Pranešimas - A7-0172/2012Pranešimas
A7-0172/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo

24.5.2012 - (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès


EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo

(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0819),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 136 straipsnį ir 121 straipsnio 6 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0449/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 7 d. Europos centrinio banko nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0172/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė, apėmusi pasaulį pastaruosius trejus metus, labai pakenkė ekonomikos augimui ir finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį valstybių narių valdžios sektoriaus deficito ir skolos būklės pablogėjimą, priversdama kai kurias iš jų kreiptis finansinės pagalbos už Sąjungos sistemos ribų;

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė, apėmusi pasaulį nuo 2007 m., labai pakenkė ekonomikos augimui ir finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį valstybių narių valdžios sektoriaus deficito ir skolos būklės pablogėjimą, priversdama kai kurias iš jų kreiptis finansinės pagalbos už Sąjungos sistemos ribų ir jos viduje;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnį, Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, privalo atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su aukšto užimtumo lygio skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) visiškas Sutartimi sukurtos Sąjungos daugiašalės priežiūros sistemos ir galimų politikos sąlygų, susijusių su šia finansine pagalba, nuoseklumas turėtų būti įtvirtintas Sąjungos teisėje. Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, ekonomikos ir finansų integracijai reikalinga griežtesnė priežiūra, kad būtų išvengta finansinio stabilumo sunkumų patiriančios valstybės narės užkrečiamojo poveikio likusioje euro zonos dalyje;

(2) visiškas Sutartimi sukurtos Sąjungos daugiašalės priežiūros sistemos ir galimų politikos sąlygų, susijusių su šia finansine pagalba, nuoseklumas turėtų būti įtvirtintas Sąjungos teisėje. Visų valstybių narių, ypač tų, kurių valiuta yra euro, ekonomikos ir finansų integracijai reikalinga griežtesnė priežiūra, kad būtų išvengta finansinio stabilumo sunkumų patiriančios valstybės narės užkrečiamojo poveikio likusioje euro zonos dalyje ir didesniu mastu Sąjungoje kaip visumoje;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) ekonominės ir fiskalinės priežiūros intensyvumas turėtų būti proporcingas patiriamų finansinių sunkumų dydžiui ir turėtų atitikti gautos finansinės pagalbos, kuri gali būti skirtinga – nuo tiesiog prevencinės paramos, grindžiamos reikalavimų atitikimo sąlygomis, iki išsamios makroekonominio koregavimo programos, apimančios griežtas politikos sąlygas, pobūdį;

(3) ekonominės ir fiskalinės priežiūros intensyvumas turėtų būti atitinkamas ir proporcingas patiriamų finansinių sunkumų dydžiui ir turėtų atitikti gautos finansinės pagalbos, kuri gali būti skirtinga – nuo tiesiog prevencinės paramos, grindžiamos reikalavimų atitikimo sąlygomis, iki išsamios makroekonominio koregavimo programos, apimančios griežtas politikos sąlygas, pobūdį; Visose makroekonominio koregavimo programose turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės nacionalinę reformų programą, įgyvendinant Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) jei valstybė narė, kurios valiuta yra euro, patiria arba rizikuoja patirti rimtų finansinių sutrikimų, jai turėtų būti taikoma griežtesnė priežiūra, siekiant užtikrinti greitą jos normalios būklės atkūrimą ir apsaugoti kitas euro zonos valstybes nares nuo galimo neigiamo šalutinio poveikio. Ši griežtesnė priežiūra turėtų apimti geresnę prieigą prie informacijos, reikalingos ekonominei, fiskalinei ir finansinei situacijai įdėmiai stebėti, ir reguliarų ataskaitų teikimą Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK) arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu. Tos pačios priežiūros sąlygos turėtų būti taikomos valstybėms narėms, prašančioms prevencinės pagalbos iš Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF), Europos stabilumo mechanizmo (ESM), Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ar kitos tarptautinės finansų institucijos;

(4) jei valstybė narė, kurios valiuta yra euro, patiria arba rizikuoja patirti rimtų finansinių sutrikimų, jai turėtų būti taikoma griežtesnė priežiūra, siekiant užtikrinti greitą jos normalios būklės atkūrimą ir apsaugoti kitas euro zonos valstybes nares nuo galimo neigiamo šalutinio poveikio. Ši griežtesnė priežiūra turėtų būti proporcinga problemų rimtumui, atitinkamai nustatant jos lygį. Ji turėtų apimti geresnę prieigą prie informacijos, reikalingos ekonominei, fiskalinei ir finansinei situacijai įdėmiai stebėti, ir reguliarų ataskaitų teikimą kompetentingam Europos Parlamento komitetui bei Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK) arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu. Tos pačios priežiūros sąlygos turėtų būti taikomos valstybėms narėms, prašančioms prevencinės pagalbos iš Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF), Europos stabilumo mechanizmo (ESM), Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ar kitos tarptautinės finansų institucijos;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) valstybė narė, kuriai taikoma griežtesnė priežiūra, taip pat turėtų patvirtinti priemones, skirtas šalinti savo sunkumų priežastis ar galimas priežastis. Šiuo tikslu turėtų būti atsižvelgiama į visas jai per perviršinio deficito procedūrą ar perviršinio makroekonominio disbalanso procedūrą pateiktas rekomendacijas;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) valstybių narių, kurioms taikoma makroekonominio koregavimo programa, ekonominės ir fiskalinės situacijos priežiūra turėtų būti labai sugriežtinta. Dėl visapusiško tokios programos pobūdžio kiti ekonominės ir fiskalinės priežiūros procesai turėtų būti sustabdyti, kol vykdoma makroekonominio koregavimo programa, siekiant išvengti ataskaitų teikimo prievolės dubliavimo;

(5) valstybių narių, kurioms taikoma makroekonominio koregavimo programa, ekonominės ir fiskalinės situacijos priežiūra turėtų būti labai sugriežtinta. Dėl visapusiško tokios programos pobūdžio kiti ekonominės ir fiskalinės priežiūros procesai turėtų būti sustabdyti arba prireikus supaprastinti, kol vykdoma makroekonominio koregavimo programa, siekiant užtikrinti suderinamumą su ekonominės politikos priežiūra ir išvengti ataskaitų teikimo prievolės dubliavimo; Tačiau, rengiant makroekonominio koregavimo programą, turėtų būti atsižvelgta į visas valstybei narei per perviršinio deficito procedūrą ar perviršinio makroekonominio disbalanso procedūrą pateiktas rekomendacijas;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką1 laisvas kapitalo judėjimas kaip pagrindinis SESV principas gali būti apribotas nacionalinės teisės aktais, jei tai pagrindžiama visuomenės saugumo priežastimis; Tai gali būti kova su mokesčių slėpimu, visų pirma tose valstybėse narėse, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia.

 

_____________

 

1 Žr. bylas C-463/00 ir C-174/04.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) dėl tokio mokesčių slėpimo susidaro įplaukų trūkumas, kurio suma gali būti tokio pat dydžio kaip vienos ar kelių valstybių narių, TVF, EFSF, EFSM ar ESM teikiama finansinė pagalba ar net didesnė už ją ir kuris pirmiausia susidaro dėl netinkamo nacionalinės mokesčių politikos įgyvendinimo;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c) pagal SESV 66 straipsnį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Centriniu Banku, gali trečiųjų šalių atžvilgiu imtis ribojamųjų priemonių, kai dėl kapitalo judėjimo į šias trečiąsias šalis ar iš jų ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui kyla rimtų sunkumų,

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) valstybės narės, laikydamosi galiojančių nacionalinių taisyklių ir praktikos, turėtų įtraukti socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės organizacijas į techninės pagalbos programų rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) priėmus sprendimą dėl valstybės narės koregavimo programos nesilaikymo taip pat bus sustabdyti Sąjungos fondų mokėjimai ar įsipareigojimai, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. XXX, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 21 straipsnio 6 dalyje,

Išbraukta.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) gali susiklostyti aplinkybės, kai valstybės narės apsaugojimas nuo rinkos nestabilumo duos geresnius ilgalaikius rezultatus stabilizuojant valstybės narės ekonominę padėtį ir jos gebėjimą apmokėti skolas. Tokiais atvejais valstybei narei laikinai gali būti suteikta teisinė apsauga Komisijos sprendimo pagrindu. Taryba turėtų turėti galimybę panaikinti tokį Komisijos sprendimą atitinkama balsų dauguma.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) jei nenumatyta kitaip, šio reglamento nuorodos į finansinę pagalbą taip pat turėtų apimti prevenciškai teikiamą finansinę pagalbą;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c) Komisija sprendimą taikyti valstybei narei griežtesnę priežiūrą pagal šį reglamentą turėtų priimti glaudžiai bendradarbiaudama su Ekonomikos ir finansų komitetu (EFK), Europos sisteminės rizikos valdyba ir kompetentingomis Europos priežiūros institucijomis. Be to, Komisija su EFK turėtų bendradarbiauti spręsdama, ar reikia toliau taikyti griežtesnę priežiūrą;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia ir (arba) kurios gauna arba gali gauti finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF), Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės (EFSM), Europos stabilumo mechanizmo (ESM) ar kitų tarptautinių finansų institucijų (IFI), kaip antai Tarptautinio valiutos fondo (TVF), ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo nuostatos.

1. Šiuo reglamentu nustatomos valstybių narių, kurių valiuta yra euro ir kurios:

 

turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ir (arba) viešųjų finansų tvarumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, kai šie sunkumai gali turėti neigiamą šalutinį poveikį kitoms euro zonos valstybėms narėms; ir (arba)

 

– kurios prašė finansinės pagalbos arba kurios gauna finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF), Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės (EFSM), Europos stabilumo mechanizmo (ESM) ar kitų tarptautinių finansų institucijų, kaip antai Tarptautinio valiutos fondo (TVF), ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo nuostatos.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Šiuo reglamentu nustatomos nuostatos dėl griežtesnių nacionalinio biudžeto taisyklių ir ekonominės politikos koordinavimo.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Griežtesnės biudžeto taisyklės ir ekonominės politikos koordinavimas

 

1. Siekdamos geriau koordinuoti savo valstybės skolos vertybinių popierių emisijos planavimą, apie savo valstybės skolos vertybinių popierių emisijos planus valstybės narės iš anksto praneša Komisijai ir Tarybai.

 

2. Siekdamos palyginti geriausios patirties pavyzdžius ir įgyvendinti aktyviau koordinuojamą ekonominę politiką, valstybės narės užtikrina, kad visos ekonominės politikos reformos, kurių jos planuoja imtis, būtų iš anksto svarstomos, ir, jei tikslinga, koordinuoja šias reformas su kitomis valstybėmis narėmis.

 

3. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1466/97 nuostatas, valstybės narės užtikrina, kad jų valdžios sektoriaus biudžetas vidutiniu laikotarpiu būtų subalansuotas arba su perviršiu.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Taikydamos šį reglamentą, Komisija, Taryba ir valstybės narės visapusiškai laikosi SESV 152 straipsnio, o rekomendacijose, patvirtintose pagal šį reglamentą, laikomasi nacionalinės darbo užmokesčio nustatymo praktikos ir atsižvelgiama į už tai atsakingas institucijas. Taikydamos šį Reglamentą ir pagal jį patvirtintas rekomendacijas, Komisija, Taryba ir valstybės narės atsižvelgia į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnį, taigi nedaromas poveikis teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ar įgyvendinti arba imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir praktiką.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali nuspręsti valstybei narei, turinčiai didelių finansinio stabilumo sunkumų, taikyti griežtesnę priežiūrą. Tokiai valstybei narei suteikiama galimybė iš anksto pareikšti savo nuomonę. Kas šešis mėnesius Komisija sprendžia, ar reikia toliau taikyti griežtesnę priežiūrą.

1. Remdamasi naujausia nuodugnia apžvalga pagal Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 5 straipsnį ir atsižvelgdama į papildomus objektyvius kriterijus, įskaitant Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) įspėjimus, ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. …/2012 [dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų] nurodytais pranešimais Komisija gali nuspręsti valstybei narei, turinčiai didelių finansinio stabilumo sunkumų, taikyti griežtesnę priežiūrą. Taryba gali per 10 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo jį panaikinti kvalifikuota balsų dauguma. Tokiai valstybei narei suteikiama galimybė iki sprendimo priėmimo pareikšti savo nuomonę. Kas šešis mėnesius Komisija sprendžia, ar reikia toliau taikyti griežtesnę priežiūrą. Jei Komisija nusprendžia valstybei narei pradėti taikyti griežtesnę priežiūrą, ji tinkamai informuoja ESRV ir, jei reikia, informuoja ją apie griežtesnės priežiūros rezultatus.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Jei Komisija nusprendžia valstybei narei pagal 1 straipsnio nuostatas taikyti griežtesnę priežiūrą, ji tinkamai informuoja ESRV ir, jei reikia, informuoja valstybę narę apie griežtesnės priežiūros rezultatus.

Pagrindimas

Valstybių skolos vertybinių popierių krizė taip pat atskleidė valstybės skolos vertybinių popierių, finansinio stabilumo ir bankų mokumo tarpusavio sąsajas. Siekiant padėti ESRV nustatyti sisteminę riziką, ji turėtų būti informuojama, jei valstybei narei pradedama taikyti griežtesnė priežiūra.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija sprendžia, ar valstybei narei, kuri prevenciškai gauna finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, EFSF, ESM ar kitos tarptautinės finansų institucijos, kaip antai TVF, taikyti griežtesnę priežiūrą. Komisija sudaro atitinkamų prevencinių finansinės pagalbos priemonių sąrašą ir nuolat jį atnaujina, atsižvelgdama į galimus EFSF, ESM ar kitos susijusios tarptautinės finansų institucijos finansinės paramos politikos pasikeitimus.

2. Komisija sprendžia, ar valstybei narei, kuri prašo suteikti ar prevenciškai gauna finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, EFSF, EFPSP, ESM ar kitos tarptautinės finansų institucijos, kaip antai TVF, taikyti griežtesnę priežiūrą.

 

Komisija pagal 1 ir 2 dalis savo priimtus sprendimus skelbia viešai.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 2 dalis netaikoma valstybei narei, prevenciškai gaunančiai finansinę pagalbą kredito linijos forma, kuri nepriklauso nuo to, ar atitinkama valstybė narė priėmė naujas politikos priemones, jei kredito linija nepasinaudojama.

3. Komisija gali nuspręsti, kad 2 dalis netaikoma valstybei narei, prevenciškai gaunančiai finansinę pagalbą kredito linijos forma, kuri nepriklauso nuo to, ar atitinkama valstybė narė priėmė naujas politikos priemones, jei kredito linija nepasinaudojama.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija sudaro finansinės pagalbos priemonių, kurios pagal 2 dalį gali nulemti griežtesnės priežiūros taikymą, sąrašą ir jį atnaujina.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybė narė, kuriai taikoma griežtesnė priežiūra, konsultuodamasi ir bendradarbiaudama su Komisija, veikiančia kartu su Europos Centriniu Banku (ECB), imasi priemonių, skirtų sunkumų priežastims arba galimoms priežastims šalinti.

1. Valstybė narė, kuriai taikoma griežtesnė priežiūra, konsultuodamasi ir bendradarbiaudama su Komisija, veikiančia kartu su Europos Centriniu Banku (ECB), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/20101 įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/20102 įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/20103 įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (visos šios institucijos kartu vadinamos EPI), ESRV ir, jei reikia, TVF imasi priemonių, skirtų sunkumų priežastims arba galimoms priežastims šalinti, atsižvelgdama į visas jai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1466/97, Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 ar Reglamentą (ES) Nr. 1176/2011 pateiktas rekomendacijas, susijusias su nacionalinėmis reformų programomis ar stabilumo ir konvergencijos programomis. Apie šias priemones pranešama Euro grupės darbo grupei, Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK), atitinkamam Europos Parlamento komitetui ir atitinkamos valstybės narės parlamentui.

 

______________

 

1 OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

 

2 OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

 

3 OL L 331, 2012 12 15, p. 84.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija nagrinėja galimą neigiamą kitų valstybių narių šalutinį poveikį, įskaitant apmokestinimo srityje. Jei Komisija nustato tokį neigiamą šalutinį poveikį, tuomet Taryba, gavusi Komisijos rekomendaciją, pagal SESV 121 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą pateikia reikalingas rekomendacijas valstybėms narėms, kurios yra neigiamo šalutinio poveikio šaltiniai.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai paprašius, valstybė narė, kuriai taikoma griežtesnė priežiūra:

3. Komisijai paprašius, valstybė narė, kuriai pagal 2 straipsnio 1 dalį taikoma griežtesnė priežiūra:

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) nustatytu dažnumu pateikia Komisijai, ECB ir Europos bankininkystės institucijai (EBI) išskaidytą informaciją apie finansų įstaigų, kurias prižiūri nacionalinės priežiūros institucijos, finansinę situaciją;

a) nustatytu dažnumu atitinkamoms EPI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnio nuostatas pateikia išskaidytą informaciją apie jos finansų sistemos pokyčius, įskaitant testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų analizę ir jautrumo analizę, atliktą pagal b punktą. Remdamosi išvadomis, padarytomis atsižvelgus į pagrindinius makroekonominių disbalansų suvestinės rodiklius, atitinkamos EPI kartu su ESRV parengia vertinimą apie galimas finansų sistemos silpnąsias vietas ir pateikia šį vertinimą Komisijai Komisijos nustatytu dažnumu ir ECB;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) Europos bankininkystės institucijos prižiūrima vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba jautrumo analizę, kai reikia įvertinti bankų sektoriaus atsparumą įvairiems makroekonominiams ir finansiniams sukrėtimams, kaip nurodyta Komisijos ir ECB, ir pasidalija su jomis išsamiais rezultatais;

b) atitinkamų EPI prižiūrima vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba jautrumo analizę, kai reikia įvertinti finansų sektoriaus atsparumą įvairiems makroekonominiams ir finansiniams sukrėtimams, kaip nurodyta Komisijos ir ECB kartu su atitinkamomis EPI ir ESRV;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) dalyvauja reguliariuose jos bankų sektoriaus priežiūros gebėjimų vertinimuose, atliekamuose per specialų EBI vykdomą tarpusavio vertinimą;

c) dalyvauja reguliariuose jos finansų sektoriaus priežiūros gebėjimų vertinimuose, atliekamuose per specialų atitinkamų EPI vykdomą tarpusavio vertinimą;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) teikia visą informaciją, reikalingą makroekonominiam disbalansui stebėti, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. XXX dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo.

d) teikia visą informaciją, reikalingą makroekonominiam disbalansui stebėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 nuostatas.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisijai paprašius, valstybė narė, kuriai pagal 2 straipsnio 2 dalį taikoma griežtesnė priežiūra:

 

a) nustatytu dažnumu pateikia Komisijai, ECB ir atitinkamoms EPI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnio nuostatas išskaidytą informaciją apie jos finansų sistemos pokyčius, įskaitant testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų analizę ir jautrumo analizę, atliktą pagal b punktą. Komisija, ECB ir atitinkamos EPI užtikrina gautų neapibendrintų duomenų konfidencialumą;

 

b) atitinkamų EPI prižiūrima vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba jautrumo analizę, kai reikia įvertinti finansų sektoriaus atsparumą įvairiems makroekonominiams ir finansiniams sukrėtimams, kaip nurodyta Komisijos ir ECB kartu su atitinkamomis EPI ir ESRV;

 

c) dalyvauja reguliariuose jos finansų sektoriaus priežiūros gebėjimų vertinimuose, atliekamuose per specialų atitinkamų EPI vykdomą tarpusavio vertinimą;

 

d) teikia visą informaciją, reikalingą makroekonominiam disbalansui stebėti, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 1176/2011.

 

Finansų įstaigų kapitalui restruktūrizuoti finansinę paramą gaunančios valstybės narės papildomai teikia ataskaitą apie šioms finansų įstaigoms taikomas sąlygas, įskaitant atlyginimus vadovams ir kredito sąlygas, taikomas realiosios ekonomikos sektoriui.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija kartu su ECB vykdo reguliarius išvykstamuosius patikrinimus valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra, siekdama patikrinti, kokia pažanga padaryta įgyvendinant 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas priemones. Kiekvieną ketvirtį ji teikia savo išvadas Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK) – arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar reikalingos tolesnės priemonės. Šie išvykstamieji patikrinimai pakeičia Reglamento (EB) 1467/97 10a straipsnio 2 dalyje numatytą stebėseną vietoje.

4. Komisija kartu su ECB ir atitinkamomis EPI bei, jei tikslinga, TVF vykdo reguliarius išvykstamuosius patikrinimus valstybėje narėje, kuriai taikoma griežtesnė priežiūra, siekdama patikrinti, kokia pažanga padaryta įgyvendinant 1, 2, 3 ir 3a dalyse nurodytas priemones. Kiekvieną ketvirtį ji teikia savo išvadas Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK) bei kompetentingam Europos Parlamento komitetui ir visų pirma įvertina, ar reikalingos tolesnės priemonės. Šie išvykstamieji patikrinimai pakeičia Reglamento (EB) Nr. 1467/97 10a straipsnio 2 dalyje numatytą stebėseną vietoje.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kai nusprendžiama – remiantis 4 dalyje numatytu įvertinimu – kad reikalingos tolesnės priemonės ir kad atitinkamos valstybės narės finansinė situacija turi didelį neigiamą poveikį euro zonos finansiniam stabilumui, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu kvalifikuota balsų dauguma gali rekomenduoti atitinkamai valstybei narei kreiptis finansinės pagalbos ir parengti makroekonominio koregavimo programą. Taryba gali nuspręsti šią rekomendaciją paskelbti viešai.

5. Kai įvertinama – remiantis 4 dalyje numatytais išvykstamaisiais patikrinimais – kad reikalingos tolesnės priemonės ir kad atitinkamos valstybės narės finansinė ir ekonominė situacija kelia pavojų euro zonos finansiniam stabilumui arba jos sklandžiam veikimui, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali tuo pačiu metu:

 

a) rekomenduoti atitinkamai valstybei narei kreiptis finansinės pagalbos ir parengti makroekonominio koregavimo programą;

 

b) rekomenduoti EFSF ar ESM pasiūlyti atitinkamai valstybei narei finansinę paramą, susietą su tinkamomis sąlygomis, kaip numatyta šiuo reglamentu.

 

Taryba gali nuspręsti savo rekomendacijas paskelbti viešai.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei valstybė narė kreipiasi finansinės pagalbos į ESM pagal 3 dalies a punktą, kitos valstybės narės deda visas įmanomas pastangas užtikrinti, kad ESM laiku suteiktų pagalbą tai valstybei narei.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) atitinkamas Europos Parlamento komitetas gali pakviesti atitinkamos valstybės narės atstovus pasikeisti nuomonėmis;

a) kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali atitinkamai valstybei narei ir Komisijai suteikti galimybę pasikeisti nuomonėmis;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) Komisija tinkamu laiku informuoja atitinkamą Europos Parlamento komitetą apie rekomendacijos turinį.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Per visą procesą kompetentingas Europos Parlamento komitetas ir atitinkamos valstybės narės parlamentas gali pakviesti TVF, ECB ir Komisijos atstovus dalyvauti ekonominiame dialoge, susijusiame su svarbiais sklandaus ekonomikos veikimo klausimais.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė, norinti gauti finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, EFSF, ESM, Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ar kitos institucijos, nepriklausančios Sąjungos sistemai, nedelsdama apie savo ketinimus informuoja Tarybą, Komisiją ir ECB. Gavęs Komisijos įvertinimą, EFK arba kuris nors pakomitetis, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu, surengia šio numatomo prašymo aptarimą.

Valstybė narė, ketinanti prašyti finansinės pagalbos iš vienos ar kelių kitų valstybių narių, EFSF, ESM, TVF ar kitos institucijos, nepriklausančios Sąjungos sistemai, nedelsdama apie savo ketinimus informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir ECB. Gavęs Komisijos įvertinimą, EFK surengia šio numatomo prašymo aptarimą, siekdamas prieš atitinkamai valstybei narei kreipiantis į galimus skolintojus išnagrinėti, be kita ko, galimybes, numatytas pagal esamas Sąjungos ar euro zonos finansines priemones.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai finansinės pagalbos kreipiamasi į EFSF ar ESM, Komisija – kartu su ECB ir, kai įmanoma, TVF – parengia atitinkamos valstybės narės valstybės skolos tvarumo, taip pat valstybės narės gebėjimo grąžinti numatomą finansinę pagalbą analizę ir perduoda ją EFK arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu.

Kai finansinės pagalbos kreipiamasi į EFSF, EFSM ar ESM, Komisija – kartu su ECB ir, kai įmanoma ir tikslinga, TVF – parengia atitinkamos valstybės narės valstybės skolos tvarumo ir faktinio ar galimo finansavimo poreikio, taip pat bet kokios makrolygio riziką ribojančios koregavimo programos poveikio valstybės narės gebėjimui grąžinti numatomą finansinę pagalbą analizę ir siunčia ją EFK.

 

Valstybės skolos tvarumo įvertinimas grindžiamas atsargiomis makroekonominėmis ir biudžeto prognozėmis, parengtomis naudojantis pačia naujausia informacija ir tinkamai atsižvelgiant į 3 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytos ataskaitos išvadas ir visus pagal 3 straipsnio 3 dalies b punktą atliktus priežiūros veiksmus. Prognozėse įvertinamas makroekonominių ir finansinių sukrėtimų ir neigiamų pokyčių poveikis valstybės skolos tvarumui.

 

Komisija viešai skelbia metodiką, ekonominius ir ekonometrinius pagrindinius modelius ir prielaidas, įskaitant galimų rezultatų ir makroekonominio daugiklio poveikio apskaičiavimą, ir visus kitus susijusius parametrus, kurių pagrindu vertinamas valstybės skolos tvarumas.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, veikiančios kartu su ECB, pritarimu parengia koregavimo programos, skirtos patikimai ir tvariai ekonominei ir finansinei situacijai ir jos gebėjimui finansuoti visus savo poreikius finansų rinkose atkurti, projektą. Koregavimo programos projekte atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, skirtas atitinkamai valstybei narei pagal Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius – ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas politikos priemones.

1. Valstybė narė, prašanti skirti arba gaunanti finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, TVF, EFSF, EFPSP ar ESM, Komisijos, veikiančios kartu su ECB ir, jei tikslinga, TVF, pritarimu parengia koregavimo programos, kuri grindžiama ir pakeičia visas ekonominės partnerystės programas pagal Reglamentą XXX ir į kurią taip pat įtraukiamas metinis biudžeto tikslas, projektą. Makroekonominio koregavimo programos projekte reikia atkreipti dėmesį į visas šios valstybės narės keliamą specifinę riziką euro zonos finansų stabilumui ir turi būti siekiama skubiai atkurti patikimą ir tvarią ekonominę ir finansinę situaciją ir jos gebėjimą finansuoti visus savo poreikius finansų rinkose. Makroekonominio koregavimo programos projektas grindžiamas valstybės skolos tvarumo įvertinimu ir atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, skirtas atitinkamai valstybei narei pagal SESV 121, 126, 136 ir (arba) 148 straipsnius – ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas politikos priemones. Makroekonominio koregavimo programos projekte atsižvelgiama į atlyginimų nustatymo ir pramonės santykių praktiką ir įstaigas Sąjungoje ir, jei įmanoma, į atitinkamos valstybės narės nacionalinę reformos programą pagal Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją. Makroekonominio koregavimo programos projekte visapusiškai laikomasi SESV 151 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnio.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Makroekonominio koregavimo programos projektą pagal 1 dalį rengianti valstybė narė su Komisijos pritarimu parengia atnaujintą partnerystės programą, skirtą sudaryti tinkamas sąlygas viešųjų finansų tvarumui pasiekti.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma tvirtina koregavimo programą.

2. Komisija įvertina makroekonominio koregavimo programos projektą per savaitę nuo jo pateikimo.

 

Jei Komisija mano, kad makroekonominio koregavimo programos projektas tinkamas, ji jam pritaria. Taryba gali per 10 dienų nuo to sprendimo priėmimo jį panaikinti kvalifikuota balsų dauguma.

 

Jei Komisijos nuomone makroekonominio koregavimo programos projekte numatyti veiksmai arba jų vykdymo grafikas nepakankami, ji parengia tai valstybei narei skirtą rekomendaciją, ragindama ją per savaitę pateikti naują makroekonominio koregavimo programos projektą, kartu nurodydama priežastis, dėl kurių pateikta programa nepakankama. Makroekonominio koregavimo programos projektas, išskyrus skubos atvejus, sudaro visų susitarimo memorandumų, programų ar techninių susitarimų su atitinkamomis finansinę paramą teikiančiomis šalimis, pagrindą. Reikia tinkamai pagrįsti atitinkamų su finansine parama susijusių dokumentų ir atnaujintos makroekonominio koregavimo programos nuoseklumą ir atitiktį bendroms ekonomikos ir užimtumo politikos gairėms. Taryba gali per 10 dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo jį panaikinti kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija ir Taryba stebi koregavimo programos įgyvendinimą ir su ja suderintų metinių biudžeto planų vykdymą.

 

Valstybės narės, kurios valiuta yra euro, atžvilgiu reikia užtikrinti nuoseklumą su makroekonominio koregavimo programos vykdymu, kad būtų išvengta ataskaitų teikimo prievolės dubliavimo.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija kartu su ECB stebi pažangą, padarytą įgyvendinant koregavimo programą, ir kas tris mėnesius informuoja EFK ar kurį nors pakomitetį, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu. Atitinkama valstybė narė visapusiškai bendradarbiauja su Komisija. Visų pirma, ji pateikia Komisijai visą informaciją, kurią pastaroji laiko būtina programai stebėti. Taikoma 3 straipsnio 3 dalis.

3. Komisija kartu su ECB stebi pažangą, padarytą įgyvendinant koregavimo programą, ir kas tris mėnesius informuoja EFK. Atitinkama valstybė narė visapusiškai bendradarbiauja su Komisija ir ECB. Visų pirma, ji pateikia Komisijai ir ECB visą informaciją, kurią jos laiko būtina programai stebėti. Taikoma 3 straipsnio 3 dalis. Jei bendradarbiavimas nepakankamas, Taryba, gavusi Komisijos pasiūlymą, gali atitinkamai valstybei narei pateikti viešą rekomendaciją, kurioje nustato veiksmus, kurių turi imtis minėta valstybė narė.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB, kartu su atitinkama valstybe nare analizuoja, kokie jos koregavimo programos pakeitimai gali būti reikalingi. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl koregavimo programos pakeitimų.

4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB, ir, jei tikslinga, IMF, kartu su atitinkama valstybe nare analizuoja, kokie jos koregavimo programos pakeitimai ir atnaujinimai gali būti reikalingi siekiant tinkamai atsižvelgti į, inter alia, visus svarbius makroekonominių prognozių ir skaičiais išreikštų pasiektų rezultatų skirtumus, įskaitant galimas koregavimo programos pasekmes, neigiamą šalutinį poveikį ir makroekonominius ir finansinius sukrėtimus. Komisija priima sprendimą dėl makroekonominio koregavimo programos pakeitimų. Taryba gali per 10 dienų nuo to sprendimo priėmimo jį panaikinti kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Atitinkama valstybė narė, glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, imasi visų reikalingų priemonių, skirtų skatinti privačius investuotojus savanoriškai išlaikyti jų turimas pozicijas.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu vykdant 3 dalyje nurodytą stebėseną nustatomi dideli nukrypimai nuo makroekonominio koregavimo programos, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti, kad atitinkama valstybė narė nevykdo koregavimo programoje nustatytų politikos reikalavimų.

5. Jeigu vykdant 3 dalyje nurodytą stebėseną nustatomi dideli nukrypimai nuo makroekonominio koregavimo programos, Komisija gali nuspręsti, kad atitinkama valstybė narė nevykdo koregavimo programoje nustatytų politikos reikalavimų. Priimdama sprendimą Komisija turi nuodugniai išnagrinėti, ar dideli nuokrypiai kilo dėl priežasčių, kurių atitinkama valstybė narė negali kontroliuoti. Taryba gali per 10 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo jį panaikinti kvalifikuota balsų dauguma. Komisijos sprendime nurodomos reikalavimų nesilaikymo priežastys ir pagal 4 dalį makroekonominio koregavimo programai padarytų pakeitimų reikalingumas ir proporcingumas.

 

Makroekonominio koregavimo programoje visų pirma nurodomos prevencinės priemonės ir nenumatytų atvejų planai, kurie bus priimti nenumatytais, pvz., išorinių sukrėtimų, atvejais.

 

Makroekonominio koregavimo programoje pateikti fiskalinio konsolidavimo veiksmai turi tenkinti poreikius, susijusius su pakankamu pagrindinių politikos sričių, kaip antai švietimo ir sveikatos priežiūros, finansavimu.

 

Jei Komisija priima sprendimą pagal 1 pastraipą, susijusi valstybė narė, glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, kartu su ECB, imasi priemonių, skirtų išvengti sąmyšio rinkoje ir išlaikyti tinkamą savo finansų sektoriaus veikimą.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jei valstybė narė, kuriai taikoma koregavimo programa, turi nepakankamai administracinių pajėgumų arba patiria didelių problemų įgyvendindama savo koregavimo programą, ji kreipiasi techninės pagalbos į Komisiją.

6. Jei valstybė narė, kuriai taikoma makroekonominio koregavimo programa, turi nepakankamai administracinių pajėgumų arba patiria didelių problemų įgyvendindama savo koregavimo programą, ji kreipiasi techninės pagalbos į Komisiją, kuri šiam tikslui su valstybėmis narėmis ir (arba) kitomis Sąjungos ir atitinkamomis tarptautinėmis institucijomis gali įkurti ekspertų grupes. Techninės pagalbos tikslai ir priemonės aiškiai nurodomos atnaujintose makroekonominio koregavimo programų versijose. Be to, užtikrinama, kad valstybė prisiimtų atsakomybę už techninės pagalbos įgyvendinimo procesą. Technine pagalba didžiausias dėmesys skiriamas šioms sritims: viešųjų pirkimų gerinimui, skatinant konkurenciją ir kovojant su korupcija ir mokesčių įplaukų surinkimo veiksmingumo gerinimui, siekiant padidinti finansinį tvarumą.

 

Makroekonominio koregavimo programa ir socialinio poveikio vertinimas skelbiami viešai.

 

Prie makroekonominio koregavimo programos pridedamas valstybės skolos tvarumo įvertinimas.

Pagrindimas

Nuorodos dėl nuolat gyvenančio patarėjo ir pagalbinio personalo paskyrimo ir ne Komisijos ekspertų samdymo grindžiamos ECB siūlomu pakeitimu.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Valstybė narė, kuriai taikoma makroekonominio koregavimo programa, atlieka išsamų savo neapmokėtos skolos auditą, siekiant, inter alia, įvertinti priežastis, dėl kurių susidarė perviršinis skolos lygis ir visus pažeidimus, padarytus per skolos vertybinių popierių emisijos procesą.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Atitinkamas Europos Parlamento komitetas gali pakviesti atitinkamos valstybės narės atstovus pasikeisti nuomonėmis apie pažangą, padarytą įgyvendinant koregavimo programą.

7. Kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali suteikti galimybę atitinkamai valstybei narei ir Komisijai pasikeisti nuomonėmis apie pažangą, padarytą įgyvendinant koregavimo programą.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a. Šis straipsnis netaikomas prevenciškai teikiamai finansinei paramai ir paskoloms, skirtoms finansų įstaigoms rekapitalizuoti.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės dalyvavimas

 

Ekonominiams ir socialiniams partneriams ir jiems atstovaujančioms organizacijoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms suteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę dėl šiame reglamente nurodytų Komisijos viešų rekomendacijų ir nuomonių ir dėl šio reglamento 2–7 straipsniuose numatytų valstybių narių pranešimų ir pranešimų projektų. Jų nuomonės skelbiamos viešai.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b straipsnis

 

Mokesčių įplaukų apsaugos priemonės

 

1. Atitinkama valstybė narė pagal SESV 65 straipsnį ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija bei palaikydama ryšius su ECB imasi priemonių, skirtų užkirsti kelią nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, ypač apmokestinimo srityje.

 

2. Atitinkama valstybė narė prašo Komisijos pateikti pasiūlymą Tarybai pagal SESV 66 straipsnį, kad būtų imtasi apsaugos priemonių dėl ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui didelius sunkumus keliančio ar galinčio kelti kapitalo judėjimo į trečiąsias šalis ar iš jų. Komisija, prieš pateikdama tokius pasiūlymus, konsultuojasi su ECB.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Perviršinio deficito procedūros atitikimas

Atitiktis Stabilumo ir augimo paktui

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Laikoma, kad koregavimo programa ir jos pakeitimai, numatyti šio reglamento 6 straipsnyje, pakeičia Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 4 straipsnyje numatytas stabilumo programas.

1. Makroekonominio koregavimo programa ir jos pakeitimai, numatyti šio reglamento 6 straipsnyje, pakeičia Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 4 straipsnyje numatytas stabilumo programas.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) laikoma, kad šio reglamento 6 straipsnyje numatyta koregavimo programa taip pat atitinkamai pakeičia Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 3 straipsnio 4a dalyje ir 5 straipsnio 1a dalyje numatytas ataskaitas;

a) šio reglamento 6 straipsnyje numatyta makroekonominio koregavimo programa taip pat atitinkamai pakeičia Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 3 straipsnio 4a dalyje ir 5 straipsnio 1a dalyje numatytas ataskaitas;

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) laikoma, kad minėtoje rekomendacijoje ir įspėjime metiniai biudžeto tikslai koregavimo programoje, numatytoje šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje, atitinkamai pakeičia metinius biudžeto tikslus, numatytus pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 3 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį. Jei atitinkamai valstybei narei yra pateiktas įspėjimas pagal Sutarties 126 straipsnio 9 dalį, laikoma, kad šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje numatyta koregavimo programa taip pat pakeičia nurodymus dėl priemonių, kuriomis siekiama įspėjime pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 5 straipsnio 1 dalį numatytų tikslų;

b) minėtoje rekomendacijoje ir įspėjime metiniai biudžeto tikslai koregavimo programoje, numatytoje šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje, atitinkamai pakeičia metinius biudžeto tikslus, numatytus pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 3 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį. Jei atitinkamai valstybei narei yra pateiktas įspėjimas pagal Sutarties 126 straipsnio 9 dalį, šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje numatyta koregavimo programa taip pat pakeičia nurodymus dėl priemonių, kuriomis siekiama įspėjime pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 5 straipsnio 1 dalį numatytų tikslų.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) laikoma, kad šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje numatyta stebėsena pakeičia stebėseną, numatytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 10 straipsnio 1 dalyje ir 10a straipsnyje, ir stebėseną, kuria grindžiamas bet koks sprendimas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1467/97 4 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje.

c) šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje numatyta stebėsena pakeičia stebėseną, numatytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 10 straipsnio 1 dalyje ir 10a straipsnyje, ir stebėseną, kuria grindžiamas bet koks sprendimas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1467/97 4 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tose valstybėse narėse, kurioms taikoma makroekonominio koregavimo programa, patvirtinta Tarybos pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalį, Reglamento (ES) Nr. XXX dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo įgyvendinimas sustabdomas. Sustabdymas galioja visą makroekonominio koregavimo programos laikotarpį.

Tose valstybėse narėse, kurioms taikoma makroekonominio koregavimo programa, patvirtinta Tarybos pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalį, Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo įgyvendinimas, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 3, 4 ir 5 straipsniuose nustatytas priemones dėl makroekonominių ir makrofinansinių rodiklių rezultatų suvestinės ir nuodugnios apžvalgos bei įspėjimo mechanizmo, sustabdomas. Sustabdymas galioja visą makroekonominio koregavimo programos laikotarpį.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikoma, kad šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje numatyta stebėsena pakeičia Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro stebėseną ir vertinimą, numatytus Reglamento (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo 2a straipsnyje.

Šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje numatyta stebėsena pakeičia Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro stebėseną ir vertinimą, numatytus Reglamento (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo 2a straipsnyje. Sustabdymas taikomas makroekonominio koregavimo programos trukmės laikotarpiu.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. XXX dėl biudžeto planų projektų stebėsenos ir vertinimo ir euro zonos valstybių narių perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų įgyvendinimas sustabdomas tose valstybėse narėse, kurioms taikoma makroekonominio koregavimo programa, patvirtinta Tarybos pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalį. Sustabdymas galioja visą makroekonominio koregavimo programos laikotarpį.

Reglamento (ES) Nr. XXX dėl biudžeto planų projektų stebėsenos ir vertinimo ir euro zonos valstybių narių perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų įgyvendinimas sustabdomas tose valstybėse narėse, kurioms taikoma makroekonominio koregavimo programa, patvirtinta Tarybos pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalį, išskyrus Reglamento (ES) Nr. .../2012 1–4 straipsnius. Sustabdymas galioja visą makroekonominio koregavimo programos laikotarpį.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Valstybės narės teisinės apsaugos užtikrinimas

 

1. Jei 3 straipsnio 5 dalyje numatytomis priemonėmis valstybės narės finansinės padėties atkurti nepavyksta ir jei tai valstybei narei gresia įsipareigojimų nevykdymas ar mokėjimų sustabdymas, Komisija gali, pasikonsultavusi su Taryba, priimti sprendimą valstybei narei užtikrinti teisinę apsaugą. Taryba gali per 10 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo jį panaikinti paprasta balsų dauguma.

 

2. Šiuo straipsniu siekiama leisti atitinkamai valstybei narei stabilizuoti ekonominę padėtį ir sugebėti apmokėti skolas.

 

Sprendimas užtikrinti valstybės narės teisinę apsaugą turi šį poveikį:

 

a) nustoja galiojusios baigiamosios užskaitos arba kredito įvykio nuostatos,

 

b) taikomos paskolos palūkanų normos išsaugomos, o naujos valstybei narei suteiktos paskolos, išskyrus 1 straipsnio 1 dalyje minėtą finansinę pagalbą, turi būti grąžintos pirmumo tvarka,

 

c) atitinkamos valstybės narės kreditoriai praneša apie save Komisijai per du mėnesius nuo sprendimo užtikrinti atitinkamos narės teisinę apsaugą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; kreditoriams to nepadarius, skola jiems panaikinama,

 

d) atitinkamos valstybės narės valdžios institucijos įgyvendina priemones, rekomenduojamas suteikiant 6 straipsnio 6 dalyje numatytą techninę pagalbą, ir Komisijai pateikia mokumo atkūrimo ir skolų mokėjimo planą tvirtinti.

 

3. Šis straipsnis taikomas nuo 2017 m.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybei narei bus taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, kol bus grąžinta ne mažiau kaip 75 % finansinės pagalbos, gautos iš vienos arba kelių kitų valstybių narių, EFSM, EFSF ar ESM. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali pratęsti po programos įgyvendinimo vykdomos priežiūros trukmę.

1. Valstybei narei bus taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, kol bus grąžinta ne mažiau kaip 75 % finansinės pagalbos, gautos iš vienos arba kelių kitų valstybių narių, EFSM, EFSF ar ESM. Komisija gali nuspręsti pratęsti po programos įgyvendinimo vykdomos priežiūros trukmę. Taryba gali per 10 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo jį panaikinti kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija kartu su ECB vykdo reguliarius išvykstamuosius patikrinimus valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, siekdama įvertinti jos ekonominę, fiskalinę ir finansinę situaciją. Kiekvieną pusmetį ji pateikia savo išvadas EFK – arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar reikalingos taisomosios priemonės.

3. Komisija kartu su ECB vykdo reguliarius išvykstamuosius patikrinimus valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, siekdama įvertinti jos ekonominę, fiskalinę ir finansinę situaciją. Kiekvieną pusmetį ji pateikia savo išvadas kompetentingam Europos Parlamento komitetui, EFK – arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu – ir atitinkamos valstybės narės parlamentui ir įvertina, ar reikalingos taisomosios priemonės.

 

Kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali pasiūlyti galimybę atitinkamai valstybei narei pasikeisti nuomonėmis apie pažangą, padarytą vykdant priežiūrą po programos įgyvendinimo.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali rekomenduoti valstybei narei, kuriai taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, imtis taisomųjų priemonių.

4. Komisija gali patvirtinti rekomendaciją valstybei narei, kuriai taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, imtis taisomųjų priemonių. Taryba gali per 10 dienų nuo tokios rekomendacijos pateikimo ją panaikinti kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Atitinkamos valstybės narės parlamentas gali pakviesti Komisiją pasikeisti nuomonėmis apie priežiūrą po programos įgyvendinimo.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl 2 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnyje, 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų priemonių balsuoja tik tie Tarybos nariai, kurie atstovauja valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, o Taryba sprendimą priima neatsižvelgdama į Tarybos nario, atstovaujančio atitinkamai valstybei narei, balsą.

Dėl šiame reglamente nurodytų priemonių balsuoja tik tie Tarybos nariai, kurie atstovauja valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, o Taryba sprendimą priima neatsižvelgdama į Tarybos nario, atstovaujančio atitinkamai valstybei narei, balsavimą.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

Išbraukta.

Pagalbos tipai ir paskolos, kurioms netaikomi 5 ir 6 straipsniai

 

5 ir 6 straipsnių nuostatos netaikomos prevenciškai teikiamai finansinei pagalbai ir paskoloms, skirtoms finansų įstaigų kapitalui atkurti.

 

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Europos Parlamento informavimas

 

Taryba ir Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą apie šio reglamento taikymą.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13b straipsnis

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

Šis reglamentas taikomas valstybėms narėms, kurioms [šio reglamento įsigaliojimo data] jau taikoma pagalbos programa.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

13 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13 c straipsnis

 

Ataskaita

 

Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d., o po to kas penkerius metus Komisija skelbia šio reglamento taikymo ataskaitą.

 

Toje ataskaitoje, inter alia, vertinama:

 

a) šio reglamento veiksmingumas;

 

b) pažanga, padaryta siekiant užtikrinti glaudesnį valstybių narių ekonominės politikos koordinavimą ir tvarią ekonominės veiklos rezultatų konvergenciją laikantis SESV;

 

c) šio reglamento indėlis siekiant Sąjungos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos tikslų;

 

d) šio reglamento taikymo srities išplėtimo ne euro zonos valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, tikslingumas.

 

2. Jei tikslinga, kartu su 1 dalyje nurodyta ataskaita pateikiamas pasiūlymas iš dalies keisti šį reglamentą.

 

3. 1 dalyje nurodyta ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

  • [1]  OL C 141, 2012 5 17, p. 7.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šis reglamento dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo projektas pateiktas vykstant finansų ir valstybės skolos krizei, kurią šiuo metu patiria Europos Sąjunga. Projekte pasinaudojama šia patirtimi ir siūlomi spendimai.

Komisijos pasiūlymai papildo šešių ES ekonomikos valdysenos teisės aktų paketą, kurį Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 2011 m.

Per didelis valstybių įsiskolinimas gali turėti rimtas pasekmes tiek toms valstybėms, tiek kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms. Mažos valstybės sunkumai gali turėti pasaulinės įtakos. Gresia pavojus labiau euro zonos reputacijai, o ne išlikimui.

Sunkių ekonominių ir socialinių pasekmių, kurias šiuo metu patiria kai kurios valstybės narės, būtų buvę galima išvengti, jei būtų buvę įmanoma anksti imtis tikslinių veiksmų. Tačiau Europos Sąjunga tuo metu neturėjo reikiamų priemonių, o tai dabar bus ištaisyta kartu priimant šešių teisės aktų paketą ir du naujus teisės aktus (dviejų teisės aktų paketą), įskaitant čia svarstomą.

Šešių teisės aktų rinkinį reikia stiprinti siekiant užtikrinti finansų stabilumą ir ekonomikos augimą euro zonoje. Keletui valstybių narių teko prašyti finansinės pagalbos. Ankstyvi prevenciniai veiksmai priimtinesni korekcinėms priemonėms, taikomoms vėlyvajame procedūros etape (ir galbūt per vėlai).

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymo esmę – pasiūlymą, kad valstybei narei, kurios valiuta yra euras, turėtų būti taikoma griežtesnė priežiūra, jei ji patiria arba rizikuoja patirti rimtų finansinių sutrikimų. Derėtų užtikrinti greitą jos normalios būklės atkūrimą ir apsaugoti kitas euro zonos valstybes nares nuo galimo neigiamo šalutinio poveikio.

Be to, siekiant veiksmingo ir praktiško susitarimo bei sudaryti galimybes greitai įgyvendinti dviejų teisės aktų paketą (to reikalaujama 2011 m. gruodžio 9 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose), pranešėjas šiuo etapu įrašė keletą priimtinų teksto pakeitimų, kuriuos 2012 m. vasario 2 d. pasiūlė Tarybos darbo grupė.

Pranešėjas siūlo keletą pakeitimų arba intarpų.

Turi būti pakoreguota sprendimo priėmimo procedūra. Kad būtų galima greitai reaguoti, Komisija turi būti įgaliota priimti būtinus sprendimus, įskaitant dėl griežtesnės priežiūros procedūros taikymo valstybei narei. Taryba gali per 10 dienų šiuos sprendimus panaikinti paprasta balsų dauguma (atvirkštinė paprastoji dauguma).

Į reglamentą galima įtraukti tam tikrus naujos tarptautinės sutarties elementus, perkeliant į antrinius teisės aktus nuostatas, dėl kurių sprendimus priims valstybių ir vyriausybių vadovai.

Taip pat siūloma sukurti teisinės apsaugos sistemą, taikomą valstybėms narėms, kurioms gresia pavojus artimiausiu metu patekti į ilgalaikę įsipareigojimų nevykdymo ar mokėjimų sustabdymo padėtį. Komisija gali pasikonsultavusi su Taryba priimti sprendimą valstybei narei taikyti šią teisinės apsaugos sistemą, be kita ko, sustabdant sutartinių nuostatų dėl baigiamosios užskaitos arba kredito įvykio galiojimą.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ  (28.3.2012)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo
(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

Nuomonės referentas: Frédéric Daerden

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Valstybių narių ekonominės ir biudžeto priežiūros procedūros, kurias Europos Sąjunga ir euro zona kuria, bandydamos kovoti su 2008 m. prasidėjusia ekonomikos ir finansų krize, turi būti priimamos plačiai atsižvelgiant į socialines ir ekonomines problemas, kurias ši krizė sukėlė.

Blogėjanti finansinė padėtis pasaulyje lėmė smarkų Sąjungos augimo sulėtėjimą ir rimtus finansinius sunkumus valstybėms narėms. Tačiau jeigu šias problemų išspręsti gali padėti ekonominės ir socialinės politikos koordinavimas tarp valstybių, jis turi atitikti keletą principų:

- jis negali būti sutelktas vien tik į valstybių biudžetinę būklę ir jį vykdant turi būti atsižvelgiama į investicijas, skirtas darbo rinkai, ir socialinės padėties gerinimą; valstybės investicijos į mokymą ar mokslo tyrimus, skirtus didinti valstybės konkurencingumą ar gerinti veiksmingą socialinę apsaugą bei socialinius minimumus, turėtų būti vertinamos teigiamai, nes jos padeda kovoti su skurdu ir išlaikyti vidaus vartojimą, ir tuo būdu padeda geriau atsispirti krizėms;

- jis turi atitikti demokratinius ES principus; tiek nacionaliniai parlamentai, tiek Europos Parlamentas, kuriuos sudaro išrinkti atstovai, turi būti išsamiai ir nuolat informuojami, taip pat kaip ir Komisija ar Taryba;

- jis negali prieštarauti nacionaliniams ir europiniams socialinio dialogo principams; pagrindinės teisės į kolektyvines derybas ir streiką negali būti kvestionuojamos vykdant struktūrines ir darbo rinkos reformas, kurias vykdyti rekomenduojama valstybėms narėms.

-     Vykdant koordinavimą atsižvelgiama į visus ES tikslus ir pagrindinius Sąjungos teisės aktus. Priemonės, skirtos pasiekti strategijos „ES 2020“ tikslus užimtumo lygio ar kovos prieš skurdą srityse, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo horizontaliosios socialinės išlygos laikymasis prisideda prie Sąjungos ekonomikos atsigavimo.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė, apėmusi pasaulį pastaruosius trejus metus, labai pakenkė ekonomikos augimui ir finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį valstybių narių valdžios sektoriaus deficito ir skolos būklės pablogėjimą, priversdama kai kurias iš jų kreiptis finansinės pagalbos už Sąjungos sistemos ribų;

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė ir ekonominės veiklos sulėtėjimas, apėmę pasaulį pastaruosius trejus metus, labai pakenkė ekonomikos augimui ir finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį finansinių, ekonominių ir socialinių sąlygų pablogėjimą ir padidino valstybių narių valdžios sektoriaus deficitą ir skolą, priversdama kai kurias iš jų kreiptis finansinės pagalbos už Sąjungos sistemos ribų;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Nepaisant kelių teigiamų atsigavimo ženklų 2009 m., užimtumo padidėjimas buvo per mažas, kad stabiliai sumažintų aukštą nedarbo lygį. Vidutinis nedarbo laikotarpis pailgėjo, o jaunimo nedarbas daugelyje valstybių narių išaugo, o kai kuriose valstybėse narėse pasiekė daugiau kaip 40 procentų. Dėl šios priežasties sumažėjo apmokestinimo bazė, staiga išaugo ekonominės ir socialinės išlaidos, todėl itin didėjo skurdas ir socialinė atskirtis, o ekonomikos augimo galimybių netekimas ypač trukdo gerinti ekonomikos ir biudžeto padėtį; 2011 m. rudenį Komisija atliko 2012 m. ekonominės prognozės peržiūrą ir ją gerokai sumažino: augimo procentinė išraišk sumažėjo nuo 1,25 proc. iki 0,5 proc. Sąjungoje ir euro zonoje.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) Nors buvo imtasi priemonių, siekiant subalansuoti neigiamą finansų krizės poveikį, šios krizės poveikis realiajam ekonomikos sektoriui, darbo rinkai ir piliečių gerovės stipriai jaučiamas.

 

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c) atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnį, Sąjunga prisiima įsipareigojimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kovos su socialine atskirtimi, taip pat aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga, nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus.

 

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) visos Europos Sąjungos politikos kryptys turi atitikti Pagrindinių teisių chartiją, kuria piliečiams suteikiamos individualios ir kolektyvinės teisės. ES ir jos valstybės narės taip pat turėtų laikytis svarbiausių pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos, kuri gina visų darbuotojų pagrindines teises, konvencijų principų;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) visiškas Sutartimi sukurtos Sąjungos daugiašalės priežiūros sistemos ir galimų politikos sąlygų, susijusių su šia finansine pagalba, nuoseklumas turėtų būti įtvirtintas Sąjungos teisėje. Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, ekonomikos ir finansų integracijai reikalinga griežtesnė priežiūra, kad būtų išvengta finansinio stabilumo sunkumų patiriančios valstybės narės užkrečiamojo poveikio likusioje euro zonos dalyje;

(2) visiškas Sutartimi sukurtos Sąjungos daugiašalės priežiūros sistemos ir galimų politikos sąlygų, susijusių su šia finansine pagalba, teikiama siekiant skatinti tvarų augimą, užimtumą ir socialinę pažangą skatinti, nuoseklumas turėtų būti įtvirtintas Sąjungos teisėje. Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, ekonomikos ir finansų integracijai reikalinga griežtesnė priežiūra, kad būtų išvengta finansinio stabilumo sunkumų patiriančios valstybės narės užkrečiamojo poveikio likusioje euro zonos dalyje;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) siekiant išsaugoti užimtumą, į ekonomikos valdymą, taip pat į sugriežtintas ekonomikos politikos priežiūros priemones bei tam tikras tinkamas ir darnias socialines priemones turėtų būti įtrauktas socialinio valdymo aspektas;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) ekonominės ir fiskalinės priežiūros intensyvumas turėtų būti proporcingas patiriamų finansinių sunkumų dydžiui ir turėtų atitikti gautos finansinės pagalbos, kuri gali būti skirtinga – nuo tiesiog prevencinės paramos, grindžiamos reikalavimų atitikimo sąlygomis, iki išsamios makroekonominio koregavimo programos, apimančios griežtas politikos sąlygas, pobūdį;

(3) ekonominės ir fiskalinės priežiūros intensyvumas turėtų būti proporcingas patiriamų finansinių sunkumų dydžiui ir turėtų atitikti gautos finansinės pagalbos, kuri gali būti skirtinga – nuo tiesiog prevencinės paramos, grindžiamos reikalavimų atitikimo sąlygomis, iki išsamios makroekonominio koregavimo programos, apimančios griežtas politikos sąlygas, pobūdį; Bet kokioje makroekonominio koregavimo programoje atsižvelgiama į atitinkamos šalies nacionalinę reformų programą, įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją „Europa 2020“.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) jei valstybė narė, kurios valiuta yra euro, patiria arba rizikuoja patirti rimtų finansinių sutrikimų, jai turėtų būti taikoma griežtesnė priežiūra, siekiant užtikrinti greitą jos normalios būklės atkūrimą ir apsaugoti kitas euro zonos valstybes nares nuo galimo neigiamo šalutinio poveikio. Ši griežtesnė priežiūra turėtų apimti geresnę prieigą prie informacijos, reikalingos ekonominei, fiskalinei ir finansinei situacijai įdėmiai stebėti, ir reguliarų ataskaitų teikimą Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK) arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu. Tos pačios priežiūros sąlygos turėtų būti taikomos valstybėms narėms, prašančioms prevencinės pagalbos iš Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF), Europos stabilumo mechanizmo (ESM), Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ar kitos tarptautinės finansų institucijos;

(4) jei valstybė narė, kurios valiuta yra euro, patiria arba rizikuoja patirti rimtų finansinių sutrikimų, jai turėtų būti taikoma griežtesnė priežiūra, siekiant užtikrinti greitą jos normalios būklės atkūrimą ir apsaugoti kitas euro zonos valstybes nares nuo galimo neigiamo šalutinio poveikio. Ši griežtesnė priežiūra turėtų apimti platesnę prieigą prie informacijos, reikalingos socialinei, užimtumo, fiskalinei ir finansinei padėčiai įdėmiai stebėti, ir nustatyti reguliarų ataskaitų teikimą Europos Parlamentui, Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK), Užimtumo komitetui ir Socialinės apsaugos komitetui arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarieji gali nurodyti tuo tikslu. Tos pačios priežiūros sąlygos turėtų būti taikomos valstybėms narėms, prašančioms prevencinės pagalbos iš Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF), Europos stabilumo mechanizmo (ESM), Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ar kitos tarptautinės finansų institucijos;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) valstybių narių, kurioms taikoma makroekonominio koregavimo programa, ekonominės ir fiskalinės situacijos priežiūra turėtų būti labai sugriežtinta. Dėl visapusiško tokios programos pobūdžio kiti ekonominės ir fiskalinės priežiūros procesai turėtų būti sustabdyti, kol vykdoma makroekonominio koregavimo programa, siekiant išvengti ataskaitų teikimo prievolės dubliavimo;

(5) valstybių narių, kurioms taikoma makroekonominio koregavimo programa, ekonominės, fiskalinės, užimtumo ir socialinės situacijos priežiūra turėtų būti labai sugriežtinta. Tokia programa apima priemones, kuriomis siekiama integruoto tikslo – atkurti finansinį stabilumą ir pasiekti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo „Europa 2020“ strategijos tikslus. Valstybės narės teikia pažangos ataskaitas abiem aspektais. Dėl visapusiško makroekonominio koregavimo programos pobūdžio kiti ekonominės ir fiskalinės priežiūros procesai turėtų būti sustabdyti, kol vykdoma makroekonominio koregavimo programa, siekiant išvengti ataskaitų teikimo prievolės dubliavimo;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) turėtų būti nustatytos taisyklės, skirtos stiprinti dialogą tarp Sąjungos institucijų, visų pirma, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos, ir užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę;

(6) turėtų būti nustatytos taisyklės, skirtos stiprinti dialogą tarp Sąjungos institucijų, visų pirma, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos, taip pat dialogą tarp ES institucijų ir socialinių partnerių, ir užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) priėmus sprendimą dėl valstybės narės koregavimo programos nesilaikymo taip pat bus sustabdyti Sąjungos fondų mokėjimai ar įsipareigojimai, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. XXX, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 21 straipsnio 6 dalyje,

Išbraukta.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Taikant šį reglamentą visapusiškai laikomasi SESV 152 straipsnio, o rekomendacijose, pateiktose pagal šį reglamentą, laikomasi nacionalinės darbo užmokesčio nustatymo praktikos ir atsižvelgiama į už tai atsakingas institucijas. Šiame reglamente atsižvelgiama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnį, taigi juo nedaroma poveikio teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ar įgyvendinti arba imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir praktiką.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali nuspręsti valstybei narei, turinčiai didelių finansinio stabilumo sunkumų, taikyti griežtesnę priežiūrą. Tokiai valstybei narei suteikiama galimybė iš anksto pareikšti savo nuomonę. Kas šešis mėnesius Komisija sprendžia, ar reikia toliau taikyti griežtesnę priežiūrą.

1. Komisija gali nuspręsti valstybei narei, turinčiai didelių finansinio stabilumo sunkumų, taikyti griežtesnę priežiūrą. Tokiai valstybei narei ir socialiniams partneriams suteikiama galimybė iš anksto pareikšti savo nuomonę. Kas šešis mėnesius Komisija sprendžia, ar reikia toliau taikyti griežtesnę priežiūrą.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija kiekvieną pagal 1 ir 2 dalis priimtą sprendimą paskelbia viešai.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nustatytu dažnumu pateikia Komisijai, ECB ir Europos bankininkystės institucijai (EBI) išskaidytą informaciją apie finansų įstaigų, kurias prižiūri nacionalinės priežiūros institucijos, finansinę situaciją;

a) nustatytu dažnumu pateikia Europos Parlamentui, Komisijai, ECB ir Europos bankininkystės institucijai (EBI) išskaidytą informaciją apie finansų įstaigų, kurias prižiūri nacionalinės priežiūros institucijos, finansinę situaciją;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) teikia Europos Parlamentui informaciją apie skurdo raidą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) teikia Europos Parlamentui, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams informaciją apie valstybės investicijas siekiant ekonomikos augimo, užimtumo ir socialinių strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija kartu su ECB vykdo reguliarius išvykstamuosius patikrinimus valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra, siekdama patikrinti, kokia pažanga padaryta įgyvendinant 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas priemones. Kiekvieną ketvirtį ji teikia savo išvadas Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK) – arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar reikalingos tolesnės priemonės. Šie išvykstamieji patikrinimai pakeičia Reglamento (EB) 1467/97 10a straipsnio 2 dalyje numatytą stebėseną vietoje.

4. Komisija kartu su ECB ir Tarptautine darbo organizacija (TDO) vykdo reguliarius išvykstamuosius patikrinimus valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra, siekdama patikrinti, kokia pažanga padaryta įgyvendinant 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas priemones. Kiekvieną ketvirtį ji teikia savo išvadas Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK), Užimtumo komitetui ir Socialinės apsaugos komitetui – arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarieji gali nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar reikalingos tolesnės priemonės. Šie išvykstamieji patikrinimai pakeičia Reglamento (EB) 1467/97 10a straipsnio 2 dalyje numatytą stebėseną vietoje.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kai nusprendžiama – remiantis 4 dalyje numatytu įvertinimu – kad reikalingos tolesnės priemonės ir kad atitinkamos valstybės narės finansinė situacija turi didelį neigiamą poveikį euro zonos finansiniam stabilumui, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu kvalifikuota balsų dauguma gali rekomenduoti atitinkamai valstybei narei kreiptis finansinės pagalbos ir parengti makroekonominio koregavimo programą. Taryba gali nuspręsti šią rekomendaciją paskelbti viešai.

5. Kai nusprendžiama – remiantis 4 dalyje numatytu įvertinimu – kad reikalingos tolesnės priemonės ir kad atitinkamos valstybės narės finansinė situacija turi didelį neigiamą poveikį euro zonos finansiniam stabilumui, Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu gali rekomenduoti atitinkamai valstybei narei kreiptis finansinės pagalbos ir parengti makroekonominio koregavimo programą. Taryba priima sprendimus kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Kai rekomendacija pagal 5 dalį paskelbiama viešai:

Išbraukta.

a) atitinkamas Europos Parlamento komitetas gali pakviesti atitinkamos valstybės narės atstovus pasikeisti nuomonėmis;

 

b) atitinkamos valstybės narės parlamentas gali pakviesti Komisijos atstovus pasikeisti nuomonėmis.

 

Pagrindimas

Toks keitimasis nuomonėmis turėtų būti įtrauktas į platesnio masto dialogą ekonomikos klausimais, kuris yra ypač svarbus. Taigi pageidautina dialogui ekonomikos klausimais šiame reglamente skirti atskirą straipsnį.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė, norinti gauti finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, EFSF, ESM, Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ar kitos institucijos, nepriklausančios Sąjungos sistemai, nedelsdama apie savo ketinimus informuoja Tarybą, Komisiją ir ECB. Gavęs Komisijos įvertinimą, EFK arba kuris nors pakomitetis, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu, surengia šio numatomo prašymo aptarimą.

Valstybė narė, norinti gauti finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, EFSF, ESM, Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ar kitos institucijos, nepriklausančios Sąjungos sistemai, nedelsdama apie savo ketinimus informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir ECB. Gavęs Komisijos įvertinimą, EFK, Užimtumo komitetas ir Socialinės apsaugos komitetas arba kuris nors pakomitetis, kurį pastarieji gali nurodyti tuo tikslu, surengia šio numatomo prašymo aptarimą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai finansinės pagalbos kreipiamasi į EFSF ar ESM, Komisija – kartu su ECB ir, kai įmanoma, TVF – parengia atitinkamos valstybės narės valstybės skolos tvarumo, taip pat valstybės narės gebėjimo grąžinti numatomą finansinę pagalbą analizę ir perduoda ją EFK arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu.

Kai finansinės pagalbos kreipiamasi į EFSF ar ESM, Komisija – kartu su ECB ir, kai įmanoma, TVF – parengia atitinkamos valstybės narės valstybės skolos tvarumo, taip pat valstybės narės gebėjimo grąžinti numatomą finansinę pagalbą laikantis savo įsipareigojimų dėl Sąjungos augimo ir užimtumo strategijos, vidurio laikotarpio ir ilgalaikę analizę ir perduoda ją EFK, Užimtumo komitetui ir Socialinės apsaugos komitetui arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarieji gali nurodyti tuo tikslu

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, veikiančios kartu su ECB, pritarimu parengia koregavimo programos, skirtos patikimai ir tvariai ekonominei ir finansinei situacijai ir jos gebėjimui finansuoti visus savo poreikius finansų rinkose atkurti, projektą. Koregavimo programos projekte atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, skirtas atitinkamai valstybei narei pagal Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius – ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas politikos priemones.

1. Valstybė narė, prašanti finansinės pagalbos iš vienos ar kelių kitų valstybių, IMF, EFSF ar ESM arba ją gaunanti, Komisijos, veikiančios kartu su ECB, pritarimu parengia koregavimo programos, skirtos patikimai ir tvariai ekonominei ir finansinei situacijai ir jos gebėjimui finansuoti visus savo poreikius finansų rinkose atkurti, projektą. Koregavimo programos projekte atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, skirtas atitinkamai valstybei narei pagal Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius – ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas politikos priemones. Bet kokioje makroekonominio koregavimo programoje atsižvelgiama į atitinkamos šalies nacionalinę reformų programą įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją „Europa 2020“.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma tvirtina koregavimo programą.

2. Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, tvirtina koregavimo programą. Taryba priima sprendimus kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija kartu su ECB stebi pažangą, padarytą įgyvendinant koregavimo programą, ir kas tris mėnesius informuoja EFK ar kurį nors pakomitetį, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu. Atitinkama valstybė narė visapusiškai bendradarbiauja su Komisija. Visų pirma, ji pateikia Komisijai visą informaciją, kurią pastaroji laiko būtina programai stebėti. Taikoma 3 straipsnio 3 dalis.

3. Komisija kartu su ECB ir TDO stebi pažangą, padarytą įgyvendinant koregavimo programą, ir kas tris mėnesius informuoja EFK, Užimtumo komitetą ir Socialinės apsaugos komitetą ar kurį nors pakomitetį, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu, taip pat Europos Parlamentą ir atitinkamos valstybės narės parlamentą. Atitinkama valstybė narė visapusiškai bendradarbiauja su Komisija. Visų pirma, ji pateikia Komisijai visą informaciją, kurią pastaroji laiko būtina programai stebėti. Taikoma 3 straipsnio 3 dalis.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB, kartu su atitinkama valstybe nare analizuoja, kokie jos koregavimo programos pakeitimai gali būti reikalingi. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl koregavimo programos pakeitimų.

4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB, kartu su atitinkama valstybe nare analizuoja, kokie jos koregavimo programos pakeitimai gali būti reikalingi. Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, priima sprendimą dėl koregavimo programos pakeitimų. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu vykdant 3 dalyje nurodytą stebėseną nustatomi dideli nukrypimai nuo makroekonominio koregavimo programos, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti, kad atitinkama valstybė narė nevykdo koregavimo programoje nustatytų politikos reikalavimų.

5. Jeigu vykdant 3 dalyje nurodytą stebėseną nustatomi dideli nukrypimai nuo makroekonominio koregavimo programos, Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, gali nuspręsti, kad atitinkama valstybė narė nevykdo koregavimo programoje nustatytų politikos reikalavimų. Taryba priima sprendimus kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Atitinkamas Europos Parlamento komitetas gali pakviesti atitinkamos valstybės narės atstovus pasikeisti nuomonėmis apie pažangą, padarytą įgyvendinant koregavimo programą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks keitimasis nuomonėmis turėtų būti įtrauktas į platesnio masto dialogą ekonomikos klausimais, kuris yra ypač svarbus. Taigi pageidautina dialogui ekonomikos klausimais šiame reglamente skirti atskirą straipsnį.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Atitinkamos valstybės narės parlamentas gali pakviesti Komisijos atstovus pasikeisti nuomonėmis apie pažangą, padarytą įgyvendinant koregavimo programą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks keitimasis nuomonėmis turėtų būti įtrauktas į platesnio masto dialogą ekonomikos klausimais, kuris yra ypač svarbus. Taigi pageidautina dialogui ekonomikos klausimais šiame reglamente skirti atskirą straipsnį.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Dialogas ekonomikos klausimais

 

1. Siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų, ypač Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos, dialogą ir užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, Europos Parlamento kompetentingi komitetai gali kviesti Tarybos pirmininką, Komisiją ir, prireikus, Europos Vadovų Tarybos pirmininką arba Euro grupės pirmininką atvykti į komitetą aptarti rekomendacijų ir pagal šį reglamentą priimtų sprendimų.

 

2. Kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali pakvieti valstybės narės, kuriai pagal šį reglamentą skirta Tarybos rekomendacija ar sprendimas, atstovus ir tos šalies socialinius partnerius dalyvauti keičiantis nuomonėmis.

 

3. Valstybės narės, kuriai pagal šį reglamentą skirta Tarybos rekomendacija ar sprendimas, Parlamentas gali pakviesti Komisijos atstovus dalyvauti keičiantis nuomonėmis.

 

4. Taryba ir Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą apie šio reglamento taikymo socialinius ir ekonominius rezultatus.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro atitikimas

Išbraukta.

Laikoma, kad šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje numatyta stebėsena pakeičia Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro stebėseną ir vertinimą, numatytus Reglamento (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo 2a straipsnyje.

 

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Suderinamumas su teise į kolektyvines derybas ir kolektyvinius veiksmus

 

Laikantis Europos Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės aktų bei praktikos, pagal šį reglamentą nedaroma poveikio darbuotojų ir darbdavių arba jų atitinkamų organizacijų teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų ir juos pasirašyti atitinkamais lygmenimis, taip pat imtis kolektyvinių veiksmų šiems susitarimams ginti, įskaitant streikus.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybei narei bus taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, kol bus grąžinta ne mažiau kaip 75 % finansinės pagalbos, gautos iš vienos arba kelių kitų valstybių narių, EFSM, EFSF ar ESM. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali pratęsti po programos įgyvendinimo vykdomos priežiūros trukmę.

1. Valstybei narei bus taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, kol bus grąžinta ne mažiau kaip 75 % finansinės pagalbos, gautos iš vienos arba kelių kitų valstybių narių, EFSM, EFSF ar ESM. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali pratęsti po programos įgyvendinimo vykdomos priežiūros trukmę. Taryba priima sprendimus kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija kartu su ECB vykdo reguliarius išvykstamuosius patikrinimus valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, siekdama įvertinti jos ekonominę, fiskalinę ir finansinę situaciją. Kiekvieną pusmetį ji pateikia savo išvadas EFK – arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar reikalingos taisomosios priemonės.

3. Komisija kartu su ECB vykdo reguliarius išvykstamuosius patikrinimus valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, siekdama įvertinti jos ekonominę, fiskalinę ir finansinę situaciją. Kiekvieną pusmetį ji pateikia savo išvadas EFK, Užimtumo komitetui ir Socialinės apsaugos komitetui – arba kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarieji gali nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar reikalingos taisomosios priemonės.

Pakeitimas                36

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali rekomenduoti valstybei narei, kuriai taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, imtis taisomųjų priemonių.

4. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali rekomenduoti valstybei narei, kuriai taikoma priežiūra po programos įgyvendinimo, patvirtinti taisomąsias priemones. Taryba priima sprendimus kvalifikuota balsų dauguma.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl 2 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnyje, 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų priemonių balsuoja tik tie Tarybos nariai, kurie atstovauja valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, o Taryba sprendimą priima neatsižvelgdama į Tarybos nario, atstovaujančio atitinkamai valstybei narei, balsą.

Dėl šiame reglamente nurodytų priemonių balsuoja tik tie Tarybos nariai, kurie atstovauja valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, o Taryba sprendimą priima neatsižvelgdama į Tarybos nario, atstovaujančio atitinkamai valstybei narei, balsavimą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimas

Nuorodos

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.12.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Frédéric Daerden

15.12.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Priėmimo data

27.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

6

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Phil Bennion, Ioan Enciu, Louis Grech

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimas

Nuorodos

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.11.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.12.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

15.12.2011

EMPL

15.12.2011

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jean-Paul Gauzès

25.10.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Priėmimo data

14.5.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

4

13

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Pateikimo data

24.5.2012