Eljárás : 2011/0239(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0162/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0162/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2012 - 13.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0384

JELENTÉS     ***I
PDF 831kWORD 2342k
9.5.2012
PE 480.581v02-00 A7-0162/2012

a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2011)0555 – C7‑0246/2011 – 2011/0239(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Brian Simpson

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2011)0555 – C7‑0246/2011 – 2011/0239(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0555),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére , amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0246/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére(1),

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0162/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó szabályokról nemzetközi szinten a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 1978. évi konferenciáján elfogadott, 1984-ben hatályba lépett és 1995-ben jelentősen módosított nemzetközi egyezménnyel (a továbbiakban: STCW-egyezmény) állapodtak meg.

(1) A tengerészek képzését és képesítését a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) keretében elfogadott, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény („STCW-egyezmény”) szabályozza, amely 1984-ben lépett hatályba, majd 1995-ben jelentősen módosult.

Indokolás

E szövegezés a szöveg érthetőségének javítását szolgálja.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) 2010-ben az STCW-egyezmény részes államai konferenciát tartottak Manilában és számos jelentős módosítást hajtottak végre az egyezményen, mégpedig a bizonyítványokkal kapcsolatos csalárd gyakorlatok megelőzése tekintetében, az egészségügyi követelmények területén, a biztonsági képzés kapcsán és a technológiai jellegű kérdésekben folytatott képzés vonatkozásában. A manilai módosítások szakképzett tengerészekre vonatkozó követelményeket is bevezettek, továbbá olyan új szakmai profilokat hoztak létre, mint az elektrotechnikus tisztek.

(3) 2010-ben az STCW-egyezmény részes államai konferenciát tartottak Manilában, és számos jelentős módosítást hajtottak végre az egyezményen („manilai módosítások”), mégpedig a bizonyítványokkal kapcsolatos csalárd gyakorlatok megelőzése tekintetében, az egészségügyi követelmények területén, a biztonsági képzés – többek között a kalózellenes gyakorlatok – kapcsán és a technológiai jellegű kérdésekben folytatott képzés vonatkozásában. A manilai módosítások szakképzett tengerészekre vonatkozó követelményeket is bevezettek, továbbá olyan új szakmai profilokat hoztak létre, mint az elektrotechnikus tisztek.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A tengerészképzés újraértékelésének ki kell terjednie valamennyi képesítésre és a legénység valamennyi tagjára, a hajótiszteket is beleértve, továbbá az emberi élet tengeren való védelmére vonatkozó alapvető elméleti és gyakorlati oktatást kell előirányoznia.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A manilai konferencián a részes államok szándéka többek között az volt, hogy az őrszolgálatot teljesítő személyzet, valamint a biztonsági, védelmi és környezetszennyezés-megelőzési feladatra kijelölt tengerészek minimális pihenőidejére vonatkozó kivételek tekintetében tárgyilagos korlátozásokat határozzon meg. Az erre vonatkozó új rendelkezéseket is be kell illeszteni az uniós jogba. Mindazonáltal figyelemmel kell lenniük az 1999. június 21-i 1999/63/EK és a 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv értelmében a tengerészekre érvényes pihenőidőre vonatkozó rendelkezésekre. Ezen túlmenően a kivételek engedélyezésére irányuló lehetőségeket korlátozni kell a maximális időtartam, a gyakoriság és a hatály vonatkozásában. Az irányelvbe erre vonatkozó rendelkezéseket kell beilleszteni.

(5) Az európai szociális partnerek megállapodtak a tengerészekre alkalmazandó minimális pihenőidőről, és a megállapodás végrehajtása céljából elfogadásra került az 1999. június 21-i 1999/63/EK tanácsi irányelv1. Az 1999/63/EK irányelv lehetővé teszi felmentések engedélyezését a tengerészekre alkalmazandó minimális pihenőidő alól. Ugyanakkor a kivételek engedélyezésére irányuló lehetőségeket korlátozni kell a maximális időtartam, a gyakoriság és a hatály vonatkozásában. A manilai módosítások célja többek között az volt, hogy az őrszolgálatot teljesítő személyzet, valamint a biztonsági, védelmi és környezetszennyezés-megelőzési feladatra kijelölt tengerészek minimális pihenőidejére vonatkozó kivételek tekintetében tárgyilagos korlátozásokat határozzon meg a kimerültség megelőzése érdekében. A manilai módosításokat a 2009. február 16-i 2009/13/EK irányelvvel2 módosított 1999/63/EK irányelvvel összhangot biztosító módon kell beépíteni a 2008/106/EK irányelvbe.

 

______________

 

1 HL L 167., 1999.7.2., 33. o.

 

2 HL L 124., 2009.5.20., 30. o.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A 2009/13/EK tanácsi irányelv, amely még jobban elismeri az uniós utasokat fenyegető potenciális veszélyt és a tengeri környezet védelmének szükségességét, az abban meghatározottak szerint a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény hatálybalépésével lép hatályba.

Indokolás

E módosítás célja annak felidézése, hogy a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit. A 7. cikkében foglaltak szerint a fenti irányelv a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény hatálybalépésének napján lép hatályba.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 2008/106/EK irányelv emellett tartalmaz egy, a harmadik országok tengerészei képzési és képesítési rendszerének elismerésére vonatkozó mechanizmust is. Az elismerés bizottsági határozat útján valósul meg egy olyan eljárást követően, amelyben a Bizottságot az 1406/2002/EK rendelettel létrehozott Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) és a 2099/2002/EK rendelettel létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti; a 2008/106/EK irányelv harmadik országoknak a tengerészeik képzése, képesítése és őrszolgálat ellátása tekintetében történő elismerésére vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy a szóban forgó eljárást módosítani kell, mégpedig az említett irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében a Bizottság számára az elismerésre vonatkozó határozat meghozatalára jelenleg megállapított három hónapos határidő tekintetében. Mivel az elismeréshez szükség van az Ügynökség általi vizsgálatra, amelyet ütemezni kell és végre kell hajtani, továbbá az esetek többségében az érintett harmadik országnak az STCW-egyezmény követelményei szerinti jelentős kiigazításokat kell tennie, a teljes folyamat nem valósítható meg három hónap alatt; a tapasztalatok alapján e tekintetben a tizennyolc hónapos időtartam tűnik reálisabbnak. Az említett határidőt ezért ennek megfelelően módosítani kell, míg a kérelmező tagállam számára a rugalmasság megőrzése érdekében fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy a harmadik országot átmenetileg elismerje.

(6) A 2008/106/EK irányelv emellett tartalmaz egy, a harmadik országok tengerészei képzési és képesítési rendszerének elismerésére vonatkozó mechanizmust is. Az elismerés bizottsági határozat útján valósul meg egy olyan eljárást követően, amelyben a Bizottságot az 1406/2002/EK rendelettel létrehozott Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) és a 2099/2002/EK rendelettel létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti; a 2008/106/EK irányelv harmadik országoknak a tengerészeik képzése, képesítése és őrszolgálat ellátása tekintetében történő elismerésére vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy a szóban forgó eljárást módosítani kell, mégpedig az említett irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében a Bizottság számára az elismerésre vonatkozó határozat meghozatalára jelenleg megállapított három hónapos határidő tekintetében. Mivel az elismeréshez szükség van az Ügynökség általi vizsgálatra, amelyet ütemezni kell és végre kell hajtani, továbbá az esetek többségében az érintett harmadik országnak az STCW-egyezmény követelményei szerinti jelentős kiigazításokat kell tennie, a teljes folyamat nem valósítható meg három hónap alatt; a tapasztalatok alapján e tekintetben a tizennyolc hónapos időtartam tűnik reálisabbnak. Az említett határidőt ezért ennek megfelelően módosítani kell, míg a kérelmező tagállam számára a rugalmasság megőrzése érdekében fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy a harmadik országot átmenetileg elismerje. Mindemellett a tengerészek bizonyítványainak az ezen irányelv értelmében vett elismerése tekintetében nem alkalmazandóak a 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelvben1 a szakmai képesítések elismerésére vonatkozóan meghatározott rendelkezések.

 

____________

 

1 HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

Indokolás

E módosítás hangsúlyozza, hogy a 2008/106/EK irányelv tartalmaz egy, a harmadik országok tengerészei képzési és képesítési rendszerének elismerésére vonatkozó mechanizmust, és hogy ezért a 2005/36/EK irányelv szerinti szakmai képesítések elismerésére vonatkozó rendelkezések ezen irányelv szerint nem alkalmazandók.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az európai tengerészekre vonatkozóan rendelkezésre álló statisztikák hiányosak és gyakran pontatlanok, ami megnehezíti a politikai döntéshozatalt ebben a kényes ágazatban. A tengerészek képesítésére vonatkozó részletes adatok nem oldhatják meg teljes egészében ezt a problémát, de egyértelműen segítséget nyújtanának. Az STCW-egyezmény értelmében a részes államok kötelesek nyilvántartást vezetni valamennyi bizonyítványról és érvényesítésről, valamint a vonatkozó újraérvényesítésekről, illetve az azokat érintő egyéb intézkedésekről (I/2. szabály (14) bekezdése). A 2008/106/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok kötelessége, hogy nyilvántartást vezessenek a kibocsátott bizonyítványokról és érvényesítésekről. Annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb kép jöjjön létre az európai foglalkoztatottsági helyzetről, a tagállamok számára elő kell írni, hogy a tengerészek képesítésére vonatkozó nyilvántartásaikban már szereplő, meghatározott információkat küldjék el a Bizottságnak. Ezeket az információkat statisztikai célokra és az Európai Unió adatvédelmi követelményeivel összhangban kell felhasználni. A 2008/106/EK irányelvbe erre vonatkozó rendelkezést kell illeszteni.

(7) Az európai tengerészekre vonatkozóan rendelkezésre álló statisztikák hiányosak és gyakran pontatlanok, ami megnehezíti a politikai döntéshozatalt ebben az ágazatban. A tengerészek képesítésére vonatkozó részletes adatok nem oldhatják meg teljes egészében ezt a problémát, de egyértelműen segítséget nyújtanának. Az STCW-egyezmény értelmében a részes felek kötelesek nyilvántartást vezetni valamennyi bizonyítványról és érvényesítésről, valamint a vonatkozó újraérvényesítésekről, illetve az azokat érintő egyéb intézkedésekről (I/2. szabály (14) bekezdés). A 2008/106/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok kötelessége, hogy nyilvántartást vezessenek a kibocsátott bizonyítványokról és érvényesítésekről. Annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb kép alakuljon ki az európai foglalkoztatottsági helyzetről, a tagállamok számára elő kell írni, hogy küldjék el a Bizottságnak a tengerészek képesítési bizonyítványairól vezetett nyilvántartásaikban már szereplő egyes információkat. Ezeket az információkat igazgatási, jogi vagy ellenőrzési célból nem, hanem kizárólag statisztikai elemzés céljából és az Európai Unió adatvédelmi követelményeivel összhangban szabad felhasználni. A 2008/106/EK irányelvbe erre vonatkozó rendelkezést kell illeszteni.

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti azt a Bizottságra vonatkozó előírást, hogy a tagállamok által szolgáltatott adatokat kizárólag statisztikai elemzés céljaira és az uniós adatvédelmi követelményekkel összhangban használhatja fel.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az ilyen információk elemzésének eredményeit a munkaerő-piaci trendekhez való előzetes alkalmazkodásra kell felhasználni, valamint arra, hogy a tengerészeknek támogatást nyújtsanak a karriertervezésben és a számukra elérhető szakképzési és képzési lehetőségek kihasználásában. Ezen eredményeket a tengerészeti felsőoktatási intézmények által kínált szakképzés fejlesztéséhez is fel kell használni.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tengerész szakmára vonatkozó adatoknak a szakma és a technológia fejlődésével összhangban történő gyűjtése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 2008/106/EK irányelv V. mellékletének kiigazításai tekintetében jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen az érvényesítésekben és a képességi vagy képesítési bizonyítványokban szereplő információk tartalmára, valamint az olyan tengerészek számára és egyéb adataira vonatkoznak, akik részére bizonyítványt állítanak ki vagy érvényesítenek, figyelembe véve a mellékletben említett adatvédelmi követelményeket. Ezen túlmenően a Bizottságot fel kell hatalmazni az ilyen jellegű statisztikai információk tagállamok általi gyűjtésére, tárolására és elemzésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a tengerészekkel összefüggő új statisztikai igények kiszolgálása érdekében, valamint azért, hogy az információgyűjtés naprakész és valós adatokra terjedjen ki. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

(8) A tengerész szakmára vonatkozó adatoknak a szakma és a technológia fejlődésével összhangban történő gyűjtése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 2008/106/EK irányelv V. mellékletének kiigazításai tekintetében jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen az érvényesítésekben és a képességi vagy képesítési bizonyítványokban szereplő információk tartalmára, valamint az olyan tengerészek számára és egyéb adataira vonatkoznak, akik részére bizonyítványt állítanak ki vagy érvényesítenek, figyelembe véve a mellékletben említett adatvédelmi követelményeket. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak nem szabad módosítaniuk azokat a rendelkezéseket, amelyek a mellékletben az adatok névtelenségére vonatkoznak. Ezen túlmenően a Bizottságot fel kell hatalmazni az ilyen jellegű statisztikai információk tagállamok általi gyűjtésére, benyújtására, tárolására, elemzésére és terjesztésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a tengerészekkel összefüggő új statisztikai igények kiszolgálása érdekében, valamint azért, hogy az információgyűjtés naprakész és valós adatokra terjedjen ki. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Indokolás

E módosítás megerősíti, hogy az adatokat a tengerész szakmára vonatkozó statisztika összeállítása során az adatvédelem biztosításával, névtelenítve kell szolgáltatni.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az EU a világ első számú tengeri nagyhatalma, és kitűnő tengerészeti szakértelemmel rendelkezik, amely versenyképességének egyik pillérjét alkotja. A tengerészek képzésének minősége szorosan összefügg ezzel a versenyképességgel, és ezért arra különös figyelmet kell fordítani. Indokolt javítani az ismereteket számos tengerészeti szakmával kapcsolatban, nevezetesen e szakmák vonzerejének az európai munkavállalók – különösen a fiatalok – körében való növelése érdekében. A tengerészek és az európai flotta képzése minőségének fenntartása azt is megköveteli az EU-tól, hogy fellépjen a csalás útján szerzett képesítési és alkalmassági bizonyítványok terjedése ellen.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az egyezmény módosításai 2012. január 1-jén lépnek hatályba, azonban az új szabályokra való zökkenőmentes áttérés érdekében a manilai megállapodásban 2017. január 1-jéig érvényes átmeneti intézkedéseket határoztak meg. Ennek az irányelvnek ugyanilyen időtartamról és átmeneti intézkedésekről kell rendelkeznie.

(11) A manilai módosításoknak eredetileg 2012. január 1-jén kellett volna hatályba lépniük. A módosítások azonban 2017. január 1-jéig átmeneti szabályokat állapítanak meg. Az új szabályokra való zökkenőmentes áttérés érdekében ebben az irányelvben ugyanilyen átmeneti szabályokat kell megállapítani.

Indokolás

E módosítás a jobb érthetőség érdekében enyhén változtat a szövegezésen.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága a 89. ülésszakán megállapította, hogy pontosításokra van szükség a 2010. évi manilai módosítások végrehajtását illetően, figyelembe véve egyrészről a fent említett átmeneti rendelkezéseket, másrészről pedig az STCW-konferencia 4. határozatát, amely rögzíti, hogy a részes feleknek 2017. január 1-jéig teljes mértékben meg kell felelniük az új szabályoknak. Ezeket a pontosításokat az STCW.7/Circ. 16. és az STCW.7/Circ. 17. sz. IMO-körlevél tartalmazta. Az SCTW.7/Circ. 16. sz. körlevél konkrétan kimondja, hogy nem lehet 2017. január 1-jét meghaladó időre meghosszabbítani az újraérvényesített bizonyítványok érvényességét azon tengerészek esetében, akik bizonyítványait az STCW-egyezmény azon rendelkezéseivel összhangban állították ki, amelyek közvetlenül 2012. január 1. előtt voltak alkalmazandóak, és akik nem feleltek meg a 2010. évi manilai módosításokban szereplő előírásoknak, illetve akik 2013. július 1. előtt kezdték meg elismert tengerhajózási szolgálatukat, elismert oktatási és képzési programjukat vagy elismert képzési tanfolyamukat.

Indokolás

E módosítás a 2010. évi manilai módosítások végrehajtásával kapcsolatos IMO-pontosítások beépítése révén naprakésszé teszi a szöveget.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) Annak érdekében, hogy a manilai módosítások az Unión belül egységesen kerüljenek végrehajtásra, tanácsos, hogy a tagállamok ezen irányelv átültetése során figyelembe vegyék a fent említett IMO-körlevelekben szereplő iránymutatásokat.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az előzővel.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Az európai tengerészek versenyképességének megőrzése, valamint a hajók fedélzeti biztonságának a legénység korszerű képzése révén való fenntartása érdekében ki kell küszöbölni a további késedelmeket az STCW-egyezmény manilai módosításainak európai jogba történő átültetését illetően.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

1 cikk – 18 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„18. Rádiószabályzat: a tengeri mobil szolgáltatásokról szóló Rádió-távközlési Világkonferencia által elfogadott, módosított rádiószabályzat a mindenkor hatályos változatban;”.

„18. Rádiószabályzat: a legújabb nemzetközi távközlési egyezményhez csatolt, vagy ahhoz csatoltnak tekintett rádiószabályzat;”.

Indokolás

E módosítás a jobb érthetőség érdekében változtat a szövegezésen.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a a pont (új)

2008/106/EK irányelv

1 cikk – 19 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A 19. pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„személyszállító hajó: az »Életbiztonság a tengeren« tárgyú, módosított 1974. évi nemzetközi egyezményben meghatározott [...] hajó;”.

Indokolás

E módosítás célja a szöveg naprakésszé tétele.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2008/106/EK irányelv

1 cikk – 24 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„24. STCW-szabályzat: a mindenkor hatályos, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló (STCW) szabályzat, amelyet a szerződő felek a 2010. évi STCW-konferencia 2. határozatával fogadtak el;”.

„24. STCW-szabályzat: a mindenkor hatályos, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló (STCW) szabályzat, amelyet az 1995. évi STCW-konferencia 2. határozatával fogadtak el;”.

Indokolás

E módosítás célja a konferenciára való hivatkozás helyesbítése.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c a pont (új)

2008/106/EK irányelv

1 cikk – 28 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) A 28. pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„28. tengeri szolgálat: az alkalmassági bizonyítvány, a képesítési bizonyítvány vagy más igazoló dokumentum kiállításához vagy újraérvényesítéséhez kapcsolódó, hajón töltött szolgálat;”.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szöveget összhangba hozza a különböző bizonyítványtípusok közötti különbségtétellel, továbbá kiegészíti a bizonyítványok kiállítását azok újraérvényesítésével.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – d pont

2008/106/EK irányelv

1 cikk – 35 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

35. védelmi feladat: a hajó fedélzetén ellátandó valamennyi védelmi feladat és kötelezettség az »Életbiztonság a tengeren« tárgyú nemzetközi egyezmény (a módosított 1974. évi SOLAS-egyezmény) XI/2. fejezetében és a hajók és kikötői létesítmények nemzetközi biztonsági (ISPS) szabályzatában meghatározottak szerint;

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

E módosítás célja a szöveg nyelvi kiigazítása.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – d pont

2008/106/EK irányelv

1 cikk – 42 pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„42. elektrotechnikus tengerész: az I. melléklet III. fejezetében foglalt rendelkezések szerint képzett személyzeti állományú személy;”.

Indokolás

E módosítás az I. melléklet III. fejezetében foglalt rendelkezésekkel összhangban új profilt vezet be.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

2008/106/EK irányelv

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 2. cikkben említett hajókon szolgáló tengerészek képzése legalább az STCW-egyezmény ezen irányelv I. mellékletében megállapított követelményeknek megfeleljen, és e tengerészek rendelkezzenek az 1. cikk (36) és (37) bekezdésében meghatározott bizonyítványokkal.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 2. cikkben említett hajókon szolgáló tengerészek képzése legalább az STCW-egyezményben megállapított, ezen irányelv I. mellékletében szereplő követelményeknek megfeleljen, és e tengerészek rendelkezzenek az 1. cikk 36. és 37. pontjában meghatározott bizonyítványokkal, és/vagy az 1. cikk 38. pontjában meghatározott igazoló okmánnyal.”.

Indokolás

E módosítás összhangba hozza e bekezést az 1. cikk új 38. pontjában meghatározott igazoló okmányra vonatkozó követelménnyel.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – f pont

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 11 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A bizonyítványra pályázó valamennyi jelöltnek kielégítően igazolnia kell:

(11) A bizonyítványra pályázó jelöltnek kielégítően igazolnia kell:

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – f pont

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 11 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a személyazonosságát;

a) személyazonosságát;

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – f pont

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 11 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) azt, hogy életkora eléri a kérvényezett bizonyítványhoz az I. mellékletben megállapított szabályokban előírt korhatárt;

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – f pont

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 11 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) azt, hogy megfelel az STCW-szabályzat A–I/9. szakaszában meghatározott egészségügyi alkalmassági követelményeknek;

c) azt, hogy megfelel az általa ellátandó különleges feladatokra vonatkozóan előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek;

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna. Emellett hangsúlyozni kell, hogy az egészségügyi alkalmasságról kizárólag az ellátandó különleges feladatok figyelembevételével lehet megbizonyosodni.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – f pont

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 11 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) azt, hogy megfelel az I. mellékletben felsorolt szabályokban előírt, a szolgálatra, feladatokra és szintekre vonatkozó alkalmassági követelményeknek, amelyeket a képesítési bizonyítványba bejegyeznek.

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont – a pont – i pont

2008/106/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a fennhatósága alá tartozó, nem kormányzati szervek vagy egységek által végzett minden képzési, alkalmasság-felmérési, képesítési (egészségügyi alkalmassági képesítéssel együtt), érvényesítési és újraérvényesítési tevékenységet minőségbiztosítási rendszer keretében folyamatosan ellenőriz, így biztosítva a kijelölt célok elérését, beleértve az oktatók és vizsgáztatók képzettségére és jártasságára vonatkozókat is;

a) a fennhatósága alá tartozó, nem kormányzati szervek vagy egységek által végzett minden képzési, alkalmasság-felmérési, képesítési (egészségügyi alkalmassági képesítéssel együtt), érvényesítési és újraérvényesítési tevékenységet minőségbiztosítási rendszer keretében folyamatosan ellenőriz, így biztosítva a kijelölt célok elérését, beleértve az oktatók és vizsgáztatók képzettségére és jártasságára vonatkozókat is, összhangban az STCW-szabályzat A-I//. és A-I/8. szakaszában foglalt rendelkezésekkel;

Indokolás

E pont az STCW-szabályzat I/8. szabályának szövegét adja vissza, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az STCW-szabályzat A. részének vonatkozó szakaszai alkalmazandók.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont – a pont – i a pont (új)

2008/106/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia. a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„b) amennyiben állami egységek vagy szervek végzik e tevékenységeket, minőségbiztosítási rendszer kerüljön bevezetésre, összhangban az STCW-szabályzat A-I/6. és A-I/8. szakaszában foglalt rendelkezésekkel;”

Indokolás

E pont az STCW-szabályzat I/8. szabályának szövegét adja vissza, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az STCW-szabályzat A. részének vonatkozó szakaszai alkalmazandók.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont – a pont – ii pont

2008/106/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az oktatási és képzési célkitűzéseket, illetve az ezekhez kapcsolódó, elérendő alkalmassági szint minőségi szabványait világosan meghatározzák, illetve, hogy megszabják az STCW-egyezmény értelmében a vizsgákhoz és értékelésekhez szükséges megfelelő tudás, ismeretek és készségek szintjét. A célkitűzéseket és a kapcsolódó minőségi szabványokat a különböző kurzusok és képzési programok céljára külön is meg lehet határozni oly módon, hogy azok a képesítési rendszer ügyvitelére is kiterjedjenek;

c) az oktatási és képzési célkitűzéseket, illetve az ezekhez kapcsolódó, elérendő alkalmassági szint minőségi szabványait világosan meghatározzák, illetve, hogy megszabják az STCW-egyezmény értelmében a vizsgákhoz és értékelésekhez szükséges megfelelő tudás, ismeretek és készségek szintjét;

Indokolás

Az utolsó mondat törlendő, mivel ugyanez a szöveg a 2008/106/EK irányelv 10. cikk (1) bekezdés d) pontjának második albekezdésébe kerül beillesztésre.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont – a pont – ii a pont (új)

2008/106/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia) a bekezdés a következő (2a) albekezdéssel egészül ki:

 

„Az első albekezdésben említett minőségi normákat és minőségbiztosítási rendszereket adott esetben a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról szóló 2009. június 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás, valamint a tagállamok által elfogadott kapcsolódó intézkedések figyelembevételével kell kidolgozni és végrehajtani.”

Indokolás

Biztosítani kell az összhangot a szakképzéssel kapcsolatos minőségbiztosításra vonatkozó uniós jogszabályokkal.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2008/106/EK irányelv

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kidolgozza a tengerészekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági követelményeket és az egészségügyi alkalmassági bizonyítvány kibocsátására vonatkozó eljárásokat e cikk és az STCW-szabályzat A–I/9. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

(1) Minden egyes tagállam kidolgozza a tengerészekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági követelményeket és az egészségügyi alkalmassági bizonyítvány kibocsátására vonatkozó eljárásokat e cikk és az STCW-szabályzat A–I/9. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Az egészségügyi normák meghatározásakor figyelembe kell venni az STCW-szabályzat B-I/9. szakaszában foglalt iránymutatást is.

Indokolás

Noha az SCTW-szabályzat B-I/9. szakasza nem kötelező az STCW-egyezmény részes feleire nézve, igen hasznos és fontos iránymutatással szolgál az egészségügyi normák meghatározásához.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2008/106/EK irányelv

11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:

(4) Az egészségügyi bizonyítványért folyamodó jelölteknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna. Emellett az egyértelműség végett be kell illeszteni az „egészségügyi” szót is.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2008/106/EK irányelv

11 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a személyazonosságát kielégítően igazolja, valamint

b) a személyazonosságukat kielégítően igazolják, valamint

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2008/106/EK irányelv

11 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) megfelel a szóban forgó tagállam által megállapított egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

c) megfelelnek az általuk ellátandó különleges feladatokra vonatkozóan az érintett tagállam által megállapított egészségügyi alkalmassági követelményeknek;

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az egészségügyi alkalmasságról kizárólag az ellátandó különleges feladatok figyelembevételével lehet megbizonyosodni.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont – c pont

2008/106/EK irányelv

12 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A parancsnokok, a tisztek és a rádiókezelők tudásának korszerűsítése céljából minden tagállam biztosítja, hogy a tengeri életbiztonságra, a védelemre és a tengeri környezet védelmére vonatkozó nemzeti és nemzetközi rendelkezéseket érintő legújabb módosítások szövege hozzáférhető legyen a lobogóját viselni jogosult hajók számára.

A parancsnokok, a tisztek és a rádiókezelők tudásának korszerűsítése céljából minden tagállam biztosítja, hogy a tengeri életbiztonságra, a védelemre és a tengeri környezet védelmére vonatkozó nemzeti és nemzetközi rendelkezéseket érintő legújabb módosítások szövege hozzáférhető legyen a lobogóját viselni jogosult hajók számára, biztosítva, hogy e szöveg a hajó munkanyelvén vagy munkanyelvein elérhető legyen, illetve hogy a többnyelvűségre vonatkozó, a 14. cikk (3) bekezdésének b) pontjában és a 18. cikkben foglalt szabályokat betartsák.

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az emberi élet tengeren való védelmével, a biztonsággal és a tengeri környezet védelmével kapcsolatos nemzeti és nemzetközi szabályokban bekövetkezett módosításokat a legénység valamennyi tagja állampolgárságától és anyanyelvétől függetlenül megértse. Az irányelv lefekteti a többnyelvűség elvét, így arra hivatkozni kell.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 11 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

14 cikk – 1 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a társaság hajóinak fedélzetén mindenkor hatékony szóbeli kommunikációt kell folytatni a SOLAS-egyezmény V. fejezete 14. szabályának (3) és (4) bekezdésével összhangban.

g) a társaság hajóinak fedélzetén mindenkor hatékony szóbeli kommunikációt kell folytatni a módosított SOLAS-egyezmény V. fejezete 14. szabályának (3) és (4) bekezdésével összhangban.

Indokolás

E módosítás célja a szöveg naprakésszé tétele.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 11 pont – b pont

2008/106/EK irányelv

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A társaságok biztosítják, hogy a ro-ro személyszállító hajóikon szolgáló parancsnokok, tisztek és a meghatározott feladatokra és feladatkörre kijelölt egyéb személyzet – az STCW-szabályzat B-I/14. szakaszában foglalt útmutatás figyelembevételével – elvégzi az ellátandó szolgálatnak, feladatnak és feladatkörnek megfelelő képességek elsajátítását célzó képzést.

(4) A társaságok biztosítják, hogy a ro-ro személyszállító hajóikon szolgáló parancsnokok, tisztek és a meghatározott feladatokra és feladatkörre kijelölt egyéb személyzet – az STCW-szabályzat B-I/14. szakaszában foglalt útmutatás figyelembevételével – elvégezze az ellátandó szolgálatnak, feladatnak és feladatkörnek megfelelő képességek elsajátítását célzó képzést annak érdekében, hogy a hajót a legmagasabb szintű biztonsági és védelmi normáknak megfelelően tudja üzemeltetni, és képes legyen reagálni a veszélyekre és vészhelyzetekre.

Indokolás

A társaságoknak szavatolniuk kell, hogy a tisztek és a személyzet tagjai rendelkeznek a hajó rendes és rendkívüli körülmények közötti üzemeltetéséhez szükséges készségekkel egyaránt.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

2008/106/EK irányelv

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a (3)–(15) bekezdéssel összhangban pihenőidőszakokat határoznak meg és érvényesítenek az őrszolgálatot ellátó személyzet, valamint a biztonsági, védelmi és környezetszennyezés-megelőzési feladatra kijelölt személyzet számára;

a) a (3)–(13) bekezdéssel összhangban pihenőidőszakokat határoznak meg és érvényesítenek az őrszolgálatot ellátó személyzet, valamint a biztonsági, védelmi és környezetszennyezés-megelőzési feladatra kijelölt személyzet számára;

Indokolás

A Bizottság javaslatának 15. cikke összesen 14 bekezdést tartalmaz. A többi változatban (pl. DE) helyesbíteni kell a számozást. A (13) bekezdésig a szöveg a pihenőidőszakokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A (14) bekezdés az alkoholfogyasztás megelőzését célzó rendelkezéseket tartalmaz. E módosítás ezért javasolja a 15-ös szám 13-asra való helyesbítését.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

2008/106/EK irányelv

15 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A pihenőidőszakra vonatkozóan a (4) és (5) bekezdésben előírt követelményeket nem kell betartani vészhelyzet, gyakorlat vagy más, magasabb prioritású üzemeltetési feltétel esetén. A riadókat, tűzvédelmi és mentőcsónak-gyakorlatokat, valamint a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések és a nemzetközi jogi aktusok által előírt gyakorlatokat úgy kell végrehajtani, hogy a legkevésbé zavarják a pihenőidőszakokat, és ne okozzanak kimerültséget.

(6) A pihenőidőszakra vonatkozóan a (4) és (5) bekezdésben előírt követelményeket nem kell betartani vészhelyzet vagy más, magasabb prioritású üzemeltetési feltétel esetén. A riadókat, tűzvédelmi és mentőcsónak-gyakorlatokat, valamint a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések és a nemzetközi jogi aktusok által előírt gyakorlatokat úgy kell végrehajtani, hogy a legkevésbé zavarják a pihenőidőszakokat, és ne okozzanak kimerültséget.

Indokolás

A pihenőidőszakra vonatkozó előírásokat gyakorlatok esetén is be kell tartani.

Módosítás                40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

2008/106/EK irányelv

15 cikk – 11 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó általános alapelvek megfelelő tiszteletben tartásával a tagállamok engedélyezhetnek vagy nyilvántartásba vehetnek olyan kollektív megállapodásokat, amelyek engedélyezik a (4) bekezdés b) pontjában és az (5) bekezdésben előírt kötelező pihenőidő alóli kivételeket, feltéve, hogy a pihenőidő bármely hétnapos időszak során legalább 70 óra. Ezeknek a kivételeknek az 1999/63/EK irányelvvel összhangban a lehető legnagyobb mértékben követniük kell a meghatározott követelményeket, de figyelembe vehetik a gyakoribb vagy hosszabb szabadságidőszakok, vagy a kompenzáló szabadság megítélésének lehetőségét, valamint ugyanígy – amennyiben lehetséges – figyelembe kell venniük a kimerültség megelőzésére vonatkozóan az STCW-szabályzat B-VIII/1. szakaszában meghatározott útmutatást.

(11) Az őrszolgálati tisztként szolgáló személyek vagy az őrszolgálat személyzeti állományú tagjai, valamint biztonsági, környezetszennyezés-megelőzési és védelmi feladatokra kijelölt személyek számára az e cikk (4) és (5) bekezdésében előírt pihenőidő alól kivétel az 1999/63/EK irányelvvel összhangban megengedhető. A munkavállalók egészségvédelme és munkabiztonsága alapelveinek messzemenő figyelembevételével a tagállamok alkalmazhatnak olyan nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, illetve az illetékes hatóság által végrehajtandó eljárásokat, amelyek alapján engedélyezik az előírt pihenőidő alól kivételek alkalmazását engedélyező kollektív szerződések használatát vagy nyilvántartásba vételét. Az ilyen kivételek alkalmazásában a lehető legmesszemenőbben követni kell az előírt követelményeket, de azokban gyakoribb vagy hosszabb időtartamú szabadságok vehetők figyelembe, illetve az őrszolgálatot ellátó vagy rövid utakon közlekedő hajókon szolgálatot teljesítő tengerészek számára kiegészítő pihenőidők biztosíthatók. Ugyanakkor a kimerültségből eredő veszélyek megelőzése érdekében a (4) bekezdés a) pontjában előírt minimális pihenőidő, illetve a (4) bekezdés b) pontjában és az (5) bekezdésben előírt pihenőidő alóli kivételek esetén tiszteletben kell tartani a (12) és (13) bekezdésben meghatározott korlátozásokat. E kivételeknek figyelembe kell venniük az STCW-szabályzat B-VIII/1. szakaszában a kimerültség megelőzésére vonatkozóan meghatározott útmutatást is.

Indokolás

A 2008/106/EK irányelv értelmében lehetséges kivételeknek tiszteletben kell tartaniuk az európai szociális partnerek közötti megállapodást végrehajtó 1999/63/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit. Indokolt biztosítani az uniós szabályozás egységességét.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

2008/106/EK irányelv

15 cikk – 13 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az (5) bekezdés alóli, a (11) bekezdésben említett lehetséges kivételek keretében, a (4) bekezdés a) pontjában előírt pihenőidőt legfeljebb három szakaszra lehet osztani, amelyek közül az egyiknek legalább hat óra hosszúságúnak kell lennie, és mindkét fennmaradó pihenőidőszaknak legalább egy óra hosszúságúnak kell lennie. Az egymást követő pihenőidőszakok közötti szünet nem haladhatja meg a 14 órát. A kivételek bármely hétnapos időszakban legfeljebb két 24 órás időszakra terjedhetnek ki.

(13) Az (5) bekezdés alóli, a (11) bekezdésben említett lehetséges kivételek keretében, a (4) bekezdés a) pontjában előírt, bármely 24 órán belüli minimális pihenőidőt legfeljebb három pihenőidőszakra lehet osztani, amelyek közül az egyiknek legalább hat óra hosszúságúnak kell lennie, és mindkét fennmaradó pihenőidőszaknak legalább egy óra hosszúságúnak kell lennie. Az egymást követő pihenőidőszakok közötti szünet nem haladhatja meg a 14 órát. A kivételek bármely hétnapos időszakban legfeljebb két 24 órás időszakra terjedhetnek ki.

Indokolás

Indokolt javítani a szöveg egyértelműségét.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 12 a pont (új)

2008/106/EK irányelv

17 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. Az 17. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„c) az 5. cikkben említett képesítési bizonyítványokat kiadják;”

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a hivatkozást a módosított irányelv képesítési bizonyítványok kiadására vonatkozó cikkével.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 16 pont

2008/106/EK irányelv

25a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok statisztikai célból közlik az V. mellékletben felsorolt információkat a Bizottsággal.

(1) A tagállamok – csakis statisztikai elemzés céljából – közlik az V. mellékletben felsorolt információkat a Bizottsággal. Ezen információkat igazgatási, jogi és ellenőrzési célból nem szabad felhasználni.

Indokolás

A módosítás a (7) preambulumbekezdéssel összhangban megerősíti azt a Bizottságra vonatkozó előírást, hogy a tagállamok által szolgáltatott adatokat kizárólag statisztikai elemzés céljaira használhatja fel.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 16 pont

2008/106/EK irányelv

25a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok évente és elektronikus formátumban bocsátják a Bizottság rendelkezésére ezeket az információkat, amelyek magukban foglalják a megelőző év december 31-éig nyilvántartásba vett adatokat.

(2) A tagállamok évente és elektronikus formátumban bocsátják a Bizottság rendelkezésére ezeket az információkat, amelyek magukban foglalják a megelőző év december 31-éig nyilvántartásba vett adatokat. A nyers adatok formájában rendelkezésre álló információk tulajdonjoga a tagállamoknál marad. Az ezen információk alapján készített statisztikát nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Indokolás

Az átláthatóság és a tengerészek foglalkoztatási helyzetére vonatkozó pontosabb kép kialakítása érdekében a tengerész szakmára vonatkozóan kidolgozott statisztikáknak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 16 pont

2008/106/EK irányelv

25a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a tagállamoknak – a Bizottság által rendelkezésre bocsátott vagy jóváhagyott szoftver felhasználásával – az V. mellékletben meghatározott valamennyi személyes információt névtelenné kell tenniük.

Indokolás

E módosítás megerősíti az uniós adatvédelmi követelmények betartását.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 16 pont

2008/106/EK irányelv

25a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottságot – az információk összegyűjtésére, tárolására és elemzésére szolgáló megfelelő intézkedések kialakítása érdekében – a 27a. cikkel összhangban fel kell hatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(3) A Bizottságot – az információk összegyűjtésére, benyújtására, tárolására, elemzésére és terjesztésére szolgáló megfelelő intézkedések kialakítása érdekében – a 27a. cikkel összhangban fel kell hatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Indokolás

E módosítás tovább pontosítja a Bizottság feladatát. A statisztikai adatok benyújtása és terjesztése nélkül a folyamat nem teljes.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 16 pont

2008/106/EK irányelv

25a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottságot – az információk összegyűjtésére, tárolására és elemzésére szolgáló megfelelő intézkedések kialakítása érdekében – a 27a. cikkel összhangban fel kell hatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.”.

3. A Bizottságot – az információk uniós jogszabályok által előírt adatvédelmi követelmények szerinti összegyűjtésére, tárolására és elemzésére szolgáló megfelelő intézkedések kialakítása érdekében – a 27a. cikkel összhangban fel kell hatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Az információkat, valamint az elemzések eredményeit anonim formában kell megadni, gyűjteni, tárolni és elemezni.”.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 17 pont

2008/106/EK irányelv

27 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az irányelv V. mellékletét a tagállamok által bejelentendő információk meghatározott és releváns tartalma és részletei tekintetében módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27a. cikk szerinti adatvédelmi követelmények figyelembevételével.

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az irányelv V. mellékletét a tagállamok által bejelentendő információk meghatározott és releváns tartalma és részletei tekintetében módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, tiszteletben tartva a 27a. cikk szerinti, az alkalmazandó uniós jogszabályok által meghatározott adatvédelmi követelményeket. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem érintik a 25a. cikk (2a) bekezdésében az adatok névtelenné tételére vonatkozóan rögzített rendelkezéseket.

Indokolás

E módosítás megerősíti az uniós adatvédelmi követelmények betartását, és összhangban áll a (8) preambulumbekezdéshez fűzött módosítással és az új 25a. cikkel.

Hangsúlyozni kell az adatvédelmi követelmények tiszteletben tartásának szükségességét.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 18 pont

2008/106/EK irányelv

27a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság 25a. és 27. cikkben említett felhatalmazása ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától határozatlan időre szól.

(2) A 25a. és 27. cikkben a Bizottság részére adott felhatalmazás ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától számított ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb az ötéves időszak lejárta előtt kilenc hónappal jelentést készít a hatáskör-átruházás vonatkozásában. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal a …-tól/-től* számított egyes időtartamok vége előtt kifogást emel a meghosszabbítás ellen.

 

_____________

 

* HL: kérjük, illessze be ezen irányelv hatálybalépésének dátumát.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új, 2011-es intézményközi értelmezése megkívánja egyes szabványos rendelkezések használatát, amelyek itt felváltják a Bizottság szóhasználatát.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 20 pont

2008/106/EK irányelv

30 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Azon tengerészek tekintetében, akik 2013. július 1-je előtt kezdték meg elismert tengerhajózási szolgálatukat, elismert oktatási és képzési programjukat vagy elismert képzési tanfolyamukat, az érintett tagállam 2017. január 1-jéig folytathatja az irányelv követelményeinek megfelelő bizonyítványoknak az ezen irányelv hatálybalépése előtti állapotok szerinti kiadását, elismerését és érvényesítését.

(1) Azon tengerészek tekintetében, akik 2013. július 1-je előtt kezdték meg elismert tengerhajózási szolgálatukat, elismert oktatási és képzési programjukat vagy elismert képzési tanfolyamukat, a tagállamok 2017. január 1-jéig folytathatják az alkalmassági bizonyítványoknak az ezen irányelv követelményeinek megfelelő, …* előtti állapotok szerinti kiadását, elismerését és érvényesítését.

2017. január 1-jéig a tagállamok folytathatják a bizonyítványoknak és érvényesítéseknek az ezen irányelv követelményeinek megfelelő, az irányelv hatálybalépése előtti állapotok szerinti megújítását és újraérvényesítését.

2017. január 1-jéig a tagállamok folytathatják az alkalmassági bizonyítványoknak és az érvényesítéseknek az ezen irányelv követelményeinek megfelelő, …* előtti állapotok szerinti megújítását és újraérvényesítését.

 

_________________

 

* HL: kérjük, illessze be ezen irányelv hatálybalépésének dátumát.

Indokolás

E módosítás egy technikai kiigazítást vezet be. Ezenfelül összhangban áll a bizonyítványok meghatározásáról szóló 10. és 11. módosítással.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt az irányelvet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

törölve

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2008/106/EK irányelv

I melléklet – III/6 szabály – 2.4 pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2.4 megfelel az STCW-szabályzat VI. fejezete A-VI/1. szakaszának (2) bekezdésében, A-VI/2. szakaszának (1)–(4) bekezdésében, A-VI/3. szakaszának (1)–(4) bekezdésében és A-VI/4. szakaszának (1)–(3) bekezdésében meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2008/106/EK irányelv

I melléklet – IV fejezet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓ ÉS RÁDIÓS SZEMÉLYZET

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓ ÉS RÁDIÓKEZELŐK

Indokolás

E megfogalmazás a nagyobb egyértelműség érdekében került bevezetésre.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2008/106/EK irányelv

I melléklet – IV/1 szabály – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az olyan hajókon szolgáló rádiós személyzetnek, amely a SOLAS 74 IV. fejezetében foglalt, a GMDSS-re vonatkozó rendelkezéseknek nem köteles megfelelni, nem kell e fejezet rendelkezéseinek eleget tennie. Az e hajókon szolgáló rádiókezelők azonban kötelesek megfelelni a Rádiószabályzatnak. Az Igazgatás biztosítja, hogy a Rádiószabályzatban az érintett rádiókezelők számára előírt megfelelő bizonyítványokat kiadják vagy elismerjék.

2. Az olyan hajókon szolgáló rádiókezelőknek, amelyek nem kötelesek megfelelni a SOLAS 74 IV. fejezetében foglalt, a GMDSS-re vonatkozó rendelkezéseknek, nem kell e fejezet rendelkezéseinek eleget tenniük. Az e hajókon szolgáló rádiókezelők azonban kötelesek megfelelni a Rádiószabályzatnak. A tagállamok biztosítják, hogy a Rádiószabályzatban az érintett rádiókezelők számára előírt megfelelő bizonyítványokat kiadják vagy elismerjék.

Indokolás

E megfogalmazás a nagyobb egyértelműség érdekében került bevezetésre.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2008/106/EK irányelv

I melléklet – IV/2 szabály – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A rádiószolgálat ellátásáért felelős vagy azt ellátó, a GMDSS-ben részt vevő hajón szolgáló minden egyes személynek megfelelő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie a GMDSS tekintetében, amelyet az Igazgatás bocsát ki vagy ismer el a Rádiószabályzat rendelkezései szerint.

1. A rádiószolgálat ellátásáért felelős vagy azt ellátó, a GMDSS-ben részt vevő hajón szolgáló minden egyes személynek megfelelő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie a GMDSS tekintetében, amelyet a tagállam bocsát ki vagy ismer el a Rádiószabályzat rendelkezései szerint.

Indokolás

E megfogalmazás a nagyobb egyértelműség érdekében került bevezetésre.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet

2008/106/EK irányelv

V melléklet – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az e mellékletre történő hivatkozás esetén valamennyi alkalmassági bizonyítvány vagy a kiadását igazoló érvényesítés, a más országok által kiadott alkalmassági bizonyítványok elismerését igazoló valamennyi érvényesítés, valamint a személyzeti állományú tengerészek számára kibocsátott valamennyi képesítési bizonyítvány tekintetében az STCW-szabályzat A-I/2. szakaszának (9) bekezdésében meghatározott, következő információkat kell biztosítani:

1. Az e mellékletre történő hivatkozás esetén valamennyi alkalmassági bizonyítvány vagy a kiadását igazoló érvényesítés, valamint a más országok által kiadott alkalmassági bizonyítványok elismerését igazoló valamennyi érvényesítés tekintetében az STCW-szabályzat A-I/2. szakaszának (9) bekezdésében meghatározott következő információkat kell biztosítani, és a csillaggal jelölt adatokat a 25a. cikk (2a) bekezdésében előírtak szerint névtelen formában kell biztosítani:

Alkalmassági bizonyítványok/Kiadásukat igazoló érvényesítések:

Alkalmassági bizonyítványok/Kiadásukat igazoló érvényesítések:

– tengerész egyedi azonosítója;

– tengerész egyedi azonosítója, ha rendelkezésre áll;*;

– tengerész neve;

– tengerész neve*;

– tengerész születési dátuma;

– tengerész születési dátuma;

– tengerész állampolgársága;

– tengerész állampolgársága;

– tengerész neme;

– tengerész neme;

– alkalmassági bizonyítvány bejegyzett száma;

az alkalmassági bizonyítvány bejegyzett száma;*

– kiadást igazoló érvényesítés száma;

– kiadást igazoló érvényesítés száma*;

– szolgálati minőség(ek);

– szolgálati minőség(ek);

– a dokumentum kiállításának dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma;

– a dokumentum kiállításának dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma;

– a lejárat dátuma;

– a lejárat dátuma;

– a bizonyítvány státusza (érvényes, felfüggesztett, bevont, elveszettként bejelentett, megsemmisült);

– a bizonyítvány státusza;

– korlátozások.

– korlátozások.

Más országok által kiadott alkalmassági bizonyítványok elismerését igazoló érvényesítések:

Más országok által kiadott alkalmassági bizonyítványok elismerését igazoló érvényesítések:

– tengerész egyedi azonosítója;

– tengerész egyedi azonosítója, ha rendelkezésre áll;*;

– tengerész neve;

– tengerész neve*;

– tengerész születési dátuma;

– tengerész születési dátuma;

– tengerész állampolgársága;

– tengerész állampolgársága;

– tengerész neme;

– tengerész neme;

– az eredeti alkalmassági bizonyítványt kibocsátó ország;

– az eredeti alkalmassági bizonyítványt kibocsátó ország;

– az eredeti alkalmassági bizonyítvány száma;

– az eredeti alkalmassági bizonyítvány száma;*

– elismerést igazoló érvényesítés száma;

– elismerést igazoló érvényesítés száma*;

– szolgálati minőség(ek);

– szolgálati minőség(ek);

– a dokumentum kiállításának dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma;

– a dokumentum kiállításának dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma;

– a lejárat dátuma;

– a lejárat dátuma;

státusz;

az érvényesítés státusza;

– korlátozások.

– korlátozások.

Személyzeti állományú tengerészek képesítési bizonyítványai (ha rendelkezésre állnak):

A tengerészek számára az STCW-egyezmény mellékletének II., III. és VII. fejezetével összhangban kiállított képesítési bizonyítványok, például:

– tengerész egyedi azonosítója;

– tengerész egyedi azonosítója, ha rendelkezésre áll;*;

– tengerész neve;

– tengerész neve*;

– tengerész születési dátuma;

– tengerész születési dátuma;

– tengerész állampolgársága;

– tengerész állampolgársága;

– tengerész neme;

– tengerész neme;

– képesítési bizonyítvány száma;

a képesítési bizonyítvány száma;*

– szolgálati minőség(ek);

– szolgálati minőség(ek);

– a dokumentum kiállításának dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma;

– a dokumentum kiállításának dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma;

– a lejárat dátuma;

– a lejárat dátuma;

státusz.

a képesítési bizonyítvány státusza.

2. Az adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozó információk benyújthatók névtelenített formában.

 

Indokolás

A módosítás összhangban áll azzal a követelménnyel, hogy a tagállamoknak a 25a. cikk (2a) bekezdése értelmében névtelenített statisztikai adatokat kell szolgáltatniuk, illetve összhangban áll az e kérdésre vonatkozóan benyújtott korábbi módosításokkal.

(1)

HL C 43., 2012.2.15., 69. o.


INDOKOLÁS

Előzmények

Rendkívül fontos, hogy az ugyanazon hajó fedélzetén szolgálatot teljesítő és különböző országokban és eltérő rendszerek szerint képzésben részesülő személyzet tagjai rendelkezzenek a feladataik biztonságos ellátásához szükséges képességekkel. A képzés tulajdonképpen fontos szerepet tölt be a tengeri biztonság terén.

A tengerészek képzését és képesítését a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretében elfogadott, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény („STCW-egyezmény”) szabályozza. Az egyezmény 1984-ben lépett hatályba, majd 1995-ben jelentősen módosult.

Ami az egyezmény szerkezetét illeti: a bevezető cikkek az általános alapelveket, valamint a hatálybalépésre és a módosítási eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. Melléklete a hajón betöltött különféle beosztásokra (például „kapitány”, „első tiszt” stb.) vonatkozó képzési, képzettségi és képesítési követelményeket tartalmazó technikai „szabályokból”, illetve abból a „szabályzatból” áll, amelynek A. része a gyakorlati készségek (például helymeghatározás, hajómanőverezés, rakománykezelés) pontos leírását tartalmazó részletes táblázatokat foglal magában, B. része pedig az STCW-szabályok egészének végrehajtására vonatkozó útmutatást tartalmaz. A B. rész kivételével az egyezmény valamennyi része jogilag kötelező erejű a részes államok számára.

Az 1994. november 22-i 94/58/EK irányelv első alkalommal építette be az uniós jogszabályokba a tengerészek képzésének STCW-egyezmény szerinti minimumszintjét. Az egyezmény későbbi módosításait követően az irányelvet a harmadik országok által kibocsátott bizonyítványok elismerésére vonatkozó eljárások, a személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő tengerészekre vonatkozó követelmények, valamint a tagállamok általi kiállított bizonyítványok kölcsönös elismerésének bevezetése révén kiigazították. A 2008-as átdolgozás végül technikai módosításokat vezetett be, amelyek révén az uniós jog áttekinthetőbbé vált, valamint kiigazította az új, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásra (komitológia) vonatkozó uniós szabályokat. Jelenleg a 2008/106/EK irányelv a hatályos uniós jogszabály. A végleges jogalkotási aktust az együttdöntési eljárás keretében 2008. november 19-én fogadták el. A jelentést a Közlekedési Bizottság mint illetékes bizottság készítette.

Később, 2010-ben az STCW-egyezmény részes feleinek manilai konferenciája elindította az egyezmény átfogó felülvizsgálatát, és az STCW-egyezmény szövegébe jelentős módosításokat („manilai módosítások”) vezetett be, amelyek 2012. január 1-jén hatályba léptek.

A tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó uniós szabályoknak továbbra is a nemzetközi szabályokkal összhangban kell maradnia annak elkerülése érdekében, hogy az uniós kötelezettségvállalások és az – egyben az STCW-egyezmény részes feleiként a manilai konferencián a módosításokat elfogadó – uniós tagállamok nemzetközi kötelezettségei ellentmondásba kerüljenek egymással.

A Bizottság javaslata

A Bizottság javaslatának fő célja tehát e legutóbbi manilai módosítások uniós jogszabályokba való átületése. E módosítások az egyezményhez mellékletben csatolt „szabályokat” és az A. részben foglalt, műszakibb jellegű „szabályzatot” egyaránt érintik. Az egyezmény bizottsági javaslatban tükröződő főbb módosításai a következők:

- a képzéssel és értékeléssel, az alkalmassági bizonyítványok kibocsátásával, valamint a csalárd gyakorlatokkal kapcsolatos megerősített rendelkezések;

- az egészségügyi alkalmasságra, a szolgálatra való alkalmasságra, valamint az alkoholfogyasztásra vonatkozó frissített követelmények;

- a szakképzett tengerészek, az elektrotechnikus tisztek képesítésére, valamint minden tengerész biztonsággal kapcsolatos képzésére vonatkozó új követelmények;

- a bizonyos hajótípusokon szolgáló személyzetre vonatkozó frissített követelmények;

- a „bizonyítvány” meghatározásának pontosítása és egyszerűsítése.

Ezenkívül a javaslat:

- 3-ról 18 hónapra növelte a harmadik országok STCW-rendszereinek elismerésére irányuló eljárás határidejét;

- kiigazította az STCW-egyezmény őrszolgálatra vonatkozó rendelkezéseit, hogy összhangba hozza azokat a tengerészek munkaidejére vonatkozó uniós szabályozással;

- a tagállamok számára bevezette azt a követelményt, hogy a bizonyítványokra vonatkozó, már meglévő adatokat statisztikai célból közöljék a Bizottsággal.

Az előadó értékelése és ajánlásai:

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata elsősorban a tagállamok által az STCW-egyezmény vonatkozásában az IMO keretében már elfogadott módosítások átültetésére irányul annak érdekében, hogy az európai jogszabályokat összhangba hozza a módosított STCW-egyezménnyel, és hogy ezért a bizottsági javaslat tartalmi változtatására korlátozott mozgástér áll rendelkezésre.

Az STCW-egyezmény valamennyi korábbi jelentős módosítását hasonló irányelvekkel ültették át az uniós jogba.

Amikor az előadó módosításokat eszközölt a „manilai módosítások” átültetését tekintve, akkor főként az volt a célja, hogy az egyértelműség érdekében javítsa, illetve a legújabb fejleményekhez igazítsa a jogszabály szövegét.

Amikor az előadó jelentős módosítást eszközölt, akkor ahhoz ragaszkodott, hogy a pihenőidőszakokra vonatkozó előírásokat gyakorlatok esetén is be kell tartani. 

A javasolt irányelv egy további követelménye – amely nem része az STCW-egyezménynek – az, hogy valamennyi tagállamnak évente meg kell küldenie az egyes tengerészek képzési bizonyítványára vonatkozó adatokat a Bizottságnak annak érdekében, hogy az az európai tengerész szakmáról átfogó képet alkothasson.

Az előadó e téren az alábbi módosításokat kívánja eszközölni:

- A személyes adatok védelméhez való jog megerősítése a tengerészek tagállamok által megküldött adatainak névtelenítését kérve.

- Annak biztosítása, hogy az adatokat kizárólag statisztikai elemzés céljaira továbbítják.

- Annak biztosítása, hogy az ezen adatok alapján kidolgozott statisztikákat nyilvánosan elérhetővé teszik. Az előadó határozottan támogatja a tengerész szakmára vonatkozó európai szintű adatgyűjtést. Egyértelmű, hogy az ezen ágazaton belüli foglalkoztatási helyzetről teljesebb képre van szükség.

Az előadó által bevezetett egyik további módosítás azt célozza, hogy a jogszabály szövege összhangba kerüljön a Lisszaboni Szerződés nyomán bevezetett, felülvizsgált komitológiai rendelkezésekkel. Az előadó új megfogalmazást vezet be annak érdekében, hogy az jobban tükrözze a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 2011-es intézményközi értelmezését. Az előadó további tárgyalásokat tervez a Tanáccsal, amely a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó általános megközelítésében több módosítást is végrehajtott.

Az előadó felhívja továbbá a figyelmet a jelenlegi és a módosító irányelv francia nyelvű változata közötti jogi bizonytalanságra az alkalmassági bizonyítvány és a képesítési bizonyítvány meghatározását illetően. Nyilvánvaló, hogy ezeket a következetlenségeket a politikai megállapodás elfogadása előtt – különösen a jogász-nyelvészek bevonásával – meg kell oldani. A bizonyítványok fogalmának meghatározását a bizottsági javaslat 1. cikkének új 36. és 37. pontja tartalmazza. Az előadó két módosítást terjesztett elő a meglévő irányelv és a bizottsági javaslat vonatkozó részeinek helyesbítésére.

Az STCW-egyezmény módosításai 2012. január 1-jén léptek hatályba. Annak érdekében, hogy elkerüljük a további késedelmeket az uniós jog manilai módosítások szerinti előírásokkal való összehangolásában, valamint elejét vegyük az uniós kötelezettségek és a tagállamok nemzetközi kötelezettségei közötti ütközéseknek, az előadó a mielőbbi megállapodás érdekében szoros együttműködést szorgalmaz a dán elnökséggel. Az előadó a Tanács által az általános megközelítésről szóló megállapodásban javasolt egyes módosításokkal összhangban is terjesztett elő néhány módosítást a Bizottság javaslatához.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (2.5.2012)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2011)0555 – C7‑0246/2011 – 2011/0239(COD))

A vélemény előadója: Ole Christensen

RÖVID INDOKOLÁS

A legénység hajókon való képzése alapvető jelentőséggel bír a hajók tengeri és kikötőbeli biztonságos működése szempontjából. A tengerészek közös képzését és képesítését a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló egyezmény („STCW-egyezmény”) szabályozza. Az egyezmény, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 1978-ban fogatott el, magában foglal az őrszolgálatra és a munkára való alkalmasságra – többek között a pihenőidőkre – vonatkozó rendelkezéseket is, és az uniós jogban jelenleg azt a 2008/106/EK irányelv hajtja végre.

2010-ben az STCW-egyezmény részes feleinek manilai konferenciája elindította az egyezmény átfogó felülvizsgálatát, és az STCW-egyezmény szövegébe jelentős módosításokat („manilai módosítások”) vezetett be, amelyek 2012. január 1-jén hatályba léptek.

A Bizottság COM(2011)0555 számú javaslatának fő célja e legutóbbi manilai módosítások uniós jogszabályokba való átültetése a 2008/106/EK irányelv módosítása révén. Ugyan a manilai módosítások átültetésével kapcsolatban az illetékes bizottság a Közlekedési Bizottság, a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben jelentős átfedések is vannak.

A javasolt vélemény célja annak biztosítása, hogy ezek az új uniós rendelkezések összhangban legyenek a jelenleg hatályos, vonatkozó jogi kerettel és a szociális partnerek által már korábban elfogadott megállapodásokkal.

E tekintetben az előadó különösen javasolja a Bizottság javaslatának támogatását és megerősítését a minimális pihenőidő, illetve az őrszolgálatot ellátó tengerészek számára szükséges pihenőidő alóli felmentés lehetőségeinek korlátozása tekintetében. A minimális pihenőidőszak bármely 24 órás időszakon belül nem lehet kevesebb 10 óránál, illetve bármely 7 napos időszakon belül 77 óránál.

A kimerültség által okozott veszély megelőzése érdekében a napi pihenőidőszak alól kivételt nem szabad megengedni. A heti előírt pihenőidő alól csak szigorú feltételek mellett engedhető meg kivétel. Így az általános szabály alól csak akkor tehető kivétel, ha a különböző tagállamok szociális partnerei a heti 77 óránál kevesebb pihenőidőszakban állapodnak meg. Ez megteremti az összhangot az 1999/63/EK irányelvben foglalt, a tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések tekintetében.

Ugyanakkor a minimális heti pihenőidőszak alól közösen elfogadott kivételek esetén is a kivétel legfeljebb két egymást követő hétre vonatkozóan engedhető meg, feltéve, hogy a minimális pihenőidőszak bármely 7 napos időszakon belül legalább 70 óra. Emellett a két kivételezési időszak közötti szünet nem lehet kevesebb, mint a kivétel időtartamának kétszerese. Ezáltal a vélemény a hajókon való biztonság fenntartása érdekében megállapítja a tengerészek pihenőidejének abszolút minimumát.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Valamennyi tagállam az egyezmény részes fele, és egyikük sem kifogásolta a manilai módosításokat az erre a célra előirányzott eljárás keretében. A tagállamoknak ezért össze kell hangolniuk nemzeti szabályaikat a manilai módosításokkal. A tagállamok nemzetközi és uniós kötelezettségvállalásai közötti ellentétet el kell kerülni. Ezen túlmenően a hajózás globális jellegére való tekintettel a tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó uniós szabályokat összhangban kell tartani a nemzetközi szabályokkal. Következésképp a 2008/106/EK irányelv számos rendelkezését módosítani kell annak érdekében, hogy azok tükrözzék a manilai módosításokat.

(4) Valamennyi tagállam az egyezmény részes fele, és egyikük sem kifogásolta a manilai módosításokat az erre a célra előirányzott eljárás keretében. A tagállamoknak ezért össze kell hangolniuk nemzeti szabályaikat a manilai módosításokkal. A tagállamok nemzetközi és uniós kötelezettségvállalásai közötti ellentétet el kell kerülni. Ezen túlmenően a hajózás globális jellegére való tekintettel a tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó uniós szabályokat összhangban kell tartani a nemzetközi szabályokkal. A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelv nem kínál megfelelő jogi keretet a tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó szükséges normák meghatározása tekintetében. Ezért egyedi uniós rendelkezésekre van szükség. Következésképpen a 2008/106/EK irányelvet módosítani kell annak érdekében, hogy azok tükrözzék a manilai módosításokat.

Indokolás

Tisztázni kell a 2008/106/EK irányelv és a 2005/36/EK irányelv hatálya közötti különbségeket.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A manilai konferencián a részes államok szándéka többek között az volt, hogy az őrszolgálatot teljesítő személyzet, valamint a biztonsági, védelmi és környezetszennyezés-megelőzési feladatra kijelölt tengerészek minimális pihenőidejére vonatkozó kivételek tekintetében tárgyilagos korlátozásokat határozzon meg. Az erre vonatkozó új rendelkezéseket is be kell illeszteni az uniós jogba. Mindazonáltal figyelemmel kell lenniük az 1999. június 21-i 1999/63/EK és a 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv értelmében a tengerészekre érvényes pihenőidőre vonatkozó rendelkezésekre. Ezen túlmenően a kivételek engedélyezésére irányuló lehetőségeket korlátozni kell a maximális időtartam, a gyakoriság és a hatály vonatkozásában. Az irányelvbe erre vonatkozó rendelkezéseket kell beilleszteni.

(5) Az európai szociális partnerek megállapodtak a tengerészekre alkalmazandó minimális pihenőidőről, és a megállapodás végrehajtása céljából elfogadásra került az 1999/63/EK tanácsi irányelv. Az 1999/63/EK irányelv lehetővé teszi felmentések engedélyezését a tengerészekre alkalmazandó minimális pihenőidő alól. A manilai konferencián a részes államok szándéka többek között az volt, hogy az őrszolgálatot teljesítő személyzet, valamint a biztonsági, védelmi és környezetszennyezés-megelőzési feladatra kijelölt tengerészek minimális pihenőidejére vonatkozó kivételek tekintetében tárgyilagos korlátozásokat határozzon meg a kimerültség megelőzése érdekében. Ezen új rendelkezéseket a 2009/13/EK irányelvvel módosított 1999/63/EK irányelvvel való összhangot biztosító módon kell beilleszteni az uniós jogba.

Indokolás

A 2008/106/EK irányelv értelmében lehetséges kivételeknek tiszteletben kell tartaniuk az európai szociális partnerek közötti megállapodást végrehajtó 1999/63/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az európai tengerészekre vonatkozóan rendelkezésre álló statisztikák hiányosak és gyakran pontatlanok, ami megnehezíti a politikai döntéshozatalt ebben a kényes ágazatban. A tengerészek képesítésére vonatkozó részletes adatok nem oldhatják meg teljes egészében ezt a problémát, de egyértelműen segítséget nyújtanának. Az STCW-egyezmény értelmében a részes államok kötelesek nyilvántartást vezetni valamennyi bizonyítványról és érvényesítésről, valamint a vonatkozó újraérvényesítésekről, illetve az azokat érintő egyéb intézkedésekről (I/2. szabály (14) bekezdése). A 2008/106/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok kötelessége, hogy nyilvántartást vezessenek a kibocsátott bizonyítványokról és érvényesítésekről. Annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb kép jöjjön létre az európai foglalkoztatottsági helyzetről, a tagállamok számára elő kell írni, hogy a tengerészek képesítésére vonatkozó nyilvántartásaikban már szereplő, meghatározott információkat küldjék el a Bizottságnak. Ezeket az információkat statisztikai célokra és az Európai Unió adatvédelmi követelményeivel összhangban kell felhasználni. A 2008/106/EK irányelvbe erre vonatkozó rendelkezést kell illeszteni.

(7) Az európai tengerészekre vonatkozóan rendelkezésre álló statisztikák hiányosak és gyakran pontatlanok, ami megnehezíti a politikai döntéshozatalt ebben a kényes ágazatban. A tengerészek képesítésére vonatkozó részletes adatok nem oldhatják meg teljes egészében ezt a problémát, de egyértelműen segítséget nyújtanának. Az STCW-egyezmény értelmében a részes államok kötelesek nyilvántartást vezetni valamennyi bizonyítványról és érvényesítésről, valamint a vonatkozó újraérvényesítésekről, illetve az azokat érintő egyéb intézkedésekről (I/2. szabály (14) bekezdése). A 2008/106/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok kötelessége, hogy nyilvántartást vezessenek a kibocsátott bizonyítványokról és érvényesítésekről. Annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb kép jöjjön létre az európai foglalkoztatottsági helyzetről, a tagállamok számára elő kell írni, hogy a tengerészek képesítésére vonatkozó nyilvántartásaikban már szereplő, meghatározott információkat küldjék el a Bizottságnak. Ezeket az információkat a tényeken alapuló politikai döntéshozatalhoz szükséges mértékre kell korlátozni, kizárólag statisztikai célokra szabad felhasználni, és az Európai Unió adatvédelmi követelményeit maradéktalanul tiszteletben tartva kell összegyűjteni, tárolni és elemezni.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni az adatok Európai Bizottság részére való továbbításának célját, többek között az adatvédelmi jogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az ilyen információk elemzésének eredményeit a munkaerő-piaci trendekhez való előzetes alkalmazkodásra kell felhasználni, valamint arra, hogy a tengerészeknek támogatást nyújtsanak a karriertervezésben és a számukra elérhető szakképzési és képzési lehetőségek igénybevételében. Ezen eredményeket a tengerészeti felsőoktatási intézmények által kínált szakképzés fejlesztéséhez is fel kell használni.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tengerész szakmára vonatkozó adatoknak a szakma és a technológia fejlődésével összhangban történő gyűjtése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 2008/106/EK irányelv V. mellékletének kiigazításai tekintetében jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen az érvényesítésekben és a képességi vagy képesítési bizonyítványokban szereplő információk tartalmára, valamint az olyan tengerészek számára és egyéb adataira vonatkoznak, akik részére bizonyítványt állítanak ki vagy érvényesítenek, figyelembe véve a mellékletben említett adatvédelmi követelményeket. Ezen túlmenően a Bizottságot fel kell hatalmazni az ilyen jellegű statisztikai információk tagállamok általi gyűjtésére, tárolására és elemzésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a tengerészekkel összefüggő új statisztikai igények kiszolgálása érdekében, valamint azért, hogy az információgyűjtés naprakész és valós adatokra terjedjen ki. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

(8) A tengerész szakmára vonatkozó adatoknak a szakma és a technológia fejlődésével összhangban történő gyűjtése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 2008/106/EK irányelv V. mellékletének kiigazításai tekintetében jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen az érvényesítésekben és a képességi vagy képesítési bizonyítványokban szereplő információk tartalmát, valamint az olyan tengerészek számát és egyéb adatait érintő rendelkezések aktualizálására vonatkoznak, akik részére bizonyítványt állítanak ki vagy érvényesítenek, figyelembe véve a mellékletben említett adatvédelmi követelményeket. Ezen túlmenően a Bizottságot fel kell hatalmazni az ilyen jellegű statisztikai információk tagállamok általi gyűjtésére, tárolására és elemzésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a tengerészekkel összefüggő új statisztikai igények kiszolgálása érdekében, valamint azért, hogy az információgyűjtés naprakész és valós adatokra terjedjen ki. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a tengerészeti ágazat fejlődésével lépést tartó információs rendszerhez szükséges dolgokra kell korlátozódnia.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Az európai tengerészek versenyképességének megőrzése, valamint a hajók fedélzeti biztonságának a legénység korszerű képzése révén való fenntartása érdekében ki kell küszöbölni a további késedelmeket az STCW-egyezmény manilai módosításainak európai jogba történő átültetését illetően.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont (új)

2008/106/EK irányelv

1 cikk – 41 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

41a. elektrotechnikus tengerész: az I. melléklet III. fejezetében foglalt rendelkezések szerint képzett személyzeti állományú személy;

Indokolás

Be kell vezetni az elektrotechnikus tengerésznek az I. melléklet III. fejezetében foglalt rendelkezések szerinti meghatározását.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont – bevezető rész

2008/106/EK irányelv

5 cikk –11 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A bizonyítványra pályázó valamennyi jelöltnek kielégítően igazolnia kell:

(11) A bizonyítványra pályázó jelöltnek kielégítően igazolnia kell:

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 11 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a személyazonosságát;

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 11 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) azt, hogy életkora eléri a kérvényezett bizonyítványhoz az I. mellékletben megállapított szabályokban előírt korhatárt;

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 11 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) azt, hogy megfelel az STCW-szabályzat A–I/9. szakaszában meghatározott egészségügyi alkalmassági követelményeknek;

c) azt, hogy megfelel az általa ellátandó különleges feladatokra vonatkozóan előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek;

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna. Emellett hangsúlyozni kell, hogy az egészségügyi alkalmasságról kizárólag az ellátandó különleges feladatok figyelembevételével lehet megbizonyosodni.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 11 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) azt, hogy megfelel az I. mellékletben felsorolt szabályokban előírt, a szolgálatra, feladatokra és szintekre vonatkozó alkalmassági követelményeknek, amelyeket a képesítési bizonyítványba bejegyeznek.

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – i alpont

2008/106/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a fennhatósága alá tartozó, nem kormányzati szervek vagy egységek által végzett minden képzési, alkalmasság-felmérési, képesítési (egészségügyi alkalmassági képesítéssel együtt), érvényesítési és újraérvényesítési tevékenységet minőségbiztosítási rendszer keretében folyamatosan ellenőriz, így biztosítva a kijelölt célok elérését, beleértve az oktatók és vizsgáztatók képzettségére és jártasságára vonatkozókat is;

a) a fennhatósága alá tartozó, nem kormányzati szervek vagy egységek által végzett minden képzési, alkalmasság-felmérési, képesítési (egészségügyi alkalmassági képesítéssel együtt), érvényesítési és újraérvényesítési tevékenységet minőségbiztosítási rendszer keretében folyamatosan ellenőriz, így biztosítva a kijelölt célok elérését, beleértve az oktatók és vizsgáztatók képzettségére és jártasságára vonatkozókat is, összhangban az STCW-szabályzat A-I//. és A-I/8. szakaszában foglalt rendelkezésekkel;

Indokolás

E pont az STCW-szabályzat I/8. szabályának szövegét adja vissza, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az STCW-szabályzat A. részének vonatkozó szakaszai alkalmazandók.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – i a alpont (új)

2008/106/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia. a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

b) amennyiben állami egységek vagy szervek végzik e tevékenységeket, minőségbiztosítási rendszer kerüljön bevezetésre, összhangban az STCW-szabályzat A-I/6. és A-I/8. szakaszában foglalt rendelkezésekkel;”

Indokolás

E pont az STCW-szabályzat I/8. szabályának szövegét adja vissza, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az STCW-szabályzat A. részének vonatkozó szakaszai alkalmazandók.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – ii alpont

2008/106/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az oktatási és képzési célkitűzéseket, illetve az ezekhez kapcsolódó, elérendő alkalmassági szint minőségi szabványait világosan meghatározzák, illetve, hogy megszabják az STCW-egyezmény értelmében a vizsgákhoz és értékelésekhez szükséges megfelelő tudás, ismeretek és készségek szintjét. A célkitűzéseket és a kapcsolódó minőségi szabványokat a különböző kurzusok és képzési programok céljára külön is meg lehet határozni oly módon, hogy azok a képesítési rendszer ügyvitelére is kiterjedjenek;

c) az oktatási és képzési célkitűzéseket, illetve az ezekhez kapcsolódó, elérendő alkalmassági szint minőségi szabványait világosan meghatározzák, illetve, hogy megszabják az STCW-egyezmény értelmében a vizsgákhoz és értékelésekhez szükséges megfelelő tudás, ismeretek és készségek szintjét.

Indokolás

Az utolsó mondat törölhető, mivel ugyanez a szöveg a 2008/106/EK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének második albekezdésébe kerül beillesztésre.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – ii a alpont (új)

2008/106/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ii. a) a bekezdés a következő (2a) albekezdéssel egészül ki:

 

„Az első albekezdésben említett minőségi normákat és minőségbiztosítási rendszereket adott esetben a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról szóló 2009. június 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás, valamint a tagállamok által elfogadott kapcsolódó intézkedések figyelembevételével kell kidolgozni és végrehajtani.”

Indokolás

Biztosítani kell az összhangot a szakképzéssel kapcsolatos minőségbiztosításra vonatkozó uniós jogszabályokkal.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2008/106/EK irányelv

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kidolgozza a tengerészekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági követelményeket és az egészségügyi alkalmassági bizonyítvány kibocsátására vonatkozó eljárásokat e cikk és az STCW-szabályzat A–I/9. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

(1) Minden egyes tagállam kidolgozza a tengerészekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági követelményeket és az egészségügyi alkalmassági bizonyítvány kibocsátására vonatkozó eljárásokat e cikk és az STCW-szabályzat A–I/9. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Az egészségügyi normák meghatározásakor figyelembe kell venni az STCW-szabályzat B-I/9. szakaszában foglalt iránymutatást is.

Indokolás

Noha az SCTW-szabályzat B-I/9. szakasza nem kötelező az STCW-egyezmény részes feleire nézve, igen hasznos és fontos iránymutatással szolgál az egészségügyi normák meghatározásához.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

2008/106/EK irányelv

11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:

(4) Az egészségügyi bizonyítványért folyamodó jelölteknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna. Emellett az egyértelműség végett be kell illeszteni az „egészségügyi” szót is.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2008/106/EK irányelv

11 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a személyazonosságát kielégítően igazolja, valamint

b) a személyazonosságukat kielégítően igazolják, valamint

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2008/106/EK irányelv

11 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) megfelel a szóban forgó tagállam által megállapított egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

c) megfelel az általa ellátandó különleges feladatokra vonatkozóan az érintett tagállam által megállapított egészségügyi alkalmassági követelményeknek;

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az egészségügyi alkalmasságról kizárólag az ellátandó különleges feladatok figyelembevételével lehet megbizonyosodni.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2008/106/EK irányelv

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a (3)–(15) bekezdéssel összhangban pihenőidőszakokat határoznak meg és érvényesítenek az őrszolgálatot ellátó személyzet, valamint a biztonsági, védelmi és környezetszennyezés-megelőzési feladatra kijelölt személyzet számára;

a) a (3)–(13) bekezdéssel összhangban pihenőidőszakokat határoznak meg és érvényesítenek az őrszolgálatot ellátó személyzet, valamint a biztonsági, védelmi és környezetszennyezés-megelőzési feladatra kijelölt személyzet számára;

Indokolás

A vonatkozó bekezdésekre való hibás hivatkozást javítani kell.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2008/106/EK irányelv

15 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A pihenőidőszakra vonatkozóan a (4) és (5) bekezdésben előírt követelményeket nem kell betartani vészhelyzet, gyakorlat vagy más, magasabb prioritású üzemeltetési feltétel esetén. A riadókat, tűzvédelmi és mentőcsónak-gyakorlatokat, valamint a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések és a nemzetközi jogi aktusok által előírt gyakorlatokat úgy kell végrehajtani, hogy a legkevésbé zavarják a pihenőidőszakokat, és ne okozzanak kimerültséget.

(6) A pihenőidőszakra vonatkozóan a (4) és (5) bekezdésben előírt követelményeket nem kell betartani vészhelyzet vagy más, magasabb prioritású üzemeltetési feltétel esetén. A riadókat, tűzvédelmi és mentőcsónak-gyakorlatokat, valamint a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések és a nemzetközi jogi aktusok által előírt gyakorlatokat úgy kell végrehajtani, hogy a legkevésbé zavarják a pihenőidőszakokat, és ne okozzanak kimerültséget.

Indokolás

Az STCW-egyezmény szövegében nem szerepelnek gyakorlatok.

Módosítás     23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2008/106/EK irányelv

15 cikk – 11 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó általános alapelvek megfelelő tiszteletben tartásával a tagállamok engedélyezhetnek vagy nyilvántartásba vehetnek olyan kollektív megállapodásokat, amelyek engedélyezik a (4) bekezdés b) pontjában és az (5) bekezdésben előírt kötelező pihenőidő alóli kivételeket, feltéve, hogy a pihenőidő bármely hétnapos időszak során legalább 70 óra. Ezeknek a kivételeknek az 1999/63/EK irányelvvel összhangban a lehető legnagyobb mértékben követniük kell a meghatározott követelményeket, de figyelembe vehetik a gyakoribb vagy hosszabb szabadságidőszakok, vagy a kompenzáló szabadság megítélésének lehetőségét, valamint ugyanígy – amennyiben lehetséges – figyelembe kell venniük a kimerültség megelőzésére vonatkozóan az STCW-szabályzat B-VIII/1. szakaszában meghatározott útmutatást.

(11) A munkavállalók egészségvédelme és munkabiztonsága alapelveinek messzemenő figyelembevételével a tagállamok alkalmazhatnak olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, illetve az illetékes hatóság által végrehajtandó eljárásokat, amelyek alapján engedélyezik az 1999/63/EK irányelvvel összhangban előírt pihenőidő alól kivételek alkalmazását engedélyező kollektív szerződések használatát vagy nyilvántartásba vételét. E kivételeknek a lehető legnagyobb mértékben követniük kell a meghatározott követelményeket, de figyelembe vehetik a gyakoribb vagy hosszabb időtartamú szabadság, illetve a rövid utakon közlekedő hajókon szolgálatot teljesítő tengerészek számára kompenzációs szabadság biztosításának lehetőségét. Ugyanakkor a kimerültség által okozott veszélyek megelőzése érdekében a (4) bekezdés a) pontjában előírt minimális pihenőidő, illetve a (4) bekezdés b) pontjában és az (5) bekezdésben előírt pihenőidő alóli kivételek esetén tiszteletben kell tartani a (12) és (13) bekezdésben meghatározott korlátozásokat. A kivételeknek a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük a kimerültség megelőzésére vonatkozóan az STCW-szabályzat B-VIII/1. szakaszában meghatározott útmutatást.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2008/106/EK irányelv

15 cikk – 12 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A (4) bekezdés b) pontjában előírt heti pihenőidőszak alóli, a (11) bekezdésben említett kivételek legfeljebb két egymást követő héten engedélyezhetők. A hajó két kivételezési időszaka közötti szünet nem lehet kevesebb, mint a kivétel időtartamának kétszerese.

(12) A (4) bekezdés b) pontjában előírt heti minimális pihenőidőszak alóli, a (11) bekezdésben említett kivételek legfeljebb két egymást követő héten engedélyezhetők, feltéve, hogy a minimális pihenőidőszak bármely 7 napos időszakon belül legalább 70 óra. Ezenfelül a hajó két kivételezési időszaka közötti szünet nem lehet kevesebb, mint a kivétel időtartamának kétszerese.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az 1. cikk (1) bekezdésének 12. pontjához (a 2008/106/EK irányelv 15. cikkének (11) bekezdéséhez) fűzött 23. módosítással. Emellett növelni kell a szöveg egyértelműségét.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2008/106/EK irányelv

15 cikk – 13 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az (5) bekezdés alóli, a (11) bekezdésben említett lehetséges kivételek keretében, a (4) bekezdés a) pontjában előírt pihenőidőt legfeljebb három szakaszra lehet osztani, amelyek közül az egyiknek legalább hat óra hosszúságúnak kell lennie, és mindkét fennmaradó pihenőidőszaknak legalább egy óra hosszúságúnak kell lennie. Az egymást követő pihenőidőszakok közötti szünet nem haladhatja meg a 14 órát. A kivételek bármely hétnapos időszakban legfeljebb két 24 órás időszakra terjedhetnek ki.

(13) Az (5) bekezdés alóli, a (11) bekezdésben említett lehetséges kivételek keretében, a (4) bekezdés a) pontjában előírt, bármely 24 órán belüli minimális pihenőidőt legfeljebb három pihenőidőszakra lehet osztani, amelyek közül az egyiknek legalább hat óra hosszúságúnak kell lennie, és mindkét fennmaradó pihenőidőszaknak legalább egy óra hosszúságúnak kell lennie. Az egymást követő pihenőidőszakok közötti szünet nem haladhatja meg a 14 órát. A kivételek bármely hétnapos időszakban legfeljebb két 24 órás időszakra terjedhetnek ki.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az 1. cikk (1) bekezdésének 12. pontjához (a 2008/106/EK irányelv 15. cikkének (11) és (12) bekezdéséhez) fűzött 23. és 24. módosítással. Emellett növelni kell a szöveg egyértelműségét.

Módosítás     26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

2008/106/EK irányelv

25a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottságot – az információk összegyűjtésére, tárolására és elemzésére szolgáló megfelelő intézkedések kialakítása érdekében – a 27a. cikkel összhangban fel kell hatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.”.

(3) A Bizottságot – az információk uniós jogszabályok által előírt adatvédelmi követelmények szerinti összegyűjtésére, tárolására és elemzésére szolgáló megfelelő intézkedések kialakítása érdekében – a 27a. cikkel összhangban fel kell hatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Az információkat, valamint az elemzések eredményeit anonim formában kell megadni, gyűjteni, tárolni és elemezni.”.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

2008/106/EK irányelv

27 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az irányelv V. mellékletét a tagállamok által bejelentendő információk meghatározott és releváns tartalma és részletei tekintetében módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27a. cikk szerinti adatvédelmi követelmények figyelembevételével.

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az irányelv V. mellékletét a tagállamok által bejelentendő információk meghatározott és releváns tartalma és részletei tekintetében módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, tiszteletben tartva a 27a. cikk szerinti, az alkalmazandó uniós jogszabályok által meghatározott adatvédelmi követelményeket.

Indokolás

Hangsúlyozni kell az adatvédelmi követelmények tiszteletben tartásának szükségességét.

ELJÁRÁS

Cím

A tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.9.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ole Christensen

5.10.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.3.2012

24.4.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu


ELJÁRÁS

Cím

A tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.9.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.9.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Brian Simpson

11.10.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.2.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Benyújtás dátuma

11.5.2012

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat