SPRAWOZDANIE w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

5.6.2012 - (01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Alexandra Thein


Procedura : 2011/0902(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0184/2012

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

(01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości przedstawiony Parlamentowi i Radzie (01923/2011),

–   uwzględniając art. 257 i 281 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi projekt aktu został przedstawiony Parlamentowi (C7–0091/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Komisji (COM(2011)0596),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0184/2012),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Trybunałowi Sprawiedliwości, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[1]*

do projektu aktu

---------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE (EU, EURATOM) NR …/2012PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia

w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 257,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając Protokół (nr 3) w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 62c oraz art. 2 ust. 2 załącznika I do tego protokołu,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości[2],

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej [3],

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom krajowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)         Zgodnie z art. 62c akapit drugi Protokołu (nr 3) w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „statutem”) oraz art. 2 ust. 2 załącznika I do statutu należy ustanowić zasady wyznaczania sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (zwanego dalej „Sądem do Służby Publicznej”), ich uprawnienia i obowiązki, a także warunki wykonywania ich funkcji oraz okoliczności skutkujące zakończeniem ich pełnienia.

(2)         Sędziowie ad interim powinni być wybierani spośród osób zdolnych do niezwłocznego podjęcia funkcji sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej. Wyznaczanie sędziów ad interim spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej pozwoli zagwarantować spełnienie tego wymogu.

(3)  Mając na uwadze okoliczności uzasadniające wyznaczenie sędziego ad interim, mechanizm jego wyznaczania powinien cechować się niezbędną elastycznością. W tym celu Radzie powierzone zostanie sporządzenie listy trzech osób, które mogą zostać wyznaczone jako sędziowie ad interim. W razie wystąpienia potrzeby tymczasowego zastąpienia sędziego, w odniesieniu do którego istnieje przeszkoda w wykonywaniu obowiązków ze względu na stan zdrowia, Sąd do spraw Służby Publicznej podejmie decyzję o skorzystaniu z zastępstwa zapewnianego przez sędziego ad interim. W celu wykonania wspomnianej decyzji prezes Sądu do spraw Służby Publicznej wezwie do objęcia funkcji jedną z osób, której nazwisko figuruje na liście sporządzonej przez Radę, zgodnie z porządkiem tej listy.

(4)         Należy również uregulować sposób wynagradzania sędziów ad interim oraz kwestie skutków pełnienia przez nich tej funkcji i otrzymywanego wynagrodzenia dla uposażenia przysługującego im jako byłym członkom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(5)         Należy wreszcie unormować kwestię zakończenia pełnienia funkcji przez sędziów ad interim,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W niniejszym rozporządzeniu:

–         przez „statut” rozumie się Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

–         przez „Sąd do spraw Służby Publicznej” rozumie się Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej;

–         przez „rozporządzenie nr 422/67/EWG i nr 5/67/Euratom” rozumie się rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, sędziów i sekretarza Sądu oraz prezesa, sędziów i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej[5];

–         przez „prezesa Sądu” rozumie się prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej.

Artykuł 2

1.          Na wniosek prezesa Trybunału Sprawiedliwości Rada, stanowiąc jednomyślnie, sporządza listę trzech osób mających pełnić funkcje sędziów ad interim w rozumieniu art. 62c akapit drugi statutu. Lista ta określa porządek, zgodnie z którym sędziowie ad interim są wzywani, na podstawie ust. 2 akapit drugi, do objęcia funkcji.

Sędziowie ad interim są wybierani spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którzy mogą podjąć obowiązki w Sądzie do spraw Służby Publicznej.

Sędziowie ad interim są mianowani na okres czterech lat; ich mandat jest odnawialny.

2.          Sąd do spraw Służby Publicznej może podjąć decyzję o skorzystaniu z zastępstwa zapewnianego przez sędziego ad interim, jeżeli stwierdzi, że w odniesieniu do danego sędziego istnieje lub będzie istnieć przeszkoda w wykonywaniu obowiązków ze względu na stan zdrowia, uniemożliwiająca mu udział w rozpoznawaniu spraw, że wspomniana przeszkoda trwa lub ma trwać co najmniej trzy miesiące, oraz jeżeli jest zdania, że zainteresowany sędzia nie jest dotknięty inwalidztwem uznanym za całkowite.

W celu wykonania decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, prezes Sądu do spraw Służby Publicznej wzywa sędziego ad interim, zgodnie z porządkiem listy, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, do objęcia funkcji. Informuje o tym prezesa Trybunału Sprawiedliwości.

W przypadku gdy Sąd do spraw Służby Publicznej spodziewa się wystąpienia, w odniesieniu do danego sędziego, przeszkody w wykonywaniu jego obowiązków, sędzia ad interim nie może objąć funkcji i uczestniczyć w rozpoznawaniu spraw do czasu rzeczywistego wystąpienia przeszkody w wykonywaniu obowiązków po stronie zastępowanego sędziego.

3.          Do sędziów ad interim stosuje się art. 2–6 i 18 statutu. Ślubowanie, o którym mowa w art. 2 statutu, składane jest przy objęciu funkcji po raz pierwszy.

Artykuł 3

Sędziowie ad interim wezwani do objęcia funkcji wykonują uprawnienia sędziów wyłącznie w odniesieniu do rozpoznawania spraw, do których rozstrzygnięcia zostali przydzieleni.

W wykonywaniu powierzonych im zadań sędziowie ad interim współpracują ze służbami Sądu do Spraw Służby Publicznej.

Artykuł 4

1.          Za każdy dzień wykonywania powierzonej im funkcji, należycie potwierdzony przez prezesa Sądu, sędziowie ad interim otrzymują wynagrodzenie w kwocie równej 1/30 podstawowego miesięcznego wynagrodzenia przyznanego sędziom na mocy art. 21c ust. 2 rozporządzenia nr 422/67/EWG i nr 5/67/Euratom.

Do sędziów ad interim wezwanych w celu pełnienia swoich funkcji do wyjazdu poza miejsce zamieszkania stosuje się ▌art. 6 lit. a) i b) rozporządzenia nr 422/67/EWG i nr 5/67/Euratom.

2.          Jeżeli wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, wraz z emeryturą, o której mowa w art. 8 rozporządzenia nr 422/67/EWG i nr 5/67/Euratom, przekracza kwoty, przed odjęciem podatku, jakie sędzia ad interim otrzymywał, wykonując funkcje członka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wówczas kwota, o jaką wynagrodzenie przekracza te ostatnie kwoty, jest odejmowana od emerytury. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest również brane pod uwagę do celu stosowania art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

Zastępstwo nie uprawnia do świadczenia pomostowego i emerytury na podstawie art. 7 i 8 rozporządzenia nr 422/67/EWG i nr 5/67/Euratom.

Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, stosuje się art. 19 rozporządzenia nr 422/67/EWG i nr 5/67/Euratom.

Sędziowie ad interim nie są objęci, z tytułu swojej funkcji, systemem zabezpieczenia społecznego przewidzianym w regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej. Wykonywania funkcji sędziego ad interim nie należy utożsamiać z pracą zarobkową w rozumieniu art. 11 rozporządzenia nr 422/67/EWG i nr 5/67/Euratom.

3.          Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, podlega podatkowi przewidzianemu w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Unii Europejskiej[6].

Artykuł 5

Nazwisko sędziego ad interim zostaje wykreślone z listy, o której mowa w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy, wskutek jego śmierci, rezygnacji lub na podstawie decyzji o zwolnieniu go z funkcji, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 6 akapity pierwszy i drugi statutu.

Sędzia ad interim, którego nazwisko zostało wykreślone z listy, o której mowa w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy, zostaje zastąpiony, zgodnie z procedurą przewidzianą w tym przepisie, na okres pozostający do chwili upływu ważności tej listy.

Artykuł 5a

Funkcje sędziego ad interim ulegają zakończeniu wskutek ustania przeszkody w wykonywaniu obowiązków odnoszącej się do sędziego zastępowanego przez sędziego ad interim. Niemniej sędzia ad interim pozostaje na stanowisku do czasu zamknięcia spraw, w których rozpoznaniu uczestniczył.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w …, dnia …

W imieniu Parlamentu Europejskiego                       W imieniu Rady

Przewodniczący                                                         Przewodniczący

  • [1] * Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
  • [2]             Wniosek z dnia 28 marca 2011 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).
  • [3]             Opinia z dnia 30 września 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
  • [4]             Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia… (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia…
  • [5]               Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1.
  • [6]               Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8.

UZASADNIENIE

Trybunał Sprawiedliwości przedłożył wniosek dotyczący rozporządzenia, które umożliwiałoby powoływanie sędziów ad interim do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. W skład Sądu do spraw Służby Publicznej wchodzi 7 sędziów. W rezultacie jego funkcjonowanie może ulec poważnemu zakłóceniu, jeżeli jeden z sędziów zachoruje lub nie może pełnić swoich obowiązków przez dłuższy czas, przy czym jednak nie jest dotknięty inwalidztwem w rozumieniu art. 10 rozporządzenia Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom[1].  

Aby zagwarantować, że Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej nie znajdzie się w sytuacji uniemożliwiającej mu pełnienie funkcji sądowniczych, proponuje się zmianę art. 62c statutu Trybunału przez wprowadzenie, ogólnie, możliwości powoływania sędziów ad interim w sądach wyspecjalizowanych. Zgodnie ze zmienionym w ten sposób art. 62c statutu powoływanie sędziów ad interim do Sądu do spraw Służby Publicznej wymaga zmiany załącznika I statutu.

Zaproponowano zasady regulujące powoływanie sędziów ad interim, ich uprawnienia i obowiązki, warunki wykonywania ich funkcji oraz okoliczności skutkujące zakończeniem ich pełnienia. Główne założenia propozycji przedstawiają się następująco: na wniosek prezesa Trybunału Sprawiedliwości Rada Unii Europejskiej sporządza listę trzech osób mających pełnić funkcje sędziów ad interim; sędziowie ad interim będą wybierani spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którzy mogą podjąć obowiązki w Sądzie do spraw Służby Publicznej; sędziowie ad interim będą mianowani na odnawialny okres 4 lat; Sąd do spraw Służby Publicznej może podjąć decyzję o skorzystaniu z zastępstwa zapewnianego przez sędziego ad interim, jeżeli stwierdzi, że w odniesieniu do jednego z sędziów istnieje lub będzie istnieć przeszkoda w wykonywaniu obowiązków ze względu na stan zdrowia, uniemożliwiająca mu udział w rozpoznawaniu spraw, i że sytuacja ta potrwa lub prawdopodobnie potrwa co najmniej trzy miesiące, oraz jeżeli uzna, że sędzia ten nie jest jednak dotknięty całkowitym inwalidztwem.

W opisanej sytuacji prezes Trybunału Sprawiedliwości może wezwać sędziego ad interim do objęcia funkcji. Taki sędzia ad interim posiadałby uprawnienia sędziego wyłącznie w odniesieniu do rozpoznawania spraw, do których rozstrzygnięcia został przydzielony. Innymi słowy, sędziowie ad interim mogliby jedynie wykonywać ściśle sądowe obowiązki i nie mieliby prawa uczestniczyć w administracji Sądu do spraw Służby Publicznej ani w wyborze prezesa Sądu lub prezesów izb. Co do ich wynagrodzenia – sędziowie ad interim otrzymywaliby kwotę równą 1/30 podstawowej pensji miesięcznej przysługującej sędziom zgodnie z art. 21c ust. 2 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom za każdy dzień. Sędziowie ad interim mieliby także prawo, z tytułu ich wyjazdów do Luksemburga w ramach pełnienia powierzonej im funkcji, do zwrotu poniesionych kosztów podróży i wydatków hotelowych. Kwota, o którą wynagrodzenie wraz z emeryturą przewidziane w art. 8 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom przekracza wynagrodzenie brutto, jakie sędzia ad interim otrzymywał jako członek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, byłaby odejmowana od tej emerytury. Ponadto projekt rozporządzenia określa okoliczności skutkujące zakończeniem pełnienia funkcji przez sędziego ad interim. Do zakończenia pełnienia funkcji dochodzi w przypadku śmierci lub rezygnacji lub też na podstawie decyzji o zwolnieniu z funkcji, zgodnie ze statutem. Funkcje sędziów ad interim ulegają zakończeniu również wskutek ustania przeszkody w wykonywaniu obowiązków odnoszącej się do sędziego zastępowanego przez sędziów ad interim.

Komisja zgadza się z przedmiotowym wnioskiem Trybunału Sprawiedliwości, stanowiącym racjonalne rozwiązanie praktycznego problemu, który może poważnie zakłócać pracę Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. Proponowane poprawki mają charakter czysto techniczny i pokrywają się z poprawkami zawartymi w opinii Komisji.

  • [1]  Rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom Rady z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, specjalne wydanie angielskie: seria I rozdział 1967 s. 222, ze zmianami.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek w sprawie rozporządzenia PE i Rady dotyczącego tymczasowych sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Odsyłacze

01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.4.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Alexandra Thein

12.4.2011

 

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Diana Wallis

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.6.2011

21.11.2011

26.1.2012

 

Data przyjęcia

31.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

Data złożenia

5.6.2012