Procedură : 2011/0286(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0163/2012

Texte depuse :

A7-0163/2012

Dezbateri :

PV 03/07/2012 - 14
CRE 03/07/2012 - 14

Voturi :

PV 04/07/2012 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0288

RAPORT     ***I
PDF 658kWORD 309k
11.5.2012
PE 480.631v02-00 A7-0163/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013

(COM(2011)0630 – C7‑0337/2011 – 2011/0286(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013

(COM(2011)0630 – C7‑0337/2011 – 2011/0286(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0630),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C7‑0337/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 2012(1),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 mai 2012(2),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0163/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Regulamentul (CE) nr. 378/2007 a instituit un mecanism de modulare voluntară a plăților directe în vederea consolidării politicii de dezvoltare rurală în anumite state membre. Este important, prin urmare, să se garanteze continuitatea finanțării angajamentelor privind cheltuielile de dezvoltare rurală pentru exercițiul financiar 2014 și să se asigure că cuantumul plăților directe în anul calendaristic 2013 este menținut la un nivel similar celui din 2012, fără a aduce atingere stabilirii de plafoane naționale pentru plățile directe în cursul următorului cadru financiar.

Justificare

Dispozițiile actuale privind modularea voluntară a plăților directe expiră în 2012. Regatul Unit este singurul stat membru care aplică acest mecanism și, prin urmare, se confruntă cu un deficit semnificativ de finanțare pentru programul său de dezvoltare rurală în 2013. Această situație riscă să submineze îndeplinirea angajamentelor existente privind dezvoltarea rurală în exercițiul financiar respectiv.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În vederea funcționării fără probleme a plăților directe în anul calendaristic 2013, este necesară extinderea la anul calendaristic 2013 a plafoanelor nete stabilite pentru anul calendaristic 2012 și ajustarea acestora dacă este necesar, în special în ceea ce privește creșterile rezultate din introducerea treptată a plăților directe în noile state membre și încetarea modulării voluntare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 de stabilire a normelor pentru modularea voluntară a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultor.

(3) În vederea funcționării fără probleme a plăților directe în anul calendaristic 2013, este necesară extinderea la anul calendaristic 2013 a plafoanelor nete stabilite pentru anul calendaristic 2012 și ajustarea acestora dacă este necesar, în special în ceea ce privește creșterile rezultate din introducerea treptată a plăților directe în noile state membre.

Justificare

Dispozițiile actuale privind modularea voluntară a plăților directe expiră în 2012. Regatul Unit este singurul stat membru care aplică acest mecanism și, prin urmare, se confruntă cu un deficit semnificativ de finanțare pentru programul său de dezvoltare rurală în 2013. Această situație riscă să submineze îndeplinirea angajamentelor existente privind dezvoltarea rurală în exercițiul financiar respectiv.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În vederea aplicării corecte a plăților directe ce vor fi efectuate de statele membre în legătură cu cererile depuse în 2013, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește normele relevante privind baza de calcul a reducerilor pe care statele membre le aplică fermierilor în 2013 ca urmare a ajustării plăților și a disciplinei financiare. Este deosebit de important ca, pe durata activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să se asigure că documentele relevante sunt transmise simultan, la timp și în mod corespunzător Parlamentului European și Consiliului.

Justificare

Adaptarea textului legislativ în conformitate cu Consensul privind mecanismele practice de utilizare a actelor delegate (articolul 290 din TFUE).

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Transferurile financiare către Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală prevăzute la articolele 134, 135 și 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 vizează perspectivele financiare multianuale pentru perioada 2007-2013. Totuși, anul calendaristic 2013 corespunde exercițiului financiar 2014, făcând parte din următorul cadru financiar multianual care stabilește în mod permanent sumele disponibile pentru programarea în domeniul dezvoltării rurale. Așadar, astfel de transferuri financiare trebuie eliminate.

(5) Transferurile financiare către Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală prevăzute la articolele 134 și 135 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 vizează perspectivele financiare multianuale pentru perioada 2007-2013. Totuși, anul calendaristic 2013 corespunde exercițiului financiar 2014, făcând parte din următorul cadru financiar multianual care stabilește în mod permanent sumele disponibile pentru programarea în domeniul dezvoltării rurale. Așadar, astfel de transferuri financiare trebuie eliminate.

Justificare

Articolul 69 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 permite statelor membre să folosească plățile directe neutilizate pentru măsuri de ajutor specific [articolul 68 alineatul (1)] sau pentru FEADR (articolul 136). Propunerea Comisiei abrogă articolul 136, lăsând articolele 68 și 69 în vigoare. Acest lucru discriminează statele membre care au optat pentru transferuri în temeiul articolului 136, deoarece ele nu pot folosi fondurile respective în anul calendaristic 2013 (=exercițiul financiar 2014) nici în cadrul pilonului I, nici în cadrul FEADR. Această diferență de tratament poate fi evitată prin neabrogarea articolului 136.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009

Articolul 10b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 10b

 

Modularea voluntară în anul calendaristic 2013

 

Pe lângă ajustările prevăzute la articolul 10a, fiecare stat membru care a aplicat articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului poate aplica reduceri („modulare voluntară”) în cazul plăților directe acordate pe teritoriul lor în anul calendaristic 2013.

 

Ratele modulării voluntare pot fi diferențiate regional dacă un stat membru a aplicat schema de plată unică la nivel regional. Rata națională de reducere utilizată în statele membre prin mecanismul de modulare voluntară în 2012 determină rata maximă aplicabilă în anul calendaristic 2013.

 

Până în …*, statele membre decid rata modulării voluntare pe care urmează să o aplice și o comunică Comisiei. Sumele nete rezultate din aplicarea modulării voluntare în cazul statelor membre participante sunt disponibile pentru finanțarea programelor acestora de dezvoltare rurală.”

 

_____________________

 

* JO a se introduce data: două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Dispozițiile actuale privind modularea voluntară a plăților directe expiră în 2012. Regatul Unit este singurul stat membru care aplică acest mecanism și, prin urmare, se confruntă cu un deficit semnificativ de finanțare pentru programul său de dezvoltare rurală în 2013. Această situație riscă să submineze îndeplinirea angajamentelor existente privind dezvoltarea rurală în exercițiul financiar respectiv.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară pe baza unei propuneri prezentate de Comisie cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic pentru care se aplică ajustările prevăzute la alineatul (1), determină respectivele ajustări cel târziu la data de 30 iunie a aceluiași an.”

Justificare

Nemodificarea articolului 11 (referitor la disciplina financiară), potrivit căruia Consiliul hotărăște pe baza unei propuneri a Comisiei, ar însemna ca Consiliul să își rezerve în continuare dreptul de a exercita competențe de executare, în conformitate cu fostul articol 202 din Tratatul CE. Totuși, în noul context legislativ, raportorul consideră că nu se mai justifică rezervarea de către Consiliu a dreptului de a exercita competențe de executare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 73/2009

Articolul 11a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La articolul 11a se adaugă următorul alineat (3):

Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 11a

 

Delegarea de competențe Comisiei

(3) Pentru a asigura punerea în aplicare în cele mai bune condiții a ajustării plăților directe în 2013 și a disciplinei financiare, Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate, să adopte norme privind baza de calcul a reducerilor pe care statele membre le aplică fermierilor ca urmare a ajustării plăților în 2013 și a disciplinei financiare în conformitate cu articolele 10a și 11.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 142a care să instituite norme privind baza de calcul a reducerilor pe care statele membre le aplică fermierilor în 2013 ca urmare a ajustării plăților și a disciplinei financiare în conformitate cu articolele 10a și 11.

Justificare

Un nou articol 11a trebuie introdus aici, deoarece propunerea de aliniere COM(2010)0539 nu a fost încă adoptată. Domeniul de aplicare al actelor delegate ar trebui să fie limitat în timp. Delegarea de competențe ar trebui să vizeze doar normele aplicabile în 2013 conforme cu domeniul de aplicare și scopul prezentei propuneri.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009

Articolul 68 – alineatul 8 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) La articolul 68 alineatul (8), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

 

„(8) Până la ...*, statele membre care au adoptat decizia menționată la articolul 69 alineatul (1) o pot reexamina și pot decide, începând din 2013:”

 

_______________

 

* JO a se introduce data: o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009

Articolul 69 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4b) Articolul 69 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Statele membre pot decide până la 1 august 2009, 1 august 2010, 1 august 2011 sau până la …*, să utilizeze, din anul următor acestei decizii, până la 10 % din plafoanele naționale prevăzute la articolul 40, sau, în cazul Maltei, o sumă de 2 000 000 EUR, pentru ajutorul specific prevăzut la articolul 68 alineatul (1).”

 

______________

 

* JO a se introduce data: o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009

Articolul 133a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 133a

 

Sprijin național tranzitoriu

 

Noile state membre, cu excepția Bulgariei, a României și a Ciprului, pot acorda fermierilor sprijin național tranzitoriu în 2013 sub formă de plăți decuplate sub rezerva autorizării de către Comisie. Valoarea sprijinului național tranzitoriu poate fi încadrată în limitele unui pachet financiar sectorial specific. Valoarea pachetului financiar sectorial specific nu depășește diferența dintre valoarea totală a ajutoarelor directe la care fermierii din sector ar fi avut dreptul în anul calendaristic 2013 în cadrul unui program PAC și valoarea sprijinului direct acordat sectorului în temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009.”

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 a stabilit un cadru pentru plățile directe ale UE și plățile directe complementare de la nivel național, aplicabil în noile state membre. În consecință, în ultimii ani, din 2009 până în 2011, plățile directe totale de care au beneficiat fermierii din mai multe state membre noi în toate sectoarele agricole au ajuns la nivelul plăților directe primite de fermierii din statele membre care aplică schema de plată unică tradițională (SPU). Prin urmare, este important ca sprijinul direct din 2013 și de după să se mențină la un nivel similar celui din 2012, fiind oportun să se stabilească un mecanism tranzitoriu pentru 2013. Pentru a evita denaturări ale pieței apărute în urma aplicării diferite a recentelor reforme PAC în diferite state membre, este necesar să se prevadă posibilitatea ca noile state membre să acorde sprijin național tranzitoriu în 2013, în timp ce plățile directe vor fi introduse în mod uniform în toate statele membre. În vederea unei tranziții line de la sistemul actual de plăți directe la sistemul de plăți directe reformat și aplicat în mod uniform, este oportun să se instituie un mecanism tranzitoriu pentru 2013.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 73/2009

Articolele 134, 135, 136

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Articolele 134, 135 și 136 se elimină.

(5) Articolele 134 și 135 se elimină.

Justificare

Articolul 69 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 permite statelor membre să folosească plățile directe neutilizate pentru măsuri de ajutor specific [articolul 68 alineatul (1)] sau pentru FEADR (articolul 136). Propunerea Comisiei abrogă articolul 136, lăsând articolele 68 și 69 în vigoare. Acest lucru discriminează statele membre care au optat pentru transferuri în temeiul articolului 136, deoarece ele nu pot folosi fondurile respective în anul calendaristic 2013 (=exercițiul financiar 2014) nici în cadrul pilonului I, nici în cadrul FEADR. Această diferență de tratament poate fi evitată prin neabrogarea articolului 136.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009

Articolul 142a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 142a

 

Exercitarea delegării

 

(1) Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la prezentul articol.

 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11a se conferă Comisiei pe o perioadă de un an de la 1 ianuarie 2013.

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 11a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor indicate în respectiva decizie. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Această decizie nu afectează validitatea niciunui act delegat deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Adaptarea textului legislativ în conformitate cu Consensul privind mecanismele practice de utilizare a actelor delegate (articolul 290 din TFUE).

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului cuprinde regulile actualului sistem de plăți directe acordate fermierilor. Acest regulament ar trebui să fie înlocuit cu propunerile aferente reformei PAC pentru 2014-2020, care urmează să se aplice cu începere de la 1 ianuarie 2014. Deși Regulamentul (CE) nr. 73/2009 va continua să se aplice și în 2013, textul acestuia conține câteva dispoziții financiare care sunt valabile numai până în 2012. În plus, anul calendaristic 2013 corespunde exercițiului financiar 2014 și, prin urmare, se încadrează în noul cadru financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Propunerea de față a fost prezentată în vederea adoptării dispozițiilor financiare aplicabile în perioada de tranziție 2013.

Principalul scop al propunerii este de a stabili plafoane nete pentru plățile directe pentru anul calendaristic 2013, prevăzând un mecanism de ajustare similar modulării, astfel încât să asigure continuitatea nivelurilor plăților, ținând în același timp seama de introducerea treptată a plăților directe în noile state membre și de sistarea modulării voluntare.

1. O ajustare echivalentă cu modularea obligatorie

Proiectul de regulament stabilește nivelurile reducerilor aplicabile plăților directe pentru fermieri în 2013, cu un efect echivalent modulării obligatorii existente aplicabile în 2012. Se propune ca aceste ajustări să fie stabilite la un nivel mai scăzut în statele membre UE-10 decât în statele membre UE-15. Pentru statele membre UE-10, nivelul ajustării în 2013 ar fi egal cu 0% pentru sumele între 5 000 EUR și 300 000 EUR și cu 4% pentru sumele de peste 300 000 EUR. Pentru statele membre UE-15 (cu excepția regiunilor ultraperiferice și a insulelor din Marea Egee), nivelul ajustării în 2013 ar rămâne egal cu nivelul modulării obligatorii în 2012, stabilit în prezent la 10% pentru sumele între 5 000 EUR și 300 000 EUR și la 14% pentru sumele de peste 300 000 EUR. În regiunile ultraperiferice și în insulele din Marea Egee, nu s-ar opera ajustări. Nici pentru Bulgaria și România nu sunt prevăzute ajustări, întrucât în aceste state membre procesul de introducere treptată a plăților directe încă nu s-a încheiat.

2. Modularea voluntară și alte transferuri pentru dezvoltarea rurală

După cum s-a menționat anterior, anul de aplicare 2013 se încadrează în noul cadru financiar multianual 2014-2020 și în sumele destinate dezvoltării rurale definite în acesta. În consecință, transferurile financiare către programele de dezvoltare rurală în temeiul articolelor 134, 135 și 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se limitează la perspectivele financiare multianuale pentru perioada 2007-2013 și ar trebui eliminate. Articolele 134 și 135, referitoare la transferurile suplimentare efectuate din regimurile de bumbac și tabac către programele de dezvoltare rurală, au fost astfel eliminate, iar sumele corespunzătoare au fost incluse în pachetele corespunzătoare destinate dezvoltării rurale din propunerile privind cadrul financiar multianual. Articolul 136 a fost la rândul său eliminat, iar sumele necheltuite au fost incluse în calculul plafoanelor naționale corespunzătoare pentru anul 2013.

În plus, modularea voluntară prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului nu continuă în anul calendaristic 2013.

3. Plafoanele nete pentru suma totală a plăților directe

Proiectul de regulament propune și unele modificări ale cuantumului total al plăților directe pe care le poate acorda fiecare stat membru în 2013. Aceste plafoane nete sunt în mare parte reportate din plafoanele pentru 2012, cu ajustările corespunzătoare în funcție de introducerea treptată, convenită anterior, a plăților directe în noile state membre și de sistarea modulării voluntare.

Pentru statele membre UE-15 (cu excepția Germanei, Suediei și Regatului Unit), valoarea plafonului net în 2013 ar fi egală cu valoarea plafonului net din 2012, adaptată pentru a ține seama de defrișările estimate pentru 2012 (în total aproximativ 12 MEUR pentru Spania, Italia, Franța, Grecia, Austria și Portugalia) și de transferul estimat al pachetelor financiare pentru vin (în total aproximativ 160 MEUR pentru Grecia, Spania, Luxemburg, Malta și Regatul Unit) către schema de plată unică. Pentru Germania și Suedia, valoarea plafonului net în 2013 ar fi egală cu valoarea plafonului net din 2012, la care s-ar adăuga sumele corespunzătoare transferului temporar către programele de dezvoltare rurală pentru exercițiul financiar 2011 (articolul 136) (în total aproximativ 52 MEUR pentru Germania și Suedia). Pentru Regatul Unit, valoarea plafonului net în 2013 ar fi egală cu valoarea plafonului net din 2012, la care s-ar adăuga suma corespunzătoare transferului anual efectuat prin modulare voluntară către programele de dezvoltare rurală (aproximativ 314 MEUR).

Pentru statele membre UE-10, valoarea plafonului net pentru 2013 este ajustată la sumele angajate pentru finanțarea sprijinului specific prevăzut la articolul 68, convenite în bilanțul de sănătate, plus fondurile pentru introducerea treptată (în total aproximativ 550 MEUR). Pentru Bulgaria și România, situația din 2012 ar rămâne neschimbată și în 2013 (respectiv nu s-ar stabili plafoane).

4. Disciplină financiară

În conformitate cu actualele dispoziții privind disciplina financiară, toate plățile directe pentru fermieri trebuie să fie reduse proporțional dacă se preconizează o depășire a bugetului aferent primului pilon cu o marjă de 300 MEUR. În cadrul actualei perspective financiare, scopul acestei marje este de a constitui un mecanism de siguranță în eventualitatea în care sunt necesare în mod neprevăzut fonduri suplimentare. În propunerea sa privind cadrul financiar multianual și PAC pentru 2014-2020, Comisia propune ca pentru satisfacerea nevoilor de fonduri suplimentare care apar în urma unei crize agricole neașteptate să se recurgă la o nouă rezervă destinată situațiilor de criză. În conformitate cu aceste propuneri, proiectul de regulament elimină marja de 300 MEUR pentru exercițiul financiar 2014.

Propunerea adaugă, de asemenea, dispoziții prin care Comisia adoptă acte delegate pentru a stabili reguli cu privire la modul în care statele membre ar trebui să ajusteze, din motive de disciplină financiară, sumele care urmează să fie plătite fermierilor în 2013.

În sfârșit, raportorul subliniază că propunerea Comisiei a fost pregătită pornindu-se de la premisa că mai întâi va fi adoptată propunerea de aliniere COM(2010)0539. Prin urmare, la data adoptării prezentului raport ar trebui să se țină seama de această procedură aflată în derulare, eventual prin depunerea unor amendamente suplimentare.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (25.4.2012)

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013

(COM(2011)0630 – C7‑0337/2011 – 2011/0286(COD))

Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat o propunere de regulament privind aplicarea plăților directe pentru fermieri pentru anul 2013, care vizează modificarea Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. Deși Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului va continua să se aplice și în 2013, textul acestuia conține câteva dispoziții financiare care sunt valabile numai până la sfârșitul anului 2012. Pe lângă aceasta, anul calendaristic 2013 corespunde exercițiului financiar 2014 și, prin urmare, se încadrează în noul cadru financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

Scopul propunerii Comisiei este de a stabili plafoane nete pentru plățile directe în anul calendaristic 2013, pentru a asigura continuitatea nivelurilor plăților, ținând în același timp seama de efectul introducerii treptate a plăților directe în noile state membre și de sistarea modulării voluntare.

Conform propunerilor Comisiei, nivelul plăților directe reduse pentru fermieri în anul 2013 ar trebui să fie echivalent cu valoarea aplicabilă prin modulare voluntară în anul 2012. Păstrându-se structura actuală, se precizează explicit faptul că statele membre UE-10 vor beneficia de un nivel de 0% de ajustare a plăților cuprinse între 5 000 și 300 000 de euro și de 4% pentru sumele care depășesc 300 000 de euro în anul 2013, în timp ce ajustarea pentru statele membre UE-15 va fi de 10% pentru sumele cuprinse între 5 000 și 300 000 de euro și de 14% pentru cele care depășesc 300 000 de euro. Regiunile ultraperiferice, precum și Bulgaria și România sunt exceptate de la această regulă, întrucât perioada de introducere treptată nu s-a încheiat încă.

Dat fiind faptul că exercițiul financiar 2013 intră în domeniul de aplicare al noului cadru financiar multianual 2014-2020, prin care se definesc sumele destinate dezvoltării rurale, conceptul de modulare voluntară ar trebui eliminat. De asemenea, în propunerea Comisiei este definită suma totală a plăților directe pe care le poate acorda fiecare stat membru în 2013. Per ansamblu, plafoanele nete sunt reportate din plafoanele din 2012, cu unele ajustări în ceea ce privește efectele introducerii treptate și modularea voluntară.

În anul 2013 plafonul net pentru statele membre UE-15 va fi egal cu valoarea plafonului net pentru 2012, cu ajustările rezultate în urma defrișărilor din 2012 și a transferurilor estimate din cadrul sectorului vitivinicol către schema de plată unică. Pentru Germania, Suedia și Regatul Unit este prevăzută o excepție de la această dispoziție. În cazul Germaniei și al Suediei, suma corespunzătoare transferului temporar efectuat către dezvoltarea rurală în cadrul exercițiului financiar 2011 ar urma să se adauge la plafonul pentru 2012. În cazul Regatului Unit, suma corespunzătoare transferului anual realizat prin modulare voluntară ar urma să se adauge la plafonul pentru 2012. Pentru statele membre UE-10, plafonul net pentru 2013 se ajustează la sumele angajate prin sprijinul specific, astfel cum s-a convenit în bilanțul de sănătate, la care se adaugă fondurile pentru introducerea treptată.

Raportorul ar dori ca structura financiară existentă să fie menținută în anul 2013, astfel încât să se asigure continuitatea nivelurilor plăților. În plus, disciplina financiară actuală necesită o marjă minimă de 300 de milioane de euro drept „plasă de siguranță” pentru eventualele evenimente neprevăzute care necesită finanțare suplimentară. În completarea unui nou cadru financiar multianual, ar urma să fie instituită o nouă rezervă pentru situații de criză care ar elimina regula marjei de 300 de milioane de euro pentru anul 2014.

Prin urmare, din motivele menționate mai sus, raportorul sprijină în întregime propunerea Comisiei.

*******

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să propună ca Parlamentul European să își adopte poziția în primă lectură, preluând propunerea Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013

Referințe

COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

25.10.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Giovanni La Via

6.2.2012

 

 

 

Data adoptării

25.4.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Vladimír Remek, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, Georgios Papastamkos, Paul Rübig


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013

Referințe

COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD)

Data prezentării la PE

12.10.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

DEVE

25.10.2011

BUDG

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

 

REGI

25.10.2011

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

DEVE

25.1.2012

EMPL

27.10.2011

ENVI

24.10.2011

REGI

27.2.2012

Raportor(i)

       Data numirii

Luis Manuel Capoulas Santos

26.9.2011

 

 

 

Examinare în comisie

29.2.2012

 

 

 

Data adoptării

8.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Petri Sarvamaa, Milan Zver

Data depunerii

11.5.2012

Aviz juridic - Politica de confidențialitate