MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta

12.7.2012 - (COM(2012)0051 – C7‑0034/2012 – 2012/0023(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Linda McAvan


Menettely : 2012/0023(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0164/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0164/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta

(COM(2012)0051 – C7‑0034/2012 – 2012/0023(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0051),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0034/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7‑0164/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Luvan saaneiden lääkkeiden valvonnan läpinäkyvyyden varmistamiseksi olisi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla asetuksella (EY) N:o 726/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1235/2010, perustettuun luetteloon lääkkeistä, joihin kohdistuu lisäseuranta, sisällytettävä järjestelmällisesti lääkkeet, joihin kohdistuu myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä turvallisuusehtoja.

(1) Luvan saaneiden lääkkeiden valvonnan läpinäkyvyyden varmistamiseksi olisi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla asetuksella (EY) N:o 726/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1235/2010, perustettuun luetteloon lääkkeistä, joihin kohdistuu lisäseuranta, sisällytettävä järjestelmällisesti lääkkeet, joihin kohdistuu tiettyjä myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä turvallisuusehtoja.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 726/2004

23 artikla – 1 kohta – c–d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) lääkkeet, joille on myönnetty lupa tämän asetuksen mukaisesti 9 artiklan 4 kohdan c, ca, cb ja cc alakohdassa tai 10 a artiklassa tai 14 artiklan 7 ja 8 kohdassa ja 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuin ehdoin;

c) lääkkeet, joille on myönnetty lupa tämän asetuksen mukaisesti 9 artiklan 4 kohdan cb ja cc alakohdassa tai 10 a artiklassa ja 14 artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuin ehdoin;

d) lääkkeet, joille on myönnetty myyntilupa direktiivin 2001/83/EY mukaisesti kyseisen direktiivin 21 a, 22, 22 a ja 104 a artiklassa säädetyin edellytyksin.

d) lääkkeet, joille on myönnetty myyntilupa direktiivin 2001/83/EY mukaisesti kyseisen direktiivin 21 a artiklan b, c ja f alakohdassa tai 22 ja 22 a artiklassa säädetyin edellytyksin.

Perustelu

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products subject to:

•    a PASS (as was the case for Mediator)[1];

•    a PAES [2];

•    stricter-than-normal rules on ADR reporting[3];

•    a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) [4]

•    an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)[5]

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member States and the Commission, after consultation of the PRAC.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 726/2004

23 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Luetteloon voidaan sisällyttää komission pyynnöstä lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitean kuulemisen jälkeen lääkkeet, joille on myönnetty lupa tämän asetuksen mukaisesti, 9 artiklan 4 kohdan c ja ca alakohdassa ja 21 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin.

 

Luetteloon voidaan sisällyttää jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean kuulemisen jälkeen myös lääkkeet, joille on myönnetty myyntilupa direktiivin 2001/83/EY mukaisesti, kyseisen direktiivin 21 a artiklan d ja e alakohdassa ja 104 a artiklassa säädetyin edellytyksin.

Perustelu

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products subject to:

•    a PASS (as was the case for Mediator)[6];

•    a PAES [7];

•    stricter-than-normal rules on ADR reporting[8];

•    a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) [9]

•    an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)[10]

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member States and the Commission, after consultation of the PRAC.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 726/2004

23 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Kun on kyse tähän luetteloon sisältyvästä lääkkeestä, valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on lisättävä maininta: "Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta". Lausuntoa edeltää musta symboli, jonka komissio valitsee lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suosituksesta viimeistään 2 päivänä tammikuuta 2012, ja sen perässä on asiaan kuuluva selittävä vakiolause.”

4. Kun on kyse tähän luetteloon sisältyvästä lääkkeestä, valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on lisättävä maininta: "Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta". Lausuntoa edeltää musta symboli, jonka komissio valitsee lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suosituksesta viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2013, ja sen perässä on asiaan kuuluva selittävä vakiolause."

Perustelu

Tällä tarkistuksella korjataan nykyisessä säädöksessä oleva virheellinen sanamuoto. Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea perustettiin vasta heinäkuussa 2012, ja 12 kuukauden määräaika olisi siksi laskettava siitä lähtien.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 726/2004

67 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Lisätään 67 artiklan 3 kohtaan seuraavat alakohdat:

 

"Poiketen siitä, mitä 70 artiklan 1 kohdassa säädetään, komissio vahvistaa viraston tarjoamista palveluista perittävät maksut, kun on kyse lääketurvatoimintaan liittyvistä toimista, sekä koordinointiryhmän tarjoamista palveluista perittävät maksut, kun on kyse ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista koordinointiryhmän tehtävistä.

 

Tätä varten komissio hyväksyy virastoa kuultuaan delegoiduilla säädöksillä 87 b a artiklan mukaisesti sekä 87 c ja 87 d artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteitä, joilla täydennetään kolmatta alakohtaa maksujen rakenteen ja suuruuden osalta."

Perustelu

Jotta varmistetaan lääketurvatoimintaa koskevien uusien säännösten täysimääräinen täytäntöönpano, Euroopan lääkevirastolle on annettava valtuudet periä maksuja myyntiluvan haltijoilta lääketurvatoimintaan liittyvien tehtävien suorittamisesta.

Komissiolle olisi siksi annettava valtuudet hyväksyä delegoitu säädös SEUT:n 290 artiklan mukaisesti 67 artiklan 3 kohdassa olevien säännöksien täydentämiseksi, kun on kyse viraston tai koordinointiryhmän tarjoamista lääketurvatoimintaan liittyvistä palveluista.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 726/2004

87 b artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b) Lisätään 87 b artiklaan kohta seuraavasti:

 

"1 a. Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 1 päivästä heinäkuuta 2012 lukien valta antaa 67 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 87 c artiklan mukaisesti."

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 726/2004

87 c artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c) Korvataan 87 c artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 b artiklassa ja 67 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron."

  • [1]  Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a
  • [2]  Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a
  • [3]  Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)
  • [4]  Regulation article 14(7)
  • [5]  Regulation article 14(8) and Directive article 22
  • [6]  Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a
  • [7]  Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a
  • [8]  Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)
  • [9]  Regulation article 14(7)
  • [10]  Regulation article 14(8) and Directive article 22

PERUSTELUT

Tarkistuksen tausta

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat joulukuussa 2010 lääketurvatoimintaa koskevien sääntöjen tarkistamisesta EU:n laajuisesti antamalla direktiivin 2010/84/EU ja asetuksen 1235/2010. Tätä uutta lainsäädäntöä on määrä soveltaa heinäkuusta 2012 alkaen. Esittelijä uskoo, että tämän uuden lainsäädännön mukaiset toimenpiteet parantavat EU:n lääketurvallisuutta, koska Euroopan lääkeviraston rooli vahvistuu haittavaikutusten merkkejä koskevien havaintojen keruussa ja niihin reagoimisessa sekä jäsenvaltioiden välinen yhteistyö lisääntyy.

Erään lääkkeen turvallisuuteen liittyvä vuonna 2011 toteutettu laaja tutkimus Ranskassa (tapaus Mediator) osoitti kuitenkin tarpeen tarkistaa kiireellisesti EU:n lääketurvatoiminnan järjestelmiä. Komissio reagoi asiaan toteuttamalla joulukuussa 2010 annettua lainsäädäntöä koskevan "stressitestin" selvittääkseen, mitä mahdollisia uusia johtopäätöksiä olisi tehtävä Mediator-tapauksen perusteella. Stressitestien tulokset osoittivat, että vaikka uusi lainsäädäntö vahvisti lääketurvatoimintaa EU:ssa, EU:n järjestelmässä on tiettyjä potentiaalisia heikkouksia, joihin on puututtava. Komissio ehdottaa siksi joitakin lisätarkistuksia direktiiviin 2010/84/EU ja asetukseen 1235/2010 kyseisten puutteiden korjaamiseksi.

Esittelijä toivoo, että kansanterveyden edun vuoksi neuvosto ja parlamentti pääsevät sopimukseen näistä muutoksista ensimmäisessä käsittelyssä, jotta kaikki muutokset voidaan sisällyttää lainsäädäntöön ennen suunniteltua direktiivin voimaantuloa heinäkuussa 2012. Jotta päästäisiin nopeasti yhteisymmärrykseen, esittelijä toivoo, että keskityttäisiin tarkistuksiin, jotka pohjautuvat Mediator-tapauksesta saatuihin kokemuksiin ja ettei muita kysymyksiä käsiteltäisi enää uudelleen. Esittelijä kiittää varjoesittelijän yhteistyöhalua tässä asiassa.

Tapaus Mediator Ranskassa

Mediator oli ranskalaisen Servier-nimisen yrityksen lääke, joka oli saanut kansallisten menettelyjen nojalla myyntiluvan useissa EU-maissa (Ranska, Portugali, Luxemburg, Kreikka, Italia ja Espanja) kakkostyypin diabeteksen hoidossa. Sen pääasiallinen vaikuttava aine oli benfluoreksi, ja jo vuonna 1999 oli julkaistu ensimmäisiä haittavaikutusraportteja, joissa oltiin huolissaan sen mahdollisesti aiheuttamista sydämen läppävioista. Samantyyppiset ruokahalua hillitsevät aineet – deksfenfluramiini ja fenfluramiini – vedettiin pois markkinoilta 1990-luvun lopulla sekä USA:ssa että EU:ssa.

Tästä huolimatta Mediator-lääkettä määrättiin laajalti Euroopassa ja Ranskassa. Vuoteen 2009 mennessä, jolloin lääke lopullisesti vedettiin pois markkinoilta, sitä oli määrätty arviolta viidelle miljoonalle ihmiselle ja se oli yksi Ranskan 50 yleisimmästä reseptilääkkeestä. Asiaa koskevien havaintojen perusteella sitä ei määrätty pelkästään diabeteksen hoitoon vaan laajemmin yleisenä ruokahalua hillitsevänä lääkkeenä. Mediator-lääkkeen käyttöön liittyvien kuolemantapausten määrän on arvioitu olevan viidensadan ja kahden tuhannen välillä.

Euroopan lääkeviraston tammikuussa 2011 laatima muistio osoittaa, että sääntelyviranomaiset keskustelivat Mediatoria ja sen vaikuttavaa ainetta benfluoreksia koskevista huolenaiheista monissa EU-kokouksissa useina vuosina, jo vuodesta 1998 alkaen. Italian viranomaisten vuonna 2000 tekemässä arviossa myyntiluvan haltijaa kehotettiin toteuttamaan tutkimus näiden huolenaiheiden selvittämiseksi, ja Ranskan senaatin antaman raportin mukaan asianomainen tutkimussuunnitelma hyväksyttiin helmikuussa 2001, mutta tutkimus aloitettiin vasta vuonna 2006 ja saatettiin päätökseen vasta vuonna 2009. Kaikista näistä hyvin dokumentoiduista huolenaiheista huolimatta mitään päätöstä ei tehty Mediatorin käsittelemiseksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevässä komiteassa, jotta siitä olisi tehty virallinen tieteellinen arvio EU-tasolla, mikä merkitsi sitä, että sääntelyviranomaiset eivät toteuttaneet mitään lisätoimia. Vuonna 2003 Servier-niminen yritys ei hakenut uutta myyntilupaa benfluoreksille Espanjassa eikä Italiassa, mutta nykyisten sääntöjen mukaan päätös olla hakematta uutta myyntilupaa ei johda automaattisesti mihinkään tutkimustoimiin. Servier väitti myyntiluvan uusimatta jättämisen johtuneen kaupallisista syistä, ja jäsenvaltioille ilmoitettiin tästä päätöksestä Euroopan lääkeviraston säännöllisessä Drug Monitor -julkaisussa. Vasta marraskuussa 2009, kun Ranskassa tuotiin uusia todisteita esiin ja Ranska perui Mediatorin myyntiluvan, Mediator otettiin viimein käsiteltäväksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevässä komiteassa ja sen myyntilupa EU:ssa peruttiin.

Ranskassa on vireillä useita Mediatoria koskevia rikostutkimuksia, muiden muassa yleisen syyttäjän toimesta aloitettu tutkimus, jossa selvitetään, onko Servier syyllistynyt petokseen ja kuolemantuottamukseen.

Komission ehdotukset olemassa olevan lääketurvatoimintaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Mediator-tapauksen perusteella

Komission stressitestien mukaan tarvitaan lisätarkistuksia lainsäädännön mahdollisten aukkojen täyttämiseksi, vaikka uuden järjestelmän myötä monet seikat paranevat.

•    Automaattinen kiireellinen menettely (107 i artikla, direktiivi). Jo vuoden 2010 lainsäädännössä luetellaan ne olosuhteet, joiden perusteella on aloitettava kiireellinen menettely (esimerkiksi tapauksessa, jossa jäsenvaltio vetää lääkkeen pois markkinoilta), mutta jäsenvaltioilla on tietty tätä koskeva harkintavalta. Komissio ehdottaa nyt, että kiireellinen menettely olisi täysin automaattinen.

•    Uusi peruste kiireelliselle menettelylle (107 i artikla, direktiivi). Jos yritys päättää olla hakematta myyntiluvan uusimista ja jos tämä johtuu turvallisuussyistä (kuten Mediator-tapauksessa), olisi käynnistettävä kiireellinen menettely.

•    Yrityksiä koskevien avoimuusvaatimusten selkeyttäminen (123 artiklan 2 kohta, direktiivi). Jos yritys vetää vapaaehtoisesti lääkkeen pois markkinoilta tai ei hae sille uutta myyntilupaa, sen on erityisesti ilmoitettava, johtuuko tämä turvallisuussyistä. (Kun Servier ei hakenut uudestaan myyntilupaa Mediatorille Italiassa ja Espanjassa, se perusteltiin kaupallisilla syillä.)

•    Pidempi luettelo lääkkeistä, joihin kohdistuu lisäseuranta (23 artikla, asetus). Luetteloon "mustalla symbolilla" merkityistä lääkkeistä, joihin kohdistuu lisäseuranta, olisi järjestelmällisesti sisällytettävä kaikki lääkkeet, joista on tehtävä jonkinlainen myyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus (PASS), tai joiden käyttö edellyttää muita ehtoja tai vaatimuksia. Komissio ehdotti alun perin vuoden 2010 lainsäädännössä, että kaikki lääkkeet, joihin kohdistuu erityisiä vaatimuksia olisi luokiteltava tällä tavoin. "Lisäseuranta" on tärkeä väline "asioista hyvin perillä olevien" potilaiden rohkaisemiseksi ja terveydenhoitohenkilöstön tietoisuuden parantamiseksi tarpeesta tehdä havaintoja ja raportoida haittavaikutuksista. Sen avulla voidaan myös rohkaista yrityksiä saattamaan päätökseen myyntiluvan saamisen jälkeiset tutkimukset. Neuvottelujen kuluessa tätä automaattista toimintatapaa koskeva vaatimus kuitenkin poistettiin ja tietty harkintavalta säilytettiin, jotta viranomaiset voisivat lisätä näitä lääkkeitä luetteloon tapauskohtaisesti. Kuten edellä mainittiin Mediatoriin sovellettiin PASS-menettelyä, joka saatiin päätökseen vasta vuonna 2009, kahdeksan vuoden kuluttua asianomaisen tutkimussuunnitelman hyväksymisestä.

Esittelijän lisätarkistukset

Esittelijän lisätarkistukset Esittelijä kannattaa komission ehdotusten päälinjaa, jossa vahvistetaan edelleen EU:n lääketurvatoiminnan järjestelmää. Ehdotettujen neljän lisätarkistuksen, jotka perustellaan seikkaperäisesti kunkin asianomaisen artiklan alla, tarkoituksena on selkeyttää sanamuotoa sekä varmistaa, että lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean työ on hallittavissa ja että potilaat ja terveydenhoitohenkilöstö osallistuvat täysipainoisesti lääketurvatoimintaan.

Lainsäädännöllinen jalanjälki Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevasta lääketurvatoiminnasta

Euroopan parlamentin lääketurvatoimintaa koskevien mietintöjen esittelijän asemassa Linda McAvan tapasi tai kuuli seuraavien järjestöjen ja elinten edustajia:

Teollisuus

 

Euroopan rinnakkaisteollisuuden kattojärjestö (EGA)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

EuropaBio

Reckitt Benckiser

Yhdistyneen kuningaskunnan kauppakamari

Novartis

Sanofi-Aventis

Sandoz International

Servier

Astro Zeneka

Sidley Austin

Teva

 

Potilas-, ammatti- ja kuluttajaryhmät

 

Euroopan potilasfoorumi (European Patients' Forum)

Euroopan kuluttajaliitto (BEUC)

Pharmacy Group of the European Union (PGEU)

Prescrire and International Society of Drug Bulletins (ISDB)

Medicines in Europe Forum

EU Public Health Alliance (EPHA)

 

EU:n ja kansalliset sääntelyvirastot

 

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvä edustaja EU:ssa ja Yhdistyneen kuningaskunnan lääkkeistä ja terveydenhoidosta vastaava sääntelyvirasto Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA)

Belgian pysyvä edustaja EU:ssa ja liittovaltion lääkkeistä ja lääkintätuotteista vastaava virasto

Lainsäädännöllinen jalanjälki: Vuoden 2012 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevasta lääketurvatoiminnasta

Euroopan parlamentin lääketurvatoimintaa koskevien mietintöjen esittelijän asemassa Linda McAvan tapasi tai kuuli seuraavien järjestöjen ja elinten edustajia:

EU:n ja kansalliset sääntelyvirastot

 

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Euroopan komissio

Tanskan pysyvä edustaja EU:ssa ja Tanskan lääkkeistä ja lääkintätuotteista vastaava virasto

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen lääketurvatoiminnan osalta

Viiteasiakirjat

COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.2.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.2.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

16.2.2012

IMCO

16.2.2012

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

27.2.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Linda McAvan

20.12.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.3.2012

26.4.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.5.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.7.2012