ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ

24.5.2012 - (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès


Διαδικασία : 2011/0385(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0172/2012

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ

(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0819),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και το άρθρο 121 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0449/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Μαρτίου 2012[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0172/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση που έπληξε τον κόσμο τα τρία τελευταία χρόνια έβλαψε σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και προκάλεσε ισχυρή επιδείνωση του ελλείμματος και του χρέους των κρατών μελών, οδηγώντας ορισμένα από αυτά να αναζητήσουν χρηματοδοτική συνδρομή εκτός του πλαισίου της Ένωσης.

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση που πλήττει τον κόσμο από το 2007 έχει βλάψει σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και έχει προκαλέσει ισχυρή επιδείνωση του ελλείμματος και του χρέους των κρατών μελών, οδηγώντας ορισμένα από αυτά να αναζητήσουν χρηματοδοτική συνδρομή εκτός και εντός του πλαισίου της Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η ΕΕ, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η πλήρης συνέπεια μεταξύ του ενωσιακού πλαισίου πολυμερούς εποπτείας που προβλέπεται στη Συνθήκη και των πιθανών όρων πολιτικής που συνδέονται με την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην νομοθεσία της Ένωσης. Η οικονομική και χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ απαιτεί ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.

(2) Η πλήρης συνέπεια μεταξύ του ενωσιακού πλαισίου πολυμερούς εποπτείας που προβλέπεται στη Συνθήκη και των πιθανών όρων πολιτικής που συνδέονται με την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην νομοθεσία της Ένωσης. Η οικονομική και χρηματοοικονομική ολοκλήρωση όλων των κρατών μελών και ιδιαίτερα εκείνων με νόμισμα το ευρώ απαιτεί ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ και, ευρύτερα, στην Ένωση στο σύνολό της.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η ένταση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα των χρηματοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται και θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη φύση της χρηματοδοτικής συνδρομής που λαμβάνεται, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από απλή προληπτική στήριξη βασισμένη σε όρους επιλεξιμότητας έως ένα πλήρες πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής συνοδευόμενο από αυστηρούς όρους πολιτικής.

(3) Η ένταση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να είναι ανάλογη με και αντίστοιχη προς τη σοβαρότητα των χρηματοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται και θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη φύση της χρηματοδοτικής συνδρομής που λαμβάνεται, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από απλή προληπτική στήριξη βασισμένη σε όρους επιλεξιμότητας έως ένα πλήρες πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής συνοδευόμενο από αυστηρούς όρους πολιτικής. Οποιοδήποτε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της ενωσιακής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική διαταραχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία επιστροφή του σε κανονική κατάσταση και να προστατευθούν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ από πιθανά αρνητικά δευτερογενή αποτελέσματα. Αυτή η ενισχυμένη εποπτεία θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και τακτική υποβολή εκθέσεων στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) ή σε υποεπιτροπή την οποία μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες πρακτικές εποπτείας θα πρέπει να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που ζητούν προληπτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική διαταραχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία επιστροφή του σε κανονική κατάσταση και να προστατευθούν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ από πιθανά αρνητικά δευτερογενή αποτελέσματα. Αυτή η ενισχυμένη εποπτεία θα πρέπει να είναι ανάλογη της σοβαρότητας των προβλημάτων και διαβαθμισμένη αντίστοιχα. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και τακτική υποβολή εκθέσεων στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) ή σε υποεπιτροπή την οποία μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες πρακτικές εποπτείας θα πρέπει να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που ζητούν προληπτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας θα πρέπει να μπορούν επίσης να θεσπίζουν μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτίων ή των πιθανών αιτίων των δυσχερειών τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συστάσεις που τους γίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ή της διαδικασίας για τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η εποπτεία της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για τα κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Λόγω του συνολικού χαρακτήρα του εν λόγω προγράμματος, οι λοιπές διαδικασίες οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων.

(5) Η εποπτεία της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για τα κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Λόγω του συνολικού χαρακτήρα του εν λόγω προγράμματος, οι λοιπές διαδικασίες οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να αναστέλλονται ή, όπου είναι σκόπιμο, να εξορθολογίζονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια στην εποπτεία της οικονομικής πολιτικής και να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων. Ωστόσο, κατά την προετοιμασία του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συστάσεις που έγιναν στο κράτος μέλος στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ή της διαδικασίας για τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, η ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, που συνιστά θεμελιώδη αρχή της ΣΛΕΕ, μπορεί να περιορίζεται με εθνικές ρυθμίσεις, όταν τούτο δικαιολογείται για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Στους λόγους δημόσιας ασφάλειας μπορεί να περιλαμβάνεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα για τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.

 

_____________

 

1 Βλ. υποθέσεις C-463/00 και C-174/04.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Η φοροδιαφυγή αντιπροσωπεύει μια υστέρηση εσόδων, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνάει το ποσό της χρηματοοικονομικής βοήθειας από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, το ΔΝΤ, την ΕΔΧΣ, τον ΕΜΧΣ ή τον ΕΜΣ, οφείλεται δε πρωτίστως στην κακή εφαρμογή της εθνικής φορολογικής πολιτικής.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ) Με πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει περιορισμούς κατά τρίτων χωρών οι οποίες ευθύνονται για κινήσεις κεφαλαίων που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Τα κράτη μέλη μεριμνούν, όπου είναι σκόπιμο, και σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Μια απόφαση σχετικά με τη μη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το πρόγραμμα προσαρμογής του θα συνεπάγεται επίσης αναστολή των πληρωμών ή των υποχρεώσεων ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX περί καθορισμού κοινών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

διαγράφεται

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες η προστασία ενός κράτους μέλους από την αστάθεια της αγοράς προσφέρει μακροπρόθεσμα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι η σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης του συγκεκριμένου κράτους μέλους και η ικανότητά του να εξοφλήσει το χρέος του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κράτος μέλος θα μπορούσε να τεθεί προσωρινά υπό νομική προστασία με βάση απόφαση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να καταργήσει τη σχετική απόφαση της Επιτροπής με την κατάλληλη πλειοψηφία.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Οι αναφορές σε χρηματοδοτική συνδρομή στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καλύπτουν επίσης τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται σε προληπτική βάση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ) Η απόφαση της Επιτροπής να θέσει ένα κράτος μέλος υπό ενισχυμένη εποπτεία δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνεται σε στενή συνεργασία με την ΟΔΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, και τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με την ΟΔΕ όταν λαμβάνει απόφαση για ενδεχόμενη παράταση της ενισχυμένης εποπτείας.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ή/και λαμβάνουν ή ενδέχεται να λάβουν χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSM), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) ή άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΔΧΟ), όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία έχουν νόμισμα το ευρώ και:

 

- αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ή/και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους, με ενδεχόμενες επιπτώσεις και σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ· και/ή

 

- ζητούν ή λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSM), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) ή άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για ενισχυμένους εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες και για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Ενισχυμένοι δημοσιονομικοί κανόνες και οικονομικός συντονισμός

 

1. Για τον καλύτερο συντονισμό του σχεδίου έκδοσης τίτλων δημοσίου χρέους, τα κράτη μέλη ενημερώνουν εκ των προτέρων σχετικά την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

 

2. Προκειμένου να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και να επιτευχθεί στενότερος συντονισμός της οικονομικής πολιτικής, τα κράτη μεριμνούν ώστε όλες οι μείζονες μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζουν στον τομέα της οικονομικής πολιτικής να συζητούνται εκ των προτέρων και, όταν είναι σκόπιμο, να συντονίζονται με τα άλλα κράτη μέλη.

 

3. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1466/97, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης να είναι μεσοπρόθεσμα ισοσκελισμένη ή πλεονασματική.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη τηρούν πιστά το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ, οι δε συστάσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού σέβονται τις πρακτικές και τους θεσμούς των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση των μισθών. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των συστάσεων που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, δεν θίγεται το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων, ούτε το δικαίωμα συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Στο εν λόγω κράτος μέλος παρέχεται η δυνατότητα να εκφράσει εκ των προτέρων τις απόψεις του. Η Επιτροπή αποφασίζει κάθε έξι μήνες αν θα παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία.

1. Με βάση την πιο πρόσφατη εμπεριστατωμένη επισκόπηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 1176/2011, και λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετα αντικειμενικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), και των εκθέσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) …/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …[σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ] η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να θέσει ένα κράτος μέλος υπό ενισχυμένη εποπτεία. Το Συμβούλιο μπορεί, μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης, να καταργήσει την απόφαση αυτή με ειδική πλειοψηφία. Πριν από τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής, παρέχεται στο εν λόγω κράτος μέλος η δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του. Η Επιτροπή αποφασίζει κάθε έξι μήνες αν θα παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία. Αν η Επιτροπή αποφασίσει να θέσει ένα κράτος μέλος υπό ενισχυμένη εποπτεία, πρέπει να απευθύνει σχετική κοινοποίηση στο ΕΣΣΚ και, όπου έχει εφαρμογή, να το ενημερώσει για τα αποτελέσματα της ενισχυμένης εποπτείας.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Αν η Επιτροπή αποφασίσει να θέσει ένα κράτος μέλος υπό ενισχυμένη εποπτεία σύμφωνα με την παράγραφο 1, πρέπει να απευθύνει σχετική κοινοποίηση στο ΕΣΣΚ και, όπου έχει εφαρμογή, να ενημερώσει το κράτος μέλος για τα αποτελέσματα της ενισχυμένης εποπτείας.

Αιτιολόγηση

Η κρίση δημόσιου χρέους κατέδειξε μεταξύ άλλων την αλληλεξάρτηση του δημόσιου χρέους με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη ρευστότητα των τραπεζών. Προκειμένου το ΕΣΣΚ να βοηθηθεί στον εντοπισμό των συστημικών κινδύνων, θα πρέπει να ενημερώνεται όποτε ένα κράτος μέλος τίθεται υπό ενισχυμένη εποπτεία.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αποφασίζει να θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος μέλος που λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σε προληπτική βάση από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, από την EFSF, τον ΕΜΣ ή οποιονδήποτε άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπως το ΔΝΤ. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των σχετικών μέσων προληπτικής χρηματοδοτικής συνδρομής και τον τηρεί ενήμερο, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες αλλαγές στην πολιτική χρηματοδοτικής συνδρομής της EFSF, του ΕΜΣ ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει να θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος μέλος που ζητεί ή λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σε προληπτική βάση από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, από την EFSF, τον EFSM, τον ΕΜΣ ή οποιονδήποτε άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπως το ΔΝΤ.

 

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σε προληπτική βάση με τη μορφή πιστωτικού ορίου το οποίο δεν συνδέεται με όρους σχετικούς με τη λήψη νέων μέτρων πολιτικής από το οικείο κράτος μέλος, εφόσον δεν γίνονται αναλήψεις από το πιστωτικό όριο.

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σε προληπτική βάση με τη μορφή πιστωτικού ορίου το οποίο δεν συνδέεται με όρους σχετικούς με τη λήψη νέων μέτρων πολιτικής από το οικείο κράτος μέλος, εφόσον δεν γίνονται αναλήψεις από το πιστωτικό όριο.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί ενημερωμένο τον κατάλογο των μέσων χρηματοδοτικής συνδρομής που μπορούν να ενεργοποιήσουν την ενισχυμένη εποπτεία σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που έχει τεθεί υπό ενισχυμένη εποπτεία λαμβάνει, στο πλαίσιο διαβούλευσης και συνεργασίας με την Επιτροπή, η οποία ενεργεί σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πηγών ή των δυνητικών πηγών των δυσκολιών.

1. Το κράτος μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία λαμβάνει, στο πλαίσιο διαβούλευσης και συνεργασίας με την Επιτροπή, η οποία ενεργεί σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, και την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 1095/2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3, (οι οποίες θα αναφέρονται στο εξής από κοινού ως «οι ΕΕΑ»), το ΕΣΣΚ και, όπου είναι σκόπιμο, το ΔΝΤ, μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πηγών ή των δυνητικών πηγών των δυσκολιών, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες συστάσεις που του έχουν απευθυνθεί με βάση τους κανονισμούς (ΕΕ) 1466/97, 1467/97 ή 1176/2011, σε σχέση με τα εθνικά του προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σταθερότητας και συνοχής του. Η ομάδα εργασίας της Ευρωομάδας, η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους πρέπει να ενημερώνονται για τα ανωτέρω μέτρα.

 

______________

 

1 ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 12.

 

2 ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 48.

 

3 ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 84.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενδεχόμενες δευτερογενείς επιπτώσεις από άλλα κράτη μέλη, μεταξύ των άλλων και στον τομέα της φορολογίας. Όπου η Επιτροπή εντοπίζει τέτοιου είδους δευτερογενείς επιπτώσεις, το Συμβούλιο απευθύνει, με βάση σύσταση της Επιτροπής και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τις απαιτούμενες συστάσεις προς τα κράτη μέλη από τα οποία προέρχονται οι δευτερογενείς επιπτώσεις.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το κράτος μέλος που έχει τεθεί υπό ενισχυμένη εποπτεία:

3. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κράτος μέλος που έχει τεθεί υπό ενισχυμένη εποπτεία δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1:

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) κοινοποιεί στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), με τη συχνότητα που του έχει ζητηθεί, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι υπό την εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών του·

(α) κοινοποιεί στις σχετικές ΕΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) 1094/2010, και του κανονισμού (ΕΕ) 1035/2010, με τη συχνότητα που του έχει ζητηθεί, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό του σύστημα, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και των αναλύσεων ευαισθησίας που έχουν διεξαχθεί με βάση το στοιχείο β). Με βάση τα συμπεράσματα που συνάγονται από τους σχετικούς δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων των μακροοικονομικών ανισορροπιών, η αρμόδια ΕΕΑ εκπονεί, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, αξιολόγηση των δυνητικών ευπαθών σημείων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την οποία υποβάλλει στην Επιτροπή με τη συχνότητα που τους το ζητούν η τελευταία και η ΕΚΤ.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) διενεργεί, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων ή τις αναλύσεις ευαισθησίας που είναι αναγκαίες για να αξιολογήσει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα σε διάφορους μακροοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς, όπως ορίζεται από την Επιτροπή και την ΕΚΤ, και τους κοινοποιεί τα αναλυτικά αποτελέσματα·

(β) διενεργεί, υπό την εποπτεία των αρμόδιων ΕΕΑ, τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων ή τις αναλύσεις ευαισθησίας που είναι αναγκαίες για να αξιολογήσει την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε διάφορους μακροοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς, όπως ορίζεται από την Επιτροπή και την ΕΚΤ, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και το ΕΣΣΚ·

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) υποβάλλεται σε τακτικές αξιολογήσεις των εποπτικών ικανοτήτων του επί του τραπεζικού τομέα στο πλαίσιο ειδικής αξιολόγησης από ομοτίμους, που διενεργείται από την ΕΑΤ·

(γ) να υποβάλλεται σε τακτικές αξιολογήσεις των εποπτικών ικανοτήτων του επί του χρηματοπιστωτικού τομέα στο πλαίσιο ειδικής αξιολόγησης από ομοτίμους, που διενεργείται από τις αρμόδιες ΕΕΑ.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) κοινοποιεί κάθε πληροφορία που χρειάζεται για την παρακολούθηση μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

(δ) κοινοποιεί κάθε πληροφορία που χρειάζεται για την παρακολούθηση μακροοικονομικών ανισορροπιών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κράτος μέλος που έχει τεθεί υπό ενισχυμένη εποπτεία δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2:

 

(α) κοινοποιεί στην Επιτροπή, την ΕΚΤ και τις αρμόδιες ΕΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) 1094/2010, και του κανονισμού (ΕΕ) 1035/2010, με τη συχνότητα που του έχει ζητηθεί, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό του σύστημα, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και των αναλύσεων ευαισθησίας που έχουν διεξαχθεί με βάση το στοιχείο β). Η Επιτροπή, η ΕΚΤ και οι αρμόδιες ΕΕΑ τηρούν το απόρρητο των αναλυτικών αυτών στοιχείων·

 

(β) διενεργεί, υπό την εποπτεία των αρμόδιων ΕΕΑ, τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων ή τις αναλύσεις ευαισθησίας που είναι αναγκαίες για να αξιολογήσει την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε διάφορους μακροοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς, όπως ορίζεται από την Επιτροπή και την ΕΚΤ, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες ΕΕΑ και το ΕΣΣΚ·

 

(γ) υποβάλλεται σε τακτικές αξιολογήσεις των εποπτικών ικανοτήτων του επί του χρηματοπιστωτικού τομέα στο πλαίσιο ειδικής αξιολόγησης από ομοτίμους, που διενεργείται από τις αρμόδιες ΕΕΑ.

 

(δ) κοινοποιεί κάθε πληροφορία που χρειάζεται για την παρακολούθηση μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 1176/2011.

 

Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους πρέπει επιπλέον να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τους όρους που επιβάλλουν στα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών των υψηλόβαθμων στελεχών και των πιστωτικών προϋποθέσεων της πραγματικής οικονομίας.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο υπό εποπτεία κράτος μέλος, προκειμένου να επαληθεύσει τις προόδους που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Κοινοποιεί ανά τρίμηνο τα πορίσματά της στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) – ή σε υποεπιτροπή που μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό – και αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Αυτές οι αποστολές επιθεώρησης αντικαθιστούν τους επιτόπιους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 10α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις αρμόδιες ΕΕΑ και, όταν είναι σκόπιμο, το ΔΝΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο υπό ενισχυμένη εποπτεία κράτος μέλος, προκειμένου να επαληθεύσει τις προόδους που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 3α. Κοινοποιεί ανά τρίμηνο τα πορίσματά της στην ΟΔΕ και την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Αυτές οι αποστολές επιθεώρησης αντικαθιστούν τους επιτόπιους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 10α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο οικείο κράτος μέλος να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή και να καταρτίσει πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της σύστασης αυτής.

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες αξιολογείται – με βάση αποστολές επιθεώρησης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 – ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους συνιστά κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την ομαλή λειτουργία της ζώνης του ευρώ, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί ταυτόχρονα:.

 

(α) να συστήσει στο οικείο κράτος μέλος να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή και να καταρτίσει πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής·

 

(β) να συστήσει στον ΕΜΧΣ ή στον ΕΜΣ να προσφέρει χρηματοδοτική συνδρομή υπό κατάλληλους όρους, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση των συστάσεών του.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί χρηματοδοτική συνδρομή από τον ΕΜΣ σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α), τα άλλα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι ο ΕΜΣ θα προσφέρει βοήθεια σε αυτό το κράτος μέλος, και ότι η βοήθεια θα χορηγηθεί εγκαίρως.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων·

(α) η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία στο οικείο κράτος μέλος και στην Επιτροπή να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων·

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) η Επιτροπή ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο της σύστασης.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6a. Στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους μπορούν να καλέσουν εκπροσώπους του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Επιτροπής να συμμετάσχουν σε οικονομικό διάλογο σχετικά με τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την ορθή λειτουργία της οικονομίας.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, από την EFSF, τον ΕΜΣ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή άλλον οργανισμό εκτός του πλαισίου της Ένωσης πληροφορεί αμέσως το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ σχετικά με την πρόθεσή του αυτή. Η ΟΔΕ, ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό, συζητά αυτήν την προβλεπόμενη αίτηση, αφού πρώτα λάβει αξιολόγηση από την Επιτροπή.

Ένα κράτος μέλος που προτίθεται να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, από την EFSF, τον ΕΜΣ, το ΔΝΤ ή άλλον οργανισμό εκτός του πλαισίου της Ένωσης πληροφορεί αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ σχετικά με την πρόθεσή του αυτή. Η ΟΔΕ συζητά αυτήν την προβλεπόμενη αίτηση, αφού πρώτα λάβει αξιολόγηση από την Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει - μεταξύ άλλων - τις δυνατότητες που προσφέρουν τα υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά μέσα της Ένωσης ή της ευρωζώνης, πριν το οικείο κράτος μέλος απευθυνθεί σε δυνητικούς δανειστές.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή από την EFSF ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ – ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους του οικείου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας του κράτους μέλους να εξοφλήσει την προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνδρομή, και την διαβιβάζει στην ΟΔΕ ή σε οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό.

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή από την EFSF, τον EFSM ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, όταν είναι δυνατό και σκόπιμο, με το ΔΝΤ – ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και των πραγματικών ή δυνητικών αναγκών χρηματοδότησης του οικείου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανόμενου του αντικτύπου ενδεχόμενων προγραμμάτων μακροπροληπτικής προσαρμογής στην ικανότητα του κράτους μέλους να εξοφλήσει την προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνδρομή, και την στέλνει στην ΟΔΕ.

 

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους πρέπει να βασίζεται σε συνετές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, να λαμβάνει κατάλληλα υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 καθώς και οποιοδήποτε καθήκον εποπτείας που ασκείται σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 3 του άρθρου 3. Οι προβλέψεις αξιολογούν τον αντίκτυπο των μακροοικονομικών και χρηματοπιστωτικών κραδασμών και τις δυσμενείς εξελίξεις στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τη μεθοδολογία, τα υποκρυπτόμενα οικονομικά και οικονομετρικά υποδείγματα και παραδοχές, συμπεριλαμβανομένων της δυνητικής παραγωγής και των μακροοικονομικών πολλαπλασιαστικών φαινομένων, όπως και κάθε άλλη συναφή παράμετρο που στηρίζει την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία με την Επιτροπή – που ενεργεί σε συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο προγράμματος προσαρμογής, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην αποκατάσταση της ικανότητάς του να χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από τις χρηματαγορές. Το σχέδιο προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης – και τις δράσεις του που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση και την εμβάθυνση των απαιτούμενων μέτρων πολιτικής.

1. Το κράτος μέλος που ζητεί ή λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την EFSF, τον ΕΜΧΣ ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία με την Επιτροπή – που ενεργεί σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, όπου είναι σκόπιμο, με το ΔΝΤ – σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής το οποίο συνεχίζει και υποκαθιστά οποιαδήποτε προγράμματα οικονομικής εταιρικής σχέσης με βάση τον κανονισμό ΧΧΧ, και συμπεριλαμβάνει ετήσιο δημοσιονομικό στόχο. Το σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής λαμβάνει υπόψη τους ειδικούς κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο κράτος μέλος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και αποσκοπεί στην ταχεία αποκατάσταση μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην αποκατάσταση της ικανότητάς του να χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από τις χρηματαγορές. Το σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των άρθρων 121, 126 και/ή 148 της ΣΛΕΕ – και τις δράσεις του που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση και την εμβάθυνση των απαιτούμενων μέτρων πολιτικής. Το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής πρέπει να σέβεται τις πρακτικές και τους θεσμούς που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις στην Ένωση και, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνει υπόψη το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους στο πλαίσιο της ενωσιακής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής σέβεται απόλυτα το άρθρο 151 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία   42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Τα κράτη μέλη που εκπονούν σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής σύμφωνα με την παράγραφο 1 καθορίζουν, σε συμφωνία με την Επιτροπή, επικαιροποιημένο πρόγραμμα εταιρικής σχέσης για βιώσιμη ανάκαμψη με στόχο τη δημιουργία των απαιτούμενων συνθηκών για την επίτευξη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, βάσει πρότασης της Επιτροπής, εγκρίνει το πρόγραμμα προσαρμογής.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί το σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή του.

 

Αν η Επιτροπή θεωρήσει το σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής επαρκές, το εγκρίνει. Το Συμβούλιο μπορεί, μέσα σε 10 ημέρες, να καταργήσει την απόφαση αυτή με ειδική πλειοψηφία.

 

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι οι ενέργειες ή το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής δεν επαρκούν, εκδίδει σύσταση προκειμένου το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να υποβάλει, μέσα σε μία εβδομάδα, νέο σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής εξηγώντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους το αρχικό πρόγραμμα είναι ανεπαρκές. Με εξαίρεση επείγουσες περιπτώσεις, το σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής πρέπει να αποτελεί τη βάση για οποιοδήποτε μνημόνιο συμφωνίας, πρόγραμμα ή τεχνική συμφωνία που συνάπτεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη που παρέχουν την χρηματοδοτική συνδρομή. Πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως, η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων εγγράφων σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή και των ενημερωμένων εκδοχών του προγράμματος μακροοικονομικής σταθερότητας, καθώς και η συνοχή με τις ευρείες κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση. Το Συμβούλιο μπορεί, μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής, να την καταργήσει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία   44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρακολουθούν την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και τα ετήσια δημοσιονομικά προγράμματα που συνάδουν με αυτό.

 

Πρέπει να υπάρχει συνοχή στη διαδικασία της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας για τις χώρες της ζώνης του ευρώ που εντάσσονται σε προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή διπλών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και ενημερώνει ανά τρίμηνο την ΟΔΕ ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει πλήρως στην Επιτροπή την αναγκαία συνεργασία. Παρέχει ιδίως στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες η Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος. Εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 3.

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και ενημερώνει ανά τρίμηνο την ΟΔΕ. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει πλήρως στην Επιτροπή και την ΕΚΤ την αναγκαία συνεργασία. Παρέχει ιδίως στην Επιτροπή και την ΕΚΤ όλες τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες η Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος. Εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 3. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συνεργασίας, το Συμβούλιο μπορεί, με βάση πρόταση της Επιτροπής, να απευθύνει δημόσια σύσταση στο οικείο κράτος μέλος καθορίζοντας τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την ΕΚΤ – εξετάζει με το οικείο κράτος μέλος τις αλλαγές που ενδεχομένως πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής του. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής.

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, όταν είναι σκόπιμο και με το ΔΝΤ – εξετάζει με το οικείο κράτος μέλος τις αλλαγές και επικαιροποιήσεις που ενδεχομένως πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής του προκειμένου να ληφθούν μεταξύ άλλων κατάλληλα υπόψη οποιεσδήποτε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των μακροοικονομικών προβλέψεων και των πραγματικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων συνεπειών του προγράμματος προσαρμογής, δευτερογενών επιπτώσεων, καθώς επίσης μακροοικονομικών και χρηματοπιστωτικών κραδασμών. Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Το Συμβούλιο μπορεί, μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη της απόφασης αυτής, να την καταργήσει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, κάθε αναγκαίο μέτρο για την ενθάρρυνση των ιδιωτών επενδυτών να διατηρήσουν το συνολικό τους άνοιγμα σε εθελοντική βάση.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Εάν η παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 επισημάνει σημαντικές αποκλίσεις από το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει ότι το οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πολιτικής που περιέχονται στο πρόγραμμα προσαρμογής.

5. Εάν η παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 επισημάνει σημαντικές αποκλίσεις από το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι το οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πολιτικής που περιέχονται στο πρόγραμμα προσαρμογής. Στην απόφασή της αυτή, η Επιτροπή λαμβάνει ρητά υπόψη το αν οι σημαντικές αποκλίσεις οφείλονται σε λόγους που δεν είναι σε θέση να ελέγξει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Το Συμβούλιο μπορεί, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη λήψη της απόφασης αυτής, να την καταργήσει με ειδική πλειοψηφία. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τη μη συμμόρφωση και να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των αλλαγών στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

 

Το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής πρέπει να εκθέτει, ειδικότερα, τα προληπτικά μέτρα και τα εναλλακτικά σχέδια που πρέπει να υιοθετούνται σε περίπτωση απρόβλεπτων εξελίξεων όπως οι εξωγενείς κραδασμοί.

 

Οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καθορίζονται στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες για εξασφάλιση των μέσων που επιτρέπουν την εφαρμογή θεμελιωδών πολιτικών όπως η εκπαίδευση και η περίθαλψη.

 

Όταν η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή των αναταράξεων στην αγορά και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα του.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Το κράτος μέλος που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής και το οποίο αντιμετωπίζει ανεπάρκεια σε διοικητικό δυναμικό ή σημαντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής του ζητεί τεχνική βοήθεια από την Επιτροπή.

6. Το κράτος μέλος που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και το οποίο αντιμετωπίζει ανεπάρκεια σε διοικητικό δυναμικό ή σημαντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής του ζητεί τεχνική βοήθεια από την Επιτροπή, η οποία μπορεί προς τούτο να συστήνει ομάδες εμπειρογνωμόνων με κράτη μέλη και άλλα ευρωπαϊκά και/ή αρμόδια διεθνή όργανα. Οι στόχοι και τα μέσα της τεχνικής βοήθειας πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στις ενημερωμένες εκδοχές του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται ο ενστερνισμός της διαδικασίας εφαρμογής της τεχνικής βοήθειας σε εθνικό επίπεδο. Η τεχνική βοήθεια πρέπει να επικεντρώνεται σε τομείς όπως: η βελτίωση των δημόσιων συμβάσεων, η προαγωγή του ανταγωνισμού, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και η αύξηση της αποτελεσματικότητας στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων προκειμένου να προωθείται η βιωσιμότητα των οικονομικών.

 

Πρέπει να δημοσιεύονται το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και εκτίμηση κοινωνικού αντικτύπου.

 

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους επισυνάπτεται στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής.

Αιτιολόγηση

Αναφορές στην καθιέρωση μόνιμου συμβούλου και προσωπικού επιτόπου, και στην πρόσληψη ειδικών εκτός Επιτροπής, με βάση τροπολογία που προτείνει η ΕΚΤ.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6a. Τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής διεξάγουν πλήρη λογιστικό έλεγχο του ανεξόφλητου χρέους τους προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία υπερβολικού χρέους και να εντοπίσουν τυχόν παρατυπίες στη διαδικασία έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής.

7. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προσφέρει στο οικείο κράτος μέλος και στην Επιτροπή την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8a. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται σε προληπτική βάση και στα δάνεια που λαμβάνονται για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών

 

Παρέχεται στις οργανώσεις εκπροσώπησης των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις δημόσιες συστάσεις της Επιτροπής και τις γνώμες που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και για τις εκθέσεις των κρατών μελών και τα σχέδια εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 7 του παρόντος κανονισμού. Οι απόψεις αυτές δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6

 

Μέτρα για τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων

 

1. Το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 65 της ΣΛΕΕ και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, μέτρα για την πρόληψη των παραβάσεων της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών, ιδιαίτερα στον τομέα της φορολογίας.

 

2. Το οικείο κράτος μέλος ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 66 της ΣΛΕΕ, για τη λήψη μέτρων διασφάλισης σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες, που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με την ΕΚΤ πριν υποβάλει την πρόταση.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνέπεια με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος

Συνέπεια με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα προσαρμογής και οι αλλαγές σε αυτό που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι αντικαθιστούν την υποβολή προγραμμάτων σταθερότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου.

1. Το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και οι αλλαγές σε αυτό που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού αντικαθιστούν την υποβολή προγραμμάτων σταθερότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) Το πρόγραμμα προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού θεωρείται επίσης ότι αντικαθιστά, κατά περίπτωση, τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4α και το άρθρο 5 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου·

(α) Το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού αντικαθιστά επίσης, κατά περίπτωση, τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4α και το άρθρο 5 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου·

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) Οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος προσαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι αντικαθιστούν, κατά περίπτωση, τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 στην αναφερθείσα σύσταση και ειδοποίηση. Εάν το οικείο κράτος μέλος αποτελεί αντικείμενο ειδοποίησης δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης, το πρόγραμμα προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού θεωρείται επίσης ότι αντικαθιστά τις πληροφορίες για μέτρα που ευνοούν τους σχετικούς στόχους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

(β) Οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος προσαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού αντικαθιστούν, κατά περίπτωση, τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 στην αναφερθείσα σύσταση και ειδοποίηση. Εάν το οικείο κράτος μέλος αποτελεί αντικείμενο ειδοποίησης δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης, το πρόγραμμα προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού αντικαθιστά επίσης τις πληροφορίες για μέτρα που ευνοούν τους σχετικούς στόχους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) Η παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι αντικαθιστά την παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 10α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου και την παρακολούθηση στην οποία βασίζεται οποιαδήποτε απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

(γ) Η παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού αντικαθιστά την παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 10α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου και την παρακολούθηση στην οποία βασίζεται οποιαδήποτε απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών αναστέλλεται για τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, εγκεκριμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Η αναστολή αυτή εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών αναστέλλεται για τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, εγκεκριμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 1176/2011 σχετικά με τον πίνακα επιδόσεων, τους μακροοικονομικούς και μακροχρηματοδοτικούς δείκτες, τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και την εμπεριστατωμένη επισκόπηση. Η αναστολή αυτή εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι αντικαθιστά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.

Η παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού αντικαθιστά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Η αναστολή ισχύει για όλη τη διάρκεια του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ αναστέλλεται για τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, εγκεκριμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Η αναστολή αυτή εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ αναστέλλεται για τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, εγκεκριμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού με εξαίρεση τα άρθρα 1 έως 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. .../2012. Η αναστολή αυτή εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο10 α

 

Υπαγωγή κράτους μέλους σε καθεστώς νομικής προστασίας

 

1. Όταν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 5 μέτρα δεν αποκαθιστούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση ενός κράτους μέλους και το κράτος μέλος αυτό αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας μόνιμης κατάστασης αδυναμίας πληρωμών ή παύσης πληρωμών, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίσει να θέσει το κράτος μέλος σε καθεστώς νομικής προστασίας. Το Συμβούλιο, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη λήψη της απόφασης αυτής, μπορεί να την καταργήσει με απλή πλειοψηφία.

 

2. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να μπορέσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να σταθεροποιήσει την οικονομική του κατάσταση και να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το χρέος του.

 

Η απόφαση για την υπαγωγή ενός κράτους μέλους σε καθεστώς νομικής προστασίας έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

 

(α) δεν εφαρμόζονται διατάξεις περί «συμψηφισμού» ή «πιστωτικού γεγονότος»,

 

(β) τα ισχύοντα επιτόκια δανεισμού διατηρούνται, και τα νέα δάνεια προς το κράτος μέλος, με εξαίρεση τη χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1, εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα,

 

(γ) οι πιστωτές του οικείου κράτους μέλους αναγγέλλονται στην Επιτροπή μέσα σε δύο μήνες αφότου δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόφαση με την οποία το οικείο κράτος μέλος τίθεται υπό νομική προστασία· σε περίπτωση παράλειψης εκ μέρους των πιστωτών, το χρέος διαγράφεται,

 

(δ) οι αρχές του οικείου κράτους μέλους εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στην τεχνική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6, και υποβάλλουν στην Επιτροπή προς έγκριση πρόγραμμα εξυγίανσης και αποπληρωμής του χρέους.

 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από το 2017.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον EFSM, την EFSF ή τον ΕΜΣ. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα.

1. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον EFSM, την EFSF ή τον ΕΜΣ. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα. Το Συμβούλιο μπορεί, μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης, να καταργήσει την απόφαση αυτή με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο τα πορίσματά της στην ΟΔΕ ή σε υποεπιτροπή που μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό και αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο τα πορίσματά της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ΟΔΕ ή σε υποεπιτροπή που μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό, καθώς και στο κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, και αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.

 

Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να παράσχει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα να λάβει διορθωτικά μέτρα.

4. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει σύσταση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων από το κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα. Το Συμβούλιο μπορεί, μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση της σύστασης, να την καταργήσει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Το κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το άρθρο 3, το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4, και το άρθρο 11 παράγραφος 4, ψηφίζουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς να λάβει υπόψη την ψήφο του μέλους του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το οικείο κράτος μέλος.

Για τα μέτρα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, ψηφίζουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς να λάβει υπόψη την ψήφο του μέλους του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

διαγράφεται

Τύποι συνδρομής και δανείων που εξαιρούνται από την εφαρμογή των άρθρων 5 και 6

 

Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 δεν εφαρμόζονται στη χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται σε προληπτική βάση και στα δάνεια που λαμβάνονται για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13a

 

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο13β

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα κράτη μέλη τα οποία λαμβάνουν ήδη βοήθεια στο πλαίσιο προγράμματος την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13γ

 

Έκθεση

 

Η Επιτροπή δημοσιεύει, πριν από την1η Ιανουαρίου 2014 και στη συνέχεια ανά πενταετία, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

 

Στην έκθεση αξιολογούνται μεταξύ άλλων:

 

(α) η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού·

 

(β) η πρόοδος όσον αφορά την εξασφάλιση στενότερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και διαρκούς σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

 

(γ) η συμβολή του παρόντος κανονισμού στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

 

(δ) η καταλληλότητα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ

 

2. Αν είναι σκόπιμο, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

 

3. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  • [1]  ΕΕ C 141, 17.5.2012, σ. 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση κανονισμού, σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ, τελεί σε συνάρτηση με την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση δημόσιου χρέους που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή συνάγει τα απαραίτητα διδάγματα και προτείνει λύσεις.

Οι προτάσεις της Επιτροπής συμπληρώνουν τη δέσμη προτάσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση (6-pack) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2011.

Οι επιπτώσεις της υπέρμετρης χρέωσης των κρατών ενδέχεται να προσλάβουν δραματικές διαστάσεις, τόσο στο εσωτερικό των εν λόγω κρατών, όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ένα μικρό κράτος είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, διακυβεύεται η καλή φήμη της ευρωζώνης και όχι τόσο η ίδια της η ύπαρξη.

Οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν είχαν ληφθεί εγκαίρως στοχοθετημένα μέτρα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθετε τότε τα απαραίτητα μέσα, τα οποία, στην παρούσα φάση, εξασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, από το συνδυασμό του 6-pack και των δύο νέων μέτρων, ένα εκ των οποίων αποτελεί η παρούσα πρόταση (2-pack).

Η δέσμη προτάσεων «6-pack» χρήζει ενίσχυσης προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η χρηματοοικονομική σταθερότητα όσο και η οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ευρωζώνης. Πράγματι, αρκετά κράτη μέλη χρειάστηκε να υποβάλουν αίτηση για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης. Η προληπτική παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο είναι προτιμότερη από τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται αργά, ή ίσως πολύ αργά, στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Ο εισηγητής σας επικροτεί, σε γενικές γραμμές, την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ πρέπει να υπόκεινται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από τη στιγμή που πλήττονται ή απειλούνται από σοβαρές χρηματοοικονομικές αναταράξεις. Κρίνεται σκόπιμη η άμεση επαναφορά των κρατών αυτών σε συνθήκες ομαλότητας, καθώς και η προστασία των υπόλοιπων κρατών μελών της ευρωζώνης από τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

Εξάλλου, προκειμένου να εξευρεθεί μία αποτελεσματική και ρεαλιστική συμφωνία και να καταστεί δυνατή η άμεση υλοποίηση της δέσμης 2-pack -όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 9 Δεκεμβρίου 2011- ο εισηγητής εισήγαγε, στο στάδιο αυτό, ορισμένα αποδεκτά στοιχεία που προέρχονται από ένα κείμενο που ενέκρινε η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου 2012.

Ο εισηγητής προτείνει, κατά κύριο λόγο, διάφορες τροποποιήσεις ή προσθήκες.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί. Προκειμένου να εξασφαλιστεί άμεση αντίδραση, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων αποφάσεων, όπως η υπαγωγή ενός κράτους μέλους σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Το Συμβούλιο θα μπορεί να απορρίψει την απόφαση αυτή με απλή πλειοψηφία εντός 10 ημερών (αντίστροφη απλή πλειοψηφία).

Ορισμένα στοιχεία της νέας διεθνούς συνθήκης μπορούν να ενσωματωθούν στον κανονισμό, έτσι ώστε να υλοποιηθεί στο παράγωγο δίκαιο σειρά μια σειρά από στοιχεία που καθορίστηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η δημιουργία ενός καθεστώτος νομικής προστασίας, που θα εφαρμόζεται σε κράτη μέλη τα οποία διατρέχουν κίνδυνο να βρεθούν άμεσα σε διαρκή κατάσταση αθέτησης ή παύσης πληρωμών. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο, να αποφασίσει την υπαγωγή του κράτους μέλους σε καθεστώς νομικής προστασίας, το οποίο θα συνεπάγεται, κυρίως, την αναστολή των συμβατικών διατάξεων περί συμψηφισμού ή πιστωτικού γεγονότος.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (28.3.2012)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ
(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Frédéric Daerden

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι διαδικασίες οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στις οποίες καταφεύγουν η Ένωση και η ευρωζώνη για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία άρχισε το 2008, πρέπει να εγκριθούν με ευρεία αντίληψη των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκάλεσε η κρίση αυτή.

Η επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης οδήγησε την Ένωση σε σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης και τα κράτη μέλη σε σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Εάν όμως για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών μια λύση όντως μπορεί να συνίσταται στο συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών, θα πρέπει να τηρηθούν ορισμένες αρχές:

- Ο συντονισμός δεν μπορεί να επικεντρώνεται αποκλειστικώς στη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επενδύσεις στην αγορά εργασίας και στη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης· οι δημόσιες επενδύσεις στην επιμόρφωση ή την έρευνα, με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κράτους ή την εξασφάλιση αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικής προστασίας και ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών επιτρέπουν την καταπολέμηση της φτώχειας και τη διατήρηση της εσωτερικής κατανάλωσης, και επομένως την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κρίσεων, και πρέπει να αντιμετωπίζονται θετικά.

- Πρέπει να υπάρχει συνέπεια απέναντι στις δημοκρατικές αρχές της Ένωσης· τα Κοινοβούλια, ευρωπαϊκό και εθνικά, που απαρτίζονται από εκλεγμένους εκπροσώπους, πρέπει να ενημερώνονται πλήρως και τακτικά, όπως ακριβώς η Επιτροπή και το Συμβούλιο.

- Δεν μπορεί να υπάρχει αντίφαση προς τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές του κοινωνικού διαλόγου· δεν είναι δυνατόν να τίθενται εν αμφιβόλω τα θεμελιώδη δικαιώματα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της απεργίας με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που τυχόν προτείνονται από τα κράτη μέλη.

- Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι στόχοι της ΕΕ και τα θεμελιώδη κείμενά τη· τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 σε θέματα ποσοστών απασχόλησης ή καταπολέμησης της φτώχειας και η τήρηση της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση που έπληξε τον κόσμο τα τρία τελευταία χρόνια έβλαψε σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και προκάλεσε ισχυρή επιδείνωση του ελλείμματος και του χρέους των κρατών μελών, οδηγώντας ορισμένα από αυτά να αναζητήσουν χρηματοδοτική συνδρομή εκτός του πλαισίου της Ένωσης.

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση και η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που έπληξαν τον κόσμο τα τρία τελευταία χρόνια έβλαψαν σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και προκάλεσαν ισχυρή επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και αύξησαν το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος των κρατών μελών, οδηγώντας ορισμένα από αυτά να αναζητήσουν χρηματοδοτική συνδρομή εκτός του πλαισίου της Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Παρά κάποια θετικά σημεία ανάκαμψης το 2009, ο ρυθμός μεγέθυνσης της απασχόλησης ήταν πολύ χαμηλός για να προκαλέσει μια βιώσιμη μείωση του υψηλού ποσοστού ανεργίας. Η μέση διάρκεια ανεργίας επιμηκύνθηκε και η ανεργία των νέων αυξήθηκε σε πολλά κράτη μέλη, ξεπερνώντας το 40% σε ορισμένα εξ αυτών. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η φορολογική βάση, να εκτιναχθούν οι οικονομικές και κοινωνικές δαπάνες, με μια οξεία επέκταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η δε απώλεια ευκαιριών οικονομικής μεγέθυνσης παρεμποδίζει σοβαρά την οικονομική και δημοσιονομική ανάκαμψη. Το φθινόπωρο του 2011, η Επιτροπή αναθεώρησε αισθητά προς τα κάτω τις οικονομικές προβλέψεις της του 2012, από 1,25 σε 0,5% στην Ένωση και στη ζώνη του ευρώ.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Αν και ελήφθησαν μέτρα για την αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης, οι επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στην ευημερία των πολιτών γίνονται ευρέως αισθητές.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ) Το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η ΕΕ, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας .

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι συνεπείς με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγνωρίζει στους πολίτες τόσο ατομικά όσο και συλλογικά δικαιώματα. Αφετέρου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να τηρούν τις βασικές αρχές των κυριότερων συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που προστατεύουν τα βασικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η πλήρης συνέπεια μεταξύ του ενωσιακού πλαισίου πολυμερούς εποπτείας που προβλέπεται στη Συνθήκη και των πιθανών όρων πολιτικής που συνδέονται με την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην νομοθεσία της Ένωσης. Η οικονομική και χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ απαιτεί ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.

(2) Η πλήρης συνέπεια μεταξύ του ενωσιακού πλαισίου πολυμερούς εποπτείας που προβλέπεται στη Συνθήκη και των πιθανών όρων πολιτικής που συνδέονται με την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή, σε συνδυασμό με κίνητρα για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην νομοθεσία της Ένωσης. Η οικονομική και χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ απαιτεί ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η έννοια της κοινωνικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προστεθεί σε αυτή της οικονομικής διακυβέρνησης και να περιλαμβάνει, μαζί με τα ενισχυμένα μέτρα εποπτείας των οικονομικών πολιτικών, και ορισμένα κατάλληλα και συγκλίνοντα κοινωνικά μέτρα για την διασφάλιση της απασχόλησης.

Τροπολογία   8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η ένταση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα των χρηματοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται και θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη φύση της χρηματοδοτικής συνδρομής που λαμβάνεται, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από απλή προληπτική στήριξη βασισμένη σε όρους επιλεξιμότητας έως ένα πλήρες πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής συνοδευόμενο από αυστηρούς όρους πολιτικής.

(3) Η ένταση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα των χρηματοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται και θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη φύση της χρηματοδοτικής συνδρομής που λαμβάνεται, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από απλή προληπτική στήριξη βασισμένη σε όρους επιλεξιμότητας έως ένα πλήρες πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής συνοδευόμενο από αυστηρούς όρους πολιτικής. Οιοδήποτε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής πρέπει να λαμβάνει υπόψη το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της οικείας χώρας στο πλαίσιο της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση’.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική διαταραχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία επιστροφή του σε κανονική κατάσταση και να προστατευθούν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ από πιθανά αρνητικά δευτερογενή αποτελέσματα. Αυτή η ενισχυμένη εποπτεία θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και τακτική υποβολή εκθέσεων στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) ή σε υποεπιτροπή την οποία μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες πρακτικές εποπτείας θα πρέπει να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που ζητούν προληπτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική διαταραχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία επιστροφή του σε κανονική κατάσταση και να προστατευθούν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ από πιθανά αρνητικά δευτερογενή αποτελέσματα. Αυτή η ενισχυμένη εποπτεία θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη στενή παρακολούθηση της κοινωνικής κατάστασης, της απασχόλησης, της δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και την καθιέρωση της υποβολής τακτικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), στην Επιτροπή Απασχόλησης (ΕΑ) και στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ), ή σε οιαδήποτε υποεπιτροπή την οποία μπορούν να ορίσουν οι ανωτέρω επιτροπές για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες πρακτικές εποπτείας θα πρέπει να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που ζητούν προληπτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η εποπτεία της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για τα κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Λόγω του συνολικού χαρακτήρα του εν λόγω προγράμματος, οι λοιπές διαδικασίες οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων.

(5) Η εποπτεία της οικονομικής, δημοσιονομικής κατάστασης, της απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για τα κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Αυτό το τελευταίο θα πρέπει να περιέχει μέτρα που θα προωθούν τον ολοκληρωμένο στόχο της αποκατάστασης της οικονομικής σταθερότητας και της επίτευξης των σκοπών της στρατηγικής ΕΕ 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου και για τις δύο αυτές πτυχές· Λόγω του συνολικού χαρακτήρα του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, οι λοιπές διαδικασίες οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και της λογοδοσίας.

(6) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κοινωνικών εταίρων, και για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Μια απόφαση σχετικά με τη μη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το πρόγραμμα προσαρμογής του θα συνεπάγεται επίσης αναστολή των πληρωμών ή των υποχρεώσεων ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX περί καθορισμού κοινών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

διαγράφεται

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τηρείται πλήρως το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ, και οι συστάσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές πρακτικές και τους εθνικούς θεσμούς διαμόρφωσης των μισθών. Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και, κατά συνέπεια, δεν θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης ή εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Στο εν λόγω κράτος μέλος παρέχεται η δυνατότητα να εκφράσει εκ των προτέρων τις απόψεις του. Η Επιτροπή αποφασίζει κάθε έξι μήνες αν θα παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία.

1. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Στο εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους, παρέχεται η δυνατότητα να εκφράσουν εκ των προτέρων τις απόψεις τους. Η Επιτροπή αποφασίζει κάθε έξι μήνες αν θα παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) κοινοποιεί στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), με τη συχνότητα που του έχει ζητηθεί, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι υπό την εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών του·

α) κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), με τη συχνότητα που του έχει ζητηθεί, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι υπό την εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών του·

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της ένδειας.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δβ) κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες επενδύσεις για την επίτευξη των αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων και των στόχων για την απασχόληση που έχουν ορισθεί από τη στρατηγική ΕΕ 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο υπό εποπτεία κράτος μέλος, προκειμένου να επαληθεύσει τις προόδους που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Κοινοποιεί ανά τρίμηνο τα πορίσματά της στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) – ή σε υποεπιτροπή που μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό – και αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Αυτές οι αποστολές επιθεώρησης αντικαθιστούν τους επιτόπιους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 10α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο υπό εποπτεία κράτος μέλος, προκειμένου να επαληθεύσει τις προόδους που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Κοινοποιεί ανά τρίμηνο τα πορίσματά της στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), στην Επιτροπή Απασχόλησης (ΕΑ) και στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) – ή σε οιαδήποτε υποεπιτροπή που μπορούν να ορίσουν οι ανωτέρω επιτροπές για τον σκοπό αυτό – και αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Αυτές οι αποστολές επιθεώρησης αντικαθιστούν τους επιτόπιους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 10α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο οικείο κράτος μέλος να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή και να καταρτίσει πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της σύστασης αυτής.

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορούν να συστήσουν στο οικείο κράτος μέλος να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή και να καταρτίσει πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Όταν δημοσιοποιείται μια σύσταση βάσει της παραγράφου 5:

διαγράφεται

α) η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων·

 

β) εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να κληθούν από το κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων.

 

Αιτιολόγηση

Αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο ενός ευρύτερου «οικονομικού διαλόγου», που είναι υψίστης σημασίας. Είναι ως εκ τούτου προτιμότερο να αφιερωθεί ένα χωριστό άρθρο του παρόντος κανονισμού στον «οικονομικό διάλογο».

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, από την EFSF, τον ΕΜΣ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή άλλον οργανισμό εκτός του πλαισίου της Ένωσης πληροφορεί αμέσως το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ σχετικά με την πρόθεσή του αυτή. Η ΟΔΕ, ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό, συζητά αυτήν την προβλεπόμενη αίτηση, αφού πρώτα λάβει αξιολόγηση από την Επιτροπή.

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, από την EFSF, τον ΕΜΣ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή άλλον οργανισμό εκτός του πλαισίου της Ένωσης πληροφορεί αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ σχετικά με την πρόθεσή του αυτή. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή που οι ανωτέρω επιτροπές μπορεί να ορίσουν για τον σκοπό αυτό, συζητούν την σχεδιαζόμενη αίτηση χρηματοδοτικής συνδρομής, αφού πρώτα λάβουν αξιολόγηση από την Επιτροπή.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή από την EFSF ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ – ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους του οικείου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας του κράτους μέλους να εξοφλήσει την προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνδρομή, και την διαβιβάζει στην ΟΔΕ ή σε οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό.

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή από την EFSF ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ – ανάλυση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους του οικείου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας του κράτους μέλους να εξοφλήσει την προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνδρομή, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Στρατηγική ΕΕ 2020 για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και την διαβιβάζει στην ΟΔΕ, στην ΕΑ και στην ΕΚΠ ή σε οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσουν οι ανωτέρω επιτροπές για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία με την Επιτροπή – που ενεργεί σε συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο προγράμματος προσαρμογής, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην αποκατάσταση της ικανότητάς του να χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από τις χρηματαγορές. Το σχέδιο προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης – και τις δράσεις του που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση και την εμβάθυνση των απαιτούμενων μέτρων πολιτικής.

1. Το κράτος μέλος που αιτείται ή λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία με την Επιτροπή – που ενεργεί σε συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο προγράμματος προσαρμογής, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην αποκατάσταση της ικανότητάς του να χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από τις χρηματαγορές. Το σχέδιο προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης – και τις δράσεις του που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση και την εμβάθυνση των απαιτούμενων μέτρων πολιτικής. Οιοδήποτε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής οφείλει να συνεκτιμά το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της οικείας χώρας στο πλαίσιο της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση’.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, βάσει πρότασης της Επιτροπής, εγκρίνει το πρόγραμμα προσαρμογής.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, εγκρίνουν το πρόγραμμα προσαρμογής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και ενημερώνει ανά τρίμηνο την ΟΔΕ ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει πλήρως στην Επιτροπή την αναγκαία συνεργασία. Παρέχει ιδίως στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες η Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος. Εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 3.

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και την ΔΟΕ, παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και ενημερώνει ανά τρίμηνο την ΟΔΕ, την ΑΕ και την ΕΚΠ, ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσουν οι ανωτέρω επιτροπές για τον σκοπό αυτό, καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει πλήρως στην Επιτροπή την αναγκαία συνεργασία. Παρέχει ιδίως στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες η Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος. Εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 3.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την ΕΚΤ – εξετάζει με το οικείο κράτος μέλος τις αλλαγές που ενδεχομένως πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής του. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής.

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την ΕΚΤ – εξετάζει με το οικείο κράτος μέλος τις αλλαγές που ενδεχομένως πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζουν για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Εάν η παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 επισημάνει σημαντικές αποκλίσεις από το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει ότι το οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πολιτικής που περιέχονται στο πρόγραμμα προσαρμογής.

5. Εάν η παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 επισημάνει σημαντικές αποκλίσεις από το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, μπορούν να αποφασίσουν ότι το οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πολιτικής που περιέχονται στο πρόγραμμα προσαρμογής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο ενός ευρύτερου «οικονομικού διαλόγου», που είναι υψίστης σημασίας. Είναι ως εκ τούτου προτιμότερο να αφιερωθεί ένα χωριστό άρθρο του παρόντος κανονισμού στον «οικονομικό διάλογο».

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να κληθούν από το κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο ενός ευρύτερου «οικονομικού διαλόγου», που είναι υψίστης σημασίας. Είναι ως εκ τούτου προτιμότερο να αφιερωθεί ένα χωριστό άρθρο του παρόντος κανονισμού στον «οικονομικό διάλογο».

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Οικονομικός διάλογος

 

1. Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και για να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να καλέσουν ενώπιόν τους τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, την Επιτροπή και, εάν χρειαστεί, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, για να συζητήσουν τις συστάσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

2. Οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να καλέσουν εκπροσώπους του κράτους μέλους που αποτελεί αντικείμενο σύστασης ή απόφασης του Συμβουλίου λαμβανομένης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους του συγκεκριμένου κράτους μέλους, για να συμμετάσχουν σε μια ανταλλαγή απόψεων.

 

3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να κληθούν από το κοινοβούλιο του συγκεκριμένου κράτους μέλους που αποτελεί αντικείμενο σύστασης ή απόφασης του Συμβουλίου λαμβανομένης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για να συμμετάσχουν σε μια ανταλλαγή απόψεων.

 

4. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα κοινωνικά και κοινωνικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνέπεια με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής

διαγράφεται

Η παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι αντικαθιστά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.

 

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Συμβατότητα με το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης

 

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των εργαζομένων και των εργοδοτών, ή των αντίστοιχων οργανώσεών τους, να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα επίπεδα και να λαμβάνουν συλλογικά μέτρα για την προστασία αυτών, περιλαμβανομένης και της απεργίας.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον EFSM, την EFSF ή τον ΕΜΣ. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα.

1. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον EFSM, την EFSF ή τον ΕΜΣ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει πρότασης της Επιτροπής, μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο τα πορίσματά της στην ΟΔΕ ή σε υποεπιτροπή που μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό και αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο τα πορίσματά της στην ΟΔΕ, στην ΕΑ και στην ΕΚΠ ή σε οιαδήποτε υποεπιτροπή που μπορεί να ορίσουν οι ανωτέρω επιτροπές για τον σκοπό αυτό και αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα να λάβει διορθωτικά μέτρα.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει πρότασης της Επιτροπής, μπορούν να συστήσουν στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα να λάβει διορθωτικά μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το άρθρο 3, το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4, και το άρθρο 11 παράγραφος 4, ψηφίζουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς να λάβει υπόψη την ψήφο του μέλους του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το οικείο κράτος μέλος.

Για τα μέτρα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, ψηφίζουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς να λάβει υπόψη την ψήφο του μέλους του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το οικείο κράτος μέλος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.12.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Frédéric Daerden

15.12.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

6

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer, Филиз Хакъева Хюсменова

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Phil Bennion, Ioan Enciu, Louis Grech

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.11.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.12.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

15.12.2011

EMPL

15.12.2011

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Jean-Paul Gauzès

25.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

4

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Νικόλαος Χουντής, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Ημερομηνία κατάθεσης

24.5.2012