Pranešimas - A7-0158/2012Pranešimas
A7-0158/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžimo, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos

3.5.2012 - (COM(2011) 0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Paolo Bartolozzi
Nuomonės referentas (*): Herbert Dorfmann, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis


Procedūra : 2011/0231(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0158/2012
Pateikti tekstai :
A7-0158/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžimo, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0530),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį bei 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0234/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Liuksemburgo parlamento pagal Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2011 m. gruodžio 7 d. nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A7‑0158/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) jeigu aromatizuoti vyno produktai atitinka 2007 . birželio 7 d. Tarybos reglamente (EB) 834/2007 pateiktus reikalavimus dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo1, turėtų būti suteikta galimybė nurodyti naudojamų produktų ekologiškumą;

 

__________________

 

1 OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

Pagrindimas

Numatant būsimuosius veiksmus ekologiškų vynų gamybos metodų reglamentavimo srityje ir siekiant jau dabar nustatyti jo pagrindus, naudinga pateikti nuorodą ir į ekologinės aromatizuotų vyno produktų gamybos teisinę sistemą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Aromatizuoti vyno produktai – iš vyno sektoriaus produktų, nurodytų Reglamente (ES) Nr. [XXXX/20XX, COM(2010) 799 galutinis, suderintas Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas], pagaminti ir aromatizuoti produktai. Jie skirstomi į:

(1) Aromatizuoti vyno produktai – iš vyno sektoriaus produktų, nurodytų Reglamente (ES) Nr. [XXXX/20XX, COM(2010) 799 galutinis, suderintas Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas], pagaminti ir pagal I priede išdėstytus reikalavimus aromatizuoti produktai. Jie skirstomi į:

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti visus aromatizuotų vyno produktų gamybai būdingus veiksmus (aromatizavimą, galimą alkoholio įpylimą, saldinimą ir dažiklių naudojimą), siekiant, kad visos apibrėžtys atitiktų atitinkamai I ir II priedų turinį. Taip pat svarbu išaiškinti, kad alkoholio įpylimas, neprivalomas gaminant aromatizuotus vynus, kitų kategorijų produktų gamyboje nenumatytas, išskyrus specifinius produktus, kurių išskirtinė apibrėžtis pateikiama II priede.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) į kurį gali būti pridėta alkoholio ir (arba) dažiklių, ir (arba) kuris gali būti pasaldintas laikantis I priede nustatytų reikalavimų;

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti visus aromatizuotų vyno produktų gamybai būdingus veiksmus (aromatizavimą, galimą alkoholio įpylimą, saldinimą ir dažiklių naudojimą), siekiant, kad visos apibrėžtys atitiktų atitinkamai I ir II priedų turinį. Taip pat svarbu išaiškinti, kad alkoholio įpylimas, neprivalomas gaminant aromatizuotus vynus, kitų kategorijų produktų gamyboje nenumatytas, išskyrus specifinius produktus, kurių išskirtinė apibrėžtis pateikiama II priede.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) į kurį gali būti pridėta dažiklių ir (arba) kuris gali būti pasaldintas laikantis I priede nustatytų reikalavimų;

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti visus aromatizuotų vyno produktų gamybai būdingus veiksmus (aromatizavimą, galimą alkoholio įpylimą, saldinimą ir dažiklių naudojimą), siekiant, kad visos apibrėžtys atitiktų atitinkamai I ir II priedų turinį. Taip pat svarbu išaiškinti, kad alkoholio įpylimas, neprivalomas gaminant aromatizuotus vynus, kitų kategorijų produktų gamyboje nenumatytas, išskyrus specifinius produktus, kurių išskirtinė apibrėžtis pateikiama II priede.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) į kurį nepilama alkoholio, išskyrus atvejus, kai II priede nustatyta kitaip, arba į kurį gali būti įpilta alkoholio, tačiau tuo atveju jo minimali faktinė alkoholio koncentracija turi būti 7 tūrio proc.;

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti visus aromatizuotų vyno produktų gamybai būdingus veiksmus (aromatizavimą, galimą alkoholio įpylimą, saldinimą ir dažiklių naudojimą), siekiant, kad visos apibrėžtys atitiktų atitinkamai I ir II priedų turinį. Taip pat svarbu išaiškinti, kad alkoholio įpylimas, neprivalomas gaminant aromatizuotus vynus, kitų kategorijų produktų gamyboje nenumatytas, išskyrus specifinius produktus, kurių išskirtinė apibrėžtis pateikiama II priede.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) į kurį gali būti pridėta dažiklių ir (arba) kuris gali būti pasaldintas laikantis I priede nustatytų reikalavimų;

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti visus aromatizuotų vyno produktų gamybai būdingus veiksmus (aromatizavimą, galimą alkoholio įpylimą, saldinimą ir dažiklių naudojimą), siekiant, kad visos apibrėžtys atitiktų atitinkamai I ir II priedų turinį. Taip pat svarbu nurodyti, kad alkoholio įpylimas, neprivalomas gaminant aromatizuotus vynus, kitų kategorijų produktų gamyboje nenumatytas, išskyrus specifinius produktus, kurių išskirtinė apibrėžtis pateikiama II priede.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) į kurį nepilama alkoholio;

d) į kurį nepilama alkoholio, išskyrus atvejus, kai II priede nustatyta kitaip;

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti visus aromatizuotų vyno produktų gamybai būdingus veiksmus (aromatizavimą, galimą alkoholio įpylimą, saldinimą ir dažiklių naudojimą), siekiant, kad visos apibrėžtys atitiktų atitinkamai I ir II priedų turinį. Taip pat svarbu išaiškinti, kad alkoholio įpylimas, neprivalomas gaminant aromatizuotus vynus, kitų kategorijų produktų gamyboje nenumatytas, išskyrus specifinius produktus, kurių išskirtinė apibrėžtis pateikiama II priede.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Ekologiški aromatizuoto vyno produktai gali būti gaminami laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007, ypač jo 6 ir 19 straipsnių nuostatų ir pagal jo 38 straipsnį priimtų įgyvendinimo taisyklių.

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 11 pakeitimu. Nuoroda taip pat turėtų apimti tolesnius teisės aktus (Komisijos įgyvendinimo aktus), priimtus remiantis Reglamentu 834/2007. Pačiame Reglamente 889/2008 ir jį iš dalies pakeitusiuose reglamentuose nustatytos išsamios Reglamento 834/2007 įgyvendinimo taisyklės (pvz., konkretūs gamybos metodai ir leidžiamos medžiagos). Be to, pakeitimas perkeltas į 3 straipsnį, kuriame kalbama apie gamybos procesus.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sąjungoje naudojami II priede pateikti aromatizuotų vyno produktų prekiniai pavadinimai. Tuos pavadinimus galima naudoti tik parduodant tokius aromatizuotus vyno produktus, kurie atitinka tame priede atitinkamam prekiniam pavadinimui nustatytus reikalavimus.

1. Sąjungoje naudojami tik II priede pateikti aromatizuotų vyno produktų prekiniai pavadinimai. Tuos pavadinimus galima naudoti tik parduodant tokius aromatizuotus vyno produktus, kurie atitinka tame priede atitinkamam prekiniam pavadinimui nustatytus reikalavimus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dokumento teksto ir priedų teisinį tikrumą, būtina priminti išskirtinumo principą, pagal kurį Sąjungoje gali būti vartojami tiktai II priede nurodyti pavadinimai. Be to, tokia specifikacija padeda užtikrinti, kad bendrieji pavadinimai nebūtų vartojami kaip prekiniai pavadinimai, taip užtikrinant tinkamą vartotojo informavimą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Aromatizuotiems vyno produktams, kurie atitinka daugiau nei vienam prekiniam pavadinimui taikomus reikalavimus, gali būti naudojamas tik vienas atitinkamas prekinis pavadinimas.

2. Jeigu II priede nenustatyta kitaip, aromatizuotiems vyno produktams, kurie atitinka daugiau nei vienam prekiniam pavadinimui taikomus reikalavimus, gali būti naudojamas tik vienas atitinkamas prekinis pavadinimas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dokumento teksto ir priedų teisinį tikrumą, būtina priminti, kad yra numatyta galimybė taikyti specialias nuostatas, leidžiančias naudoti daugiau kaip vieną tam tikrų tradicinių produktų pavadinimą. Pvz., II priede aptariant vynus „Sangria“ ir „Clarea“ numatoma, kad vynų „Sangria“ ir (arba) „Clarea“ aprašas gali būti naudojamas vietoj aprašo „aromatizuotas vyno gėrimas“ tik jeigu gėrimas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje („Sangria“ atveju) ir Ispanijoje („Clarea“ atveju).

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šiame reglamente nustatytų reikalavimų neatitinkantis alkoholinis gėrimas negali būti aprašytas, pateiktas ar ženklinamas vartojant tokius žodžius ar frazes kaip „panašus į“, „tipas“, „rūšis“, „pagamintas“, „skonis“ ar kokį kitą žodį, kuris būtų panašus į bet kurį šiame reglamente nustatytą prekinį pavadinimą.

3. Šiame reglamente nustatytų reikalavimų neatitinkantis alkoholinis gėrimas negali būti aprašytas, pateiktas ar ženklinamas vartojant tokius žodžius ar frazes kaip „panašus į“, „tipas“, „rūšis“, „pagamintas“, „skonis“ ar kitus panašius žodžius arba vaizdinius elementus, dėl kurių vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vietoj terminų „pusiau saldus“ ir „saldus“ galima nurodyti cukraus kiekį, išreikštą invertuoto cukraus gramais litre.

Prie terminų „pusiau saldus“ ir „saldus“ galima nurodyti cukraus kiekį, išreikštą invertuoto cukraus gramais litre.

Pagrindimas

Nors vartotojams galbūt naudinga žinoti cukraus kiekį, išreikštą invertuoto cukraus gramais litre, tai gali būti nelabai prasminga. Vartotojai gali neatskirti saldaus ir pusiau saldaus aromatizuoto vyno, žinodami vien tik cukraus kiekį. Cukraus kiekį galbūt naudinga papildomai nurodyti, bet ne vietoj terminų „saldus“ ar „pusiau saldus“.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagrindinės sudedamosios dalies kilmės vietos nuorodos pateikti nereikia.

Išbraukta.

Pagrindimas

Jei nurodoma produkto kilmės vieta, turi būti nurodyta ir vynuogių kilmės vieta, kad vartotojai nebūtų klaidinami.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente pateikti prekiniai pavadinimai ir papildomi duomenys, išreikšti žodžiais, pateikiami bent viena ar keliomis Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Prekiniai pavadinimai ir papildomi duomenys pateikiami tų valstybių narių, kuriose vyno produktu prekiaujama, vartotojams lengvai suprantama kalba.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) II priede nustatytus prekinius pavadinimus ir aprašymus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Aromatizuotų vyno produktų aprašymų ir prekinių pavadinimų atnaujinimas yra esminės šio reglamento nuostatos, taigi jos turėtų būti nustatomos ne priimant deleguotuosius aktus, kaip siūlo Komisija, o taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame skyriuje geografinė nuoroda – nuoroda į regioną, konkrečią vietą ar šalį, naudojama apibūdinti aromatizuotą vyno produktą, kurio kokybė, geras vardas ar kitos savybės iš esmės siejami su jo geografine kilme.

Šiame skyriuje geografinė nuoroda – nuoroda į regioną, konkrečią vietą ar šalį, naudojama apibūdinti aromatizuotą vyno produktą, kuris kilęs iš Sąjungos ir kurio kokybė, geras vardas ar kitos savybės iš esmės siejami su to vyno produkto geografine kilme.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) produkto, visų pirma jo pagrindinių analitinių savybių, aprašymas ir jo organoleptinių savybių įvertinimas ar nurodymas;

b) produkto, visų pirma jo pagrindinių analitinių savybių, aprašymas ir jo organoleptinių savybių nurodymas;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad būtų priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiam straipsniui įgyvendinti iki 2012 m. gruodžio 1 d.

6. Valstybės narės užtikrina, kad būtų priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiam straipsniui įgyvendinti, iki 2013 m. gruodžio 1 d.

Pagrindimas

Visada yra tikimybė, kad dėl administracinių ar tvarkaraščio nustatymo priežasčių reglamentas nebus paskelbtas iki 2012 m. gruodžio 1 d., todėl terminą reikėtų šiek tiek pratęsti.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Komisija mano, kad paraiška atitinka šiame skyriuje nustatytas sąlygas, ji, nepadedama 36 straipsnyje nurodyto komiteto, įgyvendinimo aktais nusprendžia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti 11 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą bendrąjį dokumentą ir 14 straipsnio 5 dalyje nurodytos produkto specifikacijos paskelbimo nuorodą.

Jei Komisija mano, kad paraiška atitinka šiame skyriuje nustatytas sąlygas, ji įgyvendinimo aktais nusprendžia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti 11 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą bendrąjį dokumentą ir 14 straipsnio 5 dalyje nurodytos produkto specifikacijos paskelbimo nuorodą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines savybes, pateiktos ant produkto vidinės ar išorinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose, ir nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

c) bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, sudėtį ir (arba) alkoholio kiekį, gamybos metodą ar esmines savybes, pateiktos ant produkto vidinės ar išorinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose, ir nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytų šiuo metu saugomų geografinių nuorodų, apie kurias 2 dalyje nurodyta informacija nepateikiama iki [2 metai po įsigaliojimo], apsauga pagal šį reglamentą panaikinama. Komisija, nepadedama 36 straipsnyje nurodyto komiteto, įgyvendinimo aktais imasi atitinkamų oficialių veiksmų, kad tokie pavadinimai būtų išbraukti iš 22 straipsnyje numatyto registro.

3. 1 dalyje nurodytų šiuo metu saugomų geografinių nuorodų, apie kurias 2 dalyje nurodyta informacija nepateikiama iki [2 metai po įsigaliojimo], apsauga pagal šį reglamentą panaikinama. Komisija įgyvendinimo aktais imasi atitinkamų oficialių veiksmų, kad tokie pavadinimai būtų išbraukti iš 22 straipsnyje numatyto registro.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26 straipsnis netaikomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms šiuo metu saugomoms geografinėms nuorodoms.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (Reglamento 510/2006 pirmtakas) nenumatyta galimybė panaikinti esamas geografines nuorodas. Ši galimybė nenumatyta ir Reglamente 110/2008 dėl spiritinių gėrimų geografinių nuorodų.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti produktų kokybę ir atsekamumą, Komisija deleguotais teisės aktais gali numatyti sąlygas, pagal kurias į produktų specifikacijas gali būti įtraukti 11 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyti papildomi reikalavimai.

2. Siekdama užtikrinti produktų kokybę ir atsekamumą, Komisija įgaliojama pagal 35 straipsnį priimti deleguotuosius aktus:

 

a) dėl produkto specifikacijoje pateiktinos informacijos apie geografinės vietovės ir galutinio produkto ryšį;

 

b) šiais aktais būtų nustatomos sąlygos, pagal kurias į produktų specifikacijas gali būti įtraukti 11 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyti papildomi reikalavimai.

Pagrindimas

Į produkto specifikacijas įtraukta informacija apie geografinės teritorijos ir galutinio produkto sąsajas yra svarbi vartotojo pasirinkimui, taigi reikėtų ją vertinti kaip neesminę reglamento nuostatą, kurią reikia patvirtinti priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti šiame skyriuje numatytų patikrų veiksmingumą, Komisija deleguotais teisės aktais gali priimti būtinas priemones, susijusias su ūkio subjektų pranešimu kompetentingoms institucijoms.

6. Siekdama užtikrinti šiame skyriuje numatytų patikrų veiksmingumą, Komisija įgaliojama pagal 35 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su ūkio subjektų pranešimu kompetentingoms institucijoms, taip pat susijusius su patikromis ir tikrinimu, įskaitant bandymus, kuriuos turi atlikti valstybės narės.

Pagrindimas

Patikros ir tikrinimas yra gamintojų ir vartotojų interesų apsaugai svarbi užduotis, taigi reikėtų ją vertinti kaip neesminę reglamento nuostatą, kurią reikia patvirtinti priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) produkto specifikacijoje pateiktina informacija apie geografinės vietovės ir galutinio produkto ryšį,;

Išbraukta.

Pagrindimas

Į produkto specifikacijas įtraukta informacija apie geografinės teritorijos ir galutinio produkto sąsajas yra svarbi vartotojo pasirinkimui, taigi reikėtų ją vertinti kaip neesminę reglamento nuostatą, kurią reikia patvirtinti priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) sprendimų dėl apsaugos suteikimo arba nesuteikimo viešu skelbimu;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties neinformuoti visuomenės apie sprendimą dėl apsaugos.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) patikromis ir tikrinimu, kuriuos turi atlikti valstybės narės, įskaitant bandymus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Patikros ir tikrinimas yra svarbi užduotis apsaugant gamintojų ir vartotojų interesus, taigi reikėtų ją vertinti kaip neesminę reglamento nuostatą, kurią reikia patvirtinti priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinimo aktai, priimtini nepadedant 36 straipsnyje nurodytam komitetui

Paraiškos arba prašymo nepriimtinumas

Pagrindimas

Pataisa siekiant suderinti tekstą pagal technines pataisas, jau priimtas Tarybos darbo grupėse. Šioje vietoje reikia pataisos, kad būtų užtikrintas suderinamumas su šio straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai Komisijai skiriami neribotam laikotarpiui.

2. Įgaliojimai priimti 3, 9, 29 ir 33 straipsniuose nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai skiriami penkeriems metams nuo ...*. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

 

________________

 

* OL: prašome įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

Pagrindimas

Vadovaujantis ir vyno BRO nuostatomis, siūloma apriboti Komisijai suteiktus įgaliojimus, nustatant tam tikrą jų galiojimo laikotarpį.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Vynininkystės metodai

 

Tarptautinės vyno ir vynuogių organizacijos rekomenduojami ir skelbiami vynininkystės metodai gali būti taikomi pagrindiniams produktams ir galutiniams produktams, kuriems taikomas šis reglamentas.

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų konkreti nuoroda į Tarptautinės vyno ir vynuogių organizacijos (OIV) priimtas rezoliucijas, kaip jau padaryta Reglamente 1234/2007.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo A dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) aromatizuotas vynas:

(1) aromatizuotas vynas:

aromatizuotas vynas, į kurį neįpilta alkoholio.

aromatizuotas vynas, į kurį įpilta arba neįpilta alkoholio.

Pagrindimas

Užtenka vieno prekinio pavadinimo: aromatizuotų vynų apibrėžtis turėtų apimti ir tuos aromatizuotus vynus, į kuriuos nepilama alkoholio, ir tuos, į kuriuos įpilama.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo A dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Aromatizuotas spirituotas vynas –

Išbraukta.

aromatizuotas vynas, į kurį įpilta alkoholio.

 

Pagrindimas

Užtenka vieno prekinio pavadinimo: aromatizuotų vynų apibrėžtis turėtų apimti ir tuos aromatizuotus vynus, į kuriuos nepilama alkoholio, ir tuos, į kuriuos įpilama.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo A dalies 4 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– kuris gali būti saldinamas tik karamelizuotu cukrumi, sacharoze, vynuogių misa, rektifikuota koncentruota vynuogių misa ir koncentruota vynuogių misa.

– kuris gali būti saldinamas laikantis I priede nustatytų reikalavimų.

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į saldinimo technikos ir metodų pasikeitimą nuo 1991 m. iki šiol. Pasiūlyme dėl reglamento atsižvelgiama į atnaujinimus, susijusius su šio sektoriaus taisyklių teisiniais ir techniniais pokyčiais, o įterpus patikslinimą prekinio pavadinimo turinys tiesiog suderinamas su I priedo nuostatomis.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo A dalies 6 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– kuriame cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra didesnis kaip 200 gramų, o kiaušinių trynių kiekis ne mažesnis kaip 10 gramų litre galutinio produkto.

– kuriame cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra didesnis kaip 200 gramų.

Pagrindimas

Iš dalies pakeičiant tekstą apibrėžtis pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad nėra tinkamo tyrimo metodo cholesteroliui nustatyti, kol bus imtasi veiksmų sukurti specialiam tyrimo metodui.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo A dalies 6 punkto trečia a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– kuriame kiaušinių trynių kiekis ne mažesnis kaip 10 gramų litre.

Pagrindimas

Iš dalies pakeičiant tekstą apibrėžtis pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad nėra tinkamo tyrimo metodo cholesteroliui nustatyti, kol bus imtasi veiksmų sukurti specialiam tyrimo metodui.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo B punkto 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie aprašymo „Sangria“ turi būti pateiktas žodis „pagaminta“, po kurio nurodoma valstybė narė ar siauresnis regionas, kuriame produktas yra pagamintas, išskyrus atvejus, kai produktas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Kai gėrimas pagamintas kitoje valstybėje narėje, bet ne Ispanijoje arba Portugalijoje, žodis „Sangria“ gali būti vartojamas kartu su prekiniu pavadinimu „aromatizuotas vyno gėrimas“, prie kurio turi būti pateiktas žodis „pagaminta“, po kurio nurodoma valstybė narė ar siauresnis regionas, kuriame produktas yra pagamintas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti Reglamente (EEB) Nr. 1601/1991 nustatytą tvarką ir apsaugoti žodį „Sangria“, kilusį iš Ispanijos ir Portugalijos. Būtina paaiškinti, kad žodis „Sangria“ kitose valstybėse narėse, ne Ispanijoje ar Portugalijoje, yra ne prekinis pavadinimas, o neprivaloma nuoroda ar terminas.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo B punkto 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aprašymas „Sangria“ gali pakeisti aprašymą „aromatizuotas vyno gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Žodis „Sangria“ gali pakeisti prekinį pavadinimą „aromatizuotas vyno gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti Reglamente (EEB) Nr. 1601/1991 nustatytą tvarką ir apsaugoti žodį „Sangria“, kilusį iš Ispanijos ir Portugalijos. Būtina paaiškinti, kad žodis „Sangria“ kitose valstybėse narėse, ne Ispanijoje ar Portugalijoje, yra ne prekinis pavadinimas, o neprivaloma nuoroda ar terminas. Reikia aiškiai atskirti prekinį pavadinimą, kuris apima ir tokį aprašymą, kaip „aromatizuotas vyno gėrimas“, ir žodį „Sangria“.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo B punkto 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Po aprašymo „Clarea“ turi būti pateiktas žodis „pagaminta (...)“, po kurio nurodoma valstybė narė ar siauresnis regionas, kuriame produktas yra pagamintas, išskyrus atvejus, kai produktas pagamintas Ispanijoje.

Kai gėrimas pagamintas kitoje valstybėje narėje, bet ne Ispanijoje, žodis „Clarea“ gali būti vartojamas kartu su prekiniu pavadinimu „aromatizuotas vyno gėrimas“, prie kurio turi būti pateiktas žodis „pagaminta (...)“, po kurio nurodoma valstybė narė ar siauresnis regionas, kuriame produktas yra pagamintas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti Reglamente (EEB) Nr. 1601/1991 nustatytą tvarką, turint mintyje, kad reikia apsaugoti žodį „Clarea“. Būtina paaiškinti, kad žodis „Clarea“ kitose valstybėse narėse, ne Ispanijoje, yra ne prekinis pavadinimas, o neprivaloma nuoroda ar terminas.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo B punkto 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aprašymas „Clarea“ gali pakeisti aprašymą „aromatizuotas vyno gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje.

Žodis „Clarea“ gali pakeisti prekinį pavadinimą „aromatizuotas vyno gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti Reglamente (EEB) Nr. 1601/1991 nustatytą tvarką, turint mintyje tai, kad reikia apsaugoti žodį„Clarea“ ir aiškiai atskirti prekinį pavadinimą ir žodį. Kitose valstybėse narėse, ne Ispanijoje, žodis „Clarea“ yra ne prekinis pavadinimas, o neprivaloma nuoroda ar terminas.

  • [1]  OL C 43, 2012 2 15, p. 67.

AIŠKINAMOJI DALIS

Aromatizuoti vyno produktai svarbūs ir vartotojams, ir gamintojams, ir apskritai Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriui. Jie užima gana didelę Europos vyno sektoriaus dalį ir yra laikomi kokybės ir kiekio požiūriu labai svarbia vidaus ir tarptautine rinka. ES pagaminama apie 90 proc. visos pasaulinės aromatizuotos vyno produkcijos (apie 3 mln. hektolitrų per metus). Daugelyje valstybių narių yra gilios šio vyno gamybos tradicijos, visų pirma žemyno centre ir pietuose, bet taip pat šiaurėje ir rytuose.

ES teisės aktai

Pasiūlymas dėl reglamento yra ES teisės aktų sistemos dalis. Negalima neskirti pakankamai dėmesio vienam esminių šios sistemos aspektų – vyno sektoriaus reformai. Vykstant bendros žemės ūkio politikos paprastinimo procesui, o kartu – ir deryboms dėl vieno BRO bei jo įdiegimui (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007), kuriuo buvo pakeistas 21 ankstesnis įvairių žemės ūkio sektorių bendras rinkos organizavimas (BRO) ir nustatytos bendrosios žemės ūkio rinkų valdymo prekybos žemės ūkio produktais ir jų eksporto bei importo į ES nuostatos, Taryba vedė derybas dėl vyno sektoriaus politikos reformos (Reglamentas (EB) Nr. 479/2008), šiuo metu visiškai įtrauktos į vieno BRO reglamentą.

2008 m. reformos esmė – ES vyno rinkos valdymo būdo pertvarkymas. Ja siekiama sparčiai pertvarkyti sektorių, laipsniškai panaikinant neveiksmingas ir brangias intervencines priemones bei perskirstant išlaidas siekiant kuo labiau patenkinti vartotojų poreikius ir padaryti Europos vyną konkurencingesnį.

Dabartinio Komisijos pasiūlymo tikslas

Komisijos pasiūlymu dėl reglamento siekiama atnaujinti Reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, nustatantį bendrąsias aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles.

Reglamento pasiūlyme, kuris grindžiamas SESV 43 straipsnio 2 dalimi ir 114 straipsniu, išdėstytos aromatizuotų vyno produktų apibrėžimo, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir tokių produktų geografinių nuorodų apsaugos nuostatos. Jis taikomas visiems į Europos Sąjungos rinką įvežamiems ir valstybėse narėse bei trečiosiose šalyse pagamintiems aromatizuotiems vyno produktams ir ES eksportuojamiems produktams.

Pagrindiniai pasiūlymo tikslai – tobulinti aromatizuotus vyno produktus reglamentuojančių ES teisės aktų taikymą ir daryti juos aiškesnius bei įdiegti naują tinkamai apibrėžtą tokių produktų kokybės politiką. Tam tikri prekiniai pavadinimai bus atnaujinti atsižvelgiant į galimybę gerinti vyno kokybę, o ne tiesiogiai įpilti alkoholio, siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuoti, o naudojami pavadinimai atitiktų technikos pažangą. Šiuo metu geografinėms nuorodoms taikomos nuostatos bus pritaikytos atsižvelgiant į PPO Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba.

Kitas tikslas – suderinti nuostatas su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatomis. Teisės aktų leidėjas nustato tikslus, principus ir kitus esminius aspektus, susijusius su aromatizuotų vyno produktų apibrėžimu, aprašymu, pateikimu, ženklinimu ir jų geografinių nuorodų apsauga, o Komisija turėtų priimti deleguotuosius aktus (SESV 290 straipsnis), kuriuose būtų nustatyti šių produktų gamybos procesai, tyrimo metodai, reikalingi apibrėžčių pakeitimai, reikalavimai, suvaržymai, prekiniai pavadinimai ir aprašymai bei geografinėms nuorodoms taikytinos nuostatos. Be to, teisės aktų leidėjas turėtų suteikti Komisijai įgaliojimą priimti įgyvendinimo aktus (SESV 291 straipsnio 2 dalis), ypač dėl vienodo nuostatų, susijusių su geografinėmis nuorodomis, administraciniais ir fiziniais patikrinimais bei keitimusi informacija, taikymo aromatizuotiems vyno produktams.

Pasiūlymu ne keičiama sektoriuje galiojančių nuostatų taikymo sritis, o prisitaikoma prie Sąjungos prisiimtų įsipareigojimų.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina pagrindinius Komisijos pasiūlymo aspektus, o ypač remia supaprastinamo ir tobulinimo tikslus.

Reglamento pasiūlymu supaprastinamas ir aktualinamas šiuo metu aromatizuotus vyno produktus reglamentuojantis Reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, kuris panaikinamas ir pakeičiamas atsižvelgiant į technologijų inovacijas ir vis naujus vartotojų lūkesčius. Todėl pranešėjas palankiai vertina Komisijos veiksmus, kuriais siekiama atnaujinti priemonę, kurią taikant iki šiol buvo garantuojamas tinkamas šių produktų rinkos veikimas, bet kurią reikia pritaikyti atsižvelgiant į šios srities teisės aktų raidą.

Pranešėjas palaiko tekste išdėstytą bendrą požiūrį, kad nagrinėjamas reglamentas turi būti suderintas atsižvelgiant į vyno kokybės politiką reglamentuojančių teisės aktų raidą, pritaikytas prie PPO taisyklių ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo.

Kadangi pasiūlyme dėl reglamento aptariamos ir priemonės, susijusios su aromatizuotų vyno produktų aprašymu, pateikimu bei ženklinimu, jį reikia palyginti su naujosiomis vartotojų informavimo apie maistą nuostatomis (Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011). Kadangi pasiūlymas dėl reglamento patenka į teisės aktų sistemą, kurioje šios nuostatos jau taikomos, pranešėjo bendroji nuostata – pritarti informacijos apie maistą teikimo vartotojams suderinimui.

Tokiais vertinimais grindžiami kai kurie teksto pakeitimai.

Atsižvelgdamas į supaprastinimą, atliktą 2008 m. nustačius BRO, ir turėdamas omenyje, pavyzdžiui, numatytą galimybę ženklinant ES pagamintus vynus, be geografinės nuorodos, nurodyti vynuogių rūšį, pranešėjas prašo, kad tokia galimybė, laikantis Reglamento (EB) Nr. 607/2009 sąlygų, galėtų būti taikoma ir aromatizuotiems vyno produktams.

Be to, pranešėjo nuomone, būtina į tekstą įtraukti aiškią nuorodą, kad ženklinant aromatizuotus vyno produktus galima užsiminti apie juos gaminant naudotų produktų ekologiškumą. Pasak pranešėjo, toks pakeitimas iš tiesų gerai dera būsimoje ekologiškų vynininkystės metodų reglamentavimo sistemoje.

Be to, pranešėjas, įsitikinęs, jog tinkama suderinti pagrindinį reglamento pasiūlymo tekstą su I priedo (Techninės apibrėžtys, reikalavimai ir apribojimai) ir II priedo (Aromatizuotų vyno produktų prekiniai pavadinimai ir aprašymai) turiniu, pateikė kelis techninio pobūdžio dalinius pakeitimus. Jis manė esant reikalinga nurodyti visus aromatizuotų vyno produktų gamybai būdingus veiksmus: aromatizavimą, galimą alkoholio įpylimą, saldinimą ir dažiklių naudojimą; o prekinių pavadinimų srityje – priminti išskirtinumo principą, pagal kurį ES gali būti vartojami tik II priede nurodyti pavadinimai. Tokia specifikacija iš tiesų padeda užtikrinti, kad bendrieji pavadinimai nebūtų vartojami kaip prekiniai pavadinimai, taip garantuojant tinkamą vartotojo informavimą. Siekiant užtikrinti dokumento teksto ir priedų teisinį tikrumą, nurodyta, kad yra numatyta galimybė taikyti specialias nuostatas, pagal kurias leidžiama naudoti daugiau kaip po vieną tam tikrų tradicinių produktų pavadinimą.

Atsižvelgiant į šios srities technologijų ir teisės aktų raidą, reikia iš dalies pakeisti ir reglamento priedus. Konkrečiai, atsižvelgiant į technikos pažangą ir į nuo 1991 m. įregistruotus saldinimo metodus, reikėtų išplėsti nustatytų vermuto saldinimo metodų sąrašą – suderinant su I priedo nuostatomis – ir pataisyti aromatizuoto vyno su kiaušiniais apibrėžtį, kuri iš dalies pakeista atsižvelgiant į tai, kad nėra specifinio tyrimų metodo cholesteroliui nustatyti.

Siekiant vieno pagrindinių pasiūlymo tikslų, t. y. pritaikyti reglamentą atsižvelgiant į SESV nuostatas, jo tekste pateikiamos nuorodos į Europos Komisijai suteiktus delegavimo įgaliojimus. Pranešėjas, palaikydamas pagrindinę pasiūlymo pritaikymo nuostatą, tekstą pataisė siekdamas, kad įgaliojimai būtų suteikiami tam tikram laikotarpiui. Reikėtų apsvarstyti galimybę šiuos įgaliojimus aprašyti išsamiau, numatant labiau įtraukti ES delegacijas į teisėkūros procesą.

Galiausiai minimas geografinėms nuorodoms skirtas skyrius. Kaip jau minėta, vienas iš pasiūlymo tikslų – apibrėžti geografinių nuorodų pripažinimo kriterijus. Iš tiesų pasiūlyme, vadovaujantis jau nustatyta vyno sektoriaus produktams taikoma tvarka, numatomos specialios aromatizuotiems produktams taikytinos taisyklės, nes jie nepatenka į reglamento dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų, vieno BRO reglamento ir spiritinių gėrimų reglamento taikymo sritį. Pranešėjas palaiko Komisijos ketinimą ir tikslus, taip pat remia teisinį reikalavimą sukurti papildomą bei išsamią perdirbtų produktų geografinių nuorodų sistemą.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (29.3.2012)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžimo, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos
(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Nuomonės referentas: Herbert Dorfmann

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. PAGRINDINIAI PASIŪLYMO ELEMENTAI

Komisija nori pakeisti 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, nustatantį bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (aromatintų vyno produktų reglamentas). Tačiau atsižvelgiant į technologines naujoves, rinkos pokyčius ir kintančius vartotojų lūkesčius, nuspręsta, kad reikia atnaujinti tam tikrų aromatizuotų vyno produktų apibrėžčiai, aprašymui, pateikimui, ženklinimui ir geografinių nuorodų apsaugai taikomas taisykles, taip pat atsižvelgiant į tradicinius gamybos metodus.

Pasiūlyme supaprastinamos galiojančios taisyklės, visų pirma, vartojamos apibrėžtys suderinamos su technikos pažanga ir galiojančios geografinių nuorodų taisyklės suderinamos su Sutartimi dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba. Jame taip pat siekiama reglamento redakciją suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatomis, susijusiomis su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais (atitinkamai SESV 290 ir 291 straipsniai).

Komisija aiškinamojoje dalyje pabrėžia tai, kad aromatizuotų vyno produktų gamintojai sutaria, jog būtų išlaikyta ta pati sistema ir panašios taisyklės ir kad būtini tik nedideli techniniai pakeitimai. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad po neoficialių konsultacijų su pagrindiniais Europos gamintojais ir nacionalinėmis organizacijomis apie šiuos techninius pakeitimus minėtojo sektoriaus atstovai pranešė jos tarnyboms.

Komisija atkreipia dėmesį į kitus pagrindinius pasiūlymo tikslus: paskatinti plačiau taikyti Sąjungos teisės aktus, padaryti juos aiškesnius; nustatyti aiškiai apibrėžtą, dabartinėmis produktų apibrėžtimis grindžiama politiką; atsižvelgiant į galimybę didinti vyno kiekį tiesiogiai neįpilant alkoholio, atnaujinti tam tikrus prekinius pavadinimus; suteikti lankstumo, perdavus kompetenciją pagal bendro sprendimo procedūrą keisti aromatizuotų vyno produktų apibrėžtis ir aprašymus Komisijai, kuri ja naudotųsi priimdama deleguotuosius aktus; Sąjungos taisykles priderinti prie naujų Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimų, taip pat prie Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, reikalavimų; apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos pripažįstamos naujos geografinės nuorodos.

2. REGLAMENTO PROJEKTO STRUKTŪRA

Reglamento projektą sudaro 4 skyriai ir 3 priedai.

I skyriuje nustatoma pagrindinė aromatizuotų vyno produktų apibrėžtis ir klasifikacija.

II skyrius skirtas produktų aprašymui, pristatymui ir ženklinimui. Jame daroma nuoroda į I ir II prieduose nustatytus reikalavimus ir apribojimus ir juo Komisijai suteikiamas įgaliojimas nustatyti tolesnius leidžiamus gamybos procesus. Jame daroma nuoroda į tarptautinius aromatizuotų vyno produktų tyrimų metodus ir nustatomos specialios šių produktų ženklinimo taisyklės.

II skyriuje, darant nuorodą į I ir II priedus, taip pat nustatoma nuosekli tradiciniais kokybės užtikrinimo būdais ir naujausiais, su produktų kokybe susijusiais pokyčiais grindžiama sistema. Jame siekiama vartotojui suteikti aiškią informaciją apie produktų pobūdį (prekinius pavadinimus), o kad vartotojas nebūtų klaidinamas, gamintojas įpareigojamas pateikti visą būtiną informaciją.

III skyriuje, vadovaujantis tarptautiniais ES įsipareigojimais, nustatomos geografinių nuorodų taisyklės. Reglamente (EEB) Nr. 1601/91 pateiktos geografinės nuorodos perkeliamos į registrą, kuris sukuriamas pagal šio reglamento 22 straipsnį.

Paskutiniame IV skyriuje pateikiamos bendrosios, pereinamojo laikotarpio ir galutinės priemonės.

I priede pateikiamos aromatizuotų vyno produktų techninės apibrėžtys ir gamybos reikalavimai.

Be to, II priede pateikiami prekiniai pavadinimai ir susijusių produktų aprašymas.

3. PRANEŠĖJO SIŪLOMI PAKEITIMAI

Nuomonės referentas sutinka su dauguma Komisijos pasiūlymo elementų, susijusių su techniniais pakeitimais, kuriais iš esmės nekeičiama politika, kaip pabrėžė sektoriaus atstovai. Taigi, jis siūlo patvirtinti pasiūlymą su tam tikrais pakeitimais. Būtent:

– nuomonės referentas laikosi nuomonės, kad aromatizuotų vyno produktų aprašymų ir prekinių pavadinimų atnaujinimas yra esminė šio reglamento dalis, taigi tai turėtų būti daroma ne priimant deleguotuosius aktus, kaip siūlo Komisija, o taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

– vartotojai turėtų žinoti, ar iš tiesų pagrindinės sudedamosios dalies kilmės vieta ta pati kaip ir aromatizuoto vyno kilmės vieta (panaši nuostata buvo įtraukta į neseniai priimto Reglamento Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 26 straipsnio 3 dalį);

– taip pat taikant aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų apsaugą vartotojai turėtų žinoti, ar iš tiesų produktuose naudojamų vynuogių kilmės vieta ta pati kaip ir pačių produktų kilmės vieta;

– aromatizuotų vynų apibrėžtis turėtų apimti ir tuos aromatizuotus vynus, į kuriuos nepilama alkoholio, ir tuos, į kuriuos įpilama alkoholio;

– jeigu alkoholio įpilama į aromatizuotus vyno gėrimus, jų minimali faktinė alkoholio koncentracija turėtų būti 7,5 tūrio proc.;

– į produkto specifikacijas įtraukta informacija apie geografinės teritorijos ir galutinio produkto sąsajas yra svarbi vartotojo pasirinkimui, taigi reikėtų ją nagrinėti kaip neesminę reglamento nuostatą. Todėl atitinkamas priemones reikėtų nustatyti priimant deleguotuosius aktus;

– taip pat priemones, susijusias su patikromis ir tikrinimu, reikėtų nustatyti priimant deleguotuosius aktus, nes jos svarbios saugant gamintojų ir vartotojų interesus;

– pagaliau būtų tikslinga į produktų apibrėžčių sistemą įtraukti specifinius jų gamybos elementus (aromatizavimas, tai, ar įpilama alkoholio, ar ne, spalvos suteikimas, saldinimas).

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Aromatizuoti vyno produktai – iš vyno sektoriaus produktų, nurodytų Reglamente (ES) Nr. [XXXX/20XX, COM(2010) 799 galutinis, suderintas Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas], pagaminti ir aromatizuoti produktai. Jie skirstomi į:

(1) Aromatizuoti vyno produktai – iš vyno sektoriaus produktų, nurodytų Reglamente (ES) Nr. [XXXX/20XX, COM(2010) 799 galutinis, suderintas Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas], laikantis I priedo sąlygų pagaminti ir aromatizuoti produktai. Jie skirstomi į:

Pagrindimas

Būtų tikslinga į produktų apibrėžčių sistemą įtraukti specifinius jų gamybos elementus (aromatizavimas, tai, ar įpilama alkoholio, ar ne, spalvos suteikimas, saldinimas). Techninės detalės turėtų būti nustatytos prieduose. Į aromatizuotus vynus galima įpilti alkoholio; to negalima daryti su kitų kategorijų produktais, išskyrus tam tikrus produktus, konkrečiai nurodytus II priede.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) į kurį galėjo būti įpilta alkoholio, kuriam galėjo būti suteikta spalva ir (arba) jis galėjo būti pasaldintas pagal I priede nustatytas sąlygas;

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad šia technologija galima naudotis.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) kuriam galėjo būti suteikta spalva arba jis galėjo būti pasaldintas pagal I priede nustatytas sąlygas;

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad šia technologija galima naudotis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

cb) į kurį neįpilta alkoholio, išskyrus atvejus, nurodytus II priede;

Pagrindimas

Būtų tikslinga į produktų apibrėžčių sistemą įtraukti specifinius jų gamybos elementus (aromatizavimas, tai, ar įpilama alkoholio, ar ne, spalvos suteikimas, saldinimas). Techninės detalės turėtų būti nustatytos prieduose. Į aromatizuotus vynus galima įpilti alkoholio; to negalima daryti su kitų kategorijų produktais, išskyrus tam tikrus produktus, konkrečiai nurodytus II priede.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

da) į kurį gali būtų įpilta alkoholio, tačiau tuo atveju jo minimali faktinė alkoholio koncentracija turi būti 7 tūrio proc.;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) kuriam galėjo būti suteikta spalva arba jis galėjo būti pasaldintas pagal I priede nustatytas sąlygas;

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad šia technologija galima naudotis.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sąjungoje naudojami II priede pateikti aromatizuotų vyno produktų prekiniai pavadinimai. Tuos pavadinimus galima naudoti tik parduodant tokius aromatizuotus vyno produktus, kurie atitinka tame priede atitinkamam prekiniam pavadinimui nustatytus reikalavimus.

1. Atitinkamiems produktams pavadinti Sąjungoje naudojami tik II priede pateikti aromatizuotų vyno produktų prekiniai pavadinimai. Tuos pavadinimus galima naudoti tik parduodant tokius aromatizuotus vyno produktus, kurie atitinka tame priede atitinkamam prekiniam pavadinimui nustatytus reikalavimus.

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad bendrinio pavadinimo „aromatizuotas vyno produktas“ nebūtų galima naudoti kaip prekinio pavadinimo, nes jis nereiškia jokios konkrečios produkto kategorijos, kad būtų tiksliai informuoti vartotojai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Aromatizuotiems vyno produktams, kurie atitinka daugiau nei vienam prekiniam pavadinimui taikomus reikalavimus, gali būti naudojamas tik vienas atitinkamas prekinis pavadinimas.

2. Aromatizuotiems vyno produktams, kurie atitinka daugiau nei vienam prekiniam pavadinimui taikomus reikalavimus, gali būti naudojamas tik vienas atitinkamas prekinis pavadinimas, išskyrus atvejus, nurodytus II priede.

Pagrindimas

Reikėtų sudaryti galimybę, kad nuostatos, susijusios su konkrečiais tradiciniais produktais ir taikomos gamybai bei ženklinimui, liktų galioti tomis pačiomis sąlygomis, kokiomis taikomos dabar.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šiame reglamente nustatytų reikalavimų neatitinkantis alkoholinis gėrimas negali būti aprašytas, pateiktas ar ženklinamas vartojant tokius žodžius ar frazes kaip „panašus į“, „tipas“, „rūšis“, „pagamintas“, „skonis“ ar kokį kitą žodį, kuris būtų panašus į bet kurį šiame reglamente nustatytą prekinį pavadinimą.

3. Šiame reglamente nustatytų reikalavimų neatitinkantis alkoholinis gėrimas negali būti aprašytas, pateiktas ar ženklinamas vartojant tokius žodžius ar frazes kaip „panašus į“, „tipas“, „rūšis“, „pagamintas“, „skonis“ ar kitus panašius žodžius arba vaizdinius elementus, dėl kurių vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Gavęs Komisijos pasiūlymą, Europos Parlamentas ir Taryba pagal įprastą teisėkūros procedūrą gali atnaujinti prekinius pavadinimus ir apibrėžtis, nurodytus II priede.

Pagrindimas

Aromatizuotų vyno produktų aprašymų ir prekinių pavadinimų atnaujinimas yra esminės šio reglamento nuostatos, taigi jos turėtų būti nustatomos ne priimant deleguotuosius aktus, kaip siūlo Komisija, o taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagrindinės sudedamosios dalies kilmės vietos nuorodos pateikti nereikia.

Išbraukta.

Pagrindimas

Iš tikrųjų nėra poreikio nurodyti pagrindinės sudedamosios dalies kilmės vietos nuorodos. Taigi, Komisijos nuoroda į tai šiame teisėkūros tekste perteklinė. Taisyklės, kuriomis vadovaujantis nurodoma aromatizuoto vyno pagrindinės sudedamosios dalies kilmės vietos nuoroda, neturėtų skirtis nuo bendrų nuostatų, nurodytų Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) II priede nustatytus prekinius pavadinimus ir aprašymus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Aromatizuotų vyno produktų aprašymų ir prekinių pavadinimų atnaujinimas yra esminės šio reglamento nuostatos, taigi jos turėtų būti nustatomos ne priimant deleguotuosius aktus, kaip siūlo Komisija, o taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti produktų kokybę ir atsekamumą, Komisija deleguotais teisės aktais gali numatyti sąlygas, pagal kurias į produktų specifikacijas gali būti įtraukti 11 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyti papildomi reikalavimai.

2. Siekdama užtikrinti produktų kokybę ir atsekamumą, Komisija įgaliota pagal 35 straipsnį priimti deleguotuosius aktus:

 

a) dėl produkto specifikacijoje pateiktinos informacijos apie geografinės vietovės ir galutinio produkto ryšį;

 

b) kuriais būtų nustatomos sąlygos, pagal kurias į produktų specifikacijas gali būti įtraukti 11 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyti papildomi reikalavimai.

Pagrindimas

Į produkto specifikacijas įtraukta informacija apie geografinės teritorijos ir galutinio produkto sąsajas yra svarbi vartotojo pasirinkimui, taigi reikėtų ją vertinti kaip neesminę reglamento nuostatą, kurią reikia patvirtinti priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti šiame skyriuje numatytų patikrų veiksmingumą, Komisija deleguotais teisės aktais gali priimti būtinas priemones, susijusias su ūkio subjektų pranešimu kompetentingoms institucijoms.

6. Siekdama užtikrinti šiame skyriuje numatytų patikrų veiksmingumą, Komisija įgaliojama pagal 35 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su ūkio subjektų pranešimu kompetentingoms institucijoms, taip pat susijusius su patikromis ir tikrinimu, įskaitant bandymus, kuriuos turi atlikti valstybės narės.

Pagrindimas

Patikros ir tikrinimas yra gamintojų ir vartotojų interesų apsaugai svarbi užduotis, taigi reikėtų ją vertinti kaip neesminę reglamento nuostatą, kurią reikia patvirtinti priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) produkto specifikacijoje pateiktina informacija apie geografinės vietovės ir galutinio produkto ryšį,;

Išbraukta.

Pagrindimas

Į produkto specifikacijas įtraukta informacija apie geografinės teritorijos ir galutinio produkto sąsajas yra svarbi vartotojo pasirinkimui, taigi reikėtų ją vertinti kaip neesminę reglamento nuostatą, kurią reikia patvirtinti priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) patikromis ir tikrinimu, kuriuos turi atlikti valstybės narės, įskaitant bandymus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Patikros ir tikrinimas yra gamintojų ir vartotojų interesų apsaugai svarbi užduotis, taigi reikėtų ją vertinti kaip neesminę reglamento nuostatą, kurią reikia patvirtinti priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo A dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) aromatizuotas vynas:

(1) aromatizuotas vynas:

aromatizuotas vynas, į kurį neįpilta alkoholio.

aromatizuotas vynas, į kurį įpilta arba neįpilta alkoholio.

Pagrindimas

Užtenka vieno prekinio pavadinimo: aromatizuotų vynų apibrėžtis turėtų apimti ir tuos aromatizuotus vynus, į kuriuos nepilama alkoholio, ir tuos aromatizuotus vynus, į kuriuos įpilama alkoholio.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo A dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Aromatizuotas spirituotas vynas –

Išbraukta.

aromatizuotas vynas, į kurį įpilta alkoholio.

 

Pagrindimas

Užtenka vieno prekinio pavadinimo: aromatizuotų vynų apibrėžtis turėtų apimti ir tuos aromatizuotus vynus, į kuriuos nepilama alkoholio, ir tuos aromatizuotus vynus, į kuriuos įpilama alkoholio.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo A dalies 4 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– kuris gali būti saldinamas tik karamelizuotu cukrumi, sacharoze, vynuogių misa, rektifikuota koncentruota vynuogių misa ir koncentruota vynuogių misa.

– kuris gali būti saldinamas tik I priedo 2 punkte nurodytais produktais.

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama vermutui saldinti naudoti produktus, nurodytus I priedo 2 punkte.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo B dalies 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie aprašymo „Sangria“ turi būti pateiktas žodis „pagaminta“, po kurio nurodoma valstybė narė ar siauresnis regionas, kuriame produktas yra pagamintas, išskyrus atvejus, kai produktas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Kai gėrimas pagamintas kitoje valstybėje narėje, o ne Ispanijoje arba Portugalijoje, žodis „Sangria“ gali būti vartojamas kartu su prekiniu pavadinimu „aromatizuotas vyno gėrimas“, prie kurio turi būti pateiktas žodis „pagaminta“, po kurio nurodoma valstybė narė ar siauresnis regionas, kuriame produktas yra pagamintas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti Reglamente (EEB) Nr. 1601/1991 nustatytą tvarką ir apsaugoti žodį „Sangria“, kilusį iš Ispanijos ir Portugalijos.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo B dalies 3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aprašymas „Sangria“ gali pakeisti aprašymą „aromatizuotas vyno gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Žodis „Sangria“ gali pakeisti prekinį pavadinimą „aromatizuotas vyno gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Pagrindimas

Reikia aiškiai atskirti prekinį pavadinimą, kuris apima ir tokį aprašymą kaip „aromatizuotas vyno gėrimas“, ir žodį „Sangria“.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo B dalies 4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Po aprašymo „Clarea“ turi būti pateiktas žodis „pagaminta (...)“, po kurio nurodoma valstybė narė ar siauresnis regionas, kuriame produktas yra pagamintas, išskyrus atvejus, kai produktas pagamintas Ispanijoje.

Kai gėrimas pagamintas kitoje valstybėje narėje, o ne Ispanijoje arba Portugalijoje, žodis „Clarea“ gali būti vartojamas kartu su prekiniu pavadinimu „aromatizuotas vyno gėrimas“, prie kurio turi būti pateiktas žodis „pagaminta“, po kurio nurodoma valstybė narė ar siauresnis regionas, kuriame produktas yra pagamintas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti tvarką pagal kurią saugomas žodis „Clarea“, kilęs iš Ispanijos ir Portugalijos.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo B dalies 4 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aprašymas „Clarea“ gali pakeisti aprašymą „aromatizuotas vyno gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje.

Žodis „Clarea“ gali pakeisti prekinį pavadinimą „aromatizuotas vyno gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje.

Pagrindimas

Reikia aiškiai atskirti prekinį pavadinimą ir žodį.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aromatizuotų vyno produktų geografinės nuorodos

Nuorodos

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai) - paskelbimo plenariniame posėdyje data

15.12.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Priėmimo data

27.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aromatizuotų vyno produktų geografinės nuorodos

Nuorodos

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.8.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

29.2.2012

 

 

 

Priėmimo data

25.4.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

57

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Hans-Peter Mayer

Pateikimo data

3.5.2012