ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност

24.5.2012 - (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Jean-Paul Gauzès


Процедура : 2011/0385(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0172/2012

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност

(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0819),

–   като взе предвид член 294, параграф 2, член 136 и член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0449/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 7 март 2012 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0172/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Безпрецедентната глобална криза, която засегна света през последните три години, повлия сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност и предизвика силно влошаване на държавния дефицит и дълг на държавите-членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ извън рамките на Съюза.

(1) Безпрецедентната глобална криза, която засегна света от 2007 г. насам, повлия сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност и предизвика силно влошаване на държавния дефицит и дълг на държавите членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ извън и в рамките на Съюза.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) постановява, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование. обучение и опазване на човешкото здраве.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В правото на Съюз следва да бъде заложено пълно съответствие между рамката за многостранен надзор на Съюза, установена с Договора, и евентуалните политически условия, с които е обвързана подобна финансова помощ. Икономическата и финансовата интеграция на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, предполага засилен надзор, за да се предотврати разпространяване на затрудненията, които дадена държава-членка изпитва по отношение на финансовата си стабилност, към останалата част на еврозоната.

(2) В правото на Съюза следва да бъде заложено пълно съответствие между рамката за многостранен надзор на Съюза, установена с Договора, и евентуалните политически условия, с които е обвързана подобна финансова помощ. Икономическата и финансовата интеграция на всички държави членки, по-специално на онези, чиято парична единица е еврото, предполага засилен надзор, за да се предотврати разпространяване на затрудненията, които дадена държава членка изпитва по отношение на финансовата си стабилност, към останалата част на еврозоната и, в по-общ план, към Съюза като цяло.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Обхватът на икономическия и фискалния надзор следва да бъде съобразен с тежестта на възникналите финансови затруднения, като следва да отразява естеството на получената финансова подкрепа, която може да варира от превантивна подкрепа въз основа на условия за допустимост до пълна програма за макроикономически корекции, обвързана с изпълнението на строги политически условия.

(3) Обхватът на икономическия и фискалния надзор следва да бъде съобразен и пропорционален с тежестта на възникналите финансови затруднения, като следва да отразява естеството на получената финансова подкрепа, която може да варира от превантивна подкрепа въз основа на условия за допустимост до пълна програма за макроикономически корекции, обвързана с изпълнението на строги политически условия. Всяка програма за макроикономически корекции следва да взема предвид националната програма за реформи на съответната държава членка в контекста на стратегията на Съюза за растеж и работни места.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Държава-членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилен надзор, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави-членки от еврозоната от възможни отрицателни ефекти. Този засилен надзор следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на икономическото, фискалното и финансовото положение, и периодично докладване пред Икономическия и финансов комитет (ИФК) или пред подкомитет, който той може да определи за тази цел. Същите условия за надзор следва да се прилагат по отношение на държавите-членки, които искат превантивна помощ по линия на Европейския механизъм за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Международния валутен фонд (МВФ) или друга международна финансова институция,

(4) Държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилен надзор, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави членки от еврозоната от възможни отрицателни ефекти. Този засилен надзор следва да бъде пропорционален на сериозността на проблемите и да бъде съответно степенуван. Той следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на икономическото, фискалното и финансовото положение, и периодично докладване пред компетентната комисия на Европейския парламент и пред Икономическия и финансов комитет (ИФК) или пред подкомитет, който той може да определи за тази цел. Същите условия за надзор следва да се прилагат по отношение на държавите-членки, които искат превантивна помощ по линия на Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Международния валутен фонд (МВФ) или друга международна финансова институция,

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Всяка държава членка, към която се прилага засилен надзор, следва да приеме също така и мерки, насочени към източниците или потенциалните източници на нейните затруднения. За тази цел следва да бъдат взети предвид всички препоръки, отправени към нея по време на процедурата при прекомерен дефицит или процедурата при прекомерно макроикономическо неравновесие.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Надзорът над икономическата и бюджетната ситуация трябва да бъде значително засилен за държавите-членки, които прилагат програма за макроикономически корекции. Поради всеобхватния характер на тази програма всички други процедури за икономически и фискален надзор следва да бъдат прекратени за срока на програмата за макроикономически корекция, за да се избегне дублиране на задълженията за докладване.

(5) Надзорът над икономическата и бюджетната ситуация трябва да бъде значително засилен за държавите-членки, които прилагат програма за макроикономически корекции. Поради всеобхватния характер на тази програма всички други процедури за икономически и фискален надзор следва да бъдат прекратени или, когато е целесъобразно, рационализирани за срока на програмата за макроикономически корекции, за да се гарантира последователността на надзора на икономическата политика и да се избегне дублиране на задълженията за докладване. Въпреки това, при изготвянето на програма за макроикономически корекции следва да бъдат взети предвид всички препоръки, отправени към държавата членка по време на процедурата при прекомерен дефицит или процедурата при прекомерно макроикономическо неравновесие.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз1 свободното движение на капитал, като един от основополагащите принципи на ДФЕС, може да бъде ограничено от национална разпоредба, ако това е оправдано по причини, свързани с обществената сигурност. Причините, свързани с обществената сигурност, могат да включват борбата срещу укриването на данъци, особено в държави членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност.

 

_____________

 

1 Вж. дела C-463/00 и C-174/04.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Укриването на данъци води до спад на приходите, който може да се равнява или дори да надвишава размера на финансовата помощ от една или няколко държави членки, МВФ, ЕИФС, ЕМФС или ЕМС и е резултат най-вече на неправилно прилагане на националната данъчна политика.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) По предложение на Комисията и след консултация с Европейската централна банка Съветът може да разреши налагането на ограничения спрямо трети държави, отговорни за движението на капитал, което създава сериозни затруднения за функционирането на икономическия и паричния съюз, в съответствие с член 66 от ДФЕС.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Държавите членки следва, в съответствие с действащите национални правила и практики, да ангажират социалните партньори и организациите на гражданското общество в подготвянето, прилагането, мониторинга и оценката на програмите за техническа помощ.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Вземането на решение относно неизпълнението от държава-членка на програмата за макроикономически корекции би предполагало преустановяване на плащания и поетите задължения от фондове на Съюза, както е предвидено в член 21, параграф 6 от Регламент (ЕС) № xxx за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и за отменяне на Регламент (ЕО) № 1083/2006,

заличава се

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Възможно е при някои обстоятелства предпазването на държава членка от колебанията на пазара да постигне по-добър дългосрочен резултат по отношение на стабилизирането на икономическото състояние на тази държава членка и нейната възможност да изплаща дълга си. В такива случаи дадена държава членка може да бъде поставена временно под правна защита въз основа на решение, взето от Комисията. Съветът следва да има възможност да отмени такова решение на Комисията с подходящо мнозинство.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Посочената в настоящия регламент финансова помощ следва също така да обхваща и финансовата подкрепа, отпускана превантивно, освен ако изрично не е предвидено друго.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в) Решението на Комисията дадена държава членка да бъде подложена на засилен надзор по реда на настоящия регламент следва да бъде взето в тясно сътрудничество с ИФК, Европейския съвет за системен риск и компетентните европейски надзорни органи. Комисията следва също така да си сътрудничи с ИФК, когато взема решение дали да удължи срока на засилен надзор.

Изменение               16

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се определят разпоредбите за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност и/или са получили или може да получат финансова помощ от една или няколко други държави, Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) или други международни финансови институции (МФИ), като Международния валутен фонд (МВФ).

1. С настоящия регламент се определят разпоредбите за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки, чиято парична единица е еврото и които:

 

изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност и/или устойчивостта на техните публични финанси с възможно разпространение на отрицателно въздействие в други държави членки от еврозоната; и/или

 

- са поискали или са получили финансова помощ от една или няколко други държави членки, Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) или други международни финансови институции, като Международния валутен фонд (МВФ).

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. С настоящия регламент се определят разпоредби за подобрени националните бюджетни правила и съгласуване на икономическата политика.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Подобрени бюджетни правила и икономическо съгласуване

 

1. С оглед по-доброто съгласуване при планиране на емитирането на национални дългови инструменти държавите членки докладват предварително за своите планове за емитиране на публични дългови инструменти на Комисията и на Съвета.

 

2. С оглед на определянето на най-добрите практики и постигането на по-тясно координирана икономическа политика, държавите членки гарантират, че всички основни реформи в икономическата политика, които планират да предприемат, са предварително обсъдени и, когато е подходящо, координират тези реформи с другите държави членки.

 

3. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1466/97 държавите членки гарантират, че бюджетната позиция на централното правителство е балансирана или с излишък в средносрочен план.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. При прилагането на настоящия регламент Комисията, Съветът и държавите членки спазват изцяло разпоредбите на член 152 от ДФЕС, а препоръките, отправени съгласно настоящия регламент, зачитат националните практики и институции за определяне на трудовото възнаграждение. При прилагането на настоящия регламент и препоръките, отправени съгласно неговите разпоредби, Комисията, Съветът и държавите членки вземат предвид член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз и съответно не засягат правото на договаряне, сключване и прилагане на колективни споразумения и на предприемане на колективни действия съгласно националното право и практики.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да реши да приложи засилен надзор по отношение на държава-членка, която изпитва сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност. Преди това на засегнатата държава-членка се предоставя възможност да изрази своите виждания. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиления надзор.

1. Въз основа на последния задълбочен преглед в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 и като се вземат предвид допълнителни обективни критерии, включително предупреждения, отправени от Европейския съвет за системен риск (ЕССР), както и докладите, посочени в Регламент (ЕС) № .../2012 на Европейския парламент и на Съвета от... [относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната], Комисията може да реши да приложи засилен надзор по отношение на държава членка. Съветът може да отмени това решение с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от приемането му. На засегнатата държава членка се предоставя възможност да изрази своите виждания, преди Комисията да вземе решение. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиления надзор. Ако Комисията реши да приложи засилен надзор по отношение на държава членка, тя надлежно уведомява ЕССР и, ако е приложимо, ги уведомява за резултатите от засиления надзор.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Ако Комисията реши да приложи засилен надзор по отношение на държава членка съгласно параграф 1, тя надлежно уведомява ЕССР и, ако е приложимо, уведомява държавата членка за резултатите от засиления надзор.

Обосновка

Кризата с държавния дълг показа взаимовръзката между държавния дълг, финансовата стабилност и банковата платежоспособност. За да може ЕССР да определи системните рискове, е необходимо той да е информиран, когато някоя държава членка е подложена на засилен надзор.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията решава да приложи засилен надзор по отношение на държава-членка, която получава превантивна финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМС или друга международна финансова институция, като например МВФ. Комисията съставя списък на съответните инструменти за превантивна финансова помощ и го актуализира, за да се вземат предвид евентуалните промени в политиката на финансова подкрепа от ЕИФС, ЕМС или друга международна финансова институция.

2. Комисията решава да приложи засилен надзор по отношение на държава членка, която е поискала или получава превантивна финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМФС, ЕМС или друга международна финансова институция, като например МВФ.

 

Комисията оповестява публично своите решения, взети в съответствие с параграфи 1 и 2.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Параграф 2 не се прилага спрямо държава-членка, която получава превантивна финансова помощ под формата на кредитна линия, която не е обвързана с приемането на нови политически мерки от съответната държава-членка, докато тази кредитната линия не е усвоена.

3. Комисията може да реши, че параграф 2 не се прилага спрямо държава членка, която получава превантивна финансова помощ под формата на кредитна линия, която не е обвързана с приемането на нови политически мерки от съответната държава членка, докато тази кредитната линия не е усвоена.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Комисията съставя и актуализира списък на инструментите за финансова помощ, които могат да доведат до засилен надзор съгласно параграф 2.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държава-членка, подложена на засилен надзор, в консултация и сътрудничество с Комисията, действаща съвместно с Европейската централна банка (ЕЦБ), приема мерки, целящи да отстранят източниците или потенциалните източници на трудности.

1. Държава членка, подложена на засилен надзор, в консултация и сътрудничество с Комисията, действаща съвместно с Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейския надзорен орган (Европейския банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета1, Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета2 и Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета3 (наричани заедно „европейските надзорни органи (ЕНО)“), ЕССР и, по целесъобразност, МВФ, приема мерки, целящи да отстранят източниците или потенциалните източници на трудности, като взема предвид всички отправени препоръки съгласно Регламенти (ЕС) № 1466/97, 1467/97 и 1176/2011 относно техните национални програми за реформи и програмите за стабилност и за конвергенция. Приетите мерки се съобщават на работната група на Еврогрупата, на Икономическия и финансов комитет (ИФК), на съответната комисия на Европейския парламент и на парламента на съответната държава членка.

 

______________

 

1 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

 

2 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

 

3 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията проверява възможното разпространение на отрицателно въздействие в други държави членки, включително в областта на данъчното облагане. Ако Комисията установи подобно отрицателно въздействие, Съветът, по препоръка на Комисията, отправя, в съответствие с процедурата, посочена в член 121, параграф 2 от ДФЕС, необходимите препоръки към държавите членки, които са източникът на отрицателното въздействие.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По искане на Комисията държавата-членка, подложена на засилен надзор:

3. По искане на Комисията държава членка, подложена на засилен надзор съгласно член 2, параграф 1:

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) съобщава на Комисията, ЕЦБ и Европейския банков орган (ЕБО), толкова често, колкото те го изискват, информация за финансовото състояние на всяка финансова институция поотделно, която е под надзора на националните надзорни органи;

a) съобщава на компетентните европейски надзорни органи, в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010, толкова често, колкото те го изискват, информация за настъпилите промени във финансовата й система, включително анализ на резултатите от теста за устойчивост и анализите на влиянието на променливите, извършени съгласно буква б); въз основа на заключенията, направени с оглед на показателите, включени в „таблото с показатели“ за микроикономически неравновесия, компетентните европейски надзорни органи изготвят в сътрудничество с ЕССР оценка на потенциалните уязвими елементи на финансовата система и я изпращат на Комисията според посочените от нея графици и на ЕЦБ.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) извършва под контрола на Европейския банков орган тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, необходими за оценяване на гъвкавостта на банковия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, зададени от Комисията и ЕЦБ, и им предоставя подробните резултати;

б) извършва под контрола на компетентните европейски надзорни органи тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, необходими за оценяване на гъвкавостта на финансовия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, зададени от Комисията и ЕЦБ, в сътрудничество с компетентните европейски надзорни органи и ЕССР;

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) подлага на редовно оценяване своя капацитет за упражняване на надзор над банковия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от ЕБО;

в) подлага на редовно оценяване своя капацитет за упражняване на надзор над финансовия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от компетентните европейски надзорни органи;

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) съобщава всякаква информация, необходима за наблюдение на неравновесията на макроравнище, предвидени в Регламент № xxx на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия;

г) съобщава всякаква информация, необходима за наблюдение на макроикономическите неравновесия в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. По искане на Комисията държава членка, подложена на засилен надзор съгласно член 2, параграф 2:

 

а) съобщава на Комисията, на ЕЦБ и на компетентните европейски надзорни органи, в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010, толкова често, колкото те го изискват, информация за настъпилите промени във финансовата й система, включително анализ на резултатите от теста за устойчивост и анализите на влиянието на променливите, извършени съгласно буква б); Комисията, ЕЦБ и компетентните европейски надзорни органи опазват поверителността на тези данни;

 

б) извършва под контрола на компетентните европейски надзорни органи тест за устойчивост или анализи на влиянието на променливите, необходими за оценяване на гъвкавостта на финансовия сектор по отношение на различни макроикономически и финансови сътресения, зададени от Комисията и ЕЦБ, в сътрудничество с компетентните европейски надзорни органи и ЕССР;

 

в) подлага на редовно оценяване своя капацитет за упражняване на надзор над финансовия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършена от компетентните европейски надзорни органи;

 

г) съобщава всяка информация, необходима за наблюдение на макроикономическите неравновесия, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1176/2011.

 

Държавите членки, получаващи финансова подкрепа за рекапитализация на финансовите си институции, докладват и за условията, наложени на тези финансови институции, включително условия, свързани с възнагражденията за ръководните постове и кредитните условия, приложими за реалната икономика.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията извършва в сътрудничество с ЕЦБ редовни мисии за проверка в държавата-членка под надзор, за да провери напредъка, постигнат по прилагането на мерките, посочени в параграфи 1, 2 и 3. Всяко тримесечие тя съобщава своите заключения на Икономическия и финансов комитет (ИФК) ― или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел, и преценява по-специално дали са необходими допълнителни мерки. Тези мисии за проверка на място заместват мониторинга, предвиден в член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.

4. Комисията извършва в сътрудничество с ЕЦБ и с компетентните европейски надзорни органи и, когато това е целесъобразно, с МВФ, редовни мисии за проверка в държавата членка под засилен надзор, за да провери напредъка, постигнат по прилагането на мерките, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 3а. Всяко тримесечие тя съобщава своите заключения на ИФК и на компетентната комисия на Европейския парламент и преценява по-специално дали са необходими допълнителни мерки. Тези мисии за проверка на място заместват мониторинга, предвиден в член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато въз основа на предвидената в параграф 4 оценка е направено заключение, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото положение на съответната държава-членка има значително неблагоприятно влияние върху финансовата стабилност на еврозоната, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да препоръча на засегнатата държава-членка да потърси финансова помощ и да подготви програма за макроикономически корекции. Съветът може да реши да оповести тази препоръка.

5. Когато въз основа на предвидените в параграф 4 мисии за проверка е преценено, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото и икономическото положение на съответната държава членка крие риск за финансовата стабилност или безпрепятственото функциониране на еврозоната, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може едновременно:

 

а) да препоръча на засегнатата държава членка да потърси финансова помощ и да подготви програма за макроикономически корекции;

 

б) да препоръча на ЕИФС или на ЕМС да предложат финансова помощ, обвързана с подходящи условия, както е предвидено в настоящия регламент.

 

Съветът може да реши да оповести своите препоръки.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато дадена държава членка търси финансова помощ от ЕМС съгласно параграф 3а, останалите държави членки правят всичко възможно, за да гарантират, че ЕМС ще предостави помощ на тази държава членка, и то своевременно.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) съответната комисията на Европейския парламент може да покани представители на съответната държава членка да участват в обмен на мнения;

a) компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи възможността на съответната държава членка и на Комисията да участват в обмен на мнения;

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) Комисията информира своевременно съответната комисия на Европейския парламент относно съдържанието на препоръката.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. По време на целия процес компетентната комисия на Европейския парламент и парламентът на съответната държава членка могат да поканят представители на МВФ, ЕЦБ и на Комисията да участват в икономически диалог по важни въпроси във връзка с правилното функциониране на икономиката.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държава членка, която желае да получи финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМС, Международния валутен фонд (МВФ) или друга институция извън рамките на Съюза, незабавно уведомява Съвета, Комисията и ЕЦБ за намерението си. ИФК или подкомитетът, който той може да определи за тази цел, обсъждат планираното искане след получаване на оценка от Комисията.

Държава членка, която възнамерява да поиска финансова помощ от една или няколко други държави членки, ЕИФС, ЕМС, МВФ или друга институция извън рамките на Съюза, незабавно уведомява Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕЦБ за намерението си. ИФК обсъжда планираното искане след получаване на оценка от Комисията с оглед проверка, наред с другото, на възможностите, налични съгласно съществуващите финансови инструменти на Съюза и еврозоната, преди съответната държава членка да се обърне към потенциални заемодатели.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се иска финансова помощ от ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя – в сътрудничество с ЕЦБ и по възможност с МВФ ― анализ на устойчивостта на държавния дълг на съответната държава членка, включително способността й да изплати предвидената финансова помощ и я препраща на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел.

Когато се иска финансова помощ от ЕИФС, ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя – в сътрудничество с ЕЦБ и, когато е възможно и уместно, с МВФ ― анализ на устойчивостта на държавния дълг и на реалните или потенциалните финансови нужди на съответната държава членка, включително въздействието на която и да е макропруденциална програма за корекции върху способността й да изплати предвидената финансова помощ и я изпраща на ИФК.

 

Оценката на устойчивостта на държавния дълг се основава на предпазливи макроикономически и бюджетни прогнози, които вземат предвид най-актуалната информация и резултатите от доклада, посочен в буква а) на член 3, параграф 3, както и всички дейности, свързани с надзора, осъществени в съответствие с буква б) на член 3, параграф 3. Прогнозите оценяват въздействието на макроикономическите и финансовите сътресения и неблагоприятните промени в устойчивостта на държавния дълг.

 

Комисията оповестява методологията, използваните икономически и иконометрични модели и допускания, включително приблизителна оценка на потенциалните резултати и мултиплициращите ефекти за макроикономиката, както и други съответни параметри, залегнали в оценката на устойчивостта на държавния дълг.

Изменение   41

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държава членка, получаваща финансова подкрепа от една или няколко други държави, МВФ, ЕИФС или ЕМС, изготвя в съгласие с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, проект на програма за макроикономически корекции, насочена към възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността й да се финансира изцяло на финансовите пазари. При изготвянето на проекта за програма за макроикономически корекции се отчитат текущите препоръки, отправени до съответната държава членка съгласно членове 121, 126 и/или 148 от Договора, както и предприетите от нея действия за тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки.

1. Държава членка, искаща или получаваща финансова подкрепа от една или няколко други държави, МВФ, ЕИФС, ЕМФС или ЕМС, изготвя в съгласие с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ и, ако е уместно, с МВФ, проект на програма за макроикономически корекции, която се основава на и замества всички програми за икономическо партньорство съгласно Регламент ХХХ и която включва и годишна бюджетна цел. Проектът за програма за макроикономически корекции разглежда специфичните рискове, произтичащи от тази държава членка за финансовата стабилност на еврозоната и е насочена към бързо възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността й да се финансира изцяло на финансовите пазари. При изготвянето на проекта за програма за макроикономически корекции се взема за основа оценката на устойчивостта на държавния дълг и се отчитат препоръките, отправени до съответната държава членка съгласно членове 121, 126, 136 и/или 148 от ДФЕС, както и предприетите от нея действия за тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки. Проектът за програма за макроикономически корекции зачита практиките и институциите за определяне на заплащането и колективните трудови отношения в Съюза, и, ако е възможно, взема предвид националната програма за реформи на съответната държава членка в контекста на стратегията на Съюза за растеж и работни места. Проектът за програма за макроикономически корекции спазва изцяло член 151 от ДФЕС и член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение   42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държава членка, която изготвя проект на програма за макроикономически корекции съгласно параграф 1 съставя, със съгласието на Комисията, актуализирана програма за партньорство, която има за цел да създаде необходимите условия за постигане на устойчиви публични финанси.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, одобрява програмата за макроикономически корекции.

2. Комисията оценява проекта на програма за макроикономически корекции в рамките на една седмица от представянето на тази програма.

 

Ако Комисията счита, че проектът на програма за макроикономически корекции е достатъчен, тя го одобрява. Съветът може да отмени това решение с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от вземането му.

 

Ако Комисията счита, че предвидените в проекта на програма за макроикономически корекции действия или график са недостатъчни, тя приема препоръка до държавата членка за представяне в срок от една седмица на нов проект на програма за макроикономически корекции, като изтъква причините, поради които оригиналната програма е недостатъчна. Проектът на програма за макроикономически корекции, с изключение на неотложните случаи, е основа на всеки меморандум за разбирателство, програма или техническо споразумение със съответните страни, предоставящи финансова помощ. Последователността на различните документи, свързани с финансовата помощ и актуализираните версии на проекта на програма за макроикономически корекции, както и съответствието с широките насоки на икономическата политика и на политиката на заетостта се обосновават надлежно. Съветът може да отмени с квалифицирано мнозинство решението на Комисията в срок от 10 дни от приемането му.

Изменение   44

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Комисията и Съветът наблюдават прилагането на програмата за макроикономически корекции и на съответстващите й годишни бюджетни планове.

 

Процесът на икономически и фискален надзор на държава членка, чиято парична единица е еврото, по програма за макроикономически корекции е последователен, за да се избегне дублирането на задълженията за докладване.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ наблюдава напредъка, постигнат при прилагането на програмата за макроикономически корекции, и на всеки три месеца информира ИФК или подкомитета, който той може да определи за тази цел. Въпросната държава членка си сътрудничи тясно с Комисията. По-специално тя предоставя на Комисията цялата информация, която последната счита за нужна за извършване на мониторинг на програмата. В този случай се прилага член 3, параграф 3.

3. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ наблюдава напредъка, постигнат при прилагането на програмата за макроикономически корекции, и на всеки три месеца информира ИФК. Въпросната държава членка си сътрудничи тясно с Комисията и с ЕЦБ. По-специално тя предоставя на Комисията и на ЕЦБ цялата информация, която последната счита за нужна за извършване на мониторинг на програмата. В този случай се прилага член 3, параграф 3. При недостатъчно сътрудничество Съветът, по предложение на Комисията, може да отправи публична препоръка към съответната държава членка, в която се определят действията, които тази държава членка следва да предприеме.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ проучва със съответната държава членка измененията, които може да е необходимо да бъдат направени в програмата за макроикономически корекции. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, взема решение относно всяка промяна, която трябва да се направи в програмата за макроикономически корекции.

4. Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ и, ако е уместно, с МВФ, проучва със съответната държава членка измененията и актуализациите, които може да е необходимо да бъдат направени в нейната програма за макроикономически корекции, за да се вземат предвид, наред с другото, значителни разминавания от каквото и да било естество между макроикономическите прогнози и реализираните цифри, включително възможни последствия, произтичащи от програмата за корекции, ефекта на разпространение на отрицателно въздействие, както и макроикономическите и финансовите сътресения. Комисията взема решение относно всяка промяна, направена по програмата за макроикономически корекции. Съветът може да отмени това решение с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от вземането му.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Съответната държава членка, в тясно сътрудничество с Комисията, взема всички необходими мерки за насърчаване на частните инвеститори да поддържат доброволно цялостната си експозиция.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако предвиденият в параграф 3 мониторинг установи съществени отклонения от програмата за макроикономически корекции, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да реши, че съответната държава членка не изпълнява политическите изисквания, заложени в програмата за макроикономически корекции.

5. Ако предвиденият в параграф 3 мониторинг установи съществени отклонения от програмата за макроикономически корекции, Комисията може да реши, че съответната държава членка не изпълнява политическите изисквания, заложени в програмата за макроикономически корекции. В своето решение Комисията изрично взема предвид това дали съществените отклонения се дължат на причини, които са извън контрола на съответната държава членка. В срок от 10 дни от приемането на такова решение Съветът може да го отмени с квалифицирано мнозинство. Решението на Комисията посочва причините за несъответствие и необходимостта от и пропорционалността на направените изменения в програмата за макроикономически корекции, посочени в параграф 4.

 

Програмата за макроикономически корекции очертава по-специално превантивните мерки и плановете за действие в извънредни ситуации, които следва да се приемат в случай на непредвидени събития като външни сътресения.

 

Усилията за фискална консолидация, посочени в програмата за макроикономически корекции, вземат предвид необходимостта от гарантиране на достатъчно средства за основни политики като политиките в областта на образованието и здравеопазването.

 

Когато Комисията вземе решение съгласно първата алинея, съответната държава членка, в тясно сътрудничество с Комисията и при взаимодействие с ЕЦБ, предприема мерки, насочени към избягването на сътресенията на пазара и запазването на доброто функциониране на нейния финансов сектор.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Държава членка, която прилага програма за макроикономически корекции и не разполага с достатъчно административен капацитет или изпитва значителни проблеми при прилагането й, се обръща към Комисията за техническа помощ.

6. Държава членка, която прилага програма за макроикономически корекции и не разполага с достатъчно административен капацитет или изпитва значителни проблеми при прилагането й, се обръща към Комисията за техническа помощ, като последната може да свика за тази цел групи от експерти от държавите членки и други институции на Съюза и/или компетентни международни институции. Целите и средствата на техническата помощ изрично се посочват в актуализираните версии на програмата за макроикономически корекции. Освен това се гарантира националната ангажираност в процеса на прилагане на техническата помощ. Техническата помощ е съсредоточена в области като: подобряване на възлагането на обществени поръчки, насърчаване на конкуренцията, справяне с корупцията и увеличаване на ефикасността на събирането на данъчни приходи за насърчаване на финансова устойчивост.

 

Програмата за макроикономически корекции и оценка на социалните последици се оповестяват публично.

 

Оценката на устойчивостта на държавния дълг се прилага към програмата за макроикономически корекции.

Обосновка

Уточнение за установяването на постоянен съветник и персонал, както и за назначаването на експерти, които не са от Комисията, въз основа на предложено от ЕЦБ изменение.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Държава членка, в която се прилага програма за макроикономически корекции, извършва широкообхватен одит на съществуващия непогасен дълг с цел, наред с другото, да извърши оценка на причините, довели до натрупването на прекомерния дълг, както и на нередностите в процеса на емитиране на дълга.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Съответната комисия на Европейския парламент може да покани представители на засегнатата държава членка да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата за макроикономически корекции.

7. Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на засегнатата държава членка и на Комисията възможността да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата за макроикономически корекции.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a. Настоящият член не се прилага за отпускана превантивно финансова помощ или за заеми, предназначени за рекапитализация на финансови институции.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Участие на социални партньори и на гражданското общество

 

Организациите, които представляват социалните партньори, както и организациите на гражданското общество, получават възможността да изразят мнението си относно публичните препоръки и становища на Комисията, предвидени в настоящия регламент, както и относно докладите и проектодокладите на държавите членки, предвидени в членове 2 —7 от настоящия регламент. Тези мнения се оповестяват публично.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6б

 

Мерки за обезпечаване на данъчните приходи

 

1. Съответната държава членка, в съответствие с член 65 от ДФЕС и в тясно сътрудничество с Комисията и с ЕЦБ, приема мерки, насочени към предотвратяването на нарушения на националното законодателство и разпоредбите по-специално в областта на данъчното облагане.

 

2. Съответната държава членка отправя искане към Комисията да направи предложение до Съвета в съответствие с член 66 от ДФЕС за приемане на защитни мерки по отношение на движението на капитал към или от трети държави, което създава или заплашва да създаде сериозни трудности за функционирането на Икономическия и паричен съюз. Комисията се допитва до ЕЦБ, преди да представи такива предложения.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласуваност с процедурата при прекомерен дефицит

Съгласуваност с Пакта за стабилност и растеж

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Предвидената в член 6 на настоящия регламент програма за макроикономически корекции и промените в нея се считат, че заместват предоставянето на програми за стабилност, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета.

1. Предвидената в член 6 на настоящия регламент програма за макроикономически корекции и промените в нея заместват предоставянето на програми за стабилност, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) предвидената в член 6 от настоящия регламент програма за макроикономически корекции се счита също, че замества по целесъобразност докладите, предвидени в член 3, параграф 4а и член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97;

a) предвидената в член 6 от настоящия регламент програма за макроикономически корекции също замества по целесъобразност докладите, предвидени в член 3, параграф 4а и член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97;

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) годишните бюджетни цели в програмата за макроикономически корекции, предвидена в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се считат, че заменят, когато това е уместно, годишните бюджетни цели, предвидени в съответствие с член 3, параграф 4 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97 и заложени в споменатите препоръка и предизвестие. Ако съответната държава членка е предмет на предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от Договора, програмата за макроикономически корекции, предвидена в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се счита, че замества и посочването на мерки в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (EО) № 1467/97, които могат да способстват за постигането на набелязани в предизвестието цели.

б) годишните бюджетни цели в програмата за макроикономически корекции, предвидена в член 6, параграф 3 от настоящия регламент заменят, когато това е уместно, годишните бюджетни цели, предвидени в съответствие с член 3, параграф 4 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97 и заложени в споменатите препоръка и предизвестие. Ако съответната държава членка е предмет на предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от Договора, програмата за макроикономически корекции, предвидена в член 6, параграф 3 от настоящия регламент замества и посочването на мерки в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (EО) № 1467/97, които могат да способстват за постигането на набелязани в предизвестието цели.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) мониторингът, постановен в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се счита, че заменя мониторинга, предвиден в член 10, параграф 1 и член 10а от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета, и наблюдението, обуславящо всяко решение, предвидено в член 4, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламент (EО) № 1467/97.

в) мониторингът, постановен в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, заменя мониторинга, предвиден в член 10, параграф 1 и член 10а от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета, и наблюдението, обуславящо всяко решение, предвидено в член 4, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламент (EО) № 1467/97.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагането на Регламент (ЕС) № xxx за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия се преустановява по отношение на държави членки, които прилагат програма за макроикономически корекции, одобрена от Съвета в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Прилагането на Регламент (ЕС) № 1176/2011 за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия се преустановява по отношение на държави членки, които прилагат програма за макроикономически корекции, одобрена от Съвета в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент, с изключение на мерките, предвидени в членове 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 във връзка с таблото с макроикономически и макрофинансови показатели, механизма за предупреждение и задълбочения преглед. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мониторингът, постановен в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се счита, че заменя наблюдението и оценката в рамките на европейския семестър за координация на икономическата политика, предвиден в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и координацията на икономическите политики.

Мониторингът, постановен в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, заменя наблюдението и оценката в рамките на европейския семестър за координация на икономическата политика, предвиден в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и координацията на икономическите политики. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагането на Регламент (ЕС) № ХХХ относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната се преустановява временно по отношение на държави членки, които изпълняват програма за макроикономически корекции, одобрена от Съвета в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Прилагането на Регламент (ЕС) № ХХХ относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната се преустановява временно по отношение на държави членки, които изпълняват програма за макроикономически корекции, одобрена от Съвета в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент, с изключение на членове 1—4 от Регламент (ЕС) № .../2012. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за макроикономически корекции.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Поставяне на държава членка под правна защита

 

1. Когато мерките, предвидени в член 3, параграф 5, не възстановят финансовото състояние на държавата членка и когато има опасност тази държава членка да изпадне в трайна неплатежоспособност или да преустанови плащанията си, Комисията може, след консултация със Съвета, да приеме решение да постави тази държава членка под правна защита. В срок от 10 дни от приемането на такова решение Съветът може да го отмени с обикновено мнозинство.

 

2. Целта на настоящия член е да се позволи на съответната държава членка да стабилизира икономическото си състояние и да има възможност да изплаща дълга си.

 

Решението за поставяне на държава членка под правна защита има следните последствия:

 

а) разпоредбите за „приключващо нетиране“ и „кредитно събитие“ престават да се прилагат;

 

б) лихвените проценти по заемите се запазват, а новите заеми към държавата членка, с изключение на финансовата помощ, посочена в член 1, параграф 1, се връщат приоритетно;

 

в) кредиторите на съответната държава членка се представят на Комисията в срок от два месеца от публикуването на решението за поставяне на съответната държава членка под правна защита в Официален вестник на Европейския съюз; неизпълнението на това изискване води до погасяване на дълга;

 

г) органите на съответната държава членка прилагат мерките, препоръчани в техническата помощ съгласно член 6, параграф 6 и предават на Комисията за одобрение план за възстановяване и уреждане на дълга.

 

3. Този член се прилага от 2017 г.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държава членка подлежи на надзор след приключване на програмата, докато не бъдат изплатени поне 75 % от финансовата помощ, получена от една или няколко други държави членки, ЕМФС, ЕИФС или ЕМС. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да удължи продължителността на надзора след приключване на програмата.

1. Държава членка подлежи на надзор след приключване на програмата, докато не бъдат изплатени поне 75 % от финансовата помощ, получена от една или няколко други държави членки, ЕМФС, ЕИФС или ЕМС. Комисията може да реши да удължи продължителността на надзора след приключване на програмата. Съветът може да отмени това решение с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от вземането му.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията извършва, в сътрудничество с ЕЦБ, редовни мисии за проверка в държавата членка, която е под надзор след приключване на програмата, за да оцени нейното икономическо, фискално и финансово положение. Тя съобщава на всяко полугодие констатациите си на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел, и оценява по-специално дали са нужни коригиращи мерки.

3. Комисията извършва, в сътрудничество с ЕЦБ, редовни мисии за проверка в държавата членка, която е под надзор след приключване на програмата, за да оцени нейното икономическо, фискално и финансово положение. Тя съобщава на всяко полугодие констатациите си на компетентната комисия на Европейския парламент, на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел, както и на парламента на съответната държава членка и оценява по-специално дали са нужни коригиращи мерки.

 

Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави на съответната държава членка възможност да участва в обмен на мнения относно напредъка, постигнат под надзора след приключване на програмата.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да препоръча на държава членка, която е под надзор след приключване на програмата, да приеме коригиращи мерки.

4. Комисията може да приеме препоръка държава членка, която е под надзор след приключване на програмата, да приеме коригиращи мерки. Съветът може да отмени тази препоръка с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни от приемането й.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Парламентът на съответната държава членка може да покани Комисията да участва в обмен на мнения относно надзора след приключването на програмата.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на мерките, посочени в член 2, параграф 1, член 3, член 6, параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 4, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава членка.

По отношение на мерките, посочени в настоящия регламент, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава членка.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

заличава се

Форми на подпомагане и заеми, за които не се прилагат членове 5 и 6

 

Разпоредбите на членове 5 и 6 не се прилагат за финансова помощ, отпускана като превантивна мярка, както и за заемите, предназначени за рекапитализация на финансови институции

 

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Уведомяване на Европейския парламент

 

Съветът и Комисията редовно информират Европейския парламент относно прилагането на настоящия регламент.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б

 

Преходни разпоредби

 

Настоящият регламент се прилага по отношение на държави членки, в които се прилага програма за помощ на [дата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 13 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13в

 

Доклад

 

До 1 януари 2014 г. и на всеки пет години след тази дата Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент.

 

Този доклад, наред с другото, оценява:

 

а) ефективността на регламента;

 

б) напредъка в посока осигуряване на по-тясна координация на икономическите политики и на устойчиво сближаване на икономическите показатели на държавите членки в съответствие с ДФЕС;

 

в) приноса на настоящия регламент за изпълнението на стратегията на Съюза за растеж и работни места;

 

г) целесъобразността на разширяването на обхвата на настоящия регламент, за да включи държави членки извън еврозоната, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност в еврозоната;

 

2. Посоченият в параграф 1 доклад се придружава по целесъобразност от предложение за изменение на настоящия регламент.

 

3. Посоченият в параграф 1 доклад се изпраща до Европейския парламент и до Съвета.

  • [1]  OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Това предложение за регламент за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност, се вписва в контекста на финансовата криза и кризата с държавния дълг, пред които Европейският съюз е изправен понастоящем. То отчита някои поуки от тези кризи и предлага решения.

Предложенията на Комисията допълват пакета за европейското икономическо управление (т. нар. „пакет от шест акта“), приет от Европейския парламент и Съвета през 2011 г.

Последиците от прекомерния национален дълг могат да придобият драматични размери както в съответните държави, така и за другите държави–членки на Европейския съюз. Трудностите на една малка държава могат да имат отражения дори и на световно равнище. В опасност е повече репутацията, отколкото съществуването на еврозоната.

Сериозните икономически и социални последици, пред които са изправени днес определени държави членки, можеха да бъдат избегнати, ако бяха предприети ранни и целенасочени действия. По това време Европейският съюз не разполагаше с необходимите инструменти, което обаче сега ще бъде поправено чрез съчетаването на пакета от шест акта с двата нови законодателни акта (пакета от два акта), един от които е настоящото предложение.

Пакетът от шест акта трябва да бъде засилен с оглед гарантиране едновременно на финансова стабилност и на икономически растеж в еврозоната. На няколко държави членки се наложи да искат финансова помощ. За предпочитане са превантивни действия на ранен етап пред предприемане на коригиращи мерки на по-късен, може би прекалено късен, етап от процедурата.

Докладчикът одобрява като цяло предложението на Комисията, което предвижда, че държава членка, чиято парична единица е еврото, подлежи на засилен надзор, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения. Следва бързо да се възстанови нормалното положение и да се предпазят останалите държави членки от еврозоната от възможно разпространение на отрицателни ефекти.

Освен това, с цел постигане на ефективно и прагматично споразумение и даване на възможност за бързо прилагане на пакета от два акта, както се иска в заключенията на Европейския съвет от 9 декември 2011 г., докладчикът включи на този етап определен брой приемливи елементи от текста от заседанието на работната група на Съвета от 2 февруари 2012 г.

Докладчикът предлага няколко изменения и допълнения.

Процедурата за вземане на решения следва да се адаптира. За да е възможна бърза реакция, Комисията следва да носи отговорност за вземането на необходимите решения, включително прилагането за дадена държава членка на процедурата за засилен надзор. Съветът може да отхвърли такова решение с обикновено мнозинство в срок от 10 дни от вземането му (обърнато обикновено мнозинство).

Някои елементи от новия международен договор могат да бъдат включени в регламента, така че във вторичното законодателство да се отразят редица елементи, да които държавните и правителствените ръководители са взели решение.

Предлага се също така създаването на система за правна защита, приложима към държава членка, за която има опасност в краткосрочен план да изпадне в трайно положение на неплатежоспособност или на преустановяване на плащанията. Комисията може, след консултация със Съвета, да реши да постави държавата членка под режим на правна защита, който ще предполага, по-специално, преустановяване на действието на разпоредбите за „приключващо нетиране“ или „кредитно събитие“.

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (28.3.2012)

на вниманието на комисия по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност
(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

Докладчик по становище: Frédéric Daerden

КРАТКА ОБОСНОВКА

Процедурите за бюджетен и икономически надзор над държавите членки, които въвеждат Съюзът и еврозоната в отговор на икономическата и финансова криза, започнала през 2008 г., трябва да се приемат при широк обзор на икономическите и социалните проблеми, предизвикани от тази криза.

Влошаването на световното финансово положение доведе Съюза до силно забавяне на растежа и до сериозни бюджетни трудности за държавите членки. Но макар координирането на икономическите и социалните политики на държавите членки действително да представлява едно от решенията в отговор на тези предизвикателства, това координиране трябва да спазва редица принципи:

- То не може да се съсредоточава единствено върху бюджетното положение на държавите членки, а трябва да отчита инвестициите за пазара на труда и подобряването на социалното положение. Публичните инвестиции в обучение или научни изследвания, предназначени да увеличат конкурентоспособността на държавата, или една ефикасна система за социална закрила и социални минимуми дават възможност за борба срещу бедността и поддържането на вътрешното потребление, като по този начин позволяват по-добре да се устоява на кризата, и на тях трябва да се гледа положително.

- Координирането трябва да е съобразено с демократичните принципи на Съюза. Европейският парламент и националните парламенти, съставени от пряко избрани представители, трябва да бъдат напълно и редовно информирани, също като Комисията или Съвета.

- Координирането не може да е в противоречие с националните и европейските принципи на социалния диалог. Основните права на трудово договаряне и на стачни действия не могат да бъдат поставяни под въпрос от структурните реформи и реформите на пазара на труда, препоръчвани на държавите членки.

- Координирането отчита всички основни цели и текстове на Съюза. Мерките с оглед постигане на целите на стратегията „ЕС 2020“ що се отнася до процента на заетостта или борбата срещу бедността и зачитането на хоризонталната социална клауза на Договора за функционирането на Европейския съюз участват в икономическото възстановяване на Съюза.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Безпрецедентната глобална криза, която засегна света през последните три години, повлия сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност и предизвика силно влошаване на държавния дефицит и дълг на държавите членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ извън рамките на Съюза.

(1) Безпрецедентната глобална криза и спадът в икономическата дейност, които засегнаха света през последните три години, повлияха сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност, предизвикаха силно влошаване на финансовите, икономическите и социалните условия и увеличиха държавния дефицит и дълг на държавите членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ извън рамките на Съюза.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Въпреки отделни положителни признаци на икономическо оживление през 2009 г., увеличаването на заетостта беше твърде слабо, за да се намали стабилно високият процент на безработица. Средните периоди на безработица се удължиха и безработицата сред младите се увеличи в много държави членки, като достигна до 40% в някои от тях. В резултат на това данъчната основа намаля, икономическите и социалните разходи силно се увеличиха, заедно с рязко нарастване на бедността и социалното изключване, а загубата на възможности за растеж сериозно възпрепятства пътя към икономическо и бюджетно възстановяване. През есента на 2011 г. Комисията преразгледа в значителна степен икономическите си предвиждания си за 2012 г. и намали процента от 1,25% на 0,5% в Съюза и в еврозоната.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Макар и да бяха взети мерки за балансиране на отрицателните ефекти на кризата, въздействието на тази криза върху реалната икономика, пазара на труда и благосъстоянието на граждани се усеща в широка степен.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в) Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз постановява, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование. обучение и опазване на човешкото здраве.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Всички политики на Европейския съюз трябва да бъдат в съответствие с Хартата на основните права, която предоставя на гражданите както индивидуални, така и колективни права. Освен това ЕС и неговите държави членки следва да спазват главните принципи, предвидени в основните конвенции на Международната организация на труда, която защитава основните права на всички работници.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В правото на Съюз следва да бъде заложено пълно съответствие между рамката за многостранен надзор на Съюза, установена с Договора, и евентуалните политически условия, с които е обвързана подобна финансова помощ. Икономическата и финансовата интеграция на държавите членки, чиято парична единица е еврото, предполага засилен надзор, за да се предотврати разпространяване на затрудненията, които дадена държава членка изпитва по отношение на финансовата си стабилност, към останалата част на еврозоната.

(2) В правото на Съюза следва да бъде заложено пълно съответствие между рамката за многостранен надзор на Съюза, установена с Договора, и евентуалните политически условия, с които е обвързана подобна финансова помощ, придружено от стимули за насърчаване на устойчивия растеж, заетостта и социалния напредък. Икономическата и финансовата интеграция на държавите членки, чиято парична единица е еврото, предполага засилен надзор, за да се предотврати разпространяване на затрудненията, които дадена държава членка изпитва по отношение на финансовата си стабилност, към останалата част на еврозоната.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Концепцията за социално управление следва да бъде добавена към икономическото управление, включително към мерките за засилен надзор над икономическите политики, както и следва да се добавят някои подходящи и съгласувани социални мерки за запазване на заетостта.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Обхватът на икономическия и фискалния надзор следва да бъде съобразен с тежестта на възникналите финансови затруднения, като следва да отразява естеството на получената финансова подкрепа, която може да варира от превантивна подкрепа въз основа на условия за допустимост до пълна програма за макроикономически корекции, обвързана с изпълнението на строги политически условия.

(3) Обхватът на икономическия и фискалния надзор следва да бъде съобразен с тежестта на възникналите финансови затруднения, като следва да отразява естеството на получената финансова подкрепа, която може да варира от превантивна подкрепа въз основа на условия за допустимост до пълна програма за макроикономически корекции, обвързана с изпълнението на строги политически условия. Всяка програма за макроикономически корекции следва да взема предвид националната програма за реформи на съответната държава в контекста на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилен надзор, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави членки от еврозоната от възможни отрицателни ефекти. Този засилен надзор следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на икономическото, фискалното и финансовото положение, и периодично докладване пред Икономическия и финансов комитет (ИФК) или пред подкомитет, който той може да определи за тази цел. Същите условия за надзор следва да се прилагат по отношение на държавите членки, които искат превантивна помощ по линия на Европейския механизъм за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Международния валутен фонд (МВФ) или друга международна финансова институция,

(4) Държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилен надзор, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави членки от еврозоната от възможни отрицателни ефекти. Този засилен надзор следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на социалното, фискалното и финансовото положение, както и на положението в областта на заетостта, и въвеждането на периодично докладване пред Европейския парламент, Икономическия и финансов комитет (ИФК), Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила или пред подкомитет, който тези комитети могат да определят за тази цел. Същите условия за надзор следва да се прилагат по отношение на държавите членки, които искат превантивна помощ по линия на Европейския механизъм за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Международния валутен фонд (МВФ) или друга международна финансова институция,

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Надзорът над икономическата и бюджетната ситуация трябва да бъде значително засилен за държавите членки, които прилагат програма за макроикономически корекции. Поради всеобхватния характер на тази програма всички други процедури за икономически и фискален надзор следва да бъдат прекратени за срока на програмата за макроикономически корекция, за да се избегне дублиране на задълженията за докладване.

(5) Надзорът над икономическата, бюджетната и социалната ситуация, както и над ситуацията в областта на заетостта, следва да бъде значително засилен за държавите членки, които прилагат програма за макроикономически корекции. Тази програма съдържа мерки, които имат обща цел за възстановяване на финансовата стабилност и постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места. Държавите членки докладват за напредъка и по двата аспекта. Поради всеобхватния характер на програмата за макроикономически корекции всички други процедури за икономически и фискален надзор следва да бъдат прекратени за срока на програмата за макроикономически корекции, за да се избегне дублиране на задълженията за докладване.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Следва да се предвидят правила за подобряване на диалога между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията и за осигуряване на по-голяма прозрачност и отчетност.

(6) Следва да се предвидят правила за подобряване на диалога между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и на диалога между институциите на Съюза и социалните партньори, за осигуряване на по-голяма прозрачност и отчетност.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Вземането на решение относно неизпълнението от държава членка на програмата за макроикономически корекции би предполагало преустановяване на плащания и поетите задължения от фондове на Съюза, както е предвидено в член 21, параграф 6 от Регламент (ЕС) № xxx за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и за отменяне на Регламент (ЕО) № 1083/2006,

заличава се

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. При прилагането на настоящия регламент се спазват изцяло разпоредбите на член 152 ДФЕС, а препоръките, отправени съгласно настоящия регламент, зачитат националните практики и институции за определяне на трудовото възнаграждение. Настоящият регламент взема предвид член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз и съответно не засяга правото на договаряне, сключване или прилагане на колективни договори или на предприемане на колективни действия в съответствие с националното право и практики.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да реши да приложи засилен надзор по отношение на държава членка, която изпитва сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност. Преди това на засегнатата държава членка се предоставя възможност да изрази своите виждания. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиления надзор.

1. Комисията може да реши да приложи засилен надзор по отношение на държава членка, която изпитва сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност. Преди това на засегнатата държава членка, както и на социалните партньори се предоставя възможност да изразят своите виждания. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиления надзор.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a. Комисията оповестява всяко решение в съответствие с параграфи 1 и 2.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) съобщава на Комисията, ЕЦБ и Европейския банков орган (ЕБО), толкова често, колкото те го изискват, информация за финансовото състояние на всяка финансова институция поотделно, която е под надзора на националните надзорни органи;

(a) съобщава на Европейския парламент, Комисията, ЕЦБ и Европейския банков орган (ЕБО), толкова често, колкото те го изискват, информация за финансовото състояние на всяка финансова институция поотделно, която е под надзора на националните надзорни органи;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(га) съобщава на Европейския парламент информация относно развитието на бедността.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(гб) съобщава на Европейския парламент, на Комисията и на националните парламенти информация относно публичните инвестиции за постигане на целите за растеж и заетост и социалните цели на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията извършва в сътрудничество с ЕЦБ редовни мисии за проверка в държавата членка под надзор, за да провери напредъка, постигнат по прилагането на мерките, посочени в параграфи 1, 2 и 3. Всяко тримесечие тя съобщава своите заключения на Икономическия и финансов комитет (ИФК) или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел, и преценява по-специално дали са необходими допълнителни мерки. Тези мисии за проверка на място заместват мониторинга, предвиден в член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.

4. Комисията извършва в сътрудничество с ЕЦБ и Международната организация на труда (МОТ) редовни мисии за проверка в държавата членка под надзор, за да провери напредъка, постигнат по прилагането на мерките, посочени в параграфи 1, 2 и 3. Всяко тримесечие тя съобщава своите заключения на Икономическия и финансов комитет (ИФК), на Комитета по заетостта и на Комитета за социална закрила – или на подкомитета, който тези комитети могат да определят за тази цел, и преценява по-специално дали са необходими допълнителни мерки. Тези мисии за проверка на място заместват мониторинга, предвиден в член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато въз основа на предвидената в параграф 4 оценка е направено заключение, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото положение на съответната държава членка има значително неблагоприятно влияние върху финансовата стабилност на еврозоната, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да препоръча на засегнатата държава членка да потърси финансова помощ и да подготви програма за макроикономически корекции. Съветът може да реши да оповести тази препоръка.

5. Когато въз основа на предвидената в параграф 4 оценка е направено заключение, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото положение на съответната държава членка има значително неблагоприятно влияние върху финансовата стабилност на еврозоната, Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията, могат да препоръчат на засегнатата държава членка да потърси финансова помощ и да подготви програма за макроикономически корекции. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Ако препоръката по параграф 5 бъде оповестена:

заличава се

a) съответната комисията на Европейския парламент може да покани представители на съответната държава членка да участват в обмен на мнения;

 

б) представители на Комисията може да бъдат поканени от парламента на съответната държава членка да участват в обмен на мнения.

 

Обосновка

Този обмен на мнения следва да бъде част от един по-широк „икономически диалог“, който е от първостепенно значение. Поради това е за предпочитане на „икономическия диалог“ да се посвети отделен член от настоящия регламент.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държава членка, която желае да получи финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМС, Международния валутен фонд (МВФ) или друга институция извън рамките на Съюза, незабавно уведомява Съвета, Комисията и ЕЦБ за намерението си. ИФК или подкомитетът, който той може да определи за тази цел, обсъждат планираното искане след получаване на оценка от Комисията.

Държава членка, която желае да получи финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМС, Международния валутен фонд (МВФ) или друга институция извън рамките на Съюза, незабавно уведомява Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕЦБ за намерението си. ИФК, Комитетът по заетостта и Комитетът за социална закрила или подкомитетът, който тези комитети могат да определят за тази цел, обсъждат планираното искане след получаване на оценка от Комисията.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се иска финансова помощ от ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя – в сътрудничество с ЕЦБ и по възможност с МВФ ― анализ на устойчивостта на държавния дълг на съответната държава членка, включително способността й да изплати предвидената финансова помощ и я препраща на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел.

Когато се иска финансова помощ от ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя – в сътрудничество с ЕЦБ и по възможност с МВФ ― анализ на средносрочната и дългосрочната устойчивост на държавния дълг на съответната държава членка, включително способността й да изплати предвидената финансова помощ, като същевременно изпълнява своите задължения по отношение на стратегията „Европа 2020” за растеж и работни места, и я препраща на ИФК, на Комитета по заетостта и на Комитета за социална закрила или на подкомитета, който тези комитети могат да определят за тази цел.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държава членка, получаваща финансова подкрепа от една или няколко други държави, МВФ, ЕИФС или ЕМС, изготвя в съгласие с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, проект на програма за макроикономически корекции, насочена към възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността й да се финансира изцяло на финансовите пазари. При изготвянето на проекта за програма за макроикономически корекции се отчитат текущите препоръки, отправени до съответната държава членка съгласно членове 121, 126 и/или 148 от Договора, както и предприетите от нея действия за тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки.

1. Държава членка, искаща или получаваща финансова подкрепа от една или няколко други държави, МВФ, ЕИФС или ЕМС, изготвя в съгласие с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, проект на програма за макроикономически корекции, насочена към възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността й да се финансира изцяло на финансовите пазари. При изготвянето на проекта за програма за макроикономически корекции се отчитат текущите препоръки, отправени до съответната държава членка съгласно членове 121, 126 и/или 148 от Договора, както и предприетите от нея действия за тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки. Всяка програма за макроикономически корекции следва да взема предвид националната програма за реформи на съответната държава в контекста на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, одобрява програмата за макроикономически корекции.

2. Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията, одобряват програмата за макроикономически корекции. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ наблюдава напредъка, постигнат при прилагането на програмата за макроикономически корекции, и на всеки три месеца информира ИФК или подкомитета, който той може да определи за тази цел. Въпросната държава членка си сътрудничи тясно с Комисията. По-специално тя предоставя на Комисията цялата информация, която последната счита за нужна за извършване на мониторинг на програмата. В този случай се прилага член 3, параграф 3.

3. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ и МОТ наблюдава напредъка, постигнат при прилагането на програмата за макроикономически корекции, и на всеки три месеца информира ИФК, Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила или подкомитета, който тези комитети могат да определят за тази цел, както и Европейския парламент и парламента на съответната държава членка. Въпросната държава членка си сътрудничи тясно с Комисията. По-специално тя предоставя на Комисията цялата информация, която последната счита за нужна за извършване на мониторинг на програмата. В този случай се прилага член 3, параграф 3.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ проучва със съответната държава членка измененията, които може да е необходимо да бъдат направени в програмата за макроикономически корекции. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, взема решение относно всяка промяна, която трябва да се направи в програмата за макроикономически корекции.

4. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ проучва със съответната държава членка измененията, които може да е необходимо да бъдат направени в програмата за макроикономически корекции. Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията, вземат решение относно всяка промяна, която трябва да се направи в програмата за макроикономически корекции. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако предвиденият в параграф 3 мониторинг установи съществени отклонения от програмата за макроикономически корекции, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да реши, че съответната държава членка не изпълнява политическите изисквания, заложени в програмата за макроикономически корекции.

5. Ако предвиденият в параграф 3 мониторинг установи съществени отклонения от програмата за макроикономически корекции, Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията, могат да решат, че съответната държава членка не изпълнява политическите изисквания, заложени в програмата за макроикономически корекции. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Съответната комисия на Европейския парламент може да покани представители на засегнатата държава членка да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата за макроикономически корекции.

заличава се

Обосновка

Този обмен на мнения следва да бъде част от един по-широк „икономически диалог“, който е от първостепенно значение. Поради това е за предпочитане на „икономическия диалог“ да се посвети отделен член от настоящия регламент.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Представители на Комисията може да бъдат поканени от парламента на съответната държава членка да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан при изпълнението на програмата за макроикономически корекции.

заличава се

Обосновка

Този обмен на мнения следва да бъде част от един по-широк „икономически диалог“, който е от първостепенно значение. Поради това е за предпочитане на „икономическия диалог“ да се посвети отделен член от настоящия регламент.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Икономически диалог

 

1. За да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-специално Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентните комисии на Европейския парламент могат да поканят председателя на Съвета, Комисията и по целесъобразност председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата да се явят пред комисиите, с цел да се обсъдят препоръките и решенията, взети съгласно настоящия регламент.

 

2. Компетентните комисии на Европейския парламент могат да поканят представители на държавата членка, адресат на препоръка или решение на Съвета съгласно настоящия регламент, както и социалните партньори от тази държава членка, за участие в размяна на мнения.

 

3. Представители на Комисията може да бъдат поканени от парламента на държавата членка, адресат на препоръка или решение на Съвета съгласно настоящия регламент, да участват в размяна на мнения.

 

4. Съветът и Комисията редовно информират Европейския парламент за социалните и икономическите резултати от прилагането на настоящия регламент.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласуваност с европейския семестър за координация на икономическата политика

заличава се

Мониторингът, постановен в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, се счита, че заменя наблюдението и оценката в рамките на европейския семестър за координация на икономическата политика, предвиден в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и координацията на икономическите политики.

 

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Съвместимост с правото на договаряне и на колективни действия

 

В съответствие с правото на ЕС и националното право и практики настоящият регламент не засяга правото на работниците и работодателите или на съответните им организации да договарят и подписват колективни договори на съответното равнище и да предприемат колективни действия за защита на тези договори, включително и да предприемат стачни действия.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държава членка подлежи на надзор след приключване на програмата, докато не бъдат изплатени поне 75 % от финансовата помощ, получена от една или няколко други държави членки, ЕМФС, ЕИФС или ЕМС. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да удължи продължителността на надзора след приключване на програмата.

1. Държава членка подлежи на надзор след приключване на програмата, докато не бъдат изплатени поне 75 % от финансовата помощ, получена от една или няколко други държави членки, ЕМФС, ЕИФС или ЕМС. Европейският парламент и Съветът могат, по предложение на Комисията, да удължат продължителността на надзора след приключване на програмата. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията извършва, в сътрудничество с ЕЦБ, редовни мисии за проверка в държавата членка, която е под надзор след приключване на програмата, за да оцени нейното икономическо, фискално и финансово положение. Тя съобщава на всяко полугодие констатациите си на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел, и оценява по-специално дали са нужни коригиращи мерки.

3. Комисията извършва, в сътрудничество с ЕЦБ, редовни мисии за проверка в държавата членка, която е под надзор след приключване на програмата, за да оцени нейното икономическо, фискално и финансово положение. Тя съобщава на всяко полугодие констатациите си на ИФК, на Комитета по заетостта и на Комитета за социална закрила или на подкомитета, който тези комитети могат да определят за тази цел, и оценява по-специално дали са нужни коригиращи мерки.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да препоръча на държава членка, която е под надзор след приключване на програмата, да приеме коригиращи мерки.

4. Европейският парламент и Съветът могат, по предложение на Комисията, да препоръчат на държава членка, която е обект на надзор след приключване на програмата, да приеме коригиращи мерки. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на мерките, посочени в член 2, параграф 1, член 3, член 6, параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 4, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава членка.

По отношение на мерките, посочени в настоящия регламент, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава членка.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност

Позовавания

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.12.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.12.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Frédéric Daerden

15.12.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.2.2012 г.

1.3.2012 г.

26.3.2012 г.

 

Дата на приемане

27.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

6

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Филиз Хакъева Хюсменова, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Phil Bennion, Ioan Enciu, Louis Grech

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност

Позовавания

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.11.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.12.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.12.2011 г.

EMPL

15.12.2011 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

29.2.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jean-Paul Gauzès

25.10.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.1.2012 г.

28.2.2012 г.

26.3.2012 г.

 

Дата на приемане

14.5.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

4

13

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Дата на внасяне

24.5.2012 г.