ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната

29.5.2012 - (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Elisa Ferreira


Процедура : 2011/0386(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0173/2012

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната

(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0821),

–   като взе предвид член 294, параграф 2, член 136 и член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0448/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираното становище, изпратено в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от шведския парламент и от френския Сенат, деклариращо, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 7 март 2012 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0173/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) постановява, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) С Пакта за стабилност и растеж и по-специално с Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики и Регламент (ЕО) 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, предназначени да осигурят бюджетната дисциплина в целия Съюз, се определя рамката за предотвратяване и коригиране на прекомерния дефицит на държавния бюджет. Тя беше допълнително засилена с Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики и с Регламент (ЕС) № …/2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит. С Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната беше въведена допълнително система от ефективни, превантивни и постепенни механизми за правоприлагане под формата на финансови санкции за държавите членки, чиято парична единица е еврото.

(2) С Пакта за стабилност и растеж и по-специално с Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики и Регламент (ЕО) 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, предназначени да осигурят бюджетната дисциплина в целия Съюз, се определя рамката за предотвратяване и коригиране на прекомерния дефицит на държавния бюджет. Регламенти (ЕО) № 1466/97 и 1467/97 бяха изменени и Пактът за стабилност и растеж беше засилен допълнително от Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета1 и от Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Европейския парламент и на Съвета2. С Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната3 беше въведена допълнително система от ефективни, превантивни и постепенни механизми за правоприлагане под формата на финансови санкции за държавите членки, чиято парична единица е еврото. Освен това член 2-а от Регламент (ЕС) № 1466/97 определя елементите, които съставляват европейския семестър за координация на икономическите политики.

 

____________

 

1 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.

 

2 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.

 

3 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Съгласно член 2-а от Регламент (ЕС) № 1466/97 европейският семестър включва формулиране и наблюдение на прилагането на общите насоки за икономическите политики на държавите членки и на Съюза (общи насоки за икономическите политики) в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС; формулиране и преглед на прилагането на насоките за заетостта, които държавите членки трябва да вземат предвид в съответствие с член 148, параграф 2 от ДФЕС (насоки за заетостта); представяне и оценяване на програмите на държавите членки за стабилност или конвергенция съгласно разпоредбите на посочения регламент; представяне и оценяване на националните програми за реформи на държавите членки, които са в подкрепа на стратегията на Съюза за растеж и работни места и са изготвени в съответствие с общите икономически насоки, насоките за заетостта и общите насоки за държавите членки, определени от Комисията и от Европейския съвет в началото на годишния цикъл на наблюдение; наблюдение с цел предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 за предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси1.

 

__________

 

1 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С измененията на Пакта за стабилност и растеж се приеха както допълнителни насоки, а за държавите членки, чиято парична единица е еврото, и допълнителни стимули за определяне и провеждане на разумна бюджетна политика, като същевременно се избягва прекомерен държавен дефицит. Тези разпоредби създадоха по-здрава рамка на равнището на Съюза за надзор над националните икономически политики.

(3) С измененията на Пакта за стабилност и растеж се приеха както допълнителни насоки, а за държавите членки, чиято парична единица е еврото, и повече и по-строги автоматични санкции при неспазване на разумна бюджетна политика, като същевременно се избягва прекомерен държавен дефицит. Тези разпоредби създадоха по-здрава рамка на равнището на Съюза за надзор над националните икономически политики, но са необходими по-голяма координация на икономическата политика и стимули за постигане на съответствие.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Измененият Пакт за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на условията за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност, като по този начин спомага за постигане на целите на Съюза за устойчив растеж и работни места.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) На заседанието си от 17 юни 2010 г. Европейският съвет прие нова стратегия на Съюза за растеж и работни места, за да може Съюзът да излезе от кризата по-силен и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съчетан с висока степен на качествена заетост, производителност и социално сближаване. Стратегията на Съюза за растеж и работни места също така включва цели в областта на бедността, образованието, иновациите и околната среда.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) Следва да се обърне подобаващо внимание на стратегията на Съюза за растеж и работни места и на начина, по който тя се изпълнява от държавите членки посредством техните национални програми за реформи.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Договорът предвижда приемането на специфични мерки в еврозоната, които излизат извън обхвата на разпоредбите, приложими към всички държави членки, с цел да се осигури правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз.

(4) ДФЕС предвижда приемането на специфични мерки в еврозоната, които излизат извън обхвата на разпоредбите, приложими към всички държави членки, с цел да се осигури правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз и да се избегнат политики в държавите членки, които застрашават това функциониране. Когато е целесъобразно и необходимо, следва по-активно да се използват специфичните мерки, предвидени в член 136 от ДФЕС, с цел създаване на необходимите условия за по-дълбока и по-устойчива интеграция, която следва да върви ръка за ръка с по-голяма демократична легитимност на Икономическия и паричен съюз.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Стабилните публични финанси и балансираните бюджети са предпоставка за икономическа и финансова стабилност, както ясно показа кризата на държавния дълг, подчертавайки необходимостта от силни и сигурни фискални рамки. Освен това днешните дефицити, свързани с икономики в състояние на застой, подчертават необходимостта по-скоро от реформи, а не от увеличаване на разходите.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Държавите членки следва да се въздържат от приемането на мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза в рамките на Икономическия и паричен съюз, по-специално практиката на натрупване на задължения извън сметките на сектор „Държавно управление“.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Процесът на планиране е най-добрият момент за гарантиране на стабилни публични финанси, като сериозните грешки следва да се констатират възможно най-рано. Държавите членки следва да извлекат ползи не само от определянето на основните принципи и бюджетни цели, но също така и от един координиран надзор над техните бюджетни политики.

(5) Процесът на планиране е най-добрият момент за гарантиране на стабилни публични финанси и координирани икономически политики, като сериозните грешки следва да се констатират възможно най-рано. Държавите членки следва да извлекат ползи не само от определянето на основните принципи и бюджетни цели, но също така и от един координиран надзор над техните бюджетни и макроикономически политики и емитирането на държавни дългови инструменти. С оглед на по-добра координация на планирането на емитирането на държавни дългови инструменти държавите членки трябва предварително да докладват за плановете си за емитиране на държавни дългови инструменти.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Целта на настоящия регламент е да създаде допълнителни европейски механизми за координация и надзор на бюджетните и икономическите политики на държавите членки. Въпреки това следва да се проявява предпазливост на всички етапи и поради това въпроси, свързани с плановете на държавите членки за емитиране на дългови инструменти, обновяване на непогасен дълг или други съответни операции, не следва да стават публично достояние, а да се използват само за вътрешна координация. Това се налага от риска, на който държава членка може да бъде изложена, когато финансовите пазари се информират предварително за нейните нужди.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Чрез създаването на общ бюджетен график за държавите членки, чиято парична единица е еврото, следва да се съгласуват по-добре главните етапи в подготовката на националните бюджети, като по този начин ще се допринесе за ефективността на европейския семестър за координация на бюджетната политика. Приемането на общ бюджетен график следва да доведе до повече синергия, като улесни координацията на политиките между държавите членки, чиято парична единица е еврото, и гарантира, че препоръките на Съвета и Комисията са адекватно включени в националния процес за приемане на бюджета.

(6) Чрез създаването на общ бюджетен график за държавите членки, чиято парична единица е еврото, следва да се съгласуват по-добре главните етапи в подготовката на националните бюджети, като по този начин ще се допринесе за ефективността на европейския семестър за координация на икономическата и бюджетната политика. Приемането на общ бюджетен график следва да доведе до повече синергия, като улесни координацията на политиките между държавите членки, чиято парична единица е еврото, и гарантира, че специфичните за всяка държава препоръки относно политиката, националните програми за реформи и програмите за стабилност и сближаване, както и препоръките въз основа на анализа на макроикономическите дисбаланси, са адекватно включени в националния процес за приемане на бюджета.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) От основно значение е общият бюджетен график да бъде съгласуван с бюджетния график на държавите членки. Ако това не е така, съществува риск някое становище на Комисията относно проекта на бюджетния план на дадена държава членка да няма демократична легитимност в парламент на тази държава членка.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) Когато бюджетът не се приеме до 31 декември, както е предвидено в настоящия регламент, следва да има реверсионни бюджетни процедури, за да се гарантира, че правителството продължава да бъде в състояние да изпълнява основните си задължения.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Съществуват солидни доказателства, че бюджетните рамки, изградени на базата на правила, са ефективен инструмент за подпомагане на стабилните и устойчивите фискални политики. Въвеждането на национални фискални правила, които отговарят на бюджетните цели на равнище Съюз, следва да бъде важен елемент за гарантиране спазването на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. По-специално държавите членки следва да въведат структурно балансирани бюджетни правила, чрез които основните принципи на фискалната рамка на Съюза да бъдат транспонирани в националното законодателство. Транспонирането следва да бъде осъществено чрез обвързващи правила, за предпочитане от конституционен характер, така че да се засвидетелства най-силният ангажимент на националните органи по отношение на Пакта за стабилност и растеж.

(7) Ефективните и изградени на базата на правила бюджетни рамки могат да бъдат от значение за подпомагане на стабилните и устойчивите фискални политики. Въвеждането на национални фискални правила, които отговарят на икономическите и бюджетните цели на равнище Съюз и включват определението на изключителни обстоятелства и сериозни икономически спадове, следва да бъде важен елемент за гарантиране устойчивото спазване на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. По-специално държавите членки следва да въведат механизъм, който да се задейства в случай на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел или плана за корекции за постигането й, като целта е осигуряване на своевременно връщане към средносрочната цел. От основно значение е тези правила да се отнасят до държавното управление като цяло и да имат обвързваща сила или тяхното пълно спазване да бъде обезпечено по друг начин през целия национален бюджетен процес.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Размерът на държавния дълг в Съюза е първостепенно предизвикателство, на което трябва да се обърне внимание, ако искаме икономиката да се върне към стабилен и устойчив растеж както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ще мине значителен период от време, преди средното равнище на задлъжнялост на държавите членки да се върне до рамките на 60%, предвидени в Пакта за стабилност и растеж. Изпълнението на средносрочните бюджетни цели е основно предварително условие в това отношение, докато отклонението от тях може да задейства рязко покачване на лихвените проценти и по този начин да застраши растежа и възстановяването.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Необективните и нереалистичните макроикономически и бюджетни прогнози могат да се окажат съществена пречка пред ефективността на бюджетното планиране, вследствие на което да отслабят ангажимента за бюджетната дисциплина. Прогнози от независими органи може да представляват безпристрастни и реалистични макроикономически прогнози.

(8) Необективните и нереалистичните макроикономически и бюджетни прогнози могат да се окажат съществена пречка пред ефективността на бюджетното планиране, вследствие на което да отслабят ангажимента за бюджетната дисциплина. Прогнози от независими и технически компетентни органи, ползващи се с функционална автономност спрямо данъчните органи на държавата членка, които отговарят на минималните изисквания, определени в приложение І, може да представляват безпристрастни и реалистични макроикономически прогнози, след като тяхната съпоставимост и съгласуваност бъдат установени.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Комисията следва да определи индикативни горни и долни прагове, които са симетрични, като изготви доклад за механизма за предупреждение, по-специално по отношение на салдата по текущата сметка.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Този постепенно засилен надзор ще допълни действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж и ще засили надзора върху бюджетната дисциплина в държавите членки, чиято парична единица е еврото. Процедурата за постепенно засилен надзор следва да допринесе за по-добри бюджетни резултати в полза на всички държави членки, чиято парична единица е еврото. По-строгият мониторинг, който е част от тази процедура за постепенно засилен надзор, е особено ценен за държавите членки, които са в процедура при прекомерен дефицит.

(9) Този постепенно засилен надзор и координацията ще завършат функцията на европейския семестър за координация на икономическата политика, ще допълнят действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж и ще засилят надзора върху бюджетната и макрофинансовата стабилност и икономическото сближаване в държавите членки, чиято парична единица е еврото. Процедурата за постепенно засилен надзор следва да допринесе за по-добри бюджетни и икономически резултати в полза на всички държави членки, чиято парична единица е еврото, без да създава ненужна бюрокрация. По-строгият мониторинг, който е част от тази процедура за постепенно засилен надзор, е особено ценен за държавите членки, които са в процедура при прекомерен дефицит.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Както показа кризата с държавните дългови инструменти и по-специално нуждата от въвеждането на общи финансови механизми за защита, държавите членки, чиято парична единица е еврото, взаимно усещат ефектите от своите бюджетни политики. Всяка държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да се консултира с Комисията и други държави членки, чиято парична единица е еврото, преди приемането на планове за сериозна реформа на фискалната политика, която може да има евентуално въздействие върху другите държави, така че да се даде възможност за оценка на евентуалните последствия за еврозоната като цяло. Те следва да разглеждат своите бюджетни планове като въпрос от общ интерес и да ги представят на Комисията за целите на мониторинга, преди плановете да влязат в сила. Комисията следва да бъде в състояние при необходимост да приема становище относно проекта на бюджетен план, което държавата членка и по-специално бюджетните органи следва да бъдат приканени да вземат предвид при процеса на приемане на закона за бюджета. Посредством това становище следва да се гарантира, че политическите насоки на Съюза в бюджетната сфера са надлежно отразени в процеса на изготвяне на националните бюджети. По-специално становището следва да включва оценка на това дали бюджетните планове адекватно отразяват препоръките, издадени в рамките на европейския семестър в бюджетната сфера. Комисията следва да има готовност да представи становището пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Когато се прави оценка за това дали и кога са изпълнени условията за приемане на решение за започване срещу съответната държава членка на процедура при прекомерен дефицит, следва да се вземе предвид до каква степен е изпълнено това становище, като непредприемане на действия в отговор на ранните указания на Комисията следва да се разглежда като усложняващ фактор. Също така Еврогрупата следва да обсъди бюджетната ситуация и перспективите за еврозоната въз основа на изготвена от Комисията цялостна оценка на плановете.

(10) Държавите членки, чиято парична единица е еврото, предизвикват или усещат взаимен ефект от своите бюджетни и макроикономически политики. Следователно въздействието върху другите държави следва да се установява и да му се обръща внимание в рамките на конкретни за всяка държава надзорни процедури, както и в цялостната оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло. Тази оценка следва да установява, за всяка отделна държава, евентуалното отрицателно въздействие върху устойчивостта на публичните финанси на други държави членки, причинено от частния сектор на държавата или от други държави членки. Кризата с държавните дългови инструменти показа също така взаимната връзка между държавния дълг, финансовата стабилност и платежоспособността на банките. Всяка държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да се консултира с Комисията и други държави членки, чиято парична единица е еврото, преди приемането на планове за сериозна реформа на икономическата и фискалната политика, която може да има евентуално въздействие върху другите държави, така че да се даде възможност за оценка на евентуалните последствия за еврозоната като цяло. Те следва да разглеждат своите бюджетни и икономически планове като въпрос от общ интерес и да ги представят на Комисията за целите на мониторинга, преди плановете да влязат в сила. Комисията следва да бъде в състояние да приема възможно най-бързо и не по-късно от 15 ноември становище относно проекта на бюджетен план, което държавата членка следва да бъде приканена да вземе предвид при процеса на приемане на закона за бюджета. Посредством това становище следва да се гарантира, че политическите насоки на Съюза в икономическата и в бюджетната сфера са надлежно отразени в процеса на изготвяне на националните бюджети. По-специално становището следва да включва оценка на това дали бюджетните планове адекватно отразяват препоръките, издадени в рамките на европейския семестър в икономическата и в бюджетната сфера (специфичните за всяка държава препоръки относно политиката). В същия контекст то следва да гарантира, че ангажиментите на държавите членки в рамките на националните програми за реформа, както и всякакви ангажименти, поети от тях в рамките на програмите за икономическо партньорство, и препоръките на Съвета в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси са подходящо отразени в националните проектобюджети. Комисията следва да има готовност да представи становището пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Когато се прави оценка за това дали и кога са изпълнени условията за приемане на решение за започване срещу съответната държава членка на процедура при прекомерен дефицит, следва да се вземе предвид до каква степен е изпълнено това становище, като непредприемане на действия в отговор на ранните указания на Комисията следва да се разглежда като усложняващ фактор. Също така Еврогрупата и Европейският парламент следва да обсъдят бюджетната ситуация и перспективите за еврозоната въз основа на изготвена от Комисията цялостна оценка на плановете.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) В случай на особено сериозно несъответствие в проекта на бюджетния план спрямо плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, Комисията в своето становище относно проекта на бюджетен план следва да изиска, след консултации със съответната държава членка, преразгледан проект на бюджетния план, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Такъв ще бъде случаят особено ако изпълнението на първоначалния бюджетен план би застрашило финансовата стабилност на съответната държава членка или правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз, или ако изпълнението на първоначалния бюджетен план би довело до явно значително нарушение на препоръките, формулирани от Съвета съгласно Пакта за стабилност и растеж.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) Във връзка с по-добрата координация и предварителното обсъждане между държавите членки на всякакви планове за големи реформи на икономическите и фискалните политики, които могат да имат евентуално въздействие върху други държави, Комисията следва да представи доклад и, ако е необходимо, предложение до Европейския парламент и до Съвета с подробен план за осъществяването на тази координация и предварителното обсъждане, в каква форма ще се провеждат координацията и обсъждането, кои са предвижданите политики и какви ще бъдат вероятните политически последствия за държавите членки и особено за националните парламенти от решенията в резултат на координацията и предварителното обсъждане. Това становище на Комисията следва най-малкото да гарантира, че координацията е включена в рамката на европейския семестър.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) Освен това засилването на икономическото управление следва да включва по-голямо и навременно участие на Европейския парламент и националните парламенти. Като признава, че партньорите на Европейския парламент в рамките на диалога са съответните институции на Съюза и техните представители, компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на държава членка, която е предмет на решение на Съвета за налагане на изискването за лихвен депозит или годишна глоба в съответствие с настоящия регламент, да участва в обмен на мнения. Участието на държавата членка в обмена на мнения е доброволно.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Държавите членки, чиято парична единица е еврото и които са в процедура при прекомерен дефицит, следва да бъдат подложени на по-строг мониторинг, за да се гарантира пълно и своевременно коригиране на прекомерния дефицит. По-строгият мониторинг следва да осигури ранното коригиране на всякакви отклонения от препоръките на Съвета за коригиране на прекомерния дефицит. Този мониторинг следва да допълни разпоредбите на Регламент (EО) № 1467/97. Условията на този по-строг мониторинг следва да се степенуват в зависимост от етапа на процедурата, която се прилага по отношение на държавата членка, както е предвидено в член 126 от Договора.

(11) Държавите членки, чиято парична единица е еврото и които са в процедура при прекомерен дефицит, следва да бъдат подложени на по-строг мониторинг, за да се гарантира последователно, устойчиво и своевременно коригиране на прекомерния дефицит. По-строгият мониторинг следва да осигури ранното предотвратяване и коригиране на всякакви отклонения от препоръките на Съвета за коригиране на прекомерния дефицит или от специфичните за всяка държава препоръки. Този мониторинг следва да допълни разпоредбите на Регламент (EО) № 1467/97. Условията на този по-строг мониторинг следва да се степенуват в зависимост от етапа на процедурата, която се прилага по отношение на държавата членка, както е предвидено в член 126 от ДФЕС. Държави членки, които са обект на процедура при прекомерен дефицит, следва да представят програма за икономическо партньорство, включваща подробно описание на структурните реформи. От съществено значение е да бъдат въведени и проведени такива структурни реформи с цел осигуряване на ефективна и трайна корекция на прекомерния дефицит на държавите членки. Когато е целесъобразно, социалните партньори следва да участват в съответствие с националното законодателство и практика.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Прилагането на по-строг мониторинг по отношение на държави членки в процедура при прекомерен дефицит следва да позволи да се установят рисковете за спазването на срока за коригиране на прекомерния дефицит на дадена държава членка. Ако такива рискове бъдат установени, Комисията следва да изготви препоръка към държавата членка за мерките, които трябва да бъдат взети в рамките на определен период от време, която следва да бъде представена пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Тази оценка следва да даде възможност за бързо овладяване на всякакво развитие на ситуацията, което излага на риск коригирането на прекомерния дефицит в определения срок. Оценка на спазването на тази препоръка на Комисията следва да бъде част от непрекъснатото оценяване от Комисията на ефективните действия за коригиране на прекомерния дефицит. Когато взема решение дали са предприети ефективни действия за коригиране на прекомерния дефицит, Съветът следва също така да прецени дали държавата членка се е съобразила с препоръката на Комисията.

(12) От основно значение е прилагането на по-строг мониторинг по отношение на държави членки в процедура при прекомерен дефицит да бъде предприето в контекста на програма за икономическо партньорство. В този контекст Комисията следва да прикани държавите членки да извършат широкообхватна оценка на изпълнението през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори и докладват редовно пред Комисията и Икономическия и финансов комитет относно консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, годишното изпълнение, въздействието върху бюджета на предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) С цел гарантиране на правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз и спазване на бюджетната дисциплина е задължително да се защити стабилността в еврозоната като цяло и следователно да се засили ефективността и устойчивостта на финансовата система на еврозоната срещу неблагоприятни шокове, да се решат проблемите със затрудненията във връзка с ликвидността, както и отрицателното външно въздействие, свързано с фрагментирането на пазарите на държавни облигации, и да се намалят пределните разходи за финансиране на тези държави членки, които изпитват затруднения да се финансират. За тази основна цел е необходимо да се приеме пътна карта за въвеждането на общи държавни дългови инструменти за еврозоната, включително създаване на рамка за засилена координация на икономическите политики. Като първа стъпка към координираното и общо емитиране на дългови инструменти на държавите членки от еврозоната от съществено значение е да се създаде погасителен фонд за срок от около 25 години, заедно с координирането на емитирането на държавни дългови инструменти на държавите членки от еврозоната. Тази първа стъпка не засяга осъществяването на допълнителни стъпки от пътната карта преди края на този срок.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) При прилагането на настоящия регламент Съветът и Комисията следва изцяло да зачитат ролята на социалните партньори, както и различията между националните системи, като например тези, свързани с формирането на работната заплата.

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С цел да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и да се осигури по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможност на заинтересованата държава членка, за която се отнася препоръката на Комисията, да участва в обмен на мнения,

(13) С цел да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и да се осигури по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможност на заинтересованата държава членка, за която се отнася препоръката на Комисията, да участва в обмен на мнения. Също така следва да бъдат предвидени правила за засилване на отчетността, прозрачността и контрола на надзора и координацията на бюджетните и в по-широк аспект – икономическите политики на еврозоната, в съответствие с демократичните принципи. В тази връзка следва да се предвидят специфични разпоредби в съответствие с националните практики за участие на националните парламенти, социалните партньори и организации на гражданското общество.

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Бюджетните планове и структурните реформи следва да бъдат съгласувани със защитата на социалните права и следва да избягват да увеличават неравенствата. Следователно бюджетната дисциплина не следва да се прилага в ущърб на средно- и дългосрочните средства, необходими за устойчивото и екологосъобразно трансформиране на икономиката в съответствие със стратегията на Съюза за работни места и растеж и целите в областта на изменението на климата до 2050 г.

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б) Данъчната политика играе изключително важна роля за повишаване на ефективността и справедливостта на бюджетните планове, като същевременно допринася за устойчивия растеж. На европейско и национално равнище следва бързо да се приеме обширен комплект от мерки и законодателни инициативи, като например европейски данък върху финансовите сделки и обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, с цел премахване на необоснованите изключения, разширяване на данъчната основа, подобряване на ефективността на събирането на данъци, справяне с укриването на данъци и последователно прилагане на принципа „замърсителят плаща“.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В настоящия регламент се определят разпоредбите за засилен мониторинг на бюджетните политики в еврозоната чрез:

1. В настоящия регламент се определят разпоредбите за засилен мониторинг на бюджетните и икономическите политики и за рамка за засилена координация на икономическите политики в еврозоната чрез:

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) допълване на процедурата за предотвратяване и коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси, установена с Регламент (ЕС) № 1174/2011;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) гарантиране на съвместимостта на бюджетните политики с процедурата за предотвратяване и коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси, установена с Регламент (ЕС) № 1174/2011, чрез по-строг мониторинг на националните програми за реформа на държавите членки и на всички програми за икономическо партньорство, за да се гарантира устойчиво съответствие и сближаване в еврозоната.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Настоящият регламент се прилага при пълно спазване на член 152 от ДФЕС и препоръките, приети съгласно настоящия регламент, се прилагат по начин, който изцяло зачита практиките и институциите за формирането на работната заплата. При прилагането на настоящия регламент и на препоръките се взема предвид член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз и съответно не се засяга правото на водене на преговори, сключване или изпълнение на колективни трудови договори, както и правото на колективни действия съгласно националното законодателство и практики.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) независим фискален съвет“ означава орган, ползващ се с функционална независимост по отношение на фискалните органи на държавата членка, отговарящ за наблюдението на изпълнението на националните фискални правила;

(1) „фискален съвет“ означава независим и технически компетентен орган, ползващ се с функционална независимост по отношение на бюджетните органи на държавата членка, отговарящ за наблюдението на изпълнението на националните фискални правила;

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „независими макроикономически прогнози“ означава макроикономически и/или бюджетни прогнози, произведени от независима организация или орган, ползващ се с функционална автономност спрямо данъчните органи на държавата членка;

(2) „независими макроикономически прогнози“ означава макроикономически и/или бюджетни прогнози, произведени или приети от независим и технически компетентен орган, ползващ се с функционална автономност спрямо бюджетните органи на държавата членка, който отговаря на минималните изисквания, посочени в приложение І; Комисията гарантира съпоставимостта и съгласуваността на независимите прогнози в държавите членки;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „държавен“ и „дефицит“ имат смисъла по член 2 от Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.

(5) „държавен“, „дефицит“ и „дълг“ означават съответно „държавен“, „дефицит“ и „дълг“, както са определени в член 2 от Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за Европейския съюз и ДФЕС.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) „Пактът за стабилност и растеж“ е системата за многостранен надзор, уредена в Регламент (ЕО) № 1466/97, и процедурата за избягване на прекомерен дефицит от държавите членки, уредена в член 126 от ДФЕС и в Регламент (ЕО) № 1467/97;

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) „особено сериозно несъответствие с плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел“ означава отклонение в проектобюджета от най-малко 1 % от БВП за една година или от най-малко 0,5 % от БВП средно на година в две последователни години, което не може да бъде обосновано с извънредни обстоятелства или сериозен икономически спад, след отчитане на смекчаващите фактори и въздействието на другите държави, както е определено в Регламент (ЕО) 1467/97 и Регламент (ЕС) 1176/2011.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Прилагането на настоящия регламент не засяга член 9 от ДФЕС.

Изменение  42

Предложение за регламент

Глава I a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Глава Ia

 

Координиране на икономическите политики

 

Член 2a

 

График на европейския семестър за координация на икономическите политики, предвиден в член 2-а от Регламент (ЕО) № 1466/97

 

1. Бюджетните процедури на държавите членки се съгласуват в рамките на европейския семестър в съответствие с годишен цикъл, който включва:

 

а) насоките относно политиката на отделните държави членки, формулирани на пролетното заседание на Европейския съвет въз основа на годишния обзор на растежа, включително проекта на Комисията за съвместен доклад относно заетостта, както и годишните доклади съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1176/2011; тези политически насоки ще представляват ориентир за държавите членки в изготвянето на техните национални програми за реформа и на програмите им за стабилност или за конвергенция, които следва да бъдат представени от държавите членки през април, в съответствие с член 4, параграф 1 и член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97;

 

б) приемане на специфичните за всяка държава препоръки, отправени на лятното заседание на Европейския съвет съгласно становищата на Комисията относно адекватността на националните програми за реформа и програмите за стабилност или за конвергенция на държавите членки, представени в съответствие с членове 121 и 148 от ДФЕС.

Изменение  43

Предложение за регламент

Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи бюджетни разпоредби

Общи бюджетни разпоредби и информационни изисквания относно емитирането на държавни дългови инструменти

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки оповестяват ежегодно не по-късно от 15 април своите средносрочни фискални планове в съответствие със средносрочната си бюджетна рамка, изработена въз основа на независима макроикономическа прогноза, заедно с програмите им за стабилност.

1. В контекста на европейския семестър държавите членки оповестяват, за предпочитане до 15 април, но не по-късно от 30 април всяка година, своите национални средносрочни фискални планове в съответствие със средносрочната си бюджетна рамка, изработена въз основа на достоверни и независими макроикономически прогнози. Тези планове се представят заедно с националните програми за реформа и програмите за стабилност или за конвергенция и са напълно съвместими с насоките за политиката, формулирани въз основа на годишния обзор на растежа и годишните доклади съгласно член 3 от Регламент (ЕС) № 1176/2011.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Законът за консолидирания държавен бюджет се приема и се публикува всяка година не по-късно от 31 декември.

3. Законът за консолидирания държавен бюджет се приема и се публикува всяка година не по-късно от 31 декември. Държавите членки въвеждат временни бюджетни процедури, които се прилагат, в случай че по обективно обосновани причини, които са извън контрола на органите на държавно управление на държавите членки, бюджетът не е приет или съгласуван и не е публикуван до 31 декември.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки въвеждат числово изразени фискални правила по отношение на бюджетното салдо, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел, както е посочено в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета. Тези правила се отнасят до държавното управление като цяло и имат обвързващ характер, заложен по възможност в конституцията.

1. Държавите членки въвеждат числово изразени фискални правила, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел, както е посочено в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета. Тези правила включват също така определението на изключителни обстоятелства и сериозни икономически спадове, които могат да предизвикат временно отклонение от средносрочната бюджетна цел или от плана за корекции за постигането й, при условие че такова отклонение не излага на риск фискалната устойчивост в средносрочен план, както е посочено в членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1466/97. Тези правила следва да съдържат механизъм, който да се задейства в случай на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел или плана за корекции за постигането й, като целта е осигуряване на своевременно връщане към средносрочната цел. Тези правила се отнасят до държавното управление като цяло и имат обвързваща сила или тяхното пълно зачитане и спазване е обезпечено по друг начин в хода на цялата национална бюджетна процедура.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки разполагат с независим фискален съвет за мониторинг на изпълнението на националните фискални правила, предвидени в параграф 1.

2. Държавите членки разполагат с фискален съвет за предварителен и последващ мониторинг на изпълнението на националните фискални правила, което отговаря на минималните изисквания, определени в приложение І за независими фискални институции.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки представят ежегодно на Комисията и Еврогрупата проект на бюджетен план за предстоящата година, не по-късно от 15 октомври.

1. Държавите членки представят ежегодно на Комисията и Еврогрупата проект на бюджетен план за предстоящата година, не по-късно от 1 октомври, като вземат предвид специфичните за съответната държава препоръки от лятното заседание на Европейския съвет и всички препоръки, насочени към държавата членка в рамките на Пакта за стабилност и растеж или на процедурата при макроикономическите дисбаланси, установена с Регламенти (ЕС) № 1174/2011 и № 1176/2011.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Проектът на бюджетен план се оповестява по същото време.

2. Проектът за бюджетен план, определен съгласно настоящия член, се оповестява при представянето му пред Комисията.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) прогнозите за разходите и приходите при непроменени политики, изразени като процент от БВП за консолидирания държавен бюджет и техните основни компоненти;

б) прогнозите за разходите и приходите при непроменени политики, изразени като процент от БВП за консолидирания държавен бюджет и техните основни компоненти; тези прогнози обхващат едновременно текущите и инвестиционните разходи и за тази цел се определят ясни бюджетни цели във връзка с текущите и инвестиционните разходи, а за инвестиционните разходи се публикува също и оценка на икономическата печалба;

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) подробно излагане на разходите, свързани пряко с осъществяването на стратегията на Съюза за работни места и растеж (включително публични инвестиции), както и подробно излагане на връзката с постигането на бюджетните цели в дългосрочен план, както и оценка на социалното въздействие на мерките, предвидени в бюджетния план;

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) подробно описание и добре документирано количествено определяне на мерките, които трябва да бъдат вписани в бюджета за следващата година с цел постигане на съответствие между посочените в точка в) цели и предоставените в съответствие с буква б) прогнози при непроменена политика. Описанието може да бъде по-малко подробно за мерки, чието въздействие върху бюджета се оценява на по-малко от 0,1% от БВП. Особено внимание се обръща на плановете за цялостна реформа на фискалната политика, която може да окаже евентуално въздействие върху други държави членки, чиято парична единица е еврото.

г) подробно описание и добре документирано количествено определяне на мерките, които трябва да бъдат вписани в бюджета за следващата година с цел постигане на съответствие между посочените в точки в) и ва) цели и предоставените в съответствие с буква б) прогнози при непроменена политика. Описанието може да бъде по-малко подробно за мерки, чието въздействие върху бюджета се оценява на по-малко от 0,1% от БВП. Особено и изрично внимание се обръща на плановете за цялостна реформа на фискалната политика, която може да окаже евентуално въздействие върху други държави членки, чиято парична единица е еврото;

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) основните допускания относно очакваното икономическо развитие и важни икономически променливи, които имат отношение към постигането на бюджетните цели. Тези допускания се основават на независима прогноза за макроикономическия растеж;

д) основните допускания относно очакваното икономическо развитие и важни икономически променливи, които имат отношение към постигането на бюджетните цели, определени в съответствие с член 4 от Директива 2011/85/ЕС; макроикономическите и бюджетни прогнози включват приблизителна оценка на предполагаемото въздействие върху потенциалните резултати и макроикономическите мултиплициращи ефекти; методологията, основните икономически и иконометрични модели и допускания, както и всеки друг параметър, имащ отношение към независимата макроикономическа прогноза, се прилагат към годишните средносрочни фискални планове;

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) при целесъобразност, допълнителни указания за начина, по който ще бъдат изпълнени в бюджетната област последните препоръки, отправени до съответната държава членка в съответствие с член 121 от Договора.

е) при целесъобразност, допълнителни указания за начина, по който ще бъдат изпълнени съгласно букви а) – ва) последните препоръки, отправени до съответната държава членка в съответствие с членове 121 и 148 от Договора.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) количествено определяне на нуждите от публични инвестиции и, по целесъобразност, на въздействието върху бюджета на мерките, които се предвиждат в националните програми за реформи, съвместно с оценка на икономическата печалба от тях;

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб) анализ на приноса на реформите и инвестициите, включени в националните програми за реформи, за постигане на целите на програмите за стабилност, включително анализ на разходите и ползите от реформите от бюджетна гледна точка;

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато бюджетните цели, докладвани в проекта за бюджетен план в съответствие с параграф 3, букви а) и в), или прогнозите при запазване на политиката се различават от тези в последната програма за стабилност, разликите са обясняват надлежно.

4. Когато бюджетните цели, докладвани в проекта за бюджетен план в съответствие с параграф 3, букви а) и ва), или прогнозите при запазване на политиката се различават от тези в последната програма за стабилност, разликите са обясняват надлежно.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Средносрочните фискални планове съдържат актуална прогноза за многогодишните разходи като процент от БВП за консолидирания държавен бюджет и неговите основни компоненти, както и многогодишни цели и ангажименти за разходите, предвидени за постигане на целите на стратегията на Съюза за растеж и работни места.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато Комисията установи особено сериозно несъответствие със задълженията относно бюджетната политика, определени в Пакта за стабилност и растеж, изисква в срок от две седмици след предаването на проекта на бюджетен план съответната държава членка да преразгледа проекта на бюджетен план. Решението се оповестява.

5. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член -11, с които се уточняват съдържанието на проекта на бюджетния план, посочен в параграф 1, и съдържанието на разпоредбите, посочени в параграфи 2―4.

Параграфи 2―4 се прилагат в случай на ревизиран проект на бюджетния план.

 

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 6 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Когато Комисията установи особено сериозно несъответствие в проекта на бюджетния план спрямо плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, тя може да изиска преразглеждане на проекта на бюджетен план след съответна консултация с държавата членка и обяснение от нейна страна. Искането се прави в рамките на един месец от внасянето на проекта на бюджетен план.

 

Член 5, параграфи 2 и 4 се прилагат за преразгледаните проекти на бюджетни планове.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията, ако е необходимо, приема становище относно проекта на бюджетен план до 30 ноември.

1. Комисията приема становище относно проекта на бюджетен план на всяка една държава членка не по-късно от 15 ноември.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Становището на Комисията се оповестява публично и се представя от Комисията пред парламента на съответната държава членка по негово искане.

2. Становището на Комисията в съответствие с параграф 1 се оповестява публично и се представя на Еврогрупата. То се представя от Комисията пред парламента на съответната държава членка по негово искане или по искане на Европейския парламент.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията прави цялостна оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло. Докладът се оповестява публично.

3. Комисията прави цялостна оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло. Докладът с цялостната оценка включва тестове за устойчивост, които посочват рисковете за устойчивостта на публичните финанси в случай на неблагоприятно финансово или бюджетно развитие. В оценката за всяка отделна държава се установява потенциалното отрицателно въздействие върху устойчивостта на публичните финанси на държавите членки, породени от частния сектор или други държави членки.

 

Оценката се оповестява публично и се включва в следващия годишен обзор на растежа. В допълнение към доклада с оценката Комисията прилага подробно резюме на пролетните и есенни прогнози за еврозоната като цяло. Избраният базов сценарий за оценката се излага обосновано и се построява върху балансирано представяне на отрицателните и положителните рискове с цел да се обмисли пълният набор от възможни резултати. В оценката се оповестяват методологиите, допусканията и съответните параметри, които са в основата на макроикономическите прогнози и тестовете за устойчивост, както и последваща оценка на базовия сценарий за предишната година.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въз основа на общата оценка, направена от Комисията в съответствие с параграф 3, Еврогрупата обсъжда становищата на Комисията относно националните бюджетни планове и бюджетната ситуация и перспективите в еврозоната като цяло. Докладът се оповестява публично.

4. Въз основа на общата оценка, направена от Комисията в съответствие с параграф 3, Еврогрупата и съответната комисия на Европейския парламент обсъждат становищата на Комисията относно националните бюджетни планове и бюджетната ситуация и перспективите в еврозоната като цяло. Резултатите от това обсъждане се оповестяват публично и се вземат под внимание в следващия европейски семестър, по-специално в годишния обзор на растежа.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. След дискусиите между Еврогрупата и съответните комисии на Европейския парламент Комисията актуализира по целесъобразност своите конкретни препоръки в рамката на годишния обзор на растежа, като има за цел да укрепи общата макроикономическа рамка на еврозоната, както и да очертае мерки за подкрепа в случай на неблагоприятно финансово, икономическо или бюджетно развитие.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Докладване относно емитирането на дългови инструменти

 

1. Държавите членки докладват предварително и своевременно на Комисията и на Еврогрупата относно своите планове за емитиране на държавни дългови инструменти.

 

2. Формата и съдържанието на информацията, посочена в параграф 1, се хармонизират и определят от Комисията в сътрудничество с държавите членки.

 

3. Въпроси, свързани с ежегодните планове на държавите членки за емитиране на дългови инструменти, като например финансови потребности или обновяване на непогасен дълг, не се оповестяват.

Изменение  67

Предложение за регламент

Глава III a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Глава ІІІа

 

Създаване на пътна карта за засилена координация на икономическите политики, за механизъм за растеж и за рамка за засилено емитиране на дългови инструменти

 

Член 6б

 

Пътна карта за засилена координация на икономическите политики и за механизъм за растеж

 

1. В срок до …* Комисията представя доклад за създаване на пътна карта за въвеждане на стабилизационни облигации за еврозоната. В този доклад се представя също така предложение за инструмент за устойчив растеж в еврозоната с оглед на мобилизиране на приблизително 1% от БВП на година за период от десет години, включително увеличаване на капитала на ЕИБ и проектните облигации с цел инвестиране в европейската инфраструктура, включително в областите на науката и технологията. С този инструмент се цели създаването на необходимите условия за устойчив растеж с оглед осигуряване на правилното функциониране на Икономическия и валутен съюз и за защитаване на стабилността на еврото и по този начин на устойчивата координация на бюджетната дисциплина на държавите членки.

 

2. Мерките, определени в членове 6в и 6г, не засягат други мерки, предприети преди края на този период.

 

Член 6в

 

Координация на емитирането на дългови инструменти на държавите членки от еврозоната

 

1. С цел по-добра координация на планирането и осъществяването на емитирането на държавни дългови инструменти, държавите членки съобщават на Комисията и на Съвета предварително своите планове за емитиране на държавни дългови инструменти.

 

2. Държавите членки, чиято валута е еврото, се стремят да подобрят условията за финансиране на своя национален дълг, като договорят въз основа на предложение на Комисията ежегодна координирана рамка за емитиране на държавни дългови инструменти.

 

3. Държавите членки, които си сътрудничат по параграф 2, могат да продължават да подобряват и стабилизират условията си за финансиране въз основа на основните икономически параметри и пазарните условия и съгласно методология, установена с регламент на Европейския парламент и на Съвета.

 

Член 6г

 

Европейски погасителен фонд

 

1. Като първа мярка в рамките на пътната карта, посочена в член 6а, се създава европейски погасителен фонд, който се основава на солидарна отговорност и строга фискална дисциплина, с цел намаляване на прекомерния дефицит за период от 25 години, който се адаптира в зависимост от реалните темпове на растежа. След изтичане на този период този европейски погасителен фонд се закрива.

 

2. Държавите членки, чиято валута е еврото и които не са обект на програма за подпомагане или за корекции:

 

а) прехвърлят дълга, надвишаващ 60% от БВП, в европейския погасителен фонд за период на натрупване от 5 години;

 

б) въвеждат числово изразени фискални правила, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел по смисъла на член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97;

 

в) прилагат стратегия за фискална консолидация и програма за структурни реформи;

 

г) представят гаранции за адекватно покриване на заеми, предоставени от европейския погасителен фонд;

 

д) намаляват своя структурен дефицит по време на периода на натрупване с цел спазване на бюджетното правило в буква б).

 

3. Комисията осигурява създаването и ежедневното управление на европейския погасителен фонд, чиито подробни условия следва да са определени в регламент на Европейския парламент и на Съвета.

 

4. Участието в европейския погасителен фонд е отворено за други държави членки от влизането в сила на решението на Съвета на Европейския съюз, взето в съответствие с член 140, параграф 2 от ДФЕС за отмяна на дерогацията от приемане на еврото.

 

5. Държавите членки прилагат разпоредбите в националното си право с цел да се гарантира закриването и прекратяването на дейността на европейския погасителен фонд след най-много 25 години, като този период се адаптира в зависимост от реалните темпове на растежа.

 

____________

 

*ОВ, моля въведете дата: един месец след влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член -7 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -7

 

Програми за икономическо партньорство

 

1. Ако Съветът, действайки в съответствие с член 126, параграф 6 от ДФЕС, реши, че е налице прекомерен дефицит в дадена държава членка, държавата членка представя на Комисията и на Съвета програма за икономическо партньорство, в която се посочват политическите мерки и структурните реформи, необходими за гарантиране на ефективно трайно коригиране на прекомерния дефицит, и която съдържа подробна разработка на националните програми за реформа и на програмите за стабилност, като изцяло се вземат под внимание препоръките на Съвета във връзка с прилагането на интегрирани насоки за икономическите политики и политиките на заетост на съответната държава членка.

 

2. Програмата за икономическо партньорство е напълно съвместима с политиките, посочени в член 1.

 

В програмата за икономическо партньорство се определят и избират редица конкретни бюджетни приоритети, насочени към стабилизиране на икономиката в краткосрочен план, дългосрочно подобряване на устойчивия растеж и справяне със структурните слабости в съответната държава членка. Тези приоритети са насочени към постигане на ново равновесие в конкурентоспособността в съответствие със създаването на европейска добавена стойност и в съответствие със стратегията на Съюза за растеж и работни места. В тясно сътрудничество с Комисията държавата членка изготвя доклад, в който се очертават избраните програми и проекти и който съдържа план за действие, насочен към определяне, съсредоточаване и мобилизиране на финансови ресурси, включително кредитни линии от ЕИБ и съответни финансови инструменти на Съюза. Този доклад се актуализира ежегодно.

 

3. В случай на сериозен икономически спад по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета или на значително понижаване на прогнозите, държавите членки приемат актуализиран план за корекции към средносрочната бюджетна цел, който следва да бъде съгласуван с Комисията, като се вземе надлежно под внимание процикличното въздействие на мерките за консолидация. Прилагането на правилото за дълга се адаптира съответно.

 

4. Програмата за икономическо партньорство се представя едновременно с докладите, предвидени в член 3, параграф 4а и член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97.

 

5. По предложение на Комисията Съветът приема с квалифицирано мнозинство становище по програмата за икономическо партньорство.

 

6. В случай че е налице план за корективни действия в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1176/2011, мерките, посочени в параграф 1, се включват в този план.

 

7. Комисията и Съветът наблюдават изпълнението на програмата и съответстващите й годишни бюджетни планове.

 

8. Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на съответната държава членка и на Комисията възможност за участие в обмен на мнения. Компетентната комисия на Европейския парламент може да покани други комисии на Европейския парламент да вземат участие в този обмен на мнения.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато Съветът реши в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, че в дадена държава членка съществува прекомерен дефицит, разпоредбите на параграфи 2—5 от настоящия член се прилагат по отношение на съответната държава членка до отмяната на процедурата при прекомерен дефицит.

1. С цел мониторинг на програмата за партньорство, посочена в член –7, параграф 7, по искане от страна на Комисията съответната държава членка изпълнява изискванията, описани в параграфи 2—6 от настоящия член до отмяната на процедурата при прекомерен дефицит.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавата членка, предмет на по-строг мониторинг, незабавно провежда широкообхватна оценка на изпълнение през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори. В оценката се включват и финансовите рискове, свързани с държавни предприятия и държавни договори, доколкото те могат да допринесат за наличието на прекомерен дефицит. Резултатът от тази оценка се включва в доклада, представен в съответствие с член 3, параграф 4а или член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97 относно предприетите действия за корекция на прекомерния дефицит.

2. По искане от страна на Комисията държавата членка провежда широкообхватна оценка на изпълнение през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори. В оценката се включват и финансовите рискове, свързани с държавни предприятия и условни задължения с потенциално значително въздействие върху публичните бюджети по смисъла на Директива 2011/85/ЕС на Съвета, доколкото те могат да допринесат за наличието на прекомерен дефицит. Резултатът от тази оценка се включва в доклада, представен в съответствие с член 3, параграф 4а или член 5, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97 относно предприетите действия за корекция на прекомерния дефицит.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държава-членка докладва редовно пред Комисията и Икономическия и финансов комитет или всеки подкомитет, който бъде определен за тази цел, годишното изпълнение на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично.

3. По искане от страна на Комисията държавата членка докладва редовно пред Комисията и Икономическия и финансов комитет годишното изпълнение на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично.

 

Комисията определя съдържанието на доклада, посочен в настоящия параграф.

 

Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на съответната държава членка възможност за участие в обмен на мнения.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) извършва цялостен независим одит на сметките на държавното управление в сътрудничество с националните върховни институции за одит, като целта е да се оцени надеждността, пълнотата и точността на тези публични сметки за целите на процедурата при прекомерен дефицит, и докладва за извършения одит. В тази връзка Комисията (Евростат) оценява качеството на статистическите данни, предоставени от съответната държава-членка в съответствие с Регламент (ЕО) № 679/2010;

а) извършва цялостен независим одит на сметките на държавното управление в сътрудничество с националните върховни институции за одит, като целта е да се оцени надеждността, пълнотата и точността на тези публични сметки за целите на процедурата при прекомерен дефицит, и докладва за извършения одит. В тази връзка Комисията (Евростат) оценява качеството на статистическите данни, предоставени от съответната държава членка в съответствие с Регламент (ЕО) № 679/2009, по отношение на качеството на статистическите данни във връзка с процедурата при прекомерен дефицит;

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай на риск от неспазване на срока за коригиране на прекомерния дефицит Комисията отправя препоръка към съответната държава членка за приемане на допълнителни мерки, в рамките на период, съобразен със срока за коригиране на прекомерния дефицит, посочен в параграф 1. Комисията оповестява препоръката публично и я представя пред парламента на съответната държава членка по негово искане.

2. В случай на риск от неспазване на срока за коригиране на прекомерния дефицит и когато този риск не се дължи на обстоятелства, които са извън контрола на съответната държава членка, Комисията отправя препоръка към съответната държава членка за старателно прилагане на мерките, предвидени в първоначалните препоръки, в рамките на период, съобразен със срока за коригиране на прекомерния дефицит, посочен в параграф 1. Комисията оповестява препоръката публично и я представя пред парламента на съответната държава членка по негово искане.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В рамките на срока, определен в препоръката на Комисията, посочена в параграф 2, съответната държава членка заедно с докладите, предвидени в член 7, параграф 3, докладва на Комисията относно предприети в отговор на тази препоръка мерки. В доклада се посочва въздействието на предприетите дискреционни мерки върху бюджета, целите за държавните разходи и приходи, информация за приетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите, както и информация за други действия, предприети в отговор на препоръката на Комисията. Докладът се оповестява публично.

3. В рамките на срока, определен в препоръката на Комисията, посочена в параграф 2, съответната държава членка докладва допълнително на Комисията относно предприетите в отговор на тази препоръка мерки. Докладът се оповестява публично.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член -11 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -11

 

Упражняване на делегираните правомощия

 

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.

 

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решение за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този период се удължава с 2 месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член -11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -11a

 

Икономически диалог

 

С цел подобряване на диалога между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, и гарантиране на по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да покани председателя на Съвета, председателя на Комисията и по целесъобразност председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата да се явят пред комисията за обсъждане на решенията, взети съгласно член 5, параграф 5, член 6, параграф 4, член 7, параграф 5, член 8, параграф 4 и член 9, параграф 3.

 

Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможността на засегнатата от такива решения държава членка да участва в обмен на мнения.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) приносът на настоящия регламент за изпълнението на стратегията на Съюза за растеж и заетост.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Във възможно най-кратък срок и не по-късно от 31 декември 2012 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се извършва проучване на осъществимостта на възможностите и се представят предложения за евентуална пътна карта за съвместно емитиране на държавни дългови инструменти, като се вземат предвид финансовите, фискалните и правните условия. Комисията обръща специално внимание на осъществимостта на въвеждането на погасителен фонд, който съчетава временно съвместно емитиране на дългови инструменти и строги правила за фискална корекция.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Доклад на Комисията

 

В срок до …* Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад и, ако е необходимо, предложение, като определя по какъв начин се осъществяват координацията и предварителното обсъждане между държавите членки на всякакви планове за сериозни реформи на икономическите и фискалните политики, които могат да имат евентуално въздействие върху други държави, под каква форма се провеждат тази координация и тези обсъждания, кои политики се предвиждат и какви ще бъдат вероятните политически последствия за държавите членки и особено за националните парламенти от решенията в резултат на координацията и предварителното обсъждане.

 

____________

 

*ОВ, моля въведете дата: три месеца от влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11б

 

Европейски орган по дълга

 

До …* Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад и, ако е необходимо, предложение с оценка на възможността за създаване европейски орган по дълга, който да отговаря за управлението и координирането на всички въпроси, свързани с ежегодния план за емитиране на дългови инструменти на държавите членки, обновяването на непогасен дълг на държавите членки и оценката на устойчивостта на държавния дълг на всички държави членки. Докладът на Комисията следва също така да съдържа оценка на евентуалното ежегодно публикуване на данни във връзка с държавния дълг, дефицита и други макроикономически индикатори на държавите членки.

 

____________

 

*ОВ, моля въведете дата: три месеца от влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  81

Предложение за регламент

Приложение І (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Общи принципи за независимите финансови институции

 

– Собственост: Без да се засягат изложените по-долу принципи, характеристиките на независимите финансови институции следва да са съвместими с правната рамка и политическата и административната система на държавата членка. При избора на вида им трябва евентуално да се отчитат ограниченията, произтичащи от капацитета на по-малките държави членки.

 

– Мандат: Мандатът на независимите финансови институции следва да е ясно определен в законодателството, за да се предотврати необоснована намеса от страна на данъчните органи или необосновано удължаване на мандата за сметка на правомощията на данъчните органи или на прерогативите на националните парламенти.

 

– Ресурси: Ресурсите, разпределени за независимите финансови институции, следва да са съразмерни с мандата им с оглед на надеждното му изпълнение.

 

– Отчетност: Следва да се въведат законови механизми, които да насърчават подходяща отчетност пред законодателната власт. Докладите и анализите на независимите финансови институции следва да се публикуват и достъпът до тях да е безплатен.

 

Ръководство: Назначаването на висши служители следва да се извършва въз основа на заслуги, опит и техническа компетентност, особено по отношение на бюджетната процедура. Процедурата на назначаване може да включва различни институции, например да бъде в рамките на парламентарна процедура на утвърждаване или на процедура, при която няколко институции избират един или няколко членове. Продължителността на изпълняването на ръководна длъжност в независима финансова институция следва да бъде еднозначно определена в законодателството, да не подлежи на подновяване и по възможност да надвишава парламентарния мандат. Прекратяването на договори следва да е строго ограничено до случаи, в които на членовете е доказана вина за извършено тежко нарушение.

 

– Персонал: Персоналът на независимите финансови институции следва да се подбира с провеждане на открит конкурс въз основа на заслуги и техническа компетентност. Условията за наемане на работа следва да съответстват на тези в държавните служби.

 

– Достъп до информация, прозрачност и комуникационна политика: На независимите финансови институции следва по принцип да се предоставя неограничен достъп до законодателни разпоредби и всяка съответна информация, необходима за ефективно и своевременно изпълнение на мандата им. Всички изключения от това правило следва да бъдат определени еднозначно. Без да се засягат законодателните разпоредби, следва да не се възпрепятства способността на независимите финансови институции своевременно да предоставят информация посредством наличните медийни канали. Ако независимите финансови институции са разположени в друга институция, следва ясно да бъде установено, че становищата са обвързващи само за независимите финансови институции, но не и институцията домакин.

  • [1]       OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7.

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (29.3.2012)

на вниманието на комисия по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната
(COM(2011)0821 – C7‑0448/2011 – 2011/0386(COD))

Докладчик по становище: Tamás Deutsch

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

През ноември 2011 г. Европейският парламент и Съветът официално приеха законодателния пакет, насочен към засилване на икономическото управление в ЕС и еврозоната. Пакетът съдържа шест предложения: четири от тях разглеждат фискални въпроси, включително реформа на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), а два нови регламента целят откриването и справянето с възникващи макроикономически дисбаланси в рамките на ЕС и на еврозоната.

Регламентът за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, както и Регламентът за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, имат за цел да засилят бюджетната дисциплина в целия ЕС. С Регламента за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната беше въведена допълнително система от механизми за правоприлагане под формата на финансови санкции за държавите от еврозоната.

Забележки

Предложението на Комисията за регламент поставя допълнителни изисквания за мониторинг на националните бюджетни политики, предлага общ бюджетен график и призовава за по-тясно наблюдение на бюджетните решения на тези държави членки, които са подложени на процедура при прекомерен дефицит.

Докладчикът приветства инициативата за синхронизиран мониторинг на бюджетните политики, особено разпоредбите за определяне на общ бюджетен график, за основани на правила фискални рамки и за засилен надзор върху онези държави членки, които са подложени на процедура при прекомерен дефицит. Той обаче счита, че прилагането на бюджетния надзор следва да се подчинява винаги на всеобщи цели на ЕС, и по-специално на изискванията на член 9 от ДФЕС във връзка с насърчаването на висока степен на заетост и с осигуряването на адекватна социална закрила.

И нещо, което е също толкова важно: докладчикът счита, че бюджетната политика на ЕС следва да бъде изцяло съгласувана с новата стратегия за работни места и растеж, стратегията „Европа 2020“, която също така цели да помогне на ЕС да излезе от кризата и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съчетан с висока степен на заетост, производителност и социално сближаване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С измененията на Пакта за стабилност и растеж се приеха както допълнителни насоки, а за държавите членки, чиято парична единица е еврото, и допълнителни стимули за определяне и провеждане на разумна бюджетна политика, като същевременно се избягва прекомерен държавен дефицит. Тези разпоредби създадоха по-здрава рамка на равнището на Съюза за надзор над националните икономически политики.

(3) С измененията на Пакта за стабилност и растеж се приеха както допълнителни насоки, а за държавите членки, чиято парична единица е еврото, и допълнителни стимули за определяне и провеждане на разумна бюджетна политика, като същевременно се избягва прекомерен държавен дефицит. Тези разпоредби създадоха по-здрава рамка на равнището на Съюза за надзор над националните икономически политики. Към тези разпоредби следва да се прибави засилено наблюдение на социалните политики във връзка със създаването на работни места.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) На 17 юни 2010 г. Европейският съвет прие нова стратегия за растеж и работни места, стратегията „Европа 2020“, за да може Съюзът да излезе от кризата по-силен и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съчетан с високо равнище на качествена заетост, производителност и социално сближаване.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Съюзът пое ангажимент за стратегия за работни места и растеж – стратегията „Европа 2020“, включваща цели в областта на заетостта, бедността, образованието, иновациите и околната среда;

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Следва да се обърне подобаващо внимание на Стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места и на начина, по който тя се изпълнява от държавите членки посредством техните национални програми за реформи.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Процесът на планиране е най-добрият момент за гарантиране на стабилни публични финанси, като сериозните грешки следва да се констатират възможно най-рано. Държавите членки следва да извлекат ползи не само от определянето на основните принципи и бюджетни цели, но също така и от един координиран надзор над техните бюджетни политики.

(5) Процесът на планиране е най-добрият момент за гарантиране на балансирани и устойчиви публични финанси, като сериозните грешки следва да се констатират възможно най-рано. Държавите членки следва да извлекат ползи не само от определянето на основните принципи и бюджетни цели, но също така и от един координиран преглед на техните бюджетни политики и политики за растеж.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Чрез създаването на общ бюджетен график за държавите членки, чиято парична единица е еврото, следва да се съгласуват по-добре главните етапи в подготовката на националните бюджети, като по този начин ще се допринесе за ефективността на европейския семестър за координация на бюджетната политика. Приемането на общ бюджетен график следва да доведе до повече синергия, като улесни координацията на политиките между държавите членки, чиято парична единица е еврото, и гарантира, че препоръките на Съвета и Комисията са адекватно включени в националния процес за приемане на бюджета.

(6) Чрез създаването на общ бюджетен график за държавите членки, чиято парична единица е еврото, следва да се съгласуват по-добре главните етапи в подготовката на националните бюджети, като по този начин ще се допринесе за ефективността на европейския семестър за координация на бюджетната политика и за насърчаване на икономически растеж и устойчива заетост. Приемането на общ бюджетен график следва: а) да доведе до повече синергия, като улесни координацията на политиките между държавите членки, чиято парична единица е еврото; б) да гарантира, че бюджетните политики ще бъдат в съответствие със стратегията „Европа 2000“, и в) да гарантира, че препоръките на Съвета и Комисията са адекватно включени в националния процес за приемане на бюджета.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Съществуват солидни доказателства, че бюджетните рамки, изградени на базата на правила, са ефективен инструмент за подпомагане на стабилните и устойчивите фискални политики. Въвеждането на национални фискални правила, които отговарят на бюджетните цели на равнище Съюз, следва да бъде важен елемент за гарантиране спазването на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. По-специално държавите членки следва да въведат структурно балансирани бюджетни правила, чрез които основните принципи на фискалната рамка на Съюза да бъдат транспонирани в националното законодателство. Транспонирането следва да бъде осъществено чрез обвързващи правила, за предпочитане от конституционен характер, така че да се засвидетелства най-силният ангажимент на националните органи по отношение на Пакта за стабилност и растеж.

(7) Съществуват солидни доказателства, че бюджетните рамки, изградени на базата на правила, са ефективен инструмент за подпомагане на стабилните и устойчивите фискални политики. Въвеждането на национални фискални правила, които отговарят на бюджетните цели и целите по отношение на заетостта и устойчивия растеж на равнище Съюз, следва да бъде важен елемент за гарантиране спазването на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. По-специално държавите членки следва да въведат структурно балансирани бюджетни правила, чрез които основните принципи на фискалната рамка на Съюза и тази в сферата на заетостта да бъдат транспонирани в националното законодателство. Това транспониране следва да бъде осъществено чрез обвързващи национални правила, така че да се засвидетелства най-силният ангажимент на националните органи по отношение на Пакта за стабилност и растеж.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Необективните и нереалистичните макроикономически и бюджетни прогнози могат да се окажат съществена пречка пред ефективността на бюджетното планиране, вследствие на което да отслабят ангажимента за бюджетната дисциплина. Прогнози от независими органи може да представляват безпристрастни и реалистични макроикономически прогнози.

(8) Необективните и нереалистичните макроикономически и бюджетни прогнози са съществена пречка пред ефективността на бюджетното планиране, вследствие на което да отслабят ангажимента за бюджетната дисциплина. Прогнози от независими органи биха могли да представляват безпристрастни и по-реалистични макроикономически прогнози.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Както показа кризата с държавните дългови инструменти и по-специално нуждата от въвеждането на общи финансови механизми за защита, държавите членки, чиято парична единица е еврото, взаимно усещат ефектите от своите бюджетни политики. Всяка държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да се консултира с Комисията и други държави членки, чиято парична единица е еврото, преди приемането на планове за сериозна реформа на фискалната политика, която може да има евентуално въздействие върху другите държави, така че да се даде възможност за оценка на евентуалните последствия за еврозоната като цяло. Те следва да разглеждат своите бюджетни планове като въпрос от общ интерес и да ги представят на Комисията за целите на мониторинга, преди плановете да влязат в сила. Комисията следва да бъде в състояние при необходимост да приема становище относно проекта на бюджетен план, което държавата членка и по-специално бюджетните органи следва да бъдат приканени да вземат предвид при процеса на приемане на закона за бюджета. Посредством това становище следва да се гарантира, че политическите насоки на Съюза в бюджетната сфера са надлежно отразени в процеса на изготвяне на националните бюджети. По-специално становището следва да включва оценка на това дали бюджетните планове адекватно отразяват препоръките, издадени в рамките на европейския семестър в бюджетната сфера. Комисията следва да има готовност да представи становището пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Когато се прави оценка за това дали и кога са изпълнени условията за приемане на решение за започване срещу съответната държава членка на процедура при прекомерен дефицит, следва да се вземе предвид до каква степен е изпълнено това становище, като непредприемане на действия в отговор на ранните указания на Комисията следва да се разглежда като усложняващ фактор. Също така Еврогрупата следва да обсъди бюджетната ситуация и перспективите за еврозоната въз основа на изготвена от Комисията цялостна оценка на плановете.

(10) Както показа кризата с държавния дълг, и по-специално нуждата от въвеждането на общи финансови механизми за защита, държавите членки, чиято парична единица е еврото, взаимно усещат ефектите от своите бюджетни и макроикономически политики. Всяка държава членка, чиято парична единица е еврото, следва да се консултира с Комисията и други държави членки, чиято парична единица е еврото, преди приемането на планове за сериозна реформа на фискалната политика, която може да има евентуално въздействие върху другите държави, така че да се даде възможност за оценка на евентуалните последствия за еврозоната като цяло, включително социалното въздействие и въздействието върху околната среда. Те следва да разглеждат своите бюджетни планове като въпрос от общ интерес и да ги представят на Комисията за целите на мониторинга, преди плановете да влязат в сила. Комисията следва да бъде в състояние при необходимост да приема становище относно проекта на бюджетен план, което държавата членка и по-специално бюджетните органи следва да бъдат приканени да вземат предвид при процеса на приемане на закона за бюджета. Посредством това становище следва да се гарантира, че политическите насоки на Съюза, дадени в рамките на европейския семестър, са надлежно отразени в процеса на изготвяне на националните бюджети. По-специално становището следва да включва оценка на това дали бюджетните планове адекватно отразяват целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на растежа, заетостта и социалната сфера, както и препоръките, издадени в рамките на европейския семестър. Комисията следва да има готовност да представи становището пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Когато се прави оценка за това дали и кога са изпълнени условията за приемане на решение за започване срещу съответната държава членка на процедура при прекомерен дефицит, следва да се вземе предвид до каква степен е изпълнено това становище, като непредприемане на действия в отговор на ранните указания на Комисията следва да се разглежда като усложняващ фактор. Също така Еврогрупата следва да обсъди бюджетната ситуация и перспективите за еврозоната въз основа на изготвена от Комисията цялостна оценка на плановете.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Държавите членки, чиято парична единица е еврото и които са в процедура при прекомерен дефицит, следва да бъдат подложени на по-строг мониторинг, за да се гарантира пълно и своевременно коригиране на прекомерния дефицит. По-строгият мониторинг следва да осигури ранното коригиране на всякакви отклонения от препоръките на Съвета за коригиране на прекомерния дефицит. Този мониторинг следва да допълни разпоредбите на Регламент (EО) № 1467/97. Условията на този по-строг мониторинг следва да се степенуват в зависимост от етапа на процедурата, която се прилага по отношение на държавата членка, както е предвидено в член 126 от Договора.

(11) Държавите членки, чиято парична единица е еврото и които са в процедура при прекомерен дефицит, следва да бъдат подложени на по-строг мониторинг, за да се гарантира пълно и своевременно коригиране на прекомерния дефицит. По-строгият мониторинг следва да осигури ранното коригиране на всякакви отклонения от препоръките на Съвета за коригиране на прекомерния дефицит, като се насърчава устойчивият растеж. Този мониторинг следва да допълни разпоредбите на Регламент (EО) № 1467/97. Условията на този по-строг мониторинг следва да се степенуват в зависимост от етапа на процедурата, която се прилага по отношение на държавата членка, както е предвидено в член 126 от Договора.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Прилагането на по-строг мониторинг по отношение на държави членки в процедура при прекомерен дефицит следва да позволи да се установят рисковете за спазването на срока за коригиране на прекомерния дефицит на дадена държава членка. Ако такива рискове бъдат установени, Комисията следва да изготви препоръка към държавата членка за мерките, които трябва да бъдат взети в рамките на определен период от време, която следва да бъде представена пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Тази оценка следва да даде възможност за бързо овладяване на всякакво развитие на ситуацията, което излага на риск коригирането на прекомерния дефицит в определения срок. Оценка на спазването на тази препоръка на Комисията следва да бъде част от непрекъснатото оценяване от Комисията на ефективните действия за коригиране на прекомерния дефицит. Когато взема решение дали са предприети ефективни действия за коригиране на прекомерния дефицит, Съветът следва също така да прецени дали държавата членка се е съобразила с препоръката на Комисията.

(12) Прилагането на по-строг мониторинг по отношение на държави членки в процедура при прекомерен дефицит следва да позволи да се установят рисковете за спазването на срока за коригиране на прекомерния дефицит на дадена държава членка. Ако такива рискове бъдат установени, Комисията следва да изготви препоръка към държавата членка за мерките, които трябва да бъдат взети в рамките на определен период от време, която следва да бъде представена пред парламента на съответната държава членка по негово искане. Тази оценка следва да даде възможност за бързо овладяване на всякакво развитие на ситуацията, което излага на риск коригирането на прекомерния дефицит в определения срок. Оценка на спазването на тази препоръка на Комисията следва да бъде част от непрекъснатото оценяване от Комисията на ефективните действия за коригиране на прекомерния дефицит. Когато взема решение дали са предприети ефективни действия за коригиране на прекомерния дефицит, Съветът следва също така да прецени дали държавата членка се е съобразила с препоръката на Комисията и до каква степен това оказва влияние върху целите по отношение на заетостта.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С цел да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и да се осигури по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможност на заинтересованата държава членка, за която се отнася препоръката на Комисията, да участва в обмен на мнения,

(13) С цел да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и да се осигури по-голяма прозрачност и отчетност, компетентните комисии на Европейския парламент може да предостави възможност на заинтересованата държава членка, за която се отнася препоръката на Комисията, както и на социалните партньори в тази държава членка, да участват в обмен на мнения,

Изменение  14

Предложение за регламент

Глава II – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи бюджетни разпоредби

Общи бюджетни разпоредби и информационни изисквания относно емитирането на държавни дългови инструменти

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки оповестяват ежегодно не по-късно от 15 април своите средносрочни фискални планове в съответствие със средносрочната си бюджетна рамка, изработена въз основа на независима макроикономическа прогноза, заедно с програмите им за стабилност.

1. Държавите членки оповестяват ежегодно не по-късно от 15 април своите средносрочни фискални планове и планове за икономически инвестиции в съответствие със средносрочната си бюджетна рамка, изработена въз основа на независима макроикономическа прогноза, заедно с програмите им за стабилност.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки въвеждат числово изразени фискални правила по отношение на бюджетното салдо, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел, както е посочено в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета. Тези правила се отнасят до държавното управление като цяло и имат обвързващ характер, заложен по възможност в конституцията.

1. Държавите членки въвеждат числово изразени фискални правила по отношение на бюджетното салдо, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел, както е посочено в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета. Тези национални правила се отнасят до държавното управление като цяло и имат обвързващ характер.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4 а

 

Информационни изисквания относно емитирането на държавни дългови инструменти

 

С оглед по-доброто координиране на планирането и оптимизиране на условията за финансиране на държавни дългови инструменти държавите членки докладват предварително на Комисията и на Съвета за своите планове за емитиране на държавни дългови инструменти.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) подробно описание на прогнозните разходи, пряко свързани с постигането на целите, заложени с стратегията „Европа 2020” за растеж и работни места, в това число публичните инвестиции, при използване на показателите от общата оценъчна рамка;

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(aa) отражението на проекта на бюджетен план по отношение на целите на стратегията „Европа 2020” в областта на растежа, заетостта и социалната политика.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aб) оценка на социалното въздействие на проекта на бюджетен план, както и оценка на неговото съответствие с целите на Съюза в областта на растежа и заетостта и с общите насоки за икономическите политики на държавите членки и насоките за политиките в областта на заетостта на държавите членки;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) целевите разходи и приходи, изразени като процент от БВП, на консолидирания държавен бюджет и основните му компоненти, като се вземат предвид заложените в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97 условия и критерии за определяне на нарастването на държавните разходи, като не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите;

в) целевите разходи и приходи, изразени като процент от БВП, на консолидирания държавен бюджет и основните му компоненти, като се вземат предвид заложените в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97 условия и критерии за определяне на нарастването на държавните разходи, като не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите и отражението им върху растежа и заетостта;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) основните допускания относно очакваното икономическо развитие и важни икономически променливи, които имат отношение към постигането на бюджетните цели. Тези допускания се основават на независима прогноза за макроикономическия растеж;

д) основните допускания относно очакваното икономическо и социално развитие и важни икономически и социални променливи, които имат отношение към постигането на бюджетните цели. Тези допускания се основават на независима прогноза за макроикономическия растеж;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите членки включват в своите програми за стабилност и национални програми за реформа актуализирано и подробно описание на прогнозираните разходи, пряко свързани с постигането на целите, заложени с стратегията „Европа 2020” за растеж и работни места, в това число публичните инвестиции, при използване на показателите от общата оценъчна рамка. Горепосоченото подробно описание надлежно обяснява разликите между прогнозните разходи и разходите в последните програми за стабилност.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато Комисията установи особено сериозно несъответствие със задълженията относно бюджетната политика, определени в Пакта за стабилност и растеж, изисква в срок от две седмици след предаването на проекта на бюджетен план съответната държава членка да преразгледа проекта на бюджетен план. Решението се оповестява.

5. Когато Комисията установи особено сериозно несъответствие с препоръките за всяка отделна държава, отправени в рамките на европейския семестър, тя изисква в срок от две седмици след предаването на проекта на бюджетен план съответната държава членка да преразгледа проекта на бюджетен план. Искането на Комисията и отговорът на засегнатата държава членка се оповестяват публично.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Параграфи 2―4 се прилагат в случай на ревизиран проект на бюджетния план.

Параграфи 2― се прилагат в случай на ревизиран проект на бюджетния план.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията, ако е необходимо, приема становище относно проекта на бюджетен план до 30 ноември.

1. Комисията, ако е необходимо, приема становище относно проекта на бюджетен план до 30 ноември. В тази връзка Комисията обръща надлежно внимание на прилагането на стратегията „Европа 2020” за растеж и работни места от страна на съответната държава членка.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Становището на Комисията се оповестява публично и се представя от Комисията пред парламента на съответната държава членка по негово искане.

2. Становището на Комисията се оповестява публично и, по искане на парламента на съответната държава членка или на Европейския парламент, се представя от Комисията пред парламента на съответната държава членка.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията прави цялостна оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло. Докладът се оповестява публично.

3. Комисията прави цялостна оценка на бюджетната ситуация и на перспективите в еврозоната като цяло. Докладът се оповестява публично, както и техните въздействия по отношение на целите за растеж, заетост и социална сигурност на стратегията „Европа 2020”.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въз основа на общата оценка, направена от Комисията в съответствие с параграф 3, Еврогрупата обсъжда становищата на Комисията относно националните бюджетни планове и бюджетната ситуация и перспективите в еврозоната като цяло. Докладът се оповестява публично.

4. Въз основа на общата оценка, направена от Комисията в съответствие с параграф 3, Еврогрупата обсъжда становищата на Комисията относно националните бюджетни планове и бюджетната ситуация и перспективите в еврозоната като цяло. Еврогрупата може да представи препоръки на Съвета. Докладът се оповестява публично.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държава членка докладва редовно пред Комисията и Икономическия и финансов комитет или всеки подкомитет, който бъде определен за тази цел, годишното изпълнение на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично.

3. Държава членка докладва редовно пред Комисията, Европейския парламент и Икономическия и финансов комитет или всеки подкомитет, който бъде определен за тази цел, годишното изпълнение на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и тяхното въздействие по отношение на целите за растеж, заетост и социална сигурност на стратегията „Европа 2020”, както и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът е придружен от оценка на социалното въздействие. Докладът се оповестява публично.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай на риск от неспазване на срока за коригиране на прекомерния дефицит Комисията отправя препоръка към съответната държава членка за приемане на допълнителни мерки, в рамките на период, съобразен със срока за коригиране на прекомерния дефицит, посочен в параграф 1. Комисията оповестява препоръката публично и я представя пред парламента на съответната държава членка по негово искане.

2. В случай на риск от неспазване на срока за коригиране на прекомерния дефицит Комисията отправя препоръка към съответната държава членка за приемане на допълнителни мерки, в рамките на период, съобразен със срока за коригиране на прекомерния дефицит, посочен в параграф 1. Комисията оповестява препоръката публично и я представя пред парламента на съответната държава членка по искане на парламента на съответната държава членка или по искане на Европейския парламент.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В рамките на срока, определен в препоръката на Комисията, посочена в параграф 2, съответната държава членка заедно с докладите, предвидени в член 7, параграф 3, докладва на Комисията относно предприети в отговор на тази препоръка мерки. В доклада се посочва въздействието на предприетите дискреционни мерки върху бюджета, целите за държавните разходи и приходи, информация за приетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите, както и информация за други действия, предприети в отговор на препоръката на Комисията. Докладът се оповестява публично.

3. В рамките на срока, определен в препоръката на Комисията, посочена в параграф 2, съответната държава членка заедно с докладите, предвидени в член 7, параграф 3, докладва на Комисията относно предприети в отговор на тази препоръка мерки. В доклада се посочват бюджетното и социалното въздействие на предприетите дискреционни мерки, целите за държавните разходи и приходи, информация за приетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите, както и информация за други действия, предприети в отговор на препоръката на Комисията, както и въздействието на мерките върху осъществяването на напредък в посока постигане на целите на стратегията „Европа 2020” за растеж и работни места. Докладът се оповестява публично.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) отражението на настоящия регламент по отношение на растежа, заетостта и социалните цели на стратегията „Европа 2020”.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11 а

 

Икономически диалог

 

1. За да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-специално Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентните комисии на Европейския парламент могат да поканят председателя на Съвета, Комисията и по целесъобразност председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата да се явят пред комисиите, с цел да се обсъдят препоръките и решенията, взети съгласно настоящия регламент.

 

2. Компетентните комисии на Европейския парламент могат да поканят представители на държавата членка, адресат на препоръка или решение на Съвета съгласно настоящия регламент, както и социалните партньори от тази държава членка, за участие в размяна на мнения.

 

3. Представители на Комисията може да бъдат поканени от парламента на държавата членка, адресат на препоръка или решение на Съвета съгласно настоящия регламент, да участват в обмен на мнения.

 

4. Съветът и Комисията редовно информират Европейския парламент за социалните и икономическите резултати от прилагането на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Общи разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната

Позовавания

COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

13.12.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

13.12.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Tamás Deutsch

15.12.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.2.2012 г.

1.3.2012 г.

26.3.2012 г.

 

Дата на приемане

27.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Филиз Хакъева Хюсменова, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ioan Enciu, Louis Grech

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Общи разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите-членки в еврозоната

Позовавания

COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.11.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

13.12.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.12.2011 г.

EMPL

13.12.2011 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

29.2.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Elisa Ferreira

25.10.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.1.2012 г.

28.2.2012 г.

26.3.2012 г.

 

Дата на приемане

14.5.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

12

14

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ashley Fox, Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Дата на внасяне

25.5.2012 г.