Izvješće - A7-0158/2012Izvješće
A7-0158/2012

IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih vinskih proizvoda

3.5.2012 - (COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelj: Paolo Bartolozzi
Izvjestitelj za mišljenje (*): Herbert Dorfmann, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
(*) Pridruženi odbor – Članak 50. Poslovnika


Postupak : 2011/0231(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0158/2012
Podneseni tekstovi :
A7-0158/2012
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih vinskih proizvoda

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2011)0530 ),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 43. stavak 2. i 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0234/2011 ),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje luksemburškog zastupničkog doma podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 7. prosinca 2011.[1],

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A7‑0158/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Ako aromatizirani vinski proizvodi zadovoljavaju uvjete utvrđene Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda1, trebali bi podlijegati označivanju ekološkog podrijetla korištenih proizvoda.

 

__________________

 

1 SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

Justification

Pending forthcoming developments in the regulation of oenological practices for organic wine-making, and with a view to establishing a basis for such regulation at this stage, the legal framework for organic production should also be mentioned in connection with aromatised wine products.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) „Aromatizirani vinski proizvodi”: znači proizvode dobivene od proizvoda iz vinskog sektora kako je navedeno u Uredbi (EU) br. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 konačna verzija usklađeno sa ZOT-om] i koji su aromatizirani. Klasificirani su na sljedeći način:

(1) „Aromatizirani vinski proizvodi”: znači proizvode dobivene od proizvoda iz vinskog sektora kako je navedeno u Uredbi (EU) br. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 konačna verzija usklađeno sa ZOT-om] i koji su aromatizirani u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. Klasificirani su na sljedeći način:

Justification

It is important to mention all aspects of the manufacture of aromatised wine products (aromatisation, addition of alcohol where applicable, sweetening and colouring), so as to bring the text of the definitions into line with the respective content of Annexes I and II. Lastly, it should be stated that the addition of alcohol is allowed for aromatised wines but not for other product categories, except those for which a specific exception is made in the definitions set out in Annex II.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 2. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) kojima se mogu dodavati alkohol i/ili bojila i/ili koji mogu biti zaslađeni u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.;

Justification

It is important to mention all aspects of the manufacture of aromatised wine products (aromatisation, addition of alcohol where applicable, sweetening and colouring), so as to bring the text of the definitions into line with the respective content of Annexes I and II. Lastly, it should be stated that the addition of alcohol is allowed for aromatised wines but not for other product categories, except those for which a specific exception is made in the definitions set out in Annex II.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 3. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) kojima se mogu dodavati bojila i/ili koji mogu biti zaslađeni u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.;

Justification

It is important to mention all aspects of the manufacture of aromatised wine products (aromatisation, addition of alcohol where applicable, sweetening and colouring), so as to bring the text of the definitions into line with the respective content of Annexes I and II. Lastly, it should be stated that the addition of alcohol is allowed for aromatised wines but not for other product categories, except those for which a specific exception is made in the definitions set out in Annex II.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 3. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) kojima nije dodan nikakav alkohol osim ako Prilogom II. nije utvrđeno drugačije ili kojima se dodaje alkohol, a u tom je slučaju trenutna alkoholna jakost po volumenu najmanje 7 % vol.;

Justification

It is important to mention all aspects of the manufacture of aromatised wine products (aromatisation, addition of alcohol where applicable, sweetening and colouring), so as to bring the text of the definitions into line with the respective content of Annexes I and II. Lastly, it should be stated that the addition of alcohol is allowed for aromatised wines but not for other product categories, except those for which a specific exception is made in the definitions set out in Annex II.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 4. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) kojima se mogu dodavati bojila i/ili koji mogu biti zaslađeni u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.;

Justification

It is important to mention all aspects of the manufacture of aromatised wine products (aromatisation, addition of alcohol where applicable, sweetening and colouring), so as to bring the body of the definitions into line with the respective content of Annexes I and II. Lastly, it is important to state that the addition of alcohol is allowed for aromatised wines but not for other product categories, except those for which a specific exception is made in the definitions set out in Annex II.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 4. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) kojem nije dodan nikakav alkohol;

(d) kojem nije dodan nikakav alkohol osim ako je Prilogom II. utvrđeno drugačije;

Justification

It is important to mention all aspects of the manufacture of aromatised wine products (aromatisation, addition of alcohol where applicable, sweetening and colouring), so as to bring the text of the definitions into line with the respective content of Annexes I and II. Lastly, it should be stated that the addition of alcohol is allowed for aromatised wines but not for other product categories, except those for which a specific exception is made in the definitions set out in Annex II.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Ekološki aromatizirani vinski proizvodi mogu se proizvoditi u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007, posebno njenim člancima 6. i 19. te u skladu s provedbenim pravilima usvojenima u skladu s njenim člankom 38.

Justification

Based on AM 11 by the Rapporteur. The reference should also cover follow-up legislation (Commission implementing acts) which are based on Regulation 834/2007. As such, Regulation 889/2008 and its amending regulations lay down detailed rules for the implementation of Regulation 834/2007 (e.g. specific production methods and allowed substances).Furthermore, the AM was switched to Article 3, which is about production processes.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U Uniji se koriste trgovački nazivi za aromatizirane vinske proizvode u skladu s Prilogom II. Ti se nazivi mogu koristiti samo za stavljanje na tržište aromatiziranih vinskih proizvoda koji su u skladu sa zahtjevima iz tog Priloga za odgovarajuće trgovačke nazive.

1. U Uniji se koriste samo trgovački nazivi za aromatizirane vinske proizvode u skladu s Prilogom II. Ti se nazivi mogu koristiti samo za stavljanje na tržište aromatiziranih vinskih proizvoda koji su u skladu sa zahtjevima iz tog Priloga za odgovarajuće trgovačke nazive.

Justification

In order to ensure legal coherence between the text and the annexes, it is important to reaffirm the principle of exclusivity such that only the sales denominations listed in Annex II may be used in the Union. This also makes it possible to prohibit generic names from being used as sales denominations, thereby ensuring the provision of accurate information to consumers.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Aromatizirani vinski proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima više od jednog trgovačkog naziva mogu koristiti samo jedan odgovarajući trgovački naziv.

2. Osim ako Prilogom II nije utvrđeno drugačije, aromatizirani vinski proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima više od jednog trgovačkog naziva mogu koristiti samo jedan odgovarajući trgovački naziv.

Justification

In order to ensure legal coherence between the text and the annexes, it is important to mention once again the possibility of special provisions applicable to certain traditional products, such as the use of more than one sales denomination for the same product. In relation to Sangria and Clarea, for example, Annex II provides that the description ‘Sangria’/’Clarea’ may replace the description ‘aromatised wine-based drink’ only where the drink in question was manufactured in Spain or Portugal, in the case of Sangria, or in Spain, in the case of Clarea.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Alkoholno piće koje nije u skladu sa zahtjevima ove Uredbe ne može se opisati, prezentirati ili označiti korištenjem asocijativnih riječi ili izraza poput „kao”, „tip”, „stil”, „vrsta”, „aroma” ili nekih drugih termina sličnih bilo kojim trgovačkim nazivima navedenima u ovoj Uredbi.

3. Alkoholno piće koje nije u skladu sa zahtjevima ove Uredbe ne može se opisati, prezentirati ili označiti korištenjem asocijativnih riječi ili izraza poput „kao”, „tip”, „stil”, „vrsta”, „aroma” ili nekih drugih sličnih termina ili grafičkih elemenata koji mogu obmanuti potrošača.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izrazi „poluslatko” i „slatko” mogu biti zamijenjeni naznakom udjela šećera, izraženim u gramima invertnog šećera po litri.

Uz izraze „poluslatko” i „slatko” može biti navedena naznaka udjela šećera, izražena u gramima invertnog šećera po litri.

Justification

Although it may be useful for consumers to know the sugar content expressed in invert sugar per litre, this may not be very meaningful for them. Consumers may not be able to make the difference between a sweet and semi-sweet aromatized wine only on the basis of the sugar content. The latter can be usefully be added, but not totally replacing the particulars ‘sweet’ and ‘semi-sweet’.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjesto podrijetla osnovnog sastojka nije potrebno označiti.

Briše se.

Justification

If the provenance of a product is given, it must also refer to the provenance of the grapes, in order not to mislead consumers.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se trgovački nazivi i dodatne pojedinosti iz ove Uredbe izražavaju riječima, tada se navode na najmanje jednom ili više službenih jezika Unije.

Trgovački nazivi i dodatne pojedinosti navode se jeziku koji je lako razumljiv potrošačima država članica u kojima se vinski proizvod prodaje.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) trgovačke nazive i opise iz Priloga II.

Briše se.

Justification

The updating of sales denominations and descriptions of aromatised wine products should not be made through delegated acts but through the ordinary legislative procedure, given that it is an essential element of this Regulation.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ovog poglavlja „oznaka zemljopisnog podrijetla” znači oznaka koja se odnosi na regiju, određeno mjesto ili zemlju, korištena za opis aromatiziranih vinskih proizvoda čija se određena kvaliteta, ugled ili druga svojstva tog proizvoda uglavnom mogu pripisati njegovom zemljopisnom podrijetlu.

Za potrebe ovog poglavlja „oznaka zemljopisnog podrijetla” znači oznaka koja se odnosi na regiju, određeno mjesto ili zemlju, korištena za opis aromatiziranih vinskih proizvoda ako je vinski proizvod iz Unije i ako se određena kvaliteta, ugled ili druga svojstva tog vinskog proizvoda uglavnom mogu pripisati njegovom zemljopisnom podrijetlu.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) opis proizvoda, posebno njegove glavne analitičke značajke kao i ocjenu ili podatak o njegovim organoleptičkim karakteristikama;

(b) opis proizvoda, posebno njegove glavne analitičke značajke kao i ▌podatak o njegovim organoleptičkim karakteristikama;

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 14. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Države članice usvajaju zakone, uredbe ili administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s ovim člankom do 1. prosinca 2012.

6. Države članice usvajaju zakone, uredbe ili administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s ovim člankom do 1. prosinca 2013.

Justification

There is always the possibility that the Regulation cannot be published by 1 December 2012 for administrative or timing reasons, so the deadline should be extended a little.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Komisija smatra da su uvjeti iz ovog poglavlja zadovoljeni, ona putem provedbenih akata bez pomoći Odbora iz članka 36. odlučuje u Službenom listu Europske unije objaviti jedinstveni dokument iz članka 11. stavka 1. točke (d) i uputu na objavu specifikacije proizvoda iz članka 14. stavka 5.

Ako Komisija smatra da su uvjeti iz ovog poglavlja zadovoljeni, ona putem provedbenih akata odlučuje u Službenom listu Europske unije objaviti jedinstveni dokument iz članka 11. stavka 1. točke (d) i uputu na objavu specifikacije proizvoda iz članka 14. stavka 5.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 21. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) bilo kakve druge lažne ili obmanjujuće oznake koje se odnose na izvor, podrijetlo, prirodu ili ključne osobine proizvoda na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, na promidžbenim materijalima ili dokumentima koji se odnose na dotični vinski proizvod te pakiranje proizvoda u ambalažu koja stvara pogrešnu predodžbu o njegovom podrijetlu;

(c) bilo kakve druge lažne ili obmanjujuće oznake koje se odnose na podrijetlo, izvor, sastav, sadržaj vina i/ili alkohola, metodu proizvodnje ili bitne osobine proizvoda na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, reklamnome materijalu ili dokumentima koji se odnose na dotični vinski proizvod te pakiranje proizvoda u ambalažu koja stvara pogrešnu predodžbu o njegovom podrijetlu;

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Postojeće zemljopisne oznake iz stavka 1. za koje se [dvije godine nakon stupanja na snagu] ne predaju informacije iz stavka 2. gube zaštitu u smislu ove Uredbe. Komisija putem provedbenih akata, bez pomoći Odbora iz članka 36., poduzima odgovarajuće formalne korake o brisanju takvih imena iz registra iz članka 22.

3. Postojeće zemljopisne oznake iz stavka 1. za koje se [dvije godine nakon stupanja na snagu] ne predaju informacije iz stavka 2. gube zaštitu u smislu ove Uredbe. Komisija putem provedbenih akata poduzima odgovarajuće formalne korake o brisanju takvih imena iz registra iz članka 22.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 27. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 26. ne primjenjuje se na postojeće zaštićene zemljopisne oznake iz stavka 1. ovog članka.

Briše se.

Justification

The possibility of cancelling existing geographical indications was not provided for in Regulation 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (the forerunner to Regulation 510/2006) nor does it appear in Regulation 110/2008 on geographical indications for spirit drinks.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda i sljedivost, Komisija može delegiranim aktima odrediti uvjete pod kojima specifikacije proizvoda mogu uključivati dodatne zahtjeve iz članka 11. stavka 2. točke (f).

2. Kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda i sljedivost, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 35.:

 

(a) o informacijama koje se navode u specifikacijama proizvoda s obzirom na vezu između zemljopisnog područja i konačnog proizvoda;

 

(b) kojim se utvrđuju uvjeti pod kojima specifikacije proizvoda mogu uključivati dodatne zahtjeve iz članka 11. stavka 2. točke (f).

Justification

The information included in the product specification concerning the link between the geographical area and the final product is quite important for the consumer's choice and should therefore be regarded as a non-essential element of this Regulation requiring adoption by means of delegated acts.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 29. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Kako bi se osigurala učinkovitost kontrola iz ovog poglavlja, Komisija može delegiranim aktima donijeti potrebne mjere u vezi s obavještavanjem nadležnih tijela o gospodarskim subjektima.

6. Kako bi se osigurala učinkovitost kontrola iz ovog poglavlja, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 35. u vezi s obavještavanjem nadležnih tijela o gospodarskim subjektima kao i u vezi s kontrolama i provjerama, uključujući i testiranja, koje provode države članice.

Justification

Checks and verification tasks are important for the protection of producers' and consumers' interests and should therefore be regarded as a non-essential element of this Regulation requiring adoption by means of delegated acts.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) informacije koje se navode u specifikacijama proizvoda s obzirom na

vezu između zemljopisnog područja i konačnog proizvoda;

Briše se.

Justification

The information included in the product specification concerning the link between the geographical area and the final product is quite important for the consumer's choice and should therefore be regarded as a non-essential element of this Regulation requiring adoption by means of delegated acts.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) objavljivanje odluka o zaštiti ili odbacivanju zahtjeva;

Briše se.

Justification

There is no reason not to inform the public about a decision on protection.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) provjere i kontrole koje trebaju provesti države članice uključujući i testiranje.

Briše se.

Justification

Checks and verification tasks are important for the protection of producers' and consumers' interests and should therefore be regarded as a non-essential element of this Regulation requiring adoption by means of delegated acts.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 31. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbeni akti koje treba donijeti bez pomoći Odbora iz članka 36.

Nedopuštenost zahtjeva ili molbe

Justification

Correction to align the text with a technical correction already accepted in the Council working groups. The correction needs to be made here to ensure consistency with the Izmjena made to this Article.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Delegacija ovlasti iz ove Uredbe dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 3., 9., 29. i 33. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od ...*. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje na razdoblja istog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive produženju najkasnije tri mjeseca prije završetka svakog razdoblja.

 

________________

 

* SL: molimo da se unese datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Justification

It is suggested that, in accordance with the provisions of the wine CMO, the delegation of power conferred on the Commission be limited to a specified period of time.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Enološke prakse:

 

Enološke prakse koje preporuča i objavljuje Međunarodna organizacija za vino i lozu (OIV) mogu se primjenjivati na osnovne i gotove proizvode obuhvaćene ovom Uredbom.

Justification

It is important that specific reference be made to the resolutions adopted by the International Organisation of Vine and Wine (OIV), as is already the case in Regulation 1234/2007.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Aromatizirano vino:

(1) Aromatizirano vino:

Aromatizirano vino kojem nije dodan nikakav alkohol.

Aromatizirano vino sa ili bez dodatka alkohola.

Justification

One sales denomination is enough: the description of aromatised wine should cover both aromatized wine to which no alcohol has been added and aromatized wine to which alcohol has been added.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Prilog II. - dio A- točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Aromatizirano alkoholizirano vino:

Briše se.

Aromatizirano vino kojem je dodan alkohol.

 

Justification

One sales denomination is enough: the description of aromatised wine should cover both aromatized wine to which no alcohol has been added and aromatized wine to which alcohol has been added.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – dio A – točka 4. – treća alineja

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– koji se smije zasladiti samo karameliziranim šećerom, saharozom, moštom od grožđa, rektificiranim koncentriranim moštom od grožđa i koncentriranim moštom od grožđa.

– koji se može zasladiti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu 1.

Justification

Consideration must be given to developments in sweetening techniques and practices since 1991. The proposal for a regulation takes account of the progress made as a result of legislative and technical developments in the regulation of this sector; the stipulation inserted here is intended solely to make the content of the sales denomination consistent with what is already specified in Annex I.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – treća alineja

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– koji ima sadržaj šećera izražen kao invertni šećer od više od 200 grama i najmanji sadržaj žumanjka od 10 grama po litri gotovog proizvoda.

– koji ima sadržaj šećera izražen kao invertni šećer od više od 200 grama.

Justification

This Izmjena modifies the definition in the light of the fact that there is no adequate technique for measuring cholesterol content at present, pending work to determine a specific method of analysis.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – dio A – točka 6. – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– za čiju je pripremu najmanja količina upotrjebljenog žumanjka u mješavini 10 grama po litri.

Justification

This amendment modifies the definition in the light of the fact that there is no adequate technique for measuring cholesterol content at present, pending work to determine a specific method of analysis.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – dio B – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Naziv „sangria” mora biti popraćen riječima „proizvedeno u …”, iza čega slijedi ime države članice u kojoj je proizvedena ili uže regije osim ako je proizvod proizveden u Španjolskoj ili Portugalu.

Ako je piće proizvedeno u državi članici koja nije Španjolska ili Portugal, riječ „sangria” može se dodatno koristiti uz trgovački naziv „aromatizirano piće na bazi vina” koji mora biti popraćen riječima „proizvedeno u …”, iza čega slijedi ime države članice u kojoj je proizvedena ili uže regije.

Justification

This amendment seeks to retain the status quo as per Regulation (EEC) No 1601/1991, protecting the word ‘Sangria’, which originated in Spain and Portugal. It is necessary to clarify that the word ‘Sangria’, in any Member State other than Spain and Portugal, is not a sales denomination but an optional indication or term.

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – dio B – stavak 3.– podstavak 3. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Naziv „sangria” može zamijeniti naziv „aromatizirano piće na bazi vina” samo ako je piće proizvedeno u Španjolskoj ili Portugalu.

Riječ „sangria” može zamijeniti trgovački naziv „aromatizirano piće na bazi vina” samo ako je piće proizvedeno u Španjolskoj ili Portugalu.

Justification

This amendment seeks to retain the status quo as per Regulation (EEC) No 1601/1991, protecting the word ‘Sangria’, which originated in Spain and Portugal. It is necessary to clarify that the word ‘Sangria’, in any Member State other than Spain and Portugal, is not a sales denomination but an optional indication or term. A clear distinction needs to be drawn between ‘sales denomination’, which includes the description ‘aromatised wine-based drink’ and the word ‘Sangria’.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – dio B – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Naziv „clarea” mora biti popraćen riječima „proizvedeno u …”, iza čega slijedi ime države članice u kojoj je proizvedena ili uže regije, osim ako je proizvod proizveden u Španjolskoj.

Ako je piće proizvedeno u državi članici koja nije Španjolska , riječ „clarea” može se dodatno koristiti uz trgovački naziv „aromatizirano piće na bazi vina” koji mora biti popraćen riječima „proizvedeno u …”, iza čega slijedi ime države članice u kojoj je proizvedena ili uže regije.

Justification

This amendment seeks to retain the status quo as per Regulation (EEC) No 1601/1991, given that the word ‘Clarea’ needs to be protected. It is necessary to clarify that the word ‘Clarea’, in any Member State other than Spain, is not a sales denomination but an optional indication or term.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – dio B – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Naziv „clarea” može zamijeniti naziv „aromatizirano piće na bazi vina” samo ako je piće proizvedeno u Španjolskoj.

Riječ „clarea” može zamijeniti trgovački naziv „aromatizirano piće na bazi vina” samo ako je piće proizvedeno u Španjolskoj.

Justification

This amendment seeks to retain the status quo as per Regulation (EEC) No 1601/1991, given that the word ‘Clarea’ needs to be protected and a clear distinction needs to be drawn between ‘word’ and ‘sales denomination’. The word ‘Clarea’, in any Member State other than Spain, is not a sales denomination but an optional indication or term.

  • [1]  SL C 43, 15.2.2012., str. 67.

EXPLANATORY STATEMENT

Aromatised wine products play an important role for consumers, producers and the wider agricultural sector in the European Union. They represent a significant proportion of the EU’s wine sector, forming an extremely important market in terms of both quality and size, both domestically and internationally. The EU accounts for about 90 % of world production of aromatised wine products (approximately 3 million hectolitres per year); there are long-established traditional producers in many Member States, in particular in the south of the continent, but also in the north and east.

Background to EU legislation

The proposal for a regulation fits into a European legislative framework of which a key aspect cannot be overlooked: the reform of wine sector policy. As part of the process of simplifying the Common Agricultural Policy, and alongside the development and adoption of the Single CMO Regulation (Council Regulation (EC) No 1234/2007), which replaced the 21 existing common market organisations (CMOs) for different branches of agriculture and laid down common standards for the management of agricultural markets, the marketing of agricultural products and EU exports and imports, the Council negotiated a reform of wine sector policy (Regulation (EC) No 479/2008), which is now fully incorporated into the Single CMO Regulation.

The 2008 reform reorganised the management of the EU’s wine market. It was designed to allow rapid restructuring of the sector through the gradual removal of ineffective and expensive intervention measures and the redirection of spending with a view to better meeting consumer demand and making European wine more competitive.

Aim of the current Commission proposal

The Commission’s proposal for a regulation is intended to update Regulation (EEC) 1601/91 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatised wines, aromatised wine-based drinks and aromatised wine-product cocktails.

Based on Article 43(2) and 114 TFEU, the proposal for a regulation lays down rules on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products; it applies to all aromatised wine products marketed in the EU, whether they are produced in the Member States or in third countries, as well as to those produced in the Union for export.

The main aims of the proposal are to enhance the applicability and clarity of EU legislation on aromatised wine products and to introduce a well-defined quality policy for such products. Certain sales denominations will be updated in the light of the possibility of increasing wine content instead of adding alcohol directly, so as to ensure that consumers are properly informed and that the definitions used are updated in the light of technical developments. The existing rules on geographical indications will be brought into line with the WTO Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (the TRIPS Agreement).

Another aim is to bring the rules into line with the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The objectives, principles and other essential elements relating to the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products will be determined by the legislator, while the Commission, by means of delegated acts (Article 290 TFEU), should be able to adopt rules on production processes and methods of analysis, the necessary amendments to the definitions, requirements, restrictions, sales denominations and descriptions, and the necessary rules on geographical indications. Furthermore, the legislator should grant the Commission the power to adopt implementing acts (Article 291(2) TFEU), especially with regard to the uniform application of the rules on aromatised wine products relating to geographical indications, administrative and physical checks and the exchange of information.

The proposal does not change the scope of the existing rules applicable to this sector, but simply adapts them to obligations already taken on by the Union.

Rapporteur’s position

The rapporteur welcomes the main points of the Commission proposal, especially the objectives of simplifying and enhancing the rules.

The proposal for a regulation simplifies and updates Regulation (EEC) No 1601/91, which currently covers aromatised wine products; in the light of technological innovations and ever-changing consumer expectations, that regulation is repealed and replaced by a new text. The rapporteur consequently supports the Commission’s efforts to modernise a mechanism which has hitherto ensured the smooth functioning of the market in aromatised wines, but which needs to adapt to regulatory developments in this area.

The rapporteur endorses the general approach adopted in the text with a view to harmonising the regulation in question with legislative developments in the area of wine quality policy, to adapt it to the CMO rules and to bring it into line with the TFEU.

The proposal for a regulation, which also includes measures connected with the description, presentation and labelling of aromatised wine products, has to be consistent with the new rules on the provision of food information to consumers (Regulation (EU) No 1169/2011). Given that the proposal for a regulation fits into a legislative context already subject to those rules, the rapporteur has adopted the general approach of harmonising it with Regulation (EU) No 1169/2011).

A number of the proposed amendments are motivated by these considerations.

In line with the simplification introduced by the CMO of 2008, for example, which allowed the labelling of EU wines without a geographical indication to mention the vine variety, the rapporteur would like the same possibility to be introduced for aromatised wine products, in accordance with the requirements laid down in Regulation (EC) 607/2009.

The rapporteur also considers it necessary to insert a clear reference in the text to allowing aromatised wine products to feature a reference to the organic nature of the products used. In his view, this amendment makes a positive contribution to the future regulation of oenological practices for organic wine-making.

The rapporteur believes that the body of the text should be brought into line with the respective content of Annexes I (technical definitions, requirements and restrictions) and II (sales denominations and descriptions of aromatised wine products), and has consequently proposed a number of technical amendments. For example, he considers it necessary to mention all aspects of the manufacture of aromatised wine products: aromatisation, the addition of alcohol where applicable, sweetening and colouring. As regards sales denominations, he feels it is important to reaffirm the principle of exclusivity such that only the sales denominations set out in Annex II can be used in the EU. This makes it possible to prohibit generic names from being used as sales denominations, thereby ensuring the provision of accurate information to consumers. Again with a view to ensuring legal coherence, he has inserted a reference to the possibility of special provisions applicable to certain traditional products, such as the use of more than one sales denomination for the same product.

The rapporteur also considers it necessary to amend the annexes in the light of technical and legislative developments in this sector. Specifically, on account of developments in sweetening techniques and practices since 1991, the list of sweetening methods allowed for vermouth should be extended to bring it into line with the practices already provided for in Annex I, and the definition of egg-based aromatised wine should be changed in view of the fact that there is no specific method for measuring its cholesterol content.

According to one of the main aims of the proposal, namely to bring the regulation into line with the provisions of the TFEU, the text also provides for the delegation of a series of powers to the Commission. While the rapporteur agrees that the text should be brought into line with its legal basis, he has amended it in order to limit the delegation of powers to a specified period of time. Further consideration must be given to the possibility of defining those powers in more detail and providing for greater involvement of the EU delegations in adopting the acts in question.

Lastly, it is important to mention the section on geographical indications. As stated above, one of the aims of the proposal is to establish criteria for recognising geographical indications. In accordance with the existing rules on wine products, the proposal lays down specific rules for aromatised products falling outside the scope of the regulation on agricultural product quality schemes, the Single CMO Regulation and the regulation on spirit drinks. The rapporteur endorses the Commission’s intentions and objectives, and is in favour of a legal requirement such that processed products must also be covered by a comprehensive, complementary framework in respect of geographical indications.

OPINION of the Committee on Agriculture and Rural Development (29.3.2012)

for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Rapporteur (*): Herbert Dorfmann

(*) Associated committee – Rule 50 of the Rules of Procedure

SHORT JUSTIFICATION

1. MAIN ELEMENTS OF THE PROPOSAL

The Commission proposal seeks to replace Council Regulation N° 1601/91 of 10 June 1991 which deals with the definition, description and presentation of aromatised wines, aromatised wine-based drinks and aromatised wine-product cocktails («aromatised wine products»). In the light of technologic innovation, market developments and evolving consumer expectations it has been considered necessary to update the rules applicable to the definition, description, presentation, labelling and protection of geographical indications of certain aromatised wine products, while taking into account traditional production methods.

The proposal simplifies the existing rules and, in particular, adapts the definitions used to the technical evolution and puts the existing rules on geographical indications in line with the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights agreement (TRIPs agreement). It also aims at aligning the text with the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) concerning "delegated acts" and "implementing acts" (Articles 290 and 291 TFEU respectively).

The Commission, in its explanatory memorandum, points out ''a consensus among the producers of aromatised wine products to keep the same framework and similar rules'' and that ''only minor technical adjustments seem to be necessary''. The Commission notes that those technical adjustments were communicated to its services by the representatives of the sector, after informal consultation of the main European producers and national organisations.

The Commission points out as further main objectives of its proposal, the enhanced applicability and clarity of the Union legislation; a well defined quality policy based on the definitions of products; the updating of certain sales denominations in the light of the possibility to increase the level of wine instead of directly adding alcohol; increased flexibility by shifting the competence to amend the definitions and descriptions of products from the present co-decision procedure to the Commission by means of delegated acts; the adaptation of the Union rules to new technical requirements and to WTO requirements, including the TRIPs Agreement; and the definition of criteria guiding the recognition of new geographical indications.

2. STRUCTURE OF THE DRAFT REGULATION

The draft Regulation consists of 4 Chapters and 3 Annexes:

Chapter I lays down the basic definition and classification of products.

Chapter II deals with the description, presentation and labelling. It refers to the requirements and restrictions laid down in Annexes I and II, and delegates to the Commission the establishment of further authorised production processes. It refers to international methods for the analyses of aromatised wine products, and establishes specific labelling rules for those products.

Chapter II further establishes, by referring to Annexes I and II, a coherent system based on traditional quality practices and new developments as regards the quality of products. It aims at providing clear information to the consumer on the nature of products (sales denominations) and obliges the producer to provide all information necessary to avoid that the consumer is misled.

Chapter III lays down the rules on geographical indications in accordance with the international obligations of the EU. The geographical indications presently listed in Regulation No 1601/91 are transferred to the register which is established pursuant to Article 22 of the present Regulation.

Chapter IV sets out General, Transitional and Final Measures.

Annex I includes the technical definitions and requirements for the production of aromatised wine products.

Finally, Annex II includes their sales denominations and associated description.

3. AMENDMENTS SUGGESTED BY THE RAPPORTEUR

The draftsman agrees with most elements of the Commission proposal, which concerns indeed technical adjustments without a real policy change, as also indicated by the representatives of the sector. He proposes therefore that the proposal should be approved, however with certain amendments. Namely:

- the draftsman takes the view that the updating of sales denominations and descriptions of aromatised wine products is, in fact, an essential element of this Regulation and therefore it should not be made through delegated acts, as the Commission suggests, but through the ordinary legislative procedure;

- the consumer should know whether the place of provenance of the primary ingredient is indeed the same as the place of provenance of the aromatised wine itself (a similar provision has been included in Article 26 (3) of the recently adopted Regulation 1169/2011 on the provision of food information to consumers);

- similarly, for aromatised wine products protected through geographical indications, the consumer should know whether the place of provenance of the grapes used is indeed the same as the place of provenance of the product;

- the description of aromatised wine should cover both aromatized wine to which no alcohol has been added and aromatized wine to which alcohol has been added;

- where alcohol has been added to an "aromatised wine-based drink", the latter's actual alcoholic strength by volume should be at least 7,5 % vol.;

- the information included in the product specification concerning the link between the geographical area and the final product is quite important for the consumer's choice and should therefore be regarded as a non-essential element of this Regulation. The relevant measures should hence be adopted by means of delegated acts;

- similarly, measures regarding checks and verification tasks should be adopted by means of delegated acts because they are important for the protection of both producers' and consumers' interests;

- finally, it is appropriate to introduce into the body of product definitions the characteristic elements of their preparation (flavouring, addition or not of alcohol, colouring, sweetening).

AMENDMENTS

The Committee on Agriculture and Rural Development calls on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a regulation

Article 2 – point 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

(1) "Aromatised wine products": means products obtained from products of the wine sector as referred to in Regulation (EU) No [XXXX/20XX. COM(2010) 799 final aligned sCMO], and which have been flavoured. They are classified as follows:

(1) "Aromatised wine products": means products obtained from products of the wine sector as referred to in Regulation (EU) No [XXXX/20XX. COM(2010) 799 final aligned sCMO], and which have been flavoured under the conditions laid down in Annex I. They are classified as follows:

Justification

It is appropriate to introduce into the body of product definitions the characteristic elements of their preparation (flavouring, addition or not of alcohol, colouring, sweetening). Technical details shall be laid down in the Annexes. Addition of alcohol is optional for aromatised wines, and it is not allowed for the other product categories except for specific products which are particularly defined in Annex II.

Amendment  2

Proposal for a regulation

Article 2 – point 2 – subpoint c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ca) which may have been the object of alcohol addition, colouring and/or sweetening under the conditions laid down in Annex I;

Justification

It needs to be made clear that these techniques are optional.

Amendment  3

Proposal for a regulation

Article 2 – point 3 – subpoint c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ca) which may have been the object of colouring and/or sweetening under the conditions laid down in Annex I;

Justification

It needs to be made clear that these techniques are optional.

Amendment  4

Proposal for a regulation

Article 2 – point 3 – subpoint cb (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

(cb) which has not been the object of alcohol addition, save as provided otherwise in Annex II;

Justification

It is appropriate to introduce into the body of product definitions the characteristic elements of their preparation (flavouring, addition or not of alcohol, colouring, sweetening). Technical details shall be laid down in the Annexes. Addition of alcohol is optional for aromatised wines, and it is not allowed for the other product categories except for specific products which are particularly defined in Annex II.

Amendment  5

Proposal for a regulation

Article 2 – point 3 – subpoint da (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

(da) to which alcohol may have been added, in which case its actual alcoholic strength by volume shall be at least 7 % vol.

Amendment  6

Proposal for a regulation

Article 2 – point 4 – subpoint b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba) which may have been the object of colouring and/or sweetening under the conditions laid down in Annex I;

Justification

It needs to be made clear that these techniques are optional.

Amendment  7

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The sales denominations for aromatised wine products as provided for in Annex II shall be used in the Union. Those denominations may be used only for the marketing of aromatised wine products which comply with the requirements laid down in that Annex for the corresponding sales denomination.

1. Only the sales denominations for aromatised wine products that are provided for in Annex II shall be used in the Union in respect of those products. Those denominations may be used only for the marketing of aromatised wine products which comply with the requirements laid down in that Annex for the corresponding sales denomination.

Justification

It is appropriate to ensure that the generic denomination ''aromatised wine product'' cannot be used as sales denomination since it does not represent any product category precisely enough to inform the consumers.

Amendment  8

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. Aromatised wine products which comply with the requirements of more than one sales denomination may use only one corresponding sales denomination.

2. Save as provided otherwise in Annex II, aromatised wine products which comply with the requirements of more than one sales denomination may use only one corresponding sales denomination.

Justification

It is appropriate to allow to provisions which are specific to certain traditional products and which apply to production and labelling, to remain in force under conditions identical to the present situation.

Amendment  9

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. An alcoholic beverage not fulfilling the requirements laid down in this Regulation shall not be described, presented or labelled by associating words or phrases such as "like", "type", "style", "made", "flavour" or any other term similar to any of the sales denominations established in this Regulation.

3. An alcoholic beverage not fulfilling the requirements laid down in this Regulation shall not be described, presented or labelled by associating words or phrases such as "like", "type", "style", "made", "flavour" or any other similar terms, or graphic components that are liable to mislead the consumer.

Amendment  10

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 5a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

5a. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure on a proposal from the Commission, may update the sales denominations and descriptions laid down in Annex II.

Justification

The updating of sales denominations and descriptions of aromatised wine products should not be made through delegated acts but through the ordinary legislative procedure, given that it is an essential element of this Regulation.

Amendment  11

Proposal for a regulation

Article 6 – second paragraph

Text proposed by the Commission

Amendment

An indication of the place of provenance of the primary ingredient is not required.

deleted

Justification

There is indeed no need to indicate the place of provenance of the primary ingredient. The Commission’s reference to it in the legislative text is therefore superfluous. Rules governing the indication of the place of provenance of the primary ingredient of aromatised wine products should not deviate from the general approach taken in Regulation (EU) No 1169/2011 on food information to consumers.

Amendment  12

Proposal for a regulation

Article 9 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) the sales denominations and descriptions laid down in Annex II.

deleted

Justification

The updating of sales denominations and descriptions of aromatised wine products should not be made through delegated acts but through the ordinary legislative procedure, given that it is an essential element of this Regulation.

Amendment  13

Proposal for a regulation

Article 29 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. In order to ensure product quality and traceability, the Commission may, by means of delegated acts, provide for the conditions under which product specifications may include additional requirements as referred to in Article 11 (2)(f).

2. In order to ensure product quality and traceability, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 35:

 

(a) concerning the information to be provided in the product specification with regard to the link between the geographical area and the final product;

 

(b) laying down the conditions under which product specifications may include additional requirements as referred to in Article 11 (2)(f).

Justification

The information included in the product specification concerning the link between the geographical area and the final product is quite important for the consumer's choice and should therefore be regarded as a non-essential element of this Regulation requiring adoption by means of delegated acts.

Amendment  14

Proposal for a regulation

Article 29 – paragraph 6

Text proposed by the Commission

Amendment

6. In order to ensure the efficiency of the checks provided for in this Chapter, the Commission may, by means of delegated acts, adopt the necessary measures regarding the notification of operators to the competent authorities.

6. In order to ensure the efficiency of the checks provided for in this Chapter, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 35, regarding the notification of operators to the competent authorities, as well as regarding checks and verification to be carried out by the Member States, including testing.

Justification

Checks and verification tasks are important for the protection of producers' and consumers' interests and should therefore be regarded as a non-essential element of this Regulation requiring adoption by means of delegated acts.

Amendment  15

Proposal for a regulation

Article 30 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) the information to be provided in the product specification with regard to the

link between the geographical area and the final product;

deleted

Justification

The information included in the product specification concerning the link between the geographical area and the final product is quite important for the consumer's choice and should therefore be regarded as a non-essential element of this Regulation requiring adoption by means of delegated acts.

Amendment  16

Proposal for a regulation

Article 30 – paragraph 1 – point f

Text proposed by the Commission

Amendment

(f) checks and verification to be carried out by the Member States, includingtesting.

deleted

Justification

Checks and verification tasks are important for the protection of producers' and consumers' interests and should therefore be regarded as a non-essential element of this Regulation requiring adoption by means of delegated acts.

Amendment  17

Proposal for a regulation

Annex II - part A - point 1

Text proposed by the Commission

Amendment

(1) Aromatised wine:

(1) Aromatised wine:

Aromatized wine to which no alcohol has been added.

Aromatized wine with or without the addition of alcohol.

Justification

One sales denomination is enough: the description of aromatised wine should cover both aromatized wine to which no alcohol has been added and aromatized wine to which alcohol has been added.

Amendment  18

Proposal for a regulation

Annex II - part A - point 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2) Aromatised fortified wine:

deleted

Aromatised wine to which alcohol has been added.

 

Justification

One sales denomination is enough: the description of aromatised wine should cover both aromatized wine to which no alcohol has been added and aromatized wine to which alcohol has been added.

Amendment  19

Proposal for a regulation

Annex II - part A - point 4 - third indent

Text proposed by the Commission

Amendment

– which may have been sweetened only by means of caramelized sugar, sucrose, grape must, rectified concentrated grape must and concentrated grape must.

– which may have been sweetened only by means of products referred to in point 2 of Annex I.

Justification

Products provided for under point 2 of Annex I should be allowed to be used for the sweetening of vermouth.

Amendment  20

Proposal for a regulation

Annex II – part B – point 3 – second paragraph

Text proposed by the Commission

Amendment

The description ‘Sangria’ must be accompanied by the words ‘produced in …’ followed by the name of the Member State of production or of a more restricted region except where the product is produced in Spain or Portugal.

When the drink is manufactured in a Member State other than Spain or Portugal, the word ‘Sangria’ may be used in addition to the sales denomination ‘aromatised wine-based drink’, which must be accompanied by the words ‘produced in …’ followed by the name of the Member State of production or of a more restricted region.

Justification

This amendment seeks to retain the status quo as per Regulation (EEC) No 1601/1991, protecting the word ‘Sangria’, which originated in Spain and Portugal.

Amendment  21

Proposal for a regulation

Annex II – part B – point 3 – third paragraph

Text proposed by the Commission

Amendment

The description ‘Sangria’ may replace the description ‘aromatised wine-based drink’ only where the drink is manufactured in Spain or Portugal.

The word ‘Sangria’ may replace the sales denomination ‘aromatised wine-based drink’ only where the drink is manufactured in Spain or Portugal.

Justification

A clear distinction needs to be drawn between ‘sales denomination’, which includes the description ‘aromatised wine-based drink’ and the word ‘Sangria’.

Amendment  22

Proposal for a regulation

Annex II – part B – point 4 – second paragraph

Text proposed by the Commission

Amendment

The description ‘Clarea’ must be accompanied by the words ‘produced in …’ followed by the name of the Member State of production or of a more restricted region except where the product is produced in Spain.

When the drink is manufactured in a Member State other than Spain, the word ‘Clarea’ may be used in addition to the sales denomination ‘aromatised wine-based drink’. The word "Clarea"must be accompanied by the words ‘produced in …’ followed by the name of the Member State of production or of a more restricted region.

Justification

This amendment seeks to retain the status quo, given that the word ‘Clarea’ needs to be protected.

Amendment  23

Proposal for a regulation

Annex II – part B – point 4 – third paragraph

Text proposed by the Commission

Amendment

The description ‘Clarea’ may replace the description ‘aromatised wine-based drink’ only where the drink is manufactured in Spain.

The word ‘Clarea’ may replace the sales denomination ‘aromatised wine-based drink’ only where the drink is manufactured in Spain.

Justification

A clear distinction needs to be drawn between ‘word’ and ‘sales denomination’.

PROCEDURE

Title

Geographical indications of aromatised wine products

References

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Committee(s) asked for opinion(s)

       Date announced in plenary

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Associated committee(s) - date announced in plenary

15.12.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date appointed

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Discussed in committee

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Date adopted

27.3.2012

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

37

1

0

Members present for the final vote

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Substitute(s) present for the final vote

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

POSTUPAK

Naslov

Zemljopisno podrijetlo aromatiziranih vinskih proizvoda

Referentni dokumenti

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.8.2011

 

 

 

Nadležni odbor

               Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

  Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

  Datum odluke

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Pridruženi odbor(i)

  Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Izvjestitelj(i)

  Datum imenovanja

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.2.2012

 

 

 

Datum usvajanja

25.4.2012

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

57

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Hans-Peter Mayer

Datum podnošenja

3.5.2012