MIETINTÖ esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaisista tuomareista

  5.6.2012 - (01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD)) - ***I

  Oikeudellisten asioiden valiokunta
  Esittelijä: Alexandra Thein


  Menettely : 2011/0902(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0184/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0184/2012
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaisista tuomareista

  (01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun unionin tuomioistuimen pyynnön (01923/2011),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 257 ja 281 artiklan, joiden mukaisesti säädösesitys on toimitettu Euroopan parlamentille (C7-0091/2011),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 15 kohdan,

  –   ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2011)0596),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0184/2012),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, unionin tuomioistuimelle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[1]*

  esitykseen

  ---------------------------------------------------------

  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o …/2012

  annettu … päivänä … kuuta …

  Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaisista tuomareista

  EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

  ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 257 artiklan,

  ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

  ottavat huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (N:o 3) ja erityisesti sen 62 c artiklan ja sen liitteessä I olevan 2 artiklan 2 kohdan,

  ottavat huomioon unionin tuomioistuimen pyynnön[2],

  ottavat huomioon Euroopan komission lausunnon[3],

  sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

  noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä[4],

  sekä katsovat seuraavaa:

  (1)         Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (N:o 3) (perussääntö) 62 c artiklan toisen kohdan ja perussäännön liitteessä I olevan 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti on vahvistettava Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (virkamiestuomioistuin) määräaikaisten tuomareiden nimittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa, heidän tehtäviensä hoitamiseen liittyvät edellytykset sekä seikat, joiden johdosta heidän tehtäviensä hoitaminen päättyy.

  (2)         Määräaikaiset tuomarit olisi valittava henkilöistä, jotka kykenevät hoitamaan virkamiestuomioistuimen tuomarin tehtäviä välittömästi. Näiden vaatimusten täyttyminen voidaan varmistaa sillä, että nimettävät henkilöt ovat unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen tai virkamiestuomioistuimen entisiä jäseniä.

  (3)         Ottaen huomioon tilanteet, joissa määräaikaisia tuomareita nimettäisiin, järjestelmään on syytä sisällyttää tarvittava joustavuus. Sen vuoksi olisi annettava neuvoston tehtäväksi laatia luettelo kolmesta henkilöstä, jotka voidaan nimetä määräaikaiseksi tuomariksi. Kun terveydellisistä syistä estyneen tuomarin tilalle tarvitaan sijainen määräajaksi, virkamiestuomioistuin tekisi päätöksen määräaikaiseen tuomariin turvautumisesta. Päätöksen täytäntöön panemiseksi virkamiestuomioistuimen presidentti kutsuisi tehtäviin luettelossa vahvistetun järjestyksen mukaisesti yhden niistä henkilöistä, joiden nimi on neuvoston vahvistamassa luettelossa.

  (4)         Olisi myös annettava säännökset määräaikaisten tuomareiden palkkauksesta sekä heidän tehtävänsä ja tämän palkkauksen vaikutuksista niihin rahasuorituksiin, joita he saavat Euroopan unionin tuomioistuimen entisinä jäseninä.

  (5)         Olisi vielä säänneltävä kysymys määräaikaisten tuomareiden tehtävien hoitamisen päättymisestä,

  OVAY HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

  1 artikla

  Tässä asetuksessa

  –         Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdystä pöytäkirjasta käytetään nimitystä perussääntö

  –         Euroopan unionin virkamiestuomioistuimesta käytetään nimitystä virkamiestuomioistuin

  –         komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä 25. heinäkuuta 1967 annetusta neuvoston asetuksesta N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/EURATOM[5] käytetään nimitystä asetus N:o 422/67/ETY ja N:o 5/67/EURATOM

  –         Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentistä käytetään nimitystä virkamiestuomioistuimen presidentti.

  2 artikla

  1.          Neuvosto vahvistaa unionin tuomioistuimen presidentin ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä luettelon, johon otetaan kolme henkilöä perussäännön 62 c artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuiksi määräaikaisiksi tuomareiksi. Luettelossa määrätään, missä järjestyksessä määräaikaiset tuomarit kutsutaan hoitamaan lainkäyttötehtäviä tämän artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

  Määräaikaiset tuomarit valitaan Euroopan unionin tuomioistuimen entisistä jäsenistä, jotka pystyvät asettumaan virkamiestuomioistuimen käytettäviksi.

  Määräaikaiset tuomarit nimitetään neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uudistaa.

  2.          Virkamiestuomioistuin voi päättää turvautua määräaikaiseen tuomariin, jos se toteaa, että tuomari on estynyt tai estyy terveydellisistä syistä osallistumasta asioiden käsittelyyn ja että este kestää tai sen odotetaan kestävän vähintään kolme kuukautta mutta ettei asianomaisen tuomarin työkyvyttömyyttä ole katsottava täydelliseksi.

  Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päätöksen täytäntöön panemiseksi virkamiestuomioistuimen presidentti kutsuu määräaikaisen tuomarin tehtäviinsä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa luettelossa määrätyn järjestyksen mukaisesti. Hän ilmoittaa siitä unionin tuomioistuimen presidentille.

  Jos virkamiestuomioistuin ennakoi estymisen olevan odotettavissa, määräaikainen tuomari saa ryhtyä hoitamaan tehtäviään ja osallistua asioiden käsittelyyn vasta, kun sen tuomarin, jonka tilalle hänet on otettu, este on alkanut.

  3.          Perussäännön 2–6 ja 18 artiklaa sovelletaan määräaikaisiin tuomareihin. Perussäännön 2 artiklassa tarkoitettu vala vannotaan ryhdyttäessä tehtävien hoitamiseen ensimmäisen kerran.

  3 artikla

  Tehtäviinsä kutsutuilla määräaikaisilla tuomareilla on tuomarille kuuluvat oikeudet ainoastaan käsiteltäessä lainkäyttöasioita, joiden käsittelyyn heidät on määrätty osallistumaan.

  Virkamiestuomioistuimen hallinto tuottaa heidän tarvitsemansa tukipalvelut.

  4 artikla

  1.          Määräaikaiset tuomarit saavat jokaiselta päivältä, jona virkamiestuomioistuimen presidentti on asianmukaisesti todennut heidän hoitaneen tehtäviään, palkan, jonka määrä on 1/30 tuomareille asetuksen N:o 422/67/ETY ja N:o 5/67/EURATOM 21 c artiklan 2 kohdan mukaan maksettavasta kuukausipalkasta.

  Asetuksen N:o 422/67/ETY ja N:o 5/67/EURATOM ▌ 6 artiklan a ja b alakohtaa sovelletaan määräaikaisiin tuomareihin, joiden on tehtäviensä hoitamiseksi matkustettava asuinpaikkansa ulkopuolelle.

  2.          Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty palkka vähennetään asetuksen N:o 422/67/ETY ja N:o 5/67/EURATOM 8 artiklassa säädetystä eläkkeestä siltä osin kuin palkka ja eläke yhteensä ylittävät ennen verojen vähentämistä ne määrät, jotka määräaikaiselle tuomarille maksettiin hänen toimiessaan Euroopan unionin tuomioistuimen jäsenenä. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu palkka otetaan myös huomioon sovellettaessa kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohtaa.

  Määräaikaisen tuomarin tehtävä ei oikeuta asetuksen N:o 422/67/ETY ja N:o 5/67/EURATOM 7 ja 8 artiklassa säädettyihin siirtymäkorvaukseen ja eläkkeeseen.

  Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun palkkaukseen sovelletaan asetuksen N:o 422/67/ETY ja N:o 5/67/EURATOM 19 artiklaa.

  Määräaikaisiin tuomareihin ei tämän virka-aseman perusteella sovelleta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaista sosiaaliturvajärjestelmää. Määräaikaisen tuomarin tehtävien hoitamista ei ole pidettävä asetuksen N:o 422/67/ETY ja N:o 5/67/EURATOM 11 artiklassa tarkoitettuna ansiotoimintana.

  3.          Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetystä palkasta maksetaan Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta 29. helmikuuta 1968 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68[6] säädettyä veroa.

  5 artikla

  Määräaikaisen tuomarin nimi poistetaan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta luettelosta, jos hän kuolee tai eroaa taikka jos hänet päätetään vapauttaa tehtävästään perussäännön 6 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan mukaisesti.

  Jos määräaikaisen tuomarin nimi on poistettu 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta luettelosta, hänen tilalleen valitaan kyseisessä säännöksessä säädettyä menettelyä noudattaen toinen määräaikainen tuomari luettelon jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi.

  5 a artikla

  Määräaikaisen tuomarin tehtävien hoitaminen päättyy, kun sen tuomarin, jonka tilalle hänet on otettu, este lakkaa. Määräaikainen tuomari hoitaa tehtäviään kuitenkin siihen saakka, kunnes asiat, joiden käsittelyyn hän on osallistunut, on käsitelty loppuun.

  6 artikla

  Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

  Tehty …ssa/ssä … päivänä … kuuta ….

  Euroopan parlamentin puolesta                                 Neuvoston puolesta

  Puhemies  Puheenjohtaja

  • [1] *                 Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
  • [2]                 Pyyntö esitetty 28. maaliskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
  • [3]                 Lausunto annettu 30. syyskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
  • [4]                 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty ….
  • [5]               EYVL 187, 8.8.1967, s. 1.
  • [6]               EYVL 56, 4.3.1968, s. 8.

  PERUSTELUT

  Unionin tuomioistuin on välittänyt asetusesityksen, joka mahdollistaisi määräaikaisten tuomareiden nimittämisen Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen. Virkamiestuomioistuimessa on seitsemän tuomaria. Siksi sen toiminta voi häiriintyä vakavasti, jos yksi sen jäsenistä sairastuu ja estyy osallistumasta asioiden käsittelyyn pitkäaikaisesti mutta ei kuitenkaan ole työkyvytön neuvoston asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom[1] 10 artiklassa tarkoitetulla tavalla.  

  Jotta varmistettaisiin, ettei Euroopan unionin virkamiesoikeustuomioistuin joudu tilanteeseen, jossa se ei voi hoitaa lainkäyttötehtäviään, ehdotetaan tuomioistuimen perussäännön 62 c artiklan muuttamista siten, että yleisesti on mahdollista nimittää määräaikaisia tuomareita erityistuomioistuimiin. Perussäännön näin muutetun 62 c artiklan mukaan virkamiestuomioistuimen täydentäminen määräaikaisilla tuomareilla edellyttää perussäännön liitteen I muuttamista.

  On esitetty säännöksiä, jotka koskevat määräaikaisten tuomareiden nimittämistä, heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, heidän tehtäviensä hoitamiseen liittyviä edellytyksiä ja seikkoja, joiden johdosta heidän tehtäviensä hoitaminen päättyy. Esityksen olennainen sisältö on seuraavanlainen: Euroopan unionin neuvosto laatii unionin tuomioistuimen presidentin ehdotuksesta luettelon, johon otetaan kolme henkilöä määräaikaisiksi tuomareiksi. Määräaikaiset tuomarit valitaan Euroopan unionin tuomioistuimen entisistä jäsenistä, jotka pystyvät asettumaan virkamiestuomioistuimen käytettäviksi. Määräaikaiset tuomarit nimitetään neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uudistaa. Virkamiestuomioistuin voi päättää turvautua määräaikaiseen tuomariin, jos se toteaa, että tuomari on estynyt tai estyy terveydellisistä syistä osallistumasta asioiden käsittelyyn ja että este kestää tai sen odotetaan kestävän vähintään kolme kuukautta mutta asianomaisen tuomarin työkyvyttömyys ei ole kuitenkaan täydellinen.

  Tässä tilanteessa tuomioistuimen presidentti voi kutsua tehtäviin määräaikaisen tuomarin. Näillä määräaikaisilla tuomareilla on tuomarille kuuluvat oikeudet ainoastaan käsiteltäessä lainkäyttöasioita, joiden käsittelyyn heidät on määrätty osallistumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että he voisivat hoitaa ainoastaan lainkäyttötehtäviä ja että he eivät voisi osallistua virkamiestuomioistuimen hallinnollisiin tehtäviin eivätkä tuomioistuimen presidentin ja jaostojen puheenjohtajien valitsemiseen. Määräaikaiset tuomarit saavat jokaiselta päivältä palkan, jonka määrä on 1/30 tuomareille asetuksen N:o 422/67/ETY ja N:o 5/67/Euratom 21 c artiklan 2 kohdan mukaan maksettavasta kuukausipalkasta. Määräaikaisilla tuomareilla on heidän matkustaessaan tehtäviensä hoitamisen vuoksi Luxemburgiin myös oikeus korvaukseen matka- ja hotellikuluistaan. Palkka vähennetään asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom 8 artiklassa säädetystä eläkkeestä siltä osin kuin palkka ja eläke yhteensä ylittävät ennen verojen vähentämistä ne määrät, jotka määräaikaiselle tuomarille maksettiin hänen toimiessaan Euroopan unionin tuomioistuimen jäsenenä. Lopuksi asetusesityksessä vahvistetaan seikat, joiden johdosta määräaikaisten tuomareiden tehtävien hoitaminen päättyy. Tehtävien hoitaminen päättyy, jos määräaikainen tuomari kuolee tai eroaa tai jos hänet päätetään vapauttaa tehtävästään perussäännön mukaisesti. Määräaikaisen tuomarin tehtävien hoitaminen päättyy myös, kun sen tuomarin, jonka tilalle hänet on otettu, este lakkaa.

  Valiokunta on tyytyväinen tuomioistuimen esitykseen ja pitää sitä järkevänä ratkaisuna käytännön ongelmaan, joka voi olla hyvin vahingollinen Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen toiminnalle. Ehdotetut tarkistukset ovat puhtaasti teknisiä ja samoja, joita komissio on esittänyt lausunnossaan.

  • [1]               Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25. heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä, suomenk. erityispainos: Alue 1 Nide 1 s. 0035, sellaisena kuin se on muutettuna.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Esitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaisista tuomareista

  Viiteasiakirjat

  01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  7.4.2011

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Alexandra Thein

  12.4.2011

   

   

   

  Alkuperäinen esittelijä

  Diana Wallis

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  21.6.2011

  21.11.2011

  26.1.2012

   

  Hyväksytty (pvä)

  31.5.2012

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  5.6.2012