Διαδικασία : 2011/0301(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0150/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0150/2012

Συζήτηση :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0296

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1181kWORD 635k
2.5.2012
PE 485.863v02-00 A7-0150/2012

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

(COM(2011)0659 – C7 0372/2011 – 2011/0301(COD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Göran Färm

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

(COM(2011)0603 – C7-0411/2011 – 2011/0245(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0659),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 172 και 173, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0372/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0150/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Κατά την προσεχή δεκαετία, προκειμένου να στηριχθούν οι εμβληματικές ενέργειες της «Ευρώπη 2020» και να αναπτυχθούν ευφυείς, αναβαθμισμένες και διασυνδεόμενες υποδομές ώστε να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, θα απαιτηθεί ύψος επενδύσεων χωρίς προηγούμενο στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών της Ευρώπης. Οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες του δικτύου ΔΕΔ-Μ ανέρχονται σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα έργα ενεργειακής υποδομής ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος υπάρχει κίνδυνος να μην εκτελεστούν επενδύσεις ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω εμποδίων σχετιζόμενων με τη χορήγηση αδειών, με κανονιστικά θέματα και με θέματα χρηματοδότησης, ενώ επενδύσεις για 100 ακόμη δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από τον ίδιο τον τομέα. Οι επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη του στόχου του ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυμαίνονται από 181 έως 273 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων οι επενδύσεις ιδιωτικού τομέα αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε ποσό μεταξύ 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.

(3) Κατά την προσεχή δεκαετία, προκειμένου να στηριχθούν οι εμβληματικές ενέργειες της «Ευρώπη 2020» και να αναπτυχθούν ευφυείς, αναβαθμισμένες και διασυνδεόμενες υποδομές ώστε να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, θα απαιτηθεί ύψος επενδύσεων χωρίς προηγούμενο στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών της Ευρώπης. Οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες του δικτύου ΔΕΔ-Μ ανέρχονται σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα έργα ενεργειακής υποδομής ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος υπάρχει κίνδυνος να μην εκτελεστούν επενδύσεις ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω εμποδίων σχετιζόμενων με τη χορήγηση αδειών, με κανονιστικά θέματα και με θέματα χρηματοδότησης, ενώ επενδύσεις για 100 ακόμη δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από τον ίδιο τον τομέα. Οι επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη του στόχου του ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυμαίνονται από 181 έως 273 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων οι επενδύσεις ιδιωτικού τομέα αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε ποσό μεταξύ 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο πρέπει να διασφαλιστεί ότι στις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ υποδομές μεταφορών συνεκτιμώνται οι ανάγκες ενεργειακής απόδοσης, η μείωση του θορύβου στην πηγή, η βιοποικιλότητα και οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Τα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού και να επιτύχουν πολύ σημαντικά φαινόμενα πολλαπλασιαστή από άποψη προσέλκυσης χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα και όγκο επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν. Το αναμενόμενο φαινόμενο πολλαπλασιαστή της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» ανέρχεται σε 15-20.

(5) Τα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως διέπονται από το δημοσιονομικό κανονισμό1 μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού και να επιτύχουν πολύ σημαντικά φαινόμενα πολλαπλασιαστή από άποψη προσέλκυσης χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως στο πλαίσιο της δυσχερούς πρόσβασης στην πίστωση και των σημερινών περιορισμών των δημόσιων οικονομικών. Η Επιτροπή θα πρέπει, συγκεκριμένα, να εξασφαλίσει ότι η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» θα προσφέρει προστιθέμενη αξία, μέσω της επίτευξης μεγαλύτερου όγκου επενδύσεων. Το αναμενόμενο φαινόμενο πολλαπλασιαστή της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» ανέρχεται σε 15-20.

 

_________________

 

1 Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕE, Ευρατόμ) 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το Δημοσιονομικό Κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σελ. 1).

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Δεδομένου του μεγέθους των επενδυτικών αναγκών και των στόχων που ορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 για την επόμενη δεκαετία, η Επιτροπή θα πρέπει, εφόσον η πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» αποδειχθεί επιτυχής, να εντείνει τις προσπάθειες της Ένωσης για μόχλευση και προσέλκυση πρόσθετης χρηματοδότησης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» έχει διττό στόχο: πρώτο να συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων με προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική και δεύτερο να διευκολύνει μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση έργων υποδομής από την κεφαλαιαγορά. Θα ανακατευθύνει μέρος δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη, λαμβανόμενων υπόψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ένωσης και των οροφών στο πλαίσιο του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

(7) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» έχει διττό στόχο: πρώτο να συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων με προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική και δεύτερο να διευκολύνει μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση έργων υποδομής από την κεφαλαιαγορά, ιδίως μέσω της παροχής της απαραίτητης πιστωτικής αναβάθμισης για την προσέλκυση επενδυτών της κεφαλαιαγοράς. Θα ανακατευθύνει μέρος δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη, ιδίως σε σχέση με τις υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, λαμβανόμενων υπόψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ένωσης και των οροφών στο πλαίσιο του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Θα είναι το πρώτο χρηματοπιστωτικό μέσο υπέρ έργων υποδομής με ανάλογες χρηματοπιστωτικές ανάγκες σε διάφορους τομείς και με αυτά τα χαρακτηριστικά θα αποδώσει υψηλότερα ωφελήματα από άποψη επίδρασης στην αγορά, διοικητικής αποτελεσματικότητας και χρησιμοποίησης πόρων. Θα εξασφαλίσει συνεκτικό μέσο στους συμφεροντούχους για έργα υποδομής όπως χρηματοδότες, δημόσιες αρχές, κατασκευαστικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

(8) Θα είναι το πρώτο χρηματοπιστωτικό μέσο υπέρ έργων υποδομής με ανάλογες χρηματοπιστωτικές ανάγκες σε διάφορους τομείς και με αυτά τα χαρακτηριστικά θα αποδώσει υψηλότερα ωφελήματα από άποψη επίδρασης στην αγορά, διοικητικής αποτελεσματικότητας και χρησιμοποίησης πόρων, χάρη στη δυνατότητα συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ. Θα εξασφαλίσει συνεκτικό μέσο στους συμφεροντούχους για έργα υποδομής όπως χρηματοδότες, δημόσιες αρχές, κατασκευαστικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Με την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρόκειται να εκδίδονται ομολογίες από επιχειρήσεις εκτέλεσης έργων, ενώ ο προϋπολογισμός της Ένωσης, σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από κάποιο χρηματοδοτικό εταίρο, πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας της πίστωσης μέσω των ομολόγων ώστε να προσελκύονται από την αγορά επενδυτές δανειακών κεφαλαίων, όπως ταμεία συντάξεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

(9) Με την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρόκειται να εκδίδονται ομολογίες από επιχειρήσεις εκτέλεσης έργων, ενώ ο προϋπολογισμός της Ένωσης, σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από κάποιο χρηματοδοτικό εταίρο, πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας της πίστωσης μέσω των ομολόγων ώστε να προσελκύονται από την αγορά επενδυτές δανειακών κεφαλαίων, όπως ταμεία συντάξεων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η στήριξη από την Ένωση πρέπει να αμβλύνει την εγγενή επικινδυνότητα των ομολόγων έργων στο βαθμό που οι συμμετέχοντες από την κεφαλαιαγορά είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε μεγαλύτερο ποσό ομολόγων για εκτέλεση έργων υποδομής σε σχέση με την επένδυση που θα ήταν πιθανή χωρίς στήριξη από την Ένωση.

(10) Η στήριξη από την Ένωση που παρέχεται μέσω του παρόντος κανονισμού πρέπει να αμβλύνει την εγγενή επικινδυνότητα των ομολόγων έργων στο βαθμό που οι συμμετέχοντες από την κεφαλαιαγορά είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε μεγαλύτερο ποσό ομολόγων για εκτέλεση έργων υποδομής σε σχέση με την επένδυση που θα ήταν πιθανή χωρίς στήριξη από την Ένωση.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης δεν πρέπει να διακυβεύεται με αύξηση της συμφόρησης στις μεταφορές, της έλλειψης ενεργειακών διασυνδέσεων και της επιβράδυνσης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας λόγω δυσχερειών προκειμένου να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη πρόσβαση των έργων υποδομής σε ιδιωτική χρηματοδότηση ή σε δημόσια χρηματοδότηση.

(11) Η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης δεν πρέπει να διακυβεύεται λόγω της επιδείνωσης των επιδόσεων στον τομέα των μεταφορών, της έλλειψης ενεργειακών διασυνδέσεων, των παρωχημένων ενεργειακών συστημάτων, των ελλείψεων στην παροχή ενέργειας, της επιβράδυνσης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και της αχρηστίας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών λόγω δυσχερειών προκειμένου να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη πρόσβαση των έργων υποδομής σε ιδιωτική χρηματοδότηση ή σε δημόσια χρηματοδότηση.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η επανεκτίμηση επενδυτικών προγραμμάτων σε υποδομές εκ μέρους των κρατών μελών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής τους λιτότητας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν θα διευκολύνει την απαιτούμενη επιτάχυνση του ρυθμού επενδύσεων σε υποδομές. Επιπλέον, ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός για έργα υποδομής εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και δαπανηρός, οπότε αναζητούνται εναλλακτικοί και ανταγωνιστικοί πόροι δανειακής χρηματοδότησης.

(12) Η επανεκτίμηση επενδυτικών προγραμμάτων σε υποδομές εκ μέρους των κρατών μελών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής τους λιτότητας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν θα διευκολύνει την επιτάχυνση του ρυθμού επενδύσεων σε υποδομές, η οποία είναι αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και ιδίως η μεταστροφή προς μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζεται στην εμβληματική πρωτοβουλία Ευρώπη 2020 για την αποδοτική χρήση των πόρων. Επιπλέον, ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός για έργα υποδομής εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και δαπανηρός, οπότε αναζητούνται εναλλακτικοί και ανταγωνιστικοί πόροι δανειακής χρηματοδότησης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να αναπτυχθεί η χρηματοδότηση από την αγορά δανειακών κεφαλαίων στον τομέα των υποδομών γενικότερα και να επεκταθεί το εύρος των χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι τώρα διαθέσιμα για έργα στον τομέα των μεταφορών.

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον και σε ποιο βαθμό μπορούν αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα καταμερισμού των κινδύνων να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στον τομέα της χρηματοδότησης των υποδομών.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη στήριξη έργων υποδομής με εμπορικό δυναμικό στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ, ενώ μετά το έτος 2013 η πρωτοβουλία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη στήριξη έργων υποδομής με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και εμπορικό δυναμικό στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ, οι οποίοι, παρά τις εμπορικές δυνατότητες που προσφέρουν, δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από την αγορά·

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Με βάση την μακρά πείρα της ΕΤΕπ και επειδή είναι ο μείζων χρηματοδότης έργων υποδομής, καθώς επίσης δεδομένου του χαρακτήρα της ως του χρηματοπιστωτικού φορέα της ΕΕ που συστάθηκε με τη συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην εκτέλεση αυτής της πιλοτικής φάσης. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας που περιλαμβάνουν τον καταμερισμό κινδύνων και την αμοιβή της ΕΤΕπ πρέπει να περιληφθούν σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

(16) Με βάση την μακρά πείρα της ΕΤΕπ και επειδή είναι ο μείζων χρηματοδότης έργων υποδομής, καθώς επίσης δεδομένου του χαρακτήρα της ως του χρηματοπιστωτικού φορέα της ΕΕ που συστάθηκε με τη συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην εκτέλεση αυτής της πιλοτικής φάσης. Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας που περιλαμβάνουν τον καταμερισμό κινδύνων και την αμοιβή της ΕΤΕπ, σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει με την προετοιμασία της προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Αυτή η πιλοτική φάση θα συμβάλει στην προετοιμασία της οδού για το χρηματοπιστωτικό μέσο καταμερισμού κινδύνου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» δεν θίγει την απόφαση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2013 και πρέπει να αρχίσει το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2012 με την προετοιμασία της προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Αυτή η πιλοτική φάση, εφόσον αποδειχθεί επιτυχής και μετά από την κατάλληλη ανάλυση και ανεξάρτητη αξιολόγηση, θα συμβάλει στην προετοιμασία της οδού για το χρηματοπιστωτικό μέσο καταμερισμού κινδύνου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ με βάση σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ θα θεωρήσει κατάλληλα και υλοποιήσιμα. Όλες αυτές οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων υποδομής, η πραγματική έγκριση θα μπορούσε να επέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

(20) Τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ με βάση σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα θεωρήσουν κατάλληλα, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους των πολιτικών της Ένωσης και υλοποιήσιμα. Όλες αυτές οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων υποδομής, η πραγματική έγκριση θα μπορούσε να επέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20a) Θα ήταν ευκταίο η Επιτροπή να προβεί σε ανεξάρτητη και εις βάθος αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων. Κρίνεται αναγκαίο η εν λόγω αξιολόγηση να συνοδεύεται, εφόσον χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β) Δεδομένου ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Μαρτίου 2012, ο Ιούνιος 2012 ορίσθηκε ως η καταληκτική προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας επί της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας της Ευρώπης 2020 για τα ομόλογα έργων, η Επιτροπή χρειάζεται να ξεκινήσει την εφαρμογή της πιλοτικής αυτής φάσης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α και 5 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Στο άρθρο 8 προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

 

"5a. Πραγματοποιείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης του μέσου καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων η οποία αναφέρεται στις παραγράφους 2α έως 2δα του άρθρου 31, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, την προστιθέμενη αξία του, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου, την προσθετικότητα σε σύγκριση με άλλα μέσα της Ένωσης ή των κρατών μελών και κάθε άλλη μακροπρόθεσμη δανειακή χρηματοδότηση, καθώς και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται. Περιλαμβάνει δε γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν, και εκτίμηση των ενεχομένων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου των έργων και του κινδύνου των συνεργατών. Επίσης, εξετάζει κατά πόσον το ανώτατο ποσοστό απόδοσης θα ήταν κατάλληλο για χρηματοδότηση δημοσίων έργων από επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και παρέχει σύγκριση δαπανών με εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών δανείων και κεφαλαίων.

 

5β. Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιμά, με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, τις μελλοντικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών της Ένωσης και για να αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων στα έργα προτεραιότητας. Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης εξετάζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο το μέσο των ομολόγων έργων μπορεί να καταστεί ακόμη ελκυστικότερο για ευρύτερο φάσμα μακροπρόθεσμων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων επενδυτών."

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εναλλακτικώς, η Ένωση μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή στην ΕΤΕπ για την πρόβλεψη και διάθεση δανείων ή εγγυήσεων προς έκδοση από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους με βάση το μέσο καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 εδάφιο α) έως 2 εδάφιο δ).

Εναλλακτικώς, η Ένωση μπορεί, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης το 2012 και το 2013, να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή στην ΕΤΕπ για την πρόβλεψη και διάθεση δανείων ή εγγυήσεων προς έκδοση από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους με βάση το μέσο καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 εδάφιο α) έως 2 εδάφιο δβ).».

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α έως:

(β) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α έως 2δβ:

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα σημαίνει ενίσχυση πίστωσης η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

2α. Μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων σημαίνει ένα κοινό μέσο της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, το οποίο παρέχει ενίσχυση πίστωσης, η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) λαμβάνει τη μορφή δανείου ή εγγύησης χορηγούμενων από την ΕΤΕπ υπέρ χρηματοδότησης παρεχόμενης σε έργα στους τομείς των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας·

(α) λαμβάνει τη μορφή δανείου ή εγγύησης χορηγούμενων από την ΕΤΕπ με την υποστήριξη μιας συνδρομής από τον προϋπολογισμό της Ένωσης υπέρ χρηματοδότησης παρεχόμενης σε έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στους τομείς των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας, συμπληρώνει τη χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από ιδιώτες επενδυτές και εξυπηρετεί την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη βέλτιστων επενδύσεων όταν τα έργα δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από την αγορά·

(β) καλύπτει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και αμβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων·

(β) καλύπτει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και αμβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων·

(γ) χρησιμοποιείται μόνο για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

(γ) χρησιμοποιείται μόνο για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ.

2β. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων. Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται πάντα από την ΕΤΕπ.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2γ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

2γ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα βασικά στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας.

 

Η αξιολόγηση κινδύνου που διενεργείται από την ΕΤΕπ διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές τις ΕΤΕπ σχετικά με την πολιτική για τον πιστωτικό κίνδυνο, ενώ λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και κλιματικό τομέα.

 

Οι βασικοί όροι και οι βασικές προϋποθέσεις και διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ορίζονται σε παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 δ α (νέα) και 2 δ β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δα. Επιπροσθέτως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο σημείο 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κανονιστικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επίσης την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του μέσου επιμερισμού του κινδύνου για ομόλογα έργων και συστάσεις σχετικά με τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού αυτού.

 

2δβ. Με βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος (5α) της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή προτείνει κατάλληλες κανονιστικές αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν και αλλαγές νομοθετικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα εάν η προβλεπόμενη αποδοχή από την αγορά δεν είναι ικανοποιητική ή εάν καταστούν διαθέσιμοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 2 – σημείο 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14. «μέσο καταμερισμού κινδύνου» για ομόλογα έργων σημαίνει πιστωτική ενίσχυση διατιθέμενη για έργα κοινού ενδιαφέροντος. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων καλύπτει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και αμβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων. χρησιμοποιείται μόνο για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

14. «μέσο καταμερισμού κινδύνου» για ομόλογα έργων σημαίνει ένα κοινό μέσο της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, το οποίο παρέχει πιστωτική ενίσχυση διατιθέμενη για έργα κοινού ενδιαφέροντος με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα τη χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από ιδιώτες επενδυτές και εξυπηρετώντας την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη βέλτιστων επενδύσεων όταν τα έργα δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από την αγορά. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων καλύπτει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και αμβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων. Χρησιμοποιείται μόνο για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 2 – σημείο 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15. «Πιστωτική ενίσχυση» σημαίνει τη χρήση δανείου της ΕΤΕπ ή εγγύησης της ΕΤΕπ για τη βελτίωση της ποιότητας πίστωσης του χρέους για έργο.

15. «Πιστωτική ενίσχυση» σημαίνει τη χρήση δανείου της ΕΤΕπ ή εγγύησης της ΕΤΕπ, που θα υποστηρίζεται από συνδρομή από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, για τη βελτίωση της ποιότητας πίστωσης του χρέους για έργο.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – τελευταία πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα έτη 2012 και 2013 είναι δυνατή η ανακατανομή ποσού μέχρι 200 εκατομμυρίων ευρώ για το μέσο καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων στον τομέα των μεταφορών.

Τα έτη 2012 και 2013 είναι δυνατή η ανακατανομή ποσού μέχρι 200 εκατομμυρίων ευρώ για την πιλοτική φάση του μέσου καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) χρηματοπιστωτική συνδρομή στην πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για δάνεια ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Τα έτη 2012 και 2013, ποσό μέχρι 210 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα μεταφορών και μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα, είναι δυνατό να ανακατανεμηθούν για το μέσο καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις γραμμές προϋπολογισμού ΔΕΔ-Μ (ΕΔΔΜ) και ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιεί για νέα δάνεια και εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται εντός της επενδυτικής περιόδου.

(ζ) κατά τη διάρκεια πιλοτικής φάσης το 2012 και το 2013, χρηματοπιστωτική συνδρομή στην πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για δάνεια ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και ούτε παρατείνεται πέρα από τη διάρκεια των ομολόγων. Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται πάντα από την ΕΤΕπ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα βασικά στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας. Η αξιολόγηση κινδύνου που διενεργείται από την ΕΤΕπ διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές τις ΕΤΕπ σχετικά με την πολιτική για τον πιστωτικό κίνδυνο, ενώ λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και κλιματικό τομέα.

 

Τα έτη 2012 και 2013, ποσό μέχρι 210 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα μεταφορών και μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα, είναι δυνατό να ανακατανεμηθούν για το μέσο καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις γραμμές προϋπολογισμού ΔΕΔ-Μ (ΕΔΔΜ) και ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως. Επιπροσθέτως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο σημείο 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κανονιστικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επίσης την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του μέσου επιμερισμού του κινδύνου για τα ομόλογα έργων και συστάσεις σχετικά με τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού αυτού.

 

Με βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος (5α) του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προτείνει κατάλληλες κανονιστικές αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν και αλλαγές νομοθετικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα εάν η προβλεπόμενη αποδοχή από την αγορά δεν είναι ικανοποιητική ή εάν καταστούν διαθέσιμοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.

 

Οι τόκοι και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από το μέσο καταμερισμού κινδύνου, ως προμήθειες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους και εισπράττονται πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2013, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για νέα δάνεια και εγγυήσεις. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, εάν το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων δεν παραταθεί ώστε να ισχύει και στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, οι εναπομείναντες πόροι επιστρέφονται στο σκέλος των εσόδων του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α και 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Στο άρθρο 16 προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

 

"2a. Πραγματοποιείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης του μέσου καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων η οποία αναφέρεται στο στοιχείο ζ) του άρθρου 6, παράγραφος 1, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, την προστιθέμενη αξία του, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου, την προσθετικότητα σε σύγκριση με άλλα μέσα της Ένωσης ή των κρατών μελών και κάθε άλλη μακροπρόθεσμη δανειακή χρηματοδότηση, καθώς και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται. Περιλαμβάνει δε γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν, και εκτίμηση των ενεχομένων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου των έργων και του κινδύνου των συνεργατών. Επίσης, εξετάζει κατά πόσον το ανώτατο ποσοστό απόδοσης θα ήταν κατάλληλο για χρηματοδότηση δημοσίων έργων από επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και παρέχει σύγκριση δαπανών με εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών δανείων και κεφαλαίων.

 

2β. Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιμά στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης τις μελλοντικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών της Ένωσης και για να αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων στα έργα προτεραιότητας. Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης εξετάζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο το μέσο των ομολόγων έργων μπορεί να καταστεί ακόμη ελκυστικότερο για ευρύτερο φάσμα μακροπρόθεσμων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων επενδυτών."

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Στο άρθρο 17, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"Πριν από τις 30 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση που περιέχει κατάλογο των έργων που έχουν επιλεγεί για τη χρηματοδοτική βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εξειδικεύοντας τη συνεισφορά και τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές. Η Επιτροπή περιλαμβάνει στην έκθεση αυτή έναν οδηγό καλής πρακτικής και κατάλογο των επενδυτών που ενδιαφέρονται δυνητικώς για καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ακριβής ενημέρωση ήδη από την πιλοτική φάση των ομολόγων έργου, προκειμένου να εντοπισθούν οι αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην πρωτοβουλία "Συνδέοντας την Ευρώπη". Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο ποιοι επενδυτές εμπλέκονται και πώς μπορούν να βελτιωθούν τα επιλεγόμενα έργα.

(1)

ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0.

(2)

ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή: ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης της πιλοτικής φάσης των ομολόγων έργων;

Η ύπαρξη σύγχρονων και αποδοτικών υποδομών έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και για μείωση της ανεργίας μέσω της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Οι επενδυτικές ανάγκες στον τομέα των υποδομών μεταφορών, ενέργειας και Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρώπη υπολογίζονται σε 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2010-2020. Ενώ ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να χρηματοδοτήσει το κύριο τμήμα αυτών των - ως επί το πλείστον κερδοφόρων - επενδύσεων, ο ρόλος του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη θα είναι καίριος για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.

Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των δικτύων ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα στρατηγικά διασυνοριακά τμήματα.

Επιπροσθέτως προς τα ίδια κεφαλαιακά μέσα και τις επιχορηγήσεις, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» συμπεριλαμβάνει ένα νέο χρηματοπιστωτικό μέσο που αποσκοπεί στην κινητοποίηση περισσότερων χρηματοδοτικών κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, τα ομόλογα έργων. Προκειμένου τα ομόλογα έργων να μπορέσουν να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή το 2014, η Επιτροπή προτείνει την εφαρμογή πιλοτικής φάσης για το διάστημα 2012 - 2013, η οποία αποσκοπεί κυρίως στα εξής:

- στη δοκιμή της αποδοχής της πρωτοβουλίας από την αγορά και των αντιδράσεών της σε αυτή, δεδομένου ότι τα νέα μέσα χρειάζονται χρόνο για να ενσωματωθούν στις επενδυτικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα·

- στη δοκιμή της λειτουργίας και στη βελτιστοποίηση των ομολόγων έργων στην πράξη, ούτως ώστε να τελειοποιηθεί η πρωτοβουλία.

Μέσω της τροποποίησης των σημερινών ρυθμίσεων σχετικά με το ΠΑΚ και τα ΔΕΔ, η πρόταση διευρύνει και αναβαθμίζει τη σημερινή διευκόλυνση δανειακής εγγύησης για το ΔΕΔ μεταφορών (ΕΔΔΜ). Αναβαθμίζεται για να καλύψει και άλλους τομείς εκτός από τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των έργων ενέργειας και ΤΠΕ, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται, ώστε να καλύψει όχι μόνο τον κίνδυνο μεταφοράς, αλλά και όλους τους κινδύνους που, ενδεχομένως, οδηγούν σε έλλειμμα εσόδων στον κύκλο ζωής ενός έργου. Ο χρονικός ορίζοντας του μέσου παρατείνεται από 3 - 7 έτη σε έως και 30 έτη. Επιπλέον, με το νέο μέσο αντιμετωπίζονται ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, στις οποίες η διευκόλυνση δανειακής εγγύησης για το ΔΕΔ μεταφορών δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Έχοντας συσταθεί πριν από την κρίση, η διευκόλυνση δανειακής εγγύησης για το ΔΕΔ μεταφορών δεν είναι ούτε σχεδιασμένη για τη σημερινή οικονομική κατάσταση ούτε προσαρμοσμένη σε αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα και επιτακτικά να θεσπιστεί το νέο αυτό μέσο, και συγκεκριμένα στα ψηφίσματά του της 8ης Ιουνίου 2011 «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(1), της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την Ευρώπη 2020(2) και πιο πρόσφατα στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012(3) και στο ψήφισμα της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012(4).

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 1ης και 2ας Μαρτίου 2012 ορίζει τον εξής φιλόδοξο στόχο για την πιλοτική φάση: «Δεδομένου ότι πρέπει να τονωθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής, οι εργασίες για την πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομολογιακά δάνεια για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 θα πρέπει να επισπευσθούν με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας έως τον Ιούνιο».

Τεχνικό πλαίσιο: με ποιο τρόπο λειτουργούν τα ομόλογα έργων;

Τα ομόλογα έργων είναι ένα μέσο δανεισμού που εκδίδεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτέλεσης έργων με την υποστήριξη μιας συνδρομής της ΕΕ/ΕΤΕπ, η οποία θα καταστήσει τα ομόλογα πιο ασφαλή και περισσότερο ελκυστικά για τους επενδυτές της αγοράς κεφαλαίων που συνήθως δεν πραγματοποιούν επενδύσεις σε υποδομές, όπως τα ταμεία συντάξεων. Μέσω της μείωσης του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι επενδυτές, το μέσο αυτό αναμένεται να τονώσει τη ροή ιδιωτικών κεφαλαίων προς επενδύσεις σε υποδομές προτεραιότητας, η χρηματοδότηση των οποίων παρεμποδίζεται από συγκεχυμένες αντιλήψεις περί επενδυτικού κινδύνου. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό με δεδομένη την περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση που απορρέει από την κρίση και τις νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Ο τρόπος λειτουργίας τους μπορεί να συνοψισθεί ως εξής:

 

Μέσω της χρήσης μιας διευκόλυνσης της ΕΤΕπ, που θα υποστηρίζεται από μια συνδρομή της ΕΕ, υπό μορφή χρέους μειωμένης εξασφάλισης ή εγγύησης(5), η πιστοληπτική κατάταξη του ιδιωτικού χρέους αυξημένης εξασφάλισης (ομολόγων) για έργα υποδομής θα ενισχυθεί, φθάνοντας στο επιδιωκόμενο επίπεδο διαβάθμισης Α-, το οποίο αρκεί για να ενισχύσει την ελκυστικότητα των ομολόγων στις αγορές κεφαλαίων. Οι τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 20% του συνολικού χρέους για έργα(6), θα λάβουν χρηματοδοτούμενη (δάνειο) ή μη χρηματοδοτούμενη (εγγύηση) μορφή.

Τα ομόλογα έργων θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα από τα πολλά και ποικίλα χρηματοδοτικά μέσα και μπορούν να συνδυαστούν με άλλα δημόσια και ιδιωτικά μέσα, των οποίων το φάσμα περιλαμβάνει δημόσιες επιχορηγήσεις (ευρωπαϊκές και εθνικές), δάνεια (τραπεζικά, ομόλογα), εγγυήσεις, μετοχές κλπ.. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα ομόλογα έργων μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για έργα που αναμένεται να αποφέρουν ικανοποιητικά έσοδα. Δεν θα υποκαταστήσουν τις παραδοσιακές επιχορηγήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν αντίθετα να επικεντρωθούν στα περισσότερο αναγκαία έργα. Τα ομόλογα έργων είναι επιπρόσθετα προς την υφιστάμενη χρηματοδότηση και δεν πρέπει ούτε να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ούτε να υποκαταστήσουν τη σημερινή ιδιωτική χρηματοδότηση ή οποιαδήποτε άλλη εθνική ή ενωσιακή δημόσια παρέμβαση.

Δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης

Για την πιλοτική φάση, η Επιτροπή προτείνει συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 230 εκατομμυρίων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από αναδιάταξη στο εσωτερικό των υφιστάμενων προγραμμάτων. Από τα 500 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για την ΕΔΔΜ στο διάστημα 2012 - 13, έως 200 εκατομμύρια θα αναδιατεθούν για την υποστήριξη των ομολόγων έργων στον τομέα των μεταφορών. Δεν θα υπάρξει αντίκτυπος στη χρηματοδότηση άλλων παρεμφερών με τη στήριξη της ΕΕ επιχορηγήσεων. Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι επενδύσεις στην ενέργεια και στις ΤΠΕ, 10 έως 20 εκατομμύρια αντίστοιχα αναδιατίθενται επίσης από τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τα ΔΕΔ-Ε και το ΠΑΚ.

 

 

Προϋπολογισμός 2012

2012

2013

2014

Σύνολο

32 03 02 - Χρηματοδοτική στήριξη για έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των ΔΕΔ-Μ (από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για την ΕΔΔΜ)

ΠΑΥ

1.275

100

100

 

200

ΠΠ

714

40

60

100

200

32 03 02 - Χρηματοδοτική στήριξη για έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των ΔΕΔ-E

ΠΑΥ

21

 

10

 

10

ΠΠ

12

 

10

 

10

09 03 01 - Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία – Πρόγραμμα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ»·

ΠΑΥ

133

 

20

 

20

ΠΠ

109

 

20

 

20

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τις ΓΔ MOVE, ENER και INFSO

ΠΑΥ

 

100

130

 

230

ΠΠ

 

40

90

100

230

Το ποσό των 230 εκατομμυρίων ευρώ είναι μικρό σε σύγκριση με τις ανάγκες σε υποδομές, όμως το ανερχόμενο σε 15 - 20 αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ενδέχεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους έως και 4,6 δισεκατομμυρίων.

Η στήριξη της ΕΕ θα αποτελείται από δάνεια/εγγυήσεις για την κάλυψη κάθε είδους υστέρησης εσόδων, για παράδειγμα λόγω χρήσης χαμηλότερης από την προβλεπόμενη, καθυστερήσεων της κατασκευής κλπ.. Σε περίπτωση που η στήριξη της ΕΕ χρειαστεί να κινητοποιηθεί μετά από την αρχική υστέρηση εσόδων, θα μετατρέπεται σε χρέος μειωμένης εξασφάλισης που πρέπει να εξοφληθεί μετά από το χρέος αυξημένης εξασφάλισης πριν όμως από τις μετοχές, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε τελική απώλεια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα προκύπτει μόνο σε περίπτωση αποτυχίας του έργου.

Όπως αναφέρεται ρητά στη νομοθετική πρόταση, ο κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα είναι αυστηρά περιορισμένος, χωρίς απρόβλεπτες υποχρεώσεις και το ανώτατο όριο της συνεισφοράς της ΕΕ θα είναι 230 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τα έσοδα που προέρχονται από το μέσο, στην πρόταση της Επιτροπής επιδιώκεται τα δυνητικά έσοδα να επενδύονται εκ νέου στη διευκόλυνση, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός του υποστηριζόμενων έργων. Ο εισηγητής υποστηρίζει την εν λόγω γραμμή.

Ορισμένα σημεία που προκαλούν ανησυχία

Από τη σκοπιά της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, ένα καίριο ζήτημα είναι η εξεύρεση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των εξουσιών που εκχωρούνται στην Επιτροπή και στην ΕΤΕπ και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των μηχανισμών λογοδοσίας. Κατά τη γνώμη του εισηγητή, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις χρειάζονται ορισμένες διευκρινίσεις, είναι όμως επαρκείς για την πιλοτική φάση δεδομένου ότι:

- η επιλογή των έργων περιορίζεται ήδη από πολυάριθμα δεσμευτικά κριτήρια, τα οποία η ΕΤΕπ θα πρέπει να σέβεται όταν προτείνει έργα (στόχοι οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, κριτήρια που παρουσιάζονται στις βασικές πράξεις για τα ΔΕΔ και το ΠΑΚ, κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής της ΕΕ, τυποποιημένα κριτήρια της ΕΤΕπ όσον αφορά την επιλεξιμότητα και το περιβάλλον, πολιτικές για τον πιστωτικό κίνδυνο κλπ.),

- στο πλαίσιο του ΠΑΚ και των ΔΕΔ, η έγκριση θα υπόκειται στην ίδια διαδικασία όπως και οι παραδοσιακές επιχορηγήσεις, και συγκεκριμένα θα χορηγείται μέσω των επιτροπών (βλέπε άρθρο 15, παράγραφος 2 στις βασικές πράξεις για τα ΔΕΔ και άρθρο 46 στις βασικές πράξεις για το ΠΑΚ),

- το μέσο θα τεθεί σε ισχύ για λιγότερο από 2 έτη και προβλέπεται να χρηματοδοτήσει μικρό μόνο αριθμό έργων.

Περαιτέρω προβληματισμοί εν προκειμένω προβλέπεται να διατυπωθούν στην πρόταση σχετικά με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στο μεταξύ η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα καταβάλουν προσπάθειες για την τελειοποίηση του σχεδιασμού της πρωτοβουλίας. Επιπλέον, με δεδομένο το χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση και να αρχίσει ο χρόνος ωρίμανσης του αναμενόμενου όγκου των έργων, θα χρειαστεί χρόνος προτού μπορέσει να πραγματοποιηθεί κατάλληλη αξιολόγηση της πρωτοβουλίας.

Δεδομένου του μεταβαλλόμενου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, δεν θα έπρεπε να ορίσουμε υπερβολικά πολλά πρόσθετα κριτήρια και ρυθμίσεις εφαρμογής, ούτως ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην νέα αυτή αγορά για να αναπτυχθεί. Ωστόσο, όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού δεν είναι πιθανό να τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη της πιλοτικής φάσης, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι προτεινόμενες διατάξεις θα πρέπει να προσαρμοστούν, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν επαρκή λογοδοσία και κατάλληλη παρακολούθηση από τις νομοθετικές αρχές. Ως εκ τούτου, προτείνει ειδικές τροπολογίες με στόχο πιο συχνή (ανά εξάμηνο) και πιο λεπτομερή υποβολή εκθέσεων.

Ενώ είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η υποβολή κατάλληλων εκθέσεων, ούτως ώστε να μπορέσουν να συναχθούν εμπεριστατωμένα συμπεράσματα πριν από τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι κύριος στόχος της πιλοτικής αυτής φάσης είναι να δοκιμαστεί η αποδοχή της νέας αυτής πρωτοβουλίας από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Με δεδομένα τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιλοτική φάση περιορίζεται ήδη σε 18 μήνες, ο εισηγητής δεν θεωρεί ότι χρειάζεται στρατηγική «εξόδου» για την πιλοτική φάση, δεδομένου ότι η συμφωνία και η εφαρμογή της πιλοτικής φάσης δεν θα πρέπει σε κανένα τρόπο να καταστήσουν ανούσιες τις επικείμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Χρονοδιάγραμμα και επικείμενες διαπραγματεύσεις

Ο εισηγητής συμμερίζεται τη φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση το αργότερο έως τον Ιούνιο και προτείνει για τον σκοπό αυτό τα ακόλουθα βήματα:

Υποβολή σχεδίου έκθεσης

29 Μαρτίου 2011

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών

3 Απριλίου 2011

Ψηφοφορία BUDG

25 Απριλίου 2011

Περίοδος διαπραγμάτευσης

25/04 - 24/05

Ψηφοφορία BUDG επί της πολιτικής συμφωνίας

31 Μαΐου (προς επιβεβαίωση)

Ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Ιούλιος

(1)

P6_TA(2011)0266

(2)

P6_TA(2011)0068

(3)

P6_TA(2012)0023

(4)

P6_TA(2012)0048

(5)

Ήτοι, εξοφλείται μετά από το χρέος αυξημένης εξασφάλισης και πριν από τις μετοχές

(6)

Δημιουργία μιας οντότητας ειδικού σκοπού για την έκδοση των ομολόγων, για άλλες μορφές δανειοληψίας, για άντληση οφέλους από την εγγύηση της ΕΕ/ΕΤΕπ και για την άντληση ιδίων κεφαλαία


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (27.3.2012)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητική της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Werner Langen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρόκειται να ξεκινήσει σε πιλοτική φάση το 2012-2013 προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση διαρθρωτικών μέτρων στους τομείς των μετακινήσεων, της ενέργειας και των ΤΠΕ/ευρυζωνικών δικτύων. Έως σήμερα τα κράτη μέλη της ΕΕ επενδύουν από 0,5% έως 2% του ΑΕγχΠ τους σε μέτρα υποδομής(1). Στο μέλλον θα συμμετέχουν και ιδιωτικοί επενδυτές μέσω συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα. Η πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα συμπληρώσει τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης.

Γενικές παρατηρήσεις

Η χρηματοδότηση των ομολόγων έργων στην πιλοτική φάση 2012-2013 θα διασφαλιστεί και θα περιοριστεί μέσω της επαναδιάθεσης των υφιστάμενων γραμμών του προϋπολογισμού 06 03 03 ΔΕΔ μεταφορών (έως 200 εκ. ευρώ), 32 03 02 ΔΕΔ ενέργειας (έως 10 εκ. ευρώ για έργα ΔΕΔ-Ε) και 09 03 01 ΠΑΚ (20 εκ. ευρώ για έργα ΤΠΕ και ευρυζωνικών δικτύων).

Η επιλογή μεταξύ πέντε και δεκατεσσάρων διαφορετικών έργων θα γίνει από την ΕΤΕπ, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ και ΠΑΚ. Οι στρεβλώσεις της αγοράς και οι οιονεί επιδοτήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται. Σκοπός της πιλοτικής φάσης είναι ο έλεγχος της αγοράς και η αξιολόγηση της υλοποίησης. Για αυτόν τον λόγο θα είναι σημαντικός ο ρόλος των αρχικών εκθέσεων από την ΕΤΕπ προς την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκομίσθηκε σχετικά με την υλοποίηση και την αποδοχή της αγοράς όσον αφορά τα ομόλογα έργων. Η ΕΤΕπ υποχρεούται, βάσει της διοργανικής συμφωνίας, να υποβάλει εκθέσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζει τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η χρήση κονδυλίων 230 εκ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την υλοποίηση μέτρων υποδομής και να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αποδίδοντας 15-20 ευρώ ανά ευρώ που επενδύεται από τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ πρέπει να διασφαλίσει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση θα χορηγείται μόνο για τα έργα που έχουν πραγματική ανάγκη για χρηματοδότηση. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να επιλέγονται έργα που δεν είναι τα ίδια βιώσιμα από εμπορική άποψη και για την υλοποίηση των οποίων χρειάζεται κατά συνέπεια χρηματοδότηση. Συνεπώς, πρέπει να παρατηρηθεί ότι στην πιλοτική φάση θα πρέπει να χορηγείται συγχρηματοδότηση με την μορφή ομολόγων έργου μόνο για έργα που έχουν ολοκληρωθεί αλλά χρειάζονται αναχρηματοδότηση, ή για έργα των οποίων η υλοποίηση πρόκειται να ξεκινήσει αμέσως, δεδομένου ότι υπήρχε εκτεταμένος χρηματοδοτικός προγραμματισμός για τα έργα αυτά ήδη πριν τεθεί σε ισχύ η πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ομολόγα έργων διευκρινίζεται στο παρακάτω σχήμα:

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η στήριξη από την Ένωση πρέπει να αμβλύνει την εγγενή επικινδυνότητα των ομολόγων έργων στο βαθμό που οι συμμετέχοντες από την κεφαλαιαγορά είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε μεγαλύτερο ποσό ομολόγων για εκτέλεση έργων υποδομής σε σχέση με την επένδυση που θα ήταν πιθανή χωρίς στήριξη από την Ένωση.

(10) Η στήριξη από την Ένωση πρέπει να αμβλύνει την εγγενή επικινδυνότητα των ομολόγων έργων στο βαθμό που οι συμμετέχοντες από την κεφαλαιαγορά είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε μεγαλύτερο ποσό ομολόγων για εκτέλεση έργων υποδομής σε σχέση με την επένδυση που θα ήταν πιθανή χωρίς στήριξη από την Ένωση. Τα ομόλογα έργων θα πρέπει να επεκταθούν επίσης σε έργα καινοτομίας και επίδειξης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης δεν πρέπει να διακυβεύεται με αύξηση της συμφόρησης στις μεταφορές, της έλλειψης ενεργειακών διασυνδέσεων και της επιβράδυνσης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας λόγω δυσχερειών προκειμένου να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη πρόσβαση των έργων υποδομής σε ιδιωτική χρηματοδότηση ή σε δημόσια χρηματοδότηση.

(11) Η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης δεν πρέπει να διακυβεύεται με αύξηση της συμφόρησης στις μεταφορές, έλλειψη ενεργειακών διασυνδέσεων, απαρχαιωμένα ενεργειακά συστήματα, ανεπάρκειες στον ενεργειακό εφοδιασμό και με την επιβράδυνση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και την αχρήστευση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών λόγω δυσχερειών προκειμένου να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη πρόσβαση των έργων υποδομής σε ιδιωτική χρηματοδότηση ή σε δημόσια χρηματοδότηση. H πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ 2020 παρέχει ένα σαφές πλαίσιο επιλεξιμότητας το οποίο υπόκειται σε ενισχυμένο δημοκρατικό έλεγχο, καθώς συνιστά κατάλληλο μέσο για την υλοποίηση βιώσιμων και αντικυκλικών επενδυτικών προγραμμάτων που συνάδουν με τους κοινωνικούς, κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, διαδραματίζοντας ταυτόχρονα καταλυτικό ρόλο δεδομένου ότι στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου για μακροπρόθεσμα έργα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η επανεκτίμηση επενδυτικών προγραμμάτων σε υποδομές εκ μέρους των κρατών μελών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής τους λιτότητας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν θα διευκολύνει την απαιτούμενη επιτάχυνση του ρυθμού επενδύσεων σε υποδομές. Επιπλέον, ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός για έργα υποδομής εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και δαπανηρός, οπότε αναζητούνται εναλλακτικοί και ανταγωνιστικοί πόροι δανειακής χρηματοδότησης.

(12) Η επανεκτίμηση επενδυτικών προγραμμάτων σε υποδομές εκ μέρους των κρατών μελών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής τους λιτότητας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν θα διευκολύνει την απαιτούμενη επιτάχυνση του ρυθμού επενδύσεων σε υποδομές, η οποία είναι αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και ιδίως ο προσανατολισμός προς μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζεται στην εμβληματική πρωτοβουλία Ευρώπη 2020 για την αποδοτική χρήση των πόρων. Επιπλέον, ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός για έργα υποδομής εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και δαπανηρός, οπότε αναζητούνται εναλλακτικοί και ανταγωνιστικοί πόροι δανειακής χρηματοδότησης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να αναπτυχθεί η χρηματοδότηση από την αγορά δανειακών κεφαλαίων στον τομέα των υποδομών γενικότερα και να επεκταθεί το εύρος των χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι τώρα διαθέσιμα για έργα στον τομέα των μεταφορών.

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον και σε ποιο βαθμό μπορούν αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα καταμερισμού των κινδύνων να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στον τομέα της χρηματοδότησης των υποδομών.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα χρεόγραφα του έργου δεν μπορούν παρά μόνο να συμπληρώσουν τα υπάρχοντα μοντέλα χρηματοδότησης και ότι δεν είναι δυνατόν να τα αντικαταστήσουν εξ ολοκλήρου.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη στήριξη έργων υποδομής με εμπορικό δυναμικό στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ, ενώ μετά το έτος 2013 η πρωτοβουλία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη στήριξη έργων υποδομής με εμπορικό δυναμικό στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Με βάση την μακρά πείρα της ΕΤΕπ και επειδή είναι ο μείζων χρηματοδότης έργων υποδομής, καθώς επίσης δεδομένου του χαρακτήρα της ως του χρηματοπιστωτικού φορέα της ΕΕ που συστάθηκε με τη συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην εκτέλεση αυτής της πιλοτικής φάσης. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας που περιλαμβάνουν τον καταμερισμό κινδύνων και την αμοιβή της ΕΤΕπ πρέπει να περιληφθούν σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

(16) Με βάση την μακρά πείρα της ΕΤΕπ και επειδή είναι ο μείζων χρηματοδότης έργων υποδομής, καθώς επίσης δεδομένου του χαρακτήρα της ως του χρηματοπιστωτικού φορέα της ΕΕ που συστάθηκε με τη συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην εκτέλεση αυτής της πιλοτικής φάσης. Η ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη χρηματοδότηση έργων καινοτομίας. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας που περιλαμβάνουν τον καταμερισμό κινδύνων και την αμοιβή της ΕΤΕπ πρέπει να περιληφθούν σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και να συμμορφώνονται προς τους κανόνες σχετικά με την υλοποίηση του μέσου εγγύησης δανείων οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας1. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με κείμενο της συμφωνίας.

 

____________

 

1 ΕΕ L 162, 22.06.2007, σ. 1.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει με την προετοιμασία της προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Αυτή η πιλοτική φάση θα συμβάλει στην προετοιμασία της οδού για το χρηματοπιστωτικό μέσο καταμερισμού κινδύνου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» δεν θίγει την απόφαση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2013 ούτε, ειδικότερα, την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η πιλοτική φάση πρέπει, ως εκ τούτου, να αρχίσει για να εξεταστεί κατά πόσον αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο καταμερισμού κινδύνου μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία η οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η απόφαση για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα έργων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μετά το πέρας της πιλοτικής φάσης θα ληφθεί μόνο μετά τη διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης της πιλοτικής φάσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα εγκατάλειψης της πρωτοβουλίας εάν η αποδοχή της από την αγορά δεν είναι ικανοποιητική ή όταν καταστούν διαθέσιμοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η αίτηση για στήριξη, επιλογή και εκτέλεση όλων των έργων διέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, και επιδιώκεται η αποφυγή δημιουργίας ή επίτασης στρεβλώσεων της αγοράς.

(18) Η αίτηση για στήριξη, επιλογή και εκτέλεση όλων των έργων θα πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις για όλα τα έργα και να διέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, και επιδιώκεται η αποφυγή δημιουργίας ή επίτασης στρεβλώσεων της αγοράς.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ με βάση σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ θα θεωρήσει κατάλληλα και υλοποιήσιμα. Όλες αυτές οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων υποδομής, η πραγματική έγκριση θα μπορούσε να επέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

(20) Τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ με βάση σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ θα θεωρήσει κατάλληλα, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής της Ένωσης, και υλοποιήσιμα. Όλες αυτές οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων υποδομής, η πραγματική έγκριση θα μπορούσε να επέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εναλλακτικώς, η Ένωση μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή στην ΕΤΕπ για την πρόβλεψη και διάθεση δανείων ή εγγυήσεων προς έκδοση από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους με βάση το μέσο καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 εδάφιο α) έως 2 εδάφιο δ).

Εναλλακτικώς, η Ένωση μπορεί, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης το 2012 και το 2013, να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή στην ΕΤΕπ για την πρόβλεψη και διάθεση δανείων ή εγγυήσεων προς έκδοση από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους με βάση το μέσο καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 εδάφιο α) έως 2 εδάφιο δ).».

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο (β)

Απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. λαμβάνει τη μορφή δανείου ή εγγύησης χορηγούμενων από την ΕΤΕπ υπέρ χρηματοδότησης παρεχόμενης σε έργα στους τομείς των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας·

2α. λαμβάνει τη μορφή δανείου ή εγγύησης χορηγούμενων από την ΕΤΕπ υπέρ χρηματοδότησης παρεχόμενης σε έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στους τομείς των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας·

Αιτιολόγηση

Για λόγους επικουρικότητας θα πρέπει να καλύπτονται μόνο έργα κοινού ενδιαφέροντος

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ

Άρθρο 31 - παράγραφος 2α - στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γα) χρησιμοποιείται για την προώθηση επενδύσεων οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από την αγορά·

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ

Άρθρο 31 - παράγραφος 2α - στοιχείο γ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γβ) είναι συμπληρωματική προς τη χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από ιδιώτες επενδυτές·

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ

Άρθρο 31 - παράγραφος 2α - στοιχείο γ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γγ) δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά·

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ

Άρθρο 31 - παράγραφος 2α - στοιχείο γ δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γδ) χρησιμοποιείται μόνο για έργα που παρέχουν προστιθέμενη αξία στην Ένωση, το οποίο σημαίνει ότι η υλοποίηση των έργων γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνον όταν αυτό δικαιολογείται από την έκταση και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου και οι στόχοι του έργου μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό από ό, τι σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ.

2β. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. Ο ακριβής ορισμός των κανόνων καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την υλοποίηση του μέσου εγγύησης δανείων οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με κείμενο της συμφωνίας σύμφωνα με το εδάφιο 1.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2γ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

2γ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και γνωστοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η αξιολόγηση κινδύνου που διενεργείται από την ΕΤΕπ διενεργείται σύμφωνα με τις τραπεζικές οδηγίες.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ

Άρθρο 31 – παράγραφος 2δ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δα. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση ανά έργο της χρήσης των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2δ. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων και συστάσεις σχετικά με τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς του. Στο τέλος της πιλοτικής φάσης διενεργείται διαβούλευση με τους άμεσα συμμετέχοντες φορείς.

Τροπολογία   20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 2 – σημείο 14 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14. "μέσο καταμερισμού κινδύνου" για ομόλογα έργων σημαίνει πιστωτική ενίσχυση διατιθέμενη για έργα κοινού ενδιαφέροντος. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων καλύπτει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και αμβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων. Χρησιμοποιείται μόνο για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

14. «μέσο καταμερισμού κινδύνου» για ομόλογα έργων σημαίνει πιστωτική ενίσχυση διατιθέμενη για έργα κοινού ενδιαφέροντος. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων καλύπτει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και αμβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων. Χρησιμοποιείται μόνο:

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 2 – σημείο 14 - στοιχείο α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα·

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 2 – παράγραφος 14 - στοιχείο β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) για την υποστήριξη επενδύσεων οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από την αγορά·

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 2 – παράγραφος 14 - στοιχείο γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ως συμπληρωματικό εργαλείο προς τη χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από ιδιώτες επενδυτές·

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 2 – παράγραφος 14 - στοιχείο δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) χωρίς να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά·

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 2 – παράγραφος 14 - στοιχείο ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) για έργα που παράγουν προστιθέμενη αξία για την Ένωση, το οποίο σημαίνει ότι τα έργα υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο όταν αυτό δικαιολογείται από την έκταση και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου και όταν οι στόχοι του έργου μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό από ό, τι σε εθνικό επίπεδο·

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 2 – παράγραφος 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15. "Πιστωτική ενίσχυση" σημαίνει τη χρήση δανείου της ΕΤΕπ ή εγγύησης της ΕΤΕπ για τη βελτίωση της ποιότητας πίστωσης του χρέους για έργο.

διαγράφεται

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) χρηματοπιστωτική συνδρομή στην πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για δάνεια ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Τα έτη 2012 και 2013, ποσό μέχρι 210 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα μεταφορών και μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα, είναι δυνατό να ανακατανεμηθούν για το μέσο καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις γραμμές προϋπολογισμού ΔΕΔ-Μ (ΕΔΔΜ) και ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιεί για νέα δάνεια και εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται εντός της επενδυτικής περιόδου.

(ζ) χρηματοπιστωτική συνδρομή στην πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για δάνεια ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και γνωστοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα έτη 2012 και 2013, ποσό μέχρι 210 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα μεταφορών και μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα, είναι δυνατό να ανακατανεμηθούν για το μέσο καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις γραμμές προϋπολογισμού ΔΕΔ-Μ (ΕΔΔΜ) και ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως.

 

Ο ακριβής ορισμός των κανόνων καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την υλοποίηση του μέσου εγγύησης δανείων οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με κείμενο της συμφωνίας.

 

Το μέσο καταμερισμού κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιεί για νέα δάνεια και εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται εντός της επενδυτικής περιόδου.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις εκθέσεις εφαρμογής που υποβάλλει η ΕΤΕπ σύμφωνα με το σημείο 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1369/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Επιτροπή(ές) αρμόδια(ες) επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Γνωμοδότηση της Επιτροπής)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Werner Langen

14.12.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2012

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

21.3.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Alyn Smith, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău

(1)

Έγγραφα ΕΤΕπ τεύχος 13/1 (2008)


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (3.4.2012)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητική της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio Cancian

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να επιλύσει ποτέ το πρόβλημα της μεγέθυνσης και της απασχόλησης εάν χρησιμοποιεί μόνο πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Επιτροπή ορθώς έχει τονίσει περισσότερο από μία φορά τον βασικό ρόλο που θα κληθούν να διαδραματίσουν οι υποδομές στην επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, και αναφέρεται ιδίως στην ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε και των υποδομών των τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για επενδύσεις της τάξης των 1500 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενός πραγματικού σχεδίου Μάρσαλ για την Ευρώπη, σε μια ανταγωνιστική και ελευθερωμένη ευρωπαϊκή αγορά.

Η έκθεση Monti υπενθυμίζει ότι «σημαντικές δημόσιες υποδομές στην Ευρώπη, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα, είναι διακρατικές, ακατάλληλες για τα επί του παρόντος κατακερματισμένα εθνικά συστήματα και η χρηματοδότησή τους πάσχει από την απουσία αγοράς ρευστοποιήσιμων ομολόγων πολύ μεγάλης διάρκειας, ενώ οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, αδυνατούν να βρουν ομόλογα τα οποία να ταιριάζουν στις επενδυτικές τους ανάγκες.»

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα έργων στην Ευρώπη 2020. Σε αυτή τη φάση συνίσταται να αρχίσει η πρωτοβουλία να καλύπτει το ταχύτερο δυνατόν τις πιεστικές επενδυτικές ανάγκες στον τομέα των ευρωπαϊκών υποδομών. Ζητείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης μεγαλύτερης χρηματοδότησης στην πρωτοβουλία, με τη χρήση, ενδεχομένως, κονδυλίων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος ΔΕΔ-Μ.

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έχει πολύ θετικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία, θεωρεί, ωστόσο, ότι οι επιπτώσεις αυτές θα περιοριστούν σε έργα που στοχεύουν σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη απόδοση.

Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να γίνει ένα περαιτέρω βήμα πιο σημαντικό, η δρομολόγηση μιας νέας «πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών ομολόγων για έργα υποδομής», η οποία θα συνίσταται στην άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κεφάλαιο των έργων υποδομής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχει άμεσα στο κεφάλαιο των έργων υποδομής, μόνη ή μαζί με τα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιώσει την οικονομική βιωσιμότητα των έργων υποδομής εστιάζοντας στη μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων.

Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για αυτό το εγχείρημα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν επαρκούν. Η Ένωση πρέπει να αντλήσει πόρους άμεσα από τις κεφαλαιαγορές μέσω της έκδοσης ευρωπαϊκών ομολόγων έργων. Τα έσοδα από την έκδοση των ομολόγων θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από την Ένωση για την αγορά μετοχικού κεφαλαίου εταιριών εκτέλεσης έργων ή οντοτήτων ειδικού σκοπού που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο ρόλος της Ένωσης δεν θα περιορίζεται στον ρόλο του συγχρηματοδότη, όπως συμβαίνει σήμερα με την κατανομή πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή τα δάνεια/εγγυήσεις που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό θα εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα τόσο στους επενδυτές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όσο και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η συμμετοχή της ΕΕ ως επενδυτή θα αποτελέσει εγγύηση για την εκτέλεση των έργων και θα έχει σημαντικά καταλυτικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση υποδομών που είναι πλέον απολύτως απαραίτητες στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ταυτόχρονα, παραμένει εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος των κρατών μελών. Η ΕΕ πρέπει να ζητήσει από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προωθούν σημαντικό αριθμό μεταρρυθμίσεων με μεγάλη σημασία, όπως είναι ο εξορθολογισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών έκδοσης αδειών και εγκρίσεων μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες, η παροχή κινήτρων σε εταιρίες ειδικού σκοπού, όπως είναι η μερική/πλήρης φοροαπαλλαγή των κερδών για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, παρέμβαση ή παθητικό ενδιαφέρον για την οντότητα ειδικού σκοπού.

Η κατασκευή νέων, σύγχρονων και ενσωματωμένων υποδομών είναι καίριας σημασίας, εάν η Ευρώπη επιδιώκει να παραμείνει ανταγωνιστικός και κεντρικός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή και εάν θέλει να κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια οικονομία μετά από την κρίση. Η κατασκευή νέων υποδομών θα δημιουργήσει το σωστό περιβάλλον για έναν φιλόδοξο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα, καθώς θα δίνει ώθηση στην μεγέθυνση, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη συμμετοχή των μελλοντικών γενεών στην επανεκκίνηση της οικονομίας μας, με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή ήπειρος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Κατά την προσεχή δεκαετία, προκειμένου να στηριχθούν οι εμβληματικές ενέργειες της «Ευρώπη 2020» και να αναπτυχθούν ευφυείς, αναβαθμισμένες και διασυνδεόμενες υποδομές ώστε να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, θα απαιτηθεί ύψος επενδύσεων χωρίς προηγούμενο στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών της Ευρώπης. Οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες του δικτύου ΔΕΔ-Μ ανέρχονται σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα έργα ενεργειακής υποδομής ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος υπάρχει κίνδυνος να μην εκτελεστούν επενδύσεις ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω εμποδίων σχετιζόμενων με τη χορήγηση αδειών, με κανονιστικά θέματα και με θέματα χρηματοδότησης, ενώ επενδύσεις για 100 ακόμη δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από τον ίδιο τον τομέα. Οι επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη του στόχου του ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυμαίνονται από 181 έως 273 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων οι επενδύσεις ιδιωτικού τομέα αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε ποσό μεταξύ 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.

(3) Κατά την προσεχή δεκαετία, προκειμένου να στηριχθούν οι εμβληματικές ενέργειες της «Ευρώπη 2020» και να αναπτυχθούν ευφυείς, αναβαθμισμένες και διασυνδεόμενες υποδομές ώστε να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, θα απαιτηθεί ύψος επενδύσεων χωρίς προηγούμενο στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών της Ευρώπης. Οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες του δικτύου ΔΕΔ-Μ ανέρχονται σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα έργα ενεργειακής υποδομής ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος υπάρχει κίνδυνος να μην εκτελεστούν επενδύσεις ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω εμποδίων σχετιζόμενων με τη χορήγηση αδειών, με κανονιστικά θέματα και με θέματα χρηματοδότησης, ενώ επενδύσεις για 100 ακόμη δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από τον ίδιο τον τομέα. Οι επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη του στόχου του ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυμαίνονται από 181 έως 273 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων οι επενδύσεις ιδιωτικού τομέα αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε ποσό μεταξύ 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι στις υποδομές των μεταφορών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες περί ενεργειακής αποδοτικότητας, η μείωση του θορύβου στην πηγή, η βιοποικιλότητα και οι προκλήσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Είναι απαραίτητο να τονισθεί πόσο σημαντική είναι η έγκριση του προτεινόμενου ΠΔΠ, καθώς εισάγει τη Διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη" (περιλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα έργων) και κατανέμει τον κατάλληλο προϋπολογισμό.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» έχει διττό στόχο: πρώτο να συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων με προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική και δεύτερο να διευκολύνει μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση έργων υποδομής από την κεφαλαιαγορά. Θα ανακατευθύνει μέρος δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη, λαμβανόμενων υπόψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ένωσης και των οροφών στο πλαίσιο του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

(7) Η πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» έχει διττό στόχο: πρώτο να συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων με προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική και δεύτερο να παράσχει την απαραίτητη πιστωτική αναβάθμιση για την προσέλκυση επενδυτών της κεφαλαιαγοράς για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση έργων υποδομής από την κεφαλαιαγορά. Θα ανακατευθύνει μέρος δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη, λαμβανόμενων υπόψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ένωσης και των οροφών στο πλαίσιο του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Με την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρόκειται να εκδίδονται ομολογίες από επιχειρήσεις εκτέλεσης έργων, ενώ ο προϋπολογισμός της Ένωσης, σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από κάποιο χρηματοδοτικό εταίρο, πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας της πίστωσης μέσω των ομολόγων ώστε να προσελκύονται από την αγορά επενδυτές δανειακών κεφαλαίων, όπως ταμεία συντάξεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

(9) Με την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρόκειται να εκδίδονται ομολογίες από επιχειρήσεις εκτέλεσης έργων, ενώ ο προϋπολογισμός της Ένωσης, σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από κάποιο χρηματοδοτικό εταίρο, πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας της πίστωσης μέσω των ομολόγων ώστε να προσελκύονται από την αγορά επενδυτές δανειακών κεφαλαίων, όπως ταμεία συντάξεων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a) Ένα περαιτέρω βήμα που θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά και να υποβληθεί σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι η δημόσια έκδοση ομολόγων έργου από την Ένωση με στόχο την χρηματοδότηση βιώσιμων έργων υποδομής με Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία (π.χ. ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-E κ.ά.). Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση ομολόγων έργου θα πρέπει να έπεται μιας προκαταρκτικής φάσης κατά την οποία αναφαίνονται λεπτομερή στοιχεία του έργου, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ενδελεχής εξέταση των κινδύνων και των ωφελειών του συγκεκριμένου έργου.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να αναπτυχθεί η χρηματοδότηση από την αγορά δανειακών κεφαλαίων στον τομέα των υποδομών γενικότερα και να επεκταθεί το εύρος των χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι τώρα διαθέσιμα για έργα στον τομέα των μεταφορών.

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να αναπτυχθεί η χρηματοδότηση από την αγορά δανειακών κεφαλαίων στον τομέα των υποδομών γενικότερα και να επεκταθεί το εύρος των χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι τώρα διαθέσιμα για έργα στον τομέα των μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κόστη της μεταφοράς θα πρέπει να αποτυπώνονται στην τιμή της κατά τρόπο που να μη δημιουργεί στρεβλώσεις, όπως επισημαίνεται στη Λευκή Βίβλο για την Πολιτική Μεταφορών του 2011.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Οι λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας της Ευρώπης 2020 για τα ομόλογα έργου δεν είναι απολύτως σαφείς προς το παρόν. Η πιλοτική φάση θα πρέπει να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να αποσαφηνισθούν τα εκκρεμούντα ζητήματα που θέτουν εμπλεκόμενοι πιθανοί επενδυτές και εξωτερικοί οργανισμοί.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη στήριξη έργων υποδομής με εμπορικό δυναμικό στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ, ενώ μετά το έτος 2013 η πρωτοβουλία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη στήριξη έργων υποδομής με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και με εμπορικό δυναμικό στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ, ενώ μετά το έτος 2013 η πρωτοβουλία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει με την προετοιμασία της προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Αυτή η πιλοτική φάση θα συμβάλει στην προετοιμασία της οδού για το χρηματοπιστωτικό μέσο καταμερισμού κινδύνου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2012 με την προετοιμασία της προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Αυτή η πιλοτική φάση θα προετοιμάσει το έδαφος για την ενεργοποίηση του χρηματοπιστωτικού μέσου καταμερισμού κινδύνου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ με βάση σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ θα θεωρήσει κατάλληλα και υλοποιήσιμα. Όλες αυτές οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων υποδομής, η πραγματική έγκριση θα μπορούσε να επέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

(20) Τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ με βάση σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ θα θεωρήσει κατάλληλα και υλοποιήσιμα. Όλες αυτές οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων υποδομής, η πραγματική έγκριση θα μπορούσε να επέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι μετά τις 30 Ιουνίου του 2014.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20a) Δεδομένου ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Μαρτίου 2012, ο Ιούνιος 2012 ορίσθηκε ως η καταληκτική προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας επί της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας της Ευρώπης 2020 για τα ομόλογα έργων, η Επιτροπή χρειάζεται να ξεκινήσει την εφαρμογή της πιλοτικής αυτής φάσης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α έως 2δα:

(β) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α έως 2δα:

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1636/2006

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δα. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση ανά έργο της χρήσης των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2δ. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του μέσου επιμερισμού του κινδύνου για τα ομόλογα έργων και συστάσεις σχετικά με τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού αυτού.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

(β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ) - (ζα):

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ζα) Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση ανά έργο της χρήσης των ποσών που αναφέρονται στο στοιχείο ζα της παραγράφου 1. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του μέσου επιμερισμού του κινδύνου για τα ομόλογα έργων και συστάσεις σχετικά με τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού αυτού.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) χρηματοπιστωτική συνδρομή στην πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για δάνεια ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Τα έτη 2012 και 2013, ποσό μέχρι 210 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα μεταφορών και μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα, είναι δυνατό να ανακατανεμηθούν για το μέσο καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις γραμμές προϋπολογισμού ΔΕΔ-Μ (ΕΔΔΜ) και ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιεί για νέα δάνεια και εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται εντός της επενδυτικής περιόδου.

(ζ) χρηματοπιστωτική συνδρομή στην πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για δάνεια ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες τις πράξεις, αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, η οποία υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έτη 2012 και 2013, ποσό μέχρι 210 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα μεταφορών και μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα, είναι δυνατό να ανακατανεμηθούν για το μέσο καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις γραμμές προϋπολογισμού ΔΕΔ-Μ (ΕΔΔΜ) και ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιεί για νέα δάνεια και εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται εντός της επενδυτικής περιόδου.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Στο άρθρο 17, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

Πριν από τις 30 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση που περιέχει κατάλογο των έργων που έχουν επιλεγεί για τη χρηματοδοτική βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εξειδικεύοντας τη συνεισφορά και τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές. Η Επιτροπή περιλαμβάνει στην έκθεση αυτή έναν οδηγό καλής πρακτικής και κατάλογο των επενδυτών που ενδιαφέρονται δυνητικώς για καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ακριβής ενημέρωση ήδη από την πιλοτική φάση των ομολόγων έργου, προκειμένου να εντοπισθούν οι αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην πρωτοβουλία "Συνδέοντας την Ευρώπη". Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο ποιοι επενδυτές εμπλέκονται και πώς μπορούν να βελτιωθούν τα επιλεγόμενα έργα.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Στο άρθρο 19 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

Πριν από το τέλος του 2013, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολόγηση των διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και της ανάγκης διατήρησης ή συγχώνευσής τους.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση την πείρα που έχει αποκτήσει στο ισχύον χρηματοπιστωτικό πλαίσιο για την αποδοχή της αγοράς, σχετικά με την ανάγκη απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου ή διατήρησης της προσφοράς των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών μέσων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ που θεσπίζει πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

17.11.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Antonio Cancian

21.11.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2012

26.3.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke, Σπύρος Δανέλλης


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ που θεσπίζει πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

19.10.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

17.11.2011

TRAN

17.11.2011

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Göran Färm

25.1.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný, Γεώργιος Παπαστάμκος

Ημερομηνία κατάθεσης

2.5.2012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου