AJÁNLÁS az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodásnak, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  1.6.2012 - (16775/2011 – C7‑0515/2011 – 2011/0322(NLE)) - ***

  Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  Előadó: Inese Vaidere

  Eljárás : 2011/0322(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0177/2012
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0177/2012
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodásnak, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  (16775/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16775/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodás tervezetére (16776/2011),

  –   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdése első albekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) (v) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0515/2011),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

  –   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A7-0177/2012)

  1.  egyetértését adja a megállapodás és a jegyzőkönyv megkötéséhez;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a tagállamok és az Orosz Föderáció kormányának és parlamentjének

  INDOKOLÁS

  Erről az Orosz Föderációval kötött kétoldalú megállapodásról ez utóbbinak a Kereskedelmi Világszervezethez való csatlakozási folyamata keretében folytak tárgyalások. Az Európai Parlament beleegyezését kikérték, ami előfeltétele annak, hogy a Tanács hivatalosan megkösse a megállapodást.

  A Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való csatlakozásának folyamata kapcsán az Orosz Föderáció vállalta, hogy csökkenti a nyersanyagokra, köztük a fatermékekre jelenleg alkalmazott kiviteli vámok mértékét. Egyes fatípusok, nevezetesen bizonyos tűlevelű fafajták tekintetében Oroszország vámkontingenseket nyitott. Az Oroszországból kvótán belüli mennyiségben kivitt árura alacsonyabb vámot alkalmaznak, a kvótákat meghaladó mennyiségű termékekre pedig magasabb, akár a kivitelt ellehetetlenítő vámot.

  A kvóták egy külön része az EU-ba irányuló exportra érvényes (ahogyan ez az Oroszország engedményeit tartalmazó jegyzékben szerepel). A megállapított kvóták viszonylag nagyok lettek az EU számára, legalábbis a rövid távon várható igényt figyelembe véve. E kétoldalú megállapodás meghatározza a vámkontingensek elosztásának végrehajtásáról szóló általános rendelkezéseket

  Míg az Európai Unió kezeli a kvótaengedélyeket, az EU által kiadott releváns importdokumentáción alapuló kiviteli engedélyek kibocsátásának joga az Orosz Föderációt illeti meg.

  Ezen túlmenően egy, az Unió és Oroszország közötti jegyzőkönyv előírja a vámkontingensek eme közös kezelésének technikai részleteit. Számos iránymutatást tartalmaz, amelyeket az EU és Oroszország megállapodás szerint követ, ha elérik a kvótakezelés rájuk eső részét, és ha szükség esetén együtt kell működniük. Előírás szabályozza a konzultációs és vitarendezési eljárásokat is.

  A vámkontingensek kezeléséről szóló jegyzőkönyv fontos előny a kereskedelmi kapcsolatok stabilitása és megbízhatósága szempontjából.

  Megjegyzendő, hogy ez az első alkalom, hogy az EU kezelheti egy harmadik ország exportkvótáit. Ilyen esetre a jogalkotás nem ismer előzményt. Ezért nem világos, hogy a rendszer a gyakorlatban hogyan fog működni.

  E tekintetben az előadó rámutat, hogy az e megállapodás megkötéséről szóló határozatra irányuló tervezetében a Tanács felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy egy végrehajtó aktus révén fogadjon el rendelkezéseket a vámkontingensekben megadott mennyiségek kezelésére nézve. Ez túlmutat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkében említett eljárásokon és intézkedéseken. Ha egy nemzetközi megállapodást kötő tanácsi határozat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyeknek együttdöntéses aktus tárgyát kell képezniük, akkor Parlamentet megfosztják együttdöntési jogától. Tekintettel arra, hogy ilyen rendelkezések újra meg újra előfordulnak, illetve a további helytelen előzmények kiküszöbölése érdekében az előadó javasolja, hogy a Parlament említse meg az ügyet a Bizottság előtt, gondoskodva arról, hogy többé ne jelenjen meg ilyen rendelkezés a megállapodásokat kötő tanácsi határozatokra irányuló javaslatokban.

  Ugyanakkor a fentiek együttes figyelembevétele mellett az Európai Uniónak határozott offenzív érdeke ez a megállapodás, ugyanis jelentős javulást tesz lehetővé az Oroszországból történő fabehozatal tekintetében.

  Rendkívül fontos elejét venni a fakiviteli vámok Oroszország által 2007 óta alkalmazott folyamatos emelésének, ami számos uniós gyártót érintett. E megállapodásnak köszönhetően nagyobb a kiszámíthatóság és jobbak a kereskedelmi feltételek.

  Következésképpen az előadó javasolja a megállapodás megkötéséhez való hozzájárulást.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  30.5.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Zuzana Roithová