ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

29. 5. 2012 - (COM(2011)0821 – C7‑0448/2011– 2011/0386(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Elisa Ferreira


Postup : 2011/0386(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

(COM(2011)0821 – C7‑0448/2011 – 2011/0386(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0821),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 136 a čl. 121 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0448/2011),

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality švédským parlamentem a francouzským senátem, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 7. března 2012[1],

–   s ohledem na články 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0173/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh              2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Pakt o stabilitě a růstu, zejména nařízení (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik a nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku, určený k zajištění rozpočtové kázně v celé Unii, stanoví rámec pro prevenci a nápravu nadměrných schodků veřejných financí. Byl dále posílen nařízením Evropského parlamentu a Rady č. …/2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik, a nařízením (EU) č. …/2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …./2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně doplnilo systém účinných, preventivních a odstupňovaných donucovacích mechanismů ve formě finančních sankcí pro členské státy, jejichž měnou je euro.

(2) Pakt o stabilitě a růstu, zejména nařízení (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik a nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku, má za cíl zajištění rozpočtové kázně v celé Unii, stanoví rámec pro prevenci a nápravu nadměrných schodků veřejných financí. Nařízení (ES) č. 1466/2011 a č. 1467/97 byly změněny a pakt o stabilitě a růstu byl dále posílen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/20111 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/20112. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně3 doplnilo systém účinných, preventivních a odstupňovaných donucovacích mechanismů ve formě finančních sankcí pro členské státy, jejichž měnou je euro. Článek 2-a nařízení (ES) č. 1466/97 navíc stanoví prvky, které tvoří evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik.

 

____________

 

1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12.

 

2 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 33.

 

3 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Podle článku 2-a nařízení (EU) č. 1466/97 Evropský semestr zahrnuje definování hlavních směrů hospodářských politik členských států a Unie (hlavní směry hospodářských politik) a dohled nad jejich prováděním v souladu s čl. 121 odst. 2 Smlouvy o fungování EU; definování a přezkum provádění hlavních zásad zaměstnanosti, které musí být zohledněny členskými státy v souladu s čl. 148 odst. 2 Smlouvy o fungování EU (hlavní zásady zaměstnanosti); předkládání a posuzování programů stability a konvergenčních programů členských států podle tohoto nařízení; předkládání a posuzování národních programů reforem členských států, které podporují strategii Unie pro růst a zaměstnanost a které byly sestaveny v souladu s hlavními směry hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a v souladu s obecnými pokyny určenými členským státům, jež vydaly Komise a Evropská rada na začátku ročního cyklu dohledu; dohled za účelem předcházení makroekonomické nerovnováze a její nápravy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy1.

 

__________

 

1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Změny Paktu o stabilitě a růstu znamenají jednak posílení pokynů a pro členské státy, jejichž měnou je euro, i pobídek pro stanovení a provádění obezřetné rozpočtové politiky a zároveň vyvarování se nadměrných schodků veřejných financí. Tato ustanovení vytvořila na úrovni Unie pevnější rámec pro dohled nad hospodářskou politikou jednotlivých členských států.

(3) Změny Paktu o stabilitě a růstu znamenají jednak posílení pokynů a pro členské státy, jejichž měnou je euro, posílené a automatičtější sankce pro případ nesouladu s obezřetnou rozpočtovou politikou a zároveň vyvarování se nadměrných schodků veřejných financí. Tato ustanovení vytvořila na úrovni Unie pevnější rámec pro dohled nad hospodářskou a rozpočtovou politikou jednotlivých členských států, je však potřeba širší koordinace ekonomické politiky a pobídek k souladu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Cílem revidovaného Paktu o stabilitě a růstu jsou zdravé veřejné finance jakožto prostředek posilující podmínky pro stabilitu cen a silný udržitelný růst založený na finanční stabilitě a podporující tak dosahování cílů Unie v oblasti udržitelného růstu a vytváření pracovních míst.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Evropská rada přijala na svém zasedání dne 17. června 2010 novou strategii Unie pro růst a zaměstnanost, která má Unii umožnit vyjít z krize silnější a nasměrovat své hospodářství k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu doprovázenému vysokou mírou zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Strategie Unie pro oblast růstu a zaměstnanosti obsahuje rovněž cíle pro oblast chudoby, vzdělávání, inovací a životního prostředí.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) Náležitá pozornost by měla být věnována strategii Unie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 a tomu, jak je v členských státech prostřednictvím národních programů reforem naplňována.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo zajištěno řádné fungování hospodářské a měnové unie, umožňuje Smlouva přijmout v eurozóně zvláštní opatření, jež jdou nad rámec ustanovení platných pro všechny členské státy.

(4) Aby bylo zajištěno řádné fungování hospodářské a měnové unie, umožňuje Smlouva o fungování Evropské unie přijmout v eurozóně zvláštní opatření, jež jdou nad rámec ustanovení platných pro všechny členské státy, a vyhnout se politikám v členských státech, které takové fungování ohrožují. Aktivněji by se měla využívat, kdekoli je to vhodné a potřebné, zvláštní opatření, která stanovuje článek 136 SFEU, pro vytváření nezbytných podmínek pro hlubší a stabilnější integraci, která by měla jít ruku v ruce s posílenou demokratickou legitimitou hospodářské a měnové unie.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Zdravé veřejné finance a vyvážené rozpočty jsou předpokladem pro ekonomickou a finanční stabilitu, jak to jasně ukázala krize státních dluhů, zdůrazňujíc přitom potřebu mít silné a pevné fiskální rámce. Navíc dnešní deficity, spojené se stagnujícími ekonomikami, podtrhují potřebu spíše provádět reformy než zvyšovat výdaje.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Členské státy by se měly zdržet přijímání jakýchkoli opatření, která by mohla ohrozit dosažení cílů Unie v rámci hospodářské a měnové unie, zejména praxe zvyšování zadlužení mimo účty vládních institucí.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Silné veřejné finance jsou nejlépe zajištěny ve fázi plánování a závažné chyby by měly být zjištěny co nejdříve. Členské státy by měly mít prospěch nejen ze stanovení hlavních zásad a rozpočtových cílů, ale také ze synchronizovaného sledování svých rozpočtových politik.

(5) Silné veřejné finance a koordinované ekonomické politiky jsou nejlépe zajištěny ve fázi plánování a závažné chyby by měly být zjištěny co nejdříve. Členské státy by měly mít prospěch nejen ze stanovení hlavních zásad a rozpočtových cílů, ale také ze synchronizovaného sledování svých rozpočtových a makroekonomických politik a emisí veřejných dluhopisů. V zájmu koordinějšího plánování vydávání státních dluhopisů musí členské státy předem informovat o svých plánech na vydávání státních dluhopisů.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Cílem tohoto nařízení je zavést další mechanismy Unie pro koordinaci rozpočtových a hospodářských politik členských států a dohled nad nimi. Je nicméně třeba projevit ve všech krocích, které nás čekají, obezřetnost, a z toho důvodu by neměly být žádné otázky týkající se plánů emisí dluhopisů členských států, obnovy nesplaceného dluhu ani jiných souvisejících operací zpřístupněny veřejnosti a měly by se používat pouze pro vnitřní koordinaci. Je to nutné vzhledem k riziku, jemuž by byl členský stát vystaven, pokud by na finančních trhzích předem oznámil své finanční potřeby.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Zavedením společného rozpočtového harmonogramu pro členské státy, jejichž měnou je euro, by se měly lépe synchronizovat klíčové kroky při přípravě vnitrostátních rozpočtů, což přispěje k účinnosti evropského semestru pro koordinaci rozpočtových politik. Přijetí společného rozpočtového harmonogramu by mělo vést k silnější součinnosti usnadněním politické koordinace mezi členskými státy, jejichž měnou je euro, a zajistit, že doporučení Rady a Komise budou vhodně začleněna do vnitrostátního procesu přijímání rozpočtu.

(6) Zavedením společného rozpočtového harmonogramu pro členské státy, jejichž měnou je euro, by se měly lépe synchronizovat klíčové kroky při přípravě vnitrostátních rozpočtů, což přispěje k účinnosti evropského semestru pro koordinaci ekonomických a rozpočtových politik. Přijetí společného rozpočtového harmonogramu by mělo vést k pevnější součinnosti usnadněním politické koordinace mezi členskými státy, jejichž měnou je euro, a zajistit, že doporučení politiky pro jednotlivé státy, národní programy reforem, programy stability a konvergenční programy a doporučení na základě analýzy makroekonomické nerovnováhy budou vhodně začleněna do vnitrostátního procesu přijímání rozpočtu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Je zásadní, aby harmonogram společného rozpočtového plánu byl v souladu s rozpočtovými harmonogramy členských států. Pokud by tomu tak nebylo, stanovisko Komise k návrhu rozpočtového plánu kteréhokoli členského státu by v parlamentu dotyčného státu mohlo postrádat demokratickou legitimitu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Pokud rozpočet nebude přijat do 31. prosince, jak je stanoveno v tomto nařízení, měly by být zahájeny postupy pro rozpočtové provizorium, aby se zajistilo, aby vláda mohla i nadále plnit své nejdůležitější funkce.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti fiskálních rámců založených na pravidlech při podpoře zdravé a udržitelné fiskální politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních pravidel, která jsou v souladu s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni Unie, by mělo být klíčovým prvkem k zajištění dodržování Paktu o stabilitě a růstu. Členské státy by zejména měly zavést pravidla vyrovnaného strukturálního salda rozpočtu, která provedou do vnitrostátních právních předpisů základní zásady fiskálního rámce Unie. Tato transpozice by se měla uskutečnit prostřednictvím závazných pravidel, pokud možno ústavní povahy, aby se prokázala silná podpora Paktu o stabilitě a růstu ze strany vnitrostátních orgánů.

(7) Účinné fiskální rámce založené na pravidlech mohou být důležité při podpoře zdravé a udržitelné fiskální politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních pravidel, která jsou v souladu s ekonomickými a rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni Unie a která definují výjimečné okolnosti a vážný hospodářský útlum, by mělo být klíčovým prvkem k zajištění udržitelného dodržování Paktu o stabilitě a růstu. Členské státy by zejména měly zavést mechanismus, který bude aktivován v případě výrazné odchylky od střednědobého rozpočtového cíle nebo od cesty k tomuto cíli a který zajistí rychlý návrat k plnění střednědobého cíle. Je zásadní, aby se tato pravidla týkala vládních institucí jako celku a byla závazná nebo jinak garantovaná, tak aby byla řádně plněna v  průběhu celého vnitrostátního rozpočtového procesu.

 

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Rozsah státní zadluženosti v Unii je obrovskou výzvou, kterou je potřeba řešit, má-li hospodářství znovu nastolit stabilní a odolný růstový trend v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Uplyne hodně dlouhá doba, než se průměrná úroveň zadluženosti mezi členskými státy vrátí na úroveň 60% křivky, což je směr uvedený v Paktu o stabilitě a růstu. Naplnění střednědobých rozpočtových cílů je v této souvislosti základní podmínkou, zatímco odchylování se od nich by mohlo nastartovat zvyšování úrokové míry, a tím ohrozit růst a obnovu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Zaujaté a nerealistické makroekonomické a rozpočtové prognózy mohou značně narušit účinnost rozpočtového plánování a v důsledku toho poškodit závazek k rozpočtové kázni. Nezávislé subjekty mohou poskytnout makroekonomické předpovědi nestranné a realistické.

(8) Zaujaté a nerealistické makroekonomické a rozpočtové prognózy mohou značně narušit účinnost rozpočtového plánování a v důsledku toho poškodit závazek k rozpočtové kázni. Nezávislé subjekty a odborně způsobilé orgány s vlastní funkční autonomií vůči rozpočtovým orgánům členského státu, které splňují minimální požadavky stanovené v příloze I, mohou poskytnout makroekonomické nestranné a realistické předpovědi poté, co bylo dosaženo jejich srovnatelnost a konzistentnost.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Komise by měla stanovit orientační dolní a horní prahové hodnoty, které jsou symetrické, a to na základě navržení zprávy o mechanismu varování, zejména s ohledem na vyvážený běžný účet.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Tento postupně zesilovaný dohled bude dále doplňovat stávající ustanovení Paktu o stabilitě a růstu a posilovat dohled nad rozpočtovou kázní v členských státech, jejichž měnou je euro. Postupně zesílené sledování by mělo přispět k lepším rozpočtovým výsledkům ve prospěch všech členských států, jejichž měnou je euro. Přísnější sledování jako součást postupně zesíleného postupu je zvlášť cenné pro členské státy, které se potýkají s nadměrným schodkem.

(9) Tento postupně zesilovaný dohled a koordinace budou dále doplňovat evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, stávající ustanovení Paktu o stabilitě a růstu a posilovat dohled nad přiměřeností rozpočtu a ekonomickou konvergencí v členských státech, jejichž měnou je euro. Postupně zesílené sledování by mělo přispět k lepším rozpočtovým a ekonomickým výsledkům ve prospěch všech členských států, jejichž měnou je euro, aniž by se vytvářela zbytečná administrativní zátěž. Přísnější sledování jako součást postupně zesíleného postupu je zvlášť cenné pro členské státy, které se potýkají s nadměrným schodkem.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Jak dokazuje krize státního dluhu, a zejména potřeba zavést společné finanční pojistky, v členských státech, jejichž měnou je euro, více působí vzájemný efekt přelévání, pokud jde o jejich rozpočtové politiky. Každý členský stát, jehož měnou je euro, by měl před přijetím jakýchkoli významných plánů reformy fiskální politiky s možnými efekty přelévání konzultovat Komisi a ostatní členské státy, jejichž měnou je euro, aby bylo možné posoudit možný dopad na eurozónu jako celek. Členské státy by měly o svých rozpočtových plánech uvažovat z hlediska společného zájmu a předložit je Komisi pro účely sledování ještě předtím, než se stanou závaznými. Komise by měla mít možnost v případě potřeby k návrhu rozpočtového plánu zaujmout stanovisko, které by členský stát, a zejména rozpočtové orgány, měly vzít v úvahu při přijímání zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by mělo zajistit, že směřování politiky Unie v oblasti rozpočtu bude řádně začleněno do vnitrostátních rozpočtových opatření. Zejména by toto stanovisko mělo zahrnovat posouzení, zda rozpočtové plány náležitě zohledňují doporučení vydaná v rámci evropského semestru v rozpočtové oblasti. Komise by měla být připravena na požádání předložit toto stanovisko parlamentu dotyčného členského státu. Do jaké míry bylo toto stanovisko vzato v úvahu, by mělo být součástí posouzení, zda a kdy budou splněny příslušné podmínky; to povede k rozhodnutí o uplatnění postupu při nadměrném schodku vůči dotčenému členskému státu, přičemž by mělo být dřívější nezohlednění pokynů považováno za přitěžující okolnost. Na základě celkového posouzení plánů Komisí by měla rozpočtovou situaci a vyhlídky pro eurozónu projednat také Euroskupina.

(10) Členské státy, jejichž měnou je euro, vytvářejí nebo jsou samy ovlivňovány efekty přelévání vyvolané jejich rozpočtovými a makroekonomickými politikami. Efekty přelévání by se proto měly identifikovat a řešit v rámci postupů dohledu pro každou zemi, jakož i při celkovém hodnocení rozpočtové situace a vyhlídek eurozóny jako celku. Toto posouzení by mělo identifikovat podle jednotlivých zemí možné negativní efekty přelévání na udržitelnost veřejných financí daného členského státu vyvolané jeho soukromým sektorem nebo ostatními členskými státy. Krize státního dluhu rovněž ukázala vzájemnou souvislost mezi státním dluhem, finanční stabilitou a solventností bank. Každý členský stát, jehož měnou je euro, by měl před přijetím jakýchkoli významných plánů reformy ekonomické a fiskální politiky s možnými efekty přelévání konzultovat Komisi a ostatní členské státy, jejichž měnou je euro, aby bylo možné posoudit možný dopad na eurozónu jako celek. Členské státy by měly o svých rozpočtových a ekonomických plánech uvažovat z hlediska společného zájmu a předložit je Komisi pro účely sledování ještě předtím, než se stanou závaznými. Komise by měla mít možnost v případě potřeby k návrhu rozpočtového plánu zaujmout co možná nejdříve a nejpozději do 15. listopadu stanovisko, které by členský stát, a zejména rozpočtové orgány, měly vzít v úvahu při přijímání zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by mělo zajistit, že směřování politiky Unie v ekonomické a rozpočtové oblasti bude řádně začleněno do vnitrostátních rozpočtových opatření. Zejména by toto stanovisko mělo zahrnovat posouzení, zda rozpočtové plány náležitě zohledňují doporučení vydaná v rámci evropského semestru v ekonomické a rozpočtové oblasti (doporučení politiky pro jednotlivé státy). V této souvislosti by Komise měla zajistit, aby se závazky členských států v rámci jejich národních programů reforem a závazky přijaté v rámci programů ekonomického partnerství a všechna doporučení Rady pro postup při makroekonomické nerovnováze odpovídajícím způsobem promítly do návrhu vnitrostátního rozpočtu. Komise by měla být připravena na požádání předložit toto stanovisko parlamentu dotyčného členského státu. Do jaké míry bylo toto stanovisko vzato v úvahu, by mělo být součástí posouzení, zda a kdy budou splněny příslušné podmínky; to povede k rozhodnutí o uplatnění postupu při nadměrném schodku vůči dotčenému členskému státu, přičemž by mělo být dřívější nezohlednění pokynů považováno za přitěžující okolnost. Na základě celkového posouzení plánů Komisí by měla rozpočtovou situaci a vyhlídky pro eurozónu projednat také Euroskupina a Evropský parlament.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Vpřípadě obzvlášť závažného nedodržování návrhu rozpočtového plánu s cestou k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle by Komise měla po konzultaci s dotyčným členským státem ve svém stanovisku k návrhu rozpočtového plánu požádat o předložení přepracovaného návrhu rozpočtového plánu v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Bude tomu tak zejména v případě, v němž by provedení původního rozpočtového plánu představovalo riziko pro finanční stabilitu dotyčného členského státu nebo riziko ohrožující řádné fungování hospodářské a měnové unie nebo v němž by provedení původního rozpočtového plánu znamenalo zjevné závažné porušení doporučení, které formuluje Rada v Paktu o stabilitě a růstu.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) V souvislosti s lepší koordinací a předběžnými diskusemi mezi členskými státy o jakýchkoli významných plánech reformy hospodářské a fiskální politiky s možnými efekty přelévání by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu a případně návrh obsahující podrobný plán toho, jak bude taková koordinace a předběžné diskuse mezi členskými státy o jakýchkoli významných plánech reformy ekonomické a fiskální politiky s možnými efekty přelévání probíhat, v jakém formátu se uskuteční diskuse, jaké politiky jsou zamýšlené a jaké budou mít na členské státy, a zejména na vnitrostátní parlamenty, důsledky rozhodnutí, která mohou z této koordinace a předběžných diskusí vzejít. Stanovisko Komise by mělo minimálně zajistit, že tato koordinaci je integrována do rámce evropského semestru.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) Kromě toho by posílení správy ekonomických záležitostí mělo zahrnovat užší a včasnější zapojení Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. I když se uznává, že partnery Evropského parlamentu v rámci tohoto dialogu jsou příslušné orgány Unie a jejich zástupci, může příslušný výbor Evropského parlamentu nabídnout členskému státu, na nějž se vztahuje rozhodnutí Rady o uložení úročeného vkladu nebo roční pokuty podle tohoto nařízení, možnost účastnit se výměny názorů. Účast členského státu na takové výměně názorů je dobrovolná.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Členské státy, jejichž měnou je euro a na které se vztahuje postup při nadměrném schodku, by měly být sledovány přísněji, aby mohlo dojít k úplné a včasné nápravě nadměrného schodku. Přísnější sledování by mělo zajistit včasnou nápravu případných odchylek od doporučení Rady k odstranění nadměrného schodku. Toto sledování by mělo doplňovat ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 1467/97. Způsoby tohoto přísnějšího sledování by měly být odstupňovány v závislosti na fázi postupu, v níž se členský stát nachází, jak je stanoveno v článku 126 Smlouvy.

(11) Členské státy, jejichž měnou je euro a na které se vztahuje postup při nadměrném schodku, by měly být sledovány přísněji, aby mohlo dojít ke konzistentní, udržitelné a včasné nápravě nadměrného schodku. Přísnější sledování by mělo zajistit včasnou prevenci a nápravu případných odchylek od doporučení Rady k odstranění nadměrného schodku nebo od doporučení pro jednotlivé státy. Toto sledování by mělo doplňovat ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 1467/97. Způsoby tohoto přísnějšího sledování by měly být odstupňovány v závislosti na fázi postupu, v níž se členský stát nachází, jak je stanoveno v článku 126 SFEU. Členské státy, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, by měly předložit program ekonomického partnerství, ve kterém mj. podrobně uvedou strukturální reformy. Je nezbytné, aby byly tyto strukturální reformy zavedeny a realizovány s cílem zajistit účinnou a trvalou nápravu nadměrného schodku členských států. V případě potřeby by měli být v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy zapojeni sociální partneři.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Přísnější sledování členských států, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, by mělo umožnit zjištění rizik týkajících se dodržení termínu pro nápravu nadměrného schodku členského státu. Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by Komise vydat členskému státu doporučení, aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, která by měla být předložena parlamentu dotyčného členského státu na jeho žádost. Toto posouzení by mělo umožnit rychlou nápravu situace ohrožující odstranění nadměrného schodku ve stanovené lhůtě. Posouzení, zda je toto doporučení Komise dodržováno, by mělo být součástí soustavného posuzování účinných opatření pro nápravu nadměrného schodku, které provádí Komise. Při rozhodování, zda byla k nápravě nadměrného schodku přijata účinná opatření, by měla Rada rovněž vycházet z toho, zda členský stát jednal v souladu s doporučením Komise.

(12) Je nezbytné, aby bylo přísnější sledování členských států, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, prováděno v souvislosti s programem ekonomického partnerství. V této souvislosti by Komise měla vyzvat členský stát, aby provedl komplexní posouzení meziročního průběhu plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů a aby pravidelně podával zprávy Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru o meziročním plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů vládních institucí a informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření plánovaných k dosažení cílů.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Má-li být zajištěno řádné fungování hospodářské a měnové unie a dodržování rozpočtové kázně, je bezpodmínečně nutné zabezpečit stabilitu v eurozóně jako celku, a tedy zlepšit účinnost finančního systému eurozóny a jeho odolnost vůči nepříznivým otřesům, řešit problémy s likviditou i negativní vnější faktory spojené s roztříštěností trhů státních dluhopisů a členským státům, které čelí finančnímu tlaku, snížit mezní náklady na financování. S ohledem na tento zastřešující cíl je nezbytné přijmout program pro zavedení společných státních dluhových nástrojů eurozóny a vytvořit rámec pro posílenou koordinaci hospodářských politik. Pro koordinované a společné vydávání státních dluhových nástrojů eurozóny je nezbytně nutné nejprve vytvořit na dobu asi 25 let fond pro umoření dluhu a koordinovat vydávání dluhopisů členskými státy eurozóny. Tento první krok nemá během uvedeného období vliv na realizaci dalších opatření programu.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) Rada a Komise by při používání tohoto nařízení měly plně respektovat úlohu sociálních partnerů a rozdíly ve vnitrostátních systémech, jako je například rozdílná tvorba mezd.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu nabídnout členskému státu, na nějž se vztahuje doporučení Komise, aby se zúčastnil rozpravy,

(13) Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu nabídnout členskému státu, na nějž se vztahuje doporučení Komise, aby se zúčastnil rozpravy. V souladu se zásady demokracie je třeba rovněž stanovit pravidla pro posílení veřejné odpovědnosti, transparentnosti a dohledu nad rozpočtovou politikou a obecněji kontrolu a koordinaci hospodářské politiky eurozóny. Za tímto účelem by měla být přijata zvláštní ustanovení v souladu s vnitrostátními postupy pro zapojení vnitrostátních parlamentů, sociálních partnerů a organizací občanské společnosti.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Rozpočtové plány a strukturální reformy by měly být v souladu s ochranou sociálních práv a měly by se vyvarovat zvyšování nerovností. Rozpočtová kázeň by tedy neměla být naplňována na úkor střednědobých a dlouhodobých prostředků, které jsou nutné pro udržitelnou a ekologickou transformaci hospodářství v souladu se strategií Unie pro růst a zaměstnanost a s cíli v oblasti klimatu do roku 2050.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Daňová politika má rozhodující význam pro zvyšování efektivity a spravedlnosti rozpočtových plánů a zároveň přispívá k udržitelnému růstu. Na úrovni Unie i jednotlivých členských států je třeba rychle přijmout komplexní soubor opatření a legislativních iniciativ, jako je například evropská daň z finančních transakcí a společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, s cílem odstranit neopodstatněné výjimky, rozšířit daňovou základnu, zefektivnit výběr daní, zabránit daňovým únikům a důsledně uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení obsahuje ustanovení pro posílené sledování rozpočtové politiky v eurozóně:

1. Toto nařízení obsahuje ustanovení pro posílené sledování rozpočtových a hospodářských politik a vytváří rámec pro větší koordinaci hospodářských politik v eurozóně:

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) doplněním postupu pro prevenci a nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy podle nařízení (EU) č. 1174/2011;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) zajištěním kompatibility rozpočtových politik a postupu pro prevenci a nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy podle nařízení (EU) č. 1174/2011 pomocí přísnějšího sledování národních programů reforem jednotlivých členských států a veškerých programů hospodářského partnerství v zájmu trvalého dodržování pravidel a konvergence v eurozóně.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Toto nařízení je používáno v plném souladu s článkem 152 SFEU a doporučení přijatá v rámci tohoto nařízení jsou realizována tak, aby beze zbytku respektovala postupy a instituce pro tvorbu mezd. Při používání tohoto nařízení a uvedených doporučení se zohledňuje článek 28 Listiny základních práv Evropské unie, a není tím tudíž dotčeno právo sjednávat, uzavírat nebo vymáhat kolektivní smlouvy, ani právo na kolektivní akce podle vnitrostátního práva a praxe.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „nezávislou fiskální radou“ se rozumí subjekt s vlastní funkční autonomií vůči fiskálním orgánům členského státu, který je odpovědný za sledování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel;

(1) „fiskální radou“ se rozumí nezávislý a odborně způsobilý subjekt s vlastní funkční autonomií vůči rozpočtovým orgánům členského státu, který je odpovědný za sledování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) „nezávislými makroekonomickými prognózami“ se rozumějí makroekonomické a/nebo rozpočtové prognózy vypracované nezávislým orgánem nebo subjektem s vlastní funkční autonomií vůči fiskálním orgánům členského státu;

(2) „nezávislými makroekonomickými prognózami“ se rozumějí makroekonomické prognózy vypracované nebo potvrzené nezávislým a odborně způsobilým orgánem s vlastní funkční autonomií vůči rozpočtovým orgánům členského státu, které splňují minimální požadavky stanovené v příloze I; Komise zajistí srovnatelnost a konzistentnost nezávislých prognóz ve všech členských státech;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) výrazy „veřejný“ a „schodek“ mají smysl uvedený v článku 2 protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném schodku připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie.

(5) výrazy „veřejný“, „schodek“ a „dluh“ se rozumí „veřejný“, „schodek“ a „dluh podle článku 2 protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném schodku připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a k SFEU.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) „Paktem o stabilitě a růstu“ se rozumí systém mnohostranného dohledu zavedený nařízením (ES) č. 1466/97 a postup pro vyvarování se nadměrnému schodku členských států stanovený v článku 126 SFEU a v nařízení (ES) č. 1467/97;

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) obzvláště závažným nesouladem s cestou k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle“ se rozumí odchylka číselných údajů představených v návrhu rozpočtu, která činí minimálně 1 % HDP v jediném roce nebo v průměru minimálně 0,5 % HDP ročně po dobu dvou po sobě jdoucích let a kterou nelze odůvodnit mimořádnými okolnostmi nebo vážným hospodářským útlumem, po zohlednění zmírňujících faktorů a efektů přelévání, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1467/97 a nařízení (EU) č. 1176/2011.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Použitím tohoto nařízení není dotčen článek 9 SFEU.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Kapitola I a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kapitola Ia

 

Koordinace hospodářské politiky

 

Článek 2a

 

Harmonogram evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik uvedený v článku 2-a nařízení (ES) č. 1466/97

 

1. Rozpočtový proces členských států je soudržný s rámcem evropského semestru, v souladu s ročním cyklem, který zahrnuje:

 

a) politické směry pro jednotlivé členské státy stanovené na jarním zasedání Evropské rady na základě roční analýzy růstu, včetně návrhu společné zprávy o zaměstnanosti předloženého Komisí, a výročních zpráv podle článku 3 nařízení (ES) č. 1176/2011; tyto politické směry poslouží členským státům jako vodítko při práci na jejich národních programech reforem, programech stability nebo konvergenčních programech, které mají v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1466/97 předložit v dubnu;

 

b) politická doporučení pro jednotlivé státy schválená na letním zasedání Evropské rady na základě stanovisek Komise k přiměřenosti národních programů reforem členských států a jejich programů stability nebo konvergenčních programů předložených v souladu s články 121 a 148 SFEU.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Společná rozpočtová ustanovení

Společná rozpočtová ustanovení a požadavky na informace o vydávání státních dluhopisů

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zveřejní každoročně nejpozději do 15. dubna své střednědobé fiskální plány v souladu se svým střednědobým rozpočtovým rámcem na základě nezávislé makroekonomické předpovědi spolu se svými programy stability.

1. Členské státy v rámci evropského semestru každoročně zveřejňují, a to pokud možno do 15. dubna, avšak nejpozději do 30. dubna, své národní střednědobé fiskální plány v souladu se svým střednědobým rozpočtovým rámcem na základě důvěryhodných a nezávislých makroekonomických prognóz. Tyto plány jsou překládány společně s národními programy reforem a programy stability nebo konvergenčními programy a musí být plně v souladu s politickými směry, které vycházejí z roční analýzy růstu a výročních zpráv podle článku 3 nařízení (EU) č. 1176/2011.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Zákony o rozpočtu pro vládní instituce se přijímají a zveřejňují každoročně nejpozději do 31. prosince.

3. Zákony o rozpočtu pro vládní instituce se přijímají a zveřejňují každoročně nejpozději do 31. prosince. Členské státy zavedou postupy pro rozpočtové provizorium, které použijí v případě, že rozpočet nebude z objektivních důvodů, které vlády členských států nemohou ovlivnit, přijat či schválen a zveřejněn do 31. prosince.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou numerická fiskální pravidla týkající se rozpočtového salda, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97. Tato pravidla se týkají vládních institucí jako celku a jsou závazné, pokud možno ústavní, povahy.

1. Členské státy zavedou numerická fiskální pravidla, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97. Tato pravidla rovněž definují výjimečné okolnosti a vážný hospodářský útlum, jež mohou vést k dočasnému odchýlení od střednědobého rozpočtového cíle či od cesty k jeho postupnému dosažení, za předpokladu, že tato odchylka neohrozí ve střednědobém výhledu fiskální udržitelnost, jak stanoví články 5 a 6 nařízení (ES) č. 1466/97. Součástí těchto pravidel je i mechanismus, který bude aktivován v případě výrazné odchylky od střednědobého rozpočtového cíle nebo od cesty k jeho postupnému dosažení a který zajistí rychlý návrat k plnění střednědobého cíle. Tato pravidla se týkají vládních institucí jako celku a jsou závazná nebo jinak garantovaná, tak aby byla řádně dodržována a plněna v průběhu celého vnitrostátního rozpočtového procesu.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy musí mít vytvořeny nezávislé fiskální rady pro sledování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel, jak je uvedeno v odstavci 1.

2. Členské státy musí mít vytvořeny fiskální rady pro sledování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel ex-ante i ex-post, které splňují minimální požadavky na nezávislé finanční instituce, které jsou stanoveny v příloze I.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží každoročně nejpozději do 15. října Komisi a Euroskupině návrh rozpočtového plánu na následující rok.

1. Členské státy předloží každoročně nejpozději do 1. října Komisi a Euroskupině návrh rozpočtového plánu na následující rok, který zohlední politická doporučení vydaná pro jednotlivé státy na letním zasedání Evropské rady a veškerá doporučení adresovaná danému členskému státu v souvislosti s Paktem o stabilitě a růstu nebo postupem při makroekonomické nerovnováze, jak stanoví nařízení (EU) č. 1174/2011 a nařízení (EU) č. 1176/2011.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Návrh rozpočtového plánu se současně zveřejní.

2. Návrh rozpočtového plánu podle tohoto článku se po předložení Komisi zveřejní.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) projekce výdajů a příjmů při nezměněné politice jako procento HDP pro vládní instituce a jejich hlavní složky;

b) projekce výdajů a příjmů při nezměněné politice jako procento HDP pro vládní instituce a jejich hlavní složky; tyto projekce zahrnují jak běžné výdaje, tak investiční výdaje, a proto je nutné pro běžné a investiční výdaje stanovit jasné rozpočtové cíle a v případě investičních výdajů zveřejnit hodnocení jejich ekonomické návratnosti;

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) podrobné informace o výdajích přímo souvisejících s realizací strategie Unie pro růst a zaměstnanost, včetně veřejných investic, spolu s podrobnými informacemi o vztahu s plněním rozpočtových cílů v dlouhodobém výhledu a s hodnocením sociálního dopadu opatření uvedených v rozpočtovém plánu;

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) podrobný popis a důkladně zdokumentované vyčíslení opatření, která mají být zahrnuta do rozpočtu na příští rok s cílem překlenout rozdíl mezi cíli uvedenými v písmenu c) a projekcemi při nezměněné politice podle písmene b). Popis může být méně podrobný u opatření, která mají rozpočtové důsledky odhadem nižší než 0,1 % HDP. Zvláštní pozornost musí být věnována významným plánům reformy fiskální politiky s možnými efekty přelévání do ostatních členských států, jejichž měnou je euro;

d) podrobný popis a důkladně zdokumentované vyčíslení opatření, která mají být zahrnuta do rozpočtu na příští rok s cílem překlenout rozdíl mezi cíli uvedenými v písmenech c) a ca) a projekcemi při nezměněné politice podle písmene b). Popis může být méně podrobný u opatření, která mají rozpočtové důsledky odhadem nižší než 0,1 % HDP. Zvláštní a explicitní pozornost musí být věnována významným plánům reformy fiskální politiky s možnými efekty přelévání do ostatních členských států, jejichž měnou je euro;

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) hlavní předpoklady očekávaného hospodářského vývoje a důležitých ekonomických proměnných vztahujících se k dosažení rozpočtových cílů. Tyto předpoklady jsou založeny na nezávislé makroekonomické prognóze růstu;

e) hlavní předpoklady očekávaného hospodářského vývoje a důležitých ekonomických proměnných vztahujících se k dosažení rozpočtových cílů stanovených v souladu s článkem 4 směrnice 2011/85/EU. Makroekonomické a rozpočtové prognózy zahrnují odhad předpokládaného dopadu na potenciální výsledky a makroekonomické multiplikační efekty. V příloze ročních střednědobých fiskálních plánů se uvádí metodika, výchozí hospodářské a ekonometrické modely a odhady a veškeré další relevantní parametry, o něž se nezávislá makroekonomická prognóza opírá;

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) případně doplňující údaje o tom, jak budou splněna stávající doporučení týkající se rozpočtu, určená dotyčnému členskému státu v souladu s článkem 121 Smlouvy.

f) případně doplňující údaje o tom, jak budou v souladu s písmeny a) až ca) splněna stávající doporučení adresovaná dotčenému členskému státu podle článků 121 a 148 SFEU;

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) kvantifikované údaje o potřebách v oblasti veřejných investic a případně o dopadu na rozpočet společně s hodnocením očekávané ekonomické návratnosti opatření plánovaných v národním programu reforem;

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) analýzu příspěvku reforem a investic, které jsou součástí národních programů reforem, k dosažení cílů programů stability, včetně analýzy nákladů a přínosů reforem z rozpočtového hlediska.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud se rozpočtové cíle uvedené v návrhu rozpočtového plánu podle odst. 3 písm. a) a c) nebo projekce při nezměněné politice liší od cílů uvedených v nejnovějším programu stability, musí být rozdíly řádně vysvětleny.

4. Pokud se rozpočtové cíle uvedené v návrhu rozpočtového plánu podle odst. 3 písm. a) a ca) nebo projekce při nezměněné politice liší od cílů uvedených v nejnovějším programu stability, musí být rozdíly řádně vysvětleny.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Střednědobé fiskální plány obsahují aktualizovanou projekci víceletých výdajů jako procentní podíl HDP pro vládní instituce a jejich hlavní složky, jakož i víceletých cílů a závazků v oblasti výdajů, které jsou vyčleněny na dosažení cílů zakotvených ve strategii Unie pro růst a  zaměstnanost.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise zjistí obzvláště závažná porušení povinností v oblasti rozpočtové politiky stanovených v Paktu o stabilitě a růstu, vyžádá si od dotyčného členského státu do dvou týdnů od předložení návrhu rozpočtového plánu jeho přepracovaný návrh. Tato žádost se zveřejní.

5. Komise je oprávněna přijímat v souladu s článkem -11 akty v přenesené pravomoci, v nichž upřesní obsah návrhu rozpočtového plánu uvedeného v odstavci 1 a náplň ustanovení uvedených v odstavcích 2 až 4.

V případě přepracovaného návrhu rozpočtového plánu se použijí odstavce 2 až 4.

 

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Pokud Komise zjistí obzvlášť závažný nesoulad návrhu rozpočtového plánu s cestou k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle, může po náležité konzultaci s členským státem a poté, co tento stát poskytne vysvětlení, požádat o přepracování návrhu rozpočtového plánu. Tento požadavek vznese do jednoho měsíce od předložení návrhu rozpočtového plánu.

 

Na přepracovaní návrhů rozpočtových plánů se použije čl. 5 odst. 2 a 4.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě potřeby zaujme Komise do 30. listopadu k návrhu rozpočtového plánu stanovisko.

1. Komise zaujme nejpozději do 15. listopadu stanovisko k návrhu rozpočtového plánu každého členského státu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Stanovisko Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu jej Komise dotyčnému parlamentu předloží.

2. Stanovisko Komise uvedené v odstavci 1 se zveřejní a předloží Euroskupině. Na žádost parlamentu dotčeného členského státu nebo Evropského parlamentu jej Komise předloží dotčenému parlamentu.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise provede celkové posouzení rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně jako celku. Posouzení se zveřejní.

3. Komise provede celkové posouzení rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně jako celku. Celkové posouzení bude zahrnovat zátěžové testy, které poukáží na rizika pro udržitelnost veřejných financí v případě nepříznivého finančního nebo rozpočtového vývoje. Toto posouzení zjistí podle jednotlivých zemí možné negativní účinky přelévání na udržitelnost veřejných financí daného členského státu vyvolané jeho soukromým sektorem nebo jinými členskými státy.

 

Toto posouzení se zveřejní a bude součástí plánované roční analýzy růstu. Komise k posouzení připojí podrobné shrnutí jarní a podzimní prognózy pro oblast eurozóny jako celku. Zvolený základní scénář bude popsán i s odůvodněním a bude vycházet z vyváženého posouzení rizik horšího i lepšího vývoje tak, aby zahrnoval ucelenou škálu možných výsledků. V posouzení budou zveřejněny metodiky, předpoklady a relevantní parametry, na nichž jsou založeny makroekonomické prognózy a zátěžové testy, jakož i ex-post hodnocení základního scénáře pro předchozí rok.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Euroskupina projedná stanoviska Komise k vnitrostátním rozpočtovým plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky eurozóny jako celku na základě celkového posouzení Komisí v souladu s odstavcem 3. Posouzení se zveřejní.

4. Euroskupina a příslušný výbor Evropského parlamentu projednají stanoviska Komise k vnitrostátním rozpočtovým plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky eurozóny jako celku na základě celkového posouzení Komisí v souladu s odstavcem 3. Výstup z této diskuse se zveřejní a zohlední se v následujícím evropském semestru, zejména v roční analýze růstu.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. V návaznosti na jednání mezi Euroskupinou a příslušným výborem Evropského parlamentu aktualizuje případně Komise svá konkrétní doporučení v rámci roční analýzy růstu zaměřené na upevňování společného makroekonomického rámce v oblasti eurozóny i návrh podpůrných opatření, která se předpokládají v případě nepříznivého finančního, hospodářského či rozpočtového vývoje.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Podávání zpráv o vydávání státních dluhopisů

 

1. Členské státy podávají předem a včas Evropské komisi a Euroskupině zprávu o svých plánech na vydávání státních dluhopisů.

 

2. Forma a obsah podávání zpráv dle odstavce 1 bude harmonizováno a stanoveno Komisí ve spolupráci s členskými státy.

 

3. Otázky týkající se ročního plánu vydávání dluhopisů členských států, jako jsou finanční potřeby nebo obnova nesplaceného dluhu, se nezveřejňují.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Kapitola III a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kapitola IIIa

 

Vytvoření plánu posílené koordinace hospodářských politik, nástroje růstu a rámce pro posílené vydávání dluhopisů

 

Článek 6b

 

Vytvoření plánu posílené koordinace hospodářských politik a nástroje růstu

 

1. Komise do ...* předloží zprávu, kterou se stanoví plán směřující k zavedení stabilizačních dluhopisů eurozóny. Rovněž předloží návrh na nástroj udržitelného růstu eurozóny zaměřený na využití přibližně 1 % HDP ročně po dobu deseti let včetně navýšení kapitálu v EIB a projektových dluhopisů, k investování do evropské infrastruktury včetně vědy a techniky. Cílem tohoto nástroje je vytvořit nutné podmínky pro udržitelný růst s cílem zajistit řádné fungování hospodářské a měnové unie a zajistit stabilitu eura ta tím udržitelnou koordinaci rozpočtové kázně členských států.

 

2. Kroky stanovenými v článcích 6c a 6d nejsou dotčeny další kroky prováděné před koncem tohoto období.

 

Článek 6c

 

Koordinace vydávání dluhopisů členských států eurozóny

 

1. S cílem lépe koordinovat plán pro vydávání a umisťování státních dluhopisů podávají členské státy Komisi a Radě předem zprávu o svých plánech na vydávání státních dluhopisů.

 

2. Členské státy, jejichž měnou je euro, usilují o zlepšení podmínek financování svého vnitrostátního dluhu tím, že na návrh Komise schvalují koordinovaný roční rámec pro vydávání dluhopisů.

 

3. Členské státy, jež spolupracují na základě druhého odstavce, mohou dále zlepšovat a stabilizovat své finanční podmínky na základě převládajících hospodářských parametrů a tržních podmínek a na základě metodik stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady.

 

Článek 6d

 

Evropský fond pro splácení dluhu

 

1. Jako prvek prvního kroku plánu uvedeného v článku 6a je vytvořen Evropský fond pro splácení dluhu, založený na společné zodpovědnosti a přísné fiskální kázni, a to s cílem snižování nadměrného dluhu a na dobu nejvýše 25 let, jež bude upravena podle skutečných hodnot růstu. Po skončení tohoto období projde Evropský fond pro splácení dluhu likvidací.

 

2. Členské státy, jejichž měnou je euro a jež se neúčastní programu pomoci nebo ozdravného programu:

 

a) v průběhu zaváděcího období pěti let převedou na Evropský fond pro splácení dluhu dlužné částky přesahující 60 % HDP;

 

b) zavedou numerická fiskální pravidla, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97;

 

c) zavedou strategii konsolidace veřejných financí a program strukturálních reforem;

 

d) přijmou záruky k odpovídajícímu pokrytí půjček poskytovaných Evropským fondem pro splácení dluhu;

 

e) sníží svůj strukturální deficit v průběhu zaváděcího období tak, aby vyhověly rozpočtovému pravidlu uvedenému pod písm. b);

 

3. Komise zajistí vytvoření a každodenní správu Evropského fondu pro splácení dluhu, přičemž podrobnosti o této správě by měly být stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady.

 

4. Účast v Evropském fondu pro splácení dluhu je otevřená pro ostatní členské státy počínaje účinností rozhodnutí Rady Evropské unie přijatého v souladu s čl. 140 odst. 2 SFEU o zrušení jejich výjimky z přijetí eura.

 

5. Členské státy zavedou do vnitrostátního práva opatření k zajištění likvidace a ukončení činnosti evropského fondu pro splácení dluhu nejpozději po 25 letech činnosti v závislosti na skutečných hodnotách růstu.

 

____________

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: jeden měsíc ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Článek -7 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -7

 

Programy hospodářského partnerství

 

1. Pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 SFEU rozhodne, že v členském státě existuje nadměrný schodek, dotyčný členský stát předloží Komisi a Radě program hospodářského partnerství, ve kterém jsou uvedena opatření politiky a strukturální reformy nezbytné k zajištění skutečně trvalé nápravy nadměrného schodku jako podrobný popis národního programu reforem a programu stability daného státu, přičemž je třeba brát plně v úvahu doporučení Rady týkající se provádění integrovaných hlavních zásad hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti dotyčného členského státu.

 

2. Program hospodářského partnerství je plně v souladu s politikami uvedenými v článku 1.

 

Program hospodářského partnerství určí a zvolí řadu specifických rozpočtových priorit zaměřených na krátkodobou stabilizaci hospodářství, dlouhodobou podporu udržitelného růstu a řešení strukturálních slabin v dotyčném členském státě. Tyto priority budou zaměřeny na znovunastolení konkurenceschopnosti v souladu s vytvořením přidané hodnoty na evropské úrovni a jsou konzistentní se strategií Unie pro růst zaměstnanosti. Členský stát vypracuje v úzké spolupráci s Komisí zprávu nastiňující zvolené plány a projekty, včetně akčního plánu zaměřeného na identifikaci, předfinancování a mobilizaci finančních zdrojů, zahrnující úvěrové linky EIB a relevantní finanční nástroje Unie. Tato zpráva bude každoročně aktualizována.

 

3. V případě závažného hospodářského útlumu, jak jej stanoví čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 či výrazné úpravy prognóz směrem dolů přijme členský stát aktualizovanou cestu k dosažení střednědobého rozpočtového cíle odsouhlasenou Komisí zohledňující náležitě procyklické účinky konsolidačních opatření. Používání pravidla týkajícího se dluhu je odpovídajícím způsobem upraveno.

 

4. Program hospodářského partnerství se předkládá současně se zprávami podle čl. 3 odst. 4a a čl. 5 odst. 1a nařízení (ES) 1467/97.

 

5. K programu hospodářského partnerství přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou stanovisko.

 

6. Jestliže existuje plán nápravných opatření dle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1176/2011, opatření uvedená v odstavci 1 budou do tohoto plánu zahrnuta.

 

7. Dohled nad uplatňováním tohoto programu a nad ročními rozpočtovými plány, které jsou s ním v souladu, provádí Komise a Rada.

 

8. Příslušný výbor Evropského parlamentu může dotyčnému členskému státu a Komisi nabídnout možnost účastnit se výměny názorů. Příslušný výbor Evropského parlamentu může k účasti na této výměně názorů pozvat další výbory Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy rozhodne o existenci nadměrného schodku v členském státu, pak se na dotyčný členský stát vztahují odstavce 2 až 5 tohoto článku až do zrušení postupu při nadměrném schodku, který se na něj vztahuje.

1. Za účelem sledování programu partnerství uvedeného v čl. -7 odst. 7 dotyčný členský stát na žádost Komise splní požadavky uvedené v odstavcích 2 až 6 tohoto článku až do zrušení postupu při nadměrném schodku, který se na něj vztahuje.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členský stát, na nějž se uplatňuje přísnější sledování, provede neprodleně komplexní posouzení meziročního průběhu plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů. Posouzení se vztahuje i na finanční rizika spojená se subjekty ve vlastnictví státu a veřejnými zakázkami, neboť i ty mohou přispívat k existenci nadměrného schodku. Výsledek tohoto posouzení bude zařazen do zprávy předložené v souladu s čl. 3 odst. 4a nebo čl. 5 odst. 1a nařízení (ES) č. 1467/97 o opatřeních přijatých k nápravě nadměrného schodku.

2. Na žádost Komise členský stát provede komplexní posouzení meziročního průběhu plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů. Posouzení se vztahuje i na finanční rizika spojená se subjekty ve vlastnictví státu a s podmíněnými závazky s potenciálně velkým dopadem na veřejné rozpočty, jak jsou uvedeny ve směrnici Rady 2011/85/EU, neboť i ty mohou přispívat k existenci nadměrného schodku. Výsledek tohoto posouzení bude zařazen do zprávy předložené v souladu s čl. 3 odst. 4a nebo čl. 5 odst. 1a nařízení (ES) č. 1467/97 o opatřeních přijatých k nápravě nadměrného schodku.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členský stát pravidelně podává zprávy Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru nebo podvýboru, který pro tento účel určí, o meziročním plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů vládních institucí, jakož i informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření plánovaných k dosažení cílů. Zpráva se zveřejňuje.

3. Na žádost Komise členský stát pravidelně podává zprávy Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru o plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů v daném roce, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech stanovených pro veřejné výdaje a příjmy, jakož i informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření plánovaných k dosažení těchto cílů. Zpráva se zveřejňuje.

 

Komise upřesní obsah zprávy uvedené v tomto odstavci.

 

Příslušný výbor Evropského parlamentu může dotyčnému členskému státu nabídnout možnost účastnit se výměny názorů.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) provede ve spolupráci s nejvyššími vnitrostátními kontrolními orgány komplexní nezávislý audit výkazů vládních institucí zaměřený na spolehlivost, úplnost a přesnost výkazů za veřejný sektor pro účely postupu při nadměrném schodku a podá o něm zprávu. V této souvislosti posoudí Komise (Eurostat) v souladu s nařízením (ES) č. 679/2010 kvalitu údajů oznámených dotyčným členským státem;

a) provede ve spolupráci s nejvyššími vnitrostátními kontrolními orgány komplexní nezávislý audit výkazů vládních institucí zaměřený na spolehlivost, úplnost a přesnost výkazů za veřejný sektor pro účely postupu při nadměrném schodku a podá o něm zprávu. V této souvislosti posoudí Komise (Eurostat) v souladu s nařízením (ES) č. 479/2009 (ve znění 679/2010) kvalitu údajů oznámených dotyčným členským státem, s ohledem na kvalitu statistických údajů v souvislosti s postupem při nadměrném schodku;

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě rizika nedodržení lhůty k nápravě nadměrného schodku Komise adresuje dotčenému členskému státu doporučení, aby přijal další opatření ve lhůtě, která je v souladu se lhůtou pro nápravu jeho nadměrného schodku podle odstavce 1. Doporučení Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu jej Komise dotyčnému parlamentu předloží.

2. V případě rizika nedodržení lhůty k nápravě nadměrného schodku a pokud nejsou tato rizika způsobena okolnostmi vymykajícími se kontrole dotyčného členského státu, Komise adresuje dotčenému členskému státu doporučení, aby pečlivě provedl opatření uvedená v úvodních doporučeních ve lhůtě, která je v souladu se lhůtou pro nápravu jeho nadměrného schodku podle odstavce 1. Doporučení Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu jej Komise dotyčnému parlamentu předloží.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ve lhůtě stanovené v doporučení Komise uvedené v odstavci 2 předloží dotyčný členský stát Komisi zprávu o opatřeních přijatých v reakci na toto doporučení spolu s zprávami uvedenými v čl. 7 odst. 3. Zpráva obsahuje rozpočtové důsledky všech přijatých diskrečních opatření, cíle výdajů a příjmů vládních institucí, informace o přijatých opatřeních a povaze uvedených opatření plánovaných k dosažení cílů, jakož i informace o dalších opatřeních přijatých v reakci na doporučení Komise. Zpráva se zveřejňuje.

3. Ve lhůtě stanovené v doporučení Komise uvedené v odstavci 2 předloží dotyčný členský stát Komisi dodatečnou zprávu o opatřeních provedených v reakci na toto doporučení. Zpráva se zveřejňuje.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Článek -11 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -11

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

 

2. Svěření pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 5 je Komisi uděleno na dobu tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto tříletého období vypracuje Komise zprávu o výkonu přenesené pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Článek -11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -11a

 

Hospodářský dialog

 

Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, především mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu pozvat předsedu Rady, předsedu Komise a případně předsedu Evropské rady nebo Euroskupiny, aby před tímto výborem vystoupili a diskutovali o rozhodnutích přijatých podle čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 3.

 

Příslušný výbor Evropského parlamentu může dát příležitost členskému státu dotčenému tímto rozhodnutím, aby se výměny názorů zúčastnil.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) přínos tohoto nařízení k dosažení strategie Unie pro růst a zaměstnanost.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Co nejdříve, a nejpozději dne 31. prosince 2012, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž přezkoumá proveditelnost jednotlivých možností a předloží návrhy možného plánu na společné vydávání státních dluhových nástrojů zohledňující finanční, fiskální a právní podmínky. Komise věnuje zvláštní pozornost proveditelnosti zavedení fondu pro splácení dluhu, který by kombinoval dočasně společné vydávání dluhopisů a přísná pravidla pro fiskální úpravy.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Zpráva Komise

 

Komise do ... * předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a v případě nutnosti návrh, stanovící, jak by měla fungovat koordinace a předběžné diskuse mezi členskými státy o jakýchkoli významných plánech reformy hospodářské a fiskální politiky s možnými efekty přelévání, jaké formy by tyto koordinace a diskuse měly nabýt, jaké jsou zamýšlené politiky a jaké budou mít pravděpodobné politické důsledky pro členské státy, a zejména pro vnitrostátní parlamenty, rozhodnutí, která mohou z této koordinace a předběžných diskusí vzejít.

 

____________

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: tři měsíce od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Článek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11b

 

Evropský dluhový úřad

 

Komise do ...* předloží zprávu, popřípadě návrh, Evropskému parlamentu a Radě, ve které posoudí možnost vytvoření evropského dluhového úřadu odpovědného za řízení a koordinaci veškerých otázek spjatých s plánem emisí dluhopisů členských států na daný rok a obnovy nesplaceného dluhu a v níž by hodnotila udržitelnost veřejného dluhu všech členských států. Ve zprávě Komise by rovněž mělo být posouzeno možné každoroční zveřejňování údajů o veřejném dluhu, deficitu a dalších makroekonomických ukazatelích členských států.

 

____________

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: tři měsíce od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Příloha I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Společné zásady pro nezávislé fiskální instituce

 

– Vlastnictví: aniž jsou tím dotčeny níže uvedené zásady, měly by být charakteristiky nezávislých fiskálních institucí konzistentní s právním rámcem daného členského státu a jeho politickým a správním systémem. Při návrhu těchto institucí je třeba brát v úvahu kapacitní omezení u menších členských států.

 

– Mandát: mandát nezávislých fiskálních institucí by měl být právními předpisy jasně stanoven, aby se předešlo nemístným interferencím fiskálních orgánů nebo neodůvodněnému rozšíření jejich mandátu na úkor pravomocí fiskálních orgánů nebo výsadních práv vnitrostátních parlamentů.

 

– Zdroje: zdroje přidělené nezávislým fiskálním institucím by měly odpovídat jejich mandátu, aby mohly tento mandát vykonávat důvěryhodně.

 

– Odpovědnost: měl by být zřízen statutární mechanismus podporující odpovídající odpovědnost zákonodárné moci. Zprávy a analýzy nezávislých fiskálních institucí by měly být zveřejňovány a být bezplatně přístupné.

 

– Vedení: vedoucí místa by měla být obsazována na základě zásluh, zkušeností a technické kompetence, zejména pokud jde o rozpočtový proces. Proces jmenování může zapojovat několik institucí, například postupem potvrzení parlamentem nebo tím, že několik institucí navrhne jednoho nebo několik členů. Délka služby ve vedení nezávislých fiskálních institucí by měla být jasně stanovena právními předpisy, nemělo by být možné ji prodloužit a raději by měla přesahovat délku parlamentního volebního období. Ukončení smlouvy by mělo být přísně omezeno na případy, kdy se členové závažně zpronevěřili svým povinnostem.

 

– Personál: zaměstnanci nezávislých fiskálních institucí by měli být vybírání v otevřené soutěži založené na zásluhovosti a odborných schopnostech. Podmínky zaměstnání by měly odpovídat podmínkám státní správy.

 

– Přístup k informacím, transparentnost a komunikační politika: mělo by být pravidlem, že nezávislé fiskální instituce budou mít zákonem zaručený přístup ke všem příslušným informacím potřebným k tomu, aby mohly účinně a včas plnit svůj mandát. Jakákoli omezení tohoto pravidla by měla být rovněž jasně stanovena. Aniž by tím byly dotčeny tyto právní předpisy, neměla by být omezena možnost nezávislých fiskálních institucí komunikovat včas prostřednictvím dostupných sdělovacích prostředků. Pokud je hostitelem nezávislé fiskální instituce jiný subjekt, mělo by být jasné, že stanoviska vydává nezávislá fiskální instituce, a nikoli hostitelská instituce.

  • [1]       Úř. věst. C 141, 17.5.2012, s. 7.

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (29. 3. 2012)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně
(COM(2011)0821 – C7‑0448/2011 – 2011/0386(COD))

Navrhovatel: Tamás Deutsch

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

V listopadu 2011 Evropský parlament a Rada formálně přijaly legislativní balíček, jehož cílem je posílit správu ekonomických záležitostí v EU a eurozóně. Tento balíček se skládá ze šesti návrhů: čtyři se týkají fiskálních záležitostí, včetně reformy Paktu o stabilitě a růstu, a dvě nová nařízení usilují o odhalení a řešení vznikající makroekonomické nerovnováhy v EU a eurozóně.

Nařízení o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik a nařízení o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku byla určena k zajištění rozpočtové kázně v celé Unii. Nařízení o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně pak navíc zavedlo systém donucovacích mechanismů ve formě finančních sankcí pro členské státy eurozóny.

Připomínky

Návrh nařízení, který předložila Komise, stanoví další požadavky dohledu nad vnitrostátními rozpočtovými politikami, navrhuje společný rozpočtový harmonogram a požaduje přísnější sledování rozpočtových rozhodnutí členských států, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku.

Navrhovatel vítá podnět k synchronizovanému dohledu nad rozpočtovými politikami, zejména ustanovení o zavedení společného rozpočtového harmonogramu, o fiskálních rámcích založených na pravidlech a o zesíleném dohledu nad členskými státy, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku. Domnívá se však, že prosazování rozpočtového dohledu by mělo vždy podléhat hlavním cílům EU, a zejména požadavkům článku 9 SFEU, které se týkají podpory vysoké úrovně zaměstnanosti a záruky přiměřené sociální ochrany.

Za stejně důležité navrhovatel považuje, aby byla rozpočtová politika EU plně sladěna s novou strategií pro zaměstnanost a růst, strategií EU 2020, která má EU rovněž umožnit překonat krizi a nasměrovat hospodářství EU k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu doprovázenému vysokou mírou zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie požaduje, aby při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížela Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, se zárukou přiměřené sociální ochrany, s bojem proti sociálnímu vyloučení a s vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Změny Paktu o stabilitě a růstu znamenají jednak posílení pokynů a pro členské státy, jejichž měnou je euro, i pobídek pro stanovení a provádění obezřetné rozpočtové politiky a zároveň vyvarování se nadměrných schodků veřejných financí. Tato ustanovení vytvořila na úrovni Unie pevnější rámec pro dohled nad hospodářskou politikou jednotlivých členských států.

(3) Změny Paktu o stabilitě a růstu znamenají jednak posílení pokynů a pro členské státy, jejichž měnou je euro, i pobídek pro stanovení a provádění obezřetné rozpočtové politiky a zároveň vyvarování se nadměrných schodků veřejných financí. Tato ustanovení vytvořila na úrovni Unie pevnější rámec pro dohled nad hospodářskou politikou jednotlivých členských států. K těmto ustanovením by se měl přidat přísnější dozor nad sociální politikou spojenou s vytvářením pracovních míst.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Evropská rada přijala na svém zasedání dne 17. června 2010 novou strategii pro růst a zaměstnanost, strategii EU 2020, která má Unii umožnit vyjít z krize silnější a nasměrovat své hospodářství k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu růstu doprovázenému vysokou mírou kvalitních pracovních míst, produktivity a sociální soudržnosti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Unie se zavázala ke strategii pro růst a zaměstnanost „Evropa 2020“, která obsahuje cíle v oblasti zaměstnanosti, chudoby, vzdělávání, inovací a životního prostředí.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Náležitá pozornost by měla být věnována strategii pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 a tomu, jak je v členských státech prostřednictvím národních programů reforem naplňována.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Silné veřejné finance jsou nejlépe zajištěny ve fázi plánování a závažné chyby by měly být zjištěny co nejdříve. Členské státy by měly mít prospěch nejen ze stanovení hlavních zásad a rozpočtových cílů, ale také ze synchronizovaného sledování svých rozpočtových politik.

(5) Vyvážené a udržitelné veřejné finance jsou nejlépe zajištěny ve fázi plánování a závažné chyby by měly být zjištěny co nejdříve. Členské státy by měly mít prospěch nejen ze stanovení hlavních zásad a rozpočtových cílů, ale také ze synchronizovaného přezkoumávání svých rozpočtových a prorůstových politik.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Zavedením společného rozpočtového harmonogramu pro členské státy, jejichž měnou je euro, by se měly lépe synchronizovat klíčové kroky při přípravě vnitrostátních rozpočtů, což přispěje k účinnosti evropského semestru pro koordinaci rozpočtových politik. Přijetí společného rozpočtového harmonogramu by mělo vést k silnější součinnosti usnadněním politické koordinace mezi členskými státy, jejichž měnou je euro, a zajistit, že doporučení Rady a Komise budou vhodně začleněna do vnitrostátního procesu přijímání rozpočtu.

(6) Zavedením společného rozpočtového harmonogramu pro členské státy, jejichž měnou je euro, je možné lépe synchronizovat základní údaje při přípravě vnitrostátních rozpočtů, což přispěje k účinnosti evropského semestru pro koordinaci rozpočtových politik a k podpoře hospodářského růstu a trvalé zaměstnanosti. Přijetí společného rozpočtového harmonogramu by mělo a) vést k silnější součinnosti usnadněním politické koordinace mezi členskými státy, jejichž měnou je euro; b) zaručovat, že rozpočtová politika členských států bude sladěna se strategií EU 2020,c) zajistit, že doporučení Rady a Komise budou vhodně začleněna do vnitrostátního procesu přijímání rozpočtu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti fiskálních rámců založených na pravidlech při podpoře zdravé a udržitelné fiskální politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních pravidel, která jsou v souladu s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni Unie, by mělo být klíčovým prvkem k zajištění dodržování Paktu o stabilitě a růstu. Členské státy by zejména měly zavést pravidla vyrovnaného strukturálního salda rozpočtu, která provedou do vnitrostátních právních předpisů základní zásady fiskálního rámce Unie. Tato transpozice by se měla uskutečnit prostřednictvím závazných pravidel, pokud možno ústavní povahy, aby se prokázala silná podpora Paktu o stabilitě a růstu ze strany vnitrostátních orgánů.

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti fiskálních rámců založených na pravidlech při podpoře zdravé a udržitelné fiskální politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních pravidel, která jsou v souladu s rozpočtovými cíli a cíli týkajícími se zaměstnanosti a udržitelného růstu stanovenými na úrovni Unie, by mělo být klíčovým prvkem k zajištění dodržování Paktu o stabilitě a růstu. Členské státy by zejména měly zavést pravidla vyrovnaného strukturálního salda rozpočtu, která provedou do vnitrostátních právních předpisů základní zásady fiskálního rámce Unie a jejího rámce pro zaměstnanost. Tato transpozice by se měla uskutečnit prostřednictvím závazných vnitrostátních pravidel, aby se prokázala silná podpora Paktu o stabilitě a růstu ze strany vnitrostátních orgánů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Zaujaté a nerealistické makroekonomické a rozpočtové prognózy mohou značně narušit účinnost rozpočtového plánování a v důsledku toho poškodit závazek k rozpočtové kázni. Nezávislé subjekty mohou poskytnout makroekonomické předpovědi nestranné a realistické.

(8) Neobjektivní a nerealistické makroekonomické a rozpočtové prognózy značně narušují účinnost rozpočtového plánování a v důsledku toho poškozují závazek k rozpočtové kázni. Nezávislé subjekty by mohly poskytovat nestrannější a realističtější makroekonomické předpovědi.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Jak dokazuje krize státního dluhu, a zejména potřeba zavést společné finanční pojistky, v členských státech, jejichž měnou je euro, více působí vzájemný efekt přelévání, pokud jde o jejich rozpočtové politiky. Každý členský stát, jehož měnou je euro, by měl před přijetím jakýchkoli významných plánů reformy fiskální politiky s možnými efekty přelévání konzultovat Komisi a ostatní členské státy, jejichž měnou je euro, aby bylo možné posoudit možný dopad na eurozónu jako celek. Členské státy by měly o svých rozpočtových plánech uvažovat z hlediska společného zájmu a předložit je Komisi pro účely sledování ještě předtím, než se stanou závaznými. Komise by měla mít možnost v případě potřeby k návrhu rozpočtového plánu zaujmout stanovisko, které by členský stát, a zejména rozpočtové orgány, měly vzít v úvahu při přijímání zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by mělo zajistit, že směřování politiky Unie v oblasti rozpočtu bude řádně začleněno do vnitrostátních rozpočtových opatření. Zejména by toto stanovisko mělo zahrnovat posouzení, zda rozpočtové plány náležitě zohledňují doporučení vydaná v rámci evropského semestru v rozpočtové oblasti. Komise by měla být připravena na požádání předložit toto stanovisko parlamentu dotyčného členského státu. Do jaké míry bylo toto stanovisko vzato v úvahu, by mělo být součástí posouzení, zda a kdy budou splněny příslušné podmínky; to povede k rozhodnutí o uplatnění postupu při nadměrném schodku vůči dotčenému členskému státu, přičemž by mělo být dřívější nezohlednění pokynů považováno za přitěžující okolnost. Na základě celkového posouzení plánů Komisí by měla rozpočtovou situaci a vyhlídky pro eurozónu projednat také Euroskupina.

(10) Jak dokazuje krize státního dluhu, a zejména potřeba zavést společné finanční pojistky, v členských státech, jejichž měnou je euro, více působí vzájemný efekt přelévání, pokud jde o jejich rozpočtové a makroekonomické politiky. Každý členský stát, jehož měnou je euro, by měl před přijetím jakýchkoli významných plánů reformy fiskální politiky s možnými efekty přelévání konzultovat Komisi a ostatní členské státy, jejichž měnou je euro, aby bylo možné posoudit možný dopad na eurozónu jako celek, včetně sociálního dopadu a dopadu na životní prostředí. Členské státy by měly o svých rozpočtových plánech uvažovat z hlediska společného zájmu a předložit je Komisi pro účely sledování ještě předtím, než se stanou závaznými. Komise by měla mít možnost v případě potřeby k návrhu rozpočtového plánu zaujmout stanovisko, které by členský stát, a zejména rozpočtové orgány, měly vzít v úvahu při přijímání zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by mělo zajistit, že směřování politiky Unie v rámci evropského semestru bude řádně začleněno do vnitrostátních rozpočtových opatření. Toto stanovisko by mělo zahrnovat zejména posouzení, zda rozpočtové plány náležitě zohledňují cíle týkající se hospodářského růstu, zaměstnanosti a sociální oblasti v rámci strategie EU 2020 a také doporučení vydaná v rámci evropského semestru. Komise by měla být připravena na požádání předložit toto stanovisko parlamentu dotyčného členského státu. Do jaké míry bylo toto stanovisko vzato v úvahu, by mělo být součástí posouzení, zda a kdy budou splněny příslušné podmínky; to povede k rozhodnutí o uplatnění postupu při nadměrném schodku vůči dotčenému členskému státu, přičemž by mělo být dřívější nezohlednění pokynů považováno za přitěžující okolnost. Na základě celkového posouzení plánů Komisí by měla rozpočtovou situaci a vyhlídky pro eurozónu projednat také Euroskupina.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Členské státy, jejichž měnou je euro a na které se vztahuje postup při nadměrném schodku, by měly být sledovány přísněji, aby mohlo dojít k úplné a včasné nápravě nadměrného schodku. Přísnější sledování by mělo zajistit včasnou nápravu případných odchylek od doporučení Rady k odstranění nadměrného schodku. Toto sledování by mělo doplňovat ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 1467/97. Způsoby tohoto přísnějšího sledování by měly být odstupňovány v závislosti na fázi postupu, v níž se členský stát nachází, jak je stanoveno v článku 126 Smlouvy.

(11) Členské státy, jejichž měnou je euro a na které se vztahuje postup při nadměrném schodku, by měly být sledovány přísněji, aby mohlo dojít k úplné a včasné nápravě nadměrného schodku. Přísnější sledování by mělo zajistit včasnou nápravu případných odchylek od doporučení Rady k odstranění nadměrného schodku a zároveň podporovat udržitelný růst. Toto sledování by mělo doplňovat ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 1467/97. Způsoby tohoto přísnějšího sledování by měly být odstupňovány v závislosti na fázi postupu, v níž se členský stát nachází, jak je stanoveno v článku 126 Smlouvy.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Přísnější sledování členských států, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, by mělo umožnit zjištění rizik týkajících se dodržení termínu pro nápravu nadměrného schodku členského státu. Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by Komise vydat členskému státu doporučení, aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, která by měla být předložena parlamentu dotyčného členského státu na jeho žádost. Toto posouzení by mělo umožnit rychlou nápravu situace ohrožující odstranění nadměrného schodku ve stanovené lhůtě. Posouzení, zda je toto doporučení Komise dodržováno, by mělo být součástí soustavného posuzování účinných opatření pro nápravu nadměrného schodku, které provádí Komise. Při rozhodování, zda byla k nápravě nadměrného schodku přijata účinná opatření, by měla Rada rovněž vycházet z toho, zda členský stát jednal v souladu s doporučením Komise.

(12) Přísnější sledování členských států, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, by mělo umožnit zjištění rizik týkajících se dodržení termínu pro nápravu nadměrného schodku členského státu. Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by Komise vydat členskému státu doporučení, aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, která by měla být předložena parlamentu dotyčného členského státu na jeho žádost. Toto posouzení by mělo umožnit rychlou nápravu situace ohrožující odstranění nadměrného schodku ve stanovené lhůtě. Posouzení, zda je toto doporučení Komise dodržováno, by mělo být součástí soustavného posuzování účinných opatření pro nápravu nadměrného schodku, které provádí Komise. Při rozhodování, zda byla k nápravě nadměrného schodku přijata účinná opatření, by měla Rada rovněž vycházet z toho, zda členský stát jednal v souladu s doporučením Komise a do jaké míry jsou tím ovlivněny cíle v oblasti zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu nabídnout členskému státu, na nějž se vztahuje doporučení Komise, aby se zúčastnil rozpravy,

(13) Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti mohou příslušné výbory Evropského parlamentu nabídnout členskému státu, na nějž se vztahuje doporučení Komise, a sociálním partnerům z tohoto členského státu, aby se zúčastnili výměny názorů,

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Kapitola II – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Společná rozpočtová ustanovení

Společná rozpočtová ustanovení a požadavky na informace o vydávání státních dluhopisů

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zveřejní každoročně nejpozději do 15. dubna své střednědobé fiskální plány v souladu se svým střednědobým rozpočtovým rámcem na základě nezávislé makroekonomické předpovědi spolu se svými programy stability.

1. Členské státy zveřejní každoročně nejpozději do 15. dubna své střednědobé fiskální plány a plány hospodářských investic v souladu se svým střednědobým rozpočtovým rámcem na základě nezávislé makroekonomické předpovědi spolu se svými programy stability.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou numerická fiskální pravidla týkající se rozpočtového salda, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97. Tato pravidla se týkají vládních institucí jako celku a jsou závazné, pokud možno ústavní, povahy.

1. Členské státy zavedou numerická fiskální pravidla týkající se rozpočtového salda, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97. Tato vnitrostátní pravidla se týkají vládních institucí jako celku a jsou závazné povahy.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4 a

 

Požadavky na informace o vydávání státních dluhopisů

 

Za účelem lepší koordinace plánování a optimalizace podmínek financování vydávání státních dluhopisů podávají členské státy Komisi a Radě předem informace o svých plánech ohledně vydávání státních dluhopisů.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) podrobný popis předpokládaných výdajů, které jsou přímo spojeny s dosažením cílů, jež jsou součástí strategie pro růst a zaměstnanost EU 2020, včetně veřejných investic, s použitím ukazatelů společného hodnotícího rámce;

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) dopad návrhu rozpočtu s ohledem na cíle strategie EU 2020 v oblasti růstu a zaměstnanosti a v sociální oblasti;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. a b(nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) posouzení dopadu návrhu rozpočtového plánu na sociální oblast a jeho souladu s cíli Unie v oblasti růstu a zaměstnanosti, s hlavními směry hospodářské politiky členských států a Unie a s hlavními směry politiky zaměstnanosti členských států;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) cílové hodnoty výdajů a příjmů jako procentní podíl HDP pro vládní instituce a jejich hlavní složky, přičemž se zohlední podmínky a kritéria pro stanovení trendu růstu veřejných výdajů bez vlivu diskrečních opatření na straně příjmů podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1466/97;

c) cílové hodnoty výdajů a příjmů jako procentní podíl HDP pro vládní instituce a jejich hlavní složky, přičemž se zohlední podmínky a kritéria pro stanovení trendu růstu veřejných výdajů bez vlivu diskrečních opatření na straně příjmů podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1466/97 a jejich dopad na růst a zaměstnanost;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) hlavní předpoklady očekávaného hospodářského vývoje a důležitých ekonomických proměnných vztahujících se k dosažení rozpočtových cílů. Tyto předpoklady jsou založeny na nezávislé makroekonomické prognóze růstu;

e) hlavní předpoklady očekávaného hospodářského a sociálního vývoje a důležitých ekonomických a sociálních proměnných vztahujících se k dosažení rozpočtových cílů. Tyto předpoklady jsou založeny na nezávislé makroekonomické prognóze růstu;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Členské státy zařadí do svého programu stability a programu reformy aktualizovaný podrobný popis předpokládaných výdajů, které jsou přímo spojeny s dosažením cílů, jež jsou součástí strategie pro růst a zaměstnanost EU 2020, včetně veřejných investic, s použitím ukazatelů společného hodnotícího rámce. Ve výše uvedeném podrobném popisu budou řádně vysvětleny rozdíly mezi předpokládanými výdaji a nejnovějšími programy stability.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise zjistí obzvláště závažná porušení povinností v oblasti rozpočtové politiky stanovených v Paktu o stabilitě a růstu, vyžádá si od dotyčného členského státu do dvou týdnů od předložení návrhu rozpočtového plánu jeho přepracovaný návrh. Tato žádost se zveřejní.

5. Pokud Komise zjistí obzvláště závažné nedodržování doporučení uvedených v evropském semestru, vyžádá si od dotyčného členského státu do dvou týdnů od předložení návrhu rozpočtového plánu jeho přepracovaný návrh. Komise svou žádost a odpověď dotyčného členského státu zveřejní.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě přepracovaného návrhu rozpočtového plánu se použijí odstavce 2 až 4.

V případě přepracovaného návrhu rozpočtového plánu se použijí odstavce 2 až 4a.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě potřeby zaujme Komise do 30. listopadu k návrhu rozpočtového plánu stanovisko.

1. V případě potřeby zaujme Komise do 30. listopadu k návrhu rozpočtového plánu stanovisko. Komise v tomto ohledu řádně přihlédne k tomu, jak dotyčný členský stát uplatňuje strategii pro růst a zaměstnanost Europa 2020.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Stanovisko Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu jej Komise dotyčnému parlamentu předloží.

2. Stanovisko Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu nebo Evropského parlamentu jej Komise dotyčnému parlamentu předloží.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise provede celkové posouzení rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně jako celku. Posouzení se zveřejní.

3. Komise provede celkové posouzení rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně jako celku. Posouzení a také jejich vliv na dosažení cílů strategie EU 2020 v oblasti růstu a zaměstnanosti a v sociální oblasti se zveřejní.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4,. Euroskupina projedná stanoviska Komise k vnitrostátním rozpočtovým plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky eurozóny jako celku na základě celkového posouzení Komisí v souladu s odstavcem 3. Posouzení se zveřejní.

4. Euroskupina projedná stanoviska Komise k vnitrostátním rozpočtovým plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky eurozóny jako celku na základě celkového posouzení Komisí v souladu s odstavcem 3. Euroskupina může vydávat doporučení pro Radu. Posouzení se zveřejní.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členský stát pravidelně podává zprávy Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru nebo podvýboru, který pro tento účel určí, o meziročním plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů vládních institucí, jakož i informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření plánovaných k dosažení cílů. Zpráva se zveřejňuje.

3. Členský stát pravidelně podává zprávy Komisi, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a finančnímu výboru nebo podvýboru, který pro tento účel určí, o meziročním plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů vládních institucí, jakož i informace o přijatých opatřeních a jejich dopadu na plnění cílů strategie EU 2020 v oblasti růstu a zaměstnanosti a v sociální oblasti a o povaze opatření plánovaných k dosažení cílů. Ke zprávě je přiloženo posouzení dopadu v sociální oblasti. Zpráva se zveřejňuje.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě rizika nedodržení lhůty k nápravě nadměrného schodku Komise adresuje dotčenému členskému státu doporučení, aby přijal další opatření ve lhůtě, která je v souladu se lhůtou pro nápravu jeho nadměrného schodku podle odstavce 1. Doporučení Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu jej Komise dotyčnému parlamentu předloží.

2. V případě rizika nedodržení lhůty k nápravě nadměrného schodku Komise adresuje dotčenému členskému státu doporučení, aby přijal další opatření ve lhůtě, která je v souladu se lhůtou pro nápravu jeho nadměrného schodku podle odstavce 1. Doporučení Komise se zveřejní a na žádost parlamentu dotyčného členského státu nebo Evropského parlamentu je Komise dotyčnému parlamentu předloží.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ve lhůtě stanovené v doporučení Komise uvedené v odstavci 2 předloží dotyčný členský stát Komisi zprávu o opatřeních přijatých v reakci na toto doporučení spolu s zprávami uvedenými v čl. 7 odst. 3. Zpráva obsahuje rozpočtové důsledky všech přijatých diskrečních opatření, cíle výdajů a příjmů vládních institucí, informace o přijatých opatřeních a povaze uvedených opatření plánovaných k dosažení cílů, jakož i informace o dalších opatřeních přijatých v reakci na doporučení Komise. Zpráva se zveřejňuje.

3. Ve lhůtě stanovené v doporučení Komise uvedené v odstavci 2 předloží dotyčný členský stát Komisi zprávu o opatřeních přijatých v reakci na toto doporučení spolu s zprávami uvedenými v čl. 7 odst. 3. Zpráva obsahuje rozpočtové a sociální důsledky všech přijatých diskrečních opatření, cíle výdajů a příjmů vládních institucí, informace o přijatých opatřeních a povaze uvedených opatření plánovaných k dosažení cílů, informace o dalších opatřeních přijatých v reakci na doporučení Komise a dále informace o dopadu opatření k dosažení pokroku při plnění cílů strategie pro růst a zaměstnanost EU 2020. Zpráva se zveřejňuje.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) účinky tohoto nařízení, pokud jde o cíle v oblasti růstu a zaměstnanosti a v sociální oblasti, které jsou součástí strategie EU 2020.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11 a

 

Hospodářský dialog

 

1. V zájmu posílení dialogu mezi orgány Unie, zejména mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a v zájmu zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti mohou příslušné výbory Evropského parlamentu vyzvat předsedu Rady, Komisi a v případě potřeby předsedu Evropské rady nebo předsedu Euroskupiny, aby se dostavili do výborů k projednání doporučení a rozhodnutí přijatých podle tohoto nařízení.

 

2. Příslušné výbory Evropského parlamentu mohou pozvat zástupce členského státu, na nějž se vztahuje doporučení nebo rozhodnutí Rady podle tohoto nařízení, a také sociální partnery z tohoto členského státu, aby se zúčastnili výměny názorů.

 

3. Zástupci Komise mohou být parlamentem členského státu, na nějž se vztahuje doporučení nebo rozhodnutí Rady přijaté na základě tohoto nařízení, vyzváni k účasti na výměně názorů.

 

4. Rada a Komise pravidelně informují Evropský parlament o ekonomických a sociálních dopadech uplatňování tohoto nařízení.

POSTUP

Název

Společná ustanovení týkající se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

Referenční údaje

COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

13.12.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

13.12.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Tamás Deutsch

15.12.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Datum přijetí

27.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Ioan Enciu, Louis Grech

POSTUP

Název

Společná ustanovení týkající se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

Referenční údaje

COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)

Datum predložení EP

23.11.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

13.12.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Elisa Ferreira

25.10.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Datum přijetí

14.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

12

14

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Ashley Fox, Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Datum předložení

24.5.2012