ДОКЛАД относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

5.6.2012 - (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Alexandra Thein


Процедура : 2011/0902(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0184/2012
Внесени текстове :
A7-0184/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

(01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,,

–   като взе предвид искането на Съда, представено на Европейския парламент и Съвета (01923/2011),

–   като взе предвид членове 257 и 281 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които проектът на регламент е внесен в Парламента (C7‑0091/2011),

–   като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Комисията (COM(2011)0596),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0184/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Съда и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА[1]*

към проекта на акта

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № …/2012НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

за заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 257 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз, и по-специално член 62в от него и член 2, параграф 2 от приложение I към него,

като взеха предвид искането на Съда[2],

като взеха предвид становището на Европейската комисия[3],

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура[4],

като имат предвид, че:

(1)         В съответствие с член 62в, втора алинея от Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Статутът“) и член 2, параграф 2 от приложение I към него следва да се установят редът и условията за определяне на заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съдът на публичната служба“), техните права и задължения, условията, при които могат да упражняват функциите си, и обстоятелствата, при които тези функции се прекратяват.

(2)         Заместващите съдии трябва да се избират измежду лица, които са в състояние незабавно да изпълняват функциите на съдия в Съда на публичната служба. Определянето на бивши членове на Съда, на Общия съд и на Съда на публичната служба позволява да се гарантира спазването на тези изисквания.

(3)         Предвид обстоятелствата, при които ще се определят заместващите съдии, на механизма следва да се придаде нужната гъвкавост. За целта на Съвета следва да се възложи изготвянето на списък с трима души, които могат да бъдат определяни за заместващи съдии. При необходимост от временно заместване на съдия, който по медицински причини е възпрепятстван да присъства, Съдът на публичната служба може да реши да прибегне до заместващ съдия. В изпълнение на това решение председателят на Съда на публичната служба ще покани едно от лицата от приетия от Съвета списък съобразно поредността в този списък да започне да изпълнява функциите си.

(4)         Следва също така да се уреди възнаграждението на заместващите съдии, както и отражението на техните функции и на това възнаграждение върху плащанията, които те получават като бивши членове на Съда на Европейския съюз.

(5)         На последно място, следва да се уреди прекратяването на функциите на заместващите съдии.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В разпоредбите на настоящия регламент:

–         „Статут“ е Протоколът относно Статута на Съда на Европейския съюз,

–         „Съд на публичната служба“ е Съдът на публичната служба на Европейския съюз,

–         „Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом“ е Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 година относно определяне на възнаграждението на председателя и членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, както и на председателя, членовете и секретаря на Общия съд и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз[5],

 „председател на Съда на публичната служба“ е председателят на Съда на публичната служба на Европейския съюз.

Член 2

1.          По предложение на председателя на Съда Съветът изготвя и приема с единодушие списък с трима заместващи съдии по смисъла на член 62в, втора алинея от Статута. Този списък определя поредността, в която заместващите съдии се поканват да изпълняват функциите си съобразно параграф 2, втора алинея.

Заместващите съдии се избират измежду бивши членове на Съда на Европейския съюз, които могат да са на разположение на Съда на публичната служба.

Заместващите съдии се назначават за срок от четири години, който може да бъде подновяван.

2.          Съдът на публичната служба може да реши да прибегне до заместващ съдия, когато установи, че по медицински причини даден съдия е или ще бъде възпрепятстван да участва в разглеждането на делата и че това положение продължава или ще продължи поне три месеца, и смята, че състоянието на този съдия не може да се счита за пълна инвалидност.

В изпълнение на решението по първа алинея председателят на Съда на публичната служба съобразно поредността в списъка по параграф 1, първа алинея поканва заместващ съдия да изпълнява функциите си. Той уведомява за това председателя на Съда.

В случай че Съдът на публичната служба прибягва до заместващ съдия, тъй като се очаква, че даден съдия ще бъде възпрепятстван да присъства, заместващият съдия не може да встъпи в длъжност и да участва в разглеждането на делата, преди заместваният съдия да бъде действително възпрепятстван да присъства.

3.          За заместващите съдии се прилагат членове 2—6 и 18 от Статута. Предвидената в член 2 от Статута клетва се полага при първото встъпване в длъжност.

Член 3

Заместващите съдии, които са поканени да изпълняват функциите си, упражняват правомощията на съдиите само при разглеждането на делата, които са им разпределени.

Те се подпомагат от службите на Съда на публичната служба.

Член 4

1.          За всеки надлежно установен от председателя на Съда на публичната служба ден, през който са изпълнявали функциите си, заместващите съдии получават възнаграждение в размер на 1/30 от основната месечна заплата на съдиите по член 21в, параграф 2 от Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом.

За заместващите съдии, които трябва да пътуват извън мястото на пребиваването си, за да изпълняват своите функции, се прилага ▌член 6, букви а) и б) от Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом.

2.          Сумата, с която възнаграждението по параграф 1, първа алинея заедно с пенсията по член 8 от Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом превишава възнаграждението, преди облагане с данъци, което заместващият съдия е получавал като член на Съда на Европейския съюз, се изважда от тази пенсия. Възнаграждението по параграф 1 също се взима предвид при прилагането на член 7, параграф 3 от посочения регламент.

Заместването не дава право на обезщетение за преместване и на пенсия съгласно членове 7 и 8 от Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом.

За възнаграждението по параграф 1, първа алинея се прилага член 19 от Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом.

Заместващите съдии нямат право в това им качество на обезщетения съгласно социалноосигурителната схема, предвидена в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Изпълнението на функциите на заместващ съдия не може да се разглежда като платена работа по смисъла на член 11 от Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом.

3.          Възнаграждението по параграф 1, първа алинея се облага с данъка, предвиден в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейския съюз[6].

Член 5

Имената на заместващите съдии се заличават от списъка по член 2, параграф 1, първа алинея при смърт, подаване на оставка или решение за освобождаване от длъжност при условията, предвидени в член 6, първа и втора алинея от Статута.

Всеки заместващ съдия, чието име е заличено от списъка по първа алинея от член 2, параграф 1, се замества при спазване на предвидената в тази разпоредба процедура за оставащата част от срока на действие на този списък.

Член 5a

Функциите на заместващите съдии се прекратяват, когато заместваните от тях съдии вече не са възпрепятствани да присъстват. Заместващият съдия обаче продължава да изпълнява функциите си до приключване на делата, които са му разпределени.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в първия ден на месеца след месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Изготвен в …, на …

За Европейския парламент                                      За Съвета

Председател  Председател

  • [1] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
  • [2]                  Искане от 28 март 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
  • [3]                  Становище от 30 септември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
  • [4]                  Позиция на Европейския парламент от ... (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от ....
  • [5]               ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 6.
  • [6]               ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 165.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съдът представи предложение за регламент, който ще позволи да бъдат назначавани заместващи съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз. Съдът на публичната служба се състои от седем съдии. В резултат на това функциите му могат да бъдат сериозно засегнати, ако един от членовете му се разболее и не е в състояние да изпълнява своите задължения за продължителен период от време, без обаче да страда от инвалидност по смисъла на член 10 от Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом[1].

За да се избегне поставянето на Съда на публичната служба в затруднено положение, което би могло да му попречи да изпълнява възложените му задачи, се предлага да бъде изменен член 62в от Статута на Съда, като най-общо се предвиди възможност за зачисляване на заместващи съдии към специализираните съдилища. В съответствие с така изменения член 62в от Статута зачисляването на заместващи съдии към Съда на публичната служба налага да се измени приложение I към Статута.

Представени са правила за установяване на реда и условията за определяне на заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз, техните права и задължения, условията, при които могат да упражняват функциите си, и обстоятелствата, при които тези функции се прекратяват. Предложението се състои главно в следното: по предложение на председателя на Съда Съветът на Европейския съюз изготвя списък с трима заместващи съдии. Заместващите съдии се избират измежду бивши членове на Съда на Европейския съюз, които могат да са на разположение на Съда на публичната служба. Заместващите съдии ще се назначават за срок от четири години, който може да бъде подновяван. Съдът на публичната служба може да реши да прибегне до заместващ съдия, когато установи, че по медицински причини даден съдия е или ще бъде възпрепятстван да участва в разглеждането на делата и че това положение продължава или ще продължи поне три месеца, и смята обаче, че състоянието на този съдия не е пълна инвалидност.

При тези обстоятелства председателят на Съда на публичната служба ще може да покани заместващ съдия. Тези заместващи съдии упражняват правомощията на съдиите само при разглеждането на делата, които са им разпределени. С други думи, заместващите съдии ще могат да изпълняват само съдебни функции в тесен смисъл и няма да имат право да участват в административното ръководство на Съда на публичната служба, нито в определянето на неговия председател и на председателите на състави. Що се отнася до тяхното възнаграждение, заместващите съдии получават възнаграждение в размер на 1/30 от основната месечна заплата на съдиите по член 21в, параграф 2 от Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом за всеки ден. За пътуванията до Люксембург при изпълнение на функциите им заместващите съдии имат също така право на възстановяване на пътните разходи и на разходите за хотел. Сумата, с която възнаграждението заедно с пенсията по член 8 от Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом превишава възнаграждението, преди облагане с данъци, което заместващият съдия е получавал като член на Съда на Европейския съюз, се удържа от тази пенсия. На последно място, предложението за регламент определя обстоятелствата, при които функциите на заместващите съдии се прекратяват. Те са налице при смърт, подаване на оставка или решение за освобождаване от длъжност съгласно предвиденото от Статута. Функциите на заместващите съдии се прекратяват също така, когато заместваните от тях съдии вече не са възпрепятствани да присъстват.

Комисията приветства това предложение на Съда като разумно решение на практически проблем, който може да има много отрицателен ефект върху работата на Съда на публичната служба на Европейския съюз. Предложените изменения са с чисто технически характер и възпроизвеждат тези, представени от Комисията в нейното становище.

  • [1]  Регламент № 422/67/ЕИО, 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 година за определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря в Съда на Европейските общности, специално издание на български език: глава 1, том 8, стр. 6, с последващите изменения.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета във връзка с временните съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

Позовавания

01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

7.4.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Alexandra Thein

12.4.2011 г.

 

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Diana Wallis

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.6.2011 г.

21.11.2011 г.

26.1.2012 г.

 

Дата на приемане

31.5.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

Дата на внасяне

5.6.2012 г.