Procedure : 2011/0231(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0158/2012

Indgivne tekster :

A7-0158/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/01/2014 - 5.8
CRE 14/01/2014 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0008

BETÆNKNING     ***I
PDF 676kWORD 426k
3.5.2012
PE 480.816v02-00 A7-0158/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Paolo Bartolozzi

Ordfører for udtalelse(*):

Herbert Dorfmann, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 50

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0530),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0234/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det luxembourgske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 7. december 2011(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0158/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Såfremt aromatiserede vinprodukter lever op til kravene i henhold til Rådets forordning (EF) 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter1, bør det være tilladt at angive, at de anvendte produkter er økologiske,

 

__________________

 

1 EFT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

Begrundelse

Mens man venter på den fremtidige udvikling inden for reguleringen af ønologiske metoder for økologisk vinfremstilling, og med henblik på at etablere et grundlag for en sådan regulering allerede på nuværende tidspunkt, bør de retlige rammer for økologisk produktion også nævnes i forbindelse med aromatiserede vinprodukter.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) "aromatiserede vinprodukter": produkter, der stammer fra vinsektorens produkter som omhandlet i forordning (EU) nr. [XXXX/20XX. KOM(2010) 799 endelig afstemt fusionsmarkedsordningen], og som er aromatiserede. De klassificeres som følger:

1) "aromatiserede vinprodukter": produkter, der stammer fra vinsektorens produkter som omhandlet i forordning (EU) nr. [XXXX/20XX. KOM(2010) 799 endelig afstemt fusionsmarkedsordningen], og som er aromatiseret i overensstemmelse med de i bilag I fastsatte krav. De klassificeres som følger:

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II fastsatte definitioner.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) som kan være tilsat alkohol og/eller farvestoffer og/eller sødestoffer på de i bilag I fastsatte betingelser

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II fastsatte definitioner.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) som kan være tilsat farvestoffer og/eller sødestoffer på de i bilag I fastsatte betingelser

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II fastsatte definitioner.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) som ikke er tilsat alkohol, undtagen hvis andet er angivet i bilag II, eller som kan være tilsat alkohol, hvor dens faktiske alkoholindhold udtrykt i volumen udgør mindst 7 % vol.

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II fastsatte definitioner.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) som kan være tilsat farvestoffer og/eller sødestoffer på de i bilag I fastsatte betingelser

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig er det vigtigt at nævne, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II fastsatte definitioner.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) hvor der ikke er tilsat alkohol

d) hvor der ikke er tilsat alkohol, medmindre andet er fastsat i bilag II

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II fastsatte definitioner.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Fremstilling af økologiske aromatiserede vinprodukter er tilladt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) 834/2007, særligt artiklerne 6 og 19 og i overensstemmelse med de gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 38 deri,

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på ordførerens ændringsforslag 11. Henvisningen bør også dække opfølgende lovgivning (Kommissionens gennemførelsesretsakter), som er baseret på forordning 834/2007. Forordning 889/2008 og dens ændring af forordninger fastsætter detaljerede regler for gennemførelsen af forordning 834/2007 (f.eks. særlige produktionsmetoder og tilladte stoffer). Endvidere blev ændringsforslaget flyttet til artikel 3, som omhandler produktionsprocesser.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Varebetegnelserne for aromatiserede vinprodukter, der er fastsat i bilag II, skal anvendes i Unionen. Disse betegnelser må kun bruges til markedsføring af aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene, som er fastsat i dette bilag for den tilsvarende varebetegnelse.

1. Kun de varebetegnelser for aromatiserede vinprodukter, der er fastsat i bilag II, skal anvendes i Unionen. Disse betegnelser må kun bruges til markedsføring af aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene, som er fastsat i dette bilag for den tilsvarende varebetegnelse.

Begrundelse

For at sikre juridisk sammenhæng mellem teksten og bilagene er det vigtigt at bekræfte princippet om eksklusivitet, således at kun de varebetegnelser, der er fastsat i bilag II, kan anvendes i EU. Dette gør det også muligt at forbyde at anvende generiske navne som varebetegnelser og dermed sikre, at forbrugerne får præcise oplysninger.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene til mere end én varebetegnelse, kun anvende én tilsvarende varebetegnelse.

2. Medmindre andet er fastsat i bilag II, må aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene til mere end én varebetegnelse, kun anvende én af disse varebetegnelser.

Begrundelse

For at sikre juridisk sammenhæng mellem teksten og bilagene er det vigtigt endnu engang at nævne muligheden af særbestemmelser, gældende for visse traditionelle produkter, såsom anvendelsen af mere end én varebetegnelse for det samme produkt. For Sangria og Clareas vedkommende fastslås det f.eks. i bilag II, at betegnelsen ”Sangria” / ”Clarea” kun kan erstatte betegnelsen ”aromatiseret vinbaseret drikkevare”, hvis den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien eller Portugal for Sangrias vedkommende, eller i Spanien for Clareas vedkommende.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En alkoholholdig drikkevare, der ikke overholder kravene, som er fastsat i nærværende forordning, må ikke beskrives, præsenteres eller mærkes ved, at ord eller udtryk som "art", "type", "stil", "fremstillet" eller "smag" eller andre tilsvarende udtryk anvendes sammen med en af de varebetegnelser, der er fastsat i denne forordning.

3. En alkoholholdig drikkevare, der ikke overholder kravene, som er fastsat i nærværende forordning, må ikke beskrives, præsenteres eller mærkes med ord eller udtryk som "-lignende", "af typen" i stil med", "fremstillet som" eller med "-smag" eller med andre tilsvarende udtryk eller grafiske komponenter, der kan vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Benævnelserne "sød" og "halvsød" kan erstattes af en angivelse af sukkerindholdet udtrykt i gram invertsukker pr. liter.

Benævnelserne "halvsød" og "sød" kan ledsages af en angivelse af sukkerindholdet udtrykt i gram invertsukker pr. liter.

Begrundelse

Selvom det kan være nyttigt for forbrugerne at kende sukkerindholdet udtrykt i invertsukker pr. liter, er dette ikke nødvendigvis særlig meningsfuldt for dem. Det kan være svært for forbrugerne at skelne mellem en sød og en halvsød aromatiseret vin udelukkende på grundlag af sukkerindholdet. Sidstnævnte kan være nyttigt at tilføje, men kan ikke helt erstatte oplysningerne " sød" og "halvsød".

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En angivelse af oprindelsesstedet for den primære ingrediens er ikke påkrævet.

udgår

Begrundelse

Hvis et produkts oprindelse er angivet, skal det også henvise til druernes oprindelse for ikke at vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Varebetegnelser og yderligere oplysninger, der er fastsat i nærværende forordning, skal, hvor de er udtrykt med ord, anføres på mindst et eller flere af Unionens officielle sprog.

Varebetegnelser og yderligere oplysninger skal anføres i et sprog, der er let forståeligt for forbrugerne i de medlemsstater, hvor vinproduktet markedsføres.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 9 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de varebetegnelser og beskrivelser, der er fastsat i bilag II.

udgår

Begrundelse

Varebetegnelserne og beskrivelserne af aromatiserede vinprodukter bør ikke opdateres ved delegerede retsakter, men gennem den almindelige lovgivningsprocedure, da de er en væsentlig del af denne forordning.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med dette kapitel betyder "geografisk betegnelse" en betegnelse, der henviser til et område, et specifikt sted eller et land, og som bruges til at beskrive et aromatiseret vinprodukt, hvor en bestemt kvalitet, et omdømme eller et andet kendetegn ved produktet i alt væsentligt kan tilskrives dets geografiske oprindelse.

I forbindelse med dette kapitel betyder "geografisk betegnelse" en betegnelse, der henviser til et område, et specifikt sted eller et land, og som bruges til at beskrive et aromatiseret vinprodukt, hvor vinprodukterne stammer fra Unionen, og hvor en bestemt kvalitet, et omdømme eller et andet kendetegn ved vinproduktet i alt væsentligt kan tilskrives dets geografiske oprindelse.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) en beskrivelse af produktet, især dets vigtigste analytiske kendetegn samt en vurdering eller angivelse af dets organoleptiske kendetegn

b) en beskrivelse af produktet, især dets vigtigste analytiske kendetegn samt en angivelse af dets organoleptiske kendetegn.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne skal vedtage de nødvendige love eller administrative bestemmelser for at efterkomme denne artikel senest den 1. december 2012.

6. Medlemsstaterne skal vedtage de nødvendige love eller administrative bestemmelser for at efterkomme denne artikel senest den 1. december 2013.

Begrundelse

Der er risiko for, at forordningen ikke kan offentliggøres inden 1. december 2012 af administrative eller tidsmæssige årsager, så fristen bør forlænges lidt.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finder Kommissionen, at betingelserne i dette kapitel er opfyldt, beslutter den ved gennemførelsesretsakter og uden bistand fra komitéen omhandlet i artikel 36 at offentliggøre enhedsdokumentet, jf. artikel 11, stk. 1, litra d), og henvisningen til offentliggørelsen af produktspecifikationen, jf. artikel 14, stk. 5, i Den Europæiske Unions Tidende.

Finder Kommissionen, at betingelserne i dette kapitel er opfyldt, beslutter den ved gennemførelsesretsakter at offentliggøre enhedsdokumentet, jf. artikel 11, stk. 1, litra d), og henvisningen til offentliggørelsen af produktspecifikationen, jf. artikel 14, stk. 5, i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller væsentlige egenskaber på den indre eller ydre emballage og i reklamer for eller dokumenter vedrørende det pågældende vinavlsprodukt samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

c) enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, sammensætning, vin- og/eller alkoholindhold, produktionsmetode eller væsentlige egenskaber på den indre eller ydre emballage og i reklamer for eller dokumenter vedrørende det pågældende vinavlsprodukt samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De i stk. 1 nævnte eksisterende geografiske betegnelser, for hvilke de i stk. 2 nævnte oplysninger ikke er indgivet inden [2 år efter ikrafttræden], mister beskyttelse i henhold til nærværende forordning. Kommissionen træffer ved gennemførelsesretsakter uden bistand fra det i artikel 36 nævnte udvalg den tilsvarende formelle foranstaltning til fjernelse af sådanne navne fra det register, der er omhandlet i artikel 22.

3. De i stk. 1 nævnte eksisterende geografiske betegnelser, for hvilke de i stk. 2 nævnte oplysninger ikke er indgivet inden [2 år efter ikrafttræden], mister beskyttelse i henhold til nærværende forordning. Kommissionen træffer ved gennemførelsesretsakter den tilsvarende formelle foranstaltning til fjernelse af sådanne navne fra det register, der er omhandlet i artikel 22.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 26 finder ikke anvendelse på de eksisterende beskyttede geografiske betegnelser, der er nævnt i stk. 1.

udgår

Begrundelse

Muligheden for at annullere de eksisterende geografiske betegnelser blev ikke fastsat i forordning 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (forløberen til forordning 510/2006) og heller ikke forordning 110/2008 om geografiske betegnelser for spiritus.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre produkternes kvalitet og sporbarhed, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav, jf. artikel 11, stk. 2, litra f).

2. For at sikre produkternes kvalitet og sporbarhed, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 35:

 

a) om, hvilke oplysninger produktspecifikationen skal indeholde med hensyn til sammenhængen mellem det geografiske område og det færdige produkt

 

b) der fastsætter, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav, jf. artikel 11, stk. 2, litra f).

Begrundelse

Oplysningerne i produktspecifikationen vedrørende sammenhængen mellem det geografiske område og det færdige produkt er vigtige for forbrugerens valg og bør derfor betragtes som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. For at den kontrol, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger vedrørende de erhvervsdrivendes tilkendegivelse over for myndighederne.

6. For at den kontrol, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges Kommissionen beføjelse til i henhold til artikel 35 at vedtage delegerede retsakter vedrørende de erhvervsdrivendes tilkendegivelse over for myndighederne samt om hvilken kontrol, herunder hvilke undersøgelser, medlemsstaterne skal udføre.

Begrundelse

Undersøgelser og kontrolopgaver er væsentlige for at beskytte producenternes og forbrugernes interesser og bør derfor betragtes som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de oplysninger, som produktspecifikationen skal indeholde med hensyn til sammenhængen mellem det geografiske område og færdigvaren

udgår

Begrundelse

Oplysningerne i produktspecifikationen vedrørende sammenhængen mellem det geografiske område og det færdige produkt er ganske vigtige for forbrugerens valg og bør derfor betragtes som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) offentliggørelse af afgørelser om beskyttelse eller afvisning

udgår

Begrundelse

Der ingen grund til ikke at informerer offentligheden om en beslutning vedrørende beskyttelse.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) den kontrol, medlemsstaterne skal udføre, herunder undersøgelser.

udgår

Begrundelse

Undersøgelser og kontrolopgaver er væsentlige for at beskytte producenternes og forbrugernes interesser og bør derfor betragtes som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakter, der skal vedtages uden bistand fra udvalget i artikel 36

Afvisning af en ansøgning eller anmodning

Begrundelse

Rettelse med det formål at tilpasse teksten til en teknisk rettelse, der allerede er blevet godkendt i Rådets arbejdsgruppe. Rettelsen skal foretages for at sikre overensstemmelse med ændringen af denne artikel.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i denne forordning tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artiklerne 3, 9, 29 og 33 i en periode på fem år fra…*. Delegationen af beføjelser fornyes stiltiende med perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan fornyelse, senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

________________

 

* EUT Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

I overensstemmelse med fusionsmarkedsordningen for vin foreslås det, at delegationen af beføjelser, der tillægges Kommissionen, begrænset til en specifik periode.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a) Ønologiske fremgangsmåder:

 

ønologiske fremgangsmåder, som er anbefalet og offentliggjort af Den Internationale Vinorganisation, kan anvendes på basisprodukterne og de færdige produkter, der er omfattet af denne forordning.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der specifikt henvises til de beslutninger, der er vedtaget af Den Internationale Vinorganisation (OIV), som det allerede er tilfældet i forordning 1234/2007.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Bilag II - del A - punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Aromatiseret vin:

1) Aromatiseret vin:

Aromatiseret vin, der ikke er tilsat alkohol.

Aromatiseret vin med eller uden tilsætning af alkohol.

Begrundelse

Én varebetegnelse er nok: betegnelsen aromatiseret vin bør omfatte både aromatiseret vin, der ikke er tilsat alkohol, og aromatiseret vin, der er tilsat alkohol.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Bilag II - del A - punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Aromatiseret vin tilsat alkohol:

udgår

Aromatiseret vin, der er tilsat alkohol.

 

Begrundelse

Én varebetegnelse er nok: betegnelsen aromatiseret vin bør omfatte både aromatiseret vin, der ikke er tilsat alkohol, og aromatiseret vin, der er tilsat alkohol.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Bilag II - del A - punkt 4 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

som kun må sødes ved anvendelse karamelliseret sukker, saccharose, druemost, koncentreret rektificeret druemost og koncentreret druemost.

som må sødes på de i bilag I fastsatte betingelser.

Begrundelse

Der må tages hensyn til udviklingen inden for sødningsteknikker og -metoder siden 1991. Forslaget til forordning tager hensyn til det fremskridt, der er sket som resultat af lovgivningsmæssig og teknisk udvikling inden for reguleringen af sektoren. Den indsatte bestemmelse har udelukkende til formål at bringe indholdet af varebetegnelsen i overensstemmelse med det, der allerede er specificeret i bilag I.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Bilag II - del A - punkt 6 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

som har et indhold af sukker udtrykt i invertsukker på over 200 g og et minimumsindhold af æggeblomme på 10 g pr. liter færdigvare.

som har et indhold af sukker udtrykt i invertsukker på over 200 g.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilpasser definitionen til det faktum, at der for øjeblikket ikke findes nogen hensigtsmæssig teknik til måling af kolesterolindhold, mens man venter på, at der findes frem til en særlig analysemetode.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag II - del A - punkt 6 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hvor der ved fremstillingen er anvendt mindst 10 gram æggeblomme pr. liter i blandingen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilpasser definitionen til det faktum, at der for øjeblikket ikke findes nogen hensigtsmæssig teknik til måling af kolesterolindhold, mens man venter på, at der findes frem til en særlig analysemetode.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag II – del B – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betegnelsen "sangria" skal obligatorisk ledsages af ordene "fremstillet i" efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område, medmindre produktet er fremstillet i Spanien eller Portugal.

Såfremt drikkevaren er fremstillet i en anden medlemsstat end Spanien eller Portugal, kan ordet "sangria" anvendes som supplement til varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", som obligatorisk skal ledsages af ordene "fremstillet i..." efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo i henhold til forordning (EØF) nr. 1601/1991, som beskytter ordet "sangria", der stammer fra Spanien og Portugal. Det er nødvendigt at præcisere, at ordet "sangria" i enhver anden medlemsstat end Spanien og Portugal ikke er en varebetegnelse, men en valgfri angivelse eller betegnelse.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Bilag II – del B – punkt 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betegnelsen "sangria" kan kun erstatte betegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien eller Portugal.

Ordet "sangria" kan kun erstatte varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien eller Portugal.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo i henhold til forordning (EØF) nr. 1601/1991, som beskytter ordet "sangria", der stammer fra Spanien og Portugal. Det er nødvendigt at præcisere, at ordet "sangria" i enhver anden medlemsstat end Spanien og Portugal ikke er en varebetegnelse, men en valgfri angivelse eller betegnelse. Der skal være en klar skelnen mellem "varebetegnelse", som omfatter betegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", og ordet "sangria".

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Bilag II – del B – punkt 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betegnelsen "clarea" skal obligatorisk ledsages af ordene "fremstillet i" efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område, medmindre produktet er fremstillet i Spanien.

Såfremt drikkevaren er fremstillet i en anden medlemsstat end Spanien, kan ordet "clarea " anvendes som supplement til varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", som obligatorisk skal ledsages af ordene "fremstillet i..." efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo i henhold til forordning (EØF) nr. 1601/1991, eftersom ordet "clarea" skal beskyttes. Det er nødvendigt at præcisere, at ordet "clarea" i enhver anden medlemsstat end Spanien ikke er en varebetegnelse, men en valgfri angivelse eller betegnelse.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Bilag II – del B – punkt 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betegnelsen "clarea" kan kun erstatte betegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien.

Ordet "Clarea" kan kun erstatte varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo i henhold til forordning (EØF) nr. 1601/1991, eftersom ordet "clarea" skal beskyttes, og eftersom der skal være en klar skelnen mellem ”ordet” og ”varebetegnelsen”. Ordet "clarea" er i enhver anden medlemsstat end Spanien ikke en varebetegnelse, men en valgfri angivelse eller betegnelse.

(1)

EUT C 43 af 15.2.2012, s. 67.


BEGRUNDELSE

Aromatiserede vinprodukter er af stor betydning for forbrugere og producenter, såvel som for landbrugsfødevaresektoren i Den Europæiske Union generelt. De udgør en betydelig del af den europæiske vinsektor og skaber dermed et marked af overordentligt stort omfang, både hvad angår kvalitet og kvantitet, indadtil såvel som udadtil. Unionen skriver sig for omkring 90 % af produktionen af aromatiserede vinprodukter på verdensplan (ca. tre mio. hektoliter pr. år), og der findes i en række medlemsstater dybt forankrede traditionelle fremstillingsmetoder, navnlig i den centrale del af kontinentet, men tillige i nord og øst.

Baggrunden for EU-lovgivningen

Forslaget til forordning indgår i en EU-lovgivningsmæssig ramme, hvis grundlæggende element der ikke kan herske tvivl om: reformen af vinsektor-politikken. I forbindelse med forenklingen af den fælles landbrugspolitik og sideløbende med udarbejdelsen og vedtagelsen af fusionsmarkedsordningen (Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007), der erstattede 21 fælles markedsordninger for diverse landbrugssektorer og opstillede fælles normer for forvaltningen af landbrugsmarkeder, for markedsføring af landbrugsvarer såvel som for import og eksport i forhold til EU, har Rådet forhandlet sig frem til en reform af politikken for vinsektoren (Rådets forordning (EF) nr. 479/2008), der fremover vil være en integreret del af fusionsmarkedsordningen.

Reformen fra 2008 omorganiserede styringen af vinmarkedet i EU. Den havde til formål at muliggøre en hurtig omstrukturering af sektoren gennem en gradvis afvikling af de ineffektive og dyre interventionsforanstaltninger og en omlægning af udgifterne, således at de i højere grad tilgodeså forbrugernes efterspørgsel, og således at EU-produceret vin blev mere konkurrencedygtig.

Formålet med Kommissionens nuværende forslag

Kommissionen agter med dette forslag at opdatere forordning (EØF) nr. 1601/91 og opstille overordnede regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter.

Forslaget tager udgangspunkt i artikel 43, stk. 2, og artikel 114 i TEUF og opstiller bestemmelser vedrørende definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinbaserede produkter; det gælder for samtlige aromatiserede vinprodukter, der markedsføres i EU, uanset om de er produceret i en medlemsstat eller i et tredjeland, samt for produkter, der er produceret i EU med henblik på eksport.

Hovedformålene med forslaget er at forbedre EU-lovgivningens anvendelighed og klarhed vedrørende aromatiserede vinprodukter og at indføre en veldefineret kvalitetspolitik for disse produkter. Visse varebetegnelser opdateres i lyset af, at det er muligt at forøge vinindholdet i stedet for direkte at tilsætte alkohol, således at forbrugeren bliver korrekt informeret og definitionerne tilpasses de tekniske fremskridt. De nugældende bestemmelser om geografiske betegnelser vil blive afstemt efter bestemmelserne i WTO-aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen).

Et andet formål er at tilpasse reglerne til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Formål, principper og øvrige essentielle elementer vedrørende definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter fastsættes af lovgivningsmyndigheden, mens Kommissionen skal sættes i stand til via delegerede retsakter (i henhold til artikel 290 i TEUF) at indføre bestemmelser vedrørende fremstillingsprocesser, analysemetoder, nødvendige modifikationer af definitioner, krav, restriktioner, varebetegnelser og beskrivelser samt de fornødne regler for geografiske betegnelser. Derudover bør lovgivningsmyndigheden tillægge Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter (i henhold til artikel 291, stk. 2, i TEUF), specielt hvad angår ensartet anvendelse af reglerne for aromatiserede vinprodukter vedrørende geografiske betegnelser, administrativ og fysisk kontrol og udveksling af oplysninger.

Forslaget ændrer ikke ved anvendelsesområdet for de eksisterende bestemmelser inden for sektoren, men tilpasser dem simpelthen til forpligtelser, som EU allerede har påtaget sig.

Ordførerens holdning

Ordføreren er positivt stemt over for hovedpunkterne i Kommissionen forslag, især målene om forenkling og forbedring af reglerne.

Forslaget til forordning forenkler og opdaterer forordning (EØF) nr. 1601/91, der for nuværende gælder for aromatiserede vinavlsprodukter, og som i lyset af den tekniske udvikling og stadigt ændrede forventninger fra forbrugernes side skal ophæves og erstattes af en ny tekst. Ordføreren tilslutter sig helt og fuldt Kommissionens tiltag, der har til hensigt at modernisere en ordning, som hidtil har kunnet sikre et velfungerende marked for aromatiserede vine, men som dog skal tilpasses den lovgivningsmæssige udvikling på området.

Ordføreren er tilhænger af den generelle tilgang, der anvendes i teksten, og som sigter mod at harmonisere den pågældende forordning med den lovgivningsmæssige udvikling inden for kvalitetspolitik for vinavl, tilpasse forordningen til reglerne i fusionsmarkedsordningen og afstemme den efter TEUF.

Forslaget til forordning, som ligeledes omfatter foranstaltninger vedrørende beskrivelse, præsentation og mærkning af aromatiserede vinprodukter, skal være i overensstemmelse med de nye regler om fødevareinformation til forbrugerne (forordning (EU) nr. 1169/2011). Eftersom det foreliggende forslag til forordning indgår i en lovgivningsmæssig sammenhæng, hvor disse regler allerede er gældende, har ordføreren valgt at anlægge en generel tilgang, der tager sigte på at harmonisere forslaget med den omtalte forordning.

Disse hensyn ligger til grund for en række af de foreslåede ændringer.

Eksempelvis ønsker ordføreren i tråd med den forenkling, der anlagdes med fusionsmarkedsordningen i 2008 og som, for så vidt angår mærkning, også tillader angivelse af druesort for vine uden geografisk betegnelse, at der indføres en tilsvarende mulighed for aromatiserede vinprodukter på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 607/2009.

Desuden anser ordføreren det for nødvendigt at indsætte en klar reference til muligheden for, at der på aromatiserede vinprodukter kan anføres omtale af den økologiske beskaffenhed af de anvendte produkter. Ordføreren er nemlig af den opfattelse, at denne ændring vil bidrage positivt til den fremtidige lovgivning om ønologiske fremgangsmåder ved økologisk vinavl.

Derudover er ordføreren overbevist om, at det er formålstjenligt at afpasse retsaktens bestemmelser med det respektive indhold af bilag I (tekniske definitioner, krav og begrænsninger) og II (varebetegnelser for og beskrivelser af aromatiserede vinprodukter) og han har derfor tilføjet en række tekniske modifikationer. Han finder det f.eks. nødvendigt at opregne alle de elementer, der indgår i fremstillingen af aromatiserede vinavlsprodukter: aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farvestoffer. For så vidt angår varebetegnelserne finder han det endvidere nødvendigt at gentage, at eksklusivitetsprincippet finder anvendelse, hvilket vil sige, at der inden for EU kun kan anvendes de betegnelser, der fremgår af bilag II. Dette gør det muligt at forbyde anvendelsen af generiske betegnelser som varebetegnelser og dermed give forbrugerne garanti for korrekt information. Af hensyn til den juridiske kohærens er der ligeledes indføjet en reference til muligheden for at anvende særregler for visse traditionelle produkter, såsom at anvende flere varebetegnelser for samme produkt.

Ordføreren finder det også hensigtsmæssigt at ændre bilagene i tråd med den tekniske og reguleringsmæssige udvikling, der er sket på området. Konkret drejer det sig om i overensstemmelse med den udvikling, der er sket inden for sødningsteknik og –metoder siden 1991, at udvide listen over tilladte sødningsmetoder for vermouth – der skal bringes i overensstemmelse med dem, der allerede fremgår af bilag I – og om at ændre definitionen af æg-aromatiseret vin i lyset af det faktum, at der ikke findes en specifik metode til måling af kolesterolindhold.

Med henblik på at opfylde et af hovedformålene, nemlig at tilpasse forordningen til bestemmelserne i TEUF, lægger forslaget op til at tillægge Kommissionen en række beføjelser. Ordføreren er enig i, at teksten skal tilpasses det retlige grundlag, men har dog indføjet en modifikation i den hensigt at indskrænke delegationen af beføjelser til en tidsbegrænset periode. Det kan efterfølgende overvejes, om der skal foretages en mere udførlig fastsættelse af disse beføjelser med henblik på i større grad at inddrage EU-delegationer i vedtagelsen af de pågældende retsakter.

Endelig er det vigtigt at nævne kapitlet om geografiske betegnelser. Som nævnt er et af formålene med forslaget at fastsætte kriterier for anerkendelse af geografiske betegnelser. I overensstemmelse med det regelsæt, der allerede er opstillet for vinavlsprodukter, fastsætter forslaget særlige regler for aromatiserede produkter i det omfang, at disse produkter ikke hører ind under anvendelsesområdet for forordningen om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, fusionsmarkedsordningen eller forordningen om spiritusholdige drikkevarer. Ordføreren tilslutter sig Kommissionens hensigt og målsætninger og støtter indførelsen af et juridisk krav om, at der også for forarbejdede produkters vedkommende skal opstilles en fuldstændig og supplerende ramme på området geografiske betegnelser.


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (29.3.2012)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Herbert Dorfmann

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 50

KORT BEGRUNDELSE

1. FORSLAGETS HOVEDELEMENTER

Kommissionens forslag skal erstatte Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter ("aromatiserede vinprodukter"). Set i lyset af teknologisk innovation, markedsudvikling og ændrede forbrugerforventninger ansås det for at være nødvendigt at opdatere de regler, som er gældende for definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for visse aromatiserede vinprodukter og samtidig tage hensyn til traditionelle produktionsmetoder.

Forslaget forenkler de gældende regler og tilpasser især de definitioner, der er brugt til den tekniske udvikling og bringer de eksisterende regler for geografiske betegnelser i overensstemmelse med aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen). Det sigter ligeledes mod at tilpasse forslagets ordlyd til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedrørende "delegerede retsakter" og "gennemførelsesretsakter" (henholdsvis artikel 290 og 291 i TEUF).

I sin begrundelse anfører Kommissionen, at der er "enighed blandt producenterne af aromatiserede vinprodukter om at bevare det samme grundlag og ensartede regler" og "det lader til, at kun mindre tekniske justeringer er nødvendige". Kommissionen bemærker, at disse tekniske justeringer blev meddelt dens tjenestegrene af sektorens repræsentanter efter en uformel høring af de vigtigste europæiske producenter og nationale organisationer.

Som ekstra hovedformål med sit forslag anfører Kommissionen den forbedrede anvendelighed og tydeligheden af EU-lovgivningen, en veldefineret kvalitetspolitik baseret på definitionerne af produkter, opdateringen af visse varebetegnelser på baggrund af muligheden for at øge mængden af vin i stedet for direkte at tilsætte alkohol, øget fleksibilitet ved at flytte beføjelserne til at ændre produktdefinitionerne og produktbetegnelserne fra den nuværende fælles beslutningsprocedure til Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, tilpasning af EU's regler til nye tekniske krav og WTO's krav, herunder TRIPS-aftalen, og opstillingen af kriterier for anerkendelse af nye geografiske betegnelser.

2.  STRUKTUREN I UDKASTET TIL FORORDNING

Udkastet til forordning består af fire kapitler og tre bilag:

I kapitel I fastsættes den grundlæggende definition og klassifikation af produkter.

Kapitel II omhandler beskrivelse, præsentation og mærkning. Det henviser til de krav og restriktioner, der er fastsat i bilag I og II, og giver Kommissionen beføjelser til at etablere yderligere autoriserede produktionsprocesser. Det henviser til internationale metoder til analyse af aromatiserede vinprodukter og fastsætter specifikke mærkningsregler for disse produkter.

I kapitel II defineres ved henvisning til bilag I og II et sammenhængende system baseret på traditionelle kvalitetsfremgangsmåder og nye udviklinger med hensyn til produkternes kvalitet. Formålet er at give forbrugerne klar information om produkternes art (varebetegnelser) og at tvinge producenterne til at give alle de fornødne oplysninger for at undgå, at forbrugerne vildledes.

I kapitel III fastsættes reglerne for geografiske betegnelser i henhold til EU's internationale forpligtelser. De geografiske betegnelser, der aktuelt er anført i forordning nr. 1601/91, overføres til det register, der oprettes i henhold til artikel 22 i denne forordning.

I kapitel IV fastsættes almindelige bestemmelser, overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser.

Bilag I indeholder de tekniske definitioner og krav til produktionen af aromatiserede vinprodukter.

Endelig indeholder bilag II deres varebetegnelser og tilknyttede beskrivelser.

3.  ORDFØRERENS ÆNDRINGSFORSLAG

Ordføreren er enig i de fleste bestemmelser i Kommissionens forslag, der ganske rigtigt vedrører tekniske justeringer uden en reel politikændring, hvilket også er blevet påpeget af sektorens repræsentanter. Han foreslår derfor, at forslaget bør godkendes, men med visse ændringer. Det drejer sig om følgende:

-    ordføreren er af den opfattelse, at opdateringen af varebetegnelserne og beskrivelserne af aromatiserede vinprodukter er en væsentlig del af denne forordning, og at den derfor ikke bør vedtages ved delegerede retsakter, hvilket Kommissionen foreslår, men ved den almindelige lovgivningsprocedure

-    forbrugerne bør vide, om den primære ingrediens rent faktisk har samme oprindelsessted som den aromatiserede vin selv (en lignede bestemmelse er blevet medtaget i artikel 26, stk. 3, i den nyligt vedtagne forordning nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne)

-    for så vidt angår aromatiserede vinprodukter med beskyttede geografiske betegnelser bør forbrugeren ligeledes vide, om de anvendte vindruer rent faktisk har samme oprindelsessted som produktet

-    beskrivelsen af aromatiseret vin bør omfatte både aromatiseret vin, der ikke er tilsat alkohol, og aromatiseret vin, der er tilsat alkohol

-    såfremt en "aromatiseret vinbaseret drikkevare" er tilsat alkohol, bør denne drikkevares virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen udgøre mindst 7,5 % vol.

-    oplysningerne i produktspecifikationen vedrørende sammenhængen mellem det geografiske område og færdigvaren er meget vigtige for forbrugerens valg og bør derfor anses som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning. De relevante foranstaltninger bør derfor vedtages ved delegerede retsakter

-    foranstaltninger vedrørende kontrolopgaver bør ligeledes vedtages ved delegerede retsakter, idet de er væsentlige for beskyttelsen af både producenternes og forbrugernes interesser

-    endelig er det hensigtsmæssigt at supplere produktdefinitionerne med de typiske elementer, som anvendes til produktfremstillingen (aromastoffer, tilsætning af alkohol eller ej, farvestoffer, sødestoffer).

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "aromatiserede vinprodukter": produkter, der stammer fra vinsektorens produkter som omhandlet i forordning (EU) nr. [XXXX/20XX. KOM(2010) 799 endelig afstemt fusionsmarkedsordningen], og som er aromatiserede. De klassificeres som følger:

(1) "aromatiserede vinprodukter": produkter, der stammer fra vinsektorens produkter som omhandlet i forordning (EU) nr. [XXXX/20XX. KOM(2010) 799 endelig afstemt fusionsmarkedsordningen], og som er aromatiserede i henhold til bestemmelserne i bilag I. De klassificeres som følger:

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at supplere samlingen af produktdefinitioner med de typiske elementer, som anvendes til produktfremstillingen (aromastoffer, tilsætning af alkohol eller ej, farvestoffer, sødestoffer). De tekniske detaljer fastsættes i bilagene. Tilsætning af alkohol er valgfri for aromatiserede vine, og dette er ikke tilladt for de andre produktkategorier med undtagelse af de specifikke produkter, som er særligt definerede i bilag II.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) som kan være tilsat alkohol, farvestoffer og/eller sødestoffer på de i bilag I fastsatte betingelser

Begrundelse

Det skal præciseres, at disse teknikker er valgfrie.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) som kan være tilsat farvestoffer og/eller sødestoffer på de i bilag I fastsatte betingelser

Begrundelse

Det skal præciseres, at disse teknikker er valgfrie.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

cb) som ikke er tilsat alkohol, medmindre andet er fastsat i bilag II

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at supplere samlingen af produktdefinitioner med de typiske elementer, som anvendes til produktfremstillingen (aromastoffer, tilsætning af alkohol eller ej, farvestoffer, sødestoffer). De tekniske detaljer fastsættes i bilagene. Tilsætning af alkohol er valgfri for aromatiserede vine, og dette er ikke tilladt for de andre produktkategorier med undtagelse af de specifikke produkter, som er særligt definerede i bilag II.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

da) som kan være tilsat alkohol, i hvilket tilfælde dens faktiske alkoholindhold udtrykt i volumen skal udgøre mindst 7 % vol.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) som kan være tilsat farvestoffer og/eller sødestoffer på de i bilag I fastsatte betingelser

Begrundelse

Det skal præciseres, at disse teknikker er valgfrie.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Varebetegnelserne for aromatiserede vinprodukter, der er fastsat i bilag II, skal anvendes i Unionen. Disse betegnelser må kun bruges til markedsføring af aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene, som er fastsat i dette bilag for den tilsvarende varebetegnelse.

1. Det er udelukkende varebetegnelserne for aromatiserede vinprodukter, der er fastsat i bilag II, som skal anvendes i Unionen i forbindelse med disse produkter. Disse betegnelser må kun bruges til markedsføring af aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene, som er fastsat i dette bilag for den tilsvarende varebetegnelse.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at den generiske betegnelse "aromatiseret vinprodukt" ikke anvendes som en varebetegnelse, idet den ikke tilstrækkelig præcist udgør en produktkategori, som kan oplyse forbrugerne.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene til mere end én varebetegnelse, kun anvende én tilsvarende varebetegnelse.

2. Medmindre andet er fastsat i bilag II, må aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene til mere end én varebetegnelse, kun anvende én tilsvarende varebetegnelse.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at tillade, at de bestemmelser, som er specifikke for visse traditionelle produkter, og som gælder for produktion og mærkning, stadig finder anvendelse på vilkår, der svarer til de nuværende forhold.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En alkoholholdig drikkevare, der ikke overholder kravene, som er fastsat i nærværende forordning, må ikke beskrives, præsenteres eller mærkes ved, at ord eller udtryk som "art", "type", "stil", "fremstillet" eller "smag" eller andre tilsvarende udtryk anvendes sammen med en af de varebetegnelser, der er fastsat i denne forordning.

3. En alkoholholdig drikkevare, der ikke overholder kravene, som er fastsat i nærværende forordning, må ikke beskrives, præsenteres eller mærkes ved, at ord eller udtryk som "art", "type", "stil", "fremstillet" eller "smag" eller andre tilsvarende udtryk eller grafiske bestanddele, der kan vildlede forbrugerne, anvendes.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a. Europa-Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige lovgivningsprocedure på forslag af Kommissionen opdatere de varebetegnelser og beskrivelser, som er fastsat i bilag II.

Begrundelse

Varebetegnelserne og beskrivelserne af aromatiserede vinprodukter bør ikke opdateres ved delegerede retsakter, men ved den almindelige lovgivningsprocedure, da de er en væsentlig del af denne forordning.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En angivelse af oprindelsesstedet for den primære ingrediens er ikke påkrævet.

udgår

Begrundelse

Det er absolut ikke er nødvendigt at angive oprindelsesstedet for den primære ingrediens. Derfor er Kommissionens henvisning til dette i den lovgivningsmæssige tekst overflødig. Reglerne om angivelse af oprindelsesstedet for den primære ingrediens i aromatiserede vinprodukter bør ikke afvige fra den generelle tilgang i forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 9 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de varebetegnelser og beskrivelser, der er fastsat i bilag II.

udgår

Begrundelse

Varebetegnelserne og beskrivelserne af aromatiserede vinprodukter bør ikke opdateres ved delegerede retsakter, men ved den almindelige lovgivningsprocedure, da de er en væsentlig del af denne forordning.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre produkternes kvalitet og sporbarhed, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav, jf. artikel 11, stk. 2, litra f).

2. For at sikre produkternes kvalitet og sporbarhed, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 35:

 

a) vedrørende de oplysninger, som produktspecifikationen skal indeholde med hensyn til sammenhængen mellem det geografiske område og færdigvaren

 

b) som fastsætter, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav, jf. artikel 11, stk. 2, litra f).

Begrundelse

Oplysningerne i produktspecifikationen vedrørende sammenhængen mellem det geografiske område og færdigvaren er vigtige for forbrugerens valg og bør derfor anses som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. For at den kontrol, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger vedrørende de erhvervsdrivendes tilkendegivelse over for myndighederne.

6. For at den kontrol, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges Kommissionen beføjelse til i henhold til artikel 35 at vedtage delegerede retsakter vedrørende de erhvervsdrivendes tilkendegivelse over for myndighederne samt den kontrol, medlemsstaterne skal udføre, herunder undersøgelser.

Begrundelse

Kontrolopgaver er væsentlige for at beskytte producenternes og forbrugernes interesser og bør derfor anses som en ikke væsentlig del af denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de oplysninger, som produktspecifikationen skal indeholde med hensyn til

sammenhængen mellem det geografiske område og færdigvaren

udgår

Begrundelse

Oplysningerne i produktspecifikationen vedrørende sammenhængen mellem det geografiske område og færdigvaren er vigtige for forbrugerens valg og bør derfor anses som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) den kontrol, medlemsstaterne skal udføre, herunder undersøgelser.

udgår

Begrundelse

Kontrolopgaver er væsentlige for at beskytte producenternes og forbrugernes interesser og bør derfor anses som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Bilag II – del A – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Aromatiseret vin:

1) Aromatiseret vin:

Aromatiseret vin, der ikke er tilsat alkohol.

Aromatiseret vin med eller uden tilsætning af alkohol.

Begrundelse

Én varebetegnelse er nok: beskrivelsen af aromatiseret vin bør omfatte både aromatiseret vin, der ikke er tilsat alkohol, og aromatiseret vin, der er tilsat alkohol.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Bilag II – del A – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) Aromatiseret vin tilsat alkohol:

udgår

Aromatiseret vin, der er tilsat alkohol.

 

Begrundelse

Én varebetegnelse er nok: beskrivelsen af aromatiseret vin bør omfatte både aromatiseret vin, der ikke er tilsat alkohol, og aromatiseret vin, der er tilsat alkohol

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Bilag II - del A - nr. 4 - led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- som kun må sødes ved anvendelse af karamelliseret sukker, saccharose, druemost, koncentreret rektificeret druemost og koncentreret druemost.

- som kun må sødes ved anvendelse af de produkter, der er omhandlet i nr. 2 i bilag I.

Begrundelse

Det bør tillades, at de produkter, der er omhandlet i nr. 2 i bilag I, kan anvendes til at søde vermouth.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Bilag II – del B – nr. 3 – andet afsnit

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betegnelsen "sangria" skal obligatorisk ledsages af ordene "fremstillet i …" efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område, medmindre produktet er fremstillet i Spanien eller Portugal.

Såfremt drikkevaren er fremstillet i en anden medlemsstat end Spanien eller Portugal, kan ordet "sangria" anvendes som supplement til varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", der obligatorisk skal ledsages af ordene "fremstillet i ..." efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo i henhold til forordning (EØF) nr. 1601/1991. Der er tale om, at ordet "sangria", der stammer fra Spanien og Portugal, beskyttes.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Bilag II – del B – nr. 3 – tredje afsnit

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betegnelsen "sangria" kan kun erstatte betegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien eller Portugal.

Ordet "sangria" kan kun erstatte varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien eller Portugal.

Begrundelse

Der skal være en klar skelnen mellem "varebetegnelse", som omfatter betegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", og ordet "sangria".

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Bilag II – del B – nr. 4 – andet afsnit

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betegnelsen "clarea" skal obligatorisk ledsages af ordene "fremstillet i …" efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område, medmindre produktet er fremstillet i Spanien.

Hvis drikkevaren fremstilles i en anden medlemsstat end Spanien, kan ordet ”clarea” anvendes ud over varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare". Ordet "clarea" skal obligatorisk ledsages af ordene "fremstillet i …" efterfulgt af navnet på fremstillingsmedlemsstaten eller et mere begrænset område.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo, idet ordet "clarea" skal beskyttes.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Bilag II – del B – nr. 4 – tredje afsnit

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betegnelsen "clarea" kan kun erstatte betegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien.

Ordet "clarea" kan kun erstatte varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare", når den pågældende drikkevare er fremstillet i Spanien eller Portugal.

Begrundelse

Der skal være en klar skelnen mellem "ord" og "varebetegnelse".

PROCEDURE

Titel

Geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter

Referencer

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

15.12.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu


PROCEDURE

Titel

Geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter

Referencer

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Dato for høring af EP

31.8.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

29.2.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.4.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Hans-Peter Mayer

Dato for indgivelse

3.5.2012

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik