SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych

2.5.2012 - (COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD)) - ***I

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Göran Färm


Procedura : 2011/0301(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0150/2012

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych

(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0659),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 i art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0372/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów[2],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej, a także opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Transportu i Turystyki (A7–0150/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W ciągu następnej dekady konieczne będą bezprecedensowe inwestycje w sieci transportowe, energetyczne i teleinformatyczne w Europie, aby wspierać realizację inicjatyw przewodnich w ramach strategii „Europa 2020” oraz rozwinąć inteligentne, zmodernizowane i w pełni połączone międzysystemowo infrastruktury sprzyjające ukończeniu procesu tworzenia rynku wewnętrznego. Szacuje się, że potrzeby w zakresie inwestycji w sieć TEN-T wynoszą 500 mld EUR. Spośród inwestycji w infrastrukturę energetyczną mających znaczenie dla Europy inwestycje o wartości około 100 mld EUR są obarczone ryzykiem niezrealizowania ze względu na utrudnienia związane z udzielaniem zezwoleń, regulacjami i finansowaniem, zaś kolejne 100 mld EUR sektor sfinansuje samodzielnie. Potrzeby inwestycyjne związane z osiągnięciem celu Europejskiej agendy cyfrowej polegającego na zapewnieniu szybkiego dostępu do Internetu dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw europejskich wahają się od 181 mld EUR do 273 mld EUR, z czego oczekiwany poziom inwestycji z sektora prywatnego wynosi od 30 mld EUR do 100 mld EUR.

(3) W ciągu następnej dekady konieczne będą bezprecedensowe inwestycje w sieci transportowe, energetyczne i teleinformatyczne w Europie, aby wspierać realizację inicjatyw przewodnich w ramach strategii „Europa 2020” oraz rozwinąć inteligentne, zmodernizowane i w pełni połączone międzysystemowo infrastruktury sprzyjające ukończeniu procesu tworzenia rynku wewnętrznego. Szacuje się, że potrzeby w zakresie inwestycji w sieć TEN-T wynoszą 500 mld EUR. Spośród inwestycji w infrastrukturę energetyczną mających znaczenie dla Europy inwestycje o wartości około 100 mld EUR są obarczone ryzykiem niezrealizowania ze względu na utrudnienia związane z udzielaniem zezwoleń, regulacjami i finansowaniem, zaś kolejne 100 mld EUR sektor sfinansuje samodzielnie. Potrzeby inwestycyjne związane z osiągnięciem celu Europejskiej agendy cyfrowej polegającego na zapewnieniu szybkiego dostępu do Internetu dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw europejskich wahają się od 181 mld EUR do 273 mld EUR, z czego oczekiwany poziom inwestycji z sektora prywatnego wynosi od 30 mld EUR do 100 mld EUR. Należy jednak dopilnować, aby infrastruktura transportowa finansowana ze środków UE uwzględniała potrzeby w zakresie efektywności energetycznej, ograniczanie hałasu u źródła, różnorodność biologiczną oraz wyzwania związane ze zmianą klimatu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Instrumenty finansowe mogą zwiększyć efektywność wydatków budżetowych oraz prowadzić do wysokich efektów mnożnikowych pod względem przyciągania finansowania z sektora prywatnego oraz osiągniętych wielkości inwestycji. Oczekiwany efekt mnożnikowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” wynosi 15–20.

(5) Instrumenty finansowe regulowane na mocy rozporządzenia finansowego1 mogą zwiększyć efektywność wydatków budżetowych oraz prowadzić do wysokich efektów mnożnikowych pod względem przyciągania finansowania z sektora prywatnego, szczególnie w kontekście trudnego dostępu do kredytów oraz obecnych ograniczeń finansów publicznych. Komisja powinna w szczególności dopilnować, by etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” miał wartość dodaną przez osiągnięcie znaczniejszych wielkości inwestycji. Oczekiwany efekt mnożnikowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” wynosi 15–20.

 

_________________

 

1 Rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Biorąc pod uwagę rozmiar potrzeb i celów inwestycyjnych określonych w strategii „Europa 2020” na najbliższe dziesięć lat, Komisja powinna, jeżeli inicjatywa w zakresie obligacji projektowych odniesie sukces, zintensyfikować wysiłki Unii na rzecz zwiększenia i przyciągnięcia dodatkowego finansowania.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” ma podwójny cel: po pierwsze – pomoc w finansowaniu projektów realizujących priorytety polityki europejskiej; po drugie – ułatwienie większego zaangażowania sektora prywatnego w długoterminowe finansowe projektów infrastrukturalnych na rynku kapitałowym. Część wydatków z budżetu UE zostanie skierowana do obszarów wspierających wzrost gospodarczy, z uwzględnieniem dyscypliny budżetowej Unii oraz pułapów określonych w obowiązujących wieloletnich ramach finansowych.

(7) Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” ma podwójny cel: po pierwsze – pomoc w finansowaniu projektów realizujących priorytety polityki europejskiej; po drugie – ułatwienie większego zaangażowania sektora prywatnego w długoterminowe finansowanie projektów infrastrukturalnych na rynku kapitałowym, w szczególności przez zapewnienie wymaganego wsparcia jakości kredytowej w celu przyciągnięcia inwestorów działających na rynku kapitałowym. Część wydatków z budżetu UE zostanie skierowana do obszarów wspierających wzrost gospodarczy, w szczególności do infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem dyscypliny budżetowej Unii oraz pułapów określonych w obowiązujących wieloletnich ramach finansowych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Inicjatywa będzie pierwszym instrumentem finansowym na rzecz projektów infrastrukturalnych o zbliżonych potrzebach w zakresie finansowania w kilku sektorach, dzięki czemu pozwoli osiągnąć większe korzyści pod względem wpływu na rynek, spójności, efektywności administracyjnej oraz wykorzystania zasobów. Zapewni spójny instrument dla zainteresowanych stron w obszarze infrastruktury, takich jak podmioty finansujące, organy sektora publicznego, przedsiębiorstwa budowlane i uczestnicy rynku.

(8) Inicjatywa będzie pierwszym instrumentem finansowym na rzecz projektów infrastrukturalnych o zbliżonych potrzebach w zakresie finansowania w kilku sektorach, dzięki czemu pozwoli osiągnąć większe korzyści pod względem wpływu na rynek, spójności, efektywności administracyjnej oraz wykorzystania zasobów z uwagi na możliwe efekty synergii pomiędzy sektorami transportu, energetyki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Zapewni spójny instrument dla zainteresowanych stron w obszarze infrastruktury, takich jak podmioty finansujące, organy sektora publicznego, przedsiębiorstwa budowlane i uczestnicy rynku.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Po uruchomieniu inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” przedsiębiorstwa odpowiedzialne za projekt wyemitują obligacje projektowe, zaś budżet Unii wraz z finansowaniem pochodzącym od partnera finansowego zostanie wykorzystany w celu poprawy jakości kredytowej, aby przyciągnąć inwestorów rynku kapitału obligacyjnego, takich jak fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń.

(9) Po uruchomieniu inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” przedsiębiorstwa odpowiedzialne za projekt wyemitują obligacje projektowe, zaś budżet Unii wraz z finansowaniem pochodzącym od partnera finansowego zostanie wykorzystany w celu poprawy jakości kredytowej, aby przyciągnąć inwestorów rynku kapitału obligacyjnego, takich jak fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz inne zainteresowane podmioty.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Wsparcie Unii powinno zmniejszyć ryzyko związane z obligacjami projektowymi do poziomu, przy którym uczestnicy rynku kapitałowego będą skłonni do inwestowania w większą liczbę infrastrukturalnych obligacji projektowych, niż byliby skłonni zainwestować bez wsparcia Unii.

(10) Wsparcie Unii udzielane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinno zmniejszyć ryzyko związane z obligacjami projektowymi do poziomu, przy którym uczestnicy rynku kapitałowego będą skłonni do inwestowania w większą liczbę infrastrukturalnych obligacji projektowych, niż byliby skłonni zainwestować bez wsparcia Unii.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Ożywienie gospodarcze Europy nie powinno być zagrożone przez wzrastające zagęszczenie ruchu, brakujące połączenia energetyczne oraz spowolnienie upowszechniania łączy szerokopasmowych spowodowane trudnościami w uzyskaniu dostępu do długoterminowego finansowania prywatnego lub publicznego na projekty infrastrukturalne.

(11) Ożywienie gospodarcze Europy nie powinno być zagrożone przez pogarszającą się wydajność transportu, brakujące połączenia energetyczne, przestarzałe systemy energetyczne, niedostatki zaopatrzenia w energię, spowolnienie upowszechniania łączy szerokopasmowych oraz niesprawność usług telekomunikacyjnych, spowodowane trudnościami w uzyskaniu dostępu do długoterminowego finansowania prywatnego lub publicznego na projekty infrastrukturalne.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Ponowna ocena programów inwestycji w infrastrukturę przez państwa członkowskie w kontekście oszczędności budżetowych i reform strukturalnych w tych państwach nie ułatwia osiągnięcia wymaganego, szybszego tempa inwestycji w infrastrukturę. Ponadto długoterminowe kredyty bankowe na projekty infrastrukturalne są nadal niewystarczające i drogie, co wymusza konieczność pozyskania alternatywnych i konkurencyjnych źródeł finansowania dłużnego.

(12) Ponowna ocena programów inwestycji w infrastrukturę przez państwa członkowskie w kontekście oszczędności budżetowych i reform strukturalnych w tych państwach nie ułatwia osiągnięcia szybszego tempa inwestycji w infrastrukturę niezbędnych do realizacji celów politycznych strategii „Europa 2020”, w szczególności przejścia w kierunku zasobooszczędnej, niskoemisyjnej gospodarki, aby osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy określony w inicjatywie przewodniej dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami będącej elementem strategii „Europa 2020”. Ponadto długoterminowe kredyty bankowe na projekty infrastrukturalne są nadal niewystarczające i drogie, co wymusza konieczność pozyskania alternatywnych i konkurencyjnych źródeł finansowania dłużnego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W związku z powyższym w trakcie obecnych ram finansowych należy uruchomić etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” w celu ogólnego rozwinięcia finansowania dłużnego na rynku kapitałowym w obszarze infrastruktury oraz rozszerzenia zakresu instrumentów finansowych dostępnych obecnie dla projektów transportowych.

(14) W związku z powyższym w trakcie obecnych ram finansowych należy uruchomić etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” w celu stwierdzenia, czy i w jakim zakresie takie instrumenty finansowe służące podziałowi ryzyka przynoszą dodatkowe korzyści w obszarze finansowania infrastruktury.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Na potrzeby realizacji etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu pilotażowego jest wsparcie projektów infrastrukturalnych o potencjale komercyjnym w dziedzinie transportu, energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych, natomiast po 2013 r. inicjatywa może zostać rozszerzona na inne sektory.

(15) Na potrzeby realizacji etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu pilotażowego jest wsparcie projektów infrastrukturalnych o wyraźnej europejskiej wartości dodanej i potencjale komercyjnym w dziedzinie transportu, energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych, które nie otrzymują od rynku wystarczającego finansowania mimo ich potencjału komercyjnego.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej EBI zdobywanej przez wiele lat i jego pozycji jako głównego podmiotu finansującego projekty infrastrukturalne, jak również z uwagi na charakter EBI jako organu finansowego UE ustanowionego na mocy Traktatu, Komisja powinna zaangażować EBI w realizację etapu pilotażowego. Szczegółowe warunki współpracy, w tym podział ryzyka i wynagrodzenie EBI, należy określić w porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI.

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej EBI zdobywanej przez wiele lat i jego pozycji jako głównego podmiotu finansującego projekty infrastrukturalne, jak również z uwagi na charakter EBI jako organu finansowego UE ustanowionego na mocy Traktatu, Komisja powinna zaangażować EBI w realizację etapu pilotażowego. Konieczne jest określenie szczegółowych warunków współpracy, w tym podziału ryzyka i wynagrodzenia EBI, w porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy uruchomić w trakcie przygotowywania instrumentu „Łącząc Europę”. Etap ten pomoże utorować drogę dla instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

(17) Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” nie narusza decyzji dotyczącej wieloletnich ram finansowych Unii na okres po 2013 r. i należy go uruchomić nie później niż dnia 31 lipca 2012 r. w trakcie przygotowywania proponowanego instrumentu „Łącząc Europę”. Etap ten – o ile okaże się udany oraz po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy i niezależnej oceny – pomoże utorować drogę dla instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) EBI powinien występować o środki budżetowe na podstawie liczby projektów, które uzna za odpowiednie i możliwe do zrealizowania. Wszelkie takie wnioski powinny zostać złożone przed dniem 31 grudnia 2013 r. Ze względu na złożoność dużych projektów infrastrukturalnych ich faktyczne zatwierdzenie może nastąpić w późniejszym terminie, ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

(20) EBI powinien występować o środki budżetowe na podstawie liczby projektów, które sam bank i Komisja uznają za odpowiednie, zgodnie z długoterminowymi celami polityki Unii, i możliwe do zrealizowania. Wszelkie takie wnioski powinny zostać złożone przed dniem 31 grudnia 2013 r. Ze względu na złożoność dużych projektów infrastrukturalnych ich faktyczne zatwierdzenie może nastąpić w późniejszym terminie, ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Komisja powinna przystąpić do niezależnej i gruntownej oceny etapu pilotażowego instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych. Do oceny tej należy w stosownych przypadkach dołączyć wnioski ustawodawcze dotyczące innowacyjnych instrumentów finansowych objętych wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b) Ponieważ w konkluzjach Rady Europejskiej z dni 1-2 marca 2012 r. ostateczny termin osiągnięcia porozumienia w sprawie etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” wyznaczony został na czerwiec 2012 r., Komisja powinna rozpocząć realizację tego etapu pilotażowego bez dalszej zwłoki.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 8 – ustępy 5a i 5b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. w art. 8 dodaje się następujące ustępy:

 

„5a. Przeprowadzana jest pełna zewnętrzna i niezależna ocena etapu pilotażowego instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, o którym mowa w art. 31 ust. 2a-2db; ocena ta obejmuje m.in. wartość dodaną tego instrumentu, w tym wpływ na rentowność finansową danego projektu, dodatkowość w porównaniu z innymi instrumentami Unii lub państw członkowskich i wszelkim innym długoterminowym finansowaniem dłużnym oraz osiągnięty efekt mnożnikowy. Ponadto zawiera ona ogólne uwagi dotyczące rozwoju sytuacji na rynku, w tym powstawania lub korekty ewentualnych zakłóceń, oraz analizę istniejącego ryzyka, w tym ryzyka związanego z projektem i ryzyka wspólnika. Ocena zawiera również analizę, czy maksymalna stopa dochodu byłaby właściwa w przypadku finansowania projektów publicznych przez inwestorów z sektora prywatnego, oraz porównanie kosztów z alternatywnymi sposobami finansowania projektów, w tym pożyczkami bankowymi i kapitałami własnymi.

 

5b. Ponadto na podstawie tej oceny Komisja przeprowadza analizę przyszłych działań, które należy podjąć w celu poprawy efektywności wydatków unijnych oraz zwiększenia wysokości nakładów inwestycyjnych na projekty priorytetowe. W ocenie tej bada się m.in., w jaki sposób zwiększyć atrakcyjność instrumentu obligacji projektowych dla szerszej grupy inwestorów długoterminowych, w tym inwestorów publicznych.”

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Alternatywnie Unia może dokonać wkładu finansowego na rzecz EBI służącego tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, o którym mowa w ust. 2a–2d.”;

Alternatywnie Unia może dokonać, na etapie pilotażowym w latach 2012 i 2013, wkładu finansowego na rzecz EBI służącego tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, o którym mowa w ust. 2a–2db.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

b) dodaje się ust. 2a–2db w brzmieniu:

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych oznacza wsparcie jakości kredytowej, które spełnia następujące kryteria:

2a. Instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych oznacza wspólny instrument Komisji i EBI zapewniający wsparcie jakości kredytowej, które spełnia następujące kryteria:

a) przyjmuje postać pożyczki lub gwarancji udzielonej przez EBI z przeznaczeniem na finansowanie projektów w dziedzinie TIK i łączności szerokopasmowej;

a) przyjmuje postać pożyczki lub gwarancji udzielonej przez EBI przy wsparciu w postaci wkładu z budżetu Unii z przeznaczeniem na finansowanie leżących we wspólnym europejskim interesie projektów w dziedzinie TIK i łączności szerokopasmowej, stanowiąc uzupełnienie finansowania ze strony państw członkowskich lub inwestorów prywatnych oraz rozwiązanie problemu nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, kiedy projekty nie otrzymują od rynku wystarczającego finansowania;

b) obejmuje ryzyko obsługi długu projektu oraz ogranicza ryzyko kredytowe posiadaczy obligacji;

b) obejmuje ryzyko obsługi długu projektu oraz ogranicza ryzyko kredytowe posiadaczy obligacji;

c) jest wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do projektów, których rentowność finansowa opiera się na dochodach uzyskanych w ramach projektu.

c) jest wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do projektów, których rentowność finansowa opiera się na dochodach uzyskanych w ramach projektu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone do kwoty unijnego wkładu w ten instrument, a ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji ponosi EBI.

2b. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, w żadnym przypadku nie przekracza kwoty unijnego wkładu w ten instrument. Ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji zawsze ponosi EBI.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2c. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI.

2c. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI. Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę o podstawowych elementach tego porozumienia.

 

Gwarantuje się przeprowadzanie przez EBI oceny ryzyka zgodnie z wytycznymi politycznymi dotyczącymi ryzyka kredytowego oraz należycie uwzględnia kryteria wyboru EBI w odniesieniu do kwestii społecznych, środowiskowych i klimatycznych.

 

Główne zasady, warunki i procedury dotyczące instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych określono w załączniku do niniejszej decyzji.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustępy 2da i 2db (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2da. W uzupełnieniu wymogów dotyczących sprawozdawczości określonych w pkt 49 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami oraz nie naruszając żadnych innych wymogów sprawozdawczości regulacyjnej, na etapie pilotażowym Komisja co sześć miesięcy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie. Takie sprawozdanie obejmuje dostarczanie informacji dotyczących skuteczności instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, a także zalecenia dotyczące zwiększenia wydajności tego instrumentu.

 

2db. Na podstawie oceny, o której mowa w art. 8 ust. 5a niniejszej decyzji, Komisja proponuje odpowiednie zmiany regulacyjne, w tym legislacyjne, zwłaszcza jeżeli przewidywane wprowadzenie na rynek nie spełnia oczekiwań lub jeżeli pojawią się wystarczające alternatywne źródła długoterminowego finansowania dłużnego.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 2 – punkt 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14. »instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych« oznacza wsparcie jakości kredytowej przyznawane na rzecz projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych obejmuje ryzyko obsługi długu projektu oraz ogranicza ryzyko kredytowe posiadaczy obligacji. Jest on wykorzystywany wyłącznie w odniesieniu do projektów, których rentowność finansowa opiera się na dochodach uzyskanych w ramach projektu;

14. »instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych« oznacza wspólny instrument Komisji i EBI zapewniający wsparcie jakości kredytowej przyznawane na rzecz projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania o europejskiej wartości dodanej, stanowiąc uzupełnienie finansowania ze strony państw członkowskich lub inwestorów prywatnych oraz rozwiązanie problemu nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, kiedy projekty nie otrzymują od rynku wystarczającego finansowania. Instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych obejmuje ryzyko obsługi długu projektu oraz ogranicza ryzyko kredytowe posiadaczy obligacji. Jest on wykorzystywany wyłącznie w odniesieniu do projektów, których rentowność finansowa opiera się na dochodach uzyskanych w ramach projektu;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 2 – punkt 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15. »wsparcie jakości kredytowej« oznacza wykorzystanie pożyczki lub gwarancji udzielonej przez EBI w celu poprawy jakości kredytowej długu projektu.

15. »wsparcie jakości kredytowej« oznacza wykorzystanie pożyczki lub gwarancji udzielonej przez EBI, przy wsparciu w postaci wkładu z budżetu Unii, w celu poprawy jakości kredytowej długu projektu.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera a)

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d) – ostatnie zdanie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W latach 2012 i 2013 kwota w wysokości do 200 mln EUR może zostać przesunięta na potrzeby instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych w sektorze transportu;

W latach 2012 i 2013 kwota w wysokości do 200 mln EUR może zostać przesunięta na potrzeby etapu pilotażowego instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych w sektorze transportu;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) wkład finansowy na rzecz EBI służący tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych w dziedzinie TEN-T i TEN-E. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone do kwoty unijnego wkładu w ten instrument, a ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji ponosi EBI. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, w latach 2012 i 2013 na potrzeby instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych może zostać przesunięta kwota w wysokości do 210 mln EUR, z czego kwota w wysokości do 200 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na realizację projektów transportowych, a kwota w wysokości do 10 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-E, z przeznaczeniem na realizację projektów energetycznych. Wszelkie dochody uzyskane w ramach okresu inwestycyjnego można ponownie wykorzystać na nowe pożyczki i gwarancje w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka.

g) na etapie pilotażowym w latach 2012 i 2013 wkład finansowy na rzecz EBI służący tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych w dziedzinie TEN-T i TEN-E. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, w żadnym przypadku nie przekracza kwoty unijnego wkładu w ten instrument ani też czasu trwania obligacji. Ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji zawsze ponosi EBI. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI. Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę o podstawowych elementach tego porozumienia. Gwarantuje się przeprowadzanie przez EBI oceny ryzyka zgodnie z wytycznymi politycznymi dotyczącymi ryzyka kredytowego oraz należycie uwzględnia kryteria wyboru EBI w odniesieniu do kwestii społecznych, środowiskowych i klimatycznych.

 

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, w latach 2012 i 2013 na potrzeby instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych może zostać przesunięta kwota w wysokości do 210 mln EUR, z czego kwota w wysokości do 200 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na realizację projektów transportowych, a kwota w wysokości do 10 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-E, z przeznaczeniem na realizację projektów energetycznych. W uzupełnieniu wymogów dotyczących sprawozdawczości określonych w pkt 49 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami oraz nie naruszając żadnych innych wymogów sprawozdawczości regulacyjnej, na etapie pilotażowym Komisja co sześć miesięcy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie. Takie sprawozdanie obejmuje dostarczanie informacji dotyczących skuteczności instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, a także zalecenia dotyczące zwiększenia wydajności tego instrumentu.

 

Na podstawie oceny, o której mowa w art. 16 ust. 2a niniejszego rozporządzenia, Komisja proponuje odpowiednie zmiany regulacyjne, w tym legislacyjne, zwłaszcza jeżeli przewidywane wprowadzenie na rynek nie spełnia oczekiwań lub jeżeli pojawią się wystarczające alternatywne źródła długoterminowego finansowania dłużnego.

 

Odsetki i inne dochody wygenerowane przez instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, tytułem prowizji wpłaconych przez beneficjentów i uzyskanych przed dniem 31 grudnia 2013 r., mogą zostać ponownie wykorzystane na nowe pożyczki i gwarancje. Po dniu 1 stycznia 2014 r. wszelkie pozostające środki są przenoszone ponownie na stronę dochodów ogólnego budżetu Unii, jeżeli instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych nie zostaje rozszerzony na następne ramy finansowe.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 16 – ustępy 2a i 2b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) w art. 16 dodaje się następujące ustępy:

 

„2a. Przeprowadzana jest pełna zewnętrzna i niezależna ocena etapu pilotażowego instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. g); ocena ta obejmuje m.in. wartość dodaną tego instrumentu, w tym wpływ na rentowność finansową danego projektu, dodatkowość w porównaniu z innymi instrumentami Unii lub państw członkowskich i wszelkim innym długoterminowym finansowaniem dłużnym oraz osiągnięty efekt mnożnikowy. Ponadto zawiera ona ogólne uwagi dotyczące rozwoju sytuacji na rynku, w tym powstawania lub korekty ewentualnych zakłóceń, oraz analizę istniejącego ryzyka, w tym ryzyka związanego z projektem i ryzyka wspólnika. Ocena zawiera również analizę, czy maksymalna stopa dochodu byłaby właściwa w przypadku finansowania projektów publicznych przez inwestorów z sektora prywatnego, oraz porównanie kosztów z alternatywnymi sposobami finansowania projektów, w tym pożyczkami bankowymi i kapitałami własnymi.

 

2b. Ponadto na podstawie tej oceny Komisja przeprowadza analizę przyszłych działań, które należy podjąć w celu poprawy efektywności wydatków unijnych oraz zwiększenia wysokości nakładów inwestycyjnych na projekty priorytetowe. W ocenie tej bada się m.in., w jaki sposób zwiększyć atrakcyjność instrumentu obligacji projektowych dla szerszej grupy inwestorów długoterminowych, w tym inwestorów publicznych.”

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) w art. 17 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające wykaz projektów wybranych do otrzymania pomocy finansowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. g); w sprawozdaniu tym określa się wkład finansowy, a także zaangażowane instytucje finansowe oraz inwestorów. W sprawozdaniu Komisja uwzględnia wytyczne dotyczące dobrych praktyk oraz wykaz inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani inwestowaniem w innowacyjne instrumenty finansowe.

Uzasadnienie

Dokładne dane na temat etapu pilotażowego obligacji projektowych są niezbędne w celu określenia zmian, które mogłyby zostać wprowadzone do instrumentu „Łącząc Europę”. Komisja powinna informować Parlament o zainteresowanych inwestorach oraz o możliwościach poprawy wybranych projektów.

  • [1]  Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0.
  • [2]  Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie: dlaczego etap pilotażowy obligacji projektowych?

Nowoczesna i efektywna infrastruktura ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zmniejszenia bezrobocia przez ukończenie procesu tworzenia rynku wewnętrznego. Według szacunków w latach 2010-2020 w Europie potrzeba 1,5 bln EUR na inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i teleinformatyczną. Główną część tych – w większości zyskownych – inwestycji powinien finansować sektor prywatny, natomiast rola sektora publicznego w Europie jest niezwykle istotna dla realizacji ww. celów.

W tym celu Komisja UE zaproponowała instrument „Łącząc Europę” dla następnych ram finansowych, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury w dziedzinie transportu, energii i sieci ICT, przy szczególnym uwzględnieniu strategicznych odcinków transgranicznych.

W uzupełnieniu instrumentów kapitałowych i dotacji instrument „Łącząc Europę” obejmuje nowy instrument finansowy służący zwiększeniu finansowania z sektora prywatnego – obligacje projektowe. Aby można je było w pełni uruchomić w 2014 r., Komisja proponuje etap pilotażowy na lata 2012-2013, którego głównym celem jest:

- sprawdzenie stopnia akceptacji i reakcji rynków finansowych na tę inicjatywę, ponieważ uwzględnienie nowych instrumentów w decyzjach inwestycyjnych sektora prywatnego zajmuje sporo czasu;

- sprawdzenie funkcjonowania i optymalizacja obligacji projektowych w praktyce celem dopracowania inicjatywy.

Dzięki zmianie obowiązujących zasad dotyczących CIP i TEN wniosek rozszerza i modernizuje obecny instrument gwarancji kredytowych na potrzeby projektów TEN-T (LGTT). Dzięki temu obejmuje on inne sektory niż transport, w tym projekty energetyczne i teleinformatyczne, a jednocześnie zostaje rozszerzony w taki sposób, by uwzględnić nie tylko ryzyko związane z ruchem transportowym, lecz wszystkie rodzaje ryzyka mogące prowadzić do niedoboru dochodów w cyklu życia projektu. Ramy czasowe instrumentu zostają przedłużone z 3-7 lat do maksymalnie 30 lat. Ponadto nowy instrument umożliwia radzenie sobie z niektórymi trudnościami w przyciąganiu inwestycji, których nie był w stanie rozwiązać LGTT. Stworzony przed kryzysem LGTT nie jest zaprojektowany na potrzeby obecnej sytuacji gospodarczej ani do niej dostosowany.

Parlament Europejski wielokrotnie zwracał się o ustanowienie takiego nowego instrumentu, a mianowicie w rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość – nowych wieloletnich ram finansowych na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej[1], rezolucji z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie strategii „Europa 2020”[2], a niedawno w rezolucji z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie Rady Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r.[3] oraz w swoim wkładzie z dnia 15 lutego 2012 r. do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r.[4]

Dodatkowo Rada Europejska w swoich konkluzjach z dnia 1–2 marca 2012 r. wyznaczyła ten ambitny cel do wejścia w fazę pilotażu: „W związku z koniecznością stymulowania prywatnego finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych należy przyspieszyć prace nad pilotażową fazą inicjatywy dotyczącej obligacji projektowych, zaproponowanej w ramach strategii „Europa 2020”, tak aby do czerwca osiągnąć porozumienie”.

Kontekst techniczny: jak działają obligacje projektowe?

Obligacje projektowe są instrumentem debetowym emitowanym przez przedsiębiorstwa prywatne odpowiedzialne za projekt, przy wsparciu finansowym UE/EBI, które sprawia, że obligacje są bezpieczniejsze i bardziej atrakcyjne dla inwestorów rynku kapitałowego, którzy normalnie nie inwestują w infrastrukturę, takich jak np. fundusze emerytalne. Ograniczenie ryzyka podejmowanego przez inwestorów powinno zwiększyć napływ prywatnych środków do priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych, w przypadku których napływ funduszy jest blokowany postrzeganiem ryzyka w kategoriach niepewności. Jest to szczególnie ważne w sytuacji ograniczonych możliwości finansowania przy pomocy kredytów bankowych, co wynika z kryzysu i nowych wymogów regulacyjnych.

Ich funkcjonowanie można streścić następująco:

 

Dzięki wykorzystaniu instrumentu EBI, wraz ze wsparciem w postaci wkładu UE, jako długu podporządkowanego lub gwarancji[5] poprawiłaby się ocena kredytowa prywatnego długu uprzywilejowanego (obligacje) związanego z projektami infrastrukturalnymi, osiągając docelowo ocenę A-, co wystarczy do zapewnienia atrakcyjności obligacji na rynkach kapitałowych. Transza długu podporządkowanego nieprzekraczająca 20% całkowitego długu związanego z projektem[6] przyjmie formę finansowaną (pożyczka) lub niefinansowaną (gwarancja).

Obligacje projektowe należy traktować jak jeden z wielu różnych instrumentów finansowych, które można łączyć z innymi instrumentami publicznymi i prywatnymi, począwszy od dotacji publicznych (europejskich i krajowych), a skończywszy na pożyczkach (kredyty bankowe, obligacje), gwarancjach, instrumentach kapitałowych itp. Należy jednak zwrócić uwagę, że obligacje projektowe mogą być wykorzystane jedynie w przypadku projektów generujących wystarczające przychody. Nie zastąpią one tradycyjnych dotacji, które z kolei można skoncentrować na projektach najbardziej potrzebujących. Obligacje projektowe są uzupełnieniem dostępnych środków finansowych i nie powinny zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym ani zastępować środków prywatnych czy też innych funduszy krajowych bądź publicznych z budżetu UE.

Wpływ wniosku na budżet

Na potrzeby etapu pilotażowego Komisja proponuje wkład z budżetu UE w wysokości 230 mln EUR, finansowany dzięki przesunięciom w ramach istniejących programów. Z kwoty 500 mln EUR dostępnej na LGTT w latach 2012–2013 maksymalnie 200 mln EUR przesunięto by na potrzeby wsparcia obligacji projektowych w dziedzinie transportu. Nie będzie to miało wpływu na finansowanie innych rodzajów wsparcia UE, np. dotacji. W celu uwzględnienia inwestycji w infrastrukturę energetyczną i ICT dokonuje się przesunięcia odpowiednio 10 i 20 mln EUR z linii budżetowej TEN-E oraz CIP.

 

 

Budżet 2012

2012

2013

2014

Koszt

06 03 03 Wsparcie finansowe na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (ze środków przyznanych z budżetu na LGTT)

CA

1.275

100

100

 

200

PA

714

40

60

100

200

32 03 02 Wsparcie finansowe na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach transeuropejskiej sieci energetycznej

CA

21

 

10

 

10

PA

12

 

10

 

10

09 03 01 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

CA

133

 

20

 

20

PA

109

 

20

 

20

Całkowita kwota środków dla DG MOVE, ENER oraz INFSO

 

CA

 

100

130

 

230

PA

 

40

90

100

230

230 mln EUR to niewielka kwota w porównaniu z potrzebami infrastrukturalnymi, ale spodziewany efekt mnożnikowy w skali od 15 do 20 może skutkować inwestycjami o wartości do 4,6 mld EUR.

Wsparcie UE będzie obejmować pożyczki lub gwarancje umożliwiające pokrycie wszelkich niedoborów środków z przychodów, np. z powodu słabszego wykorzystania niż zakładały to prognozy, opóźnień w realizacji itp. Gdyby wsparcie UE miało być uruchomione w wyniku początkowego niedoboru środków z przychodów, zamieni się ono w dług podporządkowany, który zostanie spłacony po długu uprzywilejowanym, jednak zanim nastąpi spłata kapitału, dzięki czemu ostatecznie straty dla budżetu UE miałyby miejsce jedynie w przypadku niepowodzenia projektu.

We wniosku ustawodawczym wyraźnie nadmieniono, że ryzyko dla budżetu UE byłoby ściśle ograniczone, zobowiązania warunkowe byłyby całkowicie wykluczone, a maksymalny wkład UE nie przekroczyłby kwoty 230 mln EUR. W odniesieniu do przychodów z instrumentu wniosek Komisji przewiduje, że ewentualne zyski powinny być ponownie inwestowane, aby możliwe było wspieranie jak największej liczby projektów. Sprawozdawca popiera takie podejście.

Kwestie budzące obawy

Z punktu widzenia władzy budżetowej decydujące jest znalezienie właściwej równowagi między uprawnieniami przekazanymi Komisji i EBI a wymogami dotyczącymi sprawozdawczości i mechanizmem odpowiedzialności. Zdaniem sprawozdawcy zaproponowane rozwiązania wymagają doprecyzowania, jednak są wystarczające w fazie pilotażowej, gdyż:

- dobór projektów jest już ograniczony licznymi wiążącymi kryteriami, których EBI będzie musiał przestrzegać, składając wnioski projektowe (cele polityki gospodarczej UE, kryteria określone w aktach podstawowych TEN i CIP, wytyczne polityczne UE, standardowe kryteria kwalifikowalności i kryteria środowiskowe ustalone przez EBI, polityka w zakresie ryzyka kredytowego itp.);

- w ramach CIP i TEN zatwierdzenie będzie się odbywać wg tych samych procedur co w przypadku tradycyjnych dotacji, czyli w ramach odpowiednich komisji (por. art. 15 ust. 2 w akcie podstawowym dotyczącym TEN oraz art. 46 w akcie podstawowym dotyczącym CIP);

- instrument będzie obowiązywał krócej niż dwa lata i powinien służyć finansowaniu jedynie niewielkiej liczby projektów.

Dalsze odnośne kwestie można wyjaśnić w ramach wniosku dotyczącego instrumentu „Łącząc Europę”, co pozwoli Komisji i EBI dopracować w międzyczasie kształt tej inicjatywy. Ponadto ze względu na czas potrzebny do tego, aby przy spodziewanej liczbie projektów osiągnąć fazę zamknięcia finansowego i ostatecznego przygotowania do realizacji, należyta ocena inicjatywy nie jest obecnie możliwa.

Ze względu na zmieniające się warunki gospodarcze i finansowe nie powinniśmy określać zbyt wielu dodatkowych kryteriów ani czynić uzgodnień dotyczących wdrażania, aby ów nowy rynek mógł się rozwijać w sposób odpowiednio elastyczny. Jednak w odniesieniu do sprawozdawczości oraz zważywszy, że trwający przegląd rozporządzenia finansowego najprawdopodobniej nie zacznie obowiązywać przed rozpoczęciem fazy pilotażowej, sprawozdawca uważa, że zaproponowane przepisy należy dostosować, aby zagwarantować wystarczającą odpowiedzialność i odpowiednią kontrolę przez ustawodawcę. Proponuje wobec tego szczegółowe poprawki, których celem jest częstsze (co sześć miesięcy) składanie dokładnych sprawozdań.

Choć ważne jest zagwarantowanie odpowiedniej sprawozdawczości, aby przed ustanowieniem instrumentu „Łącząc Europę” można było wyciągnąć uzasadnione wnioski, sprawozdawca podkreśla, że głównym celem fazy pilotażowej jest sprawdzenie, czy rynki finansowe akceptują tę nową inicjatywę. W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę fakt, iż etap pilotażowy jest już ograniczony do 18 miesięcy, sprawozdawca nie uważa, aby potrzebna była strategia zakończenia etapu pilotażowego, gdyż jego uzgodnienie i realizacja nie powinny w żaden sposób uprzedzać planowanych negocjacji w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”.

Harmonogram i planowane negocjacje

Sprawozdawca akceptuje ambitny plan Rady Europejskiej polegający na osiągnięciu porozumienia z Radą w pierwszym czytaniu najpóźniej do czerwca i w związku z tym proponuje następujące etapy:

Prezentacja projektu sprawozdania

29 marca

Termin składania poprawek

3 kwietnia

Głosowanie w Komisji Budżetowej

25 kwietnia

Negocjacje

25/04 - 24/05

Głosowanie w Komisji Budżetowej w sprawie porozumienia politycznego

31 maja (data wymaga potwierdzenia)

Głosowanie podczas sesji plenarnej

lipiec

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (27.3.2012)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych
(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Werner Langen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W latach 2012-2013 ma zostać przeprowadzony etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”, aby włączyć w większym stopniu sektor prywatny w finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze transportu, energii oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych/sieci szerokopasmowych. Obecnie państwa UE przeznaczają od 0,5% do 2% swojego PKB na inwestycje w zakresie infrastruktury[1]. W przyszłości w inwestycje te powinni być również zaangażowani inwestorzy prywatni (poprzez partnerstwa publiczno-prywatne). Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” uzupełni istniejące źródła finansowania.

Uwagi ogólne

Dzięki przesunięciu środków z już istniejących pozycji budżetowych 06 03 03 TEN-T (do 200 mln euro), 32 03 02 TEN-E (do 10 mln euro na projekty TEN-E) oraz 09 03 01 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (do 20 mln euro na projekty w zakresie ICT i sieci szerokopasmowych) gwarantuje się, a jednocześnie ogranicza finansowanie obligacji projektowych w okresie testowym 2012-2013.

Wyboru od 5 do 14 różnych projektów dokonuje EBI, kierując się przy tym wytycznymi dotyczącymi TEN i CIP. Należy przy tym uniknąć zakłóceń rynku i quasi-dotacji. Celem etapu pilotażowego jest przeprowadzenie analizy rynku i oceny realizacji. Z tego względu istotne są pierwsze sprawozdania EBI dla Komisji i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania obligacji projektowych i ich akceptacji na rynku. Spoczywający na EBI obowiązek przedstawiania Komisji Europejskiej sprawozdań wynika z porozumienia międzyinstytucjonalnego. Komisja musi przekazywać te roczne sprawozdania Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Wykorzystanie środków finansowych w wysokości maksymalnie 230 mln euro może służyć jako katalizator dla realizacji projektów infrastrukturalnych i osiągnąć efekt mnożnikowy w wysokości 15-20 euro za każde euro wydane ze środków budżetowych UE.

EBI musi jednak zagwarantować, że finansowane będą rzeczywiście jedynie te projekty, które naprawdę tego potrzebują. Należy przy tym wybierać projekty, które z komercyjnego punktu widzenia są niewykonalne bez środków z zewnątrz i w związku z tym potrzebują finansowania, aby w ogóle zostać zrealizowane. Dlatego należy krytycznie spojrzeć na fakt, że na etapie pilotażowym obligacje projektowe mają służyć współfinansowaniu wyłącznie projektów na ukończeniu, które potrzebują dofinansowania, lub projektów będących na etapie rozpoczęcia prac budowlanych, ponieważ projekty te miały już przed wejściem w życie inicjatywy dotyczącej obligacji projektowych dalekosiężny plan finansowy.

Sposób działania obligacji projektowych przedstawia poniższy schemat:

 

 

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Wsparcie Unii powinno zmniejszyć ryzyko związane z obligacjami projektowymi do poziomu, przy którym uczestnicy rynku kapitałowego będą skłonni do inwestowania w większą liczbę infrastrukturalnych obligacji projektowych, niż byliby skłonni zainwestować bez wsparcia Unii.

(10) Wsparcie Unii powinno zmniejszyć ryzyko związane z obligacjami projektowymi do poziomu, przy którym uczestnicy rynku kapitałowego będą skłonni do inwestowania w większą liczbę infrastrukturalnych obligacji projektowych, niż byliby skłonni zainwestować bez wsparcia Unii. Obligacje projektowe należy rozszerzyć również na projekty w dziedzinie innowacji i demonstracji.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Ożywienie gospodarcze Europy nie powinno być zagrożone przez wzrastające zagęszczenie ruchu, brakujące połączenia energetyczne oraz spowolnienie upowszechniania łączy szerokopasmowych spowodowane trudnościami w uzyskaniu dostępu do długoterminowego finansowania prywatnego lub publicznego na projekty infrastrukturalne.

(11) Ożywienie gospodarcze Europy nie powinno być zagrożone przez wzrastające zagęszczenie ruchu, brakujące połączenia energetyczne, przestarzałe systemy energetyczne, niedostatki zaopatrzenia w energię oraz spowolnienie upowszechniania łączy szerokopasmowych, niesprawność usług telekomunikacyjnych, spowodowane trudnościami w uzyskaniu dostępu do długoterminowego finansowania prywatnego lub publicznego na projekty infrastrukturalne. Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych w ramach umowy o partnerstwie UE 2020 stworzy jasne ramy kwalifikowalności podlegające zwiększonej kontroli demokratycznej i stanowiące właściwy sposób osiągnięcia zrównoważonych i antycyklicznych programów inwestycyjnych spójnych ze społecznymi, klimatycznymi i środowiskowymi celami UE, i odegra przy tym rolę katalizatora służącego przyciągnięciu kapitału prywatnego na długofalowe projekty.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Ponowna ocena programów inwestycji w infrastrukturę przez państwa członkowskie w kontekście oszczędności budżetowych i reform strukturalnych w tych państwach nie ułatwia osiągnięcia wymaganego, szybszego tempa inwestycji w infrastrukturę. Ponadto długoterminowe kredyty bankowe na projekty infrastrukturalne są nadal niewystarczające i drogie, co wymusza konieczność pozyskania alternatywnych i konkurencyjnych źródeł finansowania dłużnego.

(12) Ponowna ocena programów inwestycji w infrastrukturę przez państwa członkowskie w kontekście oszczędności budżetowych i reform strukturalnych w tych państwach nie ułatwia osiągnięcia wymaganego, szybszego tempa inwestycji w infrastrukturę niezbędnych do realizacji celów politycznych strategii „Europa 2020”, w szczególności przejścia w kierunku zasobooszczędnej, niskoemisyjnej gospodarki, aby osiągnąć trwały wzrost gospodarczy określony w inicjatywie przewodniej dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami będącej elementem strategii „Europa 2020”. Ponadto długoterminowe kredyty bankowe na projekty infrastrukturalne są nadal niewystarczające i drogie, co wymusza konieczność pozyskania alternatywnych i konkurencyjnych źródeł finansowania dłużnego.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W związku z powyższym w trakcie obecnych ram finansowych należy uruchomić etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” w celu ogólnego rozwinięcia finansowania dłużnego na rynku kapitałowym w obszarze infrastruktury oraz rozszerzenia zakresu instrumentów finansowych dostępnych obecnie dla projektów transportowych.

(14) W związku z powyższym w trakcie obecnych ram finansowych należy uruchomić etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” w celu stwierdzenia, czy i w jakim zakresie takie instrumenty finansowe służące podziałowi ryzyka przynoszą dodatkowe korzyści w obszarze finansowania infrastruktury.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Niemniej jednak należy pamiętać, że obligacje projektowe mogą jedynie uzupełniać istniejące modele finansowe i nie mogą całkowicie ich zastąpić.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Na potrzeby realizacji etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu pilotażowego jest wsparcie projektów infrastrukturalnych o potencjale komercyjnym w dziedzinie transportu, energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych, natomiast po 2013 r. inicjatywa może zostać rozszerzona na inne sektory.

(15) Na potrzeby realizacji etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu pilotażowego jest wsparcie projektów infrastrukturalnych o potencjale komercyjnym w dziedzinie transportu, energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej EBI zdobywanej przez wiele lat i jego pozycji jako głównego podmiotu finansującego projekty infrastrukturalne, jak również z uwagi na charakter EBI jako organu finansowego UE ustanowionego na mocy Traktatu, Komisja powinna zaangażować EBI w realizację etapu pilotażowego. Szczegółowe warunki współpracy, w tym podział ryzyka i wynagrodzenie EBI, należy określić w porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI.

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej EBI zdobywanej przez wiele lat i jego pozycji jako głównego podmiotu finansującego projekty infrastrukturalne, jak również z uwagi na charakter EBI jako organu finansowego UE ustanowionego na mocy Traktatu, Komisja powinna zaangażować EBI w realizację etapu pilotażowego. EBI powinien być również w coraz większym stopniu wykorzystywany w przypadku projektów innowacyjnych. Szczegółowe warunki współpracy, w tym podział ryzyka i wynagrodzenie EBI, należy określić w porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI oraz przepisach dotyczących wprowadzenia instrumentu gwarancji kredytowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych1 oraz w załączniku do tego rozporządzenia. Komisja powinna niezwłocznie poinformować Parlament Europejski i Radę o treści tego porozumienia.

 

____________

 

1 Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy uruchomić w trakcie przygotowywania instrumentu „Łącząc Europę”. Etap ten pomoże utorować drogę dla instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

(17) Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” nie narusza decyzji dotyczącej wieloletnich ram finansowych Unii na okres po 2013 r., a zwłaszcza wniosku Komisji dotyczącego ustanowienia instrumentu „Łącząc Europę”. Dlatego etap pilotażowy należy uruchomić celem sprawdzenia, czy ten instrument finansowy oparty na podziale ryzyka może przynieść wartość dodaną, aby go wdrożyć w ramach proponowanego instrumentu „Łącząc Europę”. Decyzja o kontynuacji inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” po zakończeniu etapu pilotażowego zostanie podjęta dopiero po przeprowadzeniu niezależnej oceny etapu pilotażowego. Komisja powinna przewidzieć możliwość rezygnacji z tej inicjatywy, jeżeli przewidywane wprowadzenie na rynek nie spełni oczekiwań lub jeżeli pojawią się wystarczające alternatywne źródła długoterminowego finansowania dłużnego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Ubieganie się o wsparcie, selekcja i wdrażanie wszystkich projektów podlega prawu Unii, w szczególności w zakresie pomocy państwa, oraz odbywa się w sposób pozwalający uniknąć tworzenia nowych lub dodatkowych zakłóceń funkcjonowania rynku.

(18) Ubieganie się o wsparcie, selekcja i wdrażanie wszystkich projektów powinno odbywać się w oparciu o równe warunki dla wszystkich projektów i podlegać prawu Unii, w szczególności w zakresie pomocy państwa, oraz odbywa się w sposób pozwalający uniknąć tworzenia nowych lub dodatkowych zakłóceń funkcjonowania rynku.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) EBI powinien występować o środki budżetowe na podstawie liczby projektów, które uzna za odpowiednie i możliwe do zrealizowania. Wszelkie takie wnioski powinny zostać złożone przed dniem 31 grudnia 2013 r. Ze względu na złożoność dużych projektów infrastrukturalnych ich faktyczne zatwierdzenie może nastąpić w późniejszym terminie, ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

(20) EBI powinien występować o środki budżetowe na podstawie liczby projektów, które uzna za odpowiednie, zgodnie z długoterminowymi celami polityki Unii, i możliwe do zrealizowania. Wszelkie takie wnioski powinny zostać złożone przed dniem 31 grudnia 2013 r. Ze względu na złożoność dużych projektów infrastrukturalnych ich faktyczne zatwierdzenie może nastąpić w późniejszym terminie, ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Alternatywnie Unia może dokonać wkładu finansowego na rzecz EBI służącego tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, o którym mowa w ust. 2a–2d.

Alternatywnie Unia może w trakcie etapu pilotażowego w latach 2012 i 2013 dokonać wkładu finansowego na rzecz EBI służącego tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, o którym mowa w ust. 2a–2d.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. przyjmuje postać pożyczki lub gwarancji udzielonej przez EBI z przeznaczeniem na finansowanie projektów w dziedzinie TIK i łączności szerokopasmowej;

2a. przyjmuje postać pożyczki lub gwarancji udzielonej przez EBI z przeznaczeniem na finansowanie leżących we wspólnym europejskim interesie projektów w dziedzinie TIK i łączności szerokopasmowej;

Uzasadnienie

Z uwagi na zasadę pomocniczości należy uwzględnić jedynie projekty leżące we wspólnym interesie.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2a – litera c a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ca) wykorzystywane jest do wspierania inwestycji, które nie otrzymują od rynku wystarczającego finansowania;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2a – litera c b) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

cb) stanowi uzupełnienie finansowania ze strony państw członkowskich lub inwestorów prywatnych;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2a – litera c c) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

cc) nie zakłóca konkurencji na rynku wewnętrznym;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2a – litera c d) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

cd) wykorzystywane jest jedynie w odniesieniu do projektów, które przynoszą wartość dodaną dla Unii, co oznacza, że projekty powinny być realizowane na poziomie europejskim jedynie wówczas, gdy uzasadnia to zakres i skutki realizacji projektu, a cele projektu można lepiej osiągnąć na poziomie Unii niż na poziomie krajowym.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone do kwoty unijnego wkładu w ten instrument, a ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji ponosi EBI.

2b. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone do kwoty unijnego wkładu w ten instrument, a ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji ponosi EBI. Dokładna treść przepisów zostanie określona zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzenia instrumentu gwarancji kredytowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 680/2007 oraz w załączniku do tego rozporządzenia.

 

Komisja informuje niezwłocznie Parlament Europejski i Radę o treści tego porozumienia zgodnie z akapitem 1.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2c. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI.

2c. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI i przedstawionym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Gwarantuje się przeprowadzanie przez EBI oceny ryzyka zgodnie z dyrektywami bankowymi.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja nr 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2da (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2da (nowy) Komisja we współpracy z EBI przekazuje Parlamentowi Europejskiemu coroczne sprawozdania zawierające informacje o wykorzystaniu kwot, o których mowa w ust. 2d, w podziale na poszczególne projekty. W sprawozdaniu zawarte będą także informacje dotyczące wyników osiągniętych z wykorzystaniem instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, a także propozycje dotyczące poprawy tych wyników. Przed zakończeniem etapu pilotażowego przeprowadza się konsultacje z bezpośrednio zangażowanymi podmiotami.

Poprawka                  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 2 – punkt 14 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14. „instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych” oznacza wsparcie jakości kredytowej przyznawane na rzecz projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych obejmuje ryzyko obsługi długu projektu oraz ogranicza ryzyko kredytowe posiadaczy obligacji. Jest on wykorzystywany wyłącznie w odniesieniu do projektów, których rentowność finansowa opiera się na dochodach uzyskanych w ramach projektu;

14. „instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych” oznacza wsparcie jakości kredytowej przyznawane na rzecz projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Instrument oparty na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych obejmuje ryzyko obsługi długu projektu oraz ogranicza ryzyko kredytowe posiadaczy obligacji. Jest on wykorzystywany wyłącznie:

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 2 – punkt 14 – litera a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) do projektów, których rentowność finansowa zależy od dochodów;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 2 – punkt 14 – litera b) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) do wspierania inwestycji, które nie otrzymują od rynku wystarczającego finansowania;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 2 – punkt 14 – litera c) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) jako narzędzie uzupełnieniające finansowanie ze strony państw członkowskich lub inwestorów prywatnych;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 2 – punkt 14 – litera d) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) jeżeli nie zakłóca konkurencji na rynku wewnętrznym;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 2 – punkt 14 – litera e) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) do projektów, które przynoszą wartość dodaną dla Unii, co oznacza, że projekty powinny być realizowane na poziomie europejskim jedynie wówczas, gdy uzasadnia to zakres i skutki realizacji projektu, a cele projektu można lepiej osiągnąć na poziomie Unii niż na poziomie krajowym;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 2 – punkt 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15. „wsparcie jakości kredytowej” oznacza wykorzystanie pożyczki lub gwarancji udzielonej przez EBI w celu poprawy jakości kredytowej długu projektu.

skreślony

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) wkład finansowy na rzecz EBI służący tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych w dziedzinie TEN-T i TEN-E. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone do kwoty unijnego wkładu w ten instrument, a ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji ponosi EBI. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, w latach 2012 i 2013 na potrzeby instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych może zostać przesunięta kwota w wysokości do 210 mln EUR, z czego kwota w wysokości do 200 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na realizację projektów transportowych, a kwota w wysokości do 10 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-E, z przeznaczeniem na realizację projektów energetycznych. Wszelkie dochody uzyskane w ramach okresu inwestycyjnego można ponownie wykorzystać na nowe pożyczki i gwarancje w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka.”.

g) wkład finansowy na rzecz EBI służący tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych w dziedzinie TEN-T i TEN-E. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone do kwoty unijnego wkładu w ten instrument, a ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji ponosi EBI. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI i przedstawionym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, w latach 2012 i 2013 na potrzeby instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych może zostać przesunięta kwota w wysokości do 210 mln EUR, z czego kwota w wysokości do 200 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na realizację projektów transportowych, a kwota w wysokości do 10 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-E, z przeznaczeniem na realizację projektów energetycznych.

 

Dokładna treść przepisów zostanie określona zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzenia instrumentu gwarancji kredytowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 680/2007 oraz w załączniku do tego rozporządzenia. Komisja informuje niezwłocznie Parlament Europejski i Radę o treści tych przepisów.

 

Wszelkie dochody uzyskane w ramach okresu inwestycyjnego można ponownie wykorzystać na nowe pożyczki i gwarancje w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka.”.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

Komisja informuje corocznie Parlament Europejski i Radę o przedstawionych przez EBI sprawozdaniach z realizacji zgodnie z pkt 49 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana decyzji nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenia (WE) nr 680/2007 ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych

Odsyłacze

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Werner Langen

14.12.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2012

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Alyn Smith, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău

  • [1]  EIB Papers, tom 13/1 (2008)

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (28.3.2012)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych
(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio Cancian

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unia Europejska nigdy nie rozwiąże problemu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, korzystając jedynie ze środków budżetu UE.

Komisja niejednokrotnie słusznie podkreślała kluczową rolę, jaką infrastruktura będzie musiała odgrywać w odbudowie europejskiej gospodarki, szczególnie w odniesieniu do rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i energetycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Mówimy tu o inwestycjach na poziomie 1 500 mld EUR – o prawdziwym planie Marshalla dla Europy – na konkurencyjnym i zliberalizowanym rynku europejskim.

W sprawozdaniu Montiego przypomniano, że „ważniejsza infrastruktura publiczna Europy, w rodzaju sieci TEN, ma charakter transnarodowy i nie jest przystosowana do obecnych rozdrobnionych systemów krajowych, a jej finansowanie cierpi z powodu braku płynnego rynku obligacji o bardzo długim terminie zapadalności, podczas gdy inwestorzy długoterminowi w rodzaju funduszy emerytalnych nie spotykają się z podażą obligacji odpowiadających ich potrzebom inwestycyjnym”.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”. Zaleca jak najszybsze rozpoczęcie inicjatywy, aby sprostać pilnym potrzebom inwestycyjnym infrastruktury europejskiej. Ponadto zachęca Komisję Europejską do rozważenia idei przekazania większej kwoty na tę inicjatywę, w miarę możliwości z niewykorzystanych środków w ramach aktualnego programu transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).

Sprawozdawca jest przekonany, że ta inicjatywa będzie miała bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę europejską, jest jednak świadomy, iż wpływ ten będzie niestety ograniczony do projektów głównie ukierunkowanych na krótko- i średnioterminowe wyniki.

Ważniejszym zatem krokiem powinno być uruchomienie nowej europejskiej inicjatywy w zakresie obligacji projektowych dla infrastruktury, zakładającej bezpośredni udział Unii Europejskiej w kapitale projektów infrastrukturalnych. Unia Europejska miałaby, samodzielnie lub wraz z państwami członkowskimi, bezpośredni udział w kapitale projektów infrastrukturalnych, wzmacniając dzięki temu stabilność finansową projektów infrastrukturalnych, zwłaszcza projektów z długoterminowym zwrotem z inwestycji.

Środki dostępne w ramach budżetu UE są niewystarczające na pokrycie tego przedsięwzięcia. Unia musiałaby pozyskać środki bezpośrednio z rynków kapitałowych poprzez emisję europejskich obligacji projektowych. Za dochody uzyskane z emisji obligacji Unia nabyłaby udziały kapitałowe w przedsiębiorstwach projektowych lub spółkach specjalnego przeznaczenia wykonujących projekty w interesie europejskim. Rola Unii nie byłaby zatem ograniczona do roli podmiotu współfinansującego, jak dzieje się to obecnie w przypadku przyznawania dotacji z budżetu UE lub pożyczek/gwarancji udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Byłby to wyraźny znak dla inwestorów zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz dla rynków finansowych. Udział UE w roli inwestora zagwarantowałby realizację projektu, przynosząc jednocześnie istotne efekty stymulujące i wywołując efekt dźwigni. Jest to niezbędny krok, aby zbudować pilnie potrzebną na naszym kontynencie infrastrukturę.

Jednocześnie rola państw członkowskich pozostaje kluczowa. Unia powinna nakłaniać państwa członkowskie do dalszego przeprowadzania szeregu ważnych reform, takich jak uproszczenie procedur biurokratycznych stosowanych w przypadku wydawania zezwoleń i aprobat z zachowaniem określonych terminów; zapewnienie bodźców dla spółek specjalnego przeznaczenia, takich jak częściowe lub całkowite zniesienie podatku od zysków na określony okres, aby w ten sposób przyciągnąć prywatny kapitał, czy też interwencja w przypadku pasywnego udziału jednostek specjalnego przeznaczenia.

Stworzenie nowoczesnej i zintegrowanej infrastruktury to podstawowy warunek, aby Europa pozostała konkurencyjnym i ważnym graczem na arenie międzynarodowej oraz liderem międzynarodowej pokryzysowej gospodarki. Budowa nowej infrastruktury stworzy sprzyjające środowisko dla próbującego zachować konkurencyjność prywatnego sektora w Europie, będzie stymulować wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy oraz zaangażuje przyszłe pokolenia w odbudowę naszej gospodarki, jednocześnie reagując na pilne wyzwania, z jakimi dziś boryka się nasz kontynent.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W ciągu następnej dekady konieczne będą bezprecedensowe inwestycje w sieci transportowe, energetyczne i teleinformatyczne w Europie, aby wspierać realizację inicjatyw przewodnich w ramach strategii „Europa 2020” oraz rozwinąć inteligentne, zmodernizowane i w pełni połączone międzysystemowo infrastruktury sprzyjające ukończeniu procesu tworzenia rynku wewnętrznego. Szacuje się, że potrzeby w zakresie inwestycji w sieć TEN-T wynoszą 500 mld EUR. Spośród inwestycji w infrastrukturę energetyczną mających znaczenie dla Europy inwestycje o wartości około 100 mld EUR są obarczone ryzykiem niezrealizowania ze względu na utrudnienia związane z udzielaniem zezwoleń, regulacjami i finansowaniem, zaś kolejne 100 mld EUR sektor sfinansuje samodzielnie. Potrzeby inwestycyjne związane z osiągnięciem celu Europejskiej agendy cyfrowej polegającego na zapewnieniu szybkiego dostępu do Internetu dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw europejskich wahają się od 181 mld EUR do 273 mld EUR, z czego oczekiwany poziom inwestycji z sektora prywatnego wynosi od 30 mld EUR do 100 mld EUR.

(3) W ciągu następnej dekady konieczne będą bezprecedensowe inwestycje w sieci transportowe, energetyczne i teleinformatyczne w Europie, aby wspierać realizację inicjatyw przewodnich w ramach strategii „Europa 2020” oraz rozwinąć inteligentne, zmodernizowane i w pełni połączone międzysystemowo infrastruktury sprzyjające ukończeniu procesu tworzenia rynku wewnętrznego. Szacuje się, że potrzeby w zakresie inwestycji w sieć TEN-T wynoszą 500 mld EUR. Spośród inwestycji w infrastrukturę energetyczną mających znaczenie dla Europy inwestycje o wartości około 100 mld EUR są obarczone ryzykiem niezrealizowania ze względu na utrudnienia związane z udzielaniem zezwoleń, regulacjami i finansowaniem, zaś kolejne 100 mld EUR sektor sfinansuje samodzielnie. Potrzeby inwestycyjne związane z osiągnięciem celu Europejskiej agendy cyfrowej polegającego na zapewnieniu szybkiego dostępu do Internetu dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw europejskich wahają się od 181 mld EUR do 273 mld EUR, z czego oczekiwany poziom inwestycji z sektora prywatnego wynosi od 30 mld EUR do 100 mld EUR. Należy jednak dopilnować tego, aby infrastruktura transportowa finansowana ze środków UE uwzględniała potrzeby w zakresie efektywności energetycznej, ograniczanie hałasu u źródła, różnorodność biologiczną oraz wyzwania związane ze zmianą klimatu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Należy koniecznie podkreślić znaczenie, jakie ma przyjęcie proponowanych wieloletnich ram finansowych, ponieważ wprowadzono w nich instrument „Łącząc Europę” (obejmujący inicjatywę w zakresie obligacji projektowych) i przydzielono odpowiednie środki finansowe.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” ma podwójny cel: po pierwsze – pomoc w finansowaniu projektów realizujących priorytety polityki europejskiej; po drugie – ułatwienie większego zaangażowania sektora prywatnego w długoterminowe finansowe projektów infrastrukturalnych na rynku kapitałowym. Część wydatków z budżetu UE zostanie skierowana do obszarów wspierających wzrost gospodarczy, z uwzględnieniem dyscypliny budżetowej Unii oraz pułapów określonych w obowiązujących wieloletnich ramach finansowych.

(7) Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” ma podwójny cel: po pierwsze – pomoc w finansowaniu projektów realizujących priorytety polityki europejskiej; po drugie − zapewnienie wymaganego wsparcia jakości kredytowej w celu zachęcenia inwestorów działających na rynku kapitałowym do długoterminowego finansowania projektów infrastrukturalnych na rynku kapitałowym. Część wydatków z budżetu UE zostanie skierowana do obszarów wspierających wzrost gospodarczy, z uwzględnieniem dyscypliny budżetowej Unii oraz pułapów określonych w obowiązujących wieloletnich ramach finansowych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Po uruchomieniu inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” przedsiębiorstwa odpowiedzialne za projekt wyemitują obligacje projektowe, zaś budżet Unii wraz z finansowaniem pochodzącym od partnera finansowego zostanie wykorzystany w celu poprawy jakości kredytowej, aby przyciągnąć inwestorów rynku kapitału obligacyjnego, takich jak fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń.

(9) Po uruchomieniu inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” przedsiębiorstwa odpowiedzialne za projekt wyemitują obligacje projektowe, zaś budżet Unii wraz z finansowaniem pochodzącym od partnera finansowego zostanie wykorzystany w celu poprawy jakości kredytowej, aby przyciągnąć inwestorów rynku kapitału obligacyjnego, takich jak fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz inne zainteresowane podmioty.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Kolejnym krokiem naprzód, który należy dokładnie rozważyć i przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, jest publiczna emisja obligacji projektowych przez Unię w celu finansowania projektów w zakresie zrównoważonej infrastruktury o europejskiej wartości dodanej (np. TEN-T, TEN-E). W tym przypadku konieczne byłoby poprzedzenie emisji obligacji projektowych fazą wstępną, w trakcie której określono by szczegóły dotyczące projektu, aby umożliwić dokładną ocenę ryzyka i korzyści związanych z tym projektem.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W związku z powyższym w trakcie obecnych ram finansowych należy uruchomić etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” w celu ogólnego rozwinięcia finansowania dłużnego na rynku kapitałowym w obszarze infrastruktury oraz rozszerzenia zakresu instrumentów finansowych dostępnych obecnie dla projektów transportowych.

(14) W związku z powyższym w trakcie obecnych ram finansowych należy uruchomić etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” w celu ogólnego rozwinięcia finansowania dłużnego na rynku kapitałowym w obszarze infrastruktury oraz rozszerzenia zakresu instrumentów finansowych dostępnych obecnie dla projektów transportowych, pamiętając jednocześnie, że koszty transportu powinny być w niezakłócony sposób odzwierciedlone w jego cenie zgodnie z zaleceniami białej księgi w sprawie polityki transportowej z 2011 r.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Szczegóły inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” nie są w chwili obecnej do końca jasne. Etap pilotażowy powinien zostać wdrożony jak najszybciej, aby wyjaśnić nierozwiązane problemy zgłoszone przez potencjalnych inwestorów i zaangażowane organizacje zewnętrzne.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Na potrzeby realizacji etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu pilotażowego jest wsparcie projektów infrastrukturalnych o potencjale komercyjnym w dziedzinie transportu, energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych, natomiast po 2013 r. inicjatywa może zostać rozszerzona na inne sektory.

(15) Na potrzeby realizacji etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu pilotażowego jest wsparcie projektów infrastrukturalnych o wyraźnej europejskiej wartości dodanej i potencjale komercyjnym w dziedzinie transportu, energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych, natomiast po 2013 r. inicjatywa może zostać rozszerzona na inne sektory.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy uruchomić w trakcie przygotowywania instrumentu „Łącząc Europę”. Etap ten pomoże utorować drogę dla instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

(17) Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” należy uruchomić najpóźniej do 31 lipca 2012 r., w trakcie przygotowywania instrumentu „Łącząc Europę”. Etap ten utoruje drogę dla powszechnego wprowadzenia instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) EBI powinien występować o środki budżetowe na podstawie liczby projektów, które uzna za odpowiednie i możliwe do zrealizowania. Wszelkie takie wnioski powinny zostać złożone przed dniem 31 grudnia 2013 r. Ze względu na złożoność dużych projektów infrastrukturalnych ich faktyczne zatwierdzenie może nastąpić w późniejszym terminie, ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

(20) EBI powinien występować o środki budżetowe na podstawie liczby projektów, które uzna za odpowiednie i możliwe do zrealizowania. Wszelkie takie wnioski powinny zostać złożone przed dniem 31 grudnia 2013 r. Ze względu na złożoność dużych projektów infrastrukturalnych ich faktyczne zatwierdzenie może nastąpić w późniejszym terminie, ale nie później niż w dniu 30 czerwca 2014 r.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Ponieważ w konkluzjach Rady Europejskiej z dni 1-2 marca 2012 r. ostateczny termin osiągnięcia porozumienia w sprawie etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” wyznaczony został na czerwiec 2012 r., Komisja powinna rozpocząć realizację tego etapu pilotażowego bez dalszej zwłoki.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

b) dodaje się ust. 2a–2da w brzmieniu:

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

Decyzja 1639/2006/WE

Artykuł 31 – ustęp 2 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2da. Komisja co roku przekazuje Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące wykorzystania w rozbiciu na poszczególne projekty kwot, o których mowa w ust. 2d. W sprawozdaniu zawarte są także informacje dotyczące wyników osiągniętych z wykorzystaniem instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, a także zalecenia dotyczące sposobów poprawy skuteczności tego instrumentu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera b) – wprowadzenie

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dodaje się lit. g) w brzmieniu:

b) dodaje się lit. g)–ga) w brzmieniu:

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) Komisja co roku przekazuje Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące wykorzystania w rozbiciu na poszczególne projekty kwot, o których mowa w ust. 1 lit. g). W sprawozdaniu zawarte są także informacje dotyczące wyników osiągniętych z wykorzystaniem instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, a także zalecenia dotyczące sposobów poprawy skuteczności tego instrumentu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) wkład finansowy na rzecz EBI służący tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych w dziedzinie TEN-T i TEN-E. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone do kwoty unijnego wkładu w ten instrument, a ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji ponosi EBI. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, w latach 2012 i 2013 na potrzeby instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych może zostać przesunięta kwota w wysokości do 210 mln EUR, z czego kwota w wysokości do 200 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na realizację projektów transportowych, a kwota w wysokości do 10 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-E, z przeznaczeniem na realizację projektów energetycznych. Wszelkie dochody uzyskane w ramach okresu inwestycyjnego można ponownie wykorzystać na nowe pożyczki i gwarancje w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka.

g) wkład finansowy na rzecz EBI służący tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na potrzeby pożyczek lub gwarancji, które mają zostać udzielone przez EBI z jego własnych zasobów w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych w dziedzinie TEN-T i TEN-E. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem opartym na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone do kwoty unijnego wkładu w ten instrument, a ogólny budżet Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne właściwe dla wszystkich operacji ponosi EBI. Szczegółowe zasady i warunki realizacji instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych, w tym zasady i warunki związane z jego monitorowaniem i kontrolą, określa się w porozumieniu o delegacji zawartym między Komisją a EBI, które to porozumienie przedkładane jest Parlamentowi Europejskiemu i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, w latach 2012 i 2013 na potrzeby instrumentu opartego na podziale ryzyka w ramach obligacji projektowych może zostać przesunięta kwota w wysokości do 210 mln EUR, z czego kwota w wysokości do 200 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na realizację projektów transportowych, a kwota w wysokości do 10 mln EUR z pozycji budżetowej TEN-E, z przeznaczeniem na realizację projektów energetycznych. Wszelkie dochody uzyskane w ramach okresu inwestycyjnego można ponownie wykorzystać na nowe pożyczki i gwarancje w ramach instrumentu opartego na podziale ryzyka.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) w art. 17 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające wykaz projektów wybranych do otrzymania pomocy finansowej przewidzianej na mocy art. 6 ust. 1 lit. g); w sprawozdaniu tym określa się wkład finansowy, a także zaangażowane instytucje finansowe oraz inwestorów. W sprawozdaniu Komisja zawiera wytyczne dotyczące dobrych praktyk oraz wykaz inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani innowacyjnymi instrumentami finansowymi.

Uzasadnienie

Należy dysponować dokładnymi danymi na temat etapu pilotażowego obligacji projektowych w celu określenia zmian, które mogłyby zostać wprowadzone do instrumentu „Łącząc Europę”. Komisja powinna informować Parlament o zainteresowanych inwestorach oraz o możliwościach poprawy wybranych projektów.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b) w art. 19 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

Do końca 2013 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę różnych instrumentów finansowych objętych niniejszym rozporządzeniem oraz informację o konieczności ich utrzymania lub scalenia.

Uzasadnienie

Na podstawie doświadczeń zdobytych w obecnej perspektywie finansowej i stopnia akceptacji na rynku Komisja Europejska powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w sprawie konieczności uproszczenia ram prawnych lub utrzymania obecnej oferty instrumentów finansowych.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana decyzji nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenia (WE) nr 680/2007 ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych

Odsyłacze

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

17.11.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Antonio Cancian

21.11.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2012

26.3.2012

 

 

Data przyjęcia

27.3.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

3

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Spyros Danellis, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana decyzji nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenia (WE) nr 680/2007 ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych

Odsyłacze

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Data przedstawienia w PE

19.10.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

17.11.2011

TRAN

17.11.2011

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Göran Färm

25.1.2012

 

 

 

Data przyjęcia

25.4.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný

Data złożenia

2.5.2012