Betänkande - A7-0173/2012Betänkande
A7-0173/2012

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet

29.5.2012 - (COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Elisa Ferreira


Förfarande : 2011/0386(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet

(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0821),

–   med beaktande av artiklarna 294.2, 136 och 121.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0448/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag och den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 7 mars 2012[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0173/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Enligt artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och sina insatser beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utslagning samt en hög utbildningsnivå och en hög nivå på skyddet av människors hälsa.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Stabilitets- och tillväxtpakten, framförallt förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken, och rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott, som utformades för att säkra budgetdisciplin i hela unionen, anger ramarna för att förhindra och korrigera alltför stora offentliga underskott. Pakten har ytterligare förstärkts av Europaparlamentets och rådets förordning nr .../2011 om ändring av förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken och förordning (EU) nr .../2011 om ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet infördes ett system med effektiva, förebyggande och stegvisa kontrollmekanismer i form av finansiella påföljder för de medlemsstater som har euron som valuta.

(2) Stabilitets- och tillväxtpakten, framförallt förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken, och rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott, som syftar till att säkra budgetdisciplin i hela unionen, anger ramarna för att förhindra och korrigera alltför stora offentliga underskott. Förordningarna (EG) nr 1466/97 och 1467/97 har ändrats och stabilitets- och tillväxtpakten har stärkts ytterligare genom Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1175/2011l1 och 1177/20112. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet3 infördes ett system med effektiva, förebyggande och stegvisa kontrollmekanismer i form av finansiella påföljder för de medlemsstater som har euron som valuta. I artikel 2-a i förordning (EG) nr 1466/97 fastställs de beståndsdelar som utgör den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken.

 

__________________________

1 EUT L 306, 23.11.2011, s. 12.

 

2 EUT L 306, 23.11.2011, s. 33.

 

3 EUT L 306, 23.11.2011, s. 1.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) I enlighet med artikel 2-a i förordning (EG) nr 1466/97 inbegriper den europeiska planeringsterminen utformning och övervakning av genomförandet av de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik (riktlinjer för den ekonomiska politiken) i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget, utformning och granskning av genomförandet av de riktlinjer avseende sysselsättning som ska beaktas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 148.2 i EUF-fördraget (sysselsättningsriktlinjer), framläggande och bedömning av medlemsstaternas stabilitets- eller konvergensprogram enligt den förordningen, framläggande och bedömning av medlemsstaternas nationella reformprogram, till stöd för unionens strategi för tillväxt och sysselsättning och som har utarbetats i enlighet med de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken, med sysselsättningsriktlinjerna och med de allmänna riktlinjer som kommissionen och Europeiska rådet utfärdade i början av den årliga övervakningscykeln samt övervakning för att förebygga och korrigera makroekonomiska obalanser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser1.

 

_____________________________

1 EUT L 306, 23.11.2011, s. 25.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Ändringarna av stabilitets- och tillväxtpakten förbättrar både vägledningen och, i fråga om de medlemsstater som har euron som valuta, uppmuntrar till utarbetande och tillämpning av en försiktig finanspolitik, samtidigt som man undviker alltför stora offentliga underskott. Dessa bestämmelser har skapat ett robustare ramverk på unionsnivå för övervakningen av den ekonomiska politiken i medlemsstaterna.

(3) Ändringarna av stabilitets- och tillväxtpakten förbättrar både vägledningen och, i fråga om de medlemsstater som har euron som valuta, leder till förstärkta och mer automatiska sanktioner om en försiktig finanspolitik inte förs, samtidigt som man undviker alltför stora offentliga underskott. Dessa bestämmelser har skapat ett robustare ramverk på unionsnivå för övervakningen av den ekonomiska politiken i medlemsstaterna, men det finns ett behov av fördjupad samordning av den ekonomiska politiken och incitament för efterlevnad av denna.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Den omarbetade stabilitets- och tillväxtpakten grundar sig på målet om sunda statsfinanser som ett medel för att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark hållbar tillväxt understödd av finansiell stabilitet, för att därigenom bidra till uppnåendet av EU:s mål avseende hållbar tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Europeiska rådet antog vid sitt möte den 17 juni 2010 en ny EU-strategi för tillväxt och sysselsättning i syfte att hjälpa unionen att gå starkare ur krisen och inrikta sin ekonomi på en smart och hållbar tillväxt för alla, med hög sysselsättning av god kvalitet, produktivitet och social sammanhållning. Unionens tillväxt- och sysselsättningsstrategi inbegriper även mål avseende fattigdom, utbildning, innovation och miljö.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) Man måste ägna vederbörlig uppmärksamhet åt unionens strategi för tillväxt och sysselsättning och hur medlemsstaterna genomför denna via sina nationella reformprogram.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Fördraget medger att särskilda åtgärder antas för euroområdet som går utöver de bestämmelser som gäller för samtliga medlemsstater, för att den ekonomiska och monetära unionen ska fungera smidigt.

(4) EUF-fördraget medger att särskilda åtgärder antas för euroområdet som går utöver de bestämmelser som gäller för samtliga medlemsstater, för att den ekonomiska och monetära unionen ska fungera smidigt och för att undvika politik i medlemsstaterna som äventyrar detta. Närhelst det är lämpligt och nödvändigt bör de specifika åtgärder som avses i artikel 136 i EUF-fördraget tillämpas mer aktivt, för att skapa de förutsättningar som krävs för en djupare och mer motståndskraftig integration som bör åtföljas av en starkare demokratisk legitimitet för den ekonomiska och monetära unionen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Sunda offentliga finanser och balanserade budgetar är en förutsättning för ekonomisk och finansiell stabilitet, något som tydligt framgår av statsskuldskrisen som understryker behovet av starka och stabila finanspolitiska ramar. Vidare belyser dagens underskott, som hänger samman med ekonomiernas stagnation, att det behövs reformer snarare än ökade utgifter.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Medlemsstaterna bör avstå från att anta eventuella åtgärder som kan äventyra uppnåendet av EU:s mål inom ramen för den ekonomiska och monetära unionen, särskilt vad gäller praxis att samla på sig skulder vid sidan om den offentliga sektorns konton.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Starka offentliga finanser grundläggs bäst på planeringsstadiet och stora fel bör upptäckas så tidigt som möjligt. Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara de vägledande principerna och målen för de offentliga finanserna, utan även av en synkroniserad övervakning av deras finanspolitik.

(5) Starka offentliga finanser och en samordnad ekonomisk politik grundläggs bäst på planeringsstadiet, och stora fel bör upptäckas så tidigt som möjligt. Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara de vägledande principerna och målen för de offentliga finanserna, utan även av en synkroniserad övervakning av deras finanspolitik och makroekonomiska politik samt emissioner av statspapper. I syfte att samordna planeringen av sina emissioner av statspapper bättre måste medlemsstaterna rapportera sina planer avseende emissioner av statspapper på förhand.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Syftet med denna förordning är att inrätta ytterligare mekanismer inom unionen för att samordna och övervaka medlemsstaternas budgetpolitik och ekonomiska politik. Likväl bör man visa försiktighet under hela processen, och av denna anledning bör inga uppgifter med anknytning till medlemsstaternas planer för emission av statspapper, förnyelse av utestående skulder eller andra relevanta operationer offentliggöras, utan uteslutande användas för intern samordning. Detta motiveras av den potentiella risk som en medlemsstat kan utsättas för om dess finansiella behov kommer till finansmarknadernas kännedom i förväg.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Om man fastställer en gemensam budgettidsfrist för medlemsstater som har euron som valuta bör det leda till en bättre synkronisering av förberedandet av nationella budgetar, och därigenom bidra till en effektivare europeisk termin för samordning av budgetpolitiken. En gemensam budgettidsfrist bör ge förstärkta synergieffekter genom att den politiska samordningen underlättas mellan medlemsstater som har euron som valuta och genom att rådets och kommissionens rekommendationer integreras i medlemsstaternas förfaranden för budgetantagande.

(6) Om man fastställer en gemensam budgettidsfrist för medlemsstater som har euron som valuta bör det leda till en bättre synkronisering av förberedandet av nationella budgetar, och därigenom bidra till en effektivare europeisk termin för samordning av budgetpolitiken och den ekonomiska politiken. En gemensam budgettidfrist bör ge förstärkta synergieffekter genom att den politiska samordningen underlättas mellan medlemsstater som har euron som valuta och genom att de landsspecifika politiska rekommendationerna, de nationella reformprogrammen och stabilitets- och konvergensprogrammen samt de rekommendationer som bygger på analysen av de makroekonomiska obalanserna integreras i medlemsstaternas förfaranden för budgetantagande.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Det är viktigt att den gemensamma budgettidfristen är i överensstämmelse med medlemsstaternas budgetramar. Annars riskerar ett yttrande från kommissionen om en medlemsstats utkast till budgetplan att sakna demokratisk legitimitet inför denna medlemsstats parlament.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Då budgeten inte antagits senast den 31 december, såsom föreskrivs i denna förordning, bör det finnas förfaranden för en provisorisk budget för att säkerställa att regeringen fortfarande kan utföra sina grundläggande uppgifter.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Det finns klara belägg för att regelbaserade finanspolitiska ramverk är effektiva i fråga om att stödja en sund och hållbar finanspolitik. Införandet av nationella finanspolitiska regler som är förenliga med de budgetmål som satts på unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till att stabilitets- och tillväxtpakten följs. Medlemsstaterna bör framförallt införa regler för strukturell budgetbalans varigenom huvudprinciperna i unionens finanspolitiska ramverk införlivas i nationell lagstiftning. Införlivandet bör kopplas till bindande regler, helst av konstitutionell natur, för att visa nationella myndigheters starka engagemang när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten.

(7) Effektiva regelbaserade finanspolitiska ramverk kan vara betydelsefulla i fråga om att stödja en sund och hållbar finanspolitik. Införandet av nationella finanspolitiska regler som är förenliga med de budgetmål och ekonomiska mål som satts på unionsnivå och som inbegriper en definition av exceptionella omständigheter och allvarlig ekonomisk nedgång bör i stor utsträckning bidra till att stabilitets- och tillväxtpakten varaktigt följs. Medlemsstaterna bör framförallt införa en mekanism som ska utlösas i händelse av betydande avvikelser från det medelfristiga målet eller från anpassningsbanan mot detsamma, i syfte att garantera en återgång till det medelfristiga målet inom en skälig tid. Det är viktigt att dessa regler omfattar den offentliga sektorn som helhet och är av bindande slag eller av annat slag som garanterat efterlevs fullt ut genom de nationella budgetförfarandena som helhet.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Omfattningen av statsskuldsättningen i EU är en mycket viktig utmaning som man måste ta itu med om ekonomin ska återgå till en stabil och motståndskraftig tillväxttrend, på kort sikt såväl som på lång sikt. Det kommer att ta lång tid innan den genomsnittliga skuldsättningsnivån hos medlemsstaterna åter hamnar på den 60-procentsbana som föreskrivs i stabilitets- och tillväxtpakten. Uppnående av budgetmålen på medellång sikt är en avgörande förutsättning i detta sammanhang, medan ett avsteg från dem skulle kunna ge upphov till höga räntor, vilket i sin tur skulle hota tillväxten och återhämtningen.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Partiska och orealistiska makroekonomiska och budgetmässiga prognoser kan allvarligt hämma budgetplaneringens effektivitet och följaktligen försämra budgetdisciplinen. Prognoser från oberoende organ kan ge opartiska och realistiska makroekonomiska prognoser.

(8) Partiska och orealistiska makroekonomiska och budgetmässiga prognoser kan allvarligt hämma budgetplaneringens effektivitet och följaktligen försämra budgetdisciplinen. Prognoser från oberoende eller tekniskt behöriga organ som är självständiga gentemot medlemsstatens finanspolitiska myndigheter och som uppfyller de minimikrav som fastställs i bilaga I kan ge opartiska och realistiska makroekonomiska prognoser så snart deras jämförbarhet och samstämdhet har fastställts.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Kommissionen bör fastställa symmetriska undre och övre vägledande tröskelvärden genom att utarbeta rapporten om förvarningsmekanismen, särskilt vad gäller bytesbalansen.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Denna gradvis skärpta övervakning kompletterar ytterligare bestämmelserna i stabilitets- och stabilitetspakten och skärper övervakningen av budgetdisciplinen i de medlemsstater som har euro som valuta. En stegvis skärpt övervakning bör bidra till bättre budgetresultat vilket gynnar alla medlemsstater med euro som valuta. Som del av ett gradvist skärpt förfarande är en närmare övervakning särskilt värdefull för medlemsstater som har alltför stort underskott i de offentliga finanserna.

(9) Denna gradvis skärpta övervakning och samordning fullbordar ytterligare den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken, kompletterar bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten och skärper övervakningen av budgetens och finansernas soliditet och den ekonomiska konvergensen i de medlemsstater som har euro som valuta. En stegvis skärpt övervakning bör bidra till bättre budgetresultat och ekonomiska resultat, vilket gynnar alla medlemsstater med euro som valuta utan att skapa onödig byråkrati. Som del av ett gradvist skärpt förfarande är en närmare övervakning särskilt värdefull för medlemsstater som har alltför stort underskott i de offentliga finanserna.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Som statsskuldkrisen och framförallt behovet av att införa gemensamma finansiella säkerhetsmekanismer visade, påverkar finanspolitiken i medlemsstater som har euro som valuta övriga länder i samma valutaområde i allt större utsträckning. Medlemsstater som har euro som valuta bör samråda med kommissionen och övriga medlemsstater som också har euro som valuta innan de antar en större reformplan av finanspolitiken som kan ha spridningseffekter, så att det ges möjligheter till en bedömning av eventuell påverkan på euroområdet. De bör betrakta sina budgetplaner som av gemensamt intresse och lämna in dem till kommissionen i övervakningssyfte innan de blir bindande. I nödvändiga fall bör kommissionen kunna anta ett yttrande om utkastet till budgetplan som medlemsstater och framförallt budgetmyndigheterna bör uppmanas att beakta vid antagandet av budgetlagen. Genom ett sådant yttrande säkerställs att unionens riktlinjer på budgetområdet integreras på lämpligt sätt i medlemsstaternas förberedande budgetarbete. Yttrandet bör framförallt innehålla en bedömning av om budgetplanerna på avsett sätt beaktar de rekommendationer som utfärdats inom ramen för den europeiska terminen på budgetområdet. Kommissionen bör vara beredd att presentera sitt yttrande för den berörda medlemsstatens parlament. Bedömningen, som ledde till beslut att låta den berörda medlemsstaten omfattas av ett förfarande vid alltför stora underskott, ska omfatta i vilken utsträckning detta yttrande har beaktats, om, och i så fall när, villkoren är uppfyllda. Om medlemsstaten inte följt upp den tidiga vägledningen från kommissionen ska det anses som en försvårande omständighet. Baserat på kommissionens övergripande bedömning av budgetplanerna, bör eurogruppen diskutera budgetsituationen och utsikterna för euroområdet.

(10) Medlemsstater som har euro som valuta orsakar eller påverkas av spridningseffekter genom finanspolitiken och den makroekonomiska politiken. Spridningseffekterna bör därför fastställas och hanteras inom ramen för landsspecifika övervakningsförfaranden samt inom den övergripande bedömningen av budgetsituationen och utsikterna i euroområdet som helhet. Bedömningen ska, utifrån varje land, fastställa de eventuella negativa spridningseffekter på hållbarheten hos de offentliga finanserna i medlemsstaterna som härstammar från landets privata sektor eller andra medlemsstater. Statsskuldskrisen har även visat på kopplingarna mellan statsskuld, finansiell stabilitet och bankernas betalningsförmåga. Medlemsstater som har euro som valuta bör samråda med kommissionen och övriga medlemsstater som också har euro som valuta innan de antar en större reformplan av den ekonomiska politiken och finanspolitiken som kan ha spridningseffekter, så att det ges möjligheter till en bedömning av eventuell påverkan på euroområdet. De bör betrakta sina ekonomiska planer och sina budgetplaner som av gemensamt intresse och lämna in dem till kommissionen i övervakningssyfte innan de blir bindande. Kommissionen bör så fort som möjligt och senast den 15 november kunna anta ett yttrande om utkastet till budgetplan som medlemsstater bör uppmanas att beakta vid antagandet av budgetlagen. Genom ett sådant yttrande säkerställs att unionens riktlinjer på det ekonomiska området och på budgetområdet integreras på lämpligt sätt i medlemsstaternas förberedande budgetarbete. Yttrandet bör framförallt innehålla en bedömning av om budgetplanerna på avsett sätt beaktar de rekommendationer som utfärdats inom ramen för den europeiska terminen på det ekonomiska området och på budgetområdet (landsspecifika politiska rekommendationer). I detta sammanhang bör kommissionen försäkra sig om att medlemsstaternas åtaganden inom de ramverk som utgörs av deras nationella reformprogram, liksom alla deras åtaganden inom de ramverk som utgörs av ekonomiska partnerskapsprogram och rådets rekommendationer inom förfarandet för makroekonomiska obalanser, på lämpligt sätt avspeglas i utkastet till den nationella budgeten. Kommissionen bör vara beredd att presentera sitt yttrande för den berörda medlemsstatens parlament. Bedömningen, som ledde till beslut att låta den berörda medlemsstaten omfattas av ett förfarande vid alltför stora underskott, ska omfatta i vilken utsträckning detta yttrande har beaktats, om, och i så fall när, villkoren är uppfyllda. Om medlemsstaten inte följt upp den tidiga vägledningen från kommissionen ska det anses som en försvårande omständighet. Baserat på kommissionens övergripande bedömning av budgetplanerna, bör eurogruppen och Europaparlamentet diskutera budgetsituationen och utsikterna för euroområdet.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) I händelse av särskilt allvarlig brist på efterlevnad av utkastet till budgetplan tillsammans med anpassningsbanan mot budgetmålet på medellång sikt kan kommissionen, efter samråd med den berörda medlemsstaten, i sitt yttrande över utkastet till budgetplan begära en omarbetning av utkastet till budgetplan i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Detta kommer att inträffa särskilt då genomförandet av den ursprungliga budgetplanen skulle riskera den berörda medlemsstatens finansiella stabilitet eller äventyra den ekonomiska och monetära unionens korrekta funktionssätt, eller då genomförandet av den ursprungliga budgetplanen skulle medföra ett uppenbart och betydande brott mot de rekommendationer som rådet utformat inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) I samband med en bättre samordning och förhandsdiskussion mellan medlemsstaterna om eventuella större ekonomiska och finanspolitiska reformplaner med potentiella spridningseffekter bör kommissionen lägga fram en rapport och, om nödvändigt, ett förslag till Europaparlamentet och rådet med en detaljerad plan för hur en sådan samordning och hur sådana förhandsdiskussioner ska fungera, under vilka former samordningen och diskussionerna ska äga rum, vilken politik som övervägs och vilka de politiska konsekvenserna kommer att bli för medlemsstaterna, och i synnerhet för de nationella parlamenten, av de beslut som kan följa av sådan samordning och sådana förhandsdiskussioner. Detta yttrande från kommissionen bör åtminstone se till att denna samordning integreras i ramen för den europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 10c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10c) Vidare bör en förstärkning av den ekonomiska styrningen inbegripa en närmare medverkan från Europaparlamentet och de nationella parlamenten som är bättre tidsmässigt anpassad. Samtidigt som Europaparlamentet erkänner att dess motparter inom ramen för dialogen utgörs av EU:s relevanta institutioner och deras företrädare, kan parlamentets behöriga utskott erbjuda en medlemsstat, som är föremål för ett beslut i rådet om åläggande av en räntebärande deposition eller ett årligt vite i enlighet med denna förordning, möjligheten att delta i ett åsiktsutbyte. Medlemsstatens deltagande i ett sådant åsiktsutbyte är frivilligt.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Medlemsstater som har euro som valuta och som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott bör övervakas ännu närmare så att det alltför stora underskottet kan korrigeras helt och hållet i rätt tid. En närmare övervakning bör leda till att eventuella avvikelser från rådets rekommendationer att korrigera det alltför stora underskottet åtgärdas tidigare. Övervakningen bör komplettera bestämmelserna i förordning (EG) nr 1467/97. Den närmare övervakningen bör utformas efter var i förfarandet medlemsstaten befinner sig, i enlighet med artikel 126 i fördraget.

(11) Medlemsstater som har euro som valuta och som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott bör övervakas ännu närmare så att det alltför stora underskottet kan korrigeras i rätt tid och på ett enhetligt och varaktigt sätt. En närmare övervakning bör leda till att eventuella avvikelser från rådets rekommendationer att korrigera det alltför stora underskottet eller från de landsspecifika rekommendationerna förhindras och åtgärdas tidigare. Övervakningen bör komplettera bestämmelserna i förordning (EG) nr 1467/97. Den närmare övervakningen bör utformas efter var i förfarandet medlemsstaten befinner sig, i enlighet med artikel 126 i EUF-fördraget. Medlemsstater som är föremål för förfarandet vid alltför stora underskott bör lägga fram ett program för ekonomiskt partnerskap som inbegriper en detaljerad beskrivning av de strukturella reformerna. Det är viktigt att sådana strukturreformer utarbetas och genomförs för att säkerställa en effektiv och varaktig korrigering av det alltför stora underskottet. I tillämpliga fall bör arbetsmarknadens parter delta i enlighet med nationell lag och praxis.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Tack vare den närmare övervakningen av medlemsstater som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott bör man kunna se om det finns risk att en medlemsstat inte korrigerar underskottet inom angivna tidsfrister. Om det föreligger en sådan risk, bör kommissionen utfärda en rekommendation till medlemsstaten om att åtgärder ska vidtas inom en viss tid och att åtgärderna ska presenteras för parlamentet i den berörda medlemsstaten om det begär det. Denna bedömning bör leda till en snar korrigering av varje utveckling som hotar korrigeringen av det alltför stora underskottet inom den fastställda tidsfristen. I kommissionens bedömning av lämpliga åtgärder för att korrigera alltför stora underskott bör det ingå en bedömning av hur kommissionens rekommendation efterlevs. När rådet fattar beslut om det vidtagits lämpliga åtgärder för att korrigera det alltför stora underskottet, bör rådet också basera sitt beslut på om medlemsstaten följt kommissionens rekommendation eller inte.

(12) Det är väsentligt att medlemsstater som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott övervakas närmare inom ramen för ett program för ekonomiskt partnerskap. I detta sammanhang bör kommissionen uppmana medlemsstaten att utföra en uttömmande utvärdering av genomförandet av det innevarande årets budget för den offentliga sektorn och dess undersektorer och att regelbundet avlägga rapport till kommissionen och till den ekonomiska och finansiella kommittén. Rörande den offentliga sektorn och dess undersektorer ska man rapportera om genomförandet av det innevarande årets budget, om budgetpåverkan av diskretionära åtgärder både i fråga om utgifter och inkomster, och om målen för offentliga utgifter och inkomster samt lämna information om de åtgärder som vidtagits och vilka typer av åtgärder som planeras för att uppnå målen.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) För att säkerställa att den ekonomiska och monetära unionen fungerar korrekt och att budgetdisciplinen respekteras är det absolut nödvändigt att skydda stabiliteten i euroområdet som helhet och därför stärka effektiviteten och motståndskraften hos euroområdets finansiella system mot dramatiska motgångar och att ta itu med likviditetsbegränsningar samt negativa externa effekter med anknytning till fragmenteringen av statsobligationsmarknaderna och att minska marginalfinansieringskostnaderna för medlemsstater som står under finansieringstryck. Av hänsyn till detta överordnade syfte är det nödvändigt att anta en färdplan mot gemensamma statsskuldsinstrument för euroområdet, inbegripet inrättandet av en stärkt ram för samordning av den ekonomiska politiken. Det är viktigt att som ett första steg för den samordnade gemensamma emissionen av euroområdets statspapper inrätta en skuldinlösenfond under en period på cirka 25 år och att samordna emissionen av skuldbrev i euroområdet. Detta första steg bör inte påverka genomförandet av ytterligare insatser i färdplanen före utgången av den perioden.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) Vid tillämpningen av denna förordning bör rådet och kommissionen till fullo respektera arbetsmarknadsparternas roll, liksom olikheterna mellan de nationella systemen, till exempel systemen för lönebildning.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att förbättra dialogen mellan unionens institutioner, framförallt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och för att säkerställa ökad insyn och ansvarsutkrävande, kan behöriga utskott i Europaparlamentet, genom en rekommendation från kommissionen, erbjuda den berörda medlemsstaten att delta i ett åsiktsutbyte.

(13) För att förbättra dialogen mellan unionens institutioner, framförallt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och för att säkerställa ökad insyn och ansvarsutkrävande, kan behöriga utskott i Europaparlamentet, genom en rekommendation från kommissionen, erbjuda den berörda medlemsstaten att delta i ett åsiktsutbyte. Regler bör även tillhandahållas avseende förstärkning av ansvarsutkrävande, transparens och granskning av budgetpolitik och i vidare bemärkelse avseende övervakning och samordning av den ekonomiska politiken i euroområdet, i enlighet med demokratiska principer. I detta syfte bör särskilda bestämmelser föreskrivas i enlighet med nationell praxis för att få nationella parlament, arbetsmarknadens parter och organisationer i civilsamhället att delta.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Budgetplaner och strukturreformer bör vara förenliga med skyddet av sociala rättigheter, och man bör undvika att de leder till ökad ojämlikhet. Därför bör inte budgetdisciplin genomföras på bekostnad av medel som på medellång eller lång sikt behövs för en hållbar och miljövänlig omvandling av ekonomin i enlighet med unionens strategi för sysselsättning och tillväxt och klimatmålen till 2050.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Skattepolitiken spelar en avgörande roll för att göra budgetplaner mer effektiva och rättvisa samtidigt som den bidrar till hållbar tillväxt. En omfattande uppsättning åtgärder och laginitiativ, såsom en skatt på finansiella transaktioner i EU och en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, bör antas snarast på EU-nivå och nationellt för att avlägsna omotiverade undantag, bredda skattebasen, förbättra skatteindrivningens effektivitet, bekämpa skatteflykt och på ett heltäckande sätt tillämpa principen ”förorenaren betalar”.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs bestämmelser för skärpt övervakning av budgetpolitiken i euroområdet, genom

1. I denna förordning fastställs bestämmelser för skärpt övervakning av budgetpolitiken och den ekonomiska politiken, liksom en stärkt ram för samordning av den ekonomiska politiken i euroområdet, genom

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) komplettering av förfarandet för förebyggande och korrigering av alltför stora makroekonomiska obalanser såsom fastställts i förordning (EU) nr 1174/2011,

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) säkerställande av förenligheten mellan budgetpolitiken och förfarandet för förebyggande och korrigering av alltför stora makroekonomiska obalanser såsom fastställts i förordning (EU) nr 1174/2011 genom närmare övervakning av medlemsstaternas nationella reformprogram och deras program för ekonomiskt partnerskap för att säkerställa varaktig efterlevnad och konvergens inom euroområdet.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Denna förordning ska tillämpas i full överensstämmelse med artikel 152 i EUFfördraget, och de rekommendationer som utfärdas enligt denna förordning ska fullt ut respektera praxis och institutioner för lönebildning. Vid tillämpningen av denna förordning och dessa rekommendationer ska hänsyn tas till artikel 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och tillämpningen av denna förordning och dessa rekommendationer får inte påverka rätten att förhandla om, ingå eller tillämpa kollektivavtal eller rätten att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) oberoende finanspolitiskt råd: ett organ som är självständigt gentemot medlemsstatens finanspolitiska myndigheter med ansvar för övervakningen av genomförandet av nationella finanspolitiska regler,

(1) finanspolitiskt råd: ett oberoende organ med teknisk kompetens som är självständigt gentemot medlemsstatens budgetmyndigheter med ansvar för övervakningen av genomförandet av nationella finanspolitiska regler,

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) oberoende makroekonomiska prognoser: de makroekonomiska och/eller budgetmässiga prognoser som tas fram av ett oberoende organ eller ett organ som är självständigt gentemot medlemsstatens finanspolitiska myndigheter,

(2) oberoende makroekonomiska prognoser: de makroekonomiska prognoser som tas fram eller godkänns av ett oberoende organ med teknisk kompetens som är självständigt gentemot medlemsstatens budgetmyndigheter och som uppfyller de minimikrav som fastställts i bilaga I; kommissionen ska garantera de oberoende prognosernas jämförbarhet och enhetlighet i alla medlemsstater,

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) offentlig och underskott: i den mening som avses i artikel 2 i protokollet (nr 12) om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(5) offentlig, underskott och skuld: i den mening som avses i artikel 2 i protokollet (nr 12) om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) stabilitets- och tillväxtpakten: det multilaterala övervakningssystem som föreskrivs i förordning (EG) nr 1466/97 och det förfarande för att undvika att medlemsstater drabbas av alltför stora underskott som föreskrivs i artikel 126 i EUF-fördraget och i förordning (EG) nr 1467/97.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) en synnerligen allvarlig brist på efterlevnad av anpassningsbanan mot budgetmålet på medellång sikt: en avvikelse från de siffror som anges i utkastet till budget som uppgår till minst 1 % av BNP under ett enda år eller till i genomsnitt minst 0,5 % av BNP om året under två år i rad och som inte kan motiveras utifrån exceptionella omständigheter eller en allvarlig ekonomisk nedgång, efter beaktande av förmildrande faktorer och spridningseffekter i enlighet med vad som fastställs i förordning (EG) nr 1467/97 och förordning (EU) nr 1176/2011.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Tillämpningen av denna förordning ska inte påverka artikel 9 i EUFfördraget.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Kapitel Ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel Ia

 

Samordning av den ekonomiska politiken

 

Artikel 2a

 

Tidtabell för den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken som avses i artikel 2-a i förordning (EG) nr 1466/97

 

1. Medlemsstaternas budgetförfaranden ska vara samstämda med ramverket för den europeiska planeringsterminen enligt en årlig cykel som inbegriper

 

(a) de politiska riktlinjerna till enskilda medlemsstater från Europeiska rådets vårmöte, grundade på den årliga tillväxtöversikten, innefattande kommissionens utkast till den gemensamma sysselsättningsrapporten och de årliga rapporterna i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 1176/2011; sådana politiska riktlinjer kommer att ge medlemsstaterna vägledning när de ska formulera sina nationella reformprogram och sina stabilitets- och konvergensprogram, som ska framläggas av medlemsstaterna i april i enlighet med artiklarna 4.1 och 8.1 i förordning (EG) nr 1466/97;

 

(b) godkännandet från Europeiska rådets sommarmöte av de landsspecifika politiska rekommendationerna, i enlighet med kommissionens yttrande om lämpligheten av medlemsstaternas nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram, som framlades i enlighet med artiklarna 121 och 148 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gemensamma budgetbestämmelser

Gemensamma budgetbestämmelser och informationskrav för emission av statspapper

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 15 april varje år ska medlemsstaterna offentliggöra sina finanspolitiska planer på medellång sikt på basis av oberoende makroekonomiska prognoser samt sina stabilitetsprogram.

1. Medlemsstaterna ska, inom ramen för den europeiska planeringsterminen och företrädesvis före den 15 april men senast den 30 april varje år, offentliggöra sina nationella finanspolitiska planer på medellång sikt på basis av trovärdiga och oberoende makroekonomiska prognoser. Dessa planer ska läggas fram tillsammans med de nationella reformprogrammen och stabilitets- eller konvergensprogrammen och ska vara fullt förenliga med de politiska riktlinjer som grundas på den årliga tillväxtöversikten och på de årliga rapporterna i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 1176/2011.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Budgetlagar för offentliga sektorn ska antas och offentliggöras senast den 31 december varje år.

3. Budgetlagar för offentliga sektorn ska antas och offentliggöras senast den 31 december varje år. Medlemsstaterna ska inrätta övergångsbudgetförfaranden som kan tillämpas om budgeten – där det är objektivt motiverat av skäl som ligger utanför medlemsstatens regerings kontroll – inte antas eller tillämpas och offentliggörs senast den 31 december.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha infört numeriska finanspolitiska regler om budgetbalans som i deras budgetprocesser infogar deras budgetmål på medellång sikt enligt artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97. Dessa regler ska omfatta den offentliga sektorn som helhet och vara bindande och företrädesvis av konstitutionell natur.

1. Medlemsstaterna ska ha infört numeriska finanspolitiska regler som i deras budgetprocesser infogar deras budgetmål på medellång sikt enligt artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97. Dessa regler ska också inbegripa en definition av exceptionella omständigheter och allvarlig ekonomisk nedgång som kan leda till tillfälliga avvikelser från budgetmålet på medellång sikt eller från anpassningsbanan mot detta mål, förutsatt att en sådan avvikelse inte äventyrar den finanspolitiska hållbarheten på medellång sikt, i enlighet med vad som anges i artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 1466/97. De ska även inbegripa en mekanism som ska utlösas i händelse av betydande avvikelser från det medelfristiga målet eller från anpassningsbanan mot detsamma, i syfte att garantera en återgång till det medelfristiga målet inom en skälig tid. Dessa regler ska omfatta den offentliga sektorn som helhet och vara av bindande slag eller av annat slag som garanterat respekteras och efterlevs under de nationella budgetförfarandena.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I medlemsstaterna ska det finnas ett oberoende finanspolitiskt råd som ska övervaka genomförandet av de nationella finanspolitiska regler som avses i punkt 1.

2. I medlemsstaterna ska det finnas ett oberoende finanspolitiskt råd som både i förväg och i efterhand ska övervaka genomförandet av de nationella finanspolitiska regler som uppfyller de minimikrav som fastställs i bilaga I för oberoende finanspolitiska institutioner.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 15 oktober varje år ska medlemsstaterna till kommissionen och eurogruppen lämna in ett utkast till budgetplan för påföljande år.

1. Senast den 1 oktober varje år ska medlemsstaterna till kommissionen och eurogruppen lämna in ett utkast till budgetplan för påföljande år, och då ta hänsyn till de landsspecifika politiska rekommendationerna från Europeiska rådets sommarmöte, och alla rekommendationer ställda till medlemsstaten inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten eller förfarandet för makroekonomiska obalanser såsom fastsälls i förordning (EU) nr 1174/2011 och förordning (EU) nr 1176/2011.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utkastet till budgetplan ska samtidigt offentliggöras.

2. Utkastet till budgetplan, enligt vad som anges i denna artikel, ska offentliggöras samtidigt som det lämnas till kommissionen.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Prognoserna vid oförändrad politik i fråga om utgifter och inkomster som procentandel av BNP för den offentliga sektorn och dess huvudkomponenter.

(b) Prognoserna vid oförändrad politik i fråga om utgifter och inkomster som procentandel av BNP för den offentliga sektorn och dess huvudkomponenter. Dessa prognoser ska omfatta både löpande utgifter och investeringsutgifter, och i detta hänseende ska tydliga budgetmål fastställas, och i fallet med investeringsutgifter ska en bedömning av den ekonomiska avkastningen offentliggöras.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) En redogörelse för utgifter i direkt samband med genomförandet av målen i unionens strategi för tillväxt och sysselsättning, inbegripet offentliga investeringar, tillsammans med en redogörelse för sambandet med det långsiktiga genomförandet av budgetmålen, liksom en bedömning av de sociala konsekvenserna av åtgärderna i budgetplanen.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) En detaljerad beskrivning och väldokumenterad kvantifiering av de åtgärder som ska ingå i budgeten för kommande år för att överbrygga gapet mellan målen i led c och prognoserna vid oförändrad politik i enlighet med led b. Beskrivningen får vara mindre detaljerad i fråga om åtgärder som påverkar budgeten med mindre än 0,1 % av BNP. Särskild uppmärksamhet ska ägnas större finanspolitiska reformplaner som kan ha spridningseffekter på andra medlemsstater som har euron som valuta.

(d) En detaljerad beskrivning och väldokumenterad kvantifiering av de åtgärder som ska ingå i budgeten för kommande år för att överbrygga gapet mellan målen i led c och ca och prognoserna vid oförändrad politik i enlighet med led b. Beskrivningen får vara mindre detaljerad i fråga om åtgärder som påverkar budgeten med mindre än 0,1 % av BNP. Särskild och uttrycklig uppmärksamhet ska ägnas större finanspolitiska reformplaner som kan ha spridningseffekter på andra medlemsstater som har euron som valuta.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) De viktigaste antagandena om förväntad ekonomisk utveckling och viktiga ekonomiska variabler som är relevanta för att uppnå budgetmålen. Antagandena ska baseras på oberoende prognoser för den makroekonomiska tillväxten.

(e) De viktigaste antagandena om förväntad ekonomisk utveckling och viktiga ekonomiska variabler som är relevanta för att uppnå budgetmålen, fastställda i enlighet med artikel 4 i direktiv 2011/85/EU. De makroekonomiska prognoserna och budgetprognoserna ska innehålla en uppskattning av den förväntade effekten på potentiella resultat och makroekonomiska multiplikatoreffekter. Den metod, de underliggande ekonomiska och ekonometriska modellerna och antagandena samt andra relevanta parametrar som underbygger oberoende makroekonomiska prognoser ska bifogas de årliga medelfristiga finanspolitiska planerna.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) I tillämpliga fall, ytterligare indikationer på hur aktuella rekommendationer på budgetområdet som riktas till den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 121 i fördraget kommer att uppfyllas.

(f) I tillämpliga fall, ytterligare indikationer på hur aktuella rekommendationer som riktas till den berörda medlemsstaten i enlighet med artiklarna 121 och 148 i EUF-fördraget kommer att uppfyllas i överensstämmelse med leden a till ca.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) En kvantifiering av offentliga investeringsbehov och, i lämpliga fall, av budgetinverkan tillsammans med en utvärdering av den ekonomiska avkastningen av de åtgärder som planeras inom ramen för de nationella reformprogrammen.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb) En analys av hur reformer och investeringar i de nationella reformprogrammen bidrar till uppfyllandet av målen i stabilitetsprogrammen, inklusive en lönsamhetsanalys av reformerna ur ett budgetperspektiv.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om de budgetmål som rapporterats i utkastet till budgetplan i enlighet med punkt 3 a och c eller prognoserna vid oförändrad politik avviker från dem i det senaste stabilitetsprogrammet, ska avvikelserna förklaras.

4. Om de budgetmål som rapporterats i utkastet till budgetplan i enlighet med punkt 3 a och ca eller prognoserna vid oförändrad politik avviker från dem i det senaste stabilitetsprogrammet, ska avvikelserna förklaras.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. De medelfristiga finanspolitiska planerna ska innehålla en uppdaterad prognos för fleråriga utgifter som procentandel av BNP för den offentliga sektorn och dess huvudsakliga komponenter samt fleråriga mål och åtaganden för utgifter som är öronmärkta för uppfyllandet av målen i unionens strategi för tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om kommissionen upptäcker särskilt allvarliga brister i efterlevnaden av de finanspolitiska skyldigheter som fastställs i stabilitets- och tillväxtpakten ska den inom två veckor efter det att utkastet till budgetplan lämnades in, begära att medlemsstaten lämnar in ett reviderat utkast. Kommissionens begäran ska offentliggöras.

5. Kommissionen ska ha behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel -11 som specificerar innehållet i utkastet till den budgetplan som avses i punkt 1 och innehållet i de bestämmelser som avses i punkterna 2–4.

Punkterna 2–4 ska tillämpas i fråga om ett reviderat utkast till budgetplan.

 

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Om kommissionen i utkastet till budgetplan skulle upptäcka en särskilt allvarlig brist på efterlevnad av anpassningsbanan mot budgetmålet på medellång sikt kan den begära ett reviderat utkast till budgetplan, efter lämpligt samråd med och förklaring av medlemsstaten i fråga. Begäran ska göras inom en månad efter det att utkastet till budgetplan lämnats in.

 

Artiklarna 5.2 och 5.4 ska gälla för reviderade utkast till budgetplaner.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 30 november ska kommissionen i nödvändiga fall anta ett yttrande om utkastet till budgetplan.

1. Senast den 15 november ska kommissionen anta ett yttrande om varje medlemsstats utkast till budgetplan.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionens yttrande ska offentliggöras och, på begäran av parlamentet i den berörda medlemsstaten, presenteras av kommissionen för parlamentet i den berörda medlemsstaten.

2. Det yttrande från kommissionen som avses i punkt 1 ska offentliggöras och presenteras för eurogruppen. På begäran av parlamentet i den berörda medlemsstaten, eller av Europaparlamentet, ska yttrandet presenteras av kommissionen för parlamentet i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en samlad bedömning av situationen och utsikterna för de offentliga finanserna i euroområdet. Bedömningen ska offentliggöras.

3. Kommissionen ska göra en samlad bedömning av situationen och utsikterna för de offentliga finanserna i euroområdet. Den övergripande bedömningen ska inbegripa ett stresstest som ger en indikation på riskerna för de offentliga finansernas hållbarhet i fall av ekonomisk eller finansiell nedgång. Bedömningen ska, utifrån varje land, fastställa de eventuella negativa spridningseffekter på hållbarheten hos de offentliga finanserna i medlemsstaterna som härstammar från landets privata sektor eller andra medlemsstater.

 

Kommissionens bedömning ska offentliggöras och integreras i den påföljande årliga tillväxtöversikten. Kommissionen ska bifoga en bedömning med en utförlig sammanfattning av vår- och höstprognoserna för hela euroområdet. Det valda utgångsscenariot för bedömningen ska beskrivas och motiveras och ska byggas på en balanserad redogörelse av risker och chanser för att kunna beakta hela skalan av möjliga utfall. Bedömningen ska innehålla metoder, antaganden och relevanta parametrar som stöder de makroekonomiska prognoserna och stresstesterna samt en efterhandsbedömning av föregående års utgångsscenario.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Eurogruppen ska diskutera kommissionens yttrande om de nationella budgetplanerna samt om situationen och utsikterna för de offentliga finanserna i euroområde med kommissionens samlade bedömning enligt punkt 3 som underlag. Bedömningen ska offentliggöras.

4. Eurogruppen och det berörda utskottet i Europaparlamentet ska diskutera kommissionens yttrande om de nationella budgetplanerna samt om situationen och utsikterna för de offentliga finanserna i euroområdet med kommissionens samlade bedömning enligt punkt 3 som underlag. Resultatet av denna diskussion ska offentliggöras och tas med i beräkningen i den därpå följande europeiska planeringsterminen, i synnerhet i den årliga tillväxtöversikten.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Till följd av diskussionerna mellan eurogruppen och Europaparlamentets berörda utskott ska kommissionen, om så behövs, uppdatera sina särskilda rekommendationer inom ramen för den årliga tillväxtöversikten med syftet att förstärka det gemensamma makroekonomiska ramverket i euroområdet samt ge en översikt över förväntade stödåtgärder vid ogynnsam finansiell, ekonomisk eller budgetär utveckling.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Rapportering om emission av statspapper

 

1. Medlemsstaterna ska på förhand och i tillträckligt god tid rapportera till kommissionen och eurogruppen om sina planer för emissioner av statspapper.

 

2. Formatet för och innehållet i den rapportering som avses i punkt 1 ska samordnas och utarbetas av kommissionen i samverkan med medlemsstaterna.

 

3. Frågor avseende medlemsstaternas årliga plan för emission av statspapper, såsom finansiella behov och förnyelse av utestående skuld, ska inte offentliggöras.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Kapitel IIIa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel IIIa

 

Upprättande av en färdplan för ökad samordning av den ekonomiska politiken, ett tillväxtinstrument och ett ramverk för utökad emission av statspapper

 

Artikel 6b

 

Färdplan för ett utökat ramverk för samordningen av den ekonomiska politiken och tillväxtinstrumentet

 

1. Senast den … * ska kommissionen lägga fram en rapport med en färdplan för införandet av stabilitetsobligationer i euroområdet. Kommissionen ska även lägga fram ett förslag om ett instrument för en hållbar tillväxt i euroområdet med målet att avsätta cirka 1 % av BNP per år under en tioårsperiod, inklusive en ökning av EIB:s kapital och projektobligationer, som ska investeras i europeisk infrastruktur, liksom vetenskap och teknik. Instrumentet ska syfta till att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en hållbar tillväxt, i syfte att säkerställa att den ekonomiska och monetära unionen fungerar korrekt och skydda eurons stabilitet och därmed en varaktig samordning av medlemsstaternas budgetdisciplin.

 

2. De steg som fastställs i artikel 6c och 6d hindrar inte att andra åtgärder vidtas före utgången av denna period.

 

Artikel 6c

 

Samordning av medlemsstaternas emission av skuldbrev i euroområdet

 

1. I syfte att bättre samordna planeringen och förläggningen av sina nationella statspappersemissioner ska medlemsstaterna i förväg rapportera sina emissionsplaner till kommissionen och rådet.

 

2. Medlemsstater som har euro som valuta ska försöka förbättra finansieringsvillkoren för sin offentliga skuld genom att, efter ett förslag från kommissionen, komma överens om en samordnad årsplan för emission av statspapper.

 

3. Medlemsstater som samarbetar i enlighet med punkt 2 kan ytterligare förbättra och stabilisera sina finansieringsvillkor på grundval av de ekonomiska grundförutsättningarna och marknadsvillkoren och genom att följa en metod som fastställts av en förordning från Europaparlamentet och rådet.

 

Artikel 6d

 

Europeisk skuldinlösenfond

 

1. Som en del av det första steget i den färdplan som avses i artikel 6a ska en europeisk skuldinlösenfond, baserad på solidariskt ansvar och sträng budgetdisciplin, upprättas för att minska alltför stora skulder under en 25 år, en siffra som ska justeras enligt faktiska tillväxtsiffror. Efter denna period ska den europeiska skuldinlösenfonden avvecklas.

 

2. Medlemsstater som har euro som valuta och som inte omfattas av ett stöd- eller anpassningsprogram ska

 

a) överföra skuldbelopp över 60 % av BNP till den europeiska skuldinlösenfonden under en övergångsperiod på fem år,

 

b) ha infört numeriska finanspolitiska regler som i budgetprocesserna infogar deras budgetmål på medellång sikt enligt artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97,

 

c) genomföra en finanspolitisk konsolideringsstrategi och en strukturreformagenda,

 

d) lämna garantier för att täcka lån från skuldinlösenfonden,

 

e) minska det strukturella underskottet under överföringsperioden för att uppfylla budgetregeln i led b.

 

3. Kommissionen ska ansvara för upprättandet och den dagliga förvaltningen av den europeiska skuldinlösenfonden, och de närmare detaljerna för detta ska fastställas i en förordning från Europaparlamentet och rådet.

 

4. Deltagande i den europeiska skuldinlösenfonden ska vara öppet för andra medlemsstater från och med ikraftträdandet av Europeiska unionens råds beslut som fattas i enlighet med artikel 140.2 i EUF-fördraget för att upphäva deras undantag från att införa euron.

 

5. Medlemsstater ska införa bestämmelser i nationell lag för att säkerställa avveckling och avslutning av den europeiska skuldinlösenfonden efter högst 25 år, en siffra som kan justeras enligt faktiska tillväxtsiffror.

 

____________

 

* EUT: för in datumet en månad efter det att denna förordning har trätt ikraft.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel -7 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -7

 

Program för ekonomiskt partnerskap

 

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.6 i EUF-fördraget fastställer att en medlemsstat har ett alltför stort underskott, ska den berörda medlemsstaten för kommissionen och rådet lägga fram ett program för ekonomiskt partnerskap med en beskrivning av de politiska åtgärder och de strukturreformer som krävs för att säkerställa en faktiskt varaktig korrigering av det alltför stora underskottet, i form av en detaljerad utveckling av sitt nationella reformprogram och sitt stabilitetsprogram och de nationella reformprogrammen, och med beaktande av rådsrekommendationerna om genomförandet av de integrerade riktlinjerna för ekonomi- och sysselsättningspolitiken i den berörda medlemsstaten.

 

2. Programmet för ekonomiskt partnerskap ska vara helt i överensstämmelse med den politik som omnämns i artikel 1.

 

Programmet för ekonomiskt partnerskap ska fastställa och välja ett antal specifika budgetprioriteringar som syftar till att stabilisera ekonomin på kort sikt, skapa hållbar tillväxt på lång sikt och åtgärda strukturella svagheter i den berörda medlemsstaten. Dessa prioriteringar ska syfta till att balansera konkurrenskraften i enlighet med det skapade europeiska mervärdet och ska vara i överensstämmelse med unionens strategi för tillväxt och sysselsättning. Medlemsstaten ska, i nära samordning med kommissionen, utarbeta en rapport med en översikt över de utvalda programmen och projekten, inklusive en åtgärdsplan för fastställande, förhandstilldelning och utnyttjande av finansiella resurser som inbegriper EIB- medel samt relevanta unionsfinansieringsinstrument. Denna rapport ska uppdateras varje år.

 

3. Vid en allvarlig ekonomisk nedgång enligt definitionen i artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 eller en betydande korrigering nedåt av prognoserna ska den berörda medlemsstaten anta en uppdaterad anpassningsbara mot budgetmålet på medellång sikt som ska godkännas av kommissionen med ordentligt beaktande av procykliska effekter av konsolideringsåtgärder. Tillämpningen av skuldregeln ska anpassas därefter.

 

4. Det ekonomiska partnerskapsprogrammet ska läggas fram på samma gång som de rapporter som föreskrivs i artiklarna 3.4 a och 5.1 a i förordning (EG) nr 1467/97.

 

5. Rådet ska anta ett yttrande om programmet för ekonomiskt partnerskap genom beslut med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen.

 

6. Om det finns en plan för korrigerande åtgärder enligt artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1176/2011 ska de åtgärder som avses i punkt 1 inbegripas i planen.

 

7. Programmets genomförande och de därmed förenliga årliga budgetplanerna ska övervakas av kommissionen och rådet.

 

8. Europaparlamentets behöriga utskott kan bjuda in den behöriga medlemsstaten och kommissionen att delta i en diskussion. Europaparlamentets behöriga utskott kan bjuda in andra utskott i Europaparlamentet att delta i denna diskussion.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.6 i fördraget fastställer att en medlemsstat har ett alltför stort underskott, ska den medlemsstaten omfattas av punkterna 2–5 i denna artikel tills förfarandet vid ett alltför stort underskott har upphävts.

1. För att möjliggöra övervakning av det partnerskapsprogram som omnämns i artikel -7.7 ska den medlemsstaten, på begäran av kommissionen, uppfylla kraven i punkterna 2–6 i denna artikel tills förfarandet vid ett alltför stort underskott har upphävts.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den medlemsstat som är föremål för närmare övervakning ska utan dröjsmål genomföra en omfattande bedömning av genomförandet av det innevarande årets budget för den offentliga sektorn och dess undersektorer. Bedömningen ska också omfatta finansiella risker kopplade till statligt ägda företag och offentliga kontrakt i den utsträckning de kan tänkas bidra till det alltför stora underskottet. Resultaten av bedömningen ska tas med i den rapport om åtgärder för att korrigera det alltför stora underskottet som lämnats in i enlighet med artikel 3.4 a eller artikel 5.1 a i förordning (EG) nr 1467/97.

2. Medlemsstaten ska på begäran av kommissionen genomföra en omfattande bedömning av genomförandet av det innevarande årets budget för den offentliga sektorn och dess undersektorer. Bedömningen ska också omfatta finansiella risker kopplade till statligt ägda företag och ansvarsförbindelser med potentiellt stor inverkan på de offentliga budgetarna, i enlighet med vad som anges i rådets direktiv 2011/85/EU, i den utsträckning de kan tänkas bidra till det alltför stora underskottet. Resultaten av bedömningen ska tas med i den rapport om åtgärder för att korrigera det alltför stora underskottet som lämnats in i enlighet med artikel 3.4 a eller artikel 5.1 a i förordning (EG) nr 1467/97.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I fråga om offentliga sektorn och dess undersektorer ska medlemsstaten regelbundet rapportera till kommissionen och till Ekonomiska och finansiella kommittén, eller en eventuell underkommitté som kommittén utsett för det syftet, om genomförandet av innevarande års budget, om budgetpåverkan av diskretionära åtgärder både i fråga om utgifter och inkomster, om målen för offentliga utgifter och inkomster, samt lämna information om de åtgärder som vidtagits och vilka typer av åtgärder som planeras för att uppnå målen. Rapporten ska offentliggöras.

3. I fråga om offentliga sektorn och dess undersektorer ska medlemsstaten, på begäran av kommissionen, regelbundet rapportera till kommissionen och till Ekonomiska och finansiella kommittén om genomförandet av innevarande års budget, om budgetpåverkan av diskretionära åtgärder både i fråga om utgifter och inkomster, om målen för offentliga utgifter och inkomster samt lämna information om de åtgärder som vidtagits och vilka typer av åtgärder som planeras för att uppnå målen. Rapporten ska offentliggöras.

 

Kommissionen ska ange innehållet i den rapport som avses i denna punkt.

 

Europaparlamentets behöriga utskott kan erbjuda medlemsstaten att delta i en diskussion.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Genomföra en omfattande oberoende revision av den offentliga sektorns räkenskaper samt rapportera om den. Revisionen ska genomföras i samordning med högre nationella revisionsorgan och ska inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott bedöma om räkenskaperna är tillförlitliga, fullständiga och korrekta. I detta sammanhang ska kommissionen (Eurostat) bedöma kvaliteten på uppgifterna som medlemsstaterna rapporterar in i enlighet med förordning (EG) nr 679/2010.

(a) Genomföra en omfattande oberoende revision av den offentliga sektorns räkenskaper samt rapportera om den. Revisionen ska genomföras i samordning med högre nationella revisionsorgan och ska inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott bedöma om räkenskaperna är tillförlitliga, fullständiga och korrekta. I detta sammanhang ska kommissionen (Eurostat) bedöma kvaliteten på uppgifterna som medlemsstaterna rapporterar in i enlighet med förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på statistikens kvalitet i samband med förfarandet vid alltför stora underskott.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det finns risk att tidsfristen för att korrigera det alltför stora underskottet inte efterlevs, ska kommissionen rikta en rekommendation till den berörda medlemsstaten om att anta ytterligare åtgärder inom en tidsram som är förenlig med den tidsfrist för korrigering av det alltför stora underskottet som avses i punkt 1. Kommissionens rekommendation ska offentliggöras och, på begäran av parlamentet i den berörda medlemsstaten, presenteras av kommissionen för parlamentet i den berörda medlemsstaten.

2. Om det finns risk att tidsfristen för att korrigera det alltför stora underskottet inte efterlevs och om dessa risker inte beror på omständigheter utom den berörda medlemsstatens kontroll, ska kommissionen rikta en rekommendation till den berörda medlemsstaten om ett omsorgsfullt genomförande av åtgärderna i den första rekommendationen inom en tidsram som är förenlig med den tidsfrist för korrigering av det alltför stora underskottet som avses i punkt 1. Kommissionens rekommendation ska offentliggöras och, på begäran av parlamentet i den berörda medlemsstaten, presenteras av kommissionen för parlamentet i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den berörda medlemsstaten ska inom den tidsram som anges i kommissionsrekommendationen i punkt 2 rapportera till kommissionen om åtgärder som vidtagits som svar på denna rekommendation tillsammans med rapporterna enligt artikel 7.3. Rapporten ska omfatta budgeteffekterna av alla vidtagna diskretionära åtgärder, målen för offentliga utgifter och inkomster, information om vidtagna åtgärder, vilka typer av åtgärder som planeras för att uppnå målen samt information om övriga åtgärder som vidtagits som svar på kommissionens rekommendation. Rapporten ska offentliggöras.

3. Den berörda medlemsstaten ska inom den tidsram som anges i kommissionsrekommendationen i punkt 2 även rapportera till kommissionen om de åtgärder som vidtagits som svar på denna rekommendation. Rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel -11 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -11

 

Utövande av delegeringen

 

1. Rätten att anta delegerade akter tilldelas kommissionen på de villkor som fastställs i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.5 ska ges till kommissionen för en period av tre år från den dag då denna förordning träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas i enlighet med artikel 5.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel -11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -11a

 

Ekonomisk dialog

 

För att förbättra dialogen mellan EUinstitutioner, i synnerhet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen samt för att säkerställa mer transparens och ansvarsskyldighet får Europaparlamentets behöriga utskott bjuda in ordförandena för rådet och kommissionen och, i tillämpliga fall, Europeiska rådets ordförande eller eurogruppens ordförande för att med utskottet diskutera beslut som fattats i enlighet med artiklarna 5.5, 6.4, 7.5, 8.4 och 9.3.

 

Europaparlamentets behöriga utskott får erbjuda medlemsstater som berörs av dessa beslut att delta i en diskussion.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) hur denna förordning bidrar till att förverkliga unionens strategi för tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska så snart som möjligt och senast den 31 december 2012 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförbarheten av olika alternativ och med förslag till en eventuell färdplan för en gemensam emission av offentliga skuldinstrument, med beaktande av ekonomiska, skattemässiga och rättsliga förutsättningar. Kommissionen ska särskilt undersöka möjligheten att införa en skuldinlösenfond som tillfälligt kombinerar en gemensam emission av skuldbrev och strikta regler för finanspolitisk korrigering.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Kommissionens rapport

 

Senast den …* ska kommissionen lägga fram en rapport och, om nödvändigt, ett förslag till Europaparlamentet och rådet om hur samordningen och förhandsdiskussionerna mellan medlemsstaterna om eventuella större ekonomiska och finanspolitiska reformplaner med potentiella spridningseffekter ska fungera, under vilka former samordningen och diskussionerna ska äga rum, vilken politik som övervägs och vilka de politiska konsekvenserna kommer att bli för medlemsstaterna och i synnerhet för de nationella parlamenten av de beslut som kan följa av sådan samordning och sådana förhandsdiskussioner.

 

____________

 

*EUT: för in datumet tre månader efter det att denna förordning har trätt ikraft.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 11b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11b

 

Europeisk skuldmyndighet

 

Senast den …* ska kommissionen lägga fram en rapport, och i nödvändiga fall ett förslag, till Europaparlamentet och rådet, i vilken man utvärderar möjligheten att inrätta en skuldmyndighet inom EU med ansvar för att hantera och samordna alla frågor med anknytning till medlemsstaternas årliga plan för emission av statspapper, förnyelsen av medlemsstaternas utestående skuld och bedömningen av hållbarheten hos alla medlemsstaters statsskulder. I sin rapport ska kommissionen även utvärdera möjligheten att årligen publicera data med avseende på medlemsstaternas statsskulder, underskott och andra makroekonomiska indikatorer.

 

____________

 

*EUT: för in datumet tre månader efter det att denna förordning har trätt ikraft.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Bilaga I (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga I

 

Gemensamma principer för oberoende finanspolitiska institutioner

 

– Ägarskap: utan att det påverkar de principer som fastställs nedan ska de oberoende finanspolitiska institutionerna vara i överensstämmelse med medlemsstaternas regelverk och politiska och administrativa system; vid val av systemutformning kan hänsyn behöva tas till mindre medlemsstaters kapacitetsbegränsningar.

 

– Uppdrag: de oberoende finanspolitiska institutionernas mandat ska vara tydligt fastställt i lagstiftning för att förhindra omotiverad inblandning från skattemyndigheter eller oskälig förlängning av dess mandat på bekostnad av skattemyndigheternas befogenheter eller nationella parlaments rättigheter.

 

– Resurser: de resurser som tilldelas oberoende finanspolitiska institutioner ska stå i proportion till deras mandat, så att de kan genomföra sitt mandat på ett trovärdigt sätt.

 

– Ansvar: stadgeenliga mekanismer ska införas för att uppmuntra lämplig ansvarighet inför den lagstiftande makten; de rapporter och analyser som utarbetas av de oberoende finanspolitiska institutionerna ska offentliggöras och göras tillgängliga kostnadsfritt.

 

– Ledning: högre tjänstemän ska väljas på grundval av meriter, erfarenhet och tekniskt kunnande, särskilt om budgetförfarandet; urvalsprocessen kan inbegripa flera institutioner, t.ex. genom ett parlamentariskt bekräftelseförfarande eller genom att flera institutioner utser en eller flera ledamöter vardera; ledningens mandattid ska vara tydligt fastställd i lagstiftning, och mandatet ska inte kunna förnyas och ska helst sträcka sig längre än en valperiod; mandatet kan endast upphävas om en ledamot har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel.

 

Personal: personal till de oberoende finanspolitiska institutionerna ska väljas genom ett öppet uttagningsförfarande baserat på meriter och tekniskt kunnande; anställningsvillkoren ska likna dem för statstjänstemän.

 

– Tillgång till information, öppenhet och kommunikationspolitik: de oberoende finanspolitiska institutionerna ska som regel och i lag garanteras full tillgång till all relevant information som de behöver för att genomföra sitt mandat på ett effektivt sätt och inom tidsramarna; alla undantag från denna bestämmelse ska också tydligt fastställas; utan att det påverkar den lagstiftningen, får de oberoende finanspolitiska institutionernas möjligheter att i god tid kommunicera via tillgängliga mediekanaler inte begränsas; om de oberoende finanspolitiska institutionerna ingår i en annan enhet bör det klargöras att utlåtanden endast är bindande för de oberoende finanspolitiska institutionerna och inte för värdinstitutet.

  • [1]  EUT C 141, 17.5.2012, s. 7.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (29.3.2012)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet
(COM(2011)0821 – C7‑0448/2011 – 2011/0386(COD))

Föredragande: Tamás Deutsch

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

I november 2011 antog Europaparlamentet och rådet formellt det lagstiftningspaket som ska öka den ekonomiska styrningen i EU och euroområdet. Paketet består av sex förslag: fyra av dem behandlar de offentliga finanserna och innebär bland annat en reform av stabilitets- och tillväxtpakten, medan målet med två nya förordningar är att kartlägga och ta itu med framväxande makroekonomiska obalanser inom EU och euroområdet.

Förordningen om att förstärka övervakningen av de offentliga finanserna och övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken samt förordningen om att påskynda och förtydliga tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott utformades bägge för att skärpa budgetdisciplinen i hela EU. Genom förordningen om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet infördes dessutom ett system med kontrollmekanismer i form av finansiella påföljder för medlemsstaterna i euroområdet.

Kommentarer

Kommissionens förslag till förordning fastställer ytterligare krav på övervakning av den nationella budgetpolitiken, innehåller en gemensam budgettidsfrist och uppmanar till grundligare övervakning av budgetbesluten i medlemsstater som är föremål för ett förfarande vid alltför stora underskott.

Föredraganden välkomnar initiativet till en synkroniserad övervakning av budgetpolitiken, särskilt bestämmelserna om fastställande av en gemensam budgettidsfrist, regelbaserade budgetramar samt skärpt övervakning av medlemsstater som är föremål för ett förfarande vid alltför stora underskott. En strängare budgetövervakning bör dock alltid stå i överensstämmelse med EU:s övergripande mål, och särskilt med kraven i artikel 9 i EUF‑fördraget om främjandet av hög sysselsättning och garantier för ett fullgott socialt skydd.

Det är lika viktigt att EU:s budgetpolitik fullt ut överensstämmer med den nya sysselsättnings- och tillväxtstrategin, Europa 2020-strategin, som också är utformad för att hjälpa EU ut ur krisen och ställa om EU:s ekonomi mot smart och hållbar tillväxt för alla tillsammans med höga nivåer av sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt krävs att unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet ska beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög nivå av utbildning, yrkesutbildning och hälsoskydd.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Ändringarna av stabilitets- och tillväxtpakten förbättrar både vägledningen och, i fråga om de medlemsstater som har euron som valuta, uppmuntrar till utarbetande och tillämpning av en försiktig finanspolitik, samtidigt som man undviker alltför stora offentliga underskott. Dessa bestämmelser har skapat ett robustare ramverk på unionsnivå för övervakningen av den ekonomiska politiken i medlemsstaterna.

(3) Ändringarna av stabilitets- och tillväxtpakten förbättrar både vägledningen och, i fråga om de medlemsstater som har euron som valuta, uppmuntrar till utarbetande och tillämpning av en försiktig finanspolitik, samtidigt som man undviker alltför stora offentliga underskott. Dessa bestämmelser har skapat ett robustare ramverk på unionsnivå för övervakningen av den ekonomiska politiken i medlemsstaterna. Dessa bestämmelser bör kompletteras med en förstärkt övervakning av socialpolitiken med koppling till skapandet av arbetstillfällen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Vid Europeiska rådets möte den 17 juni 2010 antogs en ny sysselsättnings- och tillväxtstrategi, Europa 2020‑strategin, för att hjälpa unionen att gå stärkt ut ur krisen och för att ställa om EU:s ekonomi mot smart och hållbar tillväxt för alla, tillsammans med en hög sysselsättningsnivå med kvalitetsjobb, hög produktivitet och god social sammanhållning.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Unionen har förbundit sig att genomföra en tillväxt- och sysselsättningsstrategi, ”Europa 2020”, med mål för sysselsättning, fattigdom, utbildning, innovation och miljö.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Man måste ägna vederbörlig uppmärksamhet åt Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning och hur medlemsstaterna genomför denna via sina nationella reformprogram.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Starka offentliga finanser grundläggs bäst på planeringsstadiet och stora fel bör upptäckas så tidigt som möjligt. Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara de vägledande principerna och målen för de offentliga finanserna, utan även av en synkroniserad övervakning av deras finanspolitik.

(5) Balans och hållbarhet i de offentliga finanserna grundläggs bäst på planeringsstadiet och stora fel bör upptäckas så tidigt som möjligt. Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara de vägledande principerna och målen för de offentliga finanserna, utan även av en synkroniserad översyn av deras finans- och tillväxtpolitik.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Om man fastställer en gemensam budgettidsfrist för medlemsstater som har euron som valuta bör det leda till en bättre synkronisering av förberedandet av nationella budgetar, och därigenom bidra till en effektivare europeisk termin för samordning av budgetpolitiken. En gemensam budgettidsfrist bör ge förstärkta synergieffekter genom att den politiska samordningen underlättas mellan medlemsstater som har euron som valuta och genom att rådets och kommissionens rekommendationer integreras i medlemsstaternas förfaranden för budgetantagande.

(6) Om man fastställer en gemensam budgettidsfrist för medlemsstater som har euron som valuta bör det leda till en bättre synkronisering av förberedandet av nationella budgetar, och därigenom bidra till en effektivare europeisk termin för samordning av budgetpolitiken och främjandet av ekonomisk tillväxt och hållbar sysselsättning. En gemensam budgettidsfrist bör a) ge förstärkta synergieffekter genom att den politiska samordningen underlättas mellan medlemsstater som har euron som valuta, b) garantera att budgetpolitiken anpassas till Europa 2020-strategin och c) leda till att rådets och kommissionens rekommendationer integreras i medlemsstaternas förfaranden för budgetantagande.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Det finns klara belägg för att regelbaserade finanspolitiska ramverk är effektiva i fråga om att stödja en sund och hållbar finanspolitik. Införandet av nationella finanspolitiska regler som är förenliga med de budgetmål som satts på unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till att stabilitets- och tillväxtpakten följs. Medlemsstaterna bör framförallt införa regler för strukturell budgetbalans varigenom huvudprinciperna i unionens finanspolitiska ramverk införlivas i nationell lagstiftning. Införlivandet bör kopplas till bindande regler, helst av konstitutionell natur, för att visa nationella myndigheters starka engagemang när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten.

(7) Det finns klara belägg för att regelbaserade finanspolitiska ramverk är effektiva i fråga om att stödja en sund och hållbar finanspolitik. Införandet av nationella finanspolitiska regler som är förenliga med de mål för budget, sysselsättning och hållbar tillväxt som satts på unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till att stabilitets- och tillväxtpakten följs. Medlemsstaterna bör framförallt införa regler för strukturell budgetbalans varigenom huvudprinciperna i unionens finans- och sysselsättningspolitiska ramverk införlivas i nationell lagstiftning. Införlivandet bör ske genom bindande nationella regler, för att visa nationella myndigheters starka engagemang när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Partiska och orealistiska makroekonomiska och budgetmässiga prognoser kan allvarligt hämma budgetplaneringens effektivitet och följaktligen försämra budgetdisciplinen. Prognoser från oberoende organ kan ge opartiska och realistiska makroekonomiska prognoser.

(8) Partiska och orealistiska makroekonomiska och budgetmässiga prognoser hämmar allvarligt budgetplaneringens effektivitet och försämrar följaktligen budgetdisciplinen. Prognoser från oberoende organ skulle kunna ge opartiska och mer realistiska makroekonomiska prognoser.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Som statsskuldkrisen och framförallt behovet av att införa gemensamma finansiella säkerhetsmekanismer visade, påverkar finanspolitiken i medlemsstater som har euro som valuta övriga länder i samma valutaområde i allt större utsträckning. Medlemsstater som har euro som valuta bör samråda med kommissionen och övriga medlemsstater som också har euro som valuta innan de antar en större reformplan av finanspolitiken som kan ha spridningseffekter, så att det ges möjligheter till en bedömning av eventuell påverkan på euroområdet. De bör betrakta sina budgetplaner som av gemensamt intresse och lämna in dem till kommissionen i övervakningssyfte innan de blir bindande. I nödvändiga fall bör kommissionen kunna anta ett yttrande om utkastet till budgetplan som medlemsstater och framförallt budgetmyndigheterna bör uppmanas att beakta vid antagandet av budgetlagen. Genom ett sådant yttrande säkerställs att unionens riktlinjer på budgetområdet integreras på lämpligt sätt i medlemsstaternas förberedande budgetarbete. Yttrandet bör framförallt innehålla en bedömning av om budgetplanerna på avsett sätt beaktar de rekommendationer som utfärdats inom ramen för den europeiska terminen på budgetområdet. Kommissionen bör vara beredd att presentera sitt yttrande för den berörda medlemsstatens parlament. Bedömningen, som ledde till beslut att låta den berörda medlemsstaten omfattas av ett förfarande vid alltför stora underskott, ska omfatta i vilken utsträckning detta yttrande har beaktats, om, och i så fall när, villkoren är uppfyllda. Om medlemsstaten inte följt upp den tidiga vägledningen från kommissionen ska det anses som en försvårande omständighet. Baserat på kommissionens övergripande bedömning av budgetplanerna, bör eurogruppen diskutera budgetsituationen och utsikterna för euroområdet.

(10) Som statsskuldkrisen och framförallt behovet av att införa gemensamma finansiella säkerhetsmekanismer visade, påverkar finanspolitiken och den makroekonomiska politiken i medlemsstater som har euro som valuta övriga länder i samma valutaområde i allt större utsträckning. Medlemsstater som har euro som valuta bör samråda med kommissionen och övriga medlemsstater som också har euro som valuta innan de antar en större reformplan av finanspolitiken som kan ha spridningseffekter, så att det ges möjligheter till en bedömning av eventuell påverkan på euroområdet, inbegripet social och miljömässig påverkan. De bör betrakta sina budgetplaner som av gemensamt intresse och lämna in dem till kommissionen i övervakningssyfte innan de blir bindande. I nödvändiga fall bör kommissionen kunna anta ett yttrande om utkastet till budgetplan som medlemsstater och framförallt budgetmyndigheterna bör uppmanas att beakta vid antagandet av budgetlagen. Genom ett sådant yttrande säkerställs att unionens riktlinjer i den europeiska planeringsterminen integreras på lämpligt sätt i medlemsstaternas förberedande budgetarbete. Yttrandet bör framförallt innehålla en bedömning av om budgetplanerna på avsett sätt beaktar Europa 2020-strategins tillväxtmål, sysselsättningsmål och sociala mål samt de rekommendationer som utfärdats inom ramen för den europeiska terminen. Kommissionen bör vara beredd att presentera sitt yttrande för den berörda medlemsstatens parlament. Bedömningen, som ledde till beslut att låta den berörda medlemsstaten omfattas av ett förfarande vid alltför stora underskott, ska omfatta i vilken utsträckning detta yttrande har beaktats, om, och i så fall när, villkoren är uppfyllda. Om medlemsstaten inte följt upp den tidiga vägledningen från kommissionen ska det anses som en försvårande omständighet. Baserat på kommissionens övergripande bedömning av budgetplanerna, bör eurogruppen diskutera budgetsituationen och utsikterna för euroområdet.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Medlemsstater som har euro som valuta och som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott bör övervakas ännu närmare så att det alltför stora underskottet kan korrigeras helt och hållet i rätt tid. En närmare övervakning bör leda till att eventuella avvikelser från rådets rekommendationer att korrigera det alltför stora underskottet åtgärdas tidigare. Övervakningen bör komplettera bestämmelserna i förordning (EG) nr 1467/97. Den närmare övervakningen bör utformas efter var i förfarandet medlemsstaten befinner sig, i enlighet med artikel 126 i fördraget.

(11) Medlemsstater som har euro som valuta och som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott bör övervakas ännu närmare så att det alltför stora underskottet kan korrigeras helt och hållet i rätt tid. En närmare övervakning bör leda till att eventuella avvikelser från rådets rekommendationer att korrigera det alltför stora underskottet åtgärdas tidigare, vilket främjar hållbar tillväxt. Övervakningen bör komplettera bestämmelserna i förordning (EG) nr 1467/97. Den närmare övervakningen bör utformas efter var i förfarandet medlemsstaten befinner sig, i enlighet med artikel 126 i fördraget.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Tack vare den närmare övervakningen av medlemsstater som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott bör man kunna se om det finns risk att en medlemsstat inte korrigerar underskottet inom angivna tidsfrister. Om det föreligger en sådan risk, bör kommissionen utfärda en rekommendation till medlemsstaten om att åtgärder ska vidtas inom en viss tid och att åtgärderna ska presenteras för parlamentet i den berörda medlemsstaten om det begär det. Denna bedömning bör leda till en snar korrigering av varje utveckling som hotar korrigeringen av det alltför stora underskottet inom den fastställda tidsfristen. I kommissionens bedömning av lämpliga åtgärder för att korrigera alltför stora underskott bör det ingå en bedömning av hur kommissionens rekommendation efterlevs. När rådet fattar beslut om det vidtagits lämpliga åtgärder för att korrigera det alltför stora underskottet, bör rådet också basera sitt beslut på om medlemsstaten följt kommissionens rekommendation eller inte.

(12) Tack vare den närmare övervakningen av medlemsstater som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott bör man kunna se om det finns risk att en medlemsstat inte korrigerar underskottet inom angivna tidsfrister. Om det föreligger en sådan risk, bör kommissionen utfärda en rekommendation till medlemsstaten om att åtgärder ska vidtas inom en viss tid och att åtgärderna ska presenteras för parlamentet i den berörda medlemsstaten om det begär det. Denna bedömning bör leda till en snar korrigering av varje utveckling som hotar korrigeringen av det alltför stora underskottet inom den fastställda tidsfristen. I kommissionens bedömning av lämpliga åtgärder för att korrigera alltför stora underskott bör det ingå en bedömning av hur kommissionens rekommendation efterlevs. När rådet fattar beslut om det vidtagits lämpliga åtgärder för att korrigera det alltför stora underskottet, bör rådet också basera sitt beslut på om medlemsstaten följt kommissionens rekommendation eller inte och i vilken utsträckning detta påverkar sysselsättningsmålen.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att förbättra dialogen mellan unionens institutioner, framförallt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och för att säkerställa ökad insyn och ansvarsutkrävande, kan behöriga kommittéer i Europaparlamentet, genom en rekommendation från kommissionen, erbjuda den berörda medlemsstaten att delta i ett åsiktsutbyte.

(13) För att förbättra dialogen mellan unionens institutioner, framförallt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och för att säkerställa ökad insyn och ansvarsutkrävande, kan behöriga utskott i Europaparlamentet, genom en rekommendation från kommissionen, erbjuda den berörda medlemsstaten och dess arbetsmarknadsparter att delta i ett åsiktsutbyte.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gemensamma budgetbestämmelser

Gemensamma budgetbestämmelser och informationskrav för emittering av statspapper

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 15 april varje år ska medlemsstaterna offentliggöra sina finanspolitiska planer på medellång sikt på basis av oberoende makroekonomiska prognoser samt sina stabilitetsprogram.

1. Senast den 15 april varje år ska medlemsstaterna offentliggöra sina finanspolitiska planer och planer för ekonomiska investeringar på medellång sikt på basis av oberoende makroekonomiska prognoser samt sina stabilitetsprogram.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha infört numeriska finanspolitiska regler om budgetbalans som i deras budgetprocesser infogar deras budgetmål på medellång sikt enligt artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97. Dessa regler ska omfatta den offentliga sektorn som helhet och vara bindande och företrädesvis av konstitutionell natur.

1. Medlemsstaterna ska ha infört numeriska finanspolitiska regler om budgetbalans som i deras budgetprocesser infogar deras budgetmål på medellång sikt enligt artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97. Dessa nationella regler ska omfatta den offentliga sektorn som helhet och vara bindande.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Informationskrav för emittering av statspapper

 

För att bättre kunna koordinera planeringen av statspappersemissioner och optimera finansieringsförutsättningarna i samband därmed ska medlemsstaterna i förväg rapportera sina emitteringsplaner för statspapper till kommissionen och rådet.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) En detaljerad beskrivning, med hjälp av indikatorerna i den gemensamma bedömningsramen, av planerade utgifter med direkt koppling till målen i Europa 2020‑strategin för tillväxt och sysselsättning, inklusive offentliga investeringar.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) Effekterna av förslaget till budgetplan med avseende på Europa 2020-strategins tillväxtmål, sysselsättningsmål och sociala mål.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac) Bedömning av de sociala konsekvenserna av förslaget till budgetplan och av dess överensstämmelse med unionens tillväxt- och sysselsättningsmål, de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas ekonomiska politik och riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Målen för utgifterna och inkomsterna som procentandel av BNP för den offentliga sektorn och dess huvudkomponenter, med beaktande av villkoren och kriterierna för att fastställa de offentliga utgifternas ökningstakt efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1466/97.

(c) Målen för utgifterna och inkomsterna som procentandel av BNP för den offentliga sektorn och dess huvudkomponenter, med beaktande av villkoren och kriterierna för att fastställa de offentliga utgifternas ökningstakt efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1466/97 samt inverkan på tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) De viktigaste antagandena om förväntad ekonomisk utveckling och viktiga ekonomiska variabler som är relevanta för att uppnå budgetmålen. Antagandena ska baseras på oberoende prognoser för den makroekonomiska tillväxten.

(e) De viktigaste antagandena om förväntad ekonomisk och social utveckling och viktiga ekonomiska och sociala variabler som är relevanta för att uppnå budgetmålen. Antagandena ska baseras på oberoende prognoser för den makroekonomiska tillväxten.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska i sina stabilitetsprogram och nationella reformprogram ta med en uppdaterad och detaljerad beskrivning, med hjälp av indikatorerna i den gemensamma bedömningsramen, av planerade utgifter med direkt koppling till målen i Europa 2020‑strategin för tillväxt och sysselsättning, inklusive offentliga investeringar. Den detaljerade beskrivning som avses ovan ska i vederbörlig ordning förklara skillnaderna mellan planerade utgifter och de senaste stabilitetsprogrammen.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om kommissionen upptäcker särskilt allvarliga brister i efterlevnaden av de finanspolitiska skyldigheter som fastställs i stabilitets- och tillväxtpakten ska den inom två veckor efter det att utkastet till budgetplan lämnades in, begära att medlemsstaten lämnar in ett reviderat utkast. Kommissionens begäran ska offentliggöras.

5. Om kommissionen upptäcker särskilt allvarliga brister i efterlevnaden av de landsspecifika rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen ska den inom två veckor efter det att utkastet till budgetplan lämnades in, begära att medlemsstaten lämnar in ett reviderat utkast. Kommissionen ska offentliggöra sin begäran och svaret från den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Punkterna 2–4 ska tillämpas i fråga om ett reviderat utkast till budgetplan.

Punkterna 2–4a ska tillämpas i fråga om ett reviderat utkast till budgetplan.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 30 november ska kommissionen i nödvändiga fall anta ett yttrande om utkastet till budgetplan.

1. Senast den 30 november ska kommissionen i nödvändiga fall anta ett yttrande om utkastet till budgetplan. Kommissionen ska i detta sammanhang vederbörligen uppmärksamma hur den berörda medlemsstaten genomför Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionens yttrande ska offentliggöras och, på begäran av parlamentet i den berörda medlemsstaten, presenteras av kommissionen för parlamentet i den berörda medlemsstaten.

2. Kommissionens yttrande ska offentliggöras och, på begäran av parlamentet i den berörda medlemsstaten eller Europaparlamentet, presenteras av kommissionen för parlamentet i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en samlad bedömning av situationen och utsikterna för de offentliga finanserna i euroområdet. Bedömningen ska offentliggöras.

3. Kommissionen ska göra en samlad bedömning av situationen och utsikterna för de offentliga finanserna i euroområdet. Bedömningen, liksom följderna för Europa 2020-strategins tillväxtmål, sysselsättningsmål och sociala mål, ska offentliggöras.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Eurogruppen ska diskutera kommissionens yttrande om de nationella budgetplanerna samt om situationen och utsikterna för de offentliga finanserna i euroområde med kommissionens samlade bedömning enligt punkt 3 som underlag. Bedömningen ska offentliggöras.

4. Eurogruppen ska diskutera kommissionens yttrande om de nationella budgetplanerna samt om situationen och utsikterna för de offentliga finanserna i euroområde med kommissionens samlade bedömning enligt punkt 3 som underlag. Eurogruppen får lägga fram rekommendationer för rådet. Bedömningen ska offentliggöras.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I fråga om offentliga sektorn och dess undersektorer ska medlemsstaten regelbundet rapportera till kommissionen och till Ekonomiska och finansiella kommittén, eller en eventuell underkommitté som kommittén utsett för det syftet, om genomförandet av innevarande års budget, om budgetpåverkan av diskretionära åtgärder både i fråga om utgifter och inkomster, om målen för offentliga utgifter och inkomster, samt lämna information om de åtgärder som vidtagits och vilka typer av åtgärder som planeras för att uppnå målen. Rapporten ska offentliggöras.

3. I fråga om offentliga sektorn och dess undersektorer ska medlemsstaten regelbundet rapportera till kommissionen, Europaparlamentet och Ekonomiska och finansiella kommittén, eller en eventuell underkommitté som kommittén utsett för det syftet, om genomförandet av innevarande års budget, om budgetpåverkan av diskretionära åtgärder både i fråga om utgifter och inkomster och om målen för offentliga utgifter och inkomster, samt lämna information om de åtgärder som vidtagits, följderna för Europa 2020‑strategins tillväxtmål, sysselsättningsmål och sociala mål och vilka typer av åtgärder som planeras för att uppnå målen. Rapporten ska åtföljas av en analys av de sociala konsekvenserna. Rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det finns risk att tidsfristen för att korrigera det alltför stora underskottet inte efterlevs, ska kommissionen rikta en rekommendation till den berörda medlemsstaten om att anta ytterligare åtgärder inom en tidsram som är förenlig med den tidsfrist för korrigering av det alltför stora underskottet som avses i punkt 1. Kommissionens rekommendation ska offentliggöras och, på begäran av parlamentet i den berörda medlemsstaten, presenteras av kommissionen för parlamentet i den berörda medlemsstaten.

2. Om det finns risk att tidsfristen för att korrigera det alltför stora underskottet inte efterlevs, ska kommissionen rikta en rekommendation till den berörda medlemsstaten om att anta ytterligare åtgärder inom en tidsram som är förenlig med den tidsfrist för korrigering av det alltför stora underskottet som avses i punkt 1. Kommissionens rekommendation ska offentliggöras och, på begäran av parlamentet i den berörda medlemsstaten eller Europaparlamentet, presenteras av kommissionen för parlamentet i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den berörda medlemsstaten ska inom den tidsram som anges i kommissionsrekommendationen i punkt 2 rapportera till kommissionen om åtgärder som vidtagits som svar på denna rekommendation tillsammans med rapporterna enligt artikel 7.3. Rapporten ska omfatta budgeteffekterna av alla vidtagna diskretionära åtgärder, målen för offentliga utgifter och inkomster, information om vidtagna åtgärder, vilka typer av åtgärder som planeras för att uppnå målen samt information om övriga åtgärder som vidtagits som svar på kommissionens rekommendation. Rapporten ska offentliggöras.

3. Den berörda medlemsstaten ska inom den tidsram som anges i kommissionsrekommendationen i punkt 2 rapportera till kommissionen om åtgärder som vidtagits som svar på denna rekommendation tillsammans med rapporterna enligt artikel 7.3. Rapporten ska omfatta budgeteffekter och sociala effekter av alla vidtagna diskretionära åtgärder, målen för offentliga utgifter och inkomster, information om vidtagna åtgärder, vilka typer av åtgärder som planeras för att uppnå målen, information om övriga åtgärder som vidtagits som svar på kommissionens rekommendation samt hur åtgärderna påverkar uppfyllandet av målen i Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning. Rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) effekterna av denna förordning vad avser Europa 2020-strategins tillväxtmål, sysselsättningsmål och sociala mål.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Ekonomisk dialog

 

1. För att stärka dialogen mellan unionens institutioner, särskilt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och säkerställa ökad transparens och ansvarighet, får Europaparlamentets ansvariga utskott uppmana rådets ordförande, kommissionen och, vid behov, Europeiska rådets ordförande eller Eurogruppens ordförande att i utskottet diskutera de rekommendationer och beslut som antagits enligt denna förordning.

 

2. Europaparlamentets behöriga utskott får bjuda in representanter från den medlemsstat som är föremål för en rekommendation eller ett beslut från rådet enligt denna förordning, samt arbetsmarknadens parter från den medlemsstaten, för att delta i en diskussion.

 

3. Parlamentet i den medlemsstat som är föremål för rådets rekommendation eller beslut enligt denna förordning får bjuda in representanter från kommissionen för att delta i ett åsiktsutbyte.

 

4. Rådet och kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet om de sociala och ekonomiska effekterna av tillämpningen av denna förordning.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet

Referensnummer

COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.12.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

13.12.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tamás Deutsch

15.12.2011

 

 

 

Behandling i utskott

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Ioan Enciu, Louis Grech

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet

Referensnummer

COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)

Framläggande för parlamentet

23.11.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.12.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Elisa Ferreira

25.10.2011

 

 

 

Behandling i utskott

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Antagande

14.5.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

12

14

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ashley Fox, Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Ingivande

25.5.2012