RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa fir-rigward taż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi inklużi fil-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni attwali bejn l-UE u r-Russja

1.6.2012 - (16815/2011 – C7‑0522/2011 – 2011/0328(NLE)) - ***

il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Rapporteur: Gianluca Susta

Proċedura : 2011/0328(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0176/2012
Testi mressqa :
A7-0176/2012
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa fir-rigward taż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi inklużi fil-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni attwali bejn l-UE u r-Russja

(16815/2011 – C7‑0522/2011 – 2011/0328(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–    wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (16815/2011),

–    wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa fir-rigward taż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi inklużi fil-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni attwali bejn l-UE u r-Russja (16816/2011)

–    wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 91, 100(2), 207(4), l-ewwel subparagrafu, u 218(6), it-tieni subparagrafu, punt(a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7‑0522/2011),

–    wara li kkunsidra l-Artikolu 81 u l-Artikolu 90(7) tar-Regolament tiegħu,

–    wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0176/2012),

1.   Japprova l-konklużjoni tal-Ftehim;

2.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Federazzjoni Russa.

MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

Il-qafas ġenerali l-impenji tar-Russja fil-GATS fil-kuntest tal-aċċess tagħha fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO)

Il-ftehim UE/Russja dwar iż-żamma tal-impenji fil-qasam tal-iskambji tas-servizzi li jinsabu fil-ftehim ta' kooperazzjoni u ta' sħubija UE/Russja għandu jittieħed fil-kuntest tal-qafas legali l-ġdid wara s-sħubija reċenti tar-Russja fid-WTO.

Billi saret membru tad-WTO, ir-Russja se ssir pajjiż relattivament miftuħ għas-servizzi barranin, filwaqt li s-suq tas-servizzi beda jiżviluppa realment fir-Russja matul is-snin 90, wara għadd ta' riformi ekonomiċi, ta' privatizzazzjoni u ta' liberalizzazzjoni tal-ekonomija nazzjonali.

Għoxrin sena wara, ir-Russja żammet restrizzjonijiet ferm kbar għall-importazzjoni u t-twaqqif ta' servizzi barranin fit-territorju tagħha. Iżda l-kalendarji ta' liberalizzazzjoni tal-kummerċ tas-servizzi inklużi fil-pakkett multilaterali ta' sħubija tar-Russja fid-WTO[1] lill-fornuituri barranin tas-servizzi se jagħtuhom opportunitajiet ferm ikbar ta' aċċess għas-suq. Ir-Russja aċċettat li tnaqqas l-ostakli għall-kummerċ u għall-investiment kif ukoll li tagħti trattament iktar favorevoli minn qabel lill-fornituri barranin fi 11-il settur (li jirrirappreżentaw 118-il sottosettur), inklużi s-servizzi professjonali, informatiċi, tal-bini, is-servizzi postali, it-telekomunikazzjonijiet, il-midja, it-trasport, id-distribuzzjoni, is-servizzi tat-turiżmu u tal-ivvjaġġar u s-servizzi finanzjarji (assigurazzjoni, banek, swieq finanzjarji).

Dawn l-impenji huma l-iktar sinifikanti fil-modi 1 (forniment transkonfinali) u 2 (konsum barra l-pajjiż). Huma ristretti fil-mod 3 (stabbiliment ta' attivitajiet kummerċjali ta' intrapriżi barranin fir-Russja) u fil-mod 4 (preżenza ta' persuni fiżiċi fir-Russja) li naturalment huma l-iktar sensittivi għall-pajjiż li jrid iressaq listi ta' impenji u ta' eżenzjonijiet lid-WTO. Uffiċjalment, f’bosta attivitajiet tas-servizzi, ir-Russja ħadet ukoll l-impenn li tnaqqas ir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-aċċess għas-suq u li ttemm kważi kompletament kull trattament nazzjonali ta' diskriminazzjoni lejn l-operaturi barranin.

· Fost l-iktar impenji notevoli hemm il-konċessjonijiet fil-qasam tat-telekomunikazzjonijiet, permezz, minn banda, l-eliminazzjoni progressiva tul 4 snin tal-limitu attwali (49%) għall-parteċipazzjonijiet tal-atturi barranin fil-kapital tal-gruppi tat-telekomunikazzjonijiet, u mill-banda l-oħra permezz tad-deċiżjoni li jiġu applikati t-termini tal-Ftehim dwar it-telekomunikazzjonijiet bażiċi (ir-raba’ protokoll addizzjonali tal-GATS). Ir-Russja se jkollha żżomm regolamentazzjoni trasparenti u mhux diskriminatorja ta' dan is-settur, partikolarment għall-għoti ta' liċenzji u ta' frekwenzi, filwaqt li l-prattiki attwali kienu pjuttost mhux trasparenti u kien hemm nuqqas ta' kompetizzjoni. Madankollu, huwa ta’ dispjaċir li l-forniment ta' servizz ta' telekomunikazzjoni bis-satellita minn barra l-pajjiż (mod 1) għadu ferm ristrett, uffiċjalment għal raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali.

· Fis-settur finanzjarju, il-preżenza kummerċjali tal-assiguraturi barranin fis-suq Russu sa tkun awtorizzata, taħt ċerti kundizzjonijiet restrittivi, disa' snin wara s-sħubija. Il-banek barranin se jkollhom id-dritt li jistabbilixxu fergħat u mhux se jkun hemm limiti fuq it-teħid ta' kapital tal-barranin fil-banek individwali fir-Russja, iżda l-parteċipazzjoni tal-barranin fis-sistema bankarja Russa in ġenerali se tibqa' limitata għal 50% (minbarra l-kapitali barranin investiti f'banek mal-privatizzazzjoni tagħhom). Madankollu, wieħed għandu jara li jkun hemm kompetizzjoni tajba bejn l-operaturi fejn l-Istat Russu jżomm f'ismu, jew f'isem il-Bank of Russia, bosta parteċipazzjonijiet fil-banek kummerċjali, inkluża l-parti maġġoritarja (58%) fil-bank li bħalissa jinsab fil-pożizzjoni dominanti fis-suq Russu u li jibbenefika minn garanziji illimitati għad-depożiti tiegħu min-naħa tal-Istat.

· Fil-qasam tat-turiżmu, l-operaturi barranin (aġenziji tal-ivvjaġġar u tour operators) jista' jkollhom biss 49% tal-kapital tal-intrapriżi, sakemm jintemm dan il-limitu wara 7 snin. Iżda l-barranin li għandhom il-lukandi u r-ristoranti se jkunu jistgħu jistabbilixxu ruħhom fir-Russja bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini, mingħajr diskriminazzjoni.

· Is-servizzi tat-trasport, partikolarment marittimu, bit-triq u bix-xmajjar, huma ferm miftuħa għall-barranin, inkluż it-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri; Fil-qasam tax-xmajjar, li jibbenefika bħalissa minn skema pjuttost libera, l-impenji Russi ma evolwewx b'mod partikolari. Madankollu, ma jidhirx li s-sħubija ppermettiet progress kbir għall-kumpaniji tas-settur tal-ajru.

· Fir-rigward tas-servizzi tad-distribuzzjoni, ir-Russja se tawtorizza lill-intrapriżi totalment barranin li joperaw fis-setturi tal-bejgħ bl-ingrossa, bl-imnut u l-franchises sa mis-sħubija fid-WTO. L-uniċi limiti sostanzjali jikkonċernaw id-distribuzzjoni ta' prodotti farmaċewtiċi, il-prodotti mediċi u l-bejgħ bl-ingrossa tal-prodotti alkoliċi.

· Fil-qasam tal-moviment tal-persuni, se jiġu ffaċilitati t-trasferimenti tal-persunal fi ħdan il-gruppi kif ukoll il-kuntatti professjonali permezz ta' żjajjar tan-negozju bil-ħsieb ta' stabbiliment fir-Russja.

· Fis-servizzi informatiċi, bħall-kostruzzjoni, ir-Russja tieħu l-impenn li tagħti aċċess sħiħ lis-suq tal-ipproċessar nazzjonali fil-modi kollha ta' provvista. .

Ir-rapporteur jenfasizza l-ambitu tal-impenji tagħha u l-benefiċċji potenzjali għall-Unjoni Ewropea. Bħalissa, il-kummerċ tas-servizzi jirrappreżenta madwar 20% tal-esportazzjonijiet Ewropej lejn ir-Russja (EUR 22.6 biljun fl-2010). Dawn l-impenji tar-Russja mhux biss se joħolqu opportunitajiet ta' negozju addizzjonali għall-intrapriżi Ewropej, iżda se jtejbu s-sitwazzjoni għall-esportaturi u l-investituri Ewropej li bħalissa jaħdmu mar-Russja, inkluż f'termini ta' nondiskriminazzjoni u ta' kummerċ ħieles. Żieda fil-kompetizzjoni għandha wkoll iġġib magħha żieda fl-offerta ta' servizzi u fil-kwalità fir-Russja f'bosta attivitajiet, li jista' jiffaċilita n-negozju tat-totalità tal-intrapriżi Ewropej stabbiliti fir-Russja. Wieħed għandu jinnota pereżempju li r-Russja tinsab fi-183 post fil-kategorija "aċċess għall-elettriku" tal-klassifikazzjoni “Doing Business 2012” tal-Bank Dinji.

Madankollu r-rapporteur jinnota li l-implimentazzjoni mill-gvern Russu ta' bosta aspetti ta' dawn il-konċessjonijiet, partikolarment b'rabta mal-istabbiliment ta' operaturi barranin (mod 3), se teħtieġ aġġustamenti kbar fid-dritt Russu, fuq kollox fil-livell tad-dritt kummerċjali u tal-kompetizzjoni u r-regolamenti u dikrieti tad-dwana.

Barra minn hekk, dan it-tibdil fit-testi ġuridiċi li jirrigwardaw jew jaffettwaw il-kummerċ tas-servizzi bl-ebda mod mhu se jkollu effett jekk ma jiġix appoġġat bl-istat tad-dritt li jiggarantixxi l-indipendenza u l-integrità tal-amministrazzjonijiet inkarigati mill-eżekuzzjoni ta' dawn il-liġijiet u regolamenti, inklużi l-awtoritajiet kompetenti għar-regolamentazzjoni settorjali (partikolarment ir-regoli u l-proċeduri ta' għoti tal-liċenzji), u l-qrati inkarigati mis-soluzzjoni tal-kunflitti.

Jaqbel għalhekk li l-Unjoni Ewropea tissorvelja b'mod adegwat jekk il-ftuħ tas-suq tas-servizzi Russu jsegwix l-impenji multilaterali tal-gvern Russu, kemm fid-dritt kif ukoll fir-realtà. Min-naħa Russa, din se jkollha tieħu r-responsabbiltà quddiem sħabha tad-WTO għall-progress li jsir f'din l-implimentazzjoni, filwaqt li tqis l-elementi ta' tħassib espressi mill-membri tal-organizzazzjoni u riflessi fir-rapport tal-grupp ta' ħidma tas-sħubija tal-Federazzjoni Russa.

Pożizzjoni tar-rapporteur fir-rigward tal-ftehim bilaterali ta' żamma tal-impenji fis-servizzi

Dawn l-impenji tar-Russja li tilliberalizza l-iskema kummerċjali tagħha f'bosta setturi tas-servizzi jmorru lil hinn mill-iskema li jibbenefikaw minnha l-intrapriżi Ewropej, abbażi tal-ftehim ta' sħubija u ta' kooperazzjoni ffirmat fl-1994 u li daħal fis-seħħ fl-1997. Huwa biss f'żewġ setturi ta' servizzi (il-kummerċ marittimu u l-moviment temporanju tal-impjegati għal skopijiet professjonali), ir-Russja, mis-sħubija uffiċjali fid-WTO, se jkollha impenji iktar qawwija fil-qafas tal-ftehim UE-Russja tal-1994 milli fil-qafas multilaterali tal-GATS.

Sabiex l-Unjoni Ewropea tkompli tibbenefika minn skema iktar favorevoli mill-iskema multilaterali, iż-żewġ partijiet ikkonkludew ftehim. Dan jipprevedi li r-Russja se tkompli tirċievi, fuq bażi ta' talba għal eżenzjoni mill-klawsola tal-iktar nazzjon favoreġġat fl-impenji meħuda fil-GATS, benefiċċji ikbar f'dawk iż-żewġ setturi esklussivament għall-Unjoni Ewropea. Dan il-ftehim bilaterali jiddefinixxi l-impenji preferenzjali esklużivi li minnhom tibbenefika l-UE. Dan il-ftehim ma jitlobx li l-UE tintrabat b'xi impenji ġodda.

Ir-rapporteur jirrikonoxxi l-effett pożittiv globali tas-sħubija tar-Russja fid-WTO (sħubija li kienet is-suġġett ta' deċiżjoni favorevoli min-naħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea[2]), organizzazzjoni li tappoġġa s-sistema kummerċjali multilaterali bbażata fuq regoli komuni, u jaċċetta l-bżonn li l-UE tikkonkludi ftehim bilaterali mar-Russja sabiex tikseb konċessjonijiet addizzjonali meta mqabbel mal-iskema multilaterali u tippreserva b'hekk il-livell attwali tal-impenji tal-parti tar-Russja ir-rigward tal-aċċess għas-swieq għall-fornituri Ewropej fiż-żewġ setturi ta' servizz imsemmija.

Fl-aħħar nett, fil-kuntest tal-partijiet kummerċjali tal-"Ftehim il-Ġdid" bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja li qed jiġi nnegozjat sabiex jissostitwixxi l-Ftehim ta' Sħubija u ta' Kooperazzjoni tal-1994, jaqbel li jiġu aġġornati t-termini tal-impenji bilaterali l-qodma li ilhom li ġew stabbiliti kważi 20 sena, partikolarment biex jinkisbu impenji addizzjonali mill-parti Russa fil-modi 3 u 4 taħt il-kapitolu "Kummerċ tas-servizzi u drittijiet ta' stabbiliment". Dan il-kapitolu għandu wkoll jseddaq aktar fis-sod id-drittijiet tal-fornituri Ewropej ta' servizzi meta dawn jistabbilixxu ruħhom fit-territorju Russu.

Ir-rapporteur għalhekk jappoġġa dan il-ftehim u jirrakkomanda li l-Parlament japprovah.

  • [1]  Rapport tal-Grupp ta' Ħidma dwar is-Sħubija tal-Federazzjoni Russa għall-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WT/ACC/RUS/70, WT/MIN(11)/2) u l-Addendum tiegħu Parti II - Lista ta' impenji speċifiċi fir-rigward tas-servizzi - Lista ta' eżenzjonijiet mill-obbligi stipuiti fl-Artikolu II (NPF) (WT/ACC/RUS/70/Add.1; WT/MIN(11)/2/Add.1) tas-17 ta' Novembru 2011.
  • [2]  Deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2011 tistabbilixxi l-pożizzjoni li se tieħu l-Unjoni Ewropea fl-istanzi relevanti tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar is-sħubija tal-Federazzjoni Russa fid-WTO (2012/17/UE).

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

30.5.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

26

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Zuzana Roithová