JELENTÉS az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

3.5.2012 - (COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Paolo Bartolozzi
A vélemény előadója (*): Herbert Dorfmann, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke


Eljárás : 2011/0231(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0158/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0158/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0530),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 43. cikkének (2) bekezdésére, és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a luxemburgi képviselőháznak a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv keretében benyújtott, indoklással ellátott véleményére, amelyben kifejti, hogy a jogalkotási aktus tervezete nem felel meg a szubszidiaritás elvének,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0158/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Amennyiben az ízesített borászati termékek teljesítik az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 2007. június 28-i 834/2004/EK tanácsi irányelvben1 megállapított követelményeket, azok számára engedélyezni kell, hogy jelölhessék a felhasznált termékek ökológiai jellegét.

 

__________________

 

1 HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

Indokolás

A bioborokra vonatkozó borászati eljárások szabályozása érdekében tett tovább lépések figyelembevételével, valamint a jogi alapok előírása érdekében az ízesített borászati termékek esetében is meg kell teremteni az ökológiai termelésre való hivatkozás jogi kereteit.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) „Ízesített borászati termékek”: olyan, a borászati ágazatnak a(z) [XXXX/20XX/EU COM(2010) 799 végleges, összehangolt, egységes KPSZ] rendeletben említett termékeiből előállított termékek, amelyeket ízesítettek. E termékek a következő osztályokba sorolhatók:

(1) „Ízesített borászati termékek”: olyan, a borászati ágazatnak a(z) [XXXX/20XX/EU COM(2010) 799 végleges, összehangolt, egységes KPSZ] rendeletben említett termékeiből előállított termékek, amelyeket az I. mellékletben megállapított feltételek szerint ízesítettek. E termékek a következő osztályokba sorolhatók:

Indokolás

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek előállítását meghatározó tényezőt (aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezőanyagok) annak érdekében, hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet tartalmával. Végül pedig egyértelművé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elő, ami alól kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ca) amelyhez az I. mellékletben megállapított feltételek szerint alkoholt és/vagy színezőanyagot adhattak, és/vagy amelyet édesíthettek;

Indokolás

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek előállítását meghatározó tényezőt (aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezőanyagok) annak érdekében, hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet tartalmával. Végül pedig egyértelművé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elő, ami alól kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ca) amelyhez az I. mellékletben megállapított feltételek szerint színezőanyagot adhattak, és/vagy amelyet édesíthettek;

Indokolás

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek előállítását meghatározó tényezőt (aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezőanyagok) annak érdekében, hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet tartalmával. Végül pedig egyértelművé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elő, ami alól kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(da) amelyet alkohol hozzáadása nélkül készítenek, amennyiben a II. melléklet eltérően nem rendelkezik, vagy amely alkohol hozzáadásával is készülhet – ebben az esetben tényleges alkoholtartalma legalább 7 térfogatszázalék;

Indokolás

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek előállítását meghatározó tényezőt (aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezőanyagok) annak érdekében, hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet tartalmával. Végül pedig egyértelművé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elő, ami alól kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) amelyhez az I. mellékletben megállapított feltételek szerint színezőanyagot adhattak, és/vagy amelyet édesíthettek;

Indokolás

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek előállítását meghatározó tényezőt (aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezőanyagok) annak érdekében, hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet tartalmával. Végül pedig egyértelművé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elő, ami alól kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) amelyet alkohol hozzáadása nélkül készítenek;

(d) amelyet alkohol hozzáadása nélkül készítenek, amennyiben a II. melléklet eltérően nem rendelkezik;

Indokolás

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek előállítását meghatározó tényezőt (aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezőanyagok) annak érdekében, hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet tartalmával. Végül pedig egyértelművé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elő, ami alól kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az ízesített borászati termékek előállítása a 834/2007/EK tanácsi rendelettel, és különösen annak 6. és 19. cikkével, valamint a 38. cikke szerint elfogadott végrehajtási szabályokkal összhangban lehetséges.

Indokolás

Az előadó 11. módosítása alapján. A hivatkozásnak magában kell foglalnia a követő jogszabályokat (a Bizottság végrehajtási aktusait), amelyek a 834/207/EK rendeleten alapulnak. Például a 889/2008/EK rendelet és az azt módosító rendeletek részletes szabályokat állapítanak meg a 834/2007/EK rendelet végrehajtására vonatkozóan (például a konkrét előállítási módszerek és a megengedett anyagok tekintetében).Ezenkívül a módosítás átkerült a 3. cikkhez, amely az előállítási eljárásokkal foglalkozik.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az ízesített borászati termékekre a II. mellékletben meghatározott kereskedelmi megnevezéseket kell alkalmazni az Unióban. Az említett megnevezéseket csak azon ízesített borászati termékek forgalmazásához lehet használni, amelyek megfelelnek az említett mellékletben a megfelelő kereskedelmi megnevezés tekintetében meghatározott követelményeknek.

1. Az ízesített borászati termékekre kizárólag a II. mellékletben meghatározott kereskedelmi megnevezések alkalmazhatók az Unióban. Az említett megnevezéseket csak azon ízesített borászati termékek forgalmazásához lehet használni, amelyek megfelelnek az említett mellékletben a megfelelő kereskedelmi megnevezés tekintetében meghatározott követelményeknek.

Indokolás

A rendelet szövege és mellékletei közötti jogbiztonság megteremtése érdekében ki kell emelni a kizárólagosság elvét, amelynek értelmében az Unió területén csak a II. mellékletben meghatározott megnevezések használhatók. E pontosítás ezenfelül lehetővé teszi az általános megnevezések kereskedelmi megnevezésként történő alkalmazásának megakadályozását, biztosítva ezáltal a fogyasztók megfelelő tájékoztatását.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Azon ízesített borászati termékek esetében, amelyek több kereskedelmi megnevezés követelményeinek is megfelelnek, csak egy megfelelő kereskedelmi megnevezés alkalmazható.

2. Amennyiben a II. melléklet eltérően nem rendelkezik, azon ízesített borászati termékek esetében, amelyek több kereskedelmi megnevezés követelményeinek is megfelelnek, csak egy megfelelő kereskedelmi megnevezés alkalmazható.

Indokolás

A rendelet szövege és mellékletei közötti jogbiztonság megteremtése érdekében ki kell emelni olyan különleges szabályok alkalmazásának már tervezett lehetőségét, mint – egyes hagyományos termékek vonatkozásában – a több kereskedelmi megnevezés használata ugyanazon termék esetében. A II. melléklet például a Sangria és a Clarea vonatkozásában előírja, hogy a „Sangria / Clarea” megnevezés az „ízesített boralapú megnevezést” csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban vagy Portugáliában (a Sangria esetében), vagy Spanyolországban (a Clarea esetében) készült.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az e rendeletben meghatározott követelményeknek meg nem felelő alkoholtartalmú italokat nem lehet a „hasonló”, „típusú”, „stílusú”, „készített”, „ízű” szavakkal, szófordulatokkal vagy bármely, az e rendeletben meghatározott kereskedelmi megnevezéshez hasonló kifejezéssel megnevezni, kiszerelni vagy címkézni.

3. Az e rendeletben meghatározott követelményeknek meg nem felelő alkoholtartalmú italokat nem lehet a fogyasztók félrevezetéséért felelősnek tekinthető „hasonló”, „típusú”, „stílusú”, „készített”, „ízű” szavakkal, szófordulatokkal vagy bármely hasonló, kifejezéssel vagy földrajzi megjelöléssel megnevezni, kiszerelni vagy címkézni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „félédes” és ”édes” jelölést helyettesíteni lehet a cukortartalom feltüntetésével, amelyet az invertcukor literenkénti mennyiségében, grammban kell kifejezni.

A „félédes” és az „édes” jelölés mellett feltüntethető a cukortartalom, amelyet az invertcukor literenkénti mennyiségében, grammban kell kifejezni.

Indokolás

Jóllehet hasznos lehet a fogyasztók számára, ha ismerik az invertcukor literenkénti mennyiségében kifejezett cukortartalmat, de ez nem biztos, hogy sok jelentéssel bír számukra. A fogyasztók nem biztos, hogy csak a cukortartalom alapján különbséget tudnak tenni az édes és a félédes ízesített borok között. A cukortartalom feltüntetése hasznos lehet, de ne tűnjön el az „édes” és a „félédes” jelölés.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elsődleges összetevő származási helyét nem szükséges feltüntetni.

törölve

Indokolás

Ha a termék származási helyét feltüntetik, a szőlő származási helyét is jelezni kell, a fogyasztók félrevezetésének elkerülése érdekében.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendeletben meghatározott kereskedelmi megnevezéseket és kiegészítő információkat, amennyiben szavakkal fejezik ki őket, az Unió egy vagy több hivatalos nyelvén fel kell tüntetni.

Az e rendeletben meghatározott kereskedelmi megnevezéseket és kiegészítő információkat annak a tagállamnak a felhasználói számára, amelyben a borászati terméket értékesítik, könnyen érthető nyelven kell írásba foglalni.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a II. mellékletben szereplő kereskedelmi megnevezések és árumegnevezések.

törölve

Indokolás

Az ízesített borászati termékek kereskedelmi megnevezéseinek és árumegnevezéseinek naprakésszé tétele nem történhet felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, hanem kizárólag a rendes jogalkotási eljárás keretében, mivel ez a rendelet egyik alapvető eleme.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E fejezet alkalmazásában a „földrajzi árujelző” valamely régióra, meghatározott helyre vagy országra utaló jelölés, amelyet olyan ízesített borászati termék jelölésére használnak, amelynek adott minősége, hírneve vagy más jellemzője lényegében az adott földrajzi eredetnek tulajdonítható.

E fejezet alkalmazásában a „földrajzi árujelző” valamely régióra, meghatározott helyre vagy országra utaló jelölés, amelyet olyan ízesített borászati termék jelölésére használnak, amely az Unióból származik, és amelynek adott minősége, hírneve vagy más jellemzője lényegében az adott földrajzi eredetnek tulajdonítható.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a termék leírása, különösen a főbb analitikai jellemzői, valamint érzékszervi jellemzőinek értékelése vagy feltüntetése;

(b) a termék leírása, különösen a főbb analitikai jellemzői, valamint érzékszervi jellemzőinek feltüntetése;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A tagállamok 2012. december 1-jéig elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek az e cikknek való megfeleléshez szükségesek.

6. A tagállamok 2013. december 1-jéig elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek az e cikknek való megfeleléshez szükségesek.

Indokolás

Számolni kell azzal az eshetőséggel, hogy adminisztratív okok vagy az ütemezés miatt nem sikerül közzétenni a rendeletet 2012. december 1-jén. Ezért ki kell kissé tolni a határidőt.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az e fejezetben meghatározott feltételek teljesülnek, végrehajtási aktusok révén, a 36. cikkben említett bizottság közreműködése nélkül rendelkezik a 11. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak és a 14. cikk (5) bekezdésében említett, a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az e fejezetben meghatározott feltételek teljesülnek, végrehajtási aktusok révén rendelkezik a 11. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak és a 14. cikk (5) bekezdésében említett, a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) a termék származására, eredetére, jellegére vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó bármely egyéb hamis vagy félrevezető jelzés a belső vagy a külső csomagoláson, a szóban forgó borászati termékhez kapcsolódó reklámanyagon vagy dokumentumokon, valamint a termék eredetét illetően hamis benyomást keltő tárolóedénybe történő csomagolás;

(c) a termék származására, eredetére, összetételére, bor- és/vagy alkoholtartalmára, előállítási módjára vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó bármely egyéb hamis vagy félrevezető jelzés a belső vagy a külső csomagoláson, a szóban forgó borászati termékhez kapcsolódó reklámanyagon vagy dokumentumokon, valamint a termék eredetét illetően hamis benyomást keltő tárolóedénybe történő csomagolás;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Azok az (1) bekezdésben említett, meglévő földrajzi megjelölések, amelyekre vonatkozóan a (2) bekezdésben említett információkat [2 évvel a hatálybalépés után]-ig nem nyújtják be, elveszítik az e rendelet szerinti oltalmukat. A Bizottság végrehajtási aktusok révén, a 36. cikkben említett bizottság közreműködése nélkül megfelelő hivatalos intézkedéseket hoz az ilyen neveknek a 22. cikkben előírt nyilvántartásból való törlésére.

3. Azok az (1) bekezdésben említett, meglévő földrajzi megjelölések, amelyekre vonatkozóan a (2) bekezdésben említett információkat [2 évvel a hatálybalépés után]-ig nem nyújtják be, elveszítik az e rendelet szerinti oltalmukat. A Bizottság végrehajtási aktusok révén megfelelő hivatalos intézkedéseket hoz az ilyen neveknek a 22. cikkben előírt nyilvántartásból való törlésére.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 26. cikk nem vonatkozik az e cikk (1) bekezdésében említett, meglévő, oltalom alatt álló földrajzi megjelölésekre.

törölve

Indokolás

A korábbi földrajzi jelzések törlésének lehetősége nem szerepelt az egyes elnevezéseknek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendeletben, amely megelőzte az 510/2006/EK rendeletet, ahogy nem szerepel a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK rendeletben sem.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A termékek minőségének és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a termékleírások a 11. cikk (2) bekezdésének f) pontja szerint további követelményekkel egészíthetők ki.

2. A termékek minőségének és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 35. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:

 

a) a termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó tájékoztatásra vonatkozóan;

 

b) rögzítendő azokat a feltételeket, amelyek mellett a termékleírásokban a 11. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említetteken felül további követelmények is feltüntethetők.

Indokolás

A termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó tájékoztatás igen fontos a fogyasztó döntése szempontjából, ezért a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Az e fejezetben előírt vizsgálatok hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadhatja az illetékes hatóságok gazdasági szereplők általi tájékoztatásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket.

6. Az e fejezetben előírt vizsgálatok hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 35. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok gazdasági szereplők általi tájékoztatására, valamint a tagállamok által elvégzendő vizsgálatokra és ellenőrzésekre vonatkozóan, az utóbbiba beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is.

Indokolás

A vizsgálati és ellenőrzési feladatok fontosak a termelők és a fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából, ezért azokat a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) a termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó tájékoztatás;

 

törölve

Indokolás

A termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó tájékoztatás igen fontos a fogyasztó döntése szempontjából, ezért a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) az oltalom megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozat közzététele;

törölve

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy ne tájékoztassák a polgárokat az oltalomról szóló határozatról.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) a tagállamok által elvégzendő vizsgálatok és ellenőrzések, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is.

törölve

Indokolás

A vizsgálati és ellenőrzési feladatok fontosak a termelők és a fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából, ezért azokat a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 36. cikkben említett bizottság közreműködése nélkül elfogadandó végrehajtási aktusok

Kérelem vagy igénylés elfogadhatatlannak nyilvánítása

Indokolás

Kiigazítás, amelynek célja, hogy a szöveg megfeleljen egy, a Tanács munkacsoportjaiban már elfogadott technikai kiigazításnak. Itt a cikkben feltüntetett módosítással való összhang miatt szükséges.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Bizottság az e rendeletben említett felhatalmazást határozatlan időre kapja.

2. A 3., 9., 29. és 33 cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazást a Bizottság 5 éves időtartamra kapja …-tól* kezdődő hatállyal. A hatáskörök átruházását hallgatólagosan kiterjeszthetik azonos időtartamú időszakokra, kivéve ha az Európai Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az egyes időszakok lejárta előtt három hónappal – ellenzi azt.

 

________________

 

* HL: kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének időpontját.

Indokolás

A borpiac közös szervezéséről szóló rendelkezésekben előírtakkal összhangban a Bizottság hatáskörök átruházására szóló felhatalmazását határozott időre kell korlátozni.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Borászati eljárások:

 

E rendelet hatálya alá tartozó alapanyagokra és késztermékekre alkalmazhatók az OIV (Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet) által ajánlott és közzétett borászati eljárások.

Indokolás

Ahogy a 1234/2007/EK rendeletben is, a borászati eljárások vonatkozásában egyértelműen utalni kell az OIV (Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet) állásfoglalásaira.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ízesített bor:

(1) Ízesített bor:

Olyan ízesített bor, amelyet alkohol hozzáadása nélkül készítenek.

Olyan ízesített bor, amelyet alkohol hozzáadásával vagy hozzáadása nélkül készítenek.

Indokolás

Egyetlen kereskedelmi megnevezés is elegendő: az ízesített bor megnevezésének az alkohol hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával készített ízesített borokra egyaránt ki kell terjednie.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ízesített szeszezett bor:

törölve

Olyan ízesített bor, amelyet alkohol hozzáadásával készítenek.

 

Indokolás

Egyetlen kereskedelmi megnevezés is elegendő: az ízesített bor megnevezésének az alkohol hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával készített ízesített borokra egyaránt ki kell terjednie.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– amelyet csak karamellizált cukor, szacharóz, szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény és sűrített szőlőmust felhasználásával ízesíthetnek.

– amelyet csak az I. mellékletben meghatározott feltételek szerint ízesíthetnek.

Indokolás

Figyelembe kell venni az 1991 óta az édesítési technikák és eljárások terén eleddig végbement változásokat. A rendeletre irányuló javaslat figyelembe veszi az ágazat vonatkozásában végbement jogszabályi és technikai változásokat, a beillesztett pontosítás egyetlen célja pedig a kereskedelmi megnevezések tartalmának összehangolása az I. mellékletben meghatározottaknak megfelelően.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 6 pont – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– amelynek cukortartalma invertcukorban kifejezve literenként több mint 200 gramm, a minimális tojássárga-tartalma pedig literenként legalább 10 gramm a késztermékben.

– amelynek cukortartalma invertcukorban kifejezve több mint 200 gramm.

Indokolás

A szövegben szereplő módosítás révén a fogalommeghatározás – a speciális mérési módszerek kidolgozásáig – figyelembe veszi, hogy nem áll rendelkezésre a koleszterin kimutatására szolgáló megfelelő mérési módszer.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A pont – 6 pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– amelynek előállítása során a minimális tojássárga-tartalom literként legalább 10 gramm.

Indokolás

A szövegben szereplő módosítás révén a fogalommeghatározás – a speciális mérési módszerek kidolgozásáig – figyelembe veszi, hogy nem áll rendelkezésre a koleszterin kimutatására szolgáló megfelelő mérési módszer.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Sangria” megnevezést a „készült ….-ban” meghatározásnak kell követnie, amelybe az előállító tagállam, illetve szűkebb régió nevét kell írni, kivéve, ha a termék Spanyolországban vagy Portugáliában készült.

Amikor az italt Spanyolországon és Portugálián kívüli más tagállamban állították elő, a „Sangria” szót lehet használni az „ízesített boralapú ital” kereskedelmi megnevezésen felül, amelyet a „készült ….-ban” meghatározásnak kell követnie, amelybe az előállító tagállam, illetve szűkebb régió nevét kell írni.

Indokolás

E módosítás arra irányul, hogy megőrizze az 1601/1991/EGK tanácsi rendelet nyomán fennálló helyzetet, célja pedig a Spanyolországban vagy Portugáliában készült „Sangría” oltalma. Fontos tisztázni, hogy a „Sangría” kifejezés Spanyolországon és Portugálián kívül egy tagállamban sem kereskedelmi megnevezés, hanem szabadon választható jelölés vagy kifejezés.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Sangria” megnevezés az „ízesített boralapú ital” megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban vagy Portugáliában készült.

A „Sangria” kifejezés az „ízesített boralapú ital” kereskedelmi megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban vagy Portugáliában készült.

Indokolás

E módosítás arra irányul, hogy megőrizze az 1601/1991/EGK tanácsi rendelet nyomán fennálló helyzetet, célja pedig a Spanyolországban vagy Portugáliában készült „Sangría” oltalma. Fontos tisztázni, hogy a „Sangría” kifejezés Spanyolországon és Portugálián kívül egy tagállamban sem kereskedelmi megnevezés, hanem szabadon választható jelölés vagy kifejezés. Egyértelmű különbséget kell tenni az „ízesített boralapú ital” megnevezést magában foglaló „kereskedelmi megnevezés” és a „Sangria” szó között.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Clarea” megnevezést a „készült …-ban” meghatározásnak kell követnie, amelybe az előállító tagállam, illetve szűkebb régió nevét kell írni, kivéve, ha a termék Spanyolországban készült.

Amennyiben az ital nem Spanyolországban, hanem más tagállamban készült, a „Clarea” kifejezést csak az „ízesített boralapú ital” kereskedelmi megnevezés mellett használható, amelyet a „készült ….-ban” meghatározásnak kell követnie, amelybe az előállító tagállam, illetve szűkebb régió nevét kell írni.

Indokolás

E módosítás arra irányul, hogy megőrizze az 1601/1991/EGK tanácsi rendelet nyomán fennálló helyzetet, célja pedig a Spanyolországban vagy Portugáliában készült „Clarea” oltalma. Fontos tisztázni, hogy a „Clarea” kifejezés Spanyolországon és Portugálián kívül egy tagállamban sem kereskedelmi megnevezés, hanem szabadon választható jelölés vagy kifejezés.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Clarea” megnevezés az „ízesített boralapú ital” megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban készült.

A „Clarea” kifejezés az „ízesített boralapú ital” kereskedelmi megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban készült.

Indokolás

E módosítás célja az 1601/1991/EGK rendeletbe foglalt status quo megőrzése, mivel a „Clarea” kifejezést meg kell védeni és egyértelmű különbséget kell tenni a „kereskedelmi megnevezés” és a „kifejezés” között. A „Clarea” kifejezés Spanyolországon kívül egy tagállamban sem kereskedelmi megnevezés, hanem szabadon választható jelölés vagy kifejezés.

  • [1]  HL C 43., 2012.2.15., 67. o.

INDOKOLÁS

Az ízesített borászati termékek szektora jelentőséggel bír az Unióban a fogyasztás, a termelők és a mezőgazdasági ágazat számára. E termékek jelentős hányadot képviselnek az európai borágazaton belül, és minőségi és mennyiségi szempontból is fontos piacnak minősülnek mind belföldi, mind pedig nemzetközi szinten. A számos tagállamban – különösen Európa középső és déli, valamint északi és keleti részén – jelenlévő hagyományos termelési módszerek révén az EU állítja elő világszinten e termékek mintegy 90%-át (körülbelül évi 3 millió hektolitert).

Az uniós jogszabály háttere

A rendeletre irányuló javaslat uniós jogi kontextusának egyik alapvető tényezője nem hagyható figyelmen kívül: a borászati ágazatra vonatkozó politika reformja. A közös agrárpolitika egyszerűsítésére irányuló folyamat keretében, valamint a különböző mezőgazdasági ágazatok vonatkozásában a 21 közös piaci szervezés helyébe lépő, és a mezőgazdasági piac irányításának, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, továbbá az Unió kivitelének és behozatalának vonatkozásában közös szabályokat megállapító egységes közös piacszervezésről szóló tanácsi rendelettel (az 1234/2007/EK tanácsi rendelet) kapcsolatos tárgyalásokkal és annak elfogadásával párhuzamosan a Tanács tárgyalásokat folytatott az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletbe mostanra teljesen beépített borászati ágazattal kapcsolatos politika reformját (479/2008/EK rendelet) illetően.

A 2008-as reform újraszervezi az Unió borászati piacának irányítását. A reform – a fogyasztók igényeinek fokozottabb kielégítése, valamint az európai bor versenyképességének növelése érdekében – az ágazatnak a hatékonyságot nélkülöző, drága intervenciós intézkedések fokozatos megszüntetése és a költségek újraelosztása révén történő újraszervezésére irányul.

A Bizottság rendeletre irányuló javaslatának célja

A Bizottság rendeletre irányuló javaslatának célja az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló, 1991. június 10-i 1601/91/EGK rendelet naprakésszé tétele.

Az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésén és 114. cikkén alapuló, rendeletre irányuló javaslat meghatározza az ízesített borászati termékek meghatározására, megnevezésére, kiszerelésére, címkézésére és földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat. E rendeletet kell alkalmazni az Európai Unió piacán forgalmazott valamennyi ízesített borászati termékre, függetlenül attól, hogy azokat a tagállamokban vagy harmadik országban állították elő, valamint az Unióban kivitel céljára előállított ízesített borászati termékekre.

A javaslat fő céljai között szerepel az ízesített borászati termékekre vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazhatóságának és egyértelműségének a javítása, valamint e termékek jól meghatározott minőségpolitikájának bevezetése. Bizonyos kereskedelmi megnevezéseket – a bortartalom alkohol közvetlen hozzáadása helyett történő növelésének lehetősége fényében – naprakésszé teszik, biztosítva ezáltal a fogyasztók megfelelő tájékoztatását, a fogalommeghatározások naprakésszé tétele követi a technika fejlődését. A földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos jogszabályokat a Kereskedelmi Világszervezet keretein belül összehangolják a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodással (TRIPS-megállapodás).

A javaslat célja továbbá a szabályoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ) való összehangolása. Az ízesített borászati termékek meghatározásának, megnevezésének, kiszerelésének, címkézésének és földrajzi árujelzői oltalmának céljait, alapelveit, valamint más alapvető fontosságú elemeit a jogalkotó határozza meg, azonban a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal (EUMSZ 290. cikke) elfogadja az előállítási eljárásokat, az analitikai módszereket, a meghatározások, a követelmények, a korlátozások, a kereskedelmi megnevezések és az árumegnevezések szükséges módosításait és a földrajzi árujelzőre vonatkozóan szükséges szabályokat. A jogalkotónak továbbá fel kell hatalmaznia a Bizottságot, hogy végrehajtási aktusokat fogadjon el (EUMSZ 291. cikkének (2) bekezdése), különösen az ízesített borászati termékekre vonatkozó, a földrajzi árujelzőkkel, az adminisztratív és fizikai ellenőrzésekkel, valamint az információcserével kapcsolatos jogszabályok egységes alkalmazásával kapcsolatban.

A javaslat nem módosítja az ágazat meglévő szabályainak hatályát, hanem az az Unió által már elfogadott kötelezettségekhez való igazodásnak tekinthető.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatának főbb pontjait és különösen támogatja az egyszerűsítésre és az egyértelműség javítására irányuló célokat.

A rendeletre irányuló javaslat egyszerűsíti és naprakésszé teszi a jelenleg az ízesített borászati termékeket szabályozó 1601/91/EGK rendeletet, amelyet a technikai innovációk és a fogyasztók megújuló elvárásainak fényében hatályon kívül helyeznek és helyére új szöveg lép. Az előadó ezért támogatja a Bizottság módosítását, amelynek célja piac helyes működését idáig biztosító rendelkezés korszerűsítése, amelyet hozzá kell igazítani az e területen bekövetkezett jogszabályi változásokhoz.

Az előadó egyetért a rendelet szövegének a borászati minőségi politikára irányuló, jogszabályi változásokkal, az egységes közös piacszervezési szabályokkal, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel való összehangolására irányuló módosításával.

A – többek között – az ízesített borászati termékek megnevezésével, kiszerelésével és címkézésével kapcsolatos intézkedésekkel foglalkozó rendeletre irányuló javaslat ellentétes az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló új jogszabályokkal (1169/2011/EU rendelet). Mivel a rendeletre irányuló javaslat egy – ezen előírások által már szabályozott – jogszabályi keretbe illeszkedik, az előadó általános megközelítésként a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendeletre is kiterjesztette az összehangolást.

A bevezetett módosítások némelyike ezeken a megfontolásokon alapul.

A mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló 2008-as rendelettel bevezetett egyszerűsítésekkel összhangban – amelynek keretében többek között a földrajzi árujelző nélküli uniós borok esetében lehetővé vált a szőlőfajta szerepeltetése –, az előadó javasolja, hogy a 607/2009/EK rendelettel összhangban terjesszék ki ezt a lehetőséget az ízesített borászati termékekre is.

Ezen túlmenően az előadó úgy vélte, hogy a szövegnek egyértelműen meg kell teremtenie annak lehetőségét, hogy az ízesített borászati termékek hivatkozhassanak a felhasznált termékek ökológiai jellegére. Mindazonáltal az előadó szerint e módosítás pozitívumként szerepel a bioborokkal kapcsolatos borászati eljárások jövőbeli szabályozásában.

Az előadó – abban a meggyőződésében, hogy a szöveget össze kell hangolni mind az I. melléklet (technikai meghatározások, követelmények és korlátozások), mind pedig a II. melléklet (az ízesített borászati termékek kereskedelmi megnevezései és árumegnevezései) tartalmával – számos technikai módosításra tesz javaslatot. E tekintetben úgy véli, hogy valamennyi, ízesített borászati termékek előállítása szempontjából meghatározó tényezőt szerepeltetni kell: aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés és színezőanyagok; míg a kereskedelmi megnevezések vonatkozásában ki kell emelni a kizárólagosság elvét, amelynek értelmében az Unió területén kizárólag a II. bekezdésben szereplő megnevezések használhatók. E pontosítás ugyanis lehetővé teszi az általános megnevezések kereskedelmi megnevezésként történő alkalmazásának megakadályozását, biztosítva ezáltal a fogyasztók megfelelő tájékoztatását. Szintén a jogbiztonság megteremtése érdekében vezették be az olyan különleges jogszabályok alkalmazásának lehetőségére való hivatkozást, mint – egyes hagyományos termékek esetében – a több kereskedelmi megnevezés használata.

Az ágazatban végbement technikai és jogszabályi változásokkal összhangban a mellékleteket is módosítani kell. Konkrétabban – az édesítési technikák és gyakorlatok terén 1991 óta végbement változásokkal összhangban – bővíteni kell a Vermouth vonatkozásában felsorolt édesítési gyakorlatok körét és összhangba kell azt hozni az I. mellékletbe már bevezetett pontosításokkal, valamint – mivel nem áll rendelkezésre a koleszterin kimutatására szolgáló sajátos elemzési módszer – módosítani kell a tojás alapú ízesített bor meghatározását.

A javaslat egyik legfőbb célját, azaz a rendeletnek az EUMSZ rendelkezéseivel való összehangolását illetően, a szöveg számos utalást tesz az Európai Bizottság hatásközök átruházására irányuló felhatalmazására. Az előadó – jóllehet egyetért a javaslat alapját képező összehangolásra irányuló megközelítéssel – azzal a szándékkal módosította a szöveget, hogy e hatáskört határozott időre korlátozzák. A későbbiekben meg lehet vizsgálni annak lehetőségét, hogy e hatáskört részletesebben, az uniós tagállamok delegációinak fokozottabb bevonásával szabályozzák.

Végül meg kell említeni a földrajzi árujelzőkre vonatkozó fejezetet. A fent említettek szerint a javaslat egyik célja a földrajzi árujelzők elismerését vezérlő kritériumok meghatározása. A javaslat ugyanis – a borászati termékekre vonatkozó rendszerrel összhangban – az ízesített borászati termékek tekintetében is egyedi szabályokat állapít meg, mivel ezek nem tartoznak a mezőgazdasági termékek minőségrendszereire vonatkozó rendelet, az egységes közös piacszervezésről szóló rendelkezések és a szeszes italokra vonatkozó rendelet hatálya alá. Az előadó egyetért a Bizottság szándékával és céljaival, valamint támogatja azt a jogkövetelményt, hogy a feldolgozott termékek vonatkozásában is dolgozzanak ki átfogó, kiegészítő keretet a földrajzi árujelzők vonatkozásában.

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (29.3.2012)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

A vélemény előadója(*): Herbert Dorfmann

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT FŐBB ELEMEI

A Bizottság javaslatának célja az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok („ízesített borászati termékek”) meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló, 1991. június 10-i 1601/91/EGK tanácsi rendelet felváltása. A technológiai innováció, a piaci fejlemények és a fogyasztói elvárások alakulásának fényében szükségesnek tartják az egyes ízesített borászati termékek meghatározására, megnevezésére, kiszerelésére, címkézésére és földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályok naprakésszé tételét, figyelembe véve ugyanakkor a hagyományos előállítási módszereket is.

A javaslat egyszerűsíti a jelenleg érvényes szabályokat, és különösen hozzáigazítja az alkalmazott meghatározásokat a műszaki fejlődéshez, valamint a földrajzi árujelzőkre vonatkozó hatályos szabályokat összehangolja a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodással (TRIPs-megállapodás). Célja továbbá, hogy a szöveget a „felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” és a „végrehajtási aktusok” tekintetében (az EUMSZ 290., illetve 291. cikke) hozzáigazítsa az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez (EUMSZ).

A Bizottság indokolásában rámutat, hogy „az ízesített borászati termékek termelői egyetértenek abban, hogy meg kell tartani a meglévő szabályozási keretet és a hasonló szabályokat”; valamint abban, hogy „csak kisebb technikai módosításokra van szükség”. A Bizottság megjegyzi, hogy az említett technikai kiigazításokról az ágazat képviselői – a fő európai termelőkkel és nemzeti szervezetekkel folytatott nem hivatalos konzultációt követően – tájékoztatták a Bizottság szolgálatait.

A Bizottság rámutat, hogy a javaslat további fő célkitűzései közé tartozik az uniós jogszabályok alkalmazhatóságának és egyértelműségének javítása; a termékmeghatározásokon alapuló, jól körülhatárolt minőségpolitika bevezetése; bizonyos kereskedelmi megnevezések naprakésszé tétele a bortartalom alkohol közvetlen hozzáadása helyett történő növelésének lehetősége fényében; fokozott rugalmasság bevezetése azáltal, hogy a termékek meghatározásainak és megnevezéseinek módosítására vonatkozó hatáskört kivonják a jelenlegi együttdöntési eljárás alól és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a Bizottságra ruházzák; az uniós szabályozásnak az új műszaki követelményekhez és a WTO követelményeihez, többek között TRIPs-megállapodáshoz történő hozzáigazítása; valamint az új földrajzi árujelzők elismerését vezérlő kritériumok meghatározása.

2. A RENDELETTERVEZET SZERKEZETE

A rendelettervezet négy fejezetből és három mellékletből áll:

Az I. fejezet a termékek alapvető fogalommeghatározását és osztályozását állapítja meg.

A II. fejezet a termékek megnevezéséről, kiszereléséről és címkézéséről szól. A fejezet említést tesz az I. és a II. mellékletben megállapított előírásokról és korlátozásokról, és felhatalmazza a Bizottságot további engedélyezett előállítási eljárások megállapítására. Megemlíti továbbá az ízesített borászati termékek elemzésére szolgáló nemzetközi módszereket, és egyedi címkézési szabályokat hoz létre e termékek vonatkozásában.

Ezenkívül a II. fejezet az I. és a II. mellékletre hivatkozva összefüggő rendszert hoz létre, amely a hagyományos minőségi gyakorlatokon és a termékek minőségével kapcsolatos új fejlesztéseken alapul. Ennek célja, hogy a fogyasztó egyértelmű információkkal rendelkezzen a termékek jellegére vonatkozóan (kereskedelmi megnevezések), és kötelezi a gyártót, hogy adjon meg minden olyan információt, amely a fogyasztó megtévesztésének elkerüléséhez szükséges.

A III. fejezet az Európai Unió nemzetközi kötelezettségeivel összhangban meghatározza a földrajzi árujelzőkre vonatkozó szabályokat. Az 1601/91/EK rendeletben jelenleg felsorolt földrajzi árujelzők az e rendelet 22. cikkének megfelelően létrehozott nyilvántartásba kerülnek át.

A IV. fejezetben általános, átmeneti és záró rendelkezések szerepelnek.

Az I. melléklet az ízesített borászati termékek előállítására vonatkozó műszaki meghatározásokat és követelményeket foglalja magában.

Végül a II. melléklet e termékek kereskedelmi megnevezéseit és a kapcsolódó árumegnevezéseket tartalmazza.

3. AZ ELŐADÓ ÁLTAL JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatának legtöbb elemével, amely valóban technikai kiigazításokat tartalmaz valódi politikai változás nélkül, ahogyan ezt az ágazat képviselői is jelezték. Ezért a javaslat – bizonyos módosításokkal történő – jóváhagyását javasolja. Ezek a módosítások a következők:

– az előadó véleménye szerint az ízesített borászati termékek kereskedelmi megnevezéseinek és árumegnevezéseinek naprakésszé tétele valójában a rendelet alapvető eleme, amelyet nem felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal – ahogyan a Bizottság javasolja –, hanem rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni;

– a fogyasztónak tudnia kell, hogy az elsődleges összetevő származási helye valóban megegyezik-e magának az ízesített bornak a származási helyével (a közelmúltban elfogadott, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdése hasonló rendelkezést tartalmaz);

– hasonlóképpen a földrajzi árujelzővel védett ízesített borászati termékek esetében a fogyasztónak tudnia kell, hogy az előállításhoz használt szőlő származási helye valóban megegyezik-e a termék származási helyével;

– az ízesített bor megnevezésének az alkohol hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával készített ízesített borokra egyaránt ki kell terjednie;

– ha „ízesített boralapú italhoz” alkoholt adtak, az ital tényleges alkoholtartalmának legalább 7,5 térfogatszázaléknak kell lennie;

– a termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó tájékoztatás igen fontos a fogyasztó választása szempontjából, ezért a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni. Az érintett intézkedéseket tehát felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell elfogadni;

– hasonlóképpen, a vizsgálati és ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos intézkedéseket is felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell elfogadni, mert ezek a termelők és a fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából egyaránt fontosak;

– végül helyénvaló beilleszteni a termékmeghatározásokkal kapcsolatos részbe a termékek elkészítésének jellemző elemeit (aromaanyagok, a termék alkohol hozzáadásával vagy alkohol hozzáadása nélkül készült, színezőanyagok, édesítőszerek).

MÓDOSÍTÁS

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja az illetékes Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „Ízesített borászati termékek”: olyan, a borászati ágazatnak a(z) [XXXX/20XX/EU COM(2010) 799 végleges, összehangolt, egységes KPSZ] rendeletben említett termékeiből előállított termékek, amelyeket ízesítettek. E termékek a következő osztályokba sorolhatók:

1. „Ízesített borászati termékek”: olyan, a borászati ágazatnak a(z) [XXXX/20XX/EU COM(2010) 799 végleges, összehangolt, egységes KPSZ] rendeletben említett termékeiből előállított termékek, amelyeket az I. mellékletben megállapított feltételek szerint ízesítettek. E termékek a következő osztályokba sorolhatók:

Indokolás

Helyénvaló beilleszteni a termékmeghatározásokkal kapcsolatos részbe a termékek elkészítésének jellemző elemeit (aromaanyagok, a termék alkohol hozzáadásával vagy alkohol hozzáadása nélkül készült, színezőanyagok, édesítőszerek). A technikai részleteket a mellékletekben kell rögzíteni. Az alkohol hozzáadása az ízesített borok esetében szabadon választható, azonban a többi termékkategória esetében nem engedélyezett, kivéve a II. mellékletben konkrétan meghatározott egyedi termékeket.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) amelyhez az I. mellékletben megállapított feltételek szerint alkoholt, színezőanyagot és/vagy édesítőszert adhattak;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezek a technikák nem kötelezőek.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) amelyhez az I. mellékletben megállapított feltételek szerint színezőanyagot és/vagy édesítőszert adhattak;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezek a technikák nem kötelezőek.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont – cb alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

cb) amelyet alkohol hozzáadása nélkül készítenek, amennyiben a II. melléklet eltérően nem rendelkezik;

Indokolás

Helyénvaló beilleszteni a termékmeghatározásokkal kapcsolatos részbe a termékek elkészítésének jellemző elemeit (aromaanyagok, a termék alkohol hozzáadásával vagy alkohol hozzáadása nélkül készült, színezőanyagok, édesítőszerek). A technikai részleteket a mellékletekben kell rögzíteni. Az alkohol hozzáadása az ízesített borok esetében szabadon választható, azonban a többi termékkategória esetében nem engedélyezett, kivéve a II. mellékletben konkrétan meghatározott egyedi termékeket.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

da) amely alkohol hozzáadásával is készülhet – ebben az esetben tényleges alkoholtartalma legalább 7 térfogatszázalék.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) amelyhez az I. mellékletben megállapított feltételek szerint színezőanyagot és/vagy édesítőszert adhattak;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezek a technikák nem kötelezőek.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ízesített borászati termékekre a II. mellékletben meghatározott kereskedelmi megnevezéseket kell alkalmazni az Unióban. Az említett megnevezéseket csak azon ízesített borászati termékek forgalmazásához lehet használni, amelyek megfelelnek az említett mellékletben a megfelelő kereskedelmi megnevezés tekintetében meghatározott követelményeknek.

(1) Az ízesített borászati termékekre kizárólag a II. mellékletben e termékekre vonatkozóan meghatározott kereskedelmi megnevezések alkalmazhatók az Unióban. Az említett megnevezéseket csak azon ízesített borászati termékek forgalmazásához lehet használni, amelyek megfelelnek az említett mellékletben a megfelelő kereskedelmi megnevezés tekintetében meghatározott követelményeknek.

Indokolás

Helyénvaló biztosítani, hogy az „ízesített borászati termék” általános megnevezés ne legyen kereskedelmi megnevezésként használható, mivel egyetlen termékkategóriát sem fejez ki eléggé pontosan ahhoz, hogy tájékoztatásul szolgáljon a fogyasztóknak.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Azon ízesített borászati termékek esetében, amelyek több kereskedelmi megnevezés követelményeinek is megfelelnek, csak egy megfelelő kereskedelmi megnevezés alkalmazható.

(2) Amennyiben a II. melléklet eltérően nem rendelkezik, azon ízesített borászati termékek esetében, amelyek több kereskedelmi megnevezés követelményeinek is megfelelnek, csak egy megfelelő kereskedelmi megnevezés alkalmazható.

Indokolás

Helyénvaló annak engedélyezése, hogy az egyes hagyományos termékekre, valamint az előállításra és címkézésre vonatkozó rendelkezések a jelenlegi helyzettel azonos körülmények között továbbra is hatályban maradjanak.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az e rendeletben meghatározott követelményeknek meg nem felelő alkoholtartalmú italokat nem lehet a „hasonló”, „típusú”, „stílusú”, „készített”, „ízű” szavakkal, szófordulatokkal vagy bármely, az e rendeletben meghatározott kereskedelmi megnevezéshez hasonló kifejezéssel megnevezni, kiszerelni vagy címkézni.

(3) Az e rendeletben meghatározott követelményeknek meg nem felelő alkoholtartalmú italokat nem lehet a fogyasztók félrevezetéséért felelősnek tekinthető „hasonló”, „típusú”, „stílusú”, „készített”, „ízű” szavakkal, szófordulatokkal vagy bármely hasonló, kifejezéssel vagy földrajzi megjelöléssel megnevezni, kiszerelni vagy címkézni.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján rendes jogalkotási eljárás keretében eljárva naprakésszé teheti a II. mellékletben meghatározott kereskedelmi megnevezéseket és árumegnevezéseket.

Indokolás

Az ízesített borászati termékek kereskedelmi megnevezéseinek és árumegnevezéseinek naprakésszé tétele nem történhet felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, hanem kizárólag a rendes jogalkotási eljárás keretében, mivel ez a rendelet egyik alapvető eleme.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elsődleges összetevő származási helyét nem szükséges feltüntetni.

törölve

Indokolás

Igaz, hogy az elsődleges összetevő származási helyét nem szükséges feltüntetni. A Bizottság erre való hivatkozása a jogszabályjavaslatban tehát felesleges. Az ízesített borászati termékek elsődleges összetevője származási helyének feltüntetésére vonatkozó szabályoknak nem szabad eltérniük a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet általános megközelítésétől.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a II. mellékletben szereplő kereskedelmi megnevezések és árumegnevezések.

törölve

Indokolás

Az ízesített borászati termékek kereskedelmi megnevezéseinek és árumegnevezéseinek naprakésszé tétele nem történhet felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, hanem kizárólag a rendes jogalkotási eljárás keretében, mivel ez a rendelet egyik alapvető eleme.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A termékek minőségének és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a termékleírások a 11. cikk (2) bekezdésének f) pontja szerint további követelményekkel egészíthetők ki.

(2) A termékek minőségének és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 35. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:

 

a) a termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó tájékoztatásra vonatkozóan;

 

b) rögzítendő azokat a feltételeket, amelyek mellett a termékleírásokban a 11. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említetteken felül további követelmények is feltüntethetők.

Indokolás

A termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó tájékoztatás igen fontos a fogyasztó döntése szempontjából, ezért a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az e fejezetben előírt vizsgálatok hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadhatja az illetékes hatóságok gazdasági szereplők általi tájékoztatásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket.

(6) Az e fejezetben előírt vizsgálatok hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 35. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok gazdasági szereplők általi tájékoztatására, valamint a tagállamok által elvégzendő vizsgálatokra és ellenőrzésekre vonatkozóan, az utóbbiba beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is.

Indokolás

A vizsgálati és ellenőrzési feladatok fontosak a termelők és a fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából, ezért azokat a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó tájékoztatás;

törölve

Indokolás

A termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó tájékoztatás igen fontos a fogyasztó döntése szempontjából, ezért a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a tagállamok által elvégzendő vizsgálatok és ellenőrzések, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is.

törölve

Indokolás

A vizsgálati és ellenőrzési feladatok fontosak a termelők és a fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából, ezért azokat a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ízesített bor:

1. Ízesített bor:

Olyan ízesített bor, amelyet alkohol hozzáadása nélkül készítenek.

Olyan ízesített bor, amelyet alkohol hozzáadásával vagy hozzáadása nélkül készítenek.

Indokolás

Egyetlen kereskedelmi megnevezés is elegendő: az ízesített bor megnevezésének az alkohol hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával készített ízesített borokra egyaránt ki kell terjednie.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ízesített szeszezett bor:

törölve

Olyan ízesített bor, amelyet alkohol hozzáadásával készítenek.

 

Indokolás

Egyetlen kereskedelmi megnevezés is elegendő: az ízesített bor megnevezésének az alkohol hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával készített ízesített borokra egyaránt ki kell terjednie.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– amelyet csak karamellizált cukor, szacharóz, szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény és sűrített szőlőmust felhasználásával ízesíthetnek.

– amelyet csak az I. melléklet 2. pontjában említett termékek felhasználásával ízesíthetnek.

Indokolás

A vermut édesítéséhez az I. melléklet 2. pontjában meghatározott termékek felhasználását kellene engedélyezni.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 3 pont – második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Sangria” megnevezést a „készült ….-ban” meghatározásnak kell követnie, amelybe az előállító tagállam, illetve szűkebb régió nevét kell írni, kivéve, ha a termék Spanyolországban vagy Portugáliában készült.

Amikor az italt Spanyolországon és Portugálián kívüli más tagállamban állították elő, a „Sangria” szót lehet használni az „ízesített boralapú ital” kereskedelmi megnevezésen felül, amelyet a „készült ….-ban” meghatározásnak kell követnie, amelybe az előállító tagállam, illetve szűkebb régió nevét kell írni.

Indokolás

E módosítás célja az 1601/1991/EGK rendeletbe foglalt status quo megőrzése, a spanyolországi és portugáliai eredetű „Sangria” szó védelme.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 3 pont – harmadik bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Sangria” megnevezés az „ízesített boralapú ital” megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban vagy Portugáliában készült.

A „Sangria” szó az „ízesített boralapú ital” kereskedelmi megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban vagy Portugáliában készült.

Indokolás

Egyértelmű különbséget kell tenni az „ízesített boralapú ital” megnevezést magában foglaló „kereskedelmi megnevezés” és a „Sangria” szó között.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 4 pont – második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Clarea” megnevezést a „készült …-ban” meghatározásnak kell követnie, amelybe az előállító tagállam, illetve szűkebb régió nevét kell írni, kivéve, ha a termék Spanyolországban készült.

Amikor az italt Spanyolországon kívüli más tagállamban állították elő, a „Clarea” szót lehet használni az „ízesített boralapú ital” kereskedelmi megnevezésen felül. A Clarea” szót a „készült ….-ban” meghatározásnak kell követnie, amelybe az előállító tagállam, illetve szűkebb régió nevét kell írni.

Indokolás

E módosítás célja a status quo megőrzése, mivel a „Clarea” szót meg kell védeni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – B rész – 4 pont – harmadik bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Clarea” megnevezés az „ízesített boralapú ital” megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban készült.

A „Clarea” szó az „ízesített boralapú ital” kereskedelmi megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban készült.

Indokolás

Egyértelmű különbséget kell tenni a „szó” és a „kereskedelmi megnevezés” között.

ELJÁRÁS

Cím

Az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzői

Hivatkozások

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

15.12.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

ELJÁRÁS

Cím

Az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzői

Hivatkozások

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.8.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Társbizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.2.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

57

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Hans-Peter Mayer

Benyújtás dátuma

3.5.2012