BETÆNKNING om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet

24.5.2012 - (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Rådgivende ordfører: Jean-Paul Gauzès


Procedure : 2011/0385(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet

(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0819),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 136 og artikel 121, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag hvoraf Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0449/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 7. marts 2012[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0172/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den globale krise af et hidtil uset omfang, der har ramt verden de seneste tre år, har været til alvorlig skade for den økonomiske vækst og finansielle stabilitet og medført en kraftig forværring af medlemsstaternes offentlige underskud og gæld, hvilket har fået mange af dem til at søge finansiel bistand uden for Unionen.

(1) Den globale krise af et hidtil uset omfang, der har ramt verden siden 2007, har været til alvorlig skade for den økonomiske vækst og finansielle stabilitet og medført en kraftig forværring af medlemsstaternes offentlige underskud og gæld, hvilket har fået mange af dem til at søge finansiel bistand uden for og inden for Unionen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I overensstemmelse med artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tager Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau af uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Behovet for fuld overensstemmelse mellem Unionens multilaterale ramme for overvågning, der er fastlagt i EUF-traktaten, og de politiske vilkår, der kan være knyttet til denne finansielle bistand, bør forankres i EU-retten. Den økonomiske og finansielle integration mellem de medlemsstater, der har euroen som valuta, kræver en forstærket overvågning for at forhindre, at de vanskeligheder, som en medlemsstat oplever med hensyn til sin finansielle stabilitet, spreder sig til resten af euroområdet.

(2) Behovet for fuld overensstemmelse mellem Unionens multilaterale ramme for overvågning, der er fastlagt i EUF-traktaten, og de politiske vilkår, der kan være knyttet til denne finansielle bistand, bør forankres i EU-retten. Den økonomiske og finansielle integration mellem alle medlemsstater og navnlig dem, der har euroen som valuta, kræver en forstærket overvågning for at forhindre, at de vanskeligheder, som en medlemsstat oplever med hensyn til sin finansielle stabilitet, spreder sig til resten af euroområdet og mere generelt til Unionen som helhed.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Den økonomiske og budgetmæssige overvågning bør i intensitet stå i rimeligt forhold til alvoren i de finansielle vanskeligheder og tage passende hensyn til arten af den finansielle bistand, der modtages, som kan variere mellem forebyggende støtte baseret på bestemte vilkår og et komplet makroøkonomisk tilpasningsprogram ledsaget af strenge politiske vilkår.

(3) Den økonomiske og budgetmæssige overvågning bør i intensitet stå i rimeligt forhold til alvoren i de finansielle vanskeligheder og tage passende hensyn til arten af den finansielle bistand, der modtages, som kan variere mellem forebyggende støtte baseret på bestemte vilkår og et komplet makroøkonomisk tilpasningsprogram ledsaget af strenge politiske vilkår. Alle makroøkonomiske tilpasningsprogrammer bør tage højde for det nationale reformprogram i den berørte medlemsstat inden for rammerne af EU's strategi for vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) En medlemsstat, der har euroen som valuta, bør underkastes en skærpet overvågning, når den oplever eller risikerer at opleve alvorlig finansiel uro, for hurtigt at vende tilbage til en normal situation og beskytte de øvrige medlemsstater i euroområdet mod risikoen for negative afsmittende virkninger. Denne skærpede overvågning bør omfatte øget adgang til de oplysninger, der er nødvendige for en nærmere overvågning af den økonomiske, budgetmæssige og finansielle situation, og regelmæssige indberetninger til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg eller et eventuelt underudvalg nedsat heraf med henblik herpå. Samme overvågningsregler bør gælde for medlemsstater, der anmoder om forebyggende bistand fra Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet (EFSF), Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM), Den Internationale Valutafond (IMF) eller andre internationale finansielle institutioner.

(4) En medlemsstat, der har euroen som valuta, bør underkastes en skærpet overvågning, når den oplever eller risikerer at opleve alvorlig finansiel uro, for hurtigt at vende tilbage til en normal situation og beskytte de øvrige medlemsstater i euroområdet mod risikoen for negative afsmittende virkninger. Denne skærpede overvågning bør stå i rimeligt forhold til problemets alvor og gradueres herefter. Den bør omfatte øget adgang til de oplysninger, der er nødvendige for en nærmere overvågning af den økonomiske, budgetmæssige og finansielle situation, og regelmæssige indberetninger til Europa-Parlamentets kompetente udvalg samt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg eller et eventuelt underudvalg nedsat heraf med henblik herpå. Samme overvågningsregler bør gælde for medlemsstater, der anmoder om forebyggende bistand fra Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet (EFSF), Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM), Den Internationale Valutafond (IMF) eller andre internationale finansielle institutioner.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) En medlemsstat, som er under skærpet overvågning, bør også træffe foranstaltninger for at tackle kilderne eller de potentielle kilder til problemerne. Med dette for øje bør der tages hensyn til alle henstillinger, der er rettet til medlemsstaten i løbet af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud eller proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Overvågningen af den økonomiske og finanspolitiske situation bør skærpes væsentligt for medlemsstater, der er i færd med at gennemføre et makroøkonomisk tilpasningsprogram. Grundet sidstnævnte programmers omfattende karakter bør andre former for økonomisk og finanspolitisk overvågning afbrydes i det makroøkonomiske tilpasningsprograms løbetid for at undgå dobbelte indberetningsforpligtelser.

(5) Overvågningen af den økonomiske og finanspolitiske situation bør skærpes væsentligt for medlemsstater, der er i færd med at gennemføre et makroøkonomisk tilpasningsprogram. Grundet sidstnævnte programmers omfattende karakter bør andre former for økonomisk og finanspolitisk overvågning afbrydes eller, hvor det er relevant, strømlines i det makroøkonomiske tilpasningsprograms løbetid for at sikre konsekvens i overvågningen af den økonomiske politik og undgå dobbelte indberetningsforpligtelser. Der bør dog ved udarbejdelsen af det makroøkonomiske tilpasningsprogram tages hensyn til alle henstillinger, der er rettet til medlemsstaten i løbet af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud eller proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Ifølge Domstolens retspraksis1 kan frie kapitalbevægelser som et grundlæggende princip i henhold til EUF-traktaten begrænses ved national lovgivning, såfremt dette er begrundet i hensynet til den offentlige sikkerhed. Hensynet til den offentlige sikkerhed kan omfatte bekæmpelse af skatteunddragelse, navnlig for medlemsstater, der oplever eller er truet af alvorlige problemer med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet.

 

_____________

 

1 Jf. sag C-463/00 og C-174/04.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) En sådan skatteunddragelse udgør et indtægtstab, der kan være lig med eller endog større end omfanget af den finansielle bistand fra en eller flere medlemsstater, IMF, EFSF, EFSM eller ESM, og skyldes først og fremmest mangelfuld gennemførelse af den nationale skattepolitik.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c) Efter forslag fra Kommissionen og efter høring af Den Europæiske Centralbank kan Rådet tillade restriktioner vedrørende tredjelande, der er ansvarlige for kapitalbevægelser, som truer den økonomiske og monetære unions funktion, jf. EUF-traktatens artikel 66.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser og praksis inddrage arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer i udarbejdelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af tekniske bistandsprogrammer.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat ikke overholder sit tilpasningsprogram, vil også medføre suspension af betalinger eller forpligtelser fra EU's side, jf. artikel 21, stk. 6, i forordning (EU) nr. XXX om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006 —

udgår

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Der kan være situationer, hvor beskyttelse af en medlemsstat mod markedsudsving åbner mulighed for et bedre resultat på lang sigt med hensyn til stabilisering af medlemsstatens økonomiske situation og dens mulighed for at tilbagebetale sin gæld. Under sådanne omstændigheder kan en medlemsstat midlertidigt blive sat under retlig beskyttelse på grundlag af en afgørelse fra Kommissionen. Rådet bør have mulighed for at annullere en sådan afgørelse fra Kommissionen med det nødvendige flertal.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Henvisninger til finansiel bistand i denne forordning bør også omfatte forebyggende finansiel bistand, medmindre andet er fastsat.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c) Kommissionens afgørelse om at skærpe overvågningen af en medlemsstat i medfør af denne forordning bør træffes i tæt samarbejde med EFC, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici og de relevante europæiske tilsynsmyndigheder. Kommissionen bør også samarbejde med EFC, når den beslutter, hvorvidt den skærpede overvågning skal forlænges —

Ændringsforslag       16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning indeholder bestemmelser til styrkelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet og/eller modtager eller kan modtage finansiel bistand fra en eller flere andre stater, Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet (EFSF), Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) eller andre finansielle institutioner såsom Den Internationale Valutafond (IMF).

1. Denne forordning indeholder bestemmelser til styrkelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har euroen som valuta og som

 

har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet og/eller holdbarheden af deres offentlige finanser, hvilket kan medføre potentielle negative afsmittende virkninger på andre medlemsstater i euroområdet og/eller

 

anmoder om eller modtager finansiel bistand fra en eller flere andre stater, Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet (EFSF), Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) eller andre internationale finansielle institutioner såsom Den Internationale Valutafond (IMF).

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Denne forordning indeholder bestemmelser om skærpede nationale budgetregler og samordning af økonomisk politik.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Skærpede nationale budgetregler og økonomisk samordning

 

1. Med henblik på bedre at samordne planlægningen af deres nationale gældsudstedelse rapporterer medlemsstaterne på forhånd om deres planer om udstedelse af offentlig gæld til Kommissionen og Rådet.

 

2. Med henblik på at benchmarke bedste praksis og arbejde hen imod en bedre samordnet økonomisk politik sikrer medlemsstaterne, at alle større reformer af den økonomiske politik, som de planlægger at gennemføre, drøftes på forhånd, og samordner, hvor det er hensigtsmæssigt, de pågældende reformer med andre medlemsstater.

 

3. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1466/97 sikrer medlemsstaterne, at den offentlige sektors budgetstilling på mellemlang sigt er i balance eller i overskud.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Ved anvendelsen af denne forordning overholder Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne artikel 152 i TEUF fuldt ud, og henstillinger, der vedtages under denne forordning, respekterer national praksis og institutioner for løndannelse. Ved anvendelsen af denne forordning og de henstillinger, der vedtages herunder, tager Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne hensyn til artikel 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og påvirker således ikke retten til at forhandle, indgå og håndhæve overenskomster og til at træffe kollektive foranstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen kan beslutte at skærpe overvågningen af en medlemsstat, som har alvorlige vanskeligheder med hensyn til sin finansielle stabilitet. Den pågældende medlemsstat gives mulighed for at tilkendegive sine synspunkter på forhånd. Kommissionen beslutter hver sjette måned, om den skærpede overvågning skal fortsætte eller ej.

1. På grundlag af den seneste dybtgående undersøgelse i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU) nr. 1176/2011 og under hensyntagen til andre objektive kriterier, herunder advarsler fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), samt de beretninger der henvises til i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 af ... [om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet], kan Kommissionen beslutte at skærpe overvågningen af en medlemsstat. Rådet kan inden for 10 dage efter en sådan afgørelse annullere den ved kvalificeret flertal. Den pågældende medlemsstat gives mulighed for at tilkendegive sine synspunkter, før afgørelsen træffes. Kommissionen beslutter hver sjette måned, om den skærpede overvågning skal fortsætte eller ej. Når Kommissionen beslutter at skærpe overvågningen af en medlemsstat, underretter den på behørig vis ESRB og informerer det, hvor dette er relevant, om resultaterne af den skærpede overvågning.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Når Kommissionen beslutter at sætte en medlemsstat under skærpet overvågning i henhold til stk. 1, underretter den på behørig vis ESRB og underretter, hvor dette er relevant, medlemsstaten om resultaterne af den skærpede overvågning.

Begrundelse

Statsgældskrisen har også vist den indbyrdes forbindelse mellem statsgæld, finansiel stabilitet og banksolvens. Med henblik på at hjælpe ESRB med at identificere systemiske risici bør ESRB underrettes, når overvågningen af en medlemsstat skærpes.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen beslutter at skærpe overvågningen af en medlemsstat, der modtager forebyggende finansiel bistand fra en eller flere andre stater, EFSF, ESM eller andre finansielle institutioner såsom IMF. Kommissionen opstiller en liste over de pågældende instrumenter for forebyggende finansiel bistand og holder den ajourført for at tage hensyn til eventuelle ændringer i den politik for finansiel bistand, der føres af EFSF, ESM eller andre relevante internationale finansielle institutioner.

2. Kommissionen beslutter at skærpe overvågningen af en medlemsstat, der anmoder om eller modtager forebyggende finansiel bistand fra en eller flere andre stater, EFSF, EFSM, ESM eller andre internationale finansielle institutioner såsom IMF.

 

Kommissionen offentliggør alle afgørelser, der træffes i henhold til stk. 1 og 2.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på en medlemsstat, der modtager forebyggende finansiel bistand i form af en kreditlinje, der ikke er betinget af, at den pågældende medlemsstat træffer nye politikforanstaltninger, så længe kreditlinjen ikke udnyttes.

3. Kommissionen kan beslutte, at stk. 2 ikke finder anvendelse på en medlemsstat, der modtager forebyggende finansiel bistand i form af en kreditlinje, der ikke er betinget af, at den pågældende medlemsstat træffer nye politikforanstaltninger, så længe kreditlinjen ikke udnyttes.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen udarbejder en liste over instrumenter til finansiel bistand, der kan udløse skærpet overvågning i henhold til stk. 2, og holder denne liste ajourført.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En medlemsstat, som er under skærpet overvågning, træffer i samråd og samarbejde med Kommissionen og sammen med Den Europæiske Centralbank (ECB) foranstaltninger for at tackle kilderne eller de potentielle kilder til vanskelighederne.

1. En medlemsstat, som er sat under skærpet overvågning, træffer i samråd og samarbejde med Kommissionen og sammen med Den Europæiske Centralbank (ECB), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/20101, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/20102 og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/20103 (der samlet omtales som ESA'erne), ESRB og, hvor det er relevant, IMF foranstaltninger for at tackle kilderne eller de potentielle kilder til vanskelighederne under hensyntagen til de henstillinger, der er rettet til dem i henhold til forordning (EU) nr. 1466/97, 1467/97 eller 1176/2011 vedrørende deres nationale reformprogrammer og deres stabilitets‑ eller konvergensprogrammer. Eurogruppens Arbejdsgruppe, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC), Europa-Parlamentets relevante udvalg og parlamentet i den pågældende medlemsstat underrettes om disse foranstaltninger.

 

______________

 

1 EFT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

 

2 EFT L 331 af 15.12.2010, s. 48.

 

3 EFT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen undersøger mulige negative afsmittende effekter, der skabes af andre medlemsstater, herunder på skatteområdet. Når Kommissionen har identificeret sådanne negative afsmittende effekter, afgiver Rådet på Kommissionens anbefaling og i overensstemmelse med proceduren i artikel 121, stk. 2, i TEUF de nødvendige henstillinger til de medlemsstater, der skaber de negative afsmittende effekter.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efter anmodning fra Kommissionen skal en medlemsstat, der er under skærpet overvågning, gøre følgende:

3. Efter anmodning fra Kommissionen skal en medlemsstat, som er under skærpet overvågning i medfør af artikel 2, stk. 1, gøre følgende:

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) med de ønskede intervaller tilsende Kommissionen, ECB og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) disaggregerede oplysninger om den finansielle situation i de finansielle institutioner, der overvåges af medlemsstatens tilsynsmyndigheder

a) med de ønskede intervaller og i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1093/2010 samt med forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 tilsende de relevante ESA’er disaggregerede oplysninger om udviklingen i det finansielle system, herunder en analyse af resultaterne af de stresstest og følsomhedsanalyser, der gennemføres under litra b). På grundlag af de konklusioner, der drages af de underliggende indikatorer for resultattavlen for makroøkonomiske ubalancer, udarbejder de relevante ESA’er i samarbejde med ESRB en vurdering af de mulige svagheder i det finansielle system og tilsender Kommissionen og ECB denne vurdering med det interval, Kommissionen har angivet;

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) gennemføre de nødvendige stresstest eller følsomhedsanalyser under EBA's overvågning for at vurdere banksektorens modstandsdygtighed over for forskellige makroøkonomiske og finansielle chok i overensstemmelse med anvisningerne fra Kommissionen og ECB, som resultaterne deles med

b) gennemføre de nødvendige stresstest eller følsomhedsanalyser under de relevante ESA'ers overvågning for at vurdere den finansielle sektors modstandsdygtighed over for forskellige makroøkonomiske og finansielle chok i overensstemmelse med anvisningerne fra Kommissionen og ECB og i samarbejde med de relevante ESA'er og ESRB

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) lade sig underkaste en regelmæssig evaluering af sin tilsynskapacitet i forhold til banksektoren inden for rammerne af en særlig peer review udført af EBA

c) lade sig underkaste en regelmæssig evaluering af sin tilsynskapacitet i forhold til den finansielle sektor inden for rammerne af en særlig peer review udført af de relevante ESA'er

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) meddele alle de oplysninger, der er nødvendige for overvågningen af makroøkonomiske ubalancer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer.

d) meddele alle de oplysninger, der er nødvendige for overvågningen af makroøkonomiske ubalancer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Efter anmodning fra Kommissionen skal en medlemsstat under skærpet overvågning i henhold til artikel 2, stk. 2:

 

a) i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1093/2010, med forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 og med de ønskede intervaller tilsende Kommissionen, ECB og de relevante ESA’er disaggregerede oplysninger om udviklingen i sit finansielle system, herunder en analyse af resultaterne af de stresstest og følsomhedsanalyser, der er gennemført under litra b). Kommissionen, ECB og den eller de relevante ESA'er holder de disaggregerede oplysninger fortrolige

 

b) gennemføre de nødvendige stresstest eller følsomhedsanalyser under tilsyn af de relevante ESA'er for at evaluere den finansielle sektors modstandsdygtighed over for forskellige makroøkonomiske og finansielle chok i overensstemmelse med anvisningerne fra Kommissionen og ECB og sammen med de relevante ESA'er og ESRB

 

c) underkaste sig en regelmæssig vurdering af sin tilsynskapacitet i forhold til den finansielle sektor inden for rammerne af en særlig peer review udført af de relevante ESA'er

 

d) meddele alle de oplysninger, der er nødvendige for overvågningen af makroøkonomiske ubalancer i henhold til forordning (EU) nr. 1176/2011.

 

Medlemsstater, der modtager finansiel bistand til rekapitalisering af deres finansielle institutioner, skal endvidere informere om, hvilke betingelser disse finansielle institutioner skal overholde, bl.a. hvad angår lønninger til direktionen og de betingelser for kredit, der anvendes i realøkonomien.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen gennemfører sammen med ECB regelmæssige kontrolbesøg i medlemsstaten under overvågning for at vurdere, hvordan det går med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, 2 og 3. Den meddeler hvert kvartal sine undersøgelsesresultater til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) eller til ethvert underudvalg nedsat heraf med henblik herpå, og tager især stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger. Disse kontrolbesøg erstatter den overvågning på stedet, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/97.

4. Kommissionen gennemfører sammen med ECB og de relevante ESA'er samt, hvis det er relevant, IMF regelmæssige kontrolbesøg i medlemsstaten under forstærket overvågning for at vurdere, hvordan det går med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, 2, 3 og 3a. Den meddeler hvert kvartal sine undersøgelsesresultater til EFC og til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og tager især stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger. Disse kontrolbesøg erstatter den overvågning på stedet, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/97.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte vurdering konkluderes, at der er behov for supplerende foranstaltninger, og at den finansielle situation i den pågældende medlemsstat har betydelige negative følger for den finansielle stabilitet i euroområdet, kan Rådet med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen henstille til den pågældende medlemsstat, at den søger finansiel bistand og udarbejder et makroøkonomisk tilpasningsprogram. Rådet kan beslutte at offentliggøre denne henstilling.

5. Hvis det på basis af de i stk. 4 nævnte kontrolbesøg vurderes, at der er behov for supplerende foranstaltninger, og at den finansielle og økonomiske situation i det pågældende medlemsstat udgør en risiko for den finansielle stabilitet i euroområdet eller for, at det kan fungere problemfrit, kan Rådet med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen på samme tid:

 

a) henstille til den pågældende medlemsstat, at den søger finansiel bistand og udarbejder et makroøkonomisk tilpasningsprogram

 

b) henstille til EFSF eller til ESM, at der tilbydes finansiel bistand, der er forbundet med passende konditionaliteter som fastsat i denne forordning.

 

Rådet kan beslutte at offentliggøre sine henstillinger.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når en medlemsstat søger finansiel bistand fra ESM i henhold til stk. 3, litra a), skal de andre medlemsstater gøre deres bedste for at sikre, at ESM yder bistand til den pågældende medlemsstat, og at dette gøres rettidigt.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) kan det relevante udvalg i Europa-Parlamentet indbyde repræsentanter for den berørte medlemsstat til at deltage i en udveksling af synspunkter

a) kan det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet give den berørte medlemsstat og Kommissionen mulighed for at deltage i en udveksling af synspunkter

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Kommissionen oplyser rettidigt Europa-Parlamentets relevante udvalg om indholdet af henstillingen.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Under hele processen kan Europa-Parlamentets kompetente udvalg og den berørte medlemsstats nationale parlament indbyde repræsentanter for IMF, ECB og Kommissionen til at deltage i en økonomisk dialog om vigtige emner med hensyn til at få økonomien til at fungere.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat, der vil søge finansiel bistand fra en eller flere andre stater, EFSF, ESM, Den Internationale Valutafond (IMF) eller en anden institution uden for Unionens rammer underretter straks Rådet, Kommissionen og ECB om sine hensigter. EFC eller ethvert underudvalg nedsat heraf med henblik herpå drøfter den påtænkte anmodning efter at have modtaget en vurdering fra Kommissionens side.

En medlemsstat, der agter at anmode om finansiel bistand fra en eller flere andre medlemsstater, EFSF, ESM, Den Internationale Valutafond (IMF) eller en anden institution uden for Unionens rammer, underretter straks Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ECB om sine hensigter. EFC drøfter den påtænkte anmodning efter at have modtaget en vurdering fra Kommissionens side, bl.a. med henblik på at undersøge, hvilke muligheder der foreligger i henhold til Unionens eller euroområdets eksisterende finansielle instrumenter, inden den pågældende medlemsstat henvender sig til potentielle långivere.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der søges finansiel bistand fra EFSF eller ESM, foretager Kommissionen sammen med ECB og, når det er muligt, IMF en analyse af holdbarheden i den pågældende medlemsstats offentlige gæld, herunder en analyse af medlemsstatens evne til at tilbagebetale den ønskede finansielle bistand, og den fremsender analysen til EFC eller ethvert underudvalg nedsat heraf med henblik herpå.

Når der søges finansiel bistand fra EFSF, EFSM eller ESM, foretager Kommissionen sammen med ECB og, når det er muligt og hensigtsmæssigt, med IMF en analyse af holdbarheden i den pågældende medlemsstats offentlige gæld og de faktiske eller potentielle finansieringsbehov, herunder en analyse af eventuelle makroprudentielle tilpasnings-programmers indvirkning på medlemsstatens evne til at tilbagebetale den ønskede finansielle bistand, og den sender analysen til EFC.

 

Vurderingen af den offentlige gælds holdbarhed skal baseres på forsigtige makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser under anvendelse af de mest opdaterede oplysninger og tage behørigt hensyn til resultaterne af den i artikel 3, stk. 3, litra a), omtalte rapport samt eventuelle tilsynsopgaver, som udføres i henhold til artikel 3, stk. 3, litra b). Prognoserne vurderer virkningerne af makroøkonomiske og finansielle chok samt negativ udvikling i holdbarheden af den offentlige gæld.

 

Kommissionen skal offentliggøre metodologien, de underliggende økonomiske og økonometriske modeller og antagelser, herunder et overslag over det mulige resultat og den makroøkonomiske multiplikatoreffekt samt andre relevante parametre, som understøtter vurderingen af holdbarheden af den offentlige gæld.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der modtager finansiel bistand fra en eller flere andre stater, IMF, EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med Kommissionen, der arbejder sammen med ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, der tager sigte på at genskabe en sund og bæredygtig økonomisk og finansiel situation og sætte medlemsstaten i stand til at finansiere sig selv fuldt ud på finansmarkederne. I udkastet til tilpasningsprogrammet tages der behørigt hensyn til de henstillinger, der er blevet rettet til den pågældende medlemsstat i henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 og/eller 148, og til de foranstaltninger, som medlemsstaten har truffet for at efterkomme henstillingerne, samtidig med at der stræbes efter at gøre de påkrævede politikforanstaltninger bredere, stærkere og dybere.

1. En medlemsstat, der anmoder om eller modtager finansiel bistand fra en eller flere andre stater, IMF, EFSF, EFSM eller ESM, udarbejder i samråd med Kommissionen, der arbejder sammen med ECB og, hvor det er hensigtsmæssigt, med IMF, et udkast til et makroøkonomisk tilpasningsprogram, der bygger på og erstatter eventuelle økonomiske partnerskabsprogrammer i henhold til forordning XXX, og som også indeholder årlige budgetmål. Udkastet til det makroøkonomiske tilpasningsprogram behandler de specifikke risici for den finansielle stabilitet i euroområdet, der kommer fra den pågældende medlemsstat, og tager sigte på hurtigt at genskabe en sund og bæredygtig økonomisk og finansiel situation og sætte medlemsstaten i stand til at finansiere sig selv fuldt ud på finansmarkederne. Udkastet til det makroøkonomiske tilpasningsprogram skal baseres på en vurdering holdbarheden af den offentlige gæld, og der tages behørigt hensyn til de henstillinger, der er blevet rettet til den pågældende medlemsstat i henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 og/eller 148, og til de foranstaltninger, som medlemsstaten har truffet for at efterkomme henstillingerne, samtidig med at der stræbes efter at gøre de påkrævede politikforanstaltninger bredere, stærkere og dybere. Udkastet til det makroøkonomiske tilpasningsprogram skal respektere praksis og institutioner for løndannelse samt arbejdsmarkedsforhold i EU og skal, når det er muligt, tage højde for det nationale reformprogram i den pågældende medlemsstat inden for rammerne af EU's strategi for vækst og beskæftigelse. Udkastet til det makroøkonomiske tilpasningsprogram skal fuldt ud overholde EUF-traktatens artikel 151 og artikel 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. En medlemsstat, der udarbejder et udkast til et makroøkonomisk tilpasningsprogram i henhold til stk. 1, skal i samråd med Kommissionen etablere et opdateret partnerskabsprogram, der sigter mod at skabe de nødvendige forudsætninger for at opnå holdbare offentlige finanser.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Tilpasningsprogrammet godkendes af Rådet med kvalificeret flertal efter forslag fra Kommissionen.

2. Kommissionen vurderer udkastet til det makroøkonomiske tilpasningsprogram inden for en uge efter modtagelsen heraf.

 

Hvis Kommissionen anser det makroøkonomiske tilpasningsprogram for at være tilstrækkeligt, godkender den det. Rådet kan inden for 10 dage efter en sådan afgørelse, annullere den ved kvalificeret flertal.

 

Hvis Kommissionen anser de forudsete aktiviteter eller tidsplanen i udkastet til det makroøkonomiske tilpasningsprogram for at være utilstrækkelige, vedtager den en henstilling til medlemsstaten om inden for en uge at fremsende et nyt udkast til det makroøkonomiske tilpasningsprogram og angiver begrundelserne for, at det oprindelige program er utilstrækkeligt. Udkastet til det makroøkonomiske tilpasningsprogram skal – undtagen i hastesager – udgøre grundlaget for ethvert aftalememorandum, ethvert program og enhver teknisk aftale med de relevante parter, der yder finansiel bistand. Overensstemmelsen mellem de forskellige relevante dokumenter vedrørende den finansielle bistand og de ajourførte udgaver af det makroøkonomiske tilpasningsprogram samt med de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik og beskæftigelses-politikken skal behørigt bevises. Rådet kan inden for 10 dage efter Kommissionens afgørelse annullere den ved kvalificeret flertal.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen og Rådet overvåger gennemførelsen af tilpasnings-programmet og de årlige budgetplaner, der svarer hertil.

 

Der skal være konsekvens i processen for økonomisk og finanspolitisk overvågning hvad angår en medlemsstat, der har euroen som valuta, under et makroøkonomisk tilpasningsprogram for at undgå duplikering af rapporteringsforpligtelserne.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen overvåger sammen med ECB, hvordan gennemførelsen af tilpasningsprogrammet skrider frem, og underretter hver tredje måned EFC eller et eventuelt underudvalg nedsat heraf med henblik herpå om udviklingen. Den pågældende medlemsstat tilbyder Kommissionen sit fulde samarbejde. Den forsyner navnlig Kommissionen med alle de oplysninger, som denne finder nødvendige for overvågningen af programmets gennemførelse. Artikel 3, stk. 3, finder anvendelse.

3. Kommissionen overvåger sammen med ECB, hvordan gennemførelsen af tilpasningsprogrammet skrider frem, og underretter hver tredje måned EFC om udviklingen. Den pågældende medlemsstat tilbyder Kommissionen og ECB sit fulde samarbejde. Den forsyner navnlig Kommissionen og ECB med alle de oplysninger, som denne finder nødvendige for overvågningen af programmets gennemførelse. Artikel 3, stk. 3, finder anvendelse. I tilfælde af utilstrækkeligt samarbejde kan Rådet efter forslag fra Kommissionen rette en offentlig henstilling til den pågældende medlemsstat med en beskrivelse af de foranstaltninger, som den pågældende medlemsstat skal træffe.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen, der samarbejder med ECB, undersøger sammen med den berørte medlemsstat, hvilke ændringer af tilpasningsprogrammet der kan være behov for. Rådet træffer med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen afgørelse om eventuelle ændringer af tilpasningsprogrammet.

4. Kommissionen, der samarbejder med ECB og, når det er relevant, med IMF undersøger sammen med den berørte medlemsstat, hvilke ændringer og ajourføringer af tilpasningsprogrammet der kan være behov for med henblik på at tage behørigt højde for eventuelle betydelige forskelle mellem de makroøkonomiske prognoser og de faktiske tal, herunder eventuelle konsekvenser af tilpasningsprogrammet, negative afsmittende virkninger samt makroøkonomiske og finansielle chok. Rådet træffer med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen afgørelse om eventuelle ændringer af det makroøkonomiske tilpasningsprogram. Rådet kan inden for 10 dage efter en sådan afgørelse annullere den ved kvalificeret flertal.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Den pågældende medlemsstat træffer i tæt samarbejde med Kommissionen alle nødvendige foranstaltninger for at tilskynde private investorer til frivilligt at fastholde deres samlede eksponering.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis overvågningen i henhold til stk. 3 afslører betydelige afvigelser fra det makroøkonomiske tilpasningsprogram, kan Rådet med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen fastslå, at den pågældende medlemsstat ikke opfylder de politiske krav i tilpasningsprogrammet.

5. Hvis overvågningen i henhold til stk. 3 afslører betydelige afvigelser fra det makroøkonomiske tilpasningsprogram, kan Kommissionen fastslå, at den pågældende medlemsstat ikke opfylder de politiske krav i tilpasningsprogrammet. I sin afgørelse tager Kommissionen eksplicit hensyn til, om den betydelige afvigelse skyldes årsager, som er uden for den pågældende medlemsstats kontrol. Rådet kan inden for 10 dage efter vedtagelsen af en sådan afgørelse annullere den ved kvalificeret flertal. Kommissionens afgørelse skal angive årsagerne til den manglende overholdelse samt nødvendigheden og proportionaliteten af de ændringer af det makroøkonomiske tilpasningsprogram, som er omhandlet i stk. 4.

 

Det makroøkonomiske tilpasningsprogram skal navnlig skitsere forebyggende foranstaltninger og beredskabsplaner, som skal anvendes i tilfælde af uforudsete begivenheder, såsom udefra kommende chok.

 

De finanspolitiske konsolideringsbestræbelser, der fastsættes i det makroøkonomiske tilpasningsprogram, skal tage hensyn til behovet for at sikre tilstrækkelige midler til grundlæggende politikker, som f.eks. uddannelse og sundhed.

 

Når Kommissionen træffer en afgørelse i henhold til første afsnit, skal den pågældende medlemsstat i tæt samarbejde med Kommissionen sammen med ECB træffe foranstaltninger med henblik på at forhindre uro på markedet og sikre, at dens finansielle sektor fortsat kan fungere problemfrit.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. En medlemsstat, der gennemfører et tilpasningsprogram, søger teknisk bistand fra Kommissionen, hvis den ikke har tilstrækkelige administrative ressourcer eller støder på betydelige problemer i forbindelse med gennemførelsen af tilpasningsprogrammet.

6. En medlemsstat, der gennemfører et makroøkonomisk tilpasningsprogram, søger, hvis den ikke har tilstrækkelige administrative ressourcer eller støder på betydelige problemer i forbindelse med gennemførelsen af tilpasningsprogrammet, teknisk bistand fra Kommissionen, som med henblik herpå kan nedsætte ekspertgrupper sammen med medlemsstaterne og andre EU-institutioner og/eller relevante internationale institutioner. Målene for og midlerne til den tekniske bistand skal skitseres udtrykkeligt i de ajourførte udgaver af det makroøkonomiske tilpasningsprogram. Desuden skal det nationale ejerskab af gennemførelses-processen for den tekniske bistand sikres. Den tekniske bistand skal fokuseres på områder som: forbedring af offentlige indkøb, fremme af konkurrence, imødegåelse af korruption og forbedring af effektiviteten med hensyn til skatteinddrivelse med henblik på at fremme finansiel holdbarhed.

 

Det makroøkonomiske tilpasningsprogram samt en social konsekvensvurdering skal offentliggøres

 

Vurderingen af den offentlige gælds holdbarhed skal vedlægges de makroøkonomiske tilpasningsprogrammer.

Begrundelse

Henvisninger til indførelsen af en permanent hjemmehørende rådgiver og personale samt til rekrutteringen af eksperter uden for Kommissionen er baseret på et ændringsforslag fremsat af ECB.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. En medlemsstat, der er omfattet af et makroøkonomisk tilpasningsprogram, skal foretage en omfattende revision af sin samlede udestående gæld for bl.a. at kunne foretage en vurdering af årsagerne til, at den har opbygget et uforholdsmæssigt højt gældsniveau, samt af eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med gældsudstedelsesprocessen.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Det relevante udvalg i Europa-Parlamentet kan indbyde repræsentanter for den berørte medlemsstat til at deltage i en udveksling af synspunkter om, hvordan gennemførelsen af tilpasningsprogrammet forløber.

7. Det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet kan give den berørte medlemsstat og Kommissionen mulighed for at deltage i en udveksling af synspunkter om, hvordan gennemførelsen af tilpasningsprogrammet skrider frem.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. Denne artikel finder ikke anvendelse på forebyggende finansiel bistand og på lån beregnet til rekapitalisering af finansielle institutioner.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Inddragelse af arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet

 

Organisationer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter, og civilsamfundsorganisationer skal have mulighed for at udtrykke deres synspunkter vedrørende Kommissionens offentlige henstillinger og udtalelser som omhandlet i denne forordning og vedrørende medlemsstaternes rapporter og udkast til rapporter, jf. artikel 2-7 i denne forordning. Disse synspunkter skal offentliggøres.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6b

 

Foranstaltninger til sikring af skatteindtægter

 

1. Den berørte medlemsstat skal i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 65, i tæt samarbejde med Kommissionen og sammen med ECB træffe foranstaltninger med henblik på at forhindre overtrædelser af den nationale lovgivning og nationale bestemmelser, navnlig på beskatningsområdet.

 

2. Den berørte medlemsstat skal anmode Kommissionen om at forelægge et forslag for Rådet i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 66 om at indføre sikkerhedsforanstaltninger vedrørende kapitalbevægelser til og fra tredjelande, som forårsager eller truer med at forårsage alvorlige problemer for den økonomiske og monetære unions funktion. Kommissionen hører ECB, inden den forelægger sådanne forslag.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forenelighed med proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

Forenelighed med stabilitets- og vækstpagten

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tilpasningsprogrammet og ændringerne heraf som omhandlet i artikel 6 i denne forordning anses for at erstatte forelæggelsen af stabilitetsprogrammer i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97.

1. Det makroøkonomiske tilpasningsprogram og ændringerne heraf som omhandlet i artikel 6 i denne forordning erstatter forelæggelsen af stabilitetsprogrammer i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) tilpasningsprogrammet som omhandlet i artikel 6 i denne forordning anses i givet fald også for at erstatte de rapporter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4a, og artikel 5, stk. 1a, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97

a) det makroøkonomiske tilpasningsprogram som omhandlet i artikel 6 i denne forordning erstatter i givet fald også de rapporter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4a, og artikel 5, stk. 1a, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de årlige budgetmål i tilpasningsprogrammet som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i denne forordning anses i givet fald for at erstatte de årlige budgetmål i henhold til artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1467/97 i nævnte henstilling og pålæg. Hvis den berørte medlemsstat er genstand for et pålæg i henhold til EUF-traktatens artikel 126, stk. 9, anses det tilpasningsprogram, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i denne forordning også for at erstatte oplysningerne om foranstaltninger, der kan bidrage til at nå de mål, der er anført i pålægget i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1467/97

b) de årlige budgetmål i tilpasningsprogrammet som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i denne forordning erstatter i givet fald de årlige budgetmål i henhold til artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1467/97 i nævnte henstilling og pålæg. Hvis den berørte medlemsstat er genstand for et pålæg i henhold til EUF-traktatens artikel 126, stk. 9, erstatter det tilpasningsprogram, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i denne forordning også oplysningerne om foranstaltninger, der kan bidrage til at nå de mål, der er anført i pålægget i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1467/97

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den overvågning, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i denne forordning, anses for at erstatte den overvågning, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, og artikel 10a i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97, og den overvågning, der danner grundlag for enhver afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/97.

c) den overvågning, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i denne forordning, erstatter den overvågning, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, og artikel 10a i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97, og den overvågning, der danner grundlag for enhver afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/97.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsen af forordning (EU) nr. XXX om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer suspenderes for medlemsstater, der gennemfører et makroøkonomisk tilpasningsprogram, som Rådet har godkendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i denne forordning. Suspenderingen gælder i hele det makroøkonomiske tilpasningsprograms løbetid.

Gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1176/2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer suspenderes for medlemsstater, der gennemfører et makroøkonomisk tilpasningsprogram, som Rådet har godkendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i denne forordning, med undtagelse af foranstaltningerne i artikel 3, 4 og 5 i forordning (EU) nr. 1176/2011 vedrørende resultattavlen for makroøkonomiske og makrofinansielle indikatorer, varslingsmekanismen og den grundige gennemgang. Suspenderingen gælder i hele det makroøkonomiske tilpasningsprograms løbetid.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overvågningen i henhold til artikel 6, stk. 3, i denne forordning anses for at erstatte overvågningen og vurderingen af Det Europæiske Semester for samordning af de økonomiske politikker som omhandlet i artikel 2a i forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker.

Overvågningen i henhold til artikel 6, stk. 3, i denne forordning erstatter overvågningen og vurderingen af Det Europæiske Semester for samordning af de økonomiske politikker som omhandlet i artikel 2a i forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker. Suspenderingen gælder i hele det makroøkonomiske tilpasningsprograms løbetid.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsen af forordning (EU) nr. XXX om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet suspenderes for medlemsstater, der gennemfører et makroøkonomisk tilpasningsprogram, som Rådet har godkendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i denne forordning. Suspenderingen gælder i hele det makroøkonomiske tilpasningsprograms løbetid.

Gennemførelsen af forordning (EU) nr. XXX om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet suspenderes for medlemsstater, der gennemfører et makroøkonomisk tilpasningsprogram, som Rådet har godkendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i denne forordning, bortset fra artikel 1-4 i forordning (EU) nr. …/2012. Suspenderingen gælder i hele det makroøkonomiske tilpasningsprograms løbetid.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Placering af en medlemsstat under retlig beskyttelse

 

1. Når de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 3, stk. 5, ikke genopretter en medlemsstats finansielle situation, og når den pågældende medlemsstat risikerer at ende i en varig misligholdelsesstilstand eller betalingsstandsning, kan Kommissionen efter samråd med Rådet vedtage en afgørelse om at sætte medlemsstaten under retlig beskyttelse. Rådet kan inden for 10 dage efter vedtagelsen af en sådan afgørelse annullere den ved simpelt flertal.

 

2. Formålet med denne artikel er at give den berørte medlemsstat mulighed for at stabilisere sin økonomiske situation og kunne tilbagebetale sin gæld.

 

En afgørelse, der sætter en medlemsstat under retlig beskyttelse, har følgende virkninger:

 

a) bestemmelser om "slutafregning" eller "kreditbegivenhed" bliver uden retsvirkning

 

b) de anvendte rentesatser for lån opretholdes og nye lån til medlemsstaten, med undtagelse af finansiel bistand som nævnt i artikel 1, stk. 2, skal som prioritet tilbagebetales

 

c) den berørte medlemsstats kreditorer giver sig til kende over for Kommissionen inden for to måneder fra offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af afgørelsen om at sætte den pågældende medlemsstat under retlig beskyttelse; undladelse heraf resulterer i, at deres tilgodehavende bortfalder

 

d) myndighederne i den berørte medlemsstat gennemfører de foranstaltninger, der anbefales i forbindelse med den tekniske bistand, der er fastsat i artikel 6, stk. 6, og sender Kommissionen en genopretnings- og gældssaneringsplan til godkendelse.

 

3. Denne artikel finder anvendelse fra 2017.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En medlemsstat overvåges efter programmets gennemførelse, så længe mindst 75 % af den finansielle bistand, som den har modtaget fra en eller flere andre medlemsstater, EFSM, EFSF eller ESM, ikke er blevet tilbagebetalt. Rådet kan med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen forlænge overvågningen efter programmets gennemførelse.

1. En medlemsstat overvåges efter programmets gennemførelse, så længe mindst 75 % af den finansielle bistand, som den har modtaget fra en eller flere andre medlemsstater, EFSM, EFSF eller ESM, ikke er blevet tilbagebetalt. Kommissionen kan beslutte at forlænge overvågningen efter programmets gennemførelse. Rådet kan inden for 10 dage efter en sådan afgørelse annullere den ved kvalificeret flertal.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører sammen med ECB regelmæssige kontrolbesøg i medlemsstaten, der er under overvågning efter programmets gennemførelse, for at vurdere medlemsstatens økonomiske, budgetmæssige og finansielle situation. Den meddeler hvert halve år sine undersøgelsesresultater til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) eller til ethvert underudvalg nedsat heraf med henblik herpå, og tager især stilling til, om der er behov for korrigerende foranstaltninger.

3. Kommissionen gennemfører sammen med ECB regelmæssige kontrolbesøg i medlemsstaten, der er under overvågning efter programmets gennemførelse, for at vurdere medlemsstatens økonomiske, budgetmæssige og finansielle situation. Den meddeler hvert halve år sine undersøgelsesresultater til Europa-Parlamentets kompetente udvalg, til EFC eller til ethvert underudvalg nedsat heraf med henblik herpå og til den berørte medlemsstats parlament og tager især stilling til, om der er behov for korrigerende foranstaltninger.

 

Europa-Parlamentets kompetente udvalg kan give den berørte medlemsstat mulighed for at deltage i en drøftelse om, hvordan overvågningen efter gennemførelsen af et program skrider frem.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Rådet kan med kvalificeret forslag og efter forslag fra Kommissionen henstille til en medlemsstat, der er under overvågning efter programmets gennemførelse, at den træffer korrigerende foranstaltninger.

4. Kommissionen kan vedtage en henstilling om, at en medlemsstat, der er under overvågning efter et programs gennemførelse, træffer korrigerende foranstaltninger. Rådet kan inden for 10 dage efter en sådan henstilling annullere den ved kvalificeret flertal.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Parlamentet i den berørte medlemsstat kan indbyde Kommissionen til at deltage i en udveksling af synspunkter om, hvordan overvågningen efter gennemførelsen af et program skrider frem.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvad angår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, artikel 3, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 4, og artikel 11, stk. 4, må kun de medlemmer af Rådet, som repræsenterer medlemsstater, der har euroen som valuta, deltage i afstemningen, og Rådet handler uden at tage stemmeafgivningen fra det medlem i Rådet, der repræsenterer den berørte medlemsstat, i betragtning.

Hvad angår de foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, må kun de medlemmer af Rådet, som repræsenterer medlemsstater, der har euroen som valuta, deltage i afstemningen, og Rådet handler uden at tage stemmeafgivningen fra det medlem i Rådet, der repræsenterer den berørte medlemsstat, i betragtning.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

udgår

Typer af bistand og lån, der ikke er omfattet af Artikel 5 og 6

 

Bestemmelserne i artikel 5 og 6 finder ikke anvendelse på forebyggende finansiel bistand eller på lån beregnet til rekapitalisering af finansielle institutioner.

 

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Orientering af Europa-Parlamentet

 

Rådet og Kommissionen orienterer regelmæssigt Europa-Parlamentet om anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13b

 

Overgangsbestemmelser

 

Denne forordning finder anvendelse på de medlemsstater, som allerede modtager programbistand den [forordningens ikrafttrædelsesdato].

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13c

 

Rapport

 

Kommissionen offentliggør senest den 1. januar 2014 og derefter hvert femte år en rapport om anvendelsen af denne forordning.

 

I rapporten foretages der bl.a. en evaluering af:

 

a) forordningens effektivitet

 

b) fremskridt med hensyn til at sikre bedre samordning af de økonomiske politikker og af medlemsstaternes opnåede konvergens med hensyn til de økonomiske resultater, i overensstemmelse med TEUF

 

c) forordningens bidrag til opfyldelsen af EU's strategi for vækst og beskæftigelse

 

d) hensigtsmæssigheden af at udvide forordningens anvendelsesområde til at omfatte medlemsstater uden for euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet.

 

2. Hvis det er hensigtsmæssigt, ledsages den i stk. 1 nævnte rapport af forslag om ændring af denne forordning.

 

3. Rapporten i stk. 1 fremsendes til Europa-Parlamentet og til Rådet.

  • [1]  EUT C 141 af 17.5.2012, s. 7.

BEGRUNDELSE

Dette udkast til forordning om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet, er en reaktion på den finansielle krise og statsgældskrisen, som EU i øjeblikket står overfor. EU tager ved lære af disse kriser og fremsætter løsningsforslag hertil.

Kommissionens forslag supplerer pakken om den økonomiske styringsstruktur i EU (den såkaldte ”6-pack”), som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i 2011.

Konsekvenserne af visse staters overdrevne gældsættelse kan få dramatiske konsekvenser både for disse stater og de øvrige medlemsstater i EU. Et lille lands økonomiske vanskeligheder kan endda få globale konsekvenser. Det, der står på spil, er euroområdets omdømme snarere end dets eksistens.

De alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser, som visse medlemsstater i dag oplever, kunne have været undgået, hvis en tidlig og målrettet indsats var blevet sat i gang. Men EU havde på det tidspunkt ikke de nødvendige redskaber, hvilket der nu bliver rettet op på med en kombination af 6-pakken og to nye dokumenter (”2-pack”), herunder denne forordning.

6-pakken skal styrkes for at sikre både finansiel stabilitet og økonomisk vækst i euroområdet. Flere medlemsstater har været nødt til at anmode om finansiel bistand. En forbyggende indsats på et tidligt tidspunkt vil være at foretrække frem for korrigerende foranstaltninger, der træffes senere – måske for sent – i proceduren.

Ordføreren støtter hovedtrækkene i Kommissionens forslag, som består i at gøre en medlemsstat, der har euroen som valuta, til genstand for skærpet overvågning, når den har eller risikerer at ende med alvorlig finansiel uro. Det er nødvendigt hurtigt at genoprette en normal situation og beskytte de øvrige medlemsstater i euroområdet mod risikoen for negative afsmittende virkninger.

Med henblik på at nå frem til en effektiv og pragmatisk aftale og tillade en hurtig gennemførelse af 2-pakken, som der blev anmodet om i konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 9. december 2011, har ordføreren desuden på dette stadie medtaget en række antagelige elementer i teksten fra Rådets arbejdsgruppe af 2. februar 2012.

Ordføreren foreslår en række ændringer og tilføjelser.

Beslutningsproceduren bør tilpasses. For at muliggøre en hurtig reaktion, er det op til Kommissionen at træffe de nødvendige beslutninger, herunder at sætte en medlemsstat under den skærpede overvågningsprocedure. Rådet kan annullere dette med en simpel flertals-afstemning inden 10 dage (omvendt simpelt flertal).

Visse elementer af den nye internationale traktat kan indarbejdes i forordningen for at bringe en række elementer, der bliver vedtaget af stats- og regeringscheferne, over i den afledte ret.

Det foreslås endvidere, at man indfører en ordning med retlig beskyttelse, der gælder for en medlemsstat, som er i risiko for i nær fremtid at ende i en misligholdelsestilstand eller betalingsstandsning. Kommissionen kan efter samråd med Rådet beslutte at sætte medlemsstaten under denne ordning om retlig beskyttelse, hvilket primært vil medføre en suspendering af kontraktbestemmelserne om slutafregning eller om kreditbegivenhed.

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (28.3.2012)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet
(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

Ordfører for udtalelse: Frédéric Daerden

KORT BEGRUNDELSE

Procedurerne for budgetmæssig og økonomisk overvågning af medlemsstaterne, som Unionen og euroområdet er i færd med at indføre for at imødegå den økonomiske og finansielle krise, der begyndte i 2008, skal vedtages under udstrakt hensyntagen til de økonomiske og sociale problemer, denne krise har forårsaget.

Forværringen af den globale økonomiske situation har ført til en betydelig opbremsning i EU's økonomiske vækst og til alvorlige budgetvanskeligheder i medlemsstaterne. Selv om et af svarene på disse udfordringer består i samordning af staternes økonomiske og sociale politikker, er der imidlertid en række principper, der skal overholdes i denne forbindelse:

- Samordningen må ikke udelukkende fokusere på staternes budgetsituation, men bør også omfatte investeringer til fordel for arbejdsmarkedet og til forbedring af den sociale situation. Der bør indtages en positiv holdning til offentlige investeringer i uddannelse eller forskning, der skal forbedre statens konkurrenceevne, og til en effektiv socialsikringsordning og sociale minimumsydelser, der gør det muligt at bekæmpe fattigdom og opretholde det interne forbrug og dermed bedre modstå kriser.

- Den skal fortsat overholde EU's demokratiske principper, idet parlamenterne, såvel Europa-Parlamentet som de nationale parlamenter, der er sammensat af valgte repræsentanter, skal holdes fuldt og regelmæssigt underrettet på lige fod med Kommissionen og Rådet.

- Den kan ikke stride mod de nationale og europæiske principper for dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, og de struktur- og arbejdsmarkedsreformer, som medlemsstaterne går ind for, kan ikke anfægte de grundlæggende rettigheder til kollektive forhandlinger og til at strejke.

- Den tager højde for EU's mål og grundlæggende tekster som helhed. Foranstaltningerne med henblik på at nå Europa 2020-strategiens mål med hensyn til beskæftigelsesfrekvens eller fattigdomsbekæmpelse og respekten for den horisontale sociale klausul i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde bidrager til EU's økonomiske genoprettelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den globale krise af et hidtil uset omfang, der har ramt verden de seneste tre år, har været til alvorlig skade for den økonomiske vækst og finansielle stabilitet og medført en kraftig forværring af medlemsstaternes offentlige underskud og gæld, hvilket har fået mange af dem til at søge finansiel bistand uden for Unionen.

(1) Den globale krise af et hidtil uset omfang og den økonomiske opbremsning, der har ramt verden de seneste tre år, har været til alvorlig skade for den økonomiske vækst og finansielle stabilitet og medført en kraftig forværring af de finansielle, økonomiske og sociale vilkår samt øget medlemsstaternes offentlige underskud og gæld, hvilket har fået mange af dem til at søge finansiel bistand uden for Unionen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Trods nogle få positive tegn på fremgang i 2009 har væksten i beskæftigelsen været for beskedent til, at det har kunnet føre til en varig reduktion af den høje arbejdsløshedsprocent. Den gennemsnitlige arbejdsløshedsperiode er blevet længere, og ungdomsarbejdsløsheden er steget i mange medlemsstater og er nået op på over 40 % i nogle medlemsstater. Som følge heraf er beskatningsgrundlaget mindsket, de økonomiske og sociale omkostninger er steget kraftigt, hvilket har medført en brat stigning i fattigdom og social udstødelse, og tabet af vækstmuligheder vanskeliggør i alvorlig grad vejen til et økonomisk og budgetmæssigt opsving. I efteråret 2011 nedjusterede Kommissionen betydeligt sin prognose for den økonomiske vækst i 2012 med 1,25 procentpoint til 0,5 % i EU og euroområdet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Selv om der er truffet foranstaltninger for at modvirke de negative følger af den finansielle krise, indvirker denne krise i høj grad på realøkonomien, arbejdsmarkedet og borgernes velfærd.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c) I overensstemmelse med artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tager Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Alle EU's politikker skal være i overensstemmelse med charteret om grundlæggende rettigheder, der tildeler borgerne både individuelle og kollektive rettigheder. Derudover bør EU og medlemsstaterne overholde hovedprincipperne i Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner, der beskytter alle arbejdstageres grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Behovet for fuld overensstemmelse mellem Unionens multilaterale ramme for overvågning, der er fastlagt i EUF-traktaten, og de politiske vilkår, der kan være knyttet til denne finansielle bistand, bør forankres i EU-retten. Den økonomiske og finansielle integration mellem de medlemsstater, der har euroen som valuta, kræver en forstærket overvågning for at forhindre, at de vanskeligheder, som en medlemsstat oplever med hensyn til sin finansielle stabilitet, spreder sig til resten af euroområdet.

(2) Behovet for fuld overensstemmelse mellem Unionens multilaterale ramme for overvågning, der er fastlagt i EUF-traktaten, og de politiske vilkår, der kan være knyttet til denne finansielle bistand, ledsaget af incitamenter til fremme af bæredygtig vækst, beskæftigelse og social fremgang, bør forankres i EU-retten. Den økonomiske og finansielle integration mellem de medlemsstater, der har euroen som valuta, kræver en forstærket overvågning for at forhindre, at de vanskeligheder, som en medlemsstat oplever med hensyn til sin finansielle stabilitet, spreder sig til resten af euroområdet.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Begrebet social styring bør føjes til den økonomiske styring, herunder til de skærpede overvågningsforanstaltninger inden for økonomiske politikker, og der bør ligeledes træffes passende og konvergerende sociale foranstaltninger for at sikre beskæftigelsen.

Ændringsforslag       8

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Den økonomiske og budgetmæssige overvågning bør i intensitet stå i rimeligt forhold til alvoren i de finansielle vanskeligheder og tage passende hensyn til arten af den finansielle bistand, der modtages, som kan variere mellem forebyggende støtte baseret på bestemte vilkår og et komplet makroøkonomisk tilpasningsprogram ledsaget af strenge politiske vilkår.

(3) Den økonomiske og budgetmæssige overvågning bør i intensitet stå i rimeligt forhold til alvoren i de finansielle vanskeligheder og tage passende hensyn til arten af den finansielle bistand, der modtages, som kan variere mellem forebyggende støtte baseret på bestemte vilkår og et komplet makroøkonomisk tilpasningsprogram ledsaget af strenge politiske vilkår. I alle makroøkonomiske tilpasningsprogrammer tages der højde for det nationale reformprogram i det pågældende land i forbindelse med Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) En medlemsstat, der har euroen som valuta, bør underkastes en skærpet overvågning, når den oplever eller risikerer at opleve alvorlig finansiel uro, for hurtigt at vende tilbage til en normal situation og beskytte de øvrige medlemsstater i euroområdet mod risikoen for negative afsmittende virkninger. Denne skærpede overvågning bør omfatte bredere adgang til de oplysninger, der er nødvendige for en nærmere overvågning af den økonomiske, budgetmæssige og finansielle situation, og regelmæssige indberetninger til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) eller et eventuelt underudvalg nedsat af EFC med henblik herpå. Samme overvågningsregler bør gælde for medlemsstater, der anmoder om forebyggende bistand fra Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet (EFSF), Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM), Den Internationale Valutafond (IMF) eller andre internationale finansielle institutioner.

(4) En medlemsstat, der har euroen som valuta, bør underkastes en skærpet overvågning, når den oplever eller risikerer at opleve alvorlig finansiel uro, for hurtigt at vende tilbage til en normal situation og beskytte de øvrige medlemsstater i euroområdet mod risikoen for negative afsmittende virkninger. Denne skærpede overvågning bør omfatte bredere adgang til de oplysninger, der er nødvendige for en nærmere overvågning af den sociale, beskæftigelsesmæssige, budgetmæssige og finansielle situation, og udarbejdelse af en regelmæssig indberetning til Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC), Beskæftigelsesudvalget (EMCO) og Udvalget for Social Beskyttelse (SPC) eller et eventuelt underudvalg nedsat af disse med henblik herpå. Samme overvågningsregler bør gælde for medlemsstater, der anmoder om forebyggende bistand fra Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet (EFSF), Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM), Den Internationale Valutafond (IMF) eller andre internationale finansielle institutioner.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Overvågningen af den økonomiske og finanspolitiske situation bør skærpes væsentligt for medlemsstater, der er i færd med at gennemføre et makroøkonomisk tilpasningsprogram Grundet sidstnævnte programmers omfattende karakter bør andre former for økonomisk og finanspolitisk overvågning afbrydes i det makroøkonomiske tilpasningsprograms løbetid for at undgå dobbelte indberetningsforpligtelser.

(5) Overvågningen af den økonomiske, finanspolitiske, beskæftigelsesmæssige og sociale situation bør skærpes væsentligt for medlemsstater, der er i færd med at gennemføre et makroøkonomisk tilpasningsprogram. Sidstnævnte bør indeholde foranstaltninger, som har det integrerede mål at genoprette finansiel stabilitet og nå målene i Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse. Medlemsstaterne aflægger rapport om fremskridtene inden for begge områder. Grundet det makroøkonomiske tilpasningsprograms omfattende karakter bør andre former for økonomisk og finanspolitisk overvågning afbrydes i det makroøkonomiske tilpasningsprograms løbetid for at undgå dobbelte indberetningsforpligtelser.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Der bør fastsættes regler for øget dialog mellem EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, for at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed.

(6) Der bør fastsættes regler for øget dialog mellem EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, samt mellem EU-institutionerne og arbejdsmarkedets parter for at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat ikke overholder sit tilpasningsprogram, vil også medføre suspension af betalinger eller forpligtelser fra EU's side, jf. artikel 21, stk. 6, i forordning (EU) nr. XXX om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006 —

udgår

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Anvendelsen af denne forordning skal fuldt ud overholde EUF-traktatens artikel 152, og de henstillinger, der udstedes i henhold til denne forordning, skal respektere national praksis og nationale institutioner vedrørende løndannelse. I denne forordning tages der hensyn til artikel 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og forordningen berører følgelig ikke retten til at forhandle, indgå eller håndhæve kollektive overenskomster eller retten til kollektive skridt i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen kan beslutte at skærpe overvågningen af en medlemsstat, som har alvorlige vanskeligheder med hensyn til sin finansielle stabilitet. Den pågældende medlemsstat gives mulighed for at tilkendegive sine synspunkter på forhånd. Kommissionen beslutter hver sjette måned, om den skærpede overvågning skal fortsætte eller ej.

1. Kommissionen kan beslutte at skærpe overvågningen af en medlemsstat, som har alvorlige vanskeligheder med hensyn til sin finansielle stabilitet. Den pågældende medlemsstat og arbejdsmarkedets parter gives mulighed for at tilkendegive deres synspunkter på forhånd. Kommissionen beslutter hver sjette måned, om den skærpede overvågning skal fortsætte eller ej.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen offentliggør alle beslutninger i henhold til stk. 1 og 2.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) med de ønskede intervaller tilsende Kommissionen, ECB og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) disaggregerede oplysninger om den finansielle situation i de finansielle institutioner, der overvåges af medlemsstatens tilsynsmyndigheder

a) med de ønskede intervaller tilsende Europa-Parlamentet, Kommissionen, ECB og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) disaggregerede oplysninger om den finansielle situation i de finansielle institutioner, der overvåges af medlemsstatens tilsynsmyndigheder

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) tilsende Europa-Parlamentet oplysninger om fattigdomsudviklingen

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) tilsende Europa-Parlamentet, Kommissionen og de nationale parlamenter oplysninger om de offentlige investeringer, der sigter på at opfylde målene om vækst, beskæftigelse og social udvikling i Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen gennemfører sammen med ECB regelmæssige kontrolbesøg i medlemsstaten under overvågning for at vurdere, hvordan det går med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, 2 og 3. Den meddeler hvert kvartal sine undersøgelsesresultater til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) eller til ethvert underudvalg nedsat heraf med henblik herpå, og tager især stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger. Disse kontrolbesøg erstatter den overvågning på stedet, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/97.

4. Kommissionen gennemfører sammen med ECB og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) regelmæssige kontrolbesøg i medlemsstaten under overvågning for at vurdere, hvordan det går med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, 2 og 3. Den meddeler hvert kvartal sine undersøgelsesresultater til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC), Beskæftigelsesudvalget (EMCO) og Udvalget for Social Beskyttelse (SPC) eller til ethvert underudvalg nedsat af disse med henblik herpå, og tager især stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger. Disse kontrolbesøg erstatter den overvågning på stedet, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/97.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte vurdering konkluderes, at der er behov for supplerende foranstaltninger, og at den finansielle situation i den pågældende medlemsstat har betydelige negative følger for den finansielle stabilitet i euroområdet, kan Rådet med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen henstille til den pågældende medlemsstat, at den søger finansiel bistand og udarbejder et makroøkonomisk tilpasningsprogram. Rådet kan beslutte at offentliggøre denne henstilling.

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte vurdering konkluderes, at der er behov for supplerende foranstaltninger, og at den finansielle situation i den pågældende medlemsstat har betydelige negative følger for den finansielle stabilitet i euroområdet, kan Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Kommissionen henstille til den pågældende medlemsstat, at den søger finansiel bistand og udarbejder et makroøkonomisk tilpasningsprogram. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis en henstilling i henhold til stk. 5 offentliggøres,

udgår

a) kan det relevante udvalg i Europa-Parlamentet indbyde repræsentanter for den berørte medlemsstat til at deltage i en udveksling af synspunkter

 

b) kan den berørte medlemsstats parlament indbyde repræsentanter for Kommissionen til at deltage i en udveksling af synspunkter.

 

Begrundelse

Disse udvekslinger af synspunkter bør være en del af en bredere "økonomisk dialog", som er af afgørende betydning. Derfor bør der i denne forordning være en særskilt artikel om "økonomisk dialog".

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat, der vil søge finansiel bistand fra en eller flere andre stater, EFSF, ESM, Den Internationale Valutafond (IMF) eller en anden institution uden for Unionens rammer underretter straks Rådet, Kommissionen og ECB om sine hensigter. EFC eller ethvert underudvalg nedsat heraf med henblik herpå drøfter den påtænkte anmodning efter at have modtaget en vurdering fra Kommissionens side.

En medlemsstat, der vil søge finansiel bistand fra en eller flere andre stater, EFSF, ESM, Den Internationale Valutafond (IMF) eller en anden institution uden for Unionens rammer underretter straks Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ECB om sine hensigter. EFC, Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Social Beskyttelse eller ethvert underudvalg nedsat af disse med henblik herpå drøfter den påtænkte anmodning efter at have modtaget en vurdering fra Kommissionens side

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der søges finansiel bistand fra EFSF eller ESM, foretager Kommissionen sammen med ECB og, når det er muligt, IMF en analyse af holdbarheden i den pågældende medlemsstats offentlige gæld, herunder en analyse af medlemsstatens evne til at tilbagebetale den ønskede finansielle bistand, og den fremsender analysen til EFC eller ethvert underudvalg nedsat heraf med henblik herpå.

Når der søges finansiel bistand fra EFSF eller ESM, foretager Kommissionen sammen med ECB og, når det er muligt, IMF en analyse af holdbarheden på mellemlang og lang sigt i den pågældende medlemsstats offentlige gæld, herunder en analyse af medlemsstatens evne til at tilbagebetale den ønskede finansielle bistand og samtidig opfylde sine forpligtelser, hvad angår EU's vækst og beskæftigelsesstrategi, og den fremsender analysen til EFC, Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Social Beskyttelse eller ethvert underudvalg nedsat af disse med henblik herpå.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der modtager finansiel bistand fra en eller flere andre stater, IMF, EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med Kommissionen, der arbejder sammen med ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, der tager sigte på at genskabe en sund og bæredygtig økonomisk og finansiel situation og sætte medlemsstaten i stand til at finansiere sig selv fuldt ud på finansmarkederne. I udkastet til tilpasningsprogrammet tages der behørigt hensyn til de henstillinger, der er blevet rettet til den pågældende medlemsstat i henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 og/eller 148, og til de foranstaltninger, som medlemsstaten har truffet for at efterkomme henstillingerne, samtidig med at der stræbes efter at gøre de påkrævede politikforanstaltninger bredere, stærkere og dybere.

1. En medlemsstat, der anmoder om eller modtager finansiel bistand fra en eller flere andre stater, IMF, EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med Kommissionen, der arbejder sammen med ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, der tager sigte på at genskabe en sund og bæredygtig økonomisk og finansiel situation og sætte medlemsstaten i stand til at finansiere sig selv fuldt ud på finansmarkederne. I udkastet til tilpasningsprogrammet tages der behørigt hensyn til de henstillinger, der er blevet rettet til den pågældende medlemsstat i henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 og/eller 148, og til de foranstaltninger, som medlemsstaten har truffet for at efterkomme henstillingerne, samtidig med at der stræbes efter at gøre de påkrævede politikforanstaltninger bredere, stærkere og dybere. I alle makroøkonomiske tilpasningsprogrammer tages der højde for det nationale reformprogram i det pågældende land i forbindelse med Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Tilpasningsprogrammet godkendes af Rådet med kvalificeret flertal efter forslag fra Kommissionen.

2. Tilpasningsprogrammet godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Kommissionen. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen overvåger sammen med ECB, hvordan gennemførelsen af tilpasningsprogrammet skrider frem, og underretter hver tredje måned EFC eller et eventuelt underudvalg nedsat heraf med henblik herpå om udviklingen. Den pågældende medlemsstat tilbyder Kommissionen sit fulde samarbejde. Den forsyner navnlig Kommissionen med alle de oplysninger, som denne finder nødvendige for overvågningen af programmets gennemførelse. Artikel 3, stk. 3, finder anvendelse.

3. Kommissionen overvåger sammen med ECB og ILO, hvordan gennemførelsen af tilpasningsprogrammet skrider frem, og underretter hver tredje måned EFC, Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Social Beskyttelse eller et eventuelt underudvalg nedsat af disse med henblik herpå samt Europa-Parlamentet og den berørte medlemsstats parlament om udviklingen. Den pågældende medlemsstat tilbyder Kommissionen sit fulde samarbejde. Den forsyner navnlig Kommissionen med alle de oplysninger, som denne finder nødvendige for overvågningen af programmets gennemførelse. Artikel 3, stk. 3, finder anvendelse.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen, der samarbejder med ECB, undersøger sammen med den berørte medlemsstat, hvilke ændringer af tilpasningsprogrammet der kan være behov for. Rådet træffer med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen afgørelse om eventuelle ændringer af tilpasningsprogrammet.

4. Kommissionen, der samarbejder med ECB, undersøger sammen med den berørte medlemsstat, hvilke ændringer af tilpasningsprogrammet der kan være behov for. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter forslag fra Kommissionen afgørelse om eventuelle ændringer af tilpasningsprogrammet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis overvågningen i henhold til stk. 3 afslører betydelige afvigelser fra det makroøkonomiske tilpasningsprogram, kan Rådet med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen fastslå, at den pågældende medlemsstat ikke opfylder de politiske krav i tilpasningsprogrammet.

5. Hvis overvågningen i henhold til stk. 3 afslører betydelige afvigelser fra det makroøkonomiske tilpasningsprogram, kan Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Kommissionen fastslå, at den pågældende medlemsstat ikke opfylder de politiske krav i tilpasningsprogrammet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Det relevante udvalg i Europa-Parlamentet kan indbyde repræsentanter for den berørte medlemsstat til at deltage i en udveksling af synspunkter om, hvordan gennemførelsen af tilpasningsprogrammet forløber.

udgår

Begrundelse

Disse udvekslinger af synspunkter bør være en del af en bredere "økonomisk dialog", som er af afgørende betydning. Derfor bør der i denne forordning være en særskilt artikel om "økonomisk dialog".

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Den berørte medlemsstats parlament kan indbyde repræsentanter for Kommissionen til at deltage i en udveksling af synspunkter om, hvordan gennemførelsen af tilpasningsprogrammet forløber.

udgår

Begrundelse

Disse udvekslinger af synspunkter bør være en del af en bredere "økonomisk dialog", som er af afgørende betydning. Derfor bør der i denne forordning være en særskilt artikel om "økonomisk dialog".

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Økonomisk dialog

 

1. For at fremme dialogen mellem EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og med henblik på at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed kan de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet indbyde formanden for Rådet, Kommissionen og, i relevant omfang, formanden for Det Europæiske Råd eller formanden for Eurogruppen til at give møde for udvalgene med henblik på at drøfte henstillinger og afgørelser truffet i henhold til denne forordning.

 

2. Europa-Parlamentets kompetente udvalg kan indbyde repræsentanter for den medlemsstat, der er berørt af en henstilling fra Rådet eller en afgørelse i henhold til denne forordning, såvel som arbejdsmarkedets parter i den pågældende medlemsstat til at deltage i en udveksling af synspunkter.

 

3. Parlamentet i den medlemsstat, der er berørt af en henstilling fra Rådet eller en afgørelse i henhold til denne forordning, kan indbyde repræsentanter for Kommissionen til at deltage i en udveksling af synspunkter.

 

4. Rådet og Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet om de sociale og økonomiske resultater af anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forenelighed med Det Europæiske Semester for samordning af økonomiske politikker

udgår

Overvågningen i henhold til artikel 6, stk. 3, i denne forordning anses for at erstatte overvågningen og vurderingen af Det Europæiske Semester for samordning af de økonomiske politikker som omhandlet i artikel 2a i forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker.

 

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Forenelighed med retten til kollektive forhandlinger og kollektive skridt

 

I overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning og praksis griber nærværende forordning ikke ind i arbejdstagernes og arbejdsgivernes eller deres respektive organisationers ret til at forhandle og undertegne kollektive overenskomster på det relevante niveau og til at tage kollektive skridt for at forsvare deres interesser, herunder strejke.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En medlemsstat overvåges efter programmets gennemførelse, så længe mindst 75 % af den finansielle bistand, som den har modtaget fra en eller flere andre medlemsstater, EFSM, EFSF eller ESM, ikke er blevet tilbagebetalt. Rådet kan med kvalificeret flertal efter forslag fra Kommissionen forlænge overvågningen efter programmets gennemførelse.

1. En medlemsstat overvåges efter programmets gennemførelse, så længe mindst 75 % af den finansielle bistand, som den har modtaget fra en eller flere andre medlemsstater, EFSM, EFSF eller ESM, ikke er blevet tilbagebetalt. Europa-Parlamentet og Rådet kan efter forslag fra Kommissionen forlænge overvågningen efter programmets gennemførelse. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører sammen med ECB regelmæssige kontrolbesøg i medlemsstaten, der er under overvågning efter programmets gennemførelse, for at vurdere medlemsstatens økonomiske, budgetmæssige og finansielle situation. Den meddeler hvert halve år sine undersøgelsesresultater til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) eller til ethvert underudvalg nedsat heraf med henblik herpå, og tager især stilling til, om der er behov for korrigerende foranstaltninger.

3. Kommissionen gennemfører sammen med ECB regelmæssige kontrolbesøg i medlemsstaten, der er under overvågning efter programmets gennemførelse, for at vurdere medlemsstatens økonomiske, budgetmæssige og finansielle situation. Den meddeler hvert halve år sine undersøgelsesresultater til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC), Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Social Beskyttelse eller til ethvert underudvalg nedsat af disse med henblik herpå, og tager især stilling til, om der er behov for korrigerende foranstaltninger.

Ændringsforslag                  36

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Rådet kan med kvalificeret forslag og efter forslag fra Kommissionen henstille til en medlemsstat, der er under overvågning efter programmets gennemførelse, at den træffer korrigerende foranstaltninger.

4. Europa-Parlamentet og Rådet kan efter forslag fra Kommissionen henstille til en medlemsstat, der er under overvågning efter et programs gennemførelse, at den træffer korrigerende foranstaltninger. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvad angår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, artikel 3, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 4, og artikel 11, stk. 4, må kun de medlemmer af Rådet, som repræsenterer medlemsstater, der har euroen som valuta, deltage i afstemningen, og Rådet handler uden at tage stemmeafgivningen fra det medlem i Rådet, der repræsenterer den berørte medlemsstat, i betragtning

Hvad angår de foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, må kun de medlemmer af Rådet, som repræsenterer medlemsstater, der har euroen som valuta, deltage i afstemningen, og Rådet handler uden at tage stemmeafgivningen fra det medlem i Rådet, der repræsenterer den berørte medlemsstat, i betragtning.

PROCEDURE

Titel

Forbedring af den økonomiske og budgetpolitiske overvågning af medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet

Referencer

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

15.12.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Frédéric Daerden

15.12.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

6

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Phil Bennion, Ioan Enciu, Louis Grech

PROCEDURE

Titel

Forbedring af den økonomiske og budgetpolitiske overvågning af medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet

Referencer

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Dato for høring af EP

23.11.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

15.12.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

15.12.2011

EMPL

15.12.2011

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jean-Paul Gauzès

25.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Dato for vedtagelse

14.5.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

4

13

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Dato for indgivelse

24.5.2012