AANBEVELING AAN DE RAAD over de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten

31.5.2012 - (2012/2088(INI))

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra


Procedure : 2012/2088(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0174/2012

AANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

over de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten (2012/2088(INI))

Het Europees Parlement,

–   gezien de artikelen 2, 3, 6, 21, 31, 33 en 36 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

–   gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–   gezien zijn resolutie van 16 december 2010 over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2009 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie[1],

–   gezien zijn resolutie van 18 april 2012 over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie, waaronder de implicaties voor het strategische mensenrechtenbeleid van de EU[2],

–   gezien de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2011 met als titel "Een centrale plaats voor mensenrechten en democratie in het externe optreden van de EU - Voor een meer doeltreffende aanpak" (COM(2011)0886),

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met de titel "Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa – Actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm" (COM(2010)0171),

–   gezien de richtsnoeren van de Europese Unie inzake mensenrechten en internationaal humanitair recht[3],

–   gezien de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

–   gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over politieke verantwoording[4],

–   gezien artikel 97 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0174/2012),

A.  overwegende dat met artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt bevestigd dat de EU zich in heel haar extern optreden inzet voor de bevordering van de mensenrechten en de democratie en tevens zorgt voor samenhang en consistentie op alle relevante gebieden en tussen het externe optreden van de EU en haar overige beleid;

B.  overwegende dat artikel 33 VEU de rechtsgrondslag biedt voor de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU) voor de mensenrechten: "De Raad kan, op voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, een speciale vertegenwoordiger met een mandaat voor specifieke beleidsvraagstukken benoemen. De speciale vertegenwoordiger voert zijn mandaat uit onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger";

C. overwegende dat het Europees Parlement herhaaldelijk heeft aangedrongen op de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten (SVEU voor MR), zoals blijkt uit zijn resolutie van 16 december 2010 over het jaarverslag van de mensenrechten in de wereld in 2009 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie, alsook uit zijn resolutie van 18 april 2012 over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld 2010 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie, waaronder de implicaties voor het strategische mensenrechtenbeleid van de EU;

D. overwegende dat de SVEU voor MR moet zorgen voor meer zichtbaarheid en samenhang van het EU-mensenrechtenbeleid, dat een fundamenteel onderdeel is van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de EU helpt de mensenrechten sterker te profileren in de wereld;

1.  doet de Raad de volgende aanbevelingen:

(a) hoewel de benoeming van een SVEU voor MR en de vaststelling van diens mandaat officieel onderworpen zijn aan een besluit van de Raad op basis van een voorstel van de hoge vertegenwoordiger, dient de SVEU voor MR namens de Europese Unie te spreken en op te treden en daarbij uiting te geven aan de gezamenlijke en ondeelbare verantwoordelijkheid van alle Europese instellingen en lidstaten voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten in de wereld; de benoeming van de eerste met een specifiek thema belaste SVEU moet zorgen voor meer zichtbaarheid, doeltreffendheid, samenhang en verantwoording op het gebied van het EU-mensenrechtenbeleid; met name het Europees Parlement moet zijn taak naar behoren vervullen, zowel tijdens de benoemingsprocedure als bij het toezicht op het mandaat, gedurende de hele looptijd daarvan,

(b) om te kunnen zorgen voor een sterkere mate van transparantie en verantwoording in het mandaat van de SVEU dient er binnen de bevoegde commissie van het Europees Parlement een gedachtewisseling/hoorzitting plaats te vinden met de door de hoge vertegenwoordiger voorgedragen SVEU voor MR,

(c) de uitvoering van het mandaat en de samenhang ervan met de andere bijdragen van de EU op dit terrein dienen regelmatig te worden getoetst; de SVEU moet de Raad, de hoge vertegenwoordiger, het Parlement en de Commissie een jaarlijks voortgangsverslag en een alomvattend verslag over de uitvoering van het mandaat bij beëindiging ervan voorleggen,

(d) de beleidsdoelstellingen van de SVEU voor MR moeten onder meer een streven naar meer samenhang, doeltreffendheid en zichtbaarheid van het EU-optreden voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten en de democratie omvatten; de SVEU voor MR dient nauw samen te werken met de Werkgroep mensenrechten van de Raad (COHOM); de SVEU voor MD dient een gesprekspartner op hoog niveau te zijn voor zijn of haar tegenhangers in derde landen en in internationale organisaties, en in staat zijn betrekkingen te onderhouden met de VN (Algemene Vergadering, VN-mensenrechtenraad, enz.) en met relevante regionale organisaties; de SVEU voor MR moet mensenrechtendialogen op hoog niveau voorzitten en het overleg met derde landen over mensenrechtenvraagstukken leiden,

(e) om deze doelstellingen te verwezenlijken dient de SVEU weliswaar op te treden onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger maar niettemin een krachtig, onafhankelijk en flexibel mandaat te ontvangen, dat niet wordt bepaald door eng gedefinieerde, specifieke thematische verantwoordelijkheden maar veeleer de SVEU in staat stelt snel en doeltreffend op te treden; overeenkomstig de in het actieplan aangegeven acties en prioriteiten moet de SVEU voor MR zich ook bezighouden met diverse horizontale vraagstukken om te kunnen bijdragen tot een doeltreffender en coherenter optreden op het gebied van het extern beleid van de EU; de reikwijdte van het mandaat van de SVEU moet volledig stroken met de beginselen van universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en met de in artikel 21 VEU opgenomen beleidsdoelstellingen, waarbij het moet gaan om de versterking van de democratie, de rechtsstaat en de institutionele opbouw, internationale gerechtigheid en het internationaal humanitair recht; het mandaat moet onder meer gericht zijn op de afschaffing van de doodstraf, mensenrechtenverdedigers, de strijd tegen foltering en straffeloosheid, de vrijheid van meningsuiting (ook op internet), de vrijheid van vergadering, vereniging, godsdienst of overtuiging, de rechten van minderheden en vrouwen, kinderbescherming, vrede en veiligheid, gendervraagstukken en de strijd tegen discriminatie in al haar vormen, zij het op basis van handicap, ras of etnische origine, geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit,

(f)  het mandaat moet gebaseerd zijn op de grondbeginselen van het mensenrechtenbeleid van de EU en in het bijzonder op de richtsnoeren van de EU inzake de doodstraf (2008), foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of straffen (2008), de mensenrechtendialogen met derde landen (2009), kinderen en gewapende conflicten (2008), mensenrechtenverdedigers (2008), de bevordering en bescherming van de rechten van het kind (2008), geweld tegen vrouwen en meisjes en bestrijding van alle vormen van discriminatie van vrouwen (2008), het internationaal humanitair recht (2009), de LGBT-toolkit (2010) evenals op de jaarverslagen van de EU over de mensenrechten in de wereld,

(g) de SVEU voor MR dient te beschikken over de noodzakelijke beroepskwalificaties, over een uitvoerige ervaring en een goede staat van dienst op het gebied van de mensenrechten, gekenmerkt te worden door persoonlijke en professionele integriteit en een internationale reputatie te genieten,

(h) de SVEU voor MR dient te worden benoemd voor een termijn van 2,5 jaar; teneinde continuïteit, de samenhang en de democratische verantwoordelijkheid te kunnen waarborgen, moet het mandaat kunnen worden verlengd en moet het Europees Parlement terdege en tijdig worden geraadpleegd tijdens de verlengingsprocedure,

(i)  de SVEU voor MR moet nauw samenwerken met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de voorzitter van het Europees Parlement, om te kunnen zorgen voor samenhang en integratie van de mensenrechten op alle beleidsterreinen en in de werkzaamheden van alle Europese instellingen; de SVEU dient nauw samen te werken met het directoraat Mensenrechten en Democratie van de EDEO en met alle multilaterale EU-delegaties (New York, Genève, Wenen, Straatsburg) en alle EU-delegaties wereldwijd om de contacten met alle EU-diensten, EU-delegaties in derde landen en internationale organisaties bij de behandeling van mensenrechtenvraagstukken te vergemakkelijken; het directoraat Mensenrechten en Democratie van de EDEO dient alle noodzakelijke diensten te verlenen en de uitvoering van het mandaat van de SVEU te vergemakkelijken,

(j)  de SVEU voor MR moet nauwe banden onderhouden met het Politiek en Veiligheidscomité van de Raad en moet ook regelmatig verslag uitbrengen aan de bevoegde commissie van het Europees Parlement over de situatie van de mensenrechten in de wereld en over de stand van zaken bij de uitvoering van het mandaat, waarbij tevens gewag dient te worden gemaakt van de resultaten van de bijeenkomsten van de VN-mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering van de VN, de mensenrechtendialogen met derde landen, en de uitvoering van de landenstrategieën inzake mensenrechten,

(k) de SVEU voor MR dient bij de uitvoering van het mandaat samen te werken met vertegenwoordigers van het plaatselijke, regionale en nationale maatschappelijk middenveld, ngo's, deskundigen en regionale en internationale organisaties die actief zijn op het gebied van de bescherming van de mensenrechten en de democratie,

(l)  de SVEU moet kunnen beschikken over toereikende financiële en menselijke hulpbronnen om te verzekeren dat de SVEU en zijn of haar team doeltreffend kunnen werken; het budget van de SVEU voor MR dient jaarlijks te worden herzien,

(m) de SVEU voor MR moet verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van een team dat over alle noodzakelijke relevante beleidsexpertise beschikt en dat optreedt in het belang van zijn/haar mandaat; gezien de omvang en de sectoroverschrijdende aard van het mandaat, is het belangrijk dat er voldoende personeelsleden worden toegewezen die onder de rechtstreekse leiding van de SVEU voor MR werken; het team mag uit de lidstaten of Europese instellingen gedetacheerd personeel omvatten, onder meer om tegemoet te kunnen komen aan de noodzaak van samenhang en integratie van de mensenrechten in alle activiteiten van de Europese instellingen en lidstaten,

(n) in het mandaat van de SVEU voor MR moet een verwijzing naar deze aanbeveling worden opgenomen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en, ter informatie, aan de Commissie.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.5.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

53

3

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Nikolaos Chountis, Diogo Feio, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Jacek Protasiewicz, Marietje Schaake, Alf Svensson, Ivo Vajgl

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Leonidas Donskis