Procedura : 2011/0231(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0158/2012

Teksty złożone :

A7-0158/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/01/2014 - 5.8
CRE 14/01/2014 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0008

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 865kWORD 504k
3.5.2012
PE 480.816v02-00 A7-0158/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Paolo Bartolozzi

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Herbert Dorfmann, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji RolnictwaRozwoju Wsi
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0530),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 43 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0234/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez luksemburską Izbę Deputowanych, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 grudnia 2011 r. (1),

–   zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0158/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Jeżeli przy produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina spełniono wymogi określonerozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007dnia 28 czerwca 2007 r.sprawie produkcji ekologicznejznakowania produktów ekologicznych1, należy zezwolić na podanie informacji na temat ekologicznego pochodzenia zastosowanych produktów.

 

__________________

 

1 Dz.U. L 18920.7.2007, s. 1.

Uzasadnienie

Ze względu na przyszłe kroki w obszarze regulacji dotyczących praktyk enologicznych związanych z produkcją win ekologicznych, a także w celu przygotowanie ich podstawy, uznaje się za właściwe odniesienie do ram prawnych dotyczących produkcji ekologicznej również w przypadku produktów aromatyzowanych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) „aromatyzowane produkty sektora wina”: oznaczają wyroby otrzymane z produktów sektora wina, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr [XXXX/20XX. COM(2010) 799 wersja ostateczna, dostosowane rozporządzeniejednolitej wspólnej organizacji rynku], do których dodano aromaty. Wyroby te klasyfikuje się następująco:

(1) „aromatyzowane produkty sektora wina”: oznaczają wyroby otrzymane z produktów sektora wina, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr [XXXX/20XX. COM(2010)0799 wersja ostateczna, dostosowane rozporządzeniejednolitej wspólnej organizacji rynku], do których dodano aromaty zgodniewarunkami określonymizałączniku I. Wyroby te klasyfikuje się następująco:

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość wyraźnie określono w definicji w załączniku II.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) do którego mogły zostać dodane alkohol lub barwniki lub który mógł zostać posłodzony, zgodniewarunkami określonymizałączniku I;

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość wyraźnie określono w definicji w załączniku II.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) do którego mogły zostać dodane barwniki lub który mógł zostać posłodzony, zgodniewarunkami określonymizałączniku I;

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość wyraźnie określono w definicji w załączniku II.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) do którego nie dodano żadnego alkoholu, chyba że przewidziano inaczejzałączniku II, lub do którego mógł zostać dodany alkohol,którym to przypadku minimalna rzeczywista zawartość alkoholu wynosi 7% objętości;

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość wyraźnie określono w definicji w załączniku II.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) do którego mogły zostać dodane barwniki lub który mógł zostać posłodzony, zgodniewarunkami określonymizałączniku I;

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość wyraźnie określono w definicji w załączniku II.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) do którego nie dodano żadnego alkoholu;

d) do którego nie dodano żadnego alkoholu, chyba że przewidziano inaczejzałączniku II;

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość wyraźnie określono w definicji w załączniku II.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Ekologiczne aromatyzowane produkty sektora wina mogą być produkowane zgodnierozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007, zwłaszczajego art. 619, orazprzepisami wykonawczymi przyjętymi na mocy art. 38 tego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 11 sprawozdawcy. Odniesienie powinno również obejmować przepisy uzupełniające (akty wykonawcze Komisji), które są oparte na rozporządzeniu 834/2007. Jako takie, rozporządzenie 889/2008 i odnośne rozporządzenia zmieniające określają szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 834/2007 (np. szczególne metody produkcji i substancje dozwolone). Ponadto poprawkę przeniesiono do art. 3, który dotyczy procesów produkcyjnych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.Unii do aromatyzowanych produktów sektora wina stosuje się nazwy handlowe określone w załączniku II. Nazwy te mogą być stosowane wyłącznie do celów wprowadzania do obrotu aromatyzowanych produktów sektora wina, które spełniają wymogi ustalone w wymienionym załączniku dla odpowiedniej nazwy handlowej.

1. W Unii do aromatyzowanych produktów sektora wina stosuje się jedynie nazwy handlowe określone w załączniku II. Nazwy te mogą być stosowane wyłącznie do celów wprowadzania do obrotu aromatyzowanych produktów sektora wina, które spełniają wymogi ustalone w wymienionym załączniku dla odpowiedniej nazwy handlowej.

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność przepisów głównego tekstu i załączników, uznaje się za konieczne podkreślenie zasady wyłączności, zgodnie z którą w Unii mogą być stosowane wyłącznie nazwy, o których mowa w załączniku II. Dzięki temu uściśleniu zapewnia się ponadto brak możliwości stosowania nazw rodzajowych jako nazw handlowych, gwarantując w ten sposób dostarczanie konsumentom odpowiednich informacji.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W odniesieniu do aromatyzowanych produktów sektora wina, które spełniają wymagania ustalone dla więcej niż jednej nazwy handlowej, można stosować tylko jedną odpowiednią nazwę handlową.

2. W odniesieniu do aromatyzowanych produktów sektora wina, które spełniają wymagania ustalone dla więcej niż jednej nazwy handlowej, można stosować tylko jedną odpowiednią nazwę handlową, chyba że przewidziano inaczejzałączniku II.

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność przepisów głównego tekstu i załączników, uznaje się za konieczne podkreślenie przewidzianej już możliwości stosowania przepisów szczególnych, takich jak przepis dotyczący stosowania kilku nazw handlowych dla tego samego produktu, do niektórych produktów tradycyjnych. Na przykład w załączniku II przewiduje się w odniesieniu do Sangrii i Clarei, że nazwa „Sangria/Clarea” może zastąpić opis „aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii lub Portugalii (w odniesieniu do Sangrii) lub w Hiszpanii (w odniesieniu do Clarei).

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Napoju alkoholowego niespełniającego wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu nie można opisywać, prezentować ani etykietować przy użyciu wyrazów lub wyrażeń, takich jak: „podobny”, „typu”, „w stylu”, „wyprodukowany”, „o smaku”, ani żadnych terminów podobnych do nazw handlowych określonychniniejszym rozporządzeniu.

3. Napoju alkoholowego niespełniającego wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu nie można opisywać, prezentować ani etykietować przy użyciu wyrazów lub wyrażeń, takich jak: „podobny”, „typu”, „w stylu”, „wyprodukowany”, „o smaku”, ani żadnych podobnych terminów lub elementów graficznych, które mogłyby wprowadzić konsumentabłąd.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Określenie „półsłodki” i „słodki” można zastąpić wskazaniem zawartości cukru, wyrażonej w gramach cukru inwertowanego na litr.

Do określenia „półsłodki” i „słodki” można dodać wskazanie zawartości cukru wyrażonej w gramach cukru inwertowanego na litr.

Uzasadnienie

Chociaż konsumentom może przydać się znajomość zawartości cukru wyrażonej w masie cukru inwertowanego na litr, może im ona niewiele mówić. Konsumenci mogą nie być w stanie odróżnić wina aromatyzowanego słodkiego od półsłodkiego wyłącznie na podstawie zawartości cukru. Zawartość tę można z powodzeniem podać dodatkowo, jednak bez całkowitego zastępowania nią określeń „słodki” i „półsłodki”.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskazanie miejsca pochodzenia głównego składnika nie jest wymagane.

skreślony

Uzasadnienie

Jeżeli podawane jest miejsce pochodzenia produktu, musi ono odnosić się również do miejsca pochodzenia winogron, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazwy handlowe i dodatkowe określenia przewidzianeniniejszym rozporządzeniu, jeśli wyrażone są słownie, podawane sąco najmniej jednym lub kilku językach urzędowych Unii.

Nazwy handlowe i dodatkowe określenia należy formułowaćjęzyku łatwo zrozumiałym dla konsumentówpaństw członkowskich,których wyrób winiarski jest wprowadzany do obrotu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) nazwy handloweopisy określonezałączniku II.

skreślona

Uzasadnienie

Uaktualnienie nazw handlowych i opisów aromatyzowanych produktów sektora wina nie powinno odbywać się w drodze aktów delegowanych, lecz w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, ze względu na to, że jest to istotny element tego rozporządzenia.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozdziału „oznaczenie geograficzne” oznacza określenie odnoszące się do konkretnego regionu, miejsca lub kraju używane do opisu aromatyzowanego wyrobu winiarskiego, w przypadku gdy określoną jakość, reputację bądź inne cechy danego wyrobu zasadniczo przypisuje się jego pochodzeniu geograficznemu.

Do celów niniejszego rozdziału „oznaczenie geograficzne” oznacza określenie odnoszące się do konkretnego regionu, miejsca lub kraju używane do opisu aromatyzowanego wyrobu winiarskiego, w przypadku gdy produkty sektora wina pochodząUnii,określoną jakość, reputację bądź inne cechy danego wyrobu sektora wina zasadniczo przypisuje się jego pochodzeniu geograficznemu.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) opis produktu, w szczególności jego najważniejsze cechy analityczne oraz ocenę lub wskazanie jego cech organoleptycznych;

b) opis produktu, w szczególności jego najważniejsze cechy analityczne oraz wskazanie jego cech organoleptycznych;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Do dnia 1 grudnia 2012 r. państwa członkowskie przyjmują ustawy, rozporządzenia lub przepisy administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszym artykułem.

6. Do dnia 1 grudnia 2013 r. państwa członkowskie przyjmują ustawy, rozporządzenia lub przepisy administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszym artykułem.

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę sytuację, w której z przyczyn administracyjnych lub związanych z harmonogramem rozporządzenie nie będzie mogło zostać opublikowane do dnia 1 grudnia 2012 r. Dlatego należy odsunąć nieco w czasie powyższy termin.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli Komisja uważa, że warunki określone w niniejszym rozdziale są spełnione, podejmuje w drodze aktów wykonawczychbez pomocy komitetu,którym mowaart. 36 – decyzję o publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. d), oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu, o której mowa w art. 14 ust. 5.

Jeśli Komisja uważa, że warunki określone w niniejszym rozdziale są spełnione, podejmuje w drodze aktów wykonawczych decyzję o publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. d), oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu, o której mowa w art. 14 ust. 5.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wszelkim innym nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd oznaczeniem miejsca pochodzenia, źródła, charakteru lub zasadniczych cech produktu, na wewnętrznym lub zewnętrznym opakowaniu, w materiałach reklamowych lub dokumentach związanych z danym wyrobem winiarskim, oraz pakowaniem produktu w pojemnik, który mógłby błędnie sugerować miejsce pochodzenia wyrobu;

c) wszelkim innym nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd oznaczeniem miejsca pochodzenia, źródła, składu, zawartości wina i/lub alkoholu, metody wytwarzania lub zasadniczych cech produktu, na wewnętrznym lub zewnętrznym opakowaniu, w materiałach reklamowych lub dokumentach związanych z danym wyrobem winiarskim, oraz pakowaniem produktu w pojemnik, który mógłby błędnie sugerować miejsce pochodzenia wyrobu;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Istniejące oznaczenia geograficzne, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do których nie przedłożono do dnia [2 lata po wejściu w życie] informacji, o których mowa w ust. 2, tracą ochronę na mocy niniejszego rozporządzenia. Komisja podejmuje w drodze aktów wykonawczychbez pomocy komitetu,którym mowaart. 36 – odpowiednie kroki formalne w celu usunięcia tych nazw z rejestru określonego w art. 22.

3. Istniejące oznaczenia geograficzne, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do których nie przedłożono do dnia [2 lata po wejściu w życie] informacji, o których mowa w ust. 2, tracą ochronę na mocy niniejszego rozporządzenia. Komisja podejmuje w drodze aktów wykonawczych odpowiednie kroki formalne w celu usunięcia tych nazw z rejestru określonego w art. 22.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykułu 26 nie stosuje sięodniesieniu do obowiązujących chronionych oznaczeń geograficznych,których mowaust. 1 niniejszego artykułu.

skreślony

Uzasadnienie

Ani w rozporządzeniu nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (uchylonym rozporządzeniem nr 510/2006), ani w rozporządzeniu nr 110/2008 w sprawie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych nie przewidziano możliwości unieważnienia dotychczasowych oznaczeń geograficznych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W celu zapewnienia jakości i identyfikowalności produktów Komisja może –drodze aktów delegowanych – przyjąć warunki, na jakich specyfikacja produktu może zawierać dodatkowe wymogi,których mowaart. 11 ust. 2 lit. f).

2. W celu zapewnienia jakości i identyfikowalności produktów Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnieart. 35:

 

a) odnośnie do informacji, które należy podaćspecyfikacji produktuodniesieniu do związku między obszarem geograficznymproduktem końcowym;

 

b) określając warunki, na jakich specyfikacja produktu może zawierać dodatkowe wymogi,których mowaart. 11 ust. 2 litera f).

Uzasadnienie

Informacja zawarta w specyfikacji produktu w odniesieniu do związku między obszarem geograficznym a produktem końcowym ma duże znaczenie dla decyzji konsumenta i dlatego powinna być uznana za element inny niż istotny tego rozporządzenia wymagający przyjęcia w drodze aktów delegowanych.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W celu zagwarantowania skuteczności kontroli określonych w niniejszym rozdziale Komisja może –drodze aktów delegowanych – przyjąć wszelkie niezbędne środki dotyczące powiadamiania właściwych organów przez podmioty gospodarcze.

6. W celu zagwarantowania skuteczności kontroli określonych w niniejszym rozdziale Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnieart. 35zakresie powiadamiania właściwych organów przez podmioty gospodarcze, jak również kontroliweryfikacji, które mają być przeprowadzane przez państwa członkowskie,tym badań.

Uzasadnienie

Zadania kontrolneweryfikacja są istotne dla ochrony interesów producentówkonsumentów i z tego względu powinny zostać uznane za element inny niż istotny tego rozporządzenia, który wymaga przyjęciadrodze aktów delegowanych.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) informacji, które należy podaćspecyfikacji produktuodniesieniu do związku między obszarem geograficznymproduktem końcowym;

skreślona

Uzasadnienie

Informacja zawarta w specyfikacji produktu w odniesieniu do związku między obszarem geograficznym a produktem końcowym ma duże znaczenie dla decyzji konsumenta i dlatego powinna być uznana za element inny niż istotny tego rozporządzenia wymagający przyjęcia w drodze aktów delegowanych.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) udostępniania opinii publicznej wyników decyzjiobjęciu ochroną lub odrzuceniu wniosku;

skreślona

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby nie informować obywateli o decyzji w sprawie ochrony.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) kontroliweryfikacji, które mają być przeprowadzane przez państwa członkowskie,tym badań.

skreślona

Uzasadnienie

Zadania kontrolne i weryfikacja są istotne dla ochrony interesów producentów i konsumentów i z tego względu powinny zostać uznane za element inny niż istotny tego rozporządzenia, który wymaga przyjęcia w drodze aktów delegowanych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akty wykonawcze przyjmowane bez pomocy Komitetu,którym mowaart. 36

Niedopuszczalność wniosku lub zgłoszenia

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie tekstu do poprawki technicznej przyjętej już przez grupy robocze Rady. Jest ona tu konieczna ze względu na spójność z poprawką złożoną do tego samego artykułu.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, następuje na czas nieokreślony.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, 9, 2933, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...*. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

________________

 

* Dz.U.: należy wstawić datę wejściażycie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Również zgodnie z przepisami wspólnej organizacji rynków wina zaleca się ograniczenie przekazywania uprawnień Komisji do określonego okresu.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Praktyki enologiczne

 

Zalecaneopublikowane przez Międzynarodową Organizację ds. WinorośliWina (OIV) praktyki enologiczne mogą być stosowane do produktów podstawowychgotowych produktów objętych niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Należy dodać konkretne odniesienie do rezolucji przyjętych przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina (OIV), podobnie jak ma to już miejsce w rozporządzeniu 1234/2007.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Wino aromatyzowane:

(1) Wino aromatyzowane:

Wino aromatyzowane, do którego nie dodano żadnego alkoholu.

Wino aromatyzowanedodatkiem lub bez dodatku alkoholu.

Uzasadnienie

Jedna nazwa handlowa jest wystarczająca: opis wina aromatyzowanego powinien obejmować zarówno wino aromatyzowane bez dodatku alkoholu, jakwino aromatyzowanedodatkiem alkoholu.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Aromatyzowane wino wzmocnione do destylacji:

skreślony

Wino aromatyzowane, do którego dodano alkohol.

 

Uzasadnienie

Jedna nazwa handlowa jest wystarczająca: opis wina aromatyzowanego powinien obejmować zarówno wino aromatyzowane bez dodatku alkoholu, jak i wino aromatyzowane z dodatkiem alkoholu.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– który może być dosładzany tylko przy pomocy karmelizowanego cukru, sacharozy, moszczu winogronowego, rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowegozagęszczonego moszczu winogronowego.

– który mógł zostać dosłodzony zgodniewarunkami określonymizałączniku I.

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie zmian zaszłych od 1991 r. w dziedzinie technik i praktyk słodzenia. We wniosku uwzględniono dostosowania związane ze zmianami natury technicznej i prawnej w uregulowaniach sektorowych, a celem wprowadzonego doprecyzowania jest jedynie zharmonizowanie definicji danej nazwy handlowej z przepisami określonymi już w załączniku I.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– które zawiera cukier w przeliczeniu na cukier inwertowany powyżej 200 gramówzawiera co najmniej 10 gramów żółtka jaj na litr gotowego produktu.

– które zawiera cukier w przeliczeniu na cukier inwertowany powyżej 200 gramów.

Uzasadnienie

Celem zmiany tekstu jest dostosowanie definicji w związku z aktualnym brakiem odpowiedniej metody badania obecności cholesterolu, w oczekiwaniu na działania prowadzące do określenia konkretnej metody badawczej.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– do którego, przy przygotowywaniu mieszanki, dodaje się co najmniej 10 gramów żółtka na litr.

Uzasadnienie

Celem zmiany tekstu jest dostosowanie definicji w związku z aktualnym brakiem odpowiedniej metody badania obecności cholesterolu, w oczekiwaniu na działania prowadzące do określenia konkretnej metody badawczej.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część B – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazwie „Sangria” muszą towarzyszyć wyrazy „wyprodukowano w…”, po których następuje nazwa państwa członkowskiego produkującego napój bądź mniejszego regionu,którym produkuje się napój,wyjątkiem przypadku, gdy jest on produkowanyHiszpanii lub Portugalii.

Jeżeli napój wyprodukowanopaństwie członkowskim innym niż Hiszpania czy Portugalia, określenia „Sangria” można używać jako uzupełnienia nazwy handlowej „aromatyzowany napój winopochodny”, przy czym obowiązkowo muszą jej towarzyszyć słowa „wyprodukowano w…”, po których następuje nazwa państwa członkowskiego bądź mniejszego regionu, gdzie wyprodukowano napój.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu utrzymanie status quo z rozporządzenia (EWG) nr 1601/91. Chodzi o ochronę nazwy „Sangria” pochodzącej z Hiszpanii i Portugalii. Należy doprecyzować, że w żadnym państwie członkowskim poza Hiszpanią i Portugalią określenie „Sangria” nie jest nazwą handlową, lecz fakultatywnym oznaczeniem lub określeniem.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część B – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazwa „Sangria” może zastąpić opis „aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii lub Portugalii.

Określenie „Sangria” może zastąpić nazwę handlową „aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii lub Portugalii.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu utrzymanie status quo z rozporządzenia (EWG) nr 1601/91. Chodzi o ochronę nazwy „Sangria” pochodzącej z Hiszpanii i Portugalii. Należy doprecyzować, że w żadnym państwie członkowskim poza Hiszpanią i Portugalią nazwa „Sangria” nie jest nazwą handlową, lecz fakultatywnym oznaczeniem lub nazwą. Należy jasno sprecyzować różnicę między „nazwą handlową”, która obejmuje opis „aromatyzowany napój winopochodny”, a określeniem „Sangria”.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część B – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazwie „Clarea” muszą towarzyszyć wyrazy „wyprodukowano w…”, po których następuje nazwa państwa członkowskiego produkującego napój bądź mniejszego regionu,wyjątkiem przypadku, gdy napój wyprodukowanoHiszpanii.

Jeżeli napój wyprodukowanopaństwie członkowskim innym niż Hiszpania, określenia „Clarea” można używać jako uzupełnienia nazwy handlowej „aromatyzowany napój winopochodny”, przy czym obowiązkowo muszą jej towarzyszyć słowa „wyprodukowano w…”, po których następuje nazwa państwa członkowskiego bądź mniejszego regionu, gdzie wyprodukowano napój.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu utrzymanie status quo z rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 z uwagi na konieczność ochrony nazwy „Clarea”. Należy doprecyzować, że w żadnym państwie członkowskim poza Hiszpanią określenie „Clarea” nie jest nazwą handlową, lecz fakultatywnym oznaczeniem lub określeniem.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część B – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazwa „Clarea” może zastąpić określenie „aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii.

Określenie „Clarea” może zastąpić nazwę handlową „aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu utrzymanie status quo z rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 z uwagi na konieczność ochrony nazwy „Clarea”. W żadnym państwie członkowskim poza Hiszpanią określenie „Clarea” nie jest nazwą handlową, lecz fakultatywnym oznaczeniem lub określeniem.

(1)

Dz.U. C 43 z 15.2.2012, s. 67.


UZASADNIENIE

Aromatyzowane produkty sektora wina mają duże znaczenie dla konsumentów, producentów i ogólnie dla całego sektora rolnictwa Unii Europejskiej. Mają one znaczny udział w europejskim sektorze wina, a ich rynek jest niezwykle ważny pod względem ilości i jakości, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Udział UE w światowej produkcji aromatyzowanych produktów wynosi około 90% (około 3 mln hektolitrów rocznie) i obejmuje tradycyjne procesy produkcji ugruntowane w wielu państwach członkowskich – przede wszystkim środkowo-południowych, ale także w państwach położonych na północy i wchodzie kontynentu.

Kontekst prawodawstwa europejskiego

Wniosek dotyczący rozporządzenia wpisuje się unijne ramy prawne, których zasadniczy element nie może umknąć uwadze: chodzi o reformę polityki w sektorze wina. W kontekście procesu upraszczania wspólnej polityki rolnej oraz równolegle do procesu negocjacji i przyjęcia rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007), w którym zastąpiono jedną organizacją 21 istniejących wcześniej wspólnych organizacji rynków dla różnych sektorów rolnictwa oraz przewidziano wspólne przepisy dotyczące zarządzania rynkami rolnymi, wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz wywozu i przywozu UE, Rada prowadziła negocjacje w sprawie reformy polityki w sektorze wina (określonej w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008), która stanowi obecnie integralną część rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku.

Reforma z 2008 r. przewiduje reorganizację zarządzania unijnym rynkiem wina. Ma ona na celu przeprowadzenie szybkiej restrukturyzacji sektora poprzez stopniowe znoszenie nieskutecznych i kosztownych środków interwencyjnych oraz przekierowanie wydatków, aby lepiej odpowiedzieć na popyt konsumentów i zwiększyć konkurencyjność wina europejskiego.

Cel rozpatrywanego wniosku Komisji

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ma na celu aktualizacji rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych.

We wniosku dotyczącym rozporządzania, którego podstawę tworzą art. 43 ust. 2 i art. 114 TFUE, ustanawia się przepisy dotyczące definicji, opisu, prezentacji i etykietowania aromatyzowanych produktów sektora wina, jak również ochrony oznaczeń geograficznych tych produktów, mające zastosowanie do wszystkich aromatyzowanych produktów sektora wina wprowadzonych do obrotu w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy zostały one wyprodukowane w państwach członkowskich czy w państwach trzecich, jak również do tych wyprodukowanych w Unii i przeznaczonych do wywozu.

Główne cele wniosku obejmują poszerzenie zakresu stosowania i jasności unijnych przepisów dotyczących aromatyzowanych produktów sektora wina oraz ustanowienie precyzyjnej polityki w zakresie jakości w odniesieniu do tych produktów. Niektóre nazwy handlowe zostaną uaktualnione w związku z możliwością zwiększenia zawartości wina zamiast bezpośredniego dodawania alkoholu, aby zapewnić w ten sposób prawidłowe informowanie konsumentów oraz aktualizację stosowanych definicji odpowiednio do postępu technicznego. Istniejące przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych zostaną dostosowane do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienia TRIPS) w ramach WTO.

Kolejnym celem jest dostosowanie przepisów do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Cele, zasady i inne zasadnicze elementy dotyczące definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina są ustalane przez ustawodawcę, podczas gdy Komisja powinna mieć możliwość przyjmowania, w drodze aktów delegowanych (art. 290 TFUE), przepisów dotyczących procesów produkcji, metod analizy, niezbędnych zmian definicji, wymogów, ograniczeń, nazw handlowych i opisów oraz niezbędnych przepisów dotyczących oznaczeń geograficznych. Ponadto ustawodawca powinien zagwarantować Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów wykonawczych (art. 291 ust. 2 TFUE), przede wszystkim w celu jednolitego stosowania przepisów dotyczących aromatyzowanych produktów sektora wina w związku z oznaczeniami geograficznymi, kontrolami administracyjnymi i fizycznymi oraz wymianą informacji.

We wniosku nie zmienia się zakresu stosowania wprowadzonych wcześniej przepisów dotyczących sektora, ale przewiduje się dostosowanie obowiązków przyjętych już przez Unię.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem główne elementy wniosku Komisji, popierając szczególnie cel dotyczący uproszczenia i poprawy.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia upraszcza się i aktualizuje rozporządzenie (EWG) nr 1601/91, które obecnie reguluje aromatyzowane produkty sektora wina oraz które, w związku z innowacjami technologicznymi oraz coraz bardziej zróżnicowanymi oczekiwaniami konsumentów, zostaje uchylone i zastąpione nowym tekstem. Sprawozdawca popiera zatem takie działanie Komisji, mające na celu modernizację środka, który zapewniał do tej pory właściwe funkcjonowanie rynku przedmiotowych produktów, ale który należy dostosować do zmiany sytuacji regulacyjnej w danej dziedzinie.

Sprawozdawca podziela przyjęte ogólne podejście, za pomocą którego, w ramach tekstu, dąży się do harmonizacji rozpatrywanego rozporządzenia ze zmianami regulacyjnymi w dziedzinie polityki w zakresie jakości produktów sektora wina, dostosowania go do reguł WORR oraz uzgodnienia z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ze względu na to, że wniosek dotyczy również środków w zakresie opisu, prezentacji i etykietowania aromatyzowanych produktów sektora wina, odnosi się on do nowych przepisów w obszarze przekazywania informacji na temat żywności konsumentom (rozporządzenie (UE) nr 1169/2011). Ponieważ wniosek dotyczący rozporządzenia wpisuje się w obszar prawodawstwa regulowany już takimi przepisami, sprawozdawca, w ramach przyjętego ogólnego podejścia, zdecydował się poprzeć harmonizację z rozporządzeniem w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Na tych stwierdzeniach opierają się pewne wprowadzone zmiany.

Zgodnie z uproszczeniami wprowadzonymi w związku z ustanowieniem WORR w 2008 r., w ramach której przewiduje się na przykład, w zakresie etykietowania, możliwość podawania informacji na temat odmiany winorośli w przypadku win nieposiadających oznaczenia geograficznego, sprawozdawca wnosi, aby możliwość ta została przewidziana również w odniesieniu do aromatyzowanych produktów sektora wina, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) 607/2009.

Ponadto sprawozdawca uznał za niezbędne włączenie do tekstu wyraźnego odniesienia do możliwości podawania informacji na temat ekologicznego pochodzenia zastosowanych produktów na aromatyzowanych produktach sektora wina. Należy zauważyć, że według sprawozdawcy poprawka ta wpisuje się właściwe w ramy przyszłych przepisów dotyczących praktyk enologicznych związanych z produkcją win ekologicznych.

Ponadto sprawozdawca, przekonany o stosowności dostosowania tekstu odpowiednio do treści załącznika I „Definicje, wymagania i ograniczenia techniczne” oraz załącznika II „Nazwy handlowe i opisy aromatyzowanych produktów sektora wina”, wprowadza szereg zmian natury technicznej. Uznano w tym względzie za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu produkcji aromatyzowanych produktów sektor wina: aromatyzacji, możliwego dodania alkoholu, słodzenia i barwienia; w odniesieniu do nazw handlowych uznano natomiast za konieczne podkreślenie zasady wyłączności, zgodnie z którą w UE mogą być stosowanie wyłącznie nazwy, o których mowa z załączniku II. Należy zauważyć, że dzięki temu uściśleniu zapewnia się ponadto brak możliwości stosowania nazw rodzajowych jako nazw handlowych, gwarantując w ten sposób konsumentom odpowiednie informacje. Również aby zapewnić pewność prawną, wprowadzono odniesienie do możliwości stosowania przepisów szczególnych, takich jak przepis dotyczący stosowania kilku nazw handlowych dla tego samego produktu, do niektórych produktów tradycyjnych.

Ze względu na zmiany technologiczne i prawne w przedmiotowym obszarze uznano za równie niezbędne zmodyfikowanie załączników. Konkretnie, rozszerzono, zgodnie ze zmianami technik i praktyk słodzenia odnotowanymi od 1991 r., wykaz praktyk słodzenia przewidzianych w odniesieniu do Wermutu – dostosowując je do przepisów określonych już w załączniku I – oraz dokonując modyfikacji definicji „wina aromatyzowanego jajecznego”, aby dostosować ją do braku konkretnej metody badania obecności cholesterolu.

Zgodnie z jednym z głównych celów wniosku – tj. celem dotyczącym dostosowania rozporządzenia do postanowień TFUE – przewiduje się w jego tekście szereg odwołań do przekazywania uprawnień Komisji Europejskiej. Sprawozdawca, chociaż zgadza się z podejściem dotyczącym dostosowania leżącym u podstaw wniosku, dokonał zmiany w tekście, aby wprowadzić wymóg ograniczający jednak te uprawnienia do określonego okresu. Pozostają otwarte rozważania nad kwestią, aby zwiększyć ewentualnie stopień szczegółowości tych uprawnień, przewidując większe zaangażowanie delegatur europejskich w przyjmowanie aktów.

Ponadto należy wspomnieć o rozdziale dotyczącym oznaczeń geograficznych. Jak już wspomniano, cele wniosku obejmują określenie kryteriów regulujących kwestię uznawania nowych oznaczeń geograficznych. Należy zauważyć, że we wniosku przewidziano, zgodnie z polityką określoną już w odniesieniu do produktów sektora wina, szczegółowe przepisy dotyczące produktów aromatyzowanych, ponieważ produkty te nie wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia w sprawie polityki jakości produktów rolnych, rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku oraz rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych. Sprawozdawca popiera zamierzenia i cele Komisji, zgadzając się z prawną potrzebą objęcia komplementarnymi i wyczerpującymi ramami w obszarze oznaczeń geograficznych również produktów przetworzonych.


OPINIA Komisji RolnictwaRozwoju Wsi (29.3.2012)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Herbert Dorfmann

(*) Komisja zaangażowana – art. 50 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. GŁÓWNE ELEMENTY WNIOSKU

Wniosek Komisji ma na celu zastąpienie rozporządzenia Rady nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. dotyczącego definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych („aromatyzowane produkty sektora wina”). W świetle innowacji technologicznych, rozwoju rynku i zwiększających się oczekiwań konsumentów uznaje się za niezbędne uaktualnienie przepisów dotyczących definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych niektórych aromatyzowanych produktów sektora wina, uwzględniając jednocześnie tradycyjne metody produkcji.

Wniosek ten upraszcza obowiązujące prawodawstwo, w szczególności dostosowując definicje do postępu technicznego, a obowiązujące przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS). Jednym z celów jest również dostosowanie do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sprawie „aktów delegowanych” oraz „aktów wykonawczych” (odpowiednio art. 290 i 291 TFUE).

W uzasadnieniu Komisja zwraca uwagę na panujące wśród producentów aromatyzowanych produktów sektora wina „zgodne przekonanie, że należy zachować te same uregulowania i podobne przepisy, poza drobnymi poprawkami technicznymi, które wydają się być konieczne”. Komisja zwraca uwagę, że te poprawki techniczne zostały przekazane jej służbom przez przedstawicieli sektora po nieformalnych konsultacjach z głównymi europejskimi producentami i organizacjami krajowymi.

Pozostałymi głównymi celami Komisji są poszerzenie zakresu stosowania prawodawstwa Unii oraz zwiększenie jego przejrzystości; wyraźnie określona polityka jakości oparta na definicjach produktów; uaktualnienie niektórych nazw handlowych w związku z możliwością zwiększenia zawartości wina zamiast bezpośredniego dodawania alkoholu; zwiększenie elastyczności przez przeniesienie uprawnień w zakresie zmiany definicji i opisów produktów sektora wina z obecnej procedury współdecyzji na Komisję działającą za pomocą aktów delegowanych; dostosowanie przepisów unijnych do nowych technicznych wymogów i wymogów Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym do porozumienia TRIPS oraz określenie kryteriów regulujących kwestię uznawania nowych oznaczeń geograficznych.

2. Struktura projektu rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia składa się z 4 rozdziałów i 3 załączników:

W rozdziale I ustanowiono podstawową definicję i klasyfikację produktów.

Rozdział II dotyczy opisu, prezentacji i etykietowania. W rozdziale tym omawia się wymogi i ograniczenia określone w załącznikach I i II oraz przekazuje się Komisji uprawnienia do ustanawiania dalszych dopuszczonych procesów produkcji. Rozdział ten dotyczy międzynarodowych metod analizy aromatyzowanych produktów sektora win i ustanawia szczególne przepisy dotyczące etykietowania tych wyrobów.

Ponadto w rozdziale II opracowano, w odniesieniu do załączników I i II, spójny system oparty na tradycyjnych praktykach w zakresie jakości oraz postępach dotyczących jakości produktów. Ma on na celu przekazanie konsumentowi jasnych informacji na temat charakteru produktów (nazwy handlowe) i zobowiązanie producenta do dostarczania wszelkich niezbędnych informacji, aby uniknąć wprowadzania konsumenta w błąd.

W rozdziale III określono przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych stosownie do międzynarodowych zobowiązań UE. Oznaczenia geograficzne wymienione obecnie w rozporządzeniu nr 1601/91 są przekazywane do rejestru, który jest tworzony na mocy art. 22 niniejszego rozporządzenia.

Rozdział IV ustanawia przepisy ogólne, przejściowe i końcowe.

Załącznik I zawiera definicje techniczne i wymogi dotyczące produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina.

Ostatecznie załącznik II zawiera ich nazwy handlowe i związane z nimi opisy.

3. POPRAWKI SUGEROWANE PRZEZ SPRAWOZDAWCĘ

Sprawozdawca zgadza się z większością elementów wniosku Komisji dotyczących dostosowań technicznych bez merytorycznych zmian w celach polityki, z czym również zgadzają się przedstawiciele sektora. Z tego względu proponuje on przyjęcie wniosku z pewnymi zmianami. Mianowicie:

- sprawozdawca uważa, że uaktualnienie nazw handlowych i opisów aromatyzowanych produktów sektora win jest w rzeczywistości zasadniczym elementem tego rozporządzenia i z tego powodu nie powinno się ono odbywać w drodze aktów delegowanych, jak proponuje Komisja, lecz w ramach zwykłej procedury ustawodawczej;

- konsument powinien wiedzieć, czy miejsce pochodzenia podstawowego składnika jest w istocie takie samo, jak miejsce pochodzenia samego aromatyzowanego wina (podobny przepis został umieszczony w art. 26 ust. 3 ostatnio przyjętego rozporządzenia nr 1169/2011 sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności);

- w przypadku aromatyzowanych produktów z sektora wina chronionych geograficznymi oznaczeniami konsumenci również powinni wiedzieć, czy miejsce pochodzenia winogron używanych do produkcji jest rzeczywiście takie samo, jak miejsce pochodzenia produktu;

- opis wina aromatyzowanego powinien obejmować zarówno wino aromatyzowane bez dodatku alkoholu, jak i wino aromatyzowane z dodatkiem alkoholu.

- w przypadku dodania alkoholu do aromatyzowanego napoju winopochodnego minimalna rzeczywista zawartość alkoholu powinna wynosić 7,5% objętości;

- informacja zawarta w specyfikacji produktu w odniesieniu do związku między obszarem geograficznym a produktem końcowym ma duże znaczenie dla wyboru dokonywanego przez konsumenta i dlatego powinna być uznana za element inny niż istotny tego rozporządzenia. Należy odtąd przyjmować odpowiednie środki w formie aktów delegowanych;

- w formie aktów delegowanych należy również przyjmować środki dotyczące kontroli i weryfikacji zadań, ponieważ są one istotne zarówno dla ochrony interesów producentów, jak i konsumentów;

- wreszcie należy wprowadzić do treści definicji produktu charakterystyczne elementy dotyczące jego przygotowania (środek aromatyzujący, dodatek lub brak alkoholu, barwniki, substancje słodzące).

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) „aromatyzowane produkty sektora wina”: oznaczają wyroby otrzymane z produktów sektora wina, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr [XXXX/20XX. COM(2010) 799 wersja ostateczna, dostosowane rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku], do których dodano aromaty. Wyroby te klasyfikuje się następująco:

(1) „aromatyzowane produkty sektora wina”: oznaczają wyroby otrzymane z produktów sektora wina, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr [XXXX/20XX. COM(2010) 799 wersja ostateczna, dostosowane rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku], do których dodano aromaty na warunkach ustanowionychzałączniku I. Wyroby te klasyfikuje się następująco:

Uzasadnienie

Właściwe jest wprowadzenie do treści definicji produktu charakterystycznych elementów dotyczących jego przygotowania (środek aromatyzujący, dodatek lub brak alkoholu, barwniki, substancje słodzące). Szczegóły techniczne określone sązałącznikach. Dodatek alkoholu nie jest obowiązkowyprzypadku win aromatyzowanych, ale nie jest dopuszczalny dla innych kategorii produktówwyjątkiem szczególnych produktów bliżej wskazanychzałączniku II.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) do którego mógł zostać dodany alkohol, barwnik lub środek słodzący na warunkach określonychzałączniku I;

Uzasadnienie

Należy wskazać nieobowiązkowy charakter tych metod.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) do którego mógł zostać dodany barwnik lub środek słodzący na warunkach określonychzałączniku I;

Uzasadnienie

Należy wskazać nieobowiązkowy charakter tych metod.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

cb) do którego nie dodano alkoholu,ile załącznik II nie stanowi inaczej;

Uzasadnienie

Właściwe jest wprowadzenie do treści definicji produktu charakterystycznych elementów dotyczących jego przygotowania (środek aromatyzujący, dodatek lub brak alkoholu, barwniki, substancje słodzące). Szczegóły techniczne określone sązałącznikach. Dodatek alkoholu nie jest obowiązkowyprzypadku win aromatyzowanych, ale nie jest dopuszczalny dla innych kategorii produktówwyjątkiem szczególnych produktów bliżej wskazanychzałączniku II.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

da) do którego mógł zostać dodany alkohol,którym to przypadku minimalna rzeczywista zawartość alkoholu wynosi 7% objętości.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) do którego mógł zostać dodany barwnik lub środek słodzący na warunkach określonychzałączniku I;

Uzasadnienie

Należy wskazać nieobowiązkowy charakter tych metod.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W Unii do aromatyzowanych produktów sektora wina stosuje się nazwy handlowe określone w załączniku II. Nazwy te mogą być stosowane wyłącznie do celów wprowadzania do obrotu aromatyzowanych produktów sektora wina, które spełniają wymogi ustalone w wymienionym załączniku dla odpowiedniej nazwy handlowej.

1. W Unii do aromatyzowanych produktów sektora wina stosuje się jedynie nazwy handlowe określone w załączniku II. Nazwy te mogą być stosowane wyłącznie do celów wprowadzania do obrotu aromatyzowanych produktów sektora wina, które spełniają wymogi ustalone w wymienionym załączniku dla odpowiedniej nazwy handlowej.

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że nazwa pospolita „aromatyzowany produkt sektora wina” nie będzie stosowana jako nazwa handlowa, ponieważ nie opisuje żadnej kategorii produktu w sposób wystarczający w celu poinformowania konsumentów,

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.odniesieniu do aromatyzowanych produktów sektora wina, które spełniają wymagania ustalone dla więcej niż jednej nazwy handlowej, można stosować tylko jedną odpowiednią nazwę handlową.

2.ile załącznik II nie stanowi inaczej,odniesieniu do aromatyzowanych produktów sektora wina, które spełniają wymagania ustalone dla więcej niż jednej nazwy handlowej, można stosować tylko jedną odpowiednią nazwę handlową.

Uzasadnienie

Przepisy właściwe dla niektórych produktów tradycyjnych odnoszące się do produkcji i etykietowania pozostają w mocy na warunkach identycznych z obecnie obowiązującymi.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Napoju alkoholowego niespełniającego wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu nie można opisywać, prezentować ani etykietować przy użyciu wyrazów lub wyrażeń, takich jak: „podobny”, „typu”, „w stylu”, „wyprodukowany”, „o smaku”, ani żadnych terminów podobnych do nazw handlowych określonychniniejszym rozporządzeniu.

3. Napoju alkoholowego niespełniającego wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu nie można opisywać, prezentować ani etykietować przy użyciu wyrazów lub wyrażeń, takich jak: „podobny”, „typu”, „w stylu”, „wyprodukowany”, „o smaku”, ani żadnych podobnych terminów lub elementów graficznych, które mogłyby wprowadzić konsumentabłąd.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. Parlament EuropejskiRada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawcząoparciuwniosek Komisji, mogą uaktualnić nazwy handloweopisy ustanowionezałączniku II.

Uzasadnienie

Uaktualnienie nazw handlowych i opisów aromatyzowanych produktów sektora wina nie powinno odbywać się w drodze aktów delegowanych, lecz w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, ze względu na to, że jest to istotny element tego rozporządzenia.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskazanie miejsca pochodzenia głównego składnika nie jest wymagane.

skreślony

Uzasadnienie

Wskazanie miejsca pochodzenia głównego składnika nie musi być wymagane. Dlatego odniesienie do tego, jakie wprowadziła Komisja w tekście ustawodawczym, jest zbędne. Przepisy dotyczące wskazania miejsca pochodzenia głównego składnika aromatyzowanych produktów sektora wina nie powinny odbiegać od ogólnego podejścia przyjętego w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) nazwy handloweopisy określonezałączniku II.

skreślona

Uzasadnienie

Uaktualnienie nazw handlowych i opisów aromatyzowanych produktów sektora wina nie powinno odbywać się w drodze aktów delegowanych, lecz w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, ze względu na to, że jest to istotny element tego rozporządzenia.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W celu zapewnienia jakości i identyfikowalności produktów Komisja może –drodze aktów delegowanych – przyjąć warunki, na jakich specyfikacja produktu może zawierać dodatkowe wymogi,których mowaart. 11 ust. 2 lit. f).

2. W celu zapewnienia jakości i identyfikowalności produktów Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnieart. 35:

 

(a) odnośnie do informacji, które należy podaćspecyfikacji produktuodniesieniu do związku między obszarem geograficznymproduktem końcowym;

 

(b) określając warunki, na jakich specyfikacja produktu może zawierać dodatkowe wymogi,których mowaart. 11 ust.2 litera f).

Uzasadnienie

Informacja zawarta w specyfikacji produktu w odniesieniu do związku między obszarem geograficznym a produktem końcowym ma duże znaczenie dla decyzji konsumenta i dlatego powinna być uznana za element inny niż istotny tego rozporządzenia wymagający przyjęcia w drodze aktów delegowanych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W celu zagwarantowania skuteczności kontroli określonych w niniejszym rozdziale Komisja może –drodze aktów delegowanych – przyjąć wszelkie niezbędne środki dotyczące powiadamiania właściwych organów przez podmioty gospodarcze.

6. W celu zagwarantowania skuteczności kontroli określonych w niniejszym rozdziale Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnieart. 35zakresie powiadamiania właściwych organów przez podmioty gospodarcze, jak również kontroliweryfikacji, które mają być przeprowadzane przez państwa członkowskie,tym badań.

Uzasadnienie

Zadania kontrolneweryfikacja są istotne dla ochrony interesów producentówkonsumentów i z tego względu powinny zostać uznane za element inny niż istotny tego rozporządzenia, który wymaga przyjęciadrodze aktów delegowanych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) informacji, które należy podaćspecyfikacji produktuodniesieniu do związku między obszarem geograficznymproduktem końcowym;

skreślona

Uzasadnienie

Informacja zawarta w specyfikacji produktu w odniesieniu do związku między obszarem geograficznym a produktem końcowym ma duże znaczenie dla decyzji konsumenta i dlatego powinna być uznana za element inny niż istotny tego rozporządzenia wymagający przyjęcia w drodze aktów delegowanych.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f) kontroliweryfikacji, które mają być przeprowadzane przez państwa członkowskie,tym badań.

skreślona

Uzasadnienie

Zadania kontrolne i weryfikacja są istotne dla ochrony interesów producentów i konsumentów i z tego względu powinny zostać uznane za element inny niż istotny tego rozporządzenia, który wymaga przyjęcia w drodze aktów delegowanych.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Wino aromatyzowane:

(1) Wino aromatyzowane:

Wino aromatyzowane, do którego nie dodano żadnego alkoholu.

Wino aromatyzowanedodatkiem lub bez dodatku alkoholu.

Uzasadnienie

Jedna nazwa handlowa jest wystarczająca: opis wina aromatyzowanego powinien obejmować zarówno wino aromatyzowane bez dodatku alkoholu, jakwino aromatyzowanedodatkiem alkoholu.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Aromatyzowane wino wzmocnione do destylacji:

skreślony

Wino aromatyzowane, do którego dodano alkohol.

 

Uzasadnienie

Jedna nazwa handlowa jest wystarczająca: opis wina aromatyzowanego powinien obejmować zarówno wino aromatyzowane bez dodatku alkoholu, jak i wino aromatyzowane z dodatkiem alkoholu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

- który może być dosładzany tylko przy pomocy karmelizowanego cukru, sacharozy, moszczu winogronowego, rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowegozagęszczonego moszczu winogronowego.

- który może być dosładzany tylko przy pomocy produktów,których mowapkt 2 załącznika I.

Uzasadnienie

Produkty wymienione w punkcie 2 załącznika I powinny być dozwolone w użyciu w przypadku dosładzania wermutów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część B – punkt 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazwie „Sangria” muszą towarzyszyć wyrazy „wyprodukowano w…”, po których następuje nazwa państwa członkowskiego produkującego napój bądź mniejszego regionu, w którym produkuje się napój,wyjątkiem przypadku, gdy jest on produkowanyHiszpanii lub Portugalii.

Jeżeli napój został wyprodukowanypaństwie członkowskim innym niż HiszpaniaPortugalia, terminu „Sangria” można używać jako uzupełnienia nazwy handlowej „aromatyzowany napój winopochodny”, której musi towarzyszyć określenie „wyprodukowano w…”, po których następuje nazwa państwa członkowskiego produkującego napój bądź mniejszego regionu, w którym produkuje się napój.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest utrzymanie status quo z rozporządzenia (EWG) nr 1601/1991. Chodzi o ochronę terminu „sangria” pochodzącego z Hiszpanii i Portugalii.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część B – punkt 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazwa „Sangria” może zastąpić opis „aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii lub Portugalii.

Termin „Sangria” może zastąpić nazwę handlową „aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii lub Portugalii.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować różnicę między „nazwą handlową”, która obejmuje opis „aromatyzowany napój winopochodny”, a terminem „sangria”.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część B – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazwie „Clarea” muszą towarzyszyć wyrazy „wyprodukowano w…”, po których następuje nazwa państwa członkowskiego produkującego napój bądź mniejszego regionu,wyjątkiem przypadku, gdy napój wyprodukowanoHiszpanii.

Jeżeli napój jest produkowanypaństwie członkowskim innym niż Hiszpania terminu „Clarea” można używać jako uzupełnienia nazwy handlowej „aromatyzowany napój winopochodny”. Terminowi „Clarea” muszą towarzyszyć wyrazy „wyprodukowano w…”, po których następuje nazwa państwa członkowskiego produkującego napój bądź mniejszego regionu.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest utrzymanie status quo z uwzględnieniem faktu, że konieczna jest ochrona terminu „Clarea”.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część B – punkt 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazwa „Clarea” może zastąpić określenie „aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii.

Termin „Clarea” może zastąpić nazwę handlową „aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii.

Uzasadnienie

Konieczne jest sprecyzowanie różnicy między „terminem” a „nazwą handlową”.

PROCEDURA

Tytuł

Oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora wina

Odsyłacze

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Komisja(e) zaangażowana(e) - Data ogłoszenia na posiedzeniu

15.12.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Rozpatrzeniekomisji

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Data przyjęcia

27.3.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu


PROCEDURA

Tytuł

Oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora win

Odsyłacze

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Data przedstawieniaPE

31.8.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Procedura obejmująca zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Rozpatrzeniekomisji

29.2.2012

 

 

 

Data przyjęcia

25.4.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

57

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Hans-Peter Mayer

Data złożenia

3.5.2012

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności