MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta

12.7.2012 - (COM(2012)0052 – C7‑0033/2012 – 2012/0025(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Linda McAvan


Menettely : 2012/0025(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0165/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0165/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta

(COM(2012)0052 – C7‑0033/2012 – 2012/0025(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0052),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0034/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7-0165/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Lisäksi myyntiluvan haltijan vapaaehtoinen toiminta ei saisi johtaa tilanteeseen, jossa unionissa luvan saaneen lääkkeen riskeihin ja etuihin liittyviä huolenaiheita ei käsitellä asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myyntiluvan haltijan olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille syyt lääkkeen markkinoilta poistamiseen, lääkkeen markkinoille saattamisen keskeyttämiseen, myyntiluvan peruuttamispyyntöön tai myyntiluvan uusimatta jättämiseen.

(2) Lisäksi myyntiluvan haltijan vapaaehtoinen toiminta ei saisi johtaa tilanteeseen, jossa unionissa luvan saaneen lääkkeen riskeihin ja etuihin liittyviä huolenaiheita ei käsitellä asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myyntiluvan haltijan olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ja virastolle syyt lääkkeen markkinoilta poistamiseen, lääkkeen markkinoille saattamisen keskeyttämiseen, myyntiluvan peruuttamispyyntöön tai myyntiluvan uusimatta jättämiseen.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2001/83/EY

31 artikla – 1 kohta – 3 a–3 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Asianomainen jäsenvaltio tai komissio yksilöi selvästi komitean käsiteltäväksi saatettavan kysymyksen ja ilmoittaa siitä asianmukaisesti myyntiluvan hakijalle tai haltijalle.

 

Jäsenvaltioiden ja myyntiluvan hakijan tai haltijan on toimitettava komitealle kaikki asianomaista kysymystä koskevat saatavilla olevat tiedot.

Perustelu

On tarkoituksenmukaista sisällyttää direktiiviin uudelleen nämä kaksi velvoitetta, jotka sujuvoittavat 31 artiklassa tarkoitettua asian käsittelyä koskevaa menettelyä. Tämä teksti poistettiin komission ehdotuksessa.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Direktiivi 2001/83/EY

59 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Lisätään 59 artiklan 1 kohtaan kohta seuraavasti:

 

"a a) Lääketietoa koskeva tiivistelmä ("Drug-Fact-Box") – lyhyt kuvaus lääkettä koskevista tarvittavista/välttämättömistä tiedoista, jotta potilas voi ymmärtää lääkkeen hyödyn ja mahdolliset riskit ja jotta hän voi käyttää lääkettä turvallisesti ja oikealla tavalla. Lääketietoa koskevan tiivistelmän tiedot on esitettävä selkeässä ja helposti luettavassa muodossa ja muusta tekstistä erottuvassa kohdassa.

 

Komissio laatii suuntaviivoja, ja sääntelyviranomaiset tarkistavat ja hyväksyvät lääketietoa koskevan tiivistelmän sisällön.".

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Direktiivi 2001/83/EY

123 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Myyntiluvan haltija on velvollinen saattamaan viipymättä jäsenmaiden tietoon kaikki ne toimenpiteensä, jotka hän on toteuttanut keskeyttääkseen lääkkeen saattamisen markkinoille, poistaakseen sen markkinoilta, pyytääkseen myyntiluvan peruuttamista tai jättääkseen hakematta myyntiluvan uusimista ilmoittaen samalla perusteet toimenpiteille. Myyntiluvan haltijan on erityisesti ilmoitettava, liittyykö tällainen toimenpide mihinkään 116 ja 117 artiklassa esitettyyn perusteeseen. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden tulee huolehtia, että tämä tieto saatetaan viraston tietoon.”

2. Myyntiluvan haltija on velvollinen saattamaan viipymättä jäsenmaiden ja viraston tietoon kaikki ne toimenpiteensä, jotka hän on toteuttanut keskeyttääkseen lääkkeen saattamisen markkinoille, poistaakseen sen markkinoilta, pyytääkseen myyntiluvan peruuttamista tai jättääkseen hakematta myyntiluvan uusimista ilmoittaen samalla perusteet toimenpiteille. Myyntiluvan haltijan on erityisesti ilmoitettava, liittyykö tällainen toimenpide mihinkään 116 ja 117 artiklassa esitettyyn perusteeseen.

Perustelu

Virastolle olisi ilmoitettava muun muassa kaikista myyntiluvan perumisista tai uusimatta jättämisistä eikä pelkästään toimenpiteistä, jotka liittyvät lääkkeiden turvallisuuteen tai tehoon, toisin sanoen 116 ja 117 artiklassa tarkoitettuihin perusteisiin.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Direktiivi 2001/83/EY

123 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Myyntiluvan haltijan on myös tehtävä 2 kohdan mukainen ilmoitus, jos toimenpide toteutetaan jossakin kolmannessa maassa ja tällainen toimenpide pohjautuu johonkin 116 ja 117 artiklan 1 kohdassa esitettyyn perusteeseen.

Perustelu

Sääntelyviranomaisten olisi hyödyllistä tietää, jos yritys esimerkiksi pyytää myyntiluvan perumista tai jättää hakematta myyntiluvan uusimista kolmannessa maassa.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Direktiivi 2001/83/EY

123 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Korvataan 123 artiklan 4 kohta seuraavasti:

 

"4. Virasto julkistaa vuosittain luettelon lääkkeistä, joilta on evätty myyntilupa, joiden myyntilupa on peruttu pysyvästi tai väliaikaisesti, joiden toimittaminen on kielletty tai jotka on vedetty pois markkinoilta, sekä perusteet näille toimenpiteille.".

Perustelu

Avoimuuteen liittyvistä syistä viraston ei pitäisi vain julkaista luetteloa poisvedetyistä tuotteista vaan ilmoittaa myös perusteet näille toimenpiteille. Asianomaisille tahoille on jo annettu kyseiset tiedot.

PERUSTELUT

Tarkistuksen tausta

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat joulukuussa 2010 lääketurvatoimintaa koskevien sääntöjen tarkistamisesta EU:n laajuisesti antamalla direktiivin 2010/84/EU ja asetuksen 1235/2010. Tätä uutta lainsäädäntöä on määrä soveltaa heinäkuusta 2012 alkaen. Esittelijä uskoo, että tämän uuden lainsäädännön mukaiset toimenpiteet parantavat EU:n lääketurvallisuutta, koska Euroopan lääkeviraston rooli vahvistuu haittavaikutusten merkkejä koskevien havaintojen keruussa ja niihin reagoimisessa sekä jäsenvaltioiden välinen yhteistyö lisääntyy.

Erään lääkkeen turvallisuuteen liittyvä vuonna 2010 toteutettu laaja tutkimus Ranskassa (tapaus Mediator) osoitti kuitenkin tarpeen tarkistaa kiireellisesti EU:n lääketurvatoiminnan järjestelmiä. Komissio reagoi asiaan toteuttamalla joulukuussa 2010 annettua lainsäädäntöä koskevan "stressitestin", sen selvittämiseksi, mitä mahdollisia uusia johtopäätöksiä olisi tehtävä Mediator-tapauksen perusteella. Stressitestien tulokset osoittivat, että vaikka uusi lainsäädäntö vahvisti lääketurvatoimintaa EU:ssa, EU:n järjestelmässä on tiettyjä potentiaalisia heikkouksia, joihin on puututtava. Komissio ehdottaa siksi joitakin lisätarkistuksia direktiiviin 2010/84/EU ja asetukseen 1235/2010 kyseisten puutteiden korjaamiseksi.

Esittelijä toivoo, että kansanterveyden edun vuoksi neuvosto ja parlamentti pääsevät sopimukseen näistä muutoksista ensimmäisessä käsittelyssä, jotta kaikki muutokset voidaan sisällyttää lainsäädäntöön ennen suunniteltua direktiivin voimaantuloa. Jotta päästäisiin nopeasti yhteisymmärrykseen, esittelijä toivoo, että keskityttäisiin tarkistuksiin, jotka pohjautuvat Mediator-tapauksesta saatuihin kokemuksiin ja ettei muita kysymyksiä käsiteltäisi enää uudelleen. Esittelijä kiittää varjoesittelijän yhteistyöhalua tässä asiassa.

Tapaus Mediator Ranskassa

Mediator oli ranskalaisen Servier-nimisen yrityksen lääke, joka oli saanut kansallisten menettelyjen nojalla myyntiluvan useissa EU-maissa (Ranska, Portugali, Luxemburg, Kreikka, Italia ja Espanja) kakkostyypin diabeteksen hoidossa. Sen pääasiallinen vaikuttava aine oli benfluoreksi, ja jo vuonna 1999 oli julkaistu ensimmäinen haittavaikutusraportti, jossa oltiin huolissaan sen mahdollisesti aiheuttamista sydämen läppävioista. Samantyyppiset ruokahalua hillitsevät aineet – deksfenfluramiini ja fenfluramiini – vedettiin pois markkinoilta 1990-luvun lopulla sekä USA:ssa että EU:ssa.

Tästä huolimatta Mediator-lääkettä määrättiin laajalti Euroopassa ja Ranskassa. Vuoteen 2009 mennessä, jolloin lääke lopullisesti vedettiin pois markkinoilta, sitä oli määrätty arviolta viidelle miljoonalle ihmiselle ja se oli yksi Ranskan 50 yleisimmästä reseptilääkkeestä. Asiaa koskevien havaintojen perusteella sitä ei määrätty pelkästään diabeteksen hoitoon vaan laajemmin yleisenä ruokahalua hillitsevänä lääkkeenä. Mediator-lääkkeen käyttöön liittyvien kuolemantapausten määrän on arvioitu olevan viidensadan ja kahden tuhannen välillä.

Euroopan lääkeviraston tammikuussa 2011 laatima muistio osoittaa, että sääntelyviranomaiset keskustelivat Mediatoria ja sen vaikuttavaa ainetta benfluoreksia koskevista huolenaiheista monissa EU-kokouksissa useina vuosina, jo vuodesta 1998 alkaen. Italian viranomaisten vuonna 2000 tekemässä arviossa myyntiluvan haltijaa kehotettiin toteuttamaan tutkimus näiden huolenaiheiden selvittämiseksi, ja Ranskan senaatin antaman raportin mukaan asianomainen tutkimussuunnitelma hyväksyttiin helmikuussa 2001, mutta tutkimus aloitettiin vasta vuonna 2006 ja saatettiin päätökseen vasta vuonna 2009. Kaikista näistä hyvin dokumentoiduista huolenaiheista huolimatta mitään päätöstä ei tehty Mediatorin käsittelemiseksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevässä komiteassa, jotta siitä olisi tehty virallinen tieteellinen arvio EU-tasolla, mikä merkitsi sitä, että sääntelyviranomaiset eivät toteuttaneet mitään lisätoimia. Vuonna 2003 Servier-niminen yritys ei hakenut uutta myyntilupaa benfluoreksille Espanjassa eikä Italiassa, mutta nykyisten sääntöjen mukaan päätös olla hakematta uutta myyntilupaa ei johda automaattisesti mihinkään tutkimustoimiin. Servier väitti myyntiluvan uusimatta jättämisen johtuneen kaupallisista syistä, ja jäsenvaltioille ilmoitettiin tästä päätöksestä Euroopan lääkeviraston säännöllisessä Drug Monitor -julkaisussa. Vasta marraskuussa 2009, kun Ranskassa tuotiin uusia todisteita esiin ja Ranska perui Mediatorin myyntiluvan, Mediator otettiin viimein käsiteltäväksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevässä komiteassa ja sen myyntilupa EU:ssa peruttiin.

Ranskassa on vireillä useita Mediatoria koskevia rikostutkimuksia, muiden muassa yleisen syyttäjän toimesta aloitettu tutkimus, jossa selvitetään, onko Servier syyllistynyt petokseen ja kuolemantuottamukseen.

Komission ehdotukset olemassa olevan lääketurvatoimintaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Mediator-tapauksen perusteella

Komission stressitestien mukaan tarvitaan lisätarkistuksia lainsäädännön mahdollisten aukkojen täyttämiseksi, vaikka uuden järjestelmän myötä monet seikat paranevat.

•    Automaattinen kiireellinen menettely (107 i artikla, direktiivi). Jo vuoden 2010 lainsäädännössä luetellaan ne olosuhteet, joiden perusteella on aloitettava kiireellinen menettely (esimerkiksi tapauksessa, jossa jäsenvaltio vetää lääkkeen pois markkinoilta), mutta jäsenvaltioilla on tietty tätä koskeva harkintavalta. Komissio ehdottaa nyt, että kiireellinen menettely olisi täysin automaattinen.

•    Uusi peruste kiireelliselle menettelylle (107 i artikla, direktiivi). Jos yritykset päättävät olla hakematta myyntiluvan uusimista turvallisuussyistä (kuten Mediator-tapauksessa) ja jos tämä johtuu turvallisuussyistä, olisi käynnistettävä kiireellinen menettely.

•    Yrityksiä koskevien avoimuusvaatimusten selkeyttäminen (123 artiklan 2 kohta, direktiivi). Jos yritys vetää vapaaehtoisesti lääkkeen pois markkinoilta tai ei hae sille uutta myyntilupaa, sen on erityisesti ilmoitettava, johtuuko tämä turvallisuussyistä. (Kun Servier ei hakenut uudestaan myyntilupaa Mediatorille Italiassa ja Espanjassa, se perusteltiin kaupallisilla syillä.)

•    Pidempi luettelo lääkkeistä, joihin kohdistuu lisäseuranta (23 artikla, asetus). Luetteloon "mustalla symbolilla" merkityistä lääkkeistä, joihin kohdistuu lisäseuranta, olisi järjestelmällisesti sisällytettävä kaikki lääkkeet, joista on tehtävä jonkinlainen myyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus (PASS), tai joiden käyttö edellyttää muita ehtoja tai vaatimuksia. Komissio ehdotti alunperin vuoden 2010 lainsäädännössä, että kaikki lääkkeet, joihin kohdistuu erityisiä vaatimuksia olisi luokiteltava tällä tavoin. "Lisäseuranta" on tärkeä väline "asioista hyvin perillä olevien" potilaiden rohkaisemiseksi ja terveydenhoitohenkilöstön tietoisuuden parantamiseksi tarpeesta tehdä havaintoja ja raportoida haittavaikutuksista. Sen avulla voidaan myös rohkaista yrityksiä saattamaan päätökseen myyntiluvan saamisen jälkeiset tutkimukset. Neuvottelujen kuluessa tätä automaattista toimintatapaa koskeva vaatimus kuitenkin poistettiin ja tietty harkintavalta säilytettiin, jotta viranomaiset voisivat lisätä näitä lääkkeitä luetteloon tapauskohtaisesti. Kuten edellä mainittiin Mediatoriin sovellettiin PASS-menettelyä, joka saatiin päätökseen vasta vuonna 2009, kahdeksan vuoden kuluttua asianomaisen tutkimussuunnitelman hyväksymisestä.

Esittelijän lisätarkistukset

Esittelijä kannattaa komission ehdotusten päälinjaa, jossa vahvistetaan edelleen EU:n lääketurvatoiminnan järjestelmää. Ehdotettujen viiden lisätarkistuksen, jotka perustellaan seikkaperäisesti kunkin asianomaisen artiklan alla, tarkoituksena on selkeyttää sanamuotoa sekä varmistaa, että lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean työ on hallittavissa ja että potilaat ja terveydenhoitohenkilöstö osallistuvat täysipainoisesti lääketurvatoimintaan.

Lainsäädännöllinen jalanjälki: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevasta lääketurvatoiminnasta

Euroopan parlamentin lääketurvatoimintaa koskevien mietintöjen esittelijän asemassa Linda McAvan tapasi tai kuuli seuraavien järjestöjen ja elinten edustajia:

Teollisuus

 

Euroopan rinnakkaislääketeollisuuden kattojärjestö (EGA)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Euroopan bioteollisuusjärjestö EuropaBio

Reckitt Benckiser

Yhdistyneen kuningaskunnan kauppakamari

Novartis

Sanofi-Aventis

Sandoz International

Servier

Astro Zeneka

Sidley Austin

Teva

 

Potilas-, ammatti- ja kuluttajaryhmät

 

Euroopan potilasfoorumi (European Patients' Forum)

Euroopan kuluttajaliitto (BEUC)

Pharmacy Group of the European Union (PGEU)

Prescrire and International Society of Drug Bulletins (ISDB)

Medicines in Europe Forum

EU Public Health Alliance (EPHA)

 

EU:n ja kansalliset sääntelyvirastot

 

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvä edustaja EU:ssa ja Yhdistyneen kuningaskunnan lääkkeistä ja terveydenhoidosta vastaava sääntelyvirasto Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA)

Belgian pysyvä edustaja EU:ssa ja liittovaltion lääkkeistä ja lääkintätuotteista vastaava virasto

Lainsäädännöllinen jalanjälki: Vuoden 2012 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevasta lääketurvatoiminnasta

Euroopan parlamentin lääketurvatoimintaa koskevien mietintöjen esittelijän asemassa Linda McAvan tapasi tai kuuli seuraavien järjestöjen ja elinten edustajia:

EU:n ja kansalliset sääntelyvirastot

 

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Euroopan komissio

Tanskan pysyvä edustaja EU:ssa ja Tanskan lääkkeistä ja lääkintätuotteista vastaava virasto

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Direktiivin 2001/83/EY muuttaminen lääketurvatoiminnan osalta

Viiteasiakirjat

COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.2.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.2.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

16.2.2012

IMCO

16.2.2012

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

ITRE

27.2.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Linda McAvan

20.12.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.3.2012

26.4.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.5.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.7.2012