POROČILO o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z začasnimi sodniki Sodišča za uslužbence Evropske unije

5.6.2012 - (01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Alexandra Thein


Postopek : 2011/0902(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0184/2012
Predložena besedila :
A7-0184/2012
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z začasnimi sodniki Sodišča za uslužbence Evropske unije

(01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zahteve Sodišča Evropske unije, predložene Evropskemu parlamentu in Svetu (01923/2011),

–   ob upoštevanju členov 257 in 281 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0091/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) in (15) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Komisije (KOM(2011)0596),

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0029/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Sodišču Evropske unije, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA[1]*

osnutka akta

---------------------------------------------------------

UREDBA (EU, EURATOM) ŠT. …/2012EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o začasnih sodnikih Sodišča za uslužbence Evropske unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti njenega člena 257,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti njenega člena 106a,

ob upoštevanju Protokola (št. 3) o statutu Sodišča Evropske unije, zlasti njegovega člena 62c in člena 2(2) Priloge I k temu statutu,

ob upoštevanju zahteve Sodišča[2],

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije[3],

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom[4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         V skladu s členom 62c, drugi odstavek, Protokola (št. 3) o statutu Sodišča Evropske unije (Statut) in členom 2(2) Priloge I k Statutu je treba določiti postopek imenovanja začasnih sodnikov Sodišča za uslužbence Evropske unije (Sodišče za uslužbence), njihove pravice in dolžnosti, pogoje, pod katerimi lahko opravljajo svojo funkcijo, in okoliščine, v katerih jo prenehajo opravljati.

(2)         Začasne sodnike bi bilo treba izbrati med osebami, ki lahko takoj začnejo opravljati funkcijo sodnika na Sodišču za uslužbence. Imenovanje nekdanjih članov Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence omogoča zagotavljanje spoštovanja teh zahtev.

(3)         Ob upoštevanju okoliščin, v katerih bi bili imenovani začasni sodniki, bi bilo treba mehanizmu zagotoviti potrebno prožnost. V ta namen bi bilo treba Svetu zaupati skrb za pripravo seznama treh oseb, ki bi lahko bile imenovane za začasnega sodnika. Če bi bilo treba začasno nadomestiti sodnika, zadržanega iz zdravstvenih razlogov, bi Sodišče za uslužbence odločilo, da se k sodelovanju pritegne začasnega sodnika. Predsednik Sodišča za uslužbence bi za izvršitev te odločitve eno od oseb, katerih ime je na seznamu, ki ga sprejme Svet, glede na vrstni red s seznama pozval k nastopu funkcije.

(4)         Urediti bi bilo treba tudi oblike plačil začasnih sodnikov ter vprašanje učinkov njihove funkcije in teh plačil na prejemke, do katerih so upravičeni kot nekdanji člani Sodišča Evropske unije.

(5)         Nazadnje je treba urediti vprašanje prenehanja funkcije začasnih sodnikov. –

SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe:

–           je Protokol o statutu Sodišča Evropske unije „Statut“;

–           izraz „Sodišče za uslužbence“ pomeni Sodišče za uslužbence Evropske unije;

–           je Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije „Uredba št. 422/67/EGS in št. 5/67/Euratom“;[5] 

 izraz „predsednik Sodišča za uslužbence“ pomeni predsednika Sodišča za uslužbence Evropske unije.

Člen 2

1.          Svet na predlog predsednika Sodišča soglasno sprejme seznam treh oseb kot začasnih sodnikov v smislu člena 62c, drugi odstavek, Statuta. S tem seznamom se določi vrstni red, po katerem so začasni sodniki pozvani, da nastopijo funkcijo v skladu z odstavkom 2, drugi pododstavek.

Začasni sodniki so izbrani med nekdanjimi člani Sodišča Evropske unije, ki so lahko na voljo Sodišču za uslužbence.

Začasni sodniki so imenovani za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

2.          Sodišče za uslužbence lahko odloči, da se k sodelovanju pritegne začasnega sodnika, če ugotovi, da sodnik iz zdravstvenih razlogov ne more ali ne bo mogel sodelovati pri odločanju o zadevah in da ta nezmožnost traja ali naj bi trajala vsaj tri mesece, ter če meni, da zadevni sodnik vseeno ni v stanju invalidnosti, ki se šteje za popolno.

Predsednik Sodišča za uslužbence za izvršitev odločbe iz prvega pododstavka pozove začasnega sodnika glede na vrstni red s seznama iz odstavka 1, prvi pododstavek, naj nastopi funkcijo. O tem obvesti predsednika Sodišča.

Če Sodišče za uslužbence pričakuje predvidljivo zadržanost, lahko začasni sodnik nastopi funkcijo in sodeluje pri odločanju o zadevah šele po tem, ko je nadomeščeni sodnik dejansko zadržan.

3.          Členi od 2 do 6 in 18 Statuta se uporabljajo za začasne sodnike. Prisega iz člena 2 Statuta se poda ob prvem nastopu funkcije.

Člen 3

Začasni sodniki, ki so pozvani, naj nastopijo funkcijo, izvajajo pristojnost sodnika le v okviru obravnavanja zadev, ki so jim bile dodeljene v odločanje.

Pomagajo jim službe Sodišča za uslužbence.

Člen 4

1.          Začasni sodniki za vsak delovni dan, na katerega opravljajo svojo funkcijo, kar ugotovi predsednik Sodišča za uslužbence, prejmejo plačilo v znesku, ki je enak 1/30 osnovne mesečne plače, ki se izplača sodnikom v skladu s členom 21c(2) Uredbe št. 422/67/EGS in št. 5/67/Euratom.

▌Člen 6, točki (a) in (b), Uredbe št. 422/67/EGS in št. 5/67/Euratom se uporablja za začasne sodnike, ki morajo zaradi opravljanja službenih dolžnosti odpotovati iz kraja prebivališča.

2.          Plačilo iz odstavka 1, prvi pododstavek, je zmanjšano za pokojnino iz člena 8 Uredbe št. 422/67/EGS in št. 5/67/Euratom, če je navedeno plačilo skupaj s to pokojnino večje od plačil – pred odbitkom davkov – ki jih je začasni sodnik prejemal kot član Sodišča Evropske unije. Plačilo iz odstavka 1 se upošteva tudi za namene uporabe člena 7(3) navedene uredbe.

Imenovanje za začasnega sodnika ne daje pravice do začasnega nadomestila in pokojnine iz členov 7 in 8 Uredbe št. 422/67/EGS in št. 5/67/Euratom.

Člen 19 Uredbe št. 422/67/EGS in št. 5/67/Euratom se uporablja za plačilo iz odstavka 1, prvi pododstavek.

Začasni sodniki kot taki niso upravičeni do ugodnosti iz sistema socialne varnosti, določenega v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije. Opravljanja funkcije začasnega sodnika ni mogoče šteti za pridobitno dejavnost v smislu člena 11 Uredbe št. 422/67/EGS in št. 5/67/Euratom.

3.          Od plačila iz odstavka 1, prvi pododstavek, se plača davek, določen z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropske unije[6].

Člen 5

Ob smrti začasnega sodnika, njegovem odstopu ali odločbi o njegovi razrešitvi pod pogoji iz člena 6, prvi in drugi odstavek, Statuta se njegovo ime izbriše s seznama iz člena 2(1), prvi pododstavek.

Vsak sodnik, čigar ime je izbrisano s seznama iz člena 2(1), prvi pododstavek, je nadomeščen po postopku iz te določbe za preostanek obdobja veljavnosti navedenega seznama.

Člen 5a

Funkcija začasnega sodnika preneha, ko sodnik, ki ga začasni sodnik nadomešča, ni več zadržan. Začasni sodnik kljub temu še naprej opravlja svoje dolžnosti, dokler niso zadeve, ki so mu bile dodeljene, končane.

Člen 6

Ta uredba začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …, …

Za Evropski parlament                                               Za Svet Predsednik

  Predsednik

  • [1] * Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.
  • [2]             Zahteva z dne 28. marca 2011 (še neobjavljena v Uradnem listu).
  • [3]                 Mnenje z dne 30. septembra 2011 (še neobjavljeno v Uradnem listu).
  • [4]                  Stališče Evropskega parlamenta z dne … (še neobjavljeno v Uradnem listu) in sklep Sveta z dne ….
  • [5]               UL 187, 8.8.1967, str. 1.
  • [6]               UL L 56, 4.3.1968, str. 8.

OBRAZLOŽITEV

Sodišče Evropske unije je predložilo predlog uredbe, ki bo omogočala imenovanje začasnih sodnikov pri Sodišču za uslužbence Evropske unije. Sodišče za uslužbence sestavlja sedem sodnikov. Na njegovo delovanje lahko zelo resno vpliva, če eden od njegovih članov zboli ali dlje časa ne more opravljati svojih dolžnosti, pri tem pa ne gre za katero koli vrsto invalidnosti iz člena 10 Uredbe Sveta št. 422/EGS, št. 6/67/Euratom[1].  

Da se Sodišče za uslužbence ne bi znašlo v položaju, v katerem ne bi moglo opravljati svoje sodne funkcije, se predlaga sprememba člena 62c Statuta Sodišča tako, da bi ta splošno določal možnost, da se specializiranim sodiščem dodelijo začasni sodniki. Na podlagi tako spremenjenega člena 62c Statuta je treba zaradi dodelitve začasnih sodnikov Sodišču za uslužbence spremeniti Prilogo I k Statutu.

Predlagana so bila pravila, ki urejajo imenovanje začasnih sodnikov, njihove pravice in obveznosti, pogoje opravljanja njihovih nalog in okoliščine, v katerih jih prenehajo opravljati. Jedro predloga je, da Svet Evropske unije na predlog predsednika sodišča Evropske unije pripravi seznam treh oseb kot začasnih sodnikov. Začasni sodniki se izberejo med nekdanjimi člani Sodišča Evropske unije, ki so lahko na voljo Sodišču za uslužbence. Začasni sodniki so imenovani za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Sodišče za uslužbence lahko odloči, da se k sodelovanju pritegne začasni sodnik, če ugotovi, da sodnik iz zdravstvenih razlogov ne more ali ne bo mogel sodelovati pri odločanju o zadevah in da bo ta nezmožnost trajala ali bi lahko trajala vsaj tri mesece, ter če meni, da zadevni sodnik vseeno ni v stanju invalidnosti, ki se šteje za popolno.

V teh razmerah bo lahko predsednik Sodišča za uslužbence pozval začasnega sodnika k sodelovanju. Ti začasni sodniki imajo sodniška pooblastila zgolj v zadevah, ki so jim dodeljene. Z drugimi besedami to pomeni, da bodo lahko začasni sodniki opravljali samo sodno funkcijo, ne bodo pa mogli sodelovati niti pri upravljanju Sodišča za uslužbence niti pri imenovanju predsednika Sodišča za uslužbence in predsednikov senatov. Začasni sodniki za vsak dan dela prejmejo plačilo v znesku, ki je enak 1/30 osnovne mesečne plače, ki se izplača sodnikom v skladu s členom 21c(2) Uredbe št. 422/67/EGS in št. 5/67/Euratom. Začasni sodniki bi imeli za prihod v Luxembourg v okviru izvajanja svoje funkcije pravico do povračila stroškov potovanja in stroškov hotela. Plačilo je zmanjšano za pokojnino iz člena 8 Uredbe št. 422/67/EGS in št. 5/67/Euratom, če je navedeno plačilo skupaj s to pokojnino večje od plačil – pred odbitkom davkov – ki jih je začasni sodnik prejemal kot član Sodišča Evropske unije. Osnutek uredbe tudi določa okoliščine, v katerih začasni sodniki prenehajo opravljati naloge. To je v primeru smrti ali odstopa ali odločbe o razrešitvi pod pogoji, določenimi s statutom. Funkcija začasnega sodnika preneha tudi ko sodnik, ki ga začasni sodnik nadomešča, ni več zadržan.

Odbor pozdravlja ta predlog Sodišča Evropske unije kot pametno rešitev praktične težave, ki je lahko zelo moteča za delovanje Sodišča za uslužbence Evropske unije. Predlogi sprememb so zgolj tehnični in posnemajo tiste, ki jih je Komisija predlagala v svojem mnenju.

  • [1]  Uredba Sveta št. 422/67/EGS, 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije ter predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, posebna angleška izdaja, Serija I, Poglavje 1967, str. 222, kot spremenjena.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnih sodnikih Sodišča za uslužbence Evropske unije

Referenčni dokumenti

01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

7.4.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Alexandra Thein

12.4.2011

 

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Diana Wallis

 

 

 

Obravnava v odboru

21.6.2011

21.11.2011

26.1.2012

 

Datum sprejetja

31.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

Datum predložitve

5.6.2012