Betänkande - A7-0184/2012Betänkande
A7-0184/2012

BETÄNKANDE om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol

5.6.2012 - (01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Alexandra Thein


Förfarande : 2011/0902(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0184/2012
Ingivna texter :
A7-0184/2012
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol

(01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den framställning från domstolen som har lagts fram för Europaparlamentet och rådet (01923/2011),

–   med beaktande av artiklarna 257 och 281 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken utkastet till akt har lagts fram för parlamentet (C7‑0091/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2011)0596),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7‑0184/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, domstolen, kommissionen och de nationella parlamenten.

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[1]*

till utkastet från domstolen

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETSFÖRORDNING (EU, EURATOM) NR …/2012

av den

om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 257,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol, särskilt artikel 62c i protokollet och artikel 2.2 i bilaga I till detta,

med beaktande av domstolens framställning[2],

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande[3],

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet[4], och

av följande skäl:

(1)         I enlighet med artikel 62c andra stycket i protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol (nedan kallad stadgan) och artikel 2.2 i bilaga I till detta protokoll fastställs härmed reglerna för hur tillförordnade domare vid Europeiska unionens personaldomstol (nedan kallad personaldomstolen) ska utses, de tillförordnade domarnas rättigheter och skyldigheter, de villkor på vilka tjänsten som tillförordnad domare ska utövas samt de omständigheter som medför att den upphör.

(2)         De tillförordnade domarna bör utses bland personer som har de kvalifikationer som krävs för att omedelbart kunna tjänstgöra som domare i personaldomstolen. Utnämningen av före detta ledamöter av domstolen, tribunalen och personaldomstolen innebär en garanti för att dessa krav tillgodoses.

(3)         Med hänsyn till de omständigheter under vilka de tillförordnade domarna utses, bör förfarandet ges den flexibilitet som är nödvändig. Rådet bör därför ges i uppdrag att upprätta en förteckning över tre personer som kan utses att tjänstgöra i egenskap av tillförordnade domare. När en domare av medicinska skäl är förhindrad att tjänstgöra och tillfälligt behöver ersättas, kan personaldomstolen fatta beslut om att kalla in en tillförordnad domare. Med stöd av detta beslut ska personaldomstolens ordförande kalla in en av de personer som står med på den av rådet upprättade förteckningen enligt den turordning som fastställs i förteckningen.

(4)         Likaledes bör det fastställas regler för hur ersättningen till de tillförordnade domarna ska beräknas samt anges hur förordnandet och nämnda ersättning påverkar de ersättningar de har rätt till i egenskap av före detta ledamöter av Europeiska unionens domstol.

(5)         Slutligen bör de omständigheter som medför att tjänsten som tillförordnad domare upphör regleras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning

–         benämns protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol ”stadgan”,

–         benämns Europeiska unionens personaldomstol ”personaldomstolen”,

–         benämns rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare[5] ”förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom”,  

 benämns ordföranden för Europeiska unionens personaldomstol ”personaldomstolens ordförande”.

Artikel 2

1.          På förslag av domstolens ordförande ska Europeiska unionens råd genom enhälligt beslut upprätta en förteckning över tre personer som ska vara tillförordnade domare i den mening som avses i artikel 62c andra stycket i stadgan. Denna förteckning fastställer i vilken ordning tillförordnade domare ska kallas in för tjänstgöring enligt punkt 2 andra stycket i denna artikel.

De tillförordnade domarna ska utses bland sådana före detta ledamöter av Europeiska unionens domstol som har möjlighet att stå till personaldomstolens förfogande.

De tillförordnade domarna utnämns för en tid av fyra år och deras förordnanden kan förlängas.

2.          Personaldomstolen kan besluta att kalla in en tillförordnad domare efter att ha konstaterat att en domare av medicinska skäl är eller kommer att bli förhindrad att delta i handläggningen av mål och förhindret varar eller kan förväntas vara i minst tre månader och om domarens arbetsoförmåga inte har bedömts vara fullständig.

Personaldomstolens ordförande ska med stöd av beslutet i första stycket kalla in en tillförordnad domare enligt den turordning som fastställs i den förteckning som avses i punkt 1 första stycket. Personaldomstolens ordförande ska underrätta domstolens ordförande härom.

När personaldomstolen fattar ett beslut med anledning av ett förväntat förhinder, kan den tillförordnade domaren inte träda i tjänst och delta i handläggningen av mål förrän förhindret för den domare som ska ersättas faktiskt har uppstått.

3.          Artiklarna 2–6 och 18 i stadgan ska tillämpas på de tillförordnade domarna. Den ed som avses i artikel 2 i stadgan ska avläggas i samband med att den tillförordnade domaren träder i tjänst för första gången.

Artikel 3

Tillförordnade domare som kallats in i tjänst ska ha samma befogenheter som domarna, men enbart vid handläggningen av mål som de har tilldelats.

De tillförordnade domarna ska stödja sig på personaldomstolens administrativa enheter.

Artikel 4

1.          Tillförordnade domare har, för varje tjänstgjord dag som vederbörligen bekräftats av personaldomstolens ordförande, rätt till ersättning med en trettiondel av den månatliga grundlönen för domare enligt artikel 21c.2 i förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom.

Artikel 6 a och b i förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom ska tillämpas på tillförordnade domare som måste förflytta sig från sin bostadsort för att utöva tjänsten.

2.          Ersättning enligt punkt 1 första stycket ska utges med avdrag för den pension som avses i artikel 8 i förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom, i den mån ersättningen och pensionen sammantagna överskrider det belopp, före avdrag för skatt, som den tillförordnade domaren erhöll i egenskap av ledamot av Europeiska unionens domstol. Den ersättning som avses i punkt 1 ska även beaktas vid tillämpningen av artikel 7.3 i nämnda förordning.

Tillförordnade domare har inte rätt till avgångsvederlag eller pension enligt artiklarna 7 och 8 i förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom.

Artikel 19 i förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom ska tillämpas på den ersättning som avses i punkt 1 första stycket i denna artikel.

Tillförordnade domare omfattas inte, som sådana, av systemet för social trygghet i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen. Tjänstgöring som tillförordnad domare ska inte anses utgöra förvärvsarbete i den mening som avses i artikel 11 i förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom.

3.          Den ersättning som avses i punkt 1 första stycket ska beskattas enligt rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska unionen[6].

Artikel 5

En tillförordnad domares namn ska strykas från den förteckning som avses i artikel 2.1 första stycket om domaren avlider eller avgår, eller genom ett beslut enligt artikel 6 första och andra styckena i stadgan att skilja domaren från tjänsten.

Varje tillförordnad domare vars namn har strukits från den förteckning som avses i artikel 2.1 första stycket ska ersättas med en annan domare, enligt förfarandet i den bestämmelsen, för återstoden av förteckningens giltighetstid.

Artikel 5a

Tjänsten som tillförordnad domare upphör när den domare som den tillförordnade domaren ersätter inte längre är förhindrad att tjänstgöra. En tillförordnad domare ska emellertid kvarstå i sin tjänst till dess att de mål som han eller hon tilldelats har avgjorts.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på offentliggörandet av förordningen i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i … den …

På Europaparlamentets vägnar                                 På rådets vägnarOrdförande

  Ordförande

  • [1] * Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.
  • [2]             Framställning av den 28 mars 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT).
  • [3]             Yttrande av den 30 september 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).
  • [4]             Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den ....
  • [5]           EGT 187, 8.8.1967, s. 1.
  • [6]           EGT L 56, 4.3.1968, s. 8.

MOTIVERING

Domstolen har lagt fram ett förslag till förordning som skulle tillåta utnämning av tillförordnade domare till Europeiska unionens personaldomstol. Personaldomstolen ska bestå av sju domare. Personaldomstolens verksamhet kan störas allvarligt om någon av dess domare blir sjuk och inte kan fullföra sina uppgifter under en längre tid utan att för den skull lida av arbetsoförmåga i den mening som avses i artikel 10 i rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom[1].

För att undvika att Europeiska unionens personaldomstol hamnar i ett så besvärligt läge att den får svårt att sköta sitt uppdrag vad gäller den dömande verksamheten, föreslås att artikel 62c i domstolens stadga ändras så att specialdomstolarna ges en allmän rätt att ta in tillförordnade domare i tjänst. Enligt artikel 62c i stadgan, i dess sålunda ändrade lydelse, kräver själva tillägget av tillförordnade domare vid personaldomstolen i sin tur en ändring av bilaga I till stadgan.

Regler har föreslagits för hur tillförordnade domare vid Europeiska unionens personaldomstol ska utses, de tillförordnade domarnas rättigheter och skyldigheter, de villkor på vilka tjänsten som tillförordnad domare ska utövas samt de omständigheter som medför att tjänstgöringen upphör. Huvudsyftet med förslaget är att Europeiska unionens råd, på förslag av domstolens ordförande, genom enhälligt beslut ska upprätta en förteckning över tre personer som ska vara tillförordnade domare. De tillförordnade domarna ska utses bland sådana före detta ledamöter av Europeiska unionens domstol som har möjlighet att stå till personaldomstolens förfogande. De tillförordnade domarna utnämns för en tid av fyra år och deras förordnanden kan förlängas. Personaldomstolen kan besluta att kalla in en tillförordnad domare i tjänst efter att ha konstaterat att en domare av medicinska skäl är eller kommer att bli förhindrad att delta i handläggningen av mål, förhindret varar eller kan förväntas vara i minst tre månader och domarens arbetsoförmåga inte har bedömts vara fullständig.

Under dessa omständigheter kan personaldomstolens ordförande kalla in en tillförordnad domare. Tillförordnade domare som kallats in i tjänst ska ha samma befogenheter som övriga domare, men enbart vid handläggningen av dem tilldelade mål. Med andra ord skulle tillförordnade domare enbart utöva dömande verksamhet i strikt mening och skulle inte få delta vare sig i personaldomstolens administrativa arbete eller i valet av personaldomstolens ordförande och avdelningsordförande. När det gäller lön har tillförordnade domare för varje tjänstgjord dag rätt till ersättning med en trettiondel av den månatliga grundlönen för domare enligt artikel 21c.2 i förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom. Tillförordnade domare ska för tjänsteresor till Luxemburg även ha rätt till ersättning för resekostnader och hotellutgifter. Ersättning ska utgå med avdrag för den pension som avses i artikel 8 i förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom, i den mån ersättningen och pensionen sammantagna överskrider det belopp, före avdrag för skatt, som den tillförordnade domaren erhöll i egenskap av ledamot av Europeiska unionens domstol. Slutligen fastställs i förslaget till förordning de villkor under vilka tjänsten som tillförordnad domare ska upphöra. Detta sker då domaren avlider eller avgår eller då ett beslut fattas om att skilja domaren från tjänsten enligt bestämmelserna i stadgan. Tjänsten som tillförordnad domare upphör även när den domare som den tillförordnade domaren ersätter inte längre är förhindrad att tjänstgöra.

Utskottet ser detta förslag från domstolen som en förnuftig lösning på ett praktiskt problem som kan vara väldigt störande för arbetet vid Europeiska unionens personaldomstol. De ändringar som föreslås är av enbart teknisk karaktär och motsvarar dem som kommissionen lagt fram i sitt yttrande.

  • [1]  Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, svensk specialutgåva: område 1, volym 1, s. 222, med ändringar.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol

Referensnummer

01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

7.4.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Alexandra Thein

12.4.2011

 

 

 

Tidigare föredragande

Diana Wallis

 

 

 

Behandling i utskott

21.6.2011

21.11.2011

26.1.2012

 

Antagande

31.5.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier

Ingivande

5.6.2012