ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků

3. 5. 2012 - (COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Paolo Bartolozzi
Navrhovatel (*):
Herbert Dorfmann, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
(*) Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu


Postup : 2011/0231(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0158/2012
Předložené texty :
A7-0158/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0530),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0234/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko lucemburské poslanecké sněmovny v rámci protokolu (č. 2) o dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, v němž je uvedeno, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. prosince 2011[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0158/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Pokud aromatizované vinné výrobky splňují podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů1, měla by existovat možnost uvádět ekologickou povahu použitých produktů.

 

__________________

 

1 Úř. věst. L 189, 20. 7. 2007, s. 1.

Odůvodnění

Vzhledem k očekávanému vývoji právních předpisů týkajících se enologických postupů u ekologických vín a ve snaze položit pro něj základy se zdá vhodné i u aromatizovaných vín zmínit právní rámec ekologické produkce.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „aromatizovanými vinnými výrobky“: výrobky získané z produktů v odvětví vína podle nařízení (EU) č. [XXXX/20XX. KOM(2010) 799 v konečném znění, sladěné s předpisy v oblasti společné organizace trhu], které byly aromatizovány. Jsou klasifikovány takto:

(1) „aromatizovanými vinnými výrobky“: výrobky získané z produktů v odvětví vína podle nařízení (EU) č. [XXXX/20XX. COM(2010)0799 v konečném znění, sladěné s předpisy v oblasti společné organizace trhu], které byly aromatizovány za podmínek stanovených v příloze I. Jsou klasifikovány takto:

Odůvodnění

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) do něhož může být přidán alkohol nebo barviva a/nebo který může být přislazen za podmínek stanovených v příloze I;

Odůvodnění

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) do něhož mohou být přidána barviva a/nebo který může být přislazen za podmínek stanovených v příloze I;

Odůvodnění

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) do něhož nebyl přidán žádný alkohol, není-li v příloze II uvedeno jinak, nebo do něhož mohl být přidán alkohol, a tudíž je jeho skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových;

Odůvodnění

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) do něhož mohou být přidána barviva a/nebo který může být přislazen za podmínek stanovených v příloze I;

Odůvodnění

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, přislazení a přibarvení). Také je důležité uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) do něhož nebyl přidán žádný alkohol;

d) do něhož nebyl přidán žádný alkohol, není-li v příloze II uvedeno jinak;

Odůvodnění

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 3. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Výroba ekologických aromatizovaných vinných výrobků je možná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 834/2007, zejména jeho články 6 a 19, a v souladu s jeho prováděcími pravidly přijatými podle článku 38 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu č. 11 předloženého zpravodajem. Odkaz by se měl vztahovat i na navazující právní předpisy (prováděcí akty Komise), jež jsou založeny na nařízení č. 834/2007. Nařízení č. 889/2008 a nařízení, která ho pozměňují, stanoví podrobná pravidla pro uplatňování nařízení č. 834/2007 (např. zvláštní výrobní postupy a povolené přísady). Kromě toho byl tento pozměňovací návrh přesunut k článku 3, který se zabývá výrobními postupy.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V Unii se pro aromatizované vinné výrobky použijí obchodní označení stanovená v příloze II. Tato označení mohou být použita pouze pro uvádění aromatizovaných vinných výrobků, které splňují požadavky na odpovídající obchodní označení stanovené v uvedené příloze.

1. V Unii se pro aromatizované vinné výrobky použijí pouze obchodní označení stanovená v příloze II. Tato označení mohou být použita pouze pro uvádění aromatizovaných vinných výrobků, které splňují požadavky na odpovídající obchodní označení stanovené v uvedené příloze.

Odůvodnění

V zájmu právního souladu mezi normativním textem a přílohami se zdá nutné potvrdit zásadu výlučnosti, podle níž je v Unii možné používat pouze označení stanovená v příloze II. Toto ustanovení rovněž umožní zakázat, aby byla druhová označení používána jako obchodní označení, což je pro spotřebitele zárukou správných informací.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aromatizované vinné výrobky, které splňují požadavky více než jednoho obchodního označení, mohou použít jen jedno odpovídající obchodní označení.

2. Aromatizované vinné výrobky, které splňují požadavky více než jednoho obchodního označení, mohou použít jen jedno odpovídající obchodní označení, není-li v příloze II uvedeno jinak.

Odůvodnění

V zájmu právního souladu mezi normativním textem a přílohami se zdá nutné ještě jednou zmínit možnost zvláštních ustanovení pro některé tradiční výrobky, jako je používání více označení pro tentýž výrobek. V příloze II se tak např. stanoví, že u výrobků Sangria a Clarea může označení „Sangria / Clarea“ nahradit označení „aromatizovaný vinný nápoj“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku (Sangria) nebo ve Španělsku (Clarea).

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V popisu, obchodní úpravě nebo označení alkoholického nápoje, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, nesmí být použito spojení slov nebo obratů, jako jsou „druh“, „typ“, „styl“, „značky“, „s příchutí“ nebo jakékoli jiné výrazy podobné jakémukoli obchodnímu označení stanovenému v tomto nařízení.

3. V popisu, obchodní úpravě nebo označení alkoholického nápoje, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, nesmí být použito spojení slov nebo obratů, jako jsou „druh“, „typ“, „styl“, „značky“, „s příchutí“ nebo jakékoli jiné podobné výrazy nebo grafické složky, jež by mohly uvést spotřebitele v omyl.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přívlastky „polosladký“ a „sladký“ mohou být nahrazeny údajem o obsahu cukru vyjádřeném v gramech invertního cukru na litr.

Přívlastky „polosladký“ a „sladký“ mohou být doplněny údajem o obsahu cukru vyjádřeném v gramech invertního cukru na litr.

Odůvodnění

I když by mohlo být pro spotřebitele užitečné znát obsah cukru vyjádřený jako obsah invertního cukru na litr, nemuselo by to pro ně mít velkou vypovídací hodnotu. Spotřebitelé by nemuseli být schopni rozlišit mezi sladkým a polosladkým aromatizovaným vínem pouze na základě obsahu cukru. Tento údaj lze ku prospěchu věci použít jako doplněk, avšak nelze jím nahradit údaje „sladký“ a „polosladký“.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Označení místa provenience primární složky se nevyžaduje.

vypouští se

Odůvodnění

Uvádí-li se provenience výrobku, je nutné uvádět také provenienci vinné révy, aby nebyli spotřebitelé uvedeni v omyl.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obchodní označení a další údaje podle tohoto nařízení vyjádřené slovy se uvádějí alespoň v jednom nebo více úředních jazycích Unie.

Obchodní označení a další údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech, kde je vinný výrobek uváděn na trh.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Článek 9 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) obchodní označení a popisy stanovené v příloze II.

vypouští se

Odůvodnění

Aktualizace obchodních označení a popisu aromatizovaných vinných produktů by neměla být prováděna pomocí aktů v přenesené pravomoci, ale běžným legislativní postupem, vzhledem k tomu, že je ve skutečnosti základním prvkem tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely této kapitoly se „zeměpisným označením“ rozumí označení odkazující na oblast, konkrétní místo nebo na zemi, které se používá k popisu aromatizovaného vinného výrobku v případě, že daná jakost, pověst nebo jiná vlastnost výrobku se v podstatě přičítají jeho zeměpisnému původu.

Pro účely této kapitoly se „zeměpisným označením“ rozumí označení odkazující na oblast, konkrétní místo nebo na zemi, které se používá k popisu aromatizovaného vinného výrobku, pokud vinný výrobek pochází z Unie a v případě, že daná jakost, pověst nebo jiná vlastnost výrobku se v podstatě přičítají jeho zeměpisnému původu.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) popis výrobku, zejména jeho základní analytické vlastnosti, jakož i hodnocení nebo uvedení jeho organoleptických vlastností;

b) popis výrobku, zejména jeho základní analytické vlastnosti, jakož i uvedení jeho organoleptických vlastností;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s tímto článkem do 1. prosince 2012.

6. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s tímto článkem do 1. prosince 2013.

Odůvodnění

Je možné, že nařízení nebude moci být z administrativních nebo časových důvodů zveřejněno před 1. prosincem 2012, a tudíž by lhůta měla být o něco prodloužena.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Shledá-li Komise, že podmínky stanovené v této kapitole jsou splněny, rozhodne prostřednictvím prováděcích aktů bez zapojení výboru uvedeného v článku 36 o zveřejnění jednotného dokumentu podle čl. 11 odst. 1 písm. d) a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku uvedené v čl. 14 odst. 5 v Úředním věstníku Evropské unie.

Shledá-li Komise, že podmínky stanovené v této kapitole jsou splněny, rozhodne prostřednictvím prováděcích aktů o zveřejnění jednotného dokumentu podle čl. 11 odst. 1 písm. d) a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku uvedené v čl. 14 odst. 5 v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech výrobku použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného vinařského výrobku, jakož i proti použití přepravního obalu, který by mohl vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ výrobku;

c) jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, složení, obsahu vína nebo alkoholu, výrobním postupu nebo základních vlastnostech výrobku použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného vinařského výrobku, jakož i proti použití přepravního obalu, který by mohl vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ výrobku;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Stávající zeměpisná označení uvedená v odstavci 1, ke kterým nejsou do [2 let po vstupu v platnost] předloženy informace podle odstavce 2, ztrácejí ochranu podle tohoto nařízení. Komise provede prostřednictvím prováděcích aktů bez zapojení výboru uvedeného v článku 36 odpovídající formální kroky k výmazu těchto názvů z rejstříku uvedeného v článku 22.

3. Stávající zeměpisná označení uvedená v odstavci 1, ke kterým nejsou do [2 let po vstupu v platnost] předloženy informace podle odstavce 2, ztrácejí ochranu podle tohoto nařízení. Komise provede prostřednictvím prováděcích aktů odpovídající formální kroky k výmazu těchto názvů z rejstříku uvedeného v článku 22.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na stávající chráněná zeměpisná označení uvedená v odstavci 1 tohoto článku se nepoužije článek 26.

vypouští se

Odůvodnění

Možnost zrušení stávajících zeměpisných označení nebyla stanovena ani v nařízení č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (předchůdce nařízení č. 510/2006), ani se neobjevuje v nařízení č. 110/2008 o zeměpisných označeních lihovin.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. K zajištění jakosti a vysledovatelnosti výrobků může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci stanovit podmínky, za nichž může specifikace výrobku obsahovat dodatečné požadavky, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 2 písm. f).

2. K zajištění jakosti a vysledovatelnosti výrobků je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 35:

 

a) informace poskytované ve specifikaci výrobku, pokud jde o souvislost mezi zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem;

 

b) stanovujících podmínky, za nichž může specifikace výrobku zahrnovat dodatečné požadavky, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 2 písm. f).

Odůvodnění

Informace obsažená ve specifikaci výrobku týkající se vztahu mezi zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem je poměrně důležitá pro volbu, kterou spotřebitel činí, a měla by být proto považována za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení, který by měl být přijímán prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V zájmu účinnosti kontrol stanovených v této kapitole může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijmout nezbytná opatření týkající se oznamování hospodářských subjektů příslušným orgánům.

6. V zájmu účinnosti kontrol stanovených v této kapitole je Komise v souladu s článkem 35 zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci týkajících se oznamování hospodářských subjektů příslušným orgánům, jakož i kontrol a ověřování prováděných členskými státy, včetně testování.

Odůvodnění

Kontroly a ověřování jsou důležité pro ochranu zájmů výrobců i spotřebitelů, a měly by být proto považovány za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení vyžadující přijímání prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) informace poskytované ve specifikaci výrobku, pokud jde o souvislost mezi zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem;

 

vypouští se

Odůvodnění

Informace obsažená ve specifikaci výrobku týkající se vztahu mezi zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem je poměrně důležitá pro volbu, kterou spotřebitel činí, a měla by být proto považována za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení, který by měl být přijímán prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zveřejňování rozhodnutí o ochraně nebo zamítnutí žádosti o ochranu;

vypouští se

Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby veřejnost nebyla informována o rozhodnutí o ochraně.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) kontroly a ověření prováděná členskými státy, včetně testování.

vypouští se

Odůvodnění

Kontroly a ověřování jsou důležité pro ochranu zájmů výrobců i spotřebitelů, a měly by být proto považovány za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení vyžadující přijímání prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí akty přijímané bez zapojení výboru uvedeného v článku 36

Nepřípustnost žádosti

Odůvodnění

Cílem opravy je uvést znění do souladu s technickou opravou, která již byla přijata pracovní skupinou Rady. Tuto opravu je nutné na tomto místě provést, aby byla zajištěna soudržnost s pozměňovacím návrhem k tomuto článku.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v tomto nařízení je Komisi svěřena na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 3, 9, 29 a 33 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne …*. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

________________

 

*Úř. věst: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Navrhuje se omezit v souladu s ustanoveními společné organizace trhu s vínem přenesení pravomoci na Komisi na dobu určitou.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Příloha I – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Enologické postupy:

 

Enologické postupy, jež doporučila a zveřejnila Mezinárodní organizace pro révu a víno, lze uplatnit na základní produkty a hotové výrobky, na něž se vztahuje toto nařízení.

Odůvodnění

Je důležité, aby byl učiněn zvláštní odkaz na usnesení přijatá Mezinárodní organizací pro révu a víno (OIV), jak je tomu již v případě nařízení č. 1234/2007.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Příloha II – část A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Aromatizované víno:

(1) Aromatizované víno:

Aromatizované víno, k němuž nebyl přidán žádný alkohol.

Aromatizované víno s přidaným alkoholem či bez něho.

Odůvodnění

Jedno obchodní označení je postačující: popis aromatizovaného vína by měl pokrývat aromatizované víno s i bez přidaného alkoholu.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Příloha II – část A – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Aromatizované alkoholizované víno:

vypouští se

Aromatizované víno, k němuž byl přidán alkohol.

 

Odůvodnění

Jedno obchodní označení je postačující: popis aromatizovaného vína by měl pokrývat aromatizované víno s i bez přidaného alkoholu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Příloha II – část A – bod 4 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– které mohlo být přislazeno pouze karamelizovaným cukrem, sacharosou, hroznovým moštem, rektifikovaným moštovým koncentrátem a zahuštěným hroznovým moštem.

– které mohlo být přislazeno za podmínek stanovených v příloze I.

Odůvodnění

Je třeba brát v potaz vývoj technik a postupů přislazování, k němuž došlo od roku 1991. Návrh nařízení zohledňuje vývoj právních a technických pravidel upravujících toto odvětví. Cílem upřesnění, které se zde vkládá, je pouze sladit obsah obchodního označení s tím, co je již stanoveno v příloze I.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Příloha II – část A – bod 6 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– jehož obsah cukru vyjádřený jako invertní cukr je vyšší než 200 gramů a minimální obsah vaječného žloutku činí 10 gramů na litr konečného výrobku.

– jehož obsah cukru vyjádřený jako invertní cukr je vyšší než 200 gramů.

Odůvodnění

Navrhuje se úprava definice, neboť v současné době neexistuje adekvátní metoda analýzy cholesterolu – než se podniknou kroky potřebné ke stanovení specifické metody.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Příloha II – část A – bod 6 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– pro jehož výrobu bylo ve směsi použito nejméně 10 gramů vaječného žloutku na litr.

Odůvodnění

Navrhuje se úprava definice, neboť v současné době neexistuje adekvátní metoda analýzy cholesterolu – než se podniknou kroky potřebné ke stanovení specifické metody.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Příloha II – část B – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pojmenování „Sangria“ musí být vždy doprovázeno údajem „vyrobeno v (ve)…“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu, nebyl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku.

Je-li nápoj vyroben v jiném členském státě než ve Španělsku či Portugalsku, může se výraz „Sangria“ používat dodatečně k obchodnímu označení „aromatizovaný vinný nápoj“, které musí být vždy doprovázeno údajem „vyrobeno v (ve)…“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo nařízení (EHS) č. 1601/1991, který chrání slovo „Sangria“, jež pochází ze Španělska a Portugalska. Je nezbytné jasně stanovit, že slovo „Sangria“ je obchodním označením pouze ve Španělsku a Portugalsku; v ostatních členských státech je nepovinným údajem.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Příloha II – část B – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pojmenování „aromatizovaný vinný nápoj“ může být nahrazeno pojmenováním „Sangria“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku.

Obchodní označení „aromatizovaný vinný nápoj“ může být nahrazeno slovem „Sangria“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo nařízení (EHS) č. 1601/1991, který chrání slovo „Sangria“, jež pochází ze Španělska a Portugalska. Je nezbytné jasně stanovit, že slovo „Sangria“ je obchodním označením pouze ve Španělsku a Portugalsku; v ostatních členských státech je nepovinným údajem. Je třeba jasně rozlišit mezi „obchodním označením“, které zahrnuje pojmenování „aromatizovaný vinný výrobek“ a výrazem „Sangria“.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Příloha II – část B – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pojmenování „Clarea“ musí být vždy doprovázeno údajem „vyrobeno v(e)…“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu, nebyl-li nápoj vyroben ve Španělsku.

Pokud byl nápoj vyroben v jiném členském státě než ve Španělsku, může být slovo „Clarea“ použito na doplnění obchodního označení „aromatizovaný vinný nápoj“, které musí být vždy doprovázeno údajem „vyrobeno v(e)…“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo nařízení (EHS) č. 1601/1991, neboť slovo „Clarea“ je potřeba chránit. Je nezbytné jasně stanovit, že slovo „Clarea“ je obchodním označením pouze ve Španělsku; v ostatních členských státech je nepovinným údajem.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Příloha II – část B – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pojmenování „aromatizovaný vinný nápoj“ může být nahrazeno pojmenováním „Clarea“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku.

Obchodní označení „aromatizovaný vinný nápoj“ může být nahrazeno slovem „Clarea“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo nařízení (EHS) č. 1601/1991, neboť slovo „Clarea“ je potřeba chránit. Je třeba jasně rozlišit mezi „výrazem“ a „obchodním označením“. Je nezbytné jasně stanovit, že slovo „Clarea“ je obchodním označením pouze ve Španělsku; v ostatních členských státech je nepovinným údajem.

  • [1]  Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 67.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Aromatizované vinné výrobky jsou důležité pro spotřebitele a výrobce, a obecněji pro zemědělsko-potravinářské odvětví Evropské unie. Představují významnou část evropského odvětví vína a tvoří mimořádně důležitý trh z hlediska kvality i kvantity, a to jak uvnitř, tak mimo Unii. Unie soustřeďuje přibližně 90 % světové výroby aromatizovaných vinných výrobků (přibližně 3 miliony hektolitrů ročně); v některých členských státech je hluboce zakořeněna tradiční výroba, zejména na jihu, ale i na severu a východě kontinentu.

Souvislosti – evropské právní předpisy

Návrh nařízení spadá do evropského legislativního rámce, jehož základním rysem, který není možné opominout, je reforma politiky odvětví vína. V souvislosti se zjednodušením společné zemědělské politiky a souběžně s vypracováním a přijetím jednotného nařízení o společné organizaci trhů (nařízení Rady (ES) č. 1234/2007), které nahradilo 21 společných organizací trhu jednotlivých zemědělských odvětví a které stanoví společné právní předpisy pro řízení zemědělských trhů, pro uvádění zemědělských výrobků na trh a pro vývoz z Unie a dovoz do Unie, vyjednala Rada reformu politiky odvětví vína (nařízení (ES) č. 479/2008), jež je nyní plně začleněna do jednotného nařízení o společné organizaci trhů.

Reforma z roku 2008 upravuje způsob řízení trhu s vínem v EU. Má za cíl umožnit rychlou restrukturalizaci tohoto odvětví tím, že postupně omezí neúčinná a nákladná intervenční opatření a přeorientuje výdaje na lepší uspokojení poptávky spotřebitelů a zvýšení konkurenceschopnosti evropských vín.

Cíl návrhu Komise

Komise chce tímto návrhem nařízení aktualizovat nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.

Návrh nařízení se zakládá na čl. 43 odst. 2 a článku 114 SFEU a přijímá ustanovení o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení těchto výrobků. Vztahuje se na všechny aromatizované vinné výrobky uváděné na trh v Evropské unii bez ohledu na to, jsou-li vyrobeny v členských státech nebo ve třetích zemích, jakož i na aromatizované vinné výrobky vyrobené v Unii pro vývoz.

Hlavními cíli návrhu jsou lepší použitelnost a jasnost evropských právních předpisů o aromatizovaných vinných výrobcích a zavedení řádně vymezené politiky jakosti pro tyto výrobky. Aktualizují se některé obchodní názvy s ohledem na možnost zvýšení obsahu vína namísto přímého přidání alkoholu, čímž se má zajistit řádná informovanost spotřebitele a definice se mají přizpůsobit technickému vývoji. Stávající pravidla pro zeměpisná označení budou uvedena do souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), uzavřenou v rámci Světové obchodní organizace.

Dalším cílem je zajištění souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU). Normotvůrce stanoví cíle a zásady i další základní prvky, pokud jde o definici, popis, obchodní úpravu, označování a ochranu zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, zatímco Komise by měla mít možnost přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci (podle článku 290 SFEU) výrobní postupy, metody analýzy, nezbytné změny definicí, požadavků, omezení, obchodních označení a popisů a nezbytná pravidla pro zeměpisná označení. Kromě toho by měl normotvůrce Komisi udělit pravomoc přijímat prováděcí akty (podle čl. 291 odst. 2 SFEU), zejména s ohledem na jednotné uplatňování pravidel pro aromatizované vinné výrobky ve vztahu k zeměpisným označením, ke správním a fyzickým kontrolám a k výměně informací.

Návrh nemění oblast působnosti stávajících pravidel pro odvětví, neboť představuje úpravu povinností, které již Unie přijala.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj vítá základní prvky návrhu Komise, zejména pak cíl zjednodušit a zlepšit současný stav.

Návrh nařízení zjednodušuje a aktualizuje nařízení (EHS) č. 1601/91, které řídí aromatizované vinné výrobky v současné době a které se s ohledem na technické inovace a stále nová očekávání spotřebitelů zrušuje a nahrazuje novým textem. Zpravodaj se k záměru Komise tento předpis modernizovat může vyjádřit jen kladně, neboť se jedná o předpis, který sice až dosud zajišťoval dobré fungování trhu s aromatizovanými víny, avšak je třeba jej přizpůsobit vývoji právních předpisů v této oblasti.

Zpravodaj zaujímá obecný přístup a zaměřuje se na to, aby bylo vlastní znění projednávaného nařízení sladěno s vývojem právních pravidel, jenž směřuje k politice jakosti pro vinné výrobky, aby bylo přizpůsobeno pravidlům společných organizací trhu a bylo v souladu se SFEU.

Návrh nařízení – protože se zabývá i opatřeními týkajícími se popisu, obchodní úpravy a označování zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků – přichází v situaci nových pravidel v oblasti poskytování informací o potravinách spotřebitelům (nařízení (EU) č. 1169/2011). Jelikož předložený návrh nařízení spadá do legislativního kontextu, který již těmto pravidlům podléhá, rozhodl se zpravodaj pro obecný přístup posílení souladu návrhu s výše uvedeným nařízením.

Tyto okolnosti motivují některé z předložených pozměňovacích návrhů.

Např. v souladu se zjednodušením zavedeným společnou organizací trhu v roce 2008, jež v souvislosti s označováním stanoví možnost uvádět odrůdu i u vín bez zeměpisného označení, se zavádí stejná možnost i pro aromatizované vinné výrobky, jsou-li splněny podmínky stanovené nařízením (ES) č. 607/2009.

Vedle toho považoval zpravodaj za nutné vložit do textu jasnou zmínku o tom, že je u aromatizovaných vinných výrobků možné uvádět ekologickou povahu použitých produktů. Domnívá se totiž, že si tato změna dobře povede po boku budoucích právních předpisů pro enologické postupy uplatňovaných u ekologických vín.

Zpravodaj je přesvědčen, že je užitečné sladit normativní text nařízení s příslušným obsahem přílohy I (technické definice, požadavky a omezení) a přílohy II (obchodní označení a popisy aromatizovaných vinných výrobků), a za tímto účelem předkládá řadu technických změn. Považoval za nutné zmínit v této souvislosti všechny složky, které jsou používány při výrobě těchto výrobků: aromatizace, případné přidání alkoholu, přislazení a přibarvení. Mimo jiné, pokud jde o obchodní označení, považuje za důležité znovu potvrdit zásadu výlučnosti, podle níž je v Unii možné používat pouze označení stanovená v příloze II. Toto ustanovení totiž umožní zakázat, aby byla druhová označení používána jako obchodní označení, což je pro spotřebitele zárukou správných informací. Taktéž v zájmu zvýšení právní jistoty byla vložena zmínka o možnosti uplatňování zvláštních ustanovení pro některé tradiční výrobky, jako je používání více než jednoho označení pro tentýž výrobek.

Rovněž bylo rozumné změnit přílohy, aby odrážely technický a regulační vývoj v této oblasti. V tomto případě se – v souladu s vývojem technik a postupů přislazování, k němuž došlo od roku 1991 – jedná o rozšíření seznamu postupů přislazování u vermutu, které se tak uvádějí v soulad s tím, co již stanoví příloha I, a o změnu definice aromatizovaného vína s vejci, ve snaze přizpůsobit tuto definici skutečnosti, že neexistuje specifická metoda pro stanovení cholesterolu.

Jedním z hlavních cílů návrhu je přizpůsobení nařízení ustanovením SFEU, a proto text návrhu stanoví podmínky přenesení pravomocí na Komisi. Zpravodaj plně souhlasí se záměrem přizpůsobit znění návrhu jeho právnímu základu, do návrhu však zanesl změnu omezující přenesení pravomoci na dobu určitou. Je však ještě třeba posoudit možnost podrobnějšího vymezení těchto pravomocí, neboť lze očekávat větší zapojení evropských delegací do přijímání uvedených aktů.

Konečně je vhodné zmínit kapitolu zeměpisných označení. Jak je uvedeno, k cílům návrhu patří definovat kritéria pro uznávání zeměpisných označení. Návrh stanoví v souladu s režimem již stanoveným pro výrobky odvětví vína konkrétní pravidla pro aromatizované výrobky, které nespadají do oblasti působnosti nařízení o režimech jakosti zemědělských produktů, jednotného nařízení o společné organizaci trhů nebo nařízení o lihovinách. Zpravodaj souhlasí se záměrem a cíli Komise a podporuje právní požadavek, aby byl i pro zpracované výrobky k dispozici doplňkový a úplný rámec v oblasti zeměpisných označení.

STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (29. 3. 2012)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků
(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Navrhovatel(*): Herbert Dorfmann

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. HLAVNÍ PRVKY NÁVRHU

Účelem návrhu Komise je nahradit nařízení Rady č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, jehož předmětem je definice, označování a obchodní úprava aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů („aromatizované vinné výrobky“). S ohledem na technologické inovace, vývoj trhu a měnící se očekávání spotřebitelů je nezbytné aktualizovat pravidla pro definici, popis, obchodní úpravu, označování a ochranu zeměpisných označení některých aromatizovaných vinných výrobků, přičemž se musí vzít v úvahu tradiční výrobní postupy.

Návrh zjednodušuje stávající pravidla a zejména přizpůsobuje používané definice technickému vývoji a uvádí stávající pravidla pro zeměpisná označení do souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS). Účelem návrhu je rovněž přizpůsobení textu Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU), pokud jde o „akty v přenesené pravomoci“ a „prováděcí akty“ (články 290 a 291 SFEU).

Komise ve svém vysvětlujícím prohlášení zdůrazňuje, že „výrobci aromatizovaných vinných výrobků se shodli na zachování stejného rámce a podobných pravidel“ a že „nezbytné se zdají být pouze drobné technické úpravy“. Komise konstatuje, že tyto technické úpravy byly sděleny jejím útvarům zástupci příslušného odvětví po neformální konzultaci hlavních evropských producentů a vnitrostátních organizací.

Komise uvádí jako další hlavní cíle svého návrhu posílenou uplatnitelnost a srozumitelnost právních předpisů Unie, jakož i definovanou politiku jakosti založenou na definici výrobků, aktualizaci určitých obchodních označení vzhledem k možnosti zvýšit podíl vína namísto přímého přidání alkoholu, zavedení pružnějšího přístupu přesunutím pravomoci ke změně definic a popisů výrobků ze současného postupu spolurozhodování na Komisi prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, přizpůsobení pravidel Unie novým technickým požadavkům a požadavkům WTO, včetně dohody TRIPS, a definici kritérií pro uznávání nových zeměpisných označení.

2. STRUKTURA NÁVRHU NAŘÍZENÍ

Návrh nařízení se skládá ze čtyř kapitol a tří příloh:

Kapitola I stanoví základní definice a klasifikaci výrobků.

Kapitola II se zabývá popisem, obchodní úpravou a označováním. Odkazuje na požadavky a omezení stanovené v přílohách I a II a pověřuje Komisi stanovením dalších povolených výrobních postupů. Týká se mezinárodních metod analýzy aromatizovaných vinných výrobků a zavádí pro ně specifická pravidla označování.

Kapitola II dále stanoví odkazem na přílohy I a II ucelený systém založený na tradičních jakostních postupech a novém vývoji, pokud jde o jakost výrobků. Cílem této kapitoly je poskytnout spotřebitelům jasné informace o povaze výrobků (obchodní označení) a zavázat výrobce k poskytnutí všech informací, které jsou nezbytné k tomu, aby nedocházelo k uvedení spotřebitele v omyl.

Kapitola III stanoví pravidla pro zeměpisná označení v souladu s mezinárodními závazky EU. Zeměpisná označení, jejichž seznam je v současnosti uveden v nařízení č. 1601/91, jsou převedena do rejstříku, který je zřízen článkem 22 tohoto nařízení.

Kapitola IV formuluje obecná, přechodná a závěrečná ustanovení.

Příloha I obsahuje technické definice a požadavky pro výrobu aromatizovaných vinných výrobků.

A konečně, příloha II zahrnuje jejich obchodní označení a s tím související popis.

3. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PĚDLOŽENÉ NAVRHOVATELEM

Navrhovatel souhlasí s většinou prvků návrhu Komise, který se týká v podstatě technických úprav, aniž by docházelo ke skutečné politické změně, jak rovněž uvádějí zástupci daného odvětví. Proto navrhuje, aby byl návrh s několika pozměňovacími návrhy schválen. To znamená:

– navrhovatel je toho názoru, že aktualizace obchodních označení a popisu aromatizovaných vinných produktů je ve skutečnosti základním prvkem tohoto nařízení, a proto by tato opatření neměla být prováděna pomocí aktů v přenesené pravomoci, jak navrhuje Komise, ale běžným legislativní postupem;

– spotřebitel by měl vědět, zda místo provenience primární složky je opravdu stejné jako místo provenience samotného aromatizovaného vína (podobné ustanovení bylo začleněno do čl. 26 odst. 3 nedávno přijatého nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům);

– obdobně u aromatizovaných vinných výrobků chráněných zeměpisnými označeními by měl spotřebitel vědět, zda je uvedené místo provenience hroznů opravdu stejné jako místo provenience výrobku;

– popis aromatizovaného vína by měl pokrývat aromatizované víno s přidaným alkoholem i bez přidaného alkoholu;

– v případě alkoholu přidaného do „aromatizovaných vinných koktejlů“ by měl být jejich celkový obsah alkoholu nejméně 7,5  % objemových;

– informace obsažené ve specifikaci výrobku týkající se vztahu mezi zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem je poměrně důležitá pro volbu, kterou spotřebitel činí, a měla by být proto považována za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení; příslušná opatření by proto měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci;

– obdobně, opatření v oblasti kontrol a ověřování by měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, jelikož jsou důležité pro ochranu zájmů výrobců i spotřebitelů;

– a konečně, do základních definic výrobků je vhodné začlenit charakteristické prvky jejich přípravy (aromatizace, přidání či nepřidání alkoholu, barvení, slazení).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „aromatizovanými vinnými výrobky“: výrobky získané z produktů v odvětví vína podle nařízení (EU) č. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 v konečném znění, sladěné s předpisy v oblasti společné organizace trhu], které byly aromatizovány. Jsou klasifikovány takto:

(1) „aromatizovanými vinnými výrobky“: výrobky získané z produktů v odvětví vína podle nařízení (EU) č. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 v konečném znění, sladěné s předpisy v oblasti společné organizace trhu], které byly aromatizovány za podmínek stanovených v příloze I. Jsou klasifikovány takto:

Odůvodnění

Do základních definic výrobků je vhodné začlenit charakteristické prvky jejich přípravy (aromatizace, přidání či nepřidání alkoholu, barvení, slazení). Technické detaily jsou stanoveny v přílohách. Přidání alkoholu je v případě aromatizovaných vín fakultativní a není povoleno u jiných kategorií výrobků, kromě specifických výrobků, jež jsou konkrétně definovány v příloze II.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) do něhož mohl být přidán alkohol, který byl barven či slazen za podmínek stanovených v příloze I;

Odůvodnění

Je třeba ujasnit, že tyto techniky jsou fakultativní.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) který mohl být barven či slazen za podmínek stanovených v příloze I;

Odůvodnění

Je třeba ujasnit, že tyto techniky jsou fakultativní.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

cb) do něhož nebyl přidán alkohol, není-li v příloze II stanoveno jinak;

Odůvodnění

Do základních definic výrobků je vhodné začlenit charakteristické prvky jejich přípravy (aromatizace, přidání či nepřidání alkoholu, barvení, slazení). Technické detaily jsou stanoveny v přílohách. Přidání alkoholu je v případě aromatizovaných vín fakultativní a není povoleno u jiných kategorií výrobků, kromě specifických výrobků, jež jsou konkrétně definovány v příloze II.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

da) do něhož mohl být přidán alkohol, a tudíž je jeho skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) který mohl být barven či slazen za podmínek stanovených v příloze I;

Odůvodnění

Je třeba ujasnit, že tyto techniky jsou fakultativní.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V Unii se pro aromatizované vinné výrobky použijí obchodní označení stanovená v příloze II. Tato označení mohou být použita pouze pro uvádění aromatizovaných vinných výrobků, které splňují požadavky na odpovídající obchodní označení stanovené v uvedené příloze.

1. V Unii se pro aromatizované vinné výrobky použijí pouze obchodní označení stanovená v příloze II. Tato označení mohou být použita pouze pro uvádění aromatizovaných vinných výrobků, které splňují požadavky na odpovídající obchodní označení stanovené v uvedené příloze.

Odůvodnění

Je vhodné zajistit, aby obecné označení „aromatizovaný vinný výrobek“ nemohlo být použito jako obchodní označení, jelikož nepředstavuje produktovou kategorii, jež by byla dostatečně přesná pro informaci spotřebitelům.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aromatizované vinné výrobky, které splňují požadavky více než jednoho obchodního označení, mohou použít jen jedno odpovídající obchodní označení.

2. Pokud není v příloze II stanoveno jinak, aromatizované vinné výrobky, které splňují požadavky více než jednoho obchodního označení, mohou použít jen jedno odpovídající obchodní označení.

Odůvodnění

Je třeba umožnit, aby ustanovení, která jsou pro určité tradiční výrobky specifická a která se používají při výrobě i označování, zůstala i nadále v platnosti za podmínek, jež přesně odpovídají současné situaci.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V popisu, obchodní úpravě nebo označení alkoholického nápoje, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, nesmí být použito spojení slov nebo obratů, jako jsou „druh“, „typ“, „styl“, „značky“, „s příchutí“ nebo jakékoli jiné výrazy podobné jakémukoli obchodnímu označení stanovenému v tomto nařízení.

3. V popisu, obchodní úpravě nebo označení alkoholického nápoje, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, nesmí být použito spojení slov nebo obratů, jako jsou „druh“, „typ“, „styl“, „značky“, „s příchutí“ nebo jakékoli jiné podobné výrazy nebo grafické složky, jež by mohly uvést spotřebitele v omyl.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem na návrh Komise aktualizovat obchodní označení a popisy uvedené v příloze II.

Odůvodnění

Aktualizace obchodních označení a popisu aromatizovaných vinných produktů by neměla být prováděna pomocí aktů v přenesené pravomoci, ale běžným legislativní postupem, vzhledem k tomu, že je ve skutečnosti základním prvkem tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 6 – druhý odstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Označení místa provenience primární složky se nevyžaduje.

vypouští se

Odůvodnění

Skutečně není třeba uvádět místo provenience primární složky. Související zmínka Komise v legislativním textu je tedy zbytečná. Pravidla upravující označení místa provenience primární složky aromatizovaného vinného výrobku by se neměla odchylovat od obecného přístupu, jenž je stanoven v nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) obchodní označení a popisy stanovené v příloze II.

vypouští se

Odůvodnění

Aktualizace obchodních označení a popisu aromatizovaných vinných produktů by neměla být prováděna pomocí aktů v přenesené pravomoci, ale běžným legislativní postupem, vzhledem k tomu, že je ve skutečnosti základním prvkem tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. K zajištění jakosti a vysledovatelnosti výrobků může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci stanovit podmínky, za nichž může specifikace výrobku obsahovat dodatečné požadavky, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 2 písm. f).

2. K zajištění jakosti a vysledovatelnosti výrobků je Komise v souladu s článkem 35 zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci:

 

(a) týkajících se informací poskytovaných ve specifikaci výrobku, pokud jde o souvislost mezi zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem;

 

(b) stanovujících podmínky, za nichž může specifikace výrobku zahrnovat dodatečné požadavky, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 2 písm. f).

Odůvodnění

Informace obsažená ve specifikaci výrobku týkající se vztahu mezi zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem je poměrně důležitá pro volbu, kterou spotřebitel činí, a měla by být proto považována za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení, který by měl být přijímán prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V zájmu účinnosti kontrol stanovených v této kapitole může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijmout nezbytná opatření týkající se oznamování hospodářských subjektů příslušným orgánům.

6. V zájmu účinnosti kontrol stanovených v této kapitole je Komise v souladu s článkem 35 zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci týkajících se oznamování hospodářských subjektů příslušným orgánům, jakož i kontrol a ověřování prováděných členskými státy, včetně testování.

Odůvodnění

Kontroly a ověřování jsou důležité pro ochranu zájmů výrobců i spotřebitelů, a měly by být proto považovány za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení vyžadující přijímání prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) informace poskytované ve specifikaci výrobku, pokud jde o souvislost mezi zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem;

vypouští se

Odůvodnění

Informace obsažená ve specifikaci výrobku týkající se vztahu mezi zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem je poměrně důležitá pro volbu, kterou spotřebitel činí, a měla by být proto považována za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení, který by měl být přijímán prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) kontroly a ověření prováděná členskými státy, včetně testování.

vypouští se

Odůvodnění

Kontroly a ověřování jsou důležité pro ochranu zájmů výrobců i spotřebitelů, a měly by být proto považovány za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení vyžadující přijímání prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Příloha II – část A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Aromatizované víno:

(1) Aromatizované víno:

Aromatizované víno, k němuž nebyl přidán žádný alkohol.

Aromatizované víno s přidaným alkoholem či bez něho.

Odůvodnění

Jedno obchodní označení je postačující: popis aromatizovaného vína by měl pokrývat aromatizované víno s i bez přidaného alkoholu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Příloha II – část A – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Aromatizované alkoholizované víno:

vypouští se

Aromatizované víno, k němuž byl přidán alkohol.

 

Odůvodnění

Jedno obchodní označení je postačující: popis aromatizovaného vína by měl pokrývat aromatizované víno s i bez přidaného alkoholu.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Příloha II – část A – bod 4 – třetí odrážka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– které mohlo být přislazeno pouze karamelizovaným cukrem, sacharosou, hroznovým moštem, rektifikovaným moštovým koncentrátem a zahuštěným hroznovým moštem.

– které mohlo být přislazeno pouze s použitím produktů uvedených v bodě 2 přílohy I.

Odůvodnění

V případě výrobků uvedených v bodě 2 přílohy I by mělo být povoleno jejich používání pro slazení vermutu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Příloha II – část B – bod 3 – druhý odstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pojmenování „Sangria“ musí být vždy doprovázeno údajem „vyrobeno v (ve)…“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu, nebyl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku.

Je-li nápoj vyroben v jiném členském státě než ve Španělsku či Portugalsku, může se výraz „Sangria“ používat dodatečně k obchodnímu označení „aromatizovaný vinný nápoj“, které musí být vždy doprovázeno údajem „vyrobeno v (ve)…“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo zavedený nařízením (EHS) č. 1601/1991 ochraňující výraz „Sangria“, jenž pochází ze Španělska a Portugalska.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Příloha II – část B – bod 3 – třetí odstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pojmenování „aromatizovaný vinný nápoj“ může být nahrazeno pojmenováním „Sangria“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku.

Výraz „Sangria“ může nahradit obchodní označení „aromatizovaný vinný nápoj“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku.

Odůvodnění

Je třeba jasně rozlišit mezi „obchodním označením“, které zahrnuje pojmenování „aromatizovaný vinný výrobek“ a výrazem „Sangria“.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Příloha II – část B – bod 4 – druhý odstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pojmenování „Clarea“ musí být vždy doprovázeno údajem „vyrobeno v(e)…“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu, nebyl-li nápoj vyroben ve Španělsku.

Je-li nápoj vyroben v jiném členském státě než ve Španělsku či Portugalsku, může se výraz „Clarea“ používat dodatečně k obchodnímu označení „aromatizovaný vinný nápoj“. Výraz „Clarea“ musí být vždy doprovázen údajem „vyrobeno v(e)…“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo s ohledem na to, že výraz „Clarea“ musí být chráněn.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Příloha II – část B – bod 4 – třetí odstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pojmenování „aromatizovaný vinný nápoj“ může být nahrazeno pojmenováním „Clarea“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku.

Výraz „Clarea“ může nahradit obchodní označení „aromatizovaný vinný nápoj“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku.

Odůvodnění

Je třeba jasně rozlišit mezi „výrazem“ a „obchodním označením“.

POSTUP

Název

Zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků

Referenční údaje

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

15.12.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Datum přijetí

27.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

POSTUP

Název

Zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků

Referenční údaje

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Datum predložení EP

31.8.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

29.2.2012

 

 

 

Datum přijetí

25.4.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

57

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Hans-Peter Mayer

Datum předložení

3.5.2012