RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta

3.5.2012 - (COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Paolo Bartolozzi
Arvamuse koostaja (*): Herbert Dorfmann, Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 50


Menetlus : 2011/0231(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0158/2012
Esitatud tekstid :
A7-0158/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta aromatiseeritud veinijookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0530),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2 ja 114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0234/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Luksemburgi Chambre des Députés’ subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. detsembri 2011. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7-0158/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Juhul kui aromatiseeritud veinitooted vastavad nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta)1 sätestatud nõuetele, tuleks lubada aromatiseeritud veinitoodete puhul viitamist kasutatud toodete mahepõllumajanduslikule päritolule.

 

__________________

 

ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

Selgitus

Arvestades maheveinide valmistusviiside edasist reguleerimist ja selle ettevalmistamist, peetakse asjakohaseks ka aromatiseeritud veinitoodete puhul viitamist mahepõllumajandust puudutavale õigusraamistikule.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „aromatiseeritud veinitooted” – tooted, mis on saadud veinisektori toodetest, nagu on osutatud määruses nr [XXXX/20XX, KOM(2010) 799 (lõplik), viidud vastavusse ühtse ühise turukorraldusega], ning mis on maitsestatud. Need on klassifitseeritud järgmiselt:

(1) „aromatiseeritud veinitooted” – tooted, mis on saadud veinisektori toodetest, nagu on osutatud määruses nr [XXXX/20XX, COM(2010) 799 final aligned sCMO], ning mis on maitsestatud vastavalt I lisas sätestatud nõuetele. Need on klassifitseeritud järgmiselt:

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik aromatiseeritud veinitoodete töötlemise aspektid (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), eesmärgiga viia määratlused vastavusse I ja II lisaga. On oluline selgitada, et alkoholi lisamine on lubatud aromatiseeritud veinide puhul, kuid mitte muude tootekategooriate puhul, välja arvatud tootekategooriad, mille suhtes on II lisa määratlustes tehtud konkreetne erand.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) millele võib olla lisatud alkoholi ja/või värvaineid ja/või magusaineid vastavalt I lisas sätestatud nõuetele;

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik aromatiseeritud veinitoodete töötlemise aspektid (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), eesmärgiga viia määratlused vastavusse I ja II lisaga. On oluline selgitada, et alkoholi lisamine on lubatud aromatiseeritud veinide puhul, kuid mitte muude tootekategooriate puhul, välja arvatud tootekategooriad, mille suhtes on II lisa määratlustes tehtud konkreetne erand.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) millele võib olla lisatud värvaineid ja/või magusaineid vastavalt I lisas sätestatud nõuetele;

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik aromatiseeritud veinitoodete töötlemise aspektid (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), eesmärgiga viia määratlused vastavusse I ja II lisaga. On oluline selgitada, et alkoholi lisamine on lubatud aromatiseeritud veinide puhul, kuid mitte muude tootekategooriate puhul, välja arvatud tootekategooriad, mille suhtes on II lisa määratlustes tehtud konkreetne erand.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a) millele ei ole lisatud alkoholi, välja arvatud juhul, kui II lisas on sätestatud teisiti, või millele võib olla lisatud alkoholi ning mille tegelik alkoholisisaldus on sellisel juhul vähemalt 7 mahuprotsenti;

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik aromatiseeritud veinitoodete töötlemise aspektid (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), eesmärgiga viia määratlused vastavusse I ja II lisaga. On oluline selgitada, et alkoholi lisamine on lubatud aromatiseeritud veinide puhul, kuid mitte muude tootekategooriate puhul, välja arvatud tootekategooriad, mille suhtes on II lisa määratlustes tehtud konkreetne erand.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) millele võib olla lisatud värvaineid ja/või magusaineid vastavalt I lisas sätestatud nõuetele;

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik aromatiseeritud veinitoodete töötlemise aspektid (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), eesmärgiga viia määratlused vastavusse I ja II lisaga. On oluline selgitada, et alkoholi lisamine on lubatud aromatiseeritud veinide puhul, kuid mitte muude tootekategooriate puhul, välja arvatud tootekategooriad, mille suhtes on II lisa määratlustes tehtud konkreetne erand.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) millele ei ole lisatud alkoholi;

(d) millele ei ole lisatud alkoholi, välja arvatud juhul, kui II lisas on sätestatud teisiti;

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik aromatiseeritud veinitoodete töötlemise aspektid (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), eesmärgiga viia määratlused vastavusse I ja II lisaga. On oluline selgitada, et alkoholi lisamine on lubatud aromatiseeritud veinide puhul, kuid mitte muude tootekategooriate puhul, välja arvatud tootekategooriad, mille suhtes on II lisa määratlustes tehtud konkreetne erand.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Aromatiseeritud maheveinitooteid võib toota kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) artiklitega 6 ja 19 ning kooskõlas nimetatud määruse artikli 38 kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjadega.

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 11 alusel. Viidata tuleks ka järgnevatele õigusaktidele (komisjoni rakendusaktidele), mis põhinevad määrusel 834/2007. Näiteks määruses 889/2008 ja seda muutvates määrustes on sätestatud määruse 834/2007 rakendamise üksikasjalik kord (nt eri tootmisviisid ja lubatud koostisosad). Lisaks hõlmab muudatusettepanek ka artiklit 3, mis käsitleb tootmisprotsessi.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. ELis kasutatakse aromatiseeritud veinitoodete müüginimetusi, mis on sätestatud II lisas. Neid müüginimetusi võib kasutada üksnes selliste aromatiseeritud veinitoodete turustamisel, mis vastavad kõnealuses lisas vastavatele müüginimetustele sätestatud nõuetele.

1. ELis kasutatakse ainult neid aromatiseeritud veinitoodete müüginimetusi, mis on sätestatud II lisas. Neid müüginimetusi võib kasutada üksnes selliste aromatiseeritud veinitoodete turustamisel, mis vastavad kõnealuses lisas vastavatele müüginimetustele sätestatud nõuetele.

Selgitus

Õigusakti ja selle lisade vahelise õigusliku ühtsuse tagamiseks on oluline uuesti korrata ainuõiguse põhimõtet, mille kohaselt võib ELis kasutada ainult neid müüginimetusi, mis on loetletud II lisas. See võimaldab ka ära keelata üldnimede kasutamise müüginimetustena ja tagab täpse teabe esitamise tarbijatele.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aromatiseeritud veinitoodete puhul, mis vastavad enam kui ühele müüginimetusele sätestatud nõuetele, võib kasutada üksnes üht vastavat müüginimetust.

2. Aromatiseeritud veinitoodete puhul, mis vastavad enam kui ühele müüginimetusele sätestatud nõuetele, võib kasutada üksnes üht vastavat müüginimetust, välja arvatud juhul, kui II lisas on sätestatud teisiti.

Selgitus

Õigusliku ühtsuse tagamiseks õigusakti ja selle lisade vahel on asjakohane rõhutada võimalust rakendada teatavate traditsiooniliste toodete puhul erisätteid, nagu rohkem kui ühe müüginimetuse kasutamine ühe ja sama toote puhul. II lisas nähakse ette, et nimetuse „aromatiseeritud veinijook” võib asendada nimetusega „Sangria”/„Clarea” ainult siis, kui jook on toodetud Hispaanias või Portugalis (Sangria) või Hispaanias (Clarea).

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Sellise alkohoolse joogi kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, ei kasutata koos käesolevas määruses sätestatud mis tahes müüginimetusega täiendavaid sõnu või väljendeid, näiteks „samasugune”, „liiki”, „stiili”, „valmistatud”, „maitsega” või muid samalaadseid täiendeid.

3. Sellise alkohoolse joogi kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, ei kasutata täiendavaid sõnu või väljendeid, näiteks „samasugune”, „liiki”, „stiili”, „valmistatud”, „maitsega” või muid samalaadseid täiendeid või graafilisi kujutisi, mis võivad tarbijat eksitada.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mõisteid „poolmagus” ja „magus” võib asendada märkusega suhkrusisalduse kohta, mis väljendatakse invertsuhkru grammides liitri kohta.

Mõisteid „poolmagus” ja „magus” võib täiendada märkusega suhkrusisalduse kohta, mis väljendatakse invertsuhkru grammides liitri kohta.

Selgitus

Suhkrusisaldus invertsuhkru grammides liitri kohta võib olla tarbija jaoks küll kasulik teada, kuid see ei pruugi talle eriti palju öelda. Tarbijad ei pruugi magusat ja poolmagusat aromatiseeritud veini pelgalt suhkrusisalduse alusel üksteisest eristada. Suhkrusisalduse võib lisada kasuliku teabena, kuid see ei tohiks täielikult asendada selliseid täpsustavaid andmeid nagu „magus” ja „poolmagus”.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esmase koostisosa lähtekohale ei ole vaja viidata.

välja jäetud

Selgitus

Kui toote lähtekoht on välja toodud, tuleb osutada ka viinamarjade lähtekohale, et tarbijat mitte eksitada.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatud müüginimetused ja täiendavad andmed esitatakse ühes või enamas Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Müüginimetused ja täiendavad andmed esitatakse keeles, mis on kergesti arusaadav selle liikmesriigi tarbijate jaoks, kus veinitoodet turustatakse.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) müüginimetusi ja kirjeldusi, mis on sätestatud II lisas.

välja jäetud

Selgitus

Aromatiseeritud veinitoodete müüginimetuste ja kirjelduste ajakohastamine ei peaks toimuma delegeeritud õigusaktide kaudu, vaid seadusandliku tavamenetluse kaudu, sest see on käesoleva määruse olemuslik aspekt.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab „geograafiline tähis” tähist, mis viitab piirkonnale, konkreetsele kohale või riigile, ning mida kasutatakse, et kirjeldada aromatiseeritud veinitoodet, mille kvaliteet, maine või mõned muud omadused on olulisel määral seostatavad toote geograafilise päritoluga.

Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab „geograafiline tähis” tähist, mis viitab piirkonnale, konkreetsele kohale või riigile, ning mida kasutatakse, et kirjeldada ELi päritolu aromatiseeritud veinitoodet, mille kvaliteet, maine või mõned muud omadused on olulisel määral seostatavad veinitoote geograafilise päritoluga.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) toote kirjeldus, eelkõige selle põhiliste analüütiliste omaduste kirjeldus ning samuti organoleptiliste omaduste hinnang või märge selliste omaduste kohta;

b) toote kirjeldus, eelkõige selle põhiliste analüütiliste omaduste kirjeldus ning samuti märge organoleptiliste omaduste kohta;

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võtavad käesoleva artikli järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu 1. detsembriks 2012.

6. Liikmesriigid võtavad käesoleva artikli järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu 1. detsembriks 2013.

Selgitus

Tuleb arvestada võimalusega, et määrust ei saa halduslikel või ajakavalistel põhjustel 1. detsembriks 2012 avaldada. Seetõttu on tähtaega vaja veidi pikendada.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et käesolevas peatükis sätestatud tingimused on täidetud, avaldab ta rakendusaktidega ja ilma artiklis 36 osutatud komitee abita artikli 11 lõike 1 punktis d osutatud koonddokumendi ja artikli 14 lõikes 5 osutatud tootespetsifikatsiooni avaldamise viite Euroopa Liidu Teatajas.

Kui komisjon leiab, et käesolevas peatükis sätestatud tingimused on täidetud, avaldab ta rakendusaktidega artikli 11 lõike 1 punktis d osutatud koonddokumendi ja artikli 14 lõikes 5 osutatud tootespetsifikatsiooni avaldamise viite Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) muude toote lähtekohta, päritolu, laadi või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest, mis esitatakse asjaomase toote sise- või välispakendil, reklaammaterjalides või tootega seotud dokumentides, ning selliste pakendite kasutamise eest, mis võivad jätta toote päritolust vale mulje;

c) muude toote lähtekohta, päritolu, koostist, veini- ja/või alkoholisisaldust, tootmisviisi või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest, mis esitatakse asjaomase toote sise- või välispakendil, reklaammaterjalides või tootega seotud dokumentides, ning selliste pakendite kasutamise eest, mis võivad jätta toote päritolust vale mulje;

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud olemasolevad geograafilised tähised, mille kohta ei esitata lõikes 2 osutatud teavet [kaks aastat pärast jõustumist], arvatakse käesoleva määruse kaitse alt välja. Komisjon võtab rakendusaktidega ja ilma artiklis 36 osutatud komitee abita vajalikud meetmed, et kõrvaldada sellised nimetused artiklis 22 sätestatud registrist.

3. Lõikes 1 osutatud olemasolevad geograafilised tähised, mille kohta ei esitata lõikes 2 osutatud teavet [kaks aastat pärast jõustumist], arvatakse käesoleva määruse kaitse alt välja. Komisjon võtab rakendusaktidega vajalikud meetmed, et kõrvaldada sellised nimetused artiklis 22 sätestatud registrist.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklit 26 ei kohaldata käesoleva artikli lõikes 1 osutatud olemasolevate kaitstud geograafiliste tähiste suhtes.

välja jäetud

Selgitus

Võimalust olemasolevaid geograafilisi tähiseid tühistada ei olnud ette nähtud määruses 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (määruse 510/2006 eelkäija) ega ole ette nähtud määruses 110/2008 piiritusjookide geograafiliste tähiste kohta.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Toote kvaliteedi ja jälgitavuse tagamiseks võib komisjon delegeeritud õigusaktidega kehtestada tingimused, mille kohaselt võib tootespetsifikaat sisaldada artikli 11 lõike 2 punktis f osutatud lisanõudeid.

2. Toote kvaliteedi ja jälgitavuse tagamiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 35 vastu delegeeritud õigusakte:

 

a) seoses tootespetsifikaadil esitatava teabega geograafilise piirkonna ja lõpptoote vahelise seose kohta;

 

b) niisuguste tingimuste kehtestamiseks, mille kohaselt võib tootespetsifikaat sisaldada artikli 11 lõike 2 punktis f osutatud lisanõudeid.

Selgitus

Tootespetsifikaadile lisatud teave geograafilise piirkonna ja lõpptoote seose kohta on tarbija valiku seisukohalt üsna tähtis ja seepärast tuleks seda käsitleda käesoleva määruse mitteolemusliku osana, mis tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli tõhususe tagamiseks võib komisjon delegeeritud õigusaktidega võtta kõik vajalikud meetmed seoses ettevõtjate teatistega pädevatele asutustele.

6. Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli tõhususe tagamiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 35 vastu delegeeritud õigusakte seoses ettevõtjate teatistega pädevatele asutustele, samuti seoses liikmesriikide tehtavate kontrollidega, sealhulgas analüüsidega.

Selgitus

Kontrollimine on oluline tootjate ja tarbijate huvide kaitse seisukohast ja seepärast tuleks seda käsitleda käesoleva määruse mitteolemusliku osana, mis tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) tootespetsifikaadil esitatava teabega

geograafilise piirkonna ja lõpptoote vahelise seose kohta;

välja jäetud

Selgitus

Tootespetsifikaadile lisatud teave geograafilise piirkonna ja lõpptoote seose kohta on tarbija valiku seisukohalt üsna tähtis ja seepärast tuleks seda käsitleda käesoleva määruse mitteolemusliku osana, mis tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kaitse andmise või tagasilükkamise otsuste avalikkusele kättesaadavaks tegemisega;

välja jäetud

Selgitus

Puudub põhjus, miks ei tuleks avalikkust kaitse alla võtmise otsusest teavitada.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) liikmesriikide tehtava kontrolliga, sealhulgas analüüsid.

välja jäetud

Selgitus

Kontrollimine on oluline tootjate ja tarbijate huvide kaitse seisukohast ja seepärast tuleks seda käsitleda käesoleva määruse mitteolemusliku osana, mis tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 36 osutatud komitee abita vastuvõetavad rakendusaktid

Taotluse või nõude vastuvõetamatus

Selgitus

Parandus selleks, et viia tekst kooskõlla nõukogu töörühmades juba kokku lepitud tehnilise parandusega. Järjepidevuse huvides tuleb parandus teha ka sama artikli kohta esitatud muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud volitused antakse komisjonile kindlaksmääramata ajaks.

2. Volitused võtta vastu artiklites 3, 9, 29 ja 33 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ...*. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab pikendamisele vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

 

________________

 

* ELT: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Kooskõlas veini ühise turukorralduse sätetega soovitatakse piirata komisjonile antavaid delegeeritud volitusi kindlaksmääratud tähtajaga.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Veinivalmistustavad

 

Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate põhisaaduste ja valmistoodete suhtes võib kohaldada Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni soovitatud ja avaldatud veinivalmistustavasid.

Selgitus

Oluline on eraldi osutada Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni (OIV) resolutsioonidele, nagu tehti juba määruses 1234/2007.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Aromatiseeritud vein,

(1) Aromatiseeritud vein,

Aromatiseeritud vein, millele ei ole lisatud alkoholi.

Aromatiseeritud vein, millele ei ole või võib olla lisatud alkoholi.

Selgitus

Ühest müüginimetusest piisab. Aromatiseeritud veini kirjeldus peaks hõlmama nii sellist aromatiseeritud veini, millele ei ole lisatud alkoholi, kui ka sellist aromatiseeritud veini, millele on lisatud alkoholi.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Aromatiseeritud kangendatud vein

välja jäetud

Aromatiseeritud vein, millele on lisatud alkoholi.

 

Selgitus

Ühest müüginimetusest piisab. Aromatiseeritud veini kirjeldus peaks hõlmama nii sellist aromatiseeritud veini, millele ei ole lisatud alkoholi, kui ka sellist aromatiseeritud veini, millele on lisatud alkoholi.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – A osa – punkt 4 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– mida võib magustada ainult karamellsuhkru, sahharoosi, viinamarjavirde, puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde ja kontsentreeritud viinamarjavirdega.

mida võib magustada I lisas sätestatud nõuete kohaselt.

Selgitus

Arvesse tuleb võtta magustamise tehnikas ja magusainete kasutamises 1991. aastast kuni tänaseni toimunud arengut. Määruse ettepanekus võetakse arvesse edasiminekut, mille on tinginud sektori reguleerimisel toimunud õiguslik ja tehniline areng. Käesoleva muudatusettepaneku sõnastuse eesmärk on viia müüginimetus vastavusse I lisas sätestatuga.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – A osa – punkt 6 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

mille lõpptoode sisaldab üle 200 grammi suhkrut invertsuhkrus väljendatuna ja 10 grammi munakollast liitri kohta.

mis sisaldab üle 200 grammi suhkrut invertsuhkrus väljendatuna.

Selgitus

Teksti muudatusega kohandatakse mõistet, kuna praegu puudub kolesterooli mõõtmise asjakohane analüüsimeetod ning oodatakse konkreetse analüüsimeetodi kindlaksmääramist.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – A osa – punkt 6 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– mille valmistamisel on segus kasutatud vähemalt 10 grammi munakollast liitri kohta.

Selgitus

Teksti muudatusega kohandatakse mõistet, kuna puudub kolesterooli mõõtmise asjakohane analüüsimeetod ning oodatakse täpsema analüüsimeetodi väljatöötamist.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – B osa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Müüginimetusega „Sangria” peavad kaasnema sõnad „toodetud …”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt määratletud piirkonna nimi, välja arvatud juhul, kui toode on valmistatud Hispaanias või Portugalis.

Kui jook on valmistatud muus liikmesriigis kui Hispaanias või Portugalis, võib lisaks müüginimetusele aromatiseeritud veinijook” kasutada sõna „Sangria”, millega peavad kaasnema sõnad „toodetud …”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt määratletud piirkonna nimi.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määruse (EMÜ) nr 1601/1991 kohane status quo ja kaitsta sõna „Sangria”, mis on pärit Hispaaniast ja Portugalist. Vaja on täpsustada, et kõikides teistes liikmesriikides peale Hispaania või Portugali ei ole sõna „Sangria” müüginimetus, vaid vabatahtlik tähis või termin.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – B osa – punkt 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Müüginimetuse „aromatiseeritud veinijook” võib asendada müüginimetusega „Sangria” ainult siis, kui jook on toodetud Hispaanias või Portugalis.

Müüginimetuse „aromatiseeritud veinijook” võib asendada sõnaga „Sangria” ainult siis, kui jook on toodetud Hispaanias või Portugalis.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määruse (EMÜ) nr 1601/1991 kohane status quo ja kaitsta sõna „Sangria”, mis on pärit Hispaaniast ja Portugalist. Vaja on täpsustada, et kõikides teistes liikmesriikides peale Hispaania või Portugali ei ole sõna „Sangria” müüginimetus, vaid vabatahtlik tähis või termin. Selget vahet tuleb teha „müüginimetusel”, mis hõlmab ka kirjeldust „aromatiseeritud veinijook”, ja sõnal „Sangria”.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – B osa – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Müüginimetusega „Clarea” peavad kaasnema sõnad „toodetud…”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt määratletud piirkonna nimi, välja arvatud juhul, kui toode on valmistatud Hispaanias.

Kui jook on valmistatud muus liikmesriigis kui Hispaanias, võib lisaks müüginimetusele aromatiseeritud veinijook” kasutada sõna „Clarea”, millega peavad kaasnema sõnad „toodetud …”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt määratletud piirkonna nimi.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määruse (EMÜ) nr 1601/1991 kohane status quo, arvestades, et sõna „Clarea” on vaja kaitsta. Vaja on täpsustada, et kõikides teistes liikmesriikides peale Hispaania ei ole sõna „Clarea” müüginimetus, vaid vabatahtlik tähis või termin.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – B osa – punkt 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Müüginimetuse „Aromatiseeritud veinijook” võib asendada müüginimetusega „Clarea” ainult siis, kui jook on toodetud Hispaanias.

Müüginimetuse „aromatiseeritud veinijook” võib asendada sõnaga „Clarea” ainult siis, kui jook on toodetud Hispaanias.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määruse (EMÜ) nr 1601/1991 kohane status quo, arvestades, et sõna „Clarea” on vaja kaitsta, ja et tuleb teha selget vahet „sõnal” ja „müüginimetusel”. Vaja on täpsustada, et kõikides teistes liikmesriikides peale Hispaania ei ole sõna „Clarea” müüginimetus, vaid vabatahtlik tähis või termin.

  • [1]  ELT C 43, 15.2.2012, lk 67.

SELETUSKIRI

Aromatiseeritud veinitooted on olulised tarbijatele, tootjatele ning Euroopa Liidu põllumajandussektorile. Nad moodustavad olulise osa Euroopa veinisektoris ja on hoidnud väga olulist kvalitatiivset ja kvantitatiivset turuosa, nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. ELis toodetakse umbes 90% maailma aromatiseeritud veinitoodetest (umbes 3 miljonit hektoliitrit aastas), mille tootmise traditsioonid on mitmetes liikmesriikides, eelkõige kontinendi lõuna- aga ka põhja- ja idaosas.

Euroopa õigusakti tagamaad

Määruse ettepanek on Euroopa õigusliku raamistiku osa, millest ei saa välja jätta põhiaspekti:

veinisektori reformi.

Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise protsessi raames ning paralleelselt ühise turukorralduse määruse (nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007) vastuvõtmise läbirääkimiste ja vastuvõtmisega, mis asendas 21 eelnevalt kehtinud ühist turukorraldust põllumajanduse eri sektorites ja mis nägi ette põllumajandusturgude korraldamise, põllumajandustoodete turustamise ning ELi ekspordi ja impordi ühiseeskirjad, pidas nõukogu läbirääkimisi veinisektori reformi osas (määrus (EÜ) nr 479/2008), mis nüüdseks on täies mahus lisatud ühise turukorralduse määrusele.

2008. aasta reform reorganiseerib ELi veinituru korraldust. Selle eesmärk on sektori kiire ümberstruktureerimine ebatõhusate ja kulukate meetmete järkjärgulise eemaldamise ning kulude ümbersuunamise kaudu, et paremini rahuldada tarbijate vajadusi ning muuta Euroopa vein konkurentsivõimelisemaks.

Komisjoni ettepaneku eesmärgid

Komisjoni määruse ettepanekuga soovitakse kohandada määrust (EMÜ) 1601/91 aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjade kohta.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artiklile 114 sätestatakse määruse ettepanekus aromatiseeritud veinitoodete määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse, mida kohaldatakse kõigi ELis turustatavate aromatiseeritud veinitoodete suhtes, olenemata sellest, kas need on toodetud liikmesriikides või kolmandates riikides, või ELis ekspordiks toodetud veinide suhtes.

Ettepaneku peamine eesmärk on muuta aromatiseeritud veinitooteid käsitlevad ELi õigusaktid paremini kohaldatavaks ja selgemaks ning rakendada nimetatud toodete osas täpselt määratletud poliitikat. Ajakohastatakse teatavad müüginimetused, pidades silmas võimalust suurendada veini osa, selle asemel, et need otse lisada alkoholi hulka, ning tagades, et tarbijat on nõuetekohaselt teavitatud ning et kasutatavaid määratlusi kohandatakse tehnilise arenguga. Olemasolevaid geograafiliste tähiste eeskirju kohandatakse intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektidega (intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping) WTO raames.

Teine eesmärk on viia see vastavusse ELi toimimise lepinguga. Kui aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse alased eesmärgid, põhimõtted ja muud olulised tegurid on kindlaks määranud seadusandja, siis peaks komisjonil olema võimalik delegeeritud õigusaktina (ELi toimimise lepingu artikkel 290) vastu võtta tootmisprotsessid, analüüsimeetodid, mõistete, nõuete, piirangute, müüginimetuste ja kirjelduste vajalikud muudatused, geograafiliste tähiste jaoks vajalikud eeskirjad. Lisaks peaks seadusandja tagama komisjonile volitused võtta vastu rakendusakte (ELi toimimise lepingu artikli 291 lõige 2) eeskätt seoses aromatiseeritud veinitoodete geograafilisi tähiseid käsitlevate eeskirjade ühtse kohaldamisega, haldus- ja füüsilise kontrolliga ja teabevahetusega.

Ettepanek ei muuda valdkonnas kehtivate õigusaktide kohaldamisala vaid neid kohandatakse ELi võetud kohustustega.

Raportööri seisukoht

Raportööril on hea meel komisjoni ettepaneku oluliste osade üle, mis toetavad eelkõige lihtsustamise ja paremaks muutmise eesmärke.

Määruse ettepanek lihtsustab ja ajakohastab määrust (EMÜ) 1601/91, mis praegu reguleerib aromatiseeritud veinitoodete sektorit ja mis, pidades silmas tehnilisi uuendusi ja tarbijate kasvavaid ootusi, tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse uue tekstiga. Raportööril on samuti hea meel komisjoni otsuse üle uuendada õigusakti, mis siiani tagas kõnealuste toodete turu korraliku toimimise, kuid mida kohandatakse valdkonna regulatiivse arenguga.

Raportöör jagab üldist seisukohta, et teksti muudetakse eesmärgiga ühtlustada kõnealust määrust veini kvaliteedipoliitika normatiivse arenguga, kohandada see ühise turukorralduse reeglitega ja viia kooskõlla ELi toimimise lepinguga.

Määruse ettepanekut, kus käsitletakse ka aromatiseeritud veinijookide kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, võrreldakse uute õigusaktidega, mis käsitlevad toidualase teabe esitlemist tarbijatele (määrus (EL) nr 1169/2011).Kuna määruse ettepanek lisatakse nimetatud õigusaktide juba reguleeritud õigusloome konteksti, siis otsustas raportöör üldise lähenemisviisina pooldada ühtlustamist määrusega, mis käsitleb toidualase teabe esitlemist tarbijatele.

Need hinnangud toetavad esitatud muudatusi.

Võttes arvesse lihtsustamist, mis on seotud 2008. aasta ühise turukorraldusega ja milles näiteks ELi veinide puhul on võimalik näidata viinamarjasorti ilma geograafilise tähistuseta, palub raportöör sellist võimalust ette näha ka aromatiseeritud veinitoodete puhul vastavalt määruses (EÜ) 607/2009 sätestatud tingimustele.

Lisaks pidas raportöör vajalikuks viidata tekstis selgelt võimalusele, mille kohaselt aromatiseeritud veinitoodetel võib viidata kasutatud toodete mahepõllumajanduslikule päritolule. Raportööri arvates sobib muudatusettepanek maheveinide valmistusviiside tulevaste õigusaktide raamistikku.

Raportöör on veendunud, et teksti kohandamine vastavalt I lisale – tehnilised mõisted, nõuded ja piirangud – ja II lisale – aromatiseeritud veinitoodete müüginimetused ja kirjeldused – toob kaasa hulga tehnilisi muudatusi. Seetõttu pidas ta vajalikuks loetleda kõiki tegureid, mis iseloomustavad aromatiseeritud veinitoodete töötlemist: maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine; kuid müüginimetuste puhul pidas ta vajalikuks rõhutada ainuõiguse põhimõtet, mille kohaselt ELis võib kasutada üksnes II lisas loetletud nimetusi. Selline määratlemine välistab üldnimetuse kasutamist müüginimetusena, võimaldades tarbijal saada asjakohast teavet. Õiguskindluse tagamiseks viitas raportöör võimalusele kohaldada erisätteid, nagu mitme müüginimetuse kasutamine ühe ja sama toote puhul mõningatel traditsioonilistel toodetel.

Vastavalt tehnilistele uuendustele ja muutustele asjaomastes õigusaktides, pidas raportöör samuti vajalikuks teha muudatusi lisades. Täpsemalt, kooskõlas 1991. aastal sätestatud magustamise tehnika ja magusainete uuendustega, laiendatakse vermuti magusainete

nimekirja – kohandades seda I lisas sätestatuga – ja muudetakse aromatiseeritud munaveini mõistet, kuna puudub kolesterooli mõõtmise asjakohane analüüsimeetod.

Lisaks ettepaneku ühele peaeesmärgile – ELi toimimise lepinguga vastavusse viimine – sisaldab tekst ka mitmeid viiteid volituste delegeerimise kohta Euroopa Komisjonile. Raportöör, kes toetab vastavusse viimist ettepaneku alusel, muutis sõnastust, et nõuda nimetatud volituste piiritlemist kindlaksmääratud ajavahemikuga. Lahtiseks jäi arutelu võimaluse kohta, et sellised volitused oleksid rangemad, millega nähakse ette Euroopa delegatsioonide suuremat kaasamist õigusaktide vastuvõtmisse.

Lõpuks mainitakse geograafiliste tähiste peatükki. Nagu eespool toodud, on ettepaneku eesmärk määrata kindlaks uute geograafiliste tähiste tunnustamise kriteeriumid. Ettepanek, mis on kooskõlas veinisektori toodetele ettenähtud korraga, näeb ette erieeskirju aromatiseeritud toodetele juhul, kui need ei kuulu põllumajandustoodete kvaliteedikavade määruse, ühise turukorralduse ning piiritusjookide määruse kohaldamisalasse. Raportöör jagab komisjoni kavatsust ja eesmärke ning toetab seaduslikku nõuet tagada ka töödeldud toodetele täiendavat ja täielikku raamistikku arvestades geograafilist tähist.

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (29.3.2012)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

Ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta
(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Arvamuse koostaja (*): Herbert Dorfmann

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 50

LÜHISELGITUS

1. ETTEPANEKU PÕHIELEMENDID

Komisjoni ettepaneku eesmärk on asendada nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 1601/91, millega sätestatakse aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide (edaspidi „aromatiseeritud veinitooted”) määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad. Pidades silmas tehnilisi uuendusi, turu arengut ja tarbijate kasvavaid ootusi, on peetud vajalikuks ajakohastada eeskirju, mida kohaldatakse teatavate aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse suhtes, võttes samal ajal arvesse traditsioonilisi tootmismeetodeid.

Ettepanekuga lihtsustatakse olemasolevaid eeskirju ja eriti kohandatakse kasutatavaid mõisteid tehnilise arenguga ja viiakse olemasolevad geograafilisi tähiseid käsitlevad eeskirjad kooskõlla intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (TRIPs-leping). Samuti on ettepaneku eesmärk viia tekst kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepinguga seoses delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 290 ja 291).

Oma seletuskirjas osutab komisjon sellele, et „aromatiseeritud veinijookide tootjad on üksmeelel selles, et sama raamistik ja sarnased eeskirjad võiksid jääda kehtima” ja et „vajalikud näivad vaid väiksemad tehnilised kohandused”. Komisjon märgib, et veinisektori esindajad edastasid kõnealused tehnilised kohandused komisjoni talitustele pärast Euroopa peamiste tootjate ja riiklike organisatsioonide mitteametlikke konsultatsioone.

Lisaks nimetab komisjon ettepaneku peamiste eesmärkidena järgmist: liidu õigusaktide parem kohaldatavus ja selgus; selge kvaliteedipoliitika, mille aluseks on tootemääratlused; teatavate müüginimetuste ajakohastamine, pidades silmas võimalust suurendada veini osa, selle asemel et otse lisada alkoholi; suurem paindlikkus, andes delegeeritud õigusaktide kaudu komisjonile õiguse muuta toodete määratlusi ja kirjeldusi, milleks praegu kasutatakse kaasotsustamismenetlust; ELi eeskirjade kohandamine uute tehniliste nõuetega ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõuetega, sh intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga; uute geograafiliste tähiste tunnustamise kriteeriumide kindlaksmääramine.

2. MÄÄRUSE EELNÕU STRUKTUUR

Määruse eelnõu koosneb 4 peatükist ja 3 lisast:

I peatükis sätestatakse toodete põhimääratlus ja liigitus.

II peatükk käsitleb kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist. Selles viidatakse I ja II lisas sätestatud nõuetele ja piirangutele ning delegeeritakse komisjonile õigus edaspidi lubatud tootmisprotsesse kindlaks määrata. Selles viidatakse aromatiseeritud veinitoodete analüüsi rahvusvahelistele meetoditele ja kehtestatakse kõnealuste toodete märgistamise erieeskirjad.

Lisaks sätestatakse II peatükis (I ja II lisale viidates) ühtne süsteem, mis põhineb toodete kvaliteedi traditsioonilistel nõuetel ja kvaliteediga seotud uutel arengusuundadel. Selle eesmärk on tarbijale teabe edastamine toodete laadi kohta (müüginimetused), ühtlasi kohustab see tootjat esitama kogu vajaliku teabe, et vältida tarbija eksitamist.

III peatükis sätestatakse eeskirjad geograafiliste tähiste kohta kooskõlas Euroopa Liidu rahvusvaheliste kohustustega. Praegu määruses (EMÜ) nr 1601/91 loetletud geograafilised tähised võetakse üle käesoleva määruse artikli 22 kohaselt koostatavasse registrisse.

IV peatükis on sätestatud üld-, ülemineku- ja lõppsätted.

I lisa hõlmab aromatiseeritud veinitoodete tootmise tehnilisi määratlusi ja nõudeid.

Ja lõpuks, II lisa hõlmab aromatiseeritud veinitoodete müüginimetusi ja nendega seotud kirjeldusi.

3. ARVAMUSE KOOSTAJA SOOVITATUD MUUDATUSETTEPANEKUD

Arvamuse koostaja nõustub suurema osaga komisjoni ettepaneku nendest elementidest, mis puudutavad tõepoolest tehnilist kohandamist ilma poliitika tegeliku muutmiseta, nagu on osutanud ka kõnealuse sektori esindajad. Seepärast teeb arvamuse koostaja ettepaneku komisjoni ettepanek heaks kiita, tehes siiski teatud muudatused. Nimelt:

– arvamuse koostaja on seisukohal, et aromatiseeritud veinitoodete müüginimetuste ja kirjelduste ajakohastamine on tegelikult käesoleva määruse olemuslik element ja seepärast ei peaks seda tegema delegeeritud õigusaktide kaudu, nagu soovitab komisjon, vaid seadusandliku tavamenetluse kaudu;

– tarbija peaks teadma, kas esmase koostisosa lähtekoht on tegelikult sama, mis aromatiseeritud veini enda lähtekoht (sarnane säte lisati hiljuti vastu võetud määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) artikli 26 lõikesse 3);

– samuti peaks geograafiliste tähistega kaitstud aromatiseeritud veinitoodete puhul tarbija teadma, kas kasutatud viinamarjade lähtekoht on tegelikult sama, mis toote lähtekoht;

– aromatiseeritud veini kirjeldus peaks hõlmama nii sellist aromatiseeritud veini, millele ei ole lisatud alkoholi, kui ka sellist aromatiseeritud veini, millele on lisatud alkoholi;

– kui alkoholi on lisatud „aromatiseeritud veinijoogile”, siis peaks viimase tegelik alkoholisisaldus olema vähemalt 7,5 mahuprotsenti;

– tootespetsifikaadile lisatud teave geograafilise piirkonna ja lõpptoote seose kohta on tarbija valiku seisukohalt üsna tähtis ja seepärast tuleks seda käsitleda käesoleva määruse mitteolemusliku osana. Seega tuleks asjakohased meetmed vastu võtta delegeeritud õigusaktide kaudu;

– sarnaselt tuleks ka kontrolli puudutavad meetmed vastu võtta delegeeritud õigusaktide kaudu, sest need on olulised nii tootjate kui ka tarbijate huvide kaitse seisukohast;

– ja lõpuks on asjakohane lisada toodete mõistete määratluste kogumile nende valmistamise iseloomulikud elemendid (maitsestamine, alkoholi, värvainete, magusainete lisamine või mittelisamine).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „aromatiseeritud veinitooted” – tooted, mis on saadud veinisektori toodetest, nagu on osutatud määruses nr [XXXX/20XX, KOM(2010) 799 (lõplik), viidud vastavusse ühtse ühise turukorraldusega], ning mis on maitsestatud. Need on klassifitseeritud järgmiselt:

(1) „aromatiseeritud veinitooted” – tooted, mis on saadud veinisektori toodetest, nagu on osutatud määruses (EL) nr [XXXX/20XX, COM(2010) 799 (final), viidud vastavusse ühtse ühise turukorraldusega], ning mis on maitsestatud vastavalt I lisas sätestatud tingimustele. Need on klassifitseeritud järgmiselt:

Selgitus

On asjakohane lisada toodete mõistete määratluste kogumile nende valmistamise iseloomulikud elemendid (maitsestamine, alkoholi, värvainete, magusainete lisamine või mittelisamine). Tehnilised üksikasjad sätestatakse lisades. Alkoholi võib lisada aromatiseeritud veinidele, muude toote kategooriate puhul on see keelatud, v.a II lisas eraldi määratletud konkreetsed tooted.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) millele võib olla lisatud alkoholi, värvainet ja/või magusainet vastavalt I lisas sätestatud tingimustele;

Selgitus

On vaja selgitada, et nende meetodite kasutamine on vabatahtlik.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) millele võib olla lisatud värvainet ja/või magusainet vastavalt I lisas sätestatud tingimustele;

Selgitus

On vaja selgitada, et nende meetodite kasutamine on vabatahtlik.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c b) millele ei ole lisatud alkoholi, kui II lisas ei ole sätestatud teisiti;

Selgitus

On asjakohane lisada toodete mõistete määratluste kogumile nende valmistamise iseloomulikud elemendid (maitsestamine, alkoholi, värvainete, magusainete lisamine või mittelisamine). Tehnilised üksikasjad sätestatakse lisades. Alkoholi võib lisada aromatiseeritud veinidele, muude toote kategooriate puhul on see keelatud, v.a II lisas eraldi määratletud konkreetsed tooted.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d a) millele võib olla lisatud alkoholi ning mille tegelik alkoholisisaldus on sellisel juhul vähemalt 7 mahuprotsenti.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) millele võib olla lisatud värvainet ja/või magusainet vastavalt I lisas sätestatud tingimustele;

Selgitus

On vaja selgitada, et nende meetodite kasutamine on vabatahtlik.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. ELis kasutatakse aromatiseeritud veinitoodete müüginimetusi, mis on sätestatud II lisas. Neid müüginimetusi võib kasutada üksnes selliste aromatiseeritud veinitoodete turustamisel, mis vastavad kõnealuses lisas vastavatele müüginimetustele sätestatud nõuetele.

1. ELis kasutatakse kõnealuste toodete puhul üksnes niisuguseid aromatiseeritud veinitoodete müüginimetusi, mis on sätestatud II lisas. Neid müüginimetusi võib kasutada üksnes selliste aromatiseeritud veinitoodete turustamisel, mis vastavad kõnealuses lisas vastavatele müüginimetustele sätestatud nõuetele.

Selgitus

Asjakohane on tagada, et üldnimetust „aromatiseeritud veinitoode” ei saaks kasutada müüginimetusena, sest see ei esinda ühtegi tootekategooriat tarbijate teavitamiseks piisava täpsusega.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aromatiseeritud veinitoodete puhul, mis vastavad enam kui ühele müüginimetusele sätestatud nõuetele, võib kasutada üksnes üht vastavat müüginimetust.

2. Kui II lisas ei ole sätestatud teisiti, võib aromatiseeritud veinitoodete puhul, mis vastavad enam kui ühele müüginimetusele sätestatud nõuetele, kasutada üksnes üht vastavat müüginimetust.

Selgitus

Asjakohane on võimaldada konkreetselt teatavate traditsiooniliste toodete tootmise ja märgistuse suhtes kohaldatavate sätete kehtima jäämist praegustega identsetel tingimustel.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Sellise alkohoolse joogi kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, ei kasutata koos käesolevas määruses sätestatud mis tahes müüginimetusega täiendavaid sõnu või väljendeid, näiteks „samasugune”, „liiki”, „stiili”, „valmistatud”, „maitsega” või muid samalaadseid täiendeid.

3. Sellise alkohoolse joogi kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, ei kasutata täiendavaid sõnu või väljendeid, näiteks „samasugune”, „liiki”, „stiili”, „valmistatud”, „maitsega” või muid samalaadseid täiendeid või graafilisi kujutisi, mis võivad tarbijat eksitada.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5 a. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad II lisas sätestatud müüginimetusi ja kirjeldusi ajakohastada komisjoni ettepaneku põhjal seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Selgitus

Aromatiseeritud veinitoodete müüginimetuste ja kirjelduste ajakohastamine ei peaks toimuma delegeeritud õigusaktide kaudu, vaid seadusandliku tavamenetluse kaudu, sest see on käesoleva määruse olemuslik aspekt.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esmase koostisosa lähtekohale ei ole vaja viidata.

välja jäetud

Selgitus

Puudub tõepoolest vajadus viidata esmase koostisosa lähtekohale. Komisjoni sellekohane viide seadusandlikus tekstis on seega üleliigne. Aromatiseeritud veinitoote esmase koostisosa lähtekohale viitamist käsitlevad eeskirjad ei tohiks kõrvale kalduda üldisest lähenemisviisist, mis on esitatud määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) müüginimetusi ja kirjeldusi, mis on sätestatud II lisas.

välja jäetud

Selgitus

Aromatiseeritud veinitoodete müüginimetuste ja kirjelduste ajakohastamine ei peaks toimuma delegeeritud õigusaktide kaudu, vaid seadusandliku tavamenetluse kaudu, sest see on käesoleva määruse olemuslik aspekt.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Toote kvaliteedi ja jälgitavuse tagamiseks võib komisjon delegeeritud õigusaktidega kehtestada tingimused, mille kohaselt võib tootespetsifikaat sisaldada artikli 11 lõike 2 punktis f osutatud lisanõudeid.

2. Toote kvaliteedi ja jälgitavuse tagamiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 35 vastu delegeeritud õigusakte:

 

a) seoses tootespetsifikaadil esitatava teabega geograafilise piirkonna ja lõpptoote vahelise seose kohta;

 

b) niisuguste tingimuste kehtestamiseks, mille kohaselt võib tootespetsifikaat sisaldada artikli 11 lõike 2 punktis f osutatud lisanõudeid.

Selgitus

Tootespetsifikaadile lisatud teave geograafilise piirkonna ja lõpptoote seose kohta on tarbija valiku seisukohalt üsna tähtis ja seepärast tuleks seda käsitleda käesoleva määruse mitteolemusliku osana, mis nõuab vastuvõtmist delegeeritud õigusaktide kaudu.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli tõhususe tagamiseks võib komisjon delegeeritud õigusaktidega võtta kõik vajalikud meetmed seoses ettevõtjate teatistega pädevatele asutustele.

6. Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli tõhususe tagamiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 35 vastu delegeeritud õigusakte seoses ettevõtjate teatistega pädevatele asutustele, samuti seoses liikmesriikide tehtavate kontrollidega, sealhulgas analüüsidega.

Selgitus

Kontrollimine on oluline tootjate ja tarbijate huvide kaitse seisukohast ja seepärast tuleks seda käsitleda käesoleva määruse mitteolemusliku osana, mis nõuab vastuvõtmist delegeeritud õigusaktide kaudu.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) tootespetsifikaadil esitatava teabega geograafilise piirkonna ja lõpptoote vahelise seose kohta;

välja jäetud

Selgitus

Tootespetsifikaadile lisatud teave geograafilise piirkonna ja lõpptoote seose kohta on tarbija valiku seisukohalt üsna tähtis ja seepärast tuleks seda käsitleda käesoleva määruse mitteolemusliku osana, mis nõuab vastuvõtmist delegeeritud õigusaktide kaudu.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) liikmesriikide tehtava kontrolliga, sealhulgas analüüsid.

välja jäetud

Selgitus

Kontrollimine on oluline tootjate ja tarbijate huvide kaitse seisukohast ja seepärast tuleks seda käsitleda käesoleva määruse mitteolemusliku osana, mis nõuab vastuvõtmist delegeeritud õigusaktide kaudu.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa II – osa A – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Aromatiseeritud vein

(1) Aromatiseeritud vein

Aromatiseeritud vein, millele ei ole lisatud alkoholi.

Aromatiseeritud vein, millele on või ei ole lisatud alkoholi.

Selgitus

Ühest müüginimetusest piisab: aromatiseeritud veini kirjeldus peaks hõlmama nii aromatiseeritud veini, millele ei ole lisatud alkoholi, kui ka aromatiseeritud veini, millele on lisatud alkoholi.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa II – osa A – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2) Aromatiseeritud kangendatud vein

välja jäetud

Aromatiseeritud vein, millele on lisatud alkoholi.

 

Selgitus

Ühest müüginimetusest piisab: aromatiseeritud veini kirjeldus peaks hõlmama nii aromatiseeritud veini, millele ei ole lisatud alkoholi, kui ka aromatiseeritud veini, millele on lisatud alkoholi.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa II – osa A – punkt 4 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– mida võib magustada ainult karamellsuhkru, sahharoosi, viinamarjavirde, puhastatud kontsentreeritud viinamarjavirde ja kontsentreeritud viinamarjavirdega.

– mida võib magustada ainult I lisa punktis 2 osutatud saadustega.

Selgitus

Vermuti magustamiseks peaks olema lubatud kasutada I lisa punktis 2 sätestatud saadusi.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa II – osa B – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Müüginimetusega „Sangria” peavad kaasnema sõnad „toodetud …”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt määratletud piirkonna nimi, välja arvatud juhul, kui toode on valmistatud Hispaanias või Portugalis.

Kui jook on toodetud muus liikmesriigis kui Hispaanias või Portugalis, võib lisaks müüginimetusele „aromatiseeritud veinijook” kasutada sõna „Sangria”, millega peavad kaasnema sõnad „toodetud ...”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt määratletud piirkonna nimi.

Selgitus

Kõnealuse muudatusettepanekuga üritatakse säilitada status quo’d vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1601/1991, mis kaitseb Hispaania ja Portugali päritolu sõna „Sangria”.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa II – osa B – punkt 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Müüginimetuse „aromatiseeritud veinijook” võib asendada müüginimetusega „Sangria” ainult siis, kui jook on toodetud Hispaanias või Portugalis.

Müüginimetuse „aromatiseeritud veinijook” võib asendada sõnaga „Sangria” ainult siis, kui jook on toodetud Hispaanias või Portugalis.

Selgitus

Selget vahet tuleb teha „müüginimetusel”, mis hõlmab ka kirjeldust „aromatiseeritud veinijook”, ja sõnal „Sangria”.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa II – osa B – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Müüginimetusega „Clarea” peavad kaasnema sõnad „toodetud…”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt määratletud piirkonna nimi, välja arvatud juhul, kui toode on valmistatud Hispaanias.

Kui jook on toodetud muus liikmesriigis kui Hispaanias, võib lisaks müüginimetusele „aromatiseeritud veinijook” kasutada sõna „Clarea”. Sõnaga „Clarea” peavad kaasnema sõnad „toodetud...”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt määratletud piirkonna nimi.

Selgitus

Kõnealuse muudatusettepanekuga üritatakse säilitada status quo’d, kuna sõna „Clarea” tuleb kaitsta.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa II – osa B – punkt 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Müüginimetuse „Aromatiseeritud veinijook” võib asendada müüginimetusega „Clarea” ainult siis, kui jook on toodetud Hispaanias.

Müüginimetuse „aromatiseeritud veinijook” võib asendada sõnaga „Clarea” ainult siis, kui jook on toodetud Hispaanias.

Selgitus

„Sõna” ja „müüginimetuse” vahel tuleb teha selget vahet.

MENETLUS

Pealkiri

Aromatiseeritud veinitoodete geograafilised tähised

Viited

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Kaasatud komisjon(id) - istungil teada andmise kuupäev

15.12.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

MENETLUS

Pealkiri

Aromatiseeritud veinitoodete geograafilised tähised

Viited

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.8.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Kaasatud komisjon(id)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.2.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

57

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Hans-Peter Mayer

Esitamise kuupäev

3.5.2012