DOPORUČENÍ RADĚ týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská práva

31. 5. 2012 - (2012/2088(INI))

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodajka: Laima Liucija Andrikienė


Postup : 2012/2088(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0174/2012

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská práva

(2012/2088(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 2, 3, 6, 21, 31, 33 a 36 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a politice Evropské unie v této oblasti[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv[2],

–   s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise adresované Evropskému parlamentu a Radě ze dne 12. prosince 2011 s názvem Lidská práva a demokracie jako priority vnější činnosti EU – na cestě k efektivnějšímu přístupu (COM(2011)0886),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům – Akční plán provádění Stockholmského programu (COM(2010)0171),

–   s ohledem na pokyny Evropské unie v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva[3],

–   s ohledem na přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o politické odpovědnosti[4],

–   s ohledem na článek 97 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A7-0174/2012),

A.  vzhledem k tomu, že článek 21 Smlouvy o Evropské unii opětovně potvrzuje závazek EU podporovat lidská práva a demokracii ve všech oblastech své vnější činnosti a zaručovat přitom soudržnost a soulad mezi všemi těmito oblastmi a mezi svou vnější činností a dalšími politikami;

B.  vzhledem k tomu, že článek 33 Smlouvy o Evropské unii poskytuje právní základ pro jmenování zvláštního zástupce EU pro lidská práva, konkrétně: „Rada může na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jmenovat zvláštního zástupce pro jednotlivé politické otázky. Zvláštní zástupce vykonává svou funkci pod vedením vysokého představitele.”;

C. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně žádal o jmenování zvláštního zástupce EU pro lidská práva, jak je stanoveno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a o politice Evropské unie v této oblasti, a dále ve svém usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2010 a o politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv;

D. vzhledem k tomu, že zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl posílit viditelnost a soudržnost politiky EU v oblasti lidských práv, jež tvoří zásadní součást společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a podílet se tak na posílení celosvětového významu EU v oblasti lidských práv;

1.  předkládá Radě tato doporučení:

(a) o jmenování zvláštního zástupce EU pro lidská práva a zřízení jeho mandátu formálně rozhoduje Rada na základě návrhu vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštní zástupce EU pro lidská práva by však měl jednat a vystupovat jménem Unie, a odrážet tak sdílenou a nedělitelnou odpovědnost všech orgánů a členských států EU, která spočívá v ochraně a podpoře lidských práv na celém světě; jmenování vůbec prvního zvláštního zástupce EU pro konkrétní tematickou oblast by mělo posílit viditelnost, účinnost, soudržnost a odpovědnost politiky EU v oblasti lidských práv; Evropský parlament by měl zejména zastávat náležitou úlohu při jmenování tohoto zástupce a při dohledu nad celým obdobím jeho mandátu;

(b) za účelem posílení transparentnosti a odpovědnosti mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva, navrženého vysokou představitelkou Unie, by mělo dojít k výměně názorů /slyšení v příslušném výboru Evropského parlamentu;

(c) výkon tohoto mandátu a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v dotčené oblasti podléhají pravidelnému přezkumu; zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl vypracovávat výroční zprávu o pokroku a na konci svého mandátu zpracovat komplexní zprávu o výkonu svého mandátu a tyto zprávy předat Radě, vysoké představitelce Unie, Parlamentu a Komisi;

(d) cíle politiky zvláštního zástupce EU pro lidská práva by měly zahrnovat posílení soudržnosti, účinnosti a viditelnosti činnosti EU v oblasti ochrany a podpory lidských práv a demokracie; zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl úzce spolupracovat s pracovní skupinou pro lidská práva (COHOM); zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl být partnerem na vysoké úrovni při jednání se svými protějšky ve třetích zemích a v mezinárodních organizacích, měl by mít možnost spolupracovat s OSN (Valným shromážděním OSN, Radou OSN pro lidská práva atd.) a s příslušnými regionálními organizacemi; zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl předsedat dialogům na vysoké úrovni o lidských právech a vést konzultace se třetími zeměmi ohledně otázek lidských práv;

(e) pro dosažení těchto cílů by zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, jednajícímu pod vedením vysoké představitelky, měl být udělen silný, nezávislý a flexibilní mandát, jenž by nebyl definován omezenými a konkrétními povinnostmi v dané oblasti, ale naopak by mu měl umožňovat jednat pohotově a efektivně; zvláštní zástupce EU pro lidská práva by se měl, v souladu s opatřeními a prioritami stanovenými v akčním plánu, rovněž zabývat různými horizontálními otázkami, a přispívat tak ke zvýšení účinnosti a soudržnosti činnosti EU v oblasti vnější politiky; působnost mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva by měla být plně v souladu se zásadami univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod a s cíli politik stanovenými v článku 21 SEU a měla by se vztahovat na posilování demokracie, zásad právního státu a budování institucí, mezinárodní spravedlnost a mezinárodní humanitární právo; mandát by se měl mimo jiné vztahovat na zrušení trestu smrti, ochránce lidských práv, boj proti beztrestnosti, boj proti mučení, svobodu projevu (i na internetu), sdružování, shromažďování, náboženského vyznání nebo přesvědčení, práva menšin, ochranu dětí, práva žen, otázky míru a bezpečnosti, otázky rovnosti pohlaví a boj proti všem formám diskriminace založené na zdravotním postižení, rase nebo etnickém původu, pohlaví, sexuální orientaci nebo sexuální identitě;

(f)  mandát zvláštního zástupce EU pro lidská práva by měl vycházet ze zásad, kterými se řídí politika EU v oblasti lidských práv, a zejména z pokynů EU ohledně trestu smrti (2008); mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (2008); dialogů se třetími zeměmi v oblasti lidských práv (2009); dětí a ozbrojených konfliktů (2008); ochránců lidských práv (2008); prosazování a ochrany práv dítěte (2008); násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám jejich diskriminace (2008); mezinárodního humanitárního práva (2009), souboru opatření týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) (2010), jakož i výročních zpráv EU o stavu lidských práv ve světě;

(g) zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl mít nezbytnou odbornou kvalifikaci, bohaté zkušenosti a prokazatelné výsledky v oblasti lidských práv, jakož i osobní a profesionální bezúhonnost a mezinárodní renomé;

(h) zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl být jmenován na funkční období 2,5 roku; aby se zajistila kontinuita jeho činnosti, soudržnost a demokratická odpovědnost, mělo by být jeho funkční období obnovitelné a v průběhu procesu obnovení mandátu by měl být Parlament řádně a včas konzultován;

(i)  zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl úzce spolupracovat s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a s předsedou Evropského parlamentu, čímž by byla zajištěna soudržnost a začleňování politiky v oblasti lidských práv do činnosti všech orgánů EU ve všech oblastech její politiky; zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl úzce spolupracovat s ředitelstvím ESVČ pro lidská práva a demokracii a se všemi mnohostrannými delegacemi EU (v New Yorku, Ženevě, Vídni, Štrasburku) a rovněž se všemi delegacemi EU ve světě, a posílit tak spolupráci v oblasti otázek lidských práv se všemi útvary EU, delegacemi EU ve třetích zemích a s mezinárodními organizacemi; ředitelství ESVČ pro lidská práva a demokracii by mělo poskytovat všechny nezbytné služby a umožnit výkon mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva;

(j)  zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl udržovat úzké vztahy s Politickým a bezpečnostním výborem Rady a současně by měl pravidelně podávat zprávy příslušnému výboru Evropského parlamentu o stavu lidských práv ve světě a aktuálním stavu výkonu mandátu včetně výsledků schůzí zvláštního zástupce EU pro lidská práva a Valného shromáždění OSN a dialogů se třetími zeměmi v oblasti lidských práv a provádění strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země;

(k) při výkonu svého mandátu by měl zvláštní zástupce EU pro lidská práva spolupracovat se zástupci občanské společnosti na místní, regionální a vnitrostátní úrovni, s nevládními organizacemi, odborníky a rovněž s regionálními a mezinárodními organizacemi, jejichž činnost se soustřeďuje na ochranu lidských práv a demokracie;

(l)  zvláštní zástupce EU pro lidská práva by měl mít k dispozici odpovídající finanční a lidské zdroje, aby byla zaručena účinnost jeho práce a práce jeho týmu; rozpočet úřadu zvláštního zástupce EU pro lidská práva by měl být každoročně přezkoumán;

(m) povinností zvláštního zástupce EU pro lidská práva by mělo být sestavení pracovního týmu, který by disponoval všemi odbornými znalostmi nezbytnými pro výkon mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva a jenž by jednal v zájmu jeho mandátu; se zřetelem na rozsah a multidisciplinární povahu mandátu je důležité zajistit dostatečný počet zaměstnanců, kteří budou působit pod přímým dohledem zvláštního zástupce pro lidská práva; členové tohoto týmu mohou být i zaměstnanci přidělení z členských států a orgánů EU, což odráží potřebu zajistit soudržnost a začleňování politiky v oblasti lidských práv do činnosti všech orgánů a členských států EU;

(n) do mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva by měl být zahrnut odkaz na toto doporučení.

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a pro informaci také Komisi.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Nikolaos Chountis, Diogo Feio, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Jacek Protasiewicz, Marietje Schaake, Alf Svensson, Ivo Vajgl

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Leonidas Donskis