SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené

24.5.2012 - (COM(2011)0819 – C7‑0449-2011 – 2011/0385(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Jean-Paul Gauzès


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené

(COM(2011)0819 – C7‑0449-2011 – 2011/0385(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0819),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 136 a 121 ods. 6. Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0449-2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 7. marca 2012[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0172/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Bezprecedentná celosvetová kríza, ktorá v posledných troch rokoch zasiahla svet, vážne narušila hospodársky rast a finančnú stabilitu a spôsobila výrazné zhoršenie deficitu verejných financií a stavu zadlženosti členských štátov, čo mnohé z nich viedlo žiadať o finančnú pomoc mimo rámca Únie.

(1) Bezprecedentná celosvetová kríza, ktorá od roku 2007 postihuje svet, vážne narušila hospodársky rast a finančnú stabilitu a spôsobila výrazné zhoršenie deficitu verejných financií a stavu zadlženosti členských štátov, čo mnohé z nich viedlo k tomu, že hľadali finančnú pomoc mimo rámca Únie aj v nej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) ustanovuje, že Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Úplný súlad medzi rámcom Únie pre viacstranný dohľad zriadeným zmluvou a možnými podmienkami politiky, na ktoré je táto finančná pomoc viazaná, by mal byť zakotvený v právnych predpisoch Únie. Hospodárska a finančná integrácia členských štátov, ktorých menou je euro, si vyžaduje posilnený dohľad, aby sa predišlo preneseniu problémov z členského štátu, ktorý má ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, na zvyšok eurozóny.

(2) Úplný súlad medzi rámcom Únie pre viacstranný dohľad zriadeným zmluvou a možnými podmienkami politiky, na ktoré je táto finančná pomoc viazaná, by mal byť zakotvený v právnych predpisoch Únie. Hospodárska a finančná integrácia všetkých členských štátov, najmä tých, ktorých menou je euro, si vyžaduje zvýšený dohľad, aby sa predišlo preneseniu problémov z členského štátu, ktorý má ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, na zvyšok eurozóny a všeobecnejšie na Úniu ako celok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Stupeň hospodárskeho a fiškálneho dohľadu by mal byť primeraný závažnosti vyskytnutých finančných ťažkostí a mala by sa pri ňom riadne zohľadniť povaha prijatej finančnej pomoci, ktorá sa môže pohybovať od čisto preventívnej podpory založenej na podmienkach oprávnenosti až po úplný makroekonomický ozdravný program, ktorý zahŕňa prísnu podmienenosť politiky.

(3) Stupeň hospodárskeho a fiškálneho dohľadu by mal byť primeraný a úmerný závažnosti vyskytnutých finančných ťažkostí a mala by sa pri ňom riadne zohľadniť povaha prijatej finančnej pomoci, ktorá sa môže pohybovať od čisto preventívnej podpory založenej na podmienkach oprávnenosti až po úplný makroekonomický ozdravný program, ktorý zahŕňa prísnu podmienenosť politiky. Každý program makroekonomických úprav by mal zohľadňovať národný program reforiem dotknutého členského štátu v súvislosti so stratégiou pre rast a zamestnanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Ak členský štát, ktorého menou je euro, prežíva – alebo ktorému hrozia – závažné finančné otrasy, mal by sa naň vzťahovať zvýšený dohľad, aby sa zaistil jeho hladký návrat do normálneho stavu a ochrana ostatných členských štátov eurozóny proti možným negatívnym účinkom presahovania. Tento zvýšený dohľad by mal zahŕňať širší prístup k informáciám potrebným na dôkladné monitorovanie hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie a pravidelné podávanie správ Ekonomickému a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel. Rovnaké spôsoby vykonávania dohľadu by sa mali uplatňovať na členské štáty, ktoré žiadajú o preventívnu pomoc z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie.

(4) Ak členský štát, ktorého menou je euro, prežíva – alebo ktorému hrozia – závažné finančné otrasy, mal by sa naň vzťahovať zvýšený dohľad, aby sa zaistil jeho hladký návrat do normálneho stavu a ochrana ostatných členských štátov eurozóny proti možným negatívnym účinkom presahovania. Tento zvýšený dohľad by mal byť úmerný závažnosti problémov a mal by sa primerane stupňovať. Mal by zahŕňať širší prístup k informáciám potrebným na dôkladné monitorovanie hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie a pravidelné podávanie správ príslušnému výboru Európskeho parlamentu a Hospodárskemu a finančnému výboru (HFV) alebo akémukoľvek podvýboru, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel. Rovnaké spôsoby vykonávania dohľadu by sa mali uplatňovať na členské štáty, ktoré žiadajú o preventívnu pomoc z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Členské štáty podliehajúce zvýšenému dohľadu by tiež mali prijímať opatrenia zamerané na riešenie zdrojov alebo potenciálnych zdrojov svojich problémov. Na tento účel by sa mali zohľadniť všetky odporúčania navrhnuté v priebehu postupu pri nadmernom deficite alebo postupu v prípade nadmernej makroekonomickej nerovnováhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Dohľad nad hospodárskou a fiškálnou situáciou by sa mal výrazne posilniť v prípade členských štátov, na ktoré sa vzťahuje makroekonomický ozdravný program. Vzhľadom na komplexnú povahu tohto programu by sa mali ostatné procesy hospodárskeho a fiškálneho dohľadu pozastaviť na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu, aby nedošlo k zdvojeniu oznamovacích povinností.

(5) Dohľad nad hospodárskou a fiškálnou situáciou by sa mal výrazne posilniť v prípade členských štátov, na ktoré sa vzťahuje program makroekonomických úprav. Vzhľadom na komplexnú povahu tohto programu by sa mali ostatné postupy hospodárskeho a fiškálneho dohľadu pozastaviť alebo v niektorých prípadoch zefektívniť počas obdobia trvania programu makroekonomických úprav, aby sa zabezpečila jednotnosť dohľadu nad hospodárskou politikou a aby nedošlo k zdvojeniu oznamovacích povinností. Pri príprave programu makroekonomických úprav by sa však mali zohľadniť všetky odporúčania navrhnuté v priebehu postupu pri nadmernom deficite alebo postupu v prípade nadmernej makroekonomickej nerovnováhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie1 možno voľný pohyb kapitálu ako základnú zásadu ZFEÚ obmedziť vnútroštátnym nariadením, ak je to oprávnené z dôvodov verejnej bezpečnosti, medzi ktoré môže patriť aj boj proti daňovým únikom, čo platí najmä pre členské štáty zažívajúce závažné ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou v eurozóne alebo ohrozené takýmito ťažkosťami.

 

_____________

 

1 Pozri veci C-463/00 a C-174/04.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5b) Takéto daňové úniky predstavujú pokles príjmu, ktorý sa môže rovnať alebo môže dokonca prevyšovať sumu finančnej pomoci od jedného alebo niekoľkých členských štátov, MMF, ENFS, EFSM alebo EMS a ktorý je v prvom rade výsledkom nesprávneho vykonávania vnútroštátnej daňovej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5c) Na návrh Komisie a po konzultácii s Európskou centrálnou bankou môže Rada povoliť obmedzenia týkajúce sa tretích krajín zodpovedných za pohyb kapitálu, ktorý spôsobuje vážne ťažkosti z hľadiska fungovania hospodárskej a menovej únie, a to v súlade s článkom 66 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Členské štáty by mali v súlade s platnými vnútroštátnymi pravidlami a postupmi zapojiť do prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia programov technickej pomoci sociálnych partnerov, ako aj organizácie občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Rozhodnutie týkajúce sa nedodržiavania ozdravného programu členským štátom by zahŕňalo aj pozastavenie platieb alebo záväzkov z fondov Únie, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. XXX, ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje spoločný strategický rámec, a ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Môžu nastať okolnosti, za ktorých ochrana členského štátu pred trhovou volatilitou ponúka lepšie dlhodobé výsledky, pokiaľ ide o stabilizáciu hospodárskej situácie tohto členského štátu a jeho schopnosť splácať svoj dlh. V takýchto prípadoch by členský štát mohol byť dočasne pod právnou ochranou na základe rozhodnutia Komisie. Rada by mala mať možnosť zrušiť náležitou väčšinou takéto rozhodnutie Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7b) Odkazy na finančnú pomoc v tomto nariadení by mali zahŕňať aj finančnú podporu poskytnutú na preventívnom základe, ak nie je uvedené inak.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7c) Rozhodnutie Komisie o podrobení členského štátu zvýšenému dohľadu podľa tohto nariadenia by sa malo prijímať v úzkej spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom, Európskym výborom pre systémové riziká a príslušnými európskymi orgánmi dohľadu. Komisia by mala s Hospodárskym a finančným výborom spolupracovať aj pri rozhodovaní o tom, či zvýšený dohľad predĺžiť,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh            16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a/alebo ktoré dostávajú alebo môžu dostať finančnú pomoc od jedného alebo niekoľkých iných štátov, z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie, akou je napríklad Medzinárodný menový fond (MMF).

1. Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktorých menou je euro a ktoré:

 

majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou a/alebo udržateľnosťou verejných financií alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, čo vedie k negatívnym účinkom presahovania aj do ostatných členských štátoch eurozóny; a/alebo

 

žiadajú finančnú pomoc od jedného alebo niekoľkých iných štátov, z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) alebo od iných medzinárodných finančných inštitúcií, ako je Medzinárodný menový fond (MMF).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia pre posilnené pravidlá vnútroštátnych rozpočtov a koordináciu hospodárskej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Posilnené rozpočtové pravidlá a hospodárska koordinácia

 

1. V záujme lepšej koordinácie plánovania vydávania štátnych dlhopisov podávajú členské štáty vopred Komisii a Rade správu o svojich plánoch na vydávanie štátnych dlhopisov.

 

2. V záujme posudzovania osvedčených postupov a úsilia o užšie koordinovanú hospodársku politiku členské štáty zabezpečia, aby sa všetky významné reformy hospodárskej politiky, ktoré plánujú uskutočniť, vopred prediskutovali, a prípadne tieto reformy koordinujú s inými členskými štátmi.

 

3. Členské štáty v súlade s nariadením (ES) č. 1466/97 zabezpečia, aby celkový štátny rozpočet bol v strednodobom časovom horizonte vyvážený alebo v prebytku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Pri uplatňovaní tohto nariadenia Komisia, Rada a členské štáty v plnej miere dodržiavajú ustanovenia článku 152 ZFEÚ a v odporúčaniach vydaných podľa tohto nariadenia sa dodržiavajú vnútroštátne postupy a zásady tvorby miezd. Pri uplatňovaní tohto nariadenia a odporúčaní prijatých na jeho základe Komisia, Rada a členské štáty zohľadňujú článok 28 Charty základných práv Európskej únie, a nie je ním tak dotknuté právo rokovať o kolektívnych zmluvách, uzatvárať ich a presadzovať, ani právo na kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže rozhodnúť o tom, aby členský štát, ktorý má vážne ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, podliehal zvýšenému dohľadu. Dotknutému členskému štátu bude predtým umožnené vyjadriť svoje stanovisko. Komisia každých šesť mesiacov rozhodne o prípadnom predĺžení zvýšeného dohľadu.

1. Na základe najnovšieho dôkladného preskúmania v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 a s ohľadom na ďalšie objektívne kritériá vrátane varovania zo strany Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB), ako aj správ uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... / 2012 z ... [o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne] Komisia môže rozhodnúť o tom, aby členský štát podliehal zvýšenému dohľadu. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov. Dotknutému členskému štátu bude umožnené vyjadriť svoje stanovisko pred prijatím rozhodnutia. Komisia každých šesť mesiacov rozhodne o prípadnom predĺžení zvýšeného dohľadu. Ak sa Komisia rozhodne podrobiť členský štát zvýšenému dohľadu, náležite o tom a podľa možnosti aj o výsledkoch zvýšeného dohľadu informuje ESRB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ak sa Komisia rozhodne podrobiť členský štát zvýšenému dohľadu podľa odseku 1, náležite o tom a podľa možnosti aj o výsledkoch zvýšeného dohľadu informuje ESRB.

Odôvodnenie

Kríza verejného dlhu poukázala aj na prepojenie medzi verejným dlhom, finančnou stabilitou a solventnosťou bánk. S cieľom pomôcť ESRB pri identifikácii systémových rizík by mal byť ESRB informovaný, keď sa v členskom štáte zavedie zvýšený dohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia rozhodne o podrobení členského štátu, ktorý dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe od jedného alebo viacerých iných štátov, z ENFS, EMS alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie, akou je napríklad MMF, zvýšenému dohľadu. Komisia vypracuje zoznam dotknutých nástrojov preventívnej finančnej pomoci a neustále ho aktualizuje, aby sa v ňom zohľadnili prípadné zmeny v politike finančnej podpory z ENFS, EMS alebo od inej prípadnej medzinárodnej finančnej inštitúcie.

2. Komisia rozhodne o podrobení členského štátu, ktorý žiada o finančnú pomoc alebo dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe od jedného alebo viacerých iných štátov, z ENFS, EFSF, EMS alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie, akou je napríklad MMF, zvýšenému dohľadu.

 

Komisia zverejní svoje rozhodnutia prijaté v súlade s odsekmi 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odsek 2 sa neuplatňuje na členský štát, ktorý dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe formou úverovej linky, ktorá nie je podmienená prijatiu nových politických opatrení dotknutým členským štátom, pokiaľ sa z tejto úverovej linky nečerpá.

3. Komisia môže rozhodnúť, že odsek 2 sa neuplatňuje na členský štát, ktorý dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe formou úverovej linky, ktorá nie je podmienená prijatím nových politických opatrení dotknutým členským štátom, pokiaľ sa z tejto úverovej linky nečerpá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia vypracuje zoznam nástrojov finančnej pomoci, ktoré môžu viesť k zvýšenému dohľadu podľa odseku 2, a neustále tento zoznam aktualizuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát pod zvýšeným dohľadom prijme po konzultácii a v spolupráci s Komisiou, ktorá koná v spolupráci s Európskou centrálnou bankou (ECB), opatrenia zamerané na riešenie zdrojov alebo možných zdrojov ťažkostí.

1. Členský štát podliehajúci zvýšenému dohľadu prijme po konzultácii a v spolupráci s Komisiou, ktorá koná v spolupráci s Európskou centrálnou bankou (ECB), európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/20101, európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/20102 a európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/20103 (ďalej spoločne len „európske orgány dohľadu“) a prípadne s MMF opatrenia zamerané na riešenie zdrojov alebo možných zdrojov ťažkostí, pričom zohľadní odporúčania určené tomuto štátu podľa nariadení (EÚ) č. 1466/94, č. 1467/97 a č. 1176/2011 a uvedené v jeho národnom programe reforiem a konvergenčnom programe. Pracovná skupina pre Euroskupinu, Hospodársky a finančný výbor (HFV), príslušný výbor Európskeho parlamentu a parlament dotknutého členského štátu sú informovaní o týchto opatreniach.

 

______________

 

1 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

 

2 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

 

3 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia preskúma možné negatívne účinky presahovania vytvorené inými členskými štátmi, a to aj v oblasti daní. Ak Komisia zistila takéto negatívne účinky presahovania, Rada na odporúčanie Komisie adresuje v súlade s postupom ustanoveným v článku 121 ods. 2 ZFEÚ potrebné odporúčania členským štátom vytvárajúcim negatívne účinky presahovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, ktorý je pod zvýšeným dohľadom, na žiadosť Komisie:

3. Členský štát, ktorý je pod zvýšeným dohľadom na základe rozhodnutia podľa článku 2 ods. 1, na žiadosť Komisie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) oznámi Komisii, ECB a Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o finančnej situácii finančných inštitúcii, ktoré sú pod dohľadom vnútroštátneho orgánu pre dohľad;

a) oznámi príslušným európskym orgánom dohľadu v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o svojich finančných systémoch vrátane analýzy výsledkov záťažových testov a analýz citlivosti vykonaných podľa písmena b). Na základe záverov vyvodených zo základných ukazovateľov uvedených v hodnotiacej tabuľke makroekonomických nerovnováh príslušné európske orgány dohľadu v spolupráci s ESRB pripravia posúdenie potenciálnych zraniteľných miest finančného systému a postúpia toto posúdenie Komisii a ECB v intervaloch, ktoré určí Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) vykoná pod dohľadom Európskeho orgánu pre bankovníctvo stresové testy alebo analýzy citlivosti, ako sú potrebné na posúdenie odolnosti bankového sektora voči rôznym makroekonomickým a finančným otrasom stanovených Komisiou a ECB, a odovzdá im podrobné výsledky;

b) vykoná pod dohľadom príslušných európskych orgánov dohľadu záťažové testy alebo analýzy citlivosti, ako sú potrebné na posúdenie odolnosti finančného sektora voči rôznym makroekonomickým a finančným otrasom stanoveným Komisiou a ECB v spolupráci s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu a ESRB;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) podlieha pravidelným posúdeniam svojich kapacít dohľadu nad bankovým sektorom v rámci špecifického partnerského hodnotenia, ktoré vykoná EBA;

c) podlieha pravidelným posúdeniam svojich kapacít dohľadu nad finančným sektorom v rámci špecifického partnerského hodnotenia, ktoré vykonajú príslušné európske orgány dohľadu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) oznámi akékoľvek informácie potrebné na monitorovanie makroekonomických nerovnováh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. XXX o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh.

d) oznámi každú informáciu potrebnú na monitorovanie makroekonomických nerovnováh v súlade s nariadením (EÚ) č. 1176/2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členský štát, ktorý je pod zvýšeným dohľadom na základe rozhodnutia podľa článku 2 ods. 2, na žiadosť Komisie:

 

a) oznámi Komisii, ECB a príslušným európskym orgánom dohľadu v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o svojich finančných systémoch vrátane analýzy výsledkov záťažových testov a analýz citlivosti vykonaných podľa písmena b). Komisia, ECB a príslušné európske orgány dohľadu zachovajú dôvernosť získaných rozčlenených údajov;

 

b) vykoná pod dohľadom príslušných európskych orgánov dohľadu záťažové testy alebo analýzy citlivosti, ako sú potrebné na posúdenie odolnosti finančného sektora voči rôznym makroekonomickým a finančným otrasom stanoveným Komisiou a ECB v spolupráci s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu a ESRB;

 

c) podlieha pravidelným posúdeniam svojich kapacít dohľadu nad finančným sektorom v rámci špecifického partnerského hodnotenia, ktoré vykonajú príslušné európske orgány dohľadu;

 

d) oznámi každú informáciu potrebnú na monitorovanie makroekonomických nerovnováh podľa nariadenia (EÚ) č. 1176/2011.

 

Členské štáty, ktoré dostávajú finančnú podporu na rekapitalizáciu finančných inštitúcií, okrem toho podávajú správy o podmienkach stanovených týmto finančným inštitúciám vrátane odmeňovania riaditeľov a úverových podmienok pre reálnu ekonomiku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia vykonáva v spolupráci s ECB v členskom štáte pod dohľadom pravidelné hodnotiace misie na overenie pokroku, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní opatrení uvedených v odsekoch 1, 2 a 3. Svoje zistenia oznamuje štvrťročne Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné ďalšie opatrenia. Tieto hodnotiace misie nahradzujú monitorovanie na mieste, ktoré sa predpokladá v článku 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.

4. Komisia vykonáva v spolupráci s ECB a s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu a prípadne aj s MMF v členskom štáte pod zvýšeným dohľadom pravidelné hodnotiace misie na overenie pokroku, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní opatrení uvedených v odsekoch 1, 2, 3 a 3a. Svoje zistenia oznamuje štvrťročne Hospodárskemu a finančnému výboru a príslušnému výboru Európskeho parlamentu , a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné ďalšie opatrenia. Tieto hodnotiace misie nahradzujú monitorovanie na mieste, ktoré je ustanovené v článku 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sa dospeje k záveru – na základe posúdenia predpokladanom v odseku 4 –, že sú potrebné ďalšie opatrenia a finančná situácia dotknutého členského štátu má výrazné nepriaznivé účinky na finančnú stabilitu eurozóny, dotknutému členskému štátu môže Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie odporučiť, aby požiadal o finančnú pomoc a pripravil makroekonomický ozdravný program. Rada môže rozhodnúť o zverejnení tohto odporúčania.

5. Ak sa na základe hodnotiacich misií ustanovených v odseku 4 zhodnotí, že sú potrebné ďalšie opatrenia a finančná situácia dotknutého členského štátu predstavuje riziko pre finančnú stabilitu alebo hladké fungovanie eurozóny, môže Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie súčasne:

 

a) odporučiť dotknutému členskému štátu, aby požiadal o finančnú pomoc a pripravil program makroekonomických úprav.

 

b) odporučiť ENFS alebo EMS, aby ponúkli finančnú pomoc prepojenú s primeranou podmienenosťou, ako je ustanovené v tomto nariadení.

 

Rada môže rozhodnúť o zverejnení svojich odporúčaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak členský štát požiada o finančnú pomoc z EMS podľa odseku 3 písm. a), ostatné členské štáty vyvinú maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby EMS tomuto členskému štátu pomoc včas poskytol.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) príslušný výbor Európskeho parlamentu môže vyzvať zástupcov dotknutého členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov;

a) príslušný výbor Európskeho parlamentu môže dotknutému členskému štátu a Komisii umožniť, aby sa zúčastnili na výmene názorov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) Komisia včas informuje príslušný výbor Európskeho parlamentu o obsahu odporúčania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Počas celého procesu príslušný výbor Európskeho parlamentu a parlament dotknutého členského štátu môžu vyzvať zástupcov MMF, ECB a Komisie, aby sa zúčastnili na hospodárskom dialógu o dôležitých otázkach v súvislosti s riadnym fungovaním ekonomiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát, ktorý má záujem získať finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, z ENFS, EMS, Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej inštitúcie mimo rámca Únie, bezodkladne o svojom zámere informuje Radu, Komisiu a ECB. Hospodársky a finančný výbor alebo podvýbor, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, vedie po prijatí posúdenia od Komisie diskusiu o predpokladanej žiadosti.

Členský štát, ktorý chce požiadať o finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných členských štátov, z ENFS, EMS, Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej inštitúcie mimo rámca Únie, bezodkladne o svojom zámere informuje Európsky parlament, Radu, Komisiu a ECB. Hospodársky a finančný výbor vedie po prijatí posúdenia od Komisie diskusiu o predpokladanej žiadosti s cieľom preskúmať najmä možnosti, ktoré sú k dispozícii v rámci existujúcich finančných nástrojov Únie alebo eurozóny, predtým, než dotknutý členský štát osloví potenciálnych veriteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa žiada o pomoc z ENFS alebo EMS, Komisia – v spolupráci s ECB a ak to bude možné s MMF – pripraví analýzu udržateľnosti verejného dlhu dotknutého členského štátu vrátane schopnosti členského štátu splatiť predpokladanú finančnú pomoc a pošle ju Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel.

Ak sa žiada o pomoc z ENFS, EFSM alebo EMS, Komisia – v spolupráci s ECB a a ak to bude možné a vhodné s MMF – pripraví analýzu udržateľnosti verejného dlhu dotknutého členského štátu a jeho skutočných alebo potenciálnych potrieb v oblasti financovania vrátane vplyvu akéhokoľvek programu makroprudenciálnych úprav na schopnosť členského štátu splatiť predpokladanú finančnú pomoc a pošle ju Hospodárskemu a finančnému výboru.

 

Posúdenie udržateľnosti verejného dlhu sa zakladá na prudenciálnej makroekonomickej a rozpočtovej prognóze pri použití najaktuálnejších informácií a náležitom zohľadnení výsledku správy uvedenej v písm. a) článku 3 ods. 3, ako aj prípadných úloh dohľadu vykonávaných v súlade s písm. b) článku 3 ods. 3. Tieto prognózy posúdia vplyv makroekonomických a finančných otrasov a nepriaznivého vývoja na udržateľnosť verejného dlhu.

 

Komisia zverejní metodiku, východiskové ekonomické a ekonometrické modely a predpoklady vrátane odhadu potenciálneho výstupu a makroekonomických multiplikačných účinkov, ako aj všetky relevantné parametre, o ktoré sa opiera posúdenie udržateľnosti verejného dlhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh            41

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý dostáva finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, od MMF, z ENFS alebo EMS, pripraví po dohode s Komisiou – konajúcou v spolupráci s ECB – návrh ozdravného programu, ktorý bude zameraný na znovuzavedenie zdravej a udržateľnej hospodárskej a finančnej situácie a obnovenie jeho schopnosti zabezpečiť si plné financovanie na finančných trhoch. V návrhu ozdravného programu sa riadne zohľadnia súčasné odporúčania adresované dotknutému členskému štátu podľa článkov 121, 126 a/alebo 148 zmluvy – a jeho opatrenia, ktoré má dodržiavať – a pritom bude zameraný na rozšírenie, posilnenie a prehĺbenie požadovaných politických opatrení.

1. Členský štát, ktorý požaduje alebo dostáva finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, od MMF, z ENFS, EFSM alebo EMS, pripraví po dohode s Komisiou – konajúcou v spolupráci s ECB a prípadne s MMF – návrh programu makroekonomických úprav vrátane ročných rozpočtových cieľov, ktorý vychádza z programov hospodárskeho partnerstva podľa nariadenia XXX a nahrádza ich a ktorý zahŕňa aj ročný rozpočtový cieľ. Návrh programu makroekonomických úprav rieši špecifické riziká, ktoré tento členský štát predstavuje pre finančnú stabilitu eurozóny, a zameriava sa na rýchle obnovenie zdravej a udržateľnej hospodárskej a finančnej situácie a obnovenie jeho schopnosti zabezpečiť si plné financovanie na finančných trhoch V návrhu programu makroekonomických úprav sa bude čerpať z posúdenia udržateľnosti verejného dlhu a riadne sa zohľadnia odporúčania adresované dotknutému členskému štátu podľa článkov 121, 126, 136 a/alebo 148 ZFEÚ – a jeho opatrenia, ktoré má dodržiavať – a pritom bude zameraný na rozšírenie, posilnenie a prehĺbenie požadovaných politických opatrení. Návrh programu makroekonomických úprav rešpektuje prax a inštitúcie pre tvorbu miezd a vytváranie pracovných vzťahov v Únii a, ak je to možné, zohľadňuje národný program reforiem dotknutého členského štátu v súvislosti so stratégiou Únie pre rast a zamestnanosť. Návrh programu makroekonomických úprav plne rešpektuje článok 151 ZFEÚ a článok 28 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  42

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členský štát pripravujúci návrh programu makroekonomických úprav podľa odseku 1 na základe dohody s Komisiou stanoví aktualizovaný partnerský program zameraný na vytvorenie potrebných podmienok na dosiahnutie udržateľných verejných financií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie schváli ozdravný program.

2. Komisia posúdi návrh programu makroekonomických úprav do jedného týždňa od predloženia tohto programu.

 

Ak Komisia považuje návrh programu makroekonomických úprav za dostatočný, schváli ho. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.

 

Ak Komisia považuje akcie alebo harmonogram predpokladané v návrhu programu makroekonomických úprav za nedostatočné, prijme odporúčanie adresované členskému štátu, aby do jedného týždňa predložil nový návrh programu makroekonomických úprav, pričom uvedie dôvody, prečo je pôvodný program nedostatočný. Návrh programu makroekonomických úprav je s výnimkou naliehavých prípadov základom akéhokoľvek memoranda o porozumení, programu alebo technickej dohody uzavretej s príslušnými stranami poskytujúcimi finančnú pomoc. Náležite sa odôvodní súlad medzi rôznymi príslušnými dokumentmi súvisiacimi s finančnou pomocou a aktualizovanými verziami makroekonomického ozdravného programu, ako aj súlad so širšími usmerneniami v oblasti hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti. Rada môže rozhodnutie Komisie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  44

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia a Rada monitorujú plnenie programu úprav a ročné rozpočtové plány, ktoré s ním súvisia.

 

V procese hospodárskeho a fiškálneho dohľadu nad členským štátom, ktorého menou je euro a ktorý podlieha programu makroekonomických úprav, je dôslednosť, aby sa zabránilo duplicite povinností vykazovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia v spolupráci s ECB monitoruje pokrok dosiahnutý pri vykonávaní ozdravného programu a informuje každé tri mesiace Hospodársky a finančný výbor alebo podvýbor, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel. Dotknutý členský štát s Komisiou plne spolupracuje. Predovšetkým Komisii poskytne všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie programu. Uplatňuje sa článok 3 ods. 3.

3. Komisia v spolupráci s ECB monitoruje pokrok dosiahnutý pri vykonávaní programu úprav a informuje každé tri mesiace Hospodársky a finančný výbor. Dotknutý členský štát s Komisiou a ECB plne spolupracuje. Predovšetkým Komisii a ECB poskytne všetky informácie, ktoré považujú za potrebné na monitorovanie programu. Uplatňuje sa článok 3 ods. 3. V prípade nedostatočnej spolupráce môže Rada na návrh Komisie adresovať dotknutému členskému štátu verejné odporúčanie stanovujúce kroky, ktoré má tento členský štát podniknúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia – v spolupráci s ECB – preskúma s dotknutým členským štátom zmeny, ktoré môžu byť potrebné v jeho ozdravnom programe. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne o zmenách, ktoré treba vykonať v ozdravnom programe.

4. Komisia – v spolupráci s ECB, a ak je to vhodné, aj s MMF – preskúma s dotknutým členským štátom zmeny a aktualizácie, ktoré môžu byť potrebné v jeho ozdravnom programe, aby sa náležite zohľadnil okrem iného akýkoľvek podstatný rozdiel medzi makroekonomickými prognózami a dosiahnutými hodnotami vrátane možných dôsledkov vyplývajúcich z programu úprav, negatívnych účinkov presahovania, ako aj makroekonomických a finančných otrasov. Komisia rozhodne o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa vykonali v programe makroekonomických úprav. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Dotknutý členský štát prijme v úzkej spolupráci s Komisiou všetky potrebné opatrenia na podporu súkromných investorov, aby dobrovoľne zachovali svoju celkovú majetkovú angažovanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sa monitorovaním podľa odseku 3 zdôraznia významné odchýlky od makroekonomického ozdravného programu, Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže rozhodnúť, že dotknutý členský štát nedodržiava politické požiadavky obsiahnuté v ozdravnom programe.

5. Ak sa monitorovaním podľa odseku 3 zdôraznia významné odchýlky od programu makroekonomických úprav. Komisia môže rozhodnúť, že dotknutý členský štát nedodržiava politické požiadavky obsiahnuté v programe úprav. Komisia vo svojom rozhodnutí výslovne zohľadní, či významná odchýlka vznikla v dôsledku dôvodov, ktoré nie sú pod kontrolou dotknutého členského štátu. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov. V rozhodnutí Komisia uvedie dôvody nedodržiavania pravidiel a nutnosť a primeranosť zmien vykonaných v programe makroekonomických úprav uvedenom v odseku 4.

 

Program makroekonomických úprav vymedzuje predovšetkým preventívne opatrenia a núdzové plány, ktoré sa majú prijať v prípade nečakaného vývoja, ako sú napríklad vonkajšie otrasy.

 

Pri opatreniach fiškálnej konsolidácie uvedených v programe makroekonomických úprav sa zohľadňujú potreby na zabezpečenie dostatočných prostriedkov na základné politiky, ako je vzdelanie a zdravotná starostlivosť.

 

Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa prvého pododseku, dotknutý členský štát v úzkej spolupráci s Komisiou a v spolupráci s ECB prijme opatrenia zamerané na zamedzenie otrasom na trhu a na zachovanie riadneho fungovania svojho finančného sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členský štát podliehajúci ozdravnému programu, ktorý má nedostatočné administratívne kapacity alebo významné problémy pri vykonávaní svojho ozdravného programu, požiada o technickú pomoc od Komisie.

6. Členský štát podliehajúci programu makroekonomických úprav, ktorý má nedostatočné administratívne kapacity alebo významné problémy pri vykonávaní svojho ozdravného programu, požiada Komisiu o technickú pomoc, ktorá môže na tento účel vytvoriť skupiny odborníkov s členskými štátmi a inými inštitúciami Únie a/alebo medzinárodnými inštitúciami. Ciele a prostriedky technickej pomoci sa explicitne uvedú v aktualizovaných verziách programu makroekonomických úprav. Okrem toho sa zabezpečí národná zodpovednosť za proces implementácie technickej pomoci. Technická pomoc sa zameriava na oblasti, ako je: zlepšenie verejného obstarávania, podpora hospodárskej súťaže, boj proti korupcii a zvýšenie účinnosti výberu daní s cieľom podporiť finančnú udržateľnosť.

 

Program makroekonomických úprav a posúdenie sociálnych dôsledkov sa zverejnia.

 

Posúdenie udržateľnosti verejného dlhu sa pripojí k programu makroekonomických úprav.

Odôvodnenie

Odkaz na zriadenie trvalého poradcu a pracovníka, ako aj na nábor odborníkov z radov mimo Komisie na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ECB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Členský štát podliehajúci programu makroekonomických úprav vykonáva komplexný audit svojho nesplateného dlhu, aby okrem iného posúdil dôvody, ktoré viedli k neprimerane vysokej úrovni dlhu, a akékoľvek nezrovnalosti pri emisii dlhopisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže vyzvať zástupcov dotknutého členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní ozdravného programu.

7. Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže ponúknuť dotknutému členskému štátu a Komisii možnosť, aby sa zúčastnili na výmene názorov o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní ozdravného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. Tento článok sa nevzťahuje na finančnú pomoc udelenú na preventívnom základe a na úvery na rekapitalizáciu finančných inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Účasť sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti

 

Organizácie zastupujúce a sociálnych partnerov, ako aj organizácie občianskej spoločnosti dostanú možnosť vyjadriť svoje názory na verejné odporúčania a stanoviská Komisie ustanovené v tomto nariadení, ako aj na správy a návrhy správ členských štátov ustanovené v článkoch 2 až 7 tohto nariadenia. Tieto názory budú zverejnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Opatrenia na zaistenie daňových príjmov

 

1. Dotknuté členské štáty prijmú v súlade s článkom 65 ZFEÚ a v úzkej spolupráci s Komisiou a ECB opatrenia zamerané na zabránenie porušeniam vnútroštátnych zákonov a nariadení, a to najmä v oblasti zdaňovania.

 

2. Dotknuté členské štáty požiadajú Komisiu, aby Rade predložila návrh v súlade s článkom 66 ZFEÚ na prijatie ochranných opatrení týkajúcich sa pohybu kapitálu z tretích krajín, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne problémy fungovania hospodárskej a menovej únie. Komisia sa pred predložením akéhokoľvek takéhoto návrhu poradí s ECB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súlad s postupom pri nadmernom deficite

Súlad s Paktom o stabilite a raste

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ozdravný program a v ňom vykonané zmeny podľa článku 6 tohto nariadenia sa považujú za náhradu predloženia stabilizačných programov podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97.

1. Program makroekonomických úprav a v ňom vykonané zmeny ustanovený v článku 6 tohto nariadenia nahrádza predloženie stabilizačných programov podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Ozdravný program podľa článku 6 tohto nariadenia sa prípadne taktiež považuje za náhradu správ ustanovených v článku 3 ods. 4a a článku 5 ods. 1a nariadenia Rady (ES) č. 1467/97;

a) Program makroekonomických úprav ustanovený v článku 6 tohto nariadenia prípadne taktiež nahrádza správy ustanovené v článku 3 ods. 4a a článku 5 ods. 1a nariadenia Rady (ES) č. 1467/97;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Ročné rozpočtové ciele v ozdravnom programe podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia sa prípadne považujú za náhradu ročných rozpočtových cieľov predpokladaných v súlade s článkom 3 ods. 4 a článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1467/97 v uvedenom odporúčaní a upozornení. Ak sa na dotknutý členský štát vzťahuje upozornenie podľa článku 126 ods. 9 zmluvy, ozdravný program predpokladaný v článku 6 ods. 3 tohto nariadenia sa taktiež považuje za náhradu údajov o opatreniach prispievajúcich k týmto cieľom predpokladaných v upozornení v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1467/97.

b) Ročné rozpočtové ciele v ozdravnom programe podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia prípadne nahrádzajú ročné rozpočtové ciele stanovené v súlade s článkom 3 ods. 4 a článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1467/97 v uvedenom odporúčaní a upozornení. Ak sa na dotknutý členský štát vzťahuje upozornenie podľa článku 126 ods. 9 zmluvy, program úprav stanovený v článku 6 ods. 3 tohto nariadenia taktiež nahrádza údaje o opatreniach prispievajúcich k týmto cieľom stanoveným v upozornení v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1467/97.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Monitorovanie podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia sa považuje za náhradu monitorovania podľa článku 10 ods. 1 a článku 10a nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 a monitorovania, ktoré je základom rozhodnutia podľa článkov 4 ods. 2 a 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.

c) Monitorovanie podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia nahrádza monitorovanie podľa článku 10 ods. 1 a článku 10a nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 a monitorovanie, ktoré je základom rozhodnutia podľa článkov 4 ods. 2 a 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. XXX o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh sa pozastavuje pre členské štáty, ktoré podliehajú makroekonomickému ozdravnému programu schváleným Radou v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia. Toto pozastavenia sa uplatňuje na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu.

Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh sa pozastavuje pre členské štáty, ktoré podliehajú programu makroekonomických úprav schválenému Radou v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia s výnimkou opatrení ustanovených v článkoch 3, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 v súvislosti s hodnotiacou tabuľkou makroekonomických a makrofinančných ukazovateľov, mechanizmom upozornení a hĺbkovou kontrolou. Toto pozastavenia sa uplatňuje na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Monitorovanie podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia sa považuje za náhradu monitorovania a posúdenia európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík podľa článku 2a nariadenia (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii.

Monitorovanie podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia nahrádza monitorovanie a posúdenie európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík podľa článku 2a nariadenia (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii. Pozastavenie sa uplatňuje na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. XXX o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne sa pozastavuje pre členské štáty, ktoré podliehajú makroekonomickému ozdravnému programu schváleným Radou v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia. Toto pozastavenia sa uplatňuje na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu.

Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. XXX o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne sa pozastavuje pre členské štáty, ktoré podliehajú programu makroekonomických úprav schválenému Radou v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia s výnimkou článkov 1, 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. .../2012. Toto pozastavenia sa uplatňuje na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Poskytnutie právnej ochrany členskému štátu

 

1. Ak opatrenia uvedené v článku 3 ods. 5 nezlepšia finančnú situáciu členského štátu a ak tomuto členskému štátu hrozí platobná neschopnosť alebo pozastavenie platieb, môže Komisia po konzultácii s Radou prijať rozhodnutie, ktorým členskému štátu poskytne právnu ochranu. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť jednoduchou väčšinou hlasov.

 

2. Cieľom tohto článku je umožniť dotknutému členskému štátu stabilizovať jeho hospodársku situáciu a byť schopný splácať svoj dlh.

 

Rozhodnutie o poskytnutí právnej ochrany členskému štátu má tieto dôsledky:

 

a) ustanovenia o konečnom čistom zúčtovaní alebo úverových udalostiach sa stávajú neúčinné;

 

b) uplatňované úrokové sadzby pôžičiek zostávajú zachované a nové pôžičky tomuto členskému štátu, s výnimkou finančnej pomoci uvedenej v článku 1 ods. 1, sa splácajú prioritne;

 

c) veritelia dotknutého členského štátu sa Komisii prihlásia do dvoch mesiacov od zverejnenia rozhodnutia, ktorým sa poskytuje dotknutému členskému štátu ochrana, v Úradnom vestníku Európskej únie; ak sa neprihlásia, ich pohľadávka zaniká;

 

d) orgány dotknutého členského štátu zavedú opatrenia odporúčané v technickej pomoci uvedenej v článku 6 ods. 6 a predložia Komisii na schválenie plán obnovy a urovnania dlhov.

 

3. Tento článok sa uplatňuje od roku 2017.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát je pod dohľadom po ukončení programu, pokiaľ nesplatí minimálne 75 % finančnej pomoci prijatej od jedného alebo viacerých členských štátov, z EFSM, ENFS alebo ESM. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže predĺžiť trvanie dohľadu po ukončení programu.

1. Členský štát je pod dohľadom po ukončení programu, pokiaľ nesplatí minimálne 75 % finančnej pomoci prijatej od jedného alebo viacerých členských štátov, z EFSM, ENFS alebo ESM. Komisia môže rozhodnúť o predĺžení trvania dohľadu po ukončení programu. Rada môže toto rozhodnutie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia v spolupráci s ECB vykonáva v členskom štáte, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, pravidelné hodnotiace misie na posúdenie jeho hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie. Svoje zistenia oznamuje každý polrok Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné nápravné opatrenia.

3. Komisia v spolupráci s ECB vykonáva v členskom štáte, ktorý podlieha dohľadu po ukončení programu, pravidelné hodnotiace misie, aby posúdila jeho hospodársku, fiškálnu a finančnú situáciu. Svoje zistenia oznamuje každý polrok príslušnému výboru Európskeho parlamentu, Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, a parlamentu dotknutého členského štátu a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné nápravné opatrenia.

 

Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže dotknutému členskému štátu umožniť, aby sa zúčastnil na výmene názorov o pokroku dosiahnutom v rámci dohľadu po ukončení programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže členskému štátu, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, odporučiť prijať nápravné opatrenia.

4. Komisia môže prijať odporúčanie, aby členský štát, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, prijal nápravné opatrenia. Rada môže toto odporúčanie do 10 dní od jeho prijatia zrušiť kvalifikovanou väčšinou hlasov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Parlament dotknutého členského štátu môže vyzvať Komisiu, aby sa zúčastnila na výmene názorov na monitorovanie po skončení programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s opatreniami uvedenými v článkoch 2 ods. 1, 3, 6 ods. 2, 6 ods. 4 a 11 ods. 4 hlasujú iba členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro, a Rada rozhoduje bez prihliadnutia na hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.

V súvislosti s opatreniami uvedenými v tomto nariadení hlasujú iba členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro, a Rada rozhoduje bez prihliadnutia na hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13

vypúšťa sa

Druhy pomoci a úverov vylúčených z uplatňovania článkov 5 a 6

 

Ustanovenia článkov 5 a 6 sa neuplatňujú na finančnú pomoc udelenú na preventívnom základe a na úvery na rekapitalizáciu finančných inštitúcií.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Informovanie Európskeho parlamentu

 

Rada a Komisia pravidelne informujú Európsky parlament o uplatňovaní tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 13b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13b

 

Prechodné ustanovenia

 

Toto nariadenie platí pre členské štáty, ktoré dňa [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] už dostávajú pomoc z programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 13c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13c

 

Správa

 

Do 1. januára 2014 a potom každých päť rokov Komisia zverejní správu o vykonávaní tohto nariadenia.

 

V správe okrem iného vyhodnotí:

 

a) účinnosť tohto nariadenia;

 

b) pokrok pri zabezpečovaní užšej spolupráce v hospodárskych politikách a nepretržitej konvergencie hospodárskej výkonnosti členských štátov v súlade so ZFEÚ.

 

c) prínos tohto nariadenia k plneniu stratégie Únie v oblasti rastu a zamestnanosti.

 

d) vhodnosť rozširovania ustanovení tohto nariadenia na členské štáty mimo eurozóny, ktoré majú vážne problémy v súvislosti so svojou finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito problémami ohrozené.

 

2. V prípade potreby sa k správe, na ktorú sa odkazuje v odseku 1, pripojí návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

 

3. Správa uvedená v odseku 1 sa zašle Európskemu parlamentu a Rade.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 141, 17.5.2012, s. 7.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento návrh nariadenia o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, sa začleňuje do kontextu finančnej krízy a krízy verejného dlhu, ktorým v súčasnosti čelí Európska únia. Berie si z tejto situácie ponaučenie a navrhuje riešenie.

Návrhy Komisie dopĺňajú balík o európskom hospodárskom riadení (balík šiestich právnych predpisov), ktorý prijal Európsky parlament a Rada v roku 2011.

Dôsledky nadmerného zadlženia štátov môžu byť dramatické tak v týchto štátoch, ako aj v ostatných štátoch Európskej únie. Ťažkosti malého štátu môžu mať následky aj v celosvetovom meradle. Skôr ako existencia je ohrozená povesť eurozóny.

Závažným hospodárskym a sociálnym dôsledkom, ktorým dnes čelia niektoré členské štáty, sa dalo zabrániť prijatím preventívnych a cielených opatrení. Európska únia však v tom čase nemala k dispozícii potrebné nástroje. K náprave dôjde teraz, a to kombináciou balíka šiestich právnych predpisov a dvoch nových spisov (balík 2 právnych predpisov), ku ktorým patrí tento návrh.

Balík šiestich právnych predpisov je potrebné posilniť, aby sa zabezpečila finančná stabilita a zároveň hospodársky rast eurozóny. V skutočnosti viaceré členské štáty boli nútené požiadať o finančnú pomoc. V rámci postupu je preventívne opatrenie v počiatočnom štádiu prijateľnejšie ako nápravné opatrenia, ktoré prichádzajú neskoro, a možno až príliš neskoro.

Spravodajca schvaľuje v hlavných líniách návrh Komisie, ktorého cieľom je stanoviť, aby sa členský štát, ktorého menou je euro, musel podrobiť posilnenému dohľadu, ak má alebo mu hrozia závažné finančné problémy. Je vhodné zabezpečiť jeho urýchlený návrat k normálnemu stavu a chrániť ostatné členské štáty eurozóny pred prípadnými negatívnymi účinkami presahovania.

Okrem toho, s cieľom dospieť k účinnej a pragmatickej dohode a umožniť rýchle vykonávanie balíka dvoch právnych predpisov, ako o to požiadala Európska rada vo svojich záveroch z 9. decembra 2011, spravodajca začlenil v tomto štádiu určitý počet prijateľných prvkov textu, ktorý predložila pracovná skupina Rady 2. februára 2012.

Spravodajca navrhuje hlavne viaceré zmeny a doplnenia.

Je potrebné upraviť postup rozhodovania. V záujme rýchlej reakcie by malo byť zodpovednosťou Komisie prijať potrebné rozhodnutia, ku ktorým patrí postup zvýšeného dohľadu nad členským štátom. Rada by mohla tento postup zamietnuť hlasovaním jednoduchou väčšinou do desiatich dní (obrátenou jednoduchou väčšinou).

Niektoré prvky novej medzinárodnej zmluvy sa môžu zahrnúť do nariadenia tak, aby sa do sekundárneho práva preniesol súbor prvkov, o ktorom rozhodli hlavy štátov a vlád.

Navrhuje sa tiež vytvoriť systém právnej ochrany uplatniteľnej na členský štát, ktorý sa nachádza alebo mu hrozí, že sa ocitne v dlhodobej situácii platobnej neschopnosti alebo pozastavenia platieb. Po konzultácii s Radou môže Komisia rozhodnúť o uplatnení systému právnej ochrany na členský štát, čo by viedlo najmä k pozastaveniu zmluvných ustanovení o konečnom čistom zúčtovaní alebo o tzv. kreditných udalostiach.

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (28.3.2012)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené
(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Frédéric Daerden

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pri prijímaní postupov rozpočtového a hospodárskeho dohľadu nad členskými štátmi, ktoré Únia a eurozóna vytvorili s cieľom čeliť hospodárskej a finančnej kríze, ktorá vypukla v roku 2008, je potrebné široké zohľadnenie hospodárskych a sociálnych problémov, ktoré táto kríza spôsobila.

Zhoršujúca sa finančná situácia na celom svete spôsobila výrazné spomalenie rastu v Únii a členským štátom závažné fiškálne problémy. Jedno z riešení týchto problémov spočíva v koordinácii hospodárskych a sociálnych politík medzi štátmi, musia sa však pritom rešpektovať určité zásady:

- nesmie sa zameriavať len na fiškálnu situáciu štátov a musí zohľadňovať investície do trhu prácu a zlepšenie sociálnej situácie; treba pozitívne hodnotiť verejné investície do vzdelávania alebo výskumu, ktorých cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť štátov alebo zlepšiť systém sociálneho zabezpečenia a minimálnych sociálnych dávok, ktoré umožňujú bojovať proti chudobe a zachovať domácu spotrebu, a tým aj lepšie odolávať krízam.

- musí byť v súlade s demokratickými zásadami Únie; Európsky parlament, ako aj národné parlamenty, zložené z volených zástupcov, musia byť v plnom rozsahu a pravidelne informované, rovnako ako aj Komisia alebo Rada.

- nesmie odporovať národným a európskym zásadám sociálneho dialógu; štrukturálne reformy ani reformy trhu práce odporúčané členským štátom nesmú spochybňovať základné práva na kolektívne vyjednávanie a štrajk.

- musí zohľadňovať všetky ciele a základné texty Únie; opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020 v oblasti miery zamestnanosti alebo boja proti chudobe a na dodržiavanie horizontálnej sociálnej doložky obsiahnutej v Zmluve o fungovaní Európskej únie sa podieľajú na hospodárskej obnove Únie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Bezprecedentná celosvetová kríza, ktorá v posledných troch rokoch zasiahla svet, vážne narušila hospodársky rast a finančnú stabilitu a spôsobila výrazné zhoršenie deficitu verejných financií a stavu zadlženosti členských štátov, čo mnohé z nich viedlo žiadať o finančnú pomoc mimo rámca Únie.

(1) Bezprecedentná celosvetová kríza a pokles hospodárskej činnosti, ktoré v posledných troch rokoch zasiahli svet, vážne narušili hospodársky rast a finančnú stabilitu a spôsobili výrazné zhoršenie finančných, hospodárskych a sociálnych podmienok a zvýšili deficit verejných financií a stavu zadlženosti členských štátov, čo mnohé z nich viedlo k tomu, aby žiadali o finančnú pomoc mimo rámca Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Napriek niektorým pozitívnym znakom obnovy v roku 2009 bol rast v oblasti zamestnanosti príliš mierny na to, aby sa trvalým spôsobom znížila vysoká miera nezamestnanosti. V mnohých členských štátoch sa predĺžili priemerné obdobia nezamestnanosti a zvýšil sa počet nezamestnaných mladých ľudí, pričom v niektorých krajinách prekročil hranicu 40 %. V dôsledku toho sa znížil daňový základ, náhle stúpli hospodárske a sociálne náklady spojené s prudkým nárastom chudoby a sociálneho vylúčenia a zanikajú možnosti rastu, čo vážne ohrozuje cestu hospodárskej a rozpočtovej obnovy. Na jeseň 2011 Komisia podstatným spôsobom prehodnotila svoj odhad hospodárskeho rastu na rok 2012 smerom dolu, pričom ho znížila o 1,25 percentuálneho bodu na 0,5 % v Únii a eurozóne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1b) Hoci boli prijaté opatrenia na vyrovnanie negatívnych následkov krízy, vplyv tejto krízy na reálnu ekonomiku, trh práce a blahobyt občanov je výrazne citeľný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1c) Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Všetky politiky Európskej únie musia byť v súlade s Chartou základných práv, ktorá občanom zaručuje individuálne aj kolektívne práva. Okrem nej by mali EÚ a jej členské štáty dodržiavať aj základné zásady hlavných dohovorov v rámci Medzinárodnej organizácie práce, ktorá chráni základné práva všetkých pracujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Úplný súlad medzi rámcom Únie pre viacstranný dohľad zriadeným zmluvou a možnými podmienkami politiky, na ktoré je táto finančná pomoc viazaná, by mal byť zakotvený v právnych predpisoch Únie. Hospodárska a finančná integrácia členských štátov, ktorých menou je euro, si vyžaduje posilnený dohľad, aby sa predišlo preneseniu problémov z členského štátu, ktorý má ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, na zvyšok eurozóny.

(2) Úplný súlad medzi rámcom Únie pre viacstranný dohľad zriadeným zmluvou a možnými podmienkami politiky, na ktoré je táto finančná pomoc viazaná, doplnená o stimuly na podporu udržateľného rastu, zamestnanosti a sociálneho pokroku, by mal byť zakotvený v právnych predpisoch Únie. Hospodárska a finančná integrácia členských štátov, ktorých menou je euro, si vyžaduje posilnený dohľad, aby sa predišlo preneseniu problémov z členského štátu, ktorý má ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, na zvyšok eurozóny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) K hospodárskemu riadeniu by sa mal pridať pojem sociálneho riadenia, a to aj do posilnených opatrení v oblasti dohľadu nad hospodárskymi politikami, a tiež vhodné a súdržné sociálne opatrenia na zaručenie zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Stupeň hospodárskeho a fiškálneho dohľadu by mal byť primeraný závažnosti vyskytnutých finančných ťažkostí a mala by sa pri ňom riadne zohľadniť povaha prijatej finančnej pomoci, ktorá sa môže pohybovať od čisto preventívnej podpory založenej na podmienkach oprávnenosti až po úplný makroekonomický ozdravný program, ktorý zahŕňa prísnu podmienenosť politiky.

(3) Stupeň hospodárskeho a fiškálneho dohľadu by mal byť primeraný závažnosti vyskytnutých finančných ťažkostí a mala by sa pri ňom riadne zohľadniť povaha prijatej finančnej pomoci, ktorá sa môže pohybovať od čisto preventívnej podpory založenej na podmienkach oprávnenosti až po úplný makroekonomický ozdravný program, ktorý zahŕňa prísnu podmienenosť politiky. Každý makroekonomický ozdravný program zohľadňuje národný program reforiem dotknutej krajiny v súvislosti so stratégiou pre rast a zamestnanosť Európa 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Ak členský štát, ktorého menou je euro, prežíva – alebo ktorému hrozia – závažné finančné otrasy, mal by sa naň vzťahovať zvýšený dohľad, aby sa zaistil jeho hladký návrat do normálneho stavu a ochrana ostatných členských štátov eurozóny proti možným negatívnym účinkom presahovania. Tento zvýšený dohľad by mal zahŕňať širší prístup k informáciám potrebným na dôkladné monitorovanie hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie a pravidelné podávanie správ Ekonomickému a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel. Rovnaké spôsoby vykonávania dohľadu by sa mali uplatňovať na členské štáty, ktoré žiadajú o preventívnu pomoc z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie.

(4) Ak členský štát, ktorého menou je euro, prežíva – alebo ktorému hrozia – závažné finančné otrasy, mal by sa naň vzťahovať zvýšený dohľad, aby sa zaistil jeho hladký návrat do normálneho stavu a ochrana ostatných členských štátov eurozóny proti možným negatívnym účinkom presahovania. Tento zvýšený dohľad by mal zahŕňať širší prístup k informáciám potrebným na dôkladné monitorovanie sociálnej situácie a zamestnanosti, fiškálnej a finančnej situácie a stanovenie povinnosti pravidelného podávania správ Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a finančnému výboru, Výboru pre zamestnanosť a Výboru pre sociálnu ochranu alebo podvýboru, ktorý môžu tieto výbory určiť na daný účel. Rovnaké spôsoby vykonávania dohľadu by sa mali uplatňovať na členské štáty, ktoré žiadajú o preventívnu pomoc z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej medzinárodnej finančnej inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Dohľad nad hospodárskou a fiškálnou situáciou by sa mal výrazne posilniť v prípade členských štátov, na ktoré sa vzťahuje makroekonomický ozdravný program. Vzhľadom na komplexnú povahu tohto programu by sa mali ostatné procesy hospodárskeho a fiškálneho dohľadu pozastaviť na obdobie trvania makroekonomického ozdravného programu, aby nedošlo k zdvojeniu oznamovacích povinností.

(5) Dohľad nad hospodárskou, fiškálnou a sociálnou situáciou, ako aj situáciou v oblasti zamestnanosti, by sa mal výrazne posilniť v prípade členských štátov, na ktoré sa vzťahuje makroekonomický ozdravný program. Takýto program obsahuje opatrenia, ktorých zámerom je obnovenie finančnej stability a dosahovanie cieľov stratégie pre rast a zamestnanosť Európa 2020. Členské štáty podávajú správy o pokroku dosiahnutom v oboch týchto oblastiach. Vzhľadom na komplexnú povahu makroekonomického ozdravného programu by sa mali ostatné procesy hospodárskeho a fiškálneho dohľadu pozastaviť na obdobie trvania tohto programu, aby nedošlo k zdvojeniu oznamovacích povinností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom zlepšiť dialóg medzi inštitúciami Únie, predovšetkým Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, a s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť.

(6) Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom zlepšiť dialóg medzi inštitúciami Únie, predovšetkým Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ako aj dialóg medzi inštitúciami Únie a sociálnymi partnermi, a s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Rozhodnutie týkajúce sa nedodržiavania ozdravného programu členským štátom by zahŕňalo aj pozastavenie platieb alebo záväzkov z fondov Únie, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. XXX, ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje spoločný strategický rámec, a ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Pri uplatňovaní tohto nariadenia sa v plnej miere dodržiavajú ustanovenia článku 152 ZFEÚ a v odporúčaniach vydaných podľa tohto nariadenia sa dodržiavajú vnútroštátne postupy a zásady tvorby miezd. Toto nariadenie zohľadňuje článok 28 Charty základných práv Európskej únie a nie je ním tak dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať alebo presadzovať kolektívne zmluvy, ani právo uskutočňovať kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže rozhodnúť o tom, aby členský štát, ktorý má vážne ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, podliehal zvýšenému dohľadu. Dotknutému členskému štátu bude predtým umožnené vyjadriť svoje stanovisko. Komisia každých šesť mesiacov rozhodne o prípadnom predĺžení zvýšeného dohľadu.

1. Komisia môže rozhodnúť o tom, aby členský štát, ktorý má vážne ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, podliehal zvýšenému dohľadu. Dotknutému členskému štátu, ako aj sociálnym partnerom bude predtým umožnené vyjadriť svoje stanovisko. Komisia každých šesť mesiacov rozhodne o prípadnom predĺžení zvýšeného dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia sprístupní verejnosti všetky rozhodnutia prijaté v súlade s odsekom 1 a odsekom 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) oznámi Komisii, ECB a Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o finančnej situácii finančných inštitúcii, ktoré sú pod dohľadom vnútroštátneho orgánu pre dohľad;

a) oznámi Európskemu parlamentu, Komisii, ECB a Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o finančnej situácii finančných inštitúcií, ktoré sú pod dohľadom vnútroštátneho orgánu pre dohľad;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) poskytne Európskemu parlamentu informácie o vývoji v oblasti chudoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

db) poskytne Európskemu parlamentu, Komisii a národným parlamentom informácie o verejných investíciách vynaložených pri plnení cieľov v oblasti rastu, zamestnanosti a sociálnych cieľov uvedených v stratégii pre rast a zamestnanosť Európa 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia vykonáva v spolupráci s ECB v členskom štáte pod dohľadom pravidelné hodnotiace misie na overenie pokroku, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní opatrení uvedených v odsekoch 1, 2 a 3. Svoje zistenia oznamuje štvrťročne Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné ďalšie opatrenia. Tieto hodnotiace misie nahradzujú monitorovanie na mieste, ktoré sa predpokladá v článku 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.

4. Komisia vykonáva v spolupráci s ECB a Medzinárodnou organizáciou práce v členskom štáte pod dohľadom pravidelné hodnotiace misie na overenie pokroku, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní opatrení uvedených v odsekoch 1, 2 a 3. Svoje zistenia oznamuje štvrťročne Hospodárskemu a finančnému výboru, Výboru pre zamestnanosť a Výboru pre sociálnu ochranu alebo akémukoľvek podvýboru, ktorý môžu tieto výbory určiť na daný účel, a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné ďalšie opatrenia. Tieto hodnotiace misie nahradzujú monitorovanie na mieste, ktoré sa predpokladá v článku 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sa dospeje k záveru – na základe posúdenia predpokladanom v odseku 4 –, že sú potrebné ďalšie opatrenia a finančná situácia dotknutého členského štátu má výrazné nepriaznivé účinky na finančnú stabilitu eurozóny, dotknutému členskému štátu môže Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie odporučiť, aby požiadal o finančnú pomoc a pripravil makroekonomický ozdravný program. Rada môže rozhodnúť o zverejnení tohto odporúčania.

5. Ak sa dospeje k záveru – na základe posúdenia predpokladanom v odseku 4 –, že sú potrebné ďalšie opatrenia a finančná situácia dotknutého členského štátu má výrazné nepriaznivé účinky na finančnú stabilitu eurozóny, dotknutému členskému štátu môže Európsky parlament a Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie odporučiť, aby požiadal o finančnú pomoc a pripravil makroekonomický ozdravný program. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak sa odporúčanie podľa odseku 5 zverejní:

vypúšťa sa

(a) príslušný výbor Európskeho parlamentu môže vyzvať zástupcov dotknutého členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov;

 

(b) parlament dotknutého členského štátu môže vyzvať zástupcov Komisie, aby sa zúčastnili na výmene názorov.

 

Odôvodnenie

Táto výmena názorov by mala byť súčasťou širšieho „hospodárskeho dialógu“, ktorý má prvoradý význam. Preto je lepšie venovať „hospodárskemu dialógu“ samostatný článok tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát, ktorý má záujem získať finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, z ENFS, EMS, Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej inštitúcie mimo rámca Únie, bezodkladne o svojom zámere informuje Radu, Komisiu a ECB. Hospodársky a finančný výbor alebo podvýbor, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, vedie po prijatí posúdenia od Komisie diskusiu o predpokladanej žiadosti.

Členský štát, ktorý má záujem získať finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, z ENFS, EMS, Medzinárodného menového fondu (MMF) alebo od inej inštitúcie mimo rámca Únie, bezodkladne o svojom zámere informuje Európsky parlament, Radu, Komisiu a ECB. Hospodársky a finančný výbor, Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre sociálnu ochranu alebo podvýbor, ktorý tieto výbory môžu určiť na daný účel, vedú po prijatí posúdenia od Komisie diskusiu o predpokladanej žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa žiada o pomoc z ENFS alebo EMS, Komisia – v spolupráci s ECB a ak to bude možné s MMF – pripraví analýzu udržateľnosti verejného dlhu dotknutého členského štátu vrátane schopnosti členského štátu splatiť predpokladanú finančnú pomoc a pošle ju Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel.

Ak sa žiada o pomoc z ENFS alebo EMS, Komisia – v spolupráci s ECB a ak to bude možné s MMF – pripraví analýzu strednodobej a dlhodobej udržateľnosti verejného dlhu dotknutého členského štátu vrátane schopnosti členského štátu splatiť predpokladanú finančnú pomoc a zároveň splniť ciele Únie v súvislosti so stratégiou pre rast a zamestnanosť Európa 2020, a pošle ju Hospodárskemu a finančnému výboru, Výboru pre zamestnanosť a Výboru pre sociálnu ochranu alebo podvýboru, ktorý môžu tieto výbory určiť na daný účel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý dostáva finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, od MMF, z ENFS alebo EMS, pripraví po dohode s Komisiou – konajúcou v spolupráci s ECB – návrh ozdravného programu, ktorý bude zameraný na znovuzavedenie zdravej a udržateľnej hospodárskej a finančnej situácie a obnovenie jeho schopnosti zabezpečiť si plné financovanie na finančných trhoch. V návrhu ozdravného programu sa riadne zohľadnia súčasné odporúčania adresované dotknutému členskému štátu podľa článkov 121, 126 a/alebo 148 zmluvy – a jeho opatrenia, ktoré má dodržiavať – a pritom bude zameraný na rozšírenie, posilnenie a prehĺbenie požadovaných politických opatrení.

1. Členský štát, ktorý požaduje alebo dostáva finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných štátov, od MMF, z ENFS alebo EMS, pripraví po dohode s Komisiou – konajúcou v spolupráci s ECB – návrh ozdravného programu, ktorý bude zameraný na opätovné nastolenie zdravej a udržateľnej hospodárskej a finančnej situácie a obnovenie jeho schopnosti zabezpečiť si plné financovanie na finančných trhoch. V návrhu ozdravného programu sa riadne zohľadnia súčasné odporúčania adresované dotknutému členskému štátu podľa článkov 121, 126 a/alebo 148 zmluvy – a jeho opatrenia, ktoré má dodržiavať – a pritom bude zameraný na rozšírenie, posilnenie a prehĺbenie požadovaných politických opatrení. Každý makroekonomický ozdravný program zohľadňuje národný program reforiem dotknutej krajiny v súvislosti so stratégiou pre rast a zamestnanosť Európa 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie schváli ozdravný program.

2. Európsky parlament a Rada na návrh Komisie schvália ozdravný program. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia v spolupráci s ECB monitoruje pokrok dosiahnutý pri vykonávaní ozdravného programu a informuje každé tri mesiace Hospodársky a finančný výbor alebo podvýbor, ktorý môže tento výbor určiť na daný účel. Dotknutý členský štát s Komisiou plne spolupracuje. Predovšetkým Komisii poskytne všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie programu. Uplatňuje sa článok 3 ods. 3.

3. Komisia v spolupráci s ECB a Medzinárodnou organizáciou práce monitoruje pokrok dosiahnutý pri vykonávaní ozdravného programu a informuje každé tri mesiace Hospodársky a finančný výbor, Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre sociálnu ochranu alebo podvýbor, ktorý môžu tieto výbory určiť na daný účel, ako aj Európsky parlament a parlament dotknutého členského štátu. Dotknutý členský štát s Komisiou v plnej miere spolupracuje. Predovšetkým Komisii poskytne všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie programu. Uplatňuje sa článok 3 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia – v spolupráci s ECB – preskúma s dotknutým členským štátom zmeny, ktoré môžu byť potrebné v jeho ozdravnom programe. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne o zmenách, ktoré treba vykonať v ozdravnom programe.

4. Komisia – v spolupráci s ECB – preskúma s dotknutým členským štátom zmeny, ktoré môžu byť potrebné v jeho ozdravnom programe. Európsky parlament a Rada na návrh Komisie rozhodnú o zmenách, ktoré treba vykonať v ozdravnom programe. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sa monitorovaním podľa odseku 3 zdôraznia významné odchýlky od makroekonomického ozdravného programu, Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže rozhodnúť, že dotknutý členský štát nedodržiava politické požiadavky obsiahnuté v ozdravnom programe.

5. Ak sa monitorovaním podľa odseku 3 zdôraznia významné odchýlky od makroekonomického ozdravného programu, Európsky parlament a Rada na návrh Komisie môžu rozhodnúť, že dotknutý členský štát nedodržiava politické požiadavky obsiahnuté v ozdravnom programe. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže vyzvať zástupcov dotknutého členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní ozdravného programu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto výmena názorov by mala byť súčasťou širšieho „hospodárskeho dialógu“, ktorý má prvoradý význam. Preto je lepšie venovať „hospodárskemu dialógu“ samostatný článok tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Parlament dotknutého členského štátu môže vyzvať zástupcov Komisie, aby sa zúčastnili na výmene názorov o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní ozdravného programu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto výmena názorov by mala byť súčasťou širšieho „hospodárskeho dialógu“, ktorý má prvoradý význam. Preto je lepšie venovať „hospodárskemu dialógu“ samostatný článok tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Hospodársky dialóg

 

1. S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie, najmä medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť môžu príslušné výbory Európskeho parlamentu vyzvať predsedu Rady, Komisiu a prípadne predsedu Európskej rady alebo predsedu Euroskupiny, aby vystúpili pred výbormi a diskutovali o odporúčaniach a rozhodnutiach prijatých podľa tohto nariadenia.

 

2. Príslušné výbory Európskeho parlamentu môžu vyzvať zástupcov členského štátu, ktorého sa týka odporúčanie alebo rozhodnutie Rady podľa tohto nariadenia, ako aj sociálnych partnerov tohto členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov.

 

3. Parlament členského štátu, ktorého sa týka odporúčanie alebo rozhodnutie Rady podľa tohto nariadenia, môže vyzvať zástupcov Komisie, aby sa zúčastnili na výmene názorov.

 

4. Rada a Komisia pravidelne informujú Európsky parlament o výsledkoch uplatňovania tohto nariadenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súlad s európskym semestrom pre koordináciu hospodárskych politík

vypúšťa sa

Monitorovanie podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia sa považuje za náhradu monitorovania a posúdenia európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík podľa článku 2a nariadenia (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Zlučiteľnosť s právom na kolektívne vyjednávanie a kolektívnu akciu

 

V súlade s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi zákonmi a postupmi toto nariadenie nezasahuje do práva pracovníkov a zamestnávateľov, ani ich príslušných organizácií, vyjednávať a podpisovať kolektívne dohody na zodpovedajúcej úrovni a obhajovať tieto dohody uskutočňovaním kolektívnych akcií vrátane štrajkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát je pod dohľadom po ukončení programu, pokiaľ nesplatí minimálne 75 % finančnej pomoci prijatej od jedného alebo viacerých členských štátov, z EFSM, ENFS alebo ESM. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže predĺžiť trvanie dohľadu po ukončení programu.

1. Členský štát je pod dohľadom po ukončení programu, pokiaľ nesplatí minimálne 75 % finančnej pomoci prijatej od jedného alebo viacerých členských štátov, z EFSM, ENFS alebo ESM. Európsky parlament a Rada môžu na návrh Komisie predĺžiť trvanie dohľadu po ukončení programu. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia v spolupráci s ECB vykonáva v členskom štáte, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, pravidelné hodnotiace misie na posúdenie jeho hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie. Svoje zistenia oznamuje každý polrok Hospodárskemu a finančnému výboru alebo podvýboru, ktorý tento výbor môže určiť na daný účel, a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné nápravné opatrenia.

3. Komisia v spolupráci s ECB vykonáva v členskom štáte, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, pravidelné hodnotiace misie na posúdenie jeho hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie. Svoje zistenia oznamuje každý polrok Hospodárskemu a finančnému výboru, Výboru pre zamestnanosť a Výboru pre sociálnu ochranu alebo podvýboru, ktorý môžu tieto výbory určiť na daný účel, a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné nápravné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       36

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže členskému štátu, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, odporučiť prijať nápravné opatrenia.

4. Európsky parlament a Rada na návrh Komisie môžu členskému štátu, ktorý je pod dohľadom po ukončení programu, odporučiť prijať nápravné opatrenia. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s opatreniami uvedenými v článkoch 2 ods. 1, 3, 6 ods. 2, 6 ods. 4 a 11 ods. 4 hlasujú iba členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro, a Rada rozhoduje bez prihliadnutia na hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.

V súvislosti s opatreniami uvedenými v tomto nariadení hlasujú iba členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro, a Rada rozhoduje bez prihliadnutia na hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.

POSTUP

Názov

Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené

Referenčný dokument

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.12.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Frédéric Daerden

15.12.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

6

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Phil Bennion, Ioan Enciu, Louis Grech

POSTUP

Názov

Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené

Referenčné čísla

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Dátum predloženia v EP

23.11.2011

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.12.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.12.2011

EMPL

15.12.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

dátum rozhodnutia

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Spravodajca

dátum menovania

Jean-Paul Gauzès

25.10.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Dátum prijatia

14.5.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

25

4

13

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Dátum predloženia

24.5.2012