Postopek : 2011/0239(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0162/2012

Predložena besedila :

A7-0162/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2012 - 13.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0384

POROČILO     ***I
PDF 864kWORD 632k
9.5.2012
PE 480.581v02-00 A7-0162/2012

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov

(COM(2011)0555 – C7‑0246/2011 – 2011/0239(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Brian Simpson

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov

(COM(2011)0555 – C7‑0246/2011 – 2011/0239(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0555),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0246/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 7. decembra 2011(1)

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0162/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Pravila o usposabljanju in izdajanju spričeval pomorščakom so bila na mednarodni ravni dogovorjena z Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov („Konvencija STCW“), ki jo je leta 1978 sprejela konferenca pri Mednarodni pomorski organizaciji (IMO), veljati so začela leta 1984 in so bila bistveno spremenjena leta 1995.

(1) Usposabljanje in izdajanje spričeval pomorščakom ureja Konvencija Mednarodne pomorske organizacije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 („Konvencija STCW“), ki je začela veljati leta 1984 in je bila bistveno spremenjena leta 1995.

Obrazložitev

Z dodanimi besedami je besedilo bolj jasno.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Leta 2010 je bila v Manili konferenca držav pogodbenic Konvencije STCW, ki je v Konvencijo uvedla več bistvenih sprememb, in sicer na področju preprečevanja goljufij s spričevali, zdravstvenih standardov, usposabljanja na področju varnosti ter usposabljanja na področju zadev, povezanih s tehnologijo. Manilske spremembe so uvedle tudi zahteve za kvalificirane pomorščake in določile nove strokovne profile, na primer častnike elektrotehnike.

(3) Konferenca držav pogodbenic Konvencije STCW, ki je bila leta 2010 v Manili, je v Konvencijo STCW uvedla bistvene spremembe (manilske spremembe), in sicer na področju preprečevanja goljufij s spričevali, zdravstvenih standardov, usposabljanja na področju varnosti, vključno s praksami proti piratstvu, ter usposabljanja na področju zadev, povezanih s tehnologijo. Manilske spremembe so uvedle tudi zahteve za kvalificirane pomorščake in določile nove strokovne profile, na primer častnike elektrotehnike.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Izboljšano izobraževanje pomorščakov bi moralo zajemati vse skupine specializacij članov posadke in častnikov na ladji, ter obsegati ustrezno teoretično in praktično izobraževanje o varnosti človeškega življenja na morju.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Na konferenci v Manili so države pogodbenice med drugim nameravale določiti tudi objektivne omejitve za izjeme glede minimalnega časa počitka za osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in pomorščake z dodeljenimi nalogami na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja. Tudi te določbe bi bilo treba vključiti v zakonodajo EU. Vendar bi morale upoštevati določbe o času počitka, ki se uporabljajo za pomorščake v skladu z direktivama Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 in 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009. Poleg tega bi morala biti možnost odobritve izjem omejena z vidika najdaljšega trajanja, pogostosti in področja uporabe. Določbe v zvezi s tem bi bilo treba vključiti v direktivo.

(5) Evropski socialni partnerji so se dogovorili o minimalnem času počitka, ki velja za pomorščake, za izvajanje sporazuma pa je bila sprejeta Direktiva Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 19991. Direktiva 1999/63/ES dopušča tudi možnost odobritve izjem glede minimalnega časa počitka za pomorščake. Vendar bi morala biti možnost odobritve izjem omejena z vidika najdaljšega trajanja, pogostosti in področja uporabe. Z manilskimi spremembami naj bi zaradi preprečevanja utrujenosti med drugim določili tudi objektivne omejitve za izjeme glede minimalnega časa počitka za osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in pomorščake z dodeljenimi nalogami na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja. Manilske spremembe bi bilo treba vključiti v Direktivo 2008/106/ES na način, ki zagotavlja usklajenost z Direktivo Sveta 1999/63/ES, kot je spremenjena z Direktivo 2009/13/ES z dne 16. februarja 20092.

 

______________

 

1 UL L 167, 2.7.1999, str. 33.

 

2 UL L 124, 20.5.2009, str. 30.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Direktiva Sveta 2009/13/ES, ki dodatno priznava morebitno nevarnost za potnike iz Evropske unije in potrebo po varstvu morskega okolja, se bo začela izvajati, je zapisano v njej, ko bo stopila v veljavo Konvencija o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe opozarja, da bodo morale države članice spoštovati določbe Direktive Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) na Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES. V skladu s členom 7 direktive se bodo njene določbe pričele izvajati z dnem, ko bo stopila v veljavo Konvencija o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Direktiva 2008/106/ES vsebuje tudi mehanizem za priznavanje sistemov usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakom v tretjih državah. Priznanje se izvede s sklepom Komisije na podlagi postopka, v katerem Komisiji pomagata Evropska agencija za pomorsko varnost (Agencija), ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002, in Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 2099/2002; izkušnje, pridobljene z uporabo določb Direktive 2008/106/ES o priznanju tretjih držav za namene STCW, pa kažejo, da je treba ustrezni postopek spremeniti, in sicer v zvezi s trimesečnim rokom, ki ga za odločanje o priznanju zdaj Komisiji nalaga člen 19(3) te direktive. Ker priznavanje zahteva, da Agencija opravi inšpekcijski pregled, ki ga je treba načrtovati in izvesti, v večini primerov pa tudi bistvene prilagoditve sistema zadevne tretje države zahtevam STCW, celotnega postopka ni mogoče izvesti v treh mesecih; na podlagi izkušenj se zdi, da je realnejši časovni okvir osemnajst mesecev. Omenjeni rok je treba zato ustrezno spremeniti, obenem pa zaradi prilagodljivosti ohraniti možnost, da država članica, ki priznanje zahteva, začasno prizna tretjo državo.

(6) Direktiva 2008/106/ES vsebuje tudi mehanizem za priznavanje sistemov usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakom v tretjih državah. Priznanje se izvede s sklepom Komisije na podlagi postopka, v katerem Komisiji pomagata Evropska agencija za pomorsko varnost (Agencija), ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002, in Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 2099/2002; izkušnje, pridobljene z uporabo določb Direktive 2008/106/ES o priznanju tretjih držav za namene STCW, pa kažejo, da je treba ustrezni postopek spremeniti, in sicer v zvezi s trimesečnim rokom, ki ga za odločanje o priznanju zdaj Komisiji nalaga člen 19(3) te direktive. Ker priznavanje zahteva, da Agencija opravi inšpekcijski pregled, ki ga je treba načrtovati in izvesti, v večini primerov pa tudi bistvene prilagoditve sistema zadevne tretje države zahtevam STCW, celotnega postopka ni mogoče izvesti v treh mesecih; na podlagi izkušenj se zdi, da je realnejši časovni okvir osemnajst mesecev. Omenjeni rok je treba zato ustrezno spremeniti, obenem pa zaradi prilagodljivosti ohraniti možnost, da država članica, ki priznanje zahteva, začasno prizna tretjo državo. Poleg tega se določbe o priznavanju poklicnih kvalifikacij iz Direktive 2005/36/ES z dne 7. septembra 20051 ne uporabljajo za priznavanje spričeval pomorščakov po tej direktivi.

 

____________

 

1 UL L 255, 30.9.2005, str. 22.

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja, da vsebuje direktiva 2008/106/ES poseben mehanizem za priznavanje sistemov usposabljanja in izdajanja spričeval pomorščakom iz tretjih držav , zato se po tej direktivi ne uporabljajo ustrezne določbe za priznavanje poklicnih kvalifikacij iz Direktive 2005/36/ES.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Razpoložljivi statistični podatki o evropskih pomorščakih so nepopolni in pogosto netočni, kar otežuje oblikovanje politik v tem občutljivem sektorju. Podrobni podatki o izdajanju spričeval pomorščakom tega problema ne morejo popolnoma rešiti, vendar bi bili nedvomno koristni. V skladu s Konvencijo STCW morajo podpisnice voditi registre vseh spričeval in overitev ter ustreznih ponovnih potrditev veljavnosti ali drugih ukrepov, ki vplivajo nanje (pravilo I/2(14)). Države članice morajo v skladu s členom 11(4) Direktive 2008/106 voditi register izdanih spričeval in overitev. Da se zagotovi čim bolj popolna slika o stanju zaposlovanja v Evropi, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da Komisiji pošiljajo izbrane podatke, ki so že na voljo v njihovih registrih spričeval pomorščakov. Te podatke bi bilo treba uporabljati za statistične namene in bi morali biti usklajeni z zahtevami Unije za varstvo podatkov. V Direktivo 2008/106/ES bi bilo treba vključiti ustrezno določbo.

(7) Razpoložljivi statistični podatki o evropskih pomorščakih so nepopolni in pogosto netočni, kar otežuje oblikovanje politik v tem sektorju. Podrobni podatki o izdajanju spričeval pomorščakom tega problema ne morejo popolnoma rešiti, vendar bi bili nedvomno koristni. V skladu s Konvencijo STCW morajo pogodbenice voditi registre vseh spričeval in overitev ter ustreznih ponovnih potrditev veljavnosti ali drugih ukrepov, ki vplivajo nanje (pravilo I/2(14)). Države članice morajo v skladu s členom 11(4) Direktive 2008/106/ES voditi register izdanih spričeval in overitev. Da se zagotovi čim bolj popolna slika o stanju zaposlovanja v Evropi, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da Komisiji pošiljajo izbrane podatke, ki so že na voljo v njihovih registrih spričeval o usposobljenosti pomorščakov. Te podatke bi bilo treba sporočati zgolj za namene statistične analize in se jih ne bi smelo uporabljati za upravne ali pravne namene ali namene preverjanja, poleg tega morajo biti usklajeni z zahtevami Unije za varstvo podatkov V Direktivo 2008/106/ES bi bilo treba vključiti ustrezno določbo.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se poudari obveznost Komisije, da podatke, ki jih posredujejo države članice, uporablja zgolj za statistično analizo in v skladu z zahtevami Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Rezultate analize teh podatkov bi bilo treba uporabiti pri predvidevanju gibanj na trgu dela in podpori pomorščakom pri načrtovanju poklicne poti ter pri izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujata poklicno izobraževanje in usposabljanje. Rezultati bi morali tudi prispevati k boljšemu poklicnemu izobraževanju in usposabljanju višje- in visokošolskih ustanov za pomorstvo.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Da bi se podatki o pomorski stroki zbirali skladno z razvojem stroke in tehnologije, bi bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastiti tudi za sprejemanje aktov v zvezi s prilagoditvami Priloge V k Direktivi 2008/106/ES. Ti delegirani akti bi se nanašali zlasti na vsebino informacij na overitvah, spričevalih o usposobljenosti ali visoki strokovni usposobljenosti ter številu in podrobnostih o pomorščakih, katerih spričevala so izdana ali overjena, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov glede varstva podatkov, navedenih v zadevni prilogi. Komisija mora biti pooblaščena tudi za sprejemanje delegiranih aktov, da določi merila, kako naj države članice zbirajo, skladiščijo in analizirajo statistične tovrstne informacije, da bi se prilagodile nove statistične potrebe za pomorščake ter zbrale najnovejše informacije, ki so skladne z dejanskim stanjem. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(8) Da bi se podatki o pomorski stroki zbirali skladno z razvojem stroke in tehnologije, bi bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastiti tudi za sprejemanje aktov v zvezi s prilagoditvami Priloge V k Direktivi 2008/106/ES. Ti delegirani akti bi se nanašali zlasti na vsebino informacij na overitvah, spričevalih o usposobljenosti ali visoki strokovni usposobljenosti ter številu in podrobnostih o pomorščakih, katerih spričevala so izdana ali overjena, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov glede varstva podatkov, navedenih v zadevni prilogi. Ti delegirani akti ne bi smeli spreminjati določb o anonimiziranju podatkov iz iste priloge. Komisija mora biti pooblaščena tudi za sprejemanje delegiranih aktov, da določi merila, kako naj države članice zbirajo, posredujejo, skladiščijo, analizirajo in širijo tovrstne statistične informacije, da bi se prilagodile nove statistične potrebe za pomorščake ter zbrale najnovejše informacije, ki so skladne z dejanskim stanjem. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se poudari potreba po posredovanju podatkov v anonimni obliki, s čimer se pri zbiranju statistike o poklicu pomorščakov varujejo podatki.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) EU je največja svetovna pomorska velesila z odličnim pomorskim znanjem, ki je eden od stebrov njene konkurenčnosti. Kakovost izobraževanja pomorščakov je tesno povezana s to konkurenčnostjo, zato ji je treba nameniti posebno pozornost. Treba je tudi izboljšati poznavanje številnih pomorskih poklicev, zlasti za povečanje privlačnosti teh poklicev za evropske delavce, posebej za mladino. Zaradi ohranjanja kakovosti izobraževanja pomorščakov in evropskega ladjevja bi se morala EU boriti proti povečevanju števila lažnih spričeval o strokovni usposobljenosti.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Spremembe Konvencije začnejo veljati 1. januarja 2012, v Manilskem sporazumu pa so predvidene prehodne določbe do 1. januarja 2017, da se omogoči nemoten prehod na nova pravila. Pričujoča direktiva bi morala opredeliti enak časovni okvir in prehodne določbe.

(11) Manilske spremembe naj bi začele veljati 1. januarja 2012, vendar te spremembe določajo prehodne določbe do 1. januarja 2017. Da se omogoči nemoten prehod na nova pravila, bi morala ta direktiva opredeliti enake prehodne določbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja rahlo spremenjeno besedilo zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Odbor Mednarodne pomorske organizacije za pomorsko varnost je na 89. zasedanju ugotovil, da je treba bolje pojasniti izvajanje manilskih sprememb iz leta 2010, pri tem pa upoštevati navedene prehodne določbe na eni strani in na drugi strani resolucijo 4 konference pogodbenic STWC, v kateri je zapisano, da je treba popolno skladnost doseči do 1. januarja 2017. Tovrstna pojasnila so v okrožnicah IMO STCW.7/Circ.16 in STCW.7/Circ.17. Zlasti v okrožnici STCW.7/Circ.16 je navedeno, da tistim pomorščakom, ki jim je bilo spričevalo izdano v skladu z določbami Konvencije STCW, ki so se uporabljale neposredno pred 1. januarjem 2012, in ki ne izpolnjujejo zahtev manilskih sprememb iz leta 2010, pa tudi tistim pomorščakom, ki so začeli opravljati odobreno delo na ladjah, obiskovati odobren program izobraževanja in usposabljanja ali odobren tečaj usposabljanja pred 1. julijem 2013, po 1. januarju 2017 ne bi smeli več podaljšati veljavnosti spričeval, katerih veljavnost je bila že enkrat podaljšana.

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja besedilo in vključuje dodatna pojasnila IMO o izvajanju manilskih sprememb iz leta 2010.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b) Zaradi enotnega izvajanja manilskih sprememb v Uniji je priporočljivo, da bi države članice pri prenosu te direktive upoštevale smernice iz navedenih okrožnic IMO.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predhodnim.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Izogniti bi se bilo treba dodatnim zamudam pri prenosu manilskih sprememb Konvencije STCW v evropsko zakonodajo, da se ohrani konkurenčnost evropskih pomorščakov in varnost na krovu ladij, ki jo je treba vzdrževati z rednim usposabljanjem posadke.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka (a)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 1 – točka 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

"18. ,Pravilnik o radiokomunikacijah‘ pomeni revidirane predpise o radijskih zvezah, ki jih je sprejela Svetovna konferenca o radiokomunikacijah za pomorske mobilne storitve, v najnovejši različici;“.

„18. ,Pravilnik o radiokomunikacijah‘ pomeni Pravilnik o radiokomunikacijah, ki je priložen ali za katerega se šteje, da je priložen najnovejši veljavni različici mednarodne konvencije o telekomunikacijah;“

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja rahlo spremenjeno besedilo zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka (a a) (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 1 – točka 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) točka 19 se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„,potniška ladja‘ pomeni ladjo, opredeljeno v Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974, kot je bila spremenjena.

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja besedilo.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka (b)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 1 – točka 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„24“ ,Kodeks STCW‘ pomeni Kodeks o usposabljanju, izdajanju spričeval in ladijskem stražarjenju pomorščakov (Kodeks STCW), kakor je bil sprejet z Resolucijo 2 Konference pogodbenic STCW 2010, v najnovejši različici;“.

„24“,Kodeks STCW‘ pomeni Kodeks o usposabljanju, izdajanju spričeval in ladijskem stražarjenju pomorščakov (Kodeks STCW), kakor je bil sprejet leta 1995 z resolucijo 2 Konference, v najnovejši različici;“.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je popraviti sklic na konferenco.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka (ca) (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 1 – točka 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) točka 28 se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

28. ,delo na ladji‘ pomeni delo na ladji, za katerega se izda ali ponovno potrdi spričevalo o usposobljenosti, spričevalo o strokovni usposobljenosti ali o drugih kvalifikacijah;“.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladiti besedilo glede na razlike med različnimi vrstami spričeval, poleg tega pa k izdaji spričevala dodaja tudi njihovo ponovno potrditev.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka (d)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 1 – točka 35

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

35. ,varnostne naloge‘ vključujejo vse obveznosti in naloge v zvezi z varnostjo ladij, kot so opredeljene v poglavju XI/2 Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (Konvencija SOLAS 1974, kot je bila spremenjena) in Mednarodnem kodeksu o zaščiti ladij in pristanišč (Kodeks ISPS);

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev besedila.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka (d)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 1 – točka 42 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„42.,mornar elektrotehnik‘ pomeni mornarja, kvalificiranega v skladu z določbami poglavja III Priloge I.“

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja nov profil v skladu z določbami poglavja III Priloge I.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 2008/106/ES

Člen 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje, da so pomorščaki, ki delajo na ladjah, navedenih v členu 2, izobraženi najmanj v skladu z zahtevami Konvencije STCW, kakor določa Priloga I k tej direktivi, in da imajo spričevala, kakor določa člen 1 (36) in (37).

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so pomorščaki, ki delajo na ladjah, navedenih v členu 2, usposobljeni najmanj v skladu z zahtevami Konvencije STCW, kakor določa Priloga I k tej direktivi, in da imajo spričevala, kot so določena v členu 1(36) in (37), in/ali dokumentarna dokazila, kot so določena v členu 1(38).

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje odstavek z zahtevo o listinskih dokazih iz nove točke 38 v členu 1.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka f

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11. Vsak kandidat za pridobitev spričevala mora predložiti zadovoljiv dokaz o:

11. Kandidati za pridobitev spričevala predložijo zadovoljive dokaze o:

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka f

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) svoji istovetnosti;

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka f

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) svoji starosti, ki ne sme biti nižja od predpisane za pridobitev želenega spričevala po pravilih iz Priloge I;

Ne zadeva slovenske različice.

 

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka f

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – točka (c)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) izpolnjevanju standardov zdravstvenega stanja, navedenih v oddelku A–I/9 Kodeksa STCW;

(c) izpolnjevanju predpisanih standardov zdravstvenega stanja, ki veljajo za opravljanje določenih delovnih nalog;

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina. Poleg tega je treba poudariti, da je mogoče ugotavljati zdravstveno stanje samo za opravljanje določenih delovnih nalog.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka f

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – točka (e)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) o izpolnjevanju standardov usposobljenosti, predpisanih v pravilih iz Priloge I, za dela, funkcije in ravni, ki jih je treba navesti v overitvi spričevala.

(e) o izpolnjevanju standardov usposobljenosti, predpisanih v pravilih iz Priloge I, za dela, funkcije in ravni, ki jih morajo navesti v overitvi spričevala.

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 – točka a – točka i

Direktiva 2008/106/ES

Člen 10 – odstavek 1 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) se vse izobraževalne dejavnosti, dejavnosti za presojo usposobljenosti, izdajanje spričeval, vključno z zdravniškimi spričevali, overitev in ponovno potrditev veljavnosti, ki jih izvajajo nevladne službe ali entitete z njenim dovoljenjem, nenehno preverjajo s sistemom standardov kakovosti, da bi zagotovila doseganje zastavljenih ciljev, vključno s tistimi v zvezi s kvalifikacijami in delovnimi izkušnjami vodij izobraževanja in ocenjevalcev;

(a) se vse izobraževalne dejavnosti, dejavnosti za presojo usposobljenosti, izdajanje spričeval, vključno z zdravniškimi spričevali, overitev in ponovno potrditev veljavnosti, ki jih izvajajo nevladne službe ali entitete z njenim dovoljenjem, nenehno preverjajo s sistemom standardov kakovosti, da bi zagotovila doseganje zastavljenih ciljev, vključno s tistimi v zvezi s kvalifikacijami in delovnimi izkušnjami vodij izobraževanja in ocenjevalcev, v skladu z določbami oddelkov A–I/6 in A–I/8 Kodeksa STCW;

Obrazložitev

V tej točki se ponovi besedilo pravila I/8 Konvencije STCW in bi morali opozoriti, da se uporabljajo ustrezni oddelki dela A Kodeksa STCW.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 – točka a – točka (i a) (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia) točka (b) se nadomesti:

 

„(b) obstaja sistem standardov kakovosti v skladu z določbami oddelkov A–I/6 in A–I/8 Kodeksa STCW, kadar takšne dejavnosti izvajajo vladni organi ali entitete;“

Obrazložitev

V tej točki se ponovi besedilo pravila I/8 Konvencije STCW in bi morali opozoriti, da se uporabljajo ustrezni oddelki dela A Kodeksa STCW.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 – točka (a) – točka ii

Direktiva 2008/106/ES

Člen 10 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) so izobraževalni cilji in s tem povezani standardi kakovosti za usposobljenost, ki jih je treba doseči, jasno opredeljeni in da določajo ravni znanja, razumevanja in veščin, ki ustrezajo preverjanju znanja in ocenjevanju na podlagi Konvencije STCW. Cilji in z njimi povezani standardi kakovosti so lahko določeni ločeno za različne izobraževalne tečaje in programe ter zajemajo upravljanje sistema za izdajanje spričeval;

(c) so izobraževalni cilji in s tem povezani standardi kakovosti za usposobljenost, ki jih je treba doseči, jasno opredeljeni in da določajo ravni znanja, razumevanja in veščin, ki ustrezajo preverjanju znanja in ocenjevanju na podlagi Konvencije STCW.

Obrazložitev

Zadnji stavek se črta, saj je enako besedilo vključeno v člen 10(odstavek 1, točka d, pododstavek 2) Direktive 2008/106/ES.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 – točka (a) – točka ii a (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iia) Doda se naslednji pododstavek 2a:

 

„Oblikujejo in izvajajo se standardi kakovosti in sistemi standardov kakovosti iz prvega pododstavka, pri čemer se po potrebi upoštevajo priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter s tem povezani ukrepi, ki so jih sprejele države članice.“

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba skladnost z ustrezno zakonodajo EU na področju zagotavljanja kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/106/ES

Člen 11 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi standarde zdravstvenega stanja za pomorščake in postopke za izdajo zdravniškega spričevala v skladu z določbami tega člena in oddelka A–I/9 Kodeksa STCW.

1. Vsaka država članica določi standarde zdravstvenega stanja za pomorščake in postopke za izdajo zdravniškega spričevala v skladu z določbami tega člena in oddelka A–I/9 Kodeksa STCW. Pri določanju zdravstvenih standardov bi bilo treba upoštevati tudi navodila iz oddelka B–I/9 Kodeksa STCW.

Obrazložitev

Oddelek B–I/9 Kodeksa STCW vsebuje zelo uporabna in smiselna navodila za določitev zdravstvenih standardov, čeprav ta niso obvezna za podpisnice Konvencije STCW.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/106/ES

Člen 11 – odstavek 4 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Vsak kandidat za pridobitev spričevala mora:

4. Kandidati za pridobitev zdravniškega spričevala morajo:

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina. Poleg tega se zaradi jasnosti doda beseda „zdravniškega“.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/106/ES

Člen 11 – odstavek 4 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zagotoviti zadovoljiv dokaz o svoji istovetnosti in

(b) zagotoviti zadovoljive dokaze o svoji istovetnosti ter

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/106/ES

Člen 11 – odstavek 4 – točka (c)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) izpolnjevati veljavne standarde zdravstvenega stanja, ki jih je določila zadevna država članica.

(c) izpolnjevati standarde zdravstvenega stanja, ki jih je določila zadevna država članica in ki veljajo za opravljanje določenih delovnih nalog.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da je mogoče zdravstveno stanje ugotavljati le glede na opravljanje določenih delovnih nalog.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 – točka (c)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 12 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Za dopolnjevanje znanja poveljnikov ladij, častnikov in radiotelefonistov vsaka država članica zagotovi, da so ladjam, ki plujejo pod njeno zastavo, na voljo besedila najnovejših sprememb domačih in mednarodnih predpisov o varnosti človeškega življenja na morju, varnosti in varovanju morskega okolja.

Za dopolnjevanje znanja poveljnikov ladij, častnikov in radiotelefonistov vsaka država članica zagotovi, da so ladjam, ki plujejo pod njeno zastavo, na voljo besedila najnovejših sprememb domačih in mednarodnih predpisov o varnosti človeškega življenja na morju, varnosti in varovanju morskega okolja ter da so ta besedila na voljo v jeziku ali jezikih, ki se uporabljajo pri delu na ladji ter da se tako upoštevajo pravila večjezičnosti iz člena 14(3)(b) in člena 18.

Obrazložitev

Nujno je, da spremembe nacionalnih in mednarodnih predpisov o varnosti človeškega življenja na morju ter varnosti in varovanju morskega okolja razumejo vsi člani posadke ne glede na državljanstvo in materni jezik. Direktiva določa načelo večjezičnosti, na kar se je treba sklicevati.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11 – točka (a)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 14 – odstavek 1 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) da je na ladjah vedno zagotovljeno učinkovito ustno komuniciranje v skladu z odstavkoma 3 in 4 pravila 14 iz poglavja V Konvencije SOLAS.“

(g) da je na ladjah vedno zagotovljeno učinkovito ustno komuniciranje v skladu z odstavkoma 3 in 4 pravila 14 iz poglavja V Konvencije SOLAS, kot je bila spremenjena.“

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja besedilo.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11 – točka (b)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 14 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ladjarji zagotovijo, da poveljniki ladje, častniki in drugo osebje, ki so jim dodeljene posebne naloge in odgovornosti na potniških ro-ro trajektih, opravijo seznanitveno izobraževanje za doseganje sposobnosti, ustreznih funkcijam, ki jih morajo izvajati, ter nalogam in odgovornostim, ki jih morajo prevzeti, ob upoštevanju navodila iz oddelka B–I/14 Kodeksa STCW.

4. Ladjarji zagotovijo, da poveljniki ladje, častniki in drugo osebje, ki so jim dodeljene posebne naloge in odgovornosti na potniških ro-ro trajektih, opravijo seznanitveno izobraževanje za doseganje sposobnosti, ustreznih funkcijam, ki jih morajo izvajati, ter nalogam in odgovornostim, ki jih morajo prevzeti, za popolnoma varno in zanesljivo uporabo ladje ter za njeno obvladovanje v sili in nevarnosti, ob upoštevanju navodila iz oddelka B–I/14 Kodeksa STCW.

Obrazložitev

Ladjarji morajo zagotoviti, da imajo častniki in člani osebja potrebne sposobnosti za upravljanje ladje v normalnih in tudi v izrednih razmerah.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 1 – točka 12

Direktiva 2008/106/ES

Člen 15 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) določijo in uvedejo čas počitka za osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in osebje, ki je odgovorno za dodeljene naloge na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja v skladu z odstavki 3 do 15;

(a) določijo in uvedejo čas počitka za osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in osebje, ki je odgovorno za dodeljene naloge na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja v skladu z odstavki 3 do 13;

Obrazložitev

Člen 15 v predlogu Komisije vsebuje skupaj 14 odstavkov. V drugih različicah (na primer v nemški) je treba popraviti številčenje. Besedilo do odstavka 13 vsebuje določbe o času počitka. Odstavek 14 vsebuje določbe o preprečevanju zlorabe alkohola. Tako predlog spremembe predlaga spremembo številke 15 v številko 13.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 1 – točka 12

Direktiva 2008/106/ES

Člen 15 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Zahtev po počitku, ki jih določata odstavka 4 in 5, ni treba izpolnjevati v izrednih razmerah, času urjenja in v drugih izjemnih pogojih obratovanja. Zbori, požarne in reševalne vaje ter urjenja, predpisana z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi ter z mednarodnimi sporazumi, se opravijo tako, da minimalno motijo počitek in ne povzročajo utrujenosti.

6. Zahtev po počitku, ki jih določata odstavka 4 in 5, ni treba izpolnjevati v izrednih razmerah ali drugih izjemnih pogojih obratovanja. Zbori, požarne in reševalne vaje ter urjenja, predpisana z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi ter z mednarodnimi sporazumi, se opravijo tako, da minimalno motijo počitek in ne povzročajo utrujenosti.

Obrazložitev

Zahteve po obdobju počitka je treba ohraniti tudi v primeru urjenja.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 1 – točka 12

Direktiva 2008/106/ES

Člen 15 – odstavek 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11. Ob obveznem upoštevanju splošnih načel varovanja zdravja in varnosti delavcev lahko države članice odobrijo ali registrirajo kolektivne pogodbe, ki dovoljujejo izjeme glede zahtevanih ur počitka v odstavku 4(b) in 5, če čas počitka ni krajši od 70 ur v vsakem obdobju sedmih dni. V skladu z Direktivo 1999/63/ES morajo take izjeme v največji možni meri spoštovati določene standarde, lahko pa upoštevajo pogostejše ali daljše dopuste ali dodeljevanje nadomestnega dopusta in morajo v čim večji meri upoštevati tudi navodila glede preprečevanja utrujenosti, opredeljena v oddelku B–VIII/1 Kodeksa STCW.

11. V skladu z Direktivo 1999/63/ES se lahko sprejme izjeme glede zahtevanih ur počitka, ki so določene v odstavkih 4 in 5 tega člena in veljajo za pomorščake, ki so jim dodeljene naloge častnika ladijske straže ali mornarja v sestavi ladijske straže, ali za tiste osebe, ki so jim dodeljene naloge na področju varnosti, preprečevanja onesnaževanja in varovanja. Ob obveznem upoštevanju splošnih načel varovanja zdravja in varnosti delavcev imajo lahko države članice nacionalne zakone, predpise ali postopke, na podlagi katerih lahko pristojni organi odobrijo ali registrirajo kolektivne pogodbe, ki dovoljujejo izjeme glede zahtevanih ur počitka. Take izjeme morajo v največji možni meri spoštovati določene standarde, lahko pa upoštevajo pogostejše ali daljše dopuste ali dodeljevanje nadomestnega dopusta za pomorščake na straži ali pomorščake, ki delajo na ladjah kratke plovbe. Kljub temu pa zaradi preprečevanja nevarnosti, ki jo povzroča utrujenost, izjeme glede najmanjšega števila ur počitka, določenega v odstavku 4(a), niso dovoljene, izjeme glede zahtevanih ur počitka, določenih v odstavkih 4(b) in 5, pa spoštujejo omejitve, določene v odstavkih 12 in 13. Take izjeme upoštevajo tudi navodila glede preprečevanja utrujenosti, opredeljena v oddelku B–VIII/1 Kodeksa STCW.

Obrazložitev

Možne izjeme, določene v Direktivi 2008/106/ES, morajo spoštovati ustrezne določbe iz Direktive 1999/63/ES, ki se uporabljajo za izvajanje sporazuma med evropskimi socialnimi partnerji. Zagotoviti je treba doslednost zakonodaje EU.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 1 – točka 12

Direktiva 2008/106/ES

Člen 15 – odstavek 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13. V okviru morebitnih izjem glede odstavka 5, ki so navedene v odstavku 11, se lahko ure počitka, ki jih določa odstavek 4(a), razdelijo na največ tri obdobja, od katerih mora eno trajati najmanj šest ur, od preostalih dveh pa nobeno ne sme biti krajše od ene ure. Presledki med zaporednimi obdobji počitka ne smejo biti daljši od 14 ur. Izjeme ne smejo trajati več kot dve 24-urni obdobji v katerem moli obdobju sedmih dni.

13. V okviru morebitnih izjem glede odstavka 5, ki so navedene v odstavku 11, se lahko minimalne ure počitka v katerem koli 24-urnem obdobju, ki jih določa odstavek 4(a), razdelijo na največ tri obdobja počitka, od katerih mora eno trajati najmanj šest ur, od preostalih dveh pa nobeno ne sme biti krajše od ene ure. Presledki med zaporednimi obdobji počitka ne smejo biti daljši od 14 ur. Izjeme ne smejo trajati več kot dve 24-urni obdobji v katerem moli obdobju sedmih dni.

Obrazložitev

Izboljšati bi bilo treba jasnost besedila.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 1 – točka 12 a (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 17 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) V členu 17(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„(c) izdajajo spričevala o usposobljenosti iz člena 5;“

Obrazložitev

S predlogom spremembe se uskladi sklicevanje na ustrezne člene spremenjene direktive o izdajanju spričeval o usposobljenosti.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 1 – točka 16

Direktiva 2008/106/ES

Člen 25a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice pošljejo Komisiji za statistične namene podatke, navedene v Prilogi V.

1. Države članice pošljejo Komisiji podatke, navedene v Prilogi V, le za namene statistične analize. Takih informacij se ne sme uporabiti za upravne ali pravne namene ali namene preverjanja.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se v skladu z uvodno izjavo 7 poudari, da mora Komisija podatke, ki jih posredujejo države članice, uporabljati zgolj za statistično analizo.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 1 – točka 16

Direktiva 2008/106/ES

Člen 25a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo te podatke Komisiji vsako leto v elektronski obliki in vključijo podatke, registrirane do 31. decembra prejšnjega leta.

2. Države članice zagotovijo te podatke Komisiji vsako leto v elektronski obliki in vključijo podatke, registrirane do 31. decembra prejšnjega leta. Države članice obdržijo vse lastninske pravice do teh podatkov v neobdelani obliki. Statistike na podlagi teh podatkov so javno dostopne.

Obrazložitev

Zaradi preglednosti in da bi imeli jasnejšo sliko o razmerah pri zaposlovanju pomorščakov, bi morale biti statistike o poklicu pomorščakov javno dostopne.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 1 – točka 16

Direktiva 2008/106/ES

Člen 25a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Da se zagotovi varstvo osebnih podatkov, morajo države članice vse osebne podatke iz Priloge V Komisiji posredovati v anonimni obliki, kar storijo s programsko opremo, ki jo zagotovi ali odobri Komisija.

Obrazložitev

Predlog spremembe krepi spoštovanje zahtev Unije o varstvu osebnih podatkov.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 1 – točka 16

Direktiva 2008/106/ES

Člen 25a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da določi ustrezne ukrepe za zbiranje, shranjevanje in analiziranje teh podatkov.

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da določi ustrezne ukrepe za zbiranje, posredovanje, shranjevanje, analiziranje in širjenje teh podatkov.

Obrazložitev

Predlog spremembe natančneje določa nalogo Komisije. Postopek je brez posredovanja in širjenja statističnih podatkov nepopoln.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive

Člen 1 – točka 16

Direktiva 2008/106/ES

Člen 25a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da določi ustrezne ukrepe za zbiranje, shranjevanje in analiziranje teh podatkov.

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da določi ustrezne ukrepe za zbiranje, shranjevanje in analiziranje teh podatkov v skladu z zahtevami za varstvo podatkov, določenimi z veljavno zakonodajo EU. Podatki in rezultati analiz na podlagi teh podatkov se sporočajo, zbirajo, shranjujejo in analizirajo v anonimni obliki.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 1 – točka 17

Direktiva 2008/106/ES

Člen 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov o spremembi Priloge V k tej direktivi glede posebne in zadevne vsebine ter podrobnostih informacij, ki jih morajo sporočati države članice ob upoštevanju zaščitnih ukrepov glede varstva podatkov v skladu s členom 27a.

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov o spremembi Priloge V k tej direktivi glede posebne in zadevne vsebine ter podrobnostih informacij, ki jih morajo sporočati države članice ob spoštovanju zaščitnih ukrepov glede varstva podatkov, določenih z veljavno zakonodajo EU, v skladu s členom 27a. Ti delegirani akti ne smejo spremeniti določb o anonimiziranju podatkov iz odstavka 2a člena 25a.“.

Obrazložitev

Predlog spremembe krepi spoštovanje zahtev Unije za varstvo osebnih podatkov in je v skladu s spremembo uvodne izjave 8 in novim členom 25a.

Poudariti je treba, da se mora spoštovati zaščitne ukrepe za varstvo podatkov.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 1 – točka 18

Direktiva 2008/106/ES

Člen 27a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 25a in člena 27 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te direktive.

2. Pooblastilo iz člena 25a in člena 27 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te direktive Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastilu. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred iztekom tega obdobja nasprotujeta podaljšanju, in sicer od …* .

 

_____________

 

* UL: Prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Nov medinstitucionalni skupni dogovor iz leta 2011 o delegiranih aktih predvideva uporabo posebnih standardnih klavzul, ki se tu dodajajo in s katerimi se nadomesti besedilo predloga Komisije.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 1 – točka 20

Direktiva 2008/106/ES

Člen 30 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za tiste pomorščake, ki začnejo opravljati odobreno delo na ladjah, obiskovati odobren izobraževalni program in program usposabljanja ali odobren tečaj usposabljanja pred 1. julijem 2013, lahko država članica do 1. januarja 2017 še izdaja, priznava in overja spričevala v skladu z zahtevami te direktive, ki so se uporabljale pred začetkom veljavnosti pričujoče direktive.

1. Za tiste pomorščake, ki začnejo opravljati odobreno delo na ladjah, obiskovati odobren izobraževalni program in program usposabljanja ali odobren tečaj usposabljanja pred 1. julijem 2013, lahko država članica do 1. januarja 2017 še izdaja, priznava in overja spričevala o usposobljenosti v skladu z zahtevami te direktive, ki so se uporabljale pred.*

Država članica lahko do 1. januarja 2017 podaljšuje in ponovno potrjuje veljavnost spričeval in overitev v skladu z zahtevami te direktive, ki so se uporabljale pred začetkom veljavnosti pričujoče direktive.“

Država članica lahko do 1. januarja 2017 podaljšuje in ponovno potrjuje veljavnost spričeval o usposobljenosti in overitev v skladu z zahtevami te direktive, ki so se uporabljale pred ….*.

 

_________________

 

* UL: Prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja tehnično prilagoditev. Poleg tega je v skladu s predlogoma spremembe 10 in 11 o specifikaciji spričeval.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od 1. januarja 2012.

črtano

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Priloga I

Direktiva 2008/106/ES

Priloga I – Pravila III/6 – točka 2.4 novo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2.4 izpolnjevati standarde usposobljenosti, opredeljene v odstavku 2 oddelka A–VI/1, odstavkih 1 do 4 oddelka A–VI/2, odstavkih 1 do 4 oddelka A–VI/3 in odstavkih 1 do 3 oddelka A–VI/4 Kodeksa STCW.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Priloga I

Direktiva 2008/106/ES

Priloga I – Poglavje IV – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

RADIJSKE ZVEZE IN POMORSKI RADIOTELEFONISTI

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Besedilo se uvaja zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Priloga I

Direktiva 2008/106/ES

Priloga I – Pravilo IV/1 – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pomorskim radiotelefonistom na ladjah, ki jim ni treba izpolnjevati določb o sistemu GMDSS iz poglavja IV Konvencije SOLAS 74, ni treba izpolnjevati določb tega poglavja. Vendar pa morajo radiotelefonisti na teh ladjah upoštevati Pravilnik o radiokomunikacijah. Uprava mora zagotoviti, da se radiotelefonistom izdajo ali priznajo ustrezna spričevala, ki jih predpisuje Pravilnik o radiokomunikacijah.

2. Pomorskim radiotelefonistom na ladjah, ki jim ni treba izpolnjevati določb o sistemu GMDSS iz poglavja IV Konvencije SOLAS 74, ni treba izpolnjevati določb tega poglavja. Vendar pa morajo radiotelefonisti na teh ladjah upoštevati Pravilnik o radiokomunikacijah. Države članice zagotovijo, da se radiotelefonistom izdajo ali priznajo ustrezna spričevala, ki jih predpisuje Pravilnik o radiokomunikacijah.

Obrazložitev

Besedilo se uvaja zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Priloga I

Direktiva 2008/106/ES

Priloga I – Uredba IV/2 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka oseba, odgovorna za izvajanje nalog s področja radijskih zvez na ladji, ki mora sodelovati v sistemu GMDSS, mora imeti ustrezno spričevalo, ki se nanaša na GMDSS in ga je izdala ali priznala uprava na podlagi določb Pravilnika o radiokomunikacijah.

1. Vsaka oseba, odgovorna za izvajanje nalog s področja radijskih zvez na ladji, ki mora sodelovati v sistemu GMDSS, mora imeti ustrezno spričevalo, ki se nanaša na GMDSS in ga je izdala ali priznala država članica na podlagi določb Pravilnika o radiokomunikacijah.

Obrazložitev

Besedilo se uvaja zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Priloga III

Direktiva 2008/106/ES

Priloga V – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pri sklicevanju na to prilogo je treba za vsa spričevala o usposobljenosti ali overitve, ki potrjujejo njihovo izdajo, vse overitve, ki potrjujejo priznanje spričeval o usposobljenosti, ki so jih izdale druge države, in za vsa spričevala o strokovni usposobljenosti, izdana mornarjem, zagotoviti naslednje podatke, navedene v odstavku 9 oddelka A–I/2 Kodeksa STCW:

1. Pri sklicevanju na to prilogo je treba za vsa spričevala o usposobljenosti ali overitve, ki potrjujejo njihovo izdajo, vse overitve, ki potrjujejo priznanje spričeval o usposobljenosti, ki so jih izdale druge države, zagotoviti naslednje podatke, navedene v odstavku 9 oddelka A–I/2 Kodeksa STCW; podatki, ki so označeni (*), se posredujejo v anonimni obliki, kot določa odstavek 2a člena 25a:

Spričevala o usposobljenosti (CoC) / overitve, ki potrjujejo njihovo izdajo (EaI):

Spričevala o usposobljenosti (CoC) / overitve, ki potrjujejo njihovo izdajo (EaI):

– enotno identifikacijsko oznako pomorščaka;

– enotno identifikacijsko oznako pomorščaka, če je na voljo*;

– ime pomorščaka;

– ime pomorščaka*;

– datum rojstva pomorščaka;

– datum rojstva pomorščaka;

– nacionalnost pomorščaka;

– nacionalnost pomorščaka;

– spol pomorščaka;

– spol pomorščaka;

– overjeno številko spričevala o usposobljenosti;

– overjeno številko spričevala o usposobljenosti*;

– številko overitve, ki potrjuje izdajo spričevala;

– številko overitve, ki potrjuje izdajo spričevala*;

– delovno(-na) mesto(-ta);

– delovno(-na) mesto(-ta);

– datum izdaje ali najnovejši datum ponovne potrditve veljavnosti dokumenta;

– datum izdaje ali najnovejši datum ponovne potrditve veljavnosti dokumenta;

– datum poteka veljavnosti;

– datum poteka veljavnosti;

– status spričevala (veljavno, odvzeto, preklicano, prijavljeno kot izgubljeno, uničeno);

– status spričevala;

– omejitve.

– omejitve.

Overitve, ki potrjujejo priznanje spričeval o usposobljenosti in so jih izdale druge države (EaR):

Overitve, ki potrjujejo priznanje spričeval o usposobljenosti in so jih izdale druge države (EaR):

– enotno identifikacijsko oznako pomorščaka;

– enotno identifikacijsko oznako pomorščaka, če je na voljo*;

– ime pomorščaka*;

– ime pomorščaka*;

– datum rojstva pomorščaka;

– datum rojstva pomorščaka;

– nacionalnost pomorščaka;

– nacionalnost pomorščaka;

– spol pomorščaka;

– spol pomorščaka;

– državo, ki je izdala prvotno spričevalo o usposobljenosti;

– državo, ki je izdala prvotno spričevalo o usposobljenosti;

– številko prvotnega spričevala o usposobljenosti;

– številko prvotnega spričevala o usposobljenosti*;

– številko overitve, ki potrjuje priznanje spričevala o usposobljenosti;

– številko overitve, ki potrjuje priznanje spričevala o usposobljenosti*;

– delovno(-na) mesto(-ta);

– delovno(-na) mesto(-ta);

– datum izdaje ali najnovejši datum ponovne potrditve veljavnosti dokumenta;

– datum izdaje ali najnovejši datum ponovne potrditve veljavnosti dokumenta;

– datum poteka veljavnosti;

– datum poteka veljavnosti;

– status

– status overitve;

– omejitve.

– omejitve.

Spričevala o strokovni usposobljenosti za mornarje (CoP) (če so na voljo):

Spričevala o strokovni usposobljenosti, izdana mornarjem v skladu s poglavji II, III in VII Priloge h Konvenciji STCW, kot so:

– enotno identifikacijsko oznako pomorščaka;

– enotno identifikacijsko oznako pomorščaka, če je na voljo*;

– ime pomorščaka;

– ime pomorščaka*;

– datum rojstva pomorščaka;

– datum rojstva pomorščaka;

– nacionalnost pomorščaka;

– nacionalnost pomorščaka;

– spol pomorščaka;

– spol pomorščaka;

– številko spričevala o strokovni usposobljenosti;

– številko spričevala o strokovni usposobljenosti*;

– delovno(-na) mesto(-ta);

– delovno(-na) mesto(-ta);

– datum izdaje ali najnovejši datum ponovne potrditve veljavnosti dokumenta;

– datum izdaje ali najnovejši datum ponovne potrditve veljavnosti dokumenta;

– datum poteka veljavnosti;

– datum poteka veljavnosti;

– status.

– status spričevala o strokovni usposobljenosti.

2. Informacije, ki se urejajo z zakonodajo o varstvu podatkov, se lahko zagotovijo v anonimni obliki.

 

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu z zahtevo, da države članice posredujejo anonimne statistične podatke v skladu z odstavkom 2a člena 25a in s predhodnimi predlogi sprememb o tem vprašanju.

(1)

UL C 43, 15.2.2012, str. 69.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Izredno pomembno je, da je posadka na krovu iste ladje, ki se je usposabljala v različnih državah in po različnih sistemih, usposobljena za varno opravljanje svojih nalog. Usposabljanje ima pomembno vlogo pri varnosti v pomorskem prometu.

Usposabljanje in izdajanje spričeval pomorščakom ureja Konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (Konvencija STCW), ki jo je Mednarodna pomorska organizacija (IMO) sprejela leta 1978. Veljati je začela leta 1984, bistveno pa je bila spremenjena leta 1995.

V strukturi Konvencije uvodni členi vsebujejo splošna načela in določbe o začetku veljavnosti in postopkih za spremembe. Priloge h Konvenciji sestavljajo tehnična „pravila“ o zahtevah za usposabljanje, kvalifikacije in izdajanje spričeval za različna delovna mesta na ladji (kot so „kapitan“, „prvi častnik“ in podobno), ter „kodeks“, ki v delu A vsebuje podrobne tabele z natančnimi opisi fizičnih veščin (npr. določanje položaja, manevriranje ladje, ravnanje s tovorom), v delu B pa navodila za izvajanje celotnih pravil STCW. Razen dela B so vsi deli konvencije za države pogodbenice pravno zavezujoči.

Z Direktivo 94/58/ES z dne 22. novembra 1994 je bila v zakonodajo EU prvič uvedena minimalna raven izobraževanja za pomorščake po Konvenciji STCW. Po nadaljnjih spremembah konvencije je bila direktiva prilagojena; uvedeni so bili postopki za priznavanje spričeval pomorščakov, izdanih v državah nečlanicah, zahteve za pomorščake na potniških ladjah ter vzajemno priznavanje spričeval, ki so jih izdale države članice. Končno so bile s prenovitvijo leta 2008 uvedene tehnične spremembe, da bi bila zakonodaja EU bolj razumljiva ter da bi predpise EU prilagodili novemu regulativnemu postopku s pregledom (komitologiji). Direktiva 2008/106/ES je sedaj veljavna zakonodaja EU. Končni zakonodajni akt je bil sprejet 19. novembra 2008 po postopku soodločanja. Poročilo je pripravil odbor za promet kot pristojni odbor.

V novejšem času, leta 2010, pa je konferenca pogodbenic Konvencije STCW v Manili pripravila celovito revizijo konvencije in uvedla precejšnje spremembe („manilske spremembe“), ki so začele veljati 1. januarja 2012.

Predpisi Unije o usposabljanju pomorščakov in izdajanju njihovih spričeval morajo biti še naprej usklajeni z mednarodnimi predpisi, da bi preprečili navzkrižje med zavezami EU in mednarodnimi zavezami držav članic EU, ki so vse pogodbenice Konvencije STCW ter so podpisale spremembe manilske konference.

Predlog Komisije

Tako je glavni cilj predloga Komisije prenesti najnovejše manilske spremembe v zakonodajo EU. Spremembe se nanašajo na „pravila“, ki so priložena h Konvenciji, in bolj tehnični „kodeks“ v delu A. Najpomembnejše spremembe konvencije, ki jih vsebuje ta predlog Komisije, so:

- učinkovitejše določbe v zvezi z izobraževanjem in ocenjevanjem, izdajanjem spričeval o usposobljenosti ter preprečevanjem goljufij;

- posodobljeni standardi v zvezi zdravstvenim stanjem, delovno sposobnostjo in zlorabo alkohola;

- nove zahteve v zvezi z izdajanjem spričeval za kvalificirane pomorščake in častnike elektrotehnike ter usposabljanjem s področja varnosti za vse pomorščake;

- posodobljene zahteve za osebje na nekaterih vrstah ladij;

- pojasnitev in poenostavitev opredelitve „spričevala“.

Poleg tega predlog:

- podaljšuje rok za postopek priznavanja sistema STCW tretjih držav s treh na osemnajst mesecev;

- prilagaja določbe STCW o ladijskem stražarjenju, tudi omejitve izjem za minimalen čas počitka, ter jih s tem usklajuje s predpisi EU o delovnem času pomorščakov;

- uvaja zahtevo, da države članice Komisiji za statistične namene zagotavljajo obstoječe podatke o spričevalih.

Ocena in priporočila poročevalca

Po mnenju poročevalca gre pri predlogu Komisije predvsem za prenos sprememb Konvencije STCW Mednarodne pomorske organizacije, s katerimi že soglašajo države članice, s čimer bi zakonodajo EU uskladili s spremenjeno Konvencijo STCW, tako da so možnosti za uvajanje sprememb k vsebini predloga Komisije omejene. S podobnimi direktivami so namreč v zakonodajo EU že bile prenesene predhodne bistvene spremembe Konvencije STCW.

Poročevalec je spremembe pri prenosu „manilskih sprememb“ predlagal le zaradi izboljšanja zakonodajnega besedila v smislu večje jasnosti ali zaradi uskladitve z najnovejšimi dogodki.

Poročevalec je bistvene spremembe predlagal le pri tem, da vztraja pri ohranitvi časa počitka tudi v primeru urjenja. 

Dodatna zahteva predlagane direktive, ki ni del Konvencije STCW, je zahteva, da morajo vse države članice Komisiji letno posredovati podatke o spričevalih o usposabljanju posameznih pomorščakov, s čimer bi dobili boljšo podobo o poklicu pomorščakov v Evropi.

Pri tem želi poročevalec predlagati naslednje spremembe:

- okrepiti je treba pravico do varovanja osebnih podatkov, tako da morajo države članice podatke o pomorščakih posredovati v anonimni obliki;

- podatki se morajo posredovati zgolj za statistično analizo;

- vse statistike na podlagi teh podatkov morajo biti javno dostopne; poročevalec odločno podpira zbiranje podatkov o poklicu pomorščaka na evropski ravni; nedvomno je potrebna popolnejša slika o razmerah na področju zaposlovanja v tem sektorju.

Poročevalec predlaga tudi drugo spremembo, s katero bi zakonodajno besedilo uskladili s spremenjenimi določbami o komitologiji, uvedenimi z Lizbonsko pogodbo. Poročevalec uvaja novo besedilo, ki bolje odraža medinstitucionalni skupni dogovor iz leta 2011 o delegiranih aktih. Poročevalec predvideva prihodnje razprave s Svetom, ki je uvedel precej sprememb v svoj splošni pristop k določbam o delegiranih aktih.

Poročevalec je seznanjen tudi s pravnimi nejasnostmi v francoski različici med veljavno in spremenjeno direktivo glede opredelitve spričevala o usposobljenosti in spričevala o strokovni usposobljenosti. Seveda morajo biti te nedoslednosti odpravljene pred sprejetjem političnega dogovora, zlasti s sodelovanjem pravnikov lingvistov. Predlog Komisije vsebuje tudi opredelitev spričeval v novih točkah 36 in 37 iz člena 1. Poročevalec je predstavil dva predloga sprememb, s katerima bi popravil ustrezne dele veljavne direktive in predloga Komisije.

Spremembe Konvencije STCW so začele veljati 1. januarja 2012. Poročevalec si želi tesnega sodelovanja z danskim predsedstvom pri iskanje hitrega dogovora, s čimer bi preprečili nadaljnje zamude pri usklajevanju zakonodaje EU z zahtevami v manilskih spremembah ter navzkrižje med obveznostmi EU in mednarodnimi obveznostmi njenih držav članic. Poročevalec je nekaj predlogov sprememb v predlog Komisije uvedel glede na nekatere spremembe, ki jih je predlagal Svet v svojem dogovoru o splošnem pristopu.


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (2.5.2012)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov

(COM(2011)0555 – C7‑0246/2011 – 2011/0239(COD))

Pripravljavec mnenja: Ole Christensen

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Usposabljanje posadke na krovu je poglavitnega pomena za varno obratovanje ladij na morju in v pristanišču. Konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (Konvencija STCW) ureja enotno usposabljanje in izdajanje spričeval pomorščakom. Konvencijo je leta 1978 sprejela Mednarodna pomorska organizacija in vključuje tudi določbe v zvezi s stražarjenjem in delovno sposobnostjo, vključno s časom počitka, in se zaenkrat v pravu EU izvaja z Direktivo 2008/106/ES.

Leta 2010 pa je konferenca pogodbenic Konvencije STCW v Manili pripravila celovito revizijo te konvencije in uvedla precejšnje spremembe („manilske spremembe“), ki so začele veljati 1. januarja 2012.

Glavni cilj predloga Komisije (COM(2011)0555) je s spremembo Direktive 2008/106/ES prenesti te najnovejše spremembe, dogovorjene v Manili, v pravo EU. Čeprav je odbor za promet pristojni odbor za prenos manilskih sprememb, se te v veliki meri prekrivajo z zadevami, povezanimi z zaposlovanjem.

Namen predlaganega mnenja je zagotoviti skladnost teh novih določb EU z ustreznim veljavnim pravnim okvirom in že obstoječimi sporazumi s socialnimi partnerji.

Pripravljavec mnenja predvsem zato predlaga podporo in okrepitev predloga Komisije, kar zadeva minimalni čas počitka in omejitev možnosti odstopanja od zahtevanega časa počitka za pomorščake na straži. Minimalni čas počitka bo trajal najmanj 10 ur v 24-urnem obdobju in 77 ur v sedemdnevnem obdobju.

Da se prepreči nevarnost zaradi utrujenosti, se ne dovolijo izjeme glede dnevnega časa počitka. Izjeme glede zahtevanega tedenskega počitka bodo dovoljene le pod strogimi pogoji. Izjema glede splošnega pravila o 77-urnem počitku bo dovoljena le, če bodo socialni partnerji v različnih državah članicah soglašali s krajšim tedenskim počitkom. To bo zagotovilo skladnost z določbami o delovnem času pomorščakov (Direktiva 1999/63/ES).

Tudi v primeru kolektivno dogovorjenih izjem za najkrajši tedenski počitek pa te ne bodo dovoljene za več kot dva zaporedna tedna, pri čemer pa minimalni čas počitka v sedemdnevnem obdobju ne bo krajši od 70 ur. Poleg tega presledki med dvema obdobjema izjem na ladji ne smejo biti krajši od dvojnega trajanja izjeme. S tem mnenje zagotavlja minimalni možni počitek pomorščakov, da se zagotovi varnost na krovu ladij.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Vse države članice so pogodbenice Konvencije in nobena ni nasprotovala Manilskem spremembam v skladu s predvidenim postopkom. Zato morajo države članice uskladiti svoje nacionalne predpise z Manilskimi spremembami. Preprečiti je treba kolizijo med mednarodnimi obveznostmi držav članic in njihovimi obveznostmi na ravni EU. Ob upoštevanju globalne narave pomorskega prometa je treba zagotavljati tudi usklajenost pravil Unije o usposabljanju in izdaji spričeval pomorščakom z mednarodnimi pravili. Zato je treba spremeniti več določb Direktive 2008/106, da bodo odražale Manilske spremembe.

(4) Vse države članice so pogodbenice Konvencije in nobena ni nasprotovala manilskim spremembam v skladu s predvidenim postopkom. Zato morajo države članice uskladiti svoje nacionalne predpise z manilskimi spremembami. Preprečiti je treba kolizijo med mednarodnimi obveznostmi držav članic in njihovimi obveznostmi na ravni EU. Ob upoštevanju globalne narave pomorskega prometa je treba zagotavljati tudi usklajenost pravil Unije o usposabljanju in izdaji spričeval pomorščakom z mednarodnimi pravili. Direktiva 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij ne zagotavlja ustreznega pravnega okvira za določitev zahtevanih standardov za usposabljanje in izdajanje spričeval pomorščakom. Zato so potrebne posebne določbe EU. Zato je treba spremeniti Direktivo 2008/106/ES, da bo odražala manilske spremembe.

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba razliko med področjem uporabe Direktive 2008/106/ES in Direktive 2005/36/ES.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Na konferenci v Manili so države pogodbenice med drugim nameravale določiti tudi objektivne omejitve za izjeme glede minimalnega časa počitka za osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in pomorščake z dodeljenimi nalogami na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja. Tudi te določbe bi bilo treba vključiti v zakonodajo EU. Vendar bi morale upoštevati določbe o času počitka, ki se uporabljajo za pomorščake v skladu z direktivama Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 in 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009. Poleg tega bi morala biti možnost odobritve izjem omejena z vidika najdaljšega trajanja, pogostosti in področja uporabe. Določbe v zvezi s tem bi bilo treba vključiti v direktivo.

(5) Evropski socialni partnerji so se dogovorili o minimalnem času počitka, ki velja za pomorščake, za izvajanje takega sporazuma pa je bila sprejeta Direktiva Sveta 1999/63/ES. Direktiva 1999/63/ES dopušča tudi možnost za odobritev izjem glede minimalnega časa počitka za pomorščake. Na konferenci v Manili so države pogodbenice med drugim nameravale določiti tudi objektivne omejitve za izjeme glede minimalnega časa počitka za osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in pomorščake z dodeljenimi nalogami na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja, da bi preprečile utrujenost. Te nove določbe bi bilo treba vključiti v pravo EU, tako da se zagotovi skladnost z Direktivo 1999/63/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/13/ES.

Obrazložitev

Možne izjeme iz Direktive 2008/106/ES morajo biti skladne z določbami Direktive 1999/63/ES, s katero se izvaja sporazum med evropskimi socialnimi partnerji.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Razpoložljivi statistični podatki o evropskih pomorščakih so nepopolni in pogosto netočni, kar otežuje oblikovanje politik v tem občutljivem sektorju. Podrobni podatki o izdajanju spričeval pomorščakom tega problema ne morejo popolnoma rešiti, vendar bi bili nedvomno koristni. V skladu s Konvencijo STCW morajo podpisnice voditi registre vseh spričeval in overitev ter ustreznih ponovnih potrditev veljavnosti ali drugih ukrepov, ki vplivajo nanje (pravilo I/2(14)). Države članice morajo v skladu s členom 11(4) Direktive 2008/106 voditi register izdanih spričeval in overitev. Da se zagotovi čim bolj popolna slika o stanju zaposlovanja v Evropi, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da Komisiji pošiljajo izbrane podatke, ki so že na voljo v njihovih registrih spričeval pomorščakov. Te podatke bi bilo treba uporabljati za statistične namene in bi morali biti usklajeni z zahtevami Unije za varstvo podatkov. V Direktivo 2008/106/ES bi bilo treba vključiti ustrezno določbo.

(7) Razpoložljivi statistični podatki o evropskih pomorščakih so nepopolni in pogosto netočni, kar otežuje oblikovanje politik v tem občutljivem sektorju. Podrobni podatki o izdajanju spričeval pomorščakom tega problema ne morejo popolnoma rešiti, vendar bi bili nedvomno koristni. V skladu s Konvencijo STCW morajo podpisnice voditi registre vseh spričeval in overitev ter ustreznih ponovnih potrditev veljavnosti ali drugih ukrepov, ki vplivajo nanje (pravilo I/2(14)). Države članice morajo v skladu s členom 11(4) Direktive 2008/106/ES voditi register izdanih spričeval in overitev. Da se zagotovi čim bolj popolna slika o stanju zaposlovanja v Evropi, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da Komisiji pošiljajo izbrane podatke, ki so že na voljo v njihovih registrih spričeval pomorščakov. Te podatke bi bilo treba omejiti na to, kar je potrebno, da bo mogoče politiko oblikovati na podlagi dokazov, ter jih uporabljati le za statistične namene in jih zbirati, hraniti in analizirati popolnoma v skladu z zahtevami Unije za varstvo podatkov.

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba cilj posredovanja podatkov Evropski komisiji, tudi za pravilno izvajanje zakonodaje o varstvu podatkov.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Rezultate analize teh podatkov bi bilo treba uporabiti pri predvidevanju gibanj na trgu dela in podpori pomorščakom pri načrtovanju poklicne poti ter pri izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujata poklicno izobraževanje in usposabljanje. Rezultati bi morali tudi prispevati k boljšemu poklicnemu izobraževanju in usposabljanju višje- in visokošolskih ustanov za pomorstvo.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Da bi se podatki o pomorski stroki zbirali skladno z razvojem stroke in tehnologije, bi bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastiti tudi za sprejemanje aktov v zvezi s prilagoditvami Priloge V k Direktivi 2008/106/ES. Ti delegirani akti bi se nanašali zlasti na vsebino informacij na overitvah, spričevalih o usposobljenosti ali visoki strokovni usposobljenosti ter številu in podrobnostih o pomorščakih, katerih spričevala so izdana ali overjena, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov glede varstva podatkov, navedenih v zadevni prilogi. Komisija mora biti pooblaščena tudi za sprejemanje delegiranih aktov, da določi merila, kako naj države članice zbirajo, skladiščijo in analizirajo statistične tovrstne informacije, da bi se prilagodile nove statistične potrebe za pomorščake ter zbrale najnovejše informacije, ki so skladne z dejanskim stanjem. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(8) Da bi se podatki o pomorski stroki zbirali skladno z razvojem stroke in tehnologije, bi bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastiti tudi za sprejemanje aktov v zvezi s prilagoditvami Priloge V k Direktivi 2008/106/ES. Ti delegirani akti bi se nanašali zlasti na posodobitev določb o vsebini informacij na overitvah, spričevalih o usposobljenosti ali visoki strokovni usposobljenosti ter številu in podrobnostih o pomorščakih, katerih spričevala so izdana ali overjena, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov glede varstva podatkov, navedenih v zadevni prilogi. Komisija mora biti pooblaščena tudi za sprejemanje delegiranih aktov, da določi merila, kako naj države članice zbirajo, skladiščijo in analizirajo statistične tovrstne informacije, da bi se prilagodile nove statistične potrebe za pomorščake ter zbrale najnovejše informacije, ki so skladne z dejanskim stanjem. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Delegirane akte bi bilo treba omejiti na to, kar je potrebno, da bi ohranili posodobitev informacijskega sistema glede na razvoj sektorja pomorstva.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Izogniti bi se bilo treba dodatnim zamudam pri prenosu manilskih sprememb Konvencije STCW v evropsko zakonodajo, da se ohrani konkurenčnost evropskih pomorščakov in varnost na krovu ladij, ki jo je treba vzdrževati z rednim usposabljanjem posadke.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 1 - odstavek 1 - točka 1 - točka d (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 1 - točka 41a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

41a. „mornar elektrotehnik“ pomeni mornarja, kvalificiranega v skladu z določbami poglavja III Priloge I;

Obrazložitev

Uvesti je treba opredelitev „mornarja elektrotehnika“ v skladu z določbami poglavja III Priloge I.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 1 - odstavek 1 - točka 4 - točka f - uvodni del

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11. Vsak kandidat za pridobitev spričevala mora predložiti zadovoljiv dokaz o:

11. Kandidati za pridobitev spričevala predložijo zadovoljive dokaze o:

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 1 - odstavek 1 - točka 4 - točka f

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) svoji istovetnosti;

Ne vpliva na slovensko različico.

 

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 1 - odstavek 1 - točka 4 - točka f

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) svoji starosti, ki ne sme biti nižja od predpisane za pridobitev želenega spričevala po pravilih iz Priloge I;

Ne vpliva na slovensko različico.

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 1 - odstavek 1 - točka 4 - točka f

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) izpolnjevanju standardov zdravstvenega stanja, navedenih v oddelku A–I/9 Kodeksa STCW;

(c) izpolnjevanju predpisanih standardov zdravstvenega stanja, ki veljajo za opravljanje določenih delovnih nalog;

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina. Poleg tega je treba poudariti, da je mogoče ugotavljati zdravstveno stanje samo za opravljanje določenih delovnih nalog.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 1 - odstavek 1 - točka 4 - točka f

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 11 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) o izpolnjevanju standardov usposobljenosti, predpisanih v pravilih iz Priloge I, za dela, funkcije in ravni, ki jih je treba navesti v overitvi spričevala.

(e) o izpolnjevanju standardov usposobljenosti, predpisanih v pravilih iz Priloge I, za dela, funkcije in ravni, ki jih morajo navesti v overitvi spričevala.

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 - odstavek 1 - točka 7 - točka a - točka i

Direktiva 2008/106/ES

Člen 10 – odstavek 1 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) se vse izobraževalne dejavnosti, dejavnosti za presojo usposobljenosti, izdajanje spričeval, vključno z zdravniškimi spričevali, overitev in ponovno potrditev veljavnosti, ki jih izvajajo nevladne službe ali entitete z njenim dovoljenjem, nenehno preverjajo s sistemom standardov kakovosti, da bi zagotovila doseganje zastavljenih ciljev, vključno s tistimi v zvezi s kvalifikacijami in delovnimi izkušnjami vodij izobraževanja in ocenjevalcev;“.

(a) se vse izobraževalne dejavnosti, dejavnosti za presojo usposobljenosti, izdajanje spričeval, vključno z zdravniškimi spričevali, overitev in ponovno potrditev veljavnosti, ki jih izvajajo nevladne službe ali entitete z njenim dovoljenjem, nenehno preverjajo s sistemom standardov kakovosti, da bi zagotovila doseganje zastavljenih ciljev, vključno s tistimi v zvezi s kvalifikacijami in delovnimi izkušnjami vodij izobraževanja in ocenjevalcev, v skladu z določbami oddelka A–I/6 in A–I/8 Kodeksa STCW;

Obrazložitev

V tej točki se ponovi besedilo pravila I/8 Konvencije STCW in bi morali opozoriti, da se uporabljajo ustrezni oddelki dela A Kodeksa STCW.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka -a - točka -i a (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia) točka (b) se nadomesti z naslednjim:

 

„(b) obstaja sistem standardov kakovosti v skladu z določbami oddelkov A–I/6 in A–I/8 Kodeksa STCW, kadar takšne dejavnosti izvajajo vladni organi ali entitete;

Obrazložitev

V tej točki se ponovi besedilo pravila I/8 Konvencije STCW in bi morali opozoriti, da se uporabljajo ustrezni oddelki dela A Kodeksa STCW.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 1 - odstavek 1 - točka 7 - točka a - točka ii

Direktiva 2008/106/ES

Člen 10 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) so izobraževalni cilji in s tem povezani standardi kakovosti za usposobljenost, ki jih je treba doseči, jasno opredeljeni in da določajo ravni znanja, razumevanja in veščin, ki ustrezajo preverjanju znanja in ocenjevanju na podlagi Konvencije STCW. Cilji in z njimi povezani standardi kakovosti so lahko določeni ločeno za različne izobraževalne tečaje in programe ter zajemajo upravljanje sistema za izdajanje spričeval;“.

(c) so izobraževalni cilji in s tem povezani standardi kakovosti za usposobljenost, ki jih je treba doseči, jasno opredeljeni in so določene ravni znanja, razumevanja in veščin, ki ustrezajo preverjanju znanja in ocenjevanju na podlagi Konvencije STCW.

Obrazložitev

Zadnji stavek se lahko črta, saj je enak koncept vključen v člen 10(1)(2) Direktive 2008/106/ES.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 1 - odstavek 1 - točka 7 - točka a - točka ii a (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ii a) Doda se naslednji pododstavek 2a:

 

„Oblikujejo in izvajajo se standardi kakovosti in sistemi standardov kakovosti iz prvega pododstavka, pri čemer se po potrebi upoštevajo priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter s tem povezani ukrepi, ki so jih sprejele države članice.“

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba skladnost z ustrezno zakonodajo EU na področju zagotavljanja kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/106/ES

Člen 11 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi standarde zdravstvenega stanja za pomorščake in postopke za izdajo zdravniškega spričevala v skladu z določbami tega člena in oddelka A–I/9 Kodeksa STCW.

1. Vsaka država članica določi standarde zdravstvenega stanja za pomorščake in postopke za izdajo zdravniškega spričevala v skladu z določbami tega člena in oddelka A–I/9 Kodeksa STCW. Pri določanju zdravstvenih standardov bi bilo treba upoštevati tudi navodila iz oddelka B–I/9 Kodeksa STCW.

Obrazložitev

Oddelek B–I/9 Kodeksa STCW vsebuje zelo uporabna in smiselna navodila za določitev zdravstvenih standardov, čeprav ta niso obvezna za podpisnice Konvencije STCW.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – uvodni del

Direktiva 2008/106/ES

Člen 11 – odstavek 4 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Vsak kandidat za pridobitev spričevala mora:

4. Kandidati za pridobitev zdravniškega spričevala morajo:

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina. Poleg tega se zaradi jasnosti doda beseda „zdravniškega“.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/106/ES

Člen 11 – odstavek 4 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zagotoviti zadovoljiv dokaz o svoji istovetnosti ter

(b) Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/106/ES

Člen 11 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) izpolnjevati veljavne standarde zdravstvenega stanja, ki jih je določila zadevna država članica.

(c) izpolnjevati standarde zdravstvenega stanja, ki jih je določila zadevna država članica in ki veljajo za opravljanje določenih delovnih nalog.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da je mogoče zdravstveno stanje ugotavljati le glede na opravljanje določenih delovnih nalog.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2008/106/ES

Člen 15 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) določijo in uvedejo čas počitka za osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in osebje, ki je odgovorno za dodeljene naloge na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja v skladu z odstavki 3 do 15;

(a) določijo in uvedejo čas počitka za osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in osebje, ki je odgovorno za dodeljene naloge na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja v skladu z odstavki 3 do 13;

Obrazložitev

Popraviti je treba napako pri sklicevanju na ustrezne odstavke.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2008/106/ES

Člen 15 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Zahtev po počitku, ki jih določata odstavka 4 in 5, ni treba izpolnjevati v izrednih razmerah, času urjenja in v drugih izjemnih pogojih obratovanja. Zbori, požarne in reševalne vaje ter urjenja, predpisana z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi ter z mednarodnimi sporazumi, se opravijo tako, da minimalno motijo počitek in ne povzročajo utrujenosti.

6. Zahtev po počitku, ki jih določata odstavka 4 in 5, ni treba izpolnjevati v izrednih razmerah ali drugih izjemnih pogojih obratovanja. Zbori, požarne in reševalne vaje ter urjenja, predpisana z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi ter z mednarodnimi sporazumi, se opravijo tako, da minimalno motijo počitek in ne povzročajo utrujenosti.

Obrazložitev

Besedilo Konvencije STCW ne vključuje urjenja.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2008/106/ES

Člen 15 – odstavek 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11. Ob obveznem upoštevanju splošnih načel varovanja zdravja in varnosti delavcev lahko države članice odobrijo ali registrirajo kolektivne pogodbe, ki dovoljujejo izjeme glede zahtevanih ur počitka v odstavku 4(b) in 5, če čas počitka ni krajši od 70 ur v vsakem obdobju sedmih dni. V skladu z Direktivo 1999/63/ES morajo take izjeme v največji možni meri spoštovati določene standarde, lahko pa upoštevajo pogostejše ali daljše dopuste ali dodeljevanje nadomestnega dopusta in morajo v čim večji meri upoštevati tudi navodila glede preprečevanja utrujenosti, opredeljena v oddelku B–VIII/1 Kodeksa STCW.

11. Ob obveznem upoštevanju splošnih načel varovanja zdravja in varnosti delavcev imajo lahko države članice nacionalne zakone, predpise ali postopke, na podlagi katerih lahko pristojni organi odobrijo ali registrirajo kolektivne pogodbe, ki dovoljujejo izjeme glede zahtevanih ur počitka v skladu z Direktivo 1999/63/ES. Take izjeme morajo v največji možni meri spoštovati določene standarde, lahko pa upoštevajo pogostejše ali daljše dopuste ali odobritev nadomestnega dopusta za pomorščake, ki delajo na ladjah kratke plovbe. Da pa se prepreči nevarnost zaradi utrujenosti, se izjeme od minimalnega časa počitka iz odstavka 4(a) ne dovolijo, pri izjemah od zahtevanih ur počitka v odstavkih 4(b) in 5 pa se upoštevajo omejitve iz odstavkov 12 in 13. Pri izjemah se v čim večji meri upoštevajo navodila glede preprečevanja utrujenosti, opredeljena v oddelku B–VIII/1 Kodeksa STCW.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2008/106/ES

Člen 15 – odstavek 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12. Izjeme iz odstavka 11 glede tedenskega počitka, ki ga določa odstavek 4(b), so dovoljene za največ dva zaporedna tedna. Presledki med dvema obdobjema izjem na ladji ne smejo biti krajši od dvojnega trajanja izjeme.

12. Izjeme iz odstavka 11 glede minimalnega tedenskega počitka, ki ga določa odstavek 4(b), so dovoljene za največ dva zaporedna tedna, pri čemer ta minimalni počitek v sedemdnevnem obdobju ni krajši od 70 ur. Poleg tega presledki med dvema obdobjema izjem na ladji ne smejo biti krajši od dvojnega trajanja izjeme.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe 23 člena 1(1)(12) (člen 15 (11) Direktive 2008/106/ES). Izboljšati bi bilo treba tudi jasnost besedila.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2008/106/ES

Člen 15 – odstavek 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13. V okviru morebitnih izjem glede odstavka 5, ki so navedene v odstavku 11, se lahko ure počitka, ki jih določa odstavek 4(a), razdelijo na največ tri obdobja, od katerih mora eno trajati najmanj šest ur, od preostalih dveh pa nobeno ne sme biti krajše od ene ure. Presledki med zaporednimi obdobji počitka ne smejo biti daljši od 14 ur. Izjeme ne smejo trajati več kot dve 24-urni obdobji v katerem moli obdobju sedmih dni.

13. V okviru morebitnih izjem glede odstavka 5, ki so navedene v odstavku 11, se lahko minimalni čas počitka v 24-urnem obdobju, ki ga določa odstavek 4(a), razdelijo na največ tri obdobja počitka, od katerih mora eno trajati najmanj šest ur, od preostalih dveh pa nobeno ne sme biti krajše od ene ure. Presledki med zaporednimi obdobji počitka ne smejo biti daljši od 14 ur. Izjeme ne smejo trajati več kot dve 24-urni obdobji v katerem moli obdobju sedmih dni.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe 23 člena 1(1)(12) (člen 15 (11) Direktive 2008/106/ES). Izboljšati bi bilo treba tudi jasnost besedila.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 16

Direktiva 2008/106/ES

Člen 25a - odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da določi ustrezne ukrepe za zbiranje, shranjevanje in analiziranje teh podatkov.“

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da določi ustrezne ukrepe za zbiranje, shranjevanje in analiziranje teh podatkov v skladu z zahtevami za varstvo podatkov, določenimi z veljavno zakonodajo EU. Podatki in rezultati analiz na podlagi teh podatkov se sporočajo, zbirajo, shranjujejo in analizirajo v anonimni obliki..

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 17

Direktiva 2008/106/ES

Člen 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov o spremembi Priloge V k tej direktivi glede posebne in zadevne vsebine ter podrobnostih informacij, ki jih morajo sporočati države članice ob upoštevanju zaščitnih ukrepov glede varstva podatkov v skladu s členom 27a.

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov o spremembi Priloge V k tej direktivi glede posebne in zadevne vsebine ter podrobnostih informacij, ki jih morajo sporočati države članice ob spoštovanju zaščitnih ukrepov glede varstva podatkov, določenih z veljavno zakonodajo EU, v skladu s členom 27a.

Obrazložitev

Poudariti je treba potrebno spoštovanje zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov

Referenčni dokumenti

COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Ole Christensen

5.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

27.3.2012

24.4.2012

 

 

Datum sprejetja

24.4.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov

Referenčni dokumenti

COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)

Datum predložitve EP

14.9.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Brian Simpson

11.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

29.2.2012

 

 

 

Datum sprejetja

8.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Spiros Danelis (Spyros Danellis), Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Datum predložitve

11.5.2012

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov