Διαδικασία : 2011/0239(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0162/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0162/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2012 - 13.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0384

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 926kWORD 656k
9.5.2012
PE 480.581v02-00 A7-0162/2012

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

(COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Brian Simpson

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

(COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0555),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 100, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0246/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011(1),

–   έχοντας ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0162/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο κανόνες για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών μέσω της διεθνούς σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (σύμβαση STCW), η οποία θεσπίστηκε το 1978 από διάσκεψη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), τέθηκε σε ισχύ το 1984 και στην οποία επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις το 1995.

(1) Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των ναυτικών ρυθμίζονται από τη διεθνή σύμβαση του 1978 για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (σύμβαση STCW), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1984 και υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις το 1995.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διατύπωση εισάγεται για να βελτιώσει τη σαφήνεια του κειμένου.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Το 2010 διεξήχθη στη Μανίλα μια διάσκεψη των κρατών μερών της σύμβασης STCW η οποία επέφερε αρκετές σημαντικές αλλαγές στη σύμβαση, συγκεκριμένα για την πρόληψη δόλιων πρακτικών σε σχέση με τα πιστοποιητικά, για τον τομέα των ιατρικών προτύπων, για την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογικά θέματα. Οι τροποποιήσεις της Μανίλας εισήγαγαν και απαιτήσεις για ειδικευμένους ναυτικούς και θέσπισαν νέα επαγγελματικά προφίλ, όπως εκείνο των ηλεκτροτεχνιτών αξιωματικών.

(3) Το 2010 διεξήχθη στη Μανίλα μια διάσκεψη κρατών μερών της σύμβασης STCW η οποία επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW («τροποποιήσεις της Μανίλας»), συγκεκριμένα όσον αφορά την πρόληψη δόλιων πρακτικών σε σχέση με τα πιστοποιητικά, για τον τομέα των ιατρικών προτύπων, για την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών αντιμετώπισης της πειρατείας, και τεχνολογικά θέματα. Οι τροποποιήσεις της Μανίλας εισήγαγαν και απαιτήσεις για ειδικευμένους ναυτικούς και θέσπισαν νέα επαγγελματικά προφίλ, όπως εκείνο των ηλεκτροτεχνιτών αξιωματικών.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Η βελτιωμένη κατάρτιση των ναυτικών θα πρέπει να περιλάβει όλες τις κατηγορίες ειδικοτήτων των μελών των πληρωμάτων και των αξιωματικών, και να καλύπτει την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στη διάσκεψη της Μανίλας τα κράτη μέλη αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στη θέσπιση αντικειμενικών ορίων στις εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών και τους ναυτικούς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία, την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης. Οι εν λόγω νέες διατάξεις θα πρέπει επίσης να ενσωματωθούν στο δίκαιο της ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις σχετικά με τις ώρες ανάπαυσης που ισχύουν για τους ναυτικούς σύμφωνα με τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2009. Επιπλέον, η δυνατότητα έγκρισης εξαιρέσεων θα πρέπει να περιοριστεί όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια, τη συχνότητα και το πεδίο εφαρμογής. Η οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν.

(5) Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι έχουν συμφωνήσει για τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης που πρέπει να ισχύουν για τους ναυτικούς, η δε οδηγία 1999/63/ΕΚ της 21ης Ιουνίου 19991 εγκρίθηκε με σκοπό την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. H οδηγία 1999/63/ΕΚ προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να επιτρέπονται εξαιρέσεις στις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για τους ναυτικούς. Η δυνατότητα έγκρισης εξαιρέσεων θα πρέπει ωστόσο να περιοριστεί όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια, τη συχνότητα και το πεδίο εφαρμογής. Οι τροποποιήσεις της Μανίλας αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στη θέσπιση αντικειμενικών ορίων στις εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών και τους ναυτικούς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία, την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, με στόχο την πρόληψη της κόπωσης. Οι τροποποιήσεις της Μανίλας θα πρέπει να ενσωματωθούν στην οδηγία 2008/106/ΕΚ κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνοχή με την Οδηγία 1999/63/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/13/ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 20092.

 

______________

 

1 ΕΕ L 167, 2.7.1999, σ. 33.

 

2 ΕΕ L 124, 20.5.2009, σ. 30.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Η οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, με την οποία αναγνωρίζονται περαιτέρω ο δυνητικός κίνδυνος για τους επιβάτες από την ΕΕ και η ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της, όταν τεθεί σε ισχύ και η Σύμβαση ναυτικής εργασίας, του 2006.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην υπενθύμιση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2009 για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήφθη από τις Ενώσεις εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και την Ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ETF) σχετικά με την σύμβαση της ναυτικής εργασίας, το 2006 και την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ. Στο άρθρο 7 της ανωτέρω οδηγίας διευκρινίζεται ότι η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της Σύμβασης ναυτικής εργασίας, 2006.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαμβάνει και μηχανισμό αναγνώρισης των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών τρίτων χωρών. Η αναγνώριση επέρχεται με απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν διαδικασίας κατά την οποία η Επιτροπή επικουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (τον Οργανισμό) που ιδρύθηκε με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 και από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002· η πείρα από την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2008/106/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση τρίτων χωρών για τους σκοπούς της σύμβασης STCW καταδεικνύει ότι πρέπει να αλλάξει η σχετική διαδικασία, ιδίως όσον αφορά την τρίμηνη προθεσμία για τη λήψη απόφασης αναγνώρισης η οποία ισχύει επί του παρόντος για την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας. Εφόσον η αναγνώριση απαιτεί τη διενέργεια επιθεώρησης από τον Οργανισμό, η οποία πρέπει να προγραμματιστεί και να εκτελεστεί, καθώς επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, σημαντικές προσαρμογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW από την εμπλεκόμενη τρίτη χώρα, η όλη διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε τρεις μήνες, και η πείρα έχει καταδείξει ότι ένα πιο ρεαλιστικό χρονικό περιθώριο θα ήταν το δεκαοκτάμηνο. Η αναφερθείσα προθεσμία θα πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί αναλόγως, ενώ πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα του αιτούντος κράτους μέλους να αναγνωρίσει προσωρινά την τρίτη χώρα με σκοπό τη διαφύλαξη της ευελιξίας.

(6) Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαμβάνει και μηχανισμό αναγνώρισης των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών τρίτων χωρών. Η αναγνώριση επέρχεται με απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν διαδικασίας κατά την οποία η Επιτροπή επικουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (τον Οργανισμό) που ιδρύθηκε με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 και από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002· η πείρα από την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2008/106/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση τρίτων χωρών για τους σκοπούς της σύμβασης STCW καταδεικνύει ότι πρέπει να αλλάξει η σχετική διαδικασία, ιδίως όσον αφορά την τρίμηνη προθεσμία για τη λήψη απόφασης αναγνώρισης η οποία ισχύει επί του παρόντος για την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας. Εφόσον η αναγνώριση απαιτεί τη διενέργεια επιθεώρησης από τον Οργανισμό, η οποία πρέπει να προγραμματιστεί και να εκτελεστεί, καθώς επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, σημαντικές προσαρμογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW από την εμπλεκόμενη τρίτη χώρα, η όλη διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε τρεις μήνες, και η πείρα έχει καταδείξει ότι ένα πιο ρεαλιστικό χρονικό περιθώριο θα ήταν το δεκαοκτάμηνο. Η αναφερθείσα προθεσμία θα πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί αναλόγως, ενώ πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα του αιτούντος κράτους μέλους να αναγνωρίσει προσωρινά την τρίτη χώρα με σκοπό τη διαφύλαξη της ευελιξίας. Επιπλέον, οι διατάξεις της οδηγίας 2005/36/EΚ της 7 Σεπτεμβρίου 20051, περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, δεν εφαρμόζονται ως προς την αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών δυνάμει της οδηγίας αυτής.

 

____________

 

1 ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία υπογραμμίζει ότι η Οδηγία 2008/106/EΚ περιέχει έναν ειδικό μηχανισμό για την αναγνώριση του συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών τρίτων χωρών και ότι, ως εκ τούτου, οι σχετικές διατάξεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν εφαρμόζονται δυνάμει της Οδηγίας αυτής.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι ελλιπή και συχνά ανακριβή, πράγμα που δυσχεραίνει τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Η ύπαρξη λεπτομερών δεδομένων σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών δεν μπορεί να επιλύσει εντελώς το πρόβλημα, αλλά μπορεί σαφώς να βοηθήσει. Σύμφωνα με τη σύμβαση STCW, τα κράτη μέρη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώα με όλα τα πιστοποιητικά και όλες τις θεωρήσεις και τις σχετικές επανεπικυρώσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα που τα επηρεάζουν (κανονισμός I/2(14)). Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/106, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώο των πιστοποιητικών και θεωρήσεων που εκδίδουν. Προκειμένου να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή εικόνα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την απασχόληση του εργατικού δυναμικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνονται να αποστέλλουν στην Επιτροπή επιλεγμένα στοιχεία τα οποία περιέχονται ήδη στα μητρώα που τηρούν με τα πιστοποιητικά των ναυτικών. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς και να είναι εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ένωση. Η οδηγία 2008/106 θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική διάταξη.

(7) Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι ελλιπή και συχνά ανακριβή, πράγμα που δυσχεραίνει τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε αυτόν τον τομέα. Η ύπαρξη λεπτομερών δεδομένων σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών δεν μπορεί να επιλύσει εντελώς το πρόβλημα, αλλά μπορεί σαφώς να βοηθήσει. Σύμφωνα με τη σύμβαση STCW, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώα με όλα τα πιστοποιητικά και όλες τις θεωρήσεις και τις σχετικές επανεπικυρώσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα που τα επηρεάζουν (κανονισμός I/2(14)). Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώο των πιστοποιητικών και θεωρήσεων που εκδίδουν. Προκειμένου να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή εικόνα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την απασχόληση του εργατικού δυναμικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνονται να αποστέλλουν στην Επιτροπή επιλεγμένα στοιχεία τα οποία περιέχονται ήδη στα μητρώα που τηρούν με τα πιστοποιητικά ικανότητας των ναυτικών. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να κοινοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για διοικητικούς ή νομικούς σκοπούς ή για εξακρίβωση, πρέπει δε να είναι εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ένωση. Η οδηγία 2008/106 θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική διάταξη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενισχύει την υποχρέωση εκ μέρους της Επιτροπής να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που παρέχονται από τα κράτη μέλη μόνο για το σκοπό στατιστικής ανάλυσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων της Ένωσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτών των στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς εργασίας και για την υποστήριξη των ναυτικών στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν τα Ναυτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προκειμένου να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού σύμφωνα με την εξέλιξη του επαγγέλματος και της τεχνολογίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά προσαρμογές του παραρτήματος V της οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα αφορούν ιδίως το περιεχόμενο των πληροφοριών σχετικά με θεωρήσεις, με πιστοποιητικά ικανότητας ή επάρκειας και με τον αριθμό και τα στοιχεία των ναυτικών των οποίων τα πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που ορίζονται στο προαναφερθέν παράρτημα. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να θεσπίζει μέτρα για τη συλλογή, την αποθήκευση και την ανάλυση των πληροφοριών αυτού του είδους που παρέχονται από τα κράτη μέλη με σκοπό αφενός την κάλυψη των νέων στατιστικών αναγκών για τους ναυτικούς και αφετέρου τη συλλογή επικαιροποιημένων πληροφοριών που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(8) Προκειμένου να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού σύμφωνα με την εξέλιξη του επαγγέλματος και της τεχνολογίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά προσαρμογές του παραρτήματος V της οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα αφορούν ιδίως το περιεχόμενο των πληροφοριών σχετικά με θεωρήσεις, με πιστοποιητικά ικανότητας ή επάρκειας και με τον αριθμό και τα στοιχεία των ναυτικών των οποίων τα πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που ορίζονται στο προαναφερθέν παράρτημα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν θα πρέπει να τροποποιούν τις διατάξεις περί εξασφάλισης της ανωνυμίας των δεδομένων, που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να θεσπίζει μέτρα για τη συλλογή, την υποβολή, την αποθήκευση, την ανάλυση και τη διάδοση των πληροφοριών αυτού του είδους που παρέχονται από τα κράτη μέλη με σκοπό αφενός την κάλυψη των νέων στατιστικών αναγκών για τους ναυτικούς και αφετέρου τη συλλογή επικαιροποιημένων πληροφοριών που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενισχύει την ανάγκη τα δεδομένα να παρέχονται κατά τρόπο ανώνυμο, ώστε να υπάρξει εγγύηση για την προστασία των δεδομένων κατά τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η ΕΕ είναι η πρώτη ναυτική δύναμη παγκοσμίως και διαθέτει εξαίρετη ναυτική τεχνογνωσία, η οποία αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ανταγωνιστικότητάς της. Η ποιότητα της εκπαίδευσης των ναυτικών είναι στενά συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα αυτή και πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελέσει αντικείμενο όλως ιδιαίτερης προσοχής. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η γνώση των πολυάριθμων ναυτικών επαγγελμάτων, ιδίως προκειμένου να καταστούν τα επαγγέλματα αυτά περισσότερο ελκυστικά για τους ευρωπαίους εργαζόμενους, και δη τους νέους. Για την ποιότητα της εκπαίδευσης των ναυτικών και του ευρωπαϊκού στόλου, θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσει η ΕΕ τον πολλαπλασιασμό των πλαστών πιστοποιητικών ικανότητας ή επάρκειας.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι τροποποιήσεις της σύμβασης τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012, ενώ η συμφωνία της Μανίλας περιλαμβάνει πρόβλεψη για μεταβατικές διατάξεις έως την 1η Ιανουαρίου 2017 προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει το ίδιο χρονικό περιθώριο και τις ίδιες μεταβατικές ρυθμίσεις.

(11) Οι τροποποιήσεις της Μανίλας θα ετίθεντο σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Όμως οι εν λόγω τροποποιήσεις προβλέπουν μεταβατικές ρυθμίσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2017. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει τις ίδιες μεταβατικές ρυθμίσεις.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει μια ελαφρώς τροποποιημένη διατύπωση για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Η Επιτροπή Ναυτιλιακής Ασφάλειας του ΔΝΟ επεσήμανε κατά την 89η σύνοδό της ότι απαιτούνται ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Μανίλας του 2010, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις προαναφερθείσες μεταβατικές διατάξεις και αφετέρου το ψήφισμα 4 της Διάσκεψης STCW το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017. Οι διευκρινίσεις αυτές δόθηκαν από τις εγκυκλίους STCW.7/Εγκ.16 και STCW.7/Εγκ.17 του ΔΝΟ. Ειδικότερα, η εγκύκλιος STCW.7/Εγκ.16, αναφέρει ότι για ναυτικούς με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης STCW οι οποίες ίσχυαν αμέσως πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012, και οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις των τροποποιήσεων της Μανίλας του 2010, όπως και για ναυτικούς που έχουν αρχίσει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία και εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή εγκεκριμένο κύκλο κατάρτισης πριν από την 1η Ιουλίου 2013, η ισχύς κάθε πιστοποιητικού που επικυρώνεται εκ νέου δεν πρέπει να παρατείνεται πέραν της 1ης Ιανουαρίου 2017.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενημερώνει το κείμενο συμπεριλαμβάνοντας περαιτέρω διασαφηνίσεις εκ μέρους του ΔΝΟ σχετικά με την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Μανίλα 2010.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής των τροποποιήσεων της Μανίλας εντός της Ένωσης, είναι σκόπιμο, τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας τις κατευθύνσεις που περιέχονται στις προαναφερθείσες εγκυκλίους του ΔΝΟ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία κινείται στο πνεύμα της προηγούμενης.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11a) Θα πρέπει να αποτραπεί η περαιτέρω καθυστέρηση όσον αφορά τη μεταφορά των τροποποιήσεων της Μανίλας επί της Σύμβασης STCW στο ευρωπαϊκό δίκαιο, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων ναυτικών και να αναβαθμιστεί η ασφάλεια επί του πλοίου μέσω του εκσυγχρονισμού της κατάρτισης των πληρωμάτων.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 1 – σημείο 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

18. «κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών», οι αναθεωρημένοι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών που έχουν εκδοθεί από την παγκόσμια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία, στην ενημερωμένη έκδοσή του.

18. «κανονισμοί ραδιοεπικοινωνίας», οι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών που επισυνάπτονται ή θεωρείται ότι έχουν επισυναφθεί, στην πλέον πρόσφατη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών»·.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισαγάγει μια τροποποιημένη διατύπωση για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 1 – σημείο 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) η παράγραφος 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

‘«Επιβατηγό πλοίο»: […] πλοίο σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, του 1974, όπως αναθεωρήθηκε.’

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία έχει ως σκοπό την επικαιροποίηση του κειμένου.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 1 – σημείο 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

‘24. «κώδικας STCW», κώδικας εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως εγκρίθηκε με το ψήφισμα 2 της διάσκεψης των μερών STCW του 2010, στην ενημερωμένη έκδοσή του·’.

‘24. «κώδικας STCW», κώδικας εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως εγκρίθηκε με το ψήφισμα 2 της διάσκεψης του 1995 στην ενημερωμένη έκδοσή του’.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως σκοπό να διορθώσει την αναφορά που πραγματοποιείται στη Διάσκεψη.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 1 – σημείο 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) Η παράγραφος 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«28. «Θαλάσσια υπηρεσία»: η επί του πλοίου υπηρεσία που σχετίζεται με την έκδοση ή την επανεπικύρωση πιστοποιητικού ικανότητας, πιστοποιητικού επάρκειας ή άλλου τίτλου·»

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως σκοπό να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τη διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους μορφών πιστοποιητικών και προσθέτει, πέραν από την έκδοση και την επανεπικύρωση των πιστοποιητικών.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 1 – σημείο 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

35. «καθήκοντα ασφαλείας», περιλαμβάνουν όλα τα καθήκοντα και όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με την ασφάλεια επί των πλοίων, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο XI/2 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Σύμβαση SOLAS 1974, όπως αναθεωρήθηκε) και στον διεθνή κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (κώδικα ISPS)·

35. «καθήκοντα ασφαλείας», περιλαμβάνουν όλα τα καθήκοντα και όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με την ασφάλεια επί των πλοίων, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο XI/2 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Σύμβαση SOLAS 1974, όπως αναθεωρήθηκε) και στον διεθνή κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (κώδικα ISPS)·

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 1 – σημείο 42 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

‘42, «ηλεκτροτεχνίτης»: κατώτερος ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα τα οποία ορίζονται στις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.’

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιερώνει μια νέα ειδικότητα με βάση τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.’

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι εκπαιδευμένοι τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, και διαθέτουν πιστοποιητικά κατά τα οριζόμενα στα σημεία 36 και 37 του άρθρου 1.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι εκπαιδευμένοι τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, και διαθέτουν πιστοποιητικά κατά τα οριζόμενα στα σημεία 36 και 37 του άρθρου 1 και/ή αποδεικτικά έγγραφα όπως καθορίζονται στο σημείο 38 του άρθρου 1.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία ευθυγραμμίζει την παράγραφο με τις απαιτήσεις για αποδεικτικά έγγραφα όπως καθορίζονται στο νέο σημείο 38 στο άρθρο 1.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. Κάθε υποψήφιος για την πιστοποίηση αποδεικνύει δεόντως:

11. Οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση αποδεικνύουν δεόντως:

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός είναι προτιμότερος, δεδομένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες χρησιμοποιείται ενικός.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) την ταυτότητά του·

α) την ταυτότητά τους·

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός είναι προτιμότερος, δεδομένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες χρησιμοποιείται ενικός.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ότι η ηλικία του δεν είναι μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στους κανονισμούς του παραρτήματος Ι για το πιστοποιητικό για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση·

β) ότι η ηλικία τους δεν είναι μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στους κανονισμούς του παραρτήματος Ι για το πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση·

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός είναι προτιμότερος, δεδομένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες χρησιμοποιείται ενικός.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα ιατρικής ικανότητας που ορίζονται στο τμήμα Α-Ι/9 του κώδικα STCW·

γ) ότι ανταποκρίνονται στα καθορισμένα πρότυπα ιατρικής ικανότητας που ισχύουν για τα διάφορα επιτελούμενα καθήκοντα·

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός είναι προτιμότερος, δεδομένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες χρησιμοποιείται ενικός. Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ιατρική επάρκεια μπορεί να οριστεί μόνο με βάση τα ειδικά καθήκοντα που επιτελούνται.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) ότι πληροί τα πρότυπα ικανότητας τα οποία καθορίζονται από τους κανονισμούς του παραρτήματος Ι για τις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να προσδιορίζονται στη θεώρηση του πιστοποιητικού.

ε) ότι πληρούν τα πρότυπα ικανότητας τα οποία καθορίζονται από τους κανονισμούς του παραρτήματος Ι για τις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να προσδιορίζονται στη θεώρηση του πιστοποιητικού.

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός είναι προτιμότερος, δεδομένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες χρησιμοποιείται ενικός.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, περιλαμβανομένης και της ιατρικής πιστοποίησης, θεωρήσεων και επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ή φορείς υπό την αιγίδα τους, παρακολουθούνται συνεχώς μέσω ενός συστήματος προτύπων ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη των καθορισμένων στόχων, περιλαμβανομένων και όσων αφορούν τους τίτλους και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης·

α) όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, περιλαμβανομένης και της ιατρικής πιστοποίησης, θεωρήσεων και επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ή φορείς υπό την αιγίδα τους, παρακολουθούνται συνεχώς μέσω ενός συστήματος προτύπων ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη των καθορισμένων στόχων, περιλαμβανομένων και όσων αφορούν τους τίτλους και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των τμημάτων Α-Ι/6 και Α-Ι/8 του κώδικα STCW·

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη είναι αντιγραφή του κειμένου του Κανονισμού Ι/8 της Σύμβασης STCW και πρέπει να υπενθυμιστεί ότι έχουν ισχύ τα οικεία τμήματα του Μέρους Α του Κώδικα STCW.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

 

«β) οσάκις οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από κυβερνητικούς οργανισμούς ή φορείς, υπάρχει ένα σύστημα προτύπων ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των Τμημάτων Α-Ι/6 και Α-Ι/8 του Κώδικα STCW·'

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη είναι αντιγραφή του κειμένου του Κανονισμού Ι/8 της Σύμβασης STCW και πρέπει να υπενθυμισθεί ότι έχουν ισχύ τα οικεία τμήματα του Μέρους Α του Κώδικα STCW.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο α – σημείο ii

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) καθορίζονται σαφώς οι στόχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα σχετικά πρότυπα ικανότητας τα οποία πρέπει να επιτυγχάνονται, και προσδιορίζονται τα επίπεδα γνώσεων, κατανόησης και ικανοτήτων που αναλογούν στις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη σύμβαση STCW. Οι στόχοι και τα σχετικά πρότυπα ποιότητας μπορούν να προσδιορίζονται χωριστά για διαφορετικούς κύκλους μαθημάτων και εκπαιδευτικά προγράμματα και καλύπτουν τη διαχείριση του συστήματος πιστοποίησης·

γ) καθορίζονται σαφώς οι στόχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα σχετικά πρότυπα ικανότητας τα οποία πρέπει να επιτυγχάνονται, και προσδιορίζονται τα επίπεδα γνώσεων, κατανόησης και ικανοτήτων που αναλογούν στις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη σύμβαση STCW.

Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση διαγράφεται διότι το ίδιο κείμενο περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 παράγραφος1 σημείο δ εδάφιο 2 της Οδηγίας 2008/106/EΚ.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο 2α:

 

«Στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας και των συστημάτων προτύπων ποιότητας που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπου τούτο έχει εφαρμογή, η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 περί δημιουργίας ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και τα συναφή μέτρα που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη.»

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνοχή με την οικεία ευρωπαϊκή νομοθεσία στο πεδίο της διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας για τους ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας για τους ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος Β-Ι/9 του Κώδικα STCW πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των ιατρικών προτύπων.

Αιτιολόγηση

Αν και μη δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση STCW μέρη, το Τμήμα Β-Ι/9 του Κώδικα STCW παρέχει πολύ χρήσιμες και σωστές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση των ιατρικών προτύπων. Οδηγία 2008/106/ΕΚ Άρθρο 11 - παράγραφος 4 - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πρέπει:

4. Οι υποψήφιοι προς απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού πρέπει:

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός είναι προτιμότερος, δεδομένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες χρησιμοποιείται ενικός. Επί πλέον, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να προστεθεί η λέξη "ιατρικό".

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να αποδείξει δεόντως την ταυτότητά του, και

β) να αποδείξουν δεόντως την ταυτότητά τους, και

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός είναι προτιμότερος, δεδομένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες χρησιμοποιείται ενικός.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) να πληροί τα εφαρμοστέα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας που έχει θεσπίσει το οικείο κράτος μέλος.

γ) να πληρούν τα εφαρμοστέα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας που έχει θεσπίσει το οικείο κράτος μέλος με τον τρόπο που αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι η ιατρική καταλληλότητα μπορεί να διαπιστωθεί μόνο σε σχέση με τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πλοιάρχων, των αξιωματικών και των χειριστών ασυρμάτου, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα κείμενα πρόσφατων αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι στη διάθεση των δικαιούμενων να φέρουν τη σημαία του πλοίων.

Για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πλοιάρχων, των αξιωματικών και των χειριστών ασυρμάτου, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα κείμενα πρόσφατων αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι στη διάθεση των δικαιούμενων να φέρουν τη σημαία του πλοίων, στην/στις γλώσσα/γλώσσες εργασίας του πλοίου, και ότι τηρούνται οι κανόνες της πολυγλωσσίας που προβλέπονται από το άρθρο 14, παράγραφος 3 (β) και το άρθρο 18.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι τροποποιήσεις που επέρχονται στους εθνικούς και τους διεθνείς κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, γίνονται κατανοητές από όλα τα μέλη του πληρώματος, ανεξαρτήτως εθνικότητος και μητρικής γλώσσας. Η οδηγία θέτει την αρχή της πολυγλωσσίας, ζήτημα το οποίο πρέπει να αναφερθεί.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) ανά πάσα στιγμή, στα πλοία της υφίσταται αποτελεσματική προφορική επικοινωνία σύμφωνα με το κεφάλαιο V, κανονισμό 14, παραγράφους 3 και 4 της σύμβασης SOLAS.'.

ζ) ανά πάσα στιγμή, στα πλοία της υφίσταται αποτελεσματική προφορική επικοινωνία σύμφωνα με το κεφάλαιο V, κανονισμό 14, παραγράφους 3 και 4 της σύμβασης SOLAS όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επικαιροποιεί το κείμενο.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι εταιρείες θα διασφαλίζουν ότι οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί και το υπόλοιπο προσωπικό που έχουν αναλάβει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες στα επιβατηγά τους πλοία ro-ro έχουν συμπληρώσει την εκπαίδευση εξοικείωσης προκειμένου να αποκτήσουν τις ικανότητες που ενδείκνυνται για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν και για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες θα αναλάβουν, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που δίνονται στο τμήμα B-I/14 του κώδικα STCW.

4. Οι εταιρείες θα διασφαλίζουν ότι οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί και το υπόλοιπο προσωπικό που έχουν αναλάβει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες στα επιβατηγά τους πλοία ro-ro έχουν συμπληρώσει την εκπαίδευση εξοικείωσης προκειμένου να αποκτήσουν τις ικανότητες που ενδείκνυνται για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν και για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες θα αναλάβουν, προκειμένου να μπορούν να χειρίζονται το πλοίο σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας και να αντιδρούν σε επικίνδυνες και έκτακτες καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που δίνονται στο τμήμα B-I/14 του κώδικα STCW.

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αξιωματικοί και τα μέλη του προσωπικού διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τον χειρισμό πλοίου τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιστάσεις.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 12

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) θεσπίζουν και εφαρμόζουν περιόδους ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών και τα άτομα των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία, την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 15·

α) θεσπίζουν και εφαρμόζουν περιόδους ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών και τα άτομα των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία, την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 13·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 15 απαριθμεί 14 παραγράφους συνολικά. Πρέπει να υπάρξει διόρθωση της αρίθμησης σε άλλες γλωσσικές αποδόσεις (π.χ. γερμανικά). Μέχρι την παράγραφο 13 το κείμενο περιλαμβάνει διατάξεις για τις περιόδους ανάπαυσης. Η 14η παράγραφος προβλέπει διατάξεις για το σκοπό της πρόληψης της κατάχρησης οινοπνεύματος. Η τροπολογία προτείνει ως εκ τούτου μια αλλαγή του αριθμού 15 σε 13.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 12

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης των παραγράφων 4 και 5 δεν χρειάζεται να τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ασκήσεων ή άλλων λειτουργικών συνθηκών. Τα προσκλητήρια, τα γυμνάσια καταπολέμησης της πυρκαγιάς και οι ασκήσεις διάσωσης με ναυαγοσωστικές λέμβους, καθώς και οι ασκήσεις που περιγράφονται από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και από διεθνείς πράξεις πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να μην προξενείται κόπωση.

6. Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης των παραγράφων 4 και 5 δεν χρειάζεται να τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλλων λειτουργικών συνθηκών. Τα προσκλητήρια, τα γυμνάσια καταπολέμησης της πυρκαγιάς και οι ασκήσεις διάσωσης με ναυαγοσωστικές λέμβους, καθώς και οι ασκήσεις που περιγράφονται από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και από διεθνείς πράξεις πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να μην προξενείται κόπωση.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης πρέπει να ισχύουν και για τις ασκήσεις.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 12

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. Λαμβάνοντας υπόψη δεόντως τις γενικές αρχές της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να καταχωρίζουν συλλογικές συμφωνίες που να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης που θεσπίζονται στις παραγράφους 4 εδάφιο β) και 5 υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος ανάπαυσης δεν είναι μικρότερη των 70 ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 ημερών. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει, σύμφωνα με την οδηγία 1999/63/ΕΚ, να τηρούν κατά το δυνατό τα καθοριζόμενα πρότυπα, μπορούν όμως να λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους αδείας ή να προβλέπουν τη χορήγηση αντισταθμιστικής άδειας και πρέπει επίσης, κατά το δυνατό, να λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες σχετικά με την πρόληψη της κόπωσης που ορίζονται στο τμήμα Β-VIII/1 του κώδικα STCW.

11. Εξαιρέσεις στις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης που ορίζονται από τις παραγράφους 4 και 5 για τους ναυτικούς στους οποίους ανατίθεται το καθήκον του υπεύθυνου αξιωματικού φυλακής ή του κατώτερου ναυτικού που συμμετέχει σε τήρηση φυλακής και των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία, την πρόληψη της ρύπανσης και υπηρεσίες ασφαλείας, μπορούν να επιτραπούν σύμφωνα με την Οδηγία 1999/63/ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη δεόντως τις γενικές αρχές της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν εθνική νομοθεσία ή εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις ή διαδικασίες οι οποίες θα επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να εγκρίνει ή να καταχωρίζει συλλογικές συμφωνίες που να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να τηρούν κατά το δυνατό τα καθοριζόμενα πρότυπα, μπορούν όμως να λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους αδείας ή να προβλέπουν τη χορήγηση αντισταθμιστικής άδειας για τους ναυτικούς τήρησης φυλακών ή για τους ναυτικούς που εργάζονται επί του πλοίου σε σύντομους πλόες. Όμως, για την πρόληψη του κινδύνου που εγκυμονεί η κόπωση, εξαιρέσεις στις οριζόμενες από την παράγραφο 4α ελάχιστες ώρες ανάπαυσης δεν επιτρέπονται και οι εξαιρέσεις στην απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης κατά τις παραγράφους 4β και 5 οφείλουν να σέβονται τους περιορισμούς που θέτουν οι παράγραφοι 12 και 13. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες σχετικά με την πρόληψη της κόπωσης που ορίζονται στο τμήμα Β-VIII/1 του κώδικα STCW.

Αιτιολόγηση

Οι πιθανές εξαιρέσεις δυνάμει της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ πρέπει να σέβονται τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/63/ΕΚ, που αποτελεί εφαρμογή μιας συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων. Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνοχή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 12

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13. Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην παράγραφο 11, οι ώρες ανάπαυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 εδάφιο α) μπορούν να διαιρούνται σε περισσότερες από τρεις περιόδους, μία από τις οποίες πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες ενώ καμία από τις δύο άλλες περιόδους δεν πρέπει να διαρκεί λιγότερο από μία ώρα. Τα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να εκτείνονται πέραν των δύο περιόδων 24 ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 ημερών.

13. Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην παράγραφο 11, οι ελάχιστες ώρες ανάπαυσης σε οποιοδήποτε 24ωρο διάστημα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 εδάφιο α) δεν μπορούν να διαιρούνται σε περισσότερες από τρεις περιόδους ανάπαυσης, μία από τις οποίες πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες ενώ καμία από τις δύο άλλες περιόδους δεν πρέπει να διαρκεί λιγότερο από μία ώρα. Τα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να εκτείνονται πέραν των δύο περιόδων 24 ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 ημερών.

Αιτιολόγηση

Προς διευκρίνιση του κειμένου.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α) Στο άρθρο 17 παρ. 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«γ) απονέμουν τα πιστοποιητικά ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 5»·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει την αναφορά με το σχετικό άρθρο της τροποποιημένης Οδηγίας σε σχέση με την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 16

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 25α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα V για στατιστικούς σκοπούς.

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα V μόνον για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης . Παρόμοια στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διοικητικούς, νομικούς σκοπούς ή για σκοπούς εξακρίβωσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την αιτιολογική σκέψη 7. Η τροπολογία ενισχύει την υποχρέωση της Επιτροπής να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 16

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 25α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σε ετήσια βάση και σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

2. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σε ετήσια βάση και σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Τα κράτη μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας όσον αφορά τα στοιχεία στην ανεπεξέργαστη μορφή τους. Οι στατιστικές που εκπονούνται βάσει των στοιχείων αυτών πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Για σκοπούς διαφάνειας και με στόχο να επιτευχθεί μια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης απασχόλησης των ναυτικών, οι στατιστικές που εκπονούνται σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 16

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 25α – παράγραφος 2α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Τα κράτη μέλη, για να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να καθιστούν ανώνυμα όλα τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιώντας λογισμικό το οποίο παρέχει ή έχει εγκρίνει η Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο παράρτημα V, πριν τα διαβιβάσουν στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενισχύει τις ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων της Ένωσης.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 16

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 25α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων αυτών.'.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, υποβολή, αποθήκευση ανάλυση και διάδοση των στοιχείων αυτών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασαφηνίζει περαιτέρω τα καθήκοντα της Επιτροπής. Χωρίς την υποβολή και τη διάδοση των στατιστικών πληροφοριών η διαδικασία παραμένει ελλιπής.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 16

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 25α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων αυτών.'.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων αυτών σε συμφωνία με τις απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που βασίζονται στα στοιχεία αυτά, πρέπει να κοινοποιούνται, να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να αναλύονται σε ανώνυμη μορφή».

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 17

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

'Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που τροποποιούν το παράρτημα V της παρούσας οδηγίας όσον αφορά συγκεκριμένο και σχετικό περιεχόμενο και λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 27α.

'Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που τροποποιούν το παράρτημα V της παρούσας οδηγίας όσον αφορά συγκεκριμένο και σχετικό περιεχόμενο και λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που ορίζει η κειμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 27α. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν μπορούν να αλλάξουν τις διατάξεις ή τον ανώνυμο χαρακτήρα των δεδομένων που απαιτείται από την παράγραφο 2a του άρθρου 25a.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενισχύει τις ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων της Ένωσης και ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 8 και με το νέο άρθρο 25a.

Πρέπει να τονισθεί η ανάγκη τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 18

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 27α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 25α και 27 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 25α και 27 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότησης που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ταυτόσημης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου από…*

 

_____________

 

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το νέο διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένων τυποποιημένων όρων οι οποίοι παρεμβάλλονται εδώ για να αντικαταστήσουν τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 20

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους ναυτικούς που ξεκίνησαν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πριν από την 1η Ιουλίου 2013, ένα κράτος μέλος μπορεί να εκδίδει, να αναγνωρίζει και να θεωρεί έως την 1η Ιανουαρίου 2017 πιστοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ως αυτά είχαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

1. Για τους ναυτικούς που ξεκίνησαν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πριν από την 1η Ιουλίου 2013, ένα κράτος μέλος μπορεί να εκδίδει, να αναγνωρίζει και να θεωρεί έως την 1η Ιανουαρίου 2017 πιστοποιητικά ικανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ως αυτά είχαν πριν ..*.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, μπορεί κράτος μέλος να εξακολουθήσει να ανανεώνει και να επανεπικυρώνει πιστοποιητικά και θεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ως είχαν αυτά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.'

Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, μπορεί κράτος μέλος να εξακολουθήσει να ανανεώνει και να επανεπικυρώνει πιστοποιητικά ικανότητας και θεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ως είχαν αυτά πριν ..*.

 

_________________

 

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισαγάγει μια τεχνική προσαρμογή. Επιπλέον, ευθυγραμμίζεται με τις τροπολογίες 10 και 11 σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των πιστοποιητικών.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

διαγράφεται

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Παράρτημα Ι – Κανονισμός ΙΙΙ/6 – σημείο 2.4 νέο

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.4. να ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Παράρτημα Ι – Κεφάλαιο IV – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή εισήχθη για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Παράρτημα Ι – Κανονισμός ΙV/1 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το προσωπικό ραδιοεπικοινωνίας πλοίων που δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συστήματος GMDSS του κεφαλαίου IV της σύμβασης SOLAS 74, δεν υποχρεούται να ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Οι χειριστές ασυρμάτου των παραπάνω πλοίων υποχρεούται, ωστόσο, να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας. Η αρχή πρέπει να εξασφαλίζει τη χορήγηση και αναγνώριση των κατάλληλων πιστοποιητικών, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας, στους εν λόγω χειριστές ασυρμάτου.

2. Οι χειριστές ασυρμάτου των πλοίων που δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συστήματος GMDSS του κεφαλαίου IV της σύμβασης SOLAS 74, δεν υποχρεούται να ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Οι χειριστές ασυρμάτου των παραπάνω πλοίων υποχρεούται, ωστόσο, να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν τη χορήγηση και αναγνώριση των κατάλληλων πιστοποιητικών, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας, στους εν λόγω χειριστές ασυρμάτου.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή εισήχθη για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Παράρτημα Ι – Κανονισμός ΙV/2 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε άτομο που προΐσταται ή εκτελεί καθήκοντα ασυρμάτου σε πλοίο το οποίο υποχρεούται να συμμετέχει στο σύστημα GMDSS πρέπει να κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό GMDSS, το οποίο να έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από την αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνίας.

1. Κάθε άτομο που προΐσταται ή εκτελεί καθήκοντα ασυρμάτου σε πλοίο το οποίο υποχρεούται να συμμετέχει στο σύστημα GMDSS πρέπει να κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό GMDSS, το οποίο να έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από το κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή εισήχθη για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Παράρτημα V – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν παράρτημα, θα παρέχονται όλα τα ακόλουθα στοιχεία που ορίζονται στο τμήμα Α-I/2 παράγραφος 9 του κώδικα STCW για όλα τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή τους, για όλες τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες και για όλα τα πιστοποιητικά επάρκειας που έχουν εκδοθεί για κατώτερους ναυτικούς:

1. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν παράρτημα, θα παρέχονται όλα τα ακόλουθα στοιχεία που ορίζονται στο τμήμα Α-I/2 παράγραφος 9 του κώδικα STCW για όλα τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή τους, για όλες τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες, όπου δε υπάρχει η ένδειξη (*) τα στοιχεία παρέχονται ανώνυμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25α παρ. 2α:

Πιστοποιητικά ικανότητας (ΠΙ) / Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή τους (ΘβΕ):

Πιστοποιητικά ικανότητας (ΠΙ) / Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή τους (ΘβΕ):

– μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού,

– το μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, εάν υπάρχει*,

– όνομα του ναυτικού,

– όνομα του ναυτικού*,

– η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,

– η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,

– η εθνικότητα του ναυτικού,

– η εθνικότητα του ναυτικού,

– το φύλο του ναυτικού,

– το φύλο του ναυτικού,

– ο αριθμός θεώρησης του ΠΙ,

ο αριθμός θεώρησης του ΠΙ*,

– ο αριθμός της ΘβΕ,

– ο αριθμός της ΘβΕ*,

– η/οι ειδικότητα(-ες),

– η/οι ειδικότητα(-ες),

– η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,

– η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,

– η ημερομηνία λήξης,

– η ημερομηνία λήξης,

– η κατάσταση του πιστοποιητικού (έγκυρο, ανακληθέν, ακυρωθέν, δηλωθέν ως απολεσθέν, καταστραφέν),

– η κατάσταση του πιστοποιητικού,

– οι περιορισμοί.

– οι περιορισμοί.

Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες (ΘβΑ):

Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες (ΘβΑ):

– μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού,

– το μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, εάν υπάρχει*,

– όνομα του ναυτικού,

– όνομα του ναυτικού *,

– το φύλο του ναυτικού, η χώρα έκδοσης του αρχικού ΠΙ,

– το φύλο του ναυτικού, η χώρα έκδοσης του αρχικού ΠΙ,

– η εθνικότητα του ναυτικού,

– η εθνικότητα του ναυτικού,

– το φύλο του ναυτικού,

– το φύλο του ναυτικού,

– η χώρα έκδοσης του αρχικού ΠΙ,

– η χώρα έκδοσης του αρχικού ΠΙ,

– ο αριθμός του αρχικού ΠΙ,

– η/οι ειδικότητα(-ες) *,

– ο αριθμός της ΘβΑ,

– ο αριθμός της ΘβΑ*,

– η/οι ειδικότητα(-ες),

– η/οι ειδικότητα(-ες),

– η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,

– η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,

– η ημερομηνία λήξης,

– η ημερομηνία λήξης,

– η κατάσταση,

– η κατάσταση της θεώρησης,

– οι περιορισμοί.

– οι περιορισμοί.

Πιστοποιητικά επάρκειας κατώτερων ναυτικών (ΠΕ) (κατά περίπτωση):

Πιστοποιητικά επάρκειας κατώτερων ναυτικών (ΠΕ) που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα Κεφάλαια II, III, και VII του Παραρτήματος της Σύμβασης STCW όπως:

– μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού,

– μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, εάν υπάρχει*,

– όνομα του ναυτικού,

– όνομα του ναυτικού *,

– η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,

– η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,

– η εθνικότητα του ναυτικού,

– η εθνικότητα του ναυτικού,

– το φύλο του ναυτικού,

– το φύλο του ναυτικού,

– ο αριθμός του ΠΕ,

– ο αριθμός του ΠΕ*,

– η/οι ειδικότητα(-ες),

– η/οι ειδικότητα(-ες),

– η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,

– η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,

– η ημερομηνία λήξης,

– η ημερομηνία λήξης,

– η κατάσταση.

– η κατάσταση του ΠΕ.

2. Τα στοιχεία που υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων μπορούν να χορηγηθούν ανωνύμως.

 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις για ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 25 a, παράγραφος 2a και με τις προηγούμενες τροπολογίες που εισήχθηκαν για το εν λόγω συγκεκριμένο θέμα.

(1)

ΕΕ C ... /Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα πληρώματα τα οποία εκπαιδεύονται σε διάφορες χώρες και κάτω από διαφορετικά επιχειρησιακά συστήματα και που εργάζονται στο ίδιο σκάφος να έχουν τις απαιτούμενες δυνατότητες για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο ασφαλή. Η εκπαίδευση διαδραματίζει, πράγματι, σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια στη θάλασσα.

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των ναυτικών ρυθμίζεται από τη Σύμβαση σχετικά με τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (Σύμβαση STCW) η οποία εγκρίθηκε το 1978 από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Τέθηκε σε ισχύ το 1984 και τροποποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό το 1995.

Όσον αφορά τη δομή, τα εισαγωγικά άρθρα της Συμβάσεως περιέχουν τις γενικές αρχές, τις διατάξεις για τη θέση σε ισχύ και τις διαδικασίες τροποποίησης. Τα παραρτήματα αποτελούνται από τεχνικούς «κανονισμούς» που περιέχουν τις απαιτήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση, τα προσόντα και την πιστοποίηση για τις διάφορες θέσεις στα πλοία (όπως «πλοίαρχος», «υποπλοίαρχος», κλπ) καθώς επίσης και τον « κώδικα» που περιέχει στο τμήμα του «Α» λεπτομερείς πίνακες με ακριβή περιγραφή των ουσιωδών ικανοτήτων (π.χ. τοποθέτηση, ελιγμοί πλοίου, χειρισμός φορτίου) και στο μέρος «Β» του κώδικα οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση των κανόνων STCW. Με εξαίρεση του τμήματος «Β» όλα τα υπόλοιπα τμήματα της Σύμβασης είναι δεσμευτικά από νομικής απόψεως για τα κράτη μέρη.

Η Οδηγία 94/58/EΚ της 22ας Νοεμβρίου 1994 ενσωμάτωσε για πρώτη φορά ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης για τους ναυτικούς της Σύμβασης STCW στη νομοθεσία της ΕΕ. Σε συνέχεια μεταγενέστερων τροποποιήσεων στη Σύμβαση, η Οδηγία προσαρμόστηκε εισάγοντας διαδικασίες για την αναγνώριση των πιστοποιητικών για τους ναυτικούς που εκδόθηκαν από τρίτες χώρες, απαιτήσεις για ναυτικούς που υπηρετούν σε επιβατικά πλοία και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη. Τέλος, μια αναδιατύπωση του 2008 εισήγαγε τεχνικές τροποποιήσεις ώστε να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ πλέον ευανάγνωστη και προσαρμοσμένη στους κανόνες της νέας κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (επιτροπολογία). Η Οδηγία 2008/106/EΚ είναι η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία της ΕΕ. Η τελική νομοθετική πράξη ενεκρίθη στις 19 Νοεμβρίου 2008 σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης. Η έκθεση έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Μεταφορών ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Πλέον πρόσφατα, το 2010, η Διάσκεψη των Μερών στη Σύμβαση STCW στη Μανίλα προέβη σε μια εκτεταμένη αναθεώρηση και εισήγαγε σημαντικές τροποποιήσεις στη Σύμβαση STCW («τροποποιήσεις Μανίλα») που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012.

Οι κανόνες της Ένωσης όσον αφορά την εκπαίδευση και πιστοποίηση των ναυτικών, θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι ευθυγραμμισμένοι με τους διεθνείς κανόνες με σκοπό να αποφευχθεί μια σύγκρουση μεταξύ των δεσμεύσεων της ΕΕ και των διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι όλα μέρη της Σύμβασης STCW και έχουν υπογράψει τις αλλαγές στη Διάσκεψη της Μανίλας.

Η πρόταση της Επιτροπής

Ο κύριος στόχος της προτάσεως της Επιτροπής είναι ως εκ τούτου να μεταφερθούν οι εν λόγω τελευταίες τροποποιήσεις της Μανίλας στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι τροποποιήσεις αφορούν τόσο τους «κανονισμούς» που προσαρτώνται στη Σύμβαση όσο και τον πλέον τεχνικό «κώδικα» στο τμήμα Α. Οι βασικές τροποποιήσεις της Σύμβασης που αντικατοπτρίζονται στην παρούσα πρόταση της Επιτροπής είναι οι εξής:

- ενισχυμένες διατάξεις περί εκπαίδευσης και αξιολόγησης, έκδοσης πιστοποιητικών ικανότητας, καθώς και πρόληψης δόλιων πρακτικών·

- επικαιροποιημένα πρότυπα που σχετίζονται με την καταλληλότητα από ιατρική άποψη, την καταλληλότητα προς εκτέλεση υπηρεσίας και την κατάχρηση οινοπνεύματος·

- νέες απαιτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση ειδικευμένων ναυτικών, ηλεκτροτεχνιτών αξιωματικών, καθώς και τη σχετική με την ασφάλεια εκπαίδευση όλων των ναυτικών·

- επικαιροποιημένες απαιτήσεις για το προσωπικό ορισμένων ειδών πλοίων·

- διασαφήνιση και απλούστευση του ορισμού του όρου «πιστοποιητικό».

Επιπλέον η πρόταση

- επεκτείνει την προθεσμία για τη διαδικασία αναγνώρισης των συστημάτων STCW τρίτων χωρών από 3 σε 18 μήνες.

- προσαρμόζει τις διατάξεις STCW σχετικά με την τήρηση φυλακών, συμπεριλαμβανομένων ορίων για εξαιρέσεις στις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης, με σκοπό να ευθυγραμμιστούν αυτές με τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά το χρόνο εργασίας για τους ναυτικούς·

- εισάγει απαίτηση για τα κράτη μέλη να παρέχουν ήδη υφιστάμενες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά στην Επιτροπή για στατιστικούς σκοπούς·

Αξιολόγηση του εισηγητή και συστάσεις

Ο εισηγητής έχει την άποψη ότι η πρόταση της Επιτροπής συνίσταται κυρίως σε άσκηση μεταφοράς των αλλαγών που έχουν ήδη συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη στη Σύμβαση STCW στο ΝΔΟ με σκοπό να ευθυγραμμιστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία με την τροποποιημένη Σύμβαση STCW και ότι ως εκ τούτου υφίσταται περιορισμένο πεδίο δράσης για εισαγωγή αλλαγών στο περιεχόμενο της προτάσεως της Επιτροπής. Όλες οι προηγούμενες σημαντικές τροποποιήσεις στη Σύμβαση STCW έχουν μεταφερθεί στη νομοθεσία της ΕΕ μέσω παρόμοιων οδηγιών.

Όπου ο εισηγητής σας έχει προβεί σε αλλαγές όσον αφορά τη μεταφορά των «τροποποιήσεων λογιών της Μανίλας», αυτό γίνεται κυρίως με σκοπό να βελτιωθεί η διατύπωση του νομοθετικού κειμένου με στόχο τη σαφήνεια ή να επικαιροποιηθεί το κείμενο με τις τελευταίες εξελίξεις.

Το τμήμα όπου ο εισηγητής έχει προβεί σε σημαντική αλλαγή είναι η προσέγγιση σχετικά με τις απαιτήσεις για τις περιόδους ανάπαυσης, για το οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να διατηρηθούν και σε περιπτώσεις ασκήσεων.

Μια πρόσθετη απαίτηση της προτεινόμενης οδηγίας, η οποία δεν αποτελεί μέρος της Σύμβασης STCW, είναι η απαίτηση για όλα κράτη μέλη να υποβάλουν λεπτομέρειες για την πιστοποίηση της εκπαίδευσης των επιμέρους ναυτικών προς την Επιτροπή, σε ετήσια βάση, με σκοπό να υπάρξει καλύτερη απεικόνιση του επαγγέλματος των ναυτικών στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό ο εισηγητής αποσκοπεί να υλοποιήσει τις ακόλουθες αλλαγές:

- Να ενισχύσει το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ζητώντας να υπάρξει ανωνυμία των δεδομένων για τους ναυτικούς που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη.

- Να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

- Να εξασφαλίσει ότι τα στατιστικά στοιχεία που υφίστανται επεξεργασία με βάση παρόμοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στο κοινό. Ο εισηγητής υποστηρίζει σθεναρά τη συλλογή δεδομένων για το επάγγελμα του ναυτικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει σαφής ανάγκη για πληρέστερη εικόνα της κατάστασης απασχόλησης στον εν λόγω τομέα.

Μια άλλη αλλαγή που εισήγαγε ο εισηγητής είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διατάξεις της αναθεωρημένης επιτροπολογίας που εισήχθησαν υπό το φως της Συνθήκης Λισσαβόνας. Ο εισηγητής εισήγαγε νέα διατύπωση ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα το διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ο εισηγητής εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω συζητήσεων με το Συμβούλιο, το οποίο προέβη σε πολλές αλλαγές στη γενικότερη προσέγγισή του όσον αφορά τις διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Ο εισηγητής λαμβάνει επίσης υπόψη τις νομικές αβεβαιότητες στη γαλλική απόδοση του κειμένου μεταξύ της υφιστάμενης και της τροποποιηθείσας οδηγίας σε ό,τι αφορά τον ορισμό των πιστοποιητικών ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας . Γίνεται κατανοητό ότι οι εν λόγω ασυνέπειες θα πρέπει να επιλυθούν πριν την έγκριση της πολιτικής συμφωνίας, κυρίως μέσω της εργασίας των γλωσσομαθών νομικών. Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμό των πιστοποιητικών στο νέο σημείο 36 και 37 στο άρθρο 1. Ο εισηγητής έχει υποβάλει δύο τροπολογίες για να διορθώσει τα σχετικά μέρη της υφιστάμενης οδηγίας και της πρότασης της Επιτροπής.

Οι τροποποιήσεις στη Σύμβαση STCW τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Με σκοπό να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με τις απαιτήσεις των τροποποιήσεων της Μανίλας και να αποφευχθεί σύγκρουση μεταξύ των υποχρεώσεων της ΕΕ και των διεθνών υποχρεώσεων των κρατών μελών της, ο εισηγητής είναι αποφασισμένος να εργαστεί στενά με τη Προεδρία της Δανίας, ώστε να επιτευχθεί γρήγορη συμφωνία. Ο εισηγητής εισήγαγε ορισμένες τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με ορισμένες τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το Συμβούλιο στη συμφωνία γενικής προσέγγισης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (2.5.2012)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

(COM(2011)0555 – C7‑0246/2011 – 2011/0239(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ole Christensen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κατάρτιση των πληρωμάτων επί του σκάφους είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων εν πλω και μέσα στο λιμάνι. Η κοινή εκπαίδευση και πιστοποίηση των ναυτικών ρυθμίζεται από τη Σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (Σύμβαση STCW). Εγκριθείσα το 1978 από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ/ΙΜΟ), η Σύμβαση περιέχει και διατάξεις σχετικές με την τήρηση φυλακών και την καταλληλότητα εκτέλεσης καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των ωρών ανάπαυσης, με την δε Οδηγία 2008/106/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Το 2010, η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων στη Σύμβαση STCW Μερών, στη Μανίλα, έκανε μια συνολική αναθεώρηση και εισήγαγε σημαντικές αλλαγές (τροποποιήσεις της Μανίλας) στη Σύμβαση STCW, που ετέθησαν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2012.

Κύριος σκοπός της πρότασης της Επιτροπής - COM(2011)0555 - είναι η μέσω της τροποποίησης της οδηγίας 2008/106/ΕΚ ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό δίκαιο αυτών των τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν στη Μανίλα. Και η μεν Επιτροπή Μεταφορών είναι η καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή για την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων της Μανίλας, όμως υπάρχουν αρκετές επικαλύψεις σε θέματα σχετιζόμενα με την απασχόληση.

Η ανά χείρας γνωμοδότηση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τη συνοχή αυτών των νέων ευρωπαϊκών διατάξεων με το σήμερα ισχύον νομικό πλαίσιο και με τις προϋπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων.

Ως προς τα ανωτέρω ειδικότερα ο συντάκτης της παρούσας προτείνει να υποστηριχθεί και να γίνει ακόμη πιο αυστηρή η πρόταση της Επιτροπής για τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης και τους περιορισμούς στις δυνατότητες εξαιρέσεων από τις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης για τους ναυτικούς τήρησης φυλακών. Ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 10 ωρών ανά 24ωρη περίοδο και των 77 ωρών ανά περίοδο 7 ημερών.

Για την πρόληψη των κινδύνων που εγκυμονεί η κόπωση, δεν πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις από την ημερήσια περίοδο ωρών ανάπαυσης. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εβδομαδιαία ανάπαυση θα επιτρέπονται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Συνεπώς, μόνον εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι από τα διάφορα κράτη μέλη εγκρίνουν μια μικρότερη των 77 ωρών εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης, θα είναι δυνατή μια εξαίρεση από τον γενικό κανόνα. Έτσι διασφαλίζεται η συνοχή με τις διατάξεις περί χρόνων εργασίας των ναυτικών (οδηγία 1999/63/ΕΚ).

Όμως, ακόμη και σε περίπτωση συλλογικώς συμπεφωνημένων εξαιρέσεων από τον ελάχιστο εβδομαδιαίο χρόνο ανάπαυσης, αυτές δεν πρέπει να επιτρέπονται για διάστημα μεγαλύτερο των δυο συνεχόμενων εβδομάδων και υπό τον όρο ότι η ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης δεν θα είναι μικρότερη των 70 ωρών ανά 7ήμερο διάστημα. Επί πλέον, το διάστημα μεταξύ δυο περιόδων εξαίρεσης επί του πλοίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο του διπλάσιου της διάρκειας της εξαίρεσης. Έτσι, η γνωμοδότηση προβλέπει ένα απολύτως ελάχιστο όριο ωρών ανάπαυσης των ναυτικών, ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια επί του πλοίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Όλα τα κράτη μέλη είναι μέρη της σύμβασης και κανένα από αυτά δεν διαφώνησε με τις τροποποιήσεις της Μανίλας στα πλαίσια της σχετικής προβλεπόμενης διαδικασίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη οφείλουν να ευθυγραμμίσουν τους εθνικούς κανόνες τους με τις τροποποιήσεις της Μανίλας. Πρέπει να αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών και των δεσμεύσεών τους έναντι της ΕΕ. Επιπλέον, με δεδομένο τον διεθνή χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι κανόνες της Ένωσης για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών θα πρέπει να εναρμονίζονται με τους διεθνείς κανόνες. Αρκετές διατάξεις της οδηγίας 2008/106/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να αντανακλούν τις τροποποιήσεις της Μανίλας.

(4) Όλα τα κράτη μέλη είναι μέρη της σύμβασης και κανένα από αυτά δεν διαφώνησε με τις τροποποιήσεις της Μανίλας στα πλαίσια της σχετικής προβλεπόμενης διαδικασίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη οφείλουν να ευθυγραμμίσουν τους εθνικούς κανόνες τους με τις τροποποιήσεις της Μανίλας. Πρέπει να αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών και των δεσμεύσεών τους έναντι της ΕΕ. Επιπλέον, με δεδομένο τον διεθνή χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι κανόνες της Ένωσης για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών θα πρέπει να εναρμονίζονται με τους διεθνείς κανόνες. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν προσφέρει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση των απαιτούμενων προτύπων στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών. Κατά συνέπεια, απαιτούνται ειδικές ευρωπαϊκές διατάξεις. Η οδηγία 2008/106/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αντανακλά τις τροποποιήσεις της Μανίλας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί η διαφορά πεδίου μεταξύ της οδηγίας 2008/106/ΕΚ και της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στη διάσκεψη της Μανίλας τα κράτη μέλη αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στη θέσπιση αντικειμενικών ορίων στις εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών και τους ναυτικούς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία, την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης. Οι εν λόγω νέες διατάξεις θα πρέπει επίσης να ενσωματωθούν στο δίκαιο της ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις σχετικά με τις ώρες ανάπαυσης που ισχύουν για τους ναυτικούς σύμφωνα με τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2009. Επιπλέον, η δυνατότητα έγκρισης εξαιρέσεων θα πρέπει να περιοριστεί όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια, τη συχνότητα και το πεδίο εφαρμογής. Η οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν.

(5) Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι έχουν συμφωνήσει για τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης που πρέπει να ισχύουν για τους ναυτικούς και η οδηγία 1999/63/ΕΚ εγκρίθηκε με σκοπό την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. H οδηγία 1999/63/ΕΚ προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να επιτρέπονται εξαιρέσεις στις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για τους ναυτικούς. Στη διάσκεψη της Μανίλας τα κράτη μέλη αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στη θέσπιση αντικειμενικών ορίων στις εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών και τους ναυτικούς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία, την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, με σκοπό την πρόληψη της κόπωσης. Οι εν λόγω νέες διατάξεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκαιο της ΕΕ κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνοχή με την οδηγία 1999/63/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/13/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Οι πιθανές εξαιρέσεις δυνάμει της οδηγίας 2008/106/ΕΚ πρέπει να σέβονται τις διατάξεις της οδηγίας 1999/63/ΕΚ, που αποτελεί εφαρμογή μιας συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι ελλιπή και συχνά ανακριβή, πράγμα που δυσχεραίνει τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Η ύπαρξη λεπτομερών δεδομένων σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών δεν μπορεί να επιλύσει εντελώς το πρόβλημα, αλλά μπορεί σαφώς να βοηθήσει. Σύμφωνα με τη σύμβαση STCW, τα κράτη μέρη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώα με όλα τα πιστοποιητικά και όλες τις θεωρήσεις και τις σχετικές επανεπικυρώσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα που τα επηρεάζουν (κανονισμός I/2(14)). Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/106, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώο των πιστοποιητικών και θεωρήσεων που εκδίδουν. Προκειμένου να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή εικόνα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την απασχόληση του εργατικού δυναμικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνονται να αποστέλλουν στην Επιτροπή επιλεγμένα στοιχεία τα οποία περιέχονται ήδη στα μητρώα που τηρούν με τα πιστοποιητικά των ναυτικών. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς και να είναι εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ένωση. Η οδηγία 2008/106 θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική διάταξη.

(7) Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι ελλιπή και συχνά ανακριβή, πράγμα που δυσχεραίνει τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Η ύπαρξη λεπτομερών δεδομένων σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών δεν μπορεί να επιλύσει εντελώς το πρόβλημα, αλλά μπορεί σαφώς να βοηθήσει. Σύμφωνα με τη σύμβαση STCW, τα κράτη μέρη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώα με όλα τα πιστοποιητικά και όλες τις θεωρήσεις και τις σχετικές επανεπικυρώσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα που τα επηρεάζουν (κανονισμός I/2(14)). Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώο των πιστοποιητικών και θεωρήσεων που εκδίδουν. Προκειμένου να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή εικόνα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την απασχόληση του εργατικού δυναμικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνονται να αποστέλλουν στην Επιτροπή επιλεγμένα στοιχεία τα οποία περιέχονται ήδη στα μητρώα που τηρούν με τα πιστοποιητικά των ναυτικών. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να περιορίζονται στα αναγκαία για τη χάραξη μιας πολιτικής θεμελιωμένης σε αποδείξεις, να χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς μόνο και να συλλέγονται, αποθηκεύονται και αναλύονται σε απόλυτη συμφωνία με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι σκοπός είναι η διαβίβαση των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτών των στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς εργασίας και για την παροχή υποστήριξης στους ναυτικούς ως προς το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν τα Ναυτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προκειμένου να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού σύμφωνα με την εξέλιξη του επαγγέλματος και της τεχνολογίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά προσαρμογές του παραρτήματος V της οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα αφορούν ιδίως το περιεχόμενο των πληροφοριών σχετικά με θεωρήσεις, με πιστοποιητικά ικανότητας ή επάρκειας και με τον αριθμό και τα στοιχεία των ναυτικών των οποίων τα πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που ορίζονται στο προαναφερθέν παράρτημα. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να θεσπίζει μέτρα για τη συλλογή, την αποθήκευση και την ανάλυση των πληροφοριών αυτού του είδους που παρέχονται από τα κράτη μέλη με σκοπό αφενός την κάλυψη των νέων στατιστικών αναγκών για τους ναυτικούς και αφετέρου τη συλλογή επικαιροποιημένων πληροφοριών που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(8) Προκειμένου να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού σύμφωνα με την εξέλιξη του επαγγέλματος και της τεχνολογίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά προσαρμογές του παραρτήματος V της οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα αφορούν ιδίως την επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν το περιεχόμενο των πληροφοριών σχετικά με θεωρήσεις, με πιστοποιητικά ικανότητας ή επάρκειας και με τον αριθμό και τα στοιχεία των ναυτικών των οποίων τα πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που ορίζονται στο προαναφερθέν παράρτημα. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να θεσπίζει μέτρα για τη συλλογή, την αποθήκευση και την ανάλυση των πληροφοριών αυτού του είδους που παρέχονται από τα κράτη μέλη με σκοπό αφενός την κάλυψη των νέων στατιστικών αναγκών για τους ναυτικούς και αφετέρου τη συλλογή επικαιροποιημένων πληροφοριών που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να περιοριστούν στα απαραίτητα για την προσαρμογή του συστήματος συλλογής πληροφοριών στην εξέλιξη του τομέα της ναυτιλίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Θα πρέπει να αποτραπεί η περαιτέρω καθυστέρηση μεταφοράς στην ευρωπαϊκή νομοθεσία των τροπολογιών της Μανίλας επί της Σύμβασης STCW, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων ναυτικών και να αναβαθμιστεί η ασφάλεια επί του πλοίου μέσω του εκσυγχρονισμού της κατάρτισης των πληρωμάτων.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 1 – σημείο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

41α. «ηλεκτροτεχνίτης κατώτερος ναυτικός»: κατώτερος ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Ι·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί ένας ορισμός του «ηλεκτροτεχνίτη κατώτερου ναυτικού» σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ – εισαγωγικό τμήμα

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. Οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση αποδεικνύουν δεόντως:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο στ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) την ταυτότητά τους·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο στ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ότι η ηλικία τους δεν είναι μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στους κανονισμούς του παραρτήματος Ι για το πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο στ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ιατρικής ικανότητας που ορίζονται στο τμήμα Α-Ι/9 του κώδικα STCW·

γ) ότι ανταποκρίνονται στα καθορισμένα πρότυπα ιατρικής ικανότητας όπως αυτά ισχύουν για τα συγκεκριμένα καθήκοντα·

Αιτιολόγηση

Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. Ως προς το δεύτερο τμήμα της τροπολογία, πρέπει να τονισθεί ότι η ιατρική ικανότητα μπορεί να βεβαιωθεί μόνο σε σχέση με τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο στ

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) ότι πληρούν τα πρότυπα ικανότητας τα οποία καθορίζονται από τους κανονισμούς του παραρτήματος Ι για τις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να προσδιορίζονται στη θεώρηση του πιστοποιητικού.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, περιλαμβανομένης και της ιατρικής πιστοποίησης, θεωρήσεων και επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ή φορείς υπό την αιγίδα τους, παρακολουθούνται συνεχώς μέσω ενός συστήματος προτύπων ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη των καθορισμένων στόχων, περιλαμβανομένων και όσων αφορούν τους τίτλους και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης·

α) όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, περιλαμβανομένης και της ιατρικής πιστοποίησης, θεωρήσεων και επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ή φορείς υπό την αιγίδα τους, παρακολουθούνται συνεχώς μέσω ενός συστήματος προτύπων ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη των καθορισμένων στόχων, περιλαμβανομένων και όσων αφορούν τους τίτλους και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης, σε συμφωνία με τις διατάξεις των τμημάτων Α-Ι/6 και Α-Ι/8 του κώδικα STCW·

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη είναι αντιγραφή του κειμένου του Κανονισμού Ι/8 της Σύμβασης STCW και πρέπει να υπενθυμισθεί ότι έχουν ισχύ τα οικεία τμήματα του Μέρους Α του Κώδικα STCW.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iα) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«β) οσάκις οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από κυβερνητικούς οργανισμούς ή φορείς, υπάρχει ένα σύστημα προτύπων ποιότητας σε συμφωνία με τις διατάξεις των Τμημάτων Α-Ι/6 και Α-Ι/8 του Κώδικα STCW·»

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη είναι αντιγραφή του κειμένου του Κανονισμού Ι/8 της Σύμβασης STCW και πρέπει να υπενθυμισθεί ότι έχουν ισχύ τα οικεία τμήματα του Μέρους Α του Κώδικα STCW.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο ii

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) καθορίζονται σαφώς οι στόχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα σχετικά πρότυπα ικανότητας τα οποία πρέπει να επιτυγχάνονται, και προσδιορίζονται τα επίπεδα γνώσεων, κατανόησης και ικανοτήτων που αναλογούν στις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη σύμβαση STCW. Οι στόχοι και τα σχετικά πρότυπα ποιότητας μπορούν να προσδιορίζονται χωριστά για διαφορετικούς κύκλους μαθημάτων και εκπαιδευτικά προγράμματα και καλύπτουν τη διαχείριση του συστήματος πιστοποίησης·

γ) καθορίζονται σαφώς οι στόχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα σχετικά πρότυπα ικανότητας επιτυγχάνονται, και προσδιορίζονται τα επίπεδα γνώσεων, κατανόησης και ικανοτήτων που αναλογούν στις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη σύμβαση STCW.

Αιτιολόγηση

Η τελευταία φράση μπορεί να απαλειφθεί, αφού η ίδια ιδέα περιέχεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 2, της οδηγίας 2008/106/ΕΚ.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο 2α:

 

«Τα πρότυπα ποιότητας και τα συστήματα προτύπων ποιότητας που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη, όπου τούτο έχει εφαρμογή, τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 περί δημιουργίας ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τα συναφή μέτρα που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη.»

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνοχή με την οικεία ευρωπαϊκή νομοθεσία στο πεδίο της διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας για τους ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας για τους ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος Β-Ι/9 του Κώδικα STCW πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των ιατρικών προτύπων.

Αιτιολόγηση

Αν και μη δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση STCW μέρη, το Τμήμα Β-Ι/9 του Κώδικα STCW παρέχει πολύ χρήσιμες και σωστές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση των ιατρικών προτύπων.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – εισαγωγικό τμήμα

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πρέπει:

4. Οι υποψήφιοι προς απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού πρέπει:

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός πρέπει να προτιμηθεί διότι καλύπτει άνδρες και γυναίκες υποψηφίους και έτσι αποτρέπονται οι παρανοήσεις που με τον ενικό θα ήταν δυνατές σε πολλές γλωσσικές εκδοχές. Επί πλέον, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να προστεθεί η λέξη «ιατρικό».

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) να αποδείξει δεόντως την ταυτότητά του, και

β) να αποδείξουν δεόντως την ταυτότητά τους, και

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός πρέπει να προτιμηθεί διότι καλύπτει άνδρες και γυναίκες υποψηφίους και έτσι αποτρέπονται οι παρανοήσεις που με τον ενικό θα ήταν δυνατές σε πολλές γλωσσικές εκδοχές.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) να πληροί τα εφαρμοστέα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας που έχει θεσπίσει το οικείο κράτος μέλος.

γ) να πληρούν τα εφαρμοστέα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας που έχει θεσπίσει το οικείο κράτος μέλος με τον τρόπο που αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί ότι η ιατρική καταλληλότητα μπορεί να διαπιστωθεί μόνο σε σχέση με τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) θεσπίζουν και εφαρμόζουν περιόδους ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών και τα άτομα των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία, την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 15·

α) θεσπίζουν και εφαρμόζουν περιόδους ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών και τα άτομα των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία, την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 13·

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος στις σχετικές παραγράφους.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης των παραγράφων 4 και 5 δεν χρειάζεται να τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ασκήσεων ή άλλων λειτουργικών συνθηκών. Τα προσκλητήρια, τα γυμνάσια καταπολέμησης της πυρκαγιάς και οι ασκήσεις διάσωσης με ναυαγοσωστικές λέμβους, καθώς και οι ασκήσεις που περιγράφονται από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και από διεθνείς πράξεις πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να μην προξενείται κόπωση.

6. Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης των παραγράφων 4 και 5 δεν χρειάζεται να τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλλων λειτουργικών συνθηκών. Τα προσκλητήρια, τα γυμνάσια καταπολέμησης της πυρκαγιάς και οι ασκήσεις διάσωσης με ναυαγοσωστικές λέμβους, καθώς και οι ασκήσεις που περιγράφονται από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και από διεθνείς πράξεις πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να μην προξενείται κόπωση.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Σύμβασης STCW δεν περιλαμβάνει τις ασκήσεις.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. Λαμβάνοντας υπόψη δεόντως τις γενικές αρχές της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να καταχωρίζουν συλλογικές συμφωνίες που να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης που θεσπίζονται στις παραγράφους 4 εδάφιο β) και 5 υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος ανάπαυσης δεν είναι μικρότερη των 70 ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 ημερών. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει, σύμφωνα με την οδηγία 1999/63/ΕΚ, να τηρούν κατά το δυνατό τα καθοριζόμενα πρότυπα, μπορούν όμως να λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους αδείας ή να προβλέπουν τη χορήγηση αντισταθμιστικής άδειας και πρέπει επίσης, κατά το δυνατό, να λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες σχετικά με την πρόληψη της κόπωσης που ορίζονται στο τμήμα Β-VIII/1 του κώδικα STCW.

11. Λαμβάνοντας υπόψη δεόντως τις γενικές αρχές της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν εθνικούς νόμους, κανονισμούς ή διαδικασίες ώστε οι εθνικές αρχές να επιτρέπουν ή να καταχωρίζουν συλλογικές συμφωνίες που να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης σύμφωνα με την οδηγία 1996/63/ΕΚ. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να τηρούν κατά το δυνατό τα καθοριζόμενα πρότυπα, μπορούν όμως να λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους αδείας ή να προβλέπουν τη χορήγηση αντισταθμιστικής άδειας ή για τους ναυτικούς που εργάζονται επί του πλοίου σε σύντομους πλόες. Όμως, για την πρόληψη του κινδύνου που εγκυμονεί η κόπωση, εξαιρέσεις στις οριζόμενες από την παράγραφο 4α ελάχιστες ώρες ανάπαυσης δεν επιτρέπονται και οι εξαιρέσεις στην απαιτούμενες κατά τις παραγράφους 4β και 5 ώρες ανάπαυσης οφείλουν να σέβονται τους περιορισμούς που θέτουν οι παράγραφοι 12 και 13. Οι εξαιρέσεις, κατά το δυνατό, λαμβάνουν υπόψη, τις οδηγίες σχετικά με την πρόληψη της κόπωσης που ορίζονται στο τμήμα Β-VIII/1 του κώδικα STCW.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11 από την εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 εδάφιο β) δεν επιτρέπονται για διάστημα άνω των δύο διαδοχικών εβδομάδων. Τα διαστήματα μεταξύ δύο περιόδων εξαιρέσεων από την εργασία επί του πλοίου δεν πρέπει να είναι μικρότερα από τη διπλάσια διάρκεια της εξαίρεσης.

12. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11 από την ελάχιστη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 εδάφιο β) επιτρέπονται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών εβδομάδων και υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης δεν είναι μικρότερη των 70 ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 ημερών. Επιπροσθέτως, τα διαστήματα μεταξύ δύο περιόδων εξαιρέσεων από την εργασία επί του πλοίου δεν πρέπει να είναι μικρότερα από τη διπλάσια διάρκεια της εξαίρεσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εναρμονίζεται με την τροπολογία 23, στο άρθρο 1, παράγραφος 1, σημείο 12 (άρθρο 15, παράγραφος 11, της οδηγίας 2008/106/ΕΚ). Επίσης, καθιστά σαφέστερη τη διατύπωση.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13. Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην παράγραφο 11, οι ώρες ανάπαυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 εδάφιο α) μπορούν να διαιρούνται σε περισσότερες από τρεις περιόδους, μία από τις οποίες πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες ενώ καμία από τις δύο άλλες περιόδους δεν πρέπει να διαρκεί λιγότερο από μία ώρα. Τα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να εκτείνονται πέραν των δύο περιόδων 24 ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 ημερών.

13. Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην παράγραφο 11, οι ελάχιστες ώρες ανάπαυσης σε οποιοδήποτε 24ωρο διάστημα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 εδάφιο α) δεν μπορούν να διαιρούνται σε περισσότερες από τρεις περιόδους ανάπαυσης, μία από τις οποίες πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες ενώ καμία από τις δύο άλλες περιόδους δεν πρέπει να διαρκεί λιγότερο από μία ώρα. Τα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να εκτείνονται πέραν των δύο περιόδων 24 ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 ημερών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εναρμονίζεται με τις τροπολογίες 23 και 24 στο άρθρο 1, παράγραφος 1, σημείο 12 (άρθρο 15, παράγραφοι 11 και 12, της οδηγίας 2008/106/ΕΚ). Επίσης, καθιστά σαφέστερη τη διατύπωση.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων αυτών.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων αυτών σε συμφωνία με τις απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που βασίζονται στα στοιχεία αυτά, πρέπει να κοινοποιούνται, να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να αναλύονται με ανώνυμο τρόπο·

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που τροποποιούν το παράρτημα V της παρούσας οδηγίας όσον αφορά συγκεκριμένο και σχετικό περιεχόμενο και λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 27α.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που τροποποιούν το παράρτημα V της παρούσας οδηγίας όσον αφορά συγκεκριμένο και σχετικό περιεχόμενο και λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που ορίζει η κειμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 27α.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί η ανάγκη τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Ole Christensen

5.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.3.2012

24.4.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Jelko Kacin, Ramona Nicole Mănescu, Светослав Христов Малинов, Филиз Хакъева Хюсменова


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.9.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Brian Simpson

11.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.2.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke, Σπύρος Δανέλλης

Ημερομηνία κατάθεσης

11.5.2012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου