ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy

24. 5. 2012 - (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès


NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy

(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0819),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 136 a čl. 121 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0449/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 7. března 2012[1],

–   s ohledem na skutečnost, že se Komise na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 10. února 2012 zavázala k začlenění postoje Parlamentu a že zástupce Rady v dopise ze dne 10. února 2012 přislíbil schválení tohoto postoje v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0172/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Bezprecedentní celosvětová krize, která v uplynulých třech letech zasáhla svět, vážně poškodila hospodářský růst a finanční stabilitu a vyvolala podstatné zhoršení schodku veřejných financí a zadlužení členských států, což vede řadu těchto států k tomu, aby hledaly finanční pomoc mimo rámec Unie.

(1) Bezprecedentní celosvětová krize, která od roku 2007 zasáhla svět, vážně poškodila hospodářský růst a finanční stabilitu a vyvolala podstatné zhoršení schodku veřejných financí a zadlužení členských států, což vede řadu těchto států k tomu, aby hledaly finanční pomoc mimo rámec i v rámci Unie.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Plný soulad mezi rámcem Unie pro mnohostranný dohled zřízeným Smlouvou a možnými politickými podmínkami vztahujícími se k této finanční pomoci by měl být zakotven v právu Unie. Hospodářská a finanční integrace členských států, jejichž měnou je euro, si žádá posílení dohledu, aby se zabránilo přenosu obtíží, kterým členský stát čelí v oblasti své finanční stability, na zbytek eurozóny.

(2) Plný soulad mezi rámcem Unie pro mnohostranný dohled zřízeným Smlouvou a možnými politickými podmínkami vztahujícími se k této finanční pomoci by měl být zakotven v právu Unie. Hospodářská a finanční integrace všech členských států, a zejména těch, jejichž měnou je euro, si žádá posílení dohledu, aby se zabránilo přenosu obtíží, kterým členský stát čelí v oblasti své finanční stability, na zbytek eurozóny a obecněji na Unii jako celek.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Stupeň hospodářského a rozpočtového dohledu by měl být přiměřený závažnosti vzniklých finančních obtíží a měl by zohlednit povahu přijaté finanční pomoci, jež se může pohybovat od pouhé preventivní podpory na základě podmínek způsobilosti až po úplný makroekonomický ozdravný program zahrnující přísnou podmíněnost politiky.

(3) Stupeň hospodářského a rozpočtového dohledu by měl být úměrný a přiměřený závažnosti vzniklých finančních obtíží a měl by zohlednit povahu přijaté finanční pomoci, jež se může pohybovat od pouhé preventivní podpory na základě podmínek způsobilosti až po úplný makroekonomický ozdravný program zahrnující přísnou podmíněnost politiky. Jakýkoli makroekonomický ozdravný program by měl zohledňovat vnitrostátní reformní program dotyčného členského státu v souvislosti se strategií Unie v oblasti růstu a zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Pokud členský stát, jehož měnou je euro, čelí vážným finančním potížím, nebo je jimi ohrožen, měl by podléhat zvýšenému dohledu, aby se zajistil jeho urychlený návrat k normálnímu stavu a aby se ochránily jiné členské státy eurozóny před možnými negativními účinky v důsledku této situace. Tento zvýšený dohled by měl zahrnovat širší přístup k informacím, které jsou potřebné pro pečlivé sledování hospodářské, fiskální a finanční situace, a pravidelné podávání zpráv Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit. Stejné způsoby dohledu by se měly vztahovat na členské státy žádající o preventivní pomoc z Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu stability (ESM), Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

(4) Pokud členský stát, jehož měnou je euro, čelí vážným finančním potížím, nebo je jimi ohrožen, měl by podléhat zvýšenému dohledu, aby se zajistil jeho urychlený návrat k normálnímu stavu a aby se ochránily jiné členské státy eurozóny před možnými negativními účinky v důsledku této situace. Tento zvýšený dohled by měl být přiměřený závažnosti problémů a podle ní by měl být odstupňován. Měl by zahrnovat širší přístup k informacím, které jsou potřebné pro pečlivé sledování hospodářské, fiskální a finanční situace, a pravidelné podávání zpráv příslušnému výboru Evropského parlamentu a Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit. Stejné způsoby dohledu by se měly vztahovat na členské státy žádající o preventivní pomoc z Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu stability (ESM), Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Členský stát podléhající zvýšenému dohledu by měl také přijmout opatření zabývající se zdroji či potenciálními zdroji svých potíží. Za tímto účelem by měla být zohledněna veškerá doporučení, jež mu byla sdělena v průběhu postupu při nadměrném schodku nebo postupu při nadměrné makroekonomické nerovnováze.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Dohled nad hospodářskou a fiskální situací by měl být výrazně posílen u členských států, na něž se vztahuje makroekonomický ozdravný program. Vzhledem ke komplexní povaze tohoto programu by měly být jiné postupy hospodářského a fiskálního dohledu pozastaveny po dobu trvání makroekonomického ozdravného programu, aby tak nedošlo k duplicitě povinnosti podávat zprávy.

(5) Dohled nad hospodářskou a fiskální situací by měl být výrazně posílen u členských států, na něž se vztahuje makroekonomický ozdravný program. Vzhledem ke komplexní povaze tohoto programu by měly být jiné postupy hospodářského a fiskálního dohledu pozastaveny nebo případně zjednodušeny po dobu trvání makroekonomického ozdravného programu, aby tak byla zajištěna soudržnost dohledu nad hospodářskými politikami a nedošlo k duplicitě povinnosti podávat zprávy. Při přípravě makroekonomického ozdravného programu by však měla být zohledněna veškerá doporučení, jež byla členskému státu sdělena v průběhu postupu při nadměrném schodku nebo postupu při nadměrné makroekonomické nerovnováze.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie1 lze volný pohyb kapitálu jakožto základní zásady SFEU omezit vnitrostátními předpisy, je-li to odůvodněno zájmem veřejné bezpečnosti. Zájem veřejné bezpečnosti může zahrnovat boj proti daňovým únikům, a to zejména u členských států, jež jsou postiženy nebo ohroženy vážnými problémy, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně.

 

_____________

 

1 Viz věc C-463/00 a věc C-174/04.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Takové daňové úniky představují výpadek v příjmech, který může dosahovat či dokonce přesahovat výši finanční pomoci jednoho nebo několika členských států, MMF, EFSF, EFSM nebo ESM, a je v první řadě důsledkem chybného vedení vnitrostátní daňové politiky.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c) Rada může v souladu s článkem 66 SFEU na návrh Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou povolit omezení týkající se třetích zemí odpovědných za pohyb kapitálu, který způsobuje vážné poruchy fungování hospodářské a měnové unie.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Členské státy by měly v souladu s platnými vnitrostátními pravidly a postupy zapojovat do přípravy, provádění, sledování a hodnocení programů technické pomoci sociální partnery a organizace občanské společnosti.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí o nedodržování ozdravného programu členským státem by rovněž zahrnovalo pozastavení plateb či závazků z fondů Unie podle čl. 21 odst. 6 nařízení (EU) č. XXX o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006,

vypouští se

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Mohou nastat okolnosti, za nichž ochrana členského státu před výkyvy trhu skýtá lepší dlouhodobý výsledek, pokud jde o stabilizaci hospodářské situace tohoto členského státu a jeho schopnost splácet svůj dluh. V těchto případech by mohl být členský stát na základě rozhodnutí Komise postaven pod právní ochranu. Rada by měla mít pravomoc toto rozhodnutí Komise odpovídající většinou zrušit.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Není-li stanoveno jinak, měly by odkazy na finanční pomoc v textu tohoto nařízení rovněž zahrnovat finanční podporu poskytovanou z preventivních důvodů.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c) Rozhodnutí Komise podřídit určitý členský stát zvýšenému dohledu podle tohoto nařízení by mělo být přijato v těsné součinnosti s EFC, Evropskou radou pro systémová rizika a příslušnými evropskými orgány dohledu. Komise by měla s EFC spolupracovat rovněž při rozhodování o tom, zda zvýšený dohled prodloužit.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanovuje ustanovení pro posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy a/nebo které přijímají nebo mohou přijímat finanční pomocjednoho nebo několika jiných států, Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), Evropského mechanismu stability (ESM) nebo jiných mezinárodních finančních institucí, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF).

1. Toto nařízení stanovuje ustanovení pro posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, jejichž měnou je euro a které:

 

– se potýkají s vážnými obtížemi, pokud jde o finanční stabilitu nebo udržitelnost veřejných financí, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy, jestliže vedou k negativním vedlejším účinkům na další členské státy eurozóny; nebo

 

– požadují nebo přijímají finanční pomoc od jednoho nebo několika jiných členských států, Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), Evropského mechanismu stability (ESM) nebo jiných mezinárodních finančních institucí, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF).

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Toto nařízení stanoví ustanovení pro posílená vnitrostátní rozpočtová pravidla a koordinaci hospodářské politiky.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Posílená rozpočtová pravidla a hospodářská koordinace

 

1. S cílem lépe koordinovat plán pro vydávání státních dluhopisů podávají členské státy Komisi a Radě předem zprávu o svých plánech na vydávání státních dluhopisů.

 

2. S cílem stanovit osvědčené postupy a pokročit k úžeji koordinované hospodářské politice se členské státy postarají o to, aby veškeré hlavní reformy hospodářské politiky, jež hodlají podniknout, předem projednaly a případně tyto reformy koordinují s ostatními členskými státy.

 

3. V souladu s nařízením (ES) č. 1466/97 členské státy zajistí, aby byl státní rozpočet ve střednědobém horizontu vyrovnaný nebo přebytkový.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Při uplatňování tohoto nařízení Komise, Rada a členské sáty dodržují plně článek 152 SFEU a doporučení přijatá na základě tohoto nařízení berou ohled na vnitrostátní postupy a subjekty pověřené tvorbou mezd. Při uplatňování tohoto nařízení a doporučení přijatých na jeho základě berou Komise, Rada a členské státy ohled na článek 28 Listiny základních práv Evropské unie, a není tudíž dotčeno právo sjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy a právo na protestní akce v kolektivním vyjednávání podle vnitrostátních právních předpisů a postupů.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise může rozhodnout, aby členský stát, v němž dochází k vážným obtížím, pokud jde o jeho finanční stabilitu, byl nucen podléhat zvýšenému dohledu. Dotyčnému členskému státu musí být poskytnuta možnost vyjádřit své názory předem. Komise rozhodne každých šest měsíců, zda zvýšený dohled prodlouží.

1. Na základě nejnovějšího hloubkového průzkumu provedeného podle článku 5 nařízení (EU) č. 1176/2011 a s přihlédnutím k dalším objektivním kritériím, k nimž patří varování Evropské rady pro systémová rizika (ESRB), a zprávám uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o … [o společných ustanoveních pro sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajištění nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně] může Komise rozhodnout o tom, že členský stát bude podléhat zvýšenému dohledu. Rada může takové rozhodnutí do deseti dnů od jeho vydání kvalifikovanou většinou zrušit. Dotyčnému členskému státu musí být před přijetím rozhodnutí poskytnuta možnost vyjádřit své názory. Komise rozhodne každých šest měsíců, zda zvýšený dohled prodlouží. Pokud se Komise rozhodne podrobit členský stát zvýšenému dohledu, oznámí to ESRB, a případně ji informuje o výsledcích tohoto zvýšeného dohledu.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud se Komise rozhodne podrobit členský stát zvýšenému dohledu podle odstavce 1, oznámí to ESRB, a případně ji informuje o výsledcích tohoto zvýšeného dohledu.

Odůvodnění

Krize rovněž ukázala vzájemnou souvislost mezi státním dluhem, finanční stabilitou a solventností bank. Aby se pomohlo ESRB určit systémová rizika, měla by být o případném podrobení členského státu zvýšenému dohledu informována.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise rozhodne, aby členský stát přijímající z preventivních důvodů finanční pomocjednoho nebo několika jiných států, z EFSF, ESM nebo některé jiné mezinárodní finanční instituce, jako je MMF, byl nucen podléhat zvýšenému dohledu. Komise vypracuje seznam dotčených nástrojů preventivní finanční pomoci a pravidelně je aktualizuje, aby byly zohledněny případné změny politiky finanční podpory EFSF, ESM nebo jakékoli jiné příslušné mezinárodní finanční instituce.

2. Komise rozhodne o tom, že členský stát požadující nebo přijímající z preventivních důvodů finanční pomoc od jednoho nebo několika jiných států, z EFSF, EFSM, ESM nebo některé jiné mezinárodní finanční instituce, jako je MMF, bude podléhat zvýšenému dohledu.

 

Veškerá svá rozhodnutí přijatá v souladu s odstavci 1 a 2 Komise zveřejní.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odstavec 2 se nevztahuje na členský stát přijímající z preventivních důvodů finanční pomoc ve formě úvěrové linky, která není podmíněna přijetím nových politických opatření dotyčným členským státem, pokud se z této úvěrové linky nečerpá.

3. Komise může rozhodnout, že se odstavec 2 nevztahuje na členský stát přijímající z preventivních důvodů finanční pomoc ve formě úvěrové linky, která není podmíněna přijetím nových politických opatření dotyčným členským státem, pokud se z této úvěrové linky nečerpá.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise vypracuje seznam nástrojů finanční pomoci, které mohou přivodit zvýšený dohled podle odstavce 2, a pravidelně jej aktualizuje.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po konzultaci a ve spolupráci s Komisí a ve spolupráci s Evropskou centrální bankou (ECB) přijme členský stát pod zvýšeným dohledem opatření, jejichž cílem je zabývat se zdroji nebo potenciálními zdroji obtíží.

1. Po konzultaci a ve spolupráci s Komisí a ve spolupráci s Evropskou centrální bankou (ECB), Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/20101, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1094/20102, a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/20103, (společně dále jen „evropské orgány dohledu“), ESRB a případně MMF přijme členský stát pod zvýšeným dohledem opatření, jejichž cílem je zabývat se zdroji nebo potenciálními zdroji obtíží. Zohlední přitom veškerá doporučení, která mu byla sdělena na základě nařízení (EU) č. 1466/97, 1467/97 a 1176/2011 a v jeho vnitrostátních programech reforem a stabilizačních a konvergenčních programech. Tato opatření se oznámí pracovní skupině pro euro, Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC), příslušnému výboru Evropského parlamentu a dotčenému vnitrostátnímu parlamentu členského státu.

 

______________

 

1 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

 

2 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.

 

3 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise posoudí potenciální negativní vedlejší účinky vyvolané ostatními členskými státy, a to i v oblasti daní. Pokud Komise zjistí negativní vedlejší účinky, vydá Rada na základě doporučení Komise a v souladu s postupem stanoveným v čl. 121 odst. 2 SFEU nezbytná doporučení pro členské státy, které byly označeny za původce negativních vedlejších účinků.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Na žádost Komise členský stát pod zvýšeným dohledem:

3. Na žádost Komise a v souladu s čl. 2 odst. 1 členský stát pod zvýšeným dohledem:

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) sdělí Komisi, ECB a Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) v požadované četnosti členěné informace o finanční situaci finančních institucí, které jsou pod dohledem vnitrostátních orgánů dohledu;

(a) sdělí příslušnému evropskému orgánu dohledu v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 a v požadované četnosti členěné informace o finančním vývoji v jeho finančním systému, včetně rozboru výsledků zátěžových testů a analýz citlivosti podle písmene b). Příslušné evropské orgány dohledu ve spolupráci s ESRB na základě závěrů vyvozených z podkladových ukazatelů obsažených ve srovnávacím přehledu makroekonomické nerovnováhy posoudí možné slabiny tohoto finančního systému a své hodnocení postoupí Komisi v jí stanovených intervalech a ECB.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) za dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví provede dle potřeby zátěžové testy nebo analýzy citlivosti za účelem posouzení odolnosti bankovnictví vůči různým makroekonomickým a finančním otřesům, jak je uvádí Komise a ECB, a sdílí s nimi podrobné výsledky;

(b) za dohledu příslušných evropských orgánů dohledu provede dle potřeby zátěžové testy nebo analýzy citlivosti za účelem posouzení odolnosti jeho finančního sektoru vůči různým makroekonomickým a finančním otřesům, jak je uvádí Komise a ECB ve spolupráci s příslušnými evropskými orgány dohledu a ESRB;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) podléhá pravidelným posouzením své kapacity pro dohled nad finančním sektorem v rámci konkrétního vzájemného hodnocení prováděného evropskými orgány dohledu;

(c) podléhá pravidelným posouzením své kapacity pro dohled nad finančním sektorem v rámci konkrétního vzájemného hodnocení prováděného příslušnými evropskými orgány dohledu;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(d) sdělí veškeré informace potřebné pro monitorování makroekonomické nerovnováhy, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. XXX o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy.

(d) sdělí veškeré informace potřebné pro monitorování makroekonomické nerovnováhy podle nařízení (EU) č. 1176/2011.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Na žádost Komise a v souladu s čl. 2 odst. 2 členský stát pod zvýšeným dohledem:

 

(a) sdělí Komisi, ECB a příslušnému evropskému orgánu dohledu v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 a v požadované četnosti členěné informace o finančním vývoji v jeho finančním systému, včetně rozboru výsledků zátěžových testů a analýz citlivosti podle písmene b). Komise, ECB a příslušné evropské orgány dohledu zachovávají důvěrnost neagregovaných údajů;

 

(b) za dohledu příslušných evropských orgánů dohledu provede dle potřeby zátěžové testy nebo analýzy citlivosti za účelem posouzení odolnosti jeho finančního sektoru vůči různým makroekonomickým a finančním otřesům, jak je uvádí Komise a ECB ve spolupráci s příslušnými evropskými orgány dohledu a ESRB;

 

(c) podléhá pravidelným posouzením své kapacity pro dohled nad finančním sektorem v rámci konkrétního vzájemného hodnocení prováděného příslušnými evropskými orgány dohledu;

 

(d) sděluje veškeré informace potřebné pro monitorování makroekonomické nerovnováhy, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1176/2011.

 

Členské státy přijímající finanční podporu pro rekapitalizaci svých finančních institucí dále podají zprávu o podmínkách uložených těmto finančním institucím, včetně odměňování řídících pracovníků a úvěrových podmínek platných v reálném hospodářství.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB pravidelné kontrolní mise v členském státě pod dohledem, aby ověřila dosažený pokrok při provádění opatření uvedených v odstavci 1, 2 a 3. Svá zjištění sdělí každé čtvrtletí Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit, a zejména posoudí, zda jsou třeba další opatření. Tyto kontrolní mise nahradí sledování na místě stanovené v čl. 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97.

4. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB a s příslušnými evropskými orgány dohledu a případně s MMF pravidelné kontrolní mise v členském státě pod posíleným dohledem, aby ověřila dosažený pokrok při provádění opatření uvedených v odstavci 1, 2 a 3a. Svá zjištění sdělí každé čtvrtletí EFC a příslušnému výboru Evropského parlamentu, a zejména posoudí, zda jsou třeba další opatření. Tyto kontrolní mise nahradí sledování na místě stanovené v čl. 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud se na základě posouzení uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že je třeba dalších opatření, a finanční situace dotyčného členského státu má významné nepříznivé účinky na finanční stabilitu v eurozóně, může Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise doporučit členskému státu, aby požádal o finanční pomoc a připravil makroekonomický ozdravný program. Rada může rozhodnout, že své doporučení zveřejní.

5. Pokud se na základě kontrolní mise uvedené v odstavci 4 dojde k názoru, že je třeba dalších opatření, a finanční a hospodářská situace dotyčného členského státu ohrožuje finanční stabilitu či řádné fungování eurozóny, může Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise současně doporučit:

 

(a) dotyčnému členskému státu, aby požádal o finanční pomoc a připravil makroekonomický ozdravný program;

 

(b) ESFS nebo ESM, aby nabídly finanční pomoc spojenou s náležitou podmíněností, jak stanoví toto nařízení.

 

Rada může rozhodnout, že svá doporučení zveřejní.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 3. – bod 5 – písm. 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud členský stát žádá o finanční pomoc ESM podle odst. 3 písm. a), ostatní členské státy vynaloží veškeré úsilí na to, aby ESM tomuto členskému státu pomoc poskytl, a to včas.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) příslušný výbor Evropského parlamentu může vyzvat zástupce dotyčného členského státu k účasti na výměně názorů;

(a) příslušný výbor Evropského parlamentu může dotyčnému členskému státu a Komisi nabídnout možnost účastnit se výměny názorů;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ba) Komise informuje v náležité lhůtě příslušný výbor Evropského parlamentu o obsahu doporučení.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Příslušný výbor Evropského parlamentu a dotčený parlament členského státu mohou v průběhu celého tohoto postupu vyzvat zástupce MMF, ECB a Komise k účasti na hospodářském dialogu o důležitých otázkách ve vztahu k řádnému fungování hospodářství.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, který hodlá získat finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, EFSF, ESM, Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné instituce mimo rámec Unie, o svém záměru neprodleně informuje Radu, Komisi a ECB. Hospodářský a finanční výbor (EFC) nebo jakýkoli podvýbor, který výbor může pro tento účel určit, plánovanou žádost projedná poté, co obdrží od Komise posouzení.

Členský stát, který má v úmyslu požádat o finanční pomoc od jednoho nebo několika jiných členských států, EFSF, ESM, MMF nebo jiné instituce mimo rámec Unie, o svém záměru neprodleně informuje Evropský parlament, Radu, Komisi a ECB. Hospodářský a finanční výbor (EFC) poté, co od Komise obdrží posouzení, projedná plánovanou žádost zejména s cílem posoudit, jaké možnosti jsou v rámci stávajících finančních nástrojů Unie či eurozóny k dispozici předtím, než se dotyčný členský stát obrátí na případné poskytovatele půjčky.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se žádá o finanční pomoc z EFSF nebo ESM, připraví Komise – ve spolupráci s ECB a pokud je to možné, s MMF – analýzu udržitelnosti schodku veřejného dluhu dotyčného členského státu, včetně schopnosti členského státu splatit plánovanou finanční pomoc, a předá tuto analýzu Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor pro tento účel může určit.

Pokud se žádá o finanční pomoc od EFSF, EFSM nebo ESM, připraví Komise – ve spolupráci s ECB, a pokud je to možné a vhodné, s MMF – analýzu udržitelnosti schodku veřejného dluhu a skutečné nebo potenciální finanční potřeby dotyčného členského státu, včetně dopadu všech makroobezřetnostních ozdravných programů na schopnosti členského státu splatit plánovanou finanční pomoc, a zašle tuto analýzu Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC).

 

Hodnocení udržitelnosti veřejného dluhu vychází z obezřetných makroekonomických a rozpočtových prognóz, pro něž se použijí co nejaktuálnější informace a při nichž se náležitě zohlední výsledek zprávy uvedené v čl. 3 odst. 3 písm. a) a veškeré úkoly v oblasti dozoru vykonávané v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. b). Prognózy posoudí dopad makroekonomických a finančních otřesů a nepříznivého vývoje udržitelnosti veřejného dluhu.

 

Komise zveřejní metodiku, výchozí hospodářské a ekonometrické modely a odhady včetně odhadu potenciálního dopadu a makroekonomických multiplikačních účinků, jakož i veškeré další relevantní parametry, o něž se opírá hodnocení udržitelnosti veřejného dluhu.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který přijímá finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB předlohu ozdravného programu zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a udržitelné hospodářské a finanční situace a obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti na finančních trzích. Návrh ozdravného programu náležitě zohlední stávající doporučení určená dotyčnému členskému státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro dodržování uvedených doporučení, a zaměří se na rozšíření, posílení a prohloubení požadovaných opatření politiky.

1. Členský stát, který požaduje nebo přijímá finanční pomoc od jednoho nebo několika jiných států, MMF, EFSF, EFSM nebo ESM, vypracuje po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB, a případně s MMF, návrh makroekonomického ozdravného programu, který bude vycházet z veškerých programů hospodářského partnerství podle nařízení XXX, který bude tyto programy nahrazovat a který bude zahrnovat roční rozpočtový cíl. Návrh makroekonomického ozdravného programu se zaměřuje na konkrétní rizika, jež daný členský stát představuje pro finanční stabilitu eurozóny, a usiluje o rychlé opětovné nastolení zdravé a udržitelné hospodářské a finanční situace a obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti na finančních trzích. Návrh makroekonomického ozdravného programu vychází k hodnocení udržitelnosti veřejného dluhu a náležitě zohlední doporučení určená dotyčnému členskému státu podle článků 121, 126, 136 a/nebo 148 SFEU, jakož i kroky tohoto státu pro dodržování uvedených doporučení, a zaměří se na rozšíření, posílení a prohloubení požadovaných opatření politiky. Návrh makroekonomického ozdravného programu zohlední vnitrostátní postupy a subjekty pověřené tvorbou mezd, jakož i vztahy mezi sociálními partnery v Unii, a tam kde je to možné, vnitrostátní reformní program dotčeného členského státu v souvislosti se strategií Unie pro růst a zaměstnanost. Návrh makroekonomického ozdravného programu je plně v souladu s článkem 151 SFEU a článkem 28 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členský stát připravující návrh makroekonomického ozdravného programu podle odstavce 1 stanoví po dohodě s Komisí aktualizovaný plán partnerství s cílem vytvořit nezbytné podmínky pro dosažení udržitelnosti veřejných financí.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou ozdravný program schválí.

2. Komise posoudí návrh makroekonomického ozdravného programu do jednoho týdne od předložení tohoto programu.

 

Komise návrh makroekonomického ozdravného programu schválí, jestliže jej uzná za dostatečný. Rada může toto rozhodnutí zrušit kvalifikovanou většinou do deseti dnů od jeho vydání.

 

Usoudí-li Komise, že jsou opatření či časový harmonogram předpokládané v návrhu makroekonomického ozdravného programu nedostačující, přijme doporučení určené dotčenému členskému státu, aby do jednoho týdne předložil nový návrh makroekonomického ozdravného programu, a uvede důvody, proč byl původní program shledán jako nedostačující. Návrh makroekonomického ozdravného programu, s výjimkou naléhavých případů, tvoří základ jakéhokoli memoranda o porozumění, plánu či technické dohody uzavřené s příslušnými stranami poskytujícími finanční pomoc. Soulad mezi různými relevantními dokumenty, jež se týkají finanční pomoci, a aktualizovanými verzemi makroekonomických ozdravných programů, jakož i soulad s hlavními směry hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti musí být náležitě odůvodněn. Rada může rozhodnutí Komise zrušit kvalifikovanou většinou do deseti dnů od jeho vydání.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise a Rada sledují provádění ozdravného programu a ročních rozpočtových plánů, které jsou v souladu s tímto ozdravným plánem.

 

Proces hospodářského a fiskálního dohledu vůči členskému státu, jehož měnou je euro a jenž se účastní makroekonomického ozdravného programu je konzistentní, neboť je třeba zabránit zdvojování oznamovacích povinností.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise ve spolupráci s ECB sleduje dosažený pokrok při provádění ozdravného programu a informuje každé tři měsíce Hospodářský a finanční výbor (EFC) nebo jakýkoli podvýbor, který výbor může pro tento účel určit. Dotyčný členský stát poskytne Komisi plnou součinnost. Zejména Komisi poskytne veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné pro sledování programu. Použije se čl. 3 odst. 3.

3. Komise ve spolupráci s ECB sleduje dosažený pokrok při provádění ozdravného programu a informuje každé tři měsíce Hospodářský a finanční výbor (EFC). Dotyčný členský stát poskytuje Komisi a ECB plnou součinnost. Zejména poskytne Komisi a ECB veškeré informace, které pro sledování programu pokládají za nezbytné. Použije se čl. 3 odst. 3. V případě nedostatečné spolupráce může Rada na návrh Komise adresovat dotčenému členskému státu veřejné doporučení, v němž uvede opatření, jež by tento členský stát měl přijmout.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise ve spolupráci s ECB přezkoumá s dotčeným členským státem změny, které může být třeba v jeho ozdravném programu provést. Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise rozhodne o každé změně, kterou je nutno v ozdravném programu provést.

4. Komise ve spolupráci s ECB a případně s MMF, přezkoumá s dotčeným členským státem změny a aktualizace, které může být třeba v jeho ozdravném programu provést, s cílem náležitě zohlednit mj. každý významnější rozdíl mezi makroekonomickými předpověďmi a skutečnými čísly, včetně možných důsledků vyplývajících z ozdravného programu, negativní vedlejší účinky a makroekonomické a finanční otřesy. Komise rozhodne o každé změně, kterou je nutno makroekonomickém ozdravném programu provést. Rada může toto rozhodnutí zrušit kvalifikovanou většinou do deseti dnů od jeho vydání.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Dotčený členský stát se v úzké spolupráci s Komisí přijme veškerá nezbytná opatření na podporu soukromých investorů, aby zachovali svůj celkový rozsah expozice na dobrovolném základě.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud ze sledování uvedeného v odstavci 3 vyplývají významné odchylky od makroekonomického ozdravného programu, může Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise rozhodnout, že dotyčný členský stát neplní požadavky politiky obsažené v ozdravném programu.

5. Pokud ze sledování uvedeného v odstavci 3 vyplývají významné odchylky od makroekonomického ozdravného programu, může Komise rozhodnout, že dotyčný členský stát neplní požadavky politiky obsažené v ozdravném programu. Ve svém rozhodnutí Komise výslovně zohlední, zda je významná odchylka způsobena příčinami, jež jsou mimo kontrolu dotyčného členského státu. Rada může takové rozhodnutí zrušit kvalifikovanou většinou do deseti dnů od jeho vydání. V rozhodnutí Komise budou uvedeny důvody neplnění požadavků a nutnost a přiměřenost změn makroekonomického ozdravného programu, jak je uvedeno v odstavci 4.

 

V makroekonomickém ozdravném programu budou uvedena zejména preventivní opatření a havarijní plány pro případ neočekávaného vývoje, jako jsou například vnější otřesy.

 

Opatření na daňovou konsolidaci stanovená v makroekonomickém ozdravném programu zohlední nutnost zajistit dostatečné prostředky pro základní politiky, jako je vzdělávání a zdravotnictví.

 

Přijme-li Komise rozhodnutí podle prvního pododstavce, přijme dotyčný členský stát v úzké spolupráci s Komisí a ECB opatření zaměřená na zabránění otřesům na trhu a na udržení bezproblémového fungování svého finančního sektoru.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Členský stát, na který se vztahuje ozdravný program a potýká se s nedostatečnou správní kapacitou nebo závažnými problémy při provádění ozdravného programu, požádá Komisi o technickou pomoc.

6. Členský stát, na který se vztahuje makroekonomický ozdravný program a potýká se s nedostatečnou správní kapacitou nebo závažnými problémy při provádění ozdravného programu, požádá Komisi o technickou pomoc, která může pro tento účel vytvořit skupiny odborníků při členských státech a dalších institucích Unie nebo relevantních mezinárodních institucích. Cíle a prostředky technické pomoci budou výslovně vymezeny v aktualizovaných verzích makroekonomického ozdravného programu. Kromě toho se zajistí odpovědnost na vnitrostátní úrovni za proces provádění technické pomoci. Technická pomoc se zaměří na oblasti, jako: zlepšení zadávání veřejných zakázek, podpora konkurenceschopnosti, boj proti korupci a zvýšení účinnosti výběru daňových příjmů v zájmu finanční udržitelnosti.

 

Makroekonomický ozdravný program a posouzení sociálního dopadu budou zveřejněny.

 

K makroekonomickému ozdravnému programu se jako příloha připojí hodnocení udržitelnosti veřejného dluhu.

Odůvodnění

Odkazy na ustanovení poradce a personálu s trvalým bydlištěm v dotyčném členském státě, jakož i na nábor expertů nenáležejících ke Komisi, vycházejí z pozměňovacího návrhu, který předložila ECB.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Členský stát, který je zapojen do makroekonomického ozdravného programu, provede komplexní audit svého nesplaceného dluhu, mimo jiné s cílem provést posouzení důvodů, jež vedly k nárůstu dluhu na nepřiměřeně vysokou výši, jakož i audit jakékoli nesrovnalosti, jež nastala během postupu vydávání dluhopisů.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Příslušný výbor Evropského parlamentu může vyzvat zástupce dotyčného členského státu k účasti na výměně názorů o dosaženém pokroku při provádění ozdravného programu.

7. Příslušný výbor Evropského parlamentu může dotyčnému členskému státu a Komisi nabídnout možnost účasti na výměně názorů o dosaženém pokroku při provádění ozdravného programu.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. Tento článek se nevztahuje na finanční pomoc poskytnutou z preventivních důvodů a na úvěry na rekapitalizaci finančních institucí.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Zapojení sociálních partnerů a občanské společnosti

 

Organizacím zastupujícím sociální partnery a organizacím občanské společnosti bude umožněno vyjádřit své postoje k veřejným doporučením a stanoviskům Komise uvedeným v tomto nařízení, jakož i ke zprávám členských států a k návrhům zpráv uvedeným v článcích 2 až 7 tohoto nařízení. Tyto postoje se zveřejňují.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6b

 

Opatření na ochranu daňových příjmů

 

1. Dotyčný členský stát přijme v souladu s článkem 65 SFEU a v úzké spolupráci s Komisí a ve spolupráci s ECB opatření zaměřená na prevenci porušování vnitrostátního práva a nařízení, zejména v oblasti daní.

 

2. Dotyčný členský stát požádá Komisi, aby v souladu s článkem 66 SFEU předložila návrh Radě na přijetí ochranných opatření týkajících se pohybů kapitálu do či ze třetích zemí, jež způsobují nebo mohou způsobit vážné poruchy fungování hospodářské a měnové unie. Komise před předložením svých návrhů konzultuje ECB.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soulad s postupem při nadměrném schodku

Soulad s Paktem o stabilitě a růstu

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 7 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ozdravný program a jeho změny podle článku 6 tohoto nařízení, se považují za náhradu předkládání stabilizačních programů podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1466/97.

1. Ozdravný makroekonomický program a jeho změny podle článku 6 tohoto nařízení nahrazují předkládání stabilizačních programů podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1466/97.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 7 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) ozdravný program podle článku 6 tohoto nařízení se rovněž považuje za náhradu zpráv stanovených v čl. 3 odst. 4a a čl. 5 odst. 1a nařízení Rady (ES) č. 1467/97;

(a) makroekonomický ozdravný program podle článku 6 tohoto nařízení rovněž nahrazuje zprávy stanovené v čl. 3 odst. 4a a čl. 5 odst. 1a nařízení Rady (ES) č. 1467/97;

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 7 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) roční rozpočtové cíle v ozdravném programu podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení se považují za náhradu ročních rozpočtových cílů stanovených v souladu s čl. 3 odst. 4 a čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1467/97 v uvedeném doporučení a výzvě. Pokud se na dotyčný členský stát vztahuje výzva podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy, ozdravný program podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení se rovněž považuje za náhradu údajů o opatřeních vedoucích k těmto cílům stanoveným ve výzvě v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1467/97.

(b) roční rozpočtové cíle v ozdravném programu podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení nahrazují roční rozpočtové cíle stanovené v souladu s čl. 3 odst. 4 a čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1467/97 v uvedeném doporučení a výzvě. Pokud se na dotyčný členský stát vztahuje výzva podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy, ozdravný program podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení rovněž nahrazuje údaje o opatřeních vedoucích k těmto cílům stanoveným ve výzvě v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1467/97.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 7 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) Sledování podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení se považuje za náhradu sledování podle čl. 10 odst. 1 a článku 10a nařízení Rady (ES) č. 1467/97 a sledování, jež je podkladem pro jakékoli rozhodnutí podle čl. 4 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97.

(c) Sledování podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení nahrazuje sledování podle čl. 10 odst. 1 a článku 10a nařízení Rady (ES) č. 1467/97 a sledování, jež je podkladem pro jakékoli rozhodnutí podle čl. 4 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provádění nařízení (EU) č. XXX o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy se pozastavuje pro členské státy, na které se vztahuje makroekonomický ozdravný program schválený Radou v souladu s čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení. Toto pozastavení je použitelné po dobu trvání makroekonomického ozdravného programu.

Provádění nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy se pozastavuje pro členské státy, na které se vztahuje makroekonomický ozdravný program schválený Radou v souladu s čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení, s výjimkou opatření stanovených v článcích 3, 4 a 5 nařízení (EU) č. 1176/2011 týkajících se srovnávacího přehledu makroekonomických a makrofinančních ukazatelů, mechanismu varování a hloubkového přezkumu. Toto pozastavení je použitelné po dobu trvání makroekonomického ozdravného programu.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sledování podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení se považuje za náhradu monitorování a hodnocení evropského semestru pro koordinaci hospodářské politiky podle článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a o posílení koordinace hospodářských politik.

Sledování podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení nahrazuje monitorování a hodnocení evropského semestru pro koordinaci hospodářské politiky podle článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a o posílení koordinace hospodářských politik. Toto pozastavení je použitelné po dobu trvání makroekonomického ozdravného programu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provádění nařízení (EU) č. XXX o společných ustanoveních pro sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajištění nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně se pozastavuje pro členské státy, na které se vztahuje makroekonomický ozdravný program schválený v souladu s čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení. Toto pozastavení je použitelné po dobu trvání makroekonomického ozdravného programu.

Provádění nařízení (EU) č. XXX o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně se pozastavuje pro členské státy, na které se vztahuje makroekonomický ozdravný program schválený Radou podle čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení, s výjimkou článků 1 až 4 nařízení (EU) č. .../2012. Toto pozastavení je použitelné po dobu trvání makroekonomického ozdravného programu.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Postavení členského státu pod právní ochranu

 

1. V případech, kdy opatření přijatá podle čl. 3 odst. 5 nenapraví finanční situaci členského státu a existuje riziko, že daný členský stát nebude trvale schopen dluh splácet nebo pozastaví platby, může Komise po konzultaci s Radou přijmout rozhodnutí stavící členský stát pod právní ochranu. Rada může takové rozhodnutí zrušit prostou většinou do deseti dnů od jeho vydání.

 

2. Cílem tohoto článku je umožnit dotyčnému členskému státu stabilizovat hospodářskou situaci a splácet jeho dluh.

 

Rozhodnutí o postavení členského státu pod právní ochranu má následující dopady:

 

(a) „doložka o závěrečném vypořádání“ nebo ustanovení o„úvěrové události“ se nepoužijí;

 

(b) použité úrokové míry jsou zachovány a nové půjčky členskému státu s výjimkou finanční pomoci uvedené v čl. 1. odst. 1 se uhrazují prioritně;

 

(c) věřitelé daného členského státu se do dvou měsíců od zveřejnění rozhodnutí o postavení daného členského států pod právní ochranu v Úředním věstníku Evropské unie přihlásí Komisi; pokud tak neučiní, jejich pohledávka zaniká;

 

(d) orgány daného členského státu provedou opatření doporučovaná v technické pomoci podle čl. 6 odst. 6 a předloží Komisi ke schválení plán nápravy a vypořádání dluhů.

 

3. Tento článek se použije od roku 2017.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 11 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po ukončení programu členský stát podléhá dohledu, dokud se nesplatí nejméně 75 % finanční pomoci přijaté z jednoho nebo několika jiných členských států, EFSM, EFSF nebo ESM. Rada kvalifikovanou většinou může na návrh Komise prodloužit dobu trvání dohledu po ukončení programu.

1. Po ukončení programu členský stát podléhá dohledu, dokud se nesplatí nejméně 75 % finanční pomoci přijaté z jednoho nebo několika jiných členských států, EFSM, EFSF nebo ESM. Komise může rozhodnout o prodloužení doby trvání dohledu po ukončení programu. Rada může takové rozhodnutí do deseti dnů od jeho vydání kvalifikovanou většinou zrušit.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 11 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB pravidelné kontrolní mise v členském státě podléhajícím dohledu po ukončení programu, aby posoudila jeho hospodářskou, fiskální a finanční situaci. Svá zjištění sdělí každé pololetí Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit, a zejména posoudí, zda jsou třeba nápravná opatření.

3. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB pravidelné kontrolní mise v členském státě podléhajícím dohledu po ukončení programu, aby posoudila jeho hospodářskou, fiskální a finanční situaci. Svá zjištění sdělí každé pololetí příslušnému výboru Evropského parlamentu, Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit, a parlamentu dotyčného členského státu, a zejména posoudí, zda jsou třeba nápravná opatření.

 

Příslušný výbor Evropského parlamentu může danému členskému státu nabídnout možnost účastnit se výměny názorů na pokrok dosažený při provádění dohledu po ukončení programu.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 11 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Rada může kvalifikovanou většinou na návrh Komise doporučit členskému státu podléhajícímu dohledu po ukončení programu, aby přijal nápravná opatření.

4. Komise může přijmout doporučení, aby členský stát podléhající dohledu po ukončení programu přijal nápravná opatření. Rada může takové doporučení do deseti dnů od jeho vydání kvalifikovanou většinou zrušit.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 11 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Parlament dotyčného členského státu může vyzvat Komisi, aby se zúčastnila výměny názorů na dohled po ukončení programu.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 12 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve věci opatření podle čl. 2 odst.1, článku 3, čl. 6 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 4 hlasují v Radě pouze členové Rady zastupující členské státy, jejichž měnou je euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas člena Rady zastupujícího členský stát, jehož se věc týká.

Ve věci opatření podle tohoto nařízení hlasují v Radě pouze členové Rady zastupující členské státy, jejichž měnou je euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas člena Rady zastupujícího členský stát, jehož se věc týká.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

vypouští se

Druhy pomoci a úvěrů vyloučených z použití článků 5 a 6

 

Ustanovení článků 5 a 6 se nevztahují na finanční pomoc poskytnutou z preventivních důvodů a na úvěry na rekapitalizaci finančních institucí.

 

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Informování Evropského parlamentu

 

Rada a Komise pravidelně informují Evropský parlament o uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13b

 

Přechodná ustanovení

 

Toto nařízení se vztahuje na členské státy, na které se [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] již vztahuje program pomoci.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Článek 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13 c

 

Zpráva

 

Komise zveřejní do 1. ledna 2014 a poté každých pět let zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

 

Tato zpráva mimo jiné hodnotí:

 

(a) účinnost tohoto nařízení;

 

(b) pokrok při zajišťování užší koordinace hospodářských politik a trvalé konvergence hospodářské výkonnosti členských států v souladu se SFEU;

 

(c) přínos tohoto nařízení ke splnění unijní strategie v oblasti růstu a zaměstnanosti;

 

(d) vhodnost rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení na členské státy, jež nejsou členy eurozóny, avšak ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy.

 

2. V případě potřeby se ke zprávě uvedené v odstavci 1 připojí návrh na změny tohoto nařízení.

 

3. Zpráva uvedená v odstavci 1 se zasílá Evropskému parlamentu a Radě.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh nařízení o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu členských států, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy, vzniká v kontextu finanční krize a krize státních dluhů, s níž se Evropská unie v současnosti potýká. Bere si z ní poučení a navrhuje řešení.

Návrhy příslušného výboru doplňují balíček o evropské správě ekonomických záležitostí (šestisložkový balíček) schválený Evropským parlamentem a Radou v roce 2011.

Důsledky předlužení států mohou nabýt dramatických rozměrů, jak ve státech samých, tak pro ostatní členské státy Evropské unie. Obtíže jednoho malého státu mohou mít dokonce dopady na světové úrovni. Více než sama existence je ohrožena pověst eurozóny.

Vážným hospodářským a sociálním dopadům, kterými dnes procházejí některé členské státy by bylo možné se vyhnout, pokud by byly přijaty včasné a cílené kroky. Evropská unie však tehdy neměla k dispozici nezbytné nástroje, což bude nyní napraveno kombinací šestibalíčku a dvou nových souborů (dvojbalíček), z nichž jedním z nich je tento.

Je třeba posílit šestibalíček, aby v eurozóně zajišťoval zároveň finanční stabilitu a hospodářský růst. Několik členských států totiž bylo nuceno požádat o finanční pomoc. Je třeba upřednostnit preventivní kroky v časném stadiu před nápravnými opatřeními, jež zasahují do procesu pozdě, a to možná až příliš.

Zpravodaj zde schvaluje v hlavních směrech návrh Komise, který předpokládá, že členský stát, jehož měnou je euro, se musí podrobit posílenému dohledu, pokud prochází závažnými finančními obtížemi nebo mu tyto obtíže hrozí. Je vhodné zajistit jeho urychlený návrat k normálnímu stavu a chránit jiné členské státy eurozóny před možnými negativními účinky v důsledku této situace.

Ostatně, s cílem najít účinnou a pragmatickou dohodu a umožnit rychlé provedení dvojbalíčku, jak to požaduje Evropská rada v závěrech ze svého zasedání dne 9. prosince 2011, zpravodaj v této fázi zařadil jistý počet přijatelných prvků textu pracovní skupiny Rady ze dne 2. února 2012.

Zpravodaj nicméně navrhuje několik změn a dodatků.

Rozhodovací postup musí být upraven. Kvůli možnosti rychlé reakce by měla Komise přijímat nezbytná rozhodnutí, mezi něž patří uvalení posíleného dohledu na daný členský stát. Rada může do deseti dnů toto rozhodnutí zamítnout prostou většinou (opačná prostá většina).

Do nařízení mohou být začleněny některé prvky nové mezinárodní smlouvy tak, aby v sekundárním právu odrážely řadu prvků, o nichž rozhodly hlavy států a vlád.

Rovněž se navrhuje vytvořit režim právní ochrany vztahující se na členský stát, u němž hrozí riziko, že se brzy ocitne v trvalé platební neschopnosti. Komise může po poradě s Radou rozhodnout o tom, že postaví členský stát pod tento druh právní ochrany, který obsahuje rovněž pozastavení smluvních doložek o splatnosti nebo o úvěrové události.

  • [1]  Úř. věst. C 141, 17.5.2012, s. 7.

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (28. 3. 2012)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy
(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

Navrhovatel: Frédéric Daerden

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Postupy pro rozpočtový a hospodářský dohled nad členskými státy, které Unie a eurozóna vytvořily, aby mohly čelit hospodářské a finanční krizi, jež začala v roce 2008, musí být přijaty s širší vizí hospodářských a sociálních problémů, které tato krize vyvolala.

Zhoršení celosvětové finanční situace vedlo k výraznému zpomalení růstu Unie a k závažným rozpočtovým obtížím členských států. Jedním z řešení těchto obtíží je koordinace hospodářských a sociálních politik mezi členskými státy, je však třeba, aby tato koordinace respektovala několik zásad:

- nemůže se zaměřovat pouze na rozpočtovou situaci států a musí zohledňovat investice do trhu práce a zlepšování sociální situace; je třeba pozitivně hodnotit veřejné investice do vzdělávání nebo výzkumu, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost státu, nebo do účinného systému sociální ochrany a minimálních sociálních norem, které umožní bojovat proti chudobě a zachovat vnitřní spotřebu, a lépe tak odolávat krizím.

- koordinace musí být vždy v souladu s demokratickými zásadami Unie; Evropský parlament i vnitrostátní parlamenty složené z volených představitelů musí být plně a pravidelně informovány, stejně jako Komise a Rada;

- nesmí odporovat vnitrostátním a evropským zásadám sociálního dialogu; strukturální reformy a reformy trhu práce doporučované členským státům nesmějí zpochybnit základní práva na kolektivní vyjednávání a na stávku;

- musí zohlednit všechny cíle a základní texty Unie; opatření usilující o dosažení cílů strategie EU 2020 v oblasti zaměstnanosti nebo boje proti chudobě a dodržování horizontální sociální doložky Smlouvy o fungování Evropské unie se podílejí na hospodářské obnově Unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Bezprecedentní celosvětová krize, která v uplynulých třech letech zasáhla svět, vážně poškodila hospodářský růst a finanční stabilitu a vyvolala podstatné zhoršení schodku veřejných financí a zadlužení členských států, což vede řadu těchto států k tomu, aby hledaly finanční pomoc mimo rámec Unie.

(1) Bezprecedentní celosvětová krize a pokles hospodářské činnosti, které v uplynulých třech letech zasáhly svět, vážně poškodily hospodářský růst a finanční stabilitu a vyvolaly podstatné zhoršení finančních, hospodářských a sociálních podmínek a zvýšily schodek veřejných financí a zadlužení členských států, což vede řadu těchto států k tomu, aby hledaly finanční pomoc mimo rámec Unie.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Přes některé pozitivní známky oživení v roce 2009 byl růst zaměstnanosti příliš slabý na to, aby vedl k dlouhodobému snižování vysoké míry nezaměstnanosti. Průměrné období nezaměstnanosti se prodloužilo a v mnoha členských státech se zvýšila nezaměstnanost mladých lidí, v některých dokonce přesahuje 40 %. V důsledku těchto skutečností se snížil základ daně, prudce vzrostly ekonomické a sociální výdaje, přičemž došlo k prudkému nárůstu chudoby a sociálního vyloučení a ztráta možností růstu má výrazný negativní dopad na hospodářské oživení a zlepšení rozpočtové situace. Na podzim 2011 Komise výrazně přehodnotila svůj odhad hospodářského růstu na rok 2012 směrem dolů, když jej snížila o 1,25 bodu na 0,5 % v Unii a v eurozóně.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Přestože byla přijata opatření na vyvážení negativních vlivů krize, její dopad na reálnou ekonomiku, trh práce a životní podmínky občanů je pociťován v mnoha směrech.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c) Článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zajištěním přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Veškeré politiky Evropské unie musí být v souladu s Listinou základních práv, která občanům zaručuje jak osobní, tak i kolektivní práva. Mimoto by EU a její členské státy měly dodržovat hlavní zásady základních úmluv Mezinárodní organizace práce, která chrání základní práva všech pracujících.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Plný soulad mezi rámcem Unie pro mnohostranný dohled zřízeným Smlouvou a možnými politickými podmínkami vztahujícími se k této finanční pomoci by měl být zakotven v právu Unie. Hospodářská a finanční integrace členských států, jejichž měnou je euro, si žádá posílení dohledu, aby se zabránilo přenosu obtíží, kterým členský stát čelí v oblasti své finanční stability, na zbytek eurozóny.

(2) Plný soulad mezi rámcem Unie pro mnohostranný dohled zřízeným Smlouvou a možnými politickými podmínkami vztahujícími se k této finanční pomoci doprovázené pobídkami na podporu udržitelného růstu, zaměstnanosti a sociálního pokroku by měl být zakotven v právu Unie. Hospodářská a finanční integrace členských států, jejichž měnou je euro, si žádá posílení dohledu, aby se zabránilo přenosu obtíží, kterým členský stát čelí v oblasti své finanční stability, na zbytek eurozóny.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Správa ekonomických záležitostí by měla být doplněna o správu sociálních záležitostí, včetně posílených opatření v oblasti dohledu nad hospodářskými politikami a také o některá vhodná a součinná opatření v sociální oblasti, zaměřená na ochranu zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Stupeň hospodářského a rozpočtového dohledu by měl být přiměřený závažnosti vzniklých finančních obtíží a měl by zohlednit povahu přijaté finanční pomoci, jež se může pohybovat od pouhé preventivní podpory na základě podmínek způsobilosti až po úplný makroekonomický ozdravný program zahrnující přísnou podmíněnost politiky.

(3) Stupeň hospodářského a rozpočtového dohledu by měl být přiměřený závažnosti vzniklých finančních obtíží a měl by zohlednit povahu přijaté finanční pomoci, jež se může pohybovat od pouhé preventivní podpory na základě podmínek způsobilosti až po úplný makroekonomický ozdravný program zahrnující přísnou podmíněnost politiky. Jakýkoli makro-ekonomický ozdravný program zohlední vnitrostátní reformní program dotyčné členské země v souvislosti s evropskou strategií pro růst a zaměstnanost Evropa 2020.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Pokud členský stát, jehož měnou je euro, čelí vážným finančním potížím, nebo je jimi ohrožen, měl by podléhat zvýšenému dohledu, aby se zajistil jeho urychlený návrat k normálnímu stavu a aby se ochránily jiné členské státy eurozóny před možnými negativními účinky v důsledku této situace. Tento zvýšený dohled by měl zahrnovat širší přístup k informacím, které jsou potřebné pro pečlivé sledování hospodářské, fiskální a finanční situace, a pravidelného podávání zpráv Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit. Stejné způsoby dohledu by se měly vztahovat na členské státy žádající o preventivní pomoc z Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu stability (ESM), Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

(4) Pokud členský stát, jehož měnou je euro, čelí vážným finančním potížím, nebo je jimi ohrožen, měl by podléhat zvýšenému dohledu, aby se zajistil jeho urychlený návrat k normálnímu stavu a aby se ochránily jiné členské státy eurozóny před možnými negativními účinky v důsledku této situace. Tento zvýšený dohled by měl zahrnovat širší přístup k informacím, které jsou potřebné pro pečlivé sledování sociální, fiskální a finanční situace a situace v oblasti zaměstnanosti, a pro přípravu pravidelných zpráv Evropskému parlamentu, Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC), Výboru pro zaměstnanost (EMCO) a Výboru pro sociální ochranu (SPC) nebo jakémukoli podvýboru, který tyto výbory mohou pro tento účel určit. Stejné způsoby dohledu by se měly vztahovat na členské státy žádající o preventivní pomoc z Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu stability (ESM), Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Dohled nad hospodářskou a fiskální situací by měl být výrazně posílen u členských států, na něž se vztahuje makroekonomický ozdravný program. Vzhledem ke komplexní povaze tohoto programu by měly být jiné postupy hospodářského a fiskálního dohledu pozastaveny po dobu trvání makroekonomického ozdravného programu, aby tak nedošlo k duplicitě povinnosti podávat zprávy.

(5) Dohled nad hospodářskou, sociální a fiskální situací a situací v oblasti zaměstnanosti by měl být výrazně posílen u členských států, na něž se vztahuje makroekonomický ozdravný program. Tento program zahrnuje opatření, jejichž společným cílem je obnovit finanční stabilitu a splnit cíle strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020. Členské státy podávají zprávy o pokroku obou těchto aspektů. Vzhledem ke komplexní povaze tohoto makroekonomického ozdravného programu by měly být ostatní postupy hospodářského a fiskálního dohledu pozastaveny po dobu trvání makroekonomického ozdravného programu, aby tak nedošlo k duplicitě povinnosti podávat zprávy.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Měla být stanovena pravidla, aby se posílil dialog mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a zajistila větší transparentnost a odpovědnost.

(6) Měla by být stanovena pravidla, aby se posílil dialog mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí, jakož i dialog mezi orgány Unie a sociálními partnery, a zajistila větší transparentnost a odpovědnost.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí o nedodržování ozdravného programu členským státem by rovněž zahrnovalo pozastavení plateb či závazků z fondů Unie podle čl. 21 odst. 6 nařízení (EU) č. XXX o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006,

vypouští se

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Uplatňování tohoto nařízení je plně v souladu s článkem 152 SFEU a doporučení vydaná na základě tohoto nařízení zohledňují vnitrostátní postupy a subjekty pověřené tvorbou mezd. Toto nařízení zohledňuje článek 28 Listiny základních práv Evropské unie, a není jím tudíž dotčeno právo sjednávat, uzavírat nebo vymáhat kolektivní smlouvy ani právo na kolektivní opatření v souladu s vnitrostátním právem a praxí.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise může rozhodnout, aby členský stát, v němž dochází k vážným obtížím, pokud jde o jeho finanční stabilitu, byl nucen podléhat zvýšenému dohledu. Dotyčnému členskému státu musí být poskytnuta možnost vyjádřit své názory předem. Komise rozhodne každých šest měsíců, zda zvýšený dohled prodlouží.

1. Komise může rozhodnout, aby členský stát, v němž dochází k vážným obtížím, pokud jde o jeho finanční stabilitu, byl nucen podléhat zvýšenému dohledu. Dotyčnému členskému státu a sociálním partnerům musí být poskytnuta možnost vyjádřit své názory předem. Komise rozhodne každých šest měsíců, zda zvýšený dohled prodlouží.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2 a. Komise v souladu s odstavcem 1 a 2 zveřejňuje veškerá rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) sdělí Komisi, ECB a Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) v požadované četnosti členěné informace o finanční situaci finančních institucí, které jsou pod dohledem vnitrostátních orgánů dohledu;

a) sdělí Evropskému parlamentu, Komisi, ECB a Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) v požadované četnosti členěné informace o finanční situaci finančních institucí, které jsou pod dohledem vnitrostátních orgánů dohledu;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) sdělí Evropskému parlamentu informace o vývoji chudoby.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) sdělí Evropskému parlamentu, Komisi a vnitrostátním parlamentům informace o veřejných investicích při plnění cílů strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 v oblasti růstu, zaměstnanosti a v sociální oblasti.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB pravidelné kontrolní mise v členském státě pod dohledem, aby ověřila dosažený pokrok při provádění opatření uvedených v odstavci 1, 2 a 3. Svá zjištění sdělí každé čtvrtletí Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit, a zejména posoudí, zda jsou třeba další opatření. Tyto kontrolní mise nahradí sledování na místě stanovené v čl. 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97.

4. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB a Mezinárodní organizací práce (MOP) pravidelné kontrolní mise v členském státě pod dohledem, aby ověřila dosažený pokrok při provádění opatření uvedených v odstavci 1, 2 a 3. Svá zjištění sdělí každé čtvrtletí Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC), Výboru pro zaměstnanost (EMCO) a Výboru pro sociální ochranu (SPC) nebo jakémukoli podvýboru, který tyto výbory mohou pro tento účel určit, a zejména posoudí, zda jsou třeba další opatření. Tyto kontrolní mise nahradí sledování na místě stanovené v čl. 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud se na základě posouzení uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že je třeba dalších opatření, a finanční situace dotyčného členského státu má významné nepříznivé účinky na finanční stabilitu v eurozóně, může Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise doporučit členskému státu, aby požádal o finanční pomoc a připravil makroekonomický ozdravný program. Rada může rozhodnout, že své doporučení zveřejní.

5. Pokud se na základě posouzení uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že je třeba dalších opatření, a finanční situace dotyčného členského státu má významné nepříznivé účinky na finanční stabilitu v eurozóně, může Evropský parlament a Rada na návrh Komise doporučit členskému státu, aby požádal o finanční pomoc a připravil makroekonomický ozdravný program. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud se doporučení podle odstavce 5 zveřejní:

vypouští se

a) příslušný výbor Evropského parlamentu může vyzvat zástupce dotyčného členského státu k účasti na výměně názorů;

 

b) parlament dotyčného členského státu může vyzvat zástupce Komise k účasti na výměně názorů.

 

Odůvodnění

Tato výměna názorů by měla být součástí širšího „hospodářského dialogu“, který je nesmírně důležitý. Je proto vhodnější věnovat „hospodářskému dialogu“ v tomto nařízení zvláštní článek.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, který hodlá získat finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, EFSF, ESM, Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné instituce mimo rámec Unie, o svém záměru neprodleně informuje Radu, Komisi a ECB. Hospodářský a finanční výbor (EFC) nebo jakýkoli podvýbor, který výbor může pro tento účel určit, plánovanou žádost projedná poté, co obdrží od Komise posouzení.

Členský stát, který hodlá získat finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, EFSF, ESM, Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné instituce mimo rámec Unie, o svém záměru neprodleně informuje Evropský parlament, Radu, Komisi a ECB. Hospodářský a finanční výbor (EFC), EMCO a SPC nebo jakýkoli podvýbor, který tyto výbory mohou pro tento účel určit, plánovanou žádost projednají poté, co obdrží od Komise posouzení.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se žádá o finanční pomoc z EFSF nebo ESM, připraví Komise – ve spolupráci s ECB a pokud je to možné, s MMF – analýzu udržitelnosti schodku veřejného dluhu dotyčného členského státu, včetně schopnosti členského státu splatit plánovanou finanční pomoc, a předá tuto analýzu Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor pro tento účel může určit.

Pokud se žádá o finanční pomoc z EFSF nebo ESM, připraví Komise – ve spolupráci s ECB a pokud je to možné, s MMF – analýzu střednědobé a dlouhodobé udržitelnosti schodku veřejného dluhu dotyčného členského státu, včetně schopnosti členského státu splatit plánovanou finanční pomoc a zároveň plnit své povinnosti vyplývající ze strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020, a předá tuto analýzu Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC), EMCO a SPC nebo jakémukoli podvýboru, který tyto výbory pro tento účel mohou určit.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který přijímá finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB předlohu ozdravného programu zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a udržitelné hospodářské a finanční situace a obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti na finančních trzích. Návrh ozdravného programu náležitě zohlední stávající doporučení určená dotyčnému členskému státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro dodržování uvedených doporučení, a zaměří se na rozšíření, posílení a prohloubení požadovaných opatření politiky.

1. Členský stát, který požaduje nebo přijímá finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB předlohu ozdravného programu zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a udržitelné hospodářské a finanční situace a obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti na finančních trzích. Návrh ozdravného programu náležitě zohlední stávající doporučení určená dotyčnému členskému státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro dodržování uvedených doporučení, a zaměří se na rozšíření, posílení a prohloubení požadovaných opatření politiky. Jakýkoli makro-ekonomický ozdravný program zohlední vnitrostátní reformní program dotyčné členské země v rámci evropské strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou ozdravný program schválí.

2. Evropský parlament a Rada na návrh Komise ozdravný program schválí. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise ve spolupráci s ECB sleduje dosažený pokrok při provádění ozdravného programu a informuje každé tři měsíce Hospodářský a finanční výbor (EFC) nebo jakýkoli podvýbor, který výbor může pro tento účel určit. Dotyčný členský stát poskytne Komisi plnou součinnost. Zejména Komisi poskytne veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné pro sledování programu. Použije se čl. 3 odst. 3.

3. Komise ve spolupráci s ECB a MOP sleduje dosažený pokrok při provádění ozdravného programu a informuje každé tři měsíce Hospodářský a finanční výbor (EFC), EMCO a SPC nebo jakýkoli podvýbor, který tyto výbory mohou pro tento účel určit, a také Evropský parlament a parlament dotyčného členského státu. Dotyčný členský stát poskytne Komisi plnou součinnost. Zejména Komisi poskytne veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné pro sledování programu. Použije se čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise ve spolupráci s ECB přezkoumá s dotčeným členským státem změny, které může být třeba v jeho ozdravném programu provést. Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise rozhodne o každé změně, kterou je nutno v ozdravném programu provést.

4. Komise ve spolupráci s ECB přezkoumá s dotčeným členským státem změny, které může být třeba v jeho ozdravném programu provést. Evropský parlament a Rada na návrh Komise rozhodnou o každé změně, kterou je nutno v ozdravném programu provést. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud ze sledování uvedeného v odstavci 3 vyplývají významné odchylky od makroekonomického ozdravného programu, může Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise rozhodnout, že dotyčný členský stát neplní požadavky politiky obsažené v ozdravném programu.

5. Pokud ze sledování uvedeného v odstavci 3 vyplývají významné odchylky od makroekonomického ozdravného programu, mohou Evropský parlament a Rada na návrh Komise rozhodnout, že dotyčný členský stát neplní požadavky politiky obsažené v ozdravném programu. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Příslušný výbor Evropského parlamentu může vyzvat zástupce dotyčného členského státu k účasti na výměně názorů o dosaženém pokroku při provádění ozdravného programu.

vypouští se

Odůvodnění

Tato výměna názorů by měla být součástí širšího „hospodářského dialogu“, který je nesmírně důležitý. Je proto vhodnější věnovat „hospodářskému dialogu“ v tomto nařízení zvláštní článek.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Parlament dotyčného členského státu může vyzvat zástupce Komise k účasti na výměně názorů o dosaženém pokroku při provádění ozdravného programu.

vypouští se

Odůvodnění

Tato výměna názorů by měla být součástí širšího „hospodářského dialogu“, který je nesmírně důležitý. Je proto vhodnější věnovat „hospodářskému dialogu“ v tomto nařízení zvláštní článek.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6 a

 

Hospodářský dialog

 

1. V zájmu posílení dialogu mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a v zájmu zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti mohou příslušné výbory Evropského parlamentu vyzvat předsedu Rady, Komise a případně předsedu Evropské rady nebo předsedu euroskupiny, aby se do výborů dostavili a projednali doporučení a rozhodnutí přijatá podle tohoto nařízení.

 

2. Příslušné výbory Evropského parlamentu mohou zástupce členského státu, na nějž se vztahuje doporučení nebo rozhodnutí Rady přijaté na základě tohoto nařízení, i sociální partnery tohoto členského státu vyzvat k účasti na výměně názorů.

 

3. Zástupci Komise mohou být parlamentem členského státu, na nějž se vztahuje doporučení nebo rozhodnutí Rady přijaté na základě tohoto nařízení, vyzváni k účasti na výměně názorů.

 

4. Rada a Komise pravidelně informují Evropský parlament o sociálních a hospodářských výsledcích uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soulad s evropským semestrem pro koordinaci hospodářských politik

vypouští se

Sledování podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení se považuje za náhradu monitorování a hodnocení evropského semestru pro koordinaci hospodářské politiky podle článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a o posílení koordinace hospodářských politik.

 

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10 a

 

Soulad s právem na vyjednávání a na protestní akce

 

V souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a postupy nezasahuje toto nařízení do práva pracovníků a zaměstnavatelů nebo jejich příslušných orgánů sjednávat a podepisovat kolektivní smlouvy na odpovídající úrovni a hájit tyto smlouvy při přijímání kolektivních opatření, včetně stávek.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po ukončení programu členský stát podléhá dohledu, dokud se nesplatí nejméně 75 % finanční pomoci přijaté z jednoho nebo několika jiných členských států, EFSM, EFSF nebo ESM. Rada kvalifikovanou většinou může na návrh Komise prodloužit dobu trvání dohledu po ukončení programu.

1. Po ukončení programu členský stát podléhá dohledu, dokud se nesplatí nejméně 75 % finanční pomoci přijaté z jednoho nebo několika jiných členských států, EFSM, EFSF nebo ESM. Evropský parlament a Rada mohou na návrh Komise prodloužit dobu trvání dohledu po ukončení programu. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB pravidelné kontrolní mise v členském státě podléhajícím dohledu po ukončení programu, aby posoudila jeho hospodářskou, fiskální a finanční situaci. Svá zjištění sdělí každé pololetí Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit, a zejména posoudí, zda jsou třeba nápravná opatření.

3. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB pravidelné kontrolní mise v členském státě podléhajícím dohledu po ukončení programu, aby posoudila jeho hospodářskou, fiskální a finanční situaci. Svá zjištění sdělí každé pololetí Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC), EMCO a SPC nebo jakémukoli podvýboru, který tyto výbory mohou pro tento účel určit, a zejména posoudí, zda jsou třeba nápravná opatření.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Rada může kvalifikovanou většinou na návrh Komise doporučit členskému státu podléhajícímu dohledu po ukončení programu, aby přijal nápravná opatření.

4. Evropský parlament a Rada mohou na návrh Komise doporučit členskému státu podléhajícímu dohledu po ukončení programu, aby přijal nápravná opatření. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve věci opatření podle čl. 2 odst.1, článku 3, čl. 6 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 4 hlasují v Radě pouze členové Rady zastupující členské státy, jejichž měnou je euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas člena Rady zastupujícího členský stát, jehož se věc týká.

Ve věci opatření podle tohoto nařízení hlasují v Radě pouze členové Rady zastupující členské státy, jejichž měnou je euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas člena Rady zastupujícího členský stát, jehož se věc týká.

POSTUP

Název

Posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy

Referenční údaje

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

15.12.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Frédéric Daerden

15.12.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Datum přijetí

27.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

6

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Phil Bennion, Ioan Enciu, Louis Grech

POSTUP

Název

Posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy

Referenční údaje

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Datum předložení EP

23.11.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

15.12.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.12.2011

EMPL

15.12.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jean-Paul Gauzès

25.10.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Datum přijetí

14.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

4

13

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Datum předložení

24.5.2012