ΕΚΘΕΣΗ για τις εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

5.6.2012 - (2011/2306(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Miloslav Ransdorf

Διαδικασία : 2011/2306(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0183/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0183/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για τις εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

(2011/2306(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, ΕΕ-Μολδαβίας, ΕΕ-Γεωργίας, ΕΕ-Αρμενίας και ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες θα περιλαμβάνουν σημαντικά εμπορικά στοιχεία,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2007 με τα οποία εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας που αποτελείται από τη σε βάθος και σφαιρική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 με τα οποία εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες για τις συμφωνίες σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας και ΕΕ-Γεωργίας, η κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια σε βάθος και σφαιρική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2009 με τα οποία εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας και τις πρόσθετες λεπτομερείς διαπραγματευτικές οδηγίες σχετικά με τη σε βάθος και σφαιρική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 με τα οποία εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της τότε Σοβιετικής Ένωσης το 1989 και την επακόλουθη έγκρισή της από τη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 25 Μαΐου 2011 η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

–   έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) μετά το 2004, και ιδίως τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της,

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του σχετικά με τη διαπραγμάτευση συμφωνιών σύνδεσης με τη Μολδαβία, τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν,

–   έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που ενεκρίθησαν από κοινού με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, καθώς και την Ατζέντα Σύνδεσης με την Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη τις Κοινές Δηλώσεις της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009, και της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που διεξήχθη στη Βαρσοβία στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δημιουργία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest με την καταστατική της πράξη της 3ης Μαΐου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-.0183/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη και εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των σε βάθος και σφαιρικών ζωνών ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) αποτελεί στόχο προτεραιότητας και φιλοδοξία της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας όσον αφορά τους ανατολικούς εταίρους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις από τις έξι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι ήδη μέλη του ΠΟΕ, ενώ οι κυβερνήσεις του Αζερμπαϊτζάν και της Λευκορωσίας διατηρούν απλώς καθεστώς παρατηρητή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έπειτα από τα επαναστατικά κινήματα που εμφανίστηκαν το 2011 στη νότια γειτονιά της ΕΕ, γνωστά πλέον ως η Αραβική Άνοιξη, το ενδιαφέρον της ΕΕ έχει επικεντρωθεί στους νότιους γείτονες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που ανήκουν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με αυτές αξίζουν την προσοχή της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική παρουσία της Κίνας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης εξακολουθεί να αυξάνεται·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την DCFTA με την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι η DCFTA θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία έχει παγώσει προς το παρόν λόγω της δυσαρέσκειας της ΕΕ με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία και με τη λειτουργία του δικαστικού της συστήματος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την DCFTA με τη Γεωργία και τη Μολδαβία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2011 και ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2012·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η Αρμενία σημείωσε σημαντική πρόοδο στην εκπλήρωση των βασικών συστάσεων και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας για την DCFTA δρομολογήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 και ξεκίνησαν στις 6 Μαρτίου 2012·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση του Αζερμπαϊτζάν στον ΠΟΕ έχει ξεκινήσει από το 1997 αλλά η πρόοδος είναι περιορισμένη, γεγονός που αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την DCFTA με την ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία έως σήμερα έχει συμμετάσχει με περιορισμένο μόνο τρόπο στις διάφορες πλατφόρμες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό διακυβεύει την επίτευξη του τελικού στόχου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ο οποίος είναι η ενισχυμένη δημοκρατία, πρόοδος, σταθερότητα και ευημερία στην ανατολική γειτονιά της ΕΕ· σημειώνει την οικονομική δυναμική του νέου οικονομικού χώρου που αποτελείται από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τη Λευκορωσία, και ενθαρρύνει τα μέλη του να διεξάγουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τους διεθνώς αποδεκτούς εμπορικούς κανόνες και πρότυπα, και συγκεκριμένα αυτά που απορρέουν από τον ΠΟΕ·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι ανατολικοί εταίροι της ΕΕ, καθώς είναι πρώην κράτη της ΕΣΣΔ, έχουν το ίδιο ιστορικό και θεσμικό υπόβαθρο και έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στην πολιτική και κοινωνικοοικονομική τους μετάβαση τις δύο τελευταίες δεκαετίες·

Γενικές εκτιμήσεις

1.  τονίζει ότι η προοπτική δημιουργίας DCFTA με την ΕΕ ένα από τα βασικά κίνητρα των χωρών εταίρων προκειμένου να συνεχίσουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες· θεωρεί ότι η δημιουργία των DCFTA είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα εργαλεία της διμερούς εμπορικής πολιτικής της ΕΕ για την επίτευξη ενός σταθερού, διαφανούς και προβλέψιμου οικονομικού περιβάλλοντος που σέβεται τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, προβλέποντας όχι μόνο μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση μέσω της σταδιακής κατάργησης των εμποδίων στο εμπόριο αλλά και κανονιστική σύγκλιση σε τομείς που επηρεάζουν το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, ενισχύοντας ιδίως την προστασία των επενδύσεων, απλουστεύοντας τις διαδικασίες τελωνείων και συνόρων, περιορίζοντας ιδίως τους τεχνικούς και άλλου είδους μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο, ενισχύοντας τους υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς κανόνες, βελτιώνοντας την ορθή μεταχείριση των ζώων, ενισχύοντας την προστασία τα νομικά πλαίσια για τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις και διασφαλίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη· θεωρεί ότι η σύναψη των DCFTA είναι θεμελιώδους σημασίας για την καταπολέμηση τάσεων προς τον προστατευτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο·

2.  αναγνωρίζει ότι οι DCFTA αποτελούν καίριο εμπορικό μέσο της ΕΕ για την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων οικονομικών σχέσεων με τρίτες χώρες· αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των DCFTA στη συνολική λειτουργία των χωρών-εμπορικών μας εταίρων που υπερβαίνει κατά πολύ τα απλά εμπορικά ζητήματα, επηρεάζοντας επίσης την κατάσταση της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και άλλα κοινά πρότυπα·

3.  τονίζει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των δυνητικών εταίρων της ΕΕ να ξεκινήσουν εμπορικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από πολιτικές προκαταλήψεις και θα πρέπει να εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από την πραγματική ικανότητα του εμπορικού εταίρου να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους όρους των DCFTA·

4.  αναγνωρίζει ότι οι DCFTA μπορούν να αποτελέσουν βασική συνιστώσα μιας ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας (συμφωνίες σύνδεσης)· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή ή συνετή η σύναψη συμφωνίας σύνδεσης με μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο σύναψης μιας κατάλληλης εμπορικής συμφωνίας (ήτοι, υπό τη μορφή μιας DCFTA), για την αποτελεσματική επιδίωξη των οικονομικών και εμπορικών στόχων της ΕΕ·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία του Συνολικού Προγράμματος Οικοδόμησης Θεσμών, του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (TAIEX) και των προγραμμάτων αδελφοποιήσεων για την προώθηση της εκπλήρωσης των βασικών συστάσεων καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας εφαρμογής από τους ανατολικούς εταίρους·

6.  αναγνωρίζει ότι η μεγαλύτερη εμπορική ολοκλήρωση, με τις βαθιές αλλαγές των οικονομικών δομών τις οποίες προϋποθέτει, απαιτεί σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προσπάθειες από τους ανατολικούς μας εταίρους, είναι όμως πεπεισμένο ότι, μακροπρόθεσμα, τα οφέλη μιας τέτοιας ολοκλήρωσης θα αντισταθμίσουν αυτές τις προσπάθειες· επισημαίνει ότι η υποστήριξη και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών ΜΚΟ στην προαγωγή των μακροπρόθεσμων οφελών είναι ουσιαστική για την επιτυχία των μεταρρυθμιστικών τους διαδικασιών·

7.  τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών εταίρων της σε διάφορους τομείς, και πιο συγκεκριμένα τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ, την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, τις ΤΠΕ και τον τουρισμό·

8.  πιστεύει ότι η διαφοροποίηση σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αρχής «περισσότερα για περισσότερα» όπως περιγράφεται στην προαναφερθείσα κοινή ανακοίνωση με θέμα «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» είναι επίσης ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τις εμπορικές σχέσεις με τους ανατολικούς εταίρους, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες όσων επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο και παρέχοντας κίνητρα στους άλλους να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους· θεωρεί ότι το εμπόριο θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα που διευκολύνει την αλλαγή και τονίζει τη σημασία των ρητρών αιρεσιμότητας και της επακόλουθης επιβολής τους·

9.  είναι πεπεισμένο ότι η οικονομική ολοκλήρωση των ανατολικών εταίρων με την ΕΕ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά χωρίς πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χωρίς την οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ των ίδιων των ανατολικών εταίρων· τονίζει ότι η οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ αυτών των χωρών θα πρέπει να είναι ανοικτή, έτσι ώστε να υπάρχει κεφαλαιοποίηση επί των οφελών της· εκφράζει τη λύπη του στο πλαίσιο αυτό για το γεγονός ότι οι «παγωμένες διενέξεις» στην περιοχή έχουν ζημιώσει εδώ και πολλά χρόνια την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου και συνεχίζουν να προκαλούν τεράστιες οικονομικές απώλειες σε ορισμένους από τους ανατολικούς εταίρους και να οδηγούν στην οικονομική τους απομόνωση·

10. θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι η ΕΕ προσφέρει σε όλους τους εταίρους των DCFTA την ευελιξία που δικαιούνται στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ·

11. επισημαίνει τη σημασία της πρόληψης των συγκρούσεων μέσω της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

12. καλεί την Επιτροπή να παραχωρήσει ειδικότερα ευελιξία που προάγει την ανάπτυξη των νεοσύστατων βιομηχανιών στις χώρες εταίρους των DCFTA·

13. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, που προτείνει μια αύξηση της τάξης του 40% της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· υπογραμμίζει την άποψή του ότι οι ανατολικοί εταίροι δεν μπορούν από μόνοι τους να αναλάβουν το κόστος της νομικής προσέγγισης και των απαραίτητων θεσμικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ότι η οικονομική στήριξη της ΕΕ, που θα πρέπει να συμπληρώνει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των χωρών αυτών, είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το Συμβούλιο να διατηρήσει τη χρηματοδότηση που προτείνεται από την Επιτροπή·

14. τονίζει τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων των ανατολικών εταίρων της ΕΕ στην προσέγγιση της εμπορικής νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη και σωστή εφαρμογή των μελλοντικών DCFTA· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τους παράσχουν μεγαλύτερη τεχνική βοήθεια και καλεί ιδιαιτέρως τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ να μοιραστούν μαζί τους την εμπειρογνωμοσύνη και τις βέλτιστες πρακτικές που αποκόμισαν κατά τη δική τους διαδικασία ευθυγράμμισης της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο σχετικά με το εμπόριο·

15. επικροτεί την προσχώρηση της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, ιδίως ενόψει του ζωτικού ρόλου που έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει όσον αφορά την επίτευξη των στόχων ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και όσον αφορά τη συμβολή της στην ασφάλεια των εν λόγω χωρών·

16. επικροτεί κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και συγκεκριμένα τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού για τις ΜΜΕ των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και τις περιφερειακές ενεργειακές αγορές και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα·

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου διότι αντιπροσωπεύει σημαντικό συστατικό στοιχείο της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ λόγω του γεωστρατηγικού της χαρακτήρα, ο οποίος προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού·

18. αναγνωρίζει τη σημασία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΚΣ) Euronest, ιδιαίτερα της Επιτροπής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Νομοθετικής Προσέγγισης και Σύγκλισης με τις Πολιτικές της ΕΕ, καθώς και της Επιτροπής Ενεργειακής Ασφάλειας, για τις συζητήσεις σχετικά με τα εμπορικά θέματα μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών βουλευτών των ανατολικών εταίρων της ΕΕ· εκφράζει την ελπίδα ότι στο ορατό μέλλον θα πληρούνται οι συνθήκες για τη συμμετοχή των μελών του Κοινοβουλίου της Λευκορωσίας στην ΚΣ Euronest·

19. υπογραμμίζει ότι η DCFTA δεν αποτελεί βοήθεια που παρέχεται στους ανατολικούς εταίρους, αλλά είναι μια εμπορική συμφωνία που έχει αμοιβαία οφέλη και υποχρεώσεις και για τα δύο μέρη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αναθεώρηση της ΕΠΓ δεν πραγματεύεται εκτενώς τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη μιας τέτοιας εμπορικής πολιτικής θα μπορούσε να τονώσει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, επιφέροντας σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές, στις εταιρείες και στους εργαζομένους της ΕΕ· τονίζει ότι οι DCFTA όχι μόνο θα έφερναν οικονομικά οφέλη στους ανατολικούς εταίρους, αλλά μπορούν επίσης να επιταχύνουν τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη·

20. σημειώνει τη δημιουργία, στις 18 Οκτωβρίου 2011, μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της πλειοψηφίας των μελών της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών, που περιλαμβάνουν τους ανατολικούς εταίρους της ΕΕ με εξαίρεση τη Γεωργία και, προς το παρόν, το Αζερμπαϊτζάν· πιστεύει ότι η σύναψη ΣΕΣ με άλλες χώρες δεν πρέπει να αποβεί επιζήμια για τις DCFTA που συνάπτουν οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να παράσχει στους ανατολικούς εταίρους μια ελκυστική και βιώσιμη εναλλακτική λύση·

21. επιμένει ότι η στρατηγική της ΕΕ προς τη Ρωσία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη ρωσική επιρροή στους ανατολικούς εταίρους· επισημαίνει ότι η Ρωσία έχει συνάψει τελωνειακή ένωση με το Καζαχστάν και με έναν ανατολικό εταίρο, τη Λευκορωσία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ρωσία μπορεί να έχει υπονομεύσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και πολλών ανατολικών εταίρων, ειδικότερα της Ουκρανίας, προσφέροντάς τους μια εναλλακτική οδό, βάσει βραχυπρόθεσμων λύσεων όπως οι χαμηλότερες τιμές αερίου· κρίνει ότι οι εναλλακτικές αυτές θα καταστούν αντιπαραγωγικές μακροπρόθεσμα για τους ανατολικούς εταίρους·

22. επιμένει ότι η επιτυχία των DCFTA θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικοδόμηση θεσμών και τη σωστή εφαρμογή των δεσμεύσεων, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο σε ένα ανοικτό, διαφανές και αδιάφθορο επιχειρηματικό περιβάλλον, πράγμα που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των DCFTA·

23. επισημαίνει ότι η ευημερία και η σταθερότητα στην ανατολική γειτονιά της ΕΕ είναι προς το συμφέρον της ΕΕ και επίσης οι σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών εταίρων της θα αυξήσουν σίγουρα τους όγκους συναλλαγών και προς τις δύο κατευθύνσεις·

24. επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εταίρος των περισσότερων χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ως προς τις εξαγωγές·

25. επισημαίνει ότι, παρά την επίτευξη προόδου στην εκπλήρωση των βασικών συστάσεων, ως προϋποθέσεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων της DCFTA, η Γεωργία και η Μολδαβία πρέπει ακόμα να διασφαλίσουν ότι η δέσμευσή τους στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων είναι μακροπρόθεσμη και ότι θα εμπλακούν σε μια βιώσιμη διαδικασία μεταρρυθμίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι και οι δύο χώρες πρέπει να σημειώσουν ακόμα σημαντική πρόοδο στη μεταρρύθμιση των κανονιστικών ρυθμίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τεχνικά εμπόδια για το εμπόριο, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού·

26. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη θεσμική ικανότητα των σχετικών ανατολικών εταίρων όσον αφορά την εφαρμογή μιας DCFTA· τονίζει ότι η σύναψη μιας DCFTA δεν εγγυάται από μόνη της την επιτυχία, εάν δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά και δεν συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για τον ανταγωνισμό και κατά της διαφθοράς·

27. επισημαίνει ότι κατά τη σύναψη των DCFTA πρέπει να ακολουθούνται διεθνώς εγκεκριμένα πρότυπα εργασίας· σημειώνει ότι η τήρηση των θεμελιακών δικαιωμάτων εργασίας που είναι εγκεκριμένα από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας αποτελεί βασικό στοιχείο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

28. ζητεί μια φιλόδοξη προσέγγιση σχετικά με την ολοκλήρωση των οικονομιών της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μέσω DCFTA, συμπεριλαμβάνοντας άλλες πτυχές αναφορικά με το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο· εισηγείται να περιλαμβάνουν όλες οι DCFTA ένα δεσμευτικό κεφάλαιο σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, με διατάξεις για την περιβαλλοντική προστασία και τα διεθνή εργασιακά δικαιώματα·

Αρμενία

29. επικροτεί την Κυβέρνηση της Αρμενίας για την κλιμάκωση των προσπαθειών της να εκπληρώσει τις βασικές συστάσεις το 2011, με αποτέλεσμα τη δρομολόγηση των διαπραγματεύσεων για την DCFTA τον Φεβρουάριο του 2012·

30. χαιρετίζει τη δρομολόγηση των διαπραγματεύσεων για την DCFTA μεταξύ της Αρμενίας και της ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2012 και την έναρξή τους στις 6 Μαρτίου 2012· ενθαρρύνει την Αρμενία να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες της DCFTA για να τονώσει την οικονομία της, τις ευκαιρίες εξαγωγών και την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, να επισπεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να αναβαθμίσει, γενικά, τα πρότυπα της Αρμενίας ώστε να ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι η μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή· προσδοκά μια ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ΕΕ/Αρμενίας για την DCFTA·

31. χαιρετίζει τη δρομολόγηση των διαπραγματεύσεων για την DCFTA, οι οποίες θα δώσουν ευκαιρίες για την ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο μερών· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η στήριξη μεταρρυθμίσεων που δημιουργούν ένα σταθερό και διαφανές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα προσελκύει ξένες επενδύσεις, θα τονώνει την ανάπτυξη και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας·

32. πιστεύει ότι η σύναψη μιας DCFTA θα τονώσει την οικονομία της Αρμενίας, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τον ανταγωνισμό·

33. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξαιτίας της διαφοράς όσον αφορά το Ναγκόρνο-Καραμπάχ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά τα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία, καθιστώντας τη χώρα οικονομικά απομονωμένη λόγω έλλειψης οδών πρόσβασης· τονίζει ότι το άνοιγμα των συνόρων είναι, μεταξύ άλλων, μια σημαντική προϋπόθεση για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων·

34. εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδείξεις των συνεχιζόμενων στενών συνδέσεων μεταξύ των πολιτικών και επιχειρηματικών κύκλων και των σημαντικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αδιαφανούς φορολογικού συστήματος και της μειωμένης προστασίας των επενδύσεων· αναγνωρίζει ότι ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και την πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να περιλαμβάνει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής·

35. επικροτεί την απόφαση της Αρμενίας για την προσχώρηση στις πολυμερείς συμφωνίες του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις τον Δεκέμβριο του 2011· πιστεύει ότι το βήμα αυτό είναι ωφέλιμο για την εικόνα της Αρμενίας ως αξιόπιστου εμπορικού εταίρου·

36. υπογραμμίζει ότι η DCFTA θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σοβαρή δέσμευση της Αρμενίας για τη μεταρρύθμιση των κανονισμών της προς την κατεύθυνση των προτύπων της ΕΕ, σε συνδυασμό με αποτελεσματικά μέτρα κατά της διαφθοράς·

37. συνιστά επίσης η DCFTA να περιλαμβάνει μέτρα που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, επιτρέποντας σε ξένους επενδυτές και εταιρείες να συμμετάσχουν, ειδικότερα, στους κλάδους των κατασκευών και της ενέργειας της Αρμενίας·

38. καλεί επιτακτικά την Αρμενία να επιταχύνει τη διαδικασία συμμόρφωσης με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα της ΕΕ, με στόχο τη διαφοροποίηση των εξαγωγών της Αρμενίας ώστε να περιλαμβάνουν γεωργικά προϊόντα·

39. πιστεύει ότι η αποδυνάμωση της εξάρτησης της Αρμενίας από τη ρωσική εμπορική και κυβερνητική στήριξη λόγω του ανοίγματος των συνόρων της Αρμενίας και της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας προάγει την οικονομική της ανάπτυξη· πιστεύει ότι η σύναψη μιας DCFTA με την ΕΕ θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη στο πλαίσιο αυτό·

Αζερμπαϊτζάν

40. αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του Αζερμπαϊτζάν για την προσέγγιση με το κεκτημένο της ΕΕ· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη θέσπιση του νέου τελωνειακού κώδικα και του οικοδομικού κανονισμού·

41. τονίζει ότι η προσχώρηση του Αζερμπαϊτζάν στον ΠΟΕ αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την DCFTA και, κατά συνέπεια, τη μετάβαση των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν σε υψηλότερο επίπεδο· σημειώνει ότι η διάρθρωση της οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν δεν παρέχει στην κυβέρνησή της ισχυρό κίνητρο να επιδιώξει να συμμετάσχει στον ΠΟΕ και να συνάψει μια DCFTA με την ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι τα οφέλη μιας DCFTA δεν είναι καθαρά οικονομικά αλλά ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας πέραν της υπερβολικής της εξάρτησης από τις ενεργειακές εξαγωγές· καλεί, συνεπώς, επιτακτικά την Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να κλιμακώσει τις προσπάθειές της για να συμμετάσχει στον ΠΟΕ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΕΕ να παράσχει στο Αζερμπαϊτζάν την απαραίτητη βοήθεια·

42. επαινεί την αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη που βιώνει το Αζερμπαϊτζάν τα τελευταία έτη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο πετρελαϊκός τομέας παρέχει το 50% του ΑΕγχΠ του Αζερμπαϊτζάν, το 95% των εξαγωγών του και το 60% των εσόδων του προϋπολογισμού, γεγονός που κάνει την οικονομία του Αζερμπαϊτζάν ευάλωτη στην μεταβλητότητα της τιμής του πετρελαίου και σε κάθε αλλαγή στην παγκόσμια ζήτηση· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να εξετάσει τη θέσπιση αποτελεσματικών και συνεπών μέτρων για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας·

43. υπενθυμίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης ανταγωνιστικής γεωργικής παραγωγής του Αζερμπαϊτζάν, και συστήνει στην Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να λάβει υπόψη της τον τομέα αυτόν ως ένα δυνητικώς σημαντικό βήμα προς τη διαφοροποίηση της οικονομίας της και των εξαγωγών της στην ΕΕ, εφόσον συμμορφωθεί με τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της ΕΕ και άλλων χωρών·

44. καλεί την Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να δεσμευτεί ειλικρινά στη μάχη κατά της διαφθοράς και των κοινωνικών ανισοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνικές αναταραχές, να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν την οικονομία της χώρας πιο ανταγωνιστική και ελκυστική για τις ξένες επενδύσεις·

45. υποστηρίζει ενεργά την αναβάθμιση της εμπορικής συνιστώσας της μελλοντικής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν σε μια DCFTA, μόλις πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις·

Λευκορωσία

46. εκφράζει τη λύπη του που η Λευκορωσία, παρά τις αδιαμφισβήτητες δυνατότητές της, απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την ΕΕ από άποψη γενικών πολιτικών και οικονομικών προτύπων καθώς και όσον αφορά το οικονομικό της μοντέλο·

47. τονίζει τη σημασία της στρατηγικής θέσης της Λευκορωσίας ως χώρας διαμετακόμισης για την ενέργεια, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εφοδιασμό της ΕΕ με φυσικό αέριο· καλεί, συνεπώς, τη Λευκορωσία να κυρώσει ταχέως και να εφαρμόσει δεόντως τον Ενεργειακό Χάρτη·

48. υπενθυμίζει ότι η Λευκορωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ μετά τη Ρωσία·

49. τονίζει την ανάγκη για περισσότερη βοήθεια από την ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση των διοικητικών δομών, και δη την ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς·

50. επισημαίνει τις δυσκολίες στην αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης στη Λευκορωσία, λόγω των επίσημων στατιστικών στοιχείων τα οποία, σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές, κρύβουν την πραγματικότητα, καθώς αναφέρεται ότι το 20% των Λευκορώσων ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας·

51. σημειώνει ότι το 80% των εταιρειών ανήκουν στο δημόσιο και η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα παρεμποδίζεται από μεροληπτικά και αυθαίρετα μέτρα, αλλαγές στη νομοθεσία και βαριά φορολόγηση, κάτι που εξαναγκάζει τον ιδιωτικό τομέα να λειτουργεί εν μέρει στην παραοικονομία·

52. υπενθυμίζει ότι, λόγω του αρνητικού πολιτικού και οικονομικού κλίματος στη Λευκορωσία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα πάγωσαν τις πιστώσεις τους προς τη Λευκορωσία το 1996 και η ΕΕ έπραξε το ίδιο το 1997· επισημαίνει ότι όλη αυτή η κατάσταση απέτρεψε και συνεχίζει να αποτρέπει τους ξένους επενδυτές, με τις ξένες άμεσες επενδύσεις να αποτελούν σήμερα μόνο το 1% του ΑΕγχΠ της χώρας·

53. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, επαναπροσανατολίζοντας πόρους της ΕΕ προς αυτήν την κατεύθυνση·

54. πιστεύει ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν μεγάλες θεσμικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ξεκινήσει η δημιουργία μιας λειτουργικής, διάφανης και ανοικτής οικονομίας της αγοράς·

55. επισημαίνει ότι η προσχώρηση της χώρας στον ΠΟΕ αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για οποιουδήποτε είδους συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη Λευκορωσία να δεσμευτεί πραγματικά στη διαδικασία προσχώρησης στον ΠΟΕ· επισημαίνει ότι η Λευκορωσία, ως μέλος της Τελωνειακής Ένωσης με τη Ρωσία και το Καζακστάν, θα μπορούσε να αντλήσει διδάγματα από την εμπειρία της διαδικασίας προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ·

56. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ξεκινήσει έναν πραγματικό πολιτικό και οικονομικό διάλογο με τη Λευκορωσία και να παράσχει κίνητρα για μεταρρυθμίσεις που είναι ουσιώδεις και εξαιρετικής σημασίας για τους πολίτες της Λευκορωσίας· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τα τρέχοντα στοχευμένα περιοριστικά οικονομικά μέτρα της ΕΕ κατά της Λευκορωσίας· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τα στοχευμένα ατομικά περιοριστικά μέτρα της, εξακολουθώντας παράλληλα να στηρίζει την κοινωνία των πολιτών και τους επιχειρηματίες με στόχο ίχι μόνο να βελτιώσει τις οικονομικές συνθήκες αλλά και να ενισχύσει το ρόλο του κράτους δικαίου, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Γεωργία

57. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Γεωργία είναι μία από τις ταχύτερα μεταρρυθμιζόμενες οικονομίες παγκοσμίως και κατατάσσεται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως το 16ο καλύτερο μέρος παγκοσμίως για επιχειρηματική δραστηριοποίηση·

58. αναγνωρίζει το έργο ανασυγκρότησης της Γεωργίας μετά τον πόλεμο του 2008 και το γεγονός ότι άνοιξε νέες αγορές·

59. αναγνωρίζει ότι η Κυβέρνηση της Γεωργίας προσπαθεί να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Γεωργία εικάζεται ότι έχει ακόμα το μεγαλύτερο ποσοστό πειρατικού λογισμικού (95%) από κάθε άλλη χώρα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Κυβέρνηση της Γεωργίας να αναπτύξει νομοθεσία για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναλογικότητα·

60. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Γεωργία έχει επιδείξει αξιοσημείωτα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης και επενδύσεων, και τονίζει με έμφαση ότι η DCFTA θα συνιστούσε πρόσθετο παράγοντα για τη στήριξη μιας ανάπτυξης ευρείας βάσης και για την προσέλκυση επενδύσεων·

61. ενθαρρύνει τη Γεωργία να τελειοποιήσει τη νομοθεσία της, να βελτιώσει την αποδοτικότητα των θεσμών της και να διασφαλίσει πρότυπα ελέγχου υψηλής ποιότητας για τα προϊόντα της, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

62. επικροτεί το νέο σύστημα προμηθειών της Γεωργίας, που επιτρέπει τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό για κάθε είδους σύμβαση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενό της· επισημαίνει ότι η Γεωργία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τα κράτη μέλη της ΕΕ στη συγκεκριμένη περιοχή·

63. καλεί τη Γεωργία να διασφαλίσει ότι, μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων για την DCFTA, μόνο προϊόντα που προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζουν επισήμως την προσχώρησή τους στο κράτος της Γεωργίας θα είναι επιλέξιμα για προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις·

Μολδαβία

64. αναγνωρίζει με ικανοποίηση ότι η Μολδαβία, παρά την αστάθεια της οικονομίας της, τα τελευταία χρόνια έχει υποβληθεί σε μια εκπληκτική διαδικασία μεταρρυθμίσεων και έχει βελτιώσει σημαντικά τις οικονομικές επιδόσεις της· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη ζωτική σημασία της οικονομικής συνδρομής που παρείχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που παρείχε η ΕΕ·

65. είναι της γνώμης ότι η μελλοντική DCFTA πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια της Μολδαβίας που αναγνωρίζει επισήμως την προσχώρησή της στο κράτος της Μολδαβίας·

66. επισημαίνει ότι, προς το παρόν, η πλειοψηφία των εξαγωγών της Μολδαβίας προέρχονται από τη γεωργία και επομένως αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό και αυστηρές απαιτήσεις στην αγορά της ΕΕ· θεωρεί ότι η DCFTA θα βοηθήσει στη διαφοροποίηση των εξαγωγών της Μολδαβίας και θα καταστήσει τη χώρα πιο ανταγωνιστική, δίνοντας τη δυνατότητα στη Μολδαβία να προσελκύσει ξένες επενδύσεις προκειμένου να θέσει τέρμα στην εξάρτησή της από τα εμβάσματα και να μεταβεί σε μια ανταγωνιστική ως προς τις εξαγωγές οικονομία της αγοράς·

67. τονίζει τη σημασία συνέχισης της ευθυγράμμισης των υποδομών και των συστημάτων της Μολδαβίας με την ΕΕ ως προς τους τεχνικούς κανονισμούς, την τυποποίηση, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τις δοκιμές, την επιτήρηση των αγορών και τη μετρολογία·

68. επισημαίνει ότι απαιτείται ακόμα σημαντική πρόοδος στον τομέα των υπηρεσιών και της προστασίας των επενδύσεων·

69. καλεί τις αρχές της ΕΕ να συμμετάσχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης για τα προβλήματα εδαφικής επανένταξης της Μολδαβίας·

Ουκρανία

70. επικροτεί τη σύναψη της DCFTA μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, ως την πρώτη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και ενός ανατολικού εταίρου· θεωρεί ότι η εν λόγω πρωτοποριακή συμφωνία και η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις της θα αποτελέσουν, χωρίς αμφιβολία, ένα χρήσιμο παράδειγμα στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την DCFTA·

71. επισημαίνει ότι η Ουκρανία είναι ο μεγαλύτερος ανατολικός εταίρος της ΕΕ και ότι η DCFTA ανοίγει μια νέα αγορά 46 εκατομμυρίων καταναλωτών για την ΕΕ· πιστεύει ότι για την ΕΕ τα μεγαλύτερα οφέλη από την εφαρμογή της DCFTA θα προέλθουν από ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο καθεστώς εμπορίου και επενδύσεων στην Ουκρανία·

72. επικροτεί τις προσπάθειες των αρχών της Ουκρανίας να εστιάσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων, ιδίως μεταξύ της πρωτεύουσας και των περιφερειών·

73. εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στην υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης, που είναι η προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ η DCTFA· εκφράζει την ελπίδα ότι θα επιλυθούν σύντομα τα εμπόδια για την υπογραφή·

74. σημειώνει ότι η Επιτροπή απέκλεισε τη δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής της DCFTA πριν από τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης και την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι η εφαρμογή τόσο της συμφωνίας σύνδεσης όσο και της DCFTA θα οδηγήσει σε διαρθρωτικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, και εύχεται, κατά συνέπεια, να υπάρξει ταχεία εφαρμογή και των δύο αυτών συμφωνιών·

75. αναγνωρίζει ότι, όσον αφορά την ενσωμάτωση στις ευρωπαϊκές δομές, η Ουκρανία έχει κάνει ορισμένα βήματα προόδου, έχει αρχίσει να προσαρμόζει το νομικό της σύστημα στα πρότυπα της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα και έχει επίσης σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη θέσπιση των προτύπων και κανόνων του ΟΟΣΑ· σημειώνει, ωστόσο, ότι το επιχειρηματικό κλίμα στην Ουκρανία εξακολουθεί να κατατάσσεται στην 152η θέση με βάση τον δείκτη «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ διαπιστώνεται επιδείνωση όσον αφορά τα προβλήματα του διασυνοριακού εμπορίου·

76. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή της DCFTA θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική βούληση και τη διοικητική ικανότητα εφαρμογής όλων των διατάξεών της έγκαιρα και με ακρίβεια· πιστεύει ότι αυτό αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την Ουκρανία, η οποία έχει μικτές επιδόσεις στη μεταρρύθμιση της οικονομίας της και του κράτους και που ακόμα πασχίζει να εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις της στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης στον ΠΟΕ, καθώς και τις δεσμεύσεις της σχετικά με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο·

77. επαναλαμβάνει ότι οι βασικές οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας και μόνιμης συμμετοχής των οργανώσεων και δικτύων της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να επιταχυνθούν και να διεξαχθούν με πιο περιεκτικό και συνεπή τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της DCFTA και των οφελών που προέρχονται από αυτήν· ζητεί, ειδικότερα, να συνεχιστούν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας και των μεταφορών·

78. εκφράζει την ανησυχία του για τις αρνητικές ενδείξεις σχετικά με το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα της Ουκρανίας που αποτελεί συνέπεια των διάφορων θεσμικών και συστημικών ανεπαρκειών, όπως τα εμπόδια στην είσοδο στην αγορά, οι διοικητικές άδειες, ο υπερβολικός αριθμός διοικητικών ελέγχων, τα μη διαφανή φορολογικά και τελωνειακά συστήματα και η κακή διαχείριση, το ασταθές και αδιαφανές νομικό σύστημα και η κακή λειτουργία του, η αδύναμη και διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, η αδύναμη επιβολή συμβάσεων και η ανεπαρκής προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η υπανάπτυξη και το μονοπώλιο των υποδομών· καλεί επιτακτικά την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να επιταχύνει τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εξαλειφθούν τα παραπάνω εμπόδια για το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο·

79. καλεί την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του επιχειρηματικού τομέα πιο αποτελεσματικά, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην πίστωση και στη γη, τις υποθήκες, τις προτιμησιακές πιστώσεις για την ανάπτυξη μικρών αγροτικών επιχειρήσεων, ένα απλοποιημένο και διαφανέστερο σύστημα είσπραξης φόρων, το οποίο να επιστρέφει το φόρο προστιθέμενης αξίας στους εξαγωγείς, διαδικασίες εκτελωνισμού και τελωνειακής έγκρισης για τις εισαγωγές, την προώθηση του τομέα των ΜΜΕ, τη βελτίωση της επιβολής του νόμου στον τομέα της προστασίας των υλικών στοιχείων και της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν έμμεσο και άμεσο αντίκτυπο στην ποσότητα και ποιότητα των εμπορικώς σχέσεων με την ΕΕ και στη εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων από αυτήν στην Ουκρανία·

80. καλεί την Ουκρανία να προσαρμόσει την εσωτερική της νομοθεσία ώστε να διευκολύνει την ελεύθερη και απρόσκοπτη μεταφορά αερίου στα κράτη μέλη της ΕΕ· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια αναδιάρθρωση του τομέα του αερίου και τη θέσπιση δίκαιης ρύθμισης της ενεργειακής υποδομής ώστε να υπάρξουν ισότιμοι όροι για τους ξένους προμηθευτές, τους ξένους πελάτες και την τοπική ενεργειακή ζήτηση· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα, την ενσωμάτωση του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό πεδίο και τη δρομολόγηση κοινών σχεδίων εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής υποδομής· καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει το τρίτο ενεργειακό πακέτο·

81. εκφράζει την ελπίδα ότι η Ουκρανία θα έχει επαρκή πολιτική βούληση και θάρρος για να δημιουργήσει τις πολιτικές και κανονιστικές συνθήκες για την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της DCFTA, η οποία θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τον πληθυσμό της·

82. καλεί τις αρχές της ΕΕ να παράσχουν περισσότερη στήριξη για τη βελτίωση της απόδοσης των διοικητικών δομών της Ουκρανίας και για την προώθηση των προτύπων της ΕΕ στον τομέα της διακυβέρνησης·

*

* *

83. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν δεόντως υπόψη τις παραπάνω εκτιμήσεις και συστάσεις στις διαπραγματεύσεις και την εφαρμογή των εμπορικών συνιστωσών των συμφωνιών σύνδεσης με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, καθώς και κατά την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με τη Λευκορωσία·

84. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές και πλήρεις εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και, μετά τη θέση σε ισχύ της, την πρόοδο της εφαρμογής κάθε DCFTA·

85. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ΕΥΕΔ και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zuzana Roithová