енергийна инфраструктура и в инфраструктура в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в Европа се изчисляват на 1,5 трилиона евро за 2010-2020 г. Докато частният сектор следва да финансира основната част от тези, в повечето случаи, доходоносни инвестиции, ролята на публичния сектор в Европа ще бъде решаваща за постигането на горепосочените цели.

За тази цел Комисията на ЕС предложи създаването на Механизъм за свързване на Европа за следващата финансова рамка, с цел ускоряване на развитието на инфраструктурата в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ мрежите, със специален акцент върху стратегическите презгранични връзки.

Освен капиталови инструменти и безвъзмездни средства, Механизмът за свързване на Европа включва нов финансов инструмент за мобилизиране на повече средства от частния сектор – облигации за проекти. За да може този нов инструмент да започне да функционира пълноценно през 2014 г., Комисията предвижда пилотна фаза за 2012-2013 г., целяща преди всичко:

- проверка на това доколко инициативата се приема от пазара и на неговите реакции, тъй като е необходимо време за включването на нови инструменти в решенията за инвестиции в частния сектор;

- проверка на функционирането и оптимизиране на облигациите за проекти на практика, с цел доусъвършенстване на инициативата.

Изменяйки сега действащите правила на рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и TEN, предложението разширява и увеличава значението на настоящия Инструмент за гарантиране на заеми за проекти по TEN-T (LGTT). Значението му се увеличава с включването на други сектори, освен транспортния, като енергетиката и ИКТ, като в същото време обхватът му се разширява с включване не само на риска, свързан с движението, но и на всички рискове, които могат да доведат до спад на приходите по време на жизнения цикъл на проекта. Времевият хоризонт на инструмента е удължен от 3-7 години на до 30 години. Освен това новият инструмент решава някои недостатъци в привличането на инвестиции, с които LGTT не можеше да се справи. Създаден преди кризата, LGTT нито е предвиден за, нито е адаптиран към сегашния икономически климат.

Европейският парламент често настоятелно призоваваше за създаването на такъв инструмент, и особено в резолюциите си от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“[1], от 17 февруари 2012 г. относно стратегията „Европа 2020“[2] и най-новите си резолюции от 2 февруари 2012 г. относно Европейския съвет на 30 януари 2012 г.[3] и от 15 февруари 2012 г. относно аспектите, свързани със заетостта и социалните въпроси в Годишния обзор на растежа за 2012 г.[4].

Освен това Европейският съвет в заключенията си от 1 и 2 март 2012 г. поставя следната амбициозна цел за пилотната фаза: „Предвид необходимостта от стимулиране на частното финансиране на ключови инфраструктурни проекти, следва да се ускори работата по пилотната фаза на инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“ с оглед на постигането на съгласие до юни.“

Технически подробности: как функционират облигациите за проекти?

Облигациите за проекти са дългов инструмент, емитиран от частни дружества, работещи по проекти, с подкрепата на принос от ЕС/ЕИБ, което прави облигациите по-сигурни и по-привлекателни за инвеститорите на капиталовите пазари, които иначе обичайно не инвестират в инфраструктура като пенсионни фондове. Намалявайки риска, който инвеститорите поемат, той следва да стимулира притока на частен капитал в приоритетни инфраструктурни инвестиции, влагането на средства в които е блокирано от неопределения риск. Това е особено важно в контекста на ограниченото банково финансиране в резултат на кризата и новите регулаторни изисквания.

Функционирането му може да бъде обобщено, както следва:

 

Чрез използването на механизма на ЕИБ, подкрепен от принос на ЕС, под формата на подчинен дълг или гаранция[5], кредитният рейтинг на частния първостепенен дълг (облигации) за инфраструктурни проекти се повишава до целевия рейтинг A-, който е достатъчен за увеличаване на привлекателността на облигациите на капиталовите пазари. Делът на подчинения дълг, който не надхвърля 20 % от общия дълг на проекта[6], приема финансирана (заем) или нефинансирана (гаранция) форма.

Облигациите за проекти следва да се разглеждат като инструмент, който е част от широк набор разнообразни инструменти за финансиране и който може да се съчетава с други публични и частни инструменти, включващи публични безвъзмездни средства (европейски и национални), заеми (банкови, облигационни), гаранции, собствен капитал и т.н. Облигациите за проекти няма да заменят традиционните безвъзмездни средства, които вместо това могат да се насочват към най-нуждаещите се проекти. Те са допълнение към съществуващо финансиране и не следва да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар, нито да заменят сегашното частно финансиране или всяка друга публична или частна интервенция на национално равнище или на равнище ЕС.

Бюджетен ефект от предложението

За пилотната фаза Комисията предлага принос от бюджета на ЕС в размер на 230 млн. EUR, който ще бъде финансиран чрез преразпределяне в рамките на съществуващите програми. От наличната сума в размер на 500 млн. EUR за LGTT през 2012–2013 г., до 200 млн. EUR ще бъдат преразпределени за подпомагането на облигациите за проекти в областта на транспорта. Няма да има отражение върху финансирането на други видове подкрепа от ЕС, като например безвъзмездните средства. За да се включат инвестициите в енергетиката и ИКТ, 10 млн. EUR и 20 млн. EUR съответно също се преразпределят от бюджетните редове за TEN-E и РПКИ.

 

 

Бюджет за 2012 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Общо

06 03 03 – Финансова подкрепа за проекти от общ интерес в трансевропейската транспортна мрежа (от бюджетните средства за LGTT)

БКПЗ

1.275

100

100

 

200

БКП

714

40

60

100

200

32 03 02 – Финансова подкрепа за проекти от общ интерес в трансевропейската енергийна мрежа

БКПЗ

21

 

10

 

10

БКП

12

 

10

 

10

09 03 01 – Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации – Програма за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ППП ИКТ)

БКПЗ

133

 

20

 

20

БКП

109

 

20

 

20

ОБЩО бюджетни кредити за ГД „Мобилност и транспорт“, „Енергетика“и „Информационно общество и медии“

БКПЗ

 

100

130

 

230

БКП

 

40

90

100

230

230 млн. EUR е малка сума в сравнение с инфраструктурните нужди, но очакваният мултиплициращ ефект от 15 до 20 може да мобилизира инвестиции до 4,6 млрд. EUR.

Подкрепата на ЕС ще се състои от заеми/гаранции за покриване на всякакъв вид спад на приходите, например поради по-слабо използване от предвиденото, забавяния при строителството и т.н. Ако подкрепата на ЕС трябва да бъде мобилизирана вследствие на първоначален спад на приходите, тя ще се превърне в подчинен дълг, който все още трябва да се изплаща след първостепенния дълг и преди собствения капитал, което означава, че евентуална крайна загуба за бюджета на ЕС ще настъпи само в случай на провал на проекта.

Както се споменава изрично в законодателното предложение, рискът за бюджета на ЕС ще бъде строго ограничен, без условни задължения, като максималният принос на ЕС ще бъде ограничен до сумата от 230 млн. EUR. Що се отнася до приходите от инструмента, предложението на Комисията предвижда потенциалната печалба да се инвестира повторно в механизма, за да се подкрепят максимален брой проекти. Докладчикът подкрепя този подход.

Някои въпроси, будещи загриженост

От гледна точка на бюджетния орган е особено важно да се постигне точният баланс между делегираните правомощия, предоставени на Комисията и ЕИБ, и изискванията за докладване и механизмите за отчетност. Според докладчика предложените механизми се нуждаят от някои разяснения, но са достатъчни за пилотната фаза, тъй като:

- подборът на проекти вече е ограничен от редица задължителни критерии, които ЕИБ ще трябва да спазва при предлагането на проекти (целите на икономическата политика на ЕС, критериите, представени в основните актове на TEN и РПКИ, политическите насоки на ЕС, стандартните критерии на ЕИБ за допустимост и околна среда, политиките за кредитния риск и др.),

- в рамките на РПКИ и TEN одобрението ще следва същата процедура, както традиционните безвъзмездни средства, а именно чрез комитети (вж. член 15, параграф 2 от основния акт за TEN и член 46 от основния акт за РПКИ),

- инструментът ще бъде в сила за по-малко от 2 години и следва да финансира само малък брой проекти.

По-нататъшните дискусии в това отношение могат се проведат в рамките на предложението за Механизъм за свързване на Европа, така че междувременно Комисията и ЕИБ да могат да работят по доусъвършенстването на проекта на инициативата. Освен това, като се има предвид времето, необходимо за постигане на финансово приключване на очаквания обем проекти и стартиране на тяхното пълноценно функциониране, ще мине време преди да може да се извърши правилна оценка на инициативата.

Като се има предвид променящата се икономическа и финансова среда, не трябва да определяме прекалено много допълнителни критерии и мерки за прилагане, за да се даде по-голяма гъвкавост за развитието на този нов пазар. Що се отнася до докладването обаче и като се има предвид, че текущото преразглеждане на Финансовия регламент вероятно няма да влезе в сила преди началото на пилотната фаза, докладчикът счита, че предложените разпоредби следва да бъдат коригирани, за да се гарантира достатъчна отчетност и адекватен мониторинг от страна на законодателя. Поради тази причина той предлага конкретни изменения, които целят по-често (на всеки 6 месеца) и подробно докладване.

Въпреки че е важно да се гарантира адекватно докладване, така че да могат да се направят добре обосновани заключения преди създаването на Механизма за свързване на Европа, докладчикът подчертава, че основната цел на тази пилотна фаза е да се тества доколко тази нова инициатива се приема от финансовите пазари. В този контекст и като се има предвид, че пилотната фаза вече е ограничена до 18 месеца, докладчикът не счита, че е необходима „изходна“ стратегия за пилотната фаза, тъй като споразумението и изпълнението на пилотната фаза не следва по никакъв начин да предопределя предстоящите преговори по Механизма за свързване на Европа.

График и предстоящи преговори

Докладчикът споделя амбицията на Европейския съвет за постигане на споразумение на първо четене със Съвета най-късно до юни и предлага следните стъпки в тази връзка:

Представяне на проектодоклад

29 март

Краен срок за внасяне на изменения

3 април

Гласуване в комисията по бюджети

25 април

Период на преговори

25 април – 24 май

Гласуване на политическото споразумение в комисията по бюджети

31 май (подлежи на потвърждение)

Гласуване на пленарно заседание

юли

  • [1]  P7_TA(2011)0266
  • [2]  P7_TA(2011)0068
  • [3]  P7_TA(2012)0023
  • [4]  P7_TA(2012)0048
  • [5]  т.е. който се изплаща след първостепенния дълг и преди собствения капитал.
  • [6]  Създаване на дружество със специално предназначение за емитиране на облигациите, договаряне на други форми на заем, ползване от гаранцията на ЕС/ЕИБ и получаване на собствен капитал.

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (27.3.2012)

на вниманието на комисия по бюджети

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи
(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

Докладчик по становище: Werner Langen

КРАТКА ОБОСНОВКА

Пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ се предвижда да започне през 2012-2013 г., за да се засили участието на частния сектор във финансирането на инфраструктурни мерки в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ/широколентови мрежи. В момента държавите от ЕС инвестират между 0,5% и 2% от своя БВП за мерки в сферата на инфраструктурата[1]. Предвижда се в бъдеще частните инвеститори да се включат чрез публично-частни партньорства. Инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ ще допълва съществуващите източници на финансиране.

Общи бележки

Финансирането на облигациите за проекти в пилотната фаза 2012-2013 г. ще бъде гарантирано и ограничено чрез преразпределяне на вече съществуващите бюджетни редове 06 03 03 ТЕМ Транспорт (до 200 млн. евро), 32 03 02 TEN Енергетика (до 10 млн. евро за ТЕМ-Е проекти) и 09 03 01 CIP (до 20 млн. евро за проекти за ИКТ и широколентов достъп).

Изборът на 5 - 14 различни проекта ще бъде направен от ЕИБ въз основа на насоките за TEN и за Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ). При това трябва да се избягват изкривяването на пазара и скритите субсидии. Цел на пилотната фаза е да се извърши проверка на пазара и оценка на изпълнението. Ето защо от голямо значение са първоначалните доклади на ЕИБ до Комисията и Европейския парламент относно опита, натрупан при изпълнението и приемането на пазара на проектни облигации. По силата на Междуинституционалното споразумение ЕИБ има задължението да докладва на Комисията. Комисията трябва да предава тези годишни доклади на Съвета и Европейския парламент. Използването на средства в размер до максимално 230 млн. евро може да действа като катализатор за изпълнението на инфраструктурни мерки и да постигне мултиплициращ ефект от около 15-20 евро за всяко евро, инвестирано от бюджета на ЕС.

Въпреки това ЕИБ трябва да гарантира, че финансирането наистина се предоставя само за тези проекти, които действително имат нужда от финансиране. Следователно трябва да се избират проекти, които от търговска гледна точка не са жизнеспособни сами по себе си и следователно се нуждаят от финансиране, за да може въобще да бъдат реализирани. В тази връзка трябва да се направи критичната забележка, че в пилотната фаза съфинансиране под формата на проектни облигации трябва да бъде предоставяно само за проекти, които са вече завършени, но се нуждаят от допълнително финансиране, или за проекти, за които строителната дейност предстои да започне, тъй като за тях е била извършена значителна част от финансовото планиране още преди влизането в сила на инициативата „Облигации за проекти“.

Начинът, по който функционират облигациите за проекти, е илюстриран в следната схема:

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по бюджети да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Подкрепата на Съюза следва да намали риска, присъщ на облигациите за проекти, доколкото участниците на капиталовия пазар желаят да инвестират в по-голям обем облигации за инфраструктурни проекти, отколкото би било възможно без подкрепата на Съюза.

(10) Подкрепата на Съюза следва да намали риска, присъщ на облигациите за проекти, доколкото участниците на капиталовия пазар желаят да инвестират в по-голям обем облигации за инфраструктурни проекти, отколкото би било възможно без подкрепата на Съюза. Обхватът на облигациите за проекти следва да се разшири и да включва също така и иновативни и демонстрационни проекти.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Икономическото възстановяване на Европа не следва да бъде застрашено от увеличаването на транспортните задръствания, липсата на енергийни връзки и забавянето на разпространението на широколентовия достъп, дължащи се на трудностите, които изпитват инфраструктурните проекти, за да получат достъп до дългосрочно частно или публично финансиране.

(11) Икономическото възстановяване на Европа не следва да бъде застрашено от увеличаването на транспортните задръствания, липсата на енергийни връзки, остарелите енергийни системи, недостатъците в енергийните доставки, забавянето на разпространението на широколентовия достъп и възпрепятстването на телекомуникационните услуги, дължащи се на трудностите, които изпитват инфраструктурните проекти, за да получат достъп до дългосрочно частно или публично финансиране. Инициативата „Облигации за проекти“ в рамките на споразумението за партньорство по стратегията „Европа 2020“ предоставя ясна рамка за допустимост, която подлежи на засилен демократичен контрол, като подходящо средство за постигане на програми за устойчиви и антициклични инвестиции, съответстващи на социалните, климатичните и екологическите цели на ЕС и същевременно играещи роля на катализатор с цел да бъдат привличани частни капитали за дългосрочни проекти.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Преоценката на програмите на държавите членки за инвестиции в инфраструктурата в контекста на техните фискални ограничения и структурни реформи няма да улесни необходимото ускорение на темпа на инфраструктурните инвестиции. Освен това дългосрочното банково кредитиране на инфраструктурни проекти продължава да бъде недостатъчно и скъпо, което изисква алтернативни и конкурентоспособни източници на дългово финансиране.

(12) Преоценката на програмите на държавите членки за инвестиции в инфраструктурата в контекста на техните фискални ограничения и структурни реформи няма да улесни необходимото ускорение на темпа на инфраструктурните инвестиции, които са нужни за изпълняване на политическите цели на стратегията „Европа 2020“, и по-конкретно преход към ефективна по отношение на ресурсите икономика с ниски емисии на въглероден двуокис за постигане на устойчив растеж, както е посочено във водещата инициатива на стратегията „Европа 2020“ - „Европа за ефективно използване на ресурсите“. Освен това дългосрочното банково кредитиране на инфраструктурни проекти продължава да бъде недостатъчно и скъпо, което изисква алтернативни и конкурентоспособни източници на дългово финансиране.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Следователно пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да бъде започната през сегашната финансова рамка с цел да се развие капиталов пазар за финансиране чрез дълг в областта на инфраструктурата в по-общ план и да се разшири наборът от финансови инструменти, които понастоящем са предназначени за транспортни проекти.

(14) Следователно пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да бъде започната през сегашната финансова рамка, за да се установи дали и до каква степен подобни финансови инструменти за поделяне на риска предлагат допълнителни ползи в областта на финансирането на инфраструктурни проекти.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) При все това следва да се има предвид, че облигациите за проекти могат само да допълват съществуващите финансови модели, а не изцяло да ги заместват.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С оглед да се осъществи пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, Решение № 1639/2006/ЕО и Регламент (ЕО) № 680/2007 следва да се изменят. Тази пилотна фаза има за цел да подкрепи инфраструктурни проекти с търговски потенциал в секторите на транспорта, енергетиката и ИКТ, като след 2013 г. инициативата може да бъде приложена и за други сектори.

(15) С оглед да се осъществи пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, Решение № 1639/2006/ЕО и Регламент (ЕО) № 680/2007 следва да се изменят. Тази пилотна фаза има за цел да подкрепи инфраструктурни проекти с търговски потенциал в секторите на транспорта, енергетиката и ИКТ.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В светлината на дългогодишния опит на ЕИБ, която е основната финансираща институция за инфраструктурни проекти, и предвид нейната същност като финансов орган на ЕС, създаден с Договора, Комисията следва да я привлече в осъществяването на тази пилотна фаза. Конкретният ред и условия на сътрудничеството, включително заплащането на ЕИБ, следва да бъдат определени в съответно споразумение между Комисията и ЕИБ.

(16) В светлината на дългогодишния опит на ЕИБ, която е основната финансираща институция за инфраструктурни проекти, и предвид нейната същност като финансов орган на ЕС, създаден с Договора, Комисията следва да я привлече в осъществяването на тази пилотна фаза. ЕИБ следва също така да бъде използвана все повече за иновативни проекти. Конкретните ред и условия на сътрудничеството, включително заплащането на ЕИБ, следва да бъдат определени в съответно споразумение между Комисията и ЕИБ и в правилата за въвеждане на инструмента за гарантиране на заемите, предвидени в член 6, параграф 1, буква г) и в приложението към Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи1. Комисията следва незабавно да информира Европейския парламент и Съвета за текста на споразумението.

 

____________

 

1 OВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да започне в подготовка на предложения Механизъм за свързване на Европа. Тя ще спомогне да се прокара пътят за финансовия инструмент за поделяне на риска в рамките на Механизма за свързване на Европа.

(17) Пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ не засяга решението за многогодишната финансова рамка на Съюза (МФР) след 2013 г. и в частност предложението на Комисията за създаване на Механизъм за свързване на Европа. Поради това пилотната фаза следва да започне, за да тества дали този финансов инструмент за поделяне на риска може да предложи добавена стойност, която да се реализира чрез предложения Механизъм за свързване на Европа. Решението за продължаване на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ след края на пилотната фаза ще бъде взето едва след осъществяването на независима оценка на пилотната фаза. Комисията следва да осигури възможност за прекратяване на инициативата, ако предвиденото прилагане на пазара не е задоволително или когато станат налични достатъчно алтернативни източници на дългосрочно дългово финансиране.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Заявлението за помощ, подборът и изпълнението на всички проекти ще се извършват съгласно правото на Съюза, по-специално по отношение на държавната помощ и със стремеж да се избягва създаването или добавянето на пазарни изкривявания.

(18) Заявлението за помощ, подборът и изпълнението на всички проекти следва да се извършват при еднакви условия за всички проекти и съгласно правото на Съюза, по-специално по отношение на държавната помощ и със стремеж да се избягва създаването или добавянето на пазарни изкривявания.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Бюджетните средства следва да бъдат поискани от ЕИБ въз основа на набор от проекти, които ЕИБ счита, че са подходящи и има вероятност да бъдат реализирани. Всички подобни искания следва да се направят преди 31 декември 2013 г. Поради сложността на големите инфраструктурни проекти самото одобрение може да се даде на по-късна дата, но не по-късно от 31 декември 2014 г.

(20) Бюджетните средства следва да бъдат поискани от ЕИБ въз основа на набор от проекти, които ЕИБ счита, че са подходящи, в съответствие с дългосрочните политически цели на Съюза и има вероятност да бъдат реализирани. Всички подобни искания следва да се направят преди 31 декември 2013 г. Поради сложността на големите инфраструктурни проекти самото одобрение може да се даде на по-късна дата, но не по-късно от 31 декември 2014 г.

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква а)

Решение № 1639/2006/EО

Член 31 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това Съюзът може да предостави финансово участие на ЕИБ за провизиите и разпределянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти по параграфи 2а—2г.

Освен това по време на пилотната фаза през 2012 и 2013 г. Съюзът може да предостави финансово участие на ЕИБ за провизиите и разпределянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти по параграфи 2а—2г.

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/EО

Член 31 - параграф 2а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. приема формата на заем или гаранция, предоставена от ЕИБ в полза на финансиране за проекти в областта на ИКТ и широколентовия достъп;

2a. приема формата на заем или гаранция, предоставена от ЕИБ в полза на финансиране за проекти от общоевропейски интерес в областта на ИКТ и широколентовия достъп;

Обосновка

По причини, свързани със субсидиарността, следва да се включват единствено проекти от общ интерес.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/EО

Член 31 – параграф 2 а – буква в а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ва) използва се за подпомагане на инвестиции, които не получават адекватно финансиране от пазара;

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/EО

Член 31 – параграф 2 а – буква в б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

вб) допълва финансирането от страна на държавите членки или частните инвеститори;

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/EО

Член 31 – параграф 2а – буква в в) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

вв) не нарушава конкуренцията на вътрешния пазар;

Изменение  16

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/EО

Член 31 – параграф 2 а – буква в г) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

вг) използва се само за проекти, които носят добавена стойност на Съюза, така че проекти следва да се осъществяват на европейско равнище само когато това е оправдано предвид обхвата и въздействието на изпълнението на проекта и когато целите на проекта могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, отколкото на национално равнище.

Изменение  17

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/EО

Член 31 - параграф 2 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти, включително таксите за управление и другите допустими разходи, стриктно се ограничава до размера на финансовото участие на Съюза в инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти и не води до никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, се поема от ЕИБ.

2б. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти, включително таксите за управление и другите допустими разходи, стриктно се ограничава до размера на финансовото участие на Съюза в инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти и не води до никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, се поема от ЕИБ. Точната формулировка на правилата се определя в съответствие с правилата за въвеждане на инструмента за гарантиране на заемите, предвидени в член 6, параграф 1, буква г) и приложението към Регламент (ЕО) № 680/2007.

 

Комисията информира незабавно Европейския парламент и Съвета за текста на споразумението, посочено в първата алинея.

Изменение  18

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/EО

Член 31 - параграф 2 в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2в. Подробният ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ.

2в. Подробните ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ и се обявяват пред Европейския парламент и Съвета. Оценката на риска от страна на ЕИБ се осигурява в съответствие с банковите директиви.

Изменение  19

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/EО

Член 31 – параграф 2 га (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2га. Комисията, в сътрудничество с ЕИБ, представя на Европейския парламент ежегодни доклади с разбивка на проектите според използването на сумите, посочени в параграф 2г. Докладът също така съдържа информация относно резултатността на механизма за поделяне на риска за облигациите за проекти и препоръки за начини за повишаване на ефективността му. До края на пилотната фаза се осъществява консултация с пряко ангажираните заинтересовани лица.

Изменение  20

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 2 – параграф 14 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14. „инструмент за поделяне на риска за облигации за проекти“ означава кредитно подобрение, предоставено на проекти от общ интерес. Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти обхваща риска при обслужването на дълга за проект и намалява кредитния риск за притежателите на облигациите. Той се използва само за проекти, чиято финансова жизнеспособност се основава на приходите по проекта.

14. „инструмент за поделяне на риска за облигации за проекти“ означава кредитно подобрение, предоставено на проекти от общ интерес. Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти обхваща риска при обслужването на дълга за проект и намалява кредитния риск за притежателите на облигациите. Той се използва само:

Изменение  21

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 2 – точка 14 - буква а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) за проекти, чиято финансова жизнеспособност се основава на приходи;

Изменение  22

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 2 – точка 14 – буква б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) за подпомагане на инвестиции, които не получават адекватно финансиране от пазара;

Изменение  23

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 2 – точка 14 – буква в) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) за допълване на финансирането от страна на държавите членки или частните инвеститори;

Изменение  24

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 2 – точка 14 – буква г) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) без да нарушава конкуренцията на вътрешния пазар;

Изменение  25

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 2 – точка 14 – буква д) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) за проекти, които носят добавена стойност на Съюза, което означава, че проекти следва да се осъществяват на европейско равнище само когато това е оправдано предвид обхвата и въздействието на изпълнението на проекта и когато целите на проекта могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, отколкото на национално равнище;

Изменение  26

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 2 – точка 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15. „кредитно подобрение“ означава използването на заем от ЕИБ или гаранция от ЕИБ за подобряване на кредитното качество на дълга за проекта.

заличава се

Изменение  27

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 – точка 3 – буква б)

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 6 – параграф 1 – буква ж)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) финансово участие на ЕИБ за провизии и заделянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти в областта на TEN-T и TEN-E. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска, включително таксите за управление и другите допустими разходи, стриктно се ограничава до размера на финансовото участие на Съюза към инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти и не води до никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, се поема от ЕИБ. Подробният ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ. През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 210 млн. EUR, от които до 200 млн. EUR за транспортни проекти и до 10 млн. EUR за енергийни проекти, може да бъде преразпределена за инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти в съответствие с процедурата по член 15, параграф 2 съответно от бюджетните редове за TEN-T (LGTT) и TEN-E. Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти може да използва повторно всички приходи, получени в рамките на инвестиционния период, за нови заеми и гаранции.

ж) финансово участие на ЕИБ за провизии и заделянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти в областта на TEN-T и TEN-E. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска, включително таксите за управление и другите допустими разходи, стриктно се ограничава до размера на финансовото участие на Съюза към инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти и не води до никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, се поема от ЕИБ. Подробните ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ и се обявяват пред Европейския парламент и Съвета. През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 210 млн. EUR, от които до 200 млн. EUR за транспортни проекти и до 10 млн. EUR за енергийни проекти, може да бъде преразпределена за инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти в съответствие с процедурата по член 15, параграф 2 съответно от бюджетните редове за TEN-T (LGTT) и TEN-E.

 

Точната формулировка на правилата се определя в съответствие с правилата за въвеждане на инструмента за гарантиране на заемите, предвидени в член 6, параграф 1, буква г) и приложението към Регламент (ЕО) № 680/2007. Комисията информира незабавно Европейския парламент и Съвета за текста на тези правила.

 

Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти може да използва повторно всички приходи, получени в рамките на инвестиционния период, за нови заеми и гаранции.

Изменение  28

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

В съответствие с точка 49 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета относно представените от ЕИБ доклади за изпълнение.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи

Позовавания

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

17.11.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

17.11.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Werner Langen

14.12.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Alyn Smith, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău

  • [1]  EIB Papers, том 13/1 (2008)

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (28.3.2012)

на вниманието на комисия по бюджети

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1639/2006/EО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи
(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))

Докладчик по становище: Antonio Cancian

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съюз никога няма да разреши проблема с растежа и заетостта, използвайки единствено средствата от бюджета на ЕС.

Неведнъж Комисията правилно подчерта ключовата роля, която ще трябва да бъде поета от инфраструктурата във възстановяването на европейската икономика, с особен акцент върху развитието на инфраструктурите на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), трансевропейската енергийна мрежа (TEN-Е) и телекомуникациите. Говорим за инвестиции от порядъка на 1500 милиарда евро, един истински план Маршал за Европа, в рамките на конкурентоспособен и либерализиран европейски пазар.

Докладът Monti напомня, че „големите публични инфраструктури в Европа, каквито са TEN, са транснационални, неприспособени към понастоящем фрагментираните национални схеми, и тяхното финансиране страда от липса на ликвиден пазар на облигации за много дълги срокове, докато дългосрочните инвеститори, като например пенсионните фондове, не могат да намерят предлагане на облигации, което да отговаря на инвестиционните им нужди.“

Докладчикът приветства пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“. Той препоръчва тя да започне колкото се може по-скоро, за да отговори на неотложните инвестиционни нужди на европейските инфраструктури. Освен това приканва Европейската комисия да разгледа възможността за разпределяне на повече средства за инициативата, евентуално като използва неизразходвани средства по текущата програма TEN-T.

Докладчикът вярва, че тази инициатива ще има много положително въздействие върху европейската икономика, но все пак счита, че за съжаление въздействието ще бъде ограничено до проекти, съсредоточени върху краткосрочната и средносрочната възвръщаемост.

Следователно една по-сериозна стъпка би следвало да бъде стартирането на нова „Европейска инициатива за облигации за проекти“ за инфраструктури, включваща пряка намеса на Европейския съюз в капитала на инфраструктурните проекти. Европейският съюз ще има директно участие в капитала на инфраструктурните проекти, сам или заедно с държавите членки, с цел подобряване на финансовата устойчивост на инфраструктурните проекти, като се фокусира върху дългосрочната възвръщаемост на инвестициите.

Средствата, с които разполагаме в рамките на бюджета на ЕС, са недостатъчни за това начинание. Съюзът ще трябва да набере средства директно от капиталовите пазари посредством издаването на европейски облигации за проекти. Тогава средствата от издаването на облигациите ще бъдат използвани от Съюза за закупуване на дялове от капитала на дружествата, работещи по проектите, или от дружества със специална инвестиционна цел (SPV), поели проекти от европейски интерес. По този начин ролята на Съюза няма да бъде ограничена до съфинансиране, какъвто е случаят понастоящем с разпределянето на средствата от бюджета на ЕС или със заемите/гаранциите, предоставяни от Европейската инвестиционна банка. Това би представлявало силно послание за инвеститорите както от публичния, така и от частния сектор, а също и за финансовите пазари. Участието на ЕС като инвеститор би действало като гаранция за реализирането на проекта, със значително катализиращо и стимулиращо действие. Това е необходима стъпка за изграждане на инфраструктурите, от които има спешна нужда на нашия континент днес.

Едновременно с това от решаващо значение остава ролята на държавите членки. ЕС трябва да поиска от държавите членки да продължат да работят по редица важни реформи, като например ускоряване на бюрократичните процедури за издаване на разрешителни и одобрения в точно определени срокове; предоставяне на стимули за дружества със специални цели, като например частично или пълно освобождаване от данъчно облагане на приходите за известен период от време, с цел привличането на частен капитал, участие в пасивен дял на дружеството със специални цели.

Изграждането на нови съвременни и интегрирани инфраструктури е от фундаментално значение, ако искаме Европа да остане конкурентоспособен и централен играч на световната сцена и лидер в международната икономика след края на кризата. Изграждането на нови инфраструктури ще създаде благоприятна среда за амбициозен и конкурентоспособен европейски частен сектор, като стимулира растежа, като създава нови работни места и като ангажира бъдещите поколения във възстановяването на нашата икономика, третирайки по този начин някои от най-спешните предизвикателства, пред които е изправен днес нашият континент.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) През следващото десетилетие ще са нужни безпрецедентни като обем инвестиции в европейския транспорт, енергетика, информационни и комуникационните мрежи, за да се подкрепят водещите инициативи на „Европа 2020“ и да се развият интелигентни, усъвършенствани и изцяло свързани помежду си инфраструктури за насърчаване на доизграждането на вътрешния пазар. Инвестиционните нужди на мрежата TEN-T се изчисляват в размер на 500 млрд. EUR. По отношение на проектите за енергийна инфраструктура от европейско значение инвестиции в размер от около 100 млрд. EUR рискуват да не бъдат осъществени поради пречки, свързани с даване на разрешение, регулиране и финансиране, а други 100 млрд. EUR ще бъдат финансирани от самия сектор. Инвестиционните нужди за постигане на целта на Програмата за цифрови технологии да се предостави достъп до бърз интернет на всички европейски граждани и бизнес сектори са между 181 млрд. и 273 млрд. EUR, от които частните инвестиции се очакват да бъдат между 30 млрд. и 100 млрд. EUR.

(3) През следващото десетилетие ще са нужни безпрецедентни като обем инвестиции в европейския транспорт, енергетика, информационни и комуникационни мрежи, за да се подкрепят водещите инициативи на „Европа 2020“ и да се развият интелигентни, усъвършенствани и изцяло свързани помежду си инфраструктури за насърчаване на доизграждането на вътрешния пазар. Инвестиционните нужди на мрежата TEN-T се изчисляват в размер на 500 млрд. EUR. По отношение на проектите за енергийна инфраструктура от европейско значение инвестиции в размер от около 100 млрд. EUR рискуват да не бъдат осъществени поради пречки, свързани с даване на разрешение, регулиране и финансиране, а други 100 млрд. EUR ще бъдат финансирани от самия сектор. Инвестиционните нужди за постигане на целта на Програмата за цифрови технологии да се предостави достъп до бърз интернет на всички европейски граждани и бизнес сектори са между 181 млрд. и 273 млрд. EUR, от които частните инвестиции се очакват да бъдат между 30 млрд. и 100 млрд. EUR. Същевременно следва да се гарантира, че финансираната от ЕС транспортна инфраструктура взема предвид нуждите от енергийна ефективност, намаляването на шума при източника, биологичното разнообразие и предизвикателствата, свързани с изменението на климата.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Необходимо е да се подчертае, че е важно да се приеме предложената МФР, тъй като тя въвежда Механизма за свързване на Европа (включително инициативата „Облигации за проекти“) и разпределя съответния бюджет.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ има двояка цел: първо, да подпомогне финансирането на проекти по приоритетите на европейската политика и второ, да улесни по-голямото участие от страна на частния сектор във финансирането на инфраструктурни проекти чрез пазара за дългосрочен капитал. Тя ще пренасочи някои бюджетни разходи на ЕС към стимулиращи растежа области, като взема предвид бюджетната дисциплина на Съюза и таваните съгласно настоящата многогодишна финансова рамка.

(7) Инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ има двояка цел: първо, да подпомогне финансирането на проекти по приоритетите на европейската политика и второ, да гарантира необходимото кредитно подобрение с цел привличане на инвеститори на капиталовия пазар за финансирането на инфраструктурни проекти чрез пазара за дългосрочен капитал. Тя ще пренасочи някои бюджетни разходи на ЕС към стимулиращи растежа области, като взема предвид бюджетната дисциплина на Съюза и таваните съгласно настоящата многогодишна финансова рамка.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ дружествата за проектите ще могат издават облигации и бюджетът на Съюза, заедно с финансиране от финансов партньор, ще бъде използван за подобряване на кредитното качество на облигациите с цел да се привлекат инвеститори към пазара за дългов капитал, като например пенсионни фондове и застрахователни дружества.

(9) С инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ дружествата за проектите ще могат да издават облигации и бюджетът на Съюза, заедно с финансиране от финансов партньор, ще бъде използван за подобряване на кредитното качество на облигациите с цел да се привлекат инвеститори към пазара за дългов капитал, като например пенсионни фондове, застрахователни дружества и други заинтересовани страни.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Допълнителна стъпка напред, за която следва да бъде направена внимателна оценка и да бъде докладвано на Европейския парламент и на Съвета, е издаването от Съюза на облигации за проекти, имащи за цел финансирането на устойчиви инфраструктурни проекти с европейска добавена стойност (например TEN-T, TEN-E и т.н.). В такъв случай ще трябва издаването на облигации за проекти да бъде предшествано от предварителен етап, по време на който се оповестяват подробности относно проекта, така че да има възможност за прецизно разглеждане на рисковете и ползите от проекта.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Следователно пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да бъде започната през сегашната финансова рамка с цел да се развие капиталов пазар за финансиране чрез дълг в областта на инфраструктурата в по-общ план и да се разшири наборът от финансови инструменти, които понастоящем са предназначени за транспортни проекти.

(14) Следователно пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да бъде започната през сегашната финансова рамка с цел да се развие капиталов пазар за финансиране чрез дълг в областта на инфраструктурата в по-общ план и да се разшири наборът от финансови инструменти, които понастоящем са предназначени за транспортни проекти, като се има предвид, че разходите за транспорт следва да се отразяват в цената му без нарушения на правилата на конкуренцията, както е посочено в Бялата книга за транспортната политика от 2011 г.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Подробностите, свързани с инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, все още не са напълно известни. Пилотната фаза следва да бъде реализирана възможно най-скоро, така че да бъдат изяснени оставащите въпроси, повдигнати от възможните инвеститори и участващите външни организации.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С оглед да се осъществи пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, Решение № 1639/2006/ЕО и Регламент (ЕО) № 680/2007 следва да се изменят. Тази пилотна фаза има за цел да подкрепи инфраструктурни проекти с търговски потенциал в секторите на транспорта, енергетиката и ИКТ, като след 2013 г. инициативата може да бъде приложена и за други сектори.

(15) С оглед да се осъществи пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, Решение № 1639/2006/ЕО и Регламент (ЕО) № 680/2007 следва да се изменят. Тази пилотна фаза има за цел да подкрепи инфраструктурни проекти с ясна европейска добавена стойност и с търговски потенциал в секторите на транспорта, енергетиката и ИКТ, като след 2013 г. инициативата може да бъде приложена и за други сектори.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да започне в подготовка на предложения Механизъм за свързване на Европа. Тя ще спомогне да се прокара пътят за финансовия инструмент за поделяне на риска в рамките на Механизма за свързване на Европа.

(17) Пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ следва да започне не по-късно от 31 юли 2012 г., в подготовка на предложения Механизъм за свързване на Европа. Тя ще прокара пътя за пълното пускане в действие на финансовия инструмент за поделяне на риска в рамките на Механизма за свързване на Европа.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Бюджетните средства следва да бъдат поискани от ЕИБ въз основа на набор от проекти, които ЕИБ счита, че са подходящи и има вероятност да бъдат реализирани. Всички подобни искания следва да се направят преди 31 декември 2013 г. Поради сложността на големите инфраструктурни проекти самото одобрение може да се даде на по-късна дата, но не по-късно от 31 декември 2014 г.

(20) Бюджетните средства следва да бъдат поискани от ЕИБ въз основа на набор от проекти, които ЕИБ счита, че са подходящи и има вероятност да бъдат реализирани. Всички подобни искания следва да се направят преди 31 декември 2013 г. Поради сложността на големите инфраструктурни проекти самото одобрение може да се даде на по-късна дата, но не по-късно от 30 юни 2014 г.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Тъй като в заключенията на Европейския съвет от 1—2 март 2012 г. срокът за постигане на споразумение относно пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ е определен за юни 2012 г., е необходимо Комисията да започне да реализира тази пилотна фаза без допълнително забавяне.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) вмъкват се следните параграфи 2а—2г:

б) добавят се следните параграфи 2а—2га:

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква б)

Решение № 1639/2006/ЕО

Член 31 – параграф 2 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2гa. Комисията ежегодно представя на Европейския парламент доклад с разбивка по проекти на относно използването на сумите, посочени в параграф 2г. Докладът също така съдържа информация относно резултатността на механизма за поделяне на риска за облигациите за проекти и препоръки за начини за повишаване на ефективността му.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3 – буква б) – уводна част

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 6 – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) добавя се следната буква ж):

б) добавят се следните букви ж) – жа):

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3 – буква б)

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 6 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa) Комисията ежегодно представя на Европейския парламент доклад с разбивка по проекти относно използването на сумите, посочени в параграф 1, буква ж). Докладът също така съдържа информация относно резултатността на механизма за поделяне на риска за облигациите за проекти и препоръки за начини за повишаване на ефективността му.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3 – буква б)

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 6 – параграф 1 – буква ж)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) финансово участие на ЕИБ за провизии и заделянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти в областта на TEN-T и TEN-E. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска, включително таксите за управление и другите допустими разходи, стриктно се ограничава до размера на финансовото участие на Съюза към инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти и не води до никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, се поема от ЕИБ. Подробният ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ. През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 210 млн. EUR, от които до 200 млн. EUR за транспортни проекти и до 10 млн. EUR за енергийни проекти, може да бъде преразпределена за инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти в съответствие с процедурата по член 15, параграф 2 съответно от бюджетните редове за TEN-T (LGTT) и TEN-E. Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти може да използва повторно всички приходи, получени в рамките на инвестиционния период, за нови заеми и гаранции.

ж) финансово участие на ЕИБ за провизии и заделянето на капитал за заеми или гаранции, които да се отпускат от ЕИБ с нейни собствени ресурси в рамките на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти в областта на TEN-T и TEN-E. Експозицията на Съюза по отношение на инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти, включително таксите за управление и другите допустими разходи, стриктно се ограничава до размера на финансовото участие на Съюза в инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти и не води до никакви допълнителни задължения по общия бюджет на Съюза. Остатъчният риск, който е присъщ на всички операции, се поема от ЕИБ. Подробният ред и условия за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигациите за проекти, включително неговият мониторинг и контрол, се определят в споразумението за делегиране между Комисията и ЕИБ, което се предоставя на Европейския парламент и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 210 млн. EUR, от които до 200 млн. EUR за транспортни проекти и до 10 млн. EUR за енергийни проекти, може да бъде преразпределена за инструмента за поделяне на риска за облигации за проекти в съответствие с процедурата по член 15, параграф 2 съответно от бюджетните редове за TEN-T (LGTT) и TEN-E. Инструментът за поделяне на риска за облигации за проекти може да използва повторно всички приходи, получени в рамките на инвестиционния период, за нови заеми и гаранции.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 17 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) В член 17, параграф 1 се добавя следната алинея:

 

В срок до 30 юни 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ списък на проектите, избрани да получат финансовата помощ, посочена в член 6, параграф 1, буква ж), и уточняващ вноската, финансовите институции и участващите инвеститори. В този доклад Комисията включва насоки за добри практики и списък на инвеститорите, които имат потенциален интерес към инструментите за новаторско финансиране.

Обосновка

Необходима е точна информация във връзка с пилотната фаза на облигациите за проекти с цел идентифициране на промените, които е възможно да бъдат направени в Механизма за свързване на Европа. Комисията следва да уведоми Парламента кои са участващите инвеститори и по какъв начин могат да бъдат подобрени избраните проекти.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 680/2007

Член 19 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) В член 19 се добавя следният параграф:

 

Преди края на 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета оценка относно различните финансови инструменти съгласно настоящия регламент и относно това, дали е необходимо те да бъдат запазени или обединени.

Обосновка

Изхождайки от опита, добит във връзка с настоящата финансова рамка и приемането от пазара, Комисията следва да уведоми Парламента дали е необходимо законодателната рамка да бъде опростена или следва да бъде запазен настоящият набор от инструменти.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи

Позовавания

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

17.11.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

17.11.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Antonio Cancian

21.11.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2012 г.

26.3.2012 г.

 

 

Дата на приемане

27.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Spyros Danellis, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи

Позовавания

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.10.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

17.11.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

17.11.2011 г.

TRAN

17.11.2011 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Göran Färm

25.1.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

25.4.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ивайло Калфин, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný

Дата на внасяне

2.5.2012 г.