Betänkande - A7-0172/2012Betänkande
A7-0172/2012

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet

24.5.2012 - (COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Jean-Paul Gauzès


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet

(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0819),

–   med beaktande av artiklarna 294.2, 136 och 121.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0449/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 7 mars 2012[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7‑0172/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den mycket allvarliga globala kris som drabbat världen under de senaste tre åren har djupt skadat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten samt lett till en kraftig ökning av underskottet i de offentliga finanserna och av medlemsstaternas skuldsättning, vilket tvingat många av dem att söka finansiellt stöd utanför unionens ramverk.

(1) Den mycket allvarliga globala kris som drabbat världen sedan 2007 har djupt skadat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten samt lett till en kraftig ökning av underskottet i de offentliga finanserna och av medlemsstaternas skuldsättning, vilket tvingat många av dem att söka finansiellt stöd utanför och inom unionens ramverk.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I enlighet med artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Förenligheten mellan unionens multilaterala ram för övervakning som fastställs i fördraget och de politiska villkor som kan komma att kopplas till detta finansiella stöd bör fastställas i unionslagstiftningen. Den ekonomiska och finansiella integrationen av medlemsstater som har euron som valuta gör att det behövs förstärkt övervakning för att förhindra att problem i en medlemsstat med dålig finansiell stabilitet sprids till resten av euroområdet.

(2) Förenligheten mellan unionens multilaterala ram för övervakning som fastställs i fördraget och de politiska villkor som kan komma att kopplas till detta finansiella stöd bör fastställas i unionslagstiftningen. Den ekonomiska och finansiella integrationen av alla medlemsstater, särskilt de som har euron som valuta, gör att det behövs förstärkt övervakning för att förhindra att problem i en medlemsstat med dålig finansiell stabilitet sprids till resten av euroområdet och mer allmänt till unionen som helhet.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Hur strikt den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna ska vara, måste stå i proportion till hur allvarliga de finansiella problemen är och man måste även beakta vilken typ av finansiellt stöd som tas emot. Det kan variera från förebyggande stöd efter urval till ett fullödigt makroekonomiskt anpassningsprogram med strikta politiska villkor.

(3) Hur strikt den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna ska vara, måste vara anpassad och stå i proportion till hur allvarliga de finansiella problemen är och man måste även beakta vilken typ av finansiellt stöd som tas emot. Det kan variera från förebyggande stöd efter urval till ett fullödigt makroekonomiskt anpassningsprogram med strikta politiska villkor. Alla makroekonomiska anpassningsprogram bör beakta den berörda medlemsstatens nationella reformprogram inom ramen för unionens strategi för tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) En medlemsstat som har euron som valuta som är utsatt för, eller riskerar att utsättas för, allvarlig finansiell oro bör sättas under skärpt övervakning för att snabbt komma tillbaka till en normal situation och för att skydda andra medlemsstater som har euron som valuta från att drabbas. Den skärpta övervakningen bör även omfatta ökad tillgång till information som behövs för en nära övervakning av den ekonomiska och finansiella situationen och tillståndet för de offentliga finanserna samt regelbunden rapportering till den ekonomiska och finansiella kommittén eller de delkommittéer som den kommittén kan tänkas utse i det syftet. Samma regler för övervakning bör gälla medlemsstater som begär förebyggande stöd från den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan internationell finansiell institution.

(4) En medlemsstat som har euron som valuta som är utsatt för, eller riskerar att utsättas för, allvarlig finansiell oro bör sättas under skärpt övervakning för att snabbt komma tillbaka till en normal situation och för att skydda andra medlemsstater som har euron som valuta från att drabbas. Den skärpta övervakningen bör stå i proportion till problemens omfattning och utföras i enlighet därmed. Den bör omfatta ökad tillgång till information som behövs för en nära övervakning av den ekonomiska och finansiella situationen och tillståndet för de offentliga finanserna samt regelbunden rapportering till Europaparlamentets ansvariga utskott och den ekonomiska och finansiella kommittén eller de delkommittéer som den kommittén kan tänkas utse i det syftet. Samma regler för övervakning bör gälla medlemsstater som begär förebyggande stöd från den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan internationell finansiell institution.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) En medlemsstat som ställts under skärpt övervakning bör också anta åtgärder för att komma till rätta med källorna eller de potentiella källorna till sina svårigheter. I detta syfte bör alla rekommendationer som riktas till medlemsstaten inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott eller för förfarandet vid alltför stora makroekonomiska obalanser beaktas.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Övervakningen av den ekonomiska situationen och tillståndet för de offentliga finanserna bör skärpas betydligt för medlemsstater som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Med tanke på hur omfattande anpassningsprogrammet är, bör den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna tillfälligt avbrytas under programmets löptid så att man undviker dubbla rapporteringskrav.

(5) Övervakningen av den ekonomiska situationen och tillståndet för de offentliga finanserna bör skärpas betydligt för medlemsstater som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Med tanke på hur omfattande anpassningsprogrammet är, bör den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna tillfälligt avbrytas eller i vissa fall stramas upp under programmets löptid så att man säkrar konsekvens i övervakningen av den ekonomiska politiken och undviker dubbla rapporteringskrav. I samband med utarbetandet av ett makroekonomiskt anpassningsprogram bör emellertid alla rekommendationer som riktats till medlemsstaten inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott eller för förfarandet vid alltför stora makroekonomiska obalanser beaktas.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) I enlighet med EU-domstolens rättspraxis1 kan den fria rörligheten för kapital, som är en grundläggande princip i EUF-fördraget, begränsas av nationella bestämmelser om detta är berättigat med hänsyn till allmän säkerhet. Hänsyn till allmän säkerhet kan inbegripa kampen mot skatteflykt, särskilt för medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet.

 

_____________

1 Se målen C-463/00 och C-174/04.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Skatteflykt utgör ett inkomstbortfall, som kan motsvara eller till och med överstiga beloppet för det finansiella stödet från en eller flera medlemsstater, IMF, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska finansiella stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen, och som i första hand beror på att den nationella skattepolitiken inte genomförs ordentligt.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) På förslag av kommissionen och efter att ha hört Europeiska centralbanken får rådet, i enlighet med artikel 66 i EUF‑fördraget, tillåta restriktioner gentemot tredjeländer som är ansvariga för kapitalrörelser som orsakar eller hotar att orsaka allvarliga svårigheter för den ekonomiska och monetära unionens funktion.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Medlemsstaterna bör, i enlighet med gällande nationella bestämmelser och bruk, involvera arbetsmarknadens parter och civilsamhällets organisationer i utarbetandet, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av program för tekniskt bistånd.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett beslut om att en medlemsstat inte följer sitt anpassningsprogram skulle också innebära att utbetalningar eller åtaganden avbryts avseende unionsfonderna i enlighet med artikel 21.6 i förordning (EU) nr XXX om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska fonden för jordbrukets utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006.

utgår

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Det kan finnas omständigheter då skyddet av en medlemsstat mot marknadsvolatiliteten ger ett bättre långsiktigt resultat när det gäller att stabilisera den berörda medlemsstatens ekonomiska situation och dess förmåga att betala tillbaka sin skuld. I en sådan situation kan en medlemsstat tillfälligt placeras under rättsligt skydd på grundval av ett beslut från kommissionen. Rådet bör kunna upphäva ett sådant beslut från kommissionen med den majoritet som krävs.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Hänvisningar till finansiellt stöd i denna förordning bör även omfatta finansiellt stöd beviljat i förebyggande syfte, om inte annat uttryckligen anges.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c) Kommissionens beslut att ställa en medlemsstat under skärpt övervakning enligt denna förordning bör fattas i nära samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén (EFC), Europeiska systemrisknämnden och de berörda Europeiska tillsynsmyndigheterna. Kommissionen bör också samarbeta med EFC när beslut fattas om en eventuell förlängning av den skärpta övervakningen.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom denna förordning fastställs bestämmelser för att skärpa den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om finansiell stabilitet och/eller som mottar, eller kan komma att motta finansiellt stöd från en eller flera medlemsstater, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska finansiella stabilitetsmekanismen, den europeiska stabilitetsmekanismen eller andra finansiella institut, exempelvis IMF.

1. Genom denna förordning fastställs bestämmelser för att skärpa den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har euron som valuta och som

 

– har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om finansiell stabilitet och/eller hållbarheten i sina offentliga finanser, med potentiella negativa spridningseffekter till andra medlemsstater i euroområdet, och/eller

 

– begär eller mottar finansiellt stöd från en eller flera medlemsstater, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska finansiella stabilitetsmekanismen, den europeiska stabilitetsmekanismen eller andra finansiella institut, exempelvis IMF.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I denna förordning föreskrivs bestämmelser för skärpta nationella budgetregler och för samordning av den ekonomiska politiken.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Skärpta budgetregler och förstärkt ekonomisk samordning

 

1. I syfte att bättre samordna planeringen av sina nationella statspappersemissioner ska medlemsstaterna i förväg rapportera sina emissionsplaner till kommissionen och rådet.

 

2. För att kunna skapa riktmärken för bästa praxis och verka för en närmare samordnad ekonomisk politik ska medlemsstaterna se till att alla större reformer av den ekonomiska politiken som de planerar att genomföra diskuteras i förväg, och vid behov ska de samordna dessa reformer med de andra medlemsstaterna.

 

3. I enlighet med förordning (EG) nr 1466/97 ska medlemsstaterna se till att de offentliga finanserna är balanserade eller uppvisar överskott på medellång sikt.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid tillämpningen av denna förordning ska kommissionen, rådet och medlemsstaterna till fullo respektera artikel 152 i EUF-fördraget, och de rekommendationer som utfärdas enligt denna förordning ska respektera nationell praxis och de nationella systemen för lönebildning. Vid tillämpningen av denna förordning och de rekommendationer som utfärdas enligt denna förordning, ska kommissionen, rådet och medlemsstaterna beakta artikel 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och följaktligen påverkas inte rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal samt att vidta kollektiva stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen får besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som har allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet. Den berörda medlemsstaten ska ges möjlighet att i förväg uttrycka sina åsikter. Kommissionen ska var sjätte månad fatta beslut om den skärpta övervakningen ska fortsätta.

1. På grundval av den senaste fördjupade granskningen i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1176/2011 och med beaktande av ytterligare objektiva kriterier, däribland varningar från Europeiska systemrisknämnden (ESRB) samt de rapporter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 av den … [om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet] får kommissionen besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som har allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet. Rådet får inom tio dagar från ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet. Den berörda medlemsstaten ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter innan beslutet fattas. Kommissionen ska var sjätte månad fatta beslut om den skärpta övervakningen ska fortsätta. När kommissionen beslutar att ställa en medlemsstat under skärpt övervakning ska den vederbörligen informera ESRB och vid behov meddela dem resultaten av den skärpta övervakningen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. När kommissionen beslutar att ställa en medlemsstat under skärpt övervakning enligt punkt 1, ska den vederbörligen informera ESRB och vid behov meddela medlemsstaten resultaten av den skärpta övervakningen.

Motivering

Statsskuldkrisen har också påvisat kopplingarna mellan statsskulder och finansiell stabilitet samt bankernas solvens. För att hjälpa ESRB att identifiera systemrisker bör nämnden informeras när en medlemsstat ställs under skärpt övervakning.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som mottar finansiellt stöd i förebyggande syfte från en eller flera andra stater, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller någon annan internationell finansiell institution som IMF. Kommissionen ska upprätta en förteckning över berörda instrument för förebyggande finansiellt stöd och hålla den uppdaterad om den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller någon annan internationell finansiell institution skulle ändra sin strategi för finansiellt stöd.

2. Kommissionen ska besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som begär eller mottar finansiellt stöd i förebyggande syfte från en eller flera andra stater, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska finansiella stabilitetsmekanismen, den europeiska stabilitetsmekanismen eller någon annan internationell finansiell institution som IMF.

 

Kommissionen ska offentliggöra alla beslut som fattas enligt punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Punkt 2 ska inte gälla medlemsstater som mottar finansiellt stöd i förebyggande syfte i form av en kreditlika som inte förutsätter att den berörda medlemsstaten antar nya ekonomisk-politiska åtgärder, under förutsättning att krediten inte utnyttjas.

3. Kommissionen får besluta att punkt 2 inte ska gälla medlemsstater som mottar finansiellt stöd i förebyggande syfte i form av en kreditlika som inte förutsätter att den berörda medlemsstaten antar nya ekonomisk-politiska åtgärder, under förutsättning att krediten inte utnyttjas.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska upprätta en förteckning över de instrument för finansiellt stöd som kan utlösa en skärpt övervakning enligt punkt 2 och ska hålla förteckningen uppdaterad.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En medlemsstat som står under skärpt övervakning ska i samråd och samarbete med kommissionen, som agerar i samverkan med ECB, anta åtgärder för att komma tillrätta med källorna eller de potentiella källorna till svårigheter.

1. En medlemsstat som står under skärpt övervakning ska i samråd och samarbete med kommissionen, som agerar i samverkan med ECB, den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/20101, den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/20102 och den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/20103, (kollektivt kallade Europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA)), ESRB och i förekommande fall IMF, anta åtgärder för att komma tillrätta med källorna eller de potentiella källorna till svårigheter, med beaktande av alla rekommendationer som har riktats till dem i enlighet med förordningarna (EU) nr 1466/97, 1467/97 eller 1176/2011 om deras nationella reformprogram och deras stabilitets- eller konvergensprogram. Eurogruppens arbetsgrupp, den ekonomiska och finansiella kommittén (EFC), Europaparlamentets ansvariga utskott och den berörda medlemsstatens nationella parlamentet ska informeras om dessa åtgärder.

 

______________

1 EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

 

2 EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

 

3 EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska undersöka potentiella negativa spridningseffekter som genereras av andra medlemsstater, bland annat på området för beskattning. När kommissionen har identifierat sådana negativa spridningseffekter, ska rådet på rekommendation av kommissionen, i enlighet med artikel 121.2 i EUF‑fördraget, rikta nödvändiga rekommendationer till de medlemsstater som genererar de negativa spridningseffekterna.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. På begäran från kommissionen ska medlemsstaten under skärpt övervakning göra följande:

3. På begäran från kommissionen ska medlemsstaten under skärpt övervakning i enlighet med artikel 2.1 göra följande:

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Vid de begärda intervallerna informera kommissionen, ECB och Europeiska bankmyndigheten (EBA) om den finansiella situationen för de finansiella institut som övervakas av landets tillsynsmyndigheter.

(a) Vid de begärda intervallerna lämna specificerade uppgifter till de berörda ESA-myndigheterna, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010, om utvecklingen i landets finansiella system, tillsammans med en analys av resultaten av de stresstester och känslighetsanalyser som utförts enligt led b. På grundval av de slutsatser som dragits på grundval av de indikatorer som ingår i resultattavlan för makroekonomiska obalanser, ska de berörda ESA-myndigheterna, i samverkan med ESRB, utarbeta en bedömning av den potentiella sårbarheten i det finansiella systemet och vidarebefordra denna bedömning till kommissionen vid de tidsintervaller som kommissionen anger och till ECB.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Under övervakning av EBA utföra stresstester eller känslighetsanalyser för att bedöma banksektorns motståndskraft mot makroekonomiska och finansiella chocker, enligt kommissionens och ECB:s anvisningar. Medlemsstaterna ska delge kommissionen och ECB resultaten.

(b) Under övervakning av de berörda ESA-myndigheterna utföra stresstester eller känslighetsanalyser för att bedöma den finansiella sektorns motståndskraft mot makroekonomiska och finansiella chocker, enligt kommissionens och ECB:s anvisningar i samråd med de berörda ESA-myndigheterna och ESRB.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Låta sin tillsynskapacitet av banksektorn regelbundet bedömas inom ramen för en expertgranskning utförd av EBA.

(c) Låta sin tillsynskapacitet av den finansiella sektorn regelbundet bedömas inom ramen för en expertgranskning utförd av de berörda ESA-myndigheterna.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Överföra all information som är nödvändig för övervakning av makroekonomiska obalanser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser.

(d) Överföra all information som är nödvändig för övervakning av makroekonomiska obalanser i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) nr 1176/2011.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. På begäran av kommissionen ska en medlemsstat under skärpt övervakning i enlighet med artikel 2.2 göra följande:

 

(a) Vid de begärda intervallerna lämna specificerade uppgifter till kommissionen, ECB och de berörda ESA-myndigheterna, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010, om utvecklingen i landets finansiella system, tillsammans med en analys av resultaten av de stresstester och känslighetsanalyser som utförts enligt led b. Sekretess ska gälla för de specificerade uppgifter som mottas av kommissionen, ECB och de berörda ESAmyndigheterna.

 

(b) Under övervakning av de berörda ESA-myndigheterna utföra stresstester eller känslighetsanalyser för att bedöma den finansiella sektorns motståndskraft mot makroekonomiska och finansiella chocker, enligt kommissionens och ECB:s anvisningar i samråd med de berörda ESA-myndigheterna och ESRB.

 

(c) Låta sin kapacitet att utöva tillsyn i den finansiella sektorn regelbundet bedömas inom ramen för en expertgranskning utförd av de berörda ESA-myndigheterna.

 

(d) Överföra all information som är nödvändig för övervakning av makroekonomiska obalanser enligt förordning (EU) nr 1176/2011.

 

Medlemsstater som mottar finansiellt stöd för att rekapitalisera sina finansinstitut ska dessutom rapportera om de villkor som införts för dessa finansinstitut, däribland chefslöner och kreditvillkor som tillämpas i realekonomin.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I samarbete med ECB ska kommissionen göra regelbundna kontrollbesök i de medlemsstater som står under skärpt övervakning för att bedöma genomförandet av åtgärderna i punkterna 1–3. En gång per kvartal ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén om resultaten, eller till eventuell underkommitté som den kommittén får utse för det syftet, samt framförallt ange om ytterligare åtgärder är nödvändiga. Dessa kontrollbesök ska ersätta den övervakning på plats som anges i artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 1467/97.

4. I samarbete med ECB och de berörda ESA-myndigheterna, samt i förekommande fall IMF, ska kommissionen göra regelbundna kontrollbesök i de medlemsstater som står under skärpt övervakning för att bedöma genomförandet av åtgärderna i punkterna 1, 2, 3 och 3a. En gång per kvartal ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén och Europaparlamentets ansvariga utskott om resultaten samt framför allt ange om ytterligare åtgärder är nödvändiga. Dessa kontrollbesök ska ersätta den övervakning på plats som anges i artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 1467/97.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att ytterligare åtgärder är nödvändiga och att den finansiella situationen i den berörda medlemsstaten har betydande negativa effekter på euroområdets finansiella stabilitet får rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, rekommendera den berörda medlemsstaten att söka finansiellt stöd och att förbereda ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Rådet kan välja att offentliggöra rekommendationen.

5. Om bedömningen efter kontrollbesöken i punkt 4 visar att ytterligare åtgärder är nödvändiga och att den finansiella och ekonomiska situationen i den berörda medlemsstaten utgör en risk för euroområdets finansiella stabilitet eller friktionsfria funktion får rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen samtidigt

 

(a) rekommendera den berörda medlemsstaten att söka finansiellt stöd och att förbereda ett makroekonomiskt anpassningsprogram, och

 

(b) rekommendera den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller, den europeiska stabilitetsmekanismen att erbjuda finansiellt stöd, underställt lämpliga villkor, i enlighet med denna förordning.

 

Rådet kan välja att offentliggöra sina rekommendationer.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en medlemsstat ansöker om finansiellt stöd från den europeiska stabilitetsmekanismen i enlighet med punkt 3a, ska de övriga medlemsstaterna göra sitt yttersta för att se till att den europeiska stabilitetsmekanismen snabbt ger stöd till den medlemsstaten.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Det berörda utskottet från Europaparlamentet får bjuda in representanter från medlemsstaten för att delta i ett åsiktsutbyte.

(a) Det ansvariga utskottet i Europaparlamentet får erbjuda den berörda medlemsstaten och kommissionen möjligheten att delta i ett åsiktsutbyte.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Kommissionen ska i god tid informera Europaparlamentets ansvariga utskott om innehållet i rekommendationen.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Under hela processen får Europaparlamentets ansvariga utskott och parlamentet i den berörda medlemsstaten bjuda in representanter från IMF, ECB och kommissionen för att delta i en ekonomisk dialog om viktiga frågor rörande en väl fungerande ekonomi.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstat som önskar erhålla finansiellt stöd från en eller flera stater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan institution utanför unionens ram ska omedelbart informera rådet, kommissionen och ECB om sina avsikter. Ekonomiska och finansiella kommittén, eller en eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet, ska efter att ha erhållit en bedömning av kommissionen diskutera medlemsstatens stödbegäran.

En medlemsstat som avser att begära finansiellt stöd från en eller flera andra medlemsstater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan institution utanför unionens ram ska omedelbart informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ECB om sina avsikter. Ekonomiska och finansiella kommittén ska efter att ha erhållit en bedömning av kommissionen diskutera medlemsstatens stödbegäran i syfte att bland annat granska de möjligheter som är tillgängliga inom ramen för unionens eller euroområdets befintliga finansieringsinstrument innan den berörda medlemsstaten vänder sig till potentiella långivare.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om finansiellt stöd begärs från europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller europeiska stabilitetsmekanismen, ska kommissionen i samverkan med ECB och, om det är möjligt, IMF, utarbeta en analys av hur hållbar den berörda medlemsstatens offentliga skuld är. Analysen ska även omfatta medlemsstatens förmåga att betala tillbaka det eventuella finansiella stödet och ska skickas till Ekonomiska och finansiella kommittén eller en eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet.

Om finansiellt stöd begärs från europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska finansiella stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen ska kommissionen i samverkan med ECB och, om det är möjligt och lämpligt, IMF, utarbeta en analys av hur hållbar den berörda medlemsstatens offentliga skuld är och vilka de faktiska eller potentiella finansieringsbehoven är. Analysen ska även omfatta konsekvenserna av ett makroekonomiskt anpassningsprogram på medlemsstatens förmåga att betala tillbaka det eventuella finansiella stödet och ska skickas till Ekonomiska och finansiella kommittén.

 

Bedömningen av den offentliga skuldens hållbarhet ska baseras på försiktiga makroekonomiska prognoser och budgetprognoser, som tagits fram med hjälp av den mest aktuella informationen, och på lämpligt sätt beakta slutsatserna i den rapport som avses i artikel 3.3 a och de övervakningsuppgifter som utförs i enlighet med artikel 3.3 b. Prognoserna ska bedöma konsekvenserna av makroekonomiska och finansiella chocker och ogynnsam utveckling för den offentliga skuldens hållbarhet.

 

Kommissionen ska offentliggöra den metodik, de underliggande ekonomiska och ekonometriska modeller som använts samt antaganden, tillsammans med en uppskattning av det potentiella resultatet och de makroekonomiska multiplikatoreffekterna och alla andra relevanta parametrar som bildar underlag för bedömningen av den offentliga skuldens hållbarhet.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En medlemsstat som får stöd från en eller flera medlemsstater, IMF, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller europeiska stabilitetsmekanismen ska i samråd med kommissionen, som samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram som syftar till att återgå till en sund och hållbar ekonomisk och finansiell situation och till att återställa landets förmåga att helt och hållet finansiera sig på de finansiella marknaderna. I utkastet ska man ta hänsyn till de rekommendationer som riktas till den berörda medlemsstaten enligt artiklarna 121, 126 och/eller 148 i fördraget, och medlemsstatens åtgärder för att följa dem, men samtidigt sträva efter att bredda, förstärka och fördjupa de nödvändiga politiska insatserna.

1. En medlemsstat som begär eller får stöd från en eller flera medlemsstater, IMF, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska finansiella stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen ska i samråd med kommissionen, som samverkar med ECB och, i förekommande fall, IMF, utarbeta ett utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram som ska bygga på och ersätta alla program för ekonomiskt partnerskap i enlighet med förordning XXX och också inbegripa de årliga målen för de offentliga finanserna. Utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram ska behandla de specifika riskerna från denna medlemsstat för euroområdets finansiella stabilitet och ska syfta till att snabbt återgå till en sund och hållbar ekonomisk och finansiell situation och till att återställa landets förmåga att helt och hållet finansiera sig på de finansiella marknaderna. Utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram ska bygga på bedömningen av den offentliga skuldens hållbarhet och ska ta hänsyn till de rekommendationer som riktas till den berörda medlemsstaten enligt artiklarna 121, 126 och/eller 148 i EUFfördraget, och medlemsstatens åtgärder för att följa dem, men samtidigt sträva efter att bredda, förstärka och fördjupa de nödvändiga politiska insatserna. Utkastet till det makroekonomiska anpassningsprogrammet ska respektera praxis och system för lönebildning och för arbetsmarknadsrelationer i unionen, och ska när detta är möjligt beakta den berörda medlemsstatens nationella reformprogram inom ramen för unionens strategi för tillväxt och sysselsättning. Utkasten till makroekonomiska anpassningsprogram ska till fullo respektera artikel 151 i EUF-fördraget och artikel 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. En medlemsstat som utarbetar ett utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram enligt punkt 1 ska i samråd med kommissionen fastställa ett uppdaterat partnerskapsprogram i syfte att skapa nödvändiga förutsättningar för att uppnå hållbara offentliga finanser.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Rådet ska godkänna anpassningsprogrammet genom beslut med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen.

2. Kommissionen ska bedöma utkastet till det makroekonomiska anpassningsprogrammet inom en vecka från det att programmet lagts fram.

 

Om kommissionen anser att utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram är tillräckligt ska den godkänna det. Rådet får inom tio dagar från ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet.

 

Om kommissionen anser att åtgärderna eller tidsplanen i utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram är otillräckliga, ska den utfärda en rekommendation till medlemsstaten om att inom en vecka lägga fram ett nytt utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram och ange skälen till att det ursprungliga programmet är otillräckligt. Utkastet till makroekonomiskt anpassningsprogram ska, utom i brådskande fall, ligga till grund för varje samförståndsavtal, program eller teknisk överenskommelse som ingås med relevanta parter som tillhandahåller finansiellt stöd. Samstämdheten mellan de olika relevanta dokumenten avseende det finansiella stödet och de uppdaterade versionerna av utkastet till det makroekonomiska anpassningsprogrammet samt samstämdheten med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och sysselsättningsriktlinjerna ska vederbörligen påvisas. Rådet får inom tio dagar från kommissionens beslut upphäva det med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen och rådet ska övervaka genomförandet av anpassningsprogrammet och de därmed förenliga årliga budgetplanerna.

 

Den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna måste vara samstämd för ett land som har euro som valuta och som omfattas av ett makroekonomiskt anpassningsprogram för att undvika dubbla rapporteringsskyldigheter.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I samverkan med ECB ska kommissionen övervaka hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper och var tredje månad informera Ekonomiska och finansiella kommittén eller en eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet. Den berörda medlemsstaten ska samarbeta fullt ut med kommissionen. Framförallt ska medlemsstaten förse kommissionen med all information den anser sig behöva för att kunna övervaka programmet. Artikel 3.3 ska tillämpas.

3. I samverkan med ECB ska kommissionen övervaka hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper och var tredje månad informera Ekonomiska och finansiella kommittén. Den berörda medlemsstaten ska samarbeta fullt ut med kommissionen och ECB. Framförallt ska medlemsstaten förse kommissionen och ECB med all information de anser sig behöva för att kunna övervaka programmet. Artikel 3.3 ska tillämpas. Vid otillräckligt samarbete får rådet, på förslag från kommissionen, offentligt rekommendera den berörda medlemsstaten att vidta de åtgärder som ålagts den.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I samverkan med ECB ska kommissionen tillsammans med medlemsstaten undersöka vilka ändringar som kan behövas av anpassningsprogrammet. Rådet ska, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, besluta om eventuella ändringar av anpassningsprogrammet.

4. I samverkan med ECB och, när detta är lämpligt, IMF ska kommissionen tillsammans med medlemsstaten undersöka vilka ändringar och uppdateringar som kan behövas av anpassningsprogrammet i syfte att på lämpligt sätt beakta bland annat alla betydande skillnader mellan makroekonomiska prognoser och uppnått resultat, inbegripet möjliga konsekvenser av anpassningsprogrammet, negativa spridningseffekter samt makroekonomiska och finansiella chocker. Kommissionen ska besluta om eventuella ändringar av det makroekonomiska anpassningsprogrammet. Rådet får inom tio dagar från ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Den berörda medlemsstaten ska i nära samarbete med kommissionen vidta alla åtgärder som krävs för att uppmuntra privata investerare att bibehålla sin totala exponering på frivillig basis.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om övervakningen enligt punkt 3 avslöjar betydande avvikelser från det makroekonomiska anpassningsprogrammet får rådet, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, fastslå att medlemsstaten inte uppfyller de politiska kraven i anpassningsprogrammet.

5. Om övervakningen enligt punkt 3 avslöjar betydande avvikelser från det makroekonomiska anpassningsprogrammet, får kommissionen besluta att medlemsstaten inte uppfyller de politiska kraven i anpassningsprogrammet. Kommissionen ska i sitt beslut uttryckligen ta hänsyn till om de betydande avvikelserna beror omständigheter som inte ligger inom den berörda medlemsstatens kontroll. Rådet får inom tio dagar från antagandet av ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet. Kommissionens beslut ska ange skälen till att kraven inte uppfyllts och påvisa att ändringarna i det makroekonomiska anpassningsprogram som avses i punkt 4 är nödvändiga och proportionerliga.

 

Det makroekonomiska anpassningsprogrammet ska särskilt beskriva de försiktighetsåtgärder och katastrofplaner som ska antas vid fall av oförutsedd utveckling, såsom exogena chocker.

 

Det makroekonomiska anpassningsprogrammets finanspolitiska konsolideringsansträngningar ska beakta behovet av att säkerställa tillräckliga medel för grundläggande insatser, såsom utbildning och hälsovård.

 

När kommissionen fattar ett beslut enligt första stycket ska den berörda medlemsstaten, i nära samarbete med kommissionen och i samverkan med ECB, vidta åtgärder för att undvika oro på marknaderna och skydda finanssektorns funktion.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. En medlemsstat som genomför ett anpassningsprogram ska begära tekniskt bistånd från kommissionen om den inte har tillräckliga administrativ kapacitet eller stöter på betydande problem vid genomförandet av anpassningsprogrammet.

6. En medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram ska begära tekniskt bistånd från kommissionen, som för detta ändamål får utse expertgrupper tillsammans med medlemsstater och andra europeiska och/eller relevanta internationella institutioner, om den inte har tillräcklig administrativ kapacitet eller stöter på betydande problem vid genomförandet av anpassningsprogrammet. Målen och medlen för det tekniska biståndet ska uttryckligen beskrivas i de uppdaterade versionerna av det makroekonomiska anpassningsprogrammet. Nationellt egenansvar för genomförandet av det tekniska biståndet ska dessutom garanteras. Det tekniska biståndet ska bland annat fokusera på att förbättra den offentliga upphandlingen, främja konkurrensen, bekämpa korruptionen och effektivisera skatteindrivningen för att främja finansiell hållbarhet.

 

Det makroekonomiska anpassningsprogrammet och den åtföljande sociala konsekvensbedömningen ska offentliggöras.

 

Bedömningen av den offentliga skuldens hållbarhet ska bifogas det makroekonomiska anpassningsprogrammet.

Motivering

Tillsättandet av en permanent stationerad rådgivare och personal samt rekryteringen av experter utanför kommissionen bygger på ett förslag till ändring från ECB.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. En medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram ska göra en övergripande revision av den utestående skuldbördan i syfte att bland annat utvärdera de orsaker som ledde till uppkomsten av de alltför höga skuldnivåerna samt alla eventuella regelstridigheter i statspappersemissionen.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Det berörda utskottet från Europaparlamentet får bjuda in representanter från medlemsstaten för att delta i diskussioner om hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper.

7. Det behöriga utskottet i Europaparlamentet får erbjuda den berörda medlemsstaten och kommissionen möjligheten att delta i diskussioner om hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8a. Denna artikel gäller inte förebyggande finansiellt stöd eller lån för rekapitalisering av finansinstitut.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Arbetsmarknadsparternas och civilsamhällets engagemang

 

Organisationer som företräder de arbetsmarknadens parter och civilsamhällets organisationer ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter om kommissionens offentliga rekommendationer och yttranden enligt denna förordning samt om medlemsstaternas rapporter och förslag till rapporter enligt artiklarna 2–7 i denna förordning. Dessa synpunkter ska offentliggöras.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6b

 

Åtgärder för att skydda skatteintäkterna

 

1. Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med artikel 65 i EUF-fördraget, i nära samarbete med kommissionen och i samverkan med ECB, vidta åtgärder för att förhindra överträdelser av nationella lagar och andra författningar, särskilt i fråga om beskattning.

 

2. Den berörda medlemsstaten ska begära att kommissionen lägger fram ett förslag till rådet, i enlighet med artikel 66 i EUF‑fördraget, om att vidta skyddsåtgärder för kapitalrörelser till eller från tredje land som orsakar eller hotar att orsaka allvarliga svårigheter för den ekonomiska och monetära unionens funktion. Kommissionen ska samråda med ECB innan den lägger fram sådana förslag.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överensstämmelse med förfarandet vid alltför stora underskott

Överensstämmelse med stabilitets- och tillväxtpakten

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Anpassningsprogrammet och ändringarna av det som föreskrivs i artikel 6 i denna förordning ska anses ersätta inlämnande av stabilitetsprogram som föreskrivs i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1466/97.

1. Det makroekonomiska anpassningsprogrammet och ändringarna av det som föreskrivs i artikel 6 i denna förordning ska ersätta inlämnande av stabilitetsprogram som föreskrivs i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1466/97.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Det anpassningsprogram som föreskrivs i artikel 6 i denna förordning ska i tillämpliga fall anses ersätta de rapporter som föreskrivs i artiklarna 3.4 a och 5.1 a i rådets förordning (EG) nr 1467/97.

(a) Det makroekonomiska anpassningsprogram som föreskrivs i artikel 6 i denna förordning ska i tillämpliga fall ersätta de rapporter som föreskrivs i artiklarna 3.4 a och 5.1 a i rådets förordning (EG) nr 1467/97.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) De årliga målen för de offentliga finanserna i anpassningsprogrammet som föreskrivs i artikel 6.3 i denna förordning ska i tillämpliga fall anses ersätta de årliga målen för de offentliga finanserna i enlighet med artiklarna 3.4 och 5.1 i förordning (EG) nr 1467/97 i den nämnda rekommendationen och det nämnda föreläggandet. Om den berörda medlemsstaten är föremål för ett meddelande om korrigering av ett alltför stort underskott som föreskrivs i artikel 126.9 i fördraget, ska det anpassningsprogram som avses i artikel 6.3 i denna förordning anses ersätta de angivna åtgärder för att bidra till att uppnå målen i föreläggandet i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1467/97.

(b) De årliga målen för de offentliga finanserna i anpassningsprogrammet som föreskrivs i artikel 6.3 i denna förordning ska i tillämpliga fall ersätta de årliga målen för de offentliga finanserna i enlighet med artiklarna 3.4 och 5.1 i förordning (EG) nr 1467/97 i den nämnda rekommendationen och det nämnda föreläggandet. Om den berörda medlemsstaten är föremål för ett meddelande om korrigering av ett alltför stort underskott som föreskrivs i artikel 126.9 i fördraget, ska det anpassningsprogram som avses i artikel 6.3 i denna förordning ersätta de angivna åtgärderna för att bidra till att uppnå målen i föreläggandet i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1467/97.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Den övervakning som föreskrivs i artikel 6.3 i denna förordning ska anses ersätta den övervakning som föreskrivs i artikel 10.1 och artikel 10a i rådets förordning (EG) nr 1467/97 och den övervakning som ligger till grund för eventuella beslut enligt artiklarna 4.2 och 6.2 i förordning (EG) nr 1467/97.

(c) Den övervakning som föreskrivs i artikel 6.3 i denna förordning ska ersätta den övervakning som föreskrivs i artikel 10.1 och artikel 10a i rådets förordning (EG) nr 1467/97 och den övervakning som ligger till grund för eventuella beslut enligt artiklarna 4.2 och 6.2 i förordning (EG) nr 1467/97.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram godkänt av rådet i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning ska tillfälligt avbryta genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser. Avbrottet ska vara så länge som anpassningsprogrammet pågår.

En medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram godkänt av rådet i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning ska tillfälligt avbryta genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser, med undantag av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 3, 4 och 5 i förordning (EU) nr 1176/2011 beträffande resultattavlan med makroekonomiska och makrofinansiella indikatorer, förvarningsmekanismen och den fördjupade granskningen. Avbrottet ska vara så länge som anpassningsprogrammet pågår.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den övervakning som avses i artikel 6.3 i denna förordning ska anses ersätta den övervakning och bedömning av den europeiska terminen för samordning av den ekonomiska politiken som avses i artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken.

Den övervakning som avses i artikel 6.3 i denna förordning ska ersätta den övervakning och bedömning av den europeiska terminen för samordning av den ekonomiska politiken som avses i artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken. Avbrottet ska vara så länge som det makroekonomiska anpassningsprogrammet pågår.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandet av förordning (EU) nr XXX om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater som har euron som valuta ska tillfälligt avbrytas för en medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram godkänt av rådet i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning. Avbrottet ska vara så länge som anpassningsprogrammet pågår.

Genomförandet av förordning (EU) nr XXX om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater som har euron som valuta ska tillfälligt avbrytas för en medlemsstat som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram godkänt av rådet i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning, med undantag för artiklarna 1–4 i förordning (EU) nr …/2012. Avbrottet ska vara så länge som anpassningsprogrammet pågår.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Placering av en medlemsstat under rättsligt skydd

 

1. Om åtgärderna i artikel 3.5 inte får den finansiella situationen att återställas i en medlemsstat och om den medlemsstaten riskerar att drabbas av statsbankrutt eller inställda betalningar får kommissionen efter ha hört rådet anta ett beslut om att placera medlemsstaten under rättsligt skydd. Rådet får inom tio dagar från antagandet av ett sådant beslut upphäva det med enkel majoritet.

 

2. Denna artikel syftar till att göra det möjligt för den berörda medlemsstaten att stabilisera sin ekonomiska situation och betala tillbaka sina skulder

 

Ett beslut om att placera en medlemsstat under rättsligt skydd ska innebära följande:

 

(a) Bestämmelser om slutavräkning eller kredithändelser blir verkningslösa.

 

(b) De tillämpade låneräntorna behålls, och nya lån till medlemsstaten, med undantag för finansiellt stöd enligt artikel 1.1, ska betalas tillbaka som en prioritet.

 

(c) Den berörda medlemsstatens fordringsägare ska anmäla sig till kommissionen inom två månader från det att beslutet om att placera medlemsstaten under rättsligt skydd publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Om en sådan anmälan inte görs, stryks deras fordringar.

 

(d) Myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska genomföra de åtgärder som rekommenderas inom ramen för det tekniska bistånd som föreskrivs i artikel 6.6 och lämna in en plan för återhämtning och skuldreglering till kommissionen.

 

3. Denna artikel ska tillämpas från och med 2017.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En medlemsstat ska övervakas efter programtidens slut så länge som minst 75 % av det finansiella stöd som erhållits från en eller flera medlemsstater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen inte har betalats tillbaka. Rådet får, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, förlänga övervakningen efter programperiodens slut.

1. En medlemsstat ska övervakas efter programtidens slut så länge som minst 75 % av det finansiella stöd som erhållits från en eller flera medlemsstater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen inte har betalats tillbaka. Kommissionen får besluta att förlänga övervakningen efter programperiodens slut. Rådet får inom tio dagar från ett sådant beslut upphäva det med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I samarbete med ECB ska kommissionen regelbundet utföra kontrollbesök i medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut för att bedöma landets ekonomiska och finansiella situation samt situationen för de offentliga finanserna. En gång per halvår ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén om konstaterade resultat, eller till eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet, samt framförallt ange om korrigerande åtgärder är nödvändiga.

3. I samarbete med ECB ska kommissionen regelbundet utföra kontrollbesök i medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut för att bedöma landets ekonomiska och finansiella situation samt situationen för de offentliga finanserna. En gång per halvår ska den informera Europaparlamentets ansvariga utskott, Ekonomiska och finansiella kommittén om konstaterade resultat, eller eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet, och den berörda medlemsstatens parlament, samt framförallt ange om korrigerande åtgärder är nödvändiga.

 

Europaparlamentets ansvariga utskott får erbjuda den berörda medlemsstaten möjligheten att delta i diskussioner om de framsteg som gjorts under övervakningen efter programtidens slut.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Rådet får, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, rekommendera medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut att anta korrigerande åtgärder.

4. Kommissionen får anta en rekommendation om att en medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut ska anta korrigerande åtgärder. Rådet får inom tio dagar från utfärdandet av en sådan rekommendation upphäva den med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Den berörda medlemsstatens parlament får inbjuda kommissionen att delta i diskussioner om övervakningen efter programtidens slut.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I fråga om de åtgärder som avses i artiklarna 2.1, 3, 6.2, 6.4 och 11.4, får enbart de rådsmedlemmar som företräder medlemsstater som har euron som valuta, och rösten för den rådsmedlem som företräder den berörda medlemsstaten ska inte beaktas.

I fråga om de åtgärder som avses i denna förordning, får enbart de rådsmedlemmar som företräder medlemsstater som har euron som valuta, och rösten för den rådsmedlem som företräder den berörda medlemsstaten ska inte beaktas.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

utgår

Typer av stöd och lån som inte omfattas av artiklarna 5 och 6

 

Bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 gäller inte förebyggande finansiellt stöd eller lån för att rekapitalisera finansiella institutioner.

 

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Information till Europaparlamentet

 

Rådet och kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13b

 

Övergångsbestämmelser

 

Denna förordning ska tillämpas på medlemsstater som redan omfattas av stödprogram den [datum för förordningens ikraftträdande].

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 13c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13c

 

Rapport

 

Senast den 1 januari 2014 och därefter vart femte år ska kommissionen offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning.

 

Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat

 

a) hur effektiv förordningen är

 

b) vilka framsteg som gjorts för att säkerställa en närmare samordning av den ekonomiska politiken och en varaktig konvergens mellan medlemsstaternas ekonomiska resultat i enlighet med EUFfördraget,

 

c) förordningens bidrag till genomförandet av unionens strategi för tillväxt och sysselsättning,

 

d) det lämpliga i att utvidga tillämpningsområdet för denna förordningen till att omfatta medlemsstater som inte ingår i euroområdet och som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet.

 

2. I tillämpliga fall ska den rapport som avses i punkt 1 åtföljas av ett förslag om ändringar av denna förordning.

 

3. Den rapport som avses i punkt 1 ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

  • [1]  EUT C 141, 17.5.2012, s. 7.

MOTIVERING

Detta förslag till förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om deras finansiella stabilitet i euroområdet är ett svar på den finansiella kris och den statsskuldskris som Europeiska unionen för närvarande står inför. I förslaget drar man lärdom av krisen och lösningar föreslås.

Kommissionens förslag kompletterar paketet om den europeiska ekonomiska styrningen (6‑pack) som antogs av Europaparlamentet och rådet 2011.

Konsekvenserna av vissa staters mycket stora skuldsättning kan få dramatiska konsekvenser, både för dessa stater och för de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen. En liten stats svårigheter kan till och med få återverkningar i hela världen. Euroområdets rykte är i större fara än själva dess existens.

De allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenser som vissa medlemsstater i dag drabbas av skulle ha kunnat undvikas om tidiga och riktade åtgärder hade kunnat sättas in. Europeiska unionen hade dock inte vid denna tidpunkt de nödvändiga instrumenten, vilket nu kommer att korrigeras med kombinationen av ”6-packet” och två nya ärenden (2-pack), varav det ena är denna förordning.

”6-packet” behöver förstärkas för att garantera både finansiell stabilitet och ekonomisk tillväxt inom euroområdet. Flera medlemsstater har ju varit tvungna att begära ekonomiskt stöd. En förebyggande insats på tidigt stadium är att föredra framför korrigerande åtgärder som kommer sent, kanske för sent, i förfarandet.

Föredraganden tillstyrker huvudinnehållet i kommissionens förslag, vilket består i att föreskriva att en medlemsstat som har euron som valuta och som är utsatt för, eller riskerar att utsättas för, allvarlig finansiell oro ska sättas under skärpt övervakning. Det finns anledning att se till att landet snabbt kommer tillbaka till en normal situation och att skydda andra medlemsstater i euroområdet från möjliga negativa spridningseffekter.

I syfte att nå en ändamålsenlig och pragmatisk överenskommelse och för att möjliggöra ett snabbt genomförande av ”2-packet” – vilket efterfrågades i Europeiska rådets slutsatser av den 9 december 2011 – har föredraganden därför i detta stadium infört ett visst antal acceptabla delar ur texten från rådets arbetsgrupp av den 2 februari 2012.

Föredraganden föreslår främst flera ändringar och tillägg.

Beslutsförfarandet ska anpassas. För att göra det möjligt att agera snabbt, får kommissionen rätt att fatta de nödvändiga besluten, bland annat att sätta en medlemsstat under förfarandet för skärpt övervakning. Rådet kan avisa detta med enkel majoritet inom tio dagar (omvänd enkel majoritet).

Vissa delar av det nya internationella fördraget kan integreras i förordningen i syfte att i sekundärlagstiftningen överföra delar som beslutats av stats- och regeringscheferna.

Det föreslås även att man ska skapa ett system med rättsligt skydd som kan tillämpas på en medlemsstat som riskerar att inom kort drabbas av varaktig statsbankrutt eller inställda betalningar. Kommissionen kan efter att ha hört rådet besluta om att placera medlemsstaten under detta rättsliga skydd, som bland annat innebär att avtalsbestämmelser om slutavräkning eller kredithändelser (”credit event”) upphävs.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (28.3.2012)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet
(COM(2011)0819 – C7‑0449/2011 – 2011/0385(COD))

Föredragande: Frédéric Daerden

KORTFATTAD MOTIVERING

De förfaranden för den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstaterna som unionen och euroområdet inrättar för att kunna hantera den finansiella och ekonomiska krisen från 2008 måste antas med en vid syn på de ekonomiska och sociala problem som denna kris har förorsakat.

Den försämrade finansiella situationen i världen har lett till en kraftig inbromsning av tillväxten och allvarliga budgetproblem för medlemsstaterna. En av lösningarna på dessa utmaningar ligger visserligen i samordningen av ekonomisk och social politik mellan medlemsstaterna men en sådan lösning måste ske i enlighet med följande principer:

–   Den får inte fokusera helt på medlemsstaternas budgetsituation utan måste beakta investeringar i arbetsmarknaden och förbättringar av den sociala situationen. Man måste se positivt på offentliga investeringar i utbildning och forskning som syftar till att öka medlemsstatens konkurrenskraft och på effektiva trygghetssystem med socialt grundskydd som gör det möjligt att bekämpa fattigdom och upprätthålla den inhemska konsumtionen, vilket gör ekonomin mer motståndskraftig mot kriser.

–   Den måste vara förenlig med unionens demokratiska principer. De folkvalda parlamenten, såväl Europaparlamentet som de nationella parlamenten, måste få fullständig och regelbunden information på samma villkor som kommissionen och rådet.

–   Den får inte stå i strid med nationella och europeiska principer för den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Den grundläggande rätten till kollektivförhandlingar och strejkrätten får inte äventyras av de struktur- och arbetsmarknadsreformer som medlemsstaterna förordar.

–   Den måste ta hänsyn till unionens alla mål och grundläggande akter. Åtgärderna för att uppnå Europa 2020-strategins mål vad gäller sysselsättning och fattigdomsbekämpning och den horisontella sociala klausulen i EUF-fördraget bidrar till unionens ekonomiska återhämtning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den mycket allvarliga globala kris som drabbat världen under de senaste tre åren har djupt skadat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten samt lett till en kraftig ökning av underskottet i de offentliga finanserna och av medlemsstaternas skuldsättning, vilket tvingat många av dem att söka finansiellt stöd utanför unionens ramverk.

(1) Den mycket allvarliga globala kris och den inbromsning av den ekonomiska aktiviteten som drabbat världen under de senaste tre åren har djupt skadat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten och allvarligt försämrat de finansiella, ekonomiska och sociala förhållandena samt lett till en ökning av underskottet i de offentliga finanserna och av medlemsstaternas skuldsättning, vilket tvingat många av dem att söka finansiellt stöd utanför unionens ramverk.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Trots vissa positiva återhämtningstecken under 2009 har sysselsättningsökningen varit för svag för att varaktigt kunna minska den höga arbetslösheten. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden har ökat och ungdomsarbetslösheten har stigit i många medlemsstater, och uppgår till över 40 procent i vissa av dem. Till följd av detta har skattebasen krympt och de ekonomiska och sociala kostnaderna har stigit kraftigt, vilket lett till en allvarlig ökning av fattigdom och social utestängning. De förlorade tillväxtmöjligheterna innebär ett stort hinder på vägen mot ekonomisk och budgetmässig återhämtning. Under hösten 2011 sänkte kommissionen sin ekonomiska prognos för 2012 avsevärt med 1,25 procentenheter till 0,5 procent för unionen och euroområdet.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Åtgärder har visserligen vidtagits för att mildra de negativa konsekvenserna av finanskrisen men krisens effekter på realekonomin, arbetsmarknaden och medborgarnas välbefinnande är dock högst påtagliga.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) I enlighet med artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör unionen vid fastställande och genomförande av sin politik beakta de krav som är förknippade med främjande av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, bekämpande av social utestängning, säkerställande av en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) All politik inom Europeiska unionen måste vara förenlig med stadgan om de grundläggande rättigheterna, som garanterar medborgarna såväl individuella som kollektiva rättigheter. Dessutom bör EU och dess medlemsstater respektera de centrala principerna i ILO:s grundläggande konventioner, vilka skyddar alla arbetstagares grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Förenligheten mellan unionens multilaterala ram för övervakning som fastställs i fördraget och de politiska villkor som kan komma att kopplas till detta finansiella stöd bör fastställas i unionslagstiftningen. Den ekonomiska och finansiella integrationen av medlemsstater som har euron som valuta gör att det behövs förstärkt övervakning för att förhindra att problem i en medlemsstat med dålig finansiell stabilitet sprids till resten av euroområdet.

(2) Förenligheten mellan unionens multilaterala ram för övervakning som fastställs i fördraget och de politiska villkor som kan komma att kopplas till detta finansiella stöd bör fastställas i unionslagstiftningen och åtföljas av incitament för att främja hållbar tillväxt, sysselsättning och sociala framsteg. Den ekonomiska och finansiella integrationen av medlemsstater som har euron som valuta gör att det behövs förstärkt övervakning för att förhindra att problem i en medlemsstat med dålig finansiell stabilitet sprids till resten av euroområdet.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Begreppet social styrning bör läggas till den ekonomiska styrningen och även till åtgärderna för stärkt övervakning av den ekonomiska politiken, liksom även vissa lämpliga och samstämmiga sociala åtgärder för att trygga sysselsättningen.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Hur strikt den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna ska vara, måste stå i proportion till hur allvarliga de finansiella problemen är och man måste även beakta vilken typ av finansiellt stöd som tas emot. Det kan variera från förebyggande stöd efter urval till ett fullödigt makroekonomiskt anpassningsprogram med strikta politiska villkor.

(3) Hur strikt den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna ska vara, måste stå i proportion till hur allvarliga de finansiella problemen är och man måste även beakta vilken typ av finansiellt stöd som tas emot. Det kan variera från förebyggande stöd efter urval till ett fullödigt makroekonomiskt anpassningsprogram med strikta politiska villkor. Alla makroekonomiska anpassningsprogram måste beakta det berörda landets nationella reformprogram inom ramen för Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) En medlemsstat som har euron som valuta som är utsatt för, eller riskerar att utsättas för, allvarlig finansiell oro bör sättas under skärpt övervakning för att snabbt komma tillbaka till en normal situation och för att skydda andra medlemsstater som har euron som valuta från att drabbas. Den skärpta övervakningen bör även omfatta ökad tillgång till information som behövs för en nära övervakning av den ekonomiska och finansiella situationen och tillståndet för de offentliga finanserna samt regelbunden rapportering till den ekonomiska och finansiella kommittén eller de delkommittéer som den kommittén kan tänkas utse i det syftet. Samma regler för övervakning bör gälla medlemsstater som begär förebyggande stöd från den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan internationell finansiell institution.

(4) En medlemsstat som har euron som valuta som är utsatt för, eller riskerar att utsättas för, allvarlig finansiell oro bör sättas under skärpt övervakning för att snabbt komma tillbaka till en normal situation och för att skydda andra medlemsstater som har euron som valuta från att drabbas. Den skärpta övervakningen bör även omfatta ökad tillgång till information som behövs för en nära övervakning av den sociala, sysselsättningsmässiga och finansiella situationen och tillståndet för de offentliga finanserna samt införandet av en regelbunden rapportering till Europaparlamentet, Ekonomiska och finansiella kommittén, sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd eller de delkommittéer som de nämnda kommittéerna kan tänkas utse i det syftet. Samma regler för övervakning bör gälla medlemsstater som begär förebyggande stöd från den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan internationell finansiell institution.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Övervakningen av den ekonomiska situationen och tillståndet för de offentliga finanserna bör skärpas betydligt för medlemsstater som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Med tanke på hur omfattande anpassningsprogrammet är, bör den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna tillfälligt avbrytas under programmets löptid så att man undviker dubbla rapporteringskrav.

(5) Övervakningen av den ekonomiska och sociala situationen och tillståndet för de offentliga finanserna och sysselsättningen bör skärpas betydligt för medlemsstater som genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Anpassningsprogrammet ska innehålla åtgärder med det integrerade målet att återupprätta finansiell stabilitet och uppnå målen i Europa 2020-strategin för sysselsättning och tillväxt. Medlemsstaterna ska rapportera framsteg på båda dessa områden. Med tanke på hur omfattande det makroekonomiska anpassningsprogrammet är, bör den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna tillfälligt avbrytas under programmets löptid så att man undviker dubbla rapporteringskrav.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Det bör fastställas regler för utökad dialog mellan unionens institutioner, framförallt Europaparlamentet, rådet och kommissionen och för ökad insyn och ansvarsskyldighet.

(6) Det bör fastställas regler för utökad dialog mellan unionens institutioner, framförallt Europaparlamentet, rådet och kommissionen och mellan unionens institutioner och arbetsmarknadens parter, för ökad insyn och ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Ett beslut om att en medlemsstat inte följer sitt anpassningsprogram skulle också innebära att utbetalningar eller åtaganden avbryts avseende unionsfonderna i enlighet med artikel 21.6 i förordning (EU) nr XXX om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska fonden för jordbrukets utveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006.

utgår

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid tillämpningen av denna förordning ska artikel 152 i EUF‑fördraget till fullo iakttas, och de rekommendationer som utfärdas inom ramen för denna förordning ska respektera nationell praxis och de nationella systemen för lönebildning. Förordningen ska beakta artikel 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och ska därför inte påverka rätten att förhandla om, ingå eller tillämpa kollektivavtal eller vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen får besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som har allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet. Den berörda medlemsstaten ska ges möjlighet att i förväg uttrycka sina åsikter. Kommissionen ska var sjätte månad fatta beslut om den skärpta övervakningen ska fortsätta.

1. Kommissionen får besluta om skärpt övervakning av en medlemsstat som har allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet. Den berörda medlemsstaten liksom de berörda arbetsmarknadsparterna ska ges möjlighet att i förväg uttrycka sina åsikter. Kommissionen ska var sjätte månad fatta beslut om den skärpta övervakningen ska fortsätta.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska offentliggöra alla beslut som fattas enligt punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Vid de begärda intervallerna informera kommissionen, ECB och Europeiska bankmyndigheten (EBA) om den finansiella situationen för de finansiella institut som övervakas av landets tillsynsmyndigheter.

(a) Vid de begärda intervallerna informera Europaparlamentet, kommissionen, ECB och Europeiska bankmyndigheten (EBA) om den finansiella situationen för de finansiella institut som övervakas av landets tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Tillhandahålla Europaparlamentet uppgifter om hur fattigdomen utvecklats.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db) Tillhandahålla Europaparlamentet, kommissionen och de nationella parlamenten uppgifter om offentliga investeringar för att uppnå tillväxt- och sysselsättningsmålen och de sociala målen i Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I samarbete med ECB ska kommissionen göra regelbundna kontrollbesök i de medlemsstater som står under skärpt övervakning för att bedöma genomförandet av åtgärderna i punkterna 1–3. En gång per kvartal ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén om resultaten, eller till eventuell underkommitté som den kommittén får utse för det syftet, samt framförallt ange om ytterligare åtgärder är nödvändiga. Dessa kontrollbesök ska ersätta den övervakning på plats som anges i artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 1467/97.

4. I samarbete med ECB och Internationella arbetsorganisationen (ILO) ska kommissionen göra regelbundna kontrollbesök i de medlemsstater som står under skärpt övervakning för att bedöma genomförandet av åtgärderna i punkterna 1–3. En gång per kvartal ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén, sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd om resultaten, eller till eventuell underkommitté som dessa kommittéer får utse för det syftet, samt framförallt ange om ytterligare åtgärder är nödvändiga. Dessa kontrollbesök ska ersätta den övervakning på plats som anges i artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 1467/97.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att ytterligare åtgärder är nödvändiga och att den finansiella situationen i den berörda medlemsstaten har betydande negativa effekter på euroområdets finansiella stabilitet får rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, rekommendera den berörda medlemsstaten att söka finansiellt stöd och att förbereda ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Rådet kan välja att offentliggöra rekommendationen.

5. Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att ytterligare åtgärder är nödvändiga och att den finansiella situationen i den berörda medlemsstaten har betydande negativa effekter på euroområdets finansiella stabilitet får Europaparlamentet och rådet, på förslag från kommissionen, rekommendera den berörda medlemsstaten att söka finansiellt stöd och att förbereda ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Om en rekommendation enligt punkt 5 offentliggörs gäller följande:

utgår

(a) Det berörda utskottet från Europaparlamentet får bjuda in representanter från medlemsstaten för att delta i ett åsiktsutbyte.

 

(b) Representanter från kommissionen får bjudas in av den berörda medlemsstatens parlament för att delta i ett åsiktsutbyte.

 

Motivering

Detta utbyte av åsikter bör vara en del av en bredare ”ekonomisk dialog”, vilken är av största betydelse. Det är därför bättre att i denna förordning ägna en separat artikel åt den ekonomiska dialogen.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstat som önskar erhålla finansiellt stöd från en eller flera stater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan institution utanför unionens ram ska omedelbart informera rådet, kommissionen och ECB om sina avsikter. Ekonomiska och finansiella kommittén, eller en eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet, ska efter att ha erhållit en bedömning av kommissionen diskutera medlemsstatens stödbegäran.

En medlemsstat som önskar erhålla finansiellt stöd från en eller flera stater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, europeiska stabilitetsmekanismen, IMF eller någon annan institution utanför unionens ram ska omedelbart informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ECB om sina avsikter. Ekonomiska och finansiella kommittén, sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd, eller en eventuell underkommitté som dessa kommittéer har utsett för det syftet, ska efter att ha erhållit en bedömning av kommissionen diskutera medlemsstatens stödbegäran.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om finansiellt stöd begärs från europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller europeiska stabilitetsmekanismen, ska kommissionen i samverkan med ECB och, om det är möjligt, IMF, utarbeta en analys av hur hållbar den berörda medlemsstatens offentliga skuld är. Analysen ska även omfatta medlemsstatens förmåga att betala tillbaka det eventuella finansiella stödet och ska skickas till Ekonomiska och finansiella kommittén eller en eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet.

Om finansiellt stöd begärs från europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller europeiska stabilitetsmekanismen, ska kommissionen i samverkan med ECB och, om det är möjligt, IMF, utarbeta en analys av hur hållbar den berörda medlemsstatens offentliga skuld är på medellång och lång sikt. Analysen ska även omfatta medlemsstatens förmåga att betala tillbaka det eventuella finansiella stödet med fullt iakttagande av sina skyldigheter med avseende på Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning, och ska skickas till Ekonomiska och finansiella kommittén, sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd eller en eventuell underkommitté som dessa kommittéer har utsett för det syftet.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En medlemsstat som får stöd från en eller flera medlemsstater, IMF, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller europeiska stabilitetsmekanismen ska i samråd med kommissionen, som samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram som syftar till att återgå till en sund och hållbar ekonomisk och finansiell situation och till att återställa landets förmåga att helt och hållet finansiera sig på de finansiella marknaderna. I utkastet ska man ta hänsyn till de rekommendationer som riktas till den berörda medlemsstaten enligt artiklarna 121, 126 och/eller 148 i fördraget, och medlemsstatens åtgärder för att följa dem, men samtidigt sträva efter att bredda, förstärka och fördjupa de nödvändiga politiska insatserna.

1. En medlemsstat som begär eller får stöd från en eller flera medlemsstater, IMF, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller europeiska stabilitetsmekanismen ska i samråd med kommissionen, som samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till makroekonomiskt anpassningsprogram som syftar till att återgå till en sund och hållbar ekonomisk och finansiell situation och till att återställa landets förmåga att helt och hållet finansiera sig på de finansiella marknaderna. I utkastet ska man ta hänsyn till de rekommendationer som riktas till den berörda medlemsstaten enligt artiklarna 121, 126 och/eller 148 i fördraget, och medlemsstatens åtgärder för att följa dem, men samtidigt sträva efter att bredda, förstärka och fördjupa de nödvändiga politiska insatserna. Alla makroekonomiska anpassningsprogram ska beakta det berörda landets nationella reformprogram inom ramen för Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Rådet ska godkänna anpassningsprogrammet genom beslut med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen.

2. Europaparlamentet och rådet ska godkänna anpassningsprogrammet på förslag av kommissionen. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I samverkan med ECB ska kommissionen övervaka hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper och var tredje månad informera Ekonomiska och finansiella kommittén eller en eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet. Den berörda medlemsstaten ska samarbeta fullt ut med kommissionen. Framförallt ska medlemsstaten förse kommissionen med all information den anser sig behöva för att kunna övervaka programmet. Artikel 3.3 ska tillämpas.

3. I samverkan med ECB och ILO ska kommissionen övervaka hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper och var tredje månad informera Ekonomiska och finansiella kommittén, sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd, eller en eventuell underkommitté som dessa kommittéer har utsett för det syftet, samt Europaparlamentet och den berörda medlemsstatens parlament. Den berörda medlemsstaten ska samarbeta fullt ut med kommissionen. Framförallt ska medlemsstaten förse kommissionen med all information den anser sig behöva för att kunna övervaka programmet. Artikel 3.3 ska tillämpas.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I samverkan med ECB ska kommissionen tillsammans med medlemsstaten undersöka vilka ändringar som kan behövas av anpassningsprogrammet. Rådet ska, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, besluta om eventuella ändringar av anpassningsprogrammet.

4. I samverkan med ECB ska kommissionen tillsammans med medlemsstaten undersöka vilka ändringar som kan behövas av anpassningsprogrammet. Europaparlamentet och rådet ska, på förslag av kommissionen, besluta om eventuella ändringar av anpassningsprogrammet. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om övervakningen enligt punkt 3 avslöjar betydande avvikelser från det makroekonomiska anpassningsprogrammet får rådet, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, fastslå att medlemsstaten inte uppfyller de politiska kraven i anpassningsprogrammet.

5. Om övervakningen enligt punkt 3 avslöjar betydande avvikelser från det makroekonomiska anpassningsprogrammet får Europaparlamentet och rådet, på förslag av kommissionen, fastslå att medlemsstaten inte uppfyller de politiska kraven i anpassningsprogrammet. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Det berörda utskottet från Europaparlamentet får bjuda in representanter från medlemsstaten för att delta i diskussioner om hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper.

utgår

Motivering

Detta utbyte av åsikter bör vara en del av en bredare ”ekonomisk dialog”, vilken är av största betydelse. Det är därför bättre att i denna förordning ägna en separat artikel åt den ekonomiska dialogen.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Representanter från kommissionen får bjudas in av medlemsstatens parlament för att delta i diskussioner om hur genomförandet av anpassningsprogrammet fortlöper.

utgår

Motivering

Detta utbyte av åsikter bör vara en del av en bredare ”ekonomisk dialog”, vilken är av största betydelse. Det är därför bättre att i denna förordning ägna en separat artikel åt den ekonomiska dialogen.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Ekonomisk dialog

 

1. För att stärka dialogen mellan unionens institutioner, särskilt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och säkerställa ökad transparens och ansvarighet, får Europaparlamentets ansvariga utskott uppmana rådets ordförande, kommissionen och, vid behov, Europeiska rådets ordförande eller Eurogruppens ordförande att i utskottet diskutera de rekommendationer och beslut som antagits enligt denna förordning.

 

2. Europaparlamentets ansvariga utskott får bjuda in företrädare för den medlemsstat som är föremål för rådets rekommendation eller beslut enligt denna förordning, samt arbetsmarknadsparterna i denna medlemsstat, att delta i ett åsiktsutbyte.

 

3. Parlamentet i den medlemsstat som är föremål för rådets rekommendation eller beslut enligt denna förordning får bjuda in företrädare för kommissionen för att delta i ett åsiktsutbyte.

 

4. Rådet och kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet om de sociala och ekonomiska resultaten av tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

utgår

Överensstämmelse med den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken

 

Den övervakning som avses i artikel 6.3 i denna förordning ska anses ersätta den övervakning och bedömning av den europeiska terminen för samordning av den ekonomiska politiken som avses i artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken.

 

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Förenligheten med rätten till kollektiva förhandlingar och åtgärder

 

Denna förordning får inte inkräkta på arbetstagares och arbetsgivares rättigheter eller deras respektive organisationers rättigheter, i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning och praxis, att förhandla om och ingå kollektivavtal på lämplig nivå och att försvara dessa avtal genom kollektiva åtgärder, inbegripet strejker.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En medlemsstat ska övervakas efter programtidens slut så länge som minst 75 % av det finansiella stöd som erhållits från en eller flera medlemsstater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen inte har betalats tillbaka. Rådet får, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, förlänga övervakningen efter programperiodens slut.

1. En medlemsstat ska övervakas efter programtidens slut så länge som minst 75 % av det finansiella stöd som erhållits från en eller flera medlemsstater, europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller europeiska stabilitetsmekanismen inte har betalats tillbaka. Europaparlamentet och rådet får på förslag av kommissionen förlänga övervakningen efter programperiodens slut. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I samarbete med ECB ska kommissionen regelbundet utföra kontrollbesök i medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut för att bedöma landets ekonomiska och finansiella situation samt situationen för de offentliga finanserna. En gång per halvår ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén om konstaterade resultat, eller till eventuell underkommitté som den kommittén har utsett för det syftet, samt framförallt ange om korrigerande åtgärder är nödvändiga.

3. I samarbete med ECB ska kommissionen regelbundet utföra kontrollbesök i medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut för att bedöma landets ekonomiska och finansiella situation samt situationen för de offentliga finanserna. En gång per halvår ska den informera Ekonomiska och finansiella kommittén, sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd om konstaterade resultat, eller till eventuell underkommitté som dessa kommittéer har utsett för det syftet, samt framförallt ange om korrigerande åtgärder är nödvändiga.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Rådet får, på förslag av kommissionen och genom beslut med kvalificerad majoritet, rekommendera medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut att anta korrigerande åtgärder.

4. Europaparlamentet och rådet får, på förslag av kommissionen, rekommendera en medlemsstat som står under övervakning efter programtidens slut att anta korrigerande åtgärder. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I fråga om de åtgärder som avses i artiklarna 2.1, 3, 6.2, 6.4 och 11.4, får enbart de rådsmedlemmar som företräder medlemsstater som har euron som valuta, och rösten för den rådsmedlem som företräder den berörda medlemsstaten ska inte beaktas.

I fråga om de åtgärder som avses i denna förordning, får enbart de rådsmedlemmar som företräder medlemsstater som har euron som valuta, och rösten för den rådsmedlem som företräder den berörda medlemsstaten ska inte beaktas.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om deras finansiella stabilitet i euroområdet

Referensnummer

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

15.12.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Frédéric Daerden

15.12.2011

 

 

 

Behandling i utskott

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

6

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Phil Bennion, Ioan Enciu, Louis Grech

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om deras finansiella stabilitet i euroområdet

Referensnummer

COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

Framläggande för parlamentet

23.11.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

15.12.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

15.12.2011

EMPL

15.12.2011

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jean-Paul Gauzès

25.10.2011

 

 

 

Behandling i utskott

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Antagande

14.5.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

4

13

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Ingivande

24.5.2012