Förfarande : 2011/0231(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0158/2012

Ingivna texter :

A7-0158/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/01/2014 - 5.8
CRE 14/01/2014 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0008

BETÄNKANDE     ***I
PDF 659kWORD 446k
3.5.2012
PE 480.816v02-00 A7-0158/2012

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Paolo Bartolozzi

Föredragande för yttrande (*): Herbert Dorfmann, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0530),

–   med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0234/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det motiverade yttrandet från Luxemburgs deputeradekammare enligt protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, där det hävdas att förslaget till lagstiftningsakt inte överensstämmer med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 7 december 2011(1),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7‑0158/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Det bör för aromatiserade vinprodukter, om de uppfyller villkoren i rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter1, vara möjligt att ange att de använda produkterna är ekologiska.

 

__________

1 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

Motivering

I väntan på nästa steg i fråga om bestämmelserna om oenologiska metoder vid framställningen av ekologiska viner och för att lägga en grund för bestämmelserna redan i detta skede bör det hänvisas till den rättsliga ramen för ekologisk produktion av aromatiserade vinprodukter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) aromatiserade vinprodukter: produkter som framställts av produkter från vinsektorn, enligt vad som avses i förordning (EU) nr [XXXX/20XX, KOM(2010) 799 slutlig], och som aromatiserats. De klassificeras enligt följande:

(1) aromatiserade vinprodukter: produkter som framställts av produkter från vinsektorn, enligt vad som avses i förordning (EU) nr [XXXX/20XX, KOM(2010) 799 slutlig], och som aromatiserats i enlighet med kraven i bilaga I. De klassificeras enligt följande:

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter (aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte medges för andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) till vilken alkohol och/eller färgämnen kan ha tillsatts, och/eller som kan ha sötats, i enlighet med kraven i bilaga I,

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter (aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte medges för andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) till vilken färgämnen kan ha tillsatts, och/eller som kan ha sötats, i enlighet med kraven i bilaga I,

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter (aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte medges för andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) till vilken alkohol inte har tillsatts, utom om annat anges i bilaga II, eller till vilken alkohol kan ha tillsatts, varvid den faktiska alkoholhalten ska uppgå till minst 7 volymprocent,

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter (aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte för andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) till vilken färgämnen och/eller sötningsmedel kan ha tillsatts, på villkoren i bilaga I,

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter (aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte för andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) till vilken ingen alkohol har tillsatts,

d) till vilka alkohol inte har tillsatts, utom om annat anges i bilaga II,

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter (aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte medges för andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Ekologiska aromatiserade vinprodukter får produceras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007, särskilt artiklarna 6 och 19, och i enlighet med de tillämpningsföreskrifter som antagits i överensstämmelse med artikel 38.

Motivering

Bygger på ändringsförslag 11 från föredraganden. Hänvisningen bör även omfatta uppföljningslagstiftning (kommissionens genomförandeakter) som baseras på förordning (EG) nr 834/2007. Förordning (EG) nr 889/2008 och dess ändringsförordningar fastställer detaljerade bestämmelser för tillämpningen av förordning (EG) nr 834/2007 (exempelvis särskilda produktionsmetoder och tillåtna ämnen). Vidare har ändringsförslaget flyttats till artikel 3, som handlar om produktionsprocesser.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Bilaga II innehåller de försäljningsbeteckningar för aromatiserade vinprodukter som ska användas i unionen. Dessa beteckningar får bara användas vid saluföring av aromatiserade vinprodukter som uppfyller motsvarande krav i den bilagan.

1. För aromatiserade vinprodukter ska endast de försäljningsbeteckningar som ingår i bilaga II användas i unionen. Dessa beteckningar får bara användas vid saluföring av aromatiserade vinprodukter som uppfyller motsvarande krav i den bilagan.

Motivering

För att texten och bilagorna ska vara rättsligt samstämmiga är det viktigt att bekräfta exklusivitetsprincipen där endast de beteckningar som anges i bilaga II får användas inom EU. Detta krav möjliggör ett förbud mot att generiska beteckningar används som försäljningsbeteckningar och därmed garanteras konsumenterna korrekt information.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Aromatiserade vinprodukter som uppfyller kraven för mer än en försäljningsbeteckning får bara använda en av dessa.

2. Aromatiserade vinprodukter som uppfyller kraven för mer än en försäljningsbeteckning får bara använda en av dessa, utom om annat anges i bilaga II.

Motivering

För att texten och bilagorna ska vara rättsligt samstämmiga är det viktigt att än en gång framhålla att särskilda bestämmelser kan tillämpas på vissa traditionella produkter, t.ex. att fler än en försäljningsbeteckning kan användas för samma produkt. I bilaga II anges det t.ex. att beteckningen ”Sangria/Clarea” får ersätta beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien eller Portugal (för Sangria) och i Spanien (för Clarea).

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. En alkoholhaltig dryck som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att man lägger till ord eller fraser som ”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, ”smak” eller något annat liknande uttryck till någon av de försäljningsbeteckningar som fastställs i denna förordning.

3. En alkoholhaltig dryck som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att man lägger till ord eller fraser som ”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, ”smak” eller något annat liknande uttryck eller grafiska element som kan vilseleda konsumenten.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Termerna ”halvsöt” och ”söt” får ersättas med en uppgift om sockerhalten, uttryckt i gram invertsocker per liter.

Termerna ”halvsöt” och ”söt” får åtföljas av en uppgift om sockerhalten, uttryckt i gram invertsocker per liter.

Motivering

Även om det kan vara nyttigt för konsumenterna att känna till sockerhalten, uttryckt i invertsocker per liter, är det inte säkert att en sådan angivelse säger dem någonting. Konsumenterna kan inte nödvändigtvis skilja mellan ett ”sött” och ”halvsött” aromatiserat vin bara utgående från sockerhalten. Visst kan det vara bra om sockerhalten anges, men detta kan inte helt och hållet ersätta orden ”söt” och ”halvsöt”.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det är inte nödvändigt att ange ursprunget för den primära ingrediensen.

utgår

Motivering

Om en produkts ursprung anges måste detta även gälla druvornas ursprung, så att inte konsumenterna vilseleds.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De försäljningsbeteckningar och ytterligare angivelser som föreskrivs i denna förordning ska, i de fall de uttrycks i ord, anges på minst ett av unionens officiella språk.

Försäljningsbeteckningar och ytterligare angivelser ska anges ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna i de medlemsstater där vinprodukten saluförs.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) försäljningsbeteckningarna och beskrivningarna i bilaga II.

utgår

Motivering

Försäljningsbeteckningar för och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter bör inte uppdateras med hjälp av delegerade akter utan i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, eftersom de är väsentliga delar av denna förordning.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta kapitel avses med geografisk beteckning en beteckning som avser en region, en särskild plats eller ett land och som används för att beskriva en aromatiserad vinprodukt för vilken ett viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap i huvudsak kan tillskrivas det geografiska ursprunget.

I detta kapitel avses med geografisk beteckning en beteckning som avser en region, en särskild plats eller ett land och som används för att beskriva en aromatiserad vinprodukt, om vinprodukterna kommer från unionen och en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap hos vinprodukten i huvudsak kan tillskrivas det geografiska ursprunget.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) En beskrivning av produkten, särskilt dess viktigaste analytiska egenskaper samt en bedömning av eller uppgifter om dess organoleptiska egenskaper.

b) En beskrivning av produkten, särskilt dess viktigaste analytiska egenskaper samt uppgifter om dess organoleptiska egenskaper.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa denna artikel senast den 1 december 2012.

6. Medlemsstaterna ska anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa denna artikel senast 1 december 2013.

Motivering

Det är möjligt att förordningen inte kan offentliggöras den 1 december 2012 av administrativa skäl eller tidsskäl, och tidsfristen bör därför förlängas.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att villkoren i detta kapitel är uppfyllda ska den, genom genomförandeakter och utan bistånd av den kommitté som avses i artikel 36, fatta beslut om att i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra det sammanfattande dokument som avses i artikel 11.1 d och en hänvisning till det offentliggörande av produktspecifikationen som avses i artikel 14.5.

3. Om kommissionen anser att villkoren i detta kapitel är uppfyllda ska den, genom genomförandeakter, fatta beslut om att i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra det sammanfattande dokument som avses i artikel 11.1 d och en hänvisning till det offentliggörande av produktspecifikationen som avses i artikel 14.5.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Varje annan osann eller vilseledande uppgift om härkomst, ursprung, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, i reklammaterial eller handlingar som gäller den berörda vinprodukten, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens ursprung.

c) Varje annan osann eller vilseledande uppgift om härkomst, ursprung, sammansättning, mängden vin och/eller alkoholhalt, produktionsmetod eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, i reklammaterial eller handlingar som gäller den berörda vinprodukten, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens ursprung.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De befintliga geografiska beteckningar som avses i punkt 1 ska förlora sitt skydd enligt denna förordning om inte de uppgifter som avses i punkt 2 lämnas in senast [2 år efter ikraftträdandet]. Kommissionen ska genom genomförandeakter, och utan bistånd av den kommitté som avses i artikel 36, vidta motsvarande formella åtgärd genom att stryka sådana beteckningar ur det register som föreskrivs i artikel 22.

3. De befintliga geografiska beteckningar som avses i punkt 1 ska förlora sitt skydd enligt denna förordning om inte de uppgifter som avses i punkt 2 lämnas in senast [2 år efter ikraftträdandet]. Kommissionen ska genom genomförandeakter vidta motsvarande formella åtgärd genom att stryka sådana beteckningar ur det register som föreskrivs i artikel 22.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 26 ska inte tillämpas på sådana befintliga skyddade geografiska beteckningar som avses i punkt 1 i denna artikel.

utgår

Motivering

Möjligheten att upphäva befintliga geografiska beteckningar föreskrivs inte i förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (föregångare till förordning (EG) nr 510/2006) och inte heller i förordning (EG) nr 110/2008 om geografiska beteckningar för spritdrycker.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att garantera produktkvalitet och spårbarhet får kommissionen genom delegerade akter föreskriva de villkor på vilka produktspecifikationerna får innehålla ytterligare krav enligt artikel 11.2 f.

2. För att garantera produktkvalitet och spårbarhet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 35:

 

a) om vilken information som produktspecifikationen ska innehålla om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten,

 

b) för att fastställa de villkor på vilka produktspecifikationerna får innehålla ytterligare krav enligt artikel 11.2 f.

Motivering

Uppgifterna i produktspecifikationen om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten är mycket viktiga för konsumentens val och bör därför anses som en icke‑väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva får kommissionen genom delegerade akter anta de åtgärder som krävs när det gäller aktörernas meddelanden till de behöriga myndigheterna.

6. För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 35 om aktörernas meddelanden till de behöriga myndigheterna samt om vilka kontroller medlemsstaterna ska genomföra, inbegripet tester.

Motivering

Kontrollarbetet är viktigt för skyddet både av producenternas och konsumenternas intressen och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) den information som produktspecifikationen ska innehålla om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten,

utgår

Motivering

Produktspecifikationens information om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten är mycket viktig för konsumentens val och bör därför anses som en icke‑väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) offentliggörandet av beslut om skydd eller avslag,

utgår

Motivering

Det finns ingen anledning att inte informera allmänheten om ett beslut om skydd.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) de kontroller som medlemsstaterna ska genomföra, inbegripet tester.

utgår

Motivering

Kontrollarbetet är viktigt för skyddet både av producenternas och konsumenternas intressen och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandeakter som ska antas utan stöd av den kommitté som avses i artikel 36

Avslag på ansökan eller begäran

Motivering

Justering för att anpassa texten till en teknisk justering som redan godkänts i rådets arbetsgrupper. Justeringen är nödvändig för överensstämmelse med ändringen av denna artikel.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter som avses i denna förordning på obestämd tid.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3, 9, 29 och 33 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med …*. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

__________

* EUT: Vänligen för in det datum då denna förordning träder i kraft.

Motivering

I överensstämmelse med bestämmelserna i den gemensamma organisationen av marknaden för vin föreslås att delegeringen av befogenhet till kommissionen ska begränsas till en viss tid.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Oenologiska metoder:

 

Oenologiska metoder som rekommenderats och offentliggjorts av OIV ska få användas på basprodukter och slutprodukter enligt denna förordning.

Motivering

När det gäller oenologiska metoder är det viktigt att uttryckligen hänvisa till resolutionerna från OIV (Internationella vinorganisationen), precis som i förordning (EG) nr 1234/2007.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Aromatiserat vin:

(1) Aromatiserat vin:

Aromatiserat vin till vilket ingen alkohol har tillsatts.

Aromatiserat vin med eller utan tillsats av alkohol.

Motivering

Det räcker med en försäljningsbeteckning: beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta aromatiserat vin både med och utan tillsats av alkohol.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Aromatiserat vin som tillsatts alkohol:

utgår

Aromatiserat vin till vilket alkohol har tillsatts.

 

Motivering

Det räcker med en försäljningsbeteckning: beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta aromatiserat vin både med och utan tillsats av alkohol.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– som endast får sötas med karamelliserat socker, sackaros, druvmust, renad koncentrerad druvmust och koncentrerad druvmust.

– som endast får ha sötats i enlighet med villkoren i bilaga I.

Motivering

Man måste ta hänsyn till att teknik och metoder för sötning har utvecklats sedan 1991. I förslaget till förordning beaktas den anpassning som hör samman med utvecklingen av lagstiftningen och tekniken på området. Syftet med den införda specificeringen är bara att göra innehållet i försäljningsbeteckningen samstämmigt med vad som redan anges i bilaga I.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– som har en sockerhalt, uttryckt som invertsocker, på mer än 200 gram och en äggulehalt på minst 10 gram per liter färdig produkt.

– som har en sockerhalt, uttryckt som invertsocker, på mer än 200 gram.

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar definitionen till att det för närvarande inte finns någon fullgod metod för att analysera kolesterolhalten, i väntan på att en specifik metod tas fram.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– där det vid beredningen av blandningen har använts en äggulehalt på minst 10 gram per liter.

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar definitionen till att det för närvarande inte finns någon fullgod metod för att analysera kolesterolhalten, i väntan på att en specifik metod tas fram.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Bilaga II – del B – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beteckningen ”Sangria” ska åtföljas av orden ”framställd i …” följt av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område, utom då produkten är framställd i Spanien eller Portugal.

Om drycken har framställts i en annan medlemsstat än Spanien och Portugal får ordet ”Sangria” användas som komplement till försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” och ska åtföljas av uppgiften ”framställd i …” följt av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område.

 

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo i förordning (EEG) nr 1601/1991, som skyddar ordet ”Sangria”, som härstammar från Spanien och Portugal. Det är nödvändigt att förtydliga att ordet ”Sangria” i annan medlemsstat än Spanien och Portugal inte är en försäljningsbeteckning utan en valfri beteckning.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Bilaga II – del B – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beteckningen ”Sangria” får ersätta beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien eller Portugal.

Ordet ”Sangria” får ersätta försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien eller Portugal.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo i förordning (EEG) nr 1601/1991, som skyddar ordet ”Sangria”, som härstammar från Spanien och Portugal. Det är nödvändigt att förtydliga att ordet ”Sangria” i annan medlemsstat än Spanien och Portugal inte är en försäljningsbeteckning utan en valfri beteckning. En klar åtskillnad måste göras mellan ”försäljningsbeteckning”, som omfattar beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” och ordet ”Sangria”.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Bilaga II – del B – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beteckningen ”Clarea” ska åtföljas av orden ”framställd i …” följt av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område, utom då produkten är framställd i Spanien.

När drycken har framställts i en annan medlemsstat än Spanien och Portugal får ordet ”Clarea” användas som komplement till försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” och ska åtföljas av uppgiften ”framställd i …” följt av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo i förordning (EEG) nr 1601/1991, eftersom ordet ”Clarea” måste skyddas. Det är nödvändigt att förtydliga att ordet ”Clarea” i annan medlemsstat än Spanien och Portugal inte är en försäljningsbeteckning utan en valfri beteckning.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Bilaga II – del B – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beteckningen ”Clarea” får ersätta beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien.

Ordet ”Clarea” får ersätta försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo i förordning (EEG) nr 1601/1991, eftersom ordet ”Clarea” måste skyddas. Det är nödvändigt att förtydliga att ordet ”Clarea” i annan medlemsstat än Spanien och Portugal inte är en försäljningsbeteckning utan en valfri beteckning.

(1)

EUT C 43, 15.2.2012, s. 67.


MOTIVERING

Aromatiserade vinprodukter spelar en viktig roll för konsumenter, producenter och mer generellt för EU:s jordbrukssektor. De står för en betydande del av den europeiska vinsektorn och de utgör en mycket viktig marknad i fråga om både kvalitet och storlek, både inom landet och internationellt. EU står för cirka 90 procent av världsproduktionen av aromatiserade vinprodukter (cirka 3 miljoner hektoliter per år) och många medlemsstater har väletablerad traditionell produktion, särskilt i den centrala och södra delen men även i den norra och östra delen av kontinenten.

Bakgrund till EU-rättsakten

Förslaget till förordning ingår i ett europeiskt regelverk där man inte kan bortse från en viktig aspekt: den politiska reformen av vinsektorn. Som en del av förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och parallellt med utformandet och antagandet av förordningen om en samlad marknadsordning (rådets förordning (EG) nr 1234/2007), som ersatte de tidigare 21 gemensamma organisationerna av marknaderna för olika jordbrukssektorer och som fastställde gemensamma bestämmelser om förvaltningen av jordbruksmarknaderna, saluföringen av jordbruksprodukter samt EU:s export och import, förhandlade rådet fram en reform av vinsektorn (förordning (EG) nr 479/2008), som numera är fullt integrerad i förordningen om en samlad marknadsordning.

Reformen 2008 förändrade det sätt på vilket EU:s vinmarknad sköts. Den var utformad för att tillåta en snabb omstrukturering av sektorn genom att gradvis undanröja ineffektiva och kostsamma interventionsåtgärder och omfördela utgifter i syfte att bättre möta konsumenternas efterfrågan och göra europeiskt vin mer konkurrenskraftigt.

Mål för det aktuella förslaget från kommissionen

Kommissionens förslag till förordning är utformat för att uppdatera förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter.

Baserat på artiklarna 43.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) fastställs det i förslaget till förordning bestämmelser om definition, beskrivning, presentation, märkning av aromatiserade vinprodukter samt skydd av geografiska beteckningar för dessa produkter. Detta gäller för samtliga aromatiserade vinprodukter som finns på den europeiska marknaden, oavsett om de är framställda i medlemsstaterna eller i tredjeländer, och de som framställs i EU för export.

Förslagets viktigaste mål är att göra EU:s lagstiftning om aromatiserade vinprodukter tydligare och lättare att tillämpa och införa en väldefinierad kvalitetspolitik för dessa produkter. Vissa varubeteckningar kommer att uppdateras med hänsyn till möjligheten att öka vinhalten i produkterna istället för att tillsätta alkohol direkt, i syfte att hålla konsumenten väl informerad och uppdatera de definitioner som används i takt med den tekniska utvecklingen. De nuvarande bestämmelserna om geografiska beteckningar kommer att anpassas till Världshandelsorganisationens avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips‑avtalet).

Ett annat mål är att anpassa bestämmelserna till EUF-fördraget. Målen, principerna och andra väsentliga delar avseende definition, beskrivning, presentation och märkning av de aromatiserade vinprodukterna samt skydd av produkternas geografiska beteckningar kommer att fastställas av lagstiftaren. Kommissionen kommer genom delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget) att kunna anta produktionsmetoder och analysmetoder, de nödvändiga ändringarna i definitioner, krav, begränsningar, varubeteckningar, varubeskrivningar och de nödvändiga bestämmelserna för geografiska beteckningar. Dessutom bör lagstiftaren ge kommissionen befogenheter att anta genomförandeakter (artikel 291.2 i EUF-fördraget), särskilt när det gäller en enhetlig tillämpning av bestämmelserna om aromatiserade vinprodukter beträffande geografiska beteckningar, administrativa och fysiska kontroller samt utbyte av information.

Förslaget ändrar inte tillämpningsområdet för sektorns nuvarande bestämmelser utan är en anpassning till åtaganden som unionen redan gjort.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar de väsentliga delarna i kommissionens förslag och stöder särskilt målen om förenkling och förbättring.

Förslaget till förordning förenklar och uppdaterar förordning (EEG) nr 1601/91, som för närvarande omfattar aromatiserade vinprodukter. Med tanke på den tekniska utvecklingen och konsumenternas ständigt nya förväntningar upphävs härmed förordningen och ersätts med en ny text. Föredraganden stöder därför kommissionens ansträngningar att modernisera en mekanism som hittills har garanterat en väl fungerande marknad för aromatiserade vinprodukter men som behöver anpassas till den lagstiftningsmässiga utvecklingen inom detta område.

Föredraganden stöder den allmänna strategin, där man i texten anpassar den aktuella förordningen till utvecklingen inom kvalitetspolitiken för vin samt till reglerna i den gemensamma organisationen av marknaden och bestämmelserna i EUF-fördraget.

Förslaget till förordning omfattar även åtgärder i samband med beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter och kommer därför även i kontakt med de nya bestämmelserna beträffande livsmedelsinformation till konsumenterna (förordning (EU) nr 1169/2011). Eftersom förslaget till förordning ingår i en lagstiftning som redan omfattas av dessa bestämmelser har föredraganden valt som grundläggande strategi att stödja harmoniseringen till förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna.

En del av de föreslagna ändringarna har inspirerats av dessa överväganden.

I överensstämmelse med de förenklingar som införts till följd av den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna 2008, som t.ex. gjorde det möjligt att vid märkningen av EU-viner utan geografisk beteckning nämna druvsort, kräver föredraganden att samma möjligheter även införs för aromatiserade vinprodukter, i enlighet med de villkor som fastställts i förordning (EG) nr 607/2009.

Föredraganden anser det även nödvändigt att komplettera texten med en tydlig hänvisning till möjligheten att kunna nämna ekologiska ingredienser i de produkter som använts i aromatiserade vinprodukter. Enligt föredraganden passar ett sådant ändringsförslag väl in i den framtida regleringen av oenologiska metoder vid framställningen av ekologiska viner.

Föredraganden anser dessutom att huvudtexten bör anpassas till motsvarande innehåll i bilaga I – tekniska definitioner, krav och begränsningar – och bilaga II – försäljningsbeteckningar och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter – och föreslår följaktligen en rad tekniska ändringsförslag. Han anser t.ex. att det är viktigt att nämna alla aspekter vid framställningen av aromatiserade vinprodukter: aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen. När det gäller försäljningsbeteckningar vill föredraganden på nytt framhålla exklusivitetsprincipen, där endast de beteckningar som anges i bilaga II kan användas inom EU. Detta krav möjliggör ett förbud mot att generiska beteckningar används som försäljningsbeteckningar, och därmed kan man garantera bestämmelsen om korrekt information till konsumenterna. För att även garantera rättslig säkerhet har en hänvisning lagts till om möjligheten att tillämpa särskilda bestämmelser för vissa traditionella produkter, som t.ex. möjligheten att kunna använda fler än en försäljningsbeteckning för samma produkt.

Föredraganden anser det även nödvändigt att ändra i bilagorna med tanke på den tekniska och lagstiftningsmässiga utvecklingen inom detta område. Särskilt listan över tillåtna sötningsmetoder för Vermouth bör, med tanke på utvecklingen av sötningsmetoder sedan 1991, utvidgas för att anpassas till de metoder som redan anges i bilaga I, och definitionen av äggaromatiserat vin bör ändras med tanke på att det inte finns någon specifik analysmetod för att mäta kolesterolhalten.

I enlighet med ett av huvudmålen i förslaget, nämligen att anpassa förordningen till bestämmelserna i EUF-fördraget, innehåller texten även delegering av en rad befogenheter till kommissionen. Samtidigt som föredraganden ställer sig bakom strategin att anpassa texten till dess rättsliga grund, har han ändrat texten för att begränsa delegeringen av befogenheter till en bestämd tidsperiod. Det återstår att analysera om det är möjligt att beskriva dessa befogenheter mer i detalj och se till att europeiska delegationer i högre grad medverkar i antagandet av de berörda rättsakterna.

Till sist är det viktigt att nämna avsnittet om geografiska beteckningar. Som konstaterats ovan är ett av målen i förslaget att fastställa vägledande kriterier för erkännande av geografiska beteckningar. Förslaget anger, i enlighet med nuvarande bestämmelser om vinprodukter, särskilda regler för aromatiserade produkter som inte omfattas av förordningen om kvalitetssystem för jordbruksprodukter, förordningen om en samlad marknadsordning och förordningen om spritdrycker. Föredraganden stöder kommissionens avsikt och mål samt det rättsliga kravet om att även bearbetade produkter ska täckas av en allomfattande och kompletterande ram när det gäller geografiska beteckningar.


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (29.3.2012)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter

(COM(2011)0530 – C7‑0234/2011 – 2011/0231(COD))

Föredragande: (*) Herbert Dorfmann

(*) Associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

1. FÖRSLAGETS HUVUDINNEHÅLL

Avsikten med kommissionens förslag är att ersätta rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 som handlar om definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (”aromatiserade vinprodukter”). Med tanke på den tekniska utvecklingen, marknadsutvecklingen och utvecklingen av förväntningar hos konsumenterna har det ansetts nödvändigt att uppdatera bestämmelserna om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, vissa aromatiserade vinprodukter, med samtidig hänsyn tagen till traditionella produktionsmetoder.

Förslaget innebär en förenkling av nuvarande bestämmelser och genom förslaget anpassas framför allt de gängse definitionerna till den tekniska utvecklingen samtidigt som de nuvarande bestämmelserna om geografiska beteckningar görs förenliga med avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet). Det syftar också till att anpassa texten till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) om ”delegerade akter” och ”genomförandeakter” (artiklarna 290 respektive 291 i EUF).

Kommissionen talar i sin motivering om ”en samsyn bland producenterna av aromatiserade vinprodukter [om] att man bör behålla samma rättsliga ram och liknande bestämmelser” och tillägger: ”Det enda som verkar behövas är mindre tekniska anpassningar”. Kommissionen konstaterar att företrädare för sektorn har informerat kommissionen om vilka tekniska anpassningar det gäller, efter informella samråd med de viktigaste europeiska producenterna och nationella organisationerna.

Kommissionen påpekar att dess förslag har följande ytterligare syften, nämligen att göra unionslagstiftningen tydligare och lättare att tillämpa, att införa en väldefinierad kvalitetspolicy som bygger på produktdefinitioner, att uppdatera vissa försäljningsbeteckningar, med tanke på möjligheten att öka mängden vin i stället för att tillsätta alkohol direkt, att öka flexibiliteten genom att överföra behörigheten att ändra definitioner och beskrivningar av produkter från det nu tillämpade medbeslutandeförfarandet till kommissionen, genom delegerade akter, att anpassa unionens bestämmelser till nya tekniska krav och till WTO:s krav, inklusive Trips-avtalet, och att fastställa kriterier för erkännande av nya geografiska beteckningar.

2. STRUKTUREN HOS UTKASTET TILL FÖRORDNING

Utkastet till förordning består av fyra kapitel och tre bilagor.

I kapitel I fastställs den grundläggande definitionen och klassificeringen av produkter.

I kapitel II behandlas bestämmelser om beskrivning, presentation och märkning. Där hänvisas till krav och begränsningar enligt bilagorna I och II, och uppgiften att fastställa ytterligare godkända produktionsprocesser delegeras till kommissionen. Vidare hänvisas till internationella analysmetoder för aromatiserade vinprodukter och fastställs specifika märkningsbestämmelser för dessa produkter.

I kapitel II fastställs ytterligare, genom hänvisning till bilagorna I och II, ett enhetligt system baserat på traditionella kvalitetsmetoder och den senaste utvecklingen när det gäller produkters kvalitet. Syftet är att konsumenterna ska få tydlig information om produkternas egenskaper (försäljningsbeteckningar), varvid producenterna åläggs att ge all information som krävs för att konsumenterna inte ska vilseledas.

Kapitel III innehåller bestämmelser om geografiska beteckningar, i enlighet med EU:s internationella skyldigheter. De geografiska beteckningar som för närvarande förtecknas i förordning (EEG) nr 1601/91 överförs till det register som inrättas enligt artikel 22 i den här förordningen.

I kapitel IV fastställs allmänna bestämmelser, övergångs- och slutbestämmelser.

Bilaga I innehåller tekniska definitioner samt produktionskrav för aromatiserade vinprodukter.

Bilaga II innehåller slutligen försäljningsbeteckningar för och dithörande beskrivningar av aromatiserade vinprodukter.

3. FÖREDRAGANDENS FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR

Föredraganden instämmer med det mesta i kommissionens förslag, vilket faktiskt handlar just om tekniska anpassningar utan någon ändring av själva politiken, något som också antytts av företrädare för sektorn. Föredraganden föreslår därför att förslaget antas, låt vara med vissa ändringar. Ändringarna i fråga är följande:

 Föredraganden anser att uppdatering av försäljningsbeteckningar för och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter i själva verket är en väsentlig del av denna förordning och därför inte, som kommissionen föreslår, bör göras med hjälp av delegerade akter utan i stället i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

 Konsumenten bör få veta om den primära ingrediensen faktiskt har samma ursprung som det aromatiserade vinet (en liknande föreskrift har tagits med i artikel 26.3 i den nyligen antagna förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna).

 Likaså bör konsumenten i fråga om aromatiserade vinprodukter med skyddade geografiska beteckningar få veta om druvorna faktiskt har samma ursprung som produkten.

 Beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta aromatiserade viner både med och utan tillsats av alkohol.

 Om alkohol tillsatts en ”aromatiserad vinbaserad dryck” bör den faktiska alkoholhalten i drycken uppgå till minst 7,5 volymprocent.

 Uppgifterna i produktspecifikationen om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten är viktig för konsumentens val och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning. Åtgärder i detta hänseende bör därför antas med hjälp av delegerade akter.

 Likaså bör åtgärder som rör kontrolluppdrag antas med hjälp av delegerade akter, eftersom de är viktiga för skyddet av både producenternas och konsumenternas intressen.

Dessutom bör produktdefinitionerna byggas ut med uppgifter om typiska inslag vid framställningen av produkterna (aromatisering, eventuell tillsats av alkohol, färgämnen, sötning).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) aromatiserade vinprodukter: produkter som framställts av produkter från vinsektorn, enligt vad som avses i förordning (EU) nr [XXXX/20XX, KOM(2010) 799 slutlig], och som aromatiserats. De klassificeras enligt följande:

(1) aromatiserade vinprodukter: produkter som framställts av produkter från vinsektorn, enligt vad som avses i förordning (EU) nr [XXXX/20XX, KOM(2010) 799 slutlig], och som aromatiserats enligt de villkor som fastställs i bilaga I. De klassificeras enligt följande:

Motivering

Produktdefinitionerna bör byggas ut med uppgifter om typiska inslag vid framställningen av produkterna (aromatisering, eventuell tillsats av alkohol, färgämnen, sötning). Tekniska detaljer ska fastställas i bilagorna. Tillsats av alkohol är valfritt för aromatiserade viner och förbjudet för andra produktkategorier, med undantag för specifika produkter som särskilt definierats i bilaga II.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) till vilken alkohol, färgämnen och/eller sötningsmedel kan ha tillsatts, på villkoren i bilaga I,

Motivering

Det måste klargöras att dessa tekniker är frivilliga.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) till vilken färgämnen och/eller sötningsmedel kan ha tillsatts, på villkoren i bilaga I,

Motivering

Det måste klargöras att dessa tekniker är frivilliga.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(cb) till vilken ingen alkohol tillsatts, om inte annat föreskrivs i bilaga II,

Motivering

Produktdefinitionerna bör byggas ut med uppgifter om typiska inslag vid framställningen av produkterna (aromatisering, eventuell tillsats av alkohol, färgämnen, sötning). Tekniska detaljer ska fastställas i bilagorna. Tillsats av alkohol är valfritt för aromatiserade viner och förbjudet för andra produktkategorier, med undantag för specifika produkter som särskilt definierats i bilaga II.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(da) till vilken alkohol kan ha tillsatts, varvid den faktiska alkoholhalten ska uppgå till minst 7 volymprocent,

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) till vilken färgämnen och/eller sötningsmedel kan ha tillsatts, på villkoren i bilaga I,

Motivering

Det måste klargöras att dessa tekniker är frivilliga.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Bilaga II innehåller de försäljningsbeteckningar för aromatiserade vinprodukter som ska användas i unionen. Dessa beteckningar får bara användas vid saluföring av aromatiserade vinprodukter som uppfyller motsvarande krav i den bilagan.

1. För aromatiserade vinprodukter får endast de försäljningsbeteckningar som föreskrivs i bilaga II användas i unionen. Dessa beteckningar får bara användas vid saluföring av aromatiserade vinprodukter som uppfyller motsvarande krav i den bilagan.

Motivering

Det bör ses till att den allmänna benämningen ”aromatiserad vinprodukt” inte får användas som försäljningsbeteckning, eftersom den inte syftar på någon tillräckligt exakt produktkategori för att vara upplysande för konsumenterna.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Aromatiserade vinprodukter som uppfyller kraven för mer än en försäljningsbeteckning får bara använda en av dessa.

2. Om inte annat föreskrivs i bilaga II får aromatiserade vinprodukter som uppfyller kraven för mer än en försäljningsbeteckning bara använda en av dessa.

Motivering

Särskilda produktions- och märkningsbestämmelser för vissa traditionella produkter bör få fortsätta gälla under omständigheter som är identiska med situationen i dag.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. En alkoholhaltig dryck som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att man lägger till ord eller fraser som ”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, ”smak” eller något annat liknande uttryck till någon av de försäljningsbeteckningar som fastställs i denna förordning.

3. En alkoholhaltig dryck som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att man lägger till ord eller fraser som ”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, ”smak” eller något annat liknande uttryck eller grafiska element som kan vilseleda konsumenten.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet på förslag från kommissionen uppdatera försäljningsbeteckningarna och beskrivningarna i bilaga II.

Motivering

Försäljningsbeteckningar för och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter bör inte uppdateras med hjälp av delegerade akter utan i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, eftersom de är väsentliga delar av denna förordning.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det är inte nödvändigt att ange ursprunget för den primära ingrediensen.

utgår

Motivering

Ursprunget för den primära ingrediensen behöver verkligen inte anges. Kommissionens hänvisning därtill i lagstiftningstexten är därför överflödig. Bestämmelserna om angivande av ursprunget för den primära ingrediensen i aromatiserade vinprodukter bör inte avvika från det allmänna tillvägagångssättet i förordning (EU) nr 1169/2011om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) försäljningsbeteckningarna och beskrivningarna i bilaga II.

utgår

Motivering

Försäljningsbeteckningar för och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter bör inte uppdateras med hjälp av delegerade akter utan i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, eftersom de är väsentliga delar av denna förordning.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att garantera produktkvalitet och spårbarhet får kommissionen genom delegerade akter föreskriva de villkor på vilka produktspecifikationerna får innehålla ytterligare krav enligt artikel 11.2 f.

2. För att garantera produktkvalitet och spårbarhet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 35:

 

a) om vilken information som produktspecifikationen ska innehålla om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten,

 

b) för att fastställa de villkor på vilka produktspecifikationerna får innehålla ytterligare krav enligt artikel 11.2 f.

Motivering

Uppgifterna i produktspecifikationen om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten är mycket viktiga för konsumentens val och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva får kommissionen genom delegerade akter anta de åtgärder som krävs när det gäller aktörernas meddelanden till de behöriga myndigheterna.

6. För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 35 om aktörernas meddelanden till de behöriga myndigheterna samt om vilka kontroller medlemsstaterna ska genomföra, inbegripet tester.

Motivering

Uppgifter som hänför sig till kontroller är viktiga för skyddet både av producenternas och konsumenternas intressen och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) den information som produktspecifikationen ska innehålla om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten,

utgår

Motivering

Uppgifterna i produktspecifikationen om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten är mycket viktiga för konsumentens val och bör därför anses som en icke‑väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) de kontroller som medlemsstaterna ska genomföra, inbegripet tester.

utgår

Motivering

Uppgifter som hänför sig till kontroller är viktiga för skyddet både av producenternas och konsumenternas intressen och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Aromatiserat vin:

(1) Aromatiserat vin:

Aromatiserat vin till vilket ingen alkohol har tillsatts.

Aromatiserat vin med eller utan tillsats av alkohol.

Motivering

Det räcker med en försäljningsbeteckning: beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta sådant vin både med och utan tillsats av alkohol.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Aromatiserat vin som tillsatts alkohol:

utgår

Aromatiserat vin till vilket alkohol har tillsatts.

 

Motivering

Det räcker med en försäljningsbeteckning: beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta sådant vin både med och utan tillsats av alkohol.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – led 4 – tredje strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– som endast får sötas med karamelliserat socker, sackaros, druvmust, renad koncentrerad druvmust och koncentrerad druvmust.

– som endast får sötas med produkter som avses i punkt 2 i bilaga I.

Motivering

Produkter av det slag som föreskrivs i punkt 2 i bilaga I bör få användas för sötning av vermouth.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Bilaga II – del B – stycke 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beteckningen ”Sangria” ska åtföljas av orden ”framställd i …” följt av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område, utom då produkten är framställd i Spanien eller Portugal.

Om drycken har framställts i annan medlemsstat än Spanien och Portugal får ”Sangria” användas som komplement till försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck”, och ska åtföljas av orden ”framställd i ...” följt av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo enligt förordning EEG nr 1601/1191, och skydda beteckningen ”Sangria” som härstammar från Spanien och Portugal.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Bilaga II – del B – stycke 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beteckningen ”Sangria” får ersätta beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien eller Portugal.

Ordet ”Sangria” får ersätta försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien eller Portugal.

Motivering

En klar åtskillnad måste göras mellan ”försäljningsbeteckning”, som omfattar beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” och ordet ”Sangria”.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Bilaga II – del B – stycke 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beteckningen ”Clarea” ska åtföljas av orden ”framställd i …” följt av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område, utom då produkten är framställd i Spanien.

Om drycken har framställts i en annan medlemsstat än Spanien och Portugal får ordet ”Clarea” användas som komplement till försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck”, och ska åtföljas av orden ”framställd i ...” följt av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att behålla ”status quo” med hänsyn till att beteckningen ”Clarea” måste skyddas.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Bilaga II – del B – stycke 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beteckningen ”Clarea” får ersätta beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien.

Ordet ”Clarea” får ersätta försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien eller Portugal.

Motivering

En klar åtskillnad måste göras mellan ”ord” och ”försäljningsbeteckning”.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter

Referensnummer

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

15.12.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Herbert Dorfmann

23.11.2011

 

 

 

Behandling i utskott

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter

Referensnummer

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Framläggande för parlamentet

31.8.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

15.9.2011

AGRI

15.9.2011

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

6.10.2011

 

 

 

Associerat/associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

15.12.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Paolo Bartolozzi

18.10.2011

 

 

 

Behandling i utskott

29.2.2012

 

 

 

Antagande

25.4.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

57

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Hans-Peter Mayer

Ingivande

3.5.2012

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy