MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella

  24.5.2012 - (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD)) - ***I

  Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  Esittelijä: Jean-Paul Gauzès


  Menettely : 2011/0385(COD)
  Elinkaari istunnossa

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella

  (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0819),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 136 artiklan ja 121 artiklan 6 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0449/2011),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 7. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon[1],

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7‑0172/2012),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) Koko maailmaa kolmen viime vuoden aikana koetellut ennennäkemätön kriisi on aiheuttanut vakavaa vahinkoa talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle sekä kasvattanut jyrkästi jäsenvaltioiden julkisen talouden alijäämää ja velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua unionin järjestelyiden ulkopuolelta.

  (1) Koko maailmaa vuodesta 2007 alkaen koetellut ennennäkemätön kriisi on aiheuttanut vakavaa vahinkoa talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle sekä kasvattanut jyrkästi jäsenvaltioiden julkisen talouden alijäämää ja velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua unionin järjestelyiden puitteissa ja niiden ulkopuolelta.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklassa määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Jotta perussopimuksella luotu unionin monenvälinen valvontakehys ja tälle rahoitusavulle mahdollisesti asetettavat poliittiset ehdot olisivat kaikilta osin johdonmukaiset keskenään, niiden johdonmukaisuus olisi kirjattava unionin lainsäädäntöön. Niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, taloudellinen ja rahoituksellinen yhdentyminen edellyttää tiukennettua valvontaa, jotta voidaan estää vaikeuksien leviäminen rahoitusvakautensa osalta vaikeuksissa olevasta jäsenvaltiosta koko euroalueelle.

  (2) Jotta perussopimuksella luotu unionin monenvälinen valvontakehys ja tälle rahoitusavulle mahdollisesti asetettavat poliittiset ehdot olisivat kaikilta osin johdonmukaiset keskenään, niiden johdonmukaisuus olisi kirjattava unionin lainsäädäntöön. Kaikkien jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden, joiden rahayksikkö on euro, taloudellinen ja rahoituksellinen yhdentyminen edellyttää tiukennettua valvontaa, jotta voidaan estää vaikeuksien leviäminen rahoitusvakautensa osalta vaikeuksissa olevasta jäsenvaltiosta koko euroalueelle ja laajemmin koko unioniin.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Talouden ja julkisen talouden valvonta olisi suhteutettava kohdattujen rahoitusvaikeuksien vakavuuteen, ja siinä olisi otettava asianmukaisesti huomioon saadun rahoitusavun luonne, joka voi vaihdella pelkästä hyväksyttävyysehtoihin perustuvasta ennalta varautuvasta tuesta täysimittaiseen makrotalouden sopeutusohjelmaan, joka sisältää tiukkoja ehtoja.

  (3) Talouden ja julkisen talouden valvonta olisi suhteutettava ja sovitettava kohdattujen rahoitusvaikeuksien vakavuuteen, ja siinä olisi otettava asianmukaisesti huomioon saadun rahoitusavun luonne, joka voi vaihdella pelkästä hyväksyttävyysehtoihin perustuvasta ennalta varautuvasta tuesta täysimittaiseen makrotalouden sopeutusohjelmaan, joka sisältää tiukkoja ehtoja. Kaikissa makrotalouden sopeutusohjelmissa olisi otettava huomioon asianomaisen jäsenvaltion kansallinen uudistusohjelma, joka liittyy unionin kasvu- ja työllisyysstrategiaan.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, olisi kohdistettava tiukennettua valvontaa, kun sen rahoituksen saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen tilanteeseen ja suojella muita euroalueen jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun valvonnan olisi katettava paremmat mahdollisuudet saada talouden, julkisen talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä seurannassa tarvittavat tiedot sekä säännöllinen raportointi talous- ja rahoituskomitealle (EFC) tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Jäsenvaltioihin, jotka pyytävät ennalta varautuvaa apua Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan vakausmekanismilta (EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, olisi sovellettava samoja valvontaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

  (4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, olisi kohdistettava tiukennettua valvontaa, kun sen rahoituksen saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen tilanteeseen ja suojella muita euroalueen jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä heijastusvaikutuksilta. Tämä tiukennettu valvonta olisi suhteutettava ongelmien vakavuuteen ja porrastettava sen mukaisesti. Sen olisi katettava paremmat mahdollisuudet saada talouden, julkisen talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä seurannassa tarvittavat tiedot sekä säännöllinen raportointi Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja talous- ja rahoituskomitealle (EFC) tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Jäsenvaltioihin, jotka pyytävät ennalta varautuvaa apua Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan vakausmekanismilta (EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, olisi sovellettava samoja valvontaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a) Tiukennetun valvonnan kohteena olevan jäsenvaltion olisi myös toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan vaikeuksien aiheuttajia tai mahdollisia aiheuttajia. Tätä varten olisi otettava huomioon kaikki liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tai liiallista makrotaloudellista epätasapainoa koskevan menettelyn kuluessa sille annetut suositukset.

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Makrotalouden sopeutusohjelman kohteina olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvontaa olisi tiukennettava voimakkaasti. Makrotalouden sopeutusohjelman kattavan luonteen vuoksi muut talouden ja julkisen talouden valvontaprosessit olisi keskeytettävä sopeutusohjelman keston ajaksi raportointivelvoitteiden päällekkäisyyden välttämiseksi.

  (5) Makrotalouden sopeutusohjelman kohteina olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvontaa olisi tiukennettava voimakkaasti. Makrotalouden sopeutusohjelman kattavan luonteen vuoksi muut talouden ja julkisen talouden valvontaprosessit olisi keskeytettävä tai tarvittaessa niitä olisi rationalisoitava sopeutusohjelman keston ajaksi talouspolitiikan valvonnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja raportointivelvoitteiden päällekkäisyyden välttämiseksi. Makrotalouden sopeutusohjelmaa valmisteltaessa olisi kuitenkin otettava huomioon kaikki jäsenvaltiolle liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tai liiallista makrotaloudellista epätasapainoa koskevan menettelyn kuluessa annetut suositukset.

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a) Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön1 mukaan pääoman vapaata liikkuvuutta, joka on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen perusperiaate, voidaan rajoittaa kansallisella sääntelyllä vain, jos se on perusteltua yleiseen turvallisuuteen liittyvästä syystä. Yleiseen turvallisuuteen liittyviin syihin voi kuulua veropetosten torjunta erityisesti rahoitusvakautensa osalta euroalueella vakavissa vaikeuksissa olevissa tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivissä jäsenvaltioissa.

   

  _____________

   

  1 Ks. oikeustapaukset C-463/00 ja C-174/04.

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 b) Veropetokset edustavat tulojen alijäämää, joka saattaa olla yhden tai useamman jäsenvaltion, IMF:n, ERVV:n, ERVM:n tai EVM:n antaman rahoitusavun suuruinen tai jopa suurempi, ja ne johtuvat ennen kaikkea kansallisen veropolitiikan puutteellisesta soveltamisesta.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 c) Neuvosto voi komission ehdotuksesta ja Euroopan keskuspankkia kuultuaan hyväksyä rajoituksia, jotka koskevat talous- ja rahaliiton toiminnalle vakavia vaikeuksia aiheuttavista pääoman liikkeistä vastuussa olevia kolmansia maita, SEUT-sopimuksen 66 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a) Jäsenvaltioiden olisi voimassa olevien kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti otettava työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt mukaan teknisen avun ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin laiminlyöneen sopeutusohjelmansa noudattamisen, merkitsisi myös unionin maksujen ja sitoumusten keskeyttämistä yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o XXX 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulla tavalla,

  Poistetaan.

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a) Joissakin olosuhteissa jäsenvaltion suojeleminen markkinoiden epävakaudelta tuottaa pitkällä aikavälillä paremman tuloksen kyseisen jäsenvaltion taloudellisen tilanteen vakauttamisessa ja sen velanmaksukyvyssä. Tällaisissa tilanteissa jäsenvaltiolle voitaisiin väliaikaisesti antaa oikeudellinen suoja komission tekemän päätöksen perusteella. Neuvoston pitäisi voida kumota tällainen komission päätös riittävällä enemmistöllä.

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 b) Tässä asetuksessa olevilla viittauksilla rahoitusapuun olisi tarkoitettava myös ennalta varautuvaa rahoitustukea, ellei toisin säädetä.

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 c) Komission päätös jonkin maan asettamisesta tiukennetun valvonnan kohteeksi tämän asetuksen mukaisesti olisi tehtävä tiiviissä yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean, Euroopan järjestelmäriskikomitean ja asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Komission olisi tehtävä talous- ja rahoituskomitean kanssa yhteistyötä myös päättäessään, jatketaanko tiukennettua valvontaa,

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset niiden jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta, joihin kohdistuu rahoitusvakautensa osalta vakavien vaikeuksien uhka tai jotka kärsivät vakavien vaikeuksien uhasta ja/tai jotka saavat tai saattavat saada rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan rahoituksenvakautusmekanismilta (ERVM), Euroopan vakausmekanismilta (EVM) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, kuten Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).

  1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset niiden jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta, joiden rahayksikkö on euro ja

   

  joihin kohdistuu rahoitusvakautensa ja/tai julkisen taloutensa kestävyyden osalta vakavien vaikeuksien uhka tai jotka kärsivät vakavien vaikeuksien uhasta, mihin liittyy muihin euroalueen jäsenvaltioihin kohdistuvia mahdollisia kielteisiä heijastusvaikutuksia, ja/tai

   

  jotka pyytävät tai saavat rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan rahoituksenvakautusmekanismilta (ERVM), Euroopan vakausmekanismilta (EVM) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, kuten Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).

  Tarkistus  17

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset, jotka koskevat kansallisia julkisen talouden tiukennettuja sääntöjä ja talouspolitiikan yhteensovittamista.

  Tarkistus  18

  Ehdotus asetukseksi

  1 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a artikla

   

  Julkisen talouden tiukennetut säännöt ja talouspolitiikan yhteensovittaminen

   

  1. Sovittaakseen paremmin yhteen valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevat suunnitelmansa jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja neuvostolle etukäteen näistä suunnitelmistaan.

   

  2. Hyvien toimintatapojen vertailevan arvioinnin suorittamiseksi ja talouspolitiikan yhteensovittamisen parantamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikista tärkeistä talouspoliittisista uudistuksista keskustellaan etukäteen, ja tarvittaessa niiden on sovitettava uudistukset yhteen muiden jäsenvaltioiden kanssa.

   

  3. Asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen talouden rahoitusasema on keskipitkällä aikavälillä tasapainossa tai ylijäämäinen.

  Tarkistus  19

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Tätä asetusta sovellettaessa komissio, neuvosto ja jäsenvaltiot noudattavat täysin SEUT-sopimuksen 152 artiklaa, ja tämän asetuksen nojalla annetuissa suosituksissa kunnioitetaan kansallisia palkanmuodostuskäytäntöjä ja -tapoja. Asetuksen ja sen nojalla annettujen suositusten soveltamisessa komissio, neuvosto ja jäsenvaltiot ottavat huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 28 artiklan, ja asetus ei vaikuta oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työ- ja virkaehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.

  Tarkistus  20

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio voi päättää asettaa vakavissa rahoitusvakauteen kohdistuvissa vaikeuksissa olevan jäsenvaltion tiukennetun valvonnan kohteeksi. Kyseiselle jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus esittää näkemyksiään ennen valvonnan aloittamista. Komissio päättää kuuden kuukauden välein, jatketaanko tiukennettua valvontaa.

  1. Asetuksen (EU) N:o 1176/2011 5 artiklassa säädetyn perusteellisen tarkastelun perusteella ja ottaen huomioon muut puolueettomat kriteerit, mukaan lukien Euroopan järjestelmäriskikomitean varoitukset, samoin kuin alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä … annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o …/2012 tarkoitetut kertomukset komissio voi päättää asettaa tietyn jäsenvaltion tiukennetun valvonnan kohteeksi. Neuvosto voi kumota tällaisen päätöksen määräenemmistöllä kymmenen päivän kuluessa sen antamisesta. Kyseiselle jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus esittää näkemyksiään ennen kuin päätös tehdään. Komissio päättää kuuden kuukauden välein, jatketaanko tiukennettua valvontaa. Jos komissio päättää asettaa jäsenvaltion tiukennetun valvonnan kohteeksi, se ilmoittaa siitä asianmukaisesti Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja tarvittaessa tiedottaa sille tiukennetun valvonnan tuloksista.

  Tarkistus  21

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Jos komissio päättää asettaa jäsenvaltion tiukennetun valvonnan kohteeksi 1 kohdan nojalla, se ilmoittaa siitä asianmukaisesti Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja tarvittaessa tiedottaa kyseiselle jäsenvaltiolle tiukennetun valvonnan tuloksista.

  Perustelu

  Julkisen velan kriisi on tuonut esille myös yhteydet valtionvelan, rahoitusvakauden ja pankkien vakavaraisuuden välillä. Jotta autetaan Euroopan järjestelmäriskikomiteaa tunnistamaan järjestelmäriskit, sille on tiedotettava, kun jäsenvaltio asetetaan tiukennetun valvonnan kohteeksi.

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio tekee päätöksen ennalta varautuvaa rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä tai miltä tahansa muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, kuten IMF:ltä, saavan jäsenvaltion asettamisesta tiukennetun valvonnan kohteeksi. Komissio laatii luettelon kyseisistä ennalta varautuvista rahoitusapuvälineistä ja pitää sitä ajan tasalla ERVV:n, EVM:n tai minkä tahansa muun asianomaisen kansainvälisen rahoituslaitoksen rahoitustukipolitiikassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten ottamiseksi huomioon.

  2. Komissio tekee päätöksen ennalta varautuvaa rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, ERVV:ltä, ERVM:ltä, EVM:ltä tai miltä tahansa muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, kuten IMF:ltä, pyytävän tai saavan jäsenvaltion asettamisesta tiukennetun valvonnan kohteeksi.

   

  Komissio julkistaa 1 ja 2 kohdan nojalla tekemänsä päätökset.

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioon, joka saa ennalta varautuvaa rahoitusapua luottona, jonka ehdoksi ei ole asetettu, että kyseinen jäsenvaltio hyväksyy uusia toimenpiteitä, niin kauan kuin luottoa ei aleta nostaa

  3. Komissio voi päättää, että 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioon, joka saa ennalta varautuvaa rahoitusapua luottona, jonka ehdoksi ei ole asetettu, että kyseinen jäsenvaltio hyväksyy uusia toimenpiteitä, niin kauan kuin luottoa ei aleta nostaa

  Tarkistus  24

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Komissio laatii luettelon rahoitusapuvälineistä, joilla voidaan käynnistää 2 kohdan mukainen tiukennettu valvonta, ja pitää luettelon ajan tasalla.

  Tarkistus  25

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Tiukennetun valvonnan kohteena olevan jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan vaikeuksien aiheuttajia tai mahdollisia aiheuttajia, kuullen komissiota, joka toimii yhteistyössä Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa, ja tehden yhteistyötä komission ja EKP:n kanssa.

  1. Tiukennetun valvonnan kohteena olevan jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan vaikeuksien aiheuttajia tai mahdollisia aiheuttajia, kuullen komissiota, joka toimii yhteistyössä Euroopan keskuspankin (EKP), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/20101 perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/20102 perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/20103 perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) (jäljempänä yhteisesti 'Euroopan valvontaviranomaiset'), Euroopan järjestelmäriskikomitean ja IMF:n kanssa ja tehden yhteistyötä näiden elinten kanssa ottaen huomioon asetusten (EU) N:o 1466/97, 1467/97 tai 1176/2011 nojalla jäsenvaltioille mahdollisesti annetut suositukset, jotka koskevat niiden kansallisia uudistusohjelmia ja vakaus- ja lähentymisohjelmia. Eurotyöryhmälle, talous- ja rahoituskomitealle, Euroopan parlamentin asianomaiselle valiokunnalle ja asianomaisen jäsenvaltion parlamentille ilmoitetaan kyseisistä toimenpiteistä.

   

  ______________

   

  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

   

  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.

   

  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

  Tarkistus  26

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Komissio tutkii muiden jäsenvaltioiden mahdollisesti aiheuttamia kielteisiä heijastusvaikutuksia myös verotuksen alalla. Jos komissio on havainnut tällaisia kielteisiä heijastusvaikutuksia, neuvosto antaa komission suosituksesta SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti tarvittavat suositukset jäsenvaltioille, jotka ovat aiheuttaneet kielteisiä heijastusvaikutuksia.

  Tarkistus  27

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Komission pyynnöstä tiukennetun valvonnan kohteena olevan jäsenvaltion on

  3. Komission pyynnöstä tiukennetun valvonnan kohteena olevan jäsenvaltion on 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti

  Tarkistus  28

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) toimitettava komissiolle, EKP:lle ja Euroopan pankkiviranomaiselle vaadittuina määräaikoina eriteltyä tietoa sen kansallisten valvontaviranomaisten valvonnassa olevien rahoituslaitosten rahoitustilanteesta;

  (a) toimitettava asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti vaadittuina määräaikoina eriteltyä tietoa sen rahoitusjärjestelmän kehityksestä, mukaan lukien analyysi b alakohdan nojalla toteutettujen stressitestien ja herkkyysanalyysien tuloksista. Asianomaiset Euroopan valvontaviranomaiset laativat makrotalouden epätasapainoa koskevaan tulostauluun sisältyvien indikaattoreiden pohjalta tehtyjen johtopäätösten perusteella yhteistyössä Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa arvion rahoitusjärjestelmän mahdollisista haavoittuvuuksista ja toimittavat arvion komissiolle ja EKP:lle komission ilmoittamin väliajoin;

  Tarkistus  29

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) suoritettava Euroopan pankkiviranomaisen valvonnassa stressitestejä tai herkkyysanalyyseja tarpeen mukaan, jotta voidaan arvioida pankkialan kykyä sopeutua erilaisiin komission ja EKP:n täsmentämiin makrotalous- ja rahoitushäiriöihin, ja annettava yksityiskohtaiset tulokset tiedoksi komissiolle ja EKP:lle;

  (b) suoritettava asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten valvonnassa stressitestejä tai herkkyysanalyyseja tarpeen mukaan, jotta voidaan arvioida finanssialan kykyä sopeutua erilaisiin makrotalous- ja rahoitushäiriöihin, jotka komissio ja EKP yhteistyössä asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa täsmentävät;

  Tarkistus  30

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) oltava säännöllisten arviointien kohteena, jotta sen valmiuksia harjoittaa pankkialan valvontaa voidaan analysoida osana Euroopan pankkiviranomaisen suorittamia erityisiä vertaisarviointeja;

  (c) oltava säännöllisten arviointien kohteena, jotta sen valmiuksia harjoittaa finanssialan valvontaa voidaan analysoida osana asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten suorittamia erityisiä vertaisarviointeja;

  Tarkistus  31

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d) toimitettava kaikki makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o XXX säädetyn makrotalouden epätasapainon seurannassa tarvittavat tiedot.

  (d) toimitettava kaikki makrotalouden epätasapainon seurannassa tarvittavat tiedot asetuksen (EU) N:o 1176/2011 mukaisesti.

  Tarkistus  32

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Komission pyynnöstä tiukennetun valvonnan kohteena olevan jäsenvaltion on 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti

   

  (a) toimitettava komissiolle, EKP:lle ja asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti vaadittuina määräaikoina eriteltyä tietoa sen rahoitusjärjestelmän kehityksestä, mukaan lukien analyysi b alakohdan nojalla toteutettujen stressitestien ja herkkyysanalyysien tuloksista. Komission, EKP:n ja asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten on pidettävä saamansa eritellyt tiedot luottamuksellisina;

   

  (b) suoritettava asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten valvonnassa stressitestejä tai herkkyysanalyyseja tarpeen mukaan, jotta voidaan arvioida finanssialan kykyä sopeutua erilaisiin makrotalous- ja rahoitushäiriöihin, jotka komissio ja EKP yhteistyössä asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa täsmentävät;

   

  (c) oltava säännöllisten arviointien kohteena, jotta sen valmiuksia harjoittaa finanssialan valvontaa voidaan analysoida osana asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten suorittamia erityisiä vertaisarviointeja;

   

  (d) toimitettava kaikki asetuksessa (EU) N:o 1176/2011 tarkoitetussa makrotalouden epätasapainon seurannassa tarvittavat tiedot.

   

  Jäsenvaltioiden, jotka saavat rahoitustukea rahoituslaitostensa pääomapohjan vahvistamiseksi, on lisäksi tehtävä selvitys näille rahoituslaitoksille asetetuista ehdoista, johdon palkkoja ja reaalitalouden luotonantoa koskevat ehdot mukaan luettuina.

  Tarkistus  33

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio tekee yhdessä EKP:n kanssa säännöllisin väliajoin tarkastuskäyntejä valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon tarkastaakseen, kuinka tämä edistyy 1, 2 ja 3 kohdassa mainittujen toimenpiteiden toteutuksessa. Se ilmoittaa neljännesvuosittain käyntien tulokset talous- ja rahoituskomitealle – tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle – ja arvioi erityisesti jatkotoimenpiteiden tarpeellisuutta. Nämä tarkastuskäynnit korvaavat asetuksen (EY) N:o 1467/97 10 a artiklan 2 kohdassa säädetyn paikalla suoritettavan seurannan.

  4. Komissio tekee yhdessä EKP:n ja asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten ja tarvittaessa IMF:n kanssa säännöllisin väliajoin tarkastuskäyntejä tiukennetun valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon tarkastaakseen, kuinka tämä edistyy 1, 2, 3 ja 3 a kohdassa mainittujen toimenpiteiden toteutuksessa. Se ilmoittaa neljännesvuosittain käyntien tulokset talous- ja rahoituskomitealle sekä asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle ja arvioi erityisesti jatkotoimenpiteiden tarpeellisuutta. Nämä tarkastuskäynnit korvaavat asetuksen (EY) N:o 1467/97 10 a artiklan 2 kohdassa säädetyn paikalla suoritettavan seurannan.

  Tarkistus  34

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä haittavaikutuksia euroalueen rahoitusvakauteen, neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suosittaa kyseiselle jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja makrotalouden sopeutusohjelman laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa kyseisen suosituksen.

  5. Jos 4 kohdassa säädettyjen tarkastuskäyntien perusteella arvioidaan, että jatkotoimenpiteet ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion talous- ja rahoitustilanteesta aiheutuu riski euroalueen rahoitusvakaudelle tai moitteettomalle toiminnalle, neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta samanaikaisesti

   

  (a) suosittaa kyseiselle jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja makrotalouden sopeutusohjelman laatimista;

   

  (b) suosittaa, että ERVV tai EVM tarjoaa kyseiselle jäsenvaltiolle rahoitusapua asianmukaisin, tässä asetuksessa säädetyin ehdoin.

   

  Neuvosto voi päättää julkistaa suosituksensa.

  Tarkistus  35

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Kun jäsenvaltio hakee 3 a kohdan nojalla rahoitusapua EVM:ltä, muiden jäsenvaltioiden on tehtävä parhaansa sen varmistamiseksi, että kyseinen jäsenvaltio saa apua EVM:ltä riittävän pian.

  Tarkistus  36

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 6 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (e) Euroopan parlamentin asianomainen valiokunta voi kutsua kyseisen jäsenvaltion edustajia osallistumaan näkemystenvaihtoon;

  (a) Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota kyseiselle jäsenvaltiolle ja komissiolle mahdollisuuden osallistua näkemystenvaihtoon;

  Tarkistus  37

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a) komissio tiedottaa hyvissä ajoin Euroopan parlamentin asianomaiselle valiokunnalle suosituksen sisällöstä.

  Tarkistus  38

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a. Koko prosessin ajan Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta ja kyseisen jäsenvaltion parlamentti voivat kutsua IMF:n, EKP:n ja komission edustajia osallistumaan merkittävistä aiheista käytävään taloudelliseen vuoropuheluun talouden asianmukaisesta toiminnasta.

  Tarkistus  39

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltion, joka on halukas saamaan rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä, Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muusta unionin ulkopuolisesta järjestelystä, on annettava aikomuksensa välittömästi tiedoksi neuvostolle, komissiolle ja EKP:lle. Talous- ja rahoituskomitea tai alakomitea, jonka tämä voi nimittää tätä tarkoitusta varten, käy keskusteluja suunnitellusta pyynnöstä saatuaan komissiolta sitä koskevan arvioinnin.

  Jäsenvaltion, joka aikoo pyytää rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta jäsenvaltiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä, IMF:ltä tai muusta unionin ulkopuolisesta järjestelystä, on annettava aikomuksensa välittömästi tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EKP:lle. Talous- ja rahoituskomitea käy komissiolta arvion saatuaan keskusteluja suunnitellusta pyynnöstä tarkastellakseen muun muassa olemassa olevissa unionin tai euroalueen rahoitusvälineissä käytettävissä olevia mahdollisuuksia, ennen kuin kyseinen jäsenvaltio kääntyy mahdollisten lainanantajien puoleen.

  Tarkistus  40

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion julkisen velan kestävyydestä, mukaan lukien jäsenvaltion kyky maksaa suunniteltu rahoitusapu takaisin, ja toimittaa analyysin edelleen talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle.

  Jos ERVV:ltä, ERVM:ltä tai EVM:ltä haetaan rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa IMF:n kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion julkisen velan kestävyydestä ja tosiasiallisista tai mahdollisista rahoitustarpeista, mukaan lukien mahdollisen makrotason vakauden valvontaa koskevan sopeutusohjelman vaikutukset jäsenvaltion kykyyn maksaa suunniteltu rahoitusapu takaisin, ja toimittaa analyysin talous- ja rahoituskomitealle.

   

  Julkisen velan kestävyyden arviointi perustuu maltillisiin makrotalouden ja julkisen talouden ennusteisiin, joissa käytetään tuoreimpia tietoja ja otetaan asiankuuluvasti huomioon 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun selvityksen tulokset sekä mahdolliset 3 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti suoritetut valvontatehtävät. Ennusteissa arvioidaan makrotalous- ja rahoitushäiriöiden sekä kielteisen kehityksen vaikutuksia julkisen velan kestävyyteen.

   

  Komissio julkistaa menetelmät, käytetyt taloudelliset ja ekonometriset mallit ja oletukset, mukaan lukien arvio mahdollisista tuotannon ja makrotalouden kerrannaisvaikutuksista, sekä kaikki muut relevantit parametrit, joiden perusteella julkisen velan kestävyyttä arvioidaan.

  Tarkistus  41

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava yhteisymmärryksessä komission kanssa – joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa – luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman luonnoksessa on otettava asianmukaisesti huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 121, 126 ja/tai 148 artiklan mukaisesti annetut tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja syventämään tarvittavia toimenpiteitä.

  1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä, ERVM:ltä tai EVM:ltä pyytävän tai saavan jäsenvaltion on laadittava yhteisymmärryksessä komission kanssa – joka toimii yhteistyössä EKP:n ja tarvittaessa IMF:n kanssa – luonnos makrotalouden sopeutusohjelmaksi, joka perustuu asetukseen XXX ja korvaa kyseisen asetuksen nojalla mahdollisesti laaditut talouskumppanuusohjelmat ja johon sisältyvät myös vuotuiset julkisen talouden tavoitteet. Makrotalouden sopeutusohjelman luonnoksessa käsitellään kyseiseen jäsenvaltioon liittyviä erityisiä riskejä euroalueen rahoitusvakaudelle, ja sen tavoitteena on nopeasti palauttaa vakaa ja kestävä talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. Makrotalouden sopeutusohjelman luonnoksen on perustuttava julkisen velan kestävyyden arviointiin, ja siinä on otettava asianmukaisesti huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle SEUT-sopimuksen 121, 126, 136 ja/tai 148 artiklan mukaisesti annetut tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja syventämään tarvittavia toimenpiteitä. Makrotalouden sopeutusohjelman luonnoksessa on kunnioitettava palkanmuodostuksen ja työmarkkinasuhteiden käytäntöjä ja instituutioita unionissa ja otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon asianomaisen jäsenvaltion kansallinen uudistusohjelma, joka liittyy unionin kasvu- ja työllisyysstrategiaan. Makrotalouden sopeutusohjelman luonnoksessa noudatetaan täysin SEUT-sopimuksen 151 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 28 artiklaa.

  Tarkistus  42

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Jäsenvaltion, joka valmistelee 1 kohdan mukaista luonnosta makrotalouden sopeutusohjelmaksi, on yhteisymmärryksessä komission kanssa perustettava päivitetty kumppanuusohjelma, jonka tarkoituksena on luoda tarvittavat olosuhteet julkisen talouden kestävyyden saavuttamiselle.

  Tarkistus  43

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Neuvosto hyväksyy sopeutusohjelman määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

  2. Komissio arvioi luonnosta makrotalouden sopeutusohjelmaksi viikon kuluessa kyseisen ohjelman esittämisestä.

   

  Jos komissio katsoo, että luonnos makrotalouden sopeutusohjelmaksi on riittävä, se hyväksyy sen. Neuvosto voi kumota kyseisen päätöksen määräenemmistöllä kymmenen päivän kuluessa sen antamisesta.

   

  Jos komissio katsoo, että makrotalouden sopeutusohjelman luonnoksessa esitetyt toimet tai aikataulu eivät ole riittäviä, se antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksen esittää viikon kuluessa uusi luonnos makrotalouden sopeutusohjelmaksi ja ilmoittaa syyt, miksi alkuperäinen ohjelma ei ollut riittävä. Makrotalouden sopeutusohjelman luonnoksen on kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta toimittava rahoitusapua antavien osapuolten kanssa mahdollisesti tehtävien yhteisymmärryspöytäkirjojen, ohjelmien tai teknisten sopimusten perustana. Rahoitusapuun liittyvien eri asiakirjojen ja makrotalouden sopeutusohjelman luonnoksen päivitettyjen versioiden välinen johdonmukaisuus sekä laajojen talous- ja työllisyyspolitiikan suuntaviivojen johdonmukaisuus on perusteltava asianmukaisesti. Neuvosto voi kumota komission päätöksen määräenemmistöllä kymmenen päivän kuluessa sen antamisesta.

  Tarkistus  44

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Komissio ja neuvosto seuraavat sopeutusohjelman täytäntöönpanoa ja sen kanssa johdonmukaisia vuotuisia talousarviosuunnitelmia.

   

  Makrotalouden sopeutusohjelmaan kuuluvaa jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro, koskevan talouden ja julkisen talouden valvontaprosessin on oltava johdonmukainen, jotta vältetään raportointivelvoitteiden päällekkäisyys.

  Tarkistus  45

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa seuraa sopeutusohjelman toteutuksen edistymistä ja antaa siitä kolmen kuukauden välein tietoa talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Kyseisen jäsenvaltion on tehtävä komission kanssa täysimittaista yhteistyötä. Sen on erityisesti annettava komissiolle kaikki tiedot, jotka tämä katsoo tarpeellisiksi ohjelman seurannan kannalta. Sovelletaan, mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään.

  3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa seuraa sopeutusohjelman toteutuksen edistymistä ja antaa siitä kolmen kuukauden välein tietoa talous- ja rahoituskomitealle. Kyseisen jäsenvaltion on tehtävä komission ja EKP:n kanssa täysimittaista yhteistyötä. Sen on erityisesti annettava komissiolle ja EKP:lle kaikki tiedot, jotka nämä katsovat tarpeellisiksi ohjelman seurannan kannalta. Sovelletaan, mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään. Jos yhteistyö ei ole riittävää, neuvosto voi komission ehdotuksesta esittää kyseiselle jäsenvaltiolle julkisen suosituksen toimista, joihin jäsenvaltion on ryhdyttävä.

  Tarkistus  46

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio – yhteistyössä EKP:n kanssa – tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan voi olla tarpeen tehdä. Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta sopeutusohjelmaan tehtävistä muutoksista.

  4. Komissio – yhteistyössä EKP:n ja tarvittaessa IMF:n kanssa – tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa muutoksia ja päivityksiä, jotka tämän sopeutusohjelmaan voi olla tarpeen tehdä, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon muun muassa mahdolliset merkittävät erot makrotalouden ennusteiden ja toteutuneiden lukujen välillä, sopeutusohjelman mahdolliset vaikutukset mukaan lukien, kielteiset heijastusvaikutukset sekä makrotalous- ja rahoitushäiriöt. Komissio päättää mahdollisista makrotalouden sopeutusohjelmaan tehtävistä muutoksista. Neuvosto voi kumota kyseisen päätöksen määräenemmistöllä kymmenen päivän kuluessa sen antamisesta.

  Tarkistus  47

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a. Asianomaisen jäsenvaltion on tiiviissä yhteistyössä komission kanssa tehtävä voitavansa kannustaakseen yksityisiä sijoittajia säilyttämään kokonaisvastuunsa vapaaehtoisesti.

  Tarkistus  48

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa seurannassa havaitaan olennaisia poikkeamia makrotalouden sopeutusohjelmasta, neuvosto voi päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, että kyseinen jäsenvaltio ei noudata sopeutusohjelmaan sisältyviä vaatimuksia.

  5. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa seurannassa havaitaan olennaisia poikkeamia makrotalouden sopeutusohjelmasta, komissio voi päättää, että kyseinen jäsenvaltio ei noudata sopeutusohjelmaan sisältyviä vaatimuksia. Komissio ottaa päätöksessään nimenomaisesti huomioon, johtuuko olennainen poikkeama syistä, jotka eivät ole asianomaisen jäsenvaltion hallinnassa. Neuvosto voi kumota tällaisen päätöksen määräenemmistöllä kymmenen päivän kuluessa sen antamisesta. Komission päätöksessä esitetään vaatimusten noudattamatta jättämisen syyt ja 4 kohdassa tarkoitettuun makrotalouden sopeutusohjelmaan tehtävien muutosten tarve ja laajuus.

   

  Makrotalouden sopeutusohjelmassa esitetään erityisesti varotoimenpiteet ja ‑suunnitelmat odottamattomien kehityskulkujen, kuten ulkoisten häiriöiden, varalta.

   

  Makrotalouden sopeutusohjelman julkisen talouden vakauttamiseen pyrkivissä toimissa on otettava huomioon tarve varmistaa riittävät välineet olennaisen tärkeille politiikanaloille, kuten koulutukselle ja terveydenhuollolle.

   

  Kun komissio tekee ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päätöksen, asianomaisen jäsenvaltion on tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja yhdessä EKP:n kanssa ryhdyttävä toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään välttämään markkinahäiriöt ja säilyttämään sen rahoitussektorin hyvä toiminta.

  Tarkistus  49

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Sopeutusohjelman kohteena olevan jäsenvaltion, jonka hallinnolliset valmiudet ovat riittämättömät tai jolla on merkittäviä ongelmia sopeutusohjelmansa toteutuksessa, on pyydettävä teknistä apua komissiolta.

  6. Makrotalouden sopeutusohjelman kohteena olevan jäsenvaltion, jonka hallinnolliset valmiudet ovat riittämättömät tai jolla on merkittäviä ongelmia sopeutusohjelmansa toteutuksessa, on pyydettävä teknistä apua komissiolta, joka voi muodostaa tätä tarkoitusta varten asiantuntijaryhmiä jäsenvaltioiden ja muiden unionin ja/tai asiaankuuluvien kansainvälisten laitosten kanssa. Teknisen avun tavoitteet ja keinot on esitettävä yksiselitteisesti makrotalouden sopeutusohjelman päivitetyissä versioissa. Lisäksi on varmistettava, että teknisen avun täytäntöönpanoprosessiin osallistuvat ne kansalliset tahot, jotka kyseisiä toimia ovat pyytäneet. Tekninen apu keskitetään muun muassa seuraaville aloille: julkisten hankintojen parantaminen, kilpailun edistäminen, korruption torjuminen ja verotulojen keräämisen tehostaminen rahoituksen kestävyyden edistämiseksi.

   

  Makrotalouden sopeutusohjelma ja sosiaalisten vaikutusten arviointi julkistetaan.

   

  Julkisen velan kestävyydestä laadittu arviointi liitetään makrotalouden sopeutusohjelmaan.

  Perustelu

  Viitataan pysyvän neuvonantajan ja henkilöstön tarjoamiseen sekä muiden kuin komission asiantuntijoiden palkkaamiseen EKP:n ehdottaman tarkistuksen pohjalta.

  Tarkistus  50

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a. Makrotalouden sopeutusohjelman kohteena olevan jäsenvaltion on suoritettava kattava tarkastus jäljellä olevasta velkakannastaan, jotta voidaan muun muassa arvioida syitä, jotka johtivat velkatason liialliseen kasvuun, sekä velan liikkeeseenlaskuun mahdollisesti liittyviä säännönvastaisuuksia.

  Tarkistus  51

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7. Euroopan parlamentin asianomainen valiokunta voi kutsua kyseisen jäsenvaltion edustajia osallistumaan näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman toteutuksen edistymisestä.

  7. Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota kyseiselle jäsenvaltiolle ja komissiolle tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman toteutuksen edistymisestä.

  Tarkistus  52

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 8 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 a. Tätä artiklaa ei sovelleta ennalta varautuvaan rahoitusapuun eikä lainoihin, jotka annetaan rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi.

  Tarkistus  53

  Ehdotus asetukseksi

  6 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a artikla

   

  Työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

   

  Työmarkkinaosapuolia edustaville järjestöille sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöille on annettava tilaisuus ilmaista näkemyksensä tässä asetuksessa säädetyistä komission julkisista suosituksista ja lausunnoista sekä 2–7 artiklassa säädetyistä jäsenvaltioiden raporteista ja kertomuksista ja niiden luonnoksista. Nämä näkemykset julkistetaan.

  Tarkistus  54

  Ehdotus asetukseksi

  6 b artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 b artikla

   

  Toimenpiteet verotulojen turvaamiseksi

   

  1. Asianomaisen jäsenvaltion on SEUT-sopimuksen 65 artiklan mukaisesti tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja yhdessä EKP:n kanssa ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla estetään erityisesti verotusta koskevien jäsenvaltioiden lakien ja asetusten rikkominen.

   

  2. Kyseisen jäsenvaltion on pyydettävä komissiota antamaan ehdotus neuvostolle perussopimuksen 66 artiklan mukaisesti suojatoimenpiteiden toteuttamisesta koskien pääomanliikkeitä kolmansiin maihin tai kolmansista maista, jos ne aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia vaikeuksia talous- ja rahaliiton toiminnalle. Komissio kuulee EKP:tä ennen kuin se tekee ehdotuksensa.

  Tarkistus  55

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Johdonmukaisuus liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kanssa

  Johdonmukaisuus vakaus- ja kasvusopimuksen kanssa

  Tarkistus  56

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Tämän asetuksen 6 artiklassa säädetyn sopeutusohjelman ja muutosten, joita siihen tehdään kyseisen artiklan mukaisesti, on katsottava korvaavan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 4 artiklassa säädetyn vakausohjelmien toimituksen.

  1. Tämän asetuksen 6 artiklassa säädetty makrotalouden sopeutusohjelma ja muutokset, joita siihen tehdään kyseisen artiklan mukaisesti, korvaavat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 4 artiklassa säädetyn vakausohjelmien toimituksen.

  Tarkistus  57

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) tämän asetuksen 6 artiklassa säädetyn sopeutusohjelman on myös katsottava korvaavan tapauksen mukaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklan 4 a kohdassa ja 5 artiklan 1 a kohdassa säädetyt kertomukset;

  (a) tämän asetuksen 6 artiklassa säädetty makrotalouden sopeutusohjelma korvaa myös tapauksen mukaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklan 4 a kohdassa ja 5 artiklan 1 a kohdassa säädetyt kertomukset;

  Tarkistus  58

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn sopeutusohjelman mukaisten vuotuisten julkisen talouden tavoitteiden on katsottava korvaavan tapauksen mukaan vuotuiset julkisen talouden tavoitteet, jotka asetetaan edellä mainituissa suosituksessa ja vaatimuksessa asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos kyseiselle jäsenvaltiolle esitetään vaatimus perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisesti, tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn sopeutusohjelman on myös katsottava korvaavan viittaukset toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat asetuksen (EY) N:o 1467/97 5 artiklan 1 kohdan mukaisessa vaatimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen;

  (b) tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetyt sopeutusohjelman mukaiset vuotuiset julkisen talouden tavoitteet korvaavat tapauksen mukaan vuotuiset julkisen talouden tavoitteet, jotka asetetaan edellä mainituissa suosituksessa ja vaatimuksessa asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos kyseiselle jäsenvaltiolle esitetään vaatimus perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisesti, tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetty sopeutusohjelma korvaa myös viittaukset toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat asetuksen (EY) N:o 1467/97 5 artiklan 1 kohdan mukaisessa vaatimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen;

  Tarkistus  59

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn seurannan on katsottava korvaavan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 10 artiklan 1 kohdassa ja 10 a artiklassa säädetyn seurannan sekä asetuksen (EY) N:o 1467/97 4 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn päätöksen perustana olevan seurannan.

  (c) tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetty seuranta korvaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 10 artiklan 1 kohdassa ja 10 a artiklassa säädetyn seurannan sekä asetuksen (EY) N:o 1467/97 4 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn päätöksen perustana olevan seurannan.

  Tarkistus  60

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta annetun asetuksen (EU) N:o XXX täytäntöönpano on keskeytettävä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat neuvoston tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymän makrotalouden sopeutusohjelman kohteena. Keskeytystä on sovellettava makrotalouden sopeutusohjelman keston ajan.

  Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1176/2011 täytäntöönpano on keskeytettävä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat neuvoston tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymän makrotalouden sopeutusohjelman kohteena, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1176/2011 3, 4 ja 5 artiklassa säädettyjä toimia, jotka koskevat makrotalous- ja rahoitusmarkkinaindikaattoreiden tulostaulua, varoitusmekanismia ja perusteellista tarkastelua. Keskeytystä on sovellettava makrotalouden sopeutusohjelman keston ajan.

  Tarkistus  61

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn seurannan on katsottava korvaavan talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon sisältyvän seurannan ja arvioinnin, joista säädetään julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa.

  Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetty seuranta korvaa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon sisältyvän seurannan ja arvioinnin, joista säädetään julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa. Keskeytystä sovelletaan makrotalouden sopeutusohjelman keston ajan.

  Tarkistus  62

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o XXX täytäntöönpano on keskeytettävä neuvoston tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymän makrotalouden sopeutusohjelman kohteena olevien jäsenvaltioiden osalta. Keskeytystä on sovellettava makrotalouden sopeutusohjelman keston ajan.

  Alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o XXX täytäntöönpano on keskeytettävä neuvoston tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymän makrotalouden sopeutusohjelman kohteena olevien jäsenvaltioiden osalta lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o …/2012 1–4 artiklaa. Keskeytystä on sovellettava makrotalouden sopeutusohjelman keston ajan.

  Tarkistus  63

  Ehdotus asetukseksi

  10 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  10 a artikla

   

  Oikeudellisen suojan antaminen jäsenvaltiolle

   

  1. Jos 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuilla toimilla ei paranneta jäsenvaltion rahoitustilannetta ja jos jäsenvaltio on vaarassa joutua laiminlyömään tai keskeyttämään maksut, komissio voi neuvostoa kuultuaan päättää antaa kyseiselle jäsenvaltiolle oikeudellisen suojan. Neuvosto voi kumota tällaisen päätöksen yksinkertaisella enemmistöllä kymmenen päivän kuluessa sen antamisesta.

   

  2. Tämän artiklan tavoitteena on mahdollistaa, että asianomainen jäsenvaltio voi vakauttaa taloudellisen tilanteensa ja maksaa velkansa.

   

  Päätöksestä antaa jäsenvaltiolle oikeudellinen suoja aiheutuu seuraavia vaikutuksia:

   

  (a) "sulkeutuvaa nettoutusta" tai "maksuvelvollisuuden laukaisevaa tapahtumaa" koskevat säännökset raukeavat;

   

  (b) sovellettavat lainojen korot säilytetään ja kyseiselle jäsenvaltiolle myönnetyt uudet lainat on maksettava ensisijaisina 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua rahoitusapua lukuun ottamatta;

   

  (c) kyseisen jäsenvaltion luotonantajat ilmoittautuvat komissiolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös oikeudellisen suojan antamisesta kyseiselle jäsenvaltiolle on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä; ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa siihen, että velka lakkaa olemasta olemassa;

   

  (d) kyseisen jäsenvaltion viranomaiset soveltavat 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa teknisessä avussa suositeltuja toimia ja toimittavat komissiolle hyväksyttäväksi elvyttämistä ja velkajärjestelyä koskevan suunnitelman.

   

  3. Tätä artiklaa sovelletaan vuodesta 2017 alkaen.

  Tarkistus  64

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioon on kohdistettava ohjelman jälkeistä valvontaa niin kauan kuin vähintään 75 prosenttia yhdeltä tai useammalta muulta jäsenvaltiolta, ERVM:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saadusta rahoitusavusta on maksamatta takaisin. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta pidentää ohjelman jälkeisen valvonnan kestoa.

  1. Jäsenvaltioon on kohdistettava ohjelman jälkeistä valvontaa niin kauan kuin vähintään 75 prosenttia yhdeltä tai useammalta muulta jäsenvaltiolta, ERVM:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saadusta rahoitusavusta on maksamatta takaisin. Komissio voi päättää pidentää ohjelman jälkeisen valvonnan kestoa. Neuvosto voi kumota tällaisen päätöksen määräenemmistöllä kymmenen päivän kuluessa sen antamisesta.

  Tarkistus  65

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon arvioidakseen sen taloutta, julkista taloutta ja rahoitustilannetta. Komissio antaa puolen vuoden välein käyntien tulokset tiedoksi talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle, ja arvioi erityisesti sitä, tarvitaanko korjaustoimenpiteitä.

  3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon arvioidakseen sen taloutta, julkista taloutta ja rahoitustilannetta. Komissio antaa puolen vuoden välein käyntien tulokset tiedoksi Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle sekä asianomaisen jäsenvaltion parlamentille ja arvioi erityisesti sitä, tarvitaanko korjaustoimenpiteitä.

   

  Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota kyseiselle jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon edistymisestä ohjelman jälkeisen valvonnan aikana.

  Tarkistus  66

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suosittaa ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena olevalle jäsenvaltiolle korjaustoimenpiteiden toteuttamista.

  4. Komissio voi antaa suosituksen ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena olevalle jäsenvaltiolle korjaustoimenpiteiden toteuttamisesta. Neuvosto voi kumota tällaisen suosituksen määräenemmistöllä kymmenen päivän kuluessa sen antamisesta.

  Tarkistus  67

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a. Kyseisen jäsenvaltion parlamentti voi kutsua komission osallistumaan näkemystenvaihtoon ohjelman jälkeisestä valvonnasta.

  Tarkistus  68

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Edellä 2 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklassa, 6 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne neuvoston jäsenet, joiden edustaman jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

  Tässä asetuksessa tarkoitetuista toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne neuvoston jäsenet, joiden edustaman jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

  Tarkistus  69

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  13 artikla

  Poistetaan.

  Apu- ja lainatyypit, jotka jäävät 5 ja 6 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle

   

  Edellä olevien 5 ja 6 artiklan säännöksiä ei sovelleta ennalta varautuvaan rahoitusapuun eikä lainoihin, jotka annetaan rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi.

   

  Tarkistus  70

  Ehdotus asetukseksi

  13 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  13 a artikla

   

  Tietojen antaminen Euroopan parlamentille

   

  Komissio ja neuvosto tiedottavat säännöllisesti Euroopan parlamentille tämän asetuksen soveltamisesta.

  Tarkistus  71

  Ehdotus asetukseksi

  13 b artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  13 b artikla

   

  Siirtymäsäännökset

   

  Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioihin, jotka jo ovat ohjelma-avun kohteena [tämän asetuksen voimaantulon päivämäärä].

  Tarkistus  72

  Ehdotus asetukseksi

  13 c artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  13 c artikla

   

  Kertomus

   

  Komissio julkaisee viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

   

  Kertomuksessa arvioidaan muun muassa

   

  (a) tämän asetuksen vaikuttavuutta;

   

  (b) edistymistä jäsenvaltioiden talouspolitiikan tiiviimmän yhteensovittamisen ja niiden taloudellisen suorituskyvyn jatkuvan lähentymisen turvaamisessa SEUT-sopimuksen mukaisesti;

   

  (c) tämän asetuksen osuutta unionin kasvu- ja työllisyysstrategian täytäntöönpanemiseen;

   

  (d) sitä, onko asianmukaista laajentaa tämän asetuksen soveltamisalaa niihin euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin, jotka ovat vakavissa vaikeuksissa tai jotka kärsivät vakavien vaikeuksien uhasta rahoitusvakauden suhteen euroalueella.

   

  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

   

  3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kertomus lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

  • [1]  EUVL C 141, 17.5.2012, s. 7.

  PERUSTELUT

  Tarkasteltavana oleva ehdotus asetukseksi koskee niiden jäsenvaltioiden talouden ja talousarviokurin valvonnan tehostamisesta, joilla on tai joille uhkaa muodostua vakavia vaikeuksia rahoitusvakauden suhteen euroalueella. Asetusehdotuksessa käsitellään rahoituskriisiä ja valtionvelkaa koskevaa kriisiä, joista Euroopan unioni parhaillaan kärsii, ja otetaan opiksi näistä kriiseistä ja ehdotetaan ratkaisuja.

  Komission ehdotukset täydentävät unionin talouden ohjausta ja hallintaa koskevaa pakettia ("six pack"), jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2011.

  Valtioiden ylivelkaantumisen seuraukset voivat paisua dramaattisiin mittoihin sekä kyseisissä valtioissa että muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Pienen valtion vaikeuksilla voi olla jopa maailmanlaajuisia vaikutuksia. Euroalueen olemassaoloa enemmän vaarassa on sen maine.

  Tiettyjen jäsenvaltioiden tällä hetkellä kokemat vakavat taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat olisi voitu välttää, jos toimiin olisi ryhdytty varhaisessa vaiheessa ja kohdennetusti. Euroopan unionilla ei kuitenkaan tuolloin ollut käytössään tarvittavia välineitä. Asia korjataan nyt talouden ohjausta ja hallintaa koskevalla paketilla ja kahdella uudella välineellä ("two pack"), joista toinen on tarkasteltavana oleva asetus.

  Edellä mainittua pakettia on vahvistettava, jotta varmistetaan samalla kertaa euroalueen rahoitusvakaus ja talouskasvu. Moni jäsenvaltio on joutunut pyytämään rahoitusapua. Varhaisessa vaiheessa toteutetut ehkäisevät toimet ovat suotavampia kuin korjaavat toimet myöhemmin – ehkä liian myöhään.

  Esittelijä hyväksyy komission ehdotuksen pääpiirteissään. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, olisi kohdistettava tiukennettua valvontaa, kun sen rahoituksen saatavuuteen kohdistuu tai on vaarassa kohdistua vakava häiriö. Olisi palattava nopeasti tavanomaiseen tilanteeseen ja suojeltava muita euroalueen jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä heijastusvaikutuksilta.

  Lisäksi siinä tarkoituksessa, että päästään tehokkaaseen ja tosiasioihin perustuvaan sopimukseen ja että "two pack" voidaan toteuttaa nopeasti – sellaisena kuin 9. joulukuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä pyydettiin – esittelijä on lisännyt tässä vaiheessa mukaan tiettyjä hyväksyttäviä osia, joita neuvoston työryhmä esitti 2. helmikuuta 2012.

  Lähinnä esittelijä ehdottaa useita muutoksia ja lisäyksiä.

  Päätöksentekomenettelyä on muutettava. Jotta toimia voidaan toteuttaa nopeasti, komission on tehtävä tarvittavat päätökset, joihin kuuluu esimerkiksi päätös jäsenvaltion asettamisesta tiukennetun valvonnan kohteeksi. Neuvosto voi kumota päätöksen yksinkertaisella enemmistöllä 10 päivän kuluessa sen antamisesta (käänteisellä enemmistöäänestyksellä).

  Uuden kansainvälisen sopimuksen tietyt osat voidaan integroida asetukseen siten, että johdettuun oikeuteen sisällytetään joukko valtion- ja hallitustenpäämiesten päättämiä elementtejä.

  Lisäksi ehdotetaan sellaisen oikeudellista suojaa koskevan järjestelmän luomista, jota sovelletaan jäsenvaltioon, joka on vaarassa lyhyellä aikavälillä joutua keskeyttämään maksut tai laiminlyömään ne kokonaan. Komissio voi neuvostoa kuultuaan päättää antaa jäsenvaltiolle tällaisen oikeudellisen suojan, johon sisältyisi sulkeutuvaa nettoutusta tai maksuvelvollisuuden laukaisevaa tapahtumaa koskevien sopimuslausekkeiden raukeaminen.

  TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.3.2012)

  talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella
  (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

  Valmistelija: Frédéric Daerden

  LYHYET PERUSTELUT

  Jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvontaan tarkoitetut unionin ja euroalueen menettelyt, joiden avulla vastataan vuonna 2008 alkaneeseen talous- ja rahoituskriisiin, on toteutettava siten, että otetaan laajasti huomioon kriisin aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat.

  Maailmanlaajuisen taloustilanteen heikkenemisen seurauksena unionin kasvu on hidastunut voimakkaasti ja jäsenvaltiot ovat ajautuneet vakaviin budjettivaikeuksiin. Vaikka yhtenä ratkaisuna näihin ongelmiin saattaa hyvinkin olla jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalipolitiikan koordinointi, on prosessissa kuitenkin noudatettava joitakin periaatteita:

  –   Koordinoinnissa ei voida keskittyä ainoastaan jäsenvaltioiden talousarviotilanteeseen, ja siinä on otettava huomioon investoinnit työmarkkinoihin ja sosiaalisen tilanteen parantamiseen. Olisi suhtauduttava myönteisesti koulutukseen tai tutkimukseen suunnattuihin julkisiin investointeihin, joilla pyritään lisäämään maan kilpailukykyä sekä varmistamaan tehokas sosiaaliturvajärjestelmä ja sosiaaliset vähimmäisvaatimukset, sillä näiden investointien avulla voidaan torjua köyhyyttä ja ylläpitää sisäistä kulutusta ja näin ollen torjua paremmin kriisejä.

  –   Unionin demokratiaperiaatteita on noudatettava. Vaaleilla valituista edustajista koostuville parlamenteille – Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille – on tiedotettava täysimääräisesti ja säännöllisesti samalla tavoin kuin komissiolle ja neuvostolle.

  –   Toimenpiteet eivät saa olla vastoin sosiaalista vuoropuhelua koskevia kansallisia ja EU:n periaatteita. Perusoikeuksiin kuuluvia kollektiivista neuvotteluoikeutta tai lakko-oikeutta ei voida asettaa kyseenalaiseksi jäsenvaltioiden edistämien rakenne- ja työmarkkinauudistusten perusteella.

  –   Unionin tavoitteet ja keskeiset asiakirjat on otettava huomioon. Toimenpiteet Eurooppa 2020 -strategian saavuttamiseksi työllisyysasteen nostamisen tai köyhyyden torjunnan alalla sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen horisontaalisen sosiaalilausekkeen noudattaminen vaikuttavat osaltaan unionin talouden elpymiseen.

  TARKISTUKSET

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) Koko maailmaa kolmen viime vuoden aikana koetellut ennennäkemätön kriisi on aiheuttanut vakavaa vahinkoa talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle sekä kasvattanut jyrkästi jäsenvaltioiden julkisen talouden alijäämää ja velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua unionin järjestelyiden ulkopuolelta.

  (1) Koko maailmaa kolmen viime vuoden aikana koetellut ennennäkemätön kriisi ja taloudellinen taantuma ovat aiheuttaneet vakavaa vahinkoa talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle, heikentäneet huomattavasti rahoituksellisia ja taloudellisia edellytyksiä sekä sosiaalisia oloja ja kasvattaneet jyrkästi jäsenvaltioiden julkisen talouden alijäämää ja velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua unionin järjestelyiden ulkopuolelta.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a) Huolimatta joistakin myönteisistä elpymisen merkeistä vuonna 2009 työllisyyden kasvu on ollut liian heikkoa, jotta se olisi vähentänyt pysyvästi korkeaa työttömyysastetta. Keskimääräiset työttömyysjaksot ovat pidentyneet, ja nuorisotyöttömyys on lisääntynyt useissa jäsenvaltioissa niin, että se on joissakin maissa yli 40 prosenttia. Tästä on seurannut veropohjan heikkeneminen, taloudellisten ja sosiaalisten kustannusten jyrkkä nousu sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen paheneminen. Lisäksi kasvumahdollisuuksien puute haittaa vakavasti talouden ja julkisen talouden elpymistä. Komissio tarkisti syksyllä 2011 merkittävästi alaspäin vuoden 2012 talousennustettaan eli laski sitä 1,25 prosenttiyksiköllä 0,5 prosenttiin unionissa ja euroalueella.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 b) Vaikka rahoituskriisin kielteisten vaikutusten tasapainottamistoimiin on ryhdytty, kriisin vaikutus tuntuu laajalti reaalitaloudessa, työmarkkinoilla ja kansalaisten hyvinvoinnissa.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 c) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a) Kaikissa Euroopan unionin politiikoissa on noudatettava johdonmukaisesti perusoikeuskirjaa, jossa taataan kansalaisten yksilölliset ja yhteiset oikeudet. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi lisäksi noudatettava kaikkien työntekijöiden perusoikeuksia suojelevan Kansainvälisen työjärjestön keskeisten yleissopimusten pääperiaatteita.

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Jotta perussopimuksella luotu unionin monenvälinen valvontakehys ja tälle rahoitusavulle mahdollisesti asetettavat poliittiset ehdot olisivat kaikilta osin johdonmukaiset keskenään, niiden johdonmukaisuus olisi kirjattava unionin lainsäädäntöön. Niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, taloudellinen ja rahoituksellinen yhdentyminen edellyttää tiukennettua valvontaa, jotta voidaan estää vaikeuksien leviäminen rahoitusvakautensa osalta vaikeuksissa olevasta jäsenvaltiosta koko euroalueelle.

  (2) Jotta perussopimuksella luotu unionin monenvälinen valvontakehys ja tälle rahoitusavulle sekä kestävään kasvuun, työllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen tähtääville kannustimille mahdollisesti asetettavat talouspoliittiset ehdot olisivat kaikilta osin johdonmukaiset keskenään, niiden johdonmukaisuus olisi kirjattava unionin lainsäädäntöön. Niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, taloudellinen ja rahoituksellinen yhdentyminen edellyttää tiukennettua valvontaa, jotta voidaan estää vaikeuksien leviäminen rahoitusvakautensa osalta vaikeuksissa olevasta jäsenvaltiosta koko euroalueelle.

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Talouden ohjausjärjestelmään liittyviin toimiin ja tehostettuihin talouspolitiikan seurantatoimiin olisi yhdistettävä työ- ja sosiaalipoliittiseen ohjausjärjestelmään liittyviä toimia sekä työpaikkojen säilyttämisen kannalta asianmukaisia ja lähentäviä sosiaalipoliittisia toimia.

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Talouden ja julkisen talouden valvonta olisi suhteutettava kohdattujen rahoitusvaikeuksien vakavuuteen, ja siinä olisi otettava asianmukaisesti huomioon saadun rahoitusavun luonne, joka voi vaihdella pelkästä hyväksyttävyysehtoihin perustuvasta ennalta varautuvasta tuesta täysimittaiseen makrotalouden sopeutusohjelmaan, joka sisältää tiukkoja ehtoja.

  (3) Talouden ja julkisen talouden valvonta olisi suhteutettava kohdattujen rahoitusvaikeuksien vakavuuteen, ja siinä olisi otettava asianmukaisesti huomioon saadun rahoitusavun luonne, joka voi vaihdella pelkästä hyväksyttävyysehtoihin perustuvasta ennalta varautuvasta tuesta täysimittaiseen makrotalouden sopeutusohjelmaan, joka sisältää tiukkoja ehtoja. Kaikissa makrotalouden sopeutusohjelmissa on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion kansallinen uudistusohjelma, joka liittyy kasvua ja työllisyyttä koskevaan Eurooppa 2020

  ‑strategiaan.

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, olisi kohdistettava tiukennettua valvontaa, kun sen rahoituksen saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen tilanteeseen ja suojella muita euroalueen jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun valvonnan olisi katettava paremmat mahdollisuudet saada talouden, julkisen talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä seurannassa tarvittavat tiedot sekä säännöllinen raportointi talous- ja rahoituskomitealle (EFC) tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Jäsenvaltioihin, jotka pyytävät ennalta varautuvaa apua Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan vakausmekanismilta (EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, olisi sovellettava samoja valvontaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

  (4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, olisi kohdistettava tiukennettua valvontaa, kun sen rahoituksen saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen tilanteeseen ja suojella muita euroalueen jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun valvonnan olisi katettava paremmat mahdollisuudet saada sosiaalisten olojen ja työllisyystilanteen sekä julkisen talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä seurannassa tarvittavat tiedot sekä Euroopan parlamentille, talous- ja rahoituskomitealle (EFC), työllisyyskomitealle (EMCO) ja sosiaalisen suojelun komitealle (CPS) tai näiden komiteoiden tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle tehtävän säännöllisen raportoinnin käyttöönotto. Jäsenvaltioihin, jotka pyytävät ennalta varautuvaa apua Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan vakausmekanismilta (EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, olisi sovellettava samoja valvontaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Makrotalouden sopeutusohjelman kohteina olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvontaa olisi tiukennettava voimakkaasti. Makrotalouden sopeutusohjelman kattavan luonteen vuoksi muut talouden ja julkisen talouden valvontaprosessit olisi keskeytettävä sopeutusohjelman keston ajaksi raportointivelvoitteiden päällekkäisyyden välttämiseksi.

  (5) Makrotalouden sopeutusohjelman kohteina olevien jäsenvaltioiden talouden, julkisen talouden, työllisyystilanteen ja sosiaalisten olojen valvontaa olisi tiukennettava voimakkaasti. Makrotalouden sopeutusohjelmaan on sisällyttävä toimia, joiden yhteisenä päämääränä on rahoitusvakauden palauttaminen sekä kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttaminen. Jäsenvaltioiden on raportoitava molempien tavoitteiden saavuttamista koskevasta edistyksestään. Makrotalouden sopeutusohjelman kattavan luonteen vuoksi muut talouden ja julkisen talouden valvontaprosessit olisi keskeytettävä sopeutusohjelman keston ajaksi raportointivelvoitteiden päällekkäisyyden välttämiseksi.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Olisi annettava säännöt, joilla laajennetaan unionin toimielinten, erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission, välistä vuoropuhelua sekä varmistetaan avoimuuden ja vastuullisuuden parantuminen.

  (6) Olisi annettava säännöt, joilla laajennetaan unionin toimielinten, erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission sekä unionin toimielinten ja työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua sekä varmistetaan avoimuuden ja vastuullisuuden parantuminen.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin laiminlyöneen sopeutusohjelmansa noudattamisen, merkitsisi myös unionin maksujen ja sitoumusten keskeyttämistä yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o XXX 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulla tavalla,

  Poistetaan.

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Tätä asetusta sovellettaessa noudatetaan täysin SEUT-sopimuksen 152 artiklaa, ja tämän asetuksen mukaisesti annetuissa suosituksissa kunnioitetaan kansallisia palkanmuodostuskäytäntöjä ja -tapoja. Tässä asetuksessa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 28 artikla, joten se ei vaikuta kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaiseen oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työ- ja virkaehtosopimuksia tai ryhtyä yhteistoimiin.

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio voi päättää asettaa vakavissa rahoitusvakauteen kohdistuvissa vaikeuksissa olevan jäsenvaltion tiukennetun valvonnan kohteeksi. Kyseiselle jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus esittää näkemyksiään ennen valvonnan aloittamista. Komissio päättää kuuden kuukauden välein, jatketaanko tiukennettua valvontaa.

  1. Komissio voi päättää asettaa vakavissa rahoitusvakauteen kohdistuvissa vaikeuksissa olevan jäsenvaltion tiukennetun valvonnan kohteeksi. Kyseiselle jäsenvaltiolle sekä työmarkkinaosapuolille on annettava mahdollisuus esittää näkemyksiään ennen valvonnan aloittamista. Komissio päättää kuuden kuukauden välein, jatketaanko tiukennettua valvontaa.

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Komissio julkistaa kaikki 1 ja 2 kohdan mukaiset päätökset.

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) toimitettava komissiolle, EKP:lle ja Euroopan pankkiviranomaiselle vaadittuina määräaikoina eriteltyä tietoa sen kansallisten valvontaviranomaisten valvonnassa olevien rahoituslaitosten rahoitustilanteesta;

  (a) toimitettava Euroopan parlamentille, komissiolle, EKP:lle ja Euroopan pankkiviranomaiselle vaadittuina määräaikoina eriteltyä tietoa sen kansallisten valvontaviranomaisten valvonnassa olevien rahoituslaitosten rahoitustilanteesta;

  Tarkistus  17

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (d a) toimitettava Euroopan parlamentille tietoa köyhyystilanteen kehityksestä;

  Tarkistus  18

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (d b) toimitettava Euroopan parlamentille, komissiolle ja kansallisille parlamenteille tietoa julkisista investoinneista, joita on tehty kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian kasvuun, työllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Tarkistus  19

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio tekee yhdessä EKP:n kanssa säännöllisin väliajoin tarkastuskäyntejä valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon tarkastaakseen, kuinka tämä edistyy 1, 2 ja 3 kohdassa mainittujen toimenpiteiden toteutuksessa. Se ilmoittaa neljännesvuosittain käyntien tulokset talous- ja rahoituskomitealle – tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle – ja arvioi erityisesti jatkotoimenpiteiden tarpeellisuutta. Nämä tarkastuskäynnit korvaavat asetuksen (EY) N:o 1467/97 10 a artiklan 2 kohdassa säädetyn paikalla suoritettavan seurannan.

  4. Komissio tekee yhdessä EKP:n ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa säännöllisin väliajoin tarkastuskäyntejä valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon tarkastaakseen, kuinka tämä edistyy 1, 2 ja 3 kohdassa mainittujen toimenpiteiden toteutuksessa. Se ilmoittaa neljännesvuosittain käyntien tulokset talous- ja rahoituskomitealle, työllisyyskomitealle (EMCO) ja sosiaalisen suojelun komitealle (CPS) – tai näiden tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle – ja arvioi erityisesti jatkotoimenpiteiden tarpeellisuutta. Nämä tarkastuskäynnit korvaavat asetuksen (EY) N:o 1467/97 10 a artiklan 2 kohdassa säädetyn paikalla suoritettavan seurannan.

  Tarkistus  20

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä haittavaikutuksia euroalueen rahoitusvakauteen, neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suosittaa kyseiselle jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja makrotalouden sopeutusohjelman laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa kyseisen suosituksen.

  5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä haittavaikutuksia euroalueen rahoitusvakauteen, Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat komission ehdotuksesta suosittaa kyseiselle jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja makrotalouden sopeutusohjelman laatimista. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

  Tarkistus  21

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Jos 5 kohdan mukainen suositus julkistetaan,

  Poistetaan.

  (e) Euroopan parlamentin asianomainen valiokunta voi kutsua kyseisen jäsenvaltion edustajia osallistumaan näkemystenvaihtoon;

   

  (f) kyseisen jäsenvaltion parlamentti voi kutsua komission edustajia osallistumaan näkemystenvaihtoon.

   

  Perustelu

  Tällaisen näkemystenvaihdon olisi oltava osa laajempaa, äärimmäisen tärkeää "taloudellista vuoropuhelua". Siksi on syytä sisällyttää tähän asetukseen erillinen "taloudellista vuoropuhelua" koskeva artikla.

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltion, joka on halukas saamaan rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä, Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muusta unionin ulkopuolisesta järjestelystä, on annettava aikomuksensa välittömästi tiedoksi neuvostolle, komissiolle ja EKP:lle. Talous- ja rahoituskomitea tai alakomitea, jonka tämä voi nimittää tätä tarkoitusta varten, käy keskusteluja suunnitellusta pyynnöstä saatuaan komissiolta sitä koskevan arvioinnin.

  Jäsenvaltion, joka on halukas saamaan rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä, Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muusta unionin ulkopuolisesta järjestelystä, on annettava aikomuksensa välittömästi tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EKP:lle. Talous- ja rahoituskomitea, työllisyyskomitea ja sosiaalisen suojelun komitea tai alakomitea, jonka nämä voivat nimittää tätä tarkoitusta varten, käyvät keskusteluja suunnitellusta pyynnöstä saatuaan komissiolta sitä koskevan arvioinnin.

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion julkisen velan kestävyydestä, mukaan lukien jäsenvaltion kyky maksaa suunniteltu rahoitusapu takaisin, ja toimittaa analyysin edelleen talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle.

  Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion julkisen velan keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävyydestä, mukaan lukien jäsenvaltion kyky maksaa suunniteltu rahoitusapu takaisin siten, että se samalla täyttää kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian mukaiset velvoitteet, ja toimittaa analyysin edelleen talous- ja rahoituskomitealle, työllisyyskomitealle ja sosiaalisen suojelun komitealle tai näiden tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle.

  Tarkistus  24

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava yhteisymmärryksessä komission kanssa – joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa – luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman luonnoksessa on otettava asianmukaisesti huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 121, 126 ja/tai 148 artiklan mukaisesti annetut tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja syventämään tarvittavia toimenpiteitä.

  1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä pyytävän tai saavan jäsenvaltion on laadittava yhteisymmärryksessä komission kanssa – joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa – luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman luonnoksessa on otettava asianmukaisesti huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 121, 126 ja/tai 148 artiklan mukaisesti annetut tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja syventämään tarvittavia toimenpiteitä. Kaikissa makrotalouden sopeutusohjelmissa on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion kansallinen uudistusohjelma, joka liittyy kasvua ja työllisyyttä koskevaan Eurooppa 2020 ‑strategiaan.

  Tarkistus  25

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Neuvosto hyväksyy sopeutusohjelman määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

  2. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sopeutusohjelman komission ehdotuksesta. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

  Tarkistus  26

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa seuraa sopeutusohjelman toteutuksen edistymistä ja antaa siitä kolmen kuukauden välein tietoa talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Kyseisen jäsenvaltion on tehtävä komission kanssa täysimittaista yhteistyötä. Sen on erityisesti annettava komissiolle kaikki tiedot, jotka tämä katsoo tarpeellisiksi ohjelman seurannan kannalta. Sovelletaan, mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään.

  3. Komissio yhteistyössä EKP:n ja ILO:n kanssa seuraa sopeutusohjelman toteutuksen edistymistä ja antaa siitä kolmen kuukauden välein tietoa talous- ja rahoituskomitealle, työllisyyskomitealle ja sosiaalisen suojelun komitealle tai näiden tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle sekä Euroopan parlamentille ja kyseisen jäsenvaltion parlamentille. Kyseisen jäsenvaltion on tehtävä komission kanssa täysimittaista yhteistyötä. Sen on erityisesti annettava komissiolle kaikki tiedot, jotka tämä katsoo tarpeellisiksi ohjelman seurannan kannalta. Sovelletaan, mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään.

  Tarkistus  27

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio – yhteistyössä EKP:n kanssa – tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan voi olla tarpeen tehdä. Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta sopeutusohjelmaan tehtävistä muutoksista.

  4. Komissio – yhteistyössä EKP:n kanssa – tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan voi olla tarpeen tehdä. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät komission ehdotuksesta sopeutusohjelmaan tehtävistä muutoksista. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

  Tarkistus  28

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa seurannassa havaitaan olennaisia poikkeamia makrotalouden sopeutusohjelmasta, neuvosto voi päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, että kyseinen jäsenvaltio ei noudata sopeutusohjelmaan sisältyviä vaatimuksia.

  5. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa seurannassa havaitaan olennaisia poikkeamia makrotalouden sopeutusohjelmasta, Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat päättää komission ehdotuksesta, että kyseinen jäsenvaltio ei noudata sopeutusohjelmaan sisältyviä vaatimuksia. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

  Tarkistus  29

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7. Euroopan parlamentin asianomainen valiokunta voi kutsua kyseisen jäsenvaltion edustajia osallistumaan näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman toteutuksen edistymisestä.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tällaisen näkemystenvaihdon olisi oltava osa laajempaa, äärimmäisen tärkeää "taloudellista vuoropuhelua". Siksi on syytä sisällyttää tähän asetukseen erillinen "taloudellista vuoropuhelua" koskeva artikla.

  Tarkistus  30

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 8 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8. Kyseisen jäsenvaltion parlamentti voi kutsua komission edustajia osallistumaan näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman toteutuksen edistymisestä.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tällaisen näkemystenvaihdon olisi oltava osa laajempaa, äärimmäisen tärkeää "taloudellista vuoropuhelua". Siksi on syytä sisällyttää tähän asetukseen erillinen "taloudellista vuoropuhelua" koskeva artikla.

  Tarkistus  31

  Ehdotus asetukseksi

  6 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a artikla

   

  Taloudellinen vuoropuhelu

   

  1. Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission vuoropuhelun tehostamiseksi sekä avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat voivat kutsua neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja tarvittaessa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tai euroryhmän puheenjohtajan valiokuntiin keskustelemaan tämän asetuksen mukaisesti annetuista suosituksista ja päätöksistä.

   

  2. Euroopan parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat voivat kutsua sen jäsenvaltion, jota tämän asetuksen mukainen neuvoston suositus tai päätös koskee, edustajia ja sen työmarkkinaosapuolia osallistumaan näkemystenvaihtoon.

   

  3. Sen jäsenvaltion parlamentti, jota tämän asetuksen mukainen neuvoston suositus tai päätös koskee, voi kutsua komission edustajia osallistumaan näkemystenvaihtoon.

   

  4. Neuvosto ja komissio tiedottavat Euroopan parlamentille säännöllisesti tämän asetuksen soveltamisen sosiaalisista ja taloudellisista tuloksista.

  Tarkistus  32

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Johdonmukaisuus talouspolitiikan EU-ohjausjakson kanssa

  Poistetaan.

  Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn seurannan on katsottava korvaavan talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon sisältyvän seurannan ja arvioinnin, joista säädetään julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa.

   

  Tarkistus  33

  Ehdotus asetukseksi

  10 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  10 a artikla

   

  Yhteensopivuus neuvotteluoikeuden ja oikeuden ryhtyä työtaistelutoimiin kanssa

   

  Unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti tällä asetuksella ei puututa työntekijöiden ja työnantajien eikä kummankaan osapuolen järjestöjen oikeuteen neuvotella työ- ja virkaehtosopimuksista ja tehdä niitä asianmukaisilla tasoilla eikä työntekijöiden oikeuteen puolustaa näitä sopimuksia ryhtymällä yhteistoimiin, lakko mukaan luettuna.

  Tarkistus  34

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioon on kohdistettava ohjelman jälkeistä valvontaa niin kauan kuin vähintään 75 prosenttia yhdeltä tai useammalta muulta jäsenvaltiolta, ERVM:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saadusta rahoitusavusta on maksamatta takaisin. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta pidentää ohjelman jälkeisen valvonnan kestoa.

  1. Jäsenvaltioon on kohdistettava ohjelman jälkeistä valvontaa niin kauan kuin vähintään 75 prosenttia yhdeltä tai useammalta muulta jäsenvaltiolta, ERVM:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saadusta rahoitusavusta on maksamatta takaisin. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat komission ehdotuksesta pidentää ohjelman jälkeisen valvonnan kestoa. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

  Tarkistus  35

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon arvioidakseen sen taloutta, julkista taloutta ja rahoitustilannetta. Komissio antaa puolen vuoden välein käyntien tulokset tiedoksi talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle, ja arvioi erityisesti sitä, tarvitaanko korjaustoimenpiteitä.

  3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon arvioidakseen sen taloutta, julkista taloutta ja rahoitustilannetta. Komissio antaa puolen vuoden välein käyntien tulokset tiedoksi talous- ja rahoituskomitealle, työllisyyskomitealle ja sosiaalisen suojelun komitealle tai näiden tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle, ja arvioi erityisesti sitä, tarvitaanko korjaustoimenpiteitä.

  Tarkistus  36

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suosittaa ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena olevalle jäsenvaltiolle korjaustoimenpiteiden toteuttamista.

  4. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat komission ehdotuksesta suosittaa ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena olevalle jäsenvaltiolle korjaustoimenpiteiden toteuttamista. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

  Tarkistus  37

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Edellä 2 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklassa, 6 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne neuvoston jäsenet, joiden edustaman jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

  Tässä asetuksessa tarkoitetuista toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne neuvoston jäsenet, joiden edustaman jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentaminen euroalueella

  Viiteasiakirjat

  COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  15.12.2011

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  15.12.2011

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Frédéric Daerden

  15.12.2011

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  13.2.2012

  1.3.2012

  26.3.2012

   

  Hyväksytty (pvä)

  27.3.2012

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  36

  6

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Regina Bastos15

  , Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Phil Bennion, Ioan Enciu, Louis Grech

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentaminen euroalueella

  Viiteasiakirjat

  COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  23.11.2011

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  15.12.2011

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  15.12.2011

  EMPL

  15.12.2011

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  BUDG

  29.2.2012

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Jean-Paul Gauzès

  25.10.2011

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  9.1.2012

  28.2.2012

  26.3.2012

   

  Hyväksytty (pvä)

  14.5.2012

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  25

  4

  13

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  24.5.2012