ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

12.7.2012 - (COM(2012)0051 – C7‑0034/2012 – 2012/0023(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Linda McAvan


Διαδικασία : 2012/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0164/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0164/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

(COM(2012)0051 – C7‑0034/2012 – 2012/0023(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0051),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 114 και 168, παράγραφος 4, εδάφιο (γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0034/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0164/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Για να διασφαλίζεται η διαφάνεια όσον αφορά την εποπτεία των εγκεκριμένων φαρμάκων, ο κατάλογος των φαρμάκων που υπόκεινται σε συμπληρωματική παρακολούθηση σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1235/2010, θα πρέπει να περιλαμβάνει σε συστηματική βάση φάρμακα που υπόκεινται σε όρους σχετικά με την ασφάλεια μετά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.

(1) Για να διασφαλίζεται η διαφάνεια όσον αφορά την εποπτεία των εγκεκριμένων φαρμάκων, ο κατάλογος των φαρμάκων που υπόκεινται σε συμπληρωματική παρακολούθηση σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1235/2010, θα πρέπει να περιλαμβάνει σε συστηματική βάση φάρμακα που υπόκεινται σε ορισμένους όρους σχετικά με την ασφάλεια μετά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχεία γ και δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) φαρμάκων που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία γ), γα), γβ) και γγ) ή στο άρθρο 10α, στο άρθρο 14 παράγραφοι 7 και 8 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2·

(γ) φαρμάκων που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία γβ) και γγ) ή στο άρθρο 10α και στο άρθρο14 παράγραφοι 7 και 8·

(δ) φαρμάκων που εγκρίνονται βάσει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, υπό τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 21α, 22, 22α και 104α της εν λόγω οδηγίας·

(δ) φαρμάκων που εγκρίνονται βάσει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 21α στοιχεία β), γ) και στ) ή στα άρθρα 22 και 22α της εν λόγω οδηγίας·

Αιτιολόγηση

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products subject to:

· a PASS (as was the case for Mediator)[1];

· a PAES [2];

· stricter-than-normal rules on ADR reporting[3];

· a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) [4]

· an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)[5]

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και εν συνεχεία διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αξιολόγησης Κινδύνου, φάρμακα που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία γ) και γα) και στο άρθρο 21 παράγραφος 2, μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στον κατάλογο.

 

Κατόπιν αιτήματος αρμόδιας εθνικής αρχής και μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αξιολόγησης Κινδύνου, φάρμακα που εγκρίνονται δυνάμει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21α στοιχεία δ) και ε), και στο άρθρο 104α της εν λόγω οδηγίας, μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στον κατάλογο.

Αιτιολόγηση

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products subject to:

· a PASS (as was the case for Mediator)[6];

· a PAES [7];

· stricter-than-normal rules on ADR reporting[8];

· a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) [9]

· an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)[10]

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Άρθρο 23 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών πρέπει να περιλαμβάνουν την ακόλουθη δήλωση: «Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση». Της δήλωσης αυτής προηγείται μαύρο σύμβολο το οποίο επιλέγει η Επιτροπή κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αξιολόγησης Κινδύνου όχι αργότερα από τις 2 Ιανουαρίου 2012 και την ακολουθεί κατάλληλη τυποποιημένη επεξηγηματική πρόταση».

4. Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών πρέπει να περιλαμβάνουν την ακόλουθη δήλωση: «Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση». Της δήλωσης αυτής προηγείται μαύρο σύμβολο το οποίο επιλέγει η Επιτροπή κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αξιολόγησης Κινδύνου όχι αργότερα από τις 2 Ιουλίου 2013 και την ακολουθεί κατάλληλη τυποποιημένη επεξηγηματική πρόταση».

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διορθώνεται συντακτικό λάθος στην ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αξιολόγησης Κινδύνου δεν συγκροτείται έως τον Ιούλιο 2012 και επομένως η προθεσμία των δώδεκα μηνών θα πρέπει να ξεκινήσει από τότε.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - σημείο 4α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Άρθρο 67 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Στο άρθρο 67 παράγραφος 3 προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 70 παράγραφος 1 τα τέλη που απαιτούνται για υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση και από την ομάδα συντονισμού όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων της που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζονται από την Επιτροπή.

 

Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τον Οργανισμό, θεσπίζει με πράξεις κατ 'εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 87βα, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 87γ και 87δ, μέτρα για τη συμπλήρωση του τρίτου εδαφίου όσον αφορά τη δομή και το ύψος των εν λόγω τελών.».

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των νέων διατάξεων που σχετίζονται με την φαρμακοεπαγρύπνηση, επείγει να εξουσιοδοτηθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να χρεώνει τέλη στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων φαρμακοεπαγρύπνησης.

Συνεπώς η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ με σκοπό να συμπληρώσει τις διατάξεις στο άρθρο 67 παράγραφος 3 όσον αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό ή την ομάδα συντονισμού σε σχέση με την φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Άρθρο 87β – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Στο άρθρο 87β παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:

 

«1α. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιουλίου 2012. Το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 87γ.».

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Άρθρο 87γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ) Το άρθρο 87γ παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής:

 

"1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 10β και στο άρθρο 67 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.».

  • [1]  Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a
  • [2]  Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a
  • [3]  Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)
  • [4]  Regulation article 14(7)
  • [5]  Regulation article 14(8) and Directive article 22
  • [6]  Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a
  • [7]  Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a
  • [8]  Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)
  • [9]  Regulation article 14(7)
  • [10]  Regulation article 14(8) and Directive article 22

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό της αναθεώρησης

Τον Δεκέμβριο 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί της αναθεώρησης των κανόνων που διέπουν την φαρμακοεπαγρύπνηση σε επίπεδο ΕΕ με την έκδοση της οδηγίας 2010/84/EΕ και του κανονισμού 1235/2010. Η νέα αυτή νομοθεσία αναμένεται να αρχίσει να ισχύει τον Ιούλιο του 2012. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το φάσμα των εγκριθέντων μέτρων στη νέα αυτή νομοθεσία θα οδηγήσει σε βελτίωση της ασφάλειας των φαρμάκων σε επίπεδο ΕΕ ενισχύοντας το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) όσον αφορά τη συγκέντρωση ενδείξεων και την αντίστοιχη δράση βάσει της ανίχνευσης ενδείξεων καθώς και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών.

Ωστόσο, η εμφάνιση μιας μεγάλης έρευνας για την ασφάλεια των φαρμάκων στη Γαλλία, η υπόθεση «Mediator», το 2011 (βλ. παρακάτω) υποκίνησαν αιτήσεις για επείγουσα επανεξέταση των συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στο ζήτημα αυτό με τη διενέργεια «stress test» (προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων) επί της νομοθεσίας του Δεκεμβρίου 2010 με σκοπό να εντοπίσει αδυναμίες του συστήματος με γνώμονα την υπόθεση Mediator. Το αποτέλεσμα των «stress tests» έδειξε ότι μολονότι η νέα νομοθεσία ενίσχυσε την φαρμακοεπαγρύπνηση σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχουν ωστόσο κάποιες δυνητικές αδυναμίες στο σύστημα της ΕΕ που πρέπει να εξετασθούν. Επομένως η Επιτροπή προτείνει μερικές ακόμη αλλαγές στην οδηγία 2010/84/EΕ και στον κανονισμό 1235/2010 για να αντιμετωπισθούν αυτοί οι προβληματισμοί.

Η εισηγήτρια ελπίζει ότι, προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να επιτύχουν συμφωνία επί των αλλαγών αυτών στην πρώτη ανάγνωση ούτως ώστε οι όποιες αλλαγές να μπορέσουν να ενσωματωθούν στη νομοθεσία πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία εκτέλεσης του Ιουλίου 2012. Για να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία η εισηγήτρια επιθυμεί να επικεντρώσει την προσοχή της σε τροπολογίες που απορρέουν από διδάγματα που αντλήθηκαν από την υπόθεση Mediator και να μην ανοίξουν πάλι άλλα θέματα. Είναι ευγνώμων για τη συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές επί του θέματος αυτού.

Η υπόθεση Mediator στη Γαλλία

Το Mediator ήταν ένα φάρμακο το οποίο παρήγε η γαλλική εταιρεία Servier και το οποίο είχε λάβει άδεια κυκλοφορίας σε αρκετές χώρες της ΕΕ μέσω εθνικών διαδικασιών (Γαλλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Το κύριο δραστικό συστατικό του ήταν η ουσία benfluorex και ήδη από το 1999 υπήρχε μία πρώτη μνεία παρενέργειας με την έκφραση ανησυχιών λόγω δυνατών διαταραχών της καρδιακής βαλβίδας. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ, παρόμοιοι παράγοντες για τη μείωση του αισθήματος πείνας - dexfenfluramine και fenfluramine - αποσύρθηκαν από την αγορά στα τέλη της δεκαετίας 1990.

Παρόλα αυτά το Mediator συνέχισε να συνταγογραφείται ευρέως στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Μέχρι το 2009, όταν το φάρμακο τελικά αποσύρθηκε από την αγορά, εκτιμάται ότι είχε συνταγογραφηθεί σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους και ήταν ένα από τα 50 πιο συχνά πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα στη Γαλλία. Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες το φάρμακο αυτό χορηγείτο περισσότερο ως κατασταλτικό της πείνας και λιγότερο για τους διαβητικούς. Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με το Mediator κυμαίνεται από πεντακόσιους έως δύο χιλιάδες ανθρώπους.

Σε ανακοίνωση που συνέταξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων τον Ιανουάριο του 2011 αναφέρεται ότι οι ανησυχίες για το Mediator και το δραστικό συστατικό του Benfluorex συζητήθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές σε διάφορες συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από το 1998. Το 2000 οι ιταλικές αρχές σε αξιολόγησή τους συνέστησαν στον Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να αναλάβει μελέτη με σκοπό να εξετάσει αυτές τις ανησυχίες, αλλά σύμφωνα με έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας, αν και το πρωτόκολλο για τη μελέτη εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2001, η μελέτη δεν είχε ξεκινήσει μέχρι το 2006 και δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 2009. Στην πραγματικότητα, παρά τις τεκμηριωμένες ανησυχίες, δεν ελήφθη καμιά απόφαση για παραπομπή του Mediator στην τότε Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) με σκοπό μια επίσημη επιστημονική αξιολόγηση σε επίπεδο ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι κανένα περαιτέρω μέτρο δεν ελήφθη από τις ρυθμιστικές αρχές. Το 2003 η εταιρεία Servier άφησε την άδεια κυκλοφορίας του benfluorex να λήξει τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία, αλλά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, μία απόφαση να μην υποβληθεί νέα αίτηση για άδεια δεν δίδει έναυσμα για διεξαγωγή έρευνας. Η Servier ισχυρίσθηκε ότι η απόσυρση έγινε για εμπορικούς λόγους και τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν απλώς για την απόφαση μέσω του «Drug Monitor» που δημοσιεύει τακτικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA). Μόλις το Νοέμβριο του 2009, όταν ήλθαν στο φως νέα στοιχεία στη Γαλλία και η Γαλλία ανέστειλε την άδεια κυκλοφορίας, το Mediator παραπέμφθηκε τελικά στην CHMP και η άδεια κυκλοφορίας του αποσύρθηκε στην ΕΕ.

Βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές ποινικές διώξεις για το Mediator στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων μία δίωξη από αρμόδια εισαγγελική αρχή η οποία διεξάγει έρευνα κατά της εταιρείας Servier για λόγους εξαπάτησης και ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Προτεινόμενες αλλαγές της Επιτροπής στην υπάρχουσα νομοθεσία για την φαρμακοεπαγρύπνηση ως απάντηση στην υπόθεση Mediator

Σύμφωνα με τα stress tests της Επιτροπής μολονότι υπάρχουν πολλές βελτιώσεις στο νέο σύστημα, χρειάζονται ωστόσο περαιτέρω αλλαγές για να καλυφθούν δυνητικά κενά.

· Αυτόματη επείγουσα διαδικασία (άρθρο 107θ, οδηγία). Η νομοθεσία του 2010 απαριθμεί περιπτώσεις που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν την επείγουσα διαδικασία (π.χ. εάν ένα κράτος μέλος αποσύρει ένα φάρμακο), αλλά τα κράτη μέλη έχουν διακριτική ευχέρεια επ’ αυτού. Η Επιτροπή προτείνει τώρα η επείγουσα διαδικασία να καταστεί εντελώς αυτόματη.

· Νέα ενεργοποίηση για την επείγουσα διαδικασία (άρθρο 107θ, οδηγία). Εάν εταιρείες αποφασίσουν να μην υποβάλουν αίτηση για να ανανεώσουν άδεια κυκλοφορίας (όπως στην περίπτωση του Mediator) και εάν τούτο είναι για λόγους ασφάλειας, τότε η απόφαση αυτή θα πρέπει να ενεργοποιεί την επείγουσα διαδικασία.

· Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων διαφάνειας για τις εταιρείες (άρθρο 123 παράγραφος 2, οδηγία). Όταν οι εταιρείες αποσύρουν εκουσίως ένα φάρμακο ή δεν υποβάλλουν νέα αίτηση για την άδεια κυκλοφορίας πρέπει να δηλώνουν ειδικά εάν αυτό οφείλεται σε λόγους ασφάλειας. (Όταν η Servier δεν υπέβαλε νέα αίτηση για άδεια κυκλοφορίας για το Mediator στην Ιταλία και στην Ισπανία ισχυρίσθηκε ότι τούτο οφειλόταν σε εμπορικούς λόγους.

· Μεγαλύτερος κατάλογος των φαρμάκων που υπόκεινται σε συμπληρωματική παρακολούθηση (άρθρο 23, κανονισμός). Ο κατάλογος των φαρμάκων με «μαύρο σύμβολο» που υπόκεινται σε συμπληρωματική παρακολούθηση θα πρέπει συστηματικά να περιλαμβάνει όλα τα φάρμακα που υπόκεινται σε κάποιο είδος μετεγκριτικών μελετών για την ασφάλεια (PASS), ή σε ορισμένες άλλες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις. Στη νομοθεσία του 2010, η Επιτροπή είχε προτείνει αρχικά ότι κάθε φάρμακο που υπόκειται σε εξαιρετικές προϋποθέσεις πρέπει να κατατάσσεται κατ 'αυτόν τον τρόπο. Η έννοια της «συμπληρωματικής παρακολούθησης» είναι σημαντικό εργαλείο για να ενθαρρύνει τον ασθενή να ενημερώνεται και για να ευαισθητοποιούνται οι επαγγελματίες της υγείας σε σχέση με την ανάγκη να προσέχουν και να αναφέρουν τις παρενέργειες. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως οδηγός για τις εταιρείες για να ολοκληρώνουν τις μετεγκριτικές μελέτες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτή η αυτόματη υποχρέωση αφαιρέθηκε και εισήχθη το στοιχείο της διακριτικής ευχέρειας έτσι ώστε οι αρχές θα μπορούν να προσθέτουν αυτά τα φάρμακα για κάθε περίπτωση χωριστά. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το Mediator αποτελούσε αντικείμενο PASS που δεν είχε ολοκληρωθεί έως το 2009, οκτώ χρόνια αφού συμφωνήθηκε το πρωτόκολλο μελέτης.

Πρόσθετες τροπολογίες από την εισηγήτρια

Η εισηγήτρια συμφωνεί με το γενικό πνεύμα των προτάσεων της Επιτροπής που ενισχύουν ακόμη περισσότερο το σύστημα της φαρμακοεπαγρύπνησης σε επίπεδο ΕΕ. Οι τέσσερις πρόσθετες τροπολογίες που προτείνονται και επεξηγούνται με λεπτομέρειες για κάθε άρθρο έχουν σκοπό να αποσαφηνίσουν τη διατύπωση, να εξασφαλίσουν ότι ο φόρτος εργασίας της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αξιολόγησης Κινδύνου παραμένει διαχειρίσιμος και να εξασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες της υγείας συμμετέχουν πλήρως στη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Νομοθετικό αποτύπωμα: Προτάσεις κανονισμού και οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Ως εισηγήτρια των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση η Linda McAvan συναντήθηκε, δέχθηκε ή είχε επικοινωνία με εκπροσώπους των εξής οργανώσεων και φορέων:

Βιομηχανία

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Γενοσήμων Φαρμάκων (EGA)

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA)

EuropaBio

Reckitt Benckiser

Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Novartis

Sanofi-Aventis

Sandoz International

Servier

Astro Zeneka

Sidley Austin

Teva

 

Ομάδες ασθενών, επαγγελματιών του κλάδου ή καταναλωτών

 

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών

Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών (BEUC)

Ομάδα Φαρμακοποιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PGEU)

Prescrire and International Society of Drug Bulletins (ISDB)

Medicines in Europe Forum

EU Public Health Alliance (EPHA)

 

Ρυθμιστικές Υπηρεσίες της ΕΕ και των κρατών μελών

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA)

Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ και Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων και Μέριμνας για την Υγεία του Ηνωμένου Βασιλείου (MHRA)

Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Βελγίου στην ΕΕ και Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για Φάρμακα και Προϊόντα Υγείας

Νομοθετικό αποτύπωμα Προτάσεις κανονισμού και οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση του 2012.

Ως εισηγήτρια των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση η Linda McAvan συναντήθηκε, δέχθηκε ή είχε επικοινωνία με εκπροσώπους των εξής οργανώσεων και φορέων:

Ρυθμιστικές Υπηρεσίες της ΕΕ και των κρατών μελών

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δανική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ και Δανική Υπηρεσία για Φάρμακα και Προϊόντα Υγείας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

10.2.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

16.2.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

16.2.2012

IMCO

16.2.2012

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης,

ITRE

27.2.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Linda McAvan

20.12.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2012

26.4.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Κρίτων Αρσένης, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Νίκος Χρυσόγελος, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Ημερομηνία κατάθεσης

12.7.2012