ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody

  1.6.2012 - (16775/2011 – C7‑0515/2011 – 2011/0322(NLE)) - ***

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajkyňa: Inese Vaidere

  Postup : 2011/0322(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0177/2012
  Predkladané texty :
  A7-0177/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody

  (16775/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16775/2011),

  –   so zreteľom na návrh Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie (16776/2011),

  –   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0515/2011),

  –   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0177/2012),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody a protokolu;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  O tejto dvojstrannej dohode s Ruskou federáciou sa rokovalo v rámci procesu pristúpenia Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii. Európsky parlament bol požiadaný o udelenie súhlasu, ktorý je nevyhnutným predpokladom na to, aby Rada oficiálne uzavrela dohodu.

  Ruská federácia sa v súvislosti s procesom pristúpenia k WTO zaviazala znížiť sadzby vývozného cla, ktoré v súčasnosti uplatňuje na suroviny vrátane výrobkov z dreva. V prípade určitých druhov dreva, konkrétne niektorých druhov ihličnatého dreva, zaviedlo Rusko colné kvóty. Kým na množstvá vyvážané v rámci týchto kvót sa uplatňujú nižšie clá, na produkty vyvážané mimo kvót sa uplatňujú vyššie až prohibitívne clá.

  Časť kvót bola pridelená EÚ (ako sa uvádza v Zozname koncesií a záväzkov Ruska týkajúcich sa tovaru). Kvóty boli stanovené na úrovni, ktorá je relatívne veľká pre EÚ – aspoň keď sa berie do úvahy očakávaný dopyt z krátkodobého hľadiska. V uvedenej dvojstrannej dohode sa vymedzujú všeobecné ustanovenia o uplatňovaní podielu colných kvót.

  Zatiaľ čo EÚ bude spravovať povolenia na využitie kvóty, Ruská federácia si ponechá právomoc vydávať vývozné licencie na základe príslušných dovozných dokumentov vydaných v EÚ.

  Okrem toho sa v protokole medzi EÚ a Ruskom stanovujú podrobné technické postupy tejto spoločnej správy colných kvót. Tento protokol obsahuje súbor pokynov, na ktorých sa EÚ a Rusko dohodli, ktorými sa budú riadiť, keď sa dosiahne príslušný podiel spravovaných kvót, a ktorými sa bude v prípade potreby riadiť ich spolupráca. Rovnako sú v ňom stanovené konzultačné postupy a postupy riešenia sporov.

  Protokol o správe colných kvót významne prispeje k stabilite a spoľahlivosti obchodných vzťahov.

  Treba poznamenať, že ide o prvý prípad, keď EÚ spravuje vývozné kvóty tretej krajiny. V právnych predpisoch neexistuje pre tieto prípady precedens. Preto nie je jasné, ako bude tento systém fungovať v praxi.

  V tejto súvislosti spravodajkyňa poukazuje na to, že Rada vo svojom návrhu rozhodnutia o uzatvorení tejto dohody splnomocňuje Komisiu na prijatie ustanovení potrebných na správu množstiev colných kvót prostredníctvom vykonávacieho aktu. To presahuje postupy a opatrenia uvedené v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Pokiaľ rozhodnutie Rady o uzatvorení medzinárodnej dohody obsahuje ustanovenia, ktoré sú predmetom postupu spolurozhodovania, Parlamentu sú odňaté spolurozhodovacie právomoci. Vzhľadom na opakujúce sa použitie týchto ustanovení a s cieľom vyhnúť sa nesprávnym precedensom spravodajkyňa odporúča Parlamentu, aby upozornil Komisiu na túto skutočnosť a zabezpečil, že takéto ustanovenia sa už viac nebudú uvádzať v návrhoch rozhodnutí Rady o uzatvorení dohôd.

  Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam má EÚ o uzatvorenie tejto dohody veľký záujem, keďže sa ňou zaistí výrazné zlepšenie dodávok dreva z Ruska.

  Je mimoriadne dôležité zabrániť nepretržitému zvyšovaniu vývozných ciel na drevo, ktoré Rusko uplatňuje od roku 2007 a ktoré postihlo mnohých výrobcov v EÚ. Dohoda prispeje k lepšej predvídateľnosti a lepším obchodným podmienkam.

  Na záver spravodajkyňa odporúča udeliť súhlas s uzatvorením tejto dohody.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  30.5.2012

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania:

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Zuzana Roithová