ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  5.6.2012 - (01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2001/0902(COD)) - ***I

  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  Εισηγήτρια: Alexandra Thein


  Διαδικασία : 2011/0902(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0184/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0184/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  (01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2001/0902(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το αίτημα του Δικαστηρίου που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (01923/2011),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 257 και 281 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε το σχέδιο νομοθετικής πράξης (C7–0091/2011),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφοι 3 και 15 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής (COM(2011)0596),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0184/2012),

  1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στο Δικαστήριο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[1]*

  στο Σχέδιο νομοθετικής πράξης

  ---------------------------------------------------------

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. …/2012ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  της

  για τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 257,

  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ιδίως το άρθρο 106α,

  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 62γ και το άρθρο 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος Ι,

  έχοντας υπόψη τo αίτημα του Δικαστηρίου[2],

  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[3],

  αφού διαβίβασαν το σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

  αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[4],

  εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)         Πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 62γ, δεύτερο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Οργανισμός) και το άρθρο 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος Ι του Οργανισμού, να καθοριστούν ο τρόπος διορισμού αναπληρωτών δικαστών στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, οι όροι υπό τους οποίους θα ασκούν τα καθήκοντά τους καθώς και οι περιστάσεις υπό τις οποίες θα παύουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

  (2)         Οι αναπληρωτές δικαστές θα πρέπει να επιλέγονται μεταξύ προσώπων που θα μπορούν να αναλάβουν αμέσως καθήκοντα δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Ο διορισμός πρώην μελών του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να εξασφαλίσει την τήρηση αυτών των επιταγών.

  (3)         Λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων υπό τις οποίες θα γίνεται ο διορισμός των αναπληρωτών δικαστών, πρέπει να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ελαστικότητα του μηχανισμού. Προς τούτο, θα πρέπει να ανατεθεί στο Συμβούλιο η κατάρτιση καταλόγου τριών προσώπων που θα μπορούσαν να διοριστούν ως αναπληρωτές δικαστές. Οσάκις καθίσταται αναγκαία η προσωρινή αντικατάσταση ενός δικαστή κωλυόμενου για λόγους υγείας, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης θα αποφασίζει την προσφυγή στις υπηρεσίες αναπληρωτή δικαστή. Σε εκτέλεση της αποφάσεως αυτής, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης θα καλεί ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει καταρτίσει το Συμβούλιο, με τη σειρά που καθορίζεται στον κατάλογο αυτό, να αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή δικαστή.

  (4)         Πρέπει, επίσης να ρυθμιστεί ο τρόπος αμοιβής των αναπληρωτών δικαστών, καθώς και το ζήτημα των συνεπειών των καθηκόντων τους και αυτών των αποδοχών τους επί του καθεστώτος χρηματικών απολαβών στο οποίο υπάγονται ως πρώην μέλη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  (5)         Πρέπει, τέλος, να ρυθμιστεί το ζήτημα της λήξεως των καθηκόντων των αναπληρωτών δικαστών.

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

  Άρθρο 1

  Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

  –           ως «Οργανισμός» νοείται το πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ·

  –           ως «Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης» νοείται το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  –           ως «κανονισμός 422/67/ΕΟΚ και 5/67/Ευρατόμ» νοείται ο κανονισμός 422/67/ΕΟΚ, 5/67/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Πρωτοδικείου, καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5],

  –           ως «πρόεδρος του Δικαστηρίου» νοείται ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Άρθρο 2

  1.          Κατόπιν προτάσεως του προέδρου του Δικαστηρίου, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, καταρτίζει κατάλογο τριών αναπληρωτών δικαστών κατά το άρθρο 62γ, δεύτερο εδάφιο, του Οργανισμού. Ο κατάλογος αυτός καθορίζει τη σειρά με την οποία οι αναπληρωτές δικαστές καλούνται να αναλάβουν δικαστικά καθήκοντα, σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

  Οι αναπληρωτές δικαστές επιλέγονται μεταξύ πρώην μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στη διάθεση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

  Οι αναπληρωτές δικαστές διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών, δυνάμενη να ανανεωθεί.

  2.          Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στις υπηρεσίες αναπληρωτή δικαστή οσάκις διαπιστώνει ότι ένας δικαστής κωλύεται ή θα κωλύεται στο μέλλον να μετέχει, για λόγους υγείας, στην εκδίκαση των υποθέσεων, το κώλυμα δε αυτό διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει τουλάχιστον επί τρίμηνο, κρίνει ωστόσο ότι ο δικαστής αυτός δεν τελεί σε κατάσταση αναπηρίας θεωρούμενης ως ολικής.

  Σε εκτέλεση της αποφάσεως που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης καλεί έναν αναπληρωτή δικαστή κατά τη σειρά που καθορίζεται στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, να αναλάβει καθήκοντα. Ενημερώνει σχετικώς τον πρόεδρο του Δικαστηρίου.

  Στην περίπτωση κατά την οποία το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης ενεργήσει σχετικώς πριν την επέλευση προβλεπόμενου κωλύματος, ο αναπληρωτής δικαστής δεν μπορεί να αναλάβει καθήκοντα και να μετάσχει στην εκδίκαση των υποθέσεων προτού ο αναπληρούμενος δικαστής περιέλθει πράγματι σε αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων του.

  3.          Τα άρθρα 2 έως 6 και 18 του Οργανισμού έχουν εφαρμογή στους αναπληρωτές δικαστές. Ο όρκος τον οποίο προβλέπει το άρθρο 2 του Οργανισμού δίνεται κατά την πρώτη ανάληψη καθηκόντων.

  Άρθρο 3

  Οι αναπληρωτές δικαστές που καλούνται να ασκήσουν καθήκοντα ασκούν τις εξουσίες των δικαστών αποκλειστικά στο πλαίσιο της εξετάσεως των υποθέσεων στην εκδίκαση των οποίων έχουν οριστεί να μετάσχουν.

  Οι αναπληρωτές δικαστές υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

  Άρθρο 4

  1.          Για κάθε ημέρα, δεόντως διαπιστούμενη από τον πρόεδρο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, κατά την οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, οι αναπληρωτές δικαστές λαμβάνουν αμοιβή ύψους ίσου προς το 1/30 του βασικού μηνιαίου μισθού που καταβάλλεται στους δικαστές δυνάμει του άρθρου 21γ, παράγραφος 2, του κανονισμού 422/67/ΕΟΚ και 5/67/Ευρατόμ.

  Το άρθρο 6, στοιχεία α΄ και β΄, του κανονισμού 422/67/ΕΟΚ και 5/67/Ευρατόμ έχει εφαρμογή στους αναπληρωτές δικαστές που καλούνται να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

  2.          Η αμοιβή την οποία προβλέπει η παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, αφαιρείται από τη σύνταξη που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού 422/67/ΕΟΚ και 5/67/Ευρατόμ, στο μέτρο που η αμοιβή αυτή, προστιθέμενη στην εν λόγω σύνταξη, υπερβαίνει τα ποσά, πριν από την έκπτωση του φόρου, τα οποία ο αναπληρωτής δικαστής εισέπραξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατά την παράγραφο 1 αμοιβή λαμβάνεται επίσης υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού.

  Η αναπλήρωση δεν παρέχει δικαίωμα σε μεταβατική αποζημίωση και σε σύνταξη δυνάμει των άρθρων 7 και 8 του κανονισμού 422/67/ΕΟΚ και 5/67/Ευρατόμ.

  Το άρθρο 19 του κανονισμού 422/67/ΕΟΚ και 5/67/Ευρατόμ έχει εφαρμογή στην αμοιβή την οποία προβλέπει η παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

  Οι αναπληρωτές δικαστές δεν υπάγονται, υπό την ιδιότητά τους αυτή, στο καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως που προβλέπεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άσκηση των καθηκόντων αναπληρωτή δικαστή δεν θεωρείται ως κερδοσκοπική επαγγελματική δραστηριότητα υπό την έννοια του άρθρου 11 του κανονισμού 422/67/ΕΟΚ και 5/67/Ευρατόμ.

  3.          Η αμοιβή την οποία προβλέπει η παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, υπόκειται στον φόρο που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης[6].

  Άρθρο 5

  Το όνομα του αναπληρωτή δικαστή διαγράφεται από τον κατάλογο στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 2, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, με τον θάνατό του, την παραίτησή του ή με την απόφαση περί απαλλαγής του από τα καθήκοντά του υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, πρώτη και δεύτερη παράγραφος, του Οργανισμού.

  Κάθε αναπληρωτής δικαστής του οποίου το όνομα διαγράφεται από τον κατάλογο στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 2, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται, κατά την προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή διαδικασία, για την υπόλοιπη διάρκεια της ισχύος του εν λόγω καταλόγου.

  Άρθρο 5α

  Τα καθήκοντα ενός αναπληρωτή δικαστή παύουν όταν παύσει να υφίσταται το κώλυμα του δικαστή τον οποίο αναπληρώνει. Ωστόσο, ο αναπληρωτής δικαστής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την περάτωση των υποθέσεων στην εκδίκαση των οποίων μετέσχε.

  Άρθρο 6

  Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

  Έγινε …, στις …

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                                  Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

  • [1] * Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
  • [2]             Αίτημα της 28ης Μαρτίου 2011 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
  • [3]             Γνώμη της 30ής Σεπτεμβρίου 2011 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
  • [4]             Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ….
  • [5]               ΕΕ C 187, 8.8.1967, σ.1.
  • [6]               ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 8.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το Δικαστήριο υπέβαλε πρόταση κανονισμού η οποία θα επιτρέπει τον διορισμό αναπληρωτών δικαστών στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποτελείται από επτά δικαστές. Κατά συνέπεια, η λειτουργία του μπορεί να θιγεί σοβαρά εάν ένα από τα μέλη του ασθενήσει και αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για μια παρατεταμένη περίοδο, χωρίς ωστόσο να έχει προσβληθεί από αναπηρία κατά την έννοια του άρθρου 10 του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ[1].

  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης δεν θα περιέλθει σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορεί να ασκεί το δικαστικό του έργο, προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 62γ του Οργανισμού του Δικαστηρίου ώστε να προβλέπει, γενικώς, τη δυνατότητα διορισμού αναπληρωτών δικαστών στα ειδικευμένα δικαστήρια. Σύμφωνα με το άρθρο 62γ του Οργανισμού, όπως τροποποιείται, ο διορισμός αναπληρωτών δικαστών στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης απαιτεί τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Οργανισμού.

  Έχουν προταθεί κανόνες που διέπουν τον διορισμό των αναπληρωτών δικαστών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τους όρους άσκησης των καθηκόντων τους και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες παύουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι τα ακόλουθα: μετά από πρόταση του Προέδρου του Δικαστηρίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρτίζει κατάλογο τριών αναπληρωτών δικαστών. Οι αναπληρωτές δικαστές επιλέγονται μεταξύ πρώην μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στη διάθεση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Οι αναπληρωτές δικαστές διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών, δυνάμενη να ανανεωθεί. Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στις υπηρεσίες αναπληρωτή δικαστή οσάκις διαπιστώνει ότι ένας δικαστής κωλύεται ή θα κωλύεται στο μέλλον να μετέχει, για λόγους υγείας, στην εκδίκαση των υποθέσεων, το κώλυμα δε αυτό διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει τουλάχιστον επί τρίμηνο, κρίνει ωστόσο ότι ο δικαστής αυτός δεν τελεί σε κατάσταση αναπηρίας θεωρούμενης ως ολικής.

  Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης θα μπορεί να προσφεύγει στις υπηρεσίες ενός αναπληρωτή δικαστή. Οι εν λόγω αναπληρωτές δικαστές θα διαθέτουν τα προνόμια δικαστή μόνο κατά την εξέταση των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί. Με άλλα λόγια, οι αναπληρωτές δικαστές θα μπορούν να ασκούν αυστηρώς δικαστικά καθήκοντα και μόνο και δεν θα δικαιούνται να συμμετέχουν στη διοίκηση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης ή στην εκλογή του προέδρου του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης ή των προέδρων των τμημάτων. Όσον αφορά τις αποδοχές τους, η ημερήσια αμοιβή των αναπληρωτών δικαστών ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 1/30 του βασικού μηνιαίου μισθού που καταβάλλεται στους δικαστές δυνάμει του άρθρου 21γ, παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 422/67/ΕΟΚ, 5/67/Ευρατόμ. Για τις μετακινήσεις τους προς το Λουξεμβούργο στο πλαίσιο της ασκήσεως των καθηκόντων τους, οι αναπληρωτές δικαστές θα δικαιούνται επίσης την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού και ξενοδοχείου. Το ποσό κατά το οποίο η αμοιβή προσαυξημένη με τη σύνταξη που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού αριθ. 422/67/ΕΟΚ, 5/67/Ευρατόμ υπερβαίνει την προ φόρων αμοιβή την οποία ο αναπληρωτής δικαστής ελάμβανε ως μέλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αφαιρείται από την εν λόγω σύνταξη. Τέλος, το σχέδιο κανονισμού καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες ο αναπληρωτής δικαστής παύει να ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή απόφασης περί απαλλαγής από τα καθήκοντά του όπως ορίζει ο Οργανισμός. Τα καθήκοντα των αναπληρωτών δικαστών παύουν επίσης με τη λήξη του κωλύματος των δικαστών τους οποίους αναπληρώνουν.

  Η επιτροπή επικροτεί την πρόταση αυτή του Δικαστηρίου ως μια συνετή λύση σε ένα πρακτικό πρόβλημα που θα μπορούσε να αποδιοργανώσει σημαντικά τις εργασίες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Οι προτεινόμενες τροπολογίες είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα και αντιστοιχούν στις τροπολογίες που υπέβαλε η Επιτροπή στη γνωμοδότησή της.

  • [1]  Κανονισμός αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1967 περί του καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαυών του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του Προέδρου, των Δικαστών, των Γενικών Εισαγγελέων και του Γραμματέως του Δικαστηρίου, ειδική έκδοση στην αγγλική γλώσσα: Σειρά I, Κεφάλαιο 1967 σ. 222, όπως τροποποιήθηκε.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Πρόταση κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης

  Έγγραφα αναφοράς

  01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  JURI

  7.4.2011

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Alexandra Thein

  12.4.2011

   

   

   

  Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

  Diana Wallis

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  21.6.2011

  21.11.2011

  26.1.2012

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  31.5.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

  Ημερομηνία κατάθεσης

  5.6.2012