VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten

3.5.2012 - (COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD)) - ***I

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Paolo Bartolozzi
Rapporteur voor advies (*): Herbert Dorfmann, Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het Reglement
PR_COD_1amCom


Procedure : 2011/0231(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0158/2012
Ingediende teksten :
A7-0158/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0530),

–   gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 43, lid 2, en 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0234/2011),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door het Luxemburgse parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 december 2011[1],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0158/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Bij gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten1 moet de biologische aard van de gebruikte producten kunnen worden aangegeven.

 

__________________

 

1 PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

Motivering

In de aanloop naar de binnenkort te introduceren maatregelen ter reglementering van de oenologische procedés voor de productie van biologische wijnen en om daarvoor alvast de grondslagen te kunnen leggen, lijkt het opportuun om ook voor gearomatiseerde wijnbouwproducten nu al te verwijzen naar het rechtskader voor biologische producten.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "Gearomatiseerde wijnbouwproducten": producten verkregen uit producten van de wijnsector als bedoeld in Verordening (EU) nr. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitief aangepaste integrale GMO] die zijn gearomatiseerd. Ze worden als volgt ingedeeld:

(1) "Gearomatiseerde wijnbouwproducten": producten verkregen uit producten van de wijnsector als bedoeld in Verordening (EU) nr. [XXXX/20XX. COM (2010)799 definitief aangepaste integrale GMO] die zijn gearomatiseerd overeenkomstig de voorwaarden van bijlage I. Ze worden als volgt ingedeeld:

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden gedefinieerd in bijlage II.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) waaraan alcohol en/of kleurstoffen kunnen worden toegevoegd en/of die kunnen worden verzoet overeenkomstig de voorwaarden van bijlage I;

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden gedefinieerd in bijlage II.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) waaraan kleurstoffen kunnen worden toegevoegd en/of die kunnen worden verzoet overeenkomstig de voorwaarden van bijlage I;

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden gedefinieerd in bijlage II.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) waaraan geen alcohol is toegevoegd, tenzij in bijlage II anders is bepaald, of waaraan wel alcohol kan zijn toegevoegd, in welk geval het effectief alcoholvolumegehalte ten minste 7 % vol dient te bedragen;

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden gedefinieerd in bijlage II.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) waaraan kleurstoffen kunnen worden toegevoegd en/of die kunnen worden verzoet overeenkomstig de voorwaarden van bijlage I;

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden gedefinieerd in bijlage II.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) waaraan geen alcohol is toegevoegd;

(d) waaraan geen alcohol is toegevoegd, tenzij in bijlage II anders is bepaald;

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden gedefinieerd in bijlage II.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De productie van gearomatiseerde wijnbouwproducten is toegestaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, en overeenkomstig de op grond van artikel 38 daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

Motivering

Gebaseerd op amendement 11 van de rapporteur. De desbetreffende verwijzing dient ook betrekking te hebben op eventuele vervolgwetgeving (uitvoeringshandelingen van de Commissie) die is gebaseerd op Verordening 834/2007. Dit impliceert dat Verordening 889/2008 en de verordeningen tot wijziging daarvan als zodanig strekken tot vaststelling van nadere bepalingen voor de tenuitvoerlegging van Verordening 834/2007 (bijvoorbeeld met betrekking tot specifieke productiemethoden en toegestane stoffen). Bovendien is het amendement nu toegepast op artikel 3, dat betrekking heeft op productieprocedés.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In de Unie worden de verkoopbenamingen voor gearomatiseerde wijnbouwproducten gebruikt die zijn opgenomen in bijlage II. Deze benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het afzetten van gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de in die bijlage vastgestelde eisen voor de desbetreffende verkoopbenaming.

1. In de Unie worden alleen de verkoopbenamingen voor gearomatiseerde wijnbouwproducten gebruikt die zijn opgenomen in bijlage II. Deze benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het afzetten van gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de in die bijlage vastgestelde eisen voor de desbetreffende verkoopbenaming.

Motivering

Ter wille van de juridische consistentie tussen de tekst en de bijlagen moet nadrukkelijk worden gespecificeerd dat in de Unie uitsluitend de benamingen mogen worden gebruikt die zijn vermeld in bijlage II. Aldus kan worden gegarandeerd dat soortnamen niet als verkoopbenamingen kunnen worden gebruikt, zodat adequate voorlichting van de consument gewaarborgd is.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voor gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de eisen van meer dan een verkoopbenaming mag slechts één desbetreffende verkoopbenaming worden gebruikt.

2. Tenzij in bijlage II anders is bepaald, mag voor gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de eisen van meer dan een verkoopbenaming slechts één desbetreffende verkoopbenaming worden gebruikt.

Motivering

Ter wille van de juridische consistentie tussen de tekst en de bijlagen moet nogmaals worden gewezen op de reeds eerder vermelde mogelijkheid tot toepassing van bijzondere bepalingen zoals het gebruik van meer dan één verkoopbenaming voor hetzelfde product op bepaalde traditionele producten. Zo wordt bijvoorbeeld in bijlage II met betrekking tot Sangria en Clarea gestipuleerd dat de benaming "Sangria/Clarea" alleen in de plaats mag treden van de benaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn" indien de drank is bereid in Spanje of Portugal (voor Sangria) dan wel in Spanje (voor Clarea).

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Een alcoholhoudende drank die niet voldoet aan de eisen van deze verordening mag niet worden aangeduid, aangeboden of geëtiketteerd met gebruikmaking van een formulering waarin een woord zoals "genre", "type", "stijl", "trant", "smaak" of een andere soortgelijke term wordt gecombineerd met een van de in deze verordening vastgestelde verkoopbenamingen.

3. Een alcoholhoudende drank die niet voldoet aan de eisen van deze verordening mag niet worden aangeduid, aangeboden of geëtiketteerd met gebruikmaking van een formulering waarin een woord zoals "genre", "type", "stijl", "trant", "smaak" of andere soortgelijke termen of grafische elementen worden gebruikt die de consument kunnen misleiden.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In plaats van de vermeldingen "halfzoet" en "zoet" mag het gehalte aan suikers worden aangegeven, uitgedrukt in gram invertsuiker per liter.

De vermeldingen "halfzoet" en "zoet" mogen gepaard gaan met een vermelding van het gehalte aan suikers, uitgedrukt in gram invertsuiker per liter.

Motivering

Hoewel het voor de consument nuttig kan zijn om te weten wat het suikergehalte is, uitgedrukt in invertsuiker per liter, is het ook mogelijk dat hij daar niet veel aan heeft. De mogelijkheid bestaat dat de consument uitsluitend op basis van het suikergehalte geen onderscheid kan maken tussen een zoete en een halfzoete gearomatiseerde wijn. Het kan zinvol zijn ook het suikergehalte te vermelden, maar deze informatie kan het signaleren van de kenmerken "zoet" of "halfzoet" niet vervangen.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De plaats van herkomst van het primaire ingrediënt hoeft niet te worden vermeld.

Schrappen

Motivering

Als de herkomst van een product wordt aangegeven, moet ook worden vermeld wat de herkomst van de druiven is, zodat de consument niet wordt misleid.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in deze verordening vastgestelde verkoopbenamingen en aanvullende gegevens worden, wanneer deze in woorden worden weergegeven, in ten minste één of meer van de officiële talen van de Unie vermeld.

De vermelde verkoopbenamingen en aanvullende gegevens dienen te worden verstrekt in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor de consumenten van de lidstaten waar het bewuste wijnbouwproduct in de handel wordt gebracht.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de in bijlage II opgenomen verkoopbenamingen en aanduidingen.

Schrappen

Motivering

Het bijwerken van verkoopbenamingen en aanduidingen van gearomatiseerde wijnproducten moet niet via gedelegeerde handelingen gebeuren, maar via de gewone wetgevingsprocedure, aangezien het om een essentieel onderdeel van deze verordening gaat.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In dit hoofdstuk wordt onder "geografische aanduiding" verstaan: een naar een regio, een specifieke plaats of een land verwijzende aanduiding die wordt gebruikt ter beschrijving van een gearomatiseerd wijnbouwproduct wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of andere kenmerken van dat product hoofdzakelijk zijn toe te schrijven aan de geografische oorsprong ervan.

In dit hoofdstuk wordt onder "geografische aanduiding" verstaan: een naar een regio, een specifieke plaats of een land verwijzende aanduiding die wordt gebruikt ter beschrijving van een gearomatiseerd wijnbouwproduct wanneer het wijnbouwproduct afkomstig is uit de Unie en wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of andere kenmerken van dat wijnbouwproduct hoofdzakelijk zijn toe te schrijven aan de geografische oorsprong ervan.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) een beschrijving van het product, met name zijn belangrijkste analytische kenmerken en een beoordeling of indicatie van zijn organoleptische kenmerken;

(b) een beschrijving van het product, met name zijn belangrijkste analytische kenmerken en een indicatie van zijn organoleptische kenmerken;

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 december 2012 aan dit artikel te voldoen.

6. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 december 2013 aan dit artikel te voldoen.

Motivering

Er moet altijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de verordening om administratieve redenen of wegens tijdgebrek niet tegen 1 december 2012 kan worden gepubliceerd, en daarom zou de termijn enigszins moeten worden opgerekt.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien volgens de Commissie is voldaan aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden, besluit zij, door middel van uitvoeringshandelingen en zonder de assistentie van het in artikel 36 bedoelde comité, het in artikel 11, lid 1, onder d), bedoelde enig document en de in artikel 14, lid 5, bedoelde vindplaats van het productdossier bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Indien volgens de Commissie is voldaan aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden, besluit zij, door middel van uitvoeringshandelingen, het in artikel 11, lid 1, onder d), bedoelde enig document en de in artikel 14, lid 5, bedoelde vindplaats van het productdossier bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) elke andere onjuiste of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking of in reclamemateriaal of documenten betreffende het wijnproduct in kwestie, alsmede het verpakken in een recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

(c) elke andere onjuiste of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de samenstelling, het wijn- en/of alcoholgehalte, het productieprocedé of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking of in reclamemateriaal of documenten betreffende het wijnproduct in kwestie, alsmede het verpakken in een recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 1 bedoelde bestaande geografische aanduidingen verliezen de op grond van deze verordening verleende bescherming indien de in lid 2 bedoelde informatie later dan [2 jaar na de inwerkingtreding] wordt ingediend. De Commissie neemt, door middel van uitvoeringshandelingen en zonder de assistentie van het in artikel 36 bedoelde comité, de nodige administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke namen uit het in artikel 22 bedoelde register worden geschrapt.

3. De in lid 1 bedoelde bestaande geografische aanduidingen verliezen de op grond van deze verordening verleende bescherming indien de in lid 2 bedoelde informatie later dan [2 jaar na de inwerkingtreding] wordt ingediend. De Commissie neemt, door middel van uitvoeringshandelingen, de nodige administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke namen uit het in artikel 22 bedoelde register worden geschrapt

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 26 is niet van toepassing op de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde bestaande beschermde geografische aanduidingen.

Schrappen

Motivering

In de mogelijkheid tot schrapping van bestaande geografische aanduidingen was niet voorzien in Verordening 2081/92 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (de voorloper van Verordening 510/2006), noch in Verordening 110/2008 betreffende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om de kwaliteit en de traceerbaarheid van de producten te waarborgen, kan de Commissie, door middel van gedelegeerde handelingen, vaststellen onder welke voorwaarden het productdossier aanvullende eisen als bedoeld in artikel 11, lid 2, onder f), mag bevatten.

2. Om de kwaliteit en de traceerbaarheid van de producten te waarborgen, wordt de Commissie gemachtigd overeenkomstig artikel 35 gedelegeerde handelingen vast te stellen:

 

(a) betreffende de in het productdossier te verstrekken informatie over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct;

 

(b) ter vaststelling van de voorwaarden waaronder het productdossier aanvullende eisen als bedoeld in artikel 11, lid 2, onder f), mag bevatten.

Motivering

De informatie in het productdossier over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct is vrij belangrijk voor de keuze die de consument maakt en moet daarom worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, kan de Commissie, door middel van gedelegeerde handelingen, de nodige maatregelen betreffende de mededelingen van de marktdeelnemers aan de bevoegde autoriteiten vaststellen.

6. Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, wordt de Commissie gemachtigd overeenkomstig artikel 35 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de mededelingen van de marktdeelnemers aan de bevoegde autoriteiten en betreffende de door de lidstaten uit te voeren controles en verificaties, inclusief tests.

Motivering

Controles en verificaties zijn belangrijk voor de bescherming van de belangen van producenten en consumenten en moeten daarom worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de in het productdossier te verstrekken informatie over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct;

Schrappen

Motivering

De informatie in het productdossier over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct is vrij belangrijk voor de keuze die de consument maakt en moet daarom worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de openbare bekendmaking van besluiten over de goedkeuring of de afwijzing van beschermingsaanvragen;

Schrappen

Motivering

Er is geen reden om het publiek niet te informeren over een beschermingsbesluit.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) de door de lidstaten uit te voeren controles en verificaties, inclusief tests.

Schrappen

Motivering

Controles en verificaties zijn belangrijk voor de bescherming van de belangen van producenten en consumenten en moeten daarom worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitvoeringshandelingen die zonder de assistentie van het in artikel 36 bedoelde comité worden vastgesteld

Niet-ontvankelijkheid van een aanvraag of verzoek

Motivering

Met deze aanpassing wordt beoogd de tekst af te stemmen op een reeds door de werkgroepen van de Raad aanvaarde technische correctie. Deze correctie moet ook hier worden doorgevoerd ter wille van de consistentie met de in het artikel aangebrachte wijziging.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in deze verordening bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend.

2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen in de zin van de artikelen 3, 9, 29 en 33 wordt met ingang van ... * aan de Commissie verleend voor een periode van vijf jaar. De delegatie van bevoegdheid wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

________________

 

* PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te voegen.

Motivering

Conform de bepalingen van de GMO voor wijn wordt tevens voorgesteld de aan de Commissie verleende bevoegdheidsdelegatie tot een bepaalde termijn te beperken.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Oenologische procedés:

 

De door de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding aanbevolen en bekengemaakte oenologische procedés kunnen worden toegepast op de basis- en eindproducten die onder deze verordening vallen.

Motivering

Het is van belang dat specifiek wordt verwezen naar de besluiten van de Internationale Organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding (OIV), zoals ook reeds het geval was in Verordening 1234/2007.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel A - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Gearomatiseerde wijn:

(1) Gearomatiseerde wijn:

Gearomatiseerde wijn waaraan geen alcohol is toegevoegd.

Gearomatiseerde wijn waaraan al dan niet alcohol is toegevoegd

Motivering

Eén verkoopbenaming volstaat: de aanduiding gearomatiseerde wijn moet zowel gelden voor gearomatiseerde wijn waaraan geen alcohol is toegevoegd als voor gearomatiseerde wijn waaraan alcohol is toegevoegd.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel A - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Gearomatiseerde versterkte wijn:

Schrappen

Gearomatiseerde wijn waaraan alcohol is toegevoegd.

 

Motivering

Eén verkoopbenaming volstaat: de aanduiding gearomatiseerde wijn moet zowel gelden voor gearomatiseerde wijn waaraan geen alcohol is toegevoegd als voor gearomatiseerde wijn waaraan alcohol is toegevoegd.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel A - punt 4 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– die uitsluitend mag zijn verzoet door middel van karamel, sacharose, druivenmost, gerectificeerde geconcentreerde druivenmost en geconcentreerde druivenmost.

– die uitsluitend onder de in bijlage I bepaalde voorwaarden mag zijn verzoet.

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met de ontwikkelingen die zich sinds 1991 hebben voltrokken op het gebied van verzoetingstechnieken en -procedés. Het onderhavige verordeningsvoorstel doet recht aan de regelgevings- en bedrijfstechnische ontwikkelingen die zich in deze sector hebben voorgedaan, en met de aangebrachte precisering wordt niets anders beoogd dan de definitie van de verkoopbenaming aan te passen aan hetgeen al in bijlage I is gespecificeerd.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel A - punt 6 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– met een gehalte aan suikers uitgedrukt in invertsuiker van meer dan 200 gram en met een gehalte aan eigeel van ten minste 10 gram per liter eindproduct.

– met een gehalte aan suikers uitgedrukt in invertsuiker van meer dan 200 gram.

Motivering

De in de tekst aangebrachte wijziging strekt tot aanpassing van de definitie aan het feit dat er op dit gebied nog geen adequate analysemethode ter bepaling van het cholesterolgehalte bestaat en om aan te geven dat er nog aan een specifieke analysemethode wordt gewerkt.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel A – punt 6 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– bij de mengselbereiding waarvan een hoeveelheid eigeel van minimaal 10 gram per liter is gebruikt.

Motivering

De in de tekst aangebrachte wijziging strekt tot aanpassing van de definitie aan het feit dat er op dit gebied nog geen adequate analysemethode ter bepaling van het cholesterolgehalte bestaat en om aan te geven dat er nog aan een specifieke analysemethode wordt gewerkt.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel B – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De benaming "Sangria" moet vergezeld gaan van de vermelding "geproduceerd in" gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied, behalve indien de drank is geproduceerd in Spanje of Portugal.

Als de drank is bereid in een andere lidstaat dan Spanje of Portugal, kan het woord "Sangria" worden gebruikt naast de verkoopbenaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn", die vergezeld moet gaan van de vermelding "geproduceerd in ...", gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied.

Motivering

Doel van dit amendement is de status-quo van Verordening (EEG) nr. 1601/1991 in stand te houden. De term "Sangria", die afkomstig is uit Spanje en Portugal, moet worden beschermd. Er zij nadrukkelijk op gewezen dat het woord "Sangria" in andere lidstaten dan Spanje of Portugal niet wordt opgevat als een verkoopbenaming maar als een facultatieve aanduiding of term.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel B – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje of Portugal mag de benaming "Sangria" in de plaats treden van de benaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje of Portugal mag het woord "Sangria" in de plaats treden van de verkoopbenaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Motivering

Doel van dit amendement is de status-quo van Verordening (EEG) nr. 1601/1991 in stand te houden. De term "Sangria", die afkomstig is uit Spanje en Portugal, moet worden beschermd. Er zij nadrukkelijk op gewezen dat het woord "Sangria" in andere lidstaten dan Spanje of Portugal niet wordt opgevat als een verkoopbenaming maar als een facultatieve aanduiding of term. Het verschil tussen "verkoopbenaming", waartoe de vermelding "gearomatiseerde drank op basis van wijn" behoort, en de term "Sangria" moet duidelijk worden aangegeven.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel B – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De benaming "Clarea" moet vergezeld gaan van de vermelding "geproduceerd in" gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied, behalve indien de drank is geproduceerd in Spanje.

Als de drank is bereid in een andere lidstaat dan Spanje, kan het woord "Clarea" worden gebruikt naast de verkoopbenaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn", die vergezeld moet gaan van de vermelding "geproduceerd in ..." gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied.

Motivering

Dit amendement strekt tot handhaving van de status-quo zoals neergelegd in Verordening (EEG) nr. 1601/1991, aangezien het woord "Clarea" moet worden beschermd. Er zij nadrukkelijk op gewezen dat het woord "Clarea" in andere lidstaten dan Spanje niet wordt opgevat als een verkoopbenaming maar als een facultatieve aanduiding of term.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel B – punt 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje mag de benaming "Clarea" in de plaats treden van de benaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje mag het woord "Clarea" in de plaats treden van de verkoopbenaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Motivering

Dit amendement strekt tot handhaving van de status-quo zoals neergelegd in Verordening (EEG) nr. 1601/1991, aangezien het woord "Clarea" moet worden beschermd en er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de begrippen "woord" en "verkoopbenaming". Er zij nadrukkelijk op gewezen dat het woord "Clarea" in andere lidstaten dan Spanje niet wordt opgevat als een verkoopbenaming maar als een facultatieve aanduiding of term.

  • [1]  PB C 43 van 15.2.2012, blz. 67.

TOELICHTING

Gearomatiseerde wijnbouwproducten zijn belangrijk voor zowel consumenten als producenten en voor de landbouwsector in de Unie in het algemeen. Zij vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de Europese wijnbouwsector en nemen in termen van kwaliteit en kwantiteit een zeer belangrijk marktaandeel voor hun rekening, zowel nationaal als internationaal. De EU is goed voor ongeveer 90% van de wereldproductie van gearomatiseerde wijnbouwproducten (ca. 3 miljoen hectoliter per jaar), en er zijn tal van lidstaten die dit soort traditionele producten maken, vooral in het centrum en het zuiden, maar ook in het noorden en oosten van het continent.

Wetgevingssituatie in de EU

Het onderhavige verordeningsvoorstel past in de context van het Europese wetgevingskader voor de wijnbouwsector, en kan dan ook niet los worden gezien van een essentieel element daarvan, namelijk de hervorming van het wijnbouwbeleid. In het kader van de vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en parallel aan de onderhandelingen over en de vaststelling van de integrale GMO-verordening (Verordening (EG) nr. 1234/2007) – die in de plaats is gekomen van de 21 bestaande gemeenschappelijke marktordeningen (GMO's) voor de respectieve landbouwsectoren en voorziet in gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van de landbouwmarkten, voor de afzet van landbouwproducten voor de export en import uit en naar de EU – heeft de Raad een hervorming in de wijnsector doorgevoerd (Verordening (EG) Nr. 479 / 2008), die inmiddels volledig is verwerkt in de integrale GMO-verordening.

De in 2008 doorgevoerde hervorming strekt tot reorganisatie van het beheer van de wijnmarkt van de EU. Zij heeft ten doel een snelle herstructurering van de sector mogelijk te maken middels de geleidelijke opheffing van ineffectieve en kostbare steunmaatregelen en door heroriëntering van de uitgaven om zo goed mogelijk te voldoen aan de vraag van de consument en om Europese wijnen een sterkere concurrentiepositie te bezorgen.

Doel van het Commissievoorstel

Het verordeningsvoorstel van de Commissie strekt tot actualisering van Verordening (EEG) 1601/91 tot vaststelling van algemene voorschriften inzake de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten.

Het verordeningsvoorstel, dat gebaseerd is op de artikelen 43, lid 2, en 114 van het VWEU, stelt regels vast voor de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de etikettering van gearomatiseerde wijnbouwproducten, alsmede voor de bescherming van de geografische aanduidingen voor deze producten, en is van toepassing op alle gearomatiseerde wijnbouwproducten die tot de EU-markt zijn toegelaten, ongeacht of zij in de lidstaten dan wel in derde landen zijn geproduceerd, alsook op in de Unie geproduceerde wijnbouwproducten die voor de export zijn bestemd.

Met het voorstel wordt vooral beoogd de toepasbaarheid en de duidelijkheid van de EU-wetgeving inzake gearomatiseerde wijnbouwproducten te verbeteren en een duidelijk omschreven kwaliteitsbeleid voor deze producten te introduceren. Bepaalde verkoopbenamingen zullen in dier voege worden geactualiseerd dat het wijngehalte kan worden verhoogd in plaats van direct alcohol toe te voegen, om er aldus voor te zorgen dat de consument naar behoren wordt geïnformeerd en de gebruikte definities aan de technische ontwikkelingen worden aangepast. De bestaande regels voor geografische aanduidingen zullen worden aangepast aan de in het kader van de WTO gesloten Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS).

Een ander doel bestaat erin de regelgeving af te stemmen op het ​​Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De doelstellingen, beginselen en andere essentiële elementen met betrekking tot de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen voor gearomatiseerde wijnbouwproducten worden door de wetgever bepaald en de Commissie moet normaliter in staat zijn om door middel van gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) de productieprocedés, de analysemethoden, de nodige wijzigingen in de definities, eisen, beperkingen, verkoopbenamingen en beschrijvingen, alsmede de nodige voorschriften met betrekking tot geografische aanduidingen vast te stellen. Daarnaast moet de wetgever de Commissie de bevoegdheid toekennen om uitvoeringshandelingen (artikel 291, lid 2 VWEU) vast te stellen, inzonderheid wat betreft de toepassing van uniforme voorschriften voor gearomatiseerde wijnbouwproducten met betrekking tot geografische aanduidingen, administratieve en fysieke controles en uitwisseling van informatie

Het voorstel verandert niets aan de werkingssfeer van de bestaande normen voor de sector, maar resulteert in een aanpassing aan de verplichtingen die reeds op de Unie rusten.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur staat positief tegenover de essentiële elementen van het voorstel van de Commissie, en steunt met name de nagestreefde vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving.

Het verordeningsvoorstel strekt tot vereenvoudiging en actualisering van Verordening (EEG) n. 1601/91, die de thans vigerende regeling behelst met betrekking tot gearomatiseerde wijnbouwproducten, en die met het oog op de technologische innovatie en de voortdurend wisselende verwachtingen van de consument wordt ingetrokken en vervangen door een nieuwe tekst. De rapporteur is dan ook voorstander van een dergelijke ingreep door de Commissie met het oog op de modernisering van een regulering die tot nu toe garant heeft gestaan voor de goede werking van de markt voor dit soort producten, maar die inmiddels ook toe is aan aanpassing aan de nieuwe regelgevingscontext.

De rapporteur onderschrijft de algehele opzet van de tekst, die ten doel heeft de desbetreffende regelgeving aan te passen aan de normatieve ontwikkelingen ten aanzien van het kwaliteitsbeleid voor wijn en aan de WTO-regels en om te bewerkstelligen dat zij ook in overeenstemming is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Tevens moet het verordeningsvoorstel, aangezien het ook maatregelen omvat met betrekking tot de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de etikettering van wijnbouwproducten, ook worden afgewogen tegen de nieuwe regels inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Verordening (EU) nr. 1169/2011). Aangezien het verordeningsvoorstel deel uitmaakt van een wetgevingskader waarop deze regels al van toepassing zijn, onderschrijft de rapporteur de algemene strategie om een en ander af te stemmen op de verordening inzake de verstrekking van voedselinformatie aan de consument.

Een aantal amendementen zijn op deze conceptie gebaseerd.

Conform de vereenvoudigingen die zijn doorgevoerd in aansluiting op de in 2008 geïntroduceerde GMO bijvoorbeeld, die met betrekking tot de etikettering voorzag in de mogelijkheid om voor EU-wijnen zonder geografische aanduiding het druivenras te vermelden, verlangt de rapporteur dat deze mogelijkheid ook kan worden ingevoerd voor gearomatiseerde wijnbouwproducten, onder inachtneming van de voorwaarden van Verordening (EG) 607/2009.

Daarnaast acht de rapporteur het noodzakelijk om in de tekst duidelijk melding te maken van de mogelijkheid om voor gearomatiseerde wijnbouwproducten te verwijzen naar de biologische aard van de gebruikte producten. Volgens de rapporteur zou amendering in die zin een positief effect hebben op de toekomstige regelgeving inzake oenologische procedés voor biologische wijnen.

Daarnaast heeft de rapporteur het – in de overtuiging dat de tekst ook inhoudelijk zou moeten worden afgestemd op respectievelijk bijlage I (technische definities, eisen en beperkingen) en bijlage II (verkoopbenamingen en benamingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten) – wenselijk geacht een aantal technische wijzigingen aan te brengen. Een en ander bracht met zich mee dat alle voor de verwerking van gearomatiseerde wijnbouwproducten kenmerkende elementen in de tekst moesten worden vermeld: aromastoffen, alsmede de eventuele toevoeging van alcohol, zoet- en kleurstoffen; tevens moest met betrekking tot de verkoopbenamingen ook nadrukkelijk worden gespecificeerd dat in de EU uitsluitend de benamingen mogen worden gebruikt die zijn vermeld in bijlage II. Aldus kan worden gegarandeerd dat soortnamen niet als verkoopbenamingen kunnen worden gebruikt, zodat adequate voorlichting van de consument gewaarborgd is. Ter wille van de juridische consistentie moest in de tekst worden gewezen op de mogelijkheid tot toepassing op bepaalde traditionele producten van bijzondere bepalingen zoals het gebruik van meer dan één verkoopbenaming voor hetzelfde product.

In aansluiting op de ontwikkelingen die zich op technologisch en regelgevingsgebied in deze sfeer hebben voltrokken, leek het bovendien noodzakelijk ook de bijlagen aan te passen. Specifiek moest daarbij worden gedacht aan uitbreiding – conform de ontwikkelingen die zich sinds 1991 hebben voltrokken op het gebied van verzoetingstechnieken en -procedés – van de lijst van procedés voor het verzoeten van Vermout, zodat deze kunnen worden geharmoniseerd met de reeds in bijlage I vermelde procedés, en aan aanpassing van de definitie van met eigeel gearomatiseerde wijnen, die is geamendeerd bij gebrek aan een specifieke analysemethode ter bepaling van het cholesterolgehalte.

Om tegemoet te komen aan een van de voornaamste doelstellingen van het voorstel, namelijk om de verordening op één lijn te brengen met de bepalingen van het VWEU, voorziet de tekst bovendien in een reeks verwijzingen naar de aan de Europese Commissie toegekende delegatiebevoegdheden. De rapporteur is het er weliswaar mee eens dat moet worden getracht de tekst zoveel mogelijk in lijn te brengen met de rechtsgrondslag, maar heeft de tekst niettemin in dier voege aangepast dat als voorwaarde wordt gesteld dat deze delegatiebevoegdheid hoe dan ook in de tijd wordt beperkt. Blijft nog de vraag in hoeverre deze bevoegdheden eventueel nauwer kunnen worden omschreven, in die zin dat aan de vaststelling van de bewuste rechtshandelingen meer Europese bevoegdheidsdelegaties te pas komen.

Ten slotte nog een enkele opmerking over het aspect geografische aanduidingen. Zoals hierboven reeds is vermeld, heeft het voorstel o.a. ten doel criteria vast te stellen voor de erkenning van geografische aanduidingen. Het voorstel voorziet namelijk, conform de regeling die al bestaat voor wijnbouwproducten, in specifieke voorschriften voor gearomatiseerde producten, voor zover deze niet onder de toepassing vallen van de verordening inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten, de GMO of de verordening inzake gedistilleerde dranken. De rapporteur steunt de intentie en de doelstellingen van de Commissie met betrekking tot de juridische noodzaak om ook voor verwerkte producten een aanvullend en volledig rechtskader te creëren voor wat betreft geografische aanduidingen.

ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (29.3.2012)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten
(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Rapporteur voor advies (*): Herbert Dorfmann

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

1. BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Het voorstel heeft tot doel Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten ("gearomatiseerde wijnbouwproducten") te vervangen. In het licht van de technologische innovatie, marktontwikkelingen en veranderende consumentenverwachtingen wordt het noodzakelijk geacht de voorschriften die van toepassing zijn op de definitie, aanduiding, aanbiedingsvorm, etikettering en bescherming van geografische aanduidingen van bepaalde gearomatiseerde wijnbouwproducten aan te passen, daarbij rekening houdend met traditionele productiemethoden.

In het voorstel worden de bestaande regels vereenvoudigd en worden met name de gebruikte definities aangepast aan de technische ontwikkeling en worden de bestaande voorschriften inzake geografische aanduidingen in overeenstemming gebracht met de overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendomsrechten (de TRIPS-overeenkomst). Ook heeft het voorstel tot doel de tekst in overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voor wat betreft "gedelegeerde handelingen" en "uitvoeringshandelingen" (resp. artikel 290 en 291 VWEU).

In haar toelichting schrijft de Commissie dat "onder de producenten van gearomatiseerde wijnbouwproducten (...) een consensus (heerst) om hetzelfde kader en ongeveer dezelfde voorschriften te behouden" en dat "enkel kleine technische aanpassingen (...) noodzakelijk (lijken)". De Commissie vermeldt dat die technische aanpassingen door de vertegenwoordigers van de sector aan haar diensten zijn meegedeeld, na informeel overleg met de belangrijkste Europese producenten en nationale organisaties.

Verder noemt de Commissie als hoofddoelen van haar voorstel: betere toepasbaarheid en meer duidelijkheid van de EU-wetgeving; een welomlijnd kwaliteitsbeleid op basis van de productdefinities; bijwerken van bepaalde verkoopbenamingen in het licht van de mogelijkheid om het wijngehalte te verhogen in plaats van direct alcohol toe te voegen; meer flexibiliteit door de bevoegdheid tot wijziging van de definities en aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, die tot nu toe via de gewone wetgevingsprocedure tot stand kwamen, bij de Commissie te leggen, die deze uitoefent door middel van gedelegeerde handelingen; aanpassing van de voorschriften van de Unie aan de eisen van de WTO, met inbegrip van de TRIPS-overeenkomst; en vaststelling van criteria voor de erkenning van nieuwe geografische aanduidingen.

2. STRUCTUUR VAN DE ONTWERPVERORDENING

De ontwerpverordening bestaat uit 4 hoofdstukken en 3 bijlagen:

In hoofdstuk I worden de basisdefinitie en -classificatie van producten vastgesteld.

In hoofdstuk II worden de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de etikettering behandeld. In dat hoofdstuk wordt verwezen naar de eisen en beperkingen die in de bijlagen I en II zijn vastgesteld en wordt de vaststelling van verdere toegestane productieprocessen gedelegeerd aan de Commissie. Het verwijst naar internationale methoden voor het analyseren van gearomatiseerde wijnproducten en stelt specifieke etiketteringsregels voor deze producten vast.

Door te verwijzen naar de bijlagen I en II wordt in hoofdstuk II voorts een samenhangend systeem vastgesteld dat is gebaseerd op traditionele methoden om een kwaliteitsproduct te verkrijgen en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van de producten. Het is erop gericht de consument duidelijke informatie over de aard van de producten (verkoopbenamingen) te bieden en verplicht de producent ertoe, alle nodige informatie te verstrekken om misleiding van de consument te voorkomen.

In hoofdstuk III worden de voorschriften inzake geografische aanduidingen vastgesteld overeenkomstig de internationale verplichtingen van de EU. De geografische aanduidingen die thans zijn opgenomen in Verordening (EEG) nr. 1601/91 worden opgenomen in het register dat wordt aangelegd krachtens artikel 22 van de onderhavige verordening.

Hoofdstuk IV bevat algemene, overgangs- en slotbepalingen.

Bijlage I bevat de technische definities en voorschriften voor de productie van gearomatiseerde wijnbouwproducten.

Bijlage II bevat de verkoopbenamingen en aanduidingen van die producten.

3. DOOR DE RAPPORTEUR VOORGESTELDE AMENDEMENTEN

De rapporteur is het eens met de meeste elementen van het Commissievoorstel, die inderdaad technische aanpassingen betreffen en geen werkelijke beleidsveranderingen betekenen, zoals ook de vertegenwoordigers van de sector hebben aangegeven. Daarom stelt hij voor het voorstel aan te nemen, zij het met enkele amendementen. Die amendementen vloeien voort uit de volgende overwegingen:

- de rapporteur is van mening dat het bijwerken van bepaalde verkoopbenamingen en aanduidingen van bepaalde gearomatiseerde wijnproducten in feite een wezenlijk onderdeel van deze verordening vormt en dus niet, zoals de Commissie voorstelt, via gedelegeerde handelingen moet gebeuren, maar via de gewone wetgevingsprocedure;

- de consument moet weten of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt echt dezelfde is als die van de gearomatiseerde wijn zelf (een soortgelijke bepaling is opgenomen in artikel 26, lid 3, van de onlangs vastgestelde Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten);

- ook zou de klant bij gearomatiseerde wijnproducten met beschermde geografische aanduidingen moeten weten of de plaats van herkomt van de druiven dezelfde is als die van het product in kwestie;

- de aanduiding gearomatiseerde wijn moet zowel gelden voor gearomatiseerde wijn waaraan geen alcohol is toegevoegd als voor gearomatiseerde wijn waaraan alcohol is toegevoegd;

- wanneer aan gearomatiseerde dranken op basis van wijn alcohol wordt toegevoegd, moet het werkelijke alcoholvolumegehalte ten minste 7,5 % vol bedragen;

- de gegevens in de productspecificatie over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct is vrij belangrijk voor de keuze die de consument maakt en moet daarom als een niet-wezenlijk onderdeel van deze verordening worden beschouwd. De desbetreffende maatregelen moeten via gedelegeerde handelingen worden vastgesteld;

- hetzelfde geldt voor controle- en verificatietaken:die moeten via gedelegeerde handelingen worden vastgesteld, want zij zijn van belang voor de bescherming van de belangen van zowel producenten als consumenten;

- tot slot moeten in het corpus van productdefinities de kernmerkende elementen van de bereiding ervan worden vermeld (aromatisering, al dan niet toevoegen van alcohol, gebruik van kleurstoffen of zoetstoffen).

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "Gearomatiseerde wijnbouwproducten": producten verkregen uit producten van de wijnsector als bedoeld in Verordening (EU) nr. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitief aangepaste integrale GMO] die zijn gearomatiseerd. Ze worden als volgt ingedeeld:

(1) "Gearomatiseerde wijnbouwproducten": producten verkregen uit producten van de wijnsector als bedoeld in Verordening (EU) nr. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitief aangepaste integrale GMO] die zijn gearomatiseerd overeenkomstig de voorwaarden van bijlage I. Ze worden als volgt ingedeeld:

Motivering

In het corpus van productdefinities moeten de kernmerkende elementen van de bereiding worden vermeld (aromatisering, al dan niet toevoegen van alcohol, gebruik van kleurstoffen of zoetstoffen). Technische details moeten in de bijlagen worden opgenomen. De toevoeging van alcohol is facultatief voor gearomatiseerde wijnen en is niet toegestaan voor andere productcategorieën, met uitzondering van bepaalde producten die met name worden gedefinieerd in bijlage II.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) waaraan eventueel alcohol, kleurstoffen en/of zoetstoffen zijn toegevoegd volgens de in bijlage I vermelde voorwaarden;

Motivering

Om het facultatieve karakter van deze technieken te verduidelijken.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) waaraan eventueel kleurstoffen en/of zoetstoffen zijn toegevoegd volgens de in bijlage I vermelde voorwaarden;

Motivering

Om het facultatieve karakter van deze technieken te verduidelijken.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c ter) waaraan geen alcohol is toegevoegd, tenzij in bijlage II anders is bepaald;

Motivering

In het corpus van productdefinities moeten de kernmerkende elementen van de bereiding worden vermeld (aromatisering, al dan niet toevoegen van alcohol, gebruik van kleurstoffen of zoetstoffen). Technische details moeten in de bijlagen worden opgenomen. De toevoeging van alcohol is facultatief voor gearomatiseerde wijnen en is niet toegestaan voor andere productcategorieën, met uitzondering van bepaalde producten die met name worden gedefinieerd in bijlage II.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d bis) waaraan alcohol kan zijn toegevoegd, in welk geval het alcoholvolumegehalte ten minste 7 % bedraagt;

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) waaraan kleurstoffen en/of zoetstoffen kunnen zijn toegevoegd volgens de in bijlage I vermelde voorwaarden;

Motivering

Om het facultatieve karakter van deze technieken te verduidelijken.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In de Unie worden de verkoopbenamingen voor gearomatiseerde wijnbouwproducten gebruikt die zijn opgenomen in bijlage II. Deze benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het afzetten van gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de in die bijlage vastgestelde eisen voor de desbetreffende verkoopbenaming.

1. In de Unie worden uitsluitend verkoopbenamingen voor gearomatiseerde wijnbouwproducten gebruikt die zijn opgenomen in bijlage II. Deze benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het afzetten van gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de in die bijlage vastgestelde eisen voor de desbetreffende verkoopbenaming.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de algemene benaming "gearomatiseerd wijnproduct" niet mag worden gebruikt als verkoopbenaming, aangezien die benaming geen enkele productcategorie precies genoeg dekt om de consument te informeren.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voor gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de eisen van meer dan een verkoopbenaming mag slechts één desbetreffende verkoopbenaming worden gebruikt.

2. Tenzij in bijlage II anders is bepaald, mag voor gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de eisen van meer dan een verkoopbenaming slechts één desbetreffende verkoopbenaming worden gebruikt.

Motivering

Bepalingen die specifiek voor bepaalde traditionele producten gelden en die betrekking hebben op de productie en de etikettering, moeten gehandhaafd kunnen blijven zolang de huidige situatie onveranderd blijft.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Een alcoholhoudende drank die niet voldoet aan de eisen van deze verordening mag niet worden aangeduid, aangeboden of geëtiketteerd met gebruikmaking van een formulering waarin een woord zoals "genre", "type", "stijl", "trant", "smaak" of een andere soortgelijke term wordt gecombineerd met een van de in deze verordening vastgestelde verkoopbenamingen.

3. Een alcoholhoudende drank die niet voldoet aan de eisen van deze verordening mag niet worden aangeduid, aangeboden of geëtiketteerd met gebruikmaking van een formulering waarin een woord zoals "genre", "type", "stijl", "trant", "smaak" of andere soortgelijke termen die of grafische elementen worden gebruikt die de consument kunnen misleiden.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 bis. Het Europees Parlement en de Raad kunnen, handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, op voorstel van de Commissie de in bijlage II opgenomen verkoopbenamingen en aanduidingen bijwerken.

Motivering

Het bijwerken van verkoopbenamingen en aanduidingen van gearomatiseerde wijnproducten moet niet via gedelegeerde handelingen gebeuren, maar via de gewone wetgevingsprocedure, aangezien het om een essentieel onderdeel van deze verordening gaat.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – tweede paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De plaats van herkomst van het primaire ingrediënt hoeft niet te worden vermeld.

Schrappen

Motivering

Er is in feite geen behoefte aan vermelding van de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt. Daarom is het onnodig dat de Commissie dit in de wetstekst wil opnemen. De voorschriften inzake de vermelding van de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van gearomatiseerde wijn mogen niet afwijken van de algemene aanpak die in Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten is gevolgd.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de in bijlage II opgenomen verkoopbenamingen en aanduidingen.

Schrappen

Motivering

Het bijwerken van verkoopbenamingen en aanduidingen van gearomatiseerde wijnproducten moet niet via gedelegeerde handelingen gebeuren, maar via de gewone wetgevingsprocedure, aangezien het om een essentieel onderdeel van deze verordening gaat.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om de kwaliteit en de traceerbaarheid van de producten te waarborgen, kan de Commissie, door middel van gedelegeerde handelingen, vaststellen onder welke voorwaarden het productdossier aanvullende eisen als bedoeld in artikel 11, lid 2, onder f), mag bevatten.

2. Om de kwaliteit en de traceerbaarheid van de producten te waarborgen, wordt de Commissie gemachtigd overeenkomstig artikel 35 gedelegeerde handelingen vast te stellen

 

a) betreffende de in het productdossier te verstrekken informatie over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct;

 

b) ter vaststelling van de voorwaarden waaronder het productdossier aanvullende eisen als bedoeld in artikel 11, lid 2, onder f), mag bevatten.

Motivering

De informatie in de productspecificatie over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct is vrij belangrijk voor de keuze die de consument maakt en moet daarom worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, kan de Commissie, door middel van gedelegeerde handelingen, de nodige maatregelen betreffende de mededelingen van de marktdeelnemers aan de bevoegde autoriteiten vaststellen.

6. Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, wordt de Commissie gemachtigd overeenkomstig artikel 35 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de mededelingen van de marktdeelnemers aan de bevoegde autoriteiten en betreffende de door de lidstaten uit te voeren controles en verificaties, inclusief tests.

Motivering

Controles en verificaties zijn belangrijk voor de bescherming van de belangen van producenten en consumenten en moeten daarom worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de in het productdossier te verstrekken informatie over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct;

Schrappen

Motivering

De informatie in de productspecificatie over het verband tussen het geografische gebied en het eindproduct is vrij belangrijk voor de keuze die de consument maakt en moet daarom worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) de door de lidstaten uit te voeren controles en verificaties, inclusief tests.

Schrappen

Motivering

Controles en verificaties zijn belangrijk voor de bescherming van de belangen van producenten en consumenten en moeten daarom worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel A – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Gearomatiseerde wijn:

(1) Gearomatiseerde wijn:

Gearomatiseerde wijn waaraan geen alcohol is toegevoegd.

Gearomatiseerde wijn waaraan al dan niet alcohol is toegevoegd

Motivering

Eén verkoopbenaming volstaat: de aanduiding gearomatiseerde wijn moet zowel gelden voor gearomatiseerde wijn waaraan geen alcohol is toegevoegd als voor gearomatiseerde wijn waaraan wel alcohol is toegevoegd.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel A – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Gearomatiseerde versterkte wijn:

Schrappen

Gearomatiseerde wijn waaraan alcohol is toegevoegd.

 

Motivering

Eén verkoopbenaming volstaat: de aanduiding gearomatiseerde wijn moet zowel gelden voor gearomatiseerde wijn waaraan geen alcohol is toegevoegd als voor gearomatiseerde wijn waaraan alcohol is toegevoegd.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel A – punt 4 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– die uitsluitend mag zijn verzoet door middel van karamel, sacharose, druivenmost, gerectificeerde geconcentreerde druivenmost en geconcentreerde druivenmost.

– die uitsluitend mag zijn verzoet door middel van in bijlage I, punt 2 genoemde producten.

Motivering

Het gebruik van in punt 2 van bijlage I genoemde producten moet worden toegestaan voor het verzoeten van vermout.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel B – punt 3 – tweede paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De benaming "Sangria" moet vergezeld gaan van de vermelding "geproduceerd in" gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied, behalve indien de drank is geproduceerd in Spanje of Portugal.

Als de drank is bereid in een andere lidstaat dan Spanje of Portugal, mag de term "Sangria" worden gebruikt naast de verkoopbenaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn", die vergezeld moet gaan van de vermelding "geproduceerd in ...", gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied.

Motivering

Doel van dit amendement is de status quo van Verordening (EEG) nr. 1601/1991 in stand te houden. De term "sangría", die afkomstig is uit Spanje en Portugal, moet worden beschermd.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel B – punt 3 – derde paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje of Portugal mag de benaming "Sangria" in de plaats treden van de benaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje of Portugal mag de term "Sangria" in de plaats treden van de verkoopbenaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Motivering

Het verschil tussen "verkoopbenaming", waartoe de vermelding "gearomatiseerde drank op basis van wijn" behoort, en de term "sangría" moet duidelijk worden.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel B – punt 4 – tweede paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De benaming "Clarea" moet vergezeld gaan van de vermelding "geproduceerd in" gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied, behalve indien de drank is geproduceerd in Spanje.

Wanneer de drank is bereid in een andere lidstaat dan Spanje, kan de term "Clarea" worden gebruikt naast de verkoopbenaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn". Het woord "Clarea" moet vergezeld gaan van de vermelding "geproduceerd in ..." gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied.

Motivering

Doel van dit amendement is de status quo te behouden, rekening houdend met het feit dat de term "clarea" moet worden beschermd.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel B – punt 4 – derde paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje mag de benaming "Clarea" in de plaats treden van de benaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje mag de term "Clarea" in de plaats treden van de verkoopbenaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Motivering

Het verschil tussen "term" en "verkoopbenaming" moet duidelijk worden.

PROCEDURE

Titel

Geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten

Document- en procedurenummers

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissie(s) - datum bekendmaking

15.12.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

PROCEDURE

Titel

Geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten

Document- en procedurenummers

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Datum indiening bij EP

31.8.2011

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissie(s)

       Datum bekendmaking

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.2.2012

 

 

 

Datum goedkeuring

25.4.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

57

1

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Hans-Peter Mayer

Datum indiening

3.5.2012