BETÆNKNING om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager

5.6.2012 - (01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Alexandra Thein


Procedure : 2011/0902(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0184/2012
Indgivne tekster :
A7-0184/2012
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager

(01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til den anmodning fra Domstolen, som er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet (01923/2011),

–   der henviser til artikel 257 og artikel 281 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet forelagt for Parlamentet (C7‑0091/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Kommissionen (KOM(2011)0596),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0184/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Domstolen og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til udkastet til retsakt

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

(EU, EURATOM) nr. …/2012

af

om stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 257,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

under henvisning til protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol, særlig artikel 62c samt artikel 2, stk. 2, i bilag I,

under henvisning til Domstolens anmodning [1],

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen [2],

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure [3],

ud fra følgende betragtninger:

(1)         I overensstemmelse med artikel 62c, stk. 2, i protokol (nr. 3) vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (statutten) og artikel 2, stk. 2, i dens bilag I, bør betingelserne for udpegelse af stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager (Personaleretten), deres rettigheder og forpligtelser, de betingelser, hvorunder de udøver deres hverv og hvorunder dette hverv ophører, fastsættes.

(2)         De stedfortrædende dommere bør vælges blandt personer, der straks kan udøve hvervet som dommer ved Personaleretten. Udpegelsen af tidligere medlemmer af Domstolen, Retten og Personaleretten gør det muligt at sikre opfyldelsen af disse krav.

(3)         Henset til de omstændigheder, hvorunder de stedfortrædende dommere udpeges, bør mekanismen gives den nødvendige fleksibilitet. Med henblik herpå bør Rådet fastsætte en liste over tre personer, der kan udpeges som stedfortrædende dommer. Når en dommer, der har forfald af lægelige årsager, skal afløses midlertidigt, træffer Personaleretten afgørelse om at anvende en stedfortrædende dommer. På grundlag af denne afgørelse indkalder Personalerettens præsident én af de personer, hvis navn fremgår af listen vedtaget af Rådet, efter rækkefølgen i denne liste.

(4)         Der bør ligeledes fastsættes bestemmelse om vederlaget til de stedfortrædende dommere, samt spørgsmålet om virkningerne af deres hverv og dette vederlag på den ordning for vederlag og godtgørelser, som de som tidligere medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol er omfattet af.

(5)         Endelig skal spørgsmålet om stedfortrædende dommeres fratræden reguleres

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning:

–           benævnes protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol »statutten«

–           forstås ved udtrykket »Personaleretten« Retten for EU-personalesager

–           benævnes Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager [4] »forordning nr. 422/67/EØF og nr. 5/67/Euratom«

–           forstås ved udtrykket »Personalerettens præsident« præsidenten for Retten for EU-personalesager.

Artikel 2

1.          Rådet fastsætter med enstemmighed og på forslag fra præsidenten for Domstolen en liste over personer som stedfortrædende dommere i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i statuttens artikel 62c, stk. 2. Listen angiver, i hvilken rækkefølge de stedfortrædende dommere indkaldes, jf. stk. 2, andet afsnit, i denne artikel.

De stedfortrædende dommere vælges blandt tidligere medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol, der kan stå til rådighed for Personaleretten.

De stedfortrædende dommere udnævnes for en periode af fire år, der kan forlænges.

2.          Personaleretten kan træffe afgørelse om at anvende en stedfortrædende dommer, når det konstateres, at en dommer er eller vil blive forhindret i at deltage i sagsbehandlingen af lægelige årsager, at denne forhindring er vedvarende eller fastslås at vare i mindst tre måneder, og den pågældende dommer ikke er ramt af en invaliditet, der anses for fuldstændig.

På grundlag af afgørelsen, nævnt i første afsnit, indkalder Personalerettens præsident en stedfortrædende dommer efter rækkefølgen i den i stk. 1, første afsnit, omhandlede liste. Præsidenten giver Domstolens præsident meddelelse herom.

I det tilfælde, hvor Personaleretten forudser en forventelig forhindring, kan den stedfortrædende dommer ikke tiltræde hvervet og deltage i sagsbehandlingen, før den dommer, der afløses, faktisk er forhindret.

3.          Statuttens artikel 2-6 og 18 finder anvendelse på de stedfortrædende dommere. Den ed, der er omhandlet i artikel 2 i statutten, aflægges ved den første tiltrædelse.

Artikel 3

De stedfortrædende dommere, der er indkaldt til at udøve hvervet, udøver kun dommerbeføjelserne inden for rammerne af behandlingen af de sager, som de tildeles.

De stedfortrædende dommere gør brug af Personalerettens tjenestegrene.

Artikel 4

1.          For hver dag, de stedfortrædende dommere udøver hvervet, behørigt bekræftet af Personalerettens præsident, modtager de et vederlag svarende til 1/30 af den månedlige grundløn for dommerne i medfør af artikel 21c, stk. 2, i forordning nr. 422/67/EØF og nr. 5/67/Euratom.

Artikel 6, litra a) og b), i forordning nr. 422/67/EØF og nr. 5/67/Euratom finder anvendelse på de stedfortrædende dommere, der skal rejse fra deres bopæl for at udføre hvervet.

2.          Vederlaget som omhandlet i stk. 1, første afsnit, fratrækkes den pension, der er fastsat i artikel 8 i forordning nr. 422/67/EØF og nr. 5/67/Euratom, i det omfang det nævnte vederlag sammen med denne pension overstiger de beløb, før fradrag af skat, som den stedfortrædende dommer oppebar som medlem af Den Europæiske Unions Domstol. Vederlaget som omhandlet i stk. 1 tages ligeledes i betragtning ved anvendelsen af nævnte forordnings artikel 7, stk. 3.

Hvervet som stedfortræder giver ikke ret til overgangsgodtgørelse eller pension i henhold til artikel 7 og 8 i forordning nr. 422/67/EØF og nr. 5/67/Euratom.

Artikel 19 i forordning nr. 422/67/EØF og nr. 5/67/Euratom finder anvendelse på vederlaget som omhandlet i stk. 1, første afsnit, i denne artikel.

De stedfortrædende dommere er ikke, i denne egenskab, omfattet af den sociale sikringsordning, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Udøvelsen af hvervet som stedfortrædende dommer anses ikke for en indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse som omhandlet i artikel 11 i forordning nr. 422/67/EØF og nr. 5/67/Euratom.

3.          Vederlaget som fastsat i stk. 1, første afsnit, er skattepligtigt i henhold til Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til Den Europæiske Union [5].

Artikel 5

En stedfortrædende dommers navn slettes fra listen som omhandlet i artikel 2, stk. 1, første afsnit, ved dødsfald, fratrædelse eller ved afgørelse om afskedigelse på de betingelser, der er fastsat i statuttens artikel 6, stk. 1 og 2.

Enhver stedfortrædende dommer, hvis navn er slettet fra listen som omhandlet i artikel 2, stk. 1, første afsnit, erstattes efter den procedure, der er fastsat ved denne bestemmelse, i den pågældende listes resterende gyldighedsperiode.

Artikel 5a

En stedfortrædende dommers hverv ophører, når forfaldsgrunden for den dommer, der afløses, ophører at bestå. Den stedfortrædende dommer skal imidlertid beklæde hvervet indtil afslutningen af de sager, hvori den pågældende deltager.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i […], den […]

På Europa-Parlamentets vegne                                 På Rådets vegne Formand

  Formand

  • [1]             Anmodning af 28.3.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
  • [2]             Udtalelse af 30.9.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
  • [3]             Europa-Parlamentets holdning af [...] (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af [...]
  • [4]               EFT 187 af 8.8.1967, s. 1.
  • [5]               EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8.

BEGRUNDELSE

Domstolen har forelagt et udkast til forordning, som gør det muligt at udnævne stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager. EU-Personaleretten består af syv dommere. Derfor kan Personalerettens arbejde blive forstyrret i alvorlig grad, hvis et af medlemmerne bliver ramt af sygdom og er ude af stand til at udføre sit arbejde i et længere tidsrum uden dog at være ramt af invaliditet, jf. artikel 10 i Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom[1].  

Der stilles forslag om at ændre artikel 62c i Domstolens statut ved generelt at åbne mulighed for, at der knyttes stedfortrædende dommere til specialretterne, for at sikre, at EU-Personaleretten ikke forhindres i at udøve sin domstolsfunktion. I henhold til statuttens artikel 62c, som således ændret, kræver tilknytning af stedfortrædende dommere til EU-Personaleretten en ændring af statuttens bilag I.

Der er forelagt bestemmelser om udnævnelse af stedfortrædende dommere, deres rettigheder og forpligtelser samt betingelserne for udøvelse af deres hverv og for dets ophør. Det vigtigste i forslaget er følgende: Rådet for Den Europæiske Union fastsætter på forslag fra præsidenten for Domstolen en liste over tre personer, der skal fungere som stedfortrædende dommere. De stedfortrædende dommere vælges blandt tidligere medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol, der kan stå til rådighed for Personaleretten. De stedfortrædende dommere udnævnes for en periode af fire år, der kan forlænges. Personaleretten kan træffe afgørelse om at anvende en stedfortrædende dommer, når det konstateres, at en dommer er eller vil blive forhindret i at deltage i sagsbehandlingen af lægelige årsager, og at denne forhindring er vedvarende eller fastslås at vare i mindst tre måneder, og den pågældende dommer ikke efter Personalerettens opfattelse er ramt af fuldstændig invaliditet.

Under disse omstændigheder kan Personalerettens præsident indkalde en stedfortrædende dommer. De stedfortrædende dommere vil kun skulle udøve deres hverv med hensyn til de sager, de er blevet pålagt at behandle. Med andre ord kan de stedfortrædende dommere kun udøve dommerembedet i snæver forstand og har ikke ret til at deltage i Personalerettens administration eller i udvælgelsen af Personalerettens præsident og afdelingsformænd. Hvad angår de stedfortrædende dommeres vederlag har de ret til pr. arbejdsdag at få udbetalt et beløb svarende til 1/30 af den månedlige grundløn for en dommer, jf. artikel 21c, stk. 2, i forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom. Med hensyn til deres rejser til Luxembourg for at udøve deres hverv har de stedfortrædende dommere ligeledes ret til godtgørelse af deres rejse- og hoteludgifter. I det omfang vederlaget sammen med den pension, der er fastsat i artikel 8 i forordning nr. 422/67/EØF og nr. 5/67/Euratom, overstiger det beløb, før fradrag af skat, som den stedfortrædende dommer oppebar som medlem af Den Europæiske Unions Domstol, nedsættes pensionen. Endelig opregner udkastet til forordning de omstændigheder, hvorunder hvervet som stedfortrædende dommer ophører. Det ophører i tilfælde af dødsfald eller fratrædelse eller ved beslutning om afskedigelse, jf. statuttens bestemmelser. Hvervet som stedfortrædende dommer ophører også, når den dommer, som den pågældende træder i stedet for, ikke længere har forfald.

Udvalget støtter dette forslag fra Domstolen som en hensigtsmæssig løsning på et praktisk problem, der kan virke meget forstyrrende på EU-Personalerettens arbejde. Ændringsforslaget er af rent teknisk karakter og gengiver de forslag, som Kommissionen har fremsat i sin udtalelse.

  • [1]  Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer og for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, EFT - dansk specialudgave: serie I, kapitel 1967, s. 199, som ændret.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager

Referencer

01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

7.4.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Alexandra Thein

12.4.2011

 

 

 

Oprindelig ordfører

Diana Wallis

 

 

 

Behandling i udvalg

21.6.2011

21.11.2011

26.1.2012

 

Dato for vedtagelse

31.5.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

Dato for indgivelse

5.6.2012