NÁVRH ODPORÚČANIA RADE o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva

31.5.2012 - (2012/2088(INI))

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra


Postup : 2012/2088(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0174/2012

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva

(2012/2088(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 2, 3, 6, 21, 31, 33 a 36 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 16. decembra 2010 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv[2],

–   so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade z 12. decembra 2011 s názvom Ľudské práva a demokracia v centre vonkajšej činnosti EÚ – smerom k účinnejšiemu prístupu (COM(2011)0886),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre európskych občanov – Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu (COM(2010)0171),

–   so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ľudských právach a medzinárodnom humanitárnom práve[3],

–   so zreteľom na pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o politickej zodpovednosti[4],

–   so zreteľom na článok 97 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0174/2012),

A.  keďže článok 21 Zmluvy o Európskej únii potvrdzuje záväzok EÚ presadzovať ľudské práva a demokraciu vo všetkých svojich vonkajších činnostiach a zaručiť pritom súdržnosť a jednotnosť v rámci týchto oblastí a medzi svojou vonkajšou činnosťou a ďalšími politikami;

B.  keďže článok 33 Zmluvy o EÚ poskytuje právny základ na vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, konkrétne: „Rada môže na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vymenovať osobitného zástupcu s mandátom pre osobitné politické otázky. Osobitný predstaviteľ vykonáva svoju funkciu pod vedením vysokého predstaviteľa“;

C. keďže Európsky parlamente opätovne vyzval na vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva (OZEÚ pre ĽP), ako sa uvádza v jeho uznesení zo 16. decembra 2010 o výročnej správe o ľudských právach vo svete z roku 2009 a o politike Európskej únie v tejto oblasti , ako aj v jeho uznesení z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete z roku 2010 a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských;

D. keďže OZEÚ pre ĽP by mal posilniť viditeľnosť a súdržnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv ako zásadnej súčasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) EÚ a prispieť k presadzovaniu otázky ľudských práv vo svete;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

(a) aj keď vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a ustanovenie jeho mandátu je formálne rozhodnutím Rady na základe návrhu vysokej predstaviteľky EÚ, OZEÚ pre ĽP by mal konať a vystupovať v mene Únie s prihliadnutím na spoločnú a nedeliteľnú zodpovednosť všetkých inštitúcií a členských štátov EÚ chrániť a presadzovať ľudské práva vo svete; vymenovanie vôbec prvého tematicky zameraného osobitného zástupcu EÚ by malo posilniť viditeľnosť, účinnosť, súdržnosť a zodpovednosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv; Európsky parlament by mal zohrávať primeranú úlohu najmä pri postupe vymenovania osobitného zástupcu a pri dohľade nad jeho mandátom počas celého funkčného obdobia;

(b) na posilnenie transparentnosti a zodpovednosti mandátu OZEÚ by sa mala v príslušnom výbore Európskeho parlamentu uskutočniť výmena názorov s OZEÚ pre ĽP, ktorého nominovala vysoká predstaviteľka, alebo jeho vypočutie,

(c) vykonávanie mandátu a jeho súlad s ďalšími iniciatívami Únie v tejto oblasti by sa mali pravidelne kontrolovať; osobitný zástupca EÚ by mal Rade, vysokej predstaviteľke, Parlamentu a Komisii predkladať výročné správy o pokroku a pri ukončení mandátu aj komplexnú správu o jeho vykonávaní;

(d) politické ciele OZEÚ pre ĽP by mali zahŕňať posilnenie súdržnosti, účinnosti a viditeľnosti činnosti EÚ v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv a demokracie; OZEÚ pre ĽP by mal úzko spolupracovať s pracovnou skupinou Rady pre ľudské práva (COHOM); OZEÚ pre ĽP by mal byť partnerom na vysokej úrovni pre svojich partnerov z tretích krajín a medzinárodných organizácií a mal by tiež komunikovať s OSN (Valné zhromaždenie OSN, Rada OSN pre ľudské práva atď.), ako aj s príslušnými regionálnymi organizáciami; OZEÚ pre ĽP by mal predsedať dialógu na vysokej úrovni o ľudských právach a viesť konzultácie s tretími krajinami o otázkach ľudských práv;

(e) na dosiahnutie týchto cieľov by mal však osobitný zástupca EÚ pôsobiaci pod vedením vysokej predstaviteľky dostať silný, nezávislý a pružný mandát, ktorý by nemal byť vymedzený úzkymi a konkrétnymi tematickými povinnosťami, ale mal by naopak osobitnému zástupcovi EÚ umožňovať pohotové a účinné konanie; v súlade s opatreniami a prioritami ustanovenými v akčnom pláne by sa mal OZEÚ pre ĽP zaoberať aj rôznymi horizontálnymi otázkami, ktoré prispievajú k účinnejšej a súdržnejšej činnosti v oblasti vonkajších politík EÚ; rozsah pôsobnosti mandátu OZEÚ by mal byť plne v súlade so zásadami všeobecnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd a s politickými cieľmi ustanovenými v článku 21 Zmluvy o EÚ a mal by zahŕňať posilňovanie demokracie a budovanie inštitúcií, medzinárodnú spravodlivosť a medzinárodné humanitárne právo; mandát by mal, okrem iného, zahŕňať zrušenie trestu smrti, ochrancov ľudských práv, boj proti beztrestnosti, boj proti mučeniu, slobodu prejavu (vrátane prejavu na internete), slobodu združovania, zhromažďovania, náboženskú slobodu a slobodu viery, práva menšín, ochranu dieťaťa, práva žien, mier a bezpečnosť, rodové otázky a boj proti diskriminácii vo všetkých jej formách, či už na základe zdravotného postihnutia, rasového a etnického pôvodu, rodu, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;

(f)  mandát by mal byť založený na zásadách, ktorými sa riadi politika EÚ v oblasti ľudských práv, a najmä na usmerneniach EÚ týkajúcich sa trestu smrti (2008); mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (2008), dialógu s tretími krajinami v oblasti ľudských práv (2009), detí v ozbrojených konfliktoch (2008), ochrancov ľudských práv (2008), presadzovania a ochrany práv dieťaťa (2008), násilia voči ženám a boja proti všetkým formám ich diskriminácie (2008), medzinárodného humanitárneho práva (2009), súboru nástrojov na presadzovanie práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (2010), ako aj na výročných správach EÚ o ľudských právach vo svete;

(g) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal mať potrebnú odbornú spôsobilosť, rozsiahle skúsenosti a preukázateľné výsledky v oblasti ľudských práv, ako aj osobnú a profesionálnu bezúhonnosť a medzinárodnú reputáciu;

(h) osobitný zástupca EÚ by mal byť menovaný na 2,5 roka, aby sa zabezpečila kontinuita, súdržnosť a demokratická zodpovednosť, mandát by mal byť obnoviteľný a s Európskym parlamentom by sa malo počas postupu obnovovania mandátu konzultovať na príslušnej úrovni a včas;

(i)  osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal úzko spolupracovať s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a s predsedom Európskeho parlamentu s cieľom zabezpečiť súdržnosť a presadzovanie otázky ľudských práv vo všetkých oblastiach politík v činnosti všetkých inštitúcií EÚ; OZEÚ by mal úzko spolupracovať s Riaditeľstvom pre ľudské práva a demokraciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a všetkými viacstrannými delegáciami EÚ (New York, Ženeva, Viedeň, Štrasburg), ako aj so všetkými delegáciami EÚ vo svete, s cieľom napomôcť kontakty v otázkach ľudských práv so všetkými službami EÚ, delegáciami EÚ v tretích krajinách a s medzinárodnými organizáciami; Riaditeľstvo pre ľudské práva a demokraciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť by malo poskytnúť všetky potrebné služby a uľahčiť vykonávanie mandátu OZEÚ;

(j)  osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal udržiavať úzke väzby s politickým a bezpečnostným výborom Rady a zároveň pravidelne informovať príslušný výbor Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv vo svete a o stave vykonávania mandátu vrátane výsledkov zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a Valného zhromaždenia OSN a dialógu s tretími krajinami v oblasti ľudských práv, ako aj o vykonávaní stratégií krajín v oblasti ľudských práv;

(k) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal pri vykonávaní svojho mandátu spolupracovať so zástupcami miestnej, regionálnej a vnútroštátnej občianskej spoločnosti, s mimovládnymi organizáciami, odborníkmi a medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany ľudských práv a demokracie;

(l)  osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal mať k dispozícii primerané finančné a ľudské zdroje, ktorými by sa zabezpečila účinná práca osobitného zástupcu a jeho pracovnej skupiny; rozpočet OZEÚ pre ĽP by sa mal každoročne revidovať;

(m) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal zodpovedať za zostavenie pracovnej skupiny, zabezpečenie potrebných odborných znalostí v oblasti príslušnej politiky v súlade s mandátom OZEÚ pre ĽP a v záujme tohto mandátu ; s ohľadom na pôsobnosť a medzisektorovú povahu mandátu je dôležité, aby sa pridelil dostatočný počet pracovníkov, ktorí budú pracovať pod priamym dohľadom OZEÚ pre ĽP; pracovná skupina môže zahŕňať pridelených zamestnancov z členských štátov a inštitúcií EÚ s prihliadnutím na potrebu zabezpečenia súdržnosti a presadzovania otázky ľudských práv vo všetkých činnostiach všetkých inštitúcií a členských štátov EÚ;

(n) mandát OZEÚ pre ĽP by mal obsahovať odkaz na toto odporúčanie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a pre informáciu aj Komisii.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.5.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

53

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolaos Chountis, Diogo Feio, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Jacek Protasiewicz, Marietje Schaake, Alf Svensson, Ivo Vajgl

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Leonidas Donskis