Procedură : 2011/0332(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0178/2012

Texte depuse :

A7-0178/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2012 - 7.9
CRE 04/07/2012 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0286

RECOMANDARE     ***
PDF 144kWORD 83k
1.6.2012
PE 486.172v02-00 A7-0178/2012

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime

(16827/2011 – C7‑0520/2011 – 2011/0332(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Inese Vaidere

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime

(16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16827/2011),

–   având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime (16828/2011),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0520/2011),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A7-0178/2012),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Federației Ruse.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul bilateral cu Federația Rusă a fost negociat în cadrul procesului lor de aderare la Organizația Mondială a Comerțului. Parlamentului European i-a fost cerută aprobarea, care constituie o condiție pentru ca acordul să fie încheiat în mod oficial de Consiliu.

În contextul aderării sale la OMC, Federația Rusă s-a angajat să reducă sau să elimine progresiv taxele la export pentru o listă de materii prime. Aceste angajamente privind ratele taxelor la export au fost incluse în Lista de concesii și angajamente privind mărfurile a Federației Ruse.

Cu toate acestea, în interpretarea Federației Ruse, lista din cadrul Listei nu împiedică aplicarea de taxe la export noi sau suplimentare pentru orice materie primă care nu este inclusă în Listă. Pentru a împiedica astfel de noi restricții în materie de taxe la export, UE a negociat acest acord cu Federația Rusă.

Numeroase produse nu sunt enumerate în Lista de concesii și angajamente privind mărfurile a Federației Ruse. Prin urmare, lista inclusă în acest acord este foarte lungă și acoperă materii prime foarte importante. Acestea sunt materii prime care nu sunt enumerate în Lista OMC privind mărfurile a Federației Ruse, pentru care Federația Rusă deține peste 10 % din producția mondială sau peste 10 % din exporturile mondiale, pentru care UE are un interes major fie existent, fie potențial privind importul și pentru care există riscul unor tensiuni în aprovizionările mondiale. Aceste categorii includ produse agricole și semințe, tutun, numeroase produse chimice, produse feroase și energetice, minerale, derivate din bumbac și produse de origine animală etc.

În temeiul acordului bilateral, Guvernul Federației Ruse se angajează pentru a „depune toate eforturile posibile pentru a nu introduce sau a nu crește taxele la export pentru materiile prime enumerate” în acord. În cazul în care are în vedere aplicarea de taxe la export pentru aceste produse, Federația Rusă se consultă cu Comisia Europeană cu cel puțin două luni înainte „în vederea găsirii unei soluții care să țină seama de interesele ambelor părți”.

Acordul nu impune Uniunii Europene asumarea niciunui angajament.

Cu toate acestea, există mai multe deficiențe majore:

În primul rând, limbajul acordului nu este suficient de exact și de obligatoriu pentru punerea sa în aplicare. În comparație cu angajamentele sale din cadrul OMC și din Lista de concesii și angajamente privind mărfurile, Federația Rusă se angajează numai „să depună toate eforturile posibile” și „să se consulte” atunci când sunt puse în discuție materiile prime care fac obiectul acordului.

În al doilea rând, în ceea ce privește inexactitatea limbajului din textul acordului, nu este prevăzut niciun mecanism bilateral de soluționare a litigiilor. În cazul în care Federația Rusă, în ciuda „tuturor eforturile posibile”, aplică taxe la export noi sau suplimentare pentru orice materie primă enumerată în acord și nu acceptă nicio soluție propusă de UE pe parcursul consultărilor cu Comisia Europeană, EU nu are prea multe instrumente la dispoziție pentru a pune în aplicare acordul și pentru a-și proteja interesele.

Urgența și importanța unui acord cu caracter juridic obligatoriu privind materiile prime sunt susținute intens de recenta interdicție privind importul de animale din toate statele membre ale UE, care a fost impusă de Federația Rusă, ulterior răspândirii virusurilor Schmallenberg și bolii limbii albastre, deși o astfel de interdicție încalcă în mod evident normele Organizației Mondiale a Comerțului. Comisia Europeană a cerut deja ridicarea imediată a interdicției de către Federația Rusă, dar se găsește într-o situație în care dispune de capacități destul de limitate de protejare a intereselor consumatorilor și ale producătorilor din UE și de respectare a reglementărilor OMC. Această interdicție demonstrează că abordarea Federației Ruse nu s-a schimbat prea mult, în ciuda aderării sale la OMC. În lipsa unui acord ferm, cu caracter juridic obligatoriu privind materiile prime, UE nu va avea nicio siguranță în fața unor măsuri protecționiste similare în viitor.

UE este cel mai mare partener comercial și investitor al Federației Ruse. Prin urmare, sunt necesare, în special în domeniul energiei, al comerțului și al investițiilor, un angajament serios și corespunzător privind reforme imediate, impuse de aderarea la OMC, precum și reciprocitate și angajament în cadrul negocierilor pentru un acord nou reciproc avantajos.

Prin urmare, acordul ar trebui considerat o soluție temporară care urmează să fie înlocuit cu un tratat corespunzător și ferm privind comerțul cu materii prime între UE și Federația Rusă, posibil ca parte a noului acord (viitorul acord de parteneriat și cooperare), care face în prezent obiectul negocierilor.

Pentru a rezuma, raportoarea recunoaște angajamentele și adaptările realizate de Federația Rusă, constată impactul pozitiv al aderării acesteia la OMC, precum și importanța încheierii acestui acord înainte de ratificarea acordului de aderare la OMC de către Federația Rusă. Prin urmare, raportoarea este de părere că Parlamentul European ar trebui să aprobe încheierea acordului.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

30.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaș, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Zuzana Roithová

Aviz juridic - Politica de confidențialitate