BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevneog innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet

2.5.2012 - (COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD)) - ***I

Budgetudvalget
Ordfører: Göran Färm


Procedure : 2011/0301(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0150/2012
Indgivne tekster :
A7-0150/2012
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet

(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0659),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 og 173, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0372/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget[2],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget (A7-0150/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I løbet af de næste ti år bliver der brug for større investeringer end nogensinde i Europas transport-, energi- informations- og kommunikationsnet for at støtte Europa 2020-stragtegiens flagskibsforanstaltninger, udvikle intelligente, opgraderede og fuldt sammenkoblede infrastrukturer og færdiggøre det indre marked. Det skønnes, at der bliver behov for at investere 500 mia. EUR i TEN-T-net. Med hensyn til energiinfrastrukturprojekterne af europæisk relevans er der risiko for, at investeringer til en værdi af omkring 100 mia. EUR ikke bliver realiseret på grund af tildelings-, lovgivnings- og finansieringsproblemer, og at sektoren selv kommer til at finansiere investeringer til en værdi af yderligere 100 mia. EUR. Der bliver behov for investeringer på mellem 181 og 273 mia. EUR for at nå det mål under den digitale dagsorden, der består i at sikre alle borgere og virksomheder hurtig internetadgang, og heraf forventes den private sektor at skulle stå for mellem 30 og 100 mia. EUR.

(3) I løbet af de næste ti år bliver der brug for større investeringer end nogensinde i Europas transport-, energi- informations- og kommunikationsnet for at støtte Europa 2020-stragtegiens flagskibsforanstaltninger, udvikle intelligente, opgraderede og fuldt sammenkoblede infrastrukturer og færdiggøre det indre marked. Det skønnes, at der bliver behov for at investere 500 mia. EUR i TEN-T-net. Med hensyn til energiinfrastrukturprojekterne af europæisk relevans er der risiko for, at investeringer til en værdi af omkring 100 mia. EUR ikke bliver realiseret på grund af tildelings-, lovgivnings- og finansieringsproblemer, og at sektoren selv kommer til at finansiere investeringer til en værdi af yderligere 100 mia. EUR. Der bliver behov for investeringer på mellem 181 og 273 mia. EUR for at nå det mål under den digitale dagsorden, der består i at sikre alle borgere og virksomheder hurtig internetadgang, og heraf forventes den private sektor at skulle stå for mellem 30 og 100 mia. EUR. Det bør dog sikres, at EU-finansierede transportinfrastrukturer tager højde for behovet for energieffektivitet, støjreduktion ved kilden og biodiversitet samt udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Finansielle instrumenter kan gøre brugen af budgetmidler mere effektiv og sikre en høj multiplikatoreffekt i henseende til tiltrækning af private midler og realiseret investeringsvolumen. Den forventede multiplikatoreffekt af Europa 2010-initiativet med projektobligationer er 15-20.

(5) Finansielle instrumenter kan, i henhold til finansforordningen1, i nogle tilfælde gøre brugen af budgetmidler mere effektiv og sikre en høj multiplikatoreffekt i henseende til tiltrækning af private midler, især i forbindelse med dårlige kreditmuligheder og de nuværende stramme offentlige budgetter. Kommissionen bør især sikre, at pilotfasen for Europa 2020-initiativet med projektobligationer giver merværdi gennem opnåelse af højere investeringsvolumen. Den forventede multiplikatoreffekt af Europa 2010-initiativet med projektobligationer er 15-20.

 

_________________

 

1 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) I betragtning af det store investeringsbehov og de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien for det næste årti, bør Kommissionen, hvis Europa 2020-initiativet med projektobligationer giver positive resultater, intensivere EU's bestræbelser på at mobilisere og tiltrække yderligere finansiering.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Europa 2020-initiativet med projektobligationer har to formål, nemlig for det første at hjælpe med til finansiering af politiske prioriteringer på europæisk plan og for det andet at gøre det nemmere at inddrage den private sektor mere i kapitalmarkedets langfristede finansiering af infrastrukturprojekter. Det vil overflytte nogle af EU-budgettets udgifter til vækstforøgende områder under hensyn til Unionens budgetdisciplin og lofterne i den aktuelle flerårige finansielle ramme.

(7) Pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer har to formål, nemlig for det første at hjælpe med til finansiering af politiske prioriteringer på europæisk plan og for det andet at gøre det nemmere at inddrage den private sektor mere i kapitalmarkedets langfristede finansiering af infrastrukturprojekter, navnlig ved at sikre den nødvendige kreditforbedring, der skal til for at tiltrække kapitalmarkedsinvestorer. Det vil overflytte nogle af EU-budgettets udgifter til vækstforøgende områder, især transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur, under hensyn til Unionens budgetdisciplin og lofterne i den aktuelle flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det vil være det første finansielle instrument, der tilgodeser infrastrukturprojekter med samme finansieringsbehov på tværs af flere sektorer, og det vil som sådant medføre flere fordele i form af markedseffekt, administrativ effektivitet og ressourceudnyttelse. Det vil udgøre et sammenhængende instrument for deltagere i infrastrukturprojekter, f.eks. finansfolk, offentlige myndigheder, byggefirmaer og operatører.

(8) Det vil være det første finansielle instrument, der tilgodeser infrastrukturprojekter med samme finansieringsbehov på tværs af flere sektorer, og det vil som sådant medføre flere fordele i form af markedseffekt, administrativ effektivitet og ressourceudnyttelse takket være de mulige synergieffekter mellem transport-, energi- og IKT-sektoren. Det vil udgøre et sammenhængende instrument for deltagere i infrastrukturprojekter, f.eks. finansfolk, offentlige myndigheder, byggefirmaer og operatører.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Som led i Europa 2020-initiativet med projektobligationer vil projektvirksomheder udstede obligationer, og EU-budgettet vil sammen med finansiering fra en finansiel partner blive anvendt til at forbedre obligationernes kreditkvalitet for at tiltrække fremmedkapital fra markedsinvestorer såsom pensionsfonde og forsikringsselskaber.

(9) Som led i Europa 2020-initiativet med projektobligationer vil projektvirksomheder udstede obligationer, og EU-budgettet vil sammen med finansiering fra en finansiel partner blive anvendt til at forbedre obligationernes kreditkvalitet for at tiltrække fremmedkapital fra markedsinvestorer såsom pensionsfonde, forsikringsselskaber og andre berørte parter.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) EU-støtten kan forventes at mindske risikoen forbundet med projektobligationer i en sådan grad, at aktørerne på kapitalmarkederne vil være villige til at investere i en større mængde infrastrukturprojektobligationer, end det ellers ville have været muligt uden EU-støtte.

(10) Den EU-støtte, der ydes som følge af denne forordning, kan forventes at mindske risikoen forbundet med projektobligationer i en sådan grad, at aktørerne på kapitalmarkederne vil være villige til at investere i en større mængde infrastrukturprojektobligationer, end det ellers ville have været muligt uden EU-støtte.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Det økonomiske genopsving i Europa bør ikke bringes i fare som følge af stigende trafiktæthed, manglende energiforbindelser og et fald i udbredelsen af bredbånd forårsaget af infrastrukturprojekters problemer med at opnå adgang til langfristet privat finansiering eller offentlig finansiering.

(11) Det økonomiske genopsving i Europa bør ikke bringes i fare som følge af forværrede transportydelser, manglende energiforbindelser, forældede energisystemer, energiforsyningsunderskud, et fald i udbredelsen af bredbånd og kapacitetsbegrænsninger inden for teletjenester, som er forårsaget af infrastrukturprojekters problemer med at opnå adgang til langfristet privat finansiering eller offentlig finansiering.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes revurdering af deres infrastrukturinvesteringsprogrammer som følge af finanspolitiske stramninger og strukturreformer vil ikke gøre det nemmere at gennemføre den påkrævede forøgelse af infrastrukturinvesteringstempoet. Desuden er de langfristede bankudlån til infrastrukturprojekter fortsat utilstrækkelige og dyre, så der er behov for alternative og konkurrerende lånefinansieringskilder.

(12) Medlemsstaternes revurdering af deres infrastrukturinvesteringsprogrammer som følge af finanspolitiske stramninger og strukturreformer vil ikke gøre det nemmere at gennemføre forøgelsen af infrastrukturinvesteringstempoet, som er nødvendig for at nå målene i Europa 2020-strategien, navnlig et skift hen imod en ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi med henblik på at opnå bæredygtig vækst, således som det er fastsat i Europa 2020-flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet. Desuden er de langfristede bankudlån til infrastrukturprojekter fortsat utilstrækkelige og dyre, så der er behov for alternative og konkurrerende lånefinansieringskilder.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Derfor bør der indledes en forsøgsfase for Europa 2020-initiativet med projektobligationer i løbet af den nuværende finansielle ramme med henblik på at udvikle fremmedkapitalfinansieringen på infrastrukturområdet mere generelt og forøge det udbud af finansielle instrumenter, der i dag er adgang til til transportprojekter.

(14) Derfor bør der indledes en forsøgsfase for Europa 2020-initiativet med projektobligationer i løbet af den nuværende finansielle ramme med henblik på at fastslå, hvorvidt og i hvilken udstrækning sådanne finansielle risikodelingsinstrumenter indebærer yderligere fordele på området for infrastrukturfinansiering.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Med henblik på gennemførelsen af pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør afgørelse nr. 1639/2006/EF og forordning (EF) nr. 680/2007 ændres. Formålet med denne pilotfase er at yde støtte til infrastrukturprojekter med et kommercielt potentiale inden for sektorerne transport, energi og IKT, men efter 2013 kan initiativet udvides til også at omfatte andre sektorer.

(15) Med henblik på gennemførelsen af pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør afgørelse nr. 1639/2006/EF og forordning (EF) nr. 680/2007 ændres. Formålet med denne pilotfase er at yde støtte til infrastrukturprojekter med en klar europæisk merværdi og et kommercielt potentiale inden for sektorerne transport, energi og IKT, som på trods af deres kommercielle potentiale ikke modtager passende finansiering fra markedet.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Eftersom EIB har mange års erfaring på området, fungerer som hovedfinansieringsgiver i forbindelse med infrastrukturprojekter og udgør EU's finansielle organ i overensstemmelse med traktaten, bør Kommissionen involvere EIB i gennemførelsen af denne pilotfase. De nærmere betingelser knyttet til dette samarbejde, herunder risikodeling og EIB's vederlag, bør fastsættes i en aftale mellem Kommissionen og EIB.

(16) Eftersom EIB har mange års erfaring på området, fungerer som hovedfinansieringsgiver i forbindelse med infrastrukturprojekter og udgør EU's finansielle organ i overensstemmelse med traktaten, bør Kommissionen involvere EIB i gennemførelsen af denne pilotfase. Det er nødvendigt at fastsætte de nærmere betingelser knyttet til dette samarbejde, herunder risikodeling og EIB's vederlag, i en aftale mellem Kommissionen og EIB.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør lanceres som led i forberedelserne til Connecting Europe-faciliteten. Denne pilotfase vil bidrage til at bane vej for det finansielle risikodelingsinstrument under Connecting Europe-faciliteten.

(17) Pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer berører ikke afgørelsen om Unionens flerårige finansielle ramme (FFR) efter 2013 og bør senest lanceres den 31. juli 2012 som led i forberedelserne til Connecting Europe-faciliteten. Viser denne pilotfase sig efter passende analyser og uafhængig evaluering at være en succes, vil den kunne bidrage til at bane vej for det finansielle risikodelingsinstrument under Connecting Europe-faciliteten.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) EIB bør anmode om budgetmidler på basis af en vifte af projekter, som EIB finder egnede og gennemførlige. Alle anmodninger skal fremsættes før den 31. december 2013. Da store infrastrukturprojekter er meget komplekse, kan den endelige godkendelse finde sted på et senere tidspunkt, dog ikke senere end den 31. december 2014.

(20) EIB bør anmode om budgetmidler på basis af en vifte af projekter, som EIB og Kommissionen finder egnede, i overensstemmelse med Unionens langsigtede mål og gennemførlige. Alle anmodninger skal fremsættes før den 31. december 2013. Da store infrastrukturprojekter er meget komplekse, kan den endelige godkendelse finde sted på et senere tidspunkt, dog ikke senere end den 31. december 2014.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det er ønskværdigt, at Kommissionen gennemfører en uafhængig og dybtgående evaluering af pilotfasen for risikodelingsinstrumentet for projektobligationer. Evalueringen skal, hvis det er relevant, ledsages af lovgivningsforslag om innovative finansielle instrumenter i forbindelse med den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b) Eftersom fristen for at nå til enighed om pilotfasen for Europa 2020-initiativet med projektobligationer i konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 er fastsat til juni 2012, er Kommissionen nødt til øjeblikkeligt at iværksætte gennemførelsen af pilotfasen.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 5 a og 5 b (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. I artikel 8 tilføjes følgende stykker:

 

"5a. Der foretages en omfattende uafhængig evaluering af pilotfasen af det risikodelingsinstrument for projektobligationer, der henvises til i stk. 2a til 2d b i artikel 31, som bl.a. skal omfatte dets merværdi, herunder indvirkningen på projektets finansielle levedygtighed, additionalitet sammenlignet med andre instrumenter i Unionen og medlemsstaterne, og enhver anden form for langsigtet lånefinansiering og den opnåede multiplikatorvirkning. Evalueringen skal indeholde generelle bemærkninger om markedsudviklinger, bl.a. i givet fald skabelse eller udbedring af konkurrencefordrejende virkninger og en evaluering af de risici, der er forbundet hermed, herunder projektrisici og risici i forbindelse med partnere. Den skal ligeledes indeholde overvejelser om, hvorvidt en maksimal forrentningsgrad er passende for finansiering af offentlige projekter gennem investorer fra den private sektor, og levere en sammenligning med omkostningerne forbundet med alternative projektfinansieringsmetoder, som omfatter banklån og egenkapitalinstrumenter.

 

5b. Kommissionen gennemfører endvidere på baggrund af denne evaluering en vurdering af, hvilke yderligere foranstaltninger, der skal træffes med henblik på at styrke resultaterne af EU's udgifter samt på at øge investeringerne i prioriterede projekter. Det skal med evalueringen bl.a. undersøges, hvordan instrumentet for projektobligationer kan gøres endnu mere attraktivt for en bredere vifte af langsigtede investorer, herunder investorer fra den offentlige sektor."

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra a

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Som et alternativ kan Unionen yde et finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, som EIB yder ud af egne midler under det risikodelingsinstrument, der er omhandlet i stk. 2a til 2d.

Som et alternativ kan Unionen i løbet af en pilotfase i 2012-2013 yde et finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, som EIB yder ud af egne midler under det risikodelingsinstrument, der er omhandlet i stk. 2a til 2db.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 –nr. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Som stk. 2a til 2d indsættes:

b) Som stk. 2a til 2db indsættes:

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Ved risikodelingsinstrument for projektobligationer forstås en kreditforbedring, der opfylder følgende kriterier:

2a. Ved risikodelingsinstrument for projektobligationer forstås et fælles instrument for Kommissionen og EIB, der skaber en kreditforbedring, der opfylder følgende kriterier

a) den tager form af et EIB-lån eller en EIB-garanti i forbindelse med finansiering af IKT- og bredbåndsprojekter

a) den tager form af et EIB-lån eller en EIB-garanti med støtte af bidrag fra Unighonens budget i forbindelse med finansiering af IKT- og bredbåndsprojekter af fælleseuropæisk interesse, der supplerer finansieringen fra medlemsstater eller private investorer og håndterer situationer med suboptimale investeringsforhold, når projekter ikke modtager tilstrækkelig finansiering fra markedet

b) den dækker gældsbetjeningsrisikoen ved et projekt og mindsker kreditrisikoen for obligationsejere

b) den dækker gældsbetjeningsrisikoen ved et projekt og mindsker kreditrisikoen for obligationsejere

c) den benyttes kun ved projekter, hvis finansielle levedygtighed er baseret på projektindtægter.

c) den benyttes kun ved projekter, hvis finansielle levedygtighed er baseret på projektindtægter.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2 b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2b. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses strengt til Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres af EIB.

2b. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, må under ingen omstændigheder overstige Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer. Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres altid af EIB.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2 c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2c. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en uddelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB.

2c. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en udjkdelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB. Kommissionen underretter hurtigst muligt Europa-Parlamentet og Rådet om aftalens grundelementer.

 

Risikovurderingen, som foretages af EIB, garanteres i overensstemmelse med EIB's retningslinjer for kreditrisiko, og der tages behørigt hensyn til EIB's udvælgelseskriterier på det sociale, miljømæssige og klimamæssige område.

 

De vigtigste vilkår, betingelser og procedurer for risikodelingsinstrumentet for projektobligationer er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2 d a og 2 d b (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2da. Foruden de rapporteringskrav, der er fastsat i artikel 49 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, og uden at dette berører andre forskriftsmæssige krav om rapportering, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet hver sjette måned i løbet af pilotfasen. Rapporten skal omfatte oplysninger om effektiviteten af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer samt anbefalinger med hensyn til, hvorledes effektiviteten kan forbedres.

 

2db. På baggrund af evalueringen i henhold til artikel 8, stk. 5a i denne afgørelse, foreslår Kommissionen hensigtsmæssige ændringer af bestemmelserne, herunder lovgivningsmæssige ændringer, navnlig hvis den forudsete markedsudbredelse ikke forløber tilfredsstillende, eller hvis der stilles tilstrækkelig alternativ og langsigtet lånefinansiering til rådighed.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 2 – nr. 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14. "risikodelingsinstrument for projektobligationer": en kreditforbedring i forbindelse med projekter af fælles interesse. Risikodelingsinstrumentet for projektobligationer dækker gældsbetjeningsrisikoen ved et projekt og mindsker kreditrisikoen for obligationsejere. Det benyttes kun ved projekter, hvis finansielle levedygtighed er baseret på projektindtægter.

14. "risikodelingsinstrument for projektobligationer": et fælles instrument for Kommissionen og EIB, der skaber en kreditforbedring i forbindelse med projekter af fælles interesse med europæisk merværdi, der supplerer finansieringen fra medlemsstater eller private investorer og håndterer situationer med suboptimale investeringsforhold, når projekter ikke modtager tilstrækkelig finansiering fra markedet. Risikodelingsinstrumentet for projektobligationer dækker gældsbetjeningsrisikoen ved et projekt og mindsker kreditrisikoen for obligationsejere. Det benyttes kun ved projekter, hvis finansielle levedygtighed er baseret på projektindtægter.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 2 – nr. 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15. "kreditforbedring": anvendelse af et EIB-lån eller en EIB-garanti til forbedring af projektgældens kreditkvalitet."

15. "kreditforbedring": anvendelse af et EIB-lån eller en EIB-garanti med støtte af bidrag fra Unionens budget til forbedring af projektgældens kreditkvalitet.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 6 – stk. 1– litra d – sidste sætning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I 2012 og 2013 kan der omlægges et beløb på op til 200 mio. EUR til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer inden for transportsektoren

I 2012 og 2013 kan der omlægges et beløb på op til 200 mio. EUR til pilotfasen for risikodelingsinstrumentet for projektobligationer inden for transportsektoren

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) et finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, der udstedes af EIB via egne midler under risikodelingsinstrumentet for projektobligationer inden for TEN-T og TEN-E. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses strengt til Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres af EIB. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en uddelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB. I 2012 og 2013 kan der omlægges op til 210 mio. EUR, heraf op til 200 mio. EUR til transportprojekter og op til 10 mio. EUR til energiprojekter, til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15, stk. 2, fra budgetposterne TEN-T (LGTT) og TEN-E. Risikodelingsinstrumentet for projektobligationer kan genanvende indtægter, som er modtaget i løbet af investeringsperioden, til nye lån og garantier.

g) et finansielt bidrag til EIB i løbet af en piloffase i 2012 og 2013 til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, der udstedes af EIB via egne midler under risikodelingsinstrumentet for projektobligationer inden for TEN-T og TEN-E. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, må under ingen omstændigheder overstige Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, eller overstige obligationernes løbetid. Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres altid af EIB. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en uddelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB. Kommissionen underretter hurtigst muligt Europa-Parlamentet og Rådet om aftalens grundelementer. Risikovurderingen, som foretages af EIB, garanteres i overensstemmelse med EIB's retningslinjer for kreditrisiko, og der tages behørigt hensyn til EIB's udvælgelseskriterier på det sociale, miljømæssige og klimamæssige område.

 

I 2012 og 2013 kan der omlægges op til 210 mio. EUR, heraf op til 200 mio. EUR til transportprojekter og op til 10 mio. EUR til energiprojekter, til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15, stk. 2, fra budgetposterne TEN-T (LGTT) og TEN-E. Foruden de rapporteringskrav, der er fastsat i artikel 49 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, og uden at dette berører andre forskriftsmæssige krav om rapportering, aflægger Kommissionen rapport til Parlamentet og Rådet hver sjette måned i løbet af pilotfasen. Rapporten skal omfatte oplysninger om effektiviteten af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer samt anbefalinger med hensyn til, hvorledes effektiviteten kan forbedres.

 

På baggrund af evalueringen i henhold til artikel 16, stk. 2a i denne forordning, foreslår Kommissionen hensigtsmæssige ændringer af bestemmelserne, herunder lovgivningsmæssige ændringer, navnlig hvis den forudsete markedsudbredelse ikke forløber tilfredsstillende, eller hvis der stilles tilstrækkelig alternativ og langsigtet lånefinansiering til rådighed.

 

Renter og andre indtægter, der genereres af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer i form af kommissioner, der betales af beneficianterne, som modtages inden den 31. december 2013, kan genanvendes til nye lån og garantier. Efter den 1. januar 2014 overføres tilbageværende eventuelle midler til Unionens almindelige budgets indtægtsside, hvis risikodelingsinstrumentet for projektobligationer ikke forlænges ind i den næste finansielle ramme.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 16 – stk. 2 a og 2 b (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) I artikel 16 tilføjes følgende stykker:

 

"2a. Der foretages en omfattende uafhængig evaluering af pilotfasen af det risikodelingsinstrument for projektobligationer, der henvises til i artikel 6, stk.1, litra g), som bl.a. skal omfatte dets merværdi, herunder indvirkningen på projektets finansielle levedygtighed, additionalitet sammenlignet med andre instrumenter i Unionen og medlemsstaterne, og enhver anden form for langsigtet lånefinansiering og den opnåede multiplikatorvirkning. Evalueringen skal indeholde generelle bemærkninger om markedsudviklinger, bl.a. i givet fald skabelse eller udbedring af konkurrencefordrejende virkninger og en vurdering af de risici, der er forbundet hermed, herunder projektrisici og risici i forbindelse med partnere. Den skal ligeledes indeholde overvejelser om, hvorvidt en maksimal forrentningsgrad er passende for finansiering af offentlige projekter gennem investorer fra den private sektor og levere en sammenligning med omkostningerne forbundet med alternative projektfinansieringsmetoder, som omfatter banklån og egenkapitalinstrumenter.

 

2b. Kommissionen gennemfører endvidere på baggrund af denne evaluering en vurdering af, hvilke yderligere foranstaltninger, der skal træffes med henblik på at styrke resultaterne af EU's udgifter samt på at øge investeringerne i prioriterede projekter. Det skal med evalueringen bl.a. undersøges, hvordan instrumentet for projektobligationer kan gøres endnu mere attraktivt for en bredere vifte af langsigtede investorer, herunder offentlige investorer."

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) I artikel 17, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

 

"Inden den 30. juni 2013 forelægger Kommissionen Parlamentet og Rådet en rapport med en fortegnelse over de projekter, der er blevet udvalgt til at modtage finansiel støtte, jf. artikel 6, stk. 1, litra g), med angivelse af bidraget samt de involverede finansieringsinstitutter og investorer. Kommissionen medtager i den rapport en vejledning i god praksis og en liste over investorer, som potentielt er interesserede i innovative finansielle instrumenter.'

Begrundelse

For at finde frem til de ændringer, som kan foretages i Connecting Europe-faciliteten, er der brug for nøjagtige oplysninger fra projektobligationernes pilotfase. Kommissionen oplyser Parlamentet om, hvilke investorer der er involveret, og hvordan de udvalgte projekter kan forbedres.

  • [1]  EFT C 0 af 0.0.0000, p. 0.
  • [2]  EFT C 0 af 0.0.0000, p. 0.

BEGRUNDELSE

Indledning: Hvorfor er en pilotfase for projektobligationer nødvendig?

En moderne og effektiv infrastruktur er af væsentlig betydning for at opnå Europa 2020-målene for en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst samt at reducere arbejdsløsheden ved gennemførelsen af det indre marked. Investeringsbehovene for så vidt angår infrastrukturen for transport, energi og informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i Europa anslås til 1,5 bio. for 2010-2020. Den private sektor bør finansiere størstedelen af disse - for det meste - rentable investeringer, men den offentlige sektors rolle i Europa vil være af afgørende betydning for opnåelsen af ovenstående mål.

Kommissionen har med henblik på dette foreslået en "Connecting Europe-facilitet (CEF) for den kommende finansielle ramme med henblik på at fremskynde infrastrukturudviklingen inden for transport, energi og informations- og telekommunikationsnet, idet der især lægges vægt på strategiske grænseoverskridende dele.

CEF omfatter foruden egenkapitalinstrumenter og tilskud et nyt finansielt instrument til mobilisering af mere finansiering fra den private sektor, nemlig projektobligationer. Kommissionen foreslår med henblik på at gøre projektobligationerne fuldstændig oprationelle i 2014 en pilotfase i 2012-2013, der hovedsagelig sigter mod at:

- afprøve det finansielle markeds accept af og reaktion på initiativet, idet det tager tid at indarbejde nye instrumenter i den private sektors investeringsbeslutninger

- afprøve, hvordan projektobligationerne fungerer, og hvordan de kan optimeres i praksis med henblik på at finjustere initiativet.

Forslaget udvider og opgraderer den nuværende lånegarantifacilitet for TEN-transport (LGGT) gennem en ændring af de nuværende bestemmelser for rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og det transeuropæiske net. Den opgraderes for at dække andre sektorer end transport, bl.a. energi og IKT-projekter, samtidig med at den udvides til ikke blot at omfatte trafikrisici, men alle risici der kan medføre et fald i indtægterne i løbet af et projekts livscyklus. Instrumentets tidshorisont forlænges fra 3-7 år op til 30 år. Det nye instrument tager desuden fat på nogle mangler i forbindelse med tiltrækning af investeringer, som det ikke har været muligt at løse med LGTT. LGTT blev oprettet før krisen, og er derfor hverken udformet eller tilpasset det aktuelle økonomiske klima.

Parlamentet har kraftigt opfordret til oprettelsen af dette nye instrument, navnlig i sin beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa[1], Europa-Parlamentets beslutning af 17. februar 2011 om Europa 2020[2] og senest i sin beslutning af 2. februar 2012 om Det Europæiske Råds møde den 30. januar 2012[3] og sin beslutning af 15. februar 2012 om bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012[4].

Endvidere fastlagde Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 1. og 2. marts 2012 dette ambitiøse mål for pilotfasen: "Da der er behov for at stimulere den private finansiering af vigtige infrastrukturprojekter, bør arbejdet med pilotfasen af Europa 2020-initiativet for projektobligationer intensiveres for at nå til enighed i juni".

Teknisk baggrund: Hvordan fungerer projektobligationer?

Projektobligationer er et gældsinstrument, der udstedes af private projektvirksomheder, med støtte fra EU/EIB-bidrag, hvilket gør obligationerne sikrere og mere attraktive for kapitalmarkedsinvestorer, der ellers normalt ikke investerer i infrastruktur, såsom pensionsfonde. Ved at mindske investorernes risici, stimuleres strømmen af private midler til prioriterede infrastrukturinvesteringer, for hvilke det gælder, at usikre risikoopfattelser blokerer tilførslen af midler. Dette er især vigtigt i forbindelse med begrænsede udlån fra bankerne som følge af krisen og nye lovgivningsmæssige krav.

Deres funktionsmåde kan opsummeres som følger:

 

Gennem anvendelse af en EIB-facilitet, støttet af et EU-bidrag, som efterstillet gæld eller garanti[5], ville kreditvurderingen af infrastrukturprojekters ikke-efterstillede gæld (obligationer) blive styrket til target rating på A-, hvilket er et tilstrækkeligt niveau for at styrke obligationernes tiltrækning af kapitalmarkeder. Den efterstillede del af gælden, der ikke overstiger 20 % af projektets samlede gæld[6], vil antage en støttet (lån) eller ustøttet (garanti) form.

Projektobligationerne bør betragtes som et værktøj blandt mange finansieringsinstrumenter og kan blandes med andre offentlige og private instrumenter, fra offentlige tilskud (europæiske og nationale), lån (banker, obligationer), garantier, egenkapital osv. Det bør dog bemærkes, at projektobligationerne kun kan anvendes til projekter, der forventes at indtjene tilstrækkelige indtægter. De erstatter ikke de traditionelle lån, der i stedet kan fokusere på de projekter, der har mest brug for hjælp. Projektobligationer er et supplement til eksisterende finansiering og bør ikke fordreje konkurrencen på det indre marked eller erstatte nuværende privat finansiering eller nogen anden offentlig indgriben på nationalt plan eller på EU-plan.

Forslagets budgetmæssige virkninger

Til pilotfasen foreslår Kommissionen et bidrag fra EU's budget på 230 mio. finansieret ved en omlægning inden for eksisterende programmer. Ud af et disponibelt beløb på 500 mio. til LGTT i 2012-2013, vil op til 200 mio. blive omlagt til støtte af projektobligationer inden for transportområdet. Dette vil ikke få nogen konsekvenser for finansieringen af andre EU-støttede tilskud. Med henblik på investeringer i energi og IKT omlægges henholdsvis 10 mio. EUR og 20 mio EUR. EUR fra budgetposterne for TEN-E og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation.

 

 

2012 Budget

2012

2013

2014

I ALT

06 03 03 - Finansiel støtte til projekter af fælles interesse i det transeuropæiske transportnet ( fra LGTT-budgetbevilling)

FB

1.275

100

100

 

200

BB

714

40

60

100

200

32 03 02 - Finansiel støtte til projekter af fælles interesse i det transeuropæiske energinet

FB

21

 

10

 

10

BB

12

 

10

 

10

09 03 01 Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation – støtteprogrammet for ikt-politik

FB

133

 

20

 

20

BB

109

 

20

 

20

Bevillinger I ALT til GD MOVE, ENER og INFSO

FB

 

100

130

 

230

BB

 

40

90

100

230

Sammenlignet med infrastrukturbehovene er 230 mio. EUR et lille beløb, men med en forventet multiplikatorvirkning på op til 15-20 kan der mobiliseres investeringer på op til 4,6 mia EUR.

EU-støtten vil bestå af lån/garantier til dækning af enhver form for indtægtstab, f.eks. som følge af mindre anvendelse end forudset, byggeforsinkelser osv. Hvis der bliver brug for EU-støtte som følge af indtægtstab, vil den blive omsat til efterstillet gæld, der stadig skal tilbagebetales efter ikke-efterstillet gæld, men før egenkapital, hvilket betyder, at et eventuelt endeligt tab for EU-budgettet kun vil forekomme i tilfælde af, at et projekt mislykkes.

Som udtrykkeligt nævnt i lovgivningsforslaget vil risikoen for EU's budget være strengt begrænset, uden eventualforpligtelser, da EU's bidrag maksimalt kan udgøre et beløb på 230 mio. EUR. Med hensyn til indtægter fra instrumentet, forventes det i Kommissionens forslag, at potentielle indtægter geninvesteres i faciliteten med henblik på at maksimere antallet af støttede projekter. Ordføreren støtter denne fremgangsmåde.

Problemområder

Fra budgetmyndighedens side er det afgørende at finde den rette balance mellem Kommissionens delegerede beføjelser og EIB, og kravene om rapportering og ansvarlighedsmekanismer. Ordføreren mener, at de foreslåede ordninger må præciseres, men er tilstrækkelige for pilotfasen eftersom:

-          udvælgelsen af projekter allerede er begrænset af adskillige bindende kriterier, som EIB skal overholde, når der foreslås projekter (målene for EU's økonomiske politik, kriterierne i henhold til retsakterne om TEN og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, EU's retningslinjer, EIB's standardkriterier for støtteberettigelse og miljøkriterier, kreditrisikopolitikker osv.)

-          under både rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og TEN følger godkendelsen samme procedure som traditionelle tilskud, navnlig gennem udvalg (jf. artikel 15, stk. 2 i TEN's basis retsakt og artikel 46 i CIP's basis retsakt).

-          instrumentet vil være gældende mindre en to år og bør kun finansiere et lille antal projekter.

Yderligere drøftelse af dette kan føres senere i forbindelse med CEF-forslaget, og i mellemtiden kan Kommissionen og EIB finjustere udformningen af initiativet. I betragtning af den tid det vil tage for alle de forventede projekter at komme igennem forberedelsesstadiet og begynde at forfalde, vil det desuden tage tid, før der kan gennemføres en korrekt evaluering af initiativet.

I betragtning af det skiftende økonomiske og finansielle miljø bør vi ikke fastsætte alt for mange yderligere kriterier og gennemførelsesordninger med henblik på lade dette nye marked udvikle sig under større fleksibilitet. For så vidt angår rapportering og i betragtning af, at den igangværende revision af finansforordningen sandsynligvis ikke træder i kraft før pilotfasen indledes, mener ordføreren, at de foreslåede bestemmelser bør tilpasses med henblik på at sikre tilstrækkelig ansvarlighed og passende overvågning fra lovgiverens side. Han foreslår derfor konkrete ændringer med sigte på en hyppigere (hver sjette måned) og mere detaljeret rapportering.

Selv om det er vigtigt at sikre, at der foretages passende rapportering, således at der kan drages velfunderede konklusioner før oprettelsen af CEF, understreger ordføreren, at det vigtigste mål med denne pilotfase er at afprøve de finansielle markeders accept af dette nye initiativ. På denne baggrund og i betragtning af at pilotfasen allerede er begrænset til 18 måneder, mener ordføreren ikke, at en "exit-strategi" er nødvendig for pilotfasen, da aftalen og gennemførelsen af pilotfasen ikke på nogen måde bør foregribe de kommende forhandlinger om CEF.

Tidsplan og kommende forhandlinger

Ordføreren deler Det Europæiske Råds målsætning om senest at opnå enighed ved førstebehandlingen med Rådet i juni og foreslår følgende tidsplan:

Forelæggelse af udkast til betænkning

29. marts

Frist for ændringsforslag

3. april

Afstemning i BUDG-udvalget

25. april

Forhandlingsperiode

25. april - 24.- maj

BUDG-udvalgets afstemning om politisk enighed

31. maj (skal bekræftes)

Afstemning på plenarmødet

juli

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (27.3.2012)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet
(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

Ordfører for udtalelse: Werner Langen

KORT BEGRUNDELSE

Europa 2020-initiativet med projektobligationer skal lanceres som et pilotprojekt i 2012-2013 med henblik på at øge den private sektors deltagelse i finansieringen af infrastrukturforanstaltninger på transport-, energi- og IKT-/bredbåndsområdet. På nuværende tidspunkt udgør EU-landenes infrastrukturinvesteringer mellem 0,5-2 % af BNP[1]. Fremover skal private investorer inddrages ved hjælp af offentlig-private partnerskaber. Europa 2020-initiativet med projektobligationer vil udgøre et supplement til de eksisterende finansieringskilder.

Generelle bemærkninger

Finansieringen af projektobligationer i pilotfasen 2012-2013 vil blive garanteret og begrænset gennem en omlægning af de eksisterende budgetposter 06 03 03 TEN Transport (op til 200 mio. EUR), 32 03 02 TEN Energi (op til 10 mio. EUR for TEN E-projekter) og 09 03 01 (op til 20 mio. EUR for IKT- og bredbåndsprojekter).

Udvælgelsen af mellem 5 og 14 forskellige projekter vil blive foretaget af EIB på grundlag af TEN- og CIP-retningslinjerne. Det er vigtigt at undgå markedsforvridninger og kvasistøtte. Formålet med pilotfasen er at teste markedet og vurdere gennemførelsen. De indledende rapporter fra EIB til Kommissionen og Europa-Parlamentet om de indhøstede erfaringer med hensyn til anvendelsen og markedets accept af projektobligationer vil derfor spille en vigtig rolle. EIB er i henhold til den interinstitutionelle aftale forpligtet til at aflægge rapport til Kommissionen. Kommissionen skal fremsende disse årlige rapporter til Rådet og Europa-Parlamentet. Anvendelsen af midler til en maksimal beløbsstørrelse på 230 mio. EUR kan fungere som en katalysator for gennemførelsen af infrastrukturforanstaltninger og have en multiplikatoreffekt på omkring 15-20 EUR for hver investeret euro fra EU-budgettet.

EIB skal imidlertid sikre, at finansieringen også reelt ydes til de projekter, som virkelig har brug for støtte. EIB skal således udvælge projekter, som ikke er kommercielt bæredygtige i sig selv, og som derfor kræver finansiering for overhovedet at kunne gennemføres. På denne baggrund kan der eventuelt fremsættes kritik af den omstændighed, at der i pilotfasen kun skal ydes medfinansiering i form af projektobligationer til projekter, som allerede er blevet gennemført, men har behov for refinansiering, eller til projekter, hvor arbejdet står for at blive indledt, eftersom den finansielle planlægning for disse projekter allerede er blevet foretaget forud for ikrafttrædelsen af initiativet med projektobligationer.

Det følgende diagram viser, hvorledes projektobligationerne virker:

 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) EU-støtten kan forventes at mindske risikoen forbundet med projektobligationer i en sådan grad, at aktørerne på kapitalmarkederne vil være villige til at investere i en større mængde infrastrukturprojektobligationer, end det ellers ville have været muligt uden EU-støtte.

(10) EU-støtten kan forventes at mindske risikoen forbundet med projektobligationer i en sådan grad, at aktørerne på kapitalmarkederne vil være villige til at investere i en større mængde infrastrukturprojektobligationer, end det ellers ville have været muligt uden EU-støtte. Projektobligationer bør også udvides til at omfatte innovations- og demonstrationsprojekter.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Det økonomiske genopsving i Europa bør ikke bringes i fare som følge af stigende trafiktæthed, manglende energiforbindelser og et fald i udbredelsen af bredbånd forårsaget af infrastrukturprojekters problemer med at opnå adgang til langfristet privat finansiering eller offentlig finansiering.

(11) Det økonomiske genopsving i Europa bør ikke bringes i fare som følge af stigende trafiktæthed, manglende energiforbindelser, forældede energisystemer, energiforsyningsunderskud og et fald i udbredelsen af bredbånd samt kapacitetsbegrænsninger inden for teletjenester, som er forårsaget af infrastrukturprojekters problemer med at opnå adgang til langfristet privat finansiering eller offentlig finansiering. Initiativet med projektobligationer inden for rammerne af Europa 2020-partnerskabsaftalen skal udstikke en klar ramme for berettigede projekter, som skal underlægges demokratisk kontrol som et effektivt middel til at opnå bæredygtige og konjunkturudlignende investeringsprogrammer, der er forenelige med EU's sociale, klima- og miljømæssige mål, samtidig med, at den skal spille en rolle som katalysator for tiltrækning af privat kapital til langsigtede projekter.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes revurdering af deres infrastrukturinvesteringsprogrammer som følge af finanspolitiske stramninger og strukturreformer vil ikke gøre det nemmere at gennemføre den påkrævede forøgelse af infrastrukturinvesteringstempoet. Desuden er de langfristede bankudlån til infrastrukturprojekter fortsat utilstrækkelige og dyre, så der er behov for alternative og konkurrerende lånefinansieringskilder.

(12) Medlemsstaternes revurdering af deres infrastrukturinvesteringsprogrammer som følge af finanspolitiske stramninger og strukturreformer vil ikke gøre det nemmere at gennemføre den påkrævede forøgelse af infrastrukturinvesteringstempoet, som er nødvendig for at nå målene i Europa 2020-strategien, navnlig et skift hen imod en ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi med henblik på at opnå bæredygtig vækst, således som det er fastsat i Europa 2020-flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet. Desuden er de langfristede bankudlån til infrastrukturprojekter fortsat utilstrækkelige og dyre, så der er behov for alternative og konkurrerende lånefinansieringskilder.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Derfor bør der indledes en forsøgsfase for Europa 2020-initiativet med projektobligationer i løbet af den nuværende finansielle ramme med henblik på at udvikle fremmedkapitalfinansieringen på infrastrukturområdet mere generelt og forøge det udbud af finansielle instrumenter, der i dag er adgang til til transportprojekter.

(14) Derfor bør der indledes en forsøgsfase for Europa 2020-initiativet med projektobligationer i løbet af den nuværende finansielle ramme med henblik på at fastslå, hvorvidt og i hvilken udstrækning sådanne finansielle risikodelingsinstrumenter indebærer yderligere fordele på området for infrastrukturfinansiering.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det bør dog bemærkes, at projektværdipapirer kun kan supplere eksisterende finansieringsmodeller og ikke erstatte dem fuldstændigt.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Med henblik på gennemførelsen af pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør afgørelse nr. 1639/2006/EF og forordning (EF) nr. 680/2007 ændres. Formålet med denne pilotfase er at yde støtte til infrastrukturprojekter med et kommercielt potentiale inden for sektorerne transport, energi og IKT, men efter 2013 kan initiativet udvides til også at omfatte andre sektorer.

(15) Med henblik på gennemførelsen af pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør afgørelse nr. 1639/2006/EF og forordning (EF) nr. 680/2007 ændres. Formålet med denne pilotfase er at yde støtte til infrastrukturprojekter med et kommercielt potentiale inden for sektorerne transport, energi og IKT.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Eftersom EIB har mange års erfaring på området, fungerer som hovedfinansieringsgiver i forbindelse med infrastrukturprojekter og udgør EU's finansielle organ i overensstemmelse med traktaten, bør Kommissionen involvere EIB i gennemførelsen af denne pilotfase. De nærmere betingelser knyttet til dette samarbejde, herunder risikodeling og EIB's vederlag, bør fastsættes i en aftale mellem Kommissionen og EIB.

(16) Eftersom EIB har mange års erfaring på området, fungerer som hovedfinansieringsgiver i forbindelse med infrastrukturprojekter og udgør EU's finansielle organ i overensstemmelse med traktaten, bør Kommissionen involvere EIB i gennemførelsen af denne pilotfase. EIB bør også i stigende grad anvendes i forbindelse med innovationsprojekter. De nærmere betingelser knyttet til dette samarbejde, herunder risikodeling og EIB's vederlag, bør fastsættes i en aftale mellem Kommissionen og EIB og være i overensstemmelse med bestemmelserne om indførelsen af lånegarantiinstrumentet, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet1, samt bilaget hertil. Kommissionen bør hurtigst muligt underrette Europa-Parlamentet og Rådet om aftalens ordlyd.

 

____________

 

EUT L 162 af 22.6.2007, s. 1.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør lanceres som led i forberedelserne til Connecting Europe-faciliteten. Denne pilotfase vil bidrage til at bane vej for det finansielle risikodelingsinstrument under Connecting Europe-faciliteten.

(17) Pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer berører ikke afgørelsen om Unionens flerårige finansielle ramme (FFR) efter 2013 og navnlig Kommissionens forslag om oprettelse af Connection Europe-faciliteten. Pilotfasen bør derfor lanceres for at teste, hvorvidt dette finansielle risikodelingsinstrument kan tilbyde en merværdi, som kan gennemføres under den foreslåede Connecting Europe-facilitet. Beslutningen om at fortsætte Europa 2020-initiativet med projektobligationer efter udløbet af pilotfasen vil først blive taget, når der er blevet foretaget en uafhængig evaluering af pilotfasen. Kommissionen bør hjemle mulighed for en tilbagetrædelse fra initiativet, såfremt den forventede markedsudbredelse ikke forløber tilfredsstillende, eller hvis der stilles tilstrækkelig alternativ og langsigtet lånefinansiering til rådighed.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Ansøgninger om støtte og udvælgelsen og gennemførelsen af alle projekter skal overholde EU-lovgivningen, særlig statsstøttereglerne, og det bør tilstræbes ikke at skabe eller forværre markedsfordrejninger.

(18) Ansøgninger om støtte samt udvælgelsen og gennemførelsen af alle projekter bør foretages på grundlag af lige vilkår for alle projekter og overholde EU-lovgivningen, særlig statsstøttereglerne, og det bør tilstræbes ikke at skabe eller forværre markedsfordrejninger.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) EIB bør anmode om budgetmidler på basis af en vifte af projekter, som EIB finder egnede og gennemførlige. Alle anmodninger skal fremsættes før den 31. december 2013. Da store infrastrukturprojekter er meget komplekse, kan den endelige godkendelse finde sted på et senere tidspunkt, dog ikke senere end den 31. december 2014.

(20) EIB bør anmode om budgetmidler på basis af en vifte af projekter, som EIB finder egnede og gennemførlige, samt i overensstemmelse med Unionens langsigtede mål. Alle anmodninger skal fremsættes før den 31. december 2013. Da store infrastrukturprojekter er meget komplekse, kan den endelige godkendelse finde sted på et senere tidspunkt, dog ikke senere end den 31. december 2014.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 – litra a

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Som et alternativ kan Unionen yde et finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, som EIB yder ud af egne midler under det risikodelingsinstrument, der er omhandlet i stk. 2a til 2d."

Som et alternativ kan Unionen i pilotfasen 2012 og 2013 yde et finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, som EIB yder ud af egne midler under det risikodelingsinstrument, der er omhandlet i stk. 2a til 2d."

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. den tager form af et EIB-lån eller en EIB-garanti i forbindelse med finansiering af IKT- og bredbåndsprojekter

2a. den tager form af et EIB-lån eller en EIB-garanti i forbindelse med finansiering af IKT- og bredbåndsprojekter af fælleseuropæisk interesse

Begrundelse

Af hensyn til nærhedsprincippet bør kun projekter af fælles interesse være omfattet.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2 a – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ca) den anvendes til at støtte investeringer, som ikke modtager tilstrækkelig finansiering fra markedet

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 - stk. 2a - litra c b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

cb) den supplerer finansiering fra medlemsstater eller private investorer

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 - stk. 2 a - litra c c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

cc) den forvrider ikke konkurrencen på det indre marked

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 - stk. 2 a - litra c d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

cd) den anvendes kun til projekter, som skaber en merværdi for Unionen, hvilket indebærer, at projekter kun bør gennemføres på europæisk plan, hvis anvendelsesområdet for og indvirkningerne af projektets gennemførelse er begrundet, og formålet med projektet bedre kan opfyldes på EU-niveau end på nationalt niveau.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 –stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2b. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses strengt til Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres af EIB.

2b. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses strengt til Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres af EIB. Bestemmelsernes nøjagtige udformning fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne om indførelsen af lånegarantiinstrumentet, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 680/2007, samt bilaget hertil.

 

Kommissionen underretter hurtigst muligt Europa-Parlamentet og Rådet om ordlyden i den i første afsnit nævnte aftale.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2c. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en uddelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB.

2c. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en uddelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB og fremlægges for Europa-Parlamentet og Rådet. Risikovurderingen, som foretages af EIB, garanteres i overensstemmelse med bankdirektiverne.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

Artikel 31 – stk. 2d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2da. Kommissionen fremsender i samråd med EIB årligt en rapport til Europa-Parlamentet med oplysninger om anvendelsen af de i stk. 2d nævnte projektbeløb. Rapporten skal ligeledes indeholde oplysninger om effektiviteten af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer samt anbefalinger med hensyn til, hvorledes effektiviteten kan forbedres. Ved pilotfasens afslutning iværksættes en høring af de direkte interessenter.

Ændringsforslag                      20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 2 - stk.. 14 - indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14. en kreditforbedring i forbindelse med projekter af fælles interesse. Risikodelingsinstrumentet for projektobligationer dækker gældsbetjeningsrisikoen ved et projekt og mindsker kreditrisikoen for obligationsejere. Det benyttes kun ved projekter, hvis finansielle levedygtighed er baseret på projektindtægter.

14. en kreditforbedring i forbindelse med projekter af fælles interesse. Risikodelingsinstrumentet for projektobligationer dækker gældsbetjeningsrisikoen ved et projekt og mindsker kreditrisikoen for obligationsejere. Det benyttes kun:

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 2 – stl- 14 – litra a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) til projekter, hvis finansielle bæredygtighed er baseret på projektindtægter

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 2 - nr. 14 - litra b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) til at støtte investeringer, som ikke modtager tilstrækkelig finansiering fra markedet

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 2 – nr. 142 – litra c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) som et redskab, der supplerer finansiering fra medlemsstater eller private investorer

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 2 – nr. 14 – litra d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) når den ikke forvrider konkurrencen på det indre marked

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 2 – nr. 14 – litra e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) til projekter, som skaber en merværdi for Unionen, hvilket indebærer, at projekter kun bør gennemføres på europæisk plan, hvis anvendelsesområdet for og indvirkningerne af projektets gennemførelse er begrundet, og formålet med projektet bedre kan opfyldes på EU-niveau end på nationalt niveau.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 2 – nr. 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15. "kreditforbedring": anvendelse af et EIB-lån eller en EIB-garanti til forbedring af projektgældens kreditkvalitet."

udgår

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) "g) et finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, der udstedes af EIB via egne midler under risikodelingsinstrumentet for projektobligationer inden for TEN-T og TEN-E. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses strengt til Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres af EIB. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en uddelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB. I 2012 og 2013 kan der omlægges op til 210 mio. EUR, heraf op til 200 mio. EUR til transportprojekter og op til 10 mio. EUR til energiprojekter, til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15, stk. 2, fra budgetposterne TEN-T (LGTT) og TEN-E. Risikodelingsinstrumentet for projektobligationer kan genanvende indtægter, som er modtaget i løbet af investeringsperioden, til nye lån og garantier."

g) et finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, der udstedes af EIB via egne midler under risikodelingsinstrumentet for projektobligationer inden for TEN-T og TEN-E. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses strengt til Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres af EIB. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en uddelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB og fremlægges for Europa-Parlamentet og Rådet. I 2012 og 2013 kan der omlægges op til 210 mio. EUR, heraf op til 200 mio. EUR til transportprojekter og op til 10 mio. EUR til energiprojekter, til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15, stk. 2, fra budgetposterne TEN-T (LGTT) og TEN-E.

 

Bestemmelsernes nøjagtige udformning fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne om indførelsen af lånegarantiinstrumentet, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 680/2007, samt bilaget hertil. Kommissionen underretter hurtigst muligt Europa-Parlamentet og Rådet om ordlyden i disse bestemmelser.

 

Risikodelingsinstrumentet for projektobligationer kan genanvende indtægter, som er modtaget i løbet af investeringsperioden, til nye lån og garantier."

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de gennemførelsesrapporter, som EIB har fremsendt, i overensstemmelse med punkt 49 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

PROCEDURE

Titel

Ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet

Referencer

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Werner Langen

14.12.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

28.2.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Alyn Smith, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău

  • [1]  EIB Papers Volume 13/1 (2008).

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (28.3.2012)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet
(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

Ordfører for udtalelse: Antonio Cancian

KORT BEGRUNDELSE

EU vil aldrig kunne løse problemet med vækst og beskæftigelse ved kun at gøre brug af midlerne fra EU-budgettet.

Kommissionen har ved flere lejligheder med rette fremhævet, hvilken afgørende rolle infrastrukturen bør have i det økonomiske genopsving i Europa, navnlig med hensyn til udvikling af TEN-T, TEN-E og telekommunikationsinfrastrukturer. Der er tale om investeringer for ca. 1 500 mia. euro, en decideret Marshall-plan for Europa, på et konkurrencepræget og liberaliseret europæisk marked.

Monti-rapporten kommer med følgende henvisning: "Store offentlige infrastrukturprojekter i Europa, som f.eks. de transeuropæiske net, er tværnationale og egner sig derfor ikke til de fragmenterede nationale systemer, vi har i dag, og finansieringen af dem lider under mangelen på et likvidt obligationsmarked for meget lange lån, mens langsigtede investorer, bl.a. pensionsfondene, ikke kan finde et udbud af obligationer, der passer til deres investeringsbehov."

Ordføreren bifalder pilotfasen for Europa 2020-initiativet med projektobligationer. Det anbefales, at dette initiativ startes hurtigst muligt med henblik på at imødekomme de presserende investeringsbehov i den europæiske infrastruktur. Kommissionen opfordres desuden til at overveje idéen om at tildele initiativet et større finansieringsbeløb, eventuelt ved at anvende uudnyttede midler fra det igangværende TEN-T-program.

Ordføreren er sikker på, at dette initiativ vil have en meget positiv effekt på den europæiske økonomi, men det tages dog i betragtning, at effekten desværre vil være begrænset for projekter med fokus på kort- og mellemsigtede afkast.

Der bør derfor lægges mere vægt på at oprette et nyt europæisk initiativ med projektobligationer for infrastruktur, som indebærer direkte indblanding fra EU's side i finansieringen af infrastrukturprojekter. EU vil alene eller sammen med medlemsstaterne gribe direkte ind i infrastrukturprojekters egenkapital for at forbedre den finansielle bæredygtighed for infrastrukturprojekter med fokus på langsigtet investeringsafkast.

Dette kan ikke gøres alene med de midler, der er tilgængelige i EU-budgettet. EU vil være nødt til at skaffe finansiering direkte fra kapitalmarkederne ved at udstede europæiske projektobligationer. EU vil efterfølgende kunne bruge indtægterne fra denne udstedelse af obligationer til at købe kapitalandele i projektvirksomheder eller virksomheder til specielt formål (SPV'er), som gennemfører projekter af europæisk interesse. EU begrænses på den måde ikke til kun at være aktør i medfinansieringen, sådan som det forekommer i dag med tildelingen af tilskud fra EU-budgettet og lån/garantier fra Den Europæiske Investeringsbank. Det vil sende et stærkt signal til både offentlige og private investorer og til finansmarkederne. Hvis EU deltager som investor, vil det være en garanti for, at projekterne bliver gennemført, hvilket vil give en stor katalysator- og løftestangseffekt. Det er nødvendigt for at bygge den infrastruktur, der i dag er akut behov for i Europa.

Samtidigt spiller medlemsstaterne stadig en meget vigtig rolle. EU skal anmode medlemsstaterne om at fortsætte med at skubbe på for en række store reformer, såsom at strømline bureaukratiske procedurer for udstedelse af tilladelser og godkendelser inden for klart definerede frister, skabe incitamenter for virksomheder til specielt formål, såsom delvis eller fuldstændig skattefritagelse for fortjenester i en bestemt periode, for derigennem at tiltrække privat kapital eller at gribe ind i SPV'ernes passive rente.

Opførelsen af ny, moderne og integreret infrastruktur er af afgørende betydning, hvis Europa skal forblive en konkurrencedygtig og central del af det globale marked og førende i den internationale økonomi efter krisen. Ved at bygge ny infrastruktur kan man skabe en fremadrettet og konkurrencedygtig europæisk privat sektor, som stimulerer væksten, skaber arbejdspladser og gør fremtidige generationer til en del af genoprejsningen af vores økonomi og dermed tager hånd om nogle af de største udfordringer, som Europa står over for i dag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I løbet af de næste ti år bliver der brug for større investeringer end nogensinde i Europas transport-, energi- informations- og kommunikationsnet for at støtte Europa 2020-stragtegiens flagskibsforanstaltninger, udvikle intelligente, opgraderede og fuldt sammenkoblede infrastrukturer og færdiggøre det indre marked. Det skønnes, at der bliver behov for at investere 500 mia. EUR i TEN-T-net. Med hensyn til energiinfrastrukturprojekterne af europæisk relevans er der risiko for, at investeringer til en værdi af omkring 100 mia. EUR ikke bliver realiseret på grund af tildelings-, lovgivnings- og finansieringsproblemer, og at sektoren selv kommer til at finansiere investeringer til en værdi af yderligere 100 mia. EUR. Der bliver behov for investeringer på mellem 181 og 273 mia. EUR for at nå det mål under den digitale dagsorden, der består i at sikre alle borgere og virksomheder hurtig internetadgang, og heraf forventes den private sektor at skulle stå for mellem 30 og 100 mia. EUR.

(3) I løbet af de næste ti år bliver der brug for større investeringer end nogensinde i Europas transport-, energi- informations- og kommunikationsnet for at støtte Europa 2020-stragtegiens flagskibsforanstaltninger, udvikle intelligente, opgraderede og fuldt sammenkoblede infrastrukturer og færdiggøre det indre marked. Det skønnes, at der bliver behov for at investere 500 mia. EUR i TEN-T-net. Med hensyn til energiinfrastrukturprojekterne af europæisk relevans er der risiko for, at investeringer til en værdi af omkring 100 mia. EUR ikke bliver realiseret på grund af tildelings-, lovgivnings- og finansieringsproblemer, og at sektoren selv kommer til at finansiere investeringer til en værdi af yderligere 100 mia. EUR. Der bliver behov for investeringer på mellem 181 og 273 mia. EUR for at nå det mål under den digitale dagsorden, der består i at sikre alle borgere og virksomheder hurtig internetadgang, og heraf forventes den private sektor at skulle stå for mellem 30 og 100 mia. EUR. Det bør dog sikres, at en EU-finansieret transportinfrastruktur tager hensyn til behovet for energieffektivitet, støjreduktion ved kilden og biodiversitet samt udfordringerne i forbindelse med klimaændringer.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Det er nødvendigt at fremhæve betydningen af at vedtage den foreslåede flerårige finansielle ramme, da den indfører Connecting Europe-faciliteten (inklusive initiativet med projektobligationer) og bevilger et passende budget.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Europa 2020-initiativet med projektobligationer har to formål, nemlig for det første at hjælpe med til finansiering af politiske prioriteringer på europæisk plan og for det andet at gøre det nemmere at inddrage den private sektor mere i kapitalmarkedets langfristede finansiering af infrastrukturprojekter. Det vil overflytte nogle af EU-budgettets udgifter til vækstforøgende områder under hensyn til Unionens budgetdisciplin og lofterne i den aktuelle flerårige finansielle ramme.

(7) Europa 2020-initiativet med projektobligationer har to formål, nemlig for det første at hjælpe med til finansiering af politiske prioriteringer på europæisk plan og for det andet at foretage den nødvendige kreditforbedring for at tiltrække kapitalmarkedsinvestorer til kapitalmarkedets langfristede finansiering af infrastrukturprojekter. Det vil overflytte nogle af EU-budgettets udgifter til vækstforøgende områder under hensyn til Unionens budgetdisciplin og lofterne i den aktuelle flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Som led i Europa 2020-initiativet med projektobligationer vil projektvirksomheder udstede obligationer, og EU-budgettet vil sammen med finansiering fra en finansiel partner blive anvendt til at forbedre obligationernes kreditkvalitet for at tiltrække fremmedkapital fra markedsinvestorer såsom pensionsfonde og forsikringsselskaber.

(9) Som led i Europa 2020-initiativet med projektobligationer vil projektvirksomheder udstede obligationer, og EU-budgettet vil sammen med finansiering fra en finansiel partner blive anvendt til at forbedre obligationernes kreditkvalitet for at tiltrække fremmedkapital fra markedsinvestorer såsom pensionsfonde, forsikringsselskaber og andre berørte parter.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) EU's offentlige udstedelse af projektobligationer, som er rettet mod finansieringen af bæredygtige infrastrukturprojekter med europæisk merværdi (dvs. TEN-T, TEN-E etc.) er endnu et skridt i den rigtige retning, som nøje bør overvejes og forelægges Europa-Parlamentet og Rådet. I dette tilfælde vil udstedelsen af projektobligationer skulle gennem en indledende fase, hvor projektets detaljer skal fremgå med henblik på at gøre det muligt at foretage en nøje vurdering af projektets risici og fordele.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Derfor bør der indledes en forsøgsfase for Europa 2020-initiativet med projektobligationer i løbet af den nuværende finansielle ramme med henblik på at udvikle fremmedkapitalfinansieringen på infrastrukturområdet mere generelt og forøge det udbud af finansielle instrumenter, der i dag er adgang til til transportprojekter.

(14) Derfor bør der indledes en forsøgsfase for Europa 2020-initiativet med projektobligationer i løbet af den nuværende finansielle ramme med henblik på at udvikle fremmedkapitalfinansieringen på infrastrukturområdet mere generelt og forøge det udbud af finansielle instrumenter, der i dag er adgang til transportprojekter, under hensyntagen til, at transportomkostninger, som nævnt i hvidbogen om transportpolitik fra 2011, skal afspejles i prisen uden konkurrenceforvridning.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Detaljerne i Europa 2020-initiativet med projektobligationer er på nuværende tidspunkt fortsat lidt uklare. Pilotfasen bør gennemføres så hurtigt som muligt for at klarlægge uafklarede spørgsmål fra mulige investorer og eksterne involverede organisationer.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Med henblik på gennemførelsen af pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør afgørelse nr. 1639/2006/EF og forordning (EF) nr. 680/2007 ændres. Formålet med denne pilotfase er at yde støtte til infrastrukturprojekter med et kommercielt potentiale inden for sektorerne transport, energi og IKT, men efter 2013 kan initiativet udvides til også at omfatte andre sektorer.

(15) Med henblik på gennemførelsen af pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør afgørelse nr. 1639/2006/EF og forordning (EF) nr. 680/2007 ændres. Formålet med denne pilotfase er at yde støtte til infrastrukturprojekter med en klar europæisk merværdi og et kommercielt potentiale inden for sektorerne transport, energi og IKT, men efter 2013 kan initiativet udvides til også at omfatte andre sektorer.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør lanceres som led i forberedelserne til Connecting Europe-faciliteten. Denne pilotfase vil bidrage til at bane vej for det finansielle risikodelingsinstrument under Connecting Europe-faciliteten.

(17) Pilotfasen af Europa 2020-initiativet med projektobligationer bør lanceres senest den 31. juli 2012 som led i forberedelserne til Connecting Europe-faciliteten. Denne pilotfase vil bane vej for den fulde udbredelse af det finansielle risikodelingsinstrument under Connecting Europe-faciliteten.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) EIB bør anmode om budgetmidler på basis af en vifte af projekter, som EIB finder egnede og gennemførlige. Alle anmodninger skal fremsættes før den 31. december 2013. Da store infrastrukturprojekter er meget komplekse, kan den endelige godkendelse finde sted på et senere tidspunkt, dog ikke senere end den 31. december 2014.

(20) EIB bør anmode om budgetmidler på basis af en vifte af projekter, som EIB finder egnede og gennemførlige. Alle anmodninger skal fremsættes før den 31. december 2013. Da store infrastrukturprojekter er meget komplekse, kan den endelige godkendelse finde sted på et senere tidspunkt, dog ikke senere end den 30. juni 2014.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Eftersom fristen for at nå til enighed om pilotfasen for Europa 2020-initiativet med projektobligationer i konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 er fastsat til juni 2012, er Kommissionen nødt til øjeblikkeligt at iværksætte gennemførelsen af denne pilotfase.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Som stk. 2a til 2d indsættes:

b) Som stk. 2a til 2da indsættes:

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse (EF) nr. 1639/2006

Artikel 31 – stk. 2 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2da. Kommissionen fremsender årligt en rapport til Europa-Parlamentet med projektspecifikke oplysninger om anvendelsen af de i stk. 2d nævnte projektbeløb. Rapporten skal ligeledes indeholde oplysninger om effektiviteten af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer samt anbefalinger med hensyn til, hvorledes effektiviteten kan forbedres.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra b – indledning

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) som litra g) indsættes:

b) som litra g) – ga) indsættes:

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra g a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga) Kommissionen fremsender årligt en rapport til Europa-Parlamentet med projektspecifikke oplysninger om anvendelsen af de i stk. 1, litra g) nævnte projektbeløb. Rapporten skal ligeledes indeholde oplysninger om effektiviteten af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer samt anbefalinger med hensyn til, hvorledes effektiviteten kan forbedres.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) et finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, der udstedes af EIB via egne midler under risikodelingsinstrumentet for projektobligationer inden for TEN-T og TEN-E. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses strengt til Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres af EIB. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en uddelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB. I 2012 og 2013 kan der omlægges op til 210 mio. EUR, heraf op til 200 mio. EUR til transportprojekter og op til 10 mio. EUR til energiprojekter, til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15, stk. 2, fra budgetposterne TEN-T (LGTT) og TEN-E. Risikodelingsinstrumentet for projektobligationer kan genanvende indtægter, som er modtaget i løbet af investeringsperioden, til nye lån og garantier.

g) et finansielt bidrag til EIB til tilvejebringelse af kapital og kapitaltildeling med henblik på lån eller garantier, der udstedes af EIB via egne midler under risikodelingsinstrumentet for projektobligationer inden for TEN-T og TEN-E. Unionens risici i forbindelse med risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses strengt til Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser. Residualrisikoen ved alle operationer bæres af EIB. De nærmere betingelser og vilkår for gennemførelsen af risikodelingsinstrumentet for projektobligationer, herunder overvågning af og kontrol med instrumentet, fastsættes i en uddelegeringsaftale mellem Kommissionen og EIB, som fremsendes til Europa-Parlamentet og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. I 2012 og 2013 kan der omlægges op til 210 mio. EUR, heraf op til 200 mio. EUR til transportprojekter og op til 10 mio. EUR til energiprojekter, til risikodelingsinstrumentet for projektobligationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15, stk. 2, fra budgetposterne TEN-T (LGTT) og TEN-E. Risikodelingsinstrumentet for projektobligationer kan genanvende indtægter, som er modtaget i løbet af investeringsperioden, til nye lån og garantier.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. I artikel 17, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

 

"Inden den 30. juni 2013 forelægger Kommissionen Parlamentet og Rådet en rapport med en fortegnelse over de projekter, der er blevet udvalgt til at modtage finansiel støtte, jf. artikel 6, stk. 1, litra g), med angivelse af bidraget samt de involverede finansieringsinstitutter og investorer. Kommissionen medtager i denne rapport en vejledning i god praksis og en fortegnelse over investorer, som potentielt er interesseret i innovative finansielle instrumenter."

Begrundelse

For at finde frem til de ændringer, som kan foretages i Connecting Europe-faciliteten, er der brug for nøjagtige oplysninger fra projektobligationernes pilotfase. Kommissionen oplyser Parlamentet om, hvilke investorer der er involveret, og hvordan de udvalgte projekter kan forbedres.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 680/2007

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. I artikel 19 indsættes følgende stykke:

 

"Inden udgangen af 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evaluering af de forskellige finansielle instrumenter, der er omfattet af denne forordning, og behovet for at bevare dem eller sammenlægge dem."

Begrundelse

På baggrund af de erfaringer, der er opnået gennem de nuværende finansielle rammer og markedsaccepten, oplyser Kommissionen Parlamentet om, hvorvidt den juridiske ramme skal forenkles, eller om de nuværende instrumenter skal bevares.

PROCEDURE

Titel

Ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet

Referencer

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

17.11.2011

 

 

 

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Antonio Cancian

21.11.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

28.2.2012

26.3.2012

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

3

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Spyros Danellis, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

PROCEDURE

Titel

Ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet

Referencer

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Dato for høring af EP

19.10.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

17.11.2011

TRAN

17.11.2011

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Göran Färm

25.1.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.4.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný

Dato for indgivelse

2.5.2012